Електронна книга

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

ГОУ ВПО «Омського державного технічного університету»

Факультет гуманітарної освіти

Кафедра філософії та соціальних комунікацій

Спеціальність Видавнича справа та редагування

Курсова робота

на тему: Електронна книга

з дисципліни Книгознавство

Виконав (а) студент (ка) групи _

Очної форми навчання

залікової кніжкі_____________

Керівник:

(Науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б.)

Дата здачі: «_____»________ 20___г.

Дата захисту: «____»_________ 20__р.

Оцінка :__________________ __________________________________

(Підпис керівника)

Зміст

Введення

Розділ 1. Визначення основних понять по темі.

Розділ 2. Співвідношення понять «електронна книга» - «електронне видання» - «електронний документ»

Розділ 3. Видова класифікація електронних книг

Розділ 4. Положення електронного книговидання на вітчизняному книжковому ринку

Висновок

Список використаної літератури

Введення

У процесі розвитку суспільства і науки розвивалися і подання про книгу. Від трудомістких рукописних фоліантів людство поступово перейшло до друкованих видань. Але на цьому еволюція книги не закінчилася. Вік комп'ютерних технологій вніс свої корективи в розвиток книги і книжкової науки в цілому, представивши світу якісно нове явище. На зміну паперовим палітурки сьогодні приходять електронні книги.

У результаті накопичення нових засобів комунікації поняття «книга» стало тлумачитися розширено. У нього стали включати аудіо-, відео-, грамзапису і т.д., тобто сформувався нетрадиційний підхід до вивчення книги. Книгу стали розглядати як одну з різновидів документа, який може існувати в будь-якій формі і на будь-якому матеріальному носії.

За словами Є.І. Козлової, активне поширення нових форм представлення традиційних видів інформації - книг, періодики, образотворчих матеріалів, картографічних видань - обумовлено розширюються можливостями інформаційних технологій, постійним зростанням кількості інформації, кризою книготорговельної мережі. Оскільки дане явище сьогодні можна назвати нововведенням у світі книговидання, то актуальність даної теми є очевидною. Про електронній книзі пишуть багато і всі, хто з нею стикається в принципі: читачі, викладачі, бібліографи, книгознавці і т.д. Тому складність теми полягає в тому, щоб переробити весь масив інформації та вибрати саме ту, яка буде цікавити книгознавців.

Як новоутворення в світі книговидання електронна книга знаходиться на стадії активного вивчення і розробки. Як будь-яке нове напрямок діяльності, електронне книговидання переживає період становлення, який характеризується нестійкістю показників і відсутністю стабільних показників всередині галузі.

Безумовно, як при вивченні будь-якого нового об'єкта, при розгляді електронної книги неминуче виникають різного роду проблеми. Це, перш за все, питання про визначення електронної книги та закріпленні цього терміна в стандартах, словниках, підручниках. Наступне питання - проблема визначення форми електронної книги, її формату і т.д. Нарешті, це питання: що ж саме розуміється під електронною книгою? При зверненні до електронної книги таких питань виникає дуже і дуже багато. Завдання вчених - розібратися в цьому явищі і, по можливості, дати вичерпні відповіді на всі питання.

На сьогоднішній день немає єдиної системи обліку, зберігання, розповсюдження електронних книг, а також системи виробництва такої продукції. Фахівці вже визначили, що для успішного розвитку ринку електронних видань потрібна реалізація наступних завдань:

 • Створення конкурентоспроможної продукції, що відповідає інформаційним потребам суспільства, що володіє сучасними властивостями інформаційних технологій і якісним змістом;

 • Стандартизації підготовки і випуску електронних видань, методів їх обробки;

 • Забезпечення єдиної системи інформування про знову виходять електронних виданнях, заснованих на реєстрації і каталогізації;

 • Правового супроводу робіт з виконання вимог ФЗ «Про обов'язковий примірник документів» виробниками електронних видань.

З цих завдань слід, що роботи в даній області належить велика кількість. Гіпотез, розробок, визначень з цієї проблеми чимало, всі вони нерідко виявляються предметом дискусій і суперечок. Тому головною метою даної роботи є розгляд і аналіз основних концепцій, визначень, класифікацій, що стосуються електронної книги.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

 • визначення основних понять по темі: історія походження явища і терміна, порівняльний аналіз визначень понять за ГОСТ;

 • виявлення співвідношення понять «Електронний документ» - «електронне видання» - «електронна книга»;

 • розгляд видовий класифікації електронних книг;

 • характеристика положення електронного книговидання на вітчизняному книжковому ринку.

У даній роботі були використані наступні методи роботи:

 1. аналіз документів;

 2. термінологічний аналіз;

 3. порівняльний метод.

Розділ 1. Визначення основних понять по темі

Історія походження явища і терміна. Розвиток електронних видань тісно пов'язаний з розвитком інформаційних технологій, Інтернету і подібних медійних розробок. Також всім відомо, що розвиток електронних видань вітчизняного виробництва і на вітчизняному ринку почалося набагато пізніше, ніж на Заході.

Всесвітню історію електронної книги можна почати з появи поняття «машинний носій», яке можна віднести до другої половини ХХ століття. Тоді під машинним носієм розумілося будь-який електронний засіб тривалого зберігання інформації, на якому записано видання або його частину.

В останні десятиліття ХХ століття у зв'язку з швидким вдосконаленням та розвитком електроніки та комп'ютерних інформаційних технологій, майже всі видавництва перейшли на комп'ютерний набір і верстку книг, журналів, газет. Повністю зверстаний і підготовлене до друку видання, збережене в пам'яті комп'ютера, вже можна було назвати «електронним виданням». Такі макети зберігалися в пам'яті комп'ютера до моменту виведення видання до друку.

Потім поступово почався розвиток суперництва між електронними та друкованими виданнями. Електронні видання поширювалися масово за допомогою Інтернету та інших соціальних мереж, а так само на компакт-дисках. Отже, спочатку електронні видання існували як аналог друкованих, на машинному носії.

Далі поняття «електронне видання» стало включати в себе тексти книг, журналів і газет, які розповсюджуються в будь-якому форматі (текстовому, гіпертекстовому або стиснутому). [4, с. 13-14].

Знаменно, що на Франкфуртському ярмарку 1996 два павільйони з семи були надані електронній книзі. Вітчизняне ж електронне книговидання, в тому числі і формування вітчизняного ринку електронних книговидання, за словами фахівців, почалося в 1992 році, протягом якого були випущені перші програмні продукти на CD - ROM [8, с. 63].

