Ефективність менеджменту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ»
РЕФЕРАТ
Ефективність менеджменту
Виконав ___________________________
Прийняв СИДОРОВИЧ О.В.
Москва, 2008
ЗМІСТ
Введення
1. Концепція оцінки ефективності менеджменту

1.1. Загальне уявлення

1.2. Фактори оцінки ефективності менеджменту
1.3. Критерії і показники ефективності управління
2. Економічна оцінка ефективності
2.1. Показники економічної ефективності
2.2. Підвищення ефективності управління
2.3. Соціальна оцінка ефективності
3. Оцінка ефективності діяльності менеджера і персоналу
3.1. Форми оцінки діяльності менеджера.
3.2. Оцінка вкладу менеджера в ефективність управління
3.3. Оцінка праці персоналу
4. Оцінка ефективності використання інформаційних технологій
4.1. Фактори, дія яких забезпечує підвищення ефективності
4.2. Показники ефективності інформаційних технологій
Висновок
Література

ВСТУП
Діяльність менеджера полягає в керівництві людьми (тобто в управлінні), направленому на досягнення поставлених цілей. Якщо управлінська діяльність вирішує поставлені завдання, забезпечує реалізацію цілей, причому на основі оптимального використання наявних ресурсів, то вона вважається ефективною. Іншими словами, ефективність показує, якою мірою керуючий орган реалізує цілі, і в цьому сенсі проблема ефективності управління є складовою частиною економіки управління, частиною ефективності виробництва. У зв'язку з цим оцінка ефективності менеджменту буде основоположною при стратегічному та оперативному плануванні організації.
Ефективність менеджменту - складна, багатогранна категорія. Вона відображає характерні особливості економічних, соціальних та інших явищ. Аналіз категорії ефективності, факторів її визначальних дозволяє зробити висновок, що адекватними змістом і формами прояву ефективності є групи показників економічної ефективності, які можуть виступати в якості вимірника, критерію ефективності організаціі.Аналіз категорії ефективності, факторів її визначальних дозволяє зробити висновок, що адекватними змістом і формами прояву ефективності є групи показників економічної ефективності, які можуть виступати в якості вимірника, критерію ефективності організації. В якості критерію ефективності виробництва і управління використовуються приватні показники використання окремих видів ресурсів: матеріальних ресурсів, основних виробничих фондів, капітальних вкладень, продуктивності праці, що характеризує економічну діяльність персоналу, і узагальнюючі показники, що характеризують кінцеві результати. Поліпшення показників ефективності діяльності організації можливо в результаті розробки і реалізації шляхів зростання економічної ефективності управління.
Ефективність управлінської діяльності стосовно до суб'єкта управління характеризується не тільки кількісними показниками (економічний ефект), але і якісними (соціальна ефективність), що характеризуються лише результуючими складовими основних показників: завоювання суспільної довіри, керованість системи, задоволеність працею і ін
Однак у сучасних умовах бізнесу на російських підприємствах недостатня увага приділяється проблемам оцінки праці та її ефективності, і зокрема оцінки ефективності діяльності менеджера і персоналу. Оцінений менеджера проводиться безліччю форм за двома основними напрямками: оцінка ефективності праці та оцінка якості, які визначають внесок менеджера в ефективність управління. Для встановлення відповідності результатів діяльності особистості вимогам організації здійснюється оцінка трудової діяльності персоналу.
Найважливішою умовою ефективності управління сьогодні є використання новітніх інформаційних технологій. При побудові системи управління слід враховувати ряд чинників, що визначають ефективне її використання і, отже, впливають на загальну ефективність менеджменту. Оцінити ефект впровадження інформаційних технологій можна за основними показниками суспільної ефективності: чистий дисконтний дохід, індекс дохідності, внутрішня норма прибутковості, термін окупності.

1. Концепція оцінки ефективності менеджменту

1.1. Загальне уявлення

Здійснення та вдосконалення управління організацією викликають необхідність визначення результативності даної діяльності. У зв'язку з цим законно постає питання, що таке ефективність менеджменту або управління, які види і принципи ефективності.
Яку б діяльність не здійснював людина, він завжди прагне виконувати раціонально і ефективно. Раціоналізм передбачає пошук найбільш зручних і продуктивних методів виконання роботи, ефективність - найкращий результат, який можна порівняти з витратами зусиль або ресурсів на досягнення цього результату.
