Естетичне виховання в процесі фізичного виховання школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ДИПЛОМНА РОБОТА

Естетичного виховання в процесі ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

ЗМІСТ
Введення
3
Глава 1. Дослідження стану питання
7
1.1. Поняття і терміни
7
1.2. Взаємозв'язок фізичного виховання з естетичним
11
1.3. Компоненти естетичного виховання в процесі навчання на уроках фізичної культури
16
1.4. Естетична підготовка, її значення
21
1.5. Вікові особливості старших підлітків
23
1.6. Засоби фізичної культури, які впливають на естетичне виховання школярів
26
Глава 2. Організація і методи дослідження
31
2.1. Організація дослідження
31
2.2. Методи дослідження
31
Глава 3. Результати дослідження та їх обговорення
33
Висновок
37
Висновки
39
Література
40
Додаток
43

Введення.
Громадським є той факт, що відмінності функціональних обов'язків спеціалістів фізичної культури і спорту накладають певний відбиток на зміст їх професійної діяльності. (П. А. Якимова, 1998). А в сучасних умовах розвитку суспільства гостро піднімається питання про педагогічні кадри, в якому особлива увага приділяється професійно - педагогічної підготовки (Т. В. Бакшева, 2001).
При підготовці фахівців в галузі фізичної культури і спорту естетичне виховання має особливе значення. Тому як, заняття фізичними вправами створюють сприятливі умови для естетичного. Їхні цілі засновані на єдності - формування людини, де фізична досконалість становить частина естетичного ідеалу (Н. С. Бервінова, 1977).
У сфері загальної освіти естетичне виховання відіграє велике значення. Учитель фізичної культури, впливаючи на розвиток дитини за допомогою фізичного виховання, закладає у нього базу для всебічного розвитку фізичних і духовних здібностей. Адже саме діти мають потенціал для сприйняття, розуміння та емоційної чуйності (Н. М. Глушак, 1974).
Узагальнюючи вище сказане, можна зазначити, що особливу актуальність набуває естетична підготовка учнів у системі фізичного виховання в загальноосвітніх закладах (В. Т. Кальянов, 1970). Школярі, які отримали естетичну підготовку, має більші можливості для неухильного освоєння всього різноманіття рухових навичок і вмінь з точки зору культури рухів. Його широка ерудиція, розвинений естетичний смак дозволяють повніше проявляти себе не лише у сфері фізичної культури, але і в побутовій, громадській діяльності. Особливість педагогічної діяльності полягає у багатосторонньому перетворенні об'єкту свого впливу. Тобто вчитель з фізичної культури постійно повинен розвивати у своїх вихованців потреби і здатності помічати і сприймати красу навколишньої дійсності, аналізувати і оцінювати її (А. П. Ситник, 1982).
Багато середньоосвітні установи в системі фізичного виховання школярів майже не дають систематичної естетичної підготовки та естетичне навантаження, а тому не несуть практичної прикладної на всебічний гармонійний розвиток особистості школяра (В. Т. Кальянов, 1970). Можна оскаржувати категоричність такого твердження, але ніяк не можна не погодитися з тим, що можливості в цьому плані далеко не вичерпані.
Таким чином, наукова проблема дослідження полягає в необхідності оптимізувати процес естетичного виховання в системі фізичного виховання учнів, акцентуючи увагу на формування естетичної, рухової культури, красу, естетичного уявлення і т.д. Вирішення цього проблемного питання можливе, на наш погляд, за допомогою цілеспрямованого наукового дослідження, актуальність якого безсумнівна.
Метою нашого дослідження є вивчення проблеми та аналітичний аналіз діяльності вчителя фізичної культури по естетичному вихованню у фізичному вихованні школярів.
Гіпотезою в нашому дослідженні стало припущення про те, що систематичне і акцентоване увага на естетичне виховання дозволить оптимізувати уроки фізичної культури і підвищити рухову культуру підростаючого покоління.
Актуальність теми визначила особисті інтереси, і були поставлені такі завдання кваліфікаційної роботи:
1. Шляхом вивчення та аналізу науково-методичної літератури виявити основні теорії і методики естетичного виховання школярів.
2. Узагальнити досвід роботи провідних фахівців - практиків у галузі фізичної культури, які акцентують увагу на естетичне виховання.
3. Спираючись на результати дослідження, розробити методичні рекомендації в рамках програмного матеріалу по естетичному вихованню і методи організації цієї діяльності.
Об'єктом дослідження виступає навчально-виховний процес в умовах занять фізичної культури в загальноосвітніх установах і місця в ньому естетичного виховання.
Предметом дослідження є спрямований вплив на організацію навчально-виховного процесу, освітнього середовища, умов, що сприяють формуванню естетичних почав у підростаючого покоління.
Для поставлених завдань ми використовували методи дослідження:
1. Ретроспективний аналіз літературних джерел.
2. Передовий педагогічний аналіз роботи.
3. Анкетування.
4. Методи математичної статистики.

Глава 1. Дослідження стану питання
1.1. Поняття і терміни.
У педагогіці поняття виховання розглядається в широкому і вузькому сенсі.
Виховання в широкому сенсі - це процес і результат засвоєння й активного відтворення соціальними суб'єктами суспільного досвіду, який охоплює їх широке, багатостороння взаємодія між собою, з соціальним середовищем і навколишньою природою. Його сутність проявляється як процес цілеспрямованого, організаційно оформленого взаємодії всіх його учасників на суб'єктно - суб'єктних відносинах, забезпечує їх гармонійний розвиток і ефективне вирішення соціально значущих завдань (Матвєєв Л.П., 1991).
Виховання у вузькому сенсі - це цілеспрямоване і систематичне взаємодія суб'єктів виховного процесу. Воно охоплює діяльність вихователів, які здійснюють систему педагогічних впливів на розум, почуття, волю виховуваних, активно реагують на ці дії під впливом своїх потреб, мотивів, життєвого досвіду, переконань та інших факторів (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов, 2000 ).
