Ефективність виробництва форми сутність виміру

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вологодська державна молочнохозяйственная
академія ім. Н.В. Верещагіна
Кафедра економіки
Екстернат
Курсова робота
З дисципліни: економічна теорія (загальна)
На тему: Ефективність виробництва: форми, сутність, вимірювання.
Виконав: Оскірко О.А.
Спеціальність 080109 «Бух. облік, аналіз і аудит »
З.к. № 070089
Вологда-Молочне
2006

Зміст.

Введення ................................................. ............... 3
1. Сутність ефективності виробництва .............. 4
2. Форми ефективності виробництва ................... 9
3. Вимірювання ефективності виробництва ............ 18
Висновок ................................................. ........... 25
Література ................................................. ............ 26

Введення.
Актуальність теми: Нерозробленість цілого комплексу питань, багатоваріантність їх вирішення, відсутність точної методики аналізу ефективності виробництва у взаємодії з механізмом використання ринкових відносин, відсутність критеріїв визначення форм ефективності виробництва в літературі-визначає актуальність обраної теми курсової роботи.
Мета роботи: полягає в побудові логічної системи критеріїв оцінки ефективності виробництва, у визначенні, систематизації її форм, розробці теоретичних принципів з оцінки економічної ефективності виробництва відповідно до пізнавальної та практичної функціями економічної теорії.
Для досягнення зазначеної мети в курсовій роботі ставилися наступні завдання:
1. Дати визначення сутності ефективності виробництва як економічної категорії в сучасних умовах.
2. Дослідити форми ефективності виробництва.
3. Побудувати логічну систему форм ефективності.
4. Вивчити теоретичні основи оцінки ефективності функціонування виробництва.
5. Вивчити проблеми та обмеження реальності економічної оцінки.
При вивченні даної теми використовувалися загальнотеоретичні методи абстаркцій і узагальнень, математичний, логічний та соціологічний інструментарії, історичний та порівняльний аналіз.

1. Сутність ефективності виробництва.
У вітчизняній економічній літературі останніх десятиліть навряд чи можна було знайти більш поширене поняття, ніж ефективність. Йому присвячено безліч наукових праць та досліджень. Дано загальні і безліч приватних трактувань цього поняття, розглянуті основи його формування та запропоновано різні методи вимірювання. Іноді цьому поняттю надавався і типово лозунгові характер.
Дискусії в цьому напрямку не припинилися і з початком кардинальних економічних перетворень, коли на перший план були висунуті інші, здавалося б більш актуальні питання.
У загальному уявленні ефективність (у перекладі з латинської - дієвий, продуктивний, що дає результат) характеризує розвинені різні системи, процеси, явища.
Ефективність виступає як індикатор розвитку. Вона ж - його найважливіший стимул. Прагнучи підвищити ефективність конкретного виду діяльності та їх сукупності, ми визначаємо конкретні заходи, що сприяють процесу розвитку, і відсікаємо ті з них, що ведуть до регресу.
Ефективність, в цьому сенсі, завжди пов'язана з практикою. Вона стає цільовим орієнтиром управлінської діяльності, спрямовує цю діяльність в русло обгрунтованості, необхідності, виправданості та достатності.
Ефективність "як поняття означає результативність. Як категорія вона має дві сторони - якісну і кількісну. Якісна сторона відображає її логічне, теоретичний зміст, тобто сутність категорії. Кількісна сторона розкриває дію закону економії часу, а саме, відображає економію часу при досягненні цілей суспільного виробництва в ході всього відтворювального процесу і на окремих його фазах у масштабі всього народного господарства, окремих його регіонів, галузей, господарських суб'єктів. Тобто на всіх історичних етапах розвитку людського суспільства, воно повинно економно витрачати свої сили, досягаючи розширення випуску продукції при мінімальних витратах коштів. А це і є об'єктивно існуючий критерій економічної ефективності на всіх щаблях розвитку суспільства.
«Результативність господарської діяльності на різних стадіях виробництва вимірювалася неоднаково. На доіндустріальної стадії, коли, як відомо, панує ручна праця, природним вимірником ефективності витрат служить продуктивність (вироблення) живої праці. Однак на індустріальній стадії характерною стала нова тенденція: жива праця витісняється машинами, тобто уречевлена ​​в них працею.
Нарешті, на постіндустріальній стадії економіки все більше переважають витрати на засоби виробництва (особливо в малолюдному і безлюдному виробництві). У цьому випадку вирішальне значення має новий показник «ефективність виробництва». [2; с. 272]
У роки економічної політики СРСР ефективність в більшій частині розглядалася як кількісний показник економіки, що характеризує планомірні зв'язку та кількісні співвідношення між витратами соціалістичного суспільства на розширення і просте відтворення основних фондів і одержуваними від цього результатами. «Безпосередній результат капітальних вкладень - введення в дію виробничих потужностей і невиробничих об'єктів, кінцевий результат - приріст продукції та матеріальних послуг, а в цілому - приріст національного доходу. Розроблені радянськими економістами теорія і методи визначення економічної ефективності обгрунтовують вибір оптимальних варіантів капіталовкладень на стадіях перспективного та поточного планування і проектування, а також безпосередньо в процесі управління підприємствами (об'єднаннями), галузями і комплексними цільовими програмами розвитку економіки »[8 с.3].
«Ефект (результат) виробничих капітальних вкладень у масштабі народного господарства, його галузей, а також окремих підгалузей, проявляється у зростанні продукції валової і кінцевої, а також чистої (тобто національного доходу) у вартісному і натуральному вираженні; ефективність ж вимірюється ставленням результату (продукції) до викликав його витрат (вкладень). У тих галузях і підгалузях, а також на підприємствах (об'єднаннях), де чиста продукція (національний дохід) не обчислювався, як показника ефекту використовувалася прибуток, а ефективність приймалася як відношення прибутку до вартості фондів або відношення приросту прибутку до приросту вартості фондів (або капітальних вкладень). Кількісно цей показник не відображає всієї економічної ефективності, тому що не включає значної частини чистого продукту (заробітну плату, громадські фонди споживання), але дозволяє судити про її динаміці.
