Електронний документ 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Дипломна робота

Електронний документ

Зміст

Глава 1. Електронний документ у Російському законодавстві

1.1 Історія електронного документа

1.2 Перші законодавчі акти у сфері електронного документообігу

1.3 Правове регулювання інформації

1.4 Правова охорона баз даних

1.5 Чинні закони в галузі електронних документів

Глава 2. Електронний документ в зарубіжному законодавстві

2.1 Управління електронними документами в Австралії

2.2 Управління Електронними документами в США

2.3 Управління електронними документами у Великобританії

2.4 Концепції електронних архівів: зарубіжний досвід

2.5 Правова охорона баз даних у США і Європі

2.5.1 Охорона баз даних в США

2.5.2 Охорона баз даних у Європі

Глава 3. Інтернет-ресурси

3.1 Інтернет-бібліотеки

3.2 Експертиза цінності Інтернет-ресурсів

3.3 Проблема розповсюдження електронних вірусів і спаму

Глава 1. Електронний документ у Російському законодавстві

1.1 Історія електронного документа

Приступаючи до аналізу Російського законодавства в галузі електронних документів, необхідно в першу чергу коротко висвітлити історію створення електронних документів.

Першими носіями інформації були матричні носії. Їх поява відносять до кінця X I X століття. Матричні носії відтворювали кодовану інформацію на спеціальних таблицях - матрицях (програмуючих різні фізичні стану - пробивання, магнітні імпульси). Матричні носії інформації поділяють на машиночитаних і человекочітаемие. Вони характеризуються великим обсягом інформації та значними розмірами.

До матричним носіям інформації відносяться:

1) Перфокарта - картка з цупкого паперу, на якій проставляються отвори. Перфокарти зберігалися тимчасово і, у міру виконання господарських завдань, знищувалися. У 1897 році з'явилися перші машинні перфокарти. Вони застосовувалися для обробки анкет першої Всеросійської перепису населення. Масив з 122 мільйонів карт (за кількістю переписаного населення) обробляли 110 електричних рахункових агрегатів американської фірми "Холлеріт". 1 Незважаючи на те, що результатів перепису довелося чекати вісім років, вони є дуже цінним і досить достовірним джерелом.

2) Перфострічки. Їх стали використовувати ще з XVIII століття для управління ткацьким процесом в друкарських набірних машинах, а в другій половині XIX століття - для передачі повідомлень по телефону.

Таким чином, за допомогою отворів на папері або стрічці висловлювали весь зміст архівних документів. Цей процес був дуже тривалим, трудомістким і включав безліч етапів.

У 1920 роки - з'явилися перші ручні перфокартотекі - засоби малої механізації. Пошук в найпростіших системах здійснювався шляхом пропускання металевої спиці через отвір, що відповідало потрібного поняттю крізь масив перфокарт.

До засобів великої механізації ставилися лічильно-перфораційні машини.

Механізація до 1950-х років стосувалася в основному діловодства та відомчих архівів. Застосування засобів малої механізації було епізодичним і обмежувалося використанням матричних носіїв інформації та ручних перфокартотек, лічильно-перфораційних пристроїв.

Одним з перших сховищ машинозчитуваних документів став архів Науково-дослідного інституту аерокліматологіі. Інститут був створений в 1943 році як Центральний Науково-дослідний гідрометеорологічний архів (ЦНІГМА) з метою механізації обробки даних метеорологічних спостережень, які збиралися у вигляді польових книжок, таблиць, синоптичних карт в технічних архівах територіальних управлінь гідрометеорологічної служби (УГМС). При інституті було створено машинно-лічильна фабрика.

У 60-ті роки відбувається подальший розвиток матричних носіїв інформації. Для швидкого пошуку документів застосовуються поєднані карти. Було поставлено питання про можливість створення повнотекстових баз даних - пошукових систем, які дозволяли б отримувати доступ відразу до тексту документа, а не до його пошуковим даним.

Для інформаційних пошуків починають застосовувати плівкові та оптичні носії інформації - мікрокарти і рулонна мікроплівка. Вони представляли собою мікрофіш або мікрофільм, на якому вторинна інформація позначається у вигляді різних комбінацій чорних і білих прямокутників, зменшених шляхом мікрофотокопірованія. Для зберігання плівки потрібно в 200-250 разів менше обсягу, ніж для зберігання перфокартотекі.

У цей період відбувається еволюція носіїв. Магнітні носії - носії, в яких інформація фіксується намагнічуванням спеціальних дисків, барабанів, магнітних стрічок, замиканням суворо визначених ділянок системи електроланок. До змішаних типів носіїв ставилися кінострічки з мікрофільмів, мікрофільмовие картки, барабани та диски з мікрофільмів.

З еволюцією технічного забезпечення пов'язане поширення електронно-перфораційних машин, застосування ЕОМ. Серійне виробництво ЕОМ почалося ще в 1950 роки. Перші радянські ЕОМ - МЕСМ (1953); БЕСМ (1953); "Стріла" (1953). Американські - "УНIВАК" "(1951); IBM-701 (1953). 2 В період з 1950 по 1970 роки змінилося п'ять поколінь ЕОМ, які пройшли еволюцію від лампових машин до машин з мікросхемами.

У 1950-1970 роки відбувається повсюдне створення АСУ (автоматизовані системи управління) на рівні підприємства, республіканському та галузевому рівні. До 1975 року загальнодержавні галузеві АСУ охопили всі союзні і союзно-республіканські міністерства і відомства.

Створення та впровадження АСУ сприяло розвитку нових способів документування, стимулювало розробку єдиної державної системи діловодства - ЕГСД (1966-73 рр..), Уніфікованих систем документації, стандартів з термінології, призвело до створення автоматизованих банків даних, що в свою чергу викликало лавиноподібне зростання кількості машиночитаних документів. Формується мережа архівів машинозчитуваних даних. Ці архіви створювалися в рамках відомчих систем: обчислювальні центри (ОЦ) на підприємствах та виробничих об'єднаннях, а також головні обчислювальні центри (ГОЦ) при міністерствах і відомствах. Відділи ВЦ, що зберігали машиночитаних документи (МЧД) називалися по різному: технічний архів, магнітотека, лентодіскотека, бібліотека машинних носіїв, довідково-інформаційний фонд. Створювалися архіву МЧД в області метеорології і аерокліматологіі, медичної діагностики, патентні фонди. Велика кількість машинозчитуваних документів утворилося у сфері органів науково-технічної інформації (НТІ).

У другій половині 70-х - першій половині 80-х років переважають магнітні носії інформації та ЄС ЕОМ, створюються міжархівних АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи), а також формуються теоретичні основи архівознавства машинозчитуваних документів. Були намічені основи класифікації, експертизи цінності, системи науково-довідкового апарату машинозчитуваних документів. Вивчалися праці зарубіжних архівістів - Дж. Роудса, Дж. Тестоні, Ч. Долара і ін

Вісімдесяті роки стали своєрідним рубежем у розвитку електронного документообігу. Комп'ютери швидко вдосконалювалися, а нове програмне забезпечення типу текстових процесорів і електронних таблиць, зробило їх доступними і корисними для широкого кола користувачів. З'явилися комбіновані, географічні, інформаційні, мультимедійні і т.п. комп'ютерні програми, в яких одночасно можна було здійснювати обчислення, проводити обробку текстової чи графічної інформації 3. Документи, створені за таких програмах, були результатом складного взаємозв'язку записів різних форматів і першочерговим завданням тут є забезпечення схоронності даних документів.

Проте якщо на Заході усвідомили необхідність прийому на постійне (довгострокове) зберігання електронних документів, то в Росії з цього питання не було єдності думок серед архівістів та документознавців. Західна практика зберігання електронних документів показала, що рішення про те, які документи, де і в яких форматах постійно зберігати, коли здійснювати передачу на постійне зберігання повинні приймати при створенні документів. Але в Росії до електронних документів підходили з тими ж мірками, що й до паперової документації. При цьому не враховувалася принципова різниця між електронними і паперовими документами - залежність перших від мінливості технологічного середовища.

З кінця 1980-х рр.. виникла проблема визначення правового статусу електронного документа. Деякими архівістами було заявлено, що машиночитаних запису 1960-х - початку 1980-х рр.. не володіють юридичною силою, так як вони не мають загальноприйнятих атрибутів документів: печаток, підписів або інших форм встановлення автентичності.

Мікрокомп'ютерних революція виявилася настільки стрімкою, що багато що розробляються методики застарівали ще до опублікування. Наука слідувала за комп'ютерними технологіями, ставши їх заручницею. Досвід зберігання даних, отриманих на "великих машинах" (типу БЕСМ), виявився непридатний у нових умовах. І зараз можна говорити про те, що значна частина статистичних, народногосподарських і науково-технічних даних на магнітних носіях, що відклалися у відомчих архівах у 1970-1980-і рр.., Назавжди втрачена, тому що вони не були вчасно переведені на нові технологічні платформи 4 . Якщо згаяти час, та ж доля очікує електронні документи, створені в 1990-і рр..

Таким чином, кінець 1980-х рр.. відзначений новим кризою електронних архівів, який призвів до перегляду багатьох положень архівної практики.

У 1980-і рр.. зберіганням машинозчитуваних документів займався Центральний державний архів науково-технічної документації (РГАНТД), розробка концепції централізованого зберігання МЧД була покладена на Центральний архів народного господарства СРСР (РГАЕ), підготував "Положення про порядок відбору, прийому на архівне охорону і видачі споживачам документів, створених засобами обчислювальної техніки ". В даний час існує два федеральних державних архіву для зберігання машинозчитуваних документів:

Російський державний архів кінофотодокументів в Красногорську (Московська область);

Російський державний архів фонодокументів в Москві.

На регіональному рівні це:

Центральний державний архів аудіовізуальних документів м. Москви;

Центральний державний архів кінофотодокументів у Санкт-Петербурзі.

Також, існують сховища електронних документів і в суб'єктах Федерації:

Кінофотоархів в Татарстані;

Державний архів аудіовізуальної документації республіки Марі-Ел;

Державне національне сховище Республіки Соха (Якутія);

Центр електронної документації Чуваської республіки м. Чебоксари;

Центр електронної документації Республіки Калмикія.

В останні десятиліття при впровадженні нової техніки одним з головних є питання про сумісність електронних даних і наступності стандартів. Як показує аналіз вступників до Росії програмних продуктів, до 30% з них побудовані на "закритих" форматах 5. Використання такого програмного забезпечення може призвести вже в найближчому майбутньому до економічних втрат в сотні мільйонів рублів. Краще йде справа з базами даних, що знаходяться в постійній експлуатації. Власники піклуються про підтримання їх робочого стану, перетворюючи дані в сучасні формати. Але і в цьому випадку існує небезпека втрати "непотрібної" інформації при переході на сучасні технології. Існуючі правила не обмовляють спеціально питання експертизи і прийому на зберігання оперативних баз даних і робота в цьому напрямі практично не ведеться. Хоча саме оперативні бази даних утворюють інформаційні ресурси країни і мають історичне, наукове, соціальне, економічне, політичне або культурне значення.

1.2 Перші законодавчі акти у сфері електронного документообігу

Електронні документи в даний час позначають по різному: машиночитаних документи (МЧД), документи на магнітних носіях (ДНМ), технотронного документи, віртуальні документи.

Незважаючи на те, що проблеми роботи архівістів з електронними документами мають вже більш ніж 30-річну історію, в Росії їх законодавчого регулювання стало приділятися уваги тільки в останні роки. Проте відповідний законотворчий процес проходив безсистемно, не мав під собою розробки концепції регулювання відповідних суспільних відносин, яка б враховувала російські і міжнародні реалії, а також обгрунтовувала б ієрархію відповідних правових проблем, пропонувала б механізми їх вирішення.

Тільки в 70 - ті роки XX століття з розвитком електронних систем зберігання, обробки і доступу до інформації стали звучати заклики до необхідності правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних зі зберіганням, використанням та передачею інформації про особу в електронному вигляді.

У 70-80-ті роки відбувалися дискусії, на яких піднімалися спірні питання, що стосуються електронних документів:

Як забезпечити збереження машиночитаній інформації?

У чому полягає відмінність електронних документів від традиційних?

Як визначити електронний документ?

Чи потрібні взагалі архіви електронних документів або вони можуть зберігатися в тих організаціях, де були створені (так звані "розподілені архіви")?

Як проводити експертизу цінності та відбір електронних документів на зберігання?

Як забезпечити схоронність "віртуальних" документів?

У чому полягають особливості життєвого циклу електронних документів?

Що вважати оригіналом, а що копією електронного документа?

Наскільки важливим є збереження юридично-правового контексту при створенні електронних документів?

Як забезпечити автентичність електронних документів?

Правові питання: авторське право, право власності, взаємини з джерелами комплектування і т.п.

Вирішення цих питань неможливе без законодавчого визначення електронних документів, забезпечення доступу до інформації, збереження носіїв інформації.

У нашій країні питання про зберігання МЧД був поставлений на нормативну основу в 1980 році. Постанова Ради Міністрів СРСР № 274 від 4 квітня 1980 затвердив "Положення про Державний архівний фонд СРСР, де було встановлено, що документи створені засобами обчислювальної техніки, які мають політичне, наукове, народно-господарське, соціально-культурне та історичне значення, входять до складу Державного архівного фонду СРСР і підлягають передачі на державне зберігання. 6

У 1981 році Головне архівне управління СРСР поклало на ЦДАЖР СРСР завдання по розробці концепції постійного зберігання документів на магнітних носіях. Джерелами комплектування ЦДАЖР СРСР були 80 міністерств, державних комітетів і відомств СРСР; на обліку архіву перебувало 70 обчислювальних центрів, що забезпечували функціонування галузевих і міжгалузевих АСУ. У перспективі саме ЦДАЖР повинен був першим почати прийом на зберігання машиночитаній документації.

У результаті проведених досліджень було підготовлено ряд положень та інструкцій, серед яких на перше місце виходить "Положення про порядок відбору, прийому на архівне зберігання та видачі споживачам документів, створених засобами обчислювальної техніки (1983). У процесі розробки цього положення був використаний передовий досвід західних архівів машинозчитуваних даних. Положення визначало джерела комплектування, порядок і критерії експертизи цінності, встановлювало правила і порядок підготовки доступу та передачі на постійне зберігання МЧД. На стадії відомчого зберігання вони повинні були концентруватися в архіві ВЦ, а на стадії державного зберігання (через 5 років) - в державному архіві. Передбачалося створити єдиний спеціалізований архів.

При відборі МЧД перевага віддавалася первинної інформації; враховувалися інтенсивність звернення користувачів до даних, складу користувачів, наявність у файлі даних, необхідних для неодноразових аналізів і переглядів підсумкових результатів і буд.

Підготовка документів до передачі на державне зберігання повинна була полягати в перезапису документів на нові магнітні стрічки в комплекті з двох примірників, у форматі визначеному Головархівом, а також у перевірці технічного стану документів і в підготовці супровідної документації. Надалі методика прийому МЧД в інших інструкціях не змінювалася.

У березні 1982 року в ЦДАЖР було створено спеціалізоване архівосховищі МЧД. У 1983 році співробітниками архіву був передбачивши експериментальний відбір МЧД, що використовувалися в двох відомствах: в Головному інформаційно-обчислювальному центрі Державного комітету СРСР із зовнішньоекономічних зв'язків і в Міністерстві приладобудування засобів автоматизації та систем управління. 7

На відміну від європейських країн складу МЧД в СРСР носив соціально-економічний або науково-технічний характер. Це були в основному статистичні дані. Ідея про прийом на державне зберігання текстових документів, записаних на машинних носіях, не була реалізована. І однією з причин цього став криза архівів машинозчитуваних даних, який охопив західні архіви з середини 1970-х років (швидкий темп розвитку інформаційних технологій, зміна технологічних парадигм та ін.)

У СРСР, процес формування державних електронних архівів був припинений. Роботи проводилися в ЦДАЖР залишилися незавершеними. Тільки архіви деяких відомств продовжували поповнюватися МЧД. Їх діяльність визначалася "Примірним положенням про архів документів на машинних носіях установи, організації, підприємства", прийнятим у 1990 році.

У 70-80-роки у зв'язку з переходом до безпаперового документообігу були прийняті перші нормативні документи з питання юридичної сили МЧД. Велике значення мало прийняття ГОСТу 6.10.4-84. "Уніфіковані системи документації. Додання юридичної сили документам на машинному носії і машинограмме, що створюється засобами обчислювальної техніки". ГОСТ 6.10.4-84 був введений Постановою Державного комітету СРСР по стандартах від 9 жовтня 1984 р. N 3549, термін введення встановлений з 01.07.87.

Відповідно до нового стандарту документ на машинному носії повинен бути записаний, виготовлений і розмічений відповідно до вимог ГОСТ 12065-74, ГОСТ 20598-80, ГОСТ 8303-76, ГОСТ 25752-83, ГОСТ 25764-83, ГОСТ 6.10.1- 80, ГОСТ 6.10.2-83, ГОСТ 6.10.3-83, ГОСТ 2.003-77, ГОСТ 2.301-77-ГОСТ 2.034-77, ГОСТ 19767-74, ГОСТ 19768-74, а інформація закодована у відповідності з загальносоюзними класифікаторами техніко -економічної інформації. При відсутності в загальносоюзних класифікаторах необхідної інформації допускається застосовувати коди зареєстрованих міжгалузевих і галузевих класифікаторів. 8 машинограмме повинна бути створена з урахуванням вимог державних стандартів на уніфіковані системи документації.

Новий ГОСТ розмежував поняття оригіналу, копії та дубліката стосовно МЧД і встановлював обов'язкові реквізити, що засвідчують юридичну силу МЧД.

Документ на машинному носії або машинограмме повинні містити такі обов'язкові реквізити:

найменування організації-творця документа;

місцезнаходження організації-творця документа або поштову адресу;

найменування документа;

дата виготовлення документа;

код особи, відповідальної за правильність виготовлення документа на машинному носії або машинограмме або, як правило, код особи, яка затвердила документ.

Оригіналом документа на машинному носії є перша за часом запис документа на машинному носії, яка зазначає, що цей документ є оригіналом.

Оригіналом машинограми є перший за часом надрукований засобами обчислювальної техніки екземпляр документа на паперовому носії та містить вказівку, що цей документ є оригіналом.

Дублікатами документа на машинному носії є все більш пізні за часом, автентичні за змістом запису документа на машинному носії і які містять вказівку, що ці документи є дублікатами.

