Економічний аналіз виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Задача 1

Рівень продуктивності праці вимірюється кількістю продукції, створюваної в одиницю часу, або витратами часу на одиницю продукції.
Рівень продуктивності праці може бути виражений показником реалізованої продукції на одного працюючого і показником трудомісткості одиниці продукції.
Про ефективність використання праці в галузях матеріального виробництва судять за таким показником, як темп зростання продуктивності праці.
У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку продуктивності праці і виконання плану за звітний рік.

Таблиця 1

Аналіз динаміки продуктивності праці

Показник

Попередній рік
Звітний рік
Відхилення, (+,-)
план
звіт
Від попереднього року
Від плану
Середньорічне виробництво одного працюючого, руб.
2000
2200
2400
+400
+200
Аналізуючи дані таблиці, необхідно зазначити наступне. На аналізованому підприємстві середньорічна вироблення одного працюючого в звітному році перевищила дані за попередній рік на 400 руб. або на 20% (2400: 2000х 100 - 100).
У порівнянні з планом, вироблення працівника у звітному році перевищила планове завдання на 2000 руб. або на 9,1%, що оцінюється позитивно в роботі підприємства.
Міжзаводський аналіз продуктивності праці представлений в таблиці 2.

Таблиця 2

Міжзаводський аналіз продуктивності праці

Показник
Звітний період
Відхилення від даних передового підприємства
На аналізованому підприємстві
На передовому підприємстві галузі
Середньорічне виробництво одного працюючого, руб.
2400
2550
- 150

Аналізуючи показник продуктивності праці в порівнянні з передовим підприємством, слід зазначити, що аналізоване підприємство відстає за цим показником на 150 руб. (2550-2400).

Отже, на аналізованому підприємстві є невикористані резерви зростання продуктивності праці.

Задача 2
Проаналізуємо ступінь виконання плану за видами продукції підприємства в таблиці 3.

Таблиця 3

Випуск продукції, тис. руб.
Група та вид продукції
Попередній рік
Звітний рік
Відхилення, (+,-)
план
факт
Від попереднього року
Від плану
Верстат А
Верстат Б
Верстат У
Верстат Г
Верстат Д
20000
15000
18000
-
-
22000
17000
15000
50
-
22500
17200
15500
60
-
+2500
+2200
-3000
+60
-
+500
+200
+500
+10
-
Роботи та послуги промислового характеру
220
180
190
-30
+10
Інша продукція
180
180
170
-10
-10
Товари народного споживання
300
290
280
-20
-10
Всього
53700
54700
55900
+2200
+1200
Основним видом продукції підприємства є виробництво верстатів.
У порівнянні з попереднім роком виробництво верстатів змінилося наступним чином:
- Випуск верстатів А зріс на 2500 тис. крб.;
- Випуск верстатів Б зріс на 2200 тис. крб.;
- Випуск верстатів У зменшився на 2500 тис. крб.;
- Випуск верстатів Г зріс на 60 тис. руб.
У порівнянні з плановими завданнями випуск верстатів типу А зріс на 500 тис. руб., Типу Б - на 200 тис. руб., Типу В - на 500 тис. руб., Типу Г - на 10 тис. руб.
Проаналізуємо зміну продукції шірптреба.
Обсяг робіт і послуг промислового характеру знизився на 30 тис. руб. в порівнянні з попереднім роком, в порівнянні з планом дані роботи і послуги зросли на 10 тис. руб.
Інша продукція, вироблена підприємством у звітному роком знизилася в порівнянні зі звітним роком і планом на 10 тис. руб.
Випуск товарів народного споживання зменшився у звітному році на 20 тис. руб. в порівнянні з попереднім роком, в порівнянні з планом випуск товарів знизився на 10 тис. руб.
Товари народного споживання є продукцією, несоотвествующей профілю підприємства, темпи зниження її випуску склали (190:220 х 100% - 100%) 13,6%.
Визначимо темпи зростання випуску продукції відповідної і такою, профілю підприємства.
До порівнянної товарної продукції відносяться всі вироби, що вироблялися на підприємстві у звітному році, випуск яких здійснювався і в минулому році, якщо тоді їх виробництво не носило досвідченого характеру і не перебувало в стадії освоєння.
Проведемо аналіз собівартості порівнянної товарної продукції на основі даних про окремий вид продукції - верстаті.
Темпи зростання випуску верстата виду А становили у звітному році (22500:20000 х 100% - 100%) 12,5% в порівнянні з попереднім роком, типу Б - 14,7%. Випуск продукції В знизився у звітному році на 13,9% в порівнянні з попереднім роком.
Задача 3
Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на карбованець товарної (реалізованої) продукції, який вигідний тим, що, по-перше, дуже універсальний: може розраховуватися в будь-якій галузі виробництва, по-друге, наочно показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком.
Обчислюється він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості зробленої товарної продукції в діючих цінах.
Загальний вартісної витрат на карбованець товарної продукції визначається за формулою:
Σ q 0,1 z 0,1
S = --------,
Σ q 0,1 р
де q0 і q1 - випуск продукції, виробленої відповідно в базисному і звітному періодах, шт.;
р - ціна на вироблену продукцію, тис. руб.;
z0 і z1-собівартість одиниці продукції відповідно у базисному і звітному періодах.
Щоб на індекс витрат на карбованець товарної продукції не мало вплив зміна цін по роках, продукцію за обидва порівнюваних періоду оцінюють у порівнянних цінах.
На основі даних розрахуємо плановий граничний рівень витрат і фактичні витрати на 1 крб. товарної продукції.
Плановий рівень витрат на 1 грн. товарної продукції по виробу А становить 0,9 руб. / руб., що на 5 коп. вище, ніж фактичний (0,85 грн. / руб.).

