Естетика епохи Просвітництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЕСТЕТИКА ЕПОХИ ОСВІТИ
Курсова робота
З Про Д Е Р Ж А Н Н Я
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Епоха Просвітництва та її прогресивна роль в естетичному
розвитку суспільства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2. Естетика в різних формах Просвітництва ... ... ... ... ... ... ... ... .11
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
Введення
В історії людства існувало безліч культур - самобутніх, не схожих одна на іншу. Боротьба між вмираючої і зародження нової культурою супроводжувалася адекватною зміною естетичних принципів і засад суспільства [1].
У ХVII столітті в Англії зародилася ідеологія Просвітництва, що отримала в подальшому широке поширення у Франції, Німеччині, трохи пізніше в Північній Америці, країнах Східної та Південно-Східної Європи, а також у Росії.
Епоха Просвітництва стала найважливішим поворотним пунктом у духовному і естетичному розвитку Європи, вплинув на всі сфери соціально-політичного і культурного життя. Розвінчавши політичні і правові норми, естетичні та етичні кодекси старого станового суспільства, просвітителі зробили титанічну роботу над створенням позитивної, зверненої насамперед до людини незалежно від його соціального статусу системи естетичних цінностей, яка органічно увійшла в кров і плоть західної цивілізації [2].
Цільова установка цієї курсової роботи полягає в тому, щоб на основі ретроспективного аналізу політичних, культурних, наукових, ідеологічних концепцій періоду Просвітництва розкрити витоки, шляхи становлення і еволюції естетики даної епохи.
Поставлена ​​мета досягається визначенням тієї ролі, яку відіграла нова епоха в естетичному розвитку суспільства, а також послідовним аналізом різних просвітницьких форм (літератури, музики, образотворчого мистецтва, театру) з точки зору їх естетичного наповнення.
1. Епоха Просвітництва та її прогресивна роль в естетичному розвитку суспільства.
Просвітництво - ідейний, громадське, культурне та естетичне рух у країнах Європи та Америки, пов'язане з загальними змінами в умовах життя під впливом розкладу феодальних і утвердження капіталістичних виробничих відносин. Умовно історичні рамки епохи Просвітництва можуть бути обмежені 1689-1789 рр.. Перша - дата з англійської історії. У 1688 р. відбулася, за висловом західних істориків, "славна революція" в Англії. Друга дата - початок Французької революції, сприймався сучасниками як втілення просвітницьких ідей Свободи, Рівності, Братерства, які стали її гаслами.
Передумовою і першопричиною естетичної еволюції суспільства з'явилися ті зміни, які залишив Просвітництво в науці, культурі, мистецтві, політиці, ідеології країн і народів.
Діячі Просвітництва боролися за встановлення "царства розуму", перш за все забезпечуваного розвитком науки. Основою його повинно бути "природна рівність", а звідси - політична воля і громадянську рівність.
При всьому різноманітті думок більшість мислителів сходилися в оцінці Просвітництва як передового новаторського явища. Іммануїл Кант розумів Просвітництво як спробу використовувати розум в інтересах інтелектуального, морального та естетичного розкріпачення особистості, а Фрідріх Енгельс вбачав у ньому ідеологічну підготовку буржуазних революцій.
Просвітителями були матеріалісти й ідеалісти, прихильники раціоналізму (що визнали розум основою пізнання і поведінки людей), сенсуалізму (які вважали такий відчуттям) і навіть божественного провидіння (клали надію на волю Бога). Частина з них вірила в неминучий прогрес людства, інша - розглядала історію як суспільний регрес.
Як течія суспільної думки Просвітництво являло собою деяку єдність. Полягало воно в особливому умонастрої, інтелектуальних схильностях. Це перш за все цілі й ідеали Просвітництва - такі, як свобода, добробут і щастя людей, мир, ненасильство, віротерпимість і ін, а також знамените вільнодумство, критичне відношення до авторитетів усякого роду.
Естетичним перевагами даного часу стало звернення до людини, незалежно від його соціального статусу [3].
Наукове знання, яке раніше було надбанням вузького кола вчених, тепер поширюється вшир, виходячи за межі університетів і лабораторій, у світські салони Лондона і Парижа, стаючи предметом обговорення вже не лише науковців, а й літераторів, що популярно викладає останні досягнення науки і філософії.
Впевненість у міці людського розуму, у його безмежних можливостях, у прогресі науки, створює умови для економічного і соціального благоденства, - пафос епохи Просвітництва.
Просвітителі переконували, що просвітою мас виховані монархи приведуть до знищення безправ'я і несправедливості.
Просвітителі походили з різних класів і станів: аристократії, дворян, духівництва, службовців, торгово-промислових кіл; різноманітні були й умови, в яких вони жили. У кожній країні просвітительський рух носило відбиток національної самобутності.