Дублікатами машинограми є все більш пізні за часом автентичні за змістом роздруківки на паперовому носії, які містять вказівку, що є дублікатами.

Копіями документа на машинному носії або машинограми є документи, переписані з оригіналу або дубліката документа на машинному носії або машинограми на інший носій інформації, автентичні за змістом і містять вказівку, що ці документи є копіями.

Ряд пунктів ГОСТ 6.10.4-84 викликає питання або явно не відповідає завданню прийому Електронних документів на постійне зберігання. У першу чергу це п.4.1 Відповідно до нього організація-творець може вносити зміни в оригінали документів. По суті, практичне застосування цього положення може призвести до зникнення архівів як таких, перетворення їх у кращому випадку в оперативні центри постійно мінливої ​​інформації. Пункт 2.6 не може бути реалізований на практиці, тому що не всі види документів уніфіковані, і відсутність відповідного коду створить труднощі при індексуванні документів. Те саме з п.3.4, визначальним створення копій електронних документів. Відповідно до п.3.4 архів буде зберігати тільки копії електронних документів. Однак цей ДСТУ не тільки не скасований, а й прийняв у даний час статус міждержавного стандарту країн СНД. 9

Порядок оформлення МЧД закріпив ГОСТ 1928 388-89 "Документи на магнітних носіях даних. Порядок виконання та обігу".

Певним гальмом для розповсюдження та використання електронних документів було законодавство. Довгий час нормативне визначення електронного документа не було закріплено. Необхідно відзначити, що специфіка електронного документа полягає в тому, що у нього немає жорсткого зв'язку з матеріальним носієм. Електронний документ існує у двох формах: пасивної - зберігання; активної - передача і обробка. Особливістю електронного документа є також і те, що зафіксовану в ньому інформацію, її наявність і місце розташування неможливо безпосередньо і однозначно сприймати органами почуттів людини і тим більше, її власноруч підписувати або ідентифікувати без відповідних програмно-апаратних засобів. 10

У діловодстві досить тривалий час існувало визначення документа як матеріального об'єкта з закріпленої (способом, створеним людиною) на ньому інформацією, призначеної для передачі в часі і просторі. 11 Відповідно з цим визначенням електронним документом можна було визнати весь жорсткий диск комп'ютера, але ніяк, наприклад, не документи, що зберігаються на ньому. З іншого боку визначення електронного документа як документа, придатного для автоматичного зчитування міститься в ньому, також не відповідає сучасним діловодних реаліям. Будь-який паперовий документ за цим визначенням можна вважати "електронним", так як він придатний для автоматичного зчитування інформації з допомогою сканера.

У 90-ті роки підхід змінився. Це пов'язано з прийняттям ГОСТу Р 51141-98 "Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення". Він був розроблений Всеросійським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи (ВНИИДАД) Федеральної архівної служби. Прийнятий і введений в дію постановою Держстандарту Росії від 27 лютого 1998 року № 28. ГОСТ Р 51141-98 дає наступні основні визначення:

документ - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її зафіксувати;

машинописний документ - письмовий документ, при створенні якого знаки письма наносять технічними засобами;

документ на машинному носії - документ, створений з використанням носіїв і способів запису, що забезпечують обробку його інформацією електронною обчислювальною машиною (ЕОМ). 12

ЕОМ обробляє виключно комп'ютерну інформацію - відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси, зафіксовані на машинному носії у формі, доступній сприйняттю ЕОМ. Таким чином, документом на машинному носії можна вважати комп'ютерну інформацію, яка має реквізити, що дозволяють її ідентифікувати. Машинний носій інформації - це будь-технічний пристрій або фізичне поле, призначене для фіксації, зберігання, накопичення, перетворення та передачі комп'ютерної інформації. 13 Найбільш поширеними є такі види машинних носіїв інформації:

внутрішній накопичувач на жорсткому магнітному диску (вінчестер);

зовнішній накопичувач на жорсткому магнітному диску (ЗІП-дисковод);

зовнішній пристрій накопичення інформації (стриммер);

накопичувач на магнітній стрічці або спеціальної металевої нитки (у касетах або бобінах);

гнучкий магнітний диск (дискета);

оптичний або магнитооптический диск;

папір, полімерна (пластикова плівка або тонколистовий метал у вигляді карти або стрічки);

інтегральна мікросхема пам'яті - мікроелектронний виріб остаточної або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми пам'яті ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв;

фізичне поле - матеріальний носій фізичних взаємодій штучного походження.

Комп'ютерна інформація може міститися на машинному носії у таких формах, доступних сприйняттю ЕОМ:

Електромагнітні сигнали - кошти перенесення комп'ютерної інформації в просторі і в часі за допомогою електромагнітних коливань. З усіх видів електромагнітних сигналів для фіксації і перенесення документальних повідомлень в основному використовуються радіосигнали, інфрачервоні світлові сигнали;

Електричні сигнали - кошти перенесення комп'ютерної інформації з провідникам за допомогою упорядкованого руху заряджених частинок;

Магнітні мітки - спосіб запису інформації на машинний магнітний носій (диск, стрічку, карту), шляхом створення на ньому ділянок з різним ступенем напруженості магнітного поля;

Оптичні мітки - піти. Піта є ямкою, бульбашка, наскрізний отвір, точково сплавленной утворення різних геометричних розмірів, отримане за допомогою променя лазера на поверхні або в об'ємі пластику, з якого виготовлений оптичний носій інформації;

Штрих-код - паралельні чорно-білі графічні лінії однакової висоти, але різної ширини. Їх наносять за допомогою друкувальних пристроїв, наприклад принтерів;

Наскрізні отвори, що мають круглу, овальну форму. З їх допомогою комп'ютерна інформація записується на перфострічку або перфокарту.

В останні 50 років у Росії велике значення надавалося розвитку методології експертизи цінності. На цю тему проводилося безліч конференцій, семінарів, круглих столів, були написані сотні статей, піднімалися питання знайшли відображення у десятках книг і дисертацій. Серед них: Правила експертизи наукової та практичної цінності документальних матеріалів у державних архівах. М., 1957; Теорія і практика експертизи цінності документів та комплектування державних архівів СРСР. Праці ВНІІДАД.М., 1974; Методичні рекомендації з проведення цільової комплексної експертизи цінності документів, що зберігаються в державних архівах. М. 1988; Теорія і практика архівної справи в СССР.М., 1980; Основні правила роботи відомчих архівів. М., 1986; Основні правила роботи державних архівів СРСР. М., 1984 і др. 14 Основний спонукальною причиною активізації наукової думки з вироблення критеріїв експертизи цінності документів став наростаючий рік від року "паперовий потік", який захлеснув радянські установи і погрожував "затопити" державні архіви.

Однак у зв'язку з мінімальним рівнем інформатизації радянських установ і організацій, в тому числі і архівів, до кінця минулого століття, проблеми експертизи цінності електронних документів практично не піднімалися. Виняток становили МЧД, що виникають у виробничій і науково-технічній сферах. При цьому критерії відбору МЧД, які використовували автори методик, істотно нічим не відрізнялися від критеріїв, що застосовуються в цілому до статистичної та науково-технічної документації.

Основними проблемами оцінки і відбору електронних документів на зберігання були:

вдосконалення правового забезпечення відбору (усунення положень, що суперечать ідеї постійного зберігання документів, включення до правові та нормативні документи положень, що гарантують збереження електронних документів, визнаних цінними);

уточнення визначення "джерело комплектування" електронних документів, форм прийому на зберігання і критеріїв оцінки електронних документів;

вдосконалення методики відбору ЕД на зберігання;

розробка системи нормативно-методичних посібників з відбору електронних документів.

Первісна нормативна база для експертизи цінності електронних документів - це п.6 Положення про Архівний фонд Російської Федерації (1994 рік). Воно встановлювало п'ятирічний термін тимчасового зберігання документів на машинних носіях. Перелік типових управлінських документів, що утворюються в діяльності організацій із зазначенням строків зберігання (2000 р) визначав, що "термін зберігання документів на нетрадиційних носіях відповідає терміну зберігання аналогічних видів документів на традиційних носіях. 15 Однак ці положення потребують перегляду та доопрацювання.

Західні архівісти вже давно розглядають електронний документ, як сукупність змісту, метаданих і контексту. Тому опису електронної документації там приділяється особлива увага. Жодна система електронного документообігу не може бути впроваджена в державному або муніципальному установі, якщо вона не пройшла експертизу в національній архівної службі. У Росії Інструкція "Порядок відбору і прийому на архівне зберігання документів, створених засобами обчислювальної техніки. Основні положення" (1996) містила рекомендації щодо опису документів на етапі їх надходження до архіву (т. зв. "Ретроспективна оцінка), приділяла головну увагу метаданих і носіям інформації. Контекст створення та побутування електронних документів практично не враховувався. Що надалі поставило під сумнів їх автентичність і достовірність. 16

Сьогодні експертизи цінності електронних документів ніким не приділяється практично ніякої уваги. Наприклад, з 35 московських органів виконавчої влади та організацій, обстежених ЦАДЕНМ в 2004-2007 рр.. і що володіють в цілому 279 інформаційними ресурсами, тільки в трьох органах влади електронні документи виявилися включеними до номенклатури справ, а терміни зберігання встановлені для відомостей лише лише 3 баз даних. У 2003 році з 58 відомств (міністерств, служб, агентств, комісій тощо) тільки в чотирьох електронні документи виявилися внесені до номенклатури справ. 17 Причина такого становища у наступному: по-перше - нерозробленість нормативної бази та організаційні проблеми процесу комплектування, по-друге - практика архівної експертизи цінності, усталені підходи, стереотипи та погляди на критерії відбору документів, на цілі і формати їх архівного використання.

В даний час нормативна та методична база архівного зберігання електронних документів знаходиться в стані розвитку. "Основні правила роботи державних архівів Російської Федерації" (2002) лише в загальних рисах стосуються питань прийому на зберігання, забезпечення збереження, обліку та опису електронних документів. Більш докладно ці питання відображені в "Основних правилах роботи організацій" (2002) і "Основних правилах роботи з науково-технічною документацією державних архівах Російської Федерації" (2003). Незважаючи на те, що в цих правилах відображений певний досвід роботи з електронними документами в організаціях, їх рекомендації недостатні для вирішення багатьох проблем, які можуть виявитися при організації довготривалого зберігання електронних документів в державному архіві (забезпеченні схоронності, обліку, описі). У них повністю відсутні механізми забезпечення збереження і достовірності електронних документів в довготривалій перспективі.

Наявність того факту, що поняття електронного документа в даний час закріплено юридично (ФЗ "Про електронний цифровий підпис від 10.01.2002 р), а на державному рівні не визначено порядок роботи з електронними документами, породжує безліч проблем. Разом з тим, електронний документ де -факто активно застосовується в діловодної практиці організацій усіх форм власності. 18

Всеросійським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи (ВНИИДАД) були підготовлені "Рекомендації про порядок обліку, оперативного зберігання та відбору на постійне зберігання електронних документів". Незважаючи на те, що ці рекомендації поки не мають офіційного характеру, тому що ще не затверджені Росархивом, вони можуть служити основою для вироблення в кожній організації, установі, підприємстві інструкції про порядок роботи з електронними документами. 19

Методичні рекомендації визначають порядок обліку електронних документів в організації; вказують на необхідність включення електронних документів у номенклатуру справ організації, ведення реєстру інформаційних ресурсів; передбачають комплекс заходів щодо забезпечення збереження електронних документів. Дуже важливим є положення, що з метою забезпечення читаності інформації з електронних носіїв кожні 10-15 років слід копіювати електронні документи на нові типи носіїв - створювати робочі та резервні екземпляри електронних документів наступного покоління.

У міру руху нашого суспільства до сучасних методів господарювання та управління вирішення проблем формування і зберігання електронних інформаційних ресурсів починає набувати загальнонаціональний характер. Про це свідчить прийняття федеральної цільової програми "Електронна Росія" на 2002-2010 рр.., Відповідно до якої органи державної влади та багато органів місцевого самоврядування незабаром мають перейти до електронного документообігу та надати своїх документів більш відкритий характер 20. Суб'єкти Федерації розробляють власні програми переходу до документообігу в електронному середовищі. У рамках проекту "Електронна Москва" в квітні 2002 р. був створений Центральний архів документів на електронних носіях Москви (ЦАДЕНМ). Він здійснює зберігання електронних документів тимчасового і постійного термінів зберігання, які утворилися і утворюються в діяльності органів державної влади, державних і недержавних організацій м. Москви, а також електронних документів особового походження, якщо їх автором є житель Москви. У 2003 р. на зберігання був прийнятий перший комплекс документів.

Федеральна цільова програма "Електронна Росія" розрахована на три етапи (2002, 2003-2004 і 2005-2010 рр..), Кожен з яких ставить перед урядом завдання в законодавчій, технологічної, адміністративної, кадрової та інших сферах.

Одним з головних напрямків законодавчої діяльності повинні стати розробка і прийняття змін і доповнень до чинних нормативних актів, прирівнюють у правах електронну та паперову форми надання інформації до державних органів. На заключному етапі програми мова йде вже про розробку нормативної бази "для використання інформаційних мереж для волевиявлення громадян".

На другому етапі програми установи та підприємства у взаємовідносинах з органами державного управління зобов'язані перейти до електронної форми документообігу. Самі ж органи державної влади та багато органів місцевого самоврядування (більше половини міст з населенням понад 50 тис.), повинні перейти на електронний документообіг до середини третього етапу. 21

На реалізацію програми було заплановано витратити 76150,0 млн руб., В тому числі з коштів федерального бюджету - 38967,0 млн. крб. і з коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації - 22535,0 млн руб. У результаті можуть бути створені реальні умови для формування в нашій країні комплексів управлінської, фінансової, науково-технічної та іншої документації в електронному вигляді. І надалі, ймовірно ще до завершення третього етапу програми, почнуться складності технологічного, адміністративного та нормативного характеру, які в програмі не знайшли відображення. Вони пов'язані з довготривалим зберіганням документів і забезпеченням доступу до них.

Серед недоліків програми важливо відзначити те, що її автори не розглядають перспективи архівного зберігання електронних ресурсів. Вони вказують лише на необхідність "забезпечення сумісності відомчих стандартів зберігання інформації та документообігу". Також не передбачено жодного заходу, пов'язаного з організацією зберігання електронних документів.

Вітчизняні архіви як громадські інститути, що відповідають за зберігання документів, практично виключені з програми "Електронна Росія" і реалізують її відомства не розглядають архівну службу як федеральний орган, що регулює відносини у сфері документування їх діяльності.

1.3 Правове регулювання інформації

Інформація - необхідний елемент життя, як окремої людини, так і суспільства в цілому. У міру розвитку суспільства розвиваються і наші уявлення про інформацію, розширюється використання та поширення інформації. Це пов'язано в першу чергу зі створенням і вдосконаленням нових технологій і засобів поширення інформації.

Саме поняття "інформація" має різні визначення:

1) У латинській мові "informatio" позначає "роз'яснення", "виклад", "інформування". 22 Поняття "інформація" тут функціонує як елемент повсякденно-побутової комунікації.

2) У кінці 50-х років минулого століття один з основоположників кібернетики Н. Вінер визначив інформацію, як "позначення змісту", отриманого з зовнішнього світу в процесі нашого пристосування до нього наших почуттів. 23 В даному визначенні встановлюється, що інформація нематеріальна і що інформація - це певний зміст, тобто відомості, факти, отримані з зовнішнього світу в процесі взаємодії із зовнішнім світом.

3) Тлумачний словник російської мови С.І. Ожегова визначає інформацію як:

відомості про навколишній світ і що протікають у ньому процесах;

повідомлення, що інформують про положення справ, про стан чого-небудь. 24

4) Федеральний закон "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" від 20.02.1995 р. № 24-ФЗ (в ред. Від 21.03.2002 р) визначає інформацію як відомості про осіб, предмети, події, явища і процеси незалежно від форми їх подання. 25

У законі про інформацію, інформатизації і захисту інформації "документ" визначається як - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати. Таким чином, поняття електронного документа розглядається в єдності зафіксованої інформації (вигляді файлів), реквізитів і носія інформації. Реквізити електронного документа можуть бути зафіксовані як в електронному вигляді, так і в документі на паперовій основі. Електронний документ стає "документом" тільки тоді, коли ми зможемо відтворити файл і сприйняти інформацію з екрану монітора.

У Федеральному законі закладено основи надання юридичної сили електронним документам. Відповідно до нього: "Документ, отриманий з автоматизованої інформаційної системи, набуває юридичної чинності після підписання посадовою особою в порядку встановленому законодавством РФ. Юридична сила документа, що зберігається, оброблюваного і передається за допомогою автоматизованих інформаційних та телекомунікаційних систем, може підтверджуватися електронним цифровим підписом ".

На момент прийняття цього закону був відсутній закон про ЕЦП, тому єдиним способом була роздруківка документа і його посвідчення у посадової особи "у встановленому порядку". У якому нормативному акті шукати цей порядок, де знайти таке посадова особа і як приватним особам використовувати ЕЦП в законі визначено не було.

У федеральному законі вводяться визначення власника, власника і користувача інформаційних ресурсів. Власник має право розпоряджатися електронними документами на свій розсуд, проте різні органи влади можуть вимагати у нього цей документ і власник, згідно з законодавством не може їм відмовити. Власник обмежений у правах, він може тільки володіти, але не розпоряджатися. Користувач може тільки отримувати інформацію, не претендуючи ні на володіння, ні на розпорядження інформаційним ресурсом.

1.4 Правова охорона баз даних

Поняття бази даних у Російському законодавстві дано до ФЗ "Про авторське право та суміжні права" від 09.07.1993 року № 5351-1 (стаття 4) і ФЗ "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних від 23 вересня 1992 року № 3523-1 ".

У РФ бази даних можуть бути об'єктами авторського права. У ст.7 ФЗ "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних від 23 вересня 1992 року № 3523-1" авторське право визнається за автором, його спадкоємцями або іншими правонаступниками автора незалежно від громадянства. Авторське право визнається за громадянами РФ БД яких випущена в світ або знаходиться в будь-якій об'єктивній формі на території іноземної держави, або за їх правонаступниками.

Існує два критерії визнання бази даних об'єктом авторського права:

База даних повинна мати творчу організацію і (або) добірку елементів;

У процесі складання не повинні порушуватися права авторів охоронюваних творів науки, літератури чи мистецтва, що включаються до бази.