Ефект невиробничих капітальних вкладень виражається у зростанні послуг, які задовольняють невиробничі соціально-культурні потреби (житлові, побутові, освіта, охорона здоров'я), а ефективність вимірюється ставленням натуральних результатів (площа житлових будинків, число місць у школах, число ліжок у лікарнях і т.п. ) до витрат (вкладень).
Різниться планова і фактична ефективність капітальних вкладень. Планова - задається планом виходячи з можливостей використання внутрішніх ресурсів виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і фондомісткості продукції, а також досягнень технічного прогресу і збільшення масштабів виробництва. Величина планової ефективності проводилася зі співвідношення планового ефекту і витрат. Фактична - визначалася зіставленням звітних даних про витрати з даними про ефект по народному господарству, по галузях і підприємств »[8 с.3].
В даний час уявлення про ефективність виробництва дещо змінилося.
В економічній літературі є глибокі теоретичні дослідження, які відображають деякі проблеми економічної ефективності промислового виробництва. У працях багатьох вчених викладаються як комплексні проблеми теорії економічного аналізу ефективності виробництва, а й знаходять відображення приватні питання, пов'язані з постановкою методичних аспектів формування показників ефективності суспільного виробництва, пошук раціонального поєднання питань вимірювання, оцінки та планування ефективності виробництва.
«Ефективність виробництва характеризує його результативність, яка знаходить своє вираження у зростанні добробуту населення країни. Отже, ефективність виробництва можна визначити як оптимальне використання ресурсів у зіставленні з суспільними потребами »[1; с. 113].
«Зростання ефективності виробництва вимагає такого господарювання, при якому кожен карбованець, вкладений у виробничий об'єкт, витрачений на сировину, матеріали, паливо та енергію, оплату праці працівників, давав би максимальну віддачу, щоб обсяг випущеної готової продукції швидко збільшувався, а сукупні витрати на одиницю продукції зменшувалися ». [3; с. 1]
«Зростання ефективності виробництва - це не випадковий, а закономірний, стійкий, повторюваний і причинно обумовлений процес, що діє об'єктивно. При цьому необхідно зауважити, що чим цивілізованіше суспільство, тим важливішим стає підвищення ефективності виробництва, так як зростає потреба і розуміння необхідності економії суспільних витрат надзвичайно зрослого виробництва; метою виробництва стає задоволення потреб усіх членів суспільства, і при цьому пріоритет віддається не матеріального, а соціальному результату. Все це дозволяє говорити, що підвищення ефективності суспільного виробництва набуває рис економічного закону, який можна сформулювати як закон підвищується ефективності виробництва. Закон підвищується ефективності виробництва - це закон-тенденція, оскільки зростання ефективності сукупної суспільної праці нерідко перешкоджають протидіючі чинники. Найбільший приріст ефективності виробництва досягається при інтенсивному типі розширеного відтворення, який характерний для сучасного етапу розвитку суспільства та економіки розвинених країн »[3; с. 3].
Для з'ясування сутності економічної ефективності виробництва, визначення її критерію та показників необхідно розрізняти зміст понять «ефективність» і «ефект».
«Ефект - абсолютна величина, що позначає досягається результат будь-якого процесу. Економічний ефект - це результат людської праці, що створює матеріальні блага. Безумовно сам результат по собі дуже важливий, але не менш важливо знати, якими витратами він досягнутий. Тому сумірність ефекту і витрат на його досягнення є основою економічної ефективності. »[1; с. 114].
Проблема ефективності - це завжди проблема вибору, наприклад, що виробляти, які види продукції, яким способом, як їх розподілити і який обсяг ресурсів використовувати.
«В основі визначення ефективності лежить принцип порівняльної переваги, що є основою спеціалізації як країн в цілому, так і окремих виробників зокрема, а також наріжним каменем свободи торгівлі (відкритий Д. Рікардо). Саме завдяки порівняльному перевазі використання одних ресурсів перед іншими існує можливість визначення найбільш ефективного варіанту виробництва, що забезпечує найбільшу різницю між результатами і витратами і встановлення альтернативної вартості будь-якого ресурсу »[1; с. 114].
В економічній літературі зустрічаються різні трактування категорії ефективності виробництва так званого розширювального типу. Наприклад, окремі автори, характеризуючи ефективність виробництва, підкреслюють, що вона виражає відносини між людьми з приводу планомірного використання виробничих ресурсів суспільства і характеризує їх віддачу з точки зору об'єктивно обумовленої мети суспільного розвитку, що визначається основним економічно законом.
Визначення ефективності виробництва як відносини між суспільством і підприємствами з приводу найбільш раціонального використання природних, виробничих і фінансових ресурсів також неповне, тому що не відображає її специфіки. Основний недолік всіх розширювальних трактувань категорії ефективності виробництва - включення до визначення категорії ряду елементів, які не є безпосередньо її суттю. Кожна економічна категорія повинна розглядатися як основне поняття, що відображає найбільш загальні та суттєві властивості, сторони явищ діяльності та пізнання.
Економічна ефективність - складна категорія економічної науки. Вона пронизує всі сфери практичної діяльності людини, всі стадії суспільного виробництва, є основою побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень. Такі найбільш істотні характеристики господарської діяльності, як цілісність, багатовимірність, динамічність і взаємопов'язаність її різних сторін, знаходять відображення через категорію економічної ефективності.
