Економічний аналіз конкурентоспроможності та якості продукції на прикладі ВАТ Горизонт

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення 2
1. Якість та конкурентоспроможність продукції 5
1.1 Поняття якості та конкурентоспроможності продукції, їх показники 5
1.2 Методи оцінки якості 12
1.3 Контроль якості продукції 15
1.4 Система управління якістю продукції 17
1.5 Система управління якістю продукції у світовій практиці 25
2. Система управління якістю продукції ВАТ «Горизонт» 30
2.1 Коротка характеристика підприємства 30
2.2 Забезпечення стандартами якості продукції 38
2.3 Система менеджменту якості ВАТ «Горизонт» 41
2.4 Профілактика браку продукції на підприємстві 47
3. Шляхи підвищення якості продукції 50
3.1 Досвід провідних фірм виробників телевізійної техніки 50
3.2 Оцінка показників якості та конкурентоспроможності продукції ВАТ «Горизонт» 56
3.3 Заходи щодо підвищення якості продукції на підприємстві 62
3.4 Удосконалення системи управління якістю на підприємстві
64
Висновок 75
Список використаних джерел 77
Програми 80

Введення
Ринкові відносини, до яких прагне наше суспільство, не можна уявити без конкуренції. Конкуренція являє собою економічне суперництво підприємств на ринку за перевагу споживача з метою отримання більшого прибутку. Якість продукції належить до числа найважливіших критеріїв функціонування підприємства в умовах відносно насиченого ринку і переважаючій нецінової конкуренції.
Проблема підвищення якості продукції є актуальною для будь-якого підприємства, особливо на сучасному етапі, коли в підвищенні ефективності виробництва все більшого значення відіграє фактор «якість продукції», що забезпечує її конкурентоспроможність.
Завдання підвищення якості набуває комплексний характер і зачіпає всі галузі промисловості. Причинами необхідності підвищення якості продукції є: підвищення вимог науково-технічного прогресу, посилення вимог до властивостей і характеристик продукції, особливо до надійності, довговічності, зберігання, безвідмовності, естетичності, економічності в експлуатації. Поліпшення якості продукції потребує підвищення якості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, впровадження нових прогресивних технологій і методів організації виробництва і праці.
Проблемою підвищення якості продукції займаються у всіх країнах світу, про що свідчать численні публікації з питань теорії і практики підвищення якості продукції. Дослідження в даній області показують, що вирішення проблемних питань забезпечення підвищення якості продукції в багатьох країнах стало національним рухом. Наприклад, в США, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Японії управління якістю продукції виведено на державний рівень. У багатьох країнах створені Національні ради з якості та надійності, асоціації щодо здійснення контролю якості продукції в промисловості, статистичному управлінню якістю, асоціації стандартів і інші організації.
Звідси випливає необхідність постійної, цілеспрямованої, кропіткої роботи товаровиробників щодо підвищення якості продукції в порівнянні з аналогами конкурентів.
Підвищення якості продукції має велике значення для підприємства-виробника, споживача і національної економіки в цілому. Випуск якісних виробів сприяє збільшенню обсягу реалізації та рентабельності капіталу, зростанню престижу фірми. Споживання продукції поліпшеної якості і більшої споживчої вартості зменшує питомі витрати користувачів і забезпечує більш повне задоволення потреб. Національна економіка від високоякісної продукції має ряд переваг: збільшення експортного потенціалу і прибуткової частини платіжного балансу країни, підвищення життєвого рівня населення і авторитету держави у світовому співтоваристві. Погіршення якості продукції приводить до появи зворотних тенденцій: зменшення обсягу продажів, прибутку і рентабельності, зниження експорту, національного багатства та добробуту народу.
У промислово розвинених країнах в багатьох фірмах і компаніях функціонують системи якості, успішно забезпечують високу якість і конкурентоспроможність продукції, що випускається. Склад і сутність систем якості регламентується низкою міжнародних стандартів з управління якістю продукції. Для споживачів наявність таких систем у виробників продукції є гарантією того, що їм буде поставлена ​​продукція необхідної якості в повній відповідності з договорами. Тому нерідко споживач при укладанні контрактів вимагає перевірки наявної у виробника системи забезпечення якості на відповідність її вимогам міжнародних стандартів
Мета даної роботи полягає у проведенні дослідження та економічного аналізу конкурентоспроможності та якості продукції на прикладі ВАТ "Горизонт" та розробці шляхів їх підвищення.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання:
підбір та аналіз теоретичних матеріалів;
визначено економічну сутність якості та конкурентоспроможності продукції;
вивчені показники якості та конкурентоспроможності;
досліджено контроль і управління якістю продукції на вітчизняних та зарубіжних підприємствах;
дано аналіз виробничо-господарський діяльності ВАТ «Горизонт».

1. Якість і конкурентоспроможність продукції
1.1 Поняття якості та конкурентоспроможності продукції, їх показники
Конкурентоспроможність товару - вирішальний фактор його комерційного успіху на товарному конкурентному ринку. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, естетичним характеристиках, але і по комерційних і інших умов його реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс, реклама). Більш того, важливою складовою частиною конкурентноздатності товару є рівень витрат споживача за час його експлуатації. Тому конкурентоспроможність (тобто можливість комерційно вигідного збуту на конкурентному ринку) товару можна визначити тільки порівнюючи товари конкурентів між собою. Іншими словами, конкурентоспроможність - поняття відносне, чітко прив'язане до конкретного ринку і часу продажу і оскільки в кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки задоволення власних потреб, конкурентноздатність здобуває ще й індивідуальний відтінок.
Якість продукції - Це сукупність властивостей товару, що обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Воно фіксується на конкретний період часу і змінюється з появою більш прогресивної технологіі./16, с. 135 /
Властивість продукції - Об'єктивна особливість товару, яка може виявлятися при створенні, експлуатації або споживанні. Продукція має безліч різних властивостей, які необхідно враховувати при її розробці, виробництві, зберіганні, транспортуванні, експлуатації або споживанні. Термін «експлуатація» застосовується до такої продукції, яка в процесі використання витрачає свій ресурс (машина). Термін «споживання» відноситься до продукції, яка при її використанні за призначенням витрачається сама (продукти харчування).
Властивості можуть бути простими і складними. До простих відносяться маса, ємність, швидкість і т.д. До складних - надійність технічних засобів, безвідмовність приладу, ремонтопридатність верстата та інші.
Кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції, які складають її якість, то розглядається відповідно до певних умов її створення, експлуатації або споживання, називається показником якості продукції.
За способом вираження показники продукції можуть бути натуральними (метри, кілометри), відносними (відсотки, коефіцієнти, бали, індекси), а також вартісними.
За стадії визначення - прогнозовані, проектні, нормативні, фактичні.
По властивостях застосовуються наступні групи показників: призначення, надійності, транспортабельності, безпеки, економічності, патентно-правові, технологічні, ергономічні, естетичні.
Показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначається.
Надійність - це властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів і необхідних функцій. Надійність об'єкта в залежності від призначення і умов його застосування включає безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збереженість.
Ергономічні показники характеризують зручність і комфорт споживання (експлуатації) виробу на етапі функціонального процесу в системі «людина-виріб-середовище використання». / 17, с. 142 /
До показників технологічності відносяться: питома трудомісткість, матеріалоємність, енергоємність виготовлення та обслуговування.
Показники транспортабельності характеризують пристосованість продукції до транспортування. Патентно-правові показники свідчать про патентну чистоту, патентний захист, а також можливість безперешкодної реалізації продукції на світовому ринку.
Екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище.
Якість починається з дослідження потреб. Це найважливіший етап життєвого циклу будь-якого товару, так як саме на ньому вирішується загальний задум товару, формується образ, встановлюються загальні характеристики.
Якісний товар не можна зробити на підставі поганого проекту, в якому не враховані особливості виробу, не прораховані можливі поломки і відмови, не проаналізовано кожна складова товару та її вплив на функціонування виробу в цілому, не оптимізована вартість виготовлення і подальшого обслуговування.
Переводити проект з креслень і задумів у фізичну форму потрібно тільки якісно організувавши виробництво, тобто спланувавши всі процеси виготовлення та способи контролю.
Якість закладається в товар із самого початку і контролюється на всіх стадіях. Якісний товар виходить, тільки якщо на всіх стадіях дотримуються необхідні вимоги.
З поняттям якості нерозривно пов'язане таке поняття, як конкурентоспроможність продукції.
Конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки в результаті його порівняння з іншим виробом і тому є відносним показником. За своєю суттю вона є характеристику товару, що відображає його відмінність від товару-конкурента за ступенем задоволення конкретної суспільної потреби. Для того щоб з'ясувати рівень конкурентоспроможності якого-небудь виробу, необхідно не просто порівнювати товари по ступеню їх відповідності конкретним потребам, але і враховувати витрати споживача по покупці товару та його подальшого використання.
Таким чином, під конкурентоспроможністю слід розуміти характеристику товару, що відображає його відмінність від товару-конкурента за ступенем відповідності конкурентної суспільної потреби і за витратами на її задоволення.
Отже, конкурентоспроможність (К) - це
· Порівняльний,
· «Адресний»
показник, що відноситься до конкретної групи споживачів і в найзагальнішому вигляді виражений наступною формулою:
;
де З - якість післяпродажного обслуговування або сервісу; Ц n - ціна споживання.
Чисельне вираження конкурентоспроможності складає поняття рівня конкурентоспроможності.
Всі параметри, що характеризують рівень конкурентоспроможності, можна розділити на 3 групи. Перш за все підбираються параметри нормативної групи, тобто встановлюється принципова можливість реалізації виробу на «адресному», цільовому ринку. Ця робота починається з оцінки патентної чистоти виробу. Якщо в ньому є складові частини, що не володіють патентною чистотою, то подальший аналіз доцільно проводити тільки після вибору заходів, направлених на її забезпечення. / 18, с. 131 /
Потім встановлюється відповідність параметрів виробу обов'язковим стандартам і нормам, що регламентують рівень, а також обов'язкові межі цих параметрів. У випадку невідповідності їм товар не може бути використаний для задоволення існуючої потреби і тому не має для покупця споживною вартістю. Отже, якщо хоча б один з нормативних параметрів виробу не відповідає тому рівню, який наказаний нормами і стандартами, то подальша оцінка рівня його конкурентоспроможності недоцільна незалежно від результату порівняння по інших параметрах. Тому дослідження відповідності товару стандартам і законодавству, що діє в конкретній країні, повинно проводитися в першу чергу, і лише у разі виявлення такої відповідності процес оцінки рівня конкурентоспроможності може бути продовжений. У той же час перевищення нормативних параметрів у порівнянні з вимогами стандартів не може розглядатися як перевага даного виробу перед іншими, оскільки, з точки зору споживача, воно є непотрібним і споживчої вартості не збільшує.
Методично облік нормативних параметрів при оцінці рівня конкурентоспроможності може бути забезпечений шляхом введення спеціального показника, який приймає лише два значення - 1 або 0. Якщо товар відповідає обов'язковим нормам і стандартам, то цей показник дорівнює 1, якщо ні - 0. Загальний показник по нормативних параметрах є твором приватних показників по кожному з них, тобто
, Де
Iнп - загальний показник по нормативних параметрах;
q - приватний показник по i-му нормативному параметрі;
n - число нормативних параметрів, що підлягають оцінці.
Таким чином, якщо хоча б один з приватних показників дорівнює 0 (тобто виріб з якого-небудь параметру не відповідає обов'язковій нормі), то загальний показник також дорівнює 0, що говорить про неконкурентоспроможність даного товару на цільовому ринку. / 3. с. 122 /
Другою групою модельованих параметрів для оцінки конкурентоспроможності товару є технічні характеристики вироби, тобто його якість. Ринкові дослідження дають можливість продуценту виявити, які саме властивості товару покупець вважає необхідними, еталонними, а потім оцінити, наскільки кожна з властивостей продукту відповідає потребі або еталону. Кількісно це можна виразити як відношення величини параметра виробу до величини такого ж параметра еталону:
; Де
b i - приватний технічний показник по i-му параметру;
d н i - величина i-го параметра аналізованого вироби;
d е i величина i-го параметра, при якому потреба задовольняється на 100%, тобто еталона.
Наприклад, покупець вважає еталонної потужність мотора автомобіля на рівні 80 к.с. Автомобіль, потужність мотора якого відповідає 60 к.с., задовольняє потребу тому параметру на 75% (b 1 = 60/80 -100 = 75%).
При цьому, якщо для задоволення потреби пропонується виріб, параметри якого перевищують запити покупця (еталону), то таке перевищення ним, швидше за все, не буде оцінено та сплачено. У цьому випадку приватний показник прирівнюється до еталонного.
Подібним чином можна розрахувати і інші приватні технічні показники. Для знаходження загального показника по технічних параметрах слід об'єднати приватні з урахуванням значущості (питомої ваги) кожного з них в загальному наборі:

де I тп - загальний показник за технічними параметрами; α i - питома вага i-го параметра з їх загального числа (n); n - число параметрів, за якими здійснюють оцінку.
Отриманий загальний показник I тп відображає ступінь відповідності створюваного товару еталону, ідеальному з точки зору споживача зразку. Однак на ринку покупець порівнює пропоновані товари не з еталоном, а один з одним. Тому слід зіставити показники створюваного товару і його конкурента і порівняти, який з них більшою мірою відповідає конкретній потребі:

де d h i - величина технічного параметра створюваного вироби; d ki - величина технічного параметра виробу-конкурента.
Розрахунок I тп пов'язаний з деякими методологічними проблемами, зокрема з тим, що багато технічних параметрів виробів не мають фізичної міри. До них, зокрема, відноситься дизайн, відповідність моді і т.д. Врахувати їх при моделюванні або аналізі рівня конкурентоспроможності можна, використовуючи експертні методи, при яких властивості вироби, які відповідають певним технічним параметрам, оцінюються в балах за вибраною експертом шкалою. Наприклад, якість дизайну експерт оцінює за п'ятибальною шкалою, рівень комфортабельності - по десятибальній і т. д. / 7, с. 35 /
Наступна проблема пов'язана з побудовою ваговій бази для приватних показників і отриманням на їх основі загального. Ця база складається з ваг, або коефіцієнтів вагомості, відповідних значущості різних властивостей виробу для споживача.
До третьої групи оцінюваних параметрів відносяться економічні, тобто ціни споживання. При їх порівнянні показник приймає наступний вигляд:

де Ееп - загальний показник за економічними параметрами; Ц пн - ціна споживання аналізованого вироби; Ц пк - ціна споживання товару-конкурента.
Природно, чим нижче ціна споживання, тим вище рівень конкурентоспроможності, оскільки це означає, що споживач має можливість придбати одиницю якості одного з порівнюваних товарів дешевше, ніж іншого. / 3. с. 125 /
На основі загальних показників по нормативних, технічних і економічних параметрах будується інтегральний показник рівня конкурентоспроможності (ПК) створюваного вироби:

Якщо значення ІК дорівнює або більше 1, то це означає, що виріб конкурентоспроможне.
1.2 Методи оцінки якості
Рівень якості - це відносна характеристика, заснована на порівнянні значень показників якості оцінюваної продукції з відповідними показниками продукції, прийнятої в якості бази для порівняння.
Оцінка якості продукції передбачає виконання відповідності показників якості продукції вимогам споживачів і вибір, у разі необхідності, напрями поліпшення його якості.
Якість визначається мірою відповідності товарів, робіт, послуг умовам і вимогам: запитів споживачів; стандартів; договорів; контрактів.
Широке застосування в недавньому минулому отримала практика поєднання (складання, множення тощо) індивідуальних показників характеристик якості. Кожен із способів поєднання мав підсумкове найменування показника якості - комплексний, груповий, узагальнений, інтегральний. Відмінність при цьому в розмірності характеристик долалася використанням безрозмірних відносних (по відношенню до об'єктів, узятих за базу) їх значень. Відносна значущість характеристик враховувалася коефіцієнтами вагомості. Проте характеристики несли з собою у формулах свою фізичну суть і приводили до безглуздостей, коли, наприклад, при однакових комплексних показниках якості один з порівнюваних автомобілів не міг рухатися, але мав вищі показники інших характеристик.
У минуле пішли аналітичні спроби порівняння якості об'єкту зі світовим рівнем якості аналогічних об'єктів або атестації об'єктів за рівнями якості з присвоєнням Знака якості. Були спроби об'єднання показників якості та кількості (квалівал, тобто значення якості виражалося через вплив на його кількість, наприклад ступінь вдосконалення тракторів оцінювалася по можливому зниженню при цьому їх кількості для виконання попередньої роботи).
Диференціальний метод оцінки якості промислової продукції здійснюється шляхом зіставлення одиничних показників якості оцінюваних виробів з відповідними показниками базового зразка. При цьому знаходять рівень характеристик кожного i-гo властивості.
або
де Р i оц - значення i-гo показника властивостей оцінюваного виробу; P i баз - значення i-гo показника властивостей базового зразка; n - кількість прийнятих для оцінки показників.
Формулу (1) використовують, коли збільшення чисельного значення показника характеризує поліпшення якості, а при погіршенні - формулу (2).
Підсумковий показник рівня якості продукції визначається як середнє арифметичне значення всіх рівнів властивостей, тобто за формулою:

Комплексний метод оцінки якості полягає в тому, що при розрахунку підсумкового показника якості враховується значимість (вагомість) кожного показника властивостей як оцінюваного, так і базового (еталонного) зразка.
Якщо Ук лінійно (пропорційно) залежить від Рi то визначають середнє зважене арифметичне значення рівня якості продукції, що оцінюється:
Ук = Рiоц / Рiбаз
де αi-коефіцієнт вагомості кожного з Рi.
У випадку, коли Ук нелінійно залежить від одиничних показників Рi, то обчислюють середнє зважене геометричне значення рівня якості за формулою:
Ук = P i αi оц / P i αi баз
Змішаний метод чисельної оцінки якості полягає в тому, що спочатку для групи не основних властивостей, і що істотно відрізняються за значимістю, визначають узагальнений середньозважений показник (комплексний метод), а потім, разом з іншими, прийнятими за рівнозначні, показники знаходять підсумкове середнє арифметичне значення до (диференціальний метод).
Інтегральний метод оцінки рівня якості продукції вважається економічним. Інтегральний показник рівня якості це

Узагальнений інтегральний показник якості оцінюваного, а також базового зразка розраховують як відношення сумарного корисного ефекту, вираженого в натуральних або грошових одиницях виміру, від експлуатації виробу W до витрат на його створення і експлуатацію за певний (або весь) термін служби:

де W - корисний ефект; Кс - сумарні капіталовкладення, включають ціну, оплату за установку, наладку і інші роботи; Зс - експлуатаційні витрати.
Експертний метод загальної оцінки рівня якості продукції заснований на використанні досвіду і інтуїції фахівців-експертів. Він застосовується тоді, коли немає необхідної кількісної інформації про властивості оцінюваного або (і) базового зразків. Оцінки виставляються експертами в балах, частках або відсотках. Підсумковий показник рівня якості визначають як середньоарифметичне значення оцінок всіх експертів.
За результатами аналізу кількісних оцінок рівня якості продукції приймаються і реалізуються відповідні управлінські рішення.
1.3 Контроль якості продукції
Контроль якості - це одна з основних функцій у процесі управління якістю. Це також найбільш об'ємна Функція по застосовуваних методів, яким присвячена велика кількість робіт в різних галузях знання. Значення контролю полягає в тому, що він дозволяє вчасно виявити помилки, щоб потім оперативно виправити їх з мінімальними втратами.
Під контролем розуміється вимір отриманих характеристик та їх порівняння з заданими.
Технічний контроль якості лежить в основі будь-якого способу управління якістю як у нас, так і за кордоном.
Організація контролю якості - це система технічних і адміністративних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва продукції, повністю відповідає вимогам НД - нормативних документів. Технічний контроль - це перевірка відповідності об'єкта контролю встановленим технічним вимогам. / 8, с. 143 /
Під контролем якості (КК) розуміється перевірка відповідності кількісних або якісних характеристик продукції або процесу, від якого залежить якість продукції, встановленим технічним вимогам. Суть контролю полягає в отриманні інформації про стан об'єкта контролю і зіставлення отриманих результатів з встановленими вимогами, зафіксованими в кресленнях, стандартах, ТУ, договорах на постачання і тому подібне документах.
Основним завданням контролю на підприємстві є своєчасне отримання повної та достовірної інформації про якість продукції, стан устаткування і технологічного процесу з метою попередження несправностей та відхилень, які можуть призвести до порушень вимог стандартів і технічних умов.
Об'єктами контролю на машинобудівному підприємстві є матеріали, напівфабрикати на різних стадіях виготовлення, готова продукція (деталі, дрібні складальні одиниці, вузли, блоки, вироби), засоби виробництва (устаткування, інструмент, прилади, пристосування та ін), технологічні процеси і режими обробки, загальна культура виробництва.
Функції ж контролю визначаються в чому завданнями і об'єктами виробництва. Сюди відносяться контроль за якістю і комплектністю виробів, облік і аналіз повернень продукції, дефектів, браку, рекламацій та ін
Розглядаючи функцію «контроль», не можна не сказати про метрологічне забезпечення виробництва, без якого взагалі було б неможливе проведення будь-якого контролю. У зв'язку з цим метрологічна діяльність традиційно розглядається як одна із складових частин в управлінні якістю. При цьому, крім забезпечення виробництва необхідною парком засобів вимірювань, метрологічна служба повинна шляхом проведення їх періодичної повірки та калібрування забезпечити необхідну точність вимірювань.

1.4 Система управління якістю продукції
Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального керівництва якістю.
Системний підхід до управління якістю в даний час передбачає функціонування системи якості, спрямованої на реалізацію політики у сфері якості за допомогою здійснення основних управлінських функцій на різних стадіях життєвого циклу об'єкта управління в цій системі. Найважливішою складовою даного підходу є стійкість функціонування системи управління якістю. Стійкість - це узагальнююче поняття, яке складається з великої групи факторів, безпосередньо на неї впливають. Втрата стійкості в загальному випадку може статися через зміну параметрів системи (у ході біфуркації), через наявність не передбачених при створенні системи впливів зовнішнього середовища або через порушення зв'язків у системі, коли змінюється її структура. / 6, с. 98 /
Вживаючи термін «система якості», потрібно мати на увазі специфіку цього терміна і особливо відзначити, що під цією системою розуміється широка організаційна структура, яка виконує не тільки функції управління якістю, але і включає елементи з інших сфер діяльності, в найбільшій мірі впливають на якість продукції. Що стосується ресурсів, на наш погляд, їх не слід включати в систему якості, тому що для забезпечення якості потрібні якісь особливі ресурси, а всі ресурси підприємства. Тому правильніше було б, напевно, говорити не про включення ресурсів у систему якості, а про надання ресурсів для реалізації її функцій.
Загальновідомо, що без мети немає системи. Система управління якістю повинна мати чітко сформульовані, ясні і конкретні цілі, що лежать в основі політики підприємства в області якості. Вони повинні формуватися виходячи з реально існуючої соціально-економічної ситуації і загальних стратегічних цілей підприємства на момент розробки політики з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів. Її реалізація обов'язкове для всіх працівників даного підприємства, тому вона повинна бути певною, реальною і зрозумілою всім.
Цілі, що стоять перед системою управління якістю, повинні бути спрямовані на поліпшення діяльності і результатів роботи підприємства з тим, щоб забезпечити ефективність його функціонування в майбутньому. Вони повинні формуватися по всіх стадіях життєвого циклу об'єкта управління в системі управління якістю, знаходитись в одному ряду з іншими цілями підприємства, відображати специфічні, характерні тільки для даного підприємства особливості виробництва, управління, структури системи управління якістю і т.д.
Для того щоб задовольнити постійно зростаючі вимоги споживачів, система управління якістю на підприємстві повинна створюватися і функціонувати на основі науково обгрунтованих принципів. Основоположним з них є функціонування системи управління якістю як органічної складової частини всієї системи управління підприємством. Вона, безумовно, не може діяти окремо, без взаємозв'язку, взаємодії з усіма іншими системами в рамках менеджменту підприємства. Окрім цього принципу при розгляді системного підходу до управління якістю можна керуватися поруч загальносистемних принципів, до яких відносяться наступні:
цілеспрямованість, реалізована формуванням і функціонуванням відповідних підсистем для досягнення поставлених цілей;
подільність, реалізована діленням системи на підсистеми і елементи;
ієрархічність, реалізована формуванням багаторівневої структури системи з урахуванням делегування повноважень на відповідний рівень управління;
комплексність, реалізована взаємної ув'язкою всіх підсистем, елементів, стадій життєвого циклу об'єктів управління, ієрархічних рівнів і всього комплексу організаційних, економічних, соціальних, науково-технічних, виробничих та інших заходів, що використовуються в системі управління якістю;
взаємодія системи управління якістю з усіма іншими системами підприємства (встановлення пріоритетності одних цілей по відношенню до інших або реалізація взаємопов'язаних процесів їх досягнення);
замкнутість управлінського процесу, що реалізується виконанням у системі, підсистемах і елементах повного общефункціонального циклу, включаючи прогнозування, планування, організацію, мотивацію і контроль. / 5, с. 95 /
Система управління якістю, як і інші системи управління, має об'єкт і суб'єкт. Суб'єктом управління є керівники різних рівнів, що здійснюють управління якістю на відповідному рівні. Об'єктами управління виступають процеси, що перетворюють вихідні ресурси на кінцеві результати діяльності (виробничий процес, технологічні процеси та ін); продукція як кінцевий результат діяльності підприємства; персонал в особі як окремих виконавців, так і окремих структурних підрозділів, що реалізують певні функції в системі управління якістю .
Взаємодія між суб'єктом і об'єктом управління в системі управління якістю здійснюється, з одного боку, в ході реалізації керуючого впливу суб'єкта на об'єкт управління шляхом прийняття певних управлінських рішень у сфері якості, з іншого боку, за допомогою механізму зворотного зв'язку, завдяки якому суб'єкт управління отримує інформацію про реалізації прийнятих управлінських рішень, а також про функціонування об'єкта, про його відповідність заданим параметрам.
Таким чином, керуюча й керована підсистеми представляють собою складові частини системи, які взаємодіють один з одним і взаємовпливають один на одного, що забезпечує єдність в рамках системи управління якістю.
Центральною частиною системи якості є служба якості, до складу якої, як правило, включаються: відділ технічного контролю, відділ (бюро) управління якістю, метрологічна служба, відділ стандартизації та центральна заводська лабораторія. Служба якості організує роботу по якості на підприємстві (створює систему якості), контролює якість продукції, забезпечує виробництво засобами вимірювань, проводить внутрішні перевірки системи якості, координує, контролює та здійснює методичне керівництво роботою інших структур, що виконують функції в системі якості.
Цехи-виробники, конструкторські та технологічні відділи, відділ постачання, відділ праці і заробітної плати, відділ підготовки кадрів, склади та інші підрозділи формують якість і виконують інші функції, які мають істотний вплив на якість. Ці підрозділи в сукупності зі службою якості і складають ту широку організаційну структуру, яку прийнято називати системою якості. Ця система покликана вже не тільки керувати якістю, а й забезпечувати якість продукції. Бо, крім виконання управлінських функцій, вона повинна створювати необхідну матеріальну базу і вирішувати проблему зацікавленості та кваліфікації персоналу.
Ця система і, особливо, її ядро ​​- служба якості - як раз і є тим самим суб'єктом управління якістю, який впливає на виробничий процес з метою забезпечення якості продукції.
Одним з гарантів випуску високоякісної продукції є її сертифікація.
Сертифікація - це система заходів і дій, що підтверджують відповідність фактичних характеристик продукції вимогам міжнародних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, діючих на світовому ринку або в тій чи іншій країні-імпортері продукції або послуг. Звідси, щоб продукція була сертифікована, вона повинна відповідати встановленим вимогам, які в міру прогресу науки і техніки неухильно підвищуються. Прагнення розширити ринки збуту змушує підприємців займатися розробкою нових, більш досконалих конструкцій виробів, впроваджувати прогресивні технології, обладнання, матеріали, удосконалювати організацію виробництва і праці, тобто здійснювати весь комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості продукції.
Тривала відірваність наших підприємств від зовнішнього ринку призвела до того, що через незнання міжнародних вимог до якості виробів та сертифікації, відсутність необхідних приладів і метрологічного обладнання конкурентоспроможність більшості продукції постійно знижувалася. Перехід до ринкових відносин, активізація зовнішньоекономічної діяльності настійно вимагають проведення робіт з сертифікації продукції, виходячи з міжнародних вимог.
В основі сертифікації є стандарти, дотримання яких є обов'язковою умовою для успішної роботи будь-якого підприємства, організації, установи.
В основі стандартизації - технічні можливості продукції і послуг, що є результатом досягнень науки, техніки та практичного досвіду.
У залежності від кола зацікавлених сторін стандартизація може бути:
- Міжнародної, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;
- Регіональної - для одного географічного, економічного чи політичного району світу;
- Національної, яка проводиться на рівні однієї країни, тобто здійснюється за галузями або секторами економіки, на місцевому рівні, на рівні асоціації, об'єднання, фірми, підприємства, установи і т.д.
Цілі стандартизації випливають з конкретних завдань, які забезпечують відповідність продукції, процесу чи послуги своїм призначенням. Основні технічні, економічні та екологічні завдання сертифікації: управління різноманіттям (уніфікація), застосовність, сумісність, взаємозамінність, охорона здоров'я, поліпшення економічних показників, забезпечення конкурентоспроможності продукції.
Загальновизнаним міжнародним органом, що займається питаннями стандартизації, є ІСО, в функції якого входить розробка, затвердження або прийняття стандартів, доступних широкому колу споживачів.
Вартість розробки стандартів висока і беруть участь у цій роботі зазвичай великі фірми, які диктують вимоги до стандартів. Розробники стандартів передбачають такі показники, які відображають інтереси тих, хто фінансує витрати, ставлячи інших у невигідне становище. Тому у світовій практиці широко практикуються двох-тристоронні і більше угоди між виробниками та споживачами з питань якості, стандартизації, а потім сертифікації продукції.
Система сертифікації є незалежною, так як вона не відноситься ні до виробника, ні до споживача. Проте за своїм статусом і структурам відрізняється в різних країнах.
У систему сертифікації входять асоціації виробників, приватні чи урядові організації. Найбільшого поширення набули системи, коли сертифікаційним органом є національна організація з сертифікації (стандартизації).
У практиці різних країн зустрічаються різні системи сертифікації, які класифікуються за наступними напрямками. У залежності від кола учасників сертифікація може бути: міжнародній, регіональній, багатосторонній, двосторонній та національної. За правовою ознакою сертифікація може бути обов'язковою і добровільною, за процедурою проведення - самосертификация, яка згідно з термінологією ІСО називається «заявою про відповідність» та сертифікація третьою стороною.
Обов'язковій сертифікації підлягають ті вироби або показники якості, які можуть негативно впливали на людину або навколишнє середовище, а також інші показники та якісні характеристики, які обмежуються урядовими актами-регламентаціями. Наприклад, обов'язковій сертифікації підлягають продукти харчування, автомобілі, літаки, електрообладнання, газові прилади, будівельні матеріали та ін
Рішення про обов'язкову сертифікацію приймає спеціальний урядовий орган, який може доручити її проведення як національної організації з сертифікації, так і окремим лабораторіям всередині країни чи за її межами. / 14, с. 143 /
Продукцію, що підлягає обов'язковій сертифікації і не пройшла її, продавати заборонено.
Добровільна сертифікація базується на стандартах і в основному приділяє увагу технічним та експлуатаційним характеристикам продукції, що визначає надійність, довговічність, безвідмовність, ергономічні та економічні показники та ін, тобто показники, які вигідно відрізняють одну продукцію від іншої.
Сертифікація передбачає точні і повні вимоги до виробу, визначені нормативною документацією, високий рівень контролю якості виробів, повну відповідальність виробника за якість сертифікації та інформованість виготовлювача про методи випробувань в системі контролю.
Самосертификация допускається для надійного партнера. Вона широко поширена в Японії, США, Німеччині, Канаді, Голландії та ін
Сертифікація третьою стороною, тобто посередницька сертифікація, передбачає участь сторонньої організації, незалежної від що у питанні сторін. Стороння організація оцінює і підтверджує правильність проведених заходів у відповідності з прийнятими правилами, здійснює випробування зразків, нагляд за станом технічного процесу.
Сертифікація третьою стороною може здійснюватися як в межах своєї країни, так і в зарубіжних центрах, що мають високий міжнародний авторитет. Виданий престижним випробувальним центром сертифікаційний знак є кращою рекламою продукції.
Сертифікація третьою стороною, у свою чергу, підрозділяється на системи, основою яких є випробування.
Основою всіх систем сертифікації є випробування. Причому, в п'яти з восьми систем проводяться типові випробування зразків у спеціально затверджених випробувальних організаціях з подальшим контролем якості продукції, а в шостій системі перевага віддається виключно атестації підприємства-виробника.
Продукція, що пройшла сертифікацію, відзначається наступним чином:
- Видається документ - сертифікат відповідності;
- Продукція маркується знаком відповідності;
- Продукція заноситься в список виробів, дозволених до продажу, який є в сертифікаційних центрах.
Сертифікат видається на одиничну потужність вироби (автоматичну лінію, прокатний стан, прес і ін); на масову продукцію видається знак відповідності, який повинен наноситися під контролем головного контролера сертифікаційного центру і тільки на виріб з випущеної партії або на їх упаковку, або на те та інше.
1.5 Система управління якістю продукції у світовій практиці
У кожній державі з огляду на низку причин формується специфічна система управління якістю продукції. Практика управління якістю пройшла кілька етапів. У 60-і роки застосовувалася система бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення. Вона торкалася тільки виробничий процес. У 70-ті роки з'явилася система бездефектного праці, яка поширилася на сферу виробництва, розробку конструкторсько-технологічної документації та управління підприємством. У 80-ті роки отримала широке поширення комплексна система управління якістю продукції, яка включала всі сфери виробництва та методи економічного впливу (планування, організація контролю і стимулювання підвищення якості). В якості базових, для порівняння, застосовувалися вітчизняні зразки кращої продукції, а не світові досягнення. Основна маса продукції була неконкурентоспроможна на світовому ринку. Не змінила стан справ і державне приймання продукції, яка була організована в кінці 80-х років.
В останні роки, у зв'язку з переходом до ринкової економіки, більше уваги стали приділяти міжнародним стандартам ISO серії 9000 щодо забезпечення якості продукції. Ці стандарти знаходять все більше застосування при укладенні контрактів між фірмами як моделі для оцінки системи забезпечення якості продукції у постачальника.
У багатьох країнах міжнародні стандарти прийняті як національні (Австрія, Великобританія, ФРН, Швеція та ін.) Система управління якістю продукції відрізняється не тільки в кожній державі, але й у фірмі. Формування її залежить від завдань, що стоять перед країною або фірмою, їх специфікою і практичним досвідом.
Потребує осмислення американський варіант управління якістю продукції, коли вважається недоцільним планувати кількісні показники якості працівникам внутрішньовиробничих підрозділів підприємства і тим самим створювати бар'єри між ними. Рекомендується дати можливість кожному робочому реалізувати своє право на гордість і майстерність, самому вирішувати свої проблеми і виключити страх.