Виховний процес - це цілеспрямована діяльність усіх суб'єктів виховання, що забезпечує формування якостей особистості (потреби, характер, здібності і «я - концепція») в інтересах відповідних виховним цілям і завданням (Холодов Ж.К., Кузнєцов, 2000).
Головна мета виховання в сучасних умовах полягає у створенні матеріальних, духовних, організаційних умов для формування у кожного громадянина цілісного комплексу соціально - ціннісних якостей, поглядів, переконань, які забезпечують його посилений розвиток (А. А. Френкін, 1983).
У віковому розвитку людини дуже важлива роль належить фізичному вихованню. Це стосується не тільки сприяння нормальному фізичному розвитку зростаючого організму і його вдосконалення, зміцнення здоров'я, а й формування духовних якостей особистості. Все це стає можливим і реальним при правильній постановці фізичного виховання, здійсненні його в органічному зв'язку з іншими видами виховання: розумовим, моральним, трудовим, в тому числі і естетичним (Б. А. Ашмарин, 1990).
Естетичне виховання включає в себе всі сторони духовного життя особистості, що формується, дозволяє також правильно розуміти і оцінювати прекрасне, прагне до нього (Є. А. Маймін, 1982).
Естетика - від грецького - чуттєве сприйняття - наука про закономірності естетичного освоєння світу, про сутність і форми творчості за законами краси (М. Ф. Овсяннікова, 1983).
Термін "естетика" вперше був введений у літературу німецьким теоретиком мистецтва О. Г. Баумгартеном. Його праця «естетика» був опублікований в 1750 р. З цього часу терміном "естетика" стали позначати певну галузь наукових знань. Проте сама естетика зародилася значно раніше, її естетики сягають глибокої давнини (М. Я. Сараф, В. І. Столяров, 1986).
Виникнення естетичних ідей відноситься до часу розвитку рабовласницької культури Стародавнього Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю. Як система знань про естетичні відносинах людини до дійсності естетика з'явилася в античній Греції »Матеріалістична естетика стверджує, що прекрасне - це життя, дійсність.
"Під красою" - писав М. Горький, - розуміється таке поєднання різних матеріалів, а так же звуків, фарб, слів, яке надає створеного. спрацьованого матеріалу людиною-майстром форму, що діє на почуття і розум, як сила, яка збуджує в людях здивування, гордість і зокрема естетичному вихованню (Сараф М.М., Столяров В.І., 1986).
Естетична насолода доставляється творчістю, прекрасним духовним виглядом спортсмена, красою статури, красою рухів, стрункістю постаті, відмінною поставою, Естетичне відношення більш активно проявляється у того, хто сам займається фізкультурою. Спорт набуває колосальну популярність, і як видовище, залучаючи втілення творчості людської майстерності, гострої спортивної боротьби, красою і виразністю рухів (А. А. Адаскіна, 1999).
В естетичному вихованні засобами фізичної культури проступають такі риси, як масовість естетичного виховання, високі вимоги до нього, зростаюча роль громадськості в естетичному вихованні трудящих, органічні поєднання спортивної майстерності та масової фізичної культури. З дитячих років слід привчати дитину до чистоти й акуратності одягу, дотримання чистоти, краси і затишку у там приміщенні. де він знаходиться. Все, що оточує дитину, підлітка, може виховувати естетичні смаки. Важливіше виховує значення має краса місць спортивних занять. У нашій країні маса спортивних споруд: Палаців спорту, басейнів, стадіонів, манежів, тенісних картов, ковзанок, і т.д. Багато з них прекрасні в архітектурному відношенні, в них мінога світла і повітря. Виступи на таких спортивних майданчиках гармонійно розвинених спортсменів з їх фігурами, легкими і лавками рухами створює велике естетичне враження (Н. М. Глушак, 1974).
1.2.Взаімосвязь фізичного виховання з естетичним
Заняття фізичними вправами створюють сприятливі умови для естетичного виховання. У процесі занять формується гарна постава, здійснюється гармонійний розвиток форм статури, виховується розуміння простоти і витонченості рухів. Все це допомагає вихованню естетичних почуттів, смаків уявлень, сприяє прояву позитивних емоцій, життєрадісності, оптимізму (А. А. Адаскіна, 1999).
Естетичне виховання включає в себе всі сторони духовного життя особистості, що формується, дозволяє також правильно розуміти і оцінювати прекрасне, прагне до нього.
Людина з розвиненим естетичним смаком, як правило, прагне створювати естетичні цінності, здійснюючи естетичну діяльність, яка в різних формах широко представлена ​​у фізичній культурі і спорті (Н. С. Бервінова, 1977).
Зв'язок фізичного та естетичного виховання заснована на єдності їх мети - формуванні людини, а фізична досконалість становить частина естетичного матеріалу.
Зі змісту естетичного ставлення до дійсності випливають спільні завдання естетичного виховання:
I. Виховання естетичних потреб, тобто свідомого прагнення до прекрасного.
2. Виховання естетичного сприйняття і почуття, тобто здатності сприймати і переживати прекрасне. Естетичне сприйняття ця своєрідний вид "живого споглядання" дійсності. Воно вимагає встановлення чуттєвого контакту з предметами і явищами, навколишнього світу.
3. Сприйняття естетичних понять, смаків, оцінок і суджень, тобто здатності не тільки сприймати, і оцінювати і розуміти прекрасне. Естетичний смак пропонує і розвиток здатності створювати прекрасне.
4. Сприйняття естетичних ідеалів тобто правильного розуміння і активного прагнення до того образу сучасного життя і сучасної людини, що є характерним для нашого суспільства.
5. Розвиток творчих естетичних здібностей у різних видах діяльності.
Естетичне виховання покликане формувати у людей естетичні потреби. При цьому, важливо не тільки сформувати здатності насолоджуватися, розуміти красу в її різноманітних проявах, але і головним чином виховати здатність втілити її в реальних діях і вчинках (схема 1). Заняття фізичною культурою представляють широкі можливості для цього (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов, 2000).
Схема 1.