У даному випадку закономірне запитання, наскільки ваша організація економічна (ціна яку довелося заплатити за отриманий результат) або вигідна, одним словом у скільки разів результат більше витрат?
Однак часто головним буває не те, у скільки разів результат більше витрат, а чи є він більш цінним. Так як на сьогоднішній день в умовах ринкової економіки на чільне місце встають питання конкурентоспроможності, то ви як керівник повинні піклуватися про продуктивність, зростання ролі управління та суспільної значущості. У зв'язку з цим, вам потрібно навчитися оцінювати рівень управління, можливості організації і перед вами завжди буде стояти завдання вибору найбільш вигідного варіанту управління.
Співвідношення результатів і витрат це і є зміст ефективності як управлінської категорії.
У загальному вигляді ефективність управлінської діяльності (Е) висловлюють наступною формулою:

де Р - результат функціонування системи управління (результуюча складова);
3 - витрати на управлінську діяльність або обсяг використаних ресурсів (витратна складова).
Під ефективністю менеджменту ми будемо розуміти, складну багатогранну категорію, яка відображає характерні особливості економічних, соціальних, організаційних та інших явищ.
Ефективність управління, як соціально-економічна категорія, - це результативність даної діяльності, ступінь раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Функціональна роль ефективності управління - відображати рівень і динаміку його розвитку, якісну і кількісну сторони даного процесу.
Ефективність можна розрізняти як потенційну і реальну. Потенційна ефективність оцінюється попередньо, реальна визначається отриманими на практиці результатами.
Ефективність управління буває тактичної і стратегічної. Тактична ефективність відображає отримання ефекту в найближчому часі, стратегічна у майбутньому.
У досягненні високої ефективності менеджменту велику роль відіграють характеристики системи, механізму та процесу (технології) менеджменту. Однак, ефективність менеджменту завжди мінлива і визначається не тільки внутрішніми факторами, але і зовнішніми - Станом економіки, конкуренцією, соціально політичної обстановки та ін При цьому зовнішня і внутрішня ефективність менеджменту мають бути збалансовані.
Сучасна наука виділяє три групи основних принципів, що визначають ефективність менеджменту.
Принципи пріоритетів у менеджменті. Головними з них є:
· Пріоритети людського фактору - вмотивована діяльність, професіоналізм;
· Принципи критичних чинників - Облік чинника часу, розвиток інформаційних технологій, корпоративність, як форма ефективної співпраці та партнерства;
· Основні принципи орієнтування - Управлінська діяльність включає в себе розробку мети, місії та стратегії менеджменту, забезпечення якості, створення умов творчості (система «думай сам») і ін
У чому ж полягає проблематика оцінки ефективності менеджменту?
У першу чергу це пов'язано з тим, що результат може бути як прямим (безпосереднім), так і непрямим (віддаленим). По-друге, результат може принести соціально-економічний, соціально-психологічний і соціально-організаційний   ефект. По-третє, ми можемо отримати виключно економічний, виробничий ефект. Соціальний і економічний ефект знаходяться в постійному протиріччі. Зростання соціального ефекту може викликати зниження економічного ефекту і навпаки.
1.2. Фактори оцінки ефективності менеджменту
Для забезпечення ефективності менеджменту необхідно враховувати всі впливи на її ж чинники. Але це можна зробити тільки тоді, коли ці чинники систематизовано та виділено основні та визначальні.
Що ж таке чинник, за якими ознаками їх можна класифікувати?
Фактор - момент, суттєва обставина в якомусь процесі, явищі. Ефективність управління формується під впливом низки чинників, які можна класифікувати за такими ознаками:
1) за тривалістю впливу;
2) за характером впливу;
3) за ступенем формалізації;
4) залежно від масштабу впливу;
5) за змістом;
6) за формою впливу;
Розглянемо більш детально основні фактори, що впливають на ефективність менеджменту.
За тривалістю впливу виділяють фактори, вплив яких позначається протягом тривалого часу (технічний рівень виробництва, стиль управління тощо) і які діють нетривалий час (прогули, простої, порушення трудової дисципліни тощо).
За характером впливу розрізняють фактори інтенсивні та екстенсивні. Перші забезпечують підвищення ефективності менеджменту за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів, вдосконалення організації праці управлінських працівників та поліпшення його умов, підготовка кадрів управління. Другі передбачають залучення додаткових ресурсів - збільшення чисельності управлінського персоналу, розширення технічного оснащення праці управлінців на якісно незмінною основі, і т.д.