У Англії в XVII-XVIII ст. після революції і громадянських воєн згладилися різкі протиріччя в суспільстві. Розвиток парламентаризму призвело до зміцнення правових форм політичної боротьби. Англійська церква не протиставляла себе Просвітництва, а в якійсь мірі навіть відповідала його ідеалу віротерпимості. Це сприяло культурному та естетичному розвитку країни, оскільки дозволяло зберегти рівновагу між традиційними цінностями, берегинею яких виступила церква, і новаторськими, які несло Просвітництво.
В основних рисах політична програма англійського Просвітництва була сформульована філософом Джоном Локком (1632-1704). Основне його твір - "Досвід про людський розум" - містило позитивну програму, сприйняту не тільки англійськими, але і французькими просвітителями. До невідчужуваним прав людини, вважав Локк, належать три основні права: на життя, свободу та власність. Право на власність він тісно пов'язував з високою оцінкою людської праці. Погляди Локка близькі до трудової теорії вартості Адама Сміта: як і представники класичної буржуазної політекономії, він переконаний в тому, що власність кожної людини є результат його праці. Правове рівність індивідів є необхідним наслідком прийняття трьох невідчужуваних прав. Як і більшість просвітителів, Локк виходить з ідеї невід'ємних прав ізольованих індивідів і їхніх приватних інтересів: правопорядок повинен забезпечити можливість одержання вигоди кожним, але так, щоб при цьому дотримувалися також воля і приватний інтерес всіх інших.
Просвітництво сприяло закріпленню в характері англійців таких рис, як підприємливість, винахідливість, практицизм.
На шотландське Просвітництво великий вплив зробила діяльність Філософського товариства в Единбурзі, яке об'єднало кращі уми того часу, зокрема Девіда Юма (1711-1776) і Адама Сміта (1723-1790). Видатний теоретик товарно-грошових відносин Адам Сміт став їх гарячим захисником і пропагандистом багато в чому з моральних, етичних і естетичних міркувань. У своїй теорії він відводив велике місце ринку, вважаючи, що саме ринок звільнив людину від отупляючій системи залежності при феодалізмі.
Видатні представники французького Просвітництва - Вольтер (1694-1778), Жан-Жак Руссо (1712-1778), Дені Дідро (1713 - 1784), Шарль Монтеск'є (1689-1755), Поль Анрі Голь-бах (1723-1789), Жорж Луї де Бьюффон (1697 - 1788) та ін
У Франції долею просвітителів було свого роду "отщепенчество", що породжувала в їх середовищі політичний радикалізм і месіанські настрої, опозицію існуючому ладу. Часом їх протест приймав форму атеїзму, іноді він проявлявся в ідеалізації минулого, наприклад, республіканського ладу античних держав.
З ім'ям Руссо пов'язаний цілий етап у розвитку просвітницького руху Франції - радикальний перегляд деяких його фундаментальних цілей та ідеалів. Радикалізм Руссо грунтувався на його етичних поглядах. На противагу філософам, що вважали себелюбство і егоїзм сумісними із суспільним благом, він вимагав підпорядкування особистості благу суспільства.
Французькі просвітителі увійшли в історію як енциклопедисти, творці французької Енциклопедії, або тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел, відкрила нову епоху в пізнанні й тлумаченні природи і суспільства. Організатор і редактор Енциклопедій - Дені Дідро, переконаний противник абсолютизму, церкви, клерикального світогляду. Один з енциклопедистів-натураліст Бюффон, автор багатотомної Природною історії, в якої висунув положення про єдність рослинного і тваринного світу.
Епоху Просвітництва у Франції називають іноді епохою Вольтера. Вольтерівському критика абсолютизму, прославляння розуму, боротьба за віротерпимість і права людини зробили його бажаним французькому королівському двору. У своїх історичних працях він вперше представив історію не як опис доль держави і його правителів, а як розвиток самих народів, їх економіки, науки, культури, політики й естетики [4].
"Метою держави будь-якої форми повинні бути збереження свободи на основі закону", "баланс інтересів різних соціально-духовних груп забезпечує стабільність держави", "необхідний принцип поділу влади в державі" - це основні положення трактату "Про дух законів" Ш. Монтеск 'є.
Видатним представником німецького Просвітництва був Іммануїл Кант (1724-1804). Знамениті питання Канта: "Що я можу знати?", "Що я повинен робити?", "На що я можу сподіватися?" - Були підготовлені попередньої філософією.
Славу модного письменника принесла Канту робота "Спостереження за почуттям прекрасного і піднесеного". Естетичні категорії "прекрасне" і "піднесене" служить для нього стрижнем, на який він нанизує свої спостереження про людське в людині [5]. Предметом теоретичної філософії, за Кантом, має бути не вивчення самих по собі речей - природи, світу, людини, а дослідження діяльності, встановлення законів людського розуму і його кордонів.
У трактаті "Відповідь на питання: що є Просвіта" Кант підсумовує основні ідеї Просвітництва, яке прагне звільнити людей з-під гніту і закликає їх до того, щоб мірилом рішень був їх власний розум. «Будь смів ... і використовуй власний розум. Це девіз Просвітництва ».
Особливо значний внесок Канта у розробку теорії правової держави. Він обгрунтував правові форми і методи боротьби за зміну державного і суспільного ладу, які припускають шлях поступових реформ і виключають грубе насильство. Не випадково в Німеччині XVIII ст. називають «століттям Канта».