Таблиця 4

Розрахунок показника витрат на 1 грн. товарної продукції

Показники

Виріб А
Виріб Б
Виріб В
Випуск продукції, шт.
- За планом
- Фактично
2500
2600
3900
4100
5200
4900
Оптова ціна одиниці продукції, тис. руб.
2,0
3,6
1,8
Собівартість одиниці продукції, тис. руб.
- За планом
- Фактично
1,8
1,7
3,4
3,35
1,6
1,65
Рівень витрат на 1 грн. товарної продукції
- За планом
- Фактично
0,900
0,850
0,944
0,931
0,889
0,917
Рівень витрат на 1 грн. товарної продукції по виробу Б також в плановому періоді вище, ніж фактичне на 1 коп.
За виробу В фактичні витрати на рівень витрат на 1 грн. товарної продукції (0,92 грн. / руб.) перевищили їх плановий рівень (0,89 грн. / руб.).
Далі на основі індексного методу визначимо відхилення фактичних витрат на 1 грн. товарної продукції від планових.
Загальне відхилення фактичних витрат на 1 грн. товарної продукції від планових: 0,9117 - 0,9183 = - 0,0066 руб.
Далі визначимо вплив структурних зрушень у випуску продукції та зміни собівартості окремих виробів.
ΔS = ΔS стор + ΔS z
Вплив структурних зрушень у випуску продукції визначається наступним чином:
ΔS стор = S розр. - S 0 = 0,9208 - 0,9183 = 0,0025
Вплив зміни собівартості окремих виробів визначимо як:
ΔS z = S 1 - S розр. = 0,9117 - 0,9208 = -0,0091
ΔS стор + ΔS z = ΔS
0,0025 - 0,0091 = 0,0066
Таким чином, провівши факторний аналіз залежності ми отримали індексні результати.
Зниження рівня фактичних витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з плановими на 0,0066 грн. / руб. відбулося за рахунок збільшення структурних зрушень у випуску продукції на 0,0025 грн. / руб. і за рахунок зниження собівартості окремих виробів на 0,0091 грн. / руб.