Якщо база даних не відповідає цим умовам, то вона не є об'єктом авторського права, не охороняється і, отже - допускається її вільне використання.

З 01.01.2008 року набула чинності остання четверта частина Цивільного кодексу РФ. Мета прийняття четвертої, заключної частини ГК РФ, розробленої з ініціативи глави держави, - повна кодифікація законодавчих норм про інтелектуальну власність. Прийнятий документ містить загальні положення, які стосуються усіх результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. Він замінить цілий ряд діючих зараз правових актів: Патентний закон РФ, а також закони "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів", "Про авторське право та суміжні права", "Про правову охорону топологій інтегральних мікросхем", "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних "та" Про селекційні досягнення ". У новий документ включені не тільки традиційні для вітчизняного законодавства, а й нові правові інститути в сфері інтелектуальної власності: (право на секрети виробництва (ноу-хау), право на фірмове найменування і комерційне позначення), а також у сфері авторського права (право на утримання бази даних і право публікатора твори науки, літератури чи мистецтва).

1.5 Чинні закони в галузі електронних документів

Вперше термін "електронний документ" був юридично закріплений у Федеральному законі "Про електронний цифровий підпис" від 10.01.2002 року: Електронний документ - це документ, в якому інформація представлена ​​в електронно-цифровій формі.

27 липня 2006 вступив в силу новий Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" № 149-ФЗ. Стаття 1 присвячена сфері дії закону. Вона практично нічим не відрізняється від статті 1 ФЗ "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації. Федеральний закон" Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації регулює відносини, які виникають при здійсненні права на пошук, отримання, передачу, виробництво і розповсюдження інформації; застосуванні інформаційних технологій; забезпечення захисту інформації.

У ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" були виключені колишні в законі 1995 терміни: "інформатизація", "інформаційні процеси", "інформаційні ресурси", "інформація про громадян", "засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій "," власник інформаційних ресурсів, інформаційних систем і технологій та засобів їх забезпечення "," власник інформаційних ресурсів, інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення ", користувач інформації.

У ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" були введені такі нові поняття:

інформаційні технології - процеси, методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації та способи здійснення таких процесів і методів;

інформаційно-телекомунікаційна мережа - технологічна система, призначена для передачі по лініях зв'язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки;

власник інформації - особа, яка самостійно створила інформацію або отримала на підставі закону чи договору право дозволяти чи обмежувати доступ до інформації;

доступ до інформації - можливість отримання інформації та її використання;

електронне повідомлення - інформація, передана або отримана користувачем інформаційно-телекомунікаційної мережі;

надання інформації - дії спрямовані на отримання інформації певним колом осіб або передачу інформації визначеному колу осіб;

поширення інформації - дії, спрямовані на отримання інформації невизначеним колом осіб або передачу інформації невизначеному колу осіб.

ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" розширив поняття "інформація": "Інформація - відомості (повідомлення, дані) незалежно від їх подання". 26 В даному контексті термін "інформація" стає універсальним, він позначає будь-які відомості про кого -небудь або про що-небудь, одержувані з будь-якого джерела в будь-якій формі: письмовій, усній, візуальної і т.д.

У ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" викликає безліч питань визначення "документованої інформації". Відповідно до закону документована інформація - це інформація, зафіксована на матеріальному носії шляхом документування інформації. Однак, у ст.11 - Документування інформації, не пояснюється, що ж таке процес документування по суті.

Основний недолік цього закону полягає в тому, що його положення прописані недостатньо чітко, і це перш за все стосується понятійного апарату. Проте, безперечним досягненням є включення до закону статті, що приводить в однаковість стан діловодства в державних органах та органах місцевого самоврядування і прирівнюються електронне повідомлення, підписане електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису, до паперового документу, підписаному власноручним підписом.

1 липня 2007 був введений в дію новий стандарт в області діловодства - Гост Р ИСО 15489-1-2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Управління документами. Загальні вимоги". Він був створений на основі міжнародного стандарту ISO 15489-1: 2001 "Information and documentation. Records management" ("Інформація та документація - Управління документами"). 27

Створення та впровадження стандартів, в практику роботи організацій, дозволяє не допустити хаосу в сферах документаційного та інформаційного забезпечення управління. Для Росії це є найбільш актуальним, так як держава фактично не регулює діловодство.

Національний стандарт Росії - Гост Р ИСО 15489-1-2007 був розроблений ВНИИДАД відповідно до Програми національної стандартизації Російської Федерації на 2006-2007 роки.

Гост Р ИСО 15489-1-2007 складається з 11 розділів:

Область застосування;

Нормативні посилання;

Терміни та визначення;

Переваги управління документами;

Нормативна середовище;

Політика управління документами і відповідальність;

Вимоги до управління документами;

Проектування і впровадження системи управління документами;

Процеси управління документами та контроль;

Моніторинг та аудит;

Навчання.

Стандарт регулює процеси управління документами державних, комерційних і громадських організацій. Положення стандарту є рекомендаціями щодо створення систем управління документами, включення до них документів, а також забезпечення відповідності справжніх документів встановленим у стандарті характеристиками (автентичність, достовірність, цілісність, придатність для використання та ін.) Дія Гост Р ИСО 15489-1-2007 поширюється на документи всіх форматів і на всіх носіях (у тому числі і на електронних), створювані або одержувані державної, комерційної або громадською організацією в процесі її діяльності або особою, на яку покладено такий обов'язок.

Федеральним законом "Про технічне регулювання" від 27.12.2002 № 184 ФЗ було встановлено, що стандарт носить рекомендаційний характер. Але незважаючи на це стандарт містить керівні вказівки з управління документами в рамках процесів управління якістю та навколишнім середовищем у відповідності з національними стандартами ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 14001 та обов'язковий для виконання в організаціях, атестуються на відповідність систем управління якістю (СУЯ). 28

Гост Р ИСО 15489-1-2007 містить розділ "Політика управління документами і відповідальність". Для вітчизняної практики ДОП він має дуже велике значення, тому що в ньому сказано що відповідальність і повноваження в галузі управління документами повинні бути чітко визначені і доведені до відома всієї організації. Відповідальність розподіляється між усіма співробітниками організації і залежить від їх посадових обов'язків і займаного поста.

У новому стандарті були закладені принципи розробки програм управління документами. Основним принципом, що дозволяє забезпечити безперервність ділової діяльності організації, її відповідність нормативному середовищі і вимогам звітності, є необхідність "створювати і зберігати автентичні, достовірні та придатні для використання документи, а також захищати цілісність цих документів протягом необхідного часу".

Стандарт містить методичні рекомендації з проектування і впровадження систем управління документами.

Гост Р ИСО 15489-1-2007 має важливою особливістю - його універсальність з точки зору традиційного та електронного діловодства. З цього випливає, що системи традиційного та електронного документообігу можуть існувати паралельно і система управління документами включає обидва ці напрями.

Одним з нововведень даного стандарту є стандартизована можливість розподіленого зберігання та управління документами. Організаціям надається право фізично зберігати документи в одній організації, а управляти ними і покласти відповідальність за їх збереження або на організацію - творця документів, або на іншій повноважний орган. Даний порядок поширюється на документи, як на електронних, так і на традиційних (паперових) носіях.

Дія Гост Р ИСО 15489-1-2007 не поширюється на управління архівними документами в архівних установах, але незважаючи на це в ньому підкреслюється значимість архівної служби при залученні її до участі в процесі планування та впровадження політики процедур управління документами.

У висновку, необхідно відзначити, що Гост Р ИСО 15489-1-2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Управління документами. Загальні вимоги" поширює єдині правила і процедури управління документами на державний і приватний сектор економіки, тим самим, сприяючи відродженню єдиної системи документаційного та інформаційного забезпечення управління в Росії.

Глава 2. Електронний документ в зарубіжному законодавстві

Останнє десятиріччя XX ст. пройшло під знаком бурхливого розвитку комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. У технологічно розвинених державах реалізують програми з адаптації громадян до нового інформаційного середовища. Багато країн оголосили про створення "електронних урядів", маючи на увазі під цим уявлення в Інтернеті вичерпної інформації про діяльність урядових органів і інтерактивне спілкування з громадянами. Особлива увага приділяється розвитку глобальних інформаційних систем і становленню електронної торгівлі. З цією метою формується відповідна законодавча база. У багатьох країнах ведеться робота щодо прийняття законів про електронну торгівлю та електронних документах, деякі їх вже прийняли. Так, наприклад, в Німеччині - "Informations - und Kommunikationsdienste-Gesetz" від 13 червня 1997 року; в Австралії - "An Act to facilitate electronic transactions, and for other purposes". Australia, 1999; республіці Білорусь - "Про електронному документі ", 357 - З від 10 січня 2000 року; У США - "Electronic Signatures in Global and National Commerce Act", вступив в силу з 1 жовтня 2000 року; в Великобританії - "Electronic Communications Act 2000". 29

Декларація всесвітній конференції "Порядок денний - XXI століття" (Ріо-де-Жанейро, 1992), до якої приєдналася і Росія, закріпила ряд принципів сталого розвитку цивілізації, зміст яких зводиться до того, що в центрі уваги держави повинні знаходитися люди, які мають право на здорове плідне життя в гармонії з природою, а головним мотивом діяльності держав повинно бути забезпечення безпеки в сьогоденні і сталий розвиток цивілізації в майбутньому на основі забезпечення особистої свободи громадян в межах, що не приводять до підвищення ризику катастроф і криз у розвитку суспільства. Дані принципи є керівництвом до дії для всіх країн, у тому числі і в сфері застосування та розвитку інформаційно-електронних технологій. 30

З 18 по 20 грудня 1996 р. у Брюсселі (Бельгія) відбувся Форум з електронним документам, проведене Європейською комісією (ЄК) Європейського Союзу (ЄС). Одним з головних його організаторів був Історичний архів ЄК (директор Х. Хофманн). 31

У форумі взяли участь 300 фахівців з європейських країн, США та Канади, в тому числі представник Росії. Обговорювалися можливості більш тісної співпраці з питань управління документами в електронному вигляді. Основні теми доповідей стосувалися інформаційних потоків, життєвого циклу електронних документів, відносин між творцями, користувачами і хранителями інформації, термінологічних проблем та ін

За підсумками обговорення учасники форуму прийняли рекомендації для Європейської комісії. Було вирішено опублікувати матеріали форуму англійською, французькою та німецькою мовами. Зверталася увага на необхідність вирішення в рамках ЄК ряду актуальних питань: про узгодженої міждержавної політики по відношенню до електронних документів, посилення стандартизації в галузі електронних документів, поліпшенні підготовки кадрів (створення спеціальної програми), дослідженнях юридичних проблем використання на практиці електронних документів, сприяння відкриттю прямого доступу громадян до інформації через архівні служби.

Другий DLM-Форум європейського Союзу "Європейські держави та електронна інформація" відбувся 18-19 жовтня 1999 р. у Брюсселі. 32 Він поставив завдання створити концепцію загальноєвропейського стандартизованого циклу семінарів з управління електронними документами для підвищення кваліфікації архівістів, інформаційних менеджерів і співробітників державних структур управління . У якості його істотного результату потрібно відзначити розробку великого проекту "Європейська навчальна програма з управління електронними архівними даними" (E - term).

Цей проект фінансується Леонардо-програмою, він був висунутий Архівним інститутом Нідерландів, а потім підтриманий кількома європейськими інститутами. Серед них: Нідерландський архівний інститут, Університет Нортумбрія в Нью-Кастл (Великобританія), Університет Тампере (Фінляндія), Університетський коледж Лондона, Університет в Порто (Португалія), Центр підготовки архівістів у Уффіці (Італія) і Вища спеціальна школа в Потсдамі.

Особливим напрямком діяльності національних архівних органів є управління електронними документами, яке ще позначають як управління документами. Зарубіжні архівісти беруть участь в управлінні електронними документами вже на стадії їх створення в діловодстві. Архівні служби видають стандарти, інструкції та методики з управління документами. Вони поширюються на документи будь-якого формату в процесі їх повного життєвого циклу - від створення до знищення або передачі на державне зберігання.

У 1970 році був створений Міжнародний рада з управління документацією, в який увійшла 31 країна. У листопаді 1985 року в Манілі (Філіппіни) відбувся I конгрес ради, присвячений революції в управлінні документацією. 33 Тут обговорювалися проблеми, пов'язані з комп'ютеризацією обробки інформації: зміни в технології обробки документів, статус документів в 80-і роки XX століття, перспективи розвитку управління документацією та інформацією в XXI столітті і т.п. У 1988 році в Канберрі (Австралія) відбувся конгрес ради.

Діяльність архівних органів з методичного регулювання питань управління електронними документами складається з встановлення чіткої системи управління електронними документами; забезпечення збереження електронних документів, відібраних на постійне зберігання; забезпечення доступності електронних документів для широких кіл користувачів. Для діяльності архівних органів особливе значення мають міжнародні стандарти, які розробляються Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO). Міжнародний стандарт ISO 15489-1: 2001 "Інформація та документація - Управління документами", був розроблений підкомітетом № 11 "Управління архівами" (документами) ", що діє в структурі технічного комітету № 46" Інформація та документація "Міжнародної організації зі стандартизації. 34 Створення даного стандарту дозволило зробити значний крок вперед в області діловодства. Міжнародний стандарт регламентує управління документами будь-якого формату й на будь-яких носіях (у тому числі й електронних) створюваних і одержуваних різними організаціями в процесі їх діяльності. Спочатку стандарт був створений на основі австралійських стандартів і тільки в процесі обговорення в комітеті ІСО придбав універсальний характер, об'єднавши в собі передовий досвід інших країн.

Міжнародний стандарт ISO 15489-1: 2001 складається з двох частин: "Part 1: General" (Загальні принципи) і "Part 2: Guidelines" (Практичний посібник). Перша частина стандарту містить основні принципи з управління документацією в державних і недержавних організаціях. До таких принципів відносяться встановлення і документальне закріплення: основних правил і стандартів роботи з документами в організації, розподілу відповідальності і повноважень в області роботи з документацією між співробітниками організації, діловодних процесів і технологій. У другій частині стандарту висвітлюються процедури управління документами організації відповідно до принципів, стандартизованими в першій частині ISO 15489-1: 2001. Міжнародний стандарт фактично є технічним звітом, який відноситься до інформаційних документів і не має статусу стандарту. Основна мета розробки стандарту - запропонувати одну з можливих методологій впровадження систем управління документами, створену в організації на базі принципів першої частини ISO 15489-1: 2001.

Міжнародний стандарт ISO 15489 встановлює три способи забезпечення збереженості документів:

Копіювання - це створення ідентичної копії документа на тому ж носії (папері, мікроносіях, електроном носії).

Конверсія на інший носій - це перенесення документа з одного носія на іншій (зміна форми документа) з збереженням утримання, ідентичного первісному (наприклад, мікрофільмування паперових документів, сканування).

Міграція - це періодичний перенесення електронних документів з однієї технічного / програмного засобу на інший з метою забезпечення можливості використання цих документів у майбутньому. 35

У стандарті ISO 15489 були перераховані вимоги, які повинні дотримуватися для забезпечення якісного зберігання документів:

Документи повинні бути легко доступні і розташовані у доступних місцях;

Обладнання сховища має відповідати форматам документів і не завдавати їм шкоди;

Приміщення для зберігання повинні забезпечувати відповідний температурний і вологісний режим, захист від вогню, води та інших факторів зовнішнього впливу.

На основі міжнародного стандарту ISO 15489-1: 2001 в різних країнах світу були прийняті свої національні стандарти з управління діловою документацією. При цьому при розробці національних стандартів особливу увагу приділяється першій частині ISO, друга частина використовується як допоміжний (уточнюючий ряд положень першої частини) документ. У Росії з 1 липня 2007 року був введений в дію ідентичний міжнародному стандарту ISO 15489-1: 2001, новий національний стандарт - Гост Р ИСО 15489-1-2007 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Управління документами. Загальні вимоги. 36

У зарубіжному архівознавства, поряд із забезпеченням збереження документів велику увагу приділяється питанню встановлення стандартних правил і процедур управління документами, забезпечення контролю над документами ролі архівістів в цьому.

До одного з основних компонентів управління електронною документацією, за кордоном відноситься Іміджінг. Термін "іміджінг" є синонімом терміну "оцифровані" ("цифровий електронний іміджінг"). У зарубіжних джерелах термін "іміджінг" визначається як розпізнавана і легітимна форма копіювання документів. Слово було введено для об'єднання одним поняттям всіх складових роботи з зображенням. В даний час існує три типи іміджінга документів у державній та недержавній сфері управління: мікрофотографія, оцифровані і змішаний тип, який дозволяє оцифрувати мікрофільмірованние документи. У зарубіжному архівознавства існує ряд стандартів в області іміджінга, необхідних для забезпечення автентичності (справжності) документної інформації, виконання вимог до доказової силі документів, забезпечення збереження документації. Такі стандарти приймаються на корпоративному, державному і на міжнародному рівні:

Міжнародний стандарт ISO / ТО 15801: 2004 "Електронний іміджінг - Інформація, що зберігається в електронному вигляді - Рекомендації щодо забезпечення достовірності та надійності". Даний стандарт описує впровадження та експлуатацію систем інформаційного менеджменту, які зберігають інформацію в електронному вигляді і для яких важливі достовірність, надійність і цілісність інформації. Він охоплює повний життєвий цикл електронних документів, від включення документів в систему до знищення; Міжнародний стандарт ISO / ТО 12654: 1997 "Електронний іміджінг - Рекомендації щодо управління системами електронного запису при запису документів, які можуть знадобитися в якості, на оптичний диск з одноразової записом і багаторазовим зчитуванням "; Міжнародний стандарт ISO / ТО 12037: 1998" Електронний іміджінг - Рекомендації з видалення інформації, записаної на неперезапісиваемом оптичному носії ". Міжнародна організація зі стандартизації також приймає стандарти з якості та прикладним завданням електронного іміджінга.

Обов'язковою частиною управління електронними документами, у закордонному архівознавства, є управління метаданими. Метадані - це дані, які описують контекст (під контекстом мається на увазі ситуація, яка послужила причиною для подій, що відбулися, створення та зберігання, фіксують ці події документів), контент (вміст) і структуру документів, а також управління документацією протягом часу.