Російське Просвітництво успадкувало проблематику Просвітництва європейського, осмислювати й розвивало її цілком самобутньо, у контексті тієї унікальної історичної ситуації, яка склалася в російському суспільстві того часу.
На думку просвітителів, велич людини, його відмінність від Інших істот, породжених природою, полягає в розумі. Людина, наділена розумом, здатний творчо працювати, забезпечуючи тим самим прогрес людства. Це захоплення людиною як найдосконалішим створенням природи властиво всій просвітницької думки. Але особливо яскраво звучить воно в оді "Людина» І.П. Пніна (1773-1805), просвітителя, поета, послідовника О.М. Радищева. Це своєрідний гімн його величі, тих діянь, звершив які людина долає в собі раба.
Просвітителі створюють особливу моральну філософію, за допомогою якої вони визначають основні принципи етики, поведінки людей в суспільстві. Головні положення моральної філософії викладені в роботі А.П. Куніцина (1783-1840) "Право природне". Моральність в цьому творі розглядається як природний прояв людської природи. Росіяни просвітителі замислювалися й над тим, чому вільнодумство як глибинна потреба людини з такими труднощами реалізується в реальних умовах. Свобода або волелюбність розглядається російськими просвітителями як абсолютна цінність. Без свободи людина існувати не може, всі його вчинки продиктовані прагненням здобути свободу.
Величезне місце в працях російських просвітителів відводилося перебудови суспільства. Мета вільного суспільства, на думку просвітителів, - благополуччя громадян. «Держава тільки тоді щаслива, коли воно любимо своїми співвітчизниками», - писав А.Ф. Бестужев (1761-1810), батько декабристів братів Бестужевих. Живучи в суспільстві, заснованому на свободу та щастя, людина повинна бути його гідним громадянином. Тому інтерес просвітителів до проблеми виховання особистості був величезний. Цій темі присвячений трактат А.Ф. Бестужева "Про виховання", опублікований в "Санкт-Петербурзькому журналі", який він видавав разом з І.П. Пніна.
Філософсько-антропологічна думка російських просвітителів відрізнялася значним різноманітністю, глибиною і самобутністю. Вона охоплювала широкий спектр політичних, світоглядних і естетичних проблем і таку гостру проблему російської дійсності, як становище селян [6].
Початок розвитку просвітництва в Росії поклав М.В. Ломоносов, стараннями якого було відкрито університет у Москві.
Естетика просвітництва знайшла широке поширення в російській літературі - у творах Д.Я. Фонвізіна, Г.Р. Державіна, В.К. Тредиаковского, в російській живопису - в полотнах Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицького.
Провісник революційних настроїв у Росії О.М. Ра-діщев (1749-1802) у своїх творах (ода "Вільність", "Подорож з Петербургу до Москви") відбив широке коло ідей російського Просвітництва і, насамперед, різке викриття самодержавства і кріпосництва.
Найбільший представник російського просвітництва - Н.І. Новіков (1744-1818), публіцист, видавець сатиричних журналів, організатор друкарень, бібліотек, книгарень (у 16 містах). Видавані їм книги охоплювали всі галузі знань.
Самодержавство жорстоко розправлявся з просвітителями. Книга Радищева "Подорож з Петербургу до Москви" була конфіскована і заборонена (тільки в 1905 р. вийшло нове видання), а сам автор був відправлений на заслання. Був ув'язнений у Шліссельбурзької фортеці й Новіков.
Різнодумство просвітителів, об'єднаних загальними цілями й ідеалами, з'явилося передумовою виняткової плідності їх творчої діяльності. У нескінченних суперечках між ними народжувалися сучасні концепції прав людини і громадянина, громадянського суспільства і плюралістичної демократії, правової держави і поділу влади, ринкової економіки та етики індивідуалізму. За спроби зневажити цією спадщиною народи багатьох країн дорого заплатили.
XVIII століття підготувало також панування буржуазної культури. На зміну старій, феодальній ідеології прийшов час філософів, соціологів, економістів, літераторів нового століття - Просвітництва. Естетичне новаторство століття виявило себе не стільки в бажанні зламати або навіть реконструювати традиційні форми, скільки в створенні якихось інших форм, що існують в обхід традиції і як би незалежно від неї [7].
2. Естетика в різних формах Просвітництва.
Європейське мистецтво XVIII ст. поєднувала в собі класицизм і романтизм [8]. Романтизм, що виник в атмосфері, пронизаної ідеями Просвітництва, революційними подіями, на перше місце ставив уяву, емоційність і творчу натхненність художника. Використовуючи старі стилістичні форми класицизму, мистецтво епохи Просвітництва відображало за їх допомогою вже зовсім інший зміст. У мистецтві різних країн і народів класицизм і романтизм утворюють те певний синтез, то існують у всіляких комбінаціях і змішання [9].