Рис. 1.2. «Гуртки якості»
Умови, необхідні для існування менеджменту якості.
1. Зміцнення організаційної структури підприємства. Реорганізація в структуру, здатну до постійного процвітання на основі тотального контролю якості.
2. Участь в управлінні всіх працівників. Згуртування зусиль співробітників фірми дає можливість найбільш повного прояву потенціалу працівників.
3. Якість понад усе. Курс на забезпечення прибутку за рахунок пріоритету якості.
4. Послідовна перевірка, аналіз циклів управління підприємством і якістю продукції.
5. Виділення найважливіших питань і їх послідовне вирішення.
6. Факт-контроль на основі строгих даних.
7. Процес-контроль. Контроль роботи, а не результату.
8. Орієнтація на споживача.
9. Працівник на наступному за мною ділянці - той же клієнт-покупець. Не допускати просочування шлюбу і неполадок на наступні фази виробництва.
10. Своєчасне коригування управлінської політики.
11. Функціональний контроль. Розвиток горизонтальних організаційних зв'язків, руйнування вузьковідомчої замкнутості.
12. Пріоритет людських якостей. Повне розкриття людського потенціалу на основі поваги людських якостей.
Особливе місце у світовій практиці управління якістю продукції займають гуртки якості як форма залучення працівників підприємства до усвідомленого участі в процесі підвищення якості продукції, іміджу фірми і власного благополуччя. Гуртки якості вперше з'явилися в Японії в 1962 році і стали важливим чинником підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, що значною мірою сприяло висуненню Японії в число лідерів на світовому ринку товарів. З кінця 70-х років рух за створення гуртків якості прийняло масовий характер у багатьох країнах світу (США, Франції, ФРН, Швеції, Югославії, Угорщини та ін.) Широкому їх розповсюдженню сприяла активна пропаганда, численні публікації, пристрій конференцій і семінарів.
Гурток якості - це невелика група (від 3 до 12 осіб) робітників або службовців одного виробничого підрозділу, які регулярно (один раз на тиждень) збираються і протягом години (у робочий або неробочий час) обговорюють проблеми, які виникли у їх роботі. Колективними силами під керівництвом лідера знаходять шляхи вирішення виробничих завдань та втілюють їх у життя самі або за допомогою фахівців.
Основні цілі гуртків якості сформульовані Японським союзом учених та інженерів.
1. Сприяти вкладом у зростання і розвиток компанії.
2. Створювати атмосферу, в якій проявляється повага до кожного члена трудового колективу.
3. Активізувати використання людського фактора.
У 1980 році Американське товариство з контролю якості утворило спеціальний технічний комітет з контролю якості, до складу якого увійшли консультанти, вчені, фахівці. Комітет видає і поширює літературу, аналізує діяльність гуртків якості, консультує фірми з питань їх організації.
Зарубіжний досвід показує, що при видимій простоті роботи гуртків, їх створення не проходить гладко. Тут буває багато невдач. Серед головних причин формальної діяльності гуртків якості - поспішність, відсутність стимулів і належного стилю керівництва. Єдиної універсальної моделі створення та функціонування гуртків якості для кожної країни і фірми не існує. Скрізь вони мають свої особливості та мотиваційний механізм. Проте є основні принципи організації гуртків якості:
1. Добровільна участь у гуртках.
2. Відношення до робітників (службовцям) з боку менеджерів і фахівців як до активних членам трудового колективу, які хочуть сприяти процвітанню своєї фірми і краще знають, як виконувати свою роботу.
3. Створення атмосфери довіри і поваги до кожного працівника фірми.

2. Система управління якістю продукції ВАТ «Горизонт»
2.1 Коротка характеристика підприємства
ВАТ «Горизонт», що випускає телевізори однойменної марки, є одним з найбільших підприємств промисловості Республіки Білорусь, спеціалізується на масовому виробництві теле-, радіоапаратури.
До складу ВАТ «Горизонт» входять підприємства, що мають самостійний баланс з правом юридичної особи:
- Головний завод ВАТ «Горизонт» - спеціалізується на виробництві товарів народного споживання телевізійної тематики, статутний фонд - 200,9 млрд.руб.;
- Науково-дослідний інститут цифрового телебачення (НДІ ЦТ), статутний фонд - 11,6 млрд.руб.;
- Державний центр випробувань та сертифікації побутової техніки "Беллі з" (МІЦ "Белліс"), статутний - 2,7 млрд.руб.;
- Науково-виробничий комплекс "Сигнал", що випускає вироби мікро-електроніки, деталі й блоки, для телевізорів, радіоприймачі, статутний фонд - 55,5 млрд.руб.;
- Завод "Альмагор", який виготовляє телевізійні футляри, меблі, статутний фонд - 55,4 млрд.руб.;
- Спеціалізоване підприємство "Кабельно-супутникового телебачення", що випускає апаратуру для побудови систем колективного прийому, кабельного та супутникового телебачення, блоки для телевізійної продукції, радіо-приймачі, вироби спецтехніки, статутний фонд - 2,4 млрд. руб.;
- Поставський завод "білить" випускає трансформатори, статутний фонд 19,3 млрд.руб.;
- Підсобне сільське господарство "Горизонт", Копильський р-н, статутний фонд - 2,9 млрд.руб.;
-КОП, статутний фонд 50,2 млн. руб ..
У виробничій кооперації задіяний цілий ряд підприємств республіки, здійснюють випуск напівпровідникових приладів, радіодеталей і деяких комплектуючих виробів:
ВО "Інтеграл" - інтегральні мікросхеми, напівпровідникові прилади, пульти дистанційного управління;
ВО "Корал" - кінескопи і кварцові резонатори;
ВО "Белвар" - усехвильові селектори телевізійних каналів;
ВО "Моноліт" - керамічні конденсатори;
Завод радіодеталей (м. Пружани) - резистори;
Завод "Термопласт" - роз'ємні електричні з'єднувачі
і багато інші об'єднання.
Науково-дослідний інститут цифрового телебачення, який входить до складу об'єднання і є найбільшою в СНД проектно-конструкторської організацією цього профілю. Тільки за останні 7 років їм було розроблено у тісній співпраці з фірмою "PHILIPS" та впроваджено в серійне виробництво більше 10-ти базових моделей сучасних телевізорів 4-6 поколінь з загальним числом їх модифікацій більше 80-ти. Серед них широко користуються попитом в Білорусі 51/54ТЦ418, 51/54ТЦ441, 51/54ТЦ510, а також освоєні останнім часом сучасні моделі 51/54ТЦ601-603, 51/54ТЦ655, 51/54ТЦ675- перший серійний телевізор з цифровою обробкою сигналу, частина яких випускається з кінескопами 61 см по діагоналі.
Основні техніко-економічні показники роботи підприємства представлені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Основні показники господарської діяльності