Стандарти діловодних метаданих - особливий тип стандартів метаданих, вони повинні забезпечити значимість, керованість і тривалість існування документації організації. Стандартизація діловодних метаданих протягом декількох років проводилася на національному рівні, а в останні роки перейшла на міжнародний рівень. Міжнародний стандарт ІСО 23081 "Інформація та документація - Процеси управління документами - Метадані документів" присвячений діловодних метаданих в управлінській діяльності, їх типами, функціями щодо забезпечення управлінських і діловодних процесів, а також управлінню метаданими.

У стандарті ІСО 23081 були визначені п'ять типів метаданих і встановлені вимоги до цих категорій метаданих, виходячи з вимог ІСО 15489:

Про самому документі;

Про принципи та правила управлінської діяльності;

Про осіб, які беруть участь у процесі управління і діловодства;

Про управлінської діяльності та її процесах;

Про діловодних процесах.

В даний час у фахівців немає єдиної думки про склад і наборі метаданих. Залишається відкритим питання чи зможуть системи метаданих замінити традиційне архівне опис.

В умовах нового часу відбувся перехід від управління документальними комплексами, до створення систем для управління та зберігання документів. Така система використовується для опису управлінських процесів, правил, процедур, практики, кадрів і автоматизованих механізмів. Основним завданням тут є визначення набору вимог до системи управління документами. Зокрема, система повинна відповідати правовим і організаційним вимогам, національним і міжнародним стандартам, відповідати кращій практиці роботи з документацією. Система повинна включати всі управлінські документи і всі метадані, пов'язані з управлінського процесу. Вона повинна захищати документи від випадкового або навмисного видалення, забезпечувати роботу з усіма компонентами документа. Система повинна гарантувати, що документи можуть використовуватися в майбутньому, що зміст документа і всі необхідні метадані можна буде без втрати інформації відтворити в новій системі.

У результаті різних проектів було створено кілька переліків вимог до систем управління документацією. У 2001 році для Європейського Союзу була підготовлена ​​Специфікація Модельний вимог до управління електронними документами (MoReq). У них містяться функціональні вимоги до системи управління електронними документами. M oReq де-факто стали стандартом у Європі. Вони використовуються не тільки в країнах Європейського Союзу, але і в деяких інших країнах (так наприклад, вимоги до систем управління електронними документами у Великобританії, США, Австралії, Канаді).

Стандарт може використовуватися:

Потенційними користувачами: як основа для підготовки конкурсних вимог (технічного завдання);

Користувачами: як основа для проведення аудиту та перевірки існуючих автоматизованих систем ДОП (АС ДОП);

Навчальними закладами: як довідковий документ для підготовки навчальних курсів за електронною діловодства і як навчальний матеріал;

Постачальниками і розробниками АС ДОП: як посібник з розробки продукту та поліпшення його функціональних характеристик.

Європейський стандарт M oReq доступний на офіційній сторінці за адресою http: / / www. Cornwell. C o. uk / mo req. Htme. 37

За кордоном також вивчаються і регламентуються питання управління архівними базами даних, повідомленнями електронної пошти, веб-сайтами.

Бази даних - це особливий вид електронних документів. Особливість баз даних полягає в тому, що вони постійно змінюються і доповнюються, тому їх підписання засобами електронного цифрового підпису до завершення формування, по суті, не має сенсу. При управлінні документами, які містяться в базах даних, необхідно визначити, що в кожному конкретному випадку є документом: деякі таблиці в базі даних, окремі документи бази, вся база даних. При зберіганні бази даних може знадобитися зберігати лише звіти бази даних, робити "моментальні знімки", копіювати базу даних, зберігати базу даних повністю.

Управління документами електронної пошти - одна зі складових управління документацією організації. Для збереження важливих управлінських документів, необхідна наявність в організації нормативно встановлених правил і процедур управління масивом електронних документів. Нормативні документи, що розробляються архівними органами, рекомендують включати в систему управління документацією тільки ті повідомлення електронної пошти, які документують ділову діяльність організації, і не включати особисті повідомлення. Оскільки існує ймовірність того, що особисте листування може стати надбанням громадськості.

У зарубіжних країнах важливою частиною концепції управління веб-документами є архівування сайтів. Поряд з основними проблемами архівування сайтів (які елементи сайту необхідно архівувати, на якій стадії життєвого циклу, з якою періодичністю, як роздрукувати на папері і тд) очевидно, що для різних типів сайтів повинні існувати різні принципи архівування, оскільки зміст і призначення таких сайтів може різнитися.

Таким чином, у закордонному архівознавства електронними документами керують у рамках загальної стратегії управління електронними документами. В останнє десятиліття ця стратегія отримала значний розвиток. Архівні органи випускають періодичні інформаційні видання з питань управління електронними документами, словники, бібліографічні покажчики. У ряді країн національні архівні органи об'єднали зусилля різних експертних колективів в єдине партнерство фахівців за архівними та технічних питань, і це дозволяє отримати вагомі результати необхідні для розвитку теорії і практики роботи з документацією. З'явилися важливі і корисні теоретичні моделі. У практику діяльності різних організацій впроваджуються правила, методи і технології роботи з електронними документами.

Нижче буде розглянута діяльність країн - лідерів у галузі дослідження та нормативного регулювання питань управління електронними документами. Це Австралія Сполучені Штати Америки та Великобританія. Вибір позначених країн був зроблений не випадково. В першу чергу ці країни беруть активну участь у розробці міжнародних нормативних документів у галузі регламентації роботи з електронними документами. У них є потрібна державна нормативна база роботи з електронними документами, розвинене регіональне законодавство (особливо, в Австралії і США). Також в Австралії, США і Великобританії національні архівні служби беруть активну участь у формуванні нормативно-правової бази роботи з електронними документами, займаються методичним забезпеченням застосування електронних документів і науково-дослідними роботами у зазначеній галузі. І, нарешті, для цих країн характерний високий статус національних професійних об'єднань керуючих документацією, а також громадський інтерес до питань документаційного забезпечення управління.

2.1 Управління електронними документами в Австралії

Діяльність архівних органів в Австралії в області нормативно-методичного регулювання питань управління документацією в даний час є найбільш активною в порівнянні з діяльністю національних архівних органів інших країн світу. Управління документацією в Австралії базується на трьох основних законах:

1) Закон про архіви. За цим законом у 1983 році був створений Австралійський архів (з 1998 року - Національний архів Австралії). Закон забезпечує громадянам право доступу до державних документів після закінчення 30 років з часу їх створення.

2) Закон про свободу інформації (1982). Він застосуємо до документації державних органів.

3) Закон про конфіденційність інформації про приватне життя (1988). Цей закон гарантує правомочність використання персональних даних у діяльності державних органів, а також надає громадянам право на ознайомлення з даними про них. 38

Крім названих законів, управління документацією в Австралії спирається на закони про судові докази 1995 року і електронних угодах 1999 року. Також свої закони про документацію діють у всіх австралійських штатах, за винятком Північної Території.

Австралійський національний орган стандартизації (SAI - Standards Australia International Ltd) забезпечує роботу підкомітету "Управління документацією", який був створений у структурі технічного комітету "Інформація та документація" Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). Так, державний стандарт з управління документацією - AS 4390 Records Management 1996 року, є основою міжнародного стандарту ІСО 15489-2001 "Інформація та документація - Управління документацією". У 2002 році в Австралії був прийнятий ідентичний йому національний стандарт з управління документацією, а в 2003 році - з аналізу процесу роботи з документацією в організаціях. Національний архів відіграє лідируючу роль в управлінні документацією урядових установ на території Австралійського Союзу. Він став випускати важливі нормативні розробки з управління діловою документацією та архівної справи навіть раніше, ніж такі лідери як Національний архів США і Національний архів Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії. Так, наприклад у 1995 році Національний архів Австралії видав посібника "Управління електронними документами" та "Робота з електронними документами", а в 1997 році - "Управління повідомленнями електронної пошти як документами". Крім того, Національний архів Австралії бере активну участь у діяльності електронного уряду. Їм були розроблені державний стандарт метаданих AGLS, тезаурус інтерактивних функцій австралійських державних установ (AGIFT).

В Австралії важливою частиною концепції управління електронними документами є управління веб-документацією, в тому числі архівування сайтів. Обов'язки щодо забезпечення збереження мережевих публікацій органів державної влади розподілені між Національним архівом і Національною бібліотекою Австралії. У Національний архів надходять внутрішні електронні документи державних установ, які утворюються в ході їх діяльності; копії публічного сайту, що фіксують його стан в певні проміжки часу, а в Національну бібліотеку надходять один або кілька документів, призначених для публікації та поширення на будь-якому знімному електронному носії ( дискеті, компакт-диску і т.д.); проект документа, представлений на сайті для публічного обговорення.

Крім Національного архіву активну дослідницьку та нормотворчу діяльність здійснюють архівні служби деяких штатів Австралії, особливо штатів Вікторії та Нового Південного Уельсу.

Державний архів штату Вікторія (Public Record Office Victoria, PROV), з 1998 року реалізує проект VERS, головною метою якого стала вироблення стратегії і стандарту по роботі з електронними документами в державних органах штату. 39 В 2000 році був випущений стандарт PROS99/007 "Управління електронними документами ", який містив вимоги до управління та зберігання електронних документів в державному секторі штату Вікторія. У 2003 році з'явилася його друга версія, де була закріплена структура розробок за проектом VERS: шість рекомендацій та п'ять технічних специфікацій з різних аспектів проекту ("Системні вимоги до зберігання електронних документів", "Схема метаданих", "Стандартний формат електронних документів", " Формат довгострокового зберігання "," Передача електронних документів до Державного архіву штату Вікторія).

Архівної службою штату Новий Південний Уельс було розроблено дуже велику кількість нормативних документів з управління документацією: методичних і практичних посібників, стандартів, директив, правил. Світову популярність придбала виконана спільно з Національним архівом Австралії методологія проектування та впровадження систем роботи з документацією - DIRKS. Ця методологія базується на методиці, яка була розроблена в 1993 році в рамках курсу "Поняття про системи роботи з документацією" викладачем університету Монаш (Мельбурн, штат Вікторія) Девідом Бірманн, і являє собою восьміетапний процес створення або вдосконалення системи роботи з документацією в організації. Методологія DIRKS взята за основу і докладно викладена в міжнародному стандарті ІСО 15489-2001. 40

2.2 Управління Електронними документами в США

США разом з Австралією і Великобританією є світовим лідером в галузі дослідження та нормативного регулювання питань управління електронними документами.

Основними законодавчими актами в галузі управління електронними документами в США є:

Закон про федеральних документах (1950);

Закон про національну архівно-документаційною службі (1984);

Закон про електронні підписах в міжнародних та внутрішньодержавних торгових відносинах від 24.01.2000 року.

Відповідно до законів про федеральних документах і національно архівно-документаційною службі, Національний архів США або NARA здійснює нагляд за управлінням федеральними урядовими документами і забезпечує схоронність документів, що мають наукову, історичну та практичну цінність. Документи Національного архіву розміщуються в 34 будинках і займають 81.200 куб. м - це більше восьми мільярдів аркушів паперу. У центральному будинку у Вашингтоні виставлені для загального огляду такі знамениті документи, як Конституція США, Декларація Незалежності, Білль про права та ін

Національний архів США йде шляхом централізації, посилення контролю архівістів над електронними записами. Одним з напрямків його діяльності є управління документами (records management), у тому числі електронними (electronic records management). 41 Ще в 1968 році в Національному архіві США був створений відділ машинозчитуваних документів. 42 Його завідувачем став Ч. Долар. Вперше електронні документи були прийняті на зберігання в Національний архів США в 1970 році. Але тільки з початку 90-х років виникає особливий інтерес до електронних документів. Це пов'язано з тим, що при розгляді у федеральному суді справи, яке зачіпало документи періоду президентства Р. Рейгана і Дж. Буша (1981-1993 рр..), Було винесено постанову, що роздруковані копії повідомлень електронної пошти в корені відрізняються від їхніх оригіналів в електронній формі, тому оригінали теж підлягають управлінню. 43

У ст.104 Закону про електронні підписах в міжнародних та внутрішньодержавних торгових відносинах дається визначення електронного документа: електронний документ - це документ створений, збережений, генерований, отриманий або відправлений за допомогою електронних засобів. 44 Закон встановлює рівнозначність електронного документа та електронного підпису з паперовими документами і власноручним підписом, що робить можливим укладення контрактів, переказ грошей, зберігання архівів тощо тільки за допомогою засобів обчислювальної техніки і Інтернету, без необхідності дублювання всіх супутніх документів на папері.

Фонд електронних документів Національного архіву включає близько 4 більйонів записів. Державний департамент США щорічно передає у Національний архів мільйони дипломатичних повідомлень в електронній формі, а Пентагон з 2005 року щорічно передає 50 млн. відсканованих зразків офіційних документів з особового (військовому) складу. Передбачається, що до 2009 року Національний архів США буде щорічно отримувати близько мільярда файлів.

США є лідерами в галузі створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС) в архівах, що зберігають традиційні документи. Ще в 1948 році Національний архів США випустив путівник по архіву на магнітній стрічці у вигляді окремих томів з класифікацією за назвами відомств-фондообразователей. У 70-і роки в Національному архіві були розроблені і впроваджені пошукові системи SPINDEX-II (для підготовки путівників по різним видам документів); NARA AI (для підготовки топографічного покажчика про розміщення груп документів об'єднання описів серій документів в єдиний файл стандартизованого формату). У систему NARA AI щорічно вводилося 6000 серій описів документів. У 1980-і роки в описі документів набув поширення бібліографічний формат MARC. Він був введений ще в 1966 році в бібліотеці Конгресу США. До кінця 1980-х років в основному будинку N ARA була створена мережа на 200 автоматизованих робочих місць. Загальна система налічувала 468 пультів доступу з ємністю основної пам'яті 170 МБ і 4.8 ГБ на дискових запам'ятовуючих пристроях. 45 Розроблялися проекти збереження і перетворення цифрової інформації на оптичних дисках (ODISS). При створенні архівних АІПС в США велика увага приділяється стандартизації опису і форматів представлення даних. Так, наприклад, був розроблений спеціальний формат для архівних описів - GSA 6710 A.

З 1972 року при Національному архіві у Вашингтоні існує Центр електронних архівних документів. У 1996 році він вже мав у своєму складі 41 співробітника, а його річний бюджет становив 2.25 млн доларів. 46 В центрі електронні документи зберігаються в flat-файлах (плоский файл), а саме: у ASCII - або EBCDIC-форматі на напівдюймова магнітних стрічках з дев'ятьма доріжками або на 3480 магнітних касетах. На кожен файл є дві резервних копії.

Фахівці з Центру електронної документації NARA входили в групу розробників автоматизованої системи управління документацією для Міністерства оборони США. Основні вимоги до програми автоматизації управління документацією отримали нормативне закріплення в стандарті Міністерства оборони США DoD 5015.2 - STD, який був випущений в 1997 році. У червні 2002 року з'явилася друга версія цього стандарту. Національний архів рекомендує використовувати другу версію всім федеральним установам. Третя версія стандарту, можливо, буде доповнено нормами, які регламентують питання передачі електронних документів на постійне зберігання в Національний архів США.

Національний архів рекомендує федеральним установам використовувати для управління електронними документами сертифіковані на відповідність стандарту DoD 5015.2 програми. У відповідності з договором 1997 року між Національним архівом США та Міністерством оборони США, для розробки комерційного програмного забезпечення можуть за певну плату надати свої програмні продукти для тестування на відповідність основним функціональним вимогам стандарту DoD 5015.2 - STD. Програмним продуктам успішно пройшли тестування, присвоюється сертифікат терміном на два роки.

Крім спільних проектів з Міністерством оборони Національний архів веде і свої власні нормативні розробки з питань створення, зберігання, використання та розміщення електронних документів в урядових установах. Основні вимоги Національного архіву до роботи з документами у федеральних установах містяться в главі 44 Зводу законів США і главі 36 Зводу федеральних урядових нормативних актів. Норми, закріплені в частині 1234 глави 36 Зводу федеральних урядових нормативних актів, поширюються на створення, зберігання, використання та розміщення федеральних електронних документів.

Одним з найбільш пріоритетних напрямків діяльності NARA є управління електронними документами електронного уряду та участь у формуванні нормативних засад у цій галузі. Концепція електронного уряду представляє собою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес взаємодії органів влади різних рівнів один з одним, населенням і бізнесом. Національний архів є відповідальним розробником ініціативи "Управління електронними документами електронного уряду" - однієї з 24 ініціатив у рамках створення електронного уряду в США. Цей проект забезпечить керівництво управлінням електронними документами у всіх урядових установах. І якщо раніше Національний архів брав електронні документи тільки на магнітній стрічці або оптичних дисках, то тепер у Національний архів надходять електронні документи різних типів і форматів. Відповідальний розробник цього проекту - Національний архів США.

Національний архів США активізував свою діяльність в області формування нормативно-методичної бази управління електронними документами федеральних установ. Згідно зі стратегічним планом NARA на 1997-2007 рр.., Всі федеральні відомства та їх підрозділи повинні вести діловодство за правилами Національного архіву, а половина систем автоматизованого діловодства у федеральних відомствах буде удосконалено відповідно до вимог Національного архіву США. 47

Новий сплеск інтересу до електронних документів стався після подій 11 вересня 2001 року, коли згоріли важливі архіви. Тепер закони цієї країни наказують організаціям зберігати певні категорії документів в електронному вигляді, щоб уникнути їх втрати.

11 вересня 2001 США почали розробку, а у 2003 році взяли Національну стратегію забезпечення безпеки кіберпростору, в якій в якості стратегічних цілей вказані: попередження кібернападів на критичні інфраструктури США; зменшення національних вразливостей до кібернападам; мінімізація збитку і часу відновлення після кібернападів, якщо такі відбулися. Для вирішення цих завдань виявляються загрози та уразливості, визначається роль держави у забезпеченні безпеки кіберпростору, включаючи функції нового Міністерства національної (внутрішньої) безпеки (DHS), встановлюються п'ять найважливіших пріоритетів для безпеки кіберпростору. При цьому Федеральний уряд чітко усвідомлює, що не може самотужки вирішити всі завдання і закликає до партнерства приватний сектор і всіх громадян країни.

У країнах Європи подібні стратегії поки не розроблені, але прийнята Європейська Конвенція по боротьбі з кіберзлочинністю і визначені основні напрямки розвитку технологій.

Події 11 вересня 2001 року знайшли своє відображення і в Інтернет документах. Через кілька годин після атаки, Бібліотека Конгресу США приступила до створення великомасштабної колекції веб-документів.