Правильне і єдине, прийнятне для всіх рівнів і сфер економіки тлумачення ефективності виробництва становить великий інтерес
Проте слід розуміти, що сутність економічної ефективності - зовсім не в цифрових відносних величинах між витратами і результатом, а являє собою самі відносини з виробництва, розподілу і обміну, що обумовлюють зниження витрат для досягнення корисного ефекту. Ефективність виробництва економічна категорія і розуміти її тільки як категорію соізмерітельного або кількісного порядку, призначену для зіставлення витрат з результатами, неправомірно. Завжди необхідно пам'ятати при з'ясуванні сутності категорії, що не способи розрахунку визначають її поняття та зміст, а навпаки, економічний зміст категорії визначає способи її розрахунку.
Таким чином, Економічна ефективність - одне з найбільш загальних і узагальнюючих понять економіки - складна соціально-економічна категорія відтворення, яка відображає процес розвитку продуктивних сил в тісному контакті з виробничими відносинами.
Її можна визначити так само, як відношення між цінностями благ, які вироблені, і цінностями благ, від виробництва яких довелося відмовитися через їх більшої альтернативної вартості.

2. Форми ефективності виробництва.
Ефективність виробництва має багатоаспектний характер. Політико-економічне дослідження сутності та форм прояву ефективності виробництва передбачає врахування найрізноманітніших ознак і форм прояву ефективності.
Розрізняють ефективність відтворення сукупного суспільного продукту або дійсного процесу виробництва, взятого в цілому, або (що те ж саме) народногосподарську ефективність, що включає ефективність виробництва, розподілу, обігу та споживання суспільного продукту; ефективність окремих фаз відтворення. З урахуванням структури організації суспільного виробництва розрізняють ефективність різних великих регіонів країни, республік у складі РФ (це регіональна ефективність); ефективність народного господарства, окремих його галузей, об'єднань, підприємств і, нарешті, цеху, бригади, групи, а також ефективність окремих працівників різних сфер економіки. Беручи до уваги структуру міжнародних відносин, розрізняють національну та інтернаціональну ефективність »[3; с. 3].
Ефективність можна визначити двояко: по-перше, як відношення результату виробництва до витрат на його здійснення, по-друге, як відношення результату того, що зроблено, до того, від чого довелося відмовитися при виборі альтернативного варіанта.
Відповідно до цих визначень на практиці при економічних розрахунках розрізняють «спільну» (абсолютну) і «порівняльну» економічну ефективність.
Загальна (абсолютна) ефективність витрат і ресурсів може визначатися на всіх рівнях господарювання і розраховується як відношення загальної величини економічного ефекту до окремих видів витрат основних ресурсів. В якості узагальнюючих показників ефективності на народногосподарському рівні широко застосовуються два показники:
- Зростання виробленого валового внутрішнього продукту (національного доходу) на душу населення;
- Виробництво валового внутрішнього продукту (національного доходу) на 1 руб. (Одиницю) витрат »[1; с.114].
Показники, які використовуються для визначення рівня ефективності в масштабі народного господарства, регіону, галузі, трохи відрізняються від показників, що застосовуються на рівні первинних суб'єктів господарювання, і носять приватний характер.
На рівні підприємства система показників загальної економічної ефективності включає показники як за видами використовуваних ресурсів, так і оціночні.
«Сучасний інструментарій оцінки ефективності бізнесу досить широкий: від набору класичних фінансових показників до нових концепцій економічної доданої вартості і збалансованої системи показників. Однак у міру того як підприємства зростають, і їх система управління розвивається, керівникам все складніше стає зрозуміти, які саме продукти, процеси та підрозділи впливають на ефективність бізнесу.
Часто буває так, що у великого підприємства налічується більше тисячі показників операційного характеру. Зі збільшенням розміру та складності підприємства також збільшується інертність, запізнювання між процесами функціонування підприємства та його фінансовими результатами зростає. Що найважливіше в великих, складно влаштованих підприємствах: нефінансова і фінансова ефективності зосереджені в різних її частинах. Показники функціонального характеру розсіяні по всьому підприємству, у той час як фінансові відносяться до всього підприємства в цілому і його бізнес-одиницям »[6 с. 9]
Головним оцінним показником діяльності підприємства є прибуток. До оціночними показниками ефективності традиційно відносять рентабельність продукції, рентабельність виробничих фондів; виробництво продукції на 1 руб. витрат; відносну економію основних і оборотних фондів, а також матеріальних, трудових витрат і фонду оплати праці.
Підсумком господарської діяльності фірми виступає її дохід.
Дохід - певна грошова сума, одержувана фірмою в результаті виробництва і реалізації благ чи послуг за певний період часу. У категорії доходу відображається економічна результативність діяльності фірми, її господарської політики, вибору стратегічних і тактичних рішень. Динаміка доходу, його величина свідчать про ступінь ефективності діяльності фірми, суспільному визнанні виробленої нею продукції, нарешті, про місце і роль фірми на відповідному ринку.
Від величини доходу значною мірою залежить і прибуток фірми. Нинішня економічна теорія трактує прибуток як дохід від використання факторів виробництва - праці, землі, капіталу та підприємництва.
У кількісному відношенні прибуток являє собою різницю між загальним виторгом і витратами, але якщо існують два підходи до визначення і виміру витрат, то і зміст поняття «прибуток» слід розглядати у двох аспектах - бухгалтерському й економічному.
Бухгалтерський прибуток є різниця між загальним виторгом і зовнішніми витратами. Нагадаємо, що до останніх відносять явні, фактичні витрати: заробітну плату, витрати на паливо, енергію, допоміжні матеріали, відсотки по позиках, орендну плату, амортизацію і т.д.