За ступенем формалізації виділяють кількісно вимірні і кількісно незмірні фактори.
У залежності від масштабу впливу чинники можна підрозділити на: народно-господарські, галузеві, на рівні організацій, на рівні підрозділів.
За змістом розрізняють фактори:
· Науково-технічні (рівень механізації і автоматизації праці),
· Організаційні (раціональна структура апарату управління, розстановка кадрів, документообіг, трудова дисципліна),
· Економічні (система матеріального заохочення і матеріальної відповідальності),
· Соціально-психологічні (мотивація праці, міжособистісні стосунки),
· Технічні,
· Фізіологічні (санітарно-гігієнічні умови праці) та ін
За формою впливу розрізняють фактори прямі (кваліфікація персоналу, стан устаткування) і непрямі (психологічний клімат, групова динаміка). Перші безпосередньо впливають на ефективність управлінської праці, другі - опосередковано.
Кожен з перелічених факторів може впливати на систему управління сам по собі, окремо, а також в сукупності з іншими. При спільному позитивному впливі вони забезпечують істотне зростання результативності менеджменту (за рахунок синергетичного ефекту), при негативному - знижують її. Роль менеджерів полягає в тому, щоб планомірно впливати на зазначені фактори. Зростання ефективності повинен стати об'єктом постійної управлінської діяльності на всіх рівнях організації.
1.3. Критерії і показники ефективності управління
В оцінці управління найбільшу складність представляє розуміння його результату. Можна оцінити ресурси, легко виміряти час, важко оцінити результат.
Є кінцевий результат у якому управління проявляється лише опосередковано, і можна назвати безпосередній результат, який притаманний кожному виду діяльності людини.
Безпосередній результат управління може характеризувати комплекс критеріїв та показників ефективності.
Що ж таке критерій і показник ефективності управління?
Критерій ефективності - ознака, на підставі якого проводиться оцінка, визначення або класифікація чого небудь; мірило судження, оцінки.
Критерій ефективності - ознака, на підставі якого проводиться оцінка, визначення або класифікація чого небудь; мірило судження, оцінки.
Критерій ефективності управління визначається не тільки оптимальністю функціонування об'єкта управління, але і якістю праці персоналу, соціальною ефективністю (які ми розглянемо при вивченні наступних питань).
Розглянемо спочатку критерії ефективності, що відносяться до об'єкта управління. Сучасна наука виділяє загальні, локальні і якісні критерії ефективності управління.
Загальний критерій - економічні результати діяльності керованої підсистеми в цілому, тобто здійснення підприємством (або організацією) своєї місії при найменших витратах.
Група більш приватних локальних критеріїв:
· Витрати живої праці на виробництво продукції або надання послуг;
· Витрати матеріальних ресурсів;
· Витрати фінансових ресурсів;
· Показники використання основних виробничих фондів;
· Прискорення оборотності оборотних коштів;
· Скорочення терміну окупності капіталовкладень.
Група якісних критеріїв:
· Збільшення частки продукції вищої категорії якості;
· Забезпечення екологічної чистоти;
· Випуск продукції, необхідної суспільству;
· Поліпшення умов праці і побуту працівників;
· Ресурсоенергозбереженні та ін
Критерієм ефективності управління, крім того, при певних умовах може бути максимум випуску продукції або максимум послуг.
Всі ці критерії повинні бути відображені в певній системі показників економічної ефективності, які ми розглянемо в другому питанні.
Показник ефективності - кількісна характеристика роботи підприємства, побічно характеризує ефективність управління.
Такі показники ефективності як продуктивність праці, матеріаломісткість, фондовіддача основних виробничих фондів, оборотність оборотних коштів, окупність капіталовкладень умовно можна об'єднати в групу приватних або локальних показників.
Крім того, виділяють узагальнюючі показники: рентабельність і ліквідність. Вони відображають результат господарської діяльності та управління в цілому але не повною мірою характеризують ефективність і якість управління трудовими процесами, виробничими фондами, матеріальними ресурсами.
Показниками, що характеризують роботу апарату управління є стратегічна ефективність управління і своєчасність прийняття і здійснення управлінських рішень.
При оцінці ефективності управління необхідно комплексне застосування всієї системи узагальнюючих і приватних показників. Ефективність управлінської діяльності стосовно до суб'єкта управління може характеризуватися кількісними (економічний ефект) і якісними показниками (соціальна ефективність), які ми розглянемо в другому і третьому питанні відповідно.