Таблиця 5

Динаміка продуктивності праці

Показники
Фактично за минулий рік
Звітний рік
Відхилення (+/-) проти
План.
Факт.
Звіт за бавовняні,. рік
План звіт. року
У сумі
У%
У сумі
У%
1. Нормативна чиста продукція, тис. руб.
50000
54000
58000
+8000
116,0
+4000
107,4
2. Чисельність робітників, чол.
2000
2100
2200
+200
110,0
+100
104,8
3. Середньорічне виробництво продукції на 1 працівника,
тис. грн. / чол.
25,00
25,71
26,36
+1,36
105,4
+0,65
102,6
Середньорічне виробництво продукції на 1 працівника зросла у порівнянні з минулим роком на 1,36 тис. руб. або 5,4%, в порівнянні з плановим завданням - на 0,65 тис. руб. або на 2,6%.
Задача 4
Визначимо рівень продуктивності праці та її динаміку в таблиці 5.
Далі встановимо зміна обсягу нормативної чистої продукції під впливом чисельності працюючих та їх продуктивності способом ланцюгових підстановок.
Таблиця 6
Фактори, що впливають на зміну обсягу нормативної чистої продукції
Фактор
Розрахунок впливу
Зміна обсягу
У порівнянні з попереднім роком
Збільшення чисельності працівників
Збільшення вироблення
Разом, вплив, тис. руб.
(2200-2000) х25
(26,36-25) х2200
5000 +3000
+5000
+3000
+8000
У порівнянні з планом
Збільшення чисельності працівників
Збільшення вироблення
Разом, вплив, тис. руб.
(2200-2100) х25, 71
(26,36-25,71) х2200
2570 +1430
+2570
+1430
+4000
Аналізуючи вплив зміни чисельності працівників і середньорічного виробітку одного працівника на обсяг нормативно-чистої продукції, ми прийшли до висновку, що інтенсивний людський фактор позитивно впливав на обсяг виконаних робіт.
У порівнянні з попереднім роком, збільшення середньооблікової чисельності працівників і середньорічного виробітку одного працівника призвели до зростання обсягів нормативної чистої продукції в звітному році.
У результаті аналізу впливу вищевказаних факторів на обсяг нормативної чистої продукції виявилося, що на його зростання у звітному році вплив справила на 62,5% (5000/8000) збільшення чисельності працівників, на 37,5% (3000/8000) - зростання їх вироблення .
У звітному році в порівнянні з плановим завданням, за рахунок зростання чисельності працівників обсяг нормативної чистої продукції збільшився на 2570 тис. крб., А за рахунок збільшення вироблення величина обсягу зросла на 1430 тис. руб.
Таким чином, можна оцінити вплив кожного залежного чинника. Позитивний вплив на обсяг нормативної чистої продукції зробило як зростання чисельності працівників, так і збільшення вироблення у звітному році.
Значення збільшення чисельності працюючих та їх продуктивності праці неоднаково. Перший фактор - кількісний, що характеризує екстенсивність використання праці: збільшення працюють мало позначається на показниках економічності виробництва - собівартості та інших, так як додаткові працівники означають і додаткові витрати на оплату праці.
Другий фактор - якісний; на річну вироблення працюючого впливає використання робочого часу протягом року (екстенсивність праці), але в основному вона залежить від чистої продуктивності, яка характеризується середньогодинної виробленням одного робітника (інтенсивність праці). Якщо зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої заробітної плати, то це означає пряме зниження собівартості виробництва продукції, а отже, і підвищення його рентабельності.
Задача 5
Ефективність використання матеріальних ресурсів в цілому по підприємству визначають наступні показники:
- Матеріаломісткість товарної продукції, яка розраховується як відношення загальної суми матеріальних витрат (МОЗ) до вартості товарної продукції (ТП):
Ме = МОЗ / ТП
За економічним змістом показник матеріаломісткості відображає рівень потреби виробництва в матеріальних ресурсах.
- Матеріаловіддача - це відношення загального обсягу товарної продукції до суми матеріальних витрат:
Мо = ТП / МОЗ
Аналіз матеріаломісткості товарної продукції представлений в таблиці 7.
Таблиця 7
Аналіз матеріаломісткості товарної продукції
Показники
Пре-диду-щий
рік
Звітний рік
Відхилення звітного року
(+,-)
план
звіт
Від перед. року
Від плану
Товарна продукція, тис. руб.
20000
22000
23100
+3100
+1100
Матеріальні витрати, тис. руб.
10000
10000
11000
+1000
+1000
Матеріаломісткість, руб. / руб.
0,500
0,455
0,476
-0,024
+0,021
Дані таблиці 7 свідчать про зниження матеріаломісткості продукції в звітному році в порівнянні з попереднім роком на 0,024 руб. або на 4,8%, це сприятливий момент у діяльності підприємства.
Таким чином, на зростання обсягу товарної продукції вплинуло зниження собівартості робіт, зниження питомої ваги матеріальних витрат, зниження матеріалоемоксті позитивно впливає на зміну обсягу товарної продукції.
У порівнянні з плановим завданням, у звітному році матеріаломісткість зросла на 0,021 руб., Що оцінюється негативно в роботі підприємства.
Якби рівень матеріаломісткості знизився у звітному році, то підприємство отримало б додатковий вихід продукції.
Отже, необхідно більш повно використовувати наявні матеріальні ресурси підприємства.
Таким чином, підприємству необхідно домагатися зменшення питомої ваги матеріальних витрат у собівартості продукції і, в першу чергу, більш економного витрачання матеріальних ресурсів та застосування ресурсозберігаючих технологій.
Задача 6
Визначимо ритмічність виробництва продукції цехами по декадах. Обчислимо коефіцієнт ритмічності і аритмічності.
Важливе значення при вивченні діяльності підприємства має аналіз ритмічності виробництва продукції. Ритмічність - рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбачених планом.
Ритмічна робота є основною умовою своєчасного випуску та реалізації продукції. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах і як наслідок сповільнюється оборотність капіталу, не виконуються поставки за договорами і підприємство платить штрафи за несвоєчасну відвантаження продукції; несвоєчасно надходить виручка. Все це призводить до підвищення собівартості продукції, зменшенню суми прибутку, погіршення фінансового стану підприємства.
Для оцінки виконання плану по ритмічності використовуються прямі і непрямі показники. Прямі показники - коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт аритмічності, питома вага випущеної продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва та ін
Непрямі показники ритмічності - наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від шлюбу, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасну відвантаження продукції та ін
Один з найбільш поширених показників - коефіцієнт ритмічності. Він визначається діленням суми, яка зарахована у виконання плану по ритмічності, на плановий випуск продукції.
При цьому у виконання плану по ритмічності зараховується фактичний випуск продукції, але не більше запланованого:
S (ВП пл i - ВП н i)
Кр =,
SВП пл i
де Кр - коефіцієнт ритмічності;
ВП плi - плановий випуск продукції за i-е періоди;
ВП нi - недовиконання плану по випуску продукції в i-му періоді.
Розглянемо динаміку ритмічності виробництва підприємства як відносини виконаної продукції по декадах до загального фактичного обсягу виробництва за рік.