В економічній теорії та практиці сукупність постійних і змінних витрат відносять до господарських витрат. Сукупні господарські витрати разом з нормальним прибутком складають економічні витрати (витрати). Різниця між загальним виторгом і економічними витратами утворить економічну, або чисту, прибуток.
Економічний прибуток є певний надлишок сукупного доходу над економічними витратами. Її наявність зацікавлює виробника саме в даній сфері бізнесу. У той же час вона спонукає інші фірми до вступу в цю сферу. Це сприяє розширенню кола виробників, збільшення пропозиції і з відомих нам причин - зниження ринкової ціни. Останнє призводить до зниження (а можливо, - і до зникнення) економічного прибутку, що викликає відтік ряду фірм з даної сфери бізнесу і спроби їх проникнення в інші сфери. Зменшення числа виробників призведе до скорочення пропозиції і, як результат, - до підвищення ринкових цін. Економічна прибуток знову стане позитивною і буде рости.
Для виробництва важливе питання розміру прибутку. Існують абсолютний і відносний показники прибутку. Що стосується абсолютної величини прибутку, то вона виражається поняттям «маса прибутку». Сама по собі маса прибутку ще ні про що не говорить, тому дана величина завжди повинна зіставлятися з річним оборотом фірми або величиною її капіталу. Важливий при цьому і показник динаміки прибутку, порівняння її величини в даному році з відповідною величиною попередніх років.
Відносним показником прибутку є норма прибутку (рентабельність), що демонструє ступінь віддачі виробничих факторів, що застосовуються у виробництві.
«Ефективність стосовно до окремо взятої господарської одиниці не тотожна ефективності в масштабах суспільства. Якщо підприємство здійснює свою діяльність з мінімальними витратами всіх чинників виробництва, в цьому випадку ми говоримо про виробничу ефективності або ефективності виробництва окремої господарської одиниці.
Економічна ефективність характеризує результативність всього суспільного виробництва. З точки зору національної економіки, ефективним буде вважатися такий стан, при якому найбільш повно задоволені потреби всіх членів суспільства за даних обмежених ресурсах.
Економічна ефективність національної економіки - це стан, при якому неможливо збільшити ступінь задоволення потреб хоча б однієї людини, не погіршуючи при цьому положення іншого члена суспільства. Такий стан називається Парето-ефективністю (за ім'ям італійського економіста В. Парето) »[3; с. 1]
Удосконалення господарського механізму на макрорівні проявляється у зростанні ВВП і у відсутності таких негативних проявів в економіці як: бюджетний дефіцит, інфляція, криза, збільшення безробіття пр..
«Система показників ефективності процесів та підприємства повинна враховувати три основні потоку інформації:
- Інформація про якість продукції або послуги, про ступінь відповідності вимогам клієнта, стабільності і відтворюваності параметрів продукту;
- Інформація про якість процесу, його ефективності та ресурсоємності, стабільності і відтворюваності параметрів процесу;
- Інформація про ступінь задоволеності клієнта, можливості та здійсненності передбачуваних потреб клієнта »[6 с.16]
«У 70 - 80-і роки вважалося, що найбільш успішно на світовому ринку діють японські фірми. Але варто було японській економіці уповільнити свій розвиток під час рецесії 1991 - 1995 рр.., Як американські фірми стали претендувати на еталон ефективності в західному світі. Узагальнюючи світовий досвід, економісти створили портрет ефективно функціонуючої фірми.
1) Фірма має лістинг своїх акцій на одній із зарубіжних фондових бірж. Тим самим вона розширює можливості залучення капіталу. Фірма шукає необхідний їй капітал не тільки на національному ринку, але і в глобальному масштабі. Шляхом запозичення капіталу на Нью-Йоркській та Лондонської фондових біржах великі фірми істотно знижують свої витрати. Конкуренція фірм на світовому ринку капіталу стала звичайним явищем.
2) Фірма здійснює таргетування прибутку. Рівень її прибутку може коливатися під впливом тих чи інших факторів. Що поганого в тому, що розмір отриманого прибутку буде більше запланованого? Відхилення від намічених величин прибутку означає, що фірма слабо контролює навколишнє середовище і можна чекати як злетів так і падіння норми прибутку в майбутньому. Досягнення запланованого рівня прибутку має велике значення для взаємин фірми з банками. Останні воліють мати справу з фірмами, діяльність яких передбачена.
3) Фірма повинна бути здатною ефектіно захищати себе. Наприклад, вона викуповує свої власні акції на фонддовом ринку (процес самопожирання). Це дія спрямована на запобігання ворожих поглинань та злиття, що вживаються сторонніми для захоплення контрольного пакета акцій і зміни керуючих.
4) Фірма постійно займається реструктуруванням. Вона купує про продає підприємства, здійснює злиття і поглинання. Шведська фірма «Вольво» продала підприємства з виробництва ліків та сірників і присвятила себе виключно виробництву автомобілів і будівельного обладнання. Звільняючись від збиткових і низькоприбуткових підприємств, фірма підвищує свою ефективність.
5) Для створення матеріальних стимулів у керуючих фірми використовують опціони. Останні дають можливість керуючим отримувати у вигляді винагороди пакет акцій фірми, які можуть у відповідний момент реалізувати їх. Це створює зацікавленість керуючих у підвищенні курсів акцій. Різниця між курсом акцій при отриманні опціону і курсом акцій в наступний період часу і складе додатковий дохід керуючих. Опціони досить добре відпрацьовані у Франції. У Німеччині «Дойче Банк» і «Дайм-Бенц» отримали згоду акціонерів на використання опціонів.