ФВ розширює сферу естетичного впливу на людину.
Естетичне виховання підвищує ефективність ФВ за рахунок внесення в нього позитивного емоційного моменту і додаткових стимулів до занять ФУ.


У процесі фізичного виховання вирішуються як загальні, так і спеціальні завдання естетичного виховання.
Спеціальні завдання - це виховання естетичних почуттів, смаків, понять мають безпосереднє відношення до фізкультурної, спортивної діяльності правильного розуміння зовнішньої і внутрішньої краси людини виходячи з єдності естетичного і етичного, морального: розуміння фізичного вдосконалення як процесу, в основі якого лежить досягнення мети гармонійного розвитку особистості : розуміння краси спортивної поведінки, спортивного видовища, спортивних традицій і т. д.
Для вирішення як загальних, так і спеціальних завдань естетичного виховання у процесі занять фізичною культурою і спортом викладач, тренер повинні бути озброєні знаннями, повинні глибоко розбиратися в законах прекрасного, знати особливості естетичного виховання та почуття, яке відчуває людиною в процесі спортивної діяльності (Г.І . Корольова, Г. А. Петрова, 1984).
До засобів естетичного виховання у процесі рухової діяльності належать:
- Різноманітні види самого ФВ, де викладач може вказати своїм учнем на моменти прекрасного.
- Свята, виступи;
- Природні та гігієнічні умови;
- Обстановка на заняттях використання музики і творів мистецтва ...
Естетичне виховання в процесі ФВ характеризується наступними методами:
- Емоційно - виразне пояснення ФУ, образне слово;
- Технічно досконалий і емоційно - виразний показ вправи, що викликає почуття захоплення;
- Надихаючий приклад у діях і вчинках;
- Практичне привчання до творчих проявів краси в руховій діяльності в процесі занять ФУ (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов, 2000).
Відомо, що естетика як наука вивчає широке коло явищ: різні прояви естетичного (прекрасне, піднесене, героїчне, трагічне і комічне), їх відображення у свідомості людей в естетичних сприйняттях, уявленнях, ідеалах, поглядах, теоріях, естетичну діяльність людей, в ході якої створюються естетичні цінності і т.п. (В. Кірсанов, 1984).
Світ естетичних явищ фізичної культури дуже складний і різноманітний. Перш за все, він включає в себе певні естетичні цінності, сторони та аспекти фізичної культури, які в певних умовах набувають естетичну значимість для людини, викликають у нього естетичні почуття, естетичне задоволення, оцінюються їм з особливою, естетичної, точки зору. Естетична оцінка істотно залежить від розвиненості у людини естетичних поглядів, теорій, яких він дотримується, естетичні категорій, на які він спирається в ході пізнання і перетворення явищ фізичної культури. Людина з розвиненим естетичним смаком має естетичні потреби, прагнути створювати естетичні цінності, здійснюючи естетичну діяльність (Є. А. Маймін, 1982).
Предметом вивчення естетики фізичної культури може бути - естетичний зміст та естетичні цінності; закони свідомості, що відображають фізичну культуру з естетичної точки зору; форми естетичної діяльності людини в галузі фізичної культури і спорту (Сараф М.М., Столяров В.І., 1986) .
1.3. Компоненти естетичного виховання в процесі навчання на уроках фізичної культури
Естетичну культуру школярів будуть характеризувати нижче перераховані компоненти.
Перш за все, це достатня широта естетичних уявлень у зв'язку з різними явищами навколишньої дійсності і в зв'язку із заняттями фізичною культурою і спортом. Ці уявлення є передумовою до повноцінного сприйняття, осмислення і освоєння різноманітних естетичних проявів. Широта естетичних уявлень, понять і суджень є необхідною умовою усвідомлення і відносної стійкості критеріїв естетичної оцінки (Н. С. Бервінова, 1977).
Людини з високою естетичною культурою характеризує і досить високий естетичний смак, що свідчить про духовне багатство даної особистості. Добре розвинений естетичний смак діє як дуже важлива умова сприйняття, освоєння та оцінки прекрасного і потворного в навколишніх явищах дійсності.
Одним з найбільш головних показників естетичної культури особистості буде естетика діяльності, що виражається в зовнішньому вигляді, поведінці, вчинках і окремих діях займаються. Всі названі компоненти естетичної культури повинні розвиватися і вдосконалюватися у процесі естетичної підготовки учнів (Т. В. Бакшева, 2001).
Зупинимося трохи конкретніше на сприйнятті навколишньої дійсності. Тому як вчителю фізичної культури у взаємодії з учнем супроводжує і невід'ємний психологічний компонент - здатність до сприйняття.
Сприйняття грунтується на живому спогляданні, представляє собою відображення предметів і явищ у сукупності їх властивостей і частин при безпосередньому впливі їх на органи чуття людини. В естетичному сприйнятті потреба взяти предмет у всій його цілісності і неповторності, у всьому різноманітті і своєрідності його властивостей, вимагає дуже диференційованих вражень. Тут особливе значення має тонка чутливість до кольору, звуку, формі, тільки вона забезпечить багатство бачення, розуміння ступеня розвитку предмета. На основі чутливих аналізаторів базується здатність сприймати цілісні характеристики предмета - гармонію і дисгармонію частин і властивостей, міру і конкретні прояви їх (симетрію, пропорції, ритм, гармонійне цветосочетания і протилежне їм). Без цієї здатності не можна визначити ступінь досконалості предмету і створити еталонні образи досконалості, необхідні для оцінки сприйнятого. Досконалість завжди цілісна характеристика предмета, максимальне єдність його форми і змісту (О. Буткевич, 1979).