2. Економічна оцінка ефективності
2.1. Показники економічної ефективності
На рівні окремих підприємств у різних галузях економіки використовуються різноманітні групи показників економічної ефективності. Проте на кожному підприємстві оцінюється економічна ефективність використання матеріальних ресурсів, основних виробничих фондів і оборотних коштів, капітальних вкладень, діяльності персоналу, а так само розраховується узагальнюючий показник, що характеризує економічну ефективність підприємства в цілому.
Показник ефективності використання матеріальних ресурсів м) характеризує матеріаломісткість продукції:
,
де: МОЗ - матеріальні витрати; ВП - вартість випущеної продукції.
Зниження матеріаломісткості продукції - одне з головних напрямків підвищення ефективності у промисловості та будівництві, тому що витрати на матеріали складають більше половини витрат на виробництво продукції цих галузей. Як правило, це досягається впровадженням нових ресурсозберігаючих технологій, заміною дорогих матеріалів більш дешевими.
Показник ефективності використання основних виробничих фондів (Е ф) визначається зазвичай показником їх фондовіддачі.
,
де: ОФ - вартість основних виробничих фондів; ВП - вартість випущеної продукції.
До основних виробничих фондів належать: засоби праці (виробничі будівлі та споруди, машини, верстати, обладнання, транспортні засоби і тому подібні) які беруть участь у виробництві. Найважливішими напрямками підвищення ефективності використання основних фондів є: підвищення коефіцієнта змінності роботи підприємства, скорочення втрат робочого часу обладнання та ін
Показником ефективності капітальних вкладень (Е п) є термін окупності капітальних вкладень.
,
де: К - обсяг капітальних вкладень; ΔП - приріст прибутку, викликаний цими капітальними вкладеннями за рік.
Як відомо, оптимальний термін окупності капітальних вкладень не повинен перевищувати двох років.
Показником, що характеризує ефективність діяльності персоналу (Е т), є продуктивність праці. На рівні підприємства вона може бути визначена як відношення.
,
де: ЧР - середньорічна чисельність працівників, зайнятих на підприємстві.
Крім того, продуктивність праці визначається виробленням продукції в одиницю часу.
Підвищення продуктивності праці залежить від ряду чинників: технічного рівня виробництва, кваліфікації працівників, якості та наявності в необхідній кількості матеріалів і т.д.
Матеріаломісткість, фондовіддача, окупність капіталовкладень - це показники характеризують економічну ефективність використання окремих ресурсів. Між тим, на кожному підприємстві необхідно визначити узагальнюючий показник, що дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства в цілому. В умовах ринку таким показником служить рентабельність, як відношення отриманого прибутку до витрат:
,
де: П - розрахунковий прибуток, тобто прибуток залишилася в розпорядженні підприємства; З - витрати, пов'язані зі створенням і поповненням основних і оборотних коштів.
Рентабельність якісно характеризує роботу підприємства і відображає зіставлення прибутку з усіма витратами. У різних галузях на рівні окремих підприємств можуть мати місце специфічні особливості.
Наведені показники економічної ефективності менеджменту є статичними.
Достовірність показників ефективності зростає, якщо при аналізі форм ефективності менеджменту враховується її динамічний аспект.
У зв'язку з цим показники ефективності менеджменту доцільно розглядати в динаміці за допомогою реєстрації і порівняння змін за два або більше періоду.
Динамічний показник ефективності менеджменту можна представити наступним чином:
,
де: П п, П б - кінцеві показники (прибуток) підприємства, відповідно, в даному і базисному роках; Р уп, Р уб - витрати на управління, відповідно, в даному і базисних роках.
Коефіцієнт Е мд показує, на скільки рублів за аналізований період змінюється кінцевий показник (прибуток) при зміні управлінських витрат на 1 грн. Він відображає динаміку, темпи зростання ефективності менеджменту.
Динаміку економічної ефективності менеджменту характеризує також порівняння цих показників за два або більше періоду, що дає показник відносної зміни ефективності менеджменту, виражений у відсотках:
,
де Е 1 і Е 2 - економічна ефективність управління підприємством, відповідно, у базисному і даному роках.