6) Ефективне функціонування фірми передбачає пожвавлення активності акціонерів. Останні повинні контролювати діяльність керуючих. Дана проблема актуальна не тільки для західних, але й для російських фірм. Приватизація в Росії призвела до зникнення державного контролю над підприємствами. У той же час розпорошення акцій серед працівників не створює умов для контролю акціонерів за діяльністю керуючих »[7 с.176]
У сучасних умовах підвищення ефективності виробництва можна досягти переважно за рахунок розвитку інноваційних процесів, які отримують кінцеве вираження в нових технологіях, нових видах конкурентоспроможної продукції. Пошук і використання інновацій безпосередньо на підприємствах є актуальною проблемою. Розвиток нових технічних і організаційно-технологічних рішень, вдосконалення основних принципів управління стосовно до специфіки вітчизняного ринку створюють умови для поновлення процесів відтворення на підприємствах і дають додатковий імпульс для економічного зростання. За своєю природою інновації включають в себе не лише технічні чи технологічні разразботкі, але і будь-які зміни в кращий бік у всіх сферах науково-виробничої діяльності. Постійне оновлення техніки та технологій робить інноваційний процес основною умовою виробництва конкурентоспроможної продукції, завоювання і збереження позицій підприємств на ринку і підвищення продуктивності, а також ефективності підприємства.
Австрійський економіст Шумпетер Й. є основоположником теорії інновацій. Він розглядав інновацію (технічну) як засіб підприємця для отримання прибутку і обгрунтував, що "динамічний підприємець» є джерелом кон'юнктурних коливань. Аналізуючи причини цих коливань, Й. Шумпетер, вперше в економічній науці, виділив і дав характеристику «нових комбінацій змін у розвитку».
Шумпетер виділив п'ять типових змін:
- Виготовлення продукції з новими властивостями;
- Впровадження нового методу (способу) виробництва;
- Освоєння нових ринків збуту;
- Використання нового джерела сировини;
- Проведення відповідної реорганізації виробництва.
У 30-х роках Шумпетер І. ​​мав на увазі під поняттям «інновація» будь-яке можливе зміна, що відбувається внаслідок використання нових або вдосконалених рішень технічного, технологічного, організаційного характеру в процесах виробництва, постачання, збуту продукції тощо
Дракер П.Ф. інновацію визначає як особливий інструмент підприємців, засіб, за допомогою якого вони використовують зміни як шанс здійснити новий вид бізнесу або послуг.
Визначення Дракера П.Ф., більш повно відображає суть класичного визначення Шумпетера Й., одночасно підкреслюючи необхідність практичної реалізації нового товару і значення підприємницького чинника як умови ефективності розвитку виробництва.
Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у виді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності.
Традиційно всі інновації діляться на дві основні категорії: технологічні і нетехнологічні.
Більшість дослідників приділяють найбільшу увагу технологічних інновацій, що є прямий характеристикою інтенсивності розвитку виробництва. До них відносять всі зміни, що зачіпають засоби, методи, технології виробництва, що визначають науково-технічний прогрес.
Відповідно, інновації організаційного, управлінського, правового, соціального, екологічного характеру відносять до нетехнологічним інновацій [6 с.1]
Максимізація вихідних параметрів розкривається в ефективності в галузі виробництва товарів і послуг.
Товарна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього заздалегідь обміркованих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити спадкоємність рішень та заходів щодо формування асортименту і його управління; підтримання конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні; знаходженню для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробки та здійснення стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів. Відсутність товарної політики веде до нестійкості структури асортименту через вплив випадкових або гинуть поточних факторів, втрати контролю над конкурентоспроможністю і комерційною ефективністю товарів.
Товарна політика, хоча і дуже важлива, але тим не менш лише складова частина господарської і маркетингової політики підприємства. У силу цього принцип «товар вибирає покупця» у поєднанні зі створенням для покупців широких можливостей вибору повинен закладатися безпосередньо у виробництві. Система конструювання, моделювання, дизайну, механізм стимулювання повинні орієнтуватися на конкретного потенційного споживача, в розрахунку на якого виробник повинен випускати товари.
«Підвищення якості продукції - сукупності властивостей, що визначають ступінь її придатності задовольняти суспільні потреби.
Висока якість продукції забезпечує економне використання матеріальних і трудових ресурсів, стабілізацію відтворювального процесу, економічне зростання, пропорційність і конкурентоспроможність, у тому числі і на світовому ринку. Поряд з якістю продукції для споживача має значення і ціна цих благ. Тому для підприємців, щоб домогтися успіху в своїй діяльності, необхідно забезпечувати конкурентоспроможне якість і конкурентоспроможні ціни своїх товарів і послуг. В даний час широкого поширення набула стандартизація і сертифікація продукції. Мова йде про розгортання робіт з сертифікації систем якості на відповідність вимогам стандартів ІСО «серії» 9000. Основний принцип, на якому будується ця система, - попередження дефектів продукції на етапах її розробки та виготовлення »[1; с.118].
«Соціальна ефективність характеризується рівнем задоволення всієї сукупності потреб людини. Це перш за все проявляється через обсяги виробництва і споживання різних видів благ і послуг, що припадають на душу населення, і їх відповідність науково обгрунтованим нормам. Соціальна ефективність економіки, крім того, пов'язана зі ступенем задоволення особливої ​​групи соціальних потреб людей - змістом і безпечними умовами праці, зайнятості, станом довкілля, кількість вільного часу, забезпеченістю населення послугами в освіті, охороні здоров'я та ін Все це, разом узяте, називають якістю життя. Якість життя охоплює і характеризує весь діапазон її властивостей, поширюється на всі її сторони, відображає задоволеність людей наданими їм матеріальними і духовними благами, відображає забезпеченість, комфортність, зручність життєвих умов, їх пристосованість до сучасних вимог, стан здоров'я і тривалість життя.
Економічна та соціальна ефективність взаємодіють і обумовлюють одна одну. Підвищення економічної ефективності лежить в основі підвищення життєвого рівня народу, задоволення його соціальних потреб. У свою чергу рішення соціальних проблем позитивно позначається на активізації людського фактора і підвищення економічної ефективності »[1; с. 118].