Важливим новим початком в мистецтві XVIII ст. було і поява течій, не мали власної стилістичної форми та не відчували потреби у її виробленні. Таким найбільшим культурологічним течією був насамперед сентименталізм (Від фр. - Почуття), який відбив у повній мірі просвітницькі уявлення про споконвічній чистоті і доброту людської натури, втрачає разом з віддаленням суспільства від природи. У щоденниках, романах, листах, віршах письменники-сентіменталісти аналізували найтонші відтінки власних почуттів і настроїв.
У європейському мистецтві XVIII ст. було ще один напрямок - рококо. Для нього характерні краса, граціозність і примхливий орнаментальний ритм. Все мистецтво рококо побудоване на асиметрії, що створює відчуття неспокою - примхливість, іронічність, химерність, дратуюче почуття. Не випадково походження терміну "рококо" зводять до французького слова "рокайль" (діамант і прикраса з раковин), позначає стиль прикраси інтер'єру, що грунтується на з-образних вигинах і спіралеподібних формах. Рококо став провідним естетичним спрямуванням мистецтва у Франції в XVIII ст., А потім одержало широке поширення в Європі, особливо в церквах і палацах Південній Німеччині і Австрії.
Розвиток європейського мистецтва XVIII ст. складно і нерівномірно. В Італії найвищі досягнення пов'язані з венеціанської школою. У Франції простежується еволюція від рококо до мистецтва програмно-громадянської спрямованості. У мистецтві, і особливо, в літературі Англії, вже зароджувалися характерні риси реалізму.
Молодий Гойя (1746-1828) в Іспанії всією своєю творчістю готував романтизм нового століття.
Найціннішим спадщиною XVIII ст. з'явилися закладені в ньому основи естетики та мистецтвознавства як справді наукової дисципліни, розвиток якої тісно пов'язаний з успіхами філософії.
Основний літературний жанр епохи Просвітництва - роман. Успіх роману, особливо значний в Англії, був підготовлений успіхом просвітницької публіцистики. Письменники-просвітителі чудово усвідомлювали, наскільки недосконале сучасне суспільство і порочний людина, і все ж таки сподівалися, хоча б на те, що подібно Робінзону Крузо з роману Даніеля Дефо (1660-1731) людство, покладаючись на свій розум і працьовитість, зійде на вершини цивілізації, де його чекає щастя [10].
Але, можливо, і ця надія ілюзорна, про що так недвозначно свідчить Джонотан Свіфт (1667 - 1754) у книзі (Подорожі Гулівера », коли відправляє свого героя на острів розумних коней. Як вороття далеко пішла людина від цієї патріархально-справедливого життя і мріє про розумне ідеалі, чи не нагадує він насправді злісних йеху, вище щастя яких жадібно перебирати дорогоцінні камінці? Карикатурні, сатиричні та іронічні мотиви проглядаються в його творчості.
Розгортаючи в своїх книгах позитивну програму, просвітителі широко представили і те, як живе людина, обманюючи і обманюючись.
Морально ідилічні риси незмінно є сусідами з сатиричними. У романах (наприклад, «Історія Тома Джонса, найди" англійського письменника Г. Філдінга, нерідко вдавалися до паралельного побудови сюжету, нагадує казковий: про добром і злом братів, кожному з яких врешті-решт дається по заслугах. Вперше в англійській літературі Філдінг (1704-1754) продемонстрував можливості створення вражаючих образів, розвитку сюжету, проникливого спостереження.
З усією теоретичної докладністю виховання природного людини представлено в трактатах Ж. Ж. Руссо (1712 - 1778) і його романах "Юлія, або Нова Елоїза" і "Еміль, або про виховання".
Зразком всього благородного, піднесеного, ліричного, поетичного і прекрасного для просвітителів була природа. Справжній її культ створять сентіменталісти в 60-х XVIII ст., Але захоплення природністю, захоплене споглядання нею починається разом із самою епохою Просвітництва [11].
Це був час нових філософських переконань та естетичних пошуків, час, коли ідеї не тільки викладалися в трактатах, але легко перекочовували в романи, надихали поетів і оспівувалися ними. Широкий діапазон просвітницької думки представлений у творчості англійського поета і сатирика А. Попа (1688-1744). Його дидактична поема "Досвід про людину" стала для Європи підручником нової філософії. Вихід у світ її першого російського видання у 1757 р. став фактично початком російського Просвітництва.
Поширенню ідей Просвітництва у Німеччині сприяли поема "Мессіада" Ф. Клопштока (1722-1803), в якій автор прагнув до вираження інтимно-раціональних начал, які лежать в основі багатьох вчинків людини, а також "Поводження з людьми" - найвідоміший твір А . фон Кнігге (1753 - 1796). У цій роботі Кнігге виклав подання про світський, аристократичним способі життя і життя буржуазії, орієнтованої на повсякденні цінності, дав багато практично життєвих порад, заснованих на досвіді та знанні людей.
У музиці до кінця XVII-XVIII ст. починає складатися ту мову, якою потім заговорить вся Європа. Першими були німецькі композитори Іоган Себастьян Бах (1685-1750) і Георг Фрідріх Гендель (1685 - 1759) [12].