На якості естетичного сприйняття позначається здатність асоціювати, зіставляти сприймається зі збереженими пам'яттю образами подання, зі знаннями. Саме це забезпечує впізнання людиною предмета вже за окремими властивостями та створення предметного образу, багатшого за змістом, ніж сукупність відчутних властивостей, і багатшого, ніж загальне уявлення. В образі відбувається деяка перебудова змісту предмета за рахунок особистого досвіду, «наповнення» предмета новим життям через уявлення і уява сприймає. Завдяки цій інтерпретації предмета зміст образу певною мірою суб'єктивне. Чим багатше у людини запас естетичних уявлень і знань, чим більше розвинена здатність асоціювання образів сприйняття з ними і з явищами, раніше оціненими, особливо з інших сфер дійсності, тим швидше, точніше, сьогодення людина оцінить красу сприйманого (Є. А. Маймін, 1982 ).
Ще в давні часи люди серед інших цікавих і цінних властивостей дійсності виділили красу. В естетиці існує точка зору, ототожнюються красу з кольором, симетрією, пропорцією, гармонією і т. п. Красу не можна визначити ні без об'єкта, ні без сприймає його суб'єкта. Важливим є вміння розрізняти справжні цінності. Справжня краса - значення предмета по відношенню до естетичної потреби, яка виражає провідні тенденції розвитку суспільства (А. Б. Щербо, Д. Н. Джола, 1980).
Відповідно до естетикою (Н. С. Бервінова, 1977) фізичну красу людини необхідно розглядати з двох сторін - зовнішньої і внутрішньої ..
Зовнішня (тілесна) організація людини обіймає все те, що характеризує форми і типи статури. Основи її розроблялися викладачами різних наукових шкіл і течій. Прагнення визначити зовнішні структурні ознаки прекрасного в людині через «форму» (Л. Сакетт, 1905; Д. Дідро, 1936), «гармонію» (Г.Демені.1915), ретельна розробка канонів людської краси, заснованих на математичному співвідношенні частин тіла, - все це особливі підходи до вирішення проблеми тілесної краси людини. Краса людського тіла - є продукт соціально-трудової, а не тільки природно-біологічний.
Вертикальна хода, а отже, і горда постава, відкритий сонцю й вітру обличчя, спрямований удалину погляд, досконала за красою рука, гармонійність    і симетрія анатомічної структуру - це перш за все плоди активності людини. Особливість цього природно-творчого способу вдосконалення зовнішньої краси людини в тому, що він виключає будь-яку штучність (Ф. Морель,, 1978).
Але навіть при досконалої тілесної організації людина може не володіти необхідними функціональними можливостями для освоєння різноманіття естетичних явищ. Ось чому необхідна і внутрішня краса фізичної організації людини. Вона виражається в міцному здоров'я, багатство фізичних можливостей і раціональності рухів (Л. Д. Назаренко, 1999).
Серед базових розділів у програмному матеріалі з фізичної культури види гімнастики, розташовують у цьому відношенні величезними можливостями. Навчальні заняття зі спортивної гімнастики в загальноосвітній установі можуть бути свого роду регулюючим важелем. До цього розташовують естетичні можливості занять гімнастикою. Нескінченна різноманітність вправ, виборче їх вплив на будову функції організму, точне дозування фізичного навантаження дозволяють виправляти недоліки у фізичному розвитку займаються, сприяти поліпшенню статури відповідно до естетичних вимог. Зібраність, стрункість і підтягнутість - якості, що відрізняють гімнаста. Чітка регламентація занять, суворі вимоги до точності виконання рухів, необхідність дотримання дисципліни, старанності, наполегливості створюють умови ефективного впливу на естетичні переживання і запити займається (Н. С. Бервінова, 1977). Тісний зв'язок гімнастики із засобами художнього виховання - музикою і танцями - розширюють її естетичні можливості. Однак наявність всього різноманіття позитивних естетичних сторін у навчальних заняттях гімнастикою саме по собі ще не гарантує якісного зростання рівня естетичної підготовленості школярів (Л. С. Зінкевич, 1997).
1.4. Естетична підготовка, її значення.
Естетична підготовка - це одна зі сторін вдосконалення особистості займається, яка виникає у зв'язку з естетичним освоєнням обраної сфери діяльності. Сенс і мета її в процесі занять полягає, на нашу думку, у формуванні естетичного ставлення до всіх сторін тієї діяльності, яка протікає у зв'язку з освоєнням спеціально підібраних фізичних вправ.
Учень повинен глибоко освоїти естетичні боку різних форм занять, усвідомити їх зміст і взаємозв'язок, педагогічне і, в кінцевому рахунку, соціальне значення. Проявлятися це буде у формуванні в займається естетичного ставлення до вдосконалення свого фізичного образу, вивчення естетичної своєрідності техніки суворо стилізованих рухів і їх органічному поєднанню з музичним супроводом, придбанням вміння надавати вправам відповідну емоційне забарвлення, оволодінням стійкими навичками естетичного поведінки і так далі. Іншими словами, в порівнянні з естетичним вихованням, естетична підготовка буде відрізнятися специализированностью і, отже, відомої стислістю кордонів.
Таким чином, естетичну підготовку учнів ми розглядаємо як необхідну складову частину навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі, найбільш тісно пов'язану з удосконаленням творчих здібностей. Під естетичної підготовкою слід розуміти педагогічний процес, спрямований на оволодіння знаннями про естетичні сторони занять фізичною культурою і спортом, на розвиток і вдосконалення здібностей правильно сприймати і оцінювати естетичне в навчально - виховному процесі, на формування потреб і навичок виконувати свої обов'язки «за законами краси» (13).
1.5. Вікові особливості старших підлітків
Мета фізичного виховання - оптимізація фізичного розвитку людини, всебічного вдосконалення властивих кожній фізичних якостей і пов'язаних здібностей в єдності з вихованням духовних і моральних якостей, що характеризують суспільно активну особистість; забезпечити на цій основі підготовленість кожного члена суспільства до плідної трудової та інших видів діяльності (Л. П. Матвєєв, 1989).
Ця мета відображає як громадські інтереси, так і особисті. До фізичного досконалості завжди прагнула людина на будь-якому етапі епохи. Фізична досконалість - це історично обумовлений ідеал фізичного розвитку і фізичної підготовленості людини, оптимально відповідає вимогам життя (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов, 2000). Людина у всіх проявах особистого та суспільного життя, на виробництві та в побуті повинен бути вихований і культурна, красиво складний і т.д. (А. П. Ситник, 1982).