«Намітився перехід до ринкової економіки покликаний поєднувати найвищу ефективність виробництва з гуманістичними цілями його розвитку. При цьому по відношенню до суспільного виробництва ринок виконує певні регулюючі функції (за допомогою механізму попиту та пропозиції, рівноважних цін та ін), які держава або інший економічний центр може використовувати для підвищення ефективності функціонування національної економіки на основі застосування грошового, фінансово-кредитного та податкового регуляторів виробництва та обігу. Наприклад, введення податку підвищує ціну, що сплачується споживачем, і знижує ціну, одержувану виробником, що, у свою чергу, скорочує виробництво і споживання тих чи інших товарів. Різниця йде на користь держави, який установив розмір податку. Отриманий дохід держава може перерозподілити з метою вирівнювання доходів окремих товаровиробників і груп населення, стимулювання збільшення виробництва відсутніх населенню або виробництва товарів. Таким чином, держава спільно з ринковим механізмом, об'єктивно стимулюючим необхідні суспільству пропорції виробництва та розподілу через конкурентну рівновагу, може впливати на ефективність суспільного виробництва »[3 с. 2].
«У сучасних умовах все більшого значення набуває ефективність зовнішньоекономічних зв'язків та світового господарства, що перетворює категорію ефективності в інтернаціональну. Справа в тому, що сучасна щабель розвитку всіх країн характеризується посиленням процесів світової взаємозалежності та більш тісними світогосподарських зв'язках. Сьогодні мають місце політична, техніко-економічна та екологічна взаємозалежності. Згідно з першою, необхідні рішуча відмова від гонки озброєнь і накопичення зброї масового знищення, баланс інтересів, загальна система безпеки людства. У відповідності з другою слід відмовитися від розвитку суспільства на основі моделі закритої національної економіки, бо постійно посилюються процеси формування єдиного світового економічного простору. За прогнозами окремих економістів, до 2000 р. приблизно 1 / 3 всієї продукції, виробленої у світі, буде предметом міжнародного обміну, проти 20-22% у цей час. Відповідно до третьої - необхідна свідома концентрація зусиль усіх країн для подолання негативних сторін розвитку цивілізації, ліквідації токсичних відходів виробництва, згубних для навколишнього середовища і людини, розробки сучасних установок для переробки відходів, науково-технічних програм «суспільство - виробництво - навколишнє середовище» і т. д. [3 с. 3]
Таким чином, можна виділити дві основні форми ефективності: абсолютну (показник відношення результату до витрат та сранітельную) і порівняльну (ефективність обраного варіанта діяльності). Для оцінки ефективності виробництва важливий розмір отриманого прибутку, одноко ефективним буде вважатися такий стан, при якому найбільш повно задоволені потреби всіх членів суспільства за даних обмежених ресурсах.

3. Вимірювання ефективності виробництва.
Сумірність ефекту і витрат на його досягнення є основою економічної ефективності.
Крім абсолютної величини ефекту необхідно знати і його відносну величину, що обчислюється за допомогою ділення загального результату (ефекту) до витрат ресурсів, що зумовили його отримання.
Отже, ефективність виражає ступінь ефекту та в самому загальному вигляді виражається формулою
,
де Р - результат виробництва; З - витрати на отримання даного результату.
Однак такий оціночний показник недосконалий. По-перше, він не характеризує вироблений продукт з точки зору його відповідності суспільного попиту. По-друге, часто в витратах сумуються прямі вкладення коштів і не оцінюються окремі наслідки. Наприклад, при будівництві електростанцій на Волзі обсяг вироблюваної електроенергії зіставлявся з витратами на будівництво і виходило, що енергія волзьких ГЕС - найдешевша у світі. Між тим, на дні штучних водосховищ опинилися мільйони гектарів найкращих заплавних земель. Був порушений природній водний стік, на шляху міграції осетрових стад до своїх нерестилищ виникли перепони. Як би ХХ століття не став для цієї цінної риби останнім.
Для оцінки такого складного і багатогранного процесу як економічний прогрес одного показника, хай навіть найдосконалішого, недостатньо. Потрібна система вимірників для його різних сторін »[5 с.15]
Найчастіше результати економічної діяльності різноманітні і звести їх у єдиний результат неможливо, навіть використавши універсальні грошові вимірники. У ряді випадків результат може бути тільки якісним, взагалі не висловлюваним в числовій формі. До таких найчастіше належать соціальні результати.
«Загальний результат господарської діяльності - обсяг створеної продукції - є залежним від дії основних факторів виробництва, їх кількісного та якісного рівня. Етата зв'язок виражається математичною формулою, що отримала назву виробничої функції. У ній показано кількісна залежність обсягу випуску продукції від трьох чинників - капіталу (у натуральному вигляді - засобів виробництва), праці і технічного прогресу.
Якщо розглянуту функцію виразити в показниках середньорічних темпів приросту факторів, то вона прийме наступний узагальнений вигляд:
,
- Відповідно темп приросту продукції, капіталу, робочої сили: - Комплексний показник зростання сукупної економічної ефективності всіх факторів (крім змін у техніці він відображає поліпшення якості та підвищення ефективності використання живого чи уречевленої праці тощо); і - Коефіцієнти еластичності обсягу виробництва відповідно за капіталом та з праці (або коефіцієнти, що характеризують приріст обсягу випуску продукції, який припадає на 1% приросту відповідного фактора) »[1 с.274].
Для вивчення динаміки виробництва в економічній статистиці використовуються коефіцієнт зростання , Який обчислюється за формулою:
,
де , - Показники відповідно в вивчається і базовому періодах.