Великий німецький композитор і органіст Бах працював у всіх музичних жанрах, окрім опери. Він неперевершений майстер симфонії. Його оркестрова музика включає концерти для клавішних інструментів і скрипки, оркестрові сюїти. Значна музика Баха для клавіру і органу, його фуги і хорали.
Як і Бах, Гендель, використовував біблійні сюжети для своїх творів. Найбільш відомі його твори - ораторії "Ізраїль в Єгипті", "Месія". Гендель написав понад 40 опер, а також органні концерти, сонати, сюїти.
Величезний вплив на музичне мистецтво Європи надала віденська класична школа і її найвизначніші майстри - Гайдн, Моцарт і Бетховен. Віденські класики переосмислили і змусили зазвучати по-новому всі музичні жанри і форми.
"Батьком симфонії" називають Йозефа Гайдна (1732-1809), вчителя Моцарта і Бетховена. Їм було створено понад 100 симфоній. В основі багатьох з них - теми народних пісень і танців, які композитор розробляв з дивовижним мистецтвом. Вершина його творчості - "12 Лондонських симфоній", написаних під час тріумфальних поїздок композитора до Англії в 90-х рр.. Гайдн написав безліч чудових квартетів і клавірних сонат, понад 20 опер, 14 мес, велику кількість пісень та інших творів, довів до класичного досконалості симфонію, квартет сонату. У кінці творчого шляху він створив дві монументальні ораторії - "Створення світу" і "Пори року", в яких виражені думки про велич світобудови людського життя.
Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) ще в дитинстві вражав неабиякими здібностями: був віртуозом-виконавцем, складав у великій кількості музику. Незвичайні здібності Вольфганга розвивалися під керівництвом його батька - скрипаля і композитора Леопольда Моцарта. З 1781 Моцарт живе у Відні, тут настає розквіт його творчого генія. В операх "Викрадення із сералю", "Весілля Фігаро", "Дон Жуан", "Чарівна флейта" Моцарт з дивним майстерністю створює різноманітні й живі людські характери, показує життя в її контрастах, переходячи від жарту до глибокої серйозності, від веселощів - до тонкої поетичної лірики.
Ці ж якості притаманні і його симфоній, сонатам, концертів, квартетам, в яких він створює вищі класичні зразки жанрів. Вершинами класичного симфонізму стали три його симфонії (всього Моцартом було написано близько 50): "Мі бемоль мажор" (№ 39) - життя людини сповнена радості, ігри, веселого танцювального руху; "Сіль мінор" (№ 40) - глибока лірична поезія руху людської душі, драматичність її прагнень; "До-мажор" (№ 41), названа сучасниками "Юпітер", - обіймає весь світ з його контрастами і суперечностями, стверджуючи розумність і гармонійність його пристрою.
Музика Моцарта являє найвище досягнення класицизму за досконалістю мелодій і форм.
"Музика повинна висікати вогонь з людських сердець", - говорив Людвіг Ван Бетховен (1770-1827), чия творчість належить до вищих досягнень людського генія. Людина республіканських поглядів, він стверджував гідність особистості художника-творця. Бетховен надихався героїчними сюжетами. Такі його єдина опера "Фіделіо" і увертюри "Егмонт", "Леонора", "Коріапан", фортепіанна соната № 23. Завоювання свободи в результаті наполегливої ​​боротьби - ось головна ідея його творчості.
Вся зріла творче життя Бетховена пов'язана з Віднем, де він вже юнаків захопив своєю грою Моцарта, займався у Гайдна, тут прославився як піаніст. Стихійна сила драматичних зіткнень, піднесеність філософської лірики, соковитий, часом грубуватий гумор - все це ми можемо зустріти в нескінченно багатому світі його сонат (Усього ним написані 32 сонати). Лірико-драматичні образи Чотирнадцятої ("Місячної") і Сімнадцятої сонат відбили відчай композитора в самий важкий період життя, коли Бетховен був близький до самогубства через втрату слуху. Але криза була подолана: поява Третьої ("Героїчної") симфонії ознаменувало перемогу людської волі. У період з 1803 по 1813 рр.. він створив більшість симфонічних творів. Різноманітність творчих шукань справді безмежний. Композитора залучали і камерні жанри (вокальний цикл "До далекої коханої"). Бетховен прагне проникнути в потаємні глибини внутрішнього світу людини.
Апофеоз його творчості - Дев'ята ("Хоральна") симфонія та Урочиста меса. Дев'ята симфонія включає уривок з шіллерівської "Оди до радості", обраної гімном Європи.
Образотворчого мистецтва XVIII століття в кращих творах властивий аналіз найтонших переживань людини, відтворення нюансів почуттів і настроїв. Інтимність, ліризм образів, аналітична спостережливість (іноді нещадна) - характерні риси мистецтва XVIII ст. Ці властивості художнього сприйняття життя справили значний вплив на розвиток світової художньої культури [13].