Наведені динамічні показники доцільно розраховувати також при здійсненні корінних змін системи управління організацією, при порівнянні різних варіантів вдосконалення системи управління. Оцінка реальної взаємозв'язку конкретних показників ефективності менеджменту та перерахованих характеристик системи управління дозволяє діагностувати систему управління, розкривати її потенційні можливості, визначати шляхи вдосконалення.
2.2. Підвищення ефективності управління
Які основні заходи підвищення економічної ефективності управління?
Поліпшення показників ефективності діяльності організації можливо в результаті розробки та реалізації організаційно-технічних заходів комплексно відображають шляхи зростання економічної ефективності управління.
Пропонується наступна класифікація заходів, пов'язаних із зростанням результату і зниженням витрат ресурсів: технічні, організаційні, соціально-економічні.
Технічні заходи спрямовані на вдосконалення технологій, обладнання, режимів переробки сировини, якості застосовуваних ресурсів.
Організаційні заходи спрямовані на вдосконалення організації обліку, виробництва і праці, скорочення циклу виробництва, ремонту і економії ресурсів.
Соціально-економічні заходи спрямовані на поліпшення умов праці та відпочинку, застосування заходів стимулювання і відповідальності, мотивації зростання якості та продуктивності праці, розвитку корпоративного духу в ім'я цілей організації.
2.3. Соціальна оцінка ефективності
Як же можна характеризувати соціальну ефективність?
Оцінка соціальної ефективності відображає соціальний результат управлінської діяльності і характеризує ступінь використання потенційних можливостей колективу для здійснення місії фірми, її суспільну значимість.
Показники соціальної ефективності управління характеризуються лише результуючими складовими, основні з них:
· Підвищення науково-технічного рівня управління;
· Рівень інтеграції процесів управління;
· Підвищення кваліфікації менеджерів;
· Підвищення рівня обгрунтованості прийнятих рішень;
· Формування організаційної культури;
· Керованість системи;
· Задоволеність працею;
· Завоювання суспільної довіри;
· Посилення соціальної відповідальності організації;
· Екологічні наслідки.

3. Оцінка ефективності діяльності менеджера і персоналу
У сучасних умовах бізнесу на російських підприємствах недостатня увага приділяється проблемам праці та оцінці його ефективності, і зокрема ефективності роботи менеджерів і персоналу.
Для оцінки ефективності роботи менеджера, необхідно визначити, за допомогою яких форм і за якими напрямками оцінюється діяльність менеджера і персоналу.
3.1. Форми оцінки діяльності менеджера
Яким показником можна оцінити внесок менеджера в діяльність організації?
У залежності від постановки мети при визначенні результату діяльності менеджера вибираються відповідні форми її оцінки (к.46). В даний час найбільш широке застосування отримали наступні форми оцінки діяльності менеджера: анкетування, психологічний аудит, співбесіду, графологічний аналіз, вивчення кадрових документів, оціночні випробування.
Форми оцінки менеджера: анкетування, психологічний аудит, співбесіду, графологічний аналіз, вивчення кадрових документів, оціночні випробування.
Виходячи з форм, оцінку діяльності менеджера, можна розділити на два головні напрями. Це оцінка ефективності праці менеджера і оцінка якостей менеджера.
Оцінка ефективності праці менеджера, у свою чергу, є комплексним процесом і складається з наступних етапів:
· Оцінка особистого вкладу менеджера в діяльність організації;
· Оцінка ефективності використання робочого часу менеджера;
· Оцінка результатів роботи менеджера;
· Оцінка змісту праці менеджера.
Особистісні та професійні якості менеджера є тими засобами, які застосовуються їм щоденно в процесі аналізу та прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням. При проведенні атестації працівників, як правило, оцінка проводиться за трьома групами якостей:
· Професіоналізм і компетентність;
· Ділові якості;
· Особисті характеристики.
Значне місце в оцінці діяльності менеджера займає проблема визначення особистого вкладу менеджера в підсумках діяльності компанії. В даний час існує декілька підходів до вирішення даної проблеми, а саме: визначати особистий внесок за питомою вагою заробітної плати працівників апарату управління у собівартості готової продукції або вимірювати особистий внесок за допомогою показника виробітку на одного працюючого з урахуванням складності праці та якості продукції. Але в кінцевому підсумку пропоновані варіанти зводяться до їх первісним призначенням - обчислення витрат підприємства на утримання апарату управління, що не відповідає поставленому завданню - визначення особистого вкладу управлінця.