Широкий розвиток мережі Інтернет в усьому світі, призвело до необхідності законодавчого регулювання виникаючих проблем. Політика США у зв'язку з функціонуванням мережі Інтернет мала значний вплив на політику інших стран.1 липня 1997 президент США Білл Клінтон підписав доповідь під назвою "Політика в галузі глобальної електронної комерції" (A Framework For Global Electronic Commerce). У доповіді були сформульовані п'ять основних принципів політики Адміністрації США в області Інтернету та електронної комерції.

Приватний сектор має превалювати. Держава повинна підтримувати процеси саморегуляції в Інтернеті і навіть в тих сферах, де необхідні загальні правила, стандарти або тоді, коли необхідні заходи щодо запровадження податків, приватний сектор повинен брати на себе певну роль.

Уряд не повинен вводити зайві обмеження на здійснення електронної комерції. Не повинні вводитися бюрократичні процедури, збори чи податки, пов'язані з комерційною діяльністю, що здійснюється через Інтернет.

Там, де втручання держави необхідно, воно повинно мати на меті встановлення мінімальних, зрозумілих і простих правових норм. Втручання влади має забезпечити свободу конкуренції, захистити приватні права і власність, попереджати шахрайство, підтримувати свободу комерційних відносин і створювати умови для вирішення спірних питань.

Уряд має цінувати унікальні властивості Інтернету. Правові норми створені за останні шістдесят років в області телекомунікацій, радіо і телебачення, не можуть бути безпосередньо застосовні до Інтернету. Існуючі закони, які можуть вплинути на Інтернет, повинні бути переглянуті і змінені з урахуванням нової електронної ери.

Електронна комерція через Інтернет повинна базуватися на загальносвітовому підході. Правові рамки при здійсненні комерційних операцій повинні грунтуватися на чітких принципах, що діють через державні кордони. 48

Ці принципи лежать в основі ставлення уряду США до тих міжнародних угод, які повинні забезпечити глобалізацію електронної комерції. Доповідь умовно ділить сферу цих угод на дев'ять категорій:

митні збори і мита;

електронні платежі;

єдиний комерційний код;

захист інтелектуальної власності;

захист приватних інтересів;

безпека;

телекомунікаційні інфраструктури та інформаційна технологія;

інформаційний вміст Інтернету;

технічні стандарти.

У США для забезпечення більшої доказової сили роздруківок сторінок сайтів використовується практика посвідчення таких доказів нотаріусом. Відповідно до закону США про електронні підписи у світовій і національній торгівлі документи мають відношення до речових прав, нерухомості, можуть бути нотаріально засвідчені через електронні засоби інформації, якщо уповноважений державний нотаріус працює в режимі on - line тобто має можливість бачити, що людина "підписав" документ і підтверджує справжність підпису. Таким чином, документ відправлений, підписаний і нотаріально засвідчений за допомогою електронних засобів зв'язку, може бути використаний в суді. 49

2.3 Управління електронними документами у Великобританії

Основними законодавчими актами, що діють в Сполученому Королівстві в галузі електронних документів, є:

1. Закон про захист даних. Відповідно до редакцією 1984 закон регулює використання тільки автоматично обробленої інформаціі.16 липня 1998 він отримав королівську санкцію, з цього часу сфера дії закону поширилася і на паперові документи. Державний архів випустив керівництво, яке встановлює порядок застосування закону про захист даних в діяльності керуючих документацією урядових установ та архівів. Це керівництво пояснює нові терміни, які містяться в законі, підсумовує права в області даних і принципи захисту даних, а також пояснює умови їх обробки в історичних і наукових цілях.

2. Закон про свободу інформації. Даний закон отримав королівську санкцію 30 листопада 2000 і вступив в силу з січня 2005 року. Він закріплює право на доступ до публічних документів та інформації про діяльність державних органів. Одна з цілей цього закону - зобов'язати державні влади розміщувати в Інтернеті повідомлення про плани, терміни та місце публікації з тих питань, які стануть доступними громадськості в певний час.

Поточною роботою Національного архіву керує хранитель архіву, а відповідальність за архіви країни покладено на лорда-канцлера. За законом про свободу інформації він видає два Зводу практичних вказівок щодо керування документами. Звід практичних вказівок, виданий у розвиток 45-ї частини закону, встановлює практичні вимоги для органів влади по роботі з запитами, забезпечення доступу до інформації державних установ (за винятком звернень громадян в архіви, яке регулюється законодавством про захист даних). Звід практичних вказівок, виданий у розвитку 46-ї частини закону, встановлює правила управління документацією, які повинні дотримуватися всіма органами влади.

Національний архів Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії бере активну участь в галузі управління електронними документами. Він включає: Комісію по історичних документах і Державний (публічний архів).

Комісія за історичними документами була створена в 1869 році. Вона є консультативним органом по архівах і окремим рукописів, що належать до історії країни. Це основне джерело інформації для дослідників про зміст і місцезнаходження певних документів: комісія веде Національний реєстр архівів, архівний портал в Інтернеті (ARCHON).

Державний архів в Кью під Лондоном - центральний державний архів Великобританії, він був утворений ще в 1838 році. Державний архів зберігає документи за період з 11 століття і по теперішній час. Він надає в розпорядження користувачів Інтернету загальнодоступний БД, що містить понад 8 млн. електронних описів на рівні заголовків справ. 50 В його віртуальному музеї можна побачити найстаріші документи є національним надбанням, наприклад знамениту кадастрову книгу - земельну опис Англії, вироблену Вільгельмом Завойовником в 1086 році .

Державний архів консультує службовців центральних і місцевих державних архівів з питання забезпечення схоронності документів, допомагає центральним урядовим установам відбирати документи, доступ до яких буде відкрито громадськості тільки через 30 років. Тут важливо зазначити, що доступ до документів центральних урядових установ Великобританії відкривається після закінчення 30-річного терміну після їх затвердження. Є документи, які не підлягають оприлюдненню протягом 75 і навіть 100 років, якщо їх опублікування зачіпає безпеку держави, може завдати шкоди, а також зачепити інтереси ще живих людей або їх прямих спадкоємців.

У Великобританії також як і в США (хоча і пізніше) набули поширення архівні АІПС. У Державному архіві була впроваджена пошукова система PROSPEC і автоматизована система контролю видачі документів PROMT, яка друкувала вимоги на документи, здійснювала перевірку запитів, які користувачі вводили з терміналів в спеціальному довідковому залі. 51

У Великобританії, крім законодавчих актів, діє і ряд національних стандартів з управління електронною документацією.

Державний архів випускає стандарти, інструкції та методики з управління документами будь-якого формату протягом їх повного життєвого циклу - від створення до знищення або передачі на державне зберігання. У 1995 році Державний архів ввів програму управління службовими електронними документами урядових установ - EROS. У неї входили різні стандарти та методики, а саме:

"Керівництво з управління, оцінки та збереження електронних документів";

"Корпоративна політика в галузі електронних документів";

"Практичні рекомендації з управління електронними даними при використанні програми Office 97 в локальній мережі";

"Керівництво з управління електронними документами на веб-сайтах і в локальних мережах";

"Керівництво щодо вдосконалення методики управління електронною поштою".

У 2001 році для Європейського Союзу британською компанією Cornwell Affiliates plc. була підготовлена ​​специфікація Модельний вимог до управління електронними документами (MoRe q). 52 MoRe q містять функціональні вимоги до системи управління електронними документами і призначені як для керуючих документацією та архівістів, так і для всіх офісних службовців і технічних працівників державних та комерційних організацій, щодня створюють , що одержують і провідних пошук документів, а також навчальних закладів, розробників, постачальників і користувачів систем управління електронними документами, постачальників послуг в області управління документацією та їх потенційних клієнтів.

Державний архів на основі MoRe q в 2002 році розробив "Функціональні вимоги до систем управління електронними документами", а також "Стандарт метаданих". Фірми-розробники систем управління електронними документами, зацікавлені в тому, щоб їхні програмні продукти були оцінені на відповідність цим вимогам, можуть укласти контракт на тестування з Національним архівом. Результати тестування дійсні протягом двох років і не є обов'язковою умовою для використання в урядових установах.

У Великобританії дуже важливою частиною концепції управління веб-документами, є архівування сайтів. У Національному архіві з 2.5 тисячі окремих сайтів британських урядових установ був відібраний 51 сайт, і 24 вересня 2003 року відбулося відкриття Британського мережевого архіву центральних державних органів. Мережевий архів включив вибіркову колекцію архівіруемих з певною періодичністю веб-сайтів державних органів (10 сайтів архівуються тижні, а решта 41 - раз на півріччя). 53 Робота з колекцією веб-сайтів забезпечується Національним архівом за допомогою послуг міжнародного Архіву Інтернет, який представляє собою електронну бібліотеку інтернет-сайтів, що містять копії пам'ятників культури в цифровій формі.

Національний архів, крім того, що він відбирає для колекції сайти державних органів, але він ще й надає інформацію та послуги в Інтернеті. На сайті Державного архіву (www.pro.gov. Uk) можна дізнатися, як користуватися архівом, дослідити склад колекції за допомогою он-лайнових каталогів, замовити копії документів, "завантажити" оцифровані документи, відвідати віртуальні виставки, книжковий магазин і освітній сайт. На сайті Комісії з історичними документами (www.hmc.gov. Uk) можна визначити місцезнаходження манускриптів, що відносяться до історії країни, знайти ресурси і поточні проекти певних архівів за допомогою архівного порталу ARCHON і скористатися навчальними ресурсами.

2.4 Концепції електронних архівів: зарубіжний досвід

З кінця 1980-х рр.. за кордоном для оптимізації роботи комерційні та урядові організації все частіше стали впроваджувати автоматизовані системи управління документообігом (СУД). Вони об'єднували текстові та обчислювальні процесори із засобами електронних комунікацій, а також були спеціалізованими додатками для здійснення великих і складних записів. Підвищення оперативності ділових процесів, можливість групової роботи над документами, зручний інтерфейс відкрили широкі перспективи для поширення подібних інформаційних систем.

Коли виробники запропонували програми, які виконують функції електронних замків, печаток і підписів, електронні документи одержали останні атрибути, що гарантують достовірність інформації. В управлінських структурах заговорили про настання "ери безпаперового діловодства". У 1987 р. в доповіді Національного архіву США про вплив комп'ютерних систем на практику діловодства зазначалося, що "через кілька років велика кількість записів будуть зберігатися тільки в електронній формі" 54. Коли в 1993 р. Міністерство оборони США приступило до створення власної СУД, передбачалося, що до 2003 р. майже всі документи відомства будуть зберігатися в електронному вигляді.

Однією з характерних рис третього, сучасного етапу розвитку архівів електронної документації на Заході є включення архівістів у групи розробників нових інформаційних систем.

Відбувається перегляд концепції та моделі електронних архівів. Перший чинник цього процесу - поява оптичних дисків. Володіючи щільністю запису, оптичні диски не вимагають особливих умов для свого зберігання, а саме головне - більш довговічні. Вартість організації і змісту електронних архівів різко знижується, що не може не сприяти їх поширенню.

У 1988 р. на Міжнародному конгресі архівів у Парижі звучали виступи на підтримку концепції централізованого зберігання електронних документів 55. Відповідно до цієї концепції електронні документи зберігаються в тому ж місці, де знаходяться паперові документи фондоутворювача. Тим самим відновлюються початкові принципи комплектування архівів - "походження документів" та "неподільності архівного фонду".

З початку 90-х рр.. особливу популярність набула концепція розподілених електронних архівів. Суть її полягає в тому, щоб документи зберігалися в тих організаціях, які їх створили. На організації після проведення експертизи цінності і відбору електронних документів покладалися б обов'язки по зберіганню, обслуговування та забезпечення доступу до них. Електронні архіви перетворюються в організації, що зберігають інформацію лише про місцезнаходження документів і виконують функції з контролю за їх збереженням і над доступом до них. Для організації постійного зберігання електронних документів архів має або перетворитися на музей застарілої техніки та програмних засобів, або перекласти документи в нові комп'ютерні системи.

Створення музеїв застарілих апаратних і програмних засобів - дуже дорогий проект, який вимагає не тільки придбання та підтримання в робочому стані різноманітної техніки та комп'ютерних програм, а й утримання штату унікальних фахівців-техніків. До того ж така модель архіву не вирішує проблеми доступу до інформації: її все одно доведеться конвертувати в сучасні формати. Тому переміщення електронних документів зі старих програмних продуктів у сучасні більшість архівістів розглядають як єдину можливість збереження документів на термін понад 10 років.

Переміщення, тобто зміна оригінального формату документа, по суті, означає появу нового документа - його копії. У зв'язку з цим виникає проблема визначення, що вважати оригіналом і що копією електронного документа.

Необхідність переміщення документів поставила питання про заміну концепції "постійної цінності документів на магнітних носіях" на концепцію "їх довгострокової цінності". На думку Ч. Долара (Національний архів США), "зберігання машинозчитуваних даних вимагає перевести зусилля архівістів з забезпечення збереження носіїв інформації на забезпечення читабельності шляхом періодичного перекопірованія документів, що забезпечує прочитання засобами вже існуючої технології і техніки". Перетворюючи оригінал, має "довготривалу цінність" в "довгострокову" імітаційну копію, продовжується життя електронного документа.

Переміщення електронних документів - досить недешевий процес і доступний не кожному архіву. Саме це послужило початком перегляду основоположною архівної концепції централізованого зберігання електронних документів на користь розподілених архівів електронної документації. Пітер Доорн з Нідерландського архіву машинозчитуваних даних з історії зазначав, що "в електронній середовищі не має значення, де і ким зберігаються дані, головне, щоб було відомо, де вони знаходяться" 56.

Однак в концепції розподілених архівів виявилося чимало супротивників. Кеннет Тібодо (Національний архів США) висловив сумнів у доцільності зберігання електронних записів їхніми первісними власниками, якими вони легко можуть бути змінені або скасовані. Висловлювалися сумніви в здатності організацій забезпечити вільний доступ до машинозчитуваних даними. Що стосується доступу до електронних документів через Інтернет, то можливості організації розподіленого архіву обмежуються якістю, розгалуженістю і вартістю національної електронної інфраструктури. Це зауваження можна віднести і до Росії.

Деякі американські архівісти відстоюють ідею розподілених електронних архівів у зв'язку з переглядом уявлень про життєвий цикл електронних документів. Замість "неактивного" періоду зберігання в архіві пропонується "безперервний життєвий цикл". Якщо раніше правлінців прагнули позбутися відслужила документації і лише незначну її частину відправляли в архів, то тепер запорукою успіху вважається оперативне отримання інформації, в тому числі і архівної. Відживає саме поняття "неактивний" документ, тому що потенційно все зберігаються документи мають оперативну цінність.

Ідеї ​​безперервного життєвого циклу і розподіленого зберігання електронних документів лягли в основу дослідницького проекту, який розроблявся в 1993-1996 рр.. в Пітсбурзькому університеті (США) групою під керівництвом Річарда Кокса та за активної участі Девіда Бірмана. Концепція безперервного життєвого циклу дозволяє уникнути етапу організації доступу, обробки та опису записів після їх "переміщення", а значить, дозволяє обійтися без змісту спеціалізованого архівосховища. Всі операції з управління, трансформації, опису і архівації інформаційна система виробляє автоматично за заздалегідь сформульованим сценаріями. Таким чином, забезпечується можливість довгострокового зберігання документів у руках їх первинних власників.

В Університеті Британської Колумбії група на чолі з Л. Дуранті проводила власне дослідження з тими ж цілями Л. Дуранті і її колеги відстоювали традиційну концепцію життєвого циклу електронних документів. Вони стверджували, що функції зберігання повинні знаходитися в компетенції професійних архівістів для підтримки автентичності електронних документів.

Дійсно, зберігати документи доцільно тільки в одному випадку: якщо є тверді гарантії їх автентичності. В умовах, коли жоден електронний документ не може існувати в оригінальній формі більше десятка років і його формат повинен постійно модернізуватися, характер проводилися процедур і підтвердження достовірності документа повинні щоразу протоколюватися. І найкраще з цим завданням впоралися б професійні архівісти.

У висновку слід звернути увагу на те, що російські архівісти не мають ясної концепції походження та організації, відбору, оцінки, зберігання та доступу до електронних документів і звертаються до зарубіжного досвіду. Американські та канадські архівісти зіткнулися з подібними питаннями ще в середині 1980-х рр.. 57 Сьогодні в більшості країн Західної Європи відбувся перехід від паперового діловодства до електронного.

2.5 Правова охорона баз даних у США і Європі

У Європейському союзі визначення бази даних дано в п.2 ст.1 Директиви 96/6/ЕС і національному праві - країн учасниць ЄС. Приклад: Французький кодекс Інтелектуальної Власності в редакції від 1 липня 1998 року, частина 4 книга 3; У США - ст.101 глави 1 книги 17 Кодексу США; У Великобританії - ст.3 глави 1 розділу 1 Акту про авторські права і права на дизайн і патентах 1988 року. У Росії визначення бази даних було дано у Федеральних законах "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних від 23 вересня 1992 року № 3523-1" і "Про авторське право і суміжні права від 09.07.1993 року № 5351-1. Перераховані федеральні закони дають такі визначення баз даних: база даних - це об'єктивна форма представлення й організації сукупності даних (наприклад: статей, розрахунків) систематизованих таким чином, щоб ці дані могли бути знайдені і оброблені за допомогою ЕОМ. 58 Дане визначення має аналогічне значення з визначеннями в зарубіжних нормативних документах.

Бази даних є особливим видом електронних документів. Володіючи значною економічною цінністю БД, мають ряд переваг:

БД дозволяють здійснювати швидкий пошук необхідної інформації;

БД практично не обмежені в обсязі інформації;

БД можуть бути легко і відносно дешево актуалізовані;

Інформація в базах даних міститься в цифровій формі, легко відтворюється, розмножуваної, що пересилається, що перетворюється в багато інших формати;

БД може бути легко надана за допомогою локальних мереж в користування обмеженому, або за допомогою Інтернету необмеженому колу зацікавлених осіб;

В БД використовуються гіпертекстові посилання. Гіпертекстова посилання - це виділена частина тексту або графічне зображення в досліджуваному за допомогою ЕОМ електронному документі, які дозволяють миттєво перейти до вивчення іншої інформації, просто активізувавши цей фрагмент за допомогою засобів ЕОМ.

Таким чином, економічна цінність баз даних не піддається сумніву і, безумовно, виникає необхідність її правового захисту.