Італійське мистецтво XVIII ст. досягло свого розквіту тільки у Венеції. Виразником духу Венеції був Джованні Баттіста Тьєполо (1696-1770), найбільший італійський живописець XVIII ст., Один з перших представників італійського рококо. Тьєполо належать гігантські за масштабом розпису як церковні, так і світські. Його роботи відрізняє легкий динамічний стиль, вони наповнені світлом і теплом.
Венеція XVIII ст. дала світові чудових майстрів ведути - міського архітектурного пейзажу. Це Антоніо Каналетто, прославлений урочистими картинами життя Венеції на тлі її казкової театральної архітектури. Види рідної Венеції писав і Франческа Гварди (1712-1793), поетичний, романтичний майстер, майстерно використав ефект відбитого світла ("Венеціанський дворик").
Розквіт національної школи живопису в Англії починається з Вільяма Хогарта (1697-1764), живописця, графіка, теоретика мистецтва, автора серії гравюр "Кар'єра повії", викривальних жанрових замальовок "Кар'єра марнотратника". Хогарт був єдиним художником англійського Просвітництва і першим живописцем-просвітителем в Європі. Його мистецтво міцно пов'язане з мистецтвом театру, сатиричними журналами, з літературою Просвітництва. Свої естетичні погляди він виклав у трактаті "Аналіз краси", де засудив некритичний підхід до мистецтва і висунув в якості критерію естетичного сприйняття краси подвійну вигнуту лінію. Хогарт багато робив для введення в практику художніх виставок.
Чудовим художником-портретистом був Томас Гейнсборо (1727-1788). Портретним образам художника, нерідко поміщеним на тлі м'якого ідилічного ландшафту, властиві душевна витонченість, натхненність і поетичність. Знаменно, що цей жанр займає головне місце в стінах Королівської Академії мистецтва (відкрита в 1768 р.), одним з членів засновників якої був Гейнсборо. Художник першим з англійських майстрів став слідувати реалістичних традицій в пейзажному живописі.
У першій половині XVIII ст., Коли так активно відбувався процес витіснення релігійної культури світської, провідним напрямом у мистецтві Франції XVIII ст. стало рококо. Сюжети полотен художників - тільки любовні, еротичні, улюблені героїні - німфи, вакханки, Діани, Венери, які вчиняють свої нескінченні "тріумфи" і "туалети".
Живописцем рококо був Жан-Антуан Ватто (1684-1721). Він розробив і розвинув новий жанр картин - галантні свята, химерні сценки, що зображають елегантно одягнених молодих людей на лоні природи ("Відплиття на острів Кіферу"). Яскравим представником французького рококо став Франсуа Буше (1703-1770). "Перший художник короля", директор Академії, Буші був істинним сином свого століття, все вмів робити сам: панно для готелів, картини для багатих будинків і палаців, картони для мануфактури гобеленів, театральні декорації, книжкові ілюстрації, малюнки віял, шпалер, камінних годинників , карет і т.д. Типові сюжети його полотен - "Тріумф Венери", "Венера з Амуром", "Купання Діани" і т.п.
Картини на фривольні сюжети, часто еротичні ("Гойдалки"), писав Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806), провідний представник рококо.
Ідеї ​​Просвітництва не тільки впливали в цілому на розвиток мистецтва, просвітителі активно втручалися в його хід. "Салони" Дені Дідро (1713-1784) були першою формою критичної літератури з мистецтва.
У руслі нових естетичних ідей у мистецтві розвивається творчість Жана Батіста Симона Шардена (1699-1779), художника, який створив по суті нову живописну систему. Шарден почав з натюрморту, писав речі кухонного вжитку - котли, каструлі, бачки, потім перейшов до жанрової живопису ("Молитва перед обідом", "Праля"), а від неї - до портрета.
Французька скульптура XVIII ст. проходить ті ж етапи, що і живопис [14]. Це переважно рокайльні форми в першій половині століття і класичні риси - у другій. Легкість, свобода, динаміка видно в скульптурі Жана Батіста Пигаля (1714-1785), в його повному принади, легені, стрімкого руху, безпосередності і вишуканості "Меркурії, підв'язують сандалію".
Жан Антуан Гудон (1741-1828) - істинний історіограф французького суспільства, передав у своїй скульптурній портретної галереї духовну атмосферу його епохи. Його "Вольтер" - свідчення високого рівня французького мистецтва.
Тяжіння образотворчого мистецтва до цікавості, оповідності й літературності пояснює його зближення з театром.
Театр був покликаний часом для виконання цілого спектра завдань. Бомарше вважав його "велетнем, який смертельно ранить всіх тих, на кого спрямовує свої удари".
Писати про людей у ​​повсякденних обставин означало писати одночасно про життя, яка сформувала цих людей. І писати безсторонньо - адже драматурги Просвітництва виходили з великих суспільних і людських ідеалів і рішуче не сприймали все, що їм суперечило. У трагедії вони обурювалися, в комедії знущалися.
Найбільшим драматургом Англії XVIII ст. був Річард Брінслі Щерідан (1751-1816). Його сатиричні комедії моралі ("Поїздка в Скарборо" і "Школа лихослів'я") спрямовані проти аморальності вищого світу, пуританського лицемірства буржуа.