3.2. Оцінка вкладу менеджера в ефективність управління
Чим можна виміряти персональний внесок менеджера в діяльність організації? Цікавий підхід до оцінки особистого внеску знайшли в японській корпорації «Соні». Він має на увазі вимір вкладу менеджера з допомогою управлінської доданої вартості.
Управлінська додана вартість - це різниця між витратами підприємства на утримання менеджерів і цінністю, яка ними створюється. Управлінська додана вартість розраховується з урахуванням доданої бізнесом вартості та доданої акціонерами вартості:
УДС = ДБС - ДАС - ОІ - УІ
де: УДС - управлінська додана вартість; ДБС - додана бізнесом вартість; ДАС - додана акціонерами вартість; ОІ - операційні витрати; УІ - управлінські витрати.
Додана акціонерами вартість - це величина доходу, який могли б отримати акціонери при альтернативному інвестуванні власного капіталу. Обсяг доданої акціонерами вартості може виражатися банківської процентною ставкою, помноженою на величину власного капіталу.
Операційні витрати - це фонд заробітної плати, амортизаційні обчислення, а так само поточні витрати.
Управлінські витрати - це витрати на утримання управлінського персоналу.
Додана бізнесом вартість - це різниця між величиною загального доходу фірми від реалізації товарів і послуг та обсягів витрат і податків. У витрати включаються: витрати на сировину та матеріали, запасні частини, електроенергію, послуги, платежі за банківськими кредитами.
ДБС = ОД - ДТ
де: ВД - загальний дохід фірми; ДТ - витрати та податки.
Про тріцательное значення УДС говорить про неефективну діяльність менеджера
Для більш докладного аналізу діяльності менеджера вводиться показник рентабельності управління.
Рентабельність управління - це відношення управлінської доданої вартості до управлінських витрат, аналогічне поняттю рентабельності інвестування:
,
де: Р у - рентабельність управління.
Від'ємна рентабельність управління потребує оптимізації структури управління.
В умовах відсутності єдиної методики визначення особистого вкладу, даний підхід може застосовуватися найбільш результативно у випадку, якщо визначається особистий внесок цілого підрозділу управлінських працівників, групи менеджерів.
На сучасному етапі у виробничій та управлінській діяльності інтелектуальним доповненням до економіки і сучасної організації різної діяльності стає людський фактор.
3.3. Оцінка праці персоналу
Що досягається в результаті оцінки праці персоналу?
Оцінка трудової діяльності персоналу являє собою цілеспрямований процес встановлення відповідності результатів діяльності особистості, вимогам виконуваної організаційної ролі. Така оцінка необхідна для таких цілей:
· Оцінити професіоналізм працівника;
· Виробити рекомендації щодо розвитку особистісних і ділових якостей працівників;
· Визначити ступінь відповідності оплати праці витрачається працівником зусиль, результативності його праці;
· Визначити основні напрямки розвитку персоналу;
· Сформувати ефективний механізм трудової мотивації персоналу.
Виходячи з цілей оцінка персоналу буде включати:
· Поточний контроль за результатами діяльності;
· Проведення атестацій;
· Аналіз результатів поточного контролю та атестацій;
· Доведення результатів контролю та атестацій до співробітників.
Все різноманіття показників оцінки діяльності персоналу можна розділити на три групи: результативність праці; професійна поведінка; особистісні якості.
В оцінці результативності праці виділяють об'єктивні і суб'єктивні показники. Об'єктивні показники охоплюються інформаційною системою підприємства і використовуються для оцінки виробничого персоналу підприємства і тих функціональних підрозділів, результати діяльності яких можуть мати кількісну оцінку. Суб'єктивні показники використовуються при оцінці діяльності в тих підрозділах, де досить складно встановити чисельні критерії ефективності діяльності (плановий відділ, юридична служба, відділ головного конструктора).
Показники професійної поведінки охоплюють такі сторони діяльності, як прагнення до співпраці, самостійність у прийнятті рішень, готовність до прийняття додаткової відповідальності і т.п.
Група показників особистісних якостей є найбільш складно обумовленою, оскільки, по-перше, з усього різноманіття якостей особистості необхідно вибрати ті які найбільшою мірою визначають результати професійної діяльності, по-друге, якості особистості не можна безпосередньо спостерігати і вимірювати.
Показники всіх трьох груп однаково важливі для оцінки працівника, визнання показників якої-небудь групи пріоритетними неминуче веде до нехтування співробітниками іншими видами діяльності.