Вже з цих нечисленних даних видно, що, незважаючи на значне відставання Росії в порівнянні з Заходом у часі початку активного розвитку електронного книговидання, необхідність перегляду термінологічного складу нормативних документів до 2000-го року стала очевидна. На підтвердження можна навести такі статистичні дані по динаміці зростання кількості електронних видань і збільшення їх частки в загальному потоці періодичних видань, що продовжуються, наведені Р.С. Гиляревский у роботі «Про тенденції розвитку електронних видань». У 1999 році електронні видання складали 13 783 з 157 173 (8,8%), у 2001 році - 20 935 з 164 400 (12,7%). На середину жовтня 2007 року ця цифра склала 61 852 з 249 690 (24,8%).

До всього вищесказаного можна додати, що електронне книговидання - ще занадто молодий розділ книгознавства та документознавства, тому праць з його історії в рамках історії книги вкрай мало. Сьогодні, щоб отримати об'єктивні дані щодо розвитку електронного книговидання в світі і, тим більше, у Росії, доцільніше звертатися до статистичних даних авторитетних джерел з випуску та розповсюдженню електронної продукції.

Таким чином, електронна книга отримала широке поширення після впровадження в побут компактних оптичних та інших дисків в якості зовнішньої пам'яті комп'ютера (CD-ROM), на яких можна вмістити до 150 тисяч сторінок друкованого тексту. Щорічно випускається в електронній формі велика кількість журналів та книг.

Можливість маніпулювати текстами цих видань викликала до життя нові форми організації текстів (наприклад, гіпертекст, тобто таку форму їх організації, при якій смислові одиниці (фрази, абзаци, розділи) представлені не в лінійній послідовності, а як система зазначених можливих переходів або зв'язків між ними), а також нові питання і проблеми розвитку книгознавства та документознавства.

Все це зробило необхідним перегляд існуючих стандартів у галузі видавничої справи, книгознавства, документознавства, і т.д. Тому були введені нові терміни, наприклад, електронне видання, електронний документ, електронна книга. Більша частина основних термінів, пов'язаних з електронним виданням книжок, його видо-типологічної структурою були оформлені в окремий ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Електронні видання. Основні види і вихідні відомості ». Крім того, почалося активне вивчення даного питання і пов'язаних із ним проблем.

Основні поняття. Еволюція термінології щодо електронних інформаційних ресурсів і самої суті цих понять пов'язана з історією розвитку інформаційних технологій та розробкою нормативних і регламентуючих документів (стандартів, законодавчих актів тощо). Для початку необхідно визначити, які саме терміни доцільніше використовувати для визначення поняття електронної книги.

Спроби визначити «Електронне видання» і електронну книгу робляться вже досить давно - перше офіційне визначення було дано в міжнародному стандарті ISO 9707 в 1991 році: «документ, що публікується у формі, і доступний для споживачів (у тому числі видаються файли даних і прикладне програмне забезпечення ) »У наведеному визначенні ключовим є слово" машиночитаних ". У цьому принципова відмінність електронного видання від традиційного, друкованого: для того, щоб прочитати перенесений на оптичний компакт-диск текст літературного твору необхідно спеціальний пристрій [14].

Дуже часто у термінів, що визначають електронну книгу як явище, є двояке значення: це і сам текстовий файл, твір, і пристрій для читання такого файлу. Таке тлумачення поширене на Заході. Для завдання суворого визначення слід звернутися до діючої стандартизуючі документації та енциклопедичної літератури.

У найзагальнішому вигляді електронну книгу визначають як сукупність даних (текст, звук, статичне і рухоме зображення) у пам'яті комп'ютера, призначену для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів [6, с. 729-730].

Р.С. Гиляревский відзначає також, що в широкому сенсі електронна книга володіє багатьма можливостями "гиперсредств" поєднувати текст з аудіо-і відеоматеріалами, із стереозвукового і стереоскопічними ефектами, що надає їй риси динамічної і інтерактивної книги. Її можна не тільки читати, а й змінювати, додаючи власні спостереження, роздуми і результати експериментів. Але поняття це дійсно широке і ми не знайдемо його в стандартах. Крім того, зміст поняття «електронна книга» багатьма фахівцями визнається неоднозначним, так як воно знаходиться тільки на стадії вивчення.

У стандартах використовуються дещо інші позначення даного явища, такі як «електронний документ» і «електронне видання».

Електронне видання - це електронний документ (група електронних документів) пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні дані. Так закріплено в ГОСТ 7.83-2001 «Електронні видання. Основні види і вихідні відомості ».

Зовсім інакше дає визначення цього терміна інший ГОСТ - ГОСТ 7.60-2003 «видавничої справи. Видання. Основні види. Терміни та визначення ». За нього «електронне видання - це видання, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки» [2, с. 4]. Як можна помітити, це визначення по формулюванню близьке до визначення поняття «електронна книга», даному в енциклопедії «Книга», і значно розширює значення терміна «електронне видання».

Формулюванням визначення «електронне видання» займалося величезна кількість вчених. Антопольскій і Вігурскій визначають електронне видання як самостійний закінчений продукт, що містить інформацію, представлену в електронній формі, і призначений для тривалого зберігання і багаторазового використання невизначеним колом користувачів, всі копії якого відповідають оригіналу [цит. по 7, с. 5]. А, наприклад, Агєєв визначає електронне видання як «результат перетворення авторського твору, представленого в деякій системі знаків, зручну для зберігання і обробки в комп'ютері і для передачі по лініях зв'язку» [7, с. 5].

Лаконічне визначення електронного видання можна знайти у Осетровою. Під електронними виданнями та ресурсами вона розуміє інформаційні продукти, для відтворення яких потрібен комп'ютер [7, с. 5].

Інший дослідник, В.А. Вуль, чий підручник в даний час можна вважати основним з курсу «Електронні видання», трактує визначення «Електронне видання» наступним чином:

Електронне видання - повністю зверстаний і підготовлене до друку видання, збережене в пам'яті комп'ютера або в спеціальному пристрої тривалого збереження. [7, с. 5-6]

Інший не менш важливий термін, що фігурує в ГОСТ 7.83-2001 - це термін «електронний документ».

«Електронний документ - це документ на машиночитаному носії, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки» [1, с. 3].