В даний час існує декілька основних способів захисту баз даних:

1) Охорона баз даних авторським правом. База даних захищається авторським правом тільки в тому випадку, якщо вона була створена творчою працею.

Основою повсюдної захисту баз даних авторським правом є положення Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 1886 року в редакції Паризького Акта, ВОІВ, 24 липня 1971 року, де в ст.2 п.5 визначається правовий захист збірників літературних і художніх творів незалежно від форми їх подання. У національних законодавствах на бази даних, як різновиду комп'ютеризованих збірників часто поширюється аналогічна правовий захист як на звичайні збірники. У пункті 2 ст.10 Угоди про права, пов'язаних з інтелектуальною власністю TRIPS в рамках СОТ, встановлюється зобов'язання 144-х країн - учасниць СОТ захищати БД авторським правом.

Особливість баз даних полягає в тому, що в їх створення і актуалізацію укладачі виробляють величезні інвестиції, часто нетворчого характеру. Під інвестиціями тут розуміються трудові, фінансові, технічні або інші витрати укладача на створення баз даних. Авторським правом такі бази даних не охороняються.

2) Інститути контрактного права, комерційної таємниці, права недобросовісної конкуренції та безпідставного збагачення (в США).

3) Інститут особливого захисту баз даних (sui generis) або право на базу даних (database right).

Право на базу даних забороняє використання навіть створеної нетворчим працею бази даних, її істотної частини або частин без дозволу упорядника. Дане право отримало як позитивну, так і негативну оцінку.

До позитивних моментів відносять:

Стимулювання укладачів нетворчих баз даних до подальшої діяльності в цій галузі;

Зростання професіоналізму в сфері нагромадження та систематизації суспільно корисного знання.

Негативними наслідками надання особливого захисту є:

Втрата інтересу з боку укладачів до актуалізації баз даних;

Надання прав на винагороду в розмірі ринкової вартості відомостей призводить до подорожчання всієї продукції, виробленої з використанням такої інформації.

2.5.1 Охорона баз даних в США

Бази даних у США захищаються:

авторським правом;

інститутом комерційної таємниці;

контрактним правом;

нормами про недобросовісну конкуренцію;

правом безпідставного збагачення.

Охорона баз даних за допомогою авторського права грунтується на параграфі 8 ст.1 Конституції США, параграфі 102 "захист творчих робіт і авторства" книги 17 Зводу законів США, прецедентному праві (тлумачення оригінальності, креативності та новизни). 59

Основною умовою захисту баз даних у США, є оригінальна організація бази даних. Оригінальною зізнається нова або несе в собі певний сенс організація матеріалу. При оцінці оригінальності форми бази даних використовується поняття творчої праці упорядника.

Відповідно з правом США, захист буде надаватися тільки формально охоронюваним баз даних, тобто тим, які закінчені і зареєстровані як об'єктів авторського права. При реєстрації повинна додаватися роздруківка машинного коду і тексту програми, інформація оновлюватиметься, а реєстрація продовжуватися в належні терміни.

До початку 90-х років судова практика США підтримувала доктрини "поту на бровах" ("Sweat on the brow") і індустріальності ("industriousness"). Вони проголошували, що охоронятися повинні навіть бази даних, створені нетворчим працею. Згодом Верховним Судом США дані доктрини були знехтувані на підставі того, що простий перелік фактів без творчої обробки не охороняється, т.к автор не може створити факт.

У параграфі 118 розділу 107 книги 17 Зводу законів США можливі випадки вільного використання баз даних ("Fair use ru le"). Вільно можуть використовуватися бази даних некомерційними бібліотеками, архівами, освітніми установами, громадськими бюро прогнозування. На відміну від Росії велику роль у встановленні випадків вільного використання грає також судова практика, яка в кожному конкретному випадку встановлює, чи було вільне використання допустимим чи ні.

У абз.1 пункту "а" пункту 1204 глави 12 книги 17 Зводу законів США передбачається кримінальна відповідальність за порушення авторських прав. За умисне порушення авторських прав з метою наживи винний може бути засуджений за перший злочин до штрафу до 500.000 доларів і (або) п'яти років позбавлення волі. У разі неодноразовості за наступні злочину може бути покладений штраф до 1.000.000 доларів та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років (абз.2 пункту "а" пункту 1204 Зводу законів США). Строк давності притягнення до відповідальності за цей злочин - 5 років (пункт "з" пункту 1204 Зводу законів США). 60

Таким чином, відповідно до законодавства і судової практикою США авторським правом захищаються бази даних, підібрані, організовані або структуровані оригінальним чином творчою працею автора, і твори, що входять до складу баз даних.

Також, творчі та нетворчі бази даних у США захищаються контрактним правом. Контракт, як правило, містить ліцензію, яка зобов'язує ліцензіата не передавати неавторизованим особам базу даних або будь-які права на неї, не копіювати і не використовувати іншим недозволеним чином. При копіюванні частин або цілих баз даних придбаних у США, потрібно впевнитися, що цим не порушується додаткові положення контракту або ліцензії.

Відповідно до Єдиного актом про торговельні секрети США база даних може захищатися як комерційної таємниці. Відомості, що становлять комерційну таємницю в США, називаються торговими секретами. База даних може захищатися як торговельний секрет, тільки в тому випадку, якщо вона має комерційною цінністю, невідома зацікавленим особам і є недоступною для зацікавлених осіб законними способами.

У США до цих пір не вирішено питання про надання особливого захисту баз даних. До Конгресу США не раз вносився законопроект про введення інституту особливого захисту баз даних, але виходячи з того факту, що конгрес ні разу його не відкинув, можна припустити, що найближчим часом особливий захист баз даних у США буде введена.

У США для спрощення процесу доказування в суді прав на базу даних або фактів порушення подібних прав, при створенні баз даних часто залишають у них так звані "бур'яни" (seeds). 61 Для цього допускають умисні незначні помилки в інформації, про які знають тільки укладачі . При незаконному копіюванні бази правопорушник копіює і ці "бур'яни". Досить просто знайти їх у вторинній копії і довести производность бази даних від оригіналу.

Також ефективним засобом є електронний цифровий підпис і "водяні знаки". Спеціальне програмне забезпечення впроваджує особливий код у текст програми, що під час перегляду відображається на моніторі, а при друці на матеріальному носії як візуальний аналога грошових водяних знаків. Витягти зображення водяного знака неможливо, не знаючи коду впровадила його програми.

2.5.2 Охорона баз даних у Європі

Правовий захист баз даних у країнах Європейського союзу грунтується на Директиві 96/9/ЄС від 11 березня 1996 року, яка отримала пряму дію на території держав-членів ЄС з 01.01.1998 року. 62

У відповідності до Директиви бази даних захищаються авторським правом і інститутом особливого захисту баз даних - sui generis.

Охорона баз даних авторським правом.

Об'єктом авторського права в Європейському Союзі є:

Бази даних, підібрані й організовані оригінальним самостійним інтелектуальною працею автора.

Твори, що входять до складу баз даних.

Особливість законодавства ЄС полягає в тому, що критерій "творчого" праці упорядника не є необхідною умовою захисту творів. Головною ж умовою можна вважати авторський власний інтелектуальну працю. Це пов'язано з тим, що критерієм авторського власного інтелектуального праці в преамбулі Директиви (п.16) оголошується "оригінальність" твору, його естетична цінність. Однак на практиці цей критерій не завжди використовується.

Для захисту авторського права було встановлено перелік вимог до баз даних, який не може бути розширений державами - учасницями. У всьому іншому держави мають свободу в регулюванні охорони баз даних авторським правом.

Охорона баз даних за допомогою інституту "sui generis".

У Європейському союзі бази даних, створені нетворчим працею, захищаються спеціальним правовим інститутом sui generis, тобто особливого захисту, якщо в їх підбір, посвідчення або подання зроблені якісні або кількісні інвестиції.

Суть особливого захисту полягає в тому, що ніхто не може робити:

Перенесення бази даних або значній її частині в будь-яке інше засіб повідомлення або виготовлення примірника (копії) в будь-якій формі і на будь-який проміжок часу (абз. а пункт 2 статті 7 Директиви);

Повідомлення бази даних для загального відома будь-яким способом або надання можливості використовувати базу даних за допомогою різних засобів (абз. b пункт 2 статті 7 Директиви);

Багаторазові систематичні витягу або вторинні використання несуттєвих частин бази даних і заподіюють шкоду розумним інтересам укладача через непередбаченого використання бази даних, наприклад, за допомогою програми (п.5 ч.2 ст.7 Директиви).

Статті 6 і 9 Директиви встановлюють випадки вільного використання баз даних. Правомірне володар бази даних може проводити всі необхідні для доступу до її змісту дії, на вчинення яких не потрібен спеціальний дозвіл упорядника. Директива дозволяє державам ЄС встановити виключення для правомірних користувачів відкрито опублікованих баз даних. Їм дозволяється здійснювати вилучення і вторинне використання значної частини бази даних у випадках:

Витяги змісту неелектронних баз для особистих потреб;

Витяги з метою ілюстрування, навчання чи наукового дослідження із зазначенням джерела і в обсягах, обумовлених некомерційним характером використання;

Витяги та / або вторинного використання з метою суспільної безпеки, адміністративного або судового процесу.

У Європейському союзі передбачається відповідальність за порушення прав укладачів баз даних. Кожна держава самостійно обирає міри цієї відповідальності виходячи з національних правових традицій та реалій.

Таким чином, бази даних охороняються у Європейському союзі національним авторським правом на підставі критеріїв охороноздатності, встановлених в Директиві. Бази даних, створені нетворчим працею укладача, але вимагали суттєвих інвестицій, захищаються правом на базу даних або sui generis.

Глава 3. Інтернет-ресурси

Інтернет-ресурси є однією з різновидів електронних документів. В даний час особливо актуально вивчення питання про можливість відбору на зберігання ресурсів Інтернету, які поступово перетворюються на важливу різновид джерел з історії сучасної епохи, частиною культурного, наукового та історичної спадщини людства.

Інтернет займає все більш помітне місце у суспільному житті розвинених країн. Все більшу популярність завойовує концепція "електронного уряду" (e - government) як засоби взаємодії між органами управління державою і населенням. Так, наприклад, в проекті федерального бюджету США на 2002 р. запропоновано створити фонд електронного уряду в розмірі 100 млн. доларів. Як було заявлено Дж. Бушем, електронний уряд буде "представляти в Мережі федеральні і місцеві органи управління, а також давати можливість простим громадянам взаємодіяти з урядом більш ефективно".

Рейтинг електронного уряду, ставлення владних структур до масового застосування Інтернету для вирішення адміністративних та виробничих завдань поступово стає одним з найважливіших показників досягнутого країною рівня освоєння сучасних технологій.

Міжнародна мережа Інтернет є перспективним способом реклами. Так, відома фірма HW Wilson Company використовує систему Інтернет для реклами своєї продукції для користувачів у всьому світі. 63

Інтернет являє собою глобальне об'єднання комп'ютерних мереж, інформаційних ресурсів і різних інформаційно-телекомунікаційних сервісів, тобто це технологічне середовище, в якій, реалізуються різні правовідносини. Значна частина цих відносин, характеризується суперечливістю інтересів їх учасників.

Нормативне регулювання є одним з основних способів узгодження інтересів людей і їх об'єднань та передбачає два види норм: соціальні та технічні. У відносинах з використанням мережі Інтернет, перш за все, застосовуються технічні норми і правила, які дозволяють безперешкодно встановлювати зв'язки між користувачами, забезпечувати доступ і передачу інформації. У міру розвитку Мережі і формування кіберсообщества виникла потреба у впровадженні соціальних норм, що регулюють відносини між учасниками.

В даний час діяльність суспільства та інститутів держави здійснюється з використанням інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), включаючи Інтернет. 64 Разом з тим, у всьому світі відбувається заміна парадигм: від вирішення завдань розвитку процесів інформатизації (впровадження ІКТ) світ переходить до вирішення завдання побудови інформаційного суспільства.

Питання про збереження ресурсів Інтернету розглядається в даний час архівними службами різних країн світу. Так, наприклад, на 6-й міжнародній конференції "Документація в інформаційному суспільстві: електронне діловодство та електронний архів" (Москва, 24-25 листопада 1999 р) зазначалося, що зберегти багатство сучасного життя, відображене в архівних документах, не вдасться без вирішення проблеми збереження матеріалів глобальних мереж. У рекомендаціях Всеросійської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в архівній справі" (Москва, 14-15 грудня 2000 р) зверталася увага на вивчення проблеми "архівування сайтів". 65 Дана проблема знайшла відображення в рекомендаціях XIV Міжнародного конгресу архівів в Севільї (2000) , XV Міжнародного конгресу архівів у Відні (2004), VI Європейської конференції архівів у Флоренції (2001).

12 грудня 2003 в Женеві відбулася всесвітня зустріч на вищому рівні з питань інформаційного суспільства, яка визначила пріоритети і вектор розвитку законодавства у даній сфері в контексті глобальних процесів становлення інформаційного суспільства. План дій, прийнятий на Всесвітній зустрічі, передбачає, що до 2005 року всі країни повинні розробити вичерпні, перспективні і стійкі національні електронні стратегії. Провідна роль у цьому процесі повинна належати органам державного управління. Приватний сектор і громадянське суспільство, повинні зіграти важливу консультативну роль у формуванні національних електронних стратегій. Підсумком зустрічі на вищому рівні є розробка низки заходів спрямованих на вирішення проблем пов'язаних з правовим регулюванням відносин, які виникають в процесі використання Інтернету.

Велику роль у підготовці цієї зустрічі і прийняття підсумкових документів зіграла ЮНЕСКО, яка протягом декількох років запропонувала на обговорення і прийняла ряд найважливіших міжнародних актів:

Хартію про збереження цифрової спадщини;

Рекомендації про розвиток і використанні багатомовності та загальному доступі до кіберпростору;

Керівні принципи політики вдосконалення інформації, що є суспільним надбанням, створюваної державними органами;

Рекомендація про доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних відомств.

Розвиток і поширення мережі Інтернет у нашій країні (як і в усьому світі) неминуче призвело до необхідності законодавчого регулювання виникаючих проблем. Однак формування правової бази здійснюється недостатньо інтенсивно, без необхідного аналізу практики правозастосування і врахування рекомендацій міжнародних організацій, членом яких є Україна. Суперечливість і нерозвиненість правового регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері призводять до серйозних негативних наслідків. Не забезпечується ефективна реалізація і захист конституційних прав особистості на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист честі і гідності (на це вказують масштаби неконтрольованого розповсюдження баз, що містять персональні дані, поширення таких даних в Інтернет і т.п.). Помилки і тенденції розвитку федерального законодавства повністю повторюються на рівні суб'єктів Російської Федерації.

Основними проблемами, які потребують законодавчого рішення в Росії, у зв'язку з розвитком мережі Інтернет є:

Забезпечення вільного підключення до Інтернету та обміну інформацією в мережі;

Правова охорона авторських прав та інших об'єктів інтелектуальної власності;

Захист персональних даних, зокрема, тих даних, які збираються у процесі діяльності операторів мережі (у тому числі адреси, телефони та інші персональні дані абонентів або покупців в системі "електронної комерції");

Підключення державних органів до Інтернету та забезпечення громадян інформацією про діяльність цих органів;

Запобігання розповсюдження образливою і непристойної інформації, закликів до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі тощо;

Електронний документообіг, електронний підпис, підтвердження автентичності інформації в інформаційних продуктах, засобах перегляду і передачі інформації;

Електронна комерція;

Інформаційна безпека: комп'ютерні віруси, несанкціонований доступ до інформації, злом серверів і мереж, руйнування і підміна інформації;

Застосування засобів криптозахисту;

Юрисдикція: законодавство якої держави необхідно застосовувати для врегулювання дій, скоєних в мережі;

Регулювання поширення інформації, яка пропагує ідеї тероризму і ксенофобії, порнографічної інформації та інформації про сексуальні послуги;

Владні структури Росії звернули увагу на Інтернет відносно недавно. У законодавчих актах перше істотне згадка про Інтернет зустрілося в жовтні 2000 р., коли в Держдуму був внесений законопроект, що регулює використання Інтернету федеральними органами державної влади. Проект оформлений у вигляді поправок до федеральних законів "Про статус депутата Ради Федерації і статусі депутата Державної Думи РФ" і "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади у державних засобах масової інформації". Передбачається, що інформація про діяльність федерального органу державної влади повинна бути розміщена на сервері федерального органу державної влади в мережі Інтернет для відкритого доступу. Обсяг і порядок розміщення такої інформації в Інтернеті визначаються Урядом РФ.

У Росії на зростання ресурсів російськомовного сегменту глобальної мережі справило значний вплив реалізація федеральних цільових програм: "Електронна Росія на 2002-2010 рр.."; "Розвиток електронної торгівлі в Росії на 2002-2006 роки"; "Розвиток єдиної інформаційно-освітнього середовища Російської Федерації в 2002-2006 рр.. ";" Створення та розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи спеціального призначення в інтересах органів державної влади на 2001-2007 роки ". Робляться перші кроки в справі збереження інформації, почерпнутої з глобальної мережі. Так, Центральним архівом документів на електронних носіях міста Москви (ЦАДЕНМ), проводилася робота по виявленню і збереженню інформації електронних ЗМІ. Російськомовна частина Інтернету - Рунет є унікальним джерелом відомостей про Росію та світі, інформаційне багатство якого необхідно зберегти. 66

Стратегічним документом, який максимально пов'язаний з проблематикою застосування інформаційних і телекомунікаційних технологій, включаючи Інтернет, є тільки Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації, однак її не можна розглядати в якості національної електронної стратегії.

З метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки, були прийняті наступні нормативно-правові акти: Нова редакція Закону України "Про зв'язок", Федеральні закони "Про протидію екстремістської діяльності", "Про електронний цифровий підпис" та "Про комерційну таємницю", Федеральні закони "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних", "Про авторське право та суміжні права", "Про обов'язковий примірник документів", "Про рекламу", "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації". Прийнято кодифіковані нормативні правові акти, окремі положення яких складають нормативну базу забезпечення інформаційної безпеки, в тому числі: Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації, Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, Трудовий кодекс Російської Федерації, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації , Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта).

Проте залишилися невиконаними більшість заходів щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки в області забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, що реалізуються в інформаційній сфері; у сфері інформаційного забезпечення державної політики Російської Федерації, у сфері захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу; в галузі функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації.

3.1 Інтернет-бібліотеки

В даний час відбувається процес становлення і розвитку так званих "електронних бібліотек" і вони користуються дуже великою популярністю.