Як оцінювачів діяльності персоналу можуть виступати як керівники, так і колеги і підлеглі оцінюваного. При цьому вони можуть використовувати такі методи оцінки: методи індивідуальної оцінки; методи групової оцінки; технічні методи оцінки.
Методи індивідуальної оцінки по суті своїй є шкалювання, коли оцінювачами пропонується задана шкала з бальними значеннями оцінюваних показників.
Методи групової оцінки дають можливість порівнювати між собою ефективність діяльності співробітників всередині робочої групи, зіставляти працівників між собою. Ці методи є ранжування за одним або декількома показниками.
Технічні методи оцінки праці персоналу найчастіше застосовуються разом з індивідуальними та груповими. Найбільш поширеною їх формою є експеримент, який може бути двох типів: активний і пасивний.
Розглянуті системи, методи оцінки персоналу застосовуються на підприємствах в тому чи іншому вигляді. Вони мають і достоїнства, і недоліки. При цьому стверджується, що найбільш поширеною є періодична документована атестація персоналу, яка представляє собою безперервний процес.

4. Оцінка ефективності використання інформаційних технологій
4.1. Фактори, дія яких забезпечує підвищення ефективності
Які фактори впливають на підвищення ефективності застосування інформаційних технологій?
Розробка і впровадження нових інформаційних технологій вимагає великих одноразових витрат, експлуатаційних витрат, витрат живої праці. При обгрунтуванні доцільності здійснення таких великих витрат необхідне проведення розрахунків з оцінки ефективності проведених заходів. Для цього необхідно встановити:
· Фактори, дія яких забезпечує підвищення ефективності;
· Напрямки дії цих факторів;
· Показники для кількісного вимірювання ступеня впливу даних чинників;
· Методи розрахунку цих показників.
Основними факторами є:
· Підвищення якості проведення обчислювальних робіт;
· Підвищення надійності функціонування обчислювальних ресурсів;
· Скорочення термінів створення і освоєння нових інформаційних технологій;
· Збільшення обсягу і скорочення термінів переробки інформації;
· Підвищення продуктивності праці розробників і користувачів новостворених інформаційних технологій та ін.
Для визначення напрямку дії цих факторів треба з'ясувати, на що впливає розробка та впровадження конкретної інформаційної технології управління, а саме:
· На ефективність праці окремих працівників управління;
· Ефективність управлінської діяльності підрозділів;
· Ефективність процесу управління при виробленні конкретного управлінського рішення;
· Ефективність окремої ланки ієрархічної системи управління;
· Ефективність методів управління;
· Ефективність впроваджуваного бізнес-процесу;
· Ефективність системи управління в цілому.
Для оцінки ефективності інформаційних технологій потрібно методика, здатна продемонструвати віддачу цієї системи, щоб переконатися, що приймаються найбільш продуктивні і економічно виправдані рішення зі всіх можливих. При цьому представляє інтерес формальний підхід для вимірювання кількісної величини ефективності нової апаратури і програмного забезпечення, коректний спосіб визначення тих нескінченно малих невідчутних вигод від застосування інформаційних технологій, які виправдовують витрати.
4.2. Показники ефективності інформаційних технологій
Як оцінити ефективність застосування інформаційних технологій?
У зв'язку з тим, що впровадження інформаційних технологій сприяє вдосконаленню управління організацією і вимагає певних капіталовкладень, інвестицій, то оцінку ефективності можна проводити у відповідності з «Методичними рекомендаціями по оцінці інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування» (затвердженими Держбудом Росії, Міністерством економіки РФ, Міністерством фінансів РФ, Госкомпромом Росії від 31 березня 1994 р . № 7-12/47), через основні показники суспільної ефективності.
Основними показниками суспільної ефективності є:
· Чистий дисконтований дохід;
· Індекс прибутковості;
· Внутрішня норма прибутковості;
· Термін окупності.
Чиста поточна вартість визначається як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами:
,
де: R t - результати, що досягаються на t-му кроці; З t - витрати, здійснювані на тому ж кроці; T - горизонт розрахунку, рівний номера кроку розрахунку, на якому виробляється ліквідація об'єкта; (R t-З t) - ефект , що досягається на t-му кроці; E - норма дисконту (у відносних одиницях).
Якщо показник ЧДД інвестиційного проекту позитивний, то проект є ефективним (при даній нормі дисконту) і може розглядатися питання про його прийняття.