Потрібно сказати, що визначення електронної книги через поняття «документ», а не через поняття «книга» пов'язане з підходом вчених до вивчення даного явища. За словами І.Є. Баренбаум, можна виділити два підходи до вивчення книги - традиційний і нетрадиційний. При традиційному підході обмежуються вивченням рукописної та друкованої книги у формі кодексу. Нетрадиційний підхід пов'язаний з розглядом книги як одного з різновидів документа, який може існувати в будь-якій формі і на будь-якому матеріальному носії [3, с. 5].

На основі нетрадиційного підходу до вивчення книги складалися і складаються визначення електронної книги, електронного видання в стандартах та в роботах багатьох сучасних дослідників.

Аналіз основних понять згідно з ГОСТ. Не дивно, що разом з появою якісно нового явища з'явився і новий ГОСТ, який регламентує позиції типології таке явища: визначення, типи, види і так далі. Як можна зрозуміти з попереднього пункту, спектр визначень електронного видання дуже широкий. Всі дефініції відзначають найважливішу рису електронних видань - машіночітаемость, але розходяться в інших, не менш важливих характеристиках.

ГОСТ 7.83-2001 був введений вперше і присвячений виключно електронному виданню, тоді як замість попереднього ГОСТ 7.60-90 «Видання. Основні види. Терміни та визначення », що регламентував термінологію книговидання, був введений інший стандарт - ГОСТ 7.60-2003« видавничої справи. Видання. Основні види. Терміни та визначення ».

Однак якщо розглядати три цих документа, то можна простежити деяку схожість між стандартами 7.60-90 і 7.83-2001, що, власне, і зробив Нікандров у роботі «Науково-технічна інформація в російськомовній частині Інтернету: цілі, методику та результати вивчення». «Зіставлення ГОСТ 7.83-2001 і ГОСТ 7.60-90, - зокрема, пише Нікандров, - показало їх подібність за багатьма позиціями. Визначення електронного видання практично копіює поняття традиційного видання, різниця тільки в способі створення документа. За природою основної інформації обидва стандарти пропонують поділ на текстові та графічні. Ідентично цільове призначення традиційних та електронних видань, а також їх характеристика за періодичністю та структурі ». [11].

Результати своїх досліджень (порівняння) даний фахівець звів в таблицю, частина якої наведена нижче:

Аспект порівняння

ГОСТ 7.83-2001 «Електронні видання. Основні види і вихідні відомості »

ГОСТ 7.60-90 «Видання. Основні віди.Терміни та визначення "

Визначення понять

Електронний документ - документ на машиночитаному носії, для використання якого необхідні засоби обчислювальної техніки.Електронне видання - електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості.

Видання - документ, призначений для поширення в ньому інформації, що пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості.

За природою основної інформації

Текстове (символьне) електронне видання

Текстове видання

З матеріалів даної таблиці можна зробити висновок, що між електронним виданням та виданням друкованим є тільки одна кардинальна відмінність: спосіб створення, що і було відзначено никандровие.

Що ж стосується визначення «електронного документа», то, як ми бачимо, воно з'явилося вже в новому стандарті, так як до моменту введення цього ГОСТу в ньому не було гострої необхідності.

Сполучення «електронні ресурси», «електронні книги», «електронні видання» останні роки все частіше зустрічаються в мові людей. Всі текстові, аудіо, відео та інші файли, пов'язані з комп'ютерними технологіями вживаються з визначенням «електронний» або без нього, якщо ресурси не мають близького прообразу (сайти, сторінки, живі журнали). При цьому межі між цими сполученнями досить умовні.

Очевидно, що фахівці ще довго будуть уточнювати співвідношення і зміст цих термінів. Хоча нестійкість термінології для області діяльності, що є порівняно новою є природною.

Розділ 2. Співвідношення понять «електронна книга» - «електронне видання» - «електронний документ»

У даному розділі передбачається чітко простежити поділ основних понять, пов'язаних з електронним виданням книжок, представлене в різних авторів. Визначенням основних понять займалися і займаються багато вчених в області книгознавства та документознавства, такі як Г.Н Швецова-Водка, М.М. Кушнаренко, Ю.М. Столяров та інші.

Для початку необхідно сказати, що дослідники займаються, в основному, розмежуванням понять «книга» і «документ». Ці поняття досить широкі і їх розгляд, в кінцевому рахунку, дозволить поступово перейти власне до термінів, пов'язаних з електронним виданням книжок. Складність тут полягає тільки в тому, що розуміти під терміном «електронна книга», що не закріплений в стандартах, і як тоді він буде співвідноситися з поняттями «електронний документ» і «електронне видання».

Співвідношення «книга» - «документ». Як вже зазначалося раніше, І.Є. Баренбаум виділяв два підходи до вивчення книги і, виходячи з них, будував визначення книги: вузьке і широке. Співвідношення «книга» - «документ» невіддільне від широкого значення цих понять.

Прирівнювання поняття «книга» до поняття «документ» пов'язане з іменами П. Отле і А. Лафонтена. Хоча і до видання праць цих вчених поняття «документ» періодично вживалося в значенні «книга», але саме П. Отле створив струнку теорію, що базується на цьому понятті (він же розробив основи нової науки - документалістики) [3, с. 6]. Баренбаум також відзначає наступний факт: фахівці то ототожнювали поняття «книга» і «документ», то розмежовували, але і при цьому книгу вважали то більш широким поняттям, то відносили її до різновидів документа.

У «Бібліотечної енциклопедії» «книга» визначається як «один з найважливіших видів документа» [10, с. 493]. Тоді стає цілком логічне запитання про зміст поняття «документ».

Це поняття широко використовується в усіх сферах суспільної діяльності. Майже в кожній галузі знання є одна або декілька версій його розуміння відповідно до специфіки тих об'єктів, яким надається статус документів. Документ є об'єктом дослідження багатьох наукових дисциплін. Тому зміст поняття «документ» багатозначне і залежить від того, в якій галузі і для яких цілей він використовується.

На міжнародному рівні найбільш загальним визнано визначення документа як записаної інформації, яка може бути використана як одиниця в документаційному процесі. А згідно з Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» документ - це зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати [13, с. 4].

Починаючи з 1950-х років в офіційній термінології слово «документ» трактується у вузькому, широкому і самому широкому значенні. Вузьке значення зводилося до ділової папері, письмового посвідченню, історичному джерелу. У широкому розумінні поняття про документ було особливо поширене в 1960-1970-і роки. Документ визначався як матеріальний об'єкт, що містить інформацію для її розповсюдження у просторі та часі (включаючи і т.зв. тривимірні твори мистецтва - архітектуру і скульптуру). У 1980-х - початку 1990-х років використовується і найширше тлумачення, згідно з яким документом можна вважати будь-який матеріальний об'єкт, що має інформацію: від письмового документа, грамплатівок і кінофільмів до творів мистецтва.