, Де - Темп зростання,
, Де - Темп приросту.
На практиці часто під темпом росту розуміють темп приросту.
Економічного зростання пов'язане з двома типами розвитку економіки - екстенсивним та інтенсивним. У першому випадку зростання досягається шляхом кількісного збільшення факторів виробництва і базується на старій техніко-технологічної бази. У другому - за рахунок зростання продуктивності праці, використання нової техніки і технології, тобто за рахунок якісних чинників.
Основні категорії системи національних рахунків ВНП і ВВП. Різниця між ними в тому, що ВНП (валовий національний продукт) враховує зовнішній фактор, а ВВП (валовий внутрішній продукт) - ні.
Розрахунок (за витратами)
,
де - Споживчі витрати населення - витрати домогосподарств на предмети споживання тривалого користування, товари поточного споживання і послуги
- Валові інвестиції - включають три компоненти: це всі кінцеві покупки підприємців, все будівництво і зміна запасів
- Державні витрати - видаткова частина державного бюджету (електроенргія, залізні дороги тощо). Робоча сила в державному секторі), сюди не входять трансфертні платежі, бо вони не пов'язані з виробництвом поточної продукції
- Чистий експорт.
Розрахунок за доходами:

Метод за доданої вартості.Слід розрізняти ВНП - фактичний (отриманий) і ВНП - потенційний (максимально можливий при стабільних цінах і повній зайнятості).
ВНП (номінальний) - у поточних цінах.
ВНП (реальний) - з урахуванням інфляції.
Всі показники застосовуються на душу населення за рік.
Дохід розрізняють загальний, середній і граничний. Загальний (валовий) доход ( ) Є загальна сума грошової виручки, отримана фірмою в результаті реалізації виробленої нею продукції. Він розраховується за формулою
,
де - Ціна реалізації одиниці продукції,
- Кількість одиниць виробленої та реалізованої продукції.
Розмір загального доходу (за інших рівних умов) залежить від обсягу випуску і цін реалізації.
Середній дохід ( ) - Це величина грошової виручки, що припадає на одиницю реалізованої продукції. Середній дохід розраховується за формулою

Розрахунок середнього доходу зазвичай застосовують при змінних цінах протягом якогось тимчасового інтервалу або в тих випадках, коли асортимент продукції, що випускається фірмою продукції складається з кількох чи багатьох товарів або послуг.
Граничний дохід ( ) Є приріст валового доходу, отриманий в результаті виробництва та реалізації додаткової одиниці продукції. Граничний дохід розраховується за формулою
,
де - Приріст валового доходу в результаті реалізації додаткової одиниці продукції;
- Приріст обсягу виробництва та реалізації на одиницю продукції.
Як правило, валовий прибуток фірми складається з виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів.
Виручка від реалізації продукції - це грошові кошти, які надійшли на рахунок фірми від реалізації продукції.
Позареалізаційні доходи - це грошові кошти, отримання яких не пов'язане з безпосередньою виробничою діяльністю фірми: відсотки за вкладами, дивіденди, отримані штрафи, пені, доходи від валютних операцій, операцій з цінними паперами і т.д.
Розрізняють рентабельність виробництва і рентабельність конкретного виду продукції.
Рентабельність виробництва показує ступінь віддачі всього авансованого капіталу і виражається формулою
або ,
де - Рентабельність виробництва, - Прибуток (балансова); - Весь авансований капітал, - Основні виробничі фонди; - Матеріальні оборотні кошти.
«До показників використання трудових ресурсів належать:
1. Продуктивність праці - показник, що виражає відношення маси продукції до маси живої праці:

Хоча подібний підхід до визначення продуктивності праці (ПТ) досить універсальний, існують розбіжності у розрахунках і показниках продуктивності праці на макро-і мікроекономічному рівнях.
Якщо в масштабах народного господарства обчислюється продуктивність, то в якості результату праці зазвичай приймається річний валовий внутрішній продукт (ВВП) або національний дохід (НД) і ділиться на кількість працівників, зайнятих у народному господарстві (Ч) (середньорічну кількість працівників):
,
а на рівні підприємства, фірми продуктивність праці визначається шляхом ділення валового доходу (виручки) від продажу річного або місячного обсягу виробленої продукції на середню чисельність працівників, зайнятих на підприємстві. Продуктивність живої праці акумулює в собі ефект взаємодії всіх факторів виробництва. Тому продуктивність праці є інтегральним показником ефективності виробництва »[1; с. 115]. «Продуктивність праці показує ступінь результативності використання трудових ресурсів» [2; с. 273].
«2. Трудомісткість продукції - показник, зворотний продуктивності праці, який визначається відношенням витрат робочого часу до випущеної продукції:
.
Зниження трудомісткості - найважливіший показник підвищення продуктивності праці.
3. Фондоозброєність - це показник, що характеризує рівень оснащеності праці. Він вимірюється відношенням балансового (середньорічний) вартості основних фондів (у порівнянних цінах) до витрат живої праці (середньорічна чисельність працівників):
,
де ВПФ - вартість основних фондів у порівнянних цінах; - Середньорічна чисельність працівників (робочих) »[1; с. 115].
«До показників використання виробничих фондів відносяться:
1.Фондоотдача - показник використання основних виробничих фондів. Визначається шляхом ділення вартості випущеної продукції на середньорічну вартість основних фондів:
,
де - Вартість випущеної продукції за рік; - Середньорічна вартість основних фондів.
Цей показник використовується для зіставлення темпів зростання обсягу функціонуючих основних фондів з темпами зростання продукції. Зростання фондовіддачі сприяє підвищенню загальної ефективності виробництва і навпаки.
2. Фондомісткість - показник, що визначає кількість основних фондів, що припадають на одиницю продукції:
,
де - Середньорічна вартість основних фондів; - Вартість випущеної продукції за рік.