Чим більше значення ЧДД, тим ефективніше проект, якщо значення ЧДД негативне - інвестор зазнає збитки.
Індекс прибутковості являє собою відношення суми наведених ефектів до величини капіталовкладень.
.
Якщо при ІД> 1 проект ефективний, то при ІД <1 проект неефективний.
Внутрішня норма прибутковості - норма дисконту, при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням.
.
де: А - ставка дисконту при негативному значенні ЧДД; В - ставка дисконту при позитивному значенні ЧДД; С - значення ЧДД при ставці дисконту А; D - значення ЧДД при ставці дисконту B.
Внутрішня норма прибутковості проекту визначається в процесі розрахунку потім порівнюється з необхідної інвестором нормою доходу на вкладений капітал. Якщо показник ВНД дорівнює або більше необхідної інвестором норми доходу на капітал, інвестиції у цей проект виправдані, і може розглядатися питання про його прийняття. В іншому випадку інвестиції в проект не доцільні.
Якщо порівняння альтернативних (взаємовиключних) інвестиційних проектів за показниками ЧДД і ВНД призводить до протилежних результатів, то перевагу слід віддавати ЧДД.
Термін окупності - Мінімальний часовий інтервал (від початку здійснення проекту), за межами якого інтегральний ефект стає і надалі залишається невід'ємним. Термін окупності рекомендується визначати з використанням дисконтування.
Поряд з перерахованими вище критеріями можливе використання і ряду інших: інтегральної ефективності витрат, точки беззбитковості, простий норми прибутку, капіталоотдачі і т.д. Для застосування кожного з них необхідно чітке уявлення про те яке питання економічної оцінки проекту вирішується з його використанням і як здійснюється вибір рішення.

Висновок
Ефективність управління, як соціально-економічна категорія, - це результативність даної діяльності, ступінь оптимальності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Ефективність управління формується під впливом низки чинників, які можна класифікувати за такими ознаками: тривалість впливу; характер впливу, ступінь формалізації; залежність від масштабу впливу; зміст; форма впливу.
Економічну ефективність управління можна визначити з використанням основних показників: економічна ефективність використання матеріальних ресурсів, виробничих фондів, капітальних вкладень, діяльності персоналу, а так само узагальнюючого та динамічного показників оцінки ефективності.
1) Основними заходами підвищення економічної ефективності управління є: технічні, організаційні та соціально-економічні.
Оцінка соціальної ефективності відображає соціальний результат управлінської діяльності і характеризує ступінь використання потенційних можливостей колективу для здійснення місії організації.
Оцінити внесок менеджера в діяльність організації можна за допомогою показників: управлінська додана вартість; додана бізнесом вартість і рентабельність. Показники оцінки персоналу дозволяють створити систему мотивації працівників управління, поставити оплату їх праці у певну залежність від ефективності управління.
Впровадження інформаційних технологій сприяє вдосконаленню управління організацією і вимагає певних капіталовкладень та інвестицій.

Література:
1. Коротков Е.М. Концепція Російського менеджменту .- М.: ТОВ Видавничо-Консалтингове Підприємство «Дека, 2004.
2. Румянцева З.П. Загальне управління організацією. Теорія і практика: Підручник. -М.: ИНФРА-М, 2004.
3. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес: Підручник .- М.: Изд-во МГУ, 1995.
4. Мильніков В.В., Титаренко Б. П. Системи управління. Навчальний посібник .- М.: "Економіка і фінанси», 2002.
5. Васькін А.А. Оцінка менеджерів. Навчально-практичний посібник .- М.: Компанія Супутник +, 2000.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ .- М.: «Справа», 1992.
7. Джеральд Грінберг, Роберт Бейрон. Організаційна поведінка: від теорії до практики .- М.: ТОВ "Вершина», 2004.
8. Бовикін В.І. Новий менеджмент. Підручник .- М.: «Економіка», 2004.
9. Веснін В.Р. Менеджмент: Учебнік.М.:-ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004.
10.Черкасов Ю.М. Інформаційні технології управління. Навчальний посібник .- М: «ИНФРА-М», 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
86.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт Про проходження виробничої практики з менеджменту ЗЕД менеджменту навколишнього середовища
Функції менеджменту
Основи менеджменту 3
Стиль менеджменту
Принципи менеджменту
Основи менеджменту 4
Основи менеджменту 10
Механізми менеджменту
Етика менеджменту 2
© Усі права захищені
написати до нас