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ
ОД. Вимір.
2001
рік
2002
рік
ТЕМП ЗРОСТАННЯ
2003
рік
ТЕМП ЗРОСТАННЯ
1.
Обсяг доходів - всього
млн. руб.
1624,7
5886,2
362.3%
19260.1
327.2%
1.1
в т. ч. виручка від реалізації
млн. руб.
1590,4
5822
366, 1%
16898.8
290.3%
1.2
Інші доходи
млн. руб.
34,3
64,2
187,2%
2361,3
3678.0%
2.
Собівартість реаліз. продукції
млн. руб.
1318.5
4762.1
361.2%
14746.1
309,7%
3.
Інші витрати
млн. руб.
738.4
551,6
74,7%
2524.7
457,7%
4.
Прибуток від реалізації продукції
млн. руб.
239
940.6
393.6%
2069.0
220.0%
5.
Рентабельність реалізованої продукції
%
18.1%
19,8%
109.0%
14.0%
71.0%
6.
Балансова прибуток
млн. руб.
-432,1
572.6
-132.5%
1905.5
332.8%
7.
Податки з прибутку
млн. руб.
6
206.7
3445.0%
582.2
281.7%
8.
Середньооблікова чисельність
людина
2686
2680
99.8%
2614
97.5%
9.
Середньомісячна зарплата
руб.
8566
32014
373.7%
83256
260.1%
10.
Відновить. вартість ОПФ (на кін. року)
млн. руб.
2384
16322
684.6%
Нд
11.
Коеф-т поточної ліквідності (норма> = 1,7)
0.676
1.073
158.7%
0.777
72,4%
12.
Власний оборотний капітал (СОС)
-363,7
225.6
296.3
131.3%
13.
Коеф-т забезпеченості СОС (норма> = 0,3)
-1.712
-0.547
32.0%
-0.309
56.5%
За аналізований період значно покращився виробництво і реалізація продукції, так, наприклад, виручка від реалізації продукції збільшилася з 2001 по 2003 рік з 1590,4 до 16898,8 млн. крб.
Об'єднання постійно проводить роботи з подальшого науково-технічного розвитку. Випущено першу партію нового телевізора на моношасі «HORIZONT-4CTV655»; розроблені та передані на підготовку виробництва комплекти конструкторської документації на нові телевізори «Горизонт-54 ДТУ 675», «Горизонт-37 СТV 655 Е» у моноплатном виконанні. Середня відпускна ціна телевізорів - 240 доларів США.
У ВАТ «Горизонт» практично завершена розробка системи «Якість» на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000; пророблена робота з підготовки виробництва телевізійних приймачів до атестації.
Оскільки розрив загальносоюзних, часто неефективних, економічних зв'язків і неплатоспроможність нових партнерів ставлять перед підприємством завдання реструктуризації, вишукування мобільних грошових коштів, оновлення виробничих площ і розробки нових моделей телевізорів, то природно виникає глобальна проблема оновлення його стратегії зовнішньоекономічної діяльності. У зв'язку з цим поставлені наступні завдання:
- Дослідження ринків передбачуваних поставок телевізорів;
- Розробка нових моделей продукції;
- Аналіз і обробка друку та інформації, отриманої по прямій і електронною поштою, телефонним дзвінкам в різні регіони СНД від відділу патентно-технічної інформації;
- Збір та аналіз даних про підприємства-виробниках теле-і радіотехніки, а також про новинки теле-, відео-радіотехніки в країнах СНД і далекого зарубіжжя;
- Дослідження соціально-економічної ситуації в різних регіонах країн СНД, імпорту-експорту телетехніки в РБ;
- Організація та проведення виставок-продажів в РБ і за її межам, широкої рекламної компанії на телебаченні, радіомовленні і в пресі;
- Розробка цінової стратегії, виходячи не тільки з собівартості і норм прибутку, а й з урахуванням ситуації на ринку аналогічної продукції.
Телебачення є одним із самих популярних і масових засобів інформації. У світі існує величезна кількість фірм, які виробляють телевізійну техніку. Номенклатура виробів настільки широка, що здатна задовольнити вимоги практично будь-якого потенційного споживача. Випускаються телевізори від простих з мінімальним набором функцій користувача до самих складних з безліччю вбудованих пристроїв і виконуваних функцій, які включають також у себе елементи комп'ютерної техніки та з можливостями прийому супутникових програм, телетексту, одночасного відтворення декількох програм, зі складними стереосистемами звукового супроводу.
Розміри телевізійного екрану мають великий діапазон. За кордоном здійснюється масовий випуск телевізорів з розмірами екрану 11 см, 16 см, 37 см, 42 см, 51 см, 61 см, 63 см, 70 см, 82 см. Виробляються різні і за зовнішнім оформленням телевізори від найдорожчих в корпусах з цінних порід дерева до дуже дешевих пластмасових, переносні і стаціонарні телевізори.
За 2002 р. об'єднання випустило 246217 телевізорів, приріст у порівнянні з 2001 роком склав 104,0% або 9518 штук, а проти 2003 р. цей показник дорівнює 103,2% або 7905 штук.
У виробництві телевізорів застосовують кінескопи імпортного виробництва фірм «Thomson», «Samsung», «Philips» і «Panasonic», а також кінескопи литовського виробництва (табл. 2.2.).
Таблиця 2.2.
Виробництво телевізорів із застосуванням кінескопів імпортного та литовського виробництва, шт.
Модель телевізора по кінескопу
1 квартал 2002 р.
1 квартал 2003 р.
Відхилення від 1 кварталу 2002 р.
1 квартал 2003 р. у% по відношенню до 1 кварталу 2002
шт.
%
шт.
%
Телевізори з кінескопами імпортного виробництва
22091
43,7
53610
83,2
+31519
242,7
Телевізори з кінескопами литовського виробництва
28403
56,3
10849
16,8
-17554
38,2
Разом
50494
64459
+13965
127,7
Знімання
107
342
Разом з урахуванням знімання
50387
64117
+13730
127,2
У 1 кварталі 2002 р. 56,3% випущених телевізорів були оснащені кінескопами литовського виробництва, телевізорів з імпортними кінескопами - 43,7%. У 1 кварталі 2003 р. спостерігається зворотна ситуація: більшість телевізорів виробили з кінескопами імпортного виробництва (83,2%), решта телевізори - з литовськими кінескопами (16,8%). Підприємство ставить завдання поліпшення якості телевізорів, тому в більшості з них застосовуються кінескопи фірм «Thomson», «Samsung», «Philips», «Panasonic», а використання кінескопів литовського виробництва постійно знижується через їх більш низької якості.
У 2003 р. розширилася номенклатура вироблених телевізорів в порівнянні з 2002 р. об'єднання постійно проводить роботи з подальшого науково-технічного розвитку. Випущено першу партію нового телевізора на моношасі «HORIZONT-54 CTV 655». Розроблені та передані на підготовку виробництва комплекти конструкторської документації на нові телевізори «Горизонт-54 ДТУ 675», «Горизонт-37 СТV 655 Е» у моноплатном виконанні.
Зміни в реалізації телевізорів та рух грошових коштів за відвантажену продукцію в 2002 і 2003 р.р. представлені в таб.2.3.