Ось чому спочатку книгознавці і документалісти, а потім й інформатики приступили до обгрунтування нового широкого значення терміна «документ», пов'язаного з поняттям «інформація» і «комунікація». Істотний внесок в уточнення і розвиток поняття «документ» як одного з основних у документознавстві, інформатики, документалістики, бібліотекознавство та бібліографознавство внесли Г.Г. Воробйов, Р.С. Гиляревский, О.П. Коршунов, А.В. Соколов, Ю.М. Столяров, А.І. Чорний та ін

У рамках досліджень даного напрямку вченими були запропоновані різні визначення. У 1960-і роки А.І. Михайлов, А.І. Чорний і Р.С. Гиляревский, крім названих, вводять функціональний ознака документа. За їхнім визначенням, документ - це матеріальний об'єкт, що містить закріплену інформацію, спеціально призначений для її передачі в просторі та часі. А Столяров запропонував таке визначення, яке можна назвати самим загальним: «Документ - об'єкт, що дозволяє отримати з нього необхідну інформацію» [12, с. 20].

Найбільш повно співвідношення «документ» - «книга» розкрила в своїх роботах Г.М. Швецова-Водка. За основу порівняння вона бере комунікаційно-інформаційний підхід, в якому книжка так само, як і документ, розглядається з точки зору соціальної інформаційної комунікації. «У принципі, кожну книгу можна назвати" документом ", але не кожен документ -" книгою "» - пише вона [16, с.262].

Порівнюючи книгу і документ IV, дослідник приходить до висновку, що «У цілому з точки зору матеріально-знакових засобів передачі інформації найбільш широке значення Книги збігається з Документом IV, тобто книгою визнається будь-який матеріальний об'єкт, створений людиною спеціально для фіксування інформації, незалежно від характеристик носія інформації, знакової системи і способу запису (фіксування інформації), а також способу сприйняття цієї інформації »[15, с. 30].

Інша порівняльна парадигма: «книга» - «видання». Та ж Швецова-Водка пише з цього приводу: «Термін" видання "позначає як процес, так і результат діяльності книжкових, журнальних і газетних видавництв чи видають організацій. <...> Сукупність видань становить найбільшу частину обсягу поняття "книга" у його широкому значенні (решта - депоновані документи) »[16, с. 262-263].

Співвідношення «електронний документ» - «електронне видання» - «електронна книга». Завдяки співвідношенню «книга» - «документ», запропонованого Швецової-Горілкою, тобто зрівнювання поняття «книга» і «документ IV», дослідники і змогли виділити поняття «електронного документа», а потім і «електронного видання».

Парадигма співвідношення «електронне видання» - «електронний документ» розкривається досить легко, для цього достатньо заглянути в ГОСТ 7.83 - 2001. Саме в ньому поняття «електронне видання» визначається через дефініцію «електронний документ» [1, с. 3]. У зв'язку з цим можна зробити висновок, що значення «електронного документа» ширше, ніж «електронного видання».

Що ж стосується парадигми «електронне видання» - «електронна книга», то тут питання багато в чому залишається відкритим. Оскільки ні в одному з представлених ГОСТ немає як такого визначення «електронна книга», то формально можна говорити про співвідношення понять «електронне видання» - «електронна книга», але, оскільки ми знаходимо визначення електронної книги в енциклопедії «Книга» і у деяких інших дослідників, то порівняння зазначених понять стає можливим, але «неофіційними».

Розвиток електронних форм подання інформації має кілька напрямів, які пов'язані зі створенням:

 • Електронних видань на знімних (оптичних) носіях;

 • Електронних видань у вигляді файлів для використання на «пристроях для читання» (e ​​- book);

 • Мережевих інформаційних ресурсів;

 • Комбінованих (диск / мережа) видань. [8, с.63]

У даному випадку ми розглянемо перші два пункти.

Електронні видання на знімних (оптичних) носіях - це, частіше за все, диски із записаними на них текстовими творами, для читання яких необхідний комп'ютер.

E-book - це файли, для читання яких необхідні спеціальні пристрої.

Як можна помітити, обидва види файлів представляють собою електронні видання, а не книги, але називають їх все-таки електронними книгами. Це може бути обумовлено звичністю найменування та більшої її поширеністю в масах. Таким чином, у тут ми бачимо зрівняння понять «електронна книга» і «електронний документ».

Іншим аспектом розгляду парадигми «електронна книга» - «електронне видання» служить факт існування власне пристроїв для читання e - book. Такі пристрої повноправно називаються електронними книгами. Тому найменування пристрою для читання автоматично переноситься на файли - електронні видання (e - book).

Таким чином, існування парадигми і співвідношення понять «електронна книга» - «електронний документ» - «електронне видання» можливе завдяки нетрадиційному підходу до вивчення книги як частини документа.

Інформаційні технології в книжковій справі, проблеми взаємодії та співвідношення друкованої та електронної книги на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства з наростаючою інтенсивністю розглядаються багатьма сучасними дослідниками в галузі книгознавства та документознавства. Пропонуються нові визначення понять, напрями вивчення в цій області, а також способи класифікування нових видів видань.

Розділ 3. Видова класифікація електронних книг

Для розгляду видовий класифікації електронних книг, потрібно звернутися до ГОСТ 7.83 - 2001. Класифікація електронних видань не на багато відрізняється від класифікації друкованих видань. Головною відмінністю є, як вже не раз говорилося, машіночітаемость електронних видань.