Таблиця 8

Аналіз ритмічності випуску продукції

Декади
Механі-ний цех
Складальний цех
Обсяг продукції, зарахований у виконанні плану по ритмічності
план
факт
план
факт
Механічний цех
Складальний
цех
А
1
2
3
4
5
6
I
73
68
168
150
68
150
II
76
74
175
140
74
140
III
81
88
180
213
81
180
Разом:
230
230
523
503
223
470
Ритмічним вважається таке виконання робіт, при якому в кожний аналізований період виконується однаковий обсяг робіт. Розглядаючи дані таблиці можна зробити висновок, що випуск продукції на підприємстві є рівномірним і найбільшу питому вагу продукції підприємства здається до кінця року.
Втрачені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою - це різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленим виходячи з найбільшого обсягу виробництва за даними періоду (декади)

Список літератури

1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: підручник для студентів. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 414с.
2. Деркач Д.І. Аналіз виробничо-господарської діяльності підрядних будівельних організацій. - М.: Фінанси і статистика, 1990. - 200 с.
3. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 429с.
4. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: ІП «Екоперспектіва», 1997. - 498 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Завдання
95.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічний аналіз виробництва 2
Статистико-економічний аналіз виробництва зерна
Статистико економічний аналіз виробництва зерна
Тип виробництва та його організація Техніко-економічний аналіз
Статистико економічний аналіз ефективності виробництва молока за сукупністю районів Калузької
Економічний підхід до виробництва
Економічний розрахунок проекту виробництва ацетонілацетоуксусного ефіру
Економічний механізм державного регулювання сільськогосподарського виробництва
Аналіз виробництва і собівартості продукції свинарства резерви збільшення обсягів виробництва і зниження
© Усі права захищені
написати до нас