3. Матеріаломісткість - показник витрати матеріалів в розрахунку на натуральну одиницю або карбованець вартості продукції, що випускається. Вимірюється у фізичних одиницях, грошовому виразі або відсотках, які складають вартість матеріалів у загальних витратах виробництва продукції, у собівартості.
Визначити матеріаломісткість можна шляхом ділення вартості матеріальних витрат на вартість виробленого з їх допомогою продукту:
,
де - Вартість матеріальних витрат; - Вартість виробленого продукту.
Зворотним показником матеріалоємності є показник матеріаловіддачі:
.
Питомі капітальні вкладення на рубль приросту продукції розраховуються за формулою
,
де - Сума капітальних вкладень, що забезпечують приріст продукції; ΔО - приріст обсягу продукції. Формула капіталоотдачі має вигляд
,
де - Сума прибутку, отримана за рахунок цих капіталовкладень; -Сума капіталовкладень.
Термін окупності капітальних вкладень є ставлення капітальних вкладень до суми прибутку , Отриманого за їх рахунок:
,
Відносна економія матеріальних витрат визначається за формулою
,
де   - Сума матеріальних витрат у базисному періоді;   - Сума матеріальних витрат у планованому періоді; - Коефіцієнт приросту продукції »[1; с.117-118].
При порівнянні варіантів необхідно користуватися наведеними витратами, розраховується по кожному з них. Наведені витрати по кожному варіанту є суму капітальних вкладень і поточних витрат (собівартості), приведених до єдиної розмірності відповідно до нормативу ефективності. Ті з них, які при розрахунку виявляться мінімальними, і визначають найбільш ефективний варіант.
«Показники загальної економічної ефективності характеризують ефективність вибору вже реалізованих, минулих витрат. З їх допомогою визначається доцільність зроблених витрат, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва. Такі показники використовуються в управлінській та контролюючої діяльності.
У ринковій економіці широко застосовуються показники порівняльної економічної ефективності, за допомогою якої можна визначати найбільш економічно вигідні варіанти вирішення тієї чи іншої господарської завдання »[1; с. 116]
Таким чином, порівняльна економічна ефективність визначається при розробці та впровадженні нової техніки, вирішенні питань з виробництва та застосування взаємозамінних матеріалів і продукції, проектуванні будівництва і реконструкції діючих підприємств, складанні бізнес-планів, виборі схем організації виробництва в технологічній і науковій діяльності.
При визначенні порівняльної економічної ефективності як величини економічного ефекту приймається економія, отримана від зниження собівартості продукції; як витрат - додаткові капіталовкладення, що зумовили цю економію. Порівняльна економічна ефективність визначається при виборі одного з двох і більше варіантів вирішення певної господарської завдання. Вона характеризує переваги одного варіанту в порівнянні з іншими.
При порівнянні двох варіантів можливе різне співвідношення необхідних капітальних вкладень та рівня собівартості продукції. Той варіант, який характеризується меншими (або рівними) капітальними вкладеннями і одночасно забезпечує більш низьку собівартість продукції за інших рівних рівнях, визнається економічно вигідним.
Порівняльна економічна ефективність грунтується на аналізі граничних показників і дає можливість визначити ефективність прийнятих рішень у майбутньому, в перспективі, виявляти оптимальний варіант використання ресурсів.

Висновок.

Економічна ефективність - одне з найбільш загальних і узагальнюючих понять економіки, яке носить вираз в результативності використання факторів виробництва, їх економії та вигідної комбінації на основі раціонального вибору, метою якого є збільшення прибутку, зростання виробництва і максимізація задоволення потреб усіх членів суспільства.
Різноманітність промислових показників ефективності виробництва слід розглядати в сукупності із соціальними факторами, які не завжди мають вартісне вираження.
Ефективність діяльності окремого господарюючого індивіда не ототожнюється з ефективністю економіки на макрорівні, з іншого боку ефективність загального виробництва не мислема без ефективності окремих господарюючих суб'єктів на мікрорівні.
Ефективність виробництва необхідно вивчати і аналізувати на різних рівнях економіки і на різних стадіях Произодство, де вона має свої власні відокремлені показники.
Оцінка економічної ефективності завжди співвідноситься з цілями виробництва в майбутньому, однак вона характеризує результати діяльності впрошлом, а її цінність проявляється в теперішньому часі. Отже, сукупність результатів виробничої діяльності за окремо взятий період часу і є ефективністю виробництва.

Використана література

1. Базилєв Н.І. Гурко С.П. «Економічна теорія» Москва 2004
2. Борисов Є.Ф. «Економічна теорія» Москва 2005
3. Відяпіна В.І. «Ефективність національної економіки» Москва 2006.
4. Джолдасбаева Г.К. «Інновація як основний чинник підвищення ефективності виробництва» Опубліковано в діловому тижневику «Бізнес Путівник» 2006
5. Єрмішина П.Г. «Основи економічної теорії» 1999 р.
6. Магомедаліева О. В. «Підвищення ефективності управління промисловим підприємством на основі реалізації процесно-орієнтованого підходу» Орел. 2006
7. Чибрик Г.Г. Сажина М.А., «Економічна теорія» Москва, 2002 р.
8. Хачатуров Т. С., «Удосконалення методів визначення ефективності капітальних вкладень» «Питання економіки», 1973.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
113.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості
Ефективність виробництва аналіз ефективності виробництва
Ефективність виробництва аналіз ефективності виробництва 2
Ефективність виробництва
Економічна ефективність виробництва
Екокономічна ефективність виробництва картоплі
Економічна ефективність виробництва овочів
Ефективність виробництва і реалізації молока
Економічна та соціальна ефективність виробництва
© Усі права захищені
написати до нас