У Росії на зміну радянській системі книговидання, що складалася з 230-250 видавництв, прийшла зовсім інша структура. Ліцензії на право ведення видавничої діяльності сьогодні мають більше 15 тисяч юридичних та фізичних осіб, що відповідають вимогам Закону РФ "Про засоби масової інформації". Як і для більшості розвинених країн характерна диференціація видавництв за масштабами і напрямами роботи. Постійно зростає кількість книготорговельних організацій, що мають вихід в Інтернет. Сьогодні Інтернет мають більше 300 видавничо-книготорговельних організацій. Бібліотеки є активними учасниками книжкового ринку і досить успішно ведуть бізнес, мають можливість залучати авторів, оплачувати їх творчу роботу. Практично всі великі російські бібліотеки мають комп'ютерні засоби, комп'ютерні мережі, працюють з Інтернетом, переходять до електронних версій друкованих видань.

Електронна бібліотека - це інформаційна система, що дозволяє надійно зберігати і ефективно використовувати різноманітні колекції електронних документів (текстових, образотворчих, звукових, відео та ін), локалізованих у самій системі, а також доступних їй через телекомунікаційні мережі. 67 Електронну бібліотеку можна розглядати як нетіражіруемое електронне видання архівних документів.

У рамках архіву-бібліотеки повинні бути вирішені наступні завдання:

виявлення джерел комплектування та організація експертизи цінності електронних копій архівного зберігання для формування страхового фонду;

формування електронного каталогу як форми реалізації НСА;

фондування і складання описів фондів в електронному вигляді як форма реалізації облікових функцій;

участь у міжархівних обміні дублікатами страхового фонду електронних копій;

формування фонду користування як у локальних, так і мережевих формах доведення до споживачів, подання матеріалів фонду користування в електронних публікаціях;

забезпечення збереження інформаційних масивів та реалізація автоматизованого пошуку та доведення інформації до кінцевого споживача.

Сьогодні, в Росії існують і створюються (організаціями, а частіше окремими ентузіастами) електронні бібліотеки із різноманітних напрямків і на підставі самих різних принципів: від гігантської (за російськими мірками) бібліотеки Машкова, до "цифрової бібліотеки колекції першодруків слов'янських книг". Існують невеликі електронні бібліотеки за жанрами (поезія, проза Срібного віку і т.д.), по авторам (Пушкіна, Цвєтаєвої, Володимира Висоцького і т.д.), по подіях (1812 року тощо). 68 Однак діяльність електронних бібліотек законодавчо не регулюється.

Інтернет-бібліотеки мають ряд переваг:

Потреба в оренді читальних залів, закупівлю дорогого обладнання, наймання персоналу та оплати його праці значно скорочується;

Величезна кількість інформації, а також об'єктів авторського права - електронних копій творів літератури та мистецтва, що містяться в мережі, здатне задовольнити будь-які інформаційні потреби користувачів;

Відкрити Інтернет-сайт або розтиражувати книгу на CD-R набагато простіше, швидше і дешевше, ніж налагодити випуск і збут друкованої продукції. Достатньо лише придбати один примірник твору і сканер для його "оцифровки". 69

Завдання збереження Інтернет ресурсів взяли на себе Національні бібліотеки. Причина цього достатня проста: Національні бібліотеки - це установи зі стабільним фінансуванням, великим досвідом роботи з документами, законодавчо закріпленої відповідальністю за збереження національних друкованих видань.

Національні бібліотеки деяких європейських країн приступили до створення електронних колекцій веб-документів. Першим проектом, який передбачає створення постійної електронної колекції веб-документів в бібліотеці, був проект EPPP (Electronic Publication Pilot Project) Національної бібліотеки Канади (1994). У червні 1996 року Національна бібліотека Австралії розпочала проект PANDORA; у вересні 1996 року національна бібліотека Швеції - проект Kulturarw; в червні 1997 року у Фінляндії стартував проект EVA; в 2000 році в Бібліотеці Конгресі США - проект MINERVA; в Національній бібліотеці Естонії - проект ERIC ; у національній бібліотеці Австрії - проект AOLA. 70

Мережеві документи можуть змінюватися протягом часу і мати різні змісту і об'єму. Документи World Wide Web, як правило, будучи гіпертекстовими файлами, містять посилання на інші документи. Гіпертекстовий файл може включати малюнки, звук, відео та посилання на інші текстові файли. З огляду на міжнародний характер мережі, дуже складно визначити національну приналежність документа.

Середня тривалість життя документа в мережі становить приблизно від 30 днів до чотирьох місяців. У зв'язку з цим головним завданням є своєчасне здійснення збору і накопичення Інтернет-документів у бібліотеках, щоб уникнути їх непоправної втрати.

При створенні Інтернет-бібліотек виділяють наступні процеси: комплектування, облік та обробка фото, розміщення та доставка документів за вимогами абонентів, забезпечення збереження фонду.

В якості одиниці обліку фонду Інтернет-документів використовують веб-сайт. Процес комплектування фонду полягає у створенні в бібліотеці копії ("дзеркала") веб-сайту. Періодично необхідно створювати дзеркало одного і того ж сайту.

Для зберігання накопиченої інформації використовуються магнітні стрічки. Основними технічними проблемами є: забезпечення збереження носія інформації та незмінності самої інформації в ньому, забезпечення наявності програмних і апаратних засобів, необхідних для прочитання інформації з авторським "зовнішнім виглядом" документа.

У країнах, де широко розвинена мережа Інтернет кількість веб-сайтів значно більше, ніж кількість видавництв випускають друковану продукцію. Наприклад, у Швеції - близько 60 000 веб-сайтів, це в 20 разів більше, ніж традиційних носіїв. В даний час архів складається з 138 млн. файлів об'ємом в 4 497 гігабайт. "Знімки" Інтернет вироблялися 9 разів. Для формування архіву використовується програма-робот, яка шукає Інтернет-документи, використовуючи спеціальний алгоритм, а потім зберігає знайдені документи на комп'ютері бібліотеки. При використанні методу автоматичного збору обсяг одного "знімка" Інтернет перевищує 1 терабайт. Процедура збору повного "знімка" може займати кілька місяців. Через мінливості мережі протягом часу немає гарантії, що документи пов'язані гіперпосиланнями, будуть відповідати за змістом саме тих документів, які передбачалися авторами. Для Швеції характерно невирішеність правових питань створення таких архівів: надання у користування документів архіву, копіювання документів без згоди автора - порушення закону про авторське право. Виходячи з цього, доступ до архіву закритий.

У національній бібліотеці Австралії відбір зберігаються веб-ресурсів проводиться персоналом бібліотеки. Відбір Інтернет-документів здійснюється на основі аналізу змісту та визначення їх цінності. Документ включається в архів, якщо його більша частина присвячена громадської, політичної, культурної, релігійної, наукової чи економічному житті Австралії або автор документа - австралієць, який вніс внесок в пізнання світу. Після того як документ відібраний для включення в архів, бібліотека звертається до видавця з проханням дозволити включити публікацію в архів і якщо необхідно отримати допомогу у створенні копії.

В Австралії існує практика укладання договорів між бібліотекою та автором Інтернет-ресурсу. Тому доступ до архіву на відміну від Швеції відкритий. Періодичність зміни Інтернет-документів коливається від одного дня до декількох років. Ресурси, що мають періодичні зміни частіше зберігаються завдяки тому, що в архів не потрапляють "дублети".

Обидва цих принципово різних методи поєднуються в проекті Бібліотеки Конгресу США - MINERVA. Проект здійснюється завдяки співпраці між бібліотекою і некомерційною організацією Internet Archive, яка зберігає і забезпечує доступ до загальнодоступних з 1996 року світовим Інтернет-ресурсів. 71

З усіх проблем, які виникають у процесі створення архівів Інтернет-бібліотек, найбільш складною є проблема, пов'язана з дотриманням майнових інтересів власників авторських прав.

У Росії у відповідності зі ст.16 ФЗ "Про авторське право та суміжні права", автору щодо створеного ним твору належать виключні майнові права на його використання в будь-якій формі і будь-яким способом, у тому числі право на відтворення, поширення, повідомлення для загального відома по кабелю. Всі перераховані майнові авторські права можуть передаватися іншим особам лише на підставі авторського договору, який укладається у письмовій формі і його істотною умовою є розмір авторської винагороди.

Однак цифрові копії творів можуть використовуватися без згоди власника виняткових авторських прав і без виплати йому винагороди виключно в особистих цілях. Сюди можна віднести домашні комп'ютерні бібліотеки і архіви, екземпляри цифрового підпису, призначені для особистого використання. Електронні бібліотеки, доступ до яких не обмежується колом сім'ї їх творця, під норми про "вільному" використанні не підпадають. Бібліотеки створюються, в Internet або при навчальних закладах для вільного відвідування, корпоративні бібліотеки і навіть традиційні публічні бібліотеки, охочі увічнити свої старі фонди, повинні оформити відносини з власником виключних авторських прав ще до початку використання електронних копій творів.

Особа, що не виконує зазначені вимоги Закону, є порушником авторських прав і може бути притягнуто до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Також необхідно визначити правовий статус Інтернет та інших електронних бібліотек. Відповідно до Федерального закону "Про бібліотечну справу" бібліотекою є інформаційний, культурний, освітній заклад, що має організованим фондом тиражованих документів і представляє їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам. Під "документом" розуміється матеріальний об'єкт із зафіксованою на ньому інформацією у вигляді тексту звукозапису або зображення, призначений для передачі в часі і просторі з метою збереження і громадського користування. Таким чином, фонд електронних документів, які повідомляються споживачам за допомогою інформаційних мереж, юридично до бібліотек не відноситься. 72

3.2 Експертиза цінності Інтернет-ресурсів

Аналіз змісту російської частини Інтернету (Рунета) показує, що основне місце в даному сегменті мережі займають сайти розважального, пізнавального та інформаційного характеру. Російський Інтернет динамічно розвивається. Особливо популярні об'єкти авторського права і суміжних прав - літературні, художні твори, фонограми. У зв'язку з мовним "відчуженням" значної частини населення нашої країни від решти світу найбільшого поширення в Рунеті отримали в основному російські твори та іноземні твори, перекладені на російську мову.

Для аналізу сайтів перш за все їх слід класифікувати. Класифікація ресурсів Інтернету може бути здійснена за різними принципами. Так, наприклад, за авторським:

сайти електронних ЗМІ;

сайти державних установ;

сайти закладів культури, науки та освіти;

сайти політичних партій і організацій;

сайти інших недержавних об'єднань;

персональні сайти політичних, культурних діячів та інші.

за видовим:

електронні бібліотеки;

служби баз даних;

персональні сторінки;

комунікативні ресурси (чати, форуми) та ін

Також Інтернет-ресурси класифікуються з точки зору можливості їх використання в процесі вивчення сучасного етапу історії Росії:

історичні джерела;

історіографія.

Видовий склад публікуються в Інтернеті джерел досить широкий - це статистика, законодавство, нормативні матеріали, матеріали періодичної преси та інших ЗМІ, публіцистика, мемуари. Публікація джерел здійснюється на сайтах ЗМІ, інформагентств, електронних бібліотек, державних установ, громадських організацій та ін 73

Історіографічні матеріали можна знайти на сайтах електронних видавництв, електронних бібліотек, наукових установ, організацій.

При розгляді Інтернет-ресурсів слідуючи тематичним принципом, виявляють сайти з якоїсь однієї теми - російське зарубіжжя, військова історія, мистецтво.

Зупинимося докладніше на вивченні окремих видів сайтів:

1. Сайти державних установ.

Сайти державних установ є новим різновидом джерел з історії сучасної Росії. Їх створення активізувалося у зв'язку з прийняттям федеральної цільової програми "Електронна Росія", в рамках якої передбачається розвиток такого напрямку як "електронний уряд". Мета програми - спочатку зробити владу більш відкритою шляхом всебічного інформування у мережі про діяльність державних структур, а згодом перейти до нормального взаємодії суспільства і влади за допомогою "зворотного зв'язку".

В даний час в мережі представлені сайти:

Сайт "Президента Росії" - http:// www. Kremlin. Ru (спочатку - сайт Адміністрації президента РФ). Основна його частина присвячена короткої хроніці діяльності президента, публікаціям останніх указів Президента, фотоархіву та архіву періодики. На сайті опубліковані збірки документів по "пріоритетним напрямам державної політики", база нормативно-правових та розпорядчих документів, що підписуються Президентом Росії (модуль "Документи"), публікації даної бази не мають юридичної сили і носять довідковий характер;

Сайт Державної думи - http://www.duma.gov.ru. Він містить: хроніки робіт Державної думи, публікацію законодавчих та нормативних актів (Конституції РФ, федеральних законів та ін), законопроекти і відомості про їх рух, дані про структуру і депутатів Думи, покажчики періодичних видань та телепередач Думи, електронні версії "Думського огляду ", Думській панорами" тощо;

Сайт Ради Федерації - http://council.gov.ru. Сюди входять дані про склад і структуру, законодавчої діяльності СФ, хроніка роботи, аналітичні матеріали, каталог посилань;

Сайт Уряду РФ - www.government.ru. Він містить хроніку роботи уряду, міністерств і відомств, відомості про голову, членів апарату Уряду, структурі виконавчої гілки влади, нові постанови уряду та інші нормативні документи;

Сайти федеральних міністерств і відомств (Сайт Міністерства закордонних справ РФ - http://www.mid.ru; Міністерства фінансів РФ - http://www.minfin.ru; Міністерства освіти і науки РФ - http://www.ed. gov.ru та інші). В останні роки відбувається створення відомчих порталів, які об'єднали дані про всі федеральних органах управління галуззю (міністерстві, федеральній службі, агентстві) та підвідомчих організаціях у регіонах. Прикладом може служити портал "Архіви України". 74

2. Сайти громадських організацій і політичних партій.

Сайти громадських організацій і політичних партій містять дуже важливу інформацію для партійних структур широкого політичного спектру. Найбільш інформативними є сайти:

Сайт партії "Яблуко" - http://www.yabloko.ru. На сайті розміщені програмні документи, великий архів публікацій преси про партію (з 1990 року), електронні публікації видань партії, виступи та прес-конференції лідерів партії та інші дані;

Сайт Демократичного союзу - http://www.ds.ru. Тут розміщені програмні документи та заяви партії, фото-, відео-, аудіоархів, тексти виступів, цінні матеріали архіву партії з 1988 року;

Сайт ЛДПР - http://www.ldpr.ru. Він включає хроніку діяльності партії, програмні документи, біографію В.В. Жириновського, фотоархів, тексти законопроектів, випуски періодичних видань - газета "ЛДПР" тощо;

Сайт КПРФ - http://www.kprf.ru. На сайті детально висвітлено діяльність партії, її регіональних відділень. Містяться бази даних, посилання на персональні сторінки лідерів партії та інші відомості. 75

3. Сайти суспільно-політичних діячів.

Тут містяться відомості біографічного характеру, публікація статей, інтерв'ю і заяв. Більш інформативні сайти містять публікації книг, фото - та відеоматеріали (сайт Арбатовой М.І. - http://www.arbatova.ru; сайт Афанасьєва Ю.М. - www.yuri-afanasiev.ru. Праці політичних діячів на сайтах публікуються рідко. Наприклад, на сайті фонду М. С. Горбачова - http://gorbu.ru, публікуються тільки інтерв'ю та статті останніх років.

4. Публікації за законодавством і статистиці.

Комерційні інформаційні правові системи ("Консультант", "Гарант", "Кодекс" та інші) публікують у режимі відкритого доступу невеликий обсяг поточних законодавчих актів, а повнотекстова версія системи, спеціалізована по певній галузі права, розповсюджується за передплатою. Для цих систем головною залишається проблема забезпечення автентичності електронних версій законодавчих актів, що висилаються користувачам.

Статистика публікується на сайтах державних установ, громадських організацій і дослідницьких центрів (Всеросійський центр вивчення громадської думки - http://www.wciom.ru). Так наприклад, на сайті Державного комітету РФ за статистикою опубліковані основні соціально-економічні показники Росії, електронні версії статистичних збірників Держкомстату Росії, історія статистичних органів 1802-1996 рр.. - Http://www.gks.ru.

5. Дослідження з історії пострадянської Росії.

Вони представлені на сайтах електронних бібліотек і видавництв, а також на сайтах наукових організацій і вузів, персональних сайтів учених.

У Університетській електронній бібліотеці "In Folio" створеної на основі Анжеро-Сунженського філії Кемеровського Університету, представлено близько 4365 текстів, з навчальних дисциплін філологічного факультету, доступно 1533 (http://infolio. Asf.ru).

У геополітичній бібліотеці, заснованої альманахом "Геополітика" Центру з проблем європейської інтеграції Європейського гуманітарного Університету (Мінськ), представлені тексти з геополітики (http://europa. Ehu. By / geolibrary. Htm).

Серед сайтів видавництв можна виділити сайти Московського центру Карнегі (http://pubs. Carnegie.ru / books) та видавництва "Вагріус".

6. Сайти з історії Росії.

Найбільш відвідуваними сайтами з історії Росії є сайти за тематикою і авторству:

Загальна історія;

Історія Росії;

Історія Росії XX століття;

Військова історія Росії;

Регіональна історія і краєзнавство;

Історія родини, генеалогія;

Суспільно-політична історія;

Історія козацтва;

Освоєння космосу;

Історія Російської Православної Церкви;

Зовнішня політика;

Соціально-економічна історія;

Геральдика.

Сайти за змістом, авторам і цільовим призначенням:

Сайти істфаку вузів;

Електронні бібліотеки;

Каталоги посилань;

Енциклопедії, довідники;

Підручники, навчальні системи, авторські курси;

Історичні журнали ON-Line;

Календарі історичних дат;

Збірники історичних анекдотів;

Сайти історичних клубів, фондів і інших громадських організацій;

Публікації історичних джерел;

Сайти видавництв;

Публікації праць з історії;

Сайти музеїв;

Персональні зібрання творів;

Сайти колекціонерів;

Описи, каталоги бібліотек і архівів;

Сайти науково-дослідних установ. 76

Таким чином, проблеми збереження культурної спадщини сучасного російського суспільства не можуть не стосуватися різноманітних публікацій і демонстрацій в просторі Інтернету. В останні роки його російськомовна частина - Рунет стала реальністю повсякденного життя. Вона наповнилася подіями політичного, суспільного, культурного значущості, проявами інтересу користувачів до різних сторін російської дійсності. Одна тільки довідково-інформаційна складова Рунета в майбутньому може виявитися унікальним джерелом відомостей про Росію і в світі. Найважливішими напрямками архівознавчих досліджень повинні стати розробка правових питань і принципів експертизи цінності Інтернет-публікацій, процедур комплектування, способів забезпечення їх збереження та автентичності і т.п.