Удосконалення статури і гармонійний розвиток фізіологічних функцій людини вирішуються на базі всебічного виховання фізичних якостей і рухових здібностей, що в кінцевому підсумку призводить до природно-нормальному, неспотвореному формуванню тілесних форм. Дане завдання вирішується за допомогою занять фізичною культурою, яка передбачає корекцію недоліків статури, виховання правильної постави, пропорційний розвиток м'язової маси, всіх частин тіла, сприяння оптимальної ваги, забезпечення тілесної краси (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов, 2000).
Педагогічна практика переконує, що найбільшої уваги до себе вимагають старші підлітки, учні 9-11 класів.
Старший шкільний вік характеризується продовженням процесу росту і розвитку, що виражається у відносно спокійному і рівномірному його протіканні в окремих органах і системах. Одночасно завершується статеве дозрівання. У зв'язку з цим чітко проявляються статеві та індивідуальні відмінності як в будові, так і у функціях організму. Юнаки переганяють дівчат у росту і масі тіла. У дівчат на відміну від юнаків спостерігається значно менший приріст м'язової маси, помітно відстає у розвитку плечовий пояс.
У період переходу від дитинства до юності відбувається формування та закріплення багатьох якостей і властивостей особистості. У цю пору відбуваються серйозні якісні зміни в інтересах, прагненнях і смаки школярів (А. П. Ситник, 1982). У цьому віці дитина емоційно чутливий і потребує вмілому і систематичному керівництві.
Разом з тим саме в цей період розвитку підлітка випускнику середньоосвітньої школи необхідно дати міцні естетичні знання, сформувати у нього поняття про естетичному ідеалі, виховати смак в манерах себе тримати, до своєї зовнішності.
Підлітковий вік - важкий вік у становленні особистості людини. Відбувається інтенсивне і в той же час не рівномірний психофізичний розвиток, перебудова всього організму. Одночасно з активним фізичним дозріванням відбувається інтенсивне формування особистості, яке здійснюється під впливом навколишньої дійсності, сім'ї, громадськості, а головне, в процесі навчально-виховної роботи школи. У підлітків спостерігається особлива потреба в авторитетному судженні дорослих, в чуйному наставника, під впливом якого виховуються риси характеру.
Інтереси підлітка стають не тільки широкими, різноманітними, але й змістовними, часто виходять за рамки шкільних програм. Повніше задовольнити ці різнобічні інтереси допомагають позакласні та позашкільні форми організації занять.
У старшому шкільному віці дуже яскраво починає проявлятися прагнення до спілкування з товаришами, до колективу однолітків. Емоційно забарвлене прагнення підлітка брати активну участь в різної діяльності має величезне значення. Визначена і позаурочна діяльність повинна бути насичена інформацією, що сприяє всебічному інтелектуальному і духовному розвитку, накопичення естетичних багатств.
1.6. Засоби фізичної культури, які впливають на естетичне виховання школярів
Фізичне виховання має величезний потенціал у естетичному вихованні школярів. Воно впливає і на форму статури і на сприйняття навколишньої дійсності, на естетичний смак.
Об'єктом даних форм естетичної діяльності є людина. сенс її - перетворення людини за законами краси (М. Я. Сараф, В. І. Столяров, 1984). Аспектом є - формування краси статури і рухів людини.
Красива статура припускає стрункість, підтягнутість, симетричність, пропорційність, гармонійність тіла людини. Ще в Стародавній Греції було доведено, що заняття спортом, використання різних фізичних вправ дозволяють додати тілу людини виразність і красу. Яскраве свідчення тому - класична фігура "Діскоболла" Мирона, "Списник" Поліклета, "Метальник" Алкаменеса та інші твори давньогрецького мистецтва.
Для досягнення гармонійного фізичного розвитку необхідно застосування найрізноманітніших фізичних вправ. Такий шлях дозволяє розвивати не тільки м'язову силу, але також і спритність, витривалість, швидкість і інші фізичні якості людини, а також красу його рухів. Мова йде про досягнення точності, свободи, легкості, узгодженості і ритмічності, які характеризують координаційні здібності людини і надають естетичної осмисленість рухам тіла.
Краса статури і краса рухів нерозривно пов'язані один з одним. Формування прекрасного у фізичному відношенні людини передбачає досягнення ним фізичної досконалості.
Існують традиційні засоби - фізичні вправи, що входять у програмний матеріал з фізичної культури в загальноосвітній школи. Останнім часом розробляються і нетрадиційні, інноваційні системи та методики фізичної культури, що сприяють корекції статури, поставу, ходу, тим самим впливають на фізичну зовнішність людини (Лук'яненко В.П., 2002).
Серед них існують, різні фізкультурно-оздоровчі системи, як для юнаків, так і для дівчат-аеробіка і її різновиди (аква-або гідроаеробіка, степ-аеробіка, слайд-аеробіка, танцювальна аеробіка: фанк, сіті-джем, хіп-хоп і ін) ритмічна гімнастика, атлетична гімнастика, силове триборство, шейпінг, калланетика, фітнес, джімікс і т.д.
Аеробіка - це система вправ, пов'язаних з проявом витривалості, спрямована на підвищення функціональних можливостей серцево-судинної та дихальних систем. Слово «аеробіка» (від грец. А еро - повітря, біос-життя) стало відомо всьому світу в 1968 році, коли американський фізіолог професор Купер опублікував книгу «Аеробіка», бачачи фізична недосконалість, часту захворюваність (Ж. К. Холодов, У . С. Кузнєцов, 2000)
Ритмічна гімнастика - це різновид гімнастики оздоровчої спрямованості, основним змістом якої є загально розвиваючі вправи, біг, стрибки і танцювальні елементи, виконувані під емоційно-ритмічну музику, переважно потоковим способом.
Шейпінг (від англ. Shaping - Надавати форму, формувати) - це система фізичних вправ (переважно силових), спрямована на корекцію фігури і поліпшення функціонального стану організму.