Колись велика торгова держава, Венеція переживала у XVIII ст. економічний занепад, але не лише зберегла, а й зуміла розвинути свою культуру. У цьому невеликому місті працювало сім театрів - стільки, скільки в Парижі і Лондоні разом узятих. На карнавал до Венеції з'їжджалися зі всієї Європи. У цьому місті творив Карло Гольдоні (1707-1793), створив 267 драматичних творів, але прославили його кращі комедії - "Шинкар" та «Слуга двох панів».
Сучасником Гольдоні був Карло Гоцці (1720-1806). Його казки - фьяби засновані на фольклорних мотивах і традиціях комедії ("Любов до трьох апельсинів", "Турандот" та ін про життя театральної Венеції).
У Франції найвищим, досягли абсолютної зрілості, втіленням комедії моралі, була "Одруження Фігаро" великого французького драматурга П'єра Бомарше (1732-1799). Фігаро виявився уособленням загальнонародної опозиції старому режиму, тієї самої опозиції, яка призвела до революції. І недарма дві людини так ненавиділи цю п'єсу - Людовик XVI, що жив в страху перед революцією, і Наполеон Бонапарт, який побудував свою імперію на руїнах революційних порядків.
Країною, де "серйозний жанр", як його називали в XVIII ст., А потім і трагедія зробили найбільші успіхи, була Німеччина. Хоча театр Просвітництва з'являється в Німеччині лише в середині 50-х років XVIII ст. (На сорок-п'ятдесят років пізніше, ніж в Англії і Франції), але зате, сприйнявши досвід попередників, дає чудові плоди.
Готхольд Ефраїм Лессінг (1729-1781) був теоретиком образотворчого та драматичного мистецтва, творцем чудових п'єс ("Сара Семпсон", "Емілія Галотті"). У творі "Гамбурские драматургія" він тлумачить по-своєму Аристотеля і критикує застиглі форми класичної французької драми, протиставляючи їх вільному підходу Шекспіра і утверджуючи право третього стану бути героями творів.
Естетичні твори Лессінга ("Лаокоон, або про межі живопису і поезії", "Гамбурзька драматургія") мали резонанс у всіх європейських країнах. Основне питання, яке Лессінг піднімає в "Лаокооні", - Про специфічну природу поезії та живопису, а отже, відмінності і межі між ними. Образотворче мистецтво і поезія є "наслідуванням дійсності", заявляє Лессінг. Він показує, що в порівнянні з образотворчими мистецтвами поезія здатна до значної індивідуалізації людських характерів і переживань. Завдання письменника, вважає Лессінг, зображення життя в русі, в боротьбі.
Йоганн Вольфганг Гете (1775-1787), "універсальний геній" вчений, теоретик і знавець мистецтва, романіст, великий поет і чудовий драматург, він немов би втілював в собі всю культуру Німеччини. П'єса "Егмонт" (1775-1787) - одна з кращих театральних створінь Гете. Сама велика мета полягає, за Гете, в утвердженні людяності.
Для Німеччини виховання волелюбної людської особистості ставало революційної завданням. Цьому завданню і присвятив себе Фрідріх Шіллер (1759-1805) - вчений, історик і естетик, великий поет і драматург. На творчість Шіллера величезний вплив справила література Просвітництва, бунтівне прагнення до свободи, утвердження людської гідності виражені вже в ранньому його творі - драмі "Розбійники". Драмою "Підступність і кохання" Шиллер немов би підводить підсумок однієї з головних ліній драматургії XVIII ст. і відкриває дорогу новій драмі. Сам він у відомому сенсі теж належить до неї - адже театр XX ст., Знайшовши до Шіллера багато в чому новий підхід, вважає його сучасним автором - інтерес до сильних характерів і соціальних потрясінь визначив напружений драматизм трагедій Шіллера в усі часи.
Раціоналізму Просвітництва німецьке літературний рух «Буря й натиск» протиставляло пристрасть, фантазію і образність. Головною формою свого самовираження рух обрало драму. Своєю назвою вона зобов'язана драмі Ф. Клінгера (1752 - 1831) "Буря й натиск", в якій автор оспівав прагнення людини до свободи.
Французька революція і викликані нею соціально-політичні катаклізми рубежу XVIII-XIX ст. на європейському континенті поховали віру просвітителів у можливість поступового ненасильницького прогресу. По відношенню до цих подій просвітницький рух швидко політизувалося і розкололося на окремі протиборчі угруповання і течії. Криза Просвітництва збільшила консервативна критика його цілей та ідеалів, просвітителів звинувачували в тому, що вони внесли в розуми людей плутанину, а в суспільство - смуту, що порушили природне, органічне розвиток країн і народів. Від цих ударів Просвітництво вже не виправилося. Воно раптово зійшло з підмостків Історії, змусивши нащадків замислитися, в чому ж полягала його історичне та естетичне призначення.