Таблиця 2.3.
Реалізація телевізорів «Горизонт»
Показники
1 квартал 2002 р.
1 квартал 2003 р.
Відхилення від 1 кварталу 2002р.
1.
Реалізовано зі складу ВО «Горизонт», шт.
59595
66290
+6695
2.
Реалізовано зі складу РУП «Завод Горизонт», шт.
48172
50897
+2725
- В т.ч. за межі РБ
12803
12490
-313
3.
Відвантажено продукції зі складу ВО «Горизонт», млрд.руб.
226,4
543,2
+276,8
4.
Надійшло коштів за відвантажену продукцію зі складу ВО «Горизонт», млрд.руб.
237,9
548,1
+310,2
5.
Відвантажено продукції зі складу РУП «Завод Горизонт», млрд.руб.
232,5
446,0
+213,5
6.
Надійшло коштів за відвантажену продукцію зі складу РУП «Завод Горизонт», млрд.руб.
219,1
486,0
+266,9
7.
Надійшло грошей (РУП «Завод Горизонт», млрд.руб.
185,5
420
+234,5
- В т.ч. з Росії
22,0
28,0
+6,0
- По передоплаті
14,9
100,0
+85,1
8.
Надійшло за бартером (УП «Завод Горизонт»), млрд.руб.
33,6
66,0
+32,4
- В т.ч. з Росії
8,1
14,0
+5,9
9.
Реалізовано зі складу заводу «Альмагор», шт.
5985
6106
+121
10.
Відвантажено продукції по заводу «Альмагор», млрд.руб.
20,9
46,2
+25,3
11.
Надійшло коштів за відвантажену продукцію по заводу «Альмагор», млрд.руб.
12,4
16,5
+4,1
12.
Реалізовано зі складу НПК «Сигнал», шт.
5438
9287
+3849
13.
Відвантажено продукції за НПК «Сигнал», млрд.руб.
13,0
50,9
+37,9
14.
Надійшло коштів за відвантажену продукцію за НПК «Сигнал», млрд.руб.
6,4
45,9
+39,5
У цілому реалізації телевізорів «HORIZONT» У 1 кварталі 2003 року була успішною. Цей показник у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 11,2% у ВАТ «Горизонт» і на 5,7% в РУП «Завод Горизонт». Проаналізуємо обсяги експорту та імпорту по країнах та регіонах, для цього використовуючи дані табл. 2.4.
Таблиця 2.4.
Обсяги експорту-імпорту в 2003 році
Показники
Обсяги, в тис.дол. США
Темп,%
2003
2002
1. Експорт всього
13316,7
10050,2
132,5
-В тому числі:
- До Росії
12804,1
9299,6
137,7
- В інші країни СНД
282,6
598,8
47,2
- За межі СНД
230,0
151,8
151,5
2. Імпорт за все
25085,4
24809,9
101,1
-В тому числі:
- З Росії
2151,8
3567,4
60,3
- З др.странах СНД
285,8
301,9
94,7
- З-за меж СНД
22647,8
20940,6
108,2
Російська Федерація - поки основний регіон для експортних поставок телевізор «Горизонт».
За результатами аналізу соціально-політичної обстановки в регіонах, досвіду роботи, можна виділити найбільш пріоритетні регіони експорту продукції ВАТ «Горизонт»: м. Москва, м. Санкт-Петербург, Центральний район, Поволжі, Південь Росії, Урал, Західний Сибір. Прогнозований обсяг експорту в ці регіони в майбутній сезон становить до 2000 штук щомісяця. Співпраця з підприємствами з Середньої Азії і Казахстану пов'язане з великою часткою ризику з міркувань економічної безпеки. Оплата грошовими коштами з цих держав за продукцію, що поставляється з ряду причин неможлива. Обсяг продажів в Молдову знизився через введення акцизів, а також наслідків кризи в Росії. Експорт на Український ринок неможливий через високих ввізних платежів. Експорт в Західні країни ускладнений багатьма причинами, найбільш суттєвими з яких є необхідність сертифікації телевізорів і шасі в країні експорту до початку поставок; забезпечення супровідної документації на національних мовах; посилення вимог до якості виробів; необхідність додаткової підготовки виробництва.
Сальдо зовнішньої торгівлі по підприємству має від'ємне значення за 2003 р. (тому що 80% покупних комплектуючих виробів купуються щодо імпорту в далекому зарубіжжі) і становить мінус 11768700 доларів США. У розрізі основних регіонів сальдо зовнішньої торгівлі по Росії має позитивне значення і складає 10652300 доларів США, в інші країни і за межі СНД відповідно мінус 3,2 тисяч доларів США і мінус 22417800 доларів США.
2.2 Забезпечення стандартами якості продукції
Як було сказано вище, ВАТ «Горизонт» є одним з провідних підприємств промисловості з високим технічним рівнем виробництва, що спеціалізується на випуску телевізорів кольорового зображення (ТЦИ).
Сьогодні ВАТ «Горизонт» виробляє шістьдесят-п'ять модифікацій телевізорів при номенклатурі базових моделей більше п'ятнадцяти.
Підготовка виробництва і освоєння нових модельних рядів здійснювалися з 1996 р. по 2001 р. і стали можливими в результаті впровадження наскрізної системи автоматизованого проектування Proingener. Якщо раніше на підготовку виробництва йшло 2-3 роки, то за допомогою Proingener, скоротивши підготовчий цикл в кілька разів, завод оперативно за 4-6 місяців оновлює зовнішній вигляд серійних виробів. Оцінюючи дизайн телевізорів "Горизонт", можна з упевненістю констатувати, що він ні в чому не поступається зарубіжним аналогам.
Фахівці ВАТ «Горизонт» дотримуються концепції концерну "PHILIPS", яка нині домінує в світі телевізійної техніки. Найсучасніші технічні рішення знайшли відображення в різних серійно випускаються, а також у знову освоюваних моделей телевізорів. НДІ ЦТ входять до складу об'єднання, підтримується постійний зв'язок з інститутом концерну "PHILIPS" з питань розробки нових перспективних моделей телевізорів. Збирання та налагодження телевізорів також здійснюється на автоматичній лінії компанії "PHILIPS".
Керівництво та фахівці заводу відповідально ставляться до підтримки досягнутого рівня якості, організації системи управління якості. Особливу увагу фахівці заводу приділяють робіт, пов'язаних з сертифікацією продукції, удосконалення системи якості, атестації виробництва.
Оскільки критерій оцінки системи якості, стан виробництва та його здатність забезпечувати стабільний рівень якості регламентують міжнародні стандарти ISO серії 9000, то керівництвом об'єднання було прийнято рішення про приведення заводської системи управління якістю у відповідність до вимог ISO серії 9000.
Для досягнення поставленої мети в об'єднанні була проведена робота з підготовки та проведення сертифікації системи якості (СК), розробки, виробництва і технічного обслуговування кольорових телевізорів.
Зокрема, підготовлена ​​і впроваджена нормативна документація СК, включаючи політику в сфері якості, настанова з якості, процедурні документи (методичні вказівки, стандарти підприємства (СТП), робочі та посадові інструкції; персонал навчений вимогам стандартів ІСО 9001; навчена й атестована група фахівців на право проведення внутрішнього аудиту; розроблена, виготовлена ​​і впроваджена наочна агітація за СК; проведено внутрішні перевірки підрозділів ВАТ «Горизонт» та НДІ ЦТ за елементами СК, розроблені та виконані коригувальні заходи щодо невідповідностей, виявлених під час внутрішніх перевірок; проведено попередній аудит СК фахівцями ДП ЦЕСМ .
У результаті роботи комісії Держстандарту було винесено рішення, що СК з розробки та виробництва кольорових телевізорів ВАТ «Горизонт» у складі ДП НДІ ЦТ і ВАТ «Горизонт» відповідає вимогам СТБ ІСО 9001. І Держстандартом Республіки Білорусь було видано сертифікат № BY/112 05.0.0.0031 від 18.11.99г.
Всі роботи з підготовки і сертифікації СК проводилися під методичним керівництвом служби головного контролера.
Однак робота із сертифікації на відповідність продукції вимогам європейських міжнародних стандартів на цьому не припинилася. І вже 4 лютого 2001 ВАТ «Горизонт» стає першим підприємством в СНД, яке отримує сертифікат незалежної сертифікаційної групи "NEMKO" (м. Осло, Норвегія), який засвідчує, що телевізори "Горизонт" відповідають європейським стандартам щодо електромагнітної сумісності, електро-і пожежної безпеки.
Важливість проведених робіт очевидна, оскільки отримання сертифіката відповідності міжнародних інститутів вирішує всі проблеми по виходу телевізорів на західно-європейський ринок.
А визнанням продукції, що випускається ВАТ «Горизонт», на вітчизняному білоруському ринку є те, що за результатами конкурсу, проведеного під егідою Білоруського товариства захисту прав споживача і Білоруської екологічної партією зелених, телевізор "Горизонт 54CTV670Ti-5" названо кращою продукцією 2000 року, а читачі газети "Приватна власність" вважають мінські телевізори "Маркою року - 2000".
Оскільки СК з розробки та виробництва кольорових телевізорів ВАТ «Горизонт» відповідає вимогам СТБ ІСО 9001 тільки у складі ДП НДІ ЦТ і ВАТ «Горизонт», то в подальшому під нею буде матися на увазі СК ВАТ «Горизонт» з розробки та виробництва ТЦИ.
Система якості ВАТ «Горизонт» грунтується на колишній системі КС УКП, яка в свою чергу базується на стандартах підприємства. Система включає основні стандарти підприємства, а також охоплює всі стадії життєвого циклу продукції.
2.3 Система менеджменту якості ВАТ «Горизонт»
Основоположні стандарти системи забезпечення якості встановлюють основні положення щодо організації розробки окремих елементів системи якості, взаємодії підрозділів підприємства з питань забезпечення якості, показники для оцінки роботи підрозділів, а також порядок і величину зниження встановлених показників якості праці.
Крім того в них визначається порядок розробки та організація контролю за виконанням заходів щодо поліпшення якості продукції, що випускається, а також порядок проведення заводських "Днів оцінки якості" (ДОК) і засідань постійно діючої комісії з якості (ПДКК).
Метою створення та функціонування системи якості на підприємстві є:
задоволення споживача у продукції та послугах високої якості;
виконання вимог стандартів та нормативної документації (НД);
отримання прибутку;
відповідність продукції останнім досягненням науки і техніки;
задоволеність і захопленість співробітників підприємства результатами діяльності за якістю.
Якість роботи підрозділів підприємства, його продукції та послуг визначають постійним виконанням зазначених передумов на кожному етапі створення продукції і послуг.
Якість є основною складовою частиною стратегії об'єднання. Керівництво об'єднання, підприємств та підрозділів несе відповідальність за якість продукції і визначає політику в області якості. Воно забезпечує розуміння, дотримання та здійснення цієї політики на всіх рівнях.
Головна мета діяльності об'єднання в області якості полягає в забезпеченні конкурентоспроможності продукції, що випускається і максимальному задоволення вимог споживача.
Зі всіх завдань, що стоять перед об'єднанням, найважливішими є:
своєчасне задоволення споживача у продукції та послугах високої якості;
забезпечення працівників об'єднання робочими місцями і соціальними благами;
досягнення і підтримання якості продукції на рівні, постійно відповідає встановленим або передбачуваним вимогам споживача;
забезпечення у споживача впевненості в тому, що поставляється продукція має заданою якістю;
зростання прибутку за рахунок зниження витрат, пов'язаних із забезпеченням стабільності якості продукції.
Основними напрямками діяльності об'єднання є:
прагнення до лідируючого становища в РБ і країнах СНД з технічного рівня і якості продукції, що випускається;
досягнення і підтримання технічного рівня і якості продукції, що випускається на рівні провідних зарубіжних фірм;
забезпечення відповідності якісних показників продукції вимогам державних та міжнародних стандартів;
забезпечення стабільності виробництва продукції;
освоєння зарубіжних ринків збуту.
Політика в області якості доводиться до всіх працівників об'єднання шляхом ознайомлення при прийомі на роботу з відміткою в обліковій картці. Керівники ж підрозділів доводять політику в області якості до кожного співробітника, які результатами своєї роботи забезпечують її підтримку. Реалізація політики в області якості розглядається щомісячно на ДОК підприємства та підрозділів.
У роботі щодо забезпечення якості та надійності беруть участь всі структурні підрозділи підприємства. Всі роботи, що виконуються підрозділами, розглядаються з урахуванням забезпечення високої якості і надійності.
Відповідальність, повноваження та взаємини персоналу керівного, виконуючого та контролюючого всі види діяльності, що впливають на якість згідно МУ ІМСК.9001.01.01 "Методичні вказівки з менеджменту якості (МУ за МК). Відповідальність керівництва "оформляється у вигляді матриці відповідальності.
Організаційним принципом, покладеним в основу робіт по забезпеченню і управлінню якістю, є принцип функціональної підпорядкованості, при якому кожен підрозділ виконує свою функцію і несе свою частку відповідальності в забезпеченні та управлінні якістю. Відповідальність за організацію робіт із управління і забезпечення якістю продукції в структурному підрозділі несе керівник підрозділу спільно з уповноваженим по системі якості.
Методичне керівництво, координацію та контроль за виконанням робіт з управління якістю здійснює заступник генерального директора (ЗГД) за якістю. Організація і завдання служби головного контролера (СВК) регламентовані "Положенням про СГК". Основними завданнями даної служби є:
контроль функціонування СК;
перевірка дотримання вимог щодо визначення відповідальності, повноважень та взаємовідносин персоналу: керівного і контролюючого виробничу діяльність, що впливає на якість;
контроль реєстрації відповідних заходів з якості;
співробітництво при виборі економічних методів для забезпечення якості продукції;
контроль виконання планів вдосконалення СК;
консультації та доповіді з тематики "Забезпечення і управління якістю";
сприяння усвідомлення цілей якості, а також навчання за темою "Якість";
організація робіт з сертифікації продукції і СК;
організація і проведення перевірок функціонування СК;
організація робіт зі стандартизації на підприємстві.
Головним директором (ГД) для забезпечення проведення політики у сфері якості та досягнення поставлених цілей виділяються відповідні ресурси (людські ресурси, обладнання, оргтехніка та сучасні засоби зв'язку і т.д.) в необхідному обсязі.
ЗГД за якістю визначає показники якості і цілі, пов'язані із забезпеченням якості продукції, процесів, послуг, для своєчасного виділення ресурсів на плановій основі.
Забезпечення необхідними ресурсами передбачається в планах-графіках проведення дослідно-конструкторських робіт і постановки виробів на виробництво згідно МУ ІМСК.9001.04.01 "МУ за МК. Управління проектуванням ".
Для реалізації завдань, що випливають з певної керівництвом об'єднання політики у сфері якості, генеральним директором ВАТ «Горизонт» призначений відповідальний уповноважений за розробку і впровадження СК - ЗГД за якістю - головний контролер.
На рівні структурних одиниць і підрозділів підприємства координацію робіт щодо функціонування СК і аудит СК всередині цих структур, а також зв'язок з СГК здійснюють спеціально призначені керівниками цих підрозділів уповноважені з СК. Завдання та обов'язки цих менеджерів з якості регулюються СТП ІМСК.02.021І "СК. Інструкція уповноваженого з СК структурного підрозділу ВАТ «Горизонт».
Генеральний директор проводить періодичний аналіз СК в частині ефективності її функціонування та відповідність затвердженої політиці якості за матеріалами ДОК, яку організовує і де виступає з доповідями з питань якості уповноважений з якості вищого керівництва. Головує на ДОК генеральний директор об'єднання або головний інженер.
Система якості ВАТ «Горизонт» створена для управління усіма видами діяльності, що впливають на якість випущених ТЦИ, забезпечує відповідність ТЦИ вимогам якості і відповідає постійно мінливих вимог споживачів, ринку.
СК розроблена на базі СТБ ІСО 9001:
створена для досягнення впевненості у споживача у забезпеченні необхідної якості випускаються ТЦИ і досягнення планованих експлуатаційних характеристик;
орієнтована на проведення коригувальних і попереджуючих дій, що допомагають уникнути виникнення відмов;
організована таким чином, щоб забезпечити відповідність і безперервне управління всіма видами діяльності, що впливають на якість.
Регламентуючі документи СК охоплюють організаційну структуру ВАТ «Горизонт» та підприємства, пов'язаних з випуском ТЦИ, а також обов'язкові документи підрозділів. Область розповсюдження цих документів та зміст методик залежать від складності роботи, застосовуваних методів, необхідних навичок і підготовки зайнятого персоналу. Тому для здійснення політики і досягнення цілей у сфері якості підрозділи підприємства розробляють, випускають і підтримують у робочому стані, по кожному елементу СТБ ІСО 9001, документовані робочі процедури (МУ, стандарти, інструкції, положення), що координують різні види діяльності, що забезпечують ефективне функціонування СК .
У МУ, стандартах підприємства, НД, положеннях, інструкціях встановлюють вимоги до виконання робіт, зв'язку між підрозділами і їх відповідальність, а також процедури попередження, виявлення та усунення можливих невідповідностей. Відповідальними за їх застосування та реалізацію є керівники структурних одиниць і підрозділів.
Ефективність застосування СК та її документованих процедур підтверджується за допомогою регулярно проводяться внутрішніх перевірок та аналізу функціонування СК.
Порядок проведення робіт з планування якості регламентовані СТП ІМСК.02.071-98 "СК. Порядок планування робіт з підвищення якості "і включає складання:
комплексна програма (КП) "Якість" на рік;
поточних планів, заходів щодо поліпшення якості і підвищення надійності продукції як по підприємствах, так і по підрозділах;
заходи за результатами внутрішнього аудиту;
рішень ПДКК і ДОК підприємства;
рішень нарад з нової техніки.
КП "Якість" розробляється на рік. Вона включає заходи по 20 елементам СТБ ІСО 9001, спрямовані на попередження та усунення невідповідностей продукції на всіх стадіях від проектування до обслуговування. Відповідно до КП "Якість" проводиться перевірка всіх 20 елементів СТБ ІСО 9001. Перевірку проводять на стадіях розробки, виготовлення, збуту і технічного обслуговування продукції.
Планування тих видів діяльності, яким приділяється особлива увага, з метою виконання встановлених вимог до продукції, проектам або контрактам регламентується МУ ІМСК 9001.02.01 "МУ за МК. Система якості ".
Таким чином, аналізуючи систему управління якістю на ВАТ «Горизонт», можна відзначити, що незважаючи на те, що вона відповідає вимогам СТБ ІСО 9001, є ряд недоліків і недоробок, які тим не менш виявляються при проведенні внутрішніх перевірок та усуваються в робочому порядку. І одним з найважливіших напрямків удосконалення СК на ВАТ «Горизонт», здатним підвищити її ефективність у ринкових умовах, я б назвав автоматизацію її функцій на основі використання новітніх досягнень у галузі створення автоматизованих систем управління, інформації, отриманої на стадіях створення продукту, а також всіх наявних на підприємстві автоматизованих систем управління (АСУП, АСУ, САПР та ін), які в разі необхідності повинні виконувати нові завдання. Модернізація існуючих та розробка нових завдань слід проводити з урахуванням уніфікації і стандартизації елементів АСУ, широко використовуючи пакети прикладних програм та інші засоби автоматизованого проектування.
2.4 Профілактика браку продукції на підприємстві
Для підвищення якості продукції, у тому числі поставляється на експорт, в об'єднанні розроблено Положення про оцінку якості телевізорів. Воно передбачає підвищення матеріальної відповідальності за результати суцільного, вибіркового контролю та контролю розпакування телевізорів на складі готової продукції і в торгуючих організаціях.
Для зниження шлюбу проведена значна робота по обмеженому переліку поставляються комплектуючих виробів (ПКІ), що проходять через вхідний контроль, з введенням 100% контролю на найбільш бракованих елементах. Розпочато роботи спільно з постачальниками по сертифікації поставляються комплектуючих виробів з проведенням інспекцій технологічних операцій на заводах-постачальниках, складений перелік на закупівлю та впровадження сучасного обладнання з перевірки таких складних покупних виробів як мікросхеми, транзистори, кінескопи.
Якість телевізорів «Горизонт» в 2003 році покращився у порівнянні з 2002 роком. Відсоток дефектності телевізорів в 2003 р. склав 3,2-4,0%. За аналогічний період минулого року - 4,0-6,7%. Незважаючи на це, втрати від браку у відсотках до собівартості залишилися практично на колишньому рівні. Витрати на гарантійний ремонт і технічне обслуговування у відсотках до собівартості в 2003 році зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,38-1,16%.
Показники якості телевізорів кольорового зображення наведено в табл. 2.5.
Таблиця 2.5.
Показники якості телевізорів кольорового зображення
№ п / п
Показники
2001
2002
2003
1.
Коефіцієнт дефективності (Кд) - розпаковування телевізорів на складі готової продукції в торговельній мережі
0,07
0,06
0,06
2.
Рівень дотримання вимог Техпрогрес (Кст),%
97,5
98,7
99,0
3.
Середнє напрацювання на відмову (Т), годину
5500
6000
6000
4.
Рівень гарантійного ремонту (Кгр),%
9,75
8,75
8,9
5.
Рівень визнаних претензій (Кпп)
0,08
0,07
0,06
1. Кд - визначається відношенням суми балів дефектів у партії телевізорів до кількості телевізорів в партії Кд-А / N;
2. Кст - розраховується відношенням кількості відмов до величини партії телевізорів Кст = (1-n / N) * 100;
3. середнє напрацювання на відмову встановлюється на 150 годин електропрогона Т = (150 * N) / n, де N - розмір партії телевізорів, n - число відмов;
4. Кгр - визначається відношенням кількості вироблених ремонтів до загальної кількості телевізорів, що знаходяться на гарантійному обслуговуванні;
5. Кпп - розраховується як відношення кількості визнаних претензій до загальної кількості телевізорів, що підлягають технічному обслуговуванню.

3. Шляхи підвищення якості продукції
3.1 Досвід провідних фірм виробників телевізійної техніки
Аналізуючи ринок телевізійної техніки можна відзначити, що всі провідні фірми виробники телевізійної техніки випускають широку гаму телевізорів з розміром екрана від 33''до 14''. А такі відомі фірми, як: PHILIPS, THOMSON, SONY, PANASONIC, SAMSUNG, LG виробляють і проекційні телевізори - домашній кінозал, з розміром екрану від 53''до 40''. Майже всі фірми - SONY, THOMSON, PHILIPS, PANASONIC, SAMSUNG, LG, DAEWOO - освоїли випуск широкоформатних апаратів.
Всі проекційні телевізори, а також телевізори з діагоналлю від 33 "до 25''мають стандартний набір функцій: PIP, TXT, меню, таймер, роз'єми SCART, автоматичне відключення, запам'ятовування налаштування каналу, різні системи поліпшення якості зображення. Крім того, провідні фірми - SONY, THOMSON, PHILIPS, PANASONIC - оснащують ці телевізійні приймачі кінескопами з антибліковим і антистатичним покриттям, цифровий розгорткою з частотою кадрів 100 Гц, системами цифрової обробки сигналів, встановлюють різні стерео звукові системи. Також деякі фірми - SONY, THOMSON, SAMSUNG, PANASONIC - оснащують телевізори ігровими режимами, "замками" від дітей (захист від включення телевізора дітьми).
Розглядаючи телевізори з розміром екрана 21''-14''можна відзначити, що ці приймачі мають менше "наворотів", ніж телевізори з великими діагоналями, але вони теж мають досить великий набір функцій - TXT, меню або OSD, таймер, роз'єм SCART, автоматичне відключення, запам'ятовування налаштування каналу.
Розглядаючи перелік своєї продукції провідних фірм виробників телевізійної техніки, слід зазначити, що ці фірми не обмежуються випуском лише телевізорів, вони виробляють широку гаму продукції. У неї входять аудіо, відео техніка, оргтехніка, складна побутова техніка (холодильники, мікрохвильові печі, пральні машини, пилососи, кондиціонери), побутова техніка (кухонні комбайни, хлібопекарні, міксери, м'ясорубки, тостери та ін), освітлювальні прилади.
SAMSUNG (Корея)
Фірмою випускаються 33 моделі телевізорів з розміром екрану від 52''до 14''. Найбільша кількість випущених Samsung телевізорів - це апарати з розміром екрану 21''(8 моделей). Дві моделі з цих телевізорів СК 5373 ZR і СК 5361 ZR мають рівносторонній корпус з розташуванням динаміків під екраном. Решта шість моделей (СК 5320 ZR, СК 5339 ZR, СК5342 AR, CК 5366 ZR, СК 5385 ZR, СК 5399 ZR) мають прямокутний корпус з симетричним розташуванням динаміків з боків від екрану. Моделі телевізорів СК 5399 ZR, СК 5385 ZR, СК5342 AR володіють можливістю використання в них Біо кінескопів. Ці кінескопи випромінюють промені "дальнього інфрачервоного випромінювання", яке не є шкідливим для людського ока. У моделях СК 5373 ZR і СК 5339 ZR застосований темний кінескоп. Майже всі приймачі з діагоналлю 21''мають функцію телетекст, і лише модель СК 5361 ZR не має цієї функції. У всіх телевізорах панель управління розташована внизу корпусу під екраном, а дві моделі СК 5361 ZR і СК5342 AR оснащені кришкою, що закриває цю панель. Усі вісім моделей мають аудіо / відео вхід і вхід для навушників на передній панелі. Функція виведення інформації на екран застосовується у всіх моделях, а в моделях СК 5320 ZR, СК 5339 ZR, CК 5366 ZR, СК 5373 ZR, СК 5385 ZR, СК 5339 ZR інформація відображається на кількох мовах. Три моделі (СК 5320 ZR, СК 5339 ZR, СК 5385 ZR) мають роз'єм SCART. У всіх апаратах використовується система відтворення звуку Super Horn. У таких моделях як: СК 5385 ZR, СК 5373 ZR, CК 5366 ZR, 5339 ZR, СК 5320 ZR є можливість встановити кілька видів зображення - встановлений, стандартний, динамічний, кіно, м'який, а в моделі СК 5399 ZR можна здійснювати перегляд зображення у трьох режимах: збільшення, нормальний, 16:9. Усі телевізори мають темно-сірий колір корпусу, і тільки модель СК 5385 ZR пофарбована в чорний колір.
Телевізори з діагоналлю 20''мають 7 моделей - СК 5020 ZR, СК 5039 ZR, CК 5066 ZR, СК 5073 ZR, СК 5083 ZR, СК 5085 ZR, СК 5099 ZR. Це ті ж телевізори, що і з діагоналлю 21''. Вони мають такий самий зовнішній вигляд і такі ж функції. У цій номінації з'являється лише одна нова модель - СК 5083 ZR. Цей приймач має прямокутний темно-сірий корпус з симетричним дизайном. У цьому телевізорі є можливість використання функції телетекст. Він має панель управління внизу під екраном, має терміналом аудіо / відео входів / виходів. У цьому апараті існує можливість автоматичного вибору напруги живлення: 100-220 В.
LG (Корея)
Фірмою випускається 41 модель телевізорів з розміром екрану від 41''до 14''. Найбільша кількість з них складають: 21''- 10 моделей, 20''- 10 моделей, 14''- 9 моделей. Всі моделі телевізорів від 14''до 21''входять в такі серії, як: D16, D26, D30, D60, D70, B80, E40, E60, G20 і U40. Апарати кожної серії мають свій, неповторний в інших телевізорах дизайн. Відмінною рисою всіх цих телевізорів є плавні, округлі контури корпусу. Серії E40 і E60 мають рівносторонній корпус, а решта - прямокутний. Панелі управління в усіх приймачах цих серій розташовані в нижній, розширеній частині корпусу під екраном. Причому в кожній серії ця панель виконана індивідуально і візуально не повторює її в іншій серії. Тільки в серіях E40 і E60 динаміки розташовані в нижній частині корпусу поряд з панеллю керування. В інших моделях динаміки розташовані з боків від екрану. Слід зазначити, що і у випадку з динаміками телевізори мають свій дизайн. Колірна гамма цих моделей коливається від чорного до сірого. Майже всі телевізори цих серій є багато системними, мають синтезатором налаштування по різниці потенціалів з блоком пам'яті на 80 програм і системою запам'ятовування параметрів зображення. Вони мають можливість прийому кабельного телебачення і гіпер-діапазону, а також систему телетекст в якості опції. Все це стосується телевізорів серій D26, D30, D60, D70, B80, E40, G20. Апарати серій D16, D30, G20 мають: електронний годинник, таймер автоматичного включення / вимикання, таймер сну, автоматичну систему відключення живлення, можливість перемикання на канал попереднього перегляду, зручне розташування аудіо / відео роз'ємів. Телевізори серії Е60, а це єдина серія з перерахованих не має телевізор з діагоналлю 14'', володіють системою телетекст, автоматичною системою пошуку і запам'ятовування каналів, екранним меню, можливістю прийому кабельного телебачення і гіпер-діапазону і можливістю сполучення з додатковою аудіо / відео апаратурою . Телевізори серій D16, D26, D30 оснащені поліпшеною системою відтворення звуку "аеро купол", а серії D60, D70, G20, В80 - стерео звуком. З усіх представлених вище серій необхідно особливо виділити телевізори серії D30. Крім перерахованих функцій вони мають у своєму розпорядженні функцію Golden Eye - система природного алгоритму очі, яка автоматично визначає правила регулювання зображення залежно від умов навколишнього середовища (яскравість і характер освітлення). Серія U40 стоїть відокремлено, так як це відео двійки. Механізм завантаження касети знаходиться під екраном, а ще нижче панель управління. Телевізори цієї серії мають можливість запам'ятовування до 100 каналів і прийому кабельного телебачення і гіпер-діапазону. Вони володіють: екранним меню, автоматичною системою пошуку запису за електронною маркеру, системою миттєвого початку запису, автоматичною системою контролю за лентопротяжкой.
PANASONIC (Японія)
Фірма випускає 43 моделі телевізорів з розміром екрану від 51''до 14''. Все що випускаються телевізори діляться на кілька серій, які включають в себе апарати з різними діагоналями. Найбільш численні серії - DDD і DDD-l. Серія DDD включає в себе 5 моделей - TX-47WG25C, TX-32W100T, TX-32WG25C, TX-28W100T, TX-28WG25C. Всі ці приймачі оснащені найсучаснішими цифровими технологіями, які включають в себе різні системи поліпшення зображення - цифровий штучний інтелект, цифровий гребінчастий фільтр, LTI - функція підвищення переходу яскравості, CRI - функція підвищення насиченості кольору, CTI - функція поліпшення кольору, YNR - функція адаптації руху, VM - функція модуляції швидкості, PNR - обмежувач перешкод, функція завдання кольору каналу, функція температури кольору (три температури кольору - тепла, нормальна, холодна). Представлені в цій серії телевізори оснащені кінескопами Quintrix Wide і PanaBlack Wide, а проекційний телевізор TX-47WG25C - проекційної трубкою високої яскравості. Всі вони мають чорне антивідблиску / антистатичне інваровое покриття, володіють ланцюгом динамічною фокусування. Ці телевізори мають такі акустичні системи як: Aero 4D (4 гучномовця, розташовані по всьому периметру апарата) і гучномовець нижніх частот 3D (три динаміки), оснащені стерео підсилювачем. Крім того, оснащені автоматичним еквалайзером звуку, цифровим процесором навколишнього звуку і системою, що створює ефект об'ємного звучання. Всі телевізори серії DDD володіють: мульти-екраном (пошук - поділ на 12 або 16 суб-екранів, два екрани, стоп-кадр, стробирование), російським телетекстом, екранним меню російською мовою, можливістю налаштування нат100 каналів, таймером відключення, аудіо / відео входами / виходами і входами S-відео. Телевізори моделей TX-32W100T і TX-28W100T мають цифрову розгортку з частотою 100 Гц, що забезпечує стійке, без мерехтіння зображення. Телевізори TX-32WG25C і TX-28WG25C оснащені до того ж ігровим режимом.
Серія DDD-l включає в себе 8 моделей - TX-51GF85T, TX-43GF85T, TX-33GF85T, TX-29GF95T, TX-29GF85T, TX-25GF85T, TX-21GF80T, TX-21GF80R. Телевізори з діагоналлю 51 "і 43" є проекційними. Представлені в цій серії телевізори в меншій мірі оснащені різними системами поліпшення зображення - цифровий гребінчастий фільтр, функція завдання кольору каналу, функція температури кольору. Вони оснащені кінескопами Quintrix і PanaBlack з інваровим покриттям, а проекційні телевізори - проекційними трубками високої яскравості. У цих апаратах застосовуються різні акустичні системи зі стерео підсилювачем: Aero 4D і Dome (два динаміка, звук йде в одній площині з зображенням), мають автоматичний еквалайзер звуку, цифрової процесор об'ємного звуку. Приймачі цієї серії мають також: мульти PIP (пошук - поділ на три або чотири суб-екрану, стробирование), російська телетекст, можливість налаштування 100 каналів, ігровий режим, екранне меню російською мовою, таймер відключення, аудіо / відео входи / виходи і входи S-відео.
PHILIPS (Голландія)
Фірмою випускається 14 моделей телевізорів з розміром екрану від 46''до 14''. Слід зазначити, що фірма Philips не виробляє телевізори з розміром екрана 20''. Найбільша кількість з цих моделей - це моделі з діагоналлю 21 "(21PT440B, 21РТ166В, 21РТ1653, 21РТ1542, 21РТ1532). Всі моделі мають строгий дизайн з рівностороннім корпусом, пофарбованим у сіро-сталевий колір. У нижній частині корпусу під екраном розташована панель управління, причому в моделях 21PT440B і 21РТ166В органи управління закриваються кришкою. У всіх моделях, за винятком 21PT440B, динаміки розташовані під екраном. У моделі ж 21PT440B динаміки розташовані симетрично по обидва боки екрану. Цей телевізор обладнано стерео звуком. У моделях 21PT440B, 21РТ166В, 21РТ1653 використовується кінескоп BlackLine D з висококонтрастними характеристиками і системою регулювання чіткості і відтінків, для забезпечення чіткого і контрастного зображення. У моделях 21РТ1542 і 21РТ1532 застосовується кінескоп Black Hi Bri з системою регулювання чіткості. Всі приймачі оснащені телетекстом, функцією виведення інформації на екран (OSD), мають можливість попередньої установки на 70 станцій, таймером вкл. / викл., А також мають роз'єм SCART і фронтальні виходи для навушників. Модель 21РТ166В має також фронтальні аудіо / відео входи.
Фірма випускає одну модель з розміром екрану 14''-14РТ1563. Цей телевізор має строгий дизайн з рівностороннім корпусом, який пофарбований в сіро-сталевий колір. Панель управління і динаміки розташовані в нижній частині корпусу під екраном. Він має ті ж характеристики що і телевізор з діагоналлю 21''.
Крім телевізорів фірма PHILIPS випускає наступні види продукції: відео - 6 моделей, монітори - 7 моделей, муз. центри - 11 моделей, магнітоли - 11 моделей, авто магнітоли - 9 моделей, радіоприймачі - 10 моделей, плеєри - 7 моделей, телефони та факси - 19 моделей, навушники - 9 моделей, міні-колонки - 4 моделі, калькулятори та електронні записні книжки - 5 моделей, крім того фірма випускає освітлювальні прилади, побутову техніку (кухонні комбайни, міксери, соковижималки, м'ясорубки, тостери, праски, фени).
3.2 Оцінка показників якості та конкурентоспроможності продукції ВАТ «Горизонт»
У таблиці 3.1 представлений зразок систематизації даних при оцінці конкурентоспроможності ВАТ «Горизонт». Тут зазначені основні чинники, що визначають успіх на ринку, і дані змінні, за якими можна кількісно оцінювати значення факторів. Кожна змінна отримує оцінку від 0 до 5 балів.
0 - найбільш слабкі позиції по даному параметру конкурентоспроможності;
5 - домінуюче становище на ринку.
Таблиця 3.1.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства щодо конкурентів
Фактори конкурентоспроможності
ВАТ «Горизонт»
ВО «Витязь»
Panasonic
ПРОДУКТ
Якість
3
3
5
Технічні параметри
4
4
5
Право заміни виробів
5
5
5
Стиль
4
4
5
Престиж торгової марки
2
2
5
Упаковка
3
3
5
Габарити
4
4
4
Гарантійний термін
4
4
4
Надійність
3
4
5
Термін служби
3
3
4
ЦІНА
4
5
3
КАНАЛИ ЗБУТУ
Форми збуту
- Торгові представники
4
4
5
- Оптові посередники
4
4
4
- Дилери
3
3
5
Ступінь охоплення ринку
2
2
5
ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ
Реклама
2
2
5
Індивідуальна продаж
- Стимули для споживачів
1
2
3
- Демонстраційна продаж
3
3
4
- Показ зразків виробів
3
3
4
Згадка про вироби в засобах масової інформації
2
2
5
Загальна кількість балів
64
67
90
Бальна оцінка конкурентоспроможності представлена ​​на рис.3.1.
\ S

Рис.3.1. Бальна оцінка конкурентоспроможності

Загальний підсумок таблиці (сума балів) показує справжній стан підприємства по відношенню до основних конкурентів на ринку. З наведених даних видно, що лідируюче положення займає «Panasonic», а позиції білоруських виробників майже однакові і значно поступаються лідеру. Підсумувавши значення оцінок по основним чинникам і зіставивши ці дані із загальним підсумком, можна з'ясувати, за рахунок яких саме факторів потрібно підвищувати конкурентоспроможність. Так, в нашому випадку «Горизонту» варто було б звернути увагу і вжити відповідних заходів щодо зниження ціни та підвищення надійності телевізорів.
Важливість проведення даного дослідження, визначення того, які саме параметри даного аналізу можуть бути привабливі для споживача і наскільки ваші конкуренти вже подбали про це, підтверджується безліччю прикладів з реальної господарської практики.
У будь-якому випадку оцінка конкурентоспроможності підприємства повинні доповнюватися аналізом його слабких і сильних сторін. За допомогою вивчення даних табл.3.2 можна більш детально оцінити конкурентоспроможність свого підприємства, а також зіставити між собою різні виробничі підрозділи всередині підприємства за рівнем їх конкурентоспроможності, оцінити їх слабкі і сильні сторони в цій області.
ГРАФА 1 - показники лідируючого положення на ринку.
ГРАФА 2 - показники вище середнього.
ГРАФА 3 - середній рівень. Повна відповідність галузевим стандартам.
ГРАФА 4 - слід подбати про поліпшення позицій на ринку.
ГРАФА 5 - позиції на ринку повинні бути поліпшені рішучим чином. Підприємство в кризовій ситуації.
Таблиця 3.2
Контрольний лист для аналізу сильних і слабких сторін підприємства «Горизонт» в конкурентній боротьбі
Основні групи показників
1
2
3
4
5
ФІНАНСОВІ
Структура активів (заборгованість по відношенню до статутного капіталу)
*
Рух готівки
*
Дохід на нові інвестиції
*
ВИРОБНИЧІ
Використання виробничих потужностей
*
Продуктивність праці
*
Контроль якості
*
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ
Адміністративне навантаження
*
Система зв'язку
*
Швидкість реагування управління на зміни, що відбуваються на ринку
*
МАРКЕТИНГОВІ
Частка ринку збуту
*
Репутація продукції
*
Витрати по збуту
*
Ціни
*
Якість інформації про ринок
*
Аналізуючи наведену інформацію варто відзначити, що становище ВАТ «Горизонт» в основному характеризують графи 4 і 5. керівництву підприємства слід подбати про поліпшення своїх позицій на ринку. Дуже турбує проблема платоспроможності і фінансового стану. Підприємство отримувало кредити у держави, але вони, як правило, витрачалися нераціонально. Якість продукції, що випускається зазнає в даний час значних змін у зв'язку з використанням імпортних комплектуючих, що приводить до його поліпшення. Однак у порівнянні з основними конкурентами все ж вона залишає бажати кращого, підтвердженням чого є велика кількість повернення продукції, слід було б також звернути увагу на організаційно-управлінські чинники. Через необгрунтоване кількості управлінського персоналу виникають проблеми нераціонального використання грошових ресурсів і відсутності чіткості розділення повноважень і функцій в апараті управління. Регіон збуту продукції обмежений (країни СНД), у той час як вироби лідируючих фірм користується попитом майже в усіх країнах світу.
У цілому в результаті зіставлення сильних і слабких сторін нашого підприємства з конкурентами стає очевидною є необхідність поліпшення роботи по ряду напрямків таких, як управління підприємством, асортиментом, робота з дилерами, підвищення якості продукції, а також приділяти велику увагу вивченню ринку і розробці маркетингових стратегій.
Так, якщо ми визначили, що продукція підприємства здатна конкурувати за ціною, то треба подбати про вирівнювання всіх інших параметрів за наявними стандартам. Звичайно, краще було б знайти і виділити для споживача (насамперед за допомогою реклами) ще які-небудь параметри виробу, вигідно характеризують його у порівнянні з існуючими аналогами.
Також слід звернути увагу на маркетингову політику фірм "конкурентів. Наприклад, останнім часом основний конкурент ВАТ "Горизонт" на білоруському ринку ВО "Витязь" досить активно рекламує свою продукцію як на телебаченні, так і в засобах масової інформації. Крім того, воно збільшило гарантійний термін на свої телевізори з 25 місяців до 30 місяців, у той час як гарантійний термін на телевізори "Горизонт" як і раніше 25 місяців. Це велике упущення в політиці, що проводиться ВАТ "Горизонт" так як навіть пересічний споживач не розбирається, скажімо, в технічних параметрах, скоріше купить той телевізор, гарантійний термін якого більше, а це негативно позначиться на конкурентоспроможності телевізорів ВАТ "Горизонт".
Також, безперечним є розвиток такого напрямку підвищення конкурентоспроможності товару як своєчасне надання комплексу послуг, пов'язаних зі збутом і експлуатацією телевізорів, тобто сервісне обслуговування. При вмілій організації сервіс є вирішальним чинником підвищення конкурентоспроможності товару, так як ціни на запасні частини в 1,5-2,0 рази нижче, ніж ціни на комплектуючі, використовувані у виробництві. Більш того, можна проводити таку політику відповідно до якої завод гарантує постачання запасних частин до продаваним телевізорів протягом певного більш-менш тривалого терміну, після зняття їх з виробництва.
3.3 Заходи щодо підвищення якості продукції на підприємстві
Протягом 2003.г. в рамках виконання галузевої програми «Якість» ВО «ГОРИЗОНТ» на 2003 р. виконано великий обсяг робіт з підвищення якості телевізорів кольорового зображення. Це дозволило досягти наступних результатів за основними якісними показниками телевізорів:
- Забезпечується реалізація державної науково-технічної програми «Телебачення» в частині, що стосується ВО «ГОРИЗОНТ»;
- Питома вага нової продукції протягом 2-х років з початку освоєння в загальному обсязі виробництва ПО «ОБРІЙ» склав 78,8%;
- Напрацювання на відмову за результатами виробничого контролю надійності склала 12585 год.;
- Рівень відмов телевізорів у гарантійний період склав 1,06%;
- Рівень відмов на прогоні і в секції УП «ТД ГОРИЗОНТ» склав 1,38%;
Підвищення технічного рівня та якості вироблюваної продукції, а так само проведення рекламних заходів дозволило істотно збільшити обсяг експорту в Російську Федерацію.
Основна продукція - телевізори кольорового зображення сертифіковані на відповідність вимогам з безпеки та ЕМС.
У 2004 році планується:
1 Забезпечити з метою сертифікації в Російській Федерації відповідність розроблюваних і серійно випускаються телевізорів вимогам нововведених ГОСТ Р по ЕМС і безпеки.
2 Забезпечити організацію проведення комісією БелГІМ інспекційного контролю СМЯ ВО «ГОРИЗОНТ» у складі РУП «ЗАВОД ГОРИЗОНТ», НІ РУП «ІЦТ», РУП «КСТ» на відповідність вимогам СТБ ІСО 9001-2001.
3 Забезпечити підготовку відгуків (пропозицій) про проекти державних стандартів.
4 Забезпечити оновлення, поповнення та актуалізацію фонду нормативних документів.
5 Забезпечити навчання знову прийнятого персоналу основам МС ІСО сімейства 9000 і СМК ВО «ГОРИЗОНТ».
6 Забезпечити проведення оцінки задоволеності споживачів за результатами анкетування на виставках, при сервісному обслуговуванні.
7 З метою збільшення надійності телевізорів модернізувати поступову розгортку і джерело живлення.
8 При укладенні контрактів на постачання ПКІ і матеріалів вносити в розділ «Якість» порядок рекламації та утилізації ПКІ, які відмовили з вини постачальника.
9 Впровадити у виробництво нові зовнішні види телевізорів: 54/20, 54 / 7, 54/21.
10 Впровадити в серійне виробництво технологічний процес SMD-монтажу.
11 Забезпечити оновлення парку робочих засобів вимірювань до 5%.
12 Забезпечити оцінку та розгляд на засіданнях ДОК результатів функціонування процесів СМЯ.
13 Розширити область акредитації випробувального центру з
ГОСТ Р МЕК 60065-2000 з подальшими дооснащення необхідними приладами та пристроями.
При проектуванні буде продовжена розробка і освоєння кольорових телевізорів з розширеними функціональними можливостями і споживчими характеристиками.
Виконання поставлених завдань передбачається досягти за рахунок планування техніко-економічних показників якості підрозділам об'єднання, розгляду їх виконання на засіданнях ДОК у генерального директора і на ПДКК у головного інженера об'єднання. Положеннями про преміювання за основні результати праці робітників і основні результати виробничо-господарської діяльності керівників і фахівців передбачена залежність розміру преміальної оплати праці від виконання якісних показників.
3.4 Удосконалення системи управління якістю на підприємстві
У результаті проведеного аналізу системи заохочення персоналу ВАТ «Горизонт» було з'ясовано, що на підприємстві стимулювання праці здійснюється на підставі положення про преміювання керівників, фахівців і службовців структурних підрозділів ВАТ «Горизонт». Відповідно до цього положення винагороду працівників проводиться тільки шляхом виплат премій.
Крім того, слід приділити велику увагу моральному стимулюванню працівників підприємства. Так, у газеті «Горизонт» слід щомісяця відзначати успіхи структурних підрозділів і окремих працівників у сфері підвищення якості, розробки нових технологічних характеристик продукції, зниження витрат на її виробництво.
Для підвищення матеріальної зацікавленості робітників, технічних фахівців, керівників в поліпшенні якості продукції пропонується удосконалити існуючу систему матеріального стимулювання. У зв'язку з цим рекомендується виплачувати матеріальну винагороду за двома показниками:
1. відпустку і контроль телевізорів, які не мали
дефектів, виявлених на етапах складання, приймання та інспекційного контролю;
2. за виробництво телевізорів, які не мали дефектів, що призвели до рекламації протягом гарантійного терміну експлуатації.
Матеріальна винагорода за виробництво і контроль телевізорів, які не мали дефектів, виявлених на етапах складання, приймання та інспекційного контролю пропонується виплачувати у наступному місяці за розрахунковим. Сума матеріальної винагороди 8] розраховується за формулою:
(3.1.)
де 0,01 - коефіцієнт;
- Кількість телевізорів i-ої моделі, вироблених за розрахунковий місяць;
- Кількість телевізорів i-ої моделі, вироблених за розрахунковий місяць, з врахованими дефектами в розрахунковому місяці;
- Кількість телевізорів i-ої моделі з дефектами, виявленими при зберіганні на складі готової продукції;
- Чистий прибуток, отриманий від продажу телевізора i-ої моделі;
m - кількість телевізорів різних моделей, що приймається для розрахунку.
Відомості за величинами відповідно до методики, пропонуються відділом технічного контролю, відомості за величинами представляються бухгалтерією.
Матеріальна винагорода за виробництво і контроль телевізорів, які не мали дефектів, що призвели до рекламації протягом гарантійного терміну експлуатації, рекомендується виплачувати в наступному місяці після закінчення терміну гарантійної експлуатації даних телевізорів. Сума матеріальної винагороди розраховується за формулою:
(3.2.)
де 0,03 - коефіцієнт;
- Кількість телевізорів i-ої моделі, вироблених за розрахунковий місяць;
- Кількість телевізорів i-ої моделі, на які надійшли рекламації протягом гарантійного періоду;
- Чистий прибуток, отриманий від продажу телевізора i-ої моделі;
m - кількість телевізорів різних моделей, що приймається для розрахунку.
Інформацію про величину надає відділ управління якістю і Маркетинг-центр, відомості за величинами представляються бухгалтерією.
Для реалізації запропонованої системи матеріального стимулювання працівників підприємства за підвищення рівня якості своєї продукції дефекти телевізорів, виявлені на етапах складання, приймання та інспекційного контролю, доцільно враховувати в комп'ютерній системі контролю руху телевізорів.
Їх дефекти телевізорів необхідно підрозділити на три категорії:
- Перша категорія - дефекти, які не потребують для свого усунення істотних матеріальних ресурсів і розбирання телевізора;
- Друга категорія - дефекти, що вимагають для свого усунення часткового розбирання телевізора;
- Третя категорія - дефекти, для усунення яких потрібні заміни
мікросхем, плат або кінескопа.
Для кожної з груп дефектів важливо встановити підрозділи заводу, що беруть безпосередню участь у виробництві і контролі продукції, на яке належить даний дефект.
Загальна сума матеріальної винагороди розподіляється між підрозділами пропорційно їх штатної чисельності відповідно до наступних вимог:
- Для підрозділу, з вини якого стався дефект третьої категорії, матеріальну винагороду не нараховується;
- За дефектами першої та другої категорії дослідно-статистичним методом необхідно задати рівні дефектів, перевищення яких також призводить до позбавлення цих підрозділів матеріальної винагороди. 1
- Сума матеріальної винагороди, яка припадає на підрозділ, згідно запропонованої методики переходить до фонду керівника підрозділу і розподіляється серед робітників підрозділи, які брали безпосередню участь у забезпеченні якості випускаються телевізорів.
Інформацію про рекламації на телевізори протягом гарантійного періоду необхідно враховувати в комп'ютерній системі, пов'язаної з системою контролю руху та продажу телевізорів. Кожен з дефектів за даними рекламацій відноситься до однієї з трьох категорій, зазначених вище. Для кожного з дефектів визначається підрозділ, відповідальний за даний дефект. Загальна сума матеріальної винагороди за виробництво і контроль телевізорів, які не мали дефектів, що призвели до рекламації протягом гарантійного терміну експлуатації розподіляється між підрозділами пропорційно їх штатної чисельності аналогічно розподілу матеріальної винагороди за виробництво і контроль телевізорів, які не мали дефектів, виявлених на етапах складання, приймання та інспекційного контролю.
Застосування наведеної методики заохочення працівників підприємства дозволить підвищити рівень якості продукції, що випускається, а, отже, і рівень її конкурентоспроможності.
Передбачається зниження рівня дефектів, виявлених на етапах складання, приймання та інспекційного контролю на 25%, зменшення кількості рекламацій на 30%.
Для визначення економічної ефективності запропонованих заходів з підвищення конкурентоспроможності та якості продукції необхідно розрахувати витрати, які понесе підприємство і результати, які будуть отримані при їх реалізації.
Витрати і результати визначимо окремо по кожному заходу. Для розрахунку використовуємо наступні дані: чистий прибуток підприємства у 2002 році склала - 121543,38 $, а обсяг реалізації - 43152000 $.
Розрахунок ефективності щодо розвитку системи управління маркетинговими дослідженнями.
У дипломній роботі пропонується розробити програму маркетингової інформаційної системи, основним завданням якої є систематизація даних і прискорення процесу маркетингового дослідження з метою швидкого реагування на зміну кон'юнктури ринку.
Витрати по цьому заходу складуть:
1) на розробку програми - 1000 $;
2) збільшення заробітної плати маркетолога, який буде займатися
збором та систематизацією отриманих даних на 10%.
80 $ / міс * 0, 1 * 12 = 96 $;
3) податки на заробітну плату 40%
96 $ / рік * Д4 = 38,4 $ / рік;
4) збільшення часу роботи в мережі веде до додаткових
витрат, пов'язаних з вартістю часу перебування в Internet.
Супутниковий Internet -350 $
Абонентська плата-150 $ / рік
Разом по заходу: 1634,4 $.
Реалізація вищезгаданого пропозиції в області
маркетингових досліджень збільшить обсяг вхідної маркетингової
інформації, а її систематизація дозволить швидко знаходити необхідні дані. Це допоможе грамотно реагувати на зміну кон'юнктури ринку (наприклад, на підвищення або зниження цін конкурентів). У цілому це буде сприяти зменшенню ступеня ризику продажу товарів, що не відповідають вимогам споживачів. Той факт, що підприємство не забезпечує 100%-ную реалізацію своєї продукції пояснюється наявністю безлічі ризиків: транспортним (псування продукції при транспортуванні), збутовим (помилка визначення місткості ринку), фінансовим (неплатоспроможність замовника) та ін Фахівці вважають, що 1-2 % виручки підприємство недоотримує в результаті випуску продукції, не відповідає запитам споживача. Проведення додаткових маркетингових досліджень дозволяє здійснити профілактику ризику. Вважаємо, що профілактика зменшує щільність ризику в три рази. Результати розрахунку представлені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3.
Визначення величини недоотримуємо виручки
Прогноз
Обсяг реалізації, $
Відсоток виручки, недоотримує підприємством,%
Величина недоотримуємо виручки, $
Величина недоотримуємо виручки після профілактики ризику, $
Оптимістичний
43152000
1
431520
143840
Песимістичний
43152000
2
863040
287680
Таким чином, даний захід забезпечило розмір недоотримуємо виручки на 575 360 $ (863 040 $ - 287 680 $) - песимістичний прогноз.
У табл. 3.4 наведено розрахунок чистого прибутку.
Таблиця 3.4.
Розрахунок чистого прибутку (без урахування додаткових витрат на впровадження заходів)
Показник
Ставка,%
Величина, $
Виручка від реалізації
575360
Собівартість
431520
Податки від виручки
12456,0
- В тому числі
- ПДВ
18
103564,8
- Відрахування в республіканський фонд
2,0
9435,9
- Цільові збори в місцеві бюджетні фонди
2,5
11558,9
Прибуток підприємства
24740,48
Податки з прибутку, всього
6877,8
- В тому числі
- Податок на прибуток
24
5937,7
- Транспортний податок
5
940,1
Чистий прибуток
17862,7

Додаткова чистий прибуток від впровадження маркетингових заходів складе 17862,7 - 1634,4 = 16227,8 $.
Розрахунок ефективності щодо вдосконалення методів підвищення рівня якості виробів.
У роботі запропоновані заходи щодо вдосконалення методів поліпшення якості продукції. Для підвищення кваліфікації контролерів потрібно направити їх на спеціальні курси. Після закінчення курсів завантаженість контролерів збільшиться, тому планується їх матеріально заохотити, збільшивши їм заробітну плату на 10%.
Витрати по заходу складуть:
1) вартість курсів для 5 контролерів
75 $ * 5 = 375 $;
2) збільшення заробітної плати працівників на 10%
80 $ / міс * 0,1 * 12 = 96 $;
3) податки на заробітну плату 40%
96 $ / рік * 0,4 = 38,4 $ / рік;
Разом: 509,4 $ / рік
За гаданою оцінкою фахівців в результаті впровадження даного заходу коефіцієнт дефектності знизиться з 0,06 до 0,05 і підприємство буде економити до 5% чистого прибутку або 6077,169 $ (121543,38 $ * 5 / 100). Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження цього заходу складе 5567,77 $ (6077,169 $ - 509,4 $).
Ефективність заходів щодо вдосконалення планування цін на нові вироби
Третій захід передбачає впровадити систему знижок для клієнтів. Витрати на її розробку складуть 100 $. Фахівці вважають, що в результаті застосування такої системи обсяг реалізації зросте на 5% або 2157600 (43152000 * 0,05) і становитиме 453096009.
Розрахунок чистого прибутку від впровадження системи знижок наведений у табл.3.5.
Таблиця 3.5.
Розрахунок чистого прибутку при впровадженні системи знижок
Показник
Ставка,%
Величина, $
Виручка від реалізації
2157600
Собівартість
1701590
Податки від виручки
467098,8
- В тому числі
- ПДВ
18
388368,0
- Відрахування в республіканський фонд
2,0
35384,5
- Цільові збори в місцеві бюджетні фонди
2,5
43346,2
Прибуток підприємства
9386,8
Податки з прибутку, всього
2609,5
- В тому числі
- Податок на прибуток
24
2252,8
- Транспортний податок
5
356,7
Чистий прибуток
6777,3
Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження системи знижок складе 86773 (6777,3-100) -6677,3.
Розрахунок ефективності щодо поліпшення організації збуту продукції.
Цей захід передбачає організацію розіграшу призів серед покупців телевізорів «Горизонт». Воно включає витрати на організацію і формування призового фонду.
1) Витрати на організацію включають:
- Вартість скриньки для куль - 10 $;
- Вартість куль з номерами (560 шт.) - 560шт. * 0,05 $ / шт. = 28 $;
2) Витрати на формування призового фонду:
- Радіоприймачі - 20шт. * 23 $ / шт. = 460 $;
- Телевізори - 10 шт. * 150 $ / шт. = 1500 $;
- Годинник - 40шт. * 5 $ / шт. = 200 $;
- Кепки - 50шт. * 5 $ / шт. = 250 $;
- Фірмові календарі - 90шт. * 1,5 $ / шт. = 135 $;
- Ручки - 150шт. * 1 $ / шт. = 150 $;
- Пакети - 200шт. * 0,06 $ / шт. = 12 $.
Разом з впровадження заходу - 2745 $.
За оцінками фахівців застосування даних заходів дозволить підвищити обсяг реалізації на 1% або на 4315209 і складе 435835209. розрахунок чистого прибутку від впровадження заходів щодо вдосконалення системи збуту продукції представлений у табл.3.6.
Таблиця 3.6.
Розрахунок чистого прибутку при впровадженні заходів з удосконалення системи збуту продукції
Показник
Ставка,%
Величина, $
Виручка від реалізації
431520
Собівартість
323640
Податки від виручки
94783,0
- В тому числі
- ПДВ
18
77673,6
- Відрахування в республіканський фонд
2,0
8475,1
- Цільові збори в місцеві бюджетні фонди
2,5
8634,3
Прибуток підприємства
35662,56
Податки з прибутку, всього
9914,2
- В тому числі
- Податок на прибуток
24
8559,0
- Транспортний податок
5
1355,2
Чистий прибуток
25748,4
Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження заходів складе 23003,4 $ (25748,4-2745).
Витрати по розробці і впровадженню запропонованої системи складуть 100 $.
За гаданою оцінкою фахівців в результаті запропонованого заходу коефіцієнт дефектності знизиться на 0,005 і складе 0,045. Підприємство буде економити до 2,5% чистого прибутку або 3038,58 $ (121543,38 $ * 2,5 / 100). Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження цього заходу складе 2938,58 $ (3038,58 $ - 100 $). Результати розрахунків запропонованих заходів зведені в табл.3.7.
Таблиця 3.7.
Ефективність запропонованих заходів.
Комплекс заходів
Додаткова виручка, $
Додаткові витрати на заходи, $
Додаткові витрати (без урахування витрат на захід), $
Додаткова чистий прибуток, $
Розвиток системи управління маркетинговими дослідженнями
575360
1634,4
431520
16227,8
Удосконалення методів підвищення рівня якості виробів
-
509,4
-
5567,77
Удосконалення планування цін на нові вироби
2157600
100
1701590
6777,3
Поліпшення організації збуту продукції
431520
2745
323640
25748,4
Удосконалення системи стимулювання працівників підприємства за підвищення рівня якості виробів
-
100
-
2938,58
РАЗОМ
3164480
5088,8
2456760
57259,85
У результаті реалізації запропонованих заходів додаткова виручка складе 3164480 $, а додаткова чиста прибуток - 57259,85 $, що безумовно вплине на підвищення конкурентоспроможності продукції і підприємства.

Висновок
Кожне підприємство вибирає певну ринкову стратегію і використовує її у своїй діяльності для отримання переваг над конкурентами. Для оцінки результатів використання обраної ринкової стратегії необхідно періодичне проведення аналізу конкурентоспроможності підприємства і особливо в його рамках аналізу конкурентоспроможності продукції.
Конкурентноздатність включає три основні складові. Одна з них жорстко зв'язана з виробом як таким і значною мірою зводиться до якості. Інша - пов'язана як з економікою створення збуту і сервісу товару, так і з економічними можливостями й обмеженнями споживача. Нарешті, третя відбиває все те, що може бути приємно чи неприємно споживачу як покупцю, як людині, як члену тієї чи іншої соціальної групи і т. д.
Як відомо, кожен ринок характеризується «своїм» покупцем. Тому споконвічно неправомірна ідея про деяку абсолютну, не зв'язану з конкретним ринком, конкурентноздатністю.
Для завоювання конкурентної переваги на ринку підприємству необхідно враховувати ряд чинників конкурентоспроможності.
Якість продукції та послуг;
Якість продукції та послуг;
Наявність ефективної стратегії маркетингу і збуту;
Рівень кваліфікації персоналу і менеджменту;
Технологічний рівень виробництва;
Податкове середовище, в якому діє підприємство;
Доступність джерел фінансування.
Конкурентоспроможність самої фірми можна частково визначити за допомогою економічних і фінансових показників, які показують прибутковість, продуктивність, оборотність, ділову активність, ліквідність. Але при цьому, як уже зазначалося вище, необхідно оцінювати конкурентоспроможність продукції. Так як, якщо обсяг продажів позитивний, то в більшості випадків економічні параметри говорять про хороше стан справ.
На ВАТ «Горизонт» велика увага приділяється якості та конкурентоспроможності продукції.
Вся діяльність підприємства здійснюється з урахуванням стану ринку. У сучасних умовах, коли для фірм першорядною проблемою стає забезпечення збуту готової продукції, використання концепції маркетингу єдино можливий шлях створення умов для зростання виробництва товарів. Завдяки їй може бути досягнуто збільшення прибутку, що є основою для подальшого розвитку і основною метою діяльності організації.
Що ж стосується якості і продукції, що випускається, то вся вона відповідає ГОСТу та ISO-9000. Рівень конкурентоспроможності товару залежить роботи підприємства, просування товару і стимулювання продажів, рекламної діяльності. Важливу роль відіграє упаковка товару. Оцінка конкурентоспроможності продукції є вихідним моментом для прийняття управлінських рішень у господарській діяльності підприємства.
У результаті проведеного аналізу в дипломній роботі пропонується низка заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції:
підвищення якості продукції, що випускається;
використання сучасних технологій та НДДКР;
проведення активної рекламної компанії;
зниження собівартості виробленої продукції;
стимулювання продажу, за допомогою проведення різних розіграшів і лотерей;
організація якісного гарантійного та післягарантійного обслуговування.

Список використаних джерел
1. Акулич І. Л. Маркетинг: Підручник. - Мн.: Вишейшая школа, 2002. - 447 с.
2. Базилєв М. І., Базилєва М. М. Основи бізнесу: Учеб. посібник. - Мн.: Місанта, 2003. - 253 с.
3. Балащенко В. Ф. та ін Основи економіки промислового підприємства. - Мн.: Беларуская навука, 2000. - 160 с.
4. Бровкова Е. Г., Продіус І. П. Зовнішньоекономічна діяльність, М.: Сірін, 2002. - 192с.
5. Гончаров В. І. Менеджмент підприємства. У 2ч. Ч. 2. - Мн.: МІУ, 2003. - 256 с.
6. Гончаров В. І. Менеджмент: Учеб. посібник. - Мн.: Місанта, 2003. - 624 с.
7. Гончаров В. І. Технологія та інструменти ефективного управління підприємством. - Мн.: НДУ, 2000. - 160 с.
8. Золотогоров В. Г. Організація і планування виробництва. Практичний посібник - Мн.: ФУАінформ, 2001. - 528 с.
9. Ільїн А. І., Синиця Л. М. Планування на підприємстві: Навчальний посібник. У 2-х частинах. - Мн.: ТОВ «Нове знання», 2000. - 728 с.
10. Кабушкин Н.І. Основи менеджменту: Учеб. посібник - Мн.: Нове знання, 2002. - 336 с.
11. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 1990. - 736 с.
12. Ліфиць І. М. Основи стандартизації, метрології та сертифікації: Підручник. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Юрайт-М, 2001. - 268 с.
13. Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. М. Маркетинг. - СПб.: Пітер, 2002. - 400 с.
14. Новицький Н.І., Олексюк В.М. Управління якістю продукції: Учеб. посібник. - Мн.: Нове знання, 2001. - 238 с.
15. Олехнович Г. І. Інтелектуальна власність та проблеми її комерціалізації. Мн.: Амалфея, 2003 - 128 с.
16. Організація виробництва. Навчально-практичний посібник / М. Ю. Пасюк, Т. М. Долинина, А. А. Шабуня. - Мн.: ТОВ ФУАінформ, 2002. - 76 с.
17. Орлов А. В. та ін Товари та послуги: проблеми управління. - М.: Економіка, 1990. - 315 с.
18. Похабов В. І. Основи маркетингу: Навчальний посібник - Мн.: Вишейшая школа. 2001. - 271 с.
19. Виробничий менеджмент. Управління підприємством: Учеб. посібник / С. А. Пелих, А. І. Гоєв, М. І. Плотницький та ін; Під ред. проф. С. А. Пелиха. - Мн.: БГЕУ, 2003. - 555 с.
20. Раицкий К. А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: «Дашков і К», 2002. - 1012 с.
21. Романовський В. М. та ін Фінанси підприємств - СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2000. - 528 с.
22. Русак Н. А., Русак В. А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання: Довідковий посібник. - Мн.: Вишейшая школа, 1997. - 309 с.
23. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства, 7-е вид., Испр. - Мн.: Нове знання, 2002. - 704 с.
24. Сергєєв В. І. Логістика в бізнесі: Підручник. - М.: Инфра - М, 2001. - 608 с.
25. Соломатін А. М., Петров П. В. Економіка товарного обігу: Підручник для вузів. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 220 с.
26. Суша Г. З. Економіка підприємства: Учеб. посібник. - М.: Нове знання, 2003. - 384 с.
27. Хріпач В. Я. і ін Економіка підприємства. - Мн.: Економпресс, 2001. - 464 с.
28. Економіка підприємства: Учеб. посібник / В. П. Волков, А. І. Ільїн, В. І. Станкевич та ін - М.: Нове знання, 2003 - 677 с.
29. Ярцев А. І. Розподіл товарів: Навчальний посібник - Мн.: БГЕУ, 2002. - 195 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
463.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції
Аналіз якості конкурентоспроможності експортної продукції
Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції на прикладі ВАТ Белаці
Якість продукції як фактор підвищення її конкурентоспроможності на прикладі ВАТ Кобринський масло
Якість продукції як фактор підвищення її конкурентоспроможності на прикладі ВАТ Кобринський масло 2
Аналіз обсягу асортименту та якості і матеріаломісткості продукції ВАТ Шадринский молочноконсервний
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства на прикладі ВАТ Завод
Організаційно виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції 2
Організаційно виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції
© Усі права захищені
написати до нас