Атлетична гімнастика - система фізичних вправ, спрямованих на розвиток сили, формування та корекцію статури, дозволяє впливати на локальні м'язові групи. Одночасно є ефективний засіб, що сприяє зміцненню здоров'я, на основі коригування вроджених дефектів тіла, профілактики багатьох недуг (В. П. Лук 'яненко, 2001).
Калланетика - це програма з 30 вправ, які в основному виконуються в ізометричному режимі і викликають активність глибоко розташованих м'язових груп.
Гідроаеробіка (аква-аеробіка) - це система фізичних вправ у воді, виконаних під музику, що поєднує елементи плавання, гімнастики, стретчинга, силові вправи.
Бодібілдінг - телостроительство, а точніше штучне конструювання м'язів. Тут оцінюються зовнішній вигляд м'язів. У заняттях використовуються вправи з обтяженнями. Недоліком є ​​вживання протеїнів, анаболіків, використання парафіну, які не сприяють зміцненню здоров'я.
До теперішнього часу розроблений і практично апробований цілий ряд комплексів і програм фізичних вправ оздоровчої спрямованості, які призначені для широкого використання (Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов, 2000).
Ефективність таких занять полягає в їх різнобічному впливі на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову системи людини. Колективна форма занять допомагає реалізовувати потреба в спілкуванні. Сила і витривалість, гнучкість і пластичність, краса і впевненість в собі - ось, що властиво сучасним методикам фізичної культури (Н. М. Грудницька, 2002).
Залежно від напрямку занять і форми проведення занять можна вирішувати різні завдання:
§ оздоровчі (зниження зайвої ваги, поліпшення сну, запобігання відкладень солей у суглобах та ін);
§ естетичні (формування красивої ходи і фігури, виховання музичного слуху та ін);
§ загально розвиваючі (вдосконалення координації рухів, підвищення витривалості та ін);
§ реабілітаційні (відновлення фізичної та розумової працездатності);
§ психорегулирующим (поліпшення психічного самопочуття, емоційна розрядка, перемикання на інший вид діяльності, відволікання від повсякденних справ).

Глава 2. Організація і методи дослідження
2.1. Організація дослідження
Дослідження проводилося в одинадцятому класі загальноосвітньої установі № 21 міста в березні місяці 2003 року. Були проведені педагогічний аналіз досвіду робіт і анкетування в ракурсі досліджуваної проблеми. В анкетуванні (див. додаток 1) брали участь учні 11 класу в кількості 20 осіб (11 дівчаток, 9 хлопчиків).
2.2. Методи дослідження
2.2.1. Ретроспективний аналіз літературних джерел
Способи отримання ретроспективної інформації включає аналіз літературних джерел, аналіз документальних матеріалів, анкетування ретроспективних подій (Б. А. Ашмарин, 1978).
За допомогою аналізу літературних джерел можна отримати інформацію в ретроспективному плані. Відомо, що навіть сама оперативна інформація потрапляє до читача мінімум через декілька місяців після закінчення дослідження. Тому головним завданням аналізу літературних джерел є визначення того, що раніше зроблено іншими дослідниками по темі, поставленої для розробки.
2.2.2. Передовий педагогічний аналіз
Передовий педагогічний досвід - це діяльність школи або окремих учителів, яка призводить до досягнення високих результатів у вирішенні актуальних завдань фізичного виховання учнів. З цієї точки зору в нашому дослідженні представляли інтерес не тільки школи, які досягли високих результатів за комплексом основних завдань фізичного виховання, а й школи або окремі вчителі, викладачі у вищих навчальних закладах, тренера, які зуміли досягти видатних успіхів по окремих сторін фізичного виховання учнів , що зачіпають естетичне виховання. Особливу актуальність можуть представляти наступні проблеми:
· Виховання позитивних мотивів до занять з фізичної культури;
· Оволодіння життєво-важливими руховими вміннями та навичками;
· Досягнення високих результатів у вихованні особистості учнів, за допомогою естетичного впливу в процесі занять ФК;
2.2.3. Анкетування
- Відноситься до соціологічних методів дослідження. Завдяки цьому методу дослідження ми отримували інформацію від респондентів шляхом письмових відповідей. Це дозволило нам вивчити їх думки для встановлення поточного стану інтелектуального компонента на уроках фізичної культури. Нами були складені питання, які спонукають опитуваних дати повні і правдиві відповіді по хвилюючою нас проблеми (див. додаток 1).

Глава 3. Результати дослідження та їх обговорення
У середній школі № 21 з 2001 навчального року йде активна робота по естетичному вихованню учнів, де є науковий напрямок в цій галузі. Естетичне виховання в даній школі передбачає:
- Заняття теоретичного плану на факультативних уроках;
- Заняття ритмічною гімнастикою;
- Заняття бальними танцями;
- Заняття художньою гімнастикою.
Всі заняття мають як звичайну групу, так і комерційну. Робота ведеться у широкомасштабному процесі. Діти, які займаються в цих колективах, розвиваються з всебічної гармонійної точки зору, отримують позитивні емоційно - естетичні та музичні переживання від цього процесу, підвищують свою рухову активність за рахунок вищеперелічених занять, виступають на змаганнях і спортивно-масових заходах, підвищуючи свій рівень майстерності. Результатом праці стало те, що в 2002 році в березні місяці команда з ритмічної гімнастики під керівництвом майстра спорту Радянського союзу з художньої гімнастики Миргородської Катерини, посіла друге місце у щорічному першості з ритмічної гімнастики серед школярів міста Ставрополя. Оскільки робота по естетичному вихованню йде в основному з дівчатками, є ряд побажань з боку батьків і колективу школи, долучати хлопчиків різних вікових груп до цього виду діяльності.
У результаті обробки анкетування ми прийшли до наступного (див. таблицю 1). Школярі одинадцятого класу 50% вважають, що мета фізичного виховання спрямована на виховання фізичних якостей і здібностей у єдності з вихованням духовних і моральних якостей.