Щоб переконатися в цьому, можна знову звернутися до таблиці в порівнянні стандартів, представленої никандровие [11, с. 2-3]:

Аспект порівняння

ГОСТ 7.83-2001 «Електронні видання. Основні види і вихідні відомості »

ГОСТ 7.60-90 «Видання. Основні віди.Терміни та визначення "

За природою основної інформації

Текстове (символьне) електронне видання

Текстове видання


Образотворче електронне видання

Изоиздания


Звукове електронне виданняПрограмний продуктМультимедійне електронне видання


За періодичністю

Неперіодичне електронне видання

Неперіодичне видання


Серіальне електронне видання

Серіальне видання


Періодичне електронне видання

Періодичне видання


Триваюче електронне видання

Триваюче видання


Оновлюване електронне видання


За структурою

Однотомное електронне видання

Однотомное издание


Багатотомне електронне видання

Багатотомне видання


Електронна серія

Серія

За цільовим призначенням

Офіційне електронне видання

Офіційне видання


Наукове електронне видання

Наукове видання


Науково-популярне електронне видання

Науково-популярне видання


Виробничо-практичне електронне видання

Виробничо-практичне видання


Нормативне виробничо-практичне електронне видання

Нормативне виробничо-практичне видання


Навчальний електронне видання

Навчальне видання


Масово-політичне електронне видання

Масово-політичне видання


Довідкове електронне видання

Довідкове видання


Електронне видання для дозвілля

Видання для дозвілля


Рекламне електронне видання

Рекламне видання


Художнє електронне видання

Літературно-художнє видання

Як можна зрозуміти з наведеної таблиці, відмінності між видами друкованих та електронних видань невеликі. Новими видами є звукове електронне видання, програмний продукт і мультимедійне електронне видання, пов'язані з класифікації за природою основної інформації, а також оновлюється електронне видання, класифікується за ознакою періодичності.

Крім того, в стандарті 2001-го року електронні видання класифікуються і за новим ознакою: наявності друкованого еквівалента. За цією ознакою електронні видання діляться на:

Потрібно сказати, що на класифікації, представленої в ГОСТ 7.83 -2001 вчені не зупиняються. Оскільки рік за роком комп'ютерні технології дозволяють представляти все більше видів видань в електронному вигляді, то багато дослідників пропонують нові категорії електронних видань і вводять додаткові їх види.

Так, наприклад, Є.І. Козлова при аналізі складу електронних видань у фонді Депозитарію говорить про необхідність введення таких додаткових категорій [8, с. 64-65]:

Тим самим ця дослідниця відзначає недостатність видових категорій, зафіксованих у стандарті 2001-го року, і необхідність подальшого вивчення, а також доповнення видових характеристик електронних видань.

Дещо іншу класифікацію електронних видань виділив Вуль у своєму підручнику [4, с. 22].

Для своєї класифікації він виділив найбільш суттєві, на його погляд, ознаки:

Результати своєї класифікаційної роботи Вуль представив у наступному вигляді:

За періодичністю електронні видання діляться на:

По виду видання бувають:

За способом розповсюдження:

За форматом видання:

А) з аудіофрагмента;

Б) з анімаційними фрагментами;

В) з цифровим відео.

Кожна з представлених класифікацій не позбавлена ​​своїх достоїнств і недоліків. Одночасно з цим, за деякими ознаками можна виділяти додаткові підвиди електронних видань.

Наприклад, класифікацію Вуля можна доповнити наступними положеннями: основними форматами розповсюдження електронних видань сьогодні - гіпертекстові формати PDF і HTML. Використовуються і інші формати для представлення інформації, зокрема, мультимедійної. Дуже багато мережевих електронні бібліотеки використовують в мережі формат DjVu. Різні формати видань вимагають різного програмного забезпечення, що дозволяє відтворювати інформацію на екрані або роздруковувати на папері [7, с. 11-12].

До цього ж можна додати, що мережеві електронні видання (сайти) також піддаються додаткової класифікації [7, с. 12].

Web-сайти - сукупність web-сторінок (файлів електронних документів, створених для поширення в комп'ютерній мережі і доступних для читання за допомогою браузера), об'єднана гіперпосиланнями.

Слід розрізняти:

Даним доповненням класифікація мережевих електронних видань далеко не вичерпується. Оскільки мережеві електронні видання на сьогоднішній день є однією з основних форм представлення інформації в електронному вигляді, то класифікація саме мережевих видань зараз ставиться багатьма дослідниками, які займаються проблемами електронної книги, на перше місце.

Наприклад, Нікандров пропонує свою класифікацію мережевих електронних видань, що відрізняється від представленої вище. На доказ необхідності класифікування мережевих видань та документів він наводить такі аргументи: «При дослідженні професійних інформаційних ресурсів важливо, перш за все, визначити тематику, галузеву приналежність електронних документів, - пише Нікандров. - Ці дані дозволяють судити про інформаційну забезпеченості різних галузей, широтою використання в них документів на електронних носіях. Цікаво також простежити, чи відбивається галузева специфіка на інших характеристиках електронних документів »[11].

Крім того, цей дослідник зазначає, що процес типізації web-сайтів виявився складнішим, ніж встановлення типу традиційних видань, так як складові сайт електронні документи можуть бути самими різними Найбільш частими поєднаннями типів електронних документів у межах одного web-сайту, за дослідженнями никандровие, виявилися :

наукові

+

виробничо-практичні;

наукові

+

довідкові;

навчальні

+

наукові;

довідкові

+

виробничо-практичні;

рекламні

+

виробничо-практичні;

рекламні

+

довідкові.

Нікандров запропонував комбіновані або комплексні типи web-сайтів. Однак він відзначає, що зустрічаються і некомбінірованние варіанти - наукові, довідкові, виробничо-практичні, склад яких достатньо однорідний. Типізація здійснювалася на основі переважання певних типів електронних документів, що входять до складу web-сайту.

У результаті роботи С.В. Никандровие були виділені наступні типи web-сайтів:

 • Офіційні: містять матеріали нормативного або директивного характеру, правила, норми і вимоги в різних сферах, поширювані від імені державних органів, установ чи громадських організацій;

 • Наукові: містять інформацію про наукову діяльність організацій, результати теоретичних і експериментальних досліджень, публікації наукового характеру;

 • Довідкові: містять короткі відомості наукового або прикладного характеру, які працюють у порядку, зручному для їх швидкого пошуку, не призначені для суцільного читання. Обов'язкова наявність пошукових систем;

 • Виробничо-практичні: охоплюють відомості з технології, техніки та організації виробництва, розраховані на фахівців різної кваліфікації. Характеристика об'єкта опису або галузі техніки, якої присвячений web-сайт, а не діяльності конкретної організації;

 • Навчальні: містять Відомості наукового або прикладного характеру, викладені у формі, зручній для вивчення і викладання, розраховані на учнів, а також відомості про навчально-педагогічної діяльності організації чи конкретних осіб. В основному - web-сайти навчальних закладів, а також окремо виділені навчальні видання;

 • Рекламні: містять відомості про вироби, послуги в аспекті їх просування;

 • Науково-довідкові: містять відомості наукового характеру (публікації, глави з монографій та ін), поєднуються з довідковими матеріалами (словниками, довідниками одиниць вимірювань);

 • Наукові виробничо-практичні: містять відомості з розробки та впровадження технологій, техніки та організації виробництва, розраховані на фахівців різної кваліфікації.

 • Науково-рекламні: містить відомості про наукову діяльність організації, результати теоретичних і експериментальних досліджень, публікацій наукового характеру в аспекті їх просування;

 • Нормативні виробничо-практичні: містять відомості нормативного або директивного характеру, правила, вимоги технології, техніки та організації виробництва, розраховані на фахівців різної кваліфікації;

 • Довідкові виробничо-практичні: містять відомості з технології, техніки та організації виробництва поєднуються з матеріалами довідкового характеру;

 • Навчально-наукові: містять відомості про навчально-наукової діяльності організації чи конкретних осіб;

 • Рекламні виробничо-практичні (товари та послуги промислового призначення);

 • Рекламно-масові (товари та послуги масового попиту);

 • Рекламно-довідкові: містять відомості про організацію, її діяльність, публікації з даної тематики, довідкова інформація, про наявність реклами продукції (послуг);

 • Науково-популярні: містять відомості про теоретичні та експериментальних дослідженнях, викладених доступно користувачеві-неспеціалісту;

 • Дозвільні.

З усіх представлених вище класифікацій можна зробити висновок, що електронні видання ще погано піддаються класифікування. Це пов'язано з дуже широким спектром різноманітних різновидів електронних видань, а також з недосконалістю критеріїв, визначальних виділення видів електронних видань.

Критерії, представлені у ГОСТ 7.83-2001, в основній своїй масі однакові як для електронних, так і для друкованих видань. Але ці критерії не охоплюють всі видове різноманіття електронних видань, тому багато дослідників представляють свої класифікації і вводять додаткові категорії електронних видань з урахуванням додаткових ознак.

Всі розглянуті класифікації не є вичерпними, але представляють собою доповнення один одного, так як підходять до класифікування електронних видань з різних точок зору. Це дозволяє найбільш повно відобразити видове різноманіття електронних видань і намітити точки подальшого вивчення електронного книговидання.

Розділ 4. Положення електронного книговидання на вітчизняному книжковому ринку

Електронні видання відносяться до динамічно розвивається виду продукції. Їх кількість збільшується швидкими темпами, а якість безперервно покращується.

Електронна книга, відеокасети, диски і т.п. займають все більше місця в асортименті книжкових магазинів. Ними торгують так само, як і друкованими творами.

Незаперечна висока споживча цінність дитячих та навчальних електронних видань, так як підвищується інтерес до досліджуваного матеріалу і забезпечується можливість застосування більш нових технологій. Навчальна сфера найбільш піддається наступу електронного книговидання, причому як шкільний, так і середню та вищу освіту впроваджує у свою систему програми навчання, орієнтовані на електронні підручники та комп'ютерні освітні технології. У багатьох випадках частковий або повний перехід на електронне забезпечення навчальними матеріалами цілком виправданий. Ефективність такої заміни тим вище, чим більше розмаїття навчальних посібників і нижче їх тиражі [4, с. 26-27].

Довідкові та наукові видання надають можливість більш простими засобами і в більш короткі терміни отримувати необхідну інформацію, тому теж поширені досить широко. Їх перевага полягає в зручних пошукових системах, що дозволяють значно підвищувати продуктивність і економити час.

Електронну книгу купує в основному молодь, але до неї звертаються і представники старшого покоління.

Крім того, при розмові про читацькому адресу електронних книг, не можна не згадати людей з ослабленим зором, сліпих або тих, хто з тих чи інших причин має проблеми з читанням. У даному випадку електронна книга стає просто необхідна. Для таких людей виробники роблять продукти «схожі на книгу». Це аудіофайли, записані на певні носії, багато з яких виконані у формі кодексу.

Разом з тим зростає число тих, хто хоче читати, займаючись одночасно яких-небудь іншою справою (керуючи автомобілем, займаючись господарськими справами і т.п.) [9, с. 15].

Дослідники відзначають, що видавець, активно використовуючи можливості нових інформаційних технологій, отримує в своє розпорядження різні способи уявлення читачеві видавничого продукту.

По-перше, він може скористатися традиційним способом виготовлення тиражу і розповсюдження книги через оптові та роздрібні мережі, доводячи її до покупця, який є найчастіше споживачем-читачем. На всіх етапах книгорозповсюдження нові інформаційні технології посідають помітне місце.

По-друге, отримує поширення так званий випуск книг на вимогу, здійснюваний видавцем тільки в тих випадках, коли знаходиться покупець, який замовляє один або кілька примірників книги. Перевагами такого випуску книг є економія витрат на складування тиражу, а також продовження життєвого циклу книги.

Нарешті, видавець може взагалі не випускати книгу у звичному «паперовому» форматі, якщо вона з самого початку не планувалась до випуску і розповсюдженню традиційним шляхом, хоча це і можливо. У цьому випадку контент направляється будь-якому охочому як мережевий продукт, що відрізняє його від звичайної електронного запису [9, с. 13-14].

Що стосується загального розвитку електронних видань, то дослідники змогли виділити кілька основних тенденцій. Так, Р.С. Гиляревский зазначає, що книга і книговидавнича справа є істотною частиною системи комунікацій і тісно пов'язані з особливостями розвитку суспільства, з її економікою, правовими нормами, читацькими інтересами і звичками. Він зауважує, що визначити частку електронної продукції в загальній книжкової продукції досить важко і набагато простіше це зробити для періодичних видань, що продовжуються, але виділяє декілька найбільш істотних тенденцій розвитку електронного книговидання:

 • Тенденція зростання електронних видань. Спостерігається відповідність зростання електронних видань загальному закону зростання обсягів інформації. Офіційний приріст періодичних електронних видань в середньому становить 8% і в цілому відповідає загальній світовій тенденції.

 • Тенденція інтерактивності електронних видань. Це проявляється, перш за все, у практиці вільного редагування - спробі стерти межу між фахівцями та аматорами за рахунок можливості вільного взаємодії з вмістом сайтів.

 • Тенденція мультимедійності електронних видань виражається в можливості зв'язати будь-який текст з зображенням, звуком у процесі його виробництва, а також здатності створювати електронний текст методом оцифрування, розпізнавання і т.п.

 • Тенденція мобільності електронних видань. Ця тенденція полягає в тому, що змісту електронних видань все з більшою наполегливістю переміщається з комп'ютерів і ноутбуків у сферу мобільного телефонії.

 • Зрощування первинних електронних видань з вторинними. Це проявляється в технологічному зрощуванні видавничої справи та науково-інформаційного обслуговування, що обумовлено застосуванням новітніх засобів інформаційної техніки (поява електронних версій друкованих видань).

Дослідник додає, що розгляд тенденцій зростання електронних видань, посилення їх інтерактивності, мультимедійності і мобільності, а також зрощування первинних електронних видань з вторинними не вичерпують всіх процесів, які відбуваються у сфері електронного книговидання. «Названі тенденції відображають лише функціональну сторону змін. Не менш значимі тенденції соціального, економічного та технологічного характеру, які потребують ретельного аналізу і об'єктивному викладі »[5, с. 29].

Електронні видання зайняли міцне місце в структурі російського книжкового ринку. Продаж цього виду продукції в книжкових і інтернет-магазинах, обов'язкове експонування на книжкових та тематичних виставках поряд з поліграфічною продукцією стали звичайними явищами. Бібліотеки при комплектуванні фондів приділяють значну увагу не тільки практичним питань придбання електронних видань, але і розробці критеріїв їх оцінки та відбору, а також профілів комплектування [8, с. 62].

Важливим аспектом дослідження ринку електронного книговидання вчені вважають аналіз видають видавництв, які виробляють даний вид продукції. Виданням електронної продукції займаються фірми, що спеціалізуються в області комп'ютерних технологій, навчальні та наукові установи, рекламні організації.

За результатами дослідження Є.І. Козлової, на 2007 рік у фондах Депозитарію була представлена ​​продукція більше 300 російських виробників з більш ніж 50-ти регіонів Росії.

Що ж до аналізу самих видають організацій, то результати такі: з 2004-го по 2006-й роки співвідношення видають організацій, що займаються виробництвом електронної продукції наступне:

 • Нові організації, з 2005-го року випускають більше 50-ти видань на рік - 1%;

 • Нові організації, з 2005-го року випускають до 50-ти видань на рік - 4%;

 • Нові організації, з 2005-го року випускають до 10-ти видань на рік - 33%;

 • Постійно видають до 10-ти видань на рік - 12%;

 • Постійно видають до 50-ти видань на рік - 7%;

 • Постійно видають більше 50-ти видань на рік - 3%;

 • Організації, що видають в порядку разової ініціативи - 25%;

 • Організації, які зникли до 2006-го року - 15% [8, с. 70].

Дана статистика говорить про те, що постійно видають організацій дуже небагато. Тому говорити про масове розвитку електронного книговидання на російському книжковому ринку ще поки рано.

До факторів, які гальмують розвиток електронного книговидання і просування його на ринку, зокрема, вчені відносять проблему відсутності зведеної інформації про своєї продукції. Інформація про електронні виданнях не має систематичного характеру. Основні джерела відомостей - каталоги видавництв, рекламні матеріали, каталоги бібліотек - містять різнорідні. Важко порівнянні дані, що не відображають властивостей електронних видань. Відомості можна отримати від найбільш активних розповсюджувачів електронних продуктів, що не відображає всього різноманіття вже сформованого до сьогоднішнього дня ринку електронних видань. За словами Є.І. Козлової, найбільш повно представлені універсальні комерційні видавництва. Вони більш активні на ринку, тому знайти відомості про них і їх продукції не представляє особливої ​​складності. Комерційні видавництва надають інформацію про свою продукцію на власних сайтах, розміщують відомості в інтернет-магазинах, створюють корпоративні ресурси [8, с. 68].

Дослідники відзначають, що співвідношення комерційних і некомерційних видавництв постійно змінюється у бік останніх, але за кількістю найменувань випускаються електронних видань лідирують професійні комерційні видавництва, які розташовані у великих містах (Москва, Санкт-Петербург). Причому регіональне книговидання, за відомостями на 2007 рік лідирувало по відношенню до столичного.

У регіонах випуском електронних видань займаються організації культури, мистецтва, освіти. Найбільш активні організації системи освіти, але їх видання малотиражні [8, с. 69].

Таким чином, електронне книговидання на сучасному книжковому ринку по праву зайняло свою нішу і знайшло свого споживача. Електронні книжки зручні і володіють у порівнянні з друкованими великою кількістю переваг: мобільність, зручність, економія часу і сил і т.д.

На російському ринку електронні книги займають поки незначне місце, але спостерігається швидкий постійне зростання виробництва електронної продукції. Переважна кількість випущеної електронної продукції становить навчальна, довідкова та наукова література, причому багато дослідників зазначають панування періодичних видань, що продовжуються над непериодическими.

Що видають організації, що займаються виробництвом електронних видань, становлять також невеликий відсоток від загальної кількості видавничих фірм, але існуючі організації є перспективними. Географія розташування фірм і поширення електронної продукції досить широка і охоплює багато регіонів Росії.

Висновок

Електронна книга, безумовно, входить в коло книгознавчих досліджень. Книгознавці не можуть не стосуватися в тій чи іншій мірі всіх тих засобів комунікації, які виконують, так чи інакше функції, властиві традиційній книзі.

Сьогодні деякі дослідники пропонують наступну ієрархію комунікативних та інформаційних наук:

 1. Книгознавство (наука про традиційну книзі і книжковій справі);

 2. Документознавство (наука про нетрадиційні засоби комунікації);

 3. Соціальні комунікації (загальна наука про засоби комунікації та інформації) [3, с. 14-15].

Такий поділ наукових областей обумовлено появою нового комунікаційно-інформаційного підходу до вивчення книги як комплексного явища. Завдяки цьому підходу, прихильниками якого є М.М. Кушнаренко, Г.Н. Швецова-Водка, Ю.М. Столярів та ін, стало можливо вписати електронну книгу в систему знання про книгу, а також виділити власне напрямок вивчення електронного книговидання.

Після визнання комунікаційно-інформаційного підходу багато дослідників займалися вивченням парадигми «документ - книга». Дане співвідношення найбільш повно було розкрито в працях Г.М. Швецової-Водки. Вона зрівняла поняття «книга» і «документ IV», давши таким чином саме широке визначення книги. Виходячи з цього, вчені стали давати свої визначення вже електронного видання та електронного документа. Ці терміни були закріплені в ГОСТ 7.83 - 2001. Інші дослідники давали свої визначення, більше або менше схожі на визначення зі стандарту. При цьому поняття «електронна книга» не закріпилося в стандарті, але існує в енциклопедіях і має кілька значень.

Співвідношення «електронний документ - електронне видання» розкривається через ГОСТ 7.83 - 2001, так як електронне видання в ньому трактується через поняття «електронний документ». Поняття «електронна книга» вживається набагато частіше, ніж представлені вище, але в значенні «електронне видання».

Основна класифікація електронних видань представлена ​​у відповідному стандарті. Однак, потрібно сказати, що заснована вона на критеріях, загальних для електронних і друкованих видань, тому багато дослідників вважають її неповної та пропонують власні класифікації та доповнення до вже існуючих. У роботі були розглянуті класифікації, представлені ГОСТ 7.83 - 2001, Вулем, никандровие і додаткові категорії, запропоновані Козлової.

Всі представлені класифікації не є взаємовиключними, а доповнюють один одного. Ці класифікації розглядають електронну книгу під різними кутами зору і оцінюють її за різними характеристиками.

З класифікаційних моделей видно, що в усьому масиві електронних видань інтернету переважають не окремі електронні документи (монодокументи), а їх сукупності - web-сайти. Формальне перенесення основних груп традиційних документів на електронні недоцільно, так як типізація web-сайтів відрізняється від угруповання електронних видань, запропонованих у ГОСТ 7.83-2001. Тому даний вид електронних мережевих видань особливо піддається додатковому класифікування.

На думку дослідників, створюється враження, що переважна кількість електронних документів, що становлять web-сайти, не проходять редагування і рецензування (виключення становлять лише електронні версії традиційних видань - монографій, журналів, навчальних посібників). Це змушує звертати особливу увагу на їх організаційно-фірмову і авторську приналежність, по надійності якої доводиться судити про інформаційну значимості документів.

Цінність web-сайтів обумовлена ​​їх комплексністю, яка не досягається і не може бути досягнута традиційним виданням. Це особливо яскраво проявляється в організаційно-фірмових сайтах наукового, виробничо-практичного, навчально-наукового характеру, богатоаспектно відображають проблему, напрямки розробок або діяльність різних установ.

Напрями електронного книгорозповсюдження практично не відрізняються від розповсюдження друкованої продукції: традиційні книготорговельні мережі, Інтернет і т.д. Але ця область має одну серйозну проблему - немає єдиної налагодженої системи надання інформації про нову продукцію. Це є одним з факторів гальмування розвитку ринку електронного книгорозповсюдження.

На сьогоднішній день на російському книжковому ринку мало фірм, що займаються виробництвом електронної продукції, що обумовлює і невеликий відсоток електронних книг на ринку книжкової продукції. Але географічне розташування таких підприємств охоплює всю Росію, причому лідирують у виробництві регіони.

На закінчення можна відзначити, що електронна книга - дуже молоде, але достатньо перспективний явище, як у сфері комунікацій, так само як об'єкт вивчення книгознавства.

Список використаної літератури

 1. ГОСТ 7.83 - 2001 та видавничої справи. Електронні видання. Основні види і вихідні відомості: Введ. 2002-07 - 01. М.: Изд-во стандартів, 2001. - 16 с., Дод.

 2. ГОСТ 7.60 - 2003 та видавничої справи. Видання. Основні види. Терміни та визначення: Введ. 2004 - 07-01. М.: Изд-во стандартів, 2003. - 60 с.

 3. Баренбаум, І.Є. Книгознавство та електронна книга / І.Є. Баренбаум / / Книга: дослідні. і матеріали: Зб. 76. - М.: ТЕРРА, 1999. - С. 5-15.

 4. Вуль, В.А. Електронні видання: навч. посібник / В.А. Вуль. - СПб.: БХВ - Петербург, 2003. - 560 с., Іл.

 5. Гиляревский, Р.С. Про тенденції розвитку електронних видань / Р.С. Гиляревский / / Книга: дослідні. і матеріали: Зб. 87: у 2ч. Ч.2 - М.: Наука, 2007 .- С.17-29.

 6. Гиляревский, Р.С. Електронна книга / Р.С. Гиляревский / / Книга. Енциклопедія. - М.: Наук. Вид-во «Велика Російська Енциклопедія», 1999 .- 796., Іл. - С. 729-730.

 7. Зачатейскій, Д.Є. Електронні видання: навч. посібник / Д.Є. Зачатейскій. - Омськ: Изд-во ОмГТУ, 2009. - 96 с.

 8. Козлова, Є.І. Напрями розвитку російського ринку електронного книговидання / Є.І. Козлова / / Книга: дослідні. і матеріали: Зб. 87: у 2ч. Ч.2 - М.: Наука, 2007 .- С.62-71.

 9. Ленський Б.В. «Галактика Гутенберга» та інформаційне суспільство / Б.В. Ленський, В.І. Васильєв / / Книга: дослідні. і матеріали: Зб. 87: у 2ч. Ч.2 - М.: Наука, 2007 .- С. 5-16.

 10. Немирівський, Є.Л. Книга / Є.Л. Немирівський / / Бібліотечна енциклопедія .- М.: Изд-во "Пашков будинок", 2007. - С. 493 - 495.

 11. Нікандров, С.В. Науково-технічна інформація в російськомовній частині Інтернету: цілі, методику та результати вивчення [Ел. ресурс] / Наук. Ел. Б-ка ДПНТБ Росії; Режим доступу: http / / library. Gpntb. Ru

 12. Полтавська, Є.І. Що містить у собі поняття «книга» / Є.І. Полтавська / / Бібліотека. - 2008. - № 11 .- С. 20-23.

 13. Фед. Закон про інформацію, інформаційні технології та захисту інформації. - № 149-ФЗ .- 2006 .- 27 лип .- С. 4.

 14. Чикунов І.М. Електронні видання: визначення, класифікація [Ел. ресурс] / І.М. Чикунов;

 15. Швецова-Водка, Г.Н. Книга і документ: співвідношення понять / Г.М. Швецова-Водка / / Книга: дослідні. і матеріали: Зб. 68. - М.: ТЕРРА, 1994. - С. 19 - 37.

 16. Швецова-Водка, Г.Н. Загальна теорія документа та книги: навч. / Г.М. Швецова-Водка. - Київ: Знання, 2009 .- 488 с .- С. 262-263.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Курсова
  153кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Електронна книга як вид документа
  Електронна т`рговія
  Електронна комерція
  Електронна комерція 2
  Електронна комерція 2
  Електронна комерція 2
  Електронна комерція 2
  Електронна пошта
  Електронна комерція 2
© Усі права захищені
написати до нас