Економічне обгрунтування створення нового підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державні освітні установи
ВИЩОЇ ОСВІТИ
«БРАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
Організація підприємницької діяльності
Курсова робота
Економічне обгрунтування створення нового підприємства
Виконав:
Перевірив:
Братськ
2007

Зміст
Введення. 3
1. Вибір організаційно-правової форми комерційної організації 5
1.1. Опис основних організаційно-правових форм. 5
1.1.2. Господарські товариства і суспільства. 5
1.1.3. Інші організаційно-правові форми .. 10
2. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства. 12
2.1. Завдання. 12
2.2. Основні фонди .. 12
2.3. Оборотні кошти (ОБС) 16
2.4. Капітал. 18
2.5. Трудові ресурси .. 21
2.6. Продукція, виручка від реалізації продукції, прибуток. 22
2.7. Зведена таблиця техніко-економічних показників. 23
2.8. Розрахунок відрахувань коштів і податку на прибуток. 25
2.8.1. Розрахунок Єдиного соціального податку. 26
2.8.2. Розрахунок податку на прибуток. 26
2.9. Розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства 26
2.10. Розробка установчих документів. 27
Висновок. 39
Список використаної літератури .. 41


Введення

Для того, щоб зайнятися власним бізнесом, підприємець повинен чітко уявляти, яких цілей йому необхідно досягти і які завдання він повинен виконати, для вдалого початку своєї підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність (підприємництво) являє собою ініціативну самостійну діяльність осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, спрямовану на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, здійснювану ними на свій ризик і під майнову відповідальність. Крім цілей і завдань, підприємець повинен також оцінити свої можливості і ресурси для здійснення задуманого, спланувати організацію бізнесу. Багато в чому цьому сприяє складання бізнес-плану, з якого в усьому світі прийнято починати будь-яке комерційне захід.
Мета розробки бізнес-плану - спланувати господарську діяльність комерційної організації на найближчий і віддалені періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів. Комерційна організація - юридична особа, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності. Підприємством ж як об'єктом прав визнається майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. Надалі термін «підприємство» буде використовуватися поряд з терміном «комерційна організація» як найбільш часто вживається в економічній літературі. Бізнес-план допомагає підприємцю вирішити наступні основні завдання:
· Визначити конкретні напрямки діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;
· Сформулювати довгострокові і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їх досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
· Вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть запропоновані фірмою споживачам. Оцінити виробничі і торгові витрати по їх створенню і реалізації;
· Виявить відповідність наявних