Незважаючи на думку учнів досліджуваної групи, що естетичне виховання відіграє чималу роль в житті людини (50%), підготовка в цій області необхідна (60%) у загальноосвітній школі в системі фізичного виховання школярів і 75% надають велику увагу своєму зовнішньому вигляду. Всього 36% дівчат займаються танцями і ритмічною гімнастикою і 55% юнаків займаються у тренажерному залі та іншими видами спорту. Всі (100%) заняття проходять на платній основі.
На наш погляд естетична освіта і естетична підготовка повинна розглядатися як один із шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, а також як неодмінна умова різнобічного і гармонійного розвитку дитини. Необхідно організовувати і проводити практичні та теоретичні заняття в ракурсі розширення загального кругозору та ерудиції з формування естетичної рухової культурі і культурі в цілому, шукати шляхи реалізації додаткових занять з формування статури, зміцнення здоров'я, залучення до занять фізичними вправами на бюджетній основі.
Таблиця 1.

Питання анкети
Відповіді респондентів (%)
1.
Ваш возраст_______Ваш пол_________
13-14 років (55% дівчинки, 45% хлопчики)
2.
На Вашу думку, мета фізичного виховання спрямована на:
а) Фізична досконалість людини.
б) Виховання фізичних якостей і здібностей у єдності з вихованням духовних і моральних якостей.
в) Все вище перелічене.
30%
50%
20%
3.
Чи відіграє естетичне виховання в житті людини важливу роль?
а) Так, і дуже сильно.
б) Так, але не дуже сильно.
в) Ні, зовсім не грає ролі.
50%
40%
10%
4.
На вашу думку, на уроках фізичної культури передбачається чи естетичне виховання?
а) Так.
б) Ні.
в) Не знаю.
75%
10%
15%
5.
Чи необхідна естетична підготовка учнів загальноосвітньої школи в системі фізичного виховання?
а) Так.
б) Ні.
в) Не знаю.
60%
10%
30%
6.
Чи хвилює Вас оцінка, яку оточуючі Вас люди дають Вашому зовнішнім виглядом?
а) Так, і дуже сильно.
б) Так, але не дуже сильно.
в) Ні, зовсім не хвилює і не турбує.
75%
25%
-
7.
Чи вважаєте Ви за потрібне застосування сучасних напрямків (аеробіки, шейпінгу, атлетичної гімнастики і ін) фізичної культури для поліпшення свого статури і самопочуття?
а) Так.
б) Ні.
в) Не знаю.
90%
-
10%
8.
Чи займаєтесь Ви в якій-небудь секції, напишіть в якій (на платній основі чи ні)?
а) на платній основі;
б) Без платно
36% дівчат займаються ритмічною гімнастикою і танцями;
55% юнаків - у тренажерному залі та ін видами спорту.
100%
-

Висновок
Необхідність вивчення питань естетичної підготовки учнів, диктується як нечисленними відповідними теоретичними та експериментальними розробками, так і незадовільним станом практичного досвіду здійснення її в повсякденних заняттях.
Наявність тісного взаємозв'язку між фізичним і естетичним вихованням, можливості використовувати естетичну підготовку в різнобічному вдосконаленні займаються потрібно експериментально перевірити і отримати.
Зміст естетичної підготовки учнів на заняттях з фізичної культури має включати в себе освоєння всього різноманіття естетичних сторін, як досліджуваного виду спорту, так і фізичної, технічної і моральної підготовки.
З метою естетичної підготовки необхідно застосовувати перегляд спеціально підготовлених слайдів, давати творчі завдання, практикувати систематичне використання саме - і взаимооценок естетичних сторін навчального процесу. Здійснювати підготовку в даній області - методами артистичного показу, методами практичного привчання до творчих проявів в руховій діяльності. Відмінною особливістю методу артистичного показу може бути технічно досконала точність, легкість, свобода, узгодженість, ритмічність рухів. Методу практичного привчання може бути властиво багаторазове повторення і закріплення встановлених завдань і вимог, що забезпечують накопичення позитивного естетичного досвіду.
Спеціально організована естетична підготовка матиме позитивний вплив на набуття учнями знань про формальні і естетичних сторонах краси займаються.
Таким чином, естетичну підготовку дозволено розглядати як один із шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, а також як неодмінна умова різнобічного і гармонійного розвитку дитини.

Висновки:
1. У ході проведення нашого дослідження ми вивчили і проаналізували спеціальну та методичну літературу з розроблюваної теми у кількості 14 джерел. Існують нечисленні дослідження, розробки, достатній матеріал по естетичному вихованню у навчально-виховному процесі. У зв'язку з цим ігнорувати цю проблему не можна, так як ця вона має на увазі вплив на всебічно-гармонійний розвиток особистості.
2. Узагальнивши досвід роботи провідних фахівців - практиків, ми вважаємо, що види естетичної діяльності вносять посильний внесок в ефективність занять і залучення дітей різного віку до рухової активності. Але йде недостатньо активна цілеспрямована робота з виховання естетики за допомогою різних фізичних вправ з хлопчиками та юнаками шкільного віку.
3. Дане дослідження сприяло підвищенню професійної підготовки в галузі фізичної культури і спорту і може бути використано як рекомендації для студентів факультету фізичної культури на період педагогічної практики і в секційній роботі.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Адаскіна А.А. Особливості прояву естетичного ставлення при сприйнятті дійсності / / Питання психології, 1999. - № 6. - С.100-110.
2. Бакшева Т.В. Естетичне виховання у підготовці кваліфікованих кадрів у галузі фізичної культури і спорту / Проблеми дитячої антропології: Матеріали Всеросійської наукової конференції. - Ставрополь: Кавказький край, 2001. С. 50-51.
3. Бервінова Н.С. Дослідження естетичної підготовленості студентів фізкультурних вузів на заняттях гімнастикою. - Дис ... канд. пед. наук. 13.00.04; Утв 18.07.79. - М. 1977. - 172с.
4. Бернштейн Н.А. Про побудову двіженій.-М.: Медгиз, 1974
5. Боброва Г. Мистецтво грації. - Ленінград: Дитяча література, 1986. - 110 с.
6. Буткевич О. Краса. Природа. Сутність. Форми. - Л., 1979. - С. 5.
7. Глушак Н.М. Естетичне виховання та урок фізичної культури / / Фізична культура в школі. - № 11, 1974.
8. Гольдентрихт С.С. Естетичне виховання студентів. - М.: Изд-во МГУ, 1973 .- С.5-7.
9. Грудницька М.М. Формування знань студентів факультету фізичної культури на основі сучасних інформаційних технологій. Дис. Канд. пед. наук., 2002. - 125с.
10. Зінкеева Л.С. Подорож у світ музики і рухів / / Фізична культура в школі. - 3. - 1997, 68-71с.
11. Кальянів В.Т. Естетична підготовка вчителя в школі. Дис ... канд. - М, 1970 С.4-6.
12. Королева Г.І., Петрова Г.А. Система естетичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. - К.: Вид-во Казанського університету, 1984. - 180с.
13. Короткий словник з естетики: Книга для вчителя / За ред. Аконьшіна Е.А., Аронова В.Р., Овсяннікова М.Ф. - М.: Просвещение, 1983. - 224с.
14. Кременцова О.В. Про естетичну сутності педагогічної діяльності / / Радянська педагогіка, 1983. - № 6. - С. 102-106.
15. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 2001. - 224с.
16. Маймін Є.А. Естетика - наука про прекрасне. - М. Освіта, 1982
17. Матвєєв А.П. Теорія і методика фізичної культури. - М.: ФиС, 1991.
18. Морель Ф. Хореографія в спорті. М.: Фіс, 1978
19. Назаренко Л.Д. Пластичність як рухово-координаційне якість / / Теорія і практика фізичної культури. - 1999. - № 8. - С.48-53.
20. Сараф М.Я., Столяров В.І. Введення в естетику спорту. Навчальний посібник для інститутів фізкультури. - ФиС. - М., 1986р.
21. Ситник А.П. Основи естетики і мистецтвознавства в сільській школі. - М.: Просвещение, 1982. - 49с.
22. Спорт, музика, грація: Художня гімнастика / Под ред. Кірсанова В. - 2-е вид. -М.: Ф і С, 1984
23. Теорія і методика фізичного виховання. Під. ред. Б.А. Ашмаріна М.: Просвещение, 1990.
24. Френкін А.А. Естетика фізичної культури .- М.: Фіс, 1983р.
25. Холодов Ж.К., Кузнєцов В.С. - Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - Академія. - М. - 2000 р.
26. Якимова Л.А. Структура рухової професійної діяльності випускників фізкультурних вузів з урахуванням майбутньої професії / Тези 25 наукової конференції студентів та молодих вчених ВНЗ півдня Росії. - Краснодар, 1998. - С.143-144.

Додаток 1.
Анкета 1
(Для учнів загальноосвітніх установ).
Шановний учень!
Група вчених проводить дослідження з метою вивчення ставлення учнів до різних форм організації занять з фізичної культури, які підвищують рівень естетико-рухову культури.
Пропонуємо Вам взяти участь в дослідженні. Ваші відповіді дозволять намітити практичні заходи щодо вдосконалення оптимізації занять фізичною культурою. Саме Ваша думка, судження, побажання особливо важливі для вирішення цього непростого завдання. З метою економії Вашого часу на всі питання дані можливі варіанти відповідей.
Від вашої доброзичливості, щирості відповідей залежатиме успіх дослідження.
Як заповнити анкету:
1. Уважно прочитайте питання і можливі варіанти відповідей на нього.
2. Якщо Ваша думка не збігається з запропонованими відповідями або, відповідь відсутня і залишено місце, напишіть його самі так само в анкеті.
3. Якщо Ви не можете дати певну відповідь з якого-небудь питання, відзначте позицію «Важко відповісти». Не залишайте, будь ласка, питання без відповідей!
4. Анкета анонімна, але за бажанням прізвище можна вказати.
Сподіваємося, що Вам не складе великих труднощів уважно ознайомитися зі змістом анкети і по можливості найбільш точно і без пропусків відповісти на всі поставлені питання.
Заздалегідь дякуємо Вам за участь у дослідженні!     
1. Ваш вік __________________ Ваш пол____________________
2. На Вашу думку, мета фізичного виховання спрямована на:
а) Фізична досконалість людини.
б) Виховання фізичних якостей і здібностей у єдності з вихованням духовних і моральних якостей.
в) Все вище перелічене.
3. Чи відіграє естетичне виховання в житті людини важливу роль?
а) Так, і дуже сильно.
б) Так, але не дуже сильно.
в) Ні, зовсім не грає ролі.
4. На вашу думку, на уроках фізичної культури передбачається чи естетичне виховання?
а) Так.
б) Ні.
в) Не знаю.
5. Чи необхідна естетична підготовка учнів загальноосвітньої школи в системі фізичного виховання?
а) Так.
б) Ні.
в) Не знаю.
6. Чи хвилює Вас оцінка, яку оточуючі Вас люди дають Вашому зовнішнім виглядом?
а) Так, і дуже сильно.
б) Так, але не дуже сильно.
в) Ні, зовсім не хвилює і не турбує.
7. Чи вважаєте Ви за потрібне застосування сучасних напрямків (аеробіки, шейпінгу, атлетичної гімнастики і ін) фізичної культури для поліпшення свого статури і самопочуття?
а) Так.
б) Ні.
в) Не знаю.
8. Чи займаєтесь Ви в якій-небудь секції, напишіть в якій (на платній основі чи ні)?
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Диплом
107.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання
Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання
Духовне виховання підлітків у процесі виховання школярів
Естетичне виховання школярів
Естетичне виховання школярів на уроках мистецтва
Естетичне виховання підлітків в процесі навчальної діяльності
Естетичне виховання школярів засобами образотворчого мистецтва
Естетичне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови
© Усі права захищені
написати до нас