3.3 Проблема розповсюдження електронних вірусів і спаму

Вірус - спеціальна комп'ютерна програма, або макрос (макрокоманда або набір макрокоманд, використовуваний для автоматичного виконання деяких операцій), здатна "розмножуватися" і "заражати" інші програми, вставляючи в них власну копію. Віруси представляють серйозну небезпеку, як для користувачів, так і для всієї мережі Інтернет.д.ействіе вірусу може призвести до повної втрати інформації на комп'ютері.

Різновид комп'ютерних вірусів, що міститься в макросах, називається макровіруси і міститься у файлах документів, у шаблоні. При відкритті документа, що містить макровірус, а також при виконанні дій, що викликають запуск макровіруси, макровірус може бути активізований, перенесений на комп'ютер і збережений в шаблоні Normal. Dot або в загальному шаблоні. З цього моменту кожен відкритий документ може автоматично "заразитися" макровіруси і при відкритті заражених документів іншими користувачами макровірус переноситься на їхні комп'ютери. 77

Захист від вірусів забезпечує спеціальне антивірусне програмне забезпечення. Антивірусні програми запобігають проникнення вірусів на комп'ютери, виявляють інфіковані файли та здійснюють "лікування" зараженого комп'ютера. Особливо небезпечні віруси в умовах локальної мережі, коли проникнувши на один комп'ютер, вірус може уразити всі комп'ютери об'єднані в мережу.

Основними джерелами вірусів є:

нелегальне програмне забезпечення (найчастіше гри);

дискети, заражені вірусом, що знаходяться в завантажувальному секторі;

документи MS Word і Excel заражені макровирусами.

Перевірку комп'ютера, виявлення вірусів та їх знищення здійснює ряд антивірусних програм. Найбільш відомі вітчизняні програми фірм "Діалог-Наука" (Aidstest, Doctor Web, ADinf) і "Камі" (AntiViral Toolkit Pro або Антивірус Касперського), із зарубіжних - Norton AntiVirus фірми Symantec. 78

Ще одним важливим аспектом антивірусного захисту є регулярне оновлення антивірусних баз даних. Це пов'язано з тим, що нові різновиди вже відомих вірусів з'являються дуже часто, і якщо в антивірусній програмі немає відомостей про даний вірус, вона може просто його не помітити або пропустити. Якщо вчасно не оновити антивірусні бази, є ризик, що вірус буде упущений і пошириться по всій організації. Програми можуть завантажувати оновлення автоматично, при наявності з'єднання з Інтернетом, або вручну. 79

Спам (масова персонально розсилається за допомогою електронної пошти реклама, не замовляти одержувачем) не менш небезпечний для мережі Інтернет. Поширення спаму призводить до зниження швидкості роботи Інтернету та перевантаження каналів зв'язку, може повністю блокувати роботу поштових серверів, викликає невдоволення клієнтів великим об'ємом кореспонденції, яка не має до нього ніякого відношення.

На відміну від програмних засобів для боротьби з вірусами захисту від спаму не приділялося належної уваги. Тільки недавно з'явилися програмні засоби для боротьби з ними. Програмне забезпечення реалізовано в наступному вигляді:

Перевірка вхідної пошти на наявність фраз характерних для спаму;

Створення так званого "чорного" і "білого" списку поштових адрес;

Фільтр вхідної пошти за певними ознаками, наприклад, відсів кореспонденції по довжині адреси або за наявністю в адресі комбінацій літер, характерних для спаму;

Деякі провайдери автоматично видаляють або блокують поштову скриньку, якщо з нього було відправлено за короткий час велику кількість листів;

Окремі системні адміністратори забороняють прийом пошти на корпоративних серверах з безкоштовних поштових скриньок. Це дозволяє відсікати більшу частину (до 80%) спаму, так як в основному спам йде з безкоштовних поштових серверів. 80

Правове регулювання даних явищ має свої особливості:

Стаття 23 Конституції РФ проголосила, що кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень. Право на приватне життя гарантується такими конституційними законами, як можливість безперешкодного спілкування з іншими людьми за допомогою пошти, телеграфу, телефону, електронної пошти, Інтернету тощо Порушення таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень є кримінальним злочином. У федеральному законі "Про зв'язок" також встановлюється таємниця листування, телефонних переговорів, поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень, переданих по мережах електричного і поштового зв'язку. З іншого боку, ч.4 ст.29 Конституції РФ встановила, що кожен має право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом. Виходячи з того факту, що спам і комп'ютерні віруси є своєрідним видом інформації, залишається невирішеним питання про законність поширення спаму.

Відповідно з 273 ст. КК РФ встановлюється відповідальність за створення, використання і поширення шкідливих програм для ЕОМ (вірусів) - позбавлення волі на строк до трьох років зі штрафом у розмірі від 200 до 500 мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п'яти місяців. 81 Поширення спаму не підпадає під дію даної статті КК РФ і відповідно не утворює складу злочину.

1 Афанасьєва Л.П. Автоматизовані архівні технології., Федерал. агентство з образ. Держ. Освітньої установи вищої проф. образ. Ріс. Держ. Гуманітарний ун-т. - М.: 2005. - С. 66.

2 Афанасьєва Л.П. Автоматизовані архівні технології., Федерал. агентство з образ. Держ. Освітньої установи вищої проф. образ. Ріс. Держ. Гуманітарний ун-т. - М.: 2005. - С. 79.

3 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Сучасні концепції електронних архівів / / Вітчизняні архіви. 1999. № 1. С. 18.

4 Тихонов В.І. Методологія експертизи цінності електронних документів потребує розвитку / / Вітчизняні архіви. 2003. № 5. С. 33.

5 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Електронні архіви і електронний документообіг / / Вітчизняні архіви. 1999. № 2. С. 18.

6 Тихонов В.І. Юшин І.Ф. Становлення і розвиток архівів машинозчитуваних даних в 1960-1980 роки / / Вітчизняні архіви. - 1998. - № 6. - С. 42.

7 Тихонов В.І. Юшин І.Ф. Становлення і розвиток архівів машинозчитуваних даних в 1960-1980 роки / / Вітчизняні архіви. - 1998. - № 6. - С. 43.

8 ГОСТ 6.10.4-84. «Уніфіковані системи документації. Додання юридичної сили документам на машинному носії і машинограмме, що створюється засобами обчислювальної техніки ».

9 Афанасьєва Л.П. Автоматизовані архівні технології., Федерал. агентство з образ. Держ. Освітньої установи вищої проф. образ. Ріс. Держ. Гуманітарний ун-т. - М.: 2005. - С. 102.

10 Лебедєва М.М. Електронний документ як доказ у Російському процесуальному праві / / Право і економіка. - 2006. - № 11. - С. 114.

11 ГОСТ 16487-83 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення ».

12 ГОСТ Р 51141-98 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення ».

13 Вехов В. Документи на машинному носії / / Законність. - 2004. - № 2. - С. 18.

14 Тихонов В.І. Методологічні та практичні аспекти експертизи цінності електронних документів / / Вісник архівіста. - 2007. - № 3. - С. 135.

15 Тихонов В.І. Методологія експертизи цінності електронних документів потребує розвитку / / Вітчизняні архіви. - 2003. - № 5. - С. 35.

16 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Електронні архіви і електронний документообіг / / Вітчизняні архіви. - 1999. - № 2. - С.20.

17 Тихонов В.І. Методологічні та практичні аспекти експертизи цінності електронних документів / / Вісник архівіста. - 2007. - № 3. - С. 123.

18 нишпорячи О.І. Про деякі проблеми використання електронних документів в діловодстві Федеральних органів виконавчої влади / / Діловодство. - 2004. - № 1. - С. 12.

19 А коваля С.Л. Методичні рекомендації з організації зберігання електронних документів / / Діловодство: інформаційно-практичний журнал. - 2006. - № 4. - С. 48.

20 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Чи будуть в «електронної» Росії електронні архіви? / / Вітчизняні архіви. 2002. № 5. С. 12.

21 нишпорячи О.І. Про деякі проблеми використання електронних документів в діловодстві Федеральних органів виконавчої влади / / Діловодство. - 2004. - № 1. - С. 12.

22 Закупень Т.В. Інформація та її правове регулювання / / Журнал Російського права. - 2004. - № 1. - С. 31.

23 Воробйова Є.В. До питання про поняття предмета інформаційного права / / Фінансове право. - 2007. - № 7. - С.23.

24 Мозолін В.П. Інформація та право / / Журнал Російського права. - 2004. - № 8. - С. 54.

25 Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» від 20.02.1995 року № 24-ФЗ. Ст. 2.

26 Федеральний закон «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» від 27.07.2006 р. № 149-ФЗ. Ст. 2.

27 Варламова Л.М. Новий стандарт в області діловодства / / Секретар-референт. -2007. - № 6.

28 Варламова Л.М. Новий стандарт в області діловодства / / Секретар-референт. -2007. - № 6.

29 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Чи будуть в «електронної» Росії електронні архіви? / / Вітчизняні архіви. - 2002. - № 5. - С. 19.

30 Степанов О.А. Ключові аспекти правового регулювання використання та розвитку інформаційно-електронних технологій / / Держава і право. - 2004. - № 4. - С.72.

31Ларін М. В. Форум по електронним документами / / Вітчизняні архіви. - 1997. - № 2. - С. 100.

32 Вальберг Х. ​​Електронні документи в архівах / / Вітчизняні архіви. - 2004. - № 1. - С. 77.

33 Банасюкевич В.Д., Сокова О.М. Управління документацією (із закордонного досвіду) / / Вітчизняні архіви. - 1992. - № 2. - С.101.

34 Варламова Л.М. Новий стандарт в області діловодства / / Секретар-референт. - 2007. - № 6.

35 нишпорячи О.І. Про основні напрями діяльності зарубіжних архівних органів у галузі дослідження та нормативного регулювання роботи з електронною документацією / / Секретарська справа. - 2005. - № 3. - С. 82.

36 Варламова Л.М. Новий стандарт в області діловодства / / Секретар-референт. - 2007. - № 6.

37 Кузнєцов С.Л. Міжнародні вимоги до систем автоматизації діловодства. / / Діловодство: Інформаційно-практичний журнал. - 2006. - № 3. - С.63.

38 нишпорячи О.І. Управління документацією в Австралії / / Вітчизняні архіви. - 2005. - № 2. - С. 82.

39 нишпорячи О.І. Про основні напрями діяльності зарубіжних архівних органів у галузі дослідження та нормативного регулювання роботи з електронною документацією / / Секретарська справа. - 2005. - № 3. - С. 85.

40 Мітченко О.Ю. Застосування міжнародного стандарту ІСО 15489-2001 при створенні системи управління документацією в організації / / Секретарська справа. - 2004. - № 6.

41 нишпорячи О.І. Основні напрямки діяльності національних архівів США та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в області управління електронними документами урядових установ / / Вітчизняні архіви. - 2004. - № 3. - С. 58.

42 Афанасьєва Л.П. Автоматизовані архівні технології., Федерал. агентство з образ. Держ. Освітньої установи вищої проф. образ. Ріс. Держ. Гуманітарний ун-т. - М.: 2005. - С. 115.

43 нишпорячи О.І. Про основні напрями діяльності зарубіжних архівних органів у галузі дослідження та нормативного регулювання роботи з електронною документацією / / Секретарська справа. - 2005. - № 3. - С. 76.

44 нишпорячи О.І. Основні напрямки діяльності національних архівів США та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в області управління електронними документами урядових установ / / Вітчизняні архіви. - 2004. - № 3. - С. 58.

45 Афанасьєва Л.П. Автоматизовані архівні технології., Федерал. агентство з образ. Держ. Освітньої установи вищої проф. образ. Ріс. Держ. Гуманітарний ун-т. - М.: 2005. - С. 114.

46 Вальберг Х. ​​Електронні документи в архівах / / Вітчизняні архіви. - 2004. - № 1. - С.76.

47 Стратегічний план Національного архіву США на 1997-2007 рр.. / / Вісник архівіста. - 2001 .- № 6. - С. 239.

48 Фінько О.А. Про законодавче регулювання правовідносин виникають у зв'язку з розвитком мережі Інтернет у Росії. / / Інформаційні ресурси. - 1999. - № 6. - С. 16.

49 Лебедєва М.М. Електронний документ як доказ у Російському процесуальному праві. / / Право і економіка. - 2006. - № 11. - С. 119.

50 Вальберг Х. ​​Електронні документи в архівах / / Вітчизняні архіви. - 2004. - № 1. - С. 72.

51 Афанасьєва Л.П. Автоматизовані архівні технології., Федерал. агентство з образ. Держ. Освітньої установи вищої проф. образ. Ріс. Держ. Гуманітарний ун-т. - М.: 2005. - С. 115.

52 нишпорячи О.І. Основні напрямки діяльності національних архівів США та Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії в області управління електронними документами урядових установ / / Вітчизняні архіви. - 2004. - № 3. - С. 63.

53 нишпорячи О.І. Про основні напрями діяльності зарубіжних архівних органів у галузі дослідження та нормативного регулювання роботи з електронною документацією / / Секретарська справа. - 2005. - № 3. - С. 84.

54 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Сучасні концепції електронних архівів / / Вітчизняні архіви. - 1999. - № 1. - С.19.

55 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Сучасні концепції електронних архівів / / Вітчизняні архіви. - 1999. - № 1. - С.21.

56 Тихонов В.І., Юшин І.Ф. Сучасні концепції електронних архівів / / Вітчизняні архіви. - 1999. - № 1. - С.23.

57 Леонтьєва О.Г. Робота архівістів з електронними документами і технологіями: зарубіжний досвід / / Вітчизняні архіви. - 2000. - № 3. - С.86.

58 Федеральний закон «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних від 23 вересня 1992 року № 3523-1. Глава 1. Стаття 1.

59 Вайшнурс А.А. Сучасність і перспективи правової охорони баз даних в Росії, США і Європейському союзі / / Юрист. - 2003. - № 11. - С.49.

60 Вайшнурс А.А. Сучасність і перспективи правової охорони баз даних в Росії, США і Європейському союзі / / Юрист. - 2003. - № 12. - С. 45.

61 Вайшнурс А.А. Сучасність і перспективи правової охорони баз даних в Росії, США і Європейському союзі / / Юрист. - 2003. - № 12. - С. 47.

62 Вайшнурс А.А. Сучасність і перспективи правової охорони баз даних в Росії, США і Європейському союзі / / Юрист. - 2003. - № 12. С.45.

63 Соболєв В.Є. Маркетинг ретроспективної інформації по Росії на світовому ринку: Перспективні товари і цінова політика / / Вісник архівіста. - 2000. - № 2-3. - С. 231.

64 Солов'яненка М. Укладання договорів з використанням електронних документів в системах електронної торгівлі / / Господарство право. - 2005. - № 3. - С. 50.

65 Афанасьєва Л.П. Проблема експертизи цінності Інтернет-ресурсів на прикладі сайтів. / / Вісник архівіста. - 2005. - № 4. - С.118.

66 Афанасьєва Л.П. Проблема експертизи цінності Інтернет-ресурсів на прикладі сайтів. / / Вісник архівіста. - 2005. - № 4. - С. 119.

67 Грум-Гржимайло Ю.В., Сабеннікова І.В. Деякі проблеми публікації архівних документів в електронних виданнях / / Вісник архівіста. - 2006. - № 2-3. - С. 312.

68 http://www.vinilib neva.ru / rus / lib / resources / thesis / authorsr.html.

69 Погулявши В. Інтернет-бібліотеки: межі цифрового копіювання / / Господарство право. - 2003. - № 11. - С. 116.

70 Нежурбеда Г.Г. Створення архівів Інтернет документів як нове завдання національних бібліотек. http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea 2002/trud/sec 3/Doc 19.HTML.

71 Нежурбеда Г.Г. Створення архівів Інтернет документів як нове завдання національних бібліотек. Http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea 2002/trud/sec 3/Doc 19.HTML.

72 Погулявши В. Інтернет-бібліотеки: межі цифрового копіювання / / Господарство право. - 2003. - № 11. - С. 118.

73 Афанасьєва Л.П. Проблема експертизи цінності Інтернет-ресурсів на прикладі сайтів / / Вісник архівіста. - 2005. - № 4. - С.121.

74 Афанасьєва Л.П. Ресурси Інтернету як об'єкт архівного зберігання: Проблеми експертизи цінності. / / Секретарська справа. - 2004. - № 10. - С. 71.

75 Афанасьєва Л.П. Ресурси Інтернету як об'єкт архівного зберігання: Проблеми експертизи цінності. / / Секретарська справа. - 2004. - № 10. - С. 72.

76 Афанасьєва Л.П. Проблема експертизи цінності Інтернет-ресурсів на прикладі сайтів / / Вісник архівіста. - 2005. - № 4. - С. 123.

77 Максимович Г.Ю. Сучасні інформаційні технології зберігання інформації та організація доступу до неї. / / Секретарська справа. - 2005. - № 1. - С. 34.

78 Діловодство (Організація і технології документаційного забезпечення управління): Підручник для вузів. Під. ред. проф. Кузнєцової Т.В. - М.: Юнити-Дана. - 2003. - С. 324.

79 Кузнєцов С.Л. Забезпечення збереження документів в електронній формі. / / Секретарська справа. - 2004. - № 10. - С. 27.

80 Михайленко Є.В. Перевірка провайдером електронної пошти на наявність вірусів і спаму / / Закон і право. - 2004. - № 10. - С. 59-60.

81 Михайленко Є.В. Перевірка провайдером електронної пошти на наявність вірусів і спаму / / Закон і право. - 2004. - № 10. - С. 59.


Посилання (links):
 • http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea% 202002/trud/sec% 203/Doc% 2019.HTML
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Диплом
  358.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Електронний документ
  Система автоматизації документообігу Електронний документ
  Електронний документ і його місце в діловодстві та архівній справі
  Поняття документ управлінський документ
  Поняття про документ Еволюція поняття документ
  Оптичний документ
  Про поняття виконавчий документ
  Документ як предмет і засіб скоєння злочинів
  Порядок проведення господарських операцій в бухгалтерській документ
  © Усі права захищені
  написати до нас