На думку деяких дослідників, підсумок Просвітництва підвів Гете в трагедії "Фауст", оцінюючи новий історичний тип людини, напружено шукає Істину на основі Розуму, що вірить у свою творчу діяльність, але при цьому жорстоко помиляється і поки що безпорадного перед ним же самим чолі покликаних до життя могутніми силами.
Це було століття великих відкриттів і великих помилок, століття, про якому російський просвітитель О.М. Радищев проникливо афористично сказав у вірші "Осьмнадцатое століття":
Ні, ти не будеш забуття, сторіччі
шалено і мудро,
Будеш прокляте навіки,
повік диво всім.
Культурна спадщина XVIII століття до цих пір вражає надзвичайною різноманітністю, багатством жанрів і стилів, глибиною розуміння людських пристрастей, найбільшим оптимізмом і вірою в людину і її розум.
Висновок
Освіта - необхідна ступінь в культурному і естетичному розвитку будь-якої країни, розстається з феодальним способом життя. Головне своє завдання він бачить у вихованні та освіті, в залученні до прекрасного всіх і кожного. Як всяка значна культурно-історична епоха Просвітництво сформулювало свій ідеал і прагнуло зіставити його з дійсністю, здійснити якомога швидше і якомога повніше на практиці.
Епоха Просвітництва - одна з найяскравіших у розвитку духовної культури в Європі. Вона багатьма нитками була пов'язана з Відродженням і успадкувала від діячів Ренесансу гуманістичні ідеали, преклоніння перед античністю, історичний оптимізм, вільнодумство.
Будь-який народ, опановуючи насамперед тією культурою, яка була створена до нього, тим самим освоює соціальний досвід попередників. Але одночасно він сам робить свій внесок у культурний шар, естетично збагачуючи його.
У даній роботі проаналізовано хід політичних, культурних, наукових, ідеологічних перетворень в суспільстві на рубежі двох епох та розкрито вплив цих факторів на естетику суспільства.
Особливу увагу приділено тієї ролі, яку відіграла епоха Просвітництва в естетичному розвитку країн і народів.
Отримана сукупність результатів дозволяє укласти про досягнення цільової установки курсової роботи та вирішенні поставлених приватних завдань.
Список використаної літератури
1. Бичков В.В. Естетика в Росії ХVII ст. - М.: Знание, 1989 .- 63 с.
2. Гуревич П.С. Культурологія .- М.: "Мистецтво", 1999 .- 278 с.
3. Ванслов В.В. Естетика, мистецтво, мистецтвознавство: М.: Изобр. позов. 1983 .- 439 с.
4. Історія світової культури / за ред. Маркової А.Н. - К.: ЮНИТИ, 1998, с. - 384
5. Культурологія. Основи теорії та історії культури. - СП, "Спеціальна література", 1996 .- 586 с.
6. Хрестоматія з історії світової культури .- М.: 1998 .- 672 с.
7. Естетика німецьких романтиків. - М.: Мистецтво, 1987 .- 734 с.
8. Естетика раннього французького романтизму. - М.: Мистецтво, 1982 .- 480 с.
9. Естетична культура. - М.: 1996., РАН .- 200 с.
10. Естетичні категорії і мистецтво. - Кишинів, МГІІ, 1989. - 154с.


[1] Гуревич П.С. Культурологія .- М.: "Мистецтво", 1999 .- с.5.
[2] Історія світової культури. / Пір ред. Маркової О.Н. - М.: ЮНИТИ, 1998, с .- 384.
[3] Естетична культура. - М.: 1996., РАН .- с.126.
[4] Естетика раннього французького романтизму .- М.: Мистецтво, 1982 .- с.-249.
[5] Естетичні категорії та мистецтво .- Кишинів, МГІІ, 1989. - 57 с.
[6] Бичков В.В. Естетика в Росії ХVII ст .- М.: Знание, 1989, с .- 24.
[7] Ванслов В.В. Естетика, мистецтво, мистецтвознавство: М.: Изобр. позов. 1983, с .- 24.
[8] Естетика раннього французького романтизму .- М.: Мистецтво, 1982, с.-331.
[9] Естетика німецьких романтиків .- М.: Мистецтво, 1987, с .- 569.
[10] Естетична культура .- М.: 1996, РАН, с .- 177.
[11] Ванслов В.В. Естетика, мистецтво, мистецтвознавство .- М.: Изобр. позов. - 1983, с .- 122.
[12] Гриненко Г.В. Хрестоматія з історії світової культури .- М.: 1998, с.-398.
[13] Гриненко Г.В. Хрестоматія з історії світової культури. - М.: 1998, с .- 455.
[14] Хрестоматія з історії світової культури .- М.: 1998, с .- 678.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Курсова
85кб. | скачати


Схожі роботи:
Естетика періоду Просвітництва
Філософія епохи Просвітництва
Роман епохи Просвітництва
Філософія епохи Просвітництва
Духовна культура епохи Просвітництва
Духовна культура епохи Просвітництва
Західноєвропейська культура епохи Просвітництва
Культурні традиції епохи Просвітництва
Філософська проблематика епохи Просвітництва
© Усі права захищені
написати до нас