Елективний курс з алгебри для 9-го класу на тему Квадратні рівняння та нерівності з параметром

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Вятський державний гуманітарний університет»

Фізико-математичний факультет

Кафедра дидактики фізики і математики

Випускна кваліфікаційна робота

Елективний курс з алгебри для 9-го класу на тему «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»

курса физико-математического факультета (специальность 050201.65 Математика) Виконала студентка V курсу фізико-математичного факультету (спеціальність 050201.65 Математика)

Юферева Олена Вікторівна.

Науковий керівник:

канд. пед. наук, доцент кафедри дидактики фізики і математики

Крутіхін М.В.

Допущена до захисту в ГАК

. зав. кафедрою М.В. Крутіхін

«___»________________

Декан факультету Є. В. Кантор

«___»________________

Кіров 2008

Зміст

Введення

Глава I. Курси за вибором у профільному навчанні

1.1. Мета, завдання, функції елективних курсів

1.2. Типи елективних курсів

1.3. Курси за вибором на етапі передпрофільне підготовки

1.4. Мотиви вибору школярами елективних курсів

1.5. Вимоги до змісту програм елективних курсів

1.6. Навчально-методичний комплекс

1.7. Курси за вибором в освітній галузі «Математика»

Глава II. Методика проведення елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»

1.1. Загальні методичні положення з проведення елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»

1.2. Розробка занять елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»

1. 3. Дослідне викладання

Висновок

Бібліографічний список

Програми

Введення

Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 р. передбачає створення «системи спеціалізованої підготовки (профільного навчання) у старших класах загальноосвітньої школи, орієнтованої на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів, в тому числі з урахуванням реальних потреб ринку праці ... відпрацювання гнучкої системи профілів» [ 14]. Широкий перехід на профільне навчання у старших класах загальноосвітніх установ Російської Федерації почався з 2006/07 навчального року, а з 2005/06 навчального року - введення передпрофільне підготовки в 9-х класах.

Впровадження елективних курсів на етапі профільної підготовки набуває особливого значення для навчання основним дисциплін, зокрема, математики. Необхідно відзначити, що в останні роки намітився розрив між рівнем математичних знань випускників школи та вимогами вузів. За словами професора МФТІ, члена-кореспондента РАН Л.Д. Кудрявцева, це викликано:

 • невмінням студентів відрізнити те, що вони розуміють від того, що вони не розуміють;

 • невмінням логічно мислити, відрізняючи справжнє міркування від помилкового;

 • невмінням вести діалог: зрозуміти запитання викладача і відповісти на нього;

 • стереотипністю сприйняття інформації, зниженням загального культурного рівня [19].

Тому, як нам представляється, абсолютна більшість учителів математики зацікавлені у веденні елективних курсів. У науковій і методичній літературі є окремі роботи, що стосуються профільного навчання і елективних курсів, зокрема елективних курсів з математики, які носять рекомендаційний характер [29, 30]. Однак, згідно з «Концепція профільного навчання на старшій ступені загальної освіти» [15], профільне навчання повинно бути підкріплено обгрунтованими науково-методичними розробками. Таке протиріччя і обумовлює актуальність теми дослідження, пов'язаної з розробкою елективного курсу.

Актуальність вибору теми елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром» визначається значимістю теми «Квадратний тричлен і його властивості» в шкільному курсі математики і, разом з тим, браком часу на розгляд завдань, пов'язаних з дослідженням квадратного тричлена, містить параметр.

Профільне навчання - це процес включення учнів в активну пізнавальну і дослідницьку діяльність, яка сприяє розвитку їх творчих здібностей. Загальні аспекти такої діяльності розглянуті в роботах відомих психологів, педагогів і математиків-методистів: Г.Д. Глейзера, В.А. Гусєва, Л.В. Занкова, 3.І. Калмикова, Ю.М. Калягіна, В.А. Крутецкого, О.М. Леонтьєва, І.Я. Лернера, М. Н. Скаткина, І.М. Смирнової та ін

При конструюванні елективного курсу з математики необхідно враховувати також попередній досвід постановки факультативних курсів у середній школі. Проблемі постановки та розвитку факультативних курсів з математики присвячено багато робіт, авторами яких є Н.В. Амосов, Е.А. Єрмак, О.Є. Семенов, Т.І. Саламатова, І.І. Поздняков, С.І. Шварцбурд, І.Ф. Шаригін та ін

Мета роботи полягає у вивченні вимог до елективний курсів, розробці курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром» та методичних рекомендацій щодо його проведення.

Об'єкт дослідження - процес профільного навчання математики у 9 класі загальноосвітньої школи.

Предмет - технологічне забезпечення розробки елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром».

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що даний елективний курс допоможе забезпечити більш поглиблене вивчення одного з розділів математики, усунути розбіжності у вимогах з математики, пред'явлених до підготовки випускників у школі і абітурієнтів у вузі, розширити можливості розвитку розумової діяльності учнів, якщо в процесі його вивчення будуть використані:

 • розгляд графічних прийомів розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметром за допомогою роботи школярів з навчальною літературою;

 • рішення задач на дослідження квадратного тричлена, містить параметр, з використанням самоконтролю школярів і взаємоконтролю;

 • таблиці для узагальнення матеріалу за темами «Знак коренів квадратного тричлена», «розташування параболи відносно осі абсцис»;

 • використання різноманітних способів оцінювання результатів навчання та накопичувальної системи балів;

 • вивчення всіх тем курсу з наданням учневі можливості самостійно знаходити шлях вирішення задачі.

У відповідності з метою, об'єктом, предметом і гіпотезою дослідження висуваються наступні завдання дослідження:

 • розглянути загальні положення щодо створення елективних курсів;

 • розробити методичні рекомендації щодо створення програми елективного курсу;

 • розробити елективний курс з алгебри «Квадратні рівняння та нерівності з параметром» та методику його проведення;

 • експериментально перевірити ефективність розробленої методики.

У ході дослідження були використані наступні методи:

 • аналіз літератури;

 • аналіз досвіду розробки елективних курсів;

 • спостереження за роботою учнів, дослідне викладання.

Основною дослідно-експериментальної базою був 9 б клас

Орічевской середньої школи № 1.

Робота складається з двох розділів, опису досвідченого викладання, висновків, бібліографічного списку і додатків.

. Глава I. Курси за вибором у профільному навчанні

1.1. Мета, завдання, функції елективних курсів

Курси за вибором (курси за вибором) - новий елемент навчального плану, який грає важливу роль в системі профільного навчання на старшій ступені школи. На відміну від факультативних курсів, що існують нині в школі, елективні курси - обов'язкові для старшокласників [23].

Мета вивчення елективних курсів - орієнтація на індивідуалізацію навчання і соціалізацію учнів, на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності [10].

Курси за вибором повинні допомогти у вирішенні наступних завдань:

1). Створення умов для того, щоб учень утвердився або відмовився від зробленого ним вибору напрямку подальшого навчання і пов'язаного з певним видом професійної діяльності.

2). Надання допомоги старшокласнику, яке здійснило в першому наближенні вибір освітньої області для більш ретельного вивчення, у розгляді різноманіття видів діяльності, з нею пов'язаних [30].

У відповідності з цілями і завданнями профільного навчання елективні курси можуть виконувати різні функції:

 • підвищення рівня вивчення базових навчальних предметів;

 • вивчення суміжних навчальних предметів на профільному рівні; реалізація міжпредметних зв'язків, інтеграція розрізнених уявлень, сформованих в рамках окремих навчальних предметів, в цілісну картину світу;

 • підготовка до здачі іспитів на підвищеному рівні для учнів, які вивчають предмет на базовому рівні;

 • орієнтація в особливостях майбутньої професійної діяльності, "професійна проба";

 • орієнтація на вдосконалення навичок пізнавальної, організаційної діяльності [10, 11].

Кожна із зазначених функцій може бути ведучою, але в цілому вони повинні виконуватися комплексно.

1.2. Типи елективних курсів

Можна умовно виділити наступні типи елективних курсів.

I. Предметні курси, завдання яких - поглиблення та розширення знань з предметів, що входять до базового навчального плану школи.

Предметні елективні курси можна розділити на кілька груп.

 1. Курси за вибором підвищеного рівня, спрямовані на поглиблення навчального предмета, що мають тематичне і тимчасове узгодження з цим навчальним предметом.

 2. Курси за вибором, в яких поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу, що входять до обов'язкової програми предмета («Застосування похідної до дослідження функцій»).

 3. Курси за вибором, в яких поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу, що не входять до обов'язкової програми предмета («Теорія ймовірності», «Математична логіка»).

 4. Прикладні елективні курси, мета яких - знайомство учнів зі шляхами і методами застосування знань на практиці, розвиток інтересу учнів до сучасної техніки і виробництва.

 5. Курси за вибором, присвячені вивченню методів пізнання природи.

 6. Курси за вибором, присвячені історії предмета, як вхідного в навчальний план школи («Історія математики», «Великі математики»), так і не входить до нього («Історія релігії»).

 7. Курси за вибором, присвячені вивченню методів розв'язання задач (математичних, фізичних, хімічних, біологічних і т.д.), складання і розв'язання задач на основі фізичного, хімічного, біологічного експерименту.

II. Міжпредметні елективні курси, мета яких - інтеграція знань учнів про природу і суспільство («Математичні методи в економіці»).

III. Курси за вибором з предметів, що не входять до базового навчального плану [26].

1.3. Курси за вибором на етапі передпрофільне підготовки

Реалізація ідеї обов'язкової профільності старшої щаблі, ставить випускника основної школи перед необхідністю здійснення відповідального вибору. Вибір підліток повинен зробити і щодо індивідуальної освітньої траєкторії (чи професійної, якщо основна школа стає останнім етапом шкільної освіти) і відносно попереднього самовизначення щодо профілюючого напряму власної діяльності. Концепція профільного навчання на старшій ступені загальної освіти передбачає створення умов в основній школі, що дозволяють учневі зробити цей вибір, а саме - введення передпрофільне підготовки через організацію курсів за вибором [15, 30].

На етапі передпрофільне підготовки елективні (обов'язкові курси за вибором) курси підтримують у школярів інтерес до тієї чи іншої навчальної дисципліни. Перевіряють можливості, здібності хлопців. Допомагають їм вибирати профіль навчання у старшій школі, тобто мають розвиваючу, діяльнісну, практичну спрямованість.

Основні цілі, які стоять перед елективних курсів в основній школі:

 • створити умови, що сприяють усвідомленому вибору профілю навчання у старшій школі;

 • сприяти формуванню особистої відповідальності учнів за зроблений вибір профілю навчання у старшій школі [24].

У 10-11 класах метою елективного курсу є розширення, поглиблення знань, вироблення специфічних умінь і навичок, знайомство з новими галузями науки в рамках обраного профілю.

Це головні відмінності елективних курсів у 9-х класах та в 10-11-х класах, а вимоги до їх розробки та оформлення подібні.

1.4. Мотиви вибору школярами елективних курсів

Так як елективні курси вибираються самими учнями, вони повинні відповідати їх потребам, цілям навчання і мотивів вибору курсу. Слід зазначити, що до основних мотивів вибору елективних курсів у 9-11 класі, які слід враховувати при розробці та реалізації елективних курсів відносяться:

 • підготовка до іспитів з профільних предметів;

 • придбання знань і навичок, освоєння способів діяльності для вирішення практичних, життєвих завдань, відхід від традиційного шкільного «академізму»;

 • можливості успішної кар'єри, просування на ринку праці;

 • цікавість;

 • підтримка вивчення базових курсів;

 • професійна орієнтація;

 • інтеграція наявних уявлень в цілісну картину світу [10].

1.5. Вимоги до змісту програм елективних курсів

Базою для роботи вчителя, провідного елективний курс, можуть стати програми факультативних курсів, різноманітні навчальні посібники. На їх основі вчитель буде складати свій елективний курс з урахуванням рівня підготовленості учнів, наявності тих чи інших засобів навчання в школі; особистих інтересів і т.д. Навіть якщо припустити, що вчитель купить навчально-методичний комплект спеціально створений «під елективний курс», то важко припустити, що їм не буде зроблено в програмі якихось змін. Що необхідно враховувати при розробці елективного курсу?

Базовими вимогами до змісту програм елективних курсів є наступні:

 1. орієнтація на сучасні освітні технології;

 2. відповідність навчального навантаження учнів нормативам;

 3. відповідність прийнятим правилам оформлення програм;

 4. наявність посібники, що містить необхідну інформацію;

 5. короткостроковість проведення курсу;

 6. розвиток змісту одного з базових курсів, вивчення якого здійснюється на мінімальному загальноосвітньому рівні, що дозволяє підтримувати вивчення суміжних предметів на передпрофільне рівні;

 7. задоволення пізнавальних інтересів школяра в різних областях діяльності людини;

8) ознайомлення учнів з комплексними проблемами, що виходять за рамки традиційних навчальних предметів [27].

1.6. Навчально-методичний комплекс

Зазначені вимоги до елективний курсів повинні знайти відображення в системі навчально-методичних матеріалів для вчителя та учнів - навчально-методичному комплексі (УМК). УМК повинен включати в себе наступні основні елементи.

1. Програма курсу.

  1. Пояснювальна записка:

   • Анотація - обгрунтування необхідності введення даного курсу в школі. Анотація повинна включати в себе назву, основний зміст, для кого призначений курс. Важливо, щоб анотація була короткою і в той же час давала споживачеві досить повне уявлення про курс: в чому привабливість курсу для учнів, для вчителів, батьків, шкільної спільноти в цілому.

   • Вказівка ​​на місце і роль курсу в профільному навчанні.

При розробці змісту та методичної системи елективного курсу важливо показати, яке місце курсу в співвідношенні, як з загальноосвітніми, так і з базовими профільними предметами:

 • які міжпредметні зв'язки реалізуються при вивченні елективного курсу;

 • які загальнонавчальні та профільні вміння і навички при цьому розвиваються;

 • яким чином створюються умови для активізації пізнавального інтересу учнів, професійного самовизначення;

 • як введення курсу в навчальний план конкретної школи допоможе у виявленні та вирішенні проблем шкільного суспільства (наприклад, розвиток шкільного самоврядування; організація дозвілля учнів; посилення взаємодії сім'ї і школи; школи, місцевої адміністрації, громадськості; облік регіонального компоненту; поліпшення іміджу та підвищення конкурентоспроможності школи ) [10].

   • Мета і завдання елективного курсу. Мета курсу - для чого він вивчається, які потреби суб'єктів освітнього процесу (учнів, учителів, шкільної спільноти, суспільства) задовольняє. У відповідності з метою формулюються завдання вивчення курсу - що необхідно для досягнення мети; над чим конкретно треба працювати вчителю і учням при вивченні курсу.

    • Методи та форми навчання. Методи і форми навчання повинні визначатися вимогами профілізації навчання, врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів, розвитку і саморозвитку особистості. У зв'язку з цим виділяють основні пріоритети методики вивчення елективних курсів:

  • міждисциплінарна інтеграція, яка сприяє становленню цілісного світогляду;

  • навчання через досвід і співробітництво;

  • облік індивідуальних особливостей та потреб учнів;

  • інтерактивність (робота в малих групах, рольові ігри, імітаційне моделювання, тренінги, метод проектів);

  • особистісно-діяльнісний і суб'єкт-суб'єктивний підхід (більшу увагу до особистості учня, а не цілям вчителя, рівноправне їх взаємодія);

  • 0 ] . фасилітація [1 0].

  Провідне місце в навчанні слід відвести методам пошукового та дослідницького характеру, стимулюючим пізнавальну активність учнів і розвивають навички самостійної роботи. З цією метою в програму повинні бути включені різноманітні практикуми:

  • групова робота з науковим текстом з наступним колективним аналізом для визначення основних понять, для виділення проблеми, постановки цілей і завдань дослідження;

  • робота в бібліотеці: підбір літератури по заданій темі за допомогою каталогів;

  • робота в комп'ютерному класі, використання електронних енциклопедій і довідників, використання пошукових серверів Інтернет для підбору інформації;

  • публічні виступи по заданій проблемі [26].

  При цьому головна функція вчителя - фасилітація - лідерство, засноване на спільній діяльності, спрямоване на досягнення спільної освітньої мети. Такий підхід дозволяє створити позбавлений духу суперництва, конкуренції, агресивності, довірчий психологічний клімат, в основі якого - взаємонавчання, взаємодопомога, співробітництво.

  При визначенні форм організації навчальних занять слід виходити, перш за все, із специфічних цілей курсу. Оскільки, в принципі, не виключається вивчення елективного курсу навіть одним учням, необхідно передбачити варіанти вивчення, як в колективних, так і в індивідуально-групових формах. У той же час, якщо зміст курсу може бути освоєно тільки в групових чи колективних формах, то слід обумовити мінімальну чисельність навчальної групи.

  Важливо передбачити використання таких методів і форм навчання, які давали б уявлення учням про умови і процесах майбутньої професійної діяльності у відповідності з обраним профілем навчання, тобто в якійсь мірі моделювали б їх [10].

    • Очікуваний результат вивчення курсу - це відповідь на питання: які знання, вміння, досвід, необхідні для побудови індивідуальної освітньої траєкторії в школі та успішної професійної кар'єри після її закінчення, будуть отримані; які види діяльності будуть освоєні; які цінності будуть запропоновані для засвоєння. Результати мають бути значущими в першу чергу для самих учнів, що необхідно для забезпечення привабливості курсу на етапі первинного знайомства з ним і його вибору школярами.

    • Система форм контролю рівня досягнень учнів та критерії оцінки. Необхідно розробити як форми проміжного контролю, так і форми підсумкової залікової роботи з курсу. Оцінка може виставлятися як у формі «зараховано / не зараховано», так і за бальною шкалою. З метою підвищення привабливості курсу для учнів і підвищення шансів його просування на ринку освітніх послуг бажано, щоб форми і зміст контролю рівня досягнень учнів у рамках елективного курсу узгоджувалися з вимогами контрольно-вимірювальних матеріалів ЄДІ з базових предметів.

  Для контролю рівня досягнення учнів можуть бути використані такі способи, як спостереження активності на занятті, бесіда з учнями, батьками, аналіз творчих, дослідницьких робіт, результатів виконання діагностичних завдань навчального посібника чи робочого зошита, анкетування, тестування. Важливо використовувати оцінку проміжних досягнень, перш за все як інструмент позитивної мотивації, а також своєчасної корекції діяльності, як учнів, так і вчителі.

  Для проведення підсумкової атестації за результатами вивчення курсу можна використовувати спеціальну залікову роботу (іспит, тест); портфоліо учня, тобто сукупність самостійно виконаних робіт (схеми, креслення, макети, реферати, звіти про дослідження, есе); документально підтверджені досягнення (грамоти, дипломи). Підсумкова оцінка може бути накопичувальної, коли результати виконання всіх запропонованих завдань оцінюються в балах, які підсумовуються по закінченні курсу. При цьому можна використовувати і рейтинг, коли конкретні рамки за кількістю балів для одержання тієї чи іншої оцінки заздалегідь не ставляться, а оцінка визначається по завершенні вивчення курсу в залежності від актуального рівня підготовки учнів.

   1. Навчально-тематичний план. Він включає в себе основний зміст всіх розділів / тем курсу з зазначенням бюджету часу на їх вивчення. Окремо виділяються практичні та лабораторні роботи, екскурсії, навчальні проекти і т. п.

   2. Зміст курсу, що вивчається. Воно включає в себе перелік тем із зразковим розподілом часу за темами та їх реферативний опис.

   3. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу є необов'язковою (факультативної) частиною програми і являють собою дуже стислий виклад рекомендованих автором форм, методів і засобів навчання. При роботі з програмами елективних курсів, які містять методичні рекомендації, слід мати на увазі, що це саме рекомендації, а не вказівки і тим більше не вимоги, що пред'являються вчителеві.

   4. Рекомендована література зазвичай вказується в кінці програми і може даватися єдиним списком або окремими списками для вчителя та для учнів. При складанні таких списків слід враховувати доступність літератури для школи.

  У програми традиційних навчальних курсів включаються вимоги до рівня підготовки учнів, іноді наводяться рекомендації щодо оцінки знань і умінь школярів. Особливістю елективних курсів є те, що ні знання, ні уміння, куплені школярами, формально не оцінюються. Але це зовсім не означає, що результати навчальної роботи залишаються поза полем зору вчителя. Якісна оцінка успіхів учня в освоєнні змісту елективного курсу повинна бути завжди, оскільки в ній закладено величезний виховний і мотиваційний потенціал

  2. Навчальний посібник для учнів.

  Основний зміст курсу може бути представлене як у вигляді традиційного підручника, так і в інших формах (відеокурс, інтерактивна комп'ютерна програма, Інтернет-ресурси і т. п.). Основна функція вчителя - це надання учню інформації для занять у класі (тексти, матеріали для обговорення, питання для дискусій), самостійної роботи з освоєння курсу, для виконання домашніх завдань, підготовки творчих проектів.

  Оптимальна форма підручника з елективного курсу - самовчитель. При цьому важливо враховувати перспективи «післяшкільної» життя навчальної книги: в якій якості вона може бути корисна школяреві по закінченні школи (словник, довідник, книга для читання).

  3. Методичні рекомендації для вчителя / Розробки занять.

  Цей елемент УМК повинен забезпечити якісну підготовку занять, як учителем, так і учнями. Методичні рекомендації, в принципі, можуть бути об'єднані з підручником: в такій книзі вчитель і учень знаходять необхідні для себе матеріали.

  4. Хрестоматія / Анотований список літератури.

  Підготовка хрестоматії необхідна в тому випадку, коли курс заснований на вивченні важкодоступних оригінальних текстів. Якщо рекомендована література доступна, замість хрестоматії доцільно підготувати анотований список літератури із зазначенням, при вивченні яких тим слід використовувати той чи інший джерело.

  5. Робоча зошит / Завдання для самостійної роботи учнів.

  Основна функція робочого зошита - не стільки організувати відтворення матеріалу підручника, скільки, насамперед, запропонувати учневі стати активним учасником відбуваються навколо його життєвих подій. Таким чином, робочий зошит - це задачник і практикум. Завдання робочого зошита повинні забезпечувати пояснення матеріалу курсу, його осмислення і цілеспрямоване застосування у практичній діяльності.

  1.7. Курси за вибором в освітній галузі «Математика»

  Серед шкільних предметів математика займає цілком особливе місце. У середині минулого століття в старших класах вітчизняної школи багато уваги і як наслідок навчального часу приділялася математиці.

  Специфіка викладання математики в старших класах багато в чому визначається тим, що екзамен з математики даний час з алгебри та початків аналізу) є обов'язковим для всіх школярів. В даний час цей іспит проводиться у вигляді ЄДІ. Єдиний державний іспит з математики - процедура серйозна, що вимагає спеціальної підготовки.

  Математику, на відміну від інших предметів, здають в вузах різного профілю (математичних, природничих, технічних, економічних, військових, пов'язаних з математичною лінгвістикою і т. д.). З введенням ЄДІ на вчителя математики явно чи неявно покладається ще більша відповідальність за здачу його випускниками вступних іспитів до вузу.

  З вищевикладеного можна зробити висновок, що у профільній школі математика займе дуже важливе місце, більшість вчителів математики будуть зацікавлені в запровадженні елективних курсів.

  З іншого боку, дуже важливим є питання про те, які це будуть елективні курси, як вчителі розпорядяться відведеним на цей елемент освітньої програми часом.

  Можна прогнозувати, що дуже багато викладачів математики захочуть, явно чи неявно, використовувати елективні курси для закріплення змісту основної програми та / або підготовки учнів до ЗНО.

  Незважаючи на це, в даний час основна мета освіти пов'язується з розвитком особистості та її здатності до активної діяльності, хоча ще недавно основна мета оволодіння знаннями полягала в основному в освоєнні готових знань, узагальненні результатів створеного попередніми поколіннями. Впровадження елективних курсів, що поєднують дві найдавніші науки: математику і філософію, - є одним із способів внести творчість у вивчення математики, представити її не тільки як предмет, що підлягає здачі в режимі ЄДІ [26]. По Про Шпендлер, «математика ... є теж мистецтво». У своїй роботі «Про сенс чисел» він пише: «... слово« творче »має у математичному більше значення, ніж в голих науках. Ньютон, Гаус, Ріман були художніми натурами »[29 с.212].

  Весь курс математики, як правило, будується на вирішенні різних за ступенем важливості і труднощі завдань. Абсолютно ясно, що будь-яку теорему теж можна і потрібно розглядати як завдання, її доказ - як рішення цього завдання, а різні слідства з докази (використання доведеного в різних областях) - як додатки цього завдання. Учень повинен відчувати естетичне задоволення від красиво вирішеною завдання, від встановленої їм можливості додатки математики до інших наук. До цієї мети прагнуть автори багатьох програм елективних курсів з математики [31].

  Важливою метою навчання на елективних курсах є знайомство учнів з математикою як з загальнокультурної цінністю, вироблення розуміння ними того, що математика є інструментом пізнання навколишнього світу і самого себе.

  Методика навчання на елективних курсах повинна поступово розвивати в учнів навички організації розумової праці та самоосвіти. Тут і вміння сприймати пояснюється матеріал, досить швидко його конспектувати, з одного боку, і вміння працювати з підручниками та іншої літературою, з іншого боку. До речі, однією з цілей навчання є розвиток поваги до книги (в першу чергу - навчальної) взагалі. У процесі освоєння програми елективного курсу добре б дати учням можливість використовувати різні підручники, задачники, хрестоматії, енциклопедії і т.д. Великою підмогою тут може стати використання IT технологій. Це і глобальна мережа Інтернет, і навчальні CD диски (в першу чергу так звані електронні бібліотеки) [31].

  Окремо дозволимо собі зупинитися на практиці використання вчителем електронних рефератів як елемента навчання та / або форми контролю рівня досягнень учнів. Часто можна зустрітися з таким явищем: вчитель задає класу написати той чи інший реферат, а учень викачує його з Інтернету. Учитель може (в якості домашнього завдання, залікової роботи, наприклад) спеціально попросити учнів знайти в глобальній мережі декілька рефератів з даної теми, вивчити якусь кількість з них і зробити їх анотований список або вибрати з 2-3 текстів найбільш цікаві місця.

  Таким чином, ми розглянули загальні положення щодо створення та проведення елективних курсів, які будуть враховані при розробці елективного курсу з алгебри для 9 класу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром».

  Глава II. Методика проведення елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»

  1.1. Загальні методичні положення з проведення елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»

  Пояснювальна записка

  Функції виду ( - Квадратний тричлен), де , В шкільному курсі математики надається велике значення. Якщо не вважати найпростішою функції - лінійної, то це єдина функція, для якої в шкільному курсі можуть бути досить строго доведені основні властивості, що становлять зміст теорії і необхідні для вирішення завдань.

  Актуальність курсу визначається значимістю розуміння школярами особливого становища квадратного тричлена у шкільній програмі. Але програма шкільного курсу обмежена і не дозволяє в повному обсязі розглянути завдання на рішення квадратних рівнянь і нерівностей, що містять параметр. Ці завдання часто включаються в письмові роботи при вступі у різні навчальні заклади і викликають в учнів труднощі, зумовлені необхідністю розуміння закономірностей, наявності досвіду аналізу конкретного випадку на основі відомих загальних властивостей об'єкта, систематичності та послідовності у вирішенні, вміння об'єднувати розглянуті окремі випадки в єдиний результат . До таких завдань належать: завдання на застосування теореми Вієта, на співвідношення між коренями квадратного рівняння, на взаємне розташування коренів квадратного рівняння, рішення квадратних рівнянь і нерівностей з параметром аналітично і графічно. Дозволити труднощі учнів і розглянути вищезгадані завдання може даний елективний курс «Квадратні рівняння та нерівності з параметром».

  Місце і роль курсу в освітньому процесі.

  Курс «Квадратні рівняння та нерівності з параметром» призначений для передпрофільне підготовки школярів, для реалізації в 9 класі. Він, з одного боку, підтримує вивчення основного курсу алгебри, спрямований на систематизацію знань, реалізацію внутріпредметних зв'язків, а з іншого - служить для побудови індивідуального освітнього шляху. Курс формує такі вміння та навички як логічність і самостійність мислення, вміння узагальнювати і систематизувати, навички у вирішенні завдань.

  Пропонований курс, як і будь-який інший, покращує імідж і підвищує конкурентоспроможність школи, так як реалізація даного курсу дає більш глибокі знання з математики, збільшує рівень інтелектуального розвитку учнів, що сприяє їх подальшому навчанню.

  При реалізації курсу будуть створені умови для того, щоб учень утвердився або відмовився від зробленого ним вибору напрямку подальшого навчання і діяльності в галузі «Математика». А саме, при систематичному і більш глибокому вивченні тем учень зрозуміє, чи здатний він займатися вивченням математики (вирішувати більш складні завдання, ніж передбачає шкільна програма, розглядати різні варіанти вирішення однієї і тієї ж задачі, знаходити рішення нестандартних завдань і т.д.) і чи хоче він це робити.

  Мета курсу: перейти від репродуктивного рівня засвоєння матеріалу (простого рішення квадратних рівнянь і нерівностей та завдань на їх складання) до творчого; навчити застосовувати знання властивостей квадратного тричлена при вирішенні завдань.

  Завдання курсу:

  • поглибити і розширити знання з алгебри;

  • надати учневі можливість реалізувати свій інтерес до обраного предмету, визначити готовність учня освоювати обраний предмет на підвищеному рівні;

  • бачити квадратний тричлен у всіх його різноманітних формах і вміти використовувати його властивості для вирішення завдань;

  • вміти застосовувати теорему Вієта до квадратному тричленну;

  • дослідити розташування коренів квадратного рівняння;

  • вміти вирішувати квадратні рівняння і нерівності з параметром.

  За типом даний курс є предметним, головне завдання якого полягає в розширенні знань з алгебри. Зокрема, він відноситься до вибором, у якому поглиблено вивчається окремий розділ основного курсу алгебри «Квадратний тричлен і його властивості».

  Мотивами для вибору даного курсу в учнів можуть бути наступні:

  • підготовка до випускних і вступних іспитів;

  • підтримка вивчення базового курсу математики;

  • цікавість;

  • зацікавленість математикою;

  • професійна орієнтація.

  Вимоги, яким відповідає тематика і зміст курсу:

     • підтримка вивчення базового курсу алгебри;

     • соціальна і особистісна значимість: підвищується рівень освіченості школярів, розширюється їх кругозір, задовольняються пізнавальні інтереси в галузі математики;

     • володіння значним розвивають потенціалом (розвиток математичного мислення, вміння систематизувати, узагальнювати, робити висновки).

  Даний курс передбачає використання класно-урочної та лекційно-практичної систем, а також особистісно-орієнтованих педагогічних технологій. При вирішенні завдань значне місце повинні займати пошуки ідей рішення, евристичні міркування, і лише потім, саме рішення, знайдене евристично, проводиться суворим логічним міркуванням.

  Теоретичну частину матеріалу передбачається викладати у формі лекції. На всіх практичних заняттях має бути присутня самостійна робота учнів: індивідуально, в парах, в групах - у залежності від рівня навченості школярів. Також передбачається робота з літературою, робота в комп'ютерному класі, публічні виступи. Така організація сприяє реалізації розвиваючих цілей курсу, так як розвиток здібностей учнів можливо лише при свідомому, активної участі в роботі самих учнів.

  Зміст курсу може бути освоєно як в колективних, так і в індивідуально-групових формах.

  Дана розробка передбачає освоєння курсу в колективній формі.

  Очікуваний результат вивчення курсу:

  • знання учнями властивостей квадратного тричлена;

  • вміння самостійно добувати інформацію і свідомо її використовувати при виконанні завдань;

  • придбання досвіду в знаходженні правильного і раціонального шляхи вирішення завдання;

  • практика роботи в групі: вміння розподіляти обов'язки, враховувати думку кожного члена групи, адекватно оцінювати роботу товаришів (за умови колективної форми організації навчання).

  Одним з результатів освоєння курсу може бути усвідомлений вибір учням інших елективних математичних курсів при профільному навчанні.

  Система форм контролю рівня досягнень учнів та критерії оцінки:

  . I. Форми проміжного контролю:

  • письмові завдання за матеріалом;

  • перевірка домашнього завдання;

  • взаємоконтроль;

  • усну відповідь учня.

  На заняттях учні отримуватимуть бали, що виставляються в табель балів кожного (Таблиця 1).

  Таблиця 1

  Елективний курс

  «Квадратні рівняння та нерівності з параметром» (14 годин)

  Табель балів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (Ф.І.)

  заняття

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  XIII

  XIV

  Бали  Загальний підсумок:

  Всі набрані учнем бали по закінченню курсу підсумовуються, і з'ясовується, як школяр засвоїв програму даного курсу.

  . II. Форма підсумкової роботи - залікова робота, що складається з трьох блоків:

  А - завдання з вибором варіантів відповіді;

  В - завдання з короткою записом відповіді;

  С - завдання, які передбачають розгорнуту відповідь.

  Пропонований курс розрахований на 14 годин. Він може бути використаний як окремий елективний курс, з одного боку, і для розширення і поглиблення ЗУНов, з іншого - при вивченні профільного курсу математики і наявності додаткового часу на його вивчення.

  Програма побудована таким чином, що вчитель сам може вирішувати, скільки і які теми в неї включити в залежності від рівня підготовленості учнів. Теми змістовної частини програми розташовані по наростаючій ступеня складності й труднощі, при цьому вчитель має право обмежитися підбором таких завдань практичного змісту, які будуть доступні всім учням і одночасно підвищать рівень їх математичних знань і створять необхідний рівень знань для продовження вивчення математики в 10 класі математичного профілю. Даний елективний курс може бути використаний вчителем і в старших 10-11 класах для розвитку та систематизації знань учнів з теми та підготовки їх до підсумкової атестації, випускних іспитів у школі та вступних випробувань до ВНЗ.

  При зацікавленості учнів даною темою кількість годин на нього може бути збільшено за рахунок його практичної частини з більшою опорою на завдання вступних іспитів до вузів.

  Для даного курсу не передбачається розробка навчального посібника для учнів та робочого зошита. Для самостійного і більш докладного вивчення курсу школярами використовується анотований список літератури, підготовлений до кожної теми. Завдання для самостійної роботи учнів надають розробки занять, представлені нижче. Також завдання можна брати з літератури, вказаної в кінці програми.

  У якості методичних рекомендацій при підготовці до занять вчитель може використовувати запропоновані нижче розробки занять елективного курсу.

  Зміст курсу, що вивчається

  1.Квадратное рівняння і його коріння.

  Визначення квадратного рівняння. Дискримінант квадратного рівняння. Коріння квадратного рівняння. Ступінь тричлена. Число коренів квадратного рівняння. Поняття про рішення задачі з параметром.

  2.Теория Вієта. Знаки коренів квадратного рівняння. Співвідношення на корені квадратного тричлена.

  Теорема Вієта для повного і наведеного квадратного рівняння.

  Теорема, зворотна теоремі Вієта. Умови, що визначають знаки коренів квадратного рівняння. Рішення задач на застосування теореми Вієта та зворотного їй, визначення знаків коренів квадратного рівняння, на співвідношення між коренями квадратного тричлена.

  3. Розташування параболи відносно осі абсцис.

  Графік квадратичної функції.

  Застосування графіка квадратичної функції при вирішенні квадратних рівнянь і нерівностей з параметром.

  4. Розташування коренів квадратного рівняння.

  Графічна характеристика розташування коренів квадратного рівняння на числовій прямій по відношенню до фіксованого числа.

  5. Графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметрами.

  Графічні прийоми рішення в площині «змінна-параметр»

  . Графічні прийоми рішення в площині xOy.

  6. Рішення квадратних рівнянь і нерівностей з параметром.

  Рішення квадратних рівнянь і нерівностей для всіх значень параметра.

  Навчально-тематичний план

  Таблиця 2

  п \ п

  Тема

  Кількість годин

  в тому числі:
  лекції

  Практикуми

  1


  2

  3

  Квадратний тричлен і його властивості. Поняття про рівняння з параметром.

  Теорема Вієта. Знаки коренів квадратного тричлена

  Співвідношення на корені квадратного тричлена

  3

  0,5


  1,5


  4

  Квадратний тричлен: Теорема Вієта. Знаки коренів квадратного тричлена. Співвідношення на корені квадратного рівняння

  1


  1

  5


  Розташування параболи відносно осі абсцис

  1


  1

  6

  7

  Розташування коренів квадратного тричлена

  2

  1

  1

  8

  9

  Графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметром

  2

  1

  1

  10

  11

  Рішення квадратних рівнянь і нерівностей з параметром

  2


  2

  12

  Різні завдання

  2


  2

  13

  Залік

  1


  1

  14

  Конференція

  1


  1


  Разом годин:

  14

  2

  12

  Вимоги до рівня засвоєння навчального матеріалу

  У результаті вивчення програми елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром» учні отримують можливість:

  ЗНАТИ:

  • умови, що визначають знаки коренів квадратного рівняння;

  • спосіб вирішення завдання на співвідношення між коренями квадратного тричлена;

  • варіанти розташування параболи відносно осі абсцис і умови, виражені через коефіцієнти рівняння параболи, що задають відповідне розташування;

  • умови, що визначають розташування коренів квадратного рівняння;

  • графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметрами.

  ВМІТИ:

  • використовувати властивості квадратного тричлена;

  • застосовувати теорему Вієта і зворотну їй для складання квадратного рівняння за його коріння і знаходження коренів квадратного рівняння;

  • знаходити знаки коренів квадратного тричлена, не знаючи самих коренів, в залежності від параметра;

  • визначати коріння квадратного рівняння в залежності від параметра, що задовольняють деяким співвідношенням;

  • дослідити квадратні рівняння і нерівності з параметром, використовуючи графік квадратичної функції;

  • вирішувати завдання на розташування коренів квадратного тричлена;

  • застосовувати графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметром;

  • знаходити спосіб розв'язання задач, пов'язаних з дослідженням квадратних рівнянь і нерівностей з параметром.

  Методичні рекомендації

  При реалізації програми доцільно:

  • адаптувати навчальний матеріал відповідно до рівня підготовки контингенту учнів. При цьому доступність змісту не повинна завдавати шкоди її науковості;

  • при обговоренні завдань використовувати евристики - мистецтво пошуку рішення, в якому можна користуватися якими завгодно міркуваннями, несуворими міркуваннями, зокрема, геометричною інтерпретацією;

  • гранично орієнтувати зміст вивченого матеріалу на практичне застосування;

  • приділяти велику увагу процесу цілепокладання;

  • забезпечити умови, необхідні для оволодіння способами самостійного взаємодії з різними джерелами інформації теперішнього часу;

  • використовувати різноманітні методи контролю, підсумкової формою контролю є здача папки з вирішеними завданнями за курсом (не менше 2 завдань за заняття);

  • вважати критерієм ефективності вивчення програми підвищення інтересу до предмета і подальше навчання в 10 класі математичного профілю.

  Для практичної частини необхідно підбирати завдання з діючих підручників алгебри 8-9 класів, відмічені (*), а також завдання підвищеної труднощі [1], [3], [21]. Для розвитку мотивації до вивчення курсу слід підбирати (запозичувати) завдання з матеріалів вступних іспитів до ссузів і вузи [6], [7], [17], або з деякими змінами в них, такими, щоб завдання безпосередньо примикали до завдань вступних іспитів і за змістом, і за рівнем труднощі. З іншого боку, зміст вступних іспитів, рівень складності пропонованих задач досить невизначені, і тому рішення цих більш складних завдань дозволить побудувати процес діагностики для створення 10 класу математичного профілю і, крім цього, створить «запас міцності» на майбутнє.

  На заключному занятті елективного курсу можна провести конференцію учнів з підбиттям підсумків вирішення завдань і наданням кожним слухачем своєї папки з вирішеними в ній завданнями, що зацікавили їх (за одне заняття в папку повинно відбиратися не менше двох завдань). Складання папки з завданнями сприяє закріпленню і систематизації знань учнів. У майбутньому вона може стати в нагоді при підготовці до випускних і вступних іспитів.

  Література

  [1] - [9], [12], [13], [16] - [18], [19] - [22], [25], [28], [32], [33].

  1.2. Розробка занять елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»

  . Заняття I. Квадратний тричлен і його властивості. Поняття про рівняння з параметром

  Мета: закріплення знань з теми «Квадратний тричлен і його властивості»; розвиток вміння вирішувати нестандартні задачі.

  Хід заняття:

  1. Організаційний момент. Введення в елективний курс «Квадратні рівняння та нерівності з параметром», повідомлення цілей і завдань даного курсу, вимог до учнів, форм і методів роботи, системи контролю рівня досягнень учнів і критеріїв оцінки, очікуваного результату після закінчення вивчення курсу.

  2. Оглядова лекція на тему «Квадратний тричлен і його властивості. Поняття про рівняння з параметром ».

  Перш за все, згадаємо факти, вивчені в курсі алгебри, про квадратному тричленні Ax х+ C (при А + B х + C (при А 0) (1).

  1. Кількість коренів квадратного тричлена.

  = B 2 -4 AC : Для визначення кількості коренів квадратного тричлена досить знати знак дискриминанта D = B 2 -4 AC: >0 ; один корень, если D =0 ; нет корней, если D <0 . два корені, якщо D> 0; один корінь, якщо D = 0; немає коріння, якщо D <0.

  2. Знаходження коренів квадратного тричлена при D 0 за формулою

  . =0 корни совпадают Причому, при D = 0 коріння збігаються .

  3. Теорема Вієта: Якщо дискримінант (При А 0), то тричлен Ax х+ C + B х + C має коріння і , Що задовольняють співвідношенням: (*)

  І навпаки, якщо числа і задовольняють співвідношенням (*), То вони є корінням квадратного тричлена Ax х+ C . + B х + C.

  4. Квадратне рівняння - це рівняння, відповідне квадратному тричленну (1), Ax х+ C =0 , где х – переменная, А, В, С - некоторые числа, А + B х + C = 0, де х - змінна, А, В, С - деякі числа, А 0.

  5. Поняття про рівняння з параметром.

  ( x , a )=0 . Нехай задано рівняння f (x, a) = 0. Його називають рівнянням з невідомим х і параметром а, якщо, зокрема, ставиться завдання знайти х для кожного значення а.

  Рівняння з параметром - це, по суті, стислий запис безлічі рівнянь, одержуваних при різних значеннях а.

  Приклад. Розглядається серія рівнянь: , , . У загальному вигляді ці рівняння можна записати: , Де а - деяке число, яке називається параметром.

  1. Рішення задач

  3.1. Розгляд прикладу вирішення задачі:

  При яких значеннях m рівно один з коренів рівняння 2 + х +2 m-3 = 0 дорівнює 0?

  Учитель записує рішення на дошці і пояснює кожен крок.

  3.2. Рішення задач.

  - Завдання 1, 2: кожне завдання один з учнів вирішує на дошці, інші - у зошиті. Після рішення завдання 2 учень з допомогою вчителя записує на дошці умови, що визначають кількість коренів квадратного рівняння в залежності від значення А (а).

  - Завдання 3: учням дається час на самостійне виконання завдання. Після того, як із завданням впоралася третину класу, один з учнів, його виконали, записує рішення на дошці.

  Додаткові завдання:

  - Учні, які вирішують «вперед», самостійно виконують завдання 4-7. В кінці заняття проводиться усна перевірка вирішення цих завдань: розповідається ідея і кроки рішення.

  Завдання.

  Основна частина:

  1. ровно один из корней уравнения равен 0: При яких значеннях m рівно один з коренів рівняння дорівнює 0:

  2 +( m +3) x + m -3=0 x 2 + (m +3) x + m -3 = 0

  2. При яких значеннях параметра р рівняння рх - Х +3 = 0 має єдине рішення?

  При вирішенні даного рівняння необхідно врахувати, що може бути р = 0. У цьому випадку рівняння також має єдине рішення.

  У загальному випадку умови існування єдиного рішення запишуться таким чином:

  або

  Якщо то рівняння не має коренів.

  Якщо то рівняння має нескінченно багато рішень.

  1. При яких значеннях параметра а рівняння ах -4х + а +3 = 0 має не більше одного кореня?

  Додаткові завдання:

  4. При яких значеннях а корені рівняння 2 + (5а-1) х +3 а =- а рівні за модулем, але протилежні за знаком?

  1. , при которых уравнение ( k -2) x Знайдіть всі значення параметра k, при яких рівняння (k -2) x +2 k -3=0 имеет хотя бы один корень? -2 Kx +2 k -3 = 0 має хоча б один корінь?

  2. Довести, що при будь-якому значенні а рівняння х 2 + (а-2) х + (а-3) = 0 має два корені.

  3. При яких значеннях параметра а рівняння має єдине рішення?

  4. Підведення підсумків заняття:

  - Цікавими чи з'явилися завдання?

  - Чи не є вони складними або, навпаки, простими?

  Виставлення учнями самим собі балів за кожне вірно вирішена завдання (1 завдання - 1 бал).

  5. Постановка домашнього завдання:

  Завдання, аналогічні завданням, що вирішуються на занятті:

  1. оба корня уравнения х 2 +(16- k )х+ k +8=0 равны 0? а) За яких значеннях k обидва кореня рівняння х 2 + (16 - k) х + k +8 = 0 рівні 0?

  -1=0 б) При яких значеннях а корені рівняння х 2-2х + m -1 = 0

  рівні за модулем, але протилежні за знаком?

  2. За яких а рівняння

  а) -4) Х + (2а-4) х-(а-2) = 0 має не менше одного рішення;

  б) (а +1) х +2 (А +1) х-2 = 0 не має коренів.

  Завдання на самостійний пошук рішення:

  3. х+с=0 , если а– b +с=0 . а) Знайти коріння квадратного рівняння ах 2 + b х + с = 0, якщо а-b + с = 0.

  б) При яких значеннях параметра а рівняння рівносильні? (Пригадати, які рівняння називаються рівносильними)

  Література: [3], [8], [12], [13], [18].

  . Заняття II. Теорема Вієта. Знаки коренів квадратного тричлена

  Мета: формування вміння визначати знаки коренів квадратного тричлена, застосовуючи теорему Вієта.

  Хід заняття:

   1. Організаційний момент. Повідомлення теми і цілей заняття.

   2. Перевірка домашнього завдання: рішення № 1, № 2 записано вчителем на дошці, учні перевіряють; № 3: один з учнів, який виконав завдання № 3а), записує до початку заняття рішення на дошці, другий - № 3б); потім завдання розбираються. Якщо завдання ніким не виконані, то рішення пояснює вчитель.

   3. Оглядова лекція по темі «Теорема Вієта. Знаки коренів квадратного рівняння ».

  Теорема Вієта: Якщо дискримінант (При А 0), то тричлен Ax х+ C + B х + C має коріння і , Що задовольняють співвідношенням: (*)

  І навпаки, якщо числа і задовольняють співвідношенням (*), То вони є корінням квадратного тричлена Ax х+ C . + B х + C.

  Виходячи з теореми Вієта, виходять умови, що визначають знак коренів тричлена (Таблиця 3).

  Таблиця 3.

  Знак коренів

  > 0

  > 0

  0

  0

  <0

  <0

  0

  0

  > 0

  <0

  = 0

  > 0

  = 0

  <0

  Умови

   1. Рішення завдань. Завдання 1 вирішує один з учнів на дошці. Потім учні виконують завдання самостійно з подальшою перевіркою на дошці.

  Завдання:

  1. При якому значенні параметра а рівняння х 2 + (3а-5) х-2 = 0 має різних знаків?

  2. При якому значенні параметра а коріння тричлена -4) Х 2 + (а +2) х +2 позитивні?

  3. Знайти всі а, для яких рівняння (а-1) х 2 + (2а +3) х +2 + а = 0 має одного знака.

  4. Знайти всі а, при яких нерівність справедливо для всіх невід'ємних х.

  5. Не вирішуючи рівняння визначити знаки його коренів: ах +2 (А +1) х +2 а = 0;

  Додаткові завдання:

  6. При яких значеннях р нерівність -4 (Р +3) х +4 <р справедливо для всіх негативних х?

  7. Визначити знак коренів рівняння:

  а) 3ах + (4-6-а) +3 (а-1) = 0; б) (а-3) х 2 -2 (3а-4) х +7 а-6 = 0.

  8. Розв'язати рівняння, використовуючи теорему Вієта: х 2 - (2а +1) х + а + а 2 = 0.

  5. Підведення підсумків.

  - Яка була тема заняття? Що нового дізналися на занятті?

  - Чи досягли мети, поставленої на початку заняття?

  Учитель ставить бали (від 1 до 8) учням, найбільш активно працювали на занятті.

  6. Постановка домашнього завдання.

  1. При якому значенні параметра а обидва кореня рівняння

  (А-2) х 2-2ах + а +3 = 0 позитивні?

  2. Визначити знак коренів рівняння: (а-2) х 2-2ах +2 а-3 = 0.

  3. Знайти всі а, при яких нерівність справедливо для всіх негативних х.

  4. Завдання по темі наступного заняття «Співвідношення на корені квадратного тричлена»:

  А) При якому значенні параметра а рівняння х 2 + (а 2 + а-2) х + а = 0 має, сума яких дорівнює 0?

  Б) При якому значенні параметра а один з коренів рівняння

  х 2 - (3а +2) х + а 2 = 0 в дев'ять разів більше іншого?

  Література: [4], [8], [9], [13], [18], [27].

  . Заняття III. Співвідношення на корені квадратного тричлена

  Мета: відпрацювання навику застосування теореми Вієта при вирішенні завдань; формування вміння записувати на математичній мові умову задачі, уміння аналізувати, узагальнювати, знаходити раціональний спосіб розв'язання задачі.

  Хід заняття:

  1. Організаційний момент.

  2. Розбір домашнього завдання.

  У № 1-3 усно перевіряється ідея рішення і називаються відповіді. Ті, хто не впорався з рішенням якогось завдання, повинні звернутися по допомогу до тих, у кого рішення виконано вірно, і виправити свої помилки.

  Учням пропонується показати знайдене рішення № 4. Завдання докладно розбирається, що аналізується.

  3. Рішення задач.

  3.1. При розборі № 4 з домашнього завдання робиться висновок, як виконувати завдання на співвідношення між коренями квадратного рівняння, а саме: щоб знайти всі значення параметра а, при яких корені рівняння Ax х+ C = 0 удовлетворяют некоторому соотношению G ( + B х + C = 0 задовольняють деякому співвідношенню G ( , )=0 (соответственно, G ( , A) = 0 (відповідно, G ( , ) , A) ( 0 або G ( , ) , A) 0), досить знайти всі значення а, задовольняють умовам:

  ( (Для G ( , ) , A) ( 0 або G ( , ) , A) 0 отримуємо відповідні нерівності замість третього рівняння системи).

  3.2. Спільне виконання завдання:

  При яких значеннях сума квадратів коренів рівняння дорівнює 4?

  При виконанні завдання необхідно виразити через коефіцієнти рівняння суму квадратів коренів рівняння; знайти а; перевірити існування коренів, підставивши отримані а в дане рівняння.

  3.3. Виконання завдань у парах.

  Кожне запропоноване завдання спочатку обговорюється в парах. Потім відбувається загальне обговорення рішення. Знайдене рішення одним з учнів записується на дошці.

  1. Знайти всі значення , При яких корені рівняння задовольняють умові .

  2. При яких значеннях сума квадратів коренів рівняння є найменшою? Чому дорівнює ця сума?

  У наступних задачах використовується таке співвідношення між корінням, яке безпосередньо не виражається через коефіцієнти. У цьому випадку складаємо систему, де два рівняння - формули Вієта, а третє - задане співвідношення. При вирішенні такої системи корені рівняння зазвичай знаходяться, тому спеціально перевіряти їх існування не треба.

  3. За яких а різниця коренів рівняння дорівнює 14?

  4. произведение корней уравнения х 2 +3х+( k 2 -7 k +12)=0 равно 0? При яких значеннях параметра k твір коренів рівняння х 2 +3 х + (k 2 -7 k +12) = 0 дорівнює 0?

  5. За яких а різниця коренів рівняння 2 - (а + 1) х + (а - 1) = 0 дорівнює їх добутку?

  Додаткові завдання:

  6. У рівнянні х 2-2х + а = 0 квадрат різниці коренів дорівнює 16. Знайти а.

  7. Відомо, що корені рівняння х 2-5х +4 = 0 на 1 менше коренів рівняння х 2-7х +3 а-6 = 0. Знайти а й коріння кожного з рівнянь.

  8. Нехай х 1 і х 2 - корені рівняння 2-7х-3 = 0. Скласти квадратне рівняння, коренями якого є числа х 1 -2 і х 2 -2.

  4. Підведення підсумків заняття.

  - Що потрібно зробити, щоб вирішити завдання на співвідношення на корені квадратного рівняння?

  Учні в парі оцінюють роботу один одного за п'ятибальною шкалою. Також вчитель ставить по одному балу найбільш активним учням.

  5. Постановка домашнього завдання

  Завдання, обов'язкові для виконання:

  1. У рівнянні х 2-4х + а = 0 сума квадратів коренів дорівнює 16. Знайти а.

  2. При якому значенні а сума квадратів коренів рівняння х 2 + (2-р) х-р-3 = 0 дорівнює квадрату різниці коренів цього рівняння?

  3. Визначити а таким чином, щоб коріння рівняння 2 + (2а-1) х + а-1 = 0 задовольняли співвідношенню -4х = 11.

  Додаткові завдання:

  1. Нехай х 1 і х 2 - корені рівняння 2-7х-3 = 0. Скласти квадратне рівняння, коренями якого є числа 1 +3 і 2 +3.

  2. Не вважаючи коренів рівняння 2 +8 х-1 = 0 знайти х 1 х 2 3 + х 2 х 1 3.

  3. корни уравнения х 2 +рх+ q =0 равны и При яких значеннях р і q корені рівняння х 2 + рх + q = 0 рівні і ?

   Література: [5], [16], [25], [29], [33].

   . Заняття IV. Квадратний тричлен: теорема Вієта; знаки коренів квадратного тричлена; співвідношення на корені квадратного рівняння

   Мета: закріплення вміння використовувати теорему Вієта для визначення знаків коренів квадратного тричлена і рішення задач на співвідношення між коренями квадратного рівняння; застосування наявних знань при вирішенні завдань; формування вміння працювати в групі.

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент.

   2. Перевірка домашнього завдання: 3 учні до початку заняття записують рішення задач № 1-3 на дошці. На занятті учні перевіряють рішення, виправляють помилки. Завдання № 4-6 вчитель перевіряє індивідуально у кожного учня.

   3. Рішення задач. Клас ділиться на групи по 4-5 чоловік. Кожна група отримує по 2 блоки завдань (у всіх завдання однакові), які необхідно вирішити за певний час (20 хв).

   За кожне вірно вирішена завдання першого блоку буде ставитися 2 бали, другого блоку - 3 бали.

   За 17 хвилин до закінчення заняття групи припиняють свою роботу, починається перевірка і обговорення рішень, знайдених групами. За результатами перевірки підводяться підсумки, і виявляється група-переможець.

   Завдання:

   Блок 1.

   1. При яких значеннях параметра а рівняння (а-2) х + (4-2а) х +3 = 0 має єдине рішення?

   2. При яких значеннях а рівняння

   -6а +8) + (а -4) Х + (10-3а-а ) = 0 має більше 2-х коренів?

   1. При якому значенні параметра а рівняння х 2 -2 (а-1) х + а +5 = 0 має позитивні коріння?

   2. При якому значенні параметра а рівняння х 2 + (3а-5) х-2 = 0 має різних знаків?

   3. При якому значенні параметра а обидва кореня рівняння

   х 2 - (3а-2) х-6а = 0 ненегативні?

   1. сумма корней уравнения При яких значеннях параметра k сума коренів рівняння

   (х-1)-1=0 равна сумме квадратов корней? х 2 -2 k (х-1) -1 = 0 дорівнює сумі квадратів коренів?

   1. Нехай х 1 і х 2 - корені рівняння 2-7х-3 = 0. 1 и 1/ x 2 . Скласти квадратне рівняння, коренями якого є числа 1 / x 1 і 1 / x 2.

   2. Не вважаючи коренів рівняння 2 +8 х-1 = 0, знайти х 1 / х 2 + х 2 / х 1.

   Блок 2.

   1. При якому значенні параметра а рівняння х 2 + (а +3 А +2) х = 0 і х 2 -2 (а +2) х +5 а +6 = 0 рівносильні?

   2. При якому значенні параметра а коріння тричлена

   2 + (а -4а) х + а-1 рівні по модулю і протилежні за знаком?

   1. Знайти всі значення а, при яких має коріння рівняння

   (2а +1) х -3 (А +1) х + (а +1) = 0.

   1. При якому значенні а рівняння х 2 + ах +1 = 0 і х 2 + х + а = 0 мають спільний корінь?

   2. При яких значеннях параметра р сума квадратів коренів рівняння х 2 + (р-1) х + р -1,5 = 0 найбільша?

   3. Знайти найменше значення виразу х 1 2 + х 2 2, якщо х 1 і х 2 - корені рівняння х 2 - 2ах + а + 6 = 0.

   4. Коріння х 1 і х 2 рівняння х 2 + рх +12 = 0 мають властивість х 2-х 1 = 1. Знайти р.

   5. При якому значенні а рівняння (а +4 х-х -1) (А +1- ) = 0 має 3 кореня?

   1. Підведення підсумків заняття:

   - Підрахунок кількості вірно вирішених завдань у кожної команди, нарахування командам балів.

   - Визначення рівня досягнення цілей уроку і міру участі кожного учня в занятті, оцінка роботи школярів. У кожній групі заповнюється таблиця (Таблиця 4), відбувається розподіл загальної кількості балів між членами кожної команди.

   5. Постановка домашнього завдання:

   Кожен учень повинен виконати будь-які п'ять завдань з блоків 1 і 2, які не вирішував на занятті.

   Література: [3], [4], [5], [8], [9], [12], [13], [16], [18], [25], [29], [32], [33].

   . Заняття V. Розташування параболи відносно осі абсцис

   Цілі: розгляд можливих випадків розміщення параболи відносно осі абсцис; використання графічних уявлень при вирішенні завдань; застосування наявних знань за рішенням квадратного рівняння.

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент.

   2. Актуалізація наявних знань і мотивація вивчення нового матеріалу.

   Графік квадратичної функції /(2 A ); - D /(4 A )) . - Парабола, вершина якої знаходиться в точці з координатами (- B / (2 A); - D / (4 A)).

   Учням дається завдання самостійно зобразити всі можливі випадки розташування параболи відносно осі Ох. Потім один з учнів зображує ці варіанти на дошці.

   Виникають питання: Як задати потрібне розташування параболи? Яким умовам повинні задовольняти коефіцієнти параболи, щоб вона була певним чином розташована відносно осі Ох?

   3. Вивчення нового матеріалу.

   Відбувається розмова по зображеним малюнків, в результаті якої складається таблиця (Таблиця 5).

   Таблиця 5

   1.


   2.


   3.   4.   5.   6.

   4. Закріплення отриманих знань.

   Спільне рішення завдань: вирішення завдання 1 вчитель пояснює і записує на дошці, далі - учні з підказками вчителя.

   1. При яких значеннях параметра нерівність виконується для будь-яких

   2. За яких нерівність виконується для всіх ?

   2. При яких значеннях нерівність виконується для одного значення

   3. За яких нерівності і рівносильні?

   4. При яких значеннях параметра з всі значення функції належать інтервалу

   5. За яких функція визначена для всіх ?

   1. Підведення підсумків заняття.

   - Чи складно було знайти ідею для вирішення того чи іншого завдання?

   - Найцікавіше вирішувати завдання за певним алгоритмом (іноді приводить до довгого рішенням і громіздким обчисленням) або у кожному завданню шукати свій, більш раціональний, шлях вирішення?

   Учитель оцінює роботу учнів на занятті за п'ятибальною шкалою і повідомляє результати. Учні можуть підвищити або знизити оцінку один одного, аргументувавши свою відповідь.

   1. Постановка домашнього завдання.

   Домашнє завдання дається за варіантами. Його учні виконують за день до наступного заняття і віддають на перевірку однокласникам: ті, у кого був перший варіант, перевіряють завдання у тих, у кого був другий варіант.

   Варіант 1.

    1. При яких значеннях графік функції

    2. цілком розташований нижче осі абсцис? Відповідь: .

   2. За яких нерівність виконується тільки для одного значення Відповідь:

   3. При яких значеннях пряма не перетинає параболи і ? Відповідь:

   Варіант 2.

   1. При яких значеннях нерівність виконується для будь-яких Відповідь:

   2. При яких значеннях функція приймає тільки негативні значення? Відповідь: .

   3. При яких значеннях і пряма має з кожної параболою і єдину спільну точку? Відповідь: і .

   Література: [20], [25].

   . Заняття VI. Розташування коренів квадратного рівняння

   Мета: розгляд умов, що визначають розташування коренів квадратного рівняння; закріплення наявних знань.

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент. Повідомлення плану і мети заняття.

   2. Перевірка домашнього завдання. Завдання, що викликали найбільші труднощі, розбираються. Їх рішення пояснюють учні, які впоралися із завданням.

   3. Лекція за темою «Розташування коренів квадратного рівняння» (Додаток 1).

   4. Підведення підсумків заняття.

   - З чим сьогодні познайомилися на уроці? Які нові факти дізналися?

   1. Постановка домашнього завдання.

   1. При яких значеннях параметра а корені рівняння менше 1?

   2. , при котором уравнение Знайти безліч значень параметра m, при якому рівняння має два кореня, укладені між -1 і 1.

   3. При яких значеннях параметра а рівняння має хоча б один спільний корінь з рівнянням ?

   Література: [2], [7], [9], [13], [17], [25], [32], [33].

   . Заняття VII. Розташування коренів квадратного тричлена

   Мета: закріплення знань по темі «Розташування коренів квадратного рівняння».

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент.

   Повідомлення плану уроку і способу роботи.

   Клас ділиться на дві групи. Учні самостійно вирішують запропоновані ним на картках завдання. Потім дається деякий час, щоб у групах обговорили рішення і вибрали відповідає за кожним завданням. Представник першої групи відповідає, а представник другої групи слухає відповідь, задає питання, виправляє рішення, якщо потрібно. За кожну відповідь групам нараховуються бали: якщо відповідь повний, не вимагає доповнень і пояснень, то група отримує 5 балів; якщо у представника другої групи є доповнення і питання, але рішення в цілому вірне і на всі виниклі питання отримано правильну відповідь, то перша група заробляє 3 бали, а друга група 2; якщо ідея рішення вірна, але до відповіді є суттєві доповнення та що хтось не може відповісти на питання супротивника, то команди отримують відповідно по 1 балу і 4 бали. Учитель контролює виконання завдань, виставляє бали командам.

   1. Перевірка домашнього завдання. Представник однієї групи пояснює рішення завдання 1, представник другої - завдання 2. Рішення завдання 3 записано вчителем на дошці, учні перевіряють своє рішення.

   2. Рішення задач.

   1. При яких значеннях а рівняння має 2 корені, один з яких менше 2, а другий більше 3.

   2. При яких значеннях параметра а обидва кореня рівняння лежать у проміжку (-1; 2)?

   3. Знайти всі значення а, при яких рівно один корінь рівняння задовольняє умові х <-1.

   4. Знайти, при яких а нерівність справедливо для всіх .

   5. За яких а всі рішення нерівності є рішеннями нерівності ?

   6. Знайти всі позитивні значення параметра а, при яких кожне число з відрізка [1, 2] є рішенням нерівності .

   4. Підведення підсумків заняття.

   - Що було складніше: знайти рішення задачі або шукати помилку в запропонованих міркуваннях?

   Вчитель виділяє найбільш поширені помилки, вказує, на які моменти при вирішенні задач потрібно звернути особливу увагу.

   Підраховується кількість набраних командами балів. Бали діляться між членами команд порівну, кожному виступав дається додатково 2 бали.

   5. Постановка домашнього завдання:

   . I. 1. При якому значенні параметра а один корінь рівняння + А +1) х 2 + (а-1) х + а = 0 більше 3, а інший менше 3?

   2. При якому значенні параметра а коріння рівняння задовольняють нерівності ?

   3. Знайти всі значення а, при яких квадратний тричлен <2. від'ємний при всіх значеннях х, які відповідають умові 1 <x <2.

   . II. З класу обираються дві групи по 3 людини, які будуть готувати виступ на наступному занятті по темі «Графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметрами». Частину літератури для підготовки надає вчитель, частина учні шукають самі.

   Література: [2], [7], [9], [13], [17], [25], [32], [33].

   . Заняття VIII. Графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметрами

   Мета: формування вміння вирішувати квадратні рівняння і нерівності графічними методами.

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент.

   2. Перевірка домашнього завдання. До початку заняття вчитель запитує, хто виконав домашнє завдання, і просить записати рішення завдань декількох учнів. На занятті рішення перевіряється.

   3. Вивчення нового матеріалу.

   На попередньому занятті були обрані дві групи учнів для того, щоб вони пояснили всьому класу тему «Графічні прийоми розв'язання рівнянь і нерівностей з параметром».

   Виступ 1. Графічні прийоми розв'язування задач з параметрами в системі «змінна - параметр».

   . У системі «змінна - параметр» на координатній площині (х; а) (або (а; х)) зазначаються всі точки, координати яких задовольняють заданому рівнянню (нерівності, системи рівнянь або нерівностей), які утворюють деяку фігуру G. . При кожному фіксованому значенні параметра а проводиться пряма, паралельна осі Ох через точку (0; а). При даному значенні параметра а рішенням завдання буде безліч абсцис х усіх точок перетину прямої з фігурою G.

   Приклад. Розв'яжіть рівняння в залежності від параметра а.

   Виступ 2. Графічні прийоми розв'язування задач з параметрами в системі (х; у).

   У системі (х; у) будуються графіки функцій, що стоять в лівій і правій частинах рівняння або нерівності (або безліч точок у площині (х; у), координати яких задовольняють заданим рівнянням або нерівностей системи). При цьому залежно від значення параметра, один з графіків (або деякі з графіків) відчуває рух або перетворення. При фіксованому значенні параметра положення всіх графіків визначені конкретно. При цьому значенні параметра рішенням рівняння (нерівності, системи) буде безліч абсцис точок перетину отриманих графіків (областей).

   Приклад. Залежно від значень параметра а визначити число коренів рівняння .

   4. Закріплення отриманих знань.

   1. Для всіх значень параметра а розв'язати систему нерівностей графічним методом у системі (х; а).

   2. У залежності від значень параметра а визначити число коренів рівняння .

   3. Знайти всі значення параметра р, при яких система має рішення, використовуючи графічний метод в системі (х; у).

   4. Для всіх значень а вирішити нерівність .

   5. Підведення підсумків заняття.

   З якими новими методами розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей ми познайомилися сьогодні на занятті?

   Чи доступно був викладений новий матеріал?

   Змогли б ви пояснити дану тему однокласникам?

   Яким способом - аналітичним або графічним - простіше вирішувати квадратні рівняння і нерівності з параметром?

   Учні оцінюють виступи однокласників з викладу нового матеріалу за п'ятибальною шкалою. Оцінка ставиться, виходячи з думки більшості.

   Роботу решти учнів оцінює вчитель за трибальною шкалою.

   6. Постановка домашнього завдання.

   1. Вирішимо вправи, які не встигли на занятті.

   2. Вирішити завдання 1 графічним методом у системі (х; у).

   3. Вирішити завдання 3 графічним методом у системі (х; а).

   Література: [12], [13], [17], [25].

   . Графические приемы решения квадратных уравнений и неравенств с параметрами Заняття IX. Графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметрами

   Мета: закріплення знань по темі «Графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей з параметрами»; розвиток вміння аналізувати, логічно мислити; вдосконалення вміння будувати графіки функцій.

   Хід заняття:

    1. Організаційний момент.

    2. Перевірка домашнього завдання.

   Розбираються завдання 2 і 3 з домашнього завдання. Рішення записується і пояснюється одним з учнів на дошці.

    1. Рішення задач.

   Кожен учень отримує картку з завданнями, щоб вирішити її самостійно за певний час. Після закінчення часу учні з однаковими номерами на картках змінюються роботами. Завдання кожного учня - перевірити і оцінити роботу однокласника.

   Варіанти карток - додаток 2.

   4. Підведення підсумків заняття.

   Учні виставляють один одному оцінки. Роботи здаються на перевірку вчителю, який буде перевіряти рішення і правильність оцінювання. У результаті кожен учень отримає дві оцінки: за вирішення завдань на картці і перевірку роботи однокласника. Бали за роботу виставляються на наступному занятті, після перевірки завдань вчителем.

   Складно було перевіряти і оцінювати роботу товариша?

   Перевіряючи роботу однокласника, чи знайшли «мінуси» у своїй роботі?

   Як ви вважаєте, чи корисний спосіб роботи, застосований на уроці?

   5.Постановка домашнього завдання:

   Кожен учень отримує картку із завданнями, аналогічну тій, яку вирішували на занятті, але з іншим номером.

   За виконане домашнє завдання учні отримають оцінку.

   Література: [12], [13], [17], [25], [29].

   . Заняття X. Рішення квадратних рівнянь і нерівностей з параметром

   Мета: формування вміння вирішувати квадратні рівняння з параметром; розвиток вміння аналізувати, узагальнювати, систематизувати.

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент. Повідомлення плану заняття, результатів роботи на минулому занятті, виставлення балів. Здача учнями домашнього завдання.

   2. Рішення задач. Рішення першого рівняння записується на дошці вчителем, потім учням дається час на самостійне вирішення кожного завдання, яке перевіряється (один з учнів записує рішення на дошці).

   Вирішити рівняння і нерівності:

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   9.

   10.

   3. Підведення підсумків заняття.

   Найбільш активним учням вчитель ставить бали за роботу на уроці.

   Учні оцінюють роботу на занятті класу в цілому. Ця оцінка ставиться кожному учневі.

   4. Постановка домашнього завдання:

   1. Вирішіть рівняння: а) ; Б) .

   2. Вирішіть нерівності: а) ; Б) .

   3. Скласти (знайти) по одному квадратному рівнянню і нерівності з параметром і вирішити їх.

   Література: [1], [3], [6], [8], [12], [13], [17], [21], [25], [29], [32], [33].

   . Заняття XI. Рішення квадратних рівнянь і нерівностей з параметром

   Мета: формування вміння вирішувати квадратні рівняння з параметром; розвиток вміння аналізувати, узагальнювати, систематизувати.

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент.

   2. Перевірка домашнього завдання. На дошці записані відповіді до домашнього завдання № 1, № 2. Учні перевіряють свої отримані відповіді. Якщо у більшості відповідь не вірний, то завдання розбирається докладно, інакше, ті, хто не впорався, звертаються після заняття за допомогою до однокласників.

   3. Рішення задач.

   3.1. Самостійне виконання учнями завдання.

   Вирішіть рівняння: а) ; Б) .

   Поки учні виконують завдання, вчитель перевіряє домашнє завдання № 3 і відбирає з нього завдання.

   3.2. Рішення відібраних учителем завдань з № 2 домашнього завдання.

   Учні виконують запропоноване їм завдання: один учень вирішує біля дошки, решта - у зошиті; автор завдання виступає в ролі вчителя: контролює виконання завдання, пояснює при ускладненнях. Якщо завдань відібрано мало (або не відібрано), то виконуються завдання, запропоновані вчителем: самостійно, з подальшою перевіркою.

   Вирішіть рівняння:

   1.

   2.

   3.

   4.

   5.

   6.

   7.

   8.

   4. Підведення підсумків заняття.

   - Чи сподобалося бути в ролі вчителя?

   - Яке із запропонованих завдань (складений одним з вас) здалося вам найбільш складним?

   Оцінювання своєї роботи на занятті: піднімають руку ті, хто вважає, що попрацював на оцінку «5»; «4», «3». Вчитель підтверджує або змінює оцінки. Бали ставляться в табель.

   5. Постановка домашнього завдання:

   . I. № 1. Вирішіть: а) ; Б) .

   2. При яких значеннях параметра а рівняння має два різних позитивних кореня?

   3. При яких значеннях а нерівність не має рішень?

   . II. Клас розбивається на групи по 7-9 чоловік. Кожен учень отримує завдання підготувати квиток з питань теоретичного і практичного характеру по заданій темі, по якій буде проводити опитування однокласників зі своєї групи на наступному занятті.

   Завдання за темами:

   1. Число коренів квадратного тричлена.

   2. Знаки коренів квадратного тричлена.

   3. Співвідношення на корені квадратного рівняння.

   4. Розташування параболи відносно осі абсцис.

   5. Розташування коренів квадратного тричлена.

   6. Графічні прийоми розв'язання квадратних рівнянь і нерівностей.

   7. Рішення квадратних рівнянь і нерівностей з параметром.

   Всі теми розподіляються між членами групи. Квиток з придуманими завданнями за кілька днів до заняття здається вчителю на перевірку, потім, якщо потрібно, то доопрацьовується, а потім використовується на занятті.

   Література: [1], [3], [6], [8], [12], [13], [17], [21], [25], [28], [32], [33].

   . Заняття XII. Різні завдання

   Цілі: сприяти формуванню вмінь зі складання завдань з теми; перевірити знання, вміння, навички учнів з вивченого матеріалу.

   Хід уроку:

   1. Організаційний момент.

   Учням пояснюється хід заняття: робота проходить всередині групи в парах змінного складу, кожен учень знає рішення і теоретичне питання свого квитка та опитує по ньому кожного учня своєї групи, при цьому виконуючи завдання свого партнера; якщо виникає необхідність, то хлопці пояснюють рішення своїх вправ.

   Схема зміни партнера представлена ​​в таблиці 6.

   Таблиця 6

   1 коло

   2 коло

   3 круг

   4 коло

   5 коло

   6 коло

   7 коло

   1уч - 2 уч

   3уч - 4уч

   5уч - 6уч

   7уч - 8уч

   1 - 3

   2 - 4

   5 - 7

   6 - 8

   1 - 4

   2 - 3

   5 - 8

   6 - 7

   1 - 5

   2 - 6

   3 - 7

   4 - 8

   1 - 6

   2 - 5

   3 - 8

   4 - 7

   1 - 7

   2 - 8

   3 - 5

   4 - 6

   1 - 8

   2 - 7

   3 - 6

   4 - 5

   1. Перевірка рівня знань, умінь та рівня пізнавальної самостійності учнів.

   Приклади квитків - додаток 3.

   У кожній групі є таблиця обліку (Таблиця 7), в якій зазначається результат роботи школярів: ставиться оцінка за відповідь на кожен квиток.

   Таблиця 7

   Зада-

   ня Прізвище

   I

   II

   III

   IV

   V

   VI

   VII

   VIII

   Підсумок

   1. Учень


   ...


   8. Учень


   Критерії оцінювання:

   «3» - повністю виконано одне завдання з картки.

   «4» - повністю виконано одне завдання і приводиться ідея рішення другого завдання з картки.

   «5» - виконані обидва номери.

   1. Підведення підсумків уроку.

   Виставляються оцінки по аркушу контролю за наступними критеріями:

   «3» - якщо 5 карток і більше виконані на оцінку «3».

   «4» - якщо 5 карток і більше виконані на 4, або однакову кількість оцінок «3» і «5», решта підсумки «4».

   «5» - якщо 4 і більше карток виконано на «5», решта - на оцінку «4».

   Даються рекомендації кожному учневі, на що йому звернути увагу при виконанні домашнього завдання.

   1. Домашнє завдання.

   Групи змінюються завданнями і розподіляють кожному учневі по 2-3 квитка, з урахуванням труднощів, що виникли під час роботи на уроці, а також за вільним вибором.

   Оголошується, що на наступному занятті буде залік по матеріалу всього курсу.

   Література: [1], [3], [4], [9], [17], [18], [21], [25], [28].

   . Заняття XIII. Залік

   Мета: виявити рівень оволодіння учнями знаннями і вміннями на елективної курсі «Квадратні рівняння та нерівності з параметром».

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент.

   Робота складена за типом контрольно-вимірювальних матеріалів єдиного державного іспиту, який належить пройти після закінчення школи.

   Учням пропонується пройти комп'ютерне тестування за темою «Квадратні рівняння та нерівності з параметром». У роботі представлено чотири завдання рівня А, з вибором відповіді, п'ять завдань рівня Б, де потрібно написати свою відповідь. Виконання даних вправ здійснюється за допомогою комп'ютера. Підводиться попередній підсумок. Далі учні на окремому аркуші виконують два завдання рівня С, де потрібно привести докладний рішення. Після їх перевірки вчителем виставляється підсумкова оцінка.

   1. Перевірка рівня знань і вмінь, рівня пізнавальної самостійності учнів. Підсумкова контрольна робота (Додаток 4).

   3. Підведення підсумків уроку.

   Учням повідомляється, що остаточні результати роботи будуть оголошені на наступному занятті.

   З'ясовується думку учнів про проведену залікової роботи.

   4. Постановка домашнього завдання.

   На наступному занятті - конференція по підведенню підсумків вивчення курсу. Клас ділиться на групи по 5-6 чоловік. Завдання кожної групи підготувати виступ, в якому вкажуть, що було цікавим при вивченні, що складним; що сподобалося, що ні; які пропозиції можуть внести по удосконаленню курсу. Кожен учень повинен представити папку із завданнями.

   Література: [16], [22], [25].

   . Заняття XIV. Конференція по підведенню підсумків вивчення курсу.

   Мета: підведення підсумків вивчення елективного курсу;

   Хід заняття:

   1. Організаційний момент: повідомлення цілей і плану заняття.

   2. Виступ учнів.

   2.1. Представники від кожної групи розповідають про складеної в ході вивчення курсу папки з завданнями, виділяють найбільш цікаві теми і завдання, найбільш важкі і легкі для засвоєння.

   2.2. Кожна група відзначає «плюси» і «мінуси» даного курсу, вносить свої пропозиції щодо його вивчення.

   3. Виступ учителя.

   Учитель узагальнює все сказане учнями.

   Підводить підсумки по табелям балів: повідомляє рівень, на якому учні освоїли даний курс: 1 рівень - більше 71 бали; 2 рівень - 41-70 балів; 3 рівень - менш ніж 40 балів.

   4. Підведення підсумків. Вручення учням сертифікатів, що підтверджують проходження курсу, з зазначеним у ньому рівнем освоєння курсу.

   1. 3. Дослідне викладання

   Дослідне викладання здійснювалось у ході педагогічної практики в середній загальноосвітній школі № 1 п. Оріч Кіровської області. В якості основної експериментальної бази був вибраний 9 б клас.

   Були проведені два заняття з елективного курсу «Дослідження квадратних рівнянь і нерівностей з параметром» за темами:

   1. Співвідношення між країнами квадратного рівняння.

   2. Розташування параболи відносно осі абсцис.

   , V ). Детальний опис цих занять міститься в розділі 2 (заняття III, V). от проведенного на практике в том, что задача, предлагаемая для решения дома, выполнялась учениками самостоятельно на занятии. Відмінність представленого в роботі заняття III від проведеного на практиці в тому, що завдання, запропонована на вирішення будинку, виконувалась учнями самостійно на занятті.

   Мета проведення занять - розширити і поглибити знання учнів з теми «Квадратний тричлен і його властивості»; підготовка учнів до конкурсних іспитів з математики; підвищення рівня математичної культури.

   Незважаючи на те, що елективний курс - це курс за вибором, пов'язаний, перш за все, із задоволенням індивідуальних освітніх інтересів, потреб і схильностей кожного школяра, на заняттях був присутній весь клас, тому що заняття проводилися в рамках часу, відведеного на факультативи, які в даній школі проводяться в обов'язковому порядку.

   Деякі школярі вже вибрали математику в якості основи продовження своєї освіти. Вони були зацікавлені у розгляді запропонованих тем, виконанні завдань. Так як на заняттях був присутній весь клас в обов'язковому порядку, то серед учнів були ті, у яких немає потреб і здібностей до вивчення математики, внаслідок чого запропоновані завдання виявилися непосильними й не викликали інтересу.

   Під час проведення занять було виявлено, що учні засвоїли тему з шкільного курсу алгебри «Квадратний тричлен і його властивості» і мають уявлення про те, що таке параметр. Але при виконанні запропонованих завдань у школярів виникли труднощі, оскільки завдання вимагали дослідницьких навичок, логічного мислення, що, як виявилося, у них розвинене слабко. Це говорить про те, що шкільний курс обмежений і не дозволяє розглядати задачі, що вимагають не тільки дій за алгоритмом.

   Самостійний пошук рішення задачі перед розглядом теми «Співвідношення на корені квадратного тричлена» виявився для учнів складним, але все ж дозволив школярам проявити свої здібності, змусив задуматися над завданням.

   Складання узагальнюючої таблиці по виділених самими ж учнями умов розташування графіка квадратичної функції залежно від коефіцієнтів відповідного квадратного рівняння виявилося ефективним.

   У деяких учнів є схильність до вивчення математики, але базовий курс математики не створює умов для підтвердження вибраної траєкторії навчання відповідно до схильностями, здібностями і потребами школяра і розвитку цих здібностей.

   Таким чином, виходячи з проведеного досвідченого викладання, можна зробити висновок, що розроблена методика проведення елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром» ефективна.

   Висновок

   Курси за вибором - це новітній механізм актуалізації та індивідуалізації процесу навчання. З добре розробленою системою елективних курсів кожен учень може отримати освіту з певним бажаним ухилом в ту чи іншу галузь знань.

   Цілями даної роботи ставилися розгляд положень щодо створення елективних курсів і розробка елективного курсу для 9 класу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром».

   У першому розділі розглядалися основні положення щодо створення елективних курсів. Зокрема, розібрані такі питання, як типи курсів, мотиви вибору, вимоги до змісту, навчально-методичний комплекс.

   У другому розділі розроблена методика викладання елективного курсу «Квадратні рівняння та нерівності з параметром»: представлено докладний опис кожного заняття з застосовуваними методами і формами навчання, з прикладами завдань, можливими формами контролю засвоєння матеріалу школярами.

   У процесі досвідченого викладання, згідно з розробленою методикою, були проведені два заняття з цього курсу в 9 класі.

   Даний елективний курс може мати своє продовження у старшій школі при вивченні такого курсу, як «Рівняння і нерівності з параметром, що зводяться до квадратних».

   Таким чином, мета даної роботи досягнута, сформульована гіпотеза доведена.

   На наш погляд, елективні курси незамінні для досягнення основних цілей освіти на старшій ступені школи.

   Бібліографічний список

   1. Алгебра: Навчальний посібник для учнів 9 класу з поглибленим вивченням математики [Текст] / Н.Я. Віленкін, Т.С. Сурвилло, А.С. Симонов, А.І. Кудрявцев; Під редакцією Н.Я. Виленкина. - М.: Просвещение, 2001. . - 384 c.

   2. Болтянский, В.Г., Сидоров Ю.В., Шабунін М.І. Лекції та завдання з елементарної математики [Текст] / В.Г. Болтянский, Ю.В. Сидоров, М.І. Шабунін - М.: Наука, 1974. - 576 с.

   3. Галицький, М.Л. Збірник задач з алгебри для 8-9 класів [Текст]: Уч.пособие для учнів шкіл і класів з поглибленим вивченням математики / М.Л. Галицький, А.М. Гольдман, Л.І. Звавіч. - М.: Просвещение, 1994. - 271 с.

   4. Горнштейн, П.І. Завдання з параметрами [Текст] / П.І. Горнштейн. - Київ: РІА «Текст»; МП «Око», 1992. - 290 с.

   5. Горшеніна, Т. Завдання з параметром 8 клас [Текст] / Т. Горшеніна / / Математика. - 2004. - № 16. - С.12-17.

   6. Громов, А.І. Посібник-репетитор з математики. Підготовка до письмового іспиту [Текст]: Учеб.пособие / А.І. Громов, В.М. Савчин. - Ростов н / Д: Фенікс, 2001. - 480с.

   7. Дорофєєв, Г. В. Про завдання з параметрами, пропонованих на вступних іспитах до вузів [Текст] / Г.В. Дорофєєв / / Математика в школі. - 1983. - № 4. - С. 23-27.

   8. Дорофєєв, Г.В. Квадратний тричлен у задачах [Текст] / Г.В. Дорофєєв. - Львів: Журнал Квантор. Вип. 2. - 1986. - 103 с.

   9. Дорофєєв, Г.В. Збірник завдань для підготовки і проведення письмового іспиту з математики (курс А) і алгебри та початків аналізу (курс В) за курс ср.школа 11 кл. [Текст]: експертне посібник / Г.В. Дорофєєв, Г.К. Муравин, Е.А. Сєдова. - М.: Дрофа, 2000. - 120 с.

   10. Єрмаков, Д. Течії і «підводні камені» у море елективних курсів [Текст] / Д. Єрмаков / / Народна освіта. - 2007. - № 1. - 155-162.

   11. Єрмаков, Д.С. Створення елективних навчальних курсів для профільного навчання [Текст] / Д.С. Єрмаков, Г.Д. Петрова / / Шкільні технології. - 2003. - № 6. - С. 22-29.

   12. Здоровенко, М.Ю. Збірник завдань з елементарної математики [Текст] / М.Ю. Здоровенко, Л.В. Караулова. - Кіров, 1998. - 80 с.

   13. Здоровенко, М.Ю. Вчимося вирішувати завдання з параметрами: квадратний тричлен [Текст]: Уч.пособие / М.Ю. Здоровенко, В.М. Караулов. - Кіров, 2001. - 140 с.

   14. Концепція модернізації російської освіти на період до 2010 р. [Текст] / / Вісник освіти. - 2002. - № 6. - С.3-13.

   15. Концепція профільного навчання на старшій ступені загальної освіти [Текст] / / Стандарти і моніторинг в освіті. - 2002. - № 3. - С.3-11.

   16. Королева Т.М. Посібник з математики на допомогу учасникам централізованого тестування з математики [Текст] / Т.М. Корольова, Є.Г. Маркарян, Ю.М. Нейман. - М.: Прометей, 2000. - 280 с.

   17. Крамор, В.С. Приклади з параметрами та їх вирішення [Текст]: Посібник для вступників до вузів / В.С. Крамор. - М.: аркто, 2000. - 342 с.

   18. Креславского, О. Завдання з параметром в підсумковому повторенні 11 клас [Текст] / О. Креславского / / Математика. - 2004. - № 18. - С. 17-21.

   19. Кудрявцев, Л.Д. Про тенденції та перспективи математичної освіти [Ел. ресурс] / Л.Д. Кудрявцев, А.І. Кирилов, М.А. Бурковська, О.В. . Зіміна - www.AkademiaXXI.ru.

   20. Кузовлєв, А. Розташування коренів квадратного тричлена при вирішенні завдань з параметрами [Текст] / А. Кузовлев / / Математика .- 2004. - № 34. - С. 19-27.

   21. Математика. 9 кл: Алгебра. Опції. Аналіз даних: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / Г.В. Дорофєєв, С.Б. Суворова, Е.А. Бунімович та ін; Під редакцією Г.В. Дорофєєва. - М.: Дрофа, 2000. - 352 с.

   22. Математика. Тести 11 клас. Варіанти і відповіді державного тестування [Текст]. - М.: Прометей, 1998. - 40 с.

   23. Про елективних курсах у системі профільного навчання на старшій ступені загальної освіти [Ел. ресурс]: Інформаційний лист Департаменту загальної та дошкільної освіти Міносвіти України № 14-51-277/13 від 13.11.2003-www.profile-edu.ru

   24. Петунін, О.В. Курси за вибором на етапі передпрофільне підготовки [Текст] / О.В. Петунін, Л.В. Трифонова / / Шкільні технології. - 2006. - № 1. - С.88-90.

   25. Підгірна, І.І. Завдання з параметрами [Текст] / І.І. Підгірна. - К.: Вид-во ВятГГУ, 2006.

   26. Федяєва Л.В. Курси за вибором з математики в системі профільного навчання [Ел. ресурс] / Л.В. Федяєва / / Електронний науковий журнал «Вісник Омського державного педагогічного університету». - 2007. . - Www.omsk.edu.

   27. Чернікова, Т.В. Методичні рекомендації з розробки та оформлення програм елективних курсів [Текст] / Т.В. Чернікова / / Профільна школа. - 2005. - № 5. - С.11-16.

   28. Шаригін, І.Ф. Факультативний курс з математики: Рішення задач [Текст]: Навчальний посібник для 10 кл. середньої школи / І.Ф. Шаригін. - М.: Просвещение, 1989. - 252 с.

   29. Шпендлер, О. Закат Європи [Текст] / О. Шпендлер. - М.: Просвещение, 1993. - 438 с.

   30. Курси за вибором у профільному навчанні [Текст] / Міністерство освіти РФ - Національний фонд підготовки кадрів. - М.: Віта-Пресс, 2004. . - 144 c.

   31. Курси за вибором у профільному навчанні: Освітня галузь "Математика" [Текст] / Міністерство освіти РФ - Національний фонд підготовки кадрів. - М.: Віта-Пресс, 2004. - 96 с.

   32. Ястребінецкій, Г.А. Завдання з параметрами [Текст]: Кн.для вчителя / Г.А. Ястребінецкій. - М.: Просвещение, 1986. - 126 с.

   33. Ястребінецкій, Г.А. Рівняння і нерівності, що містять параметри [Текст]: Посібник для вчителів / Г.А. Ястребінецкій - М.: Просвещение, 1977. - 128 с.

   Посилання (links):
  1. http://www.profile-edu.ru/
  2. Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Педагогіка | Диплом
   309.8кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Елективний курс з математики для класів спортивно оборонного профілю
   Елективний курс з математики для класів спортивно-оборонного профілю
   Елективний курс для учнів 10-х класів Рішення задач з органічної хімії підвищеного рівня
   Елективний курс для учнів 10 х класів Рішення задач з органічної хімії підвищеного рівня
   Квадратні рівняння та рівняння вищих порядків
   Урок систематизації та узагальнення знань по темі Квадратні рівняння
   Показово статечні рівняння і нерівності
   Елективний курс Біохімія в шкільному курсі хімії
   Елективний курс Система числення в передпрофільне навчанні інформатики
   © Усі права захищені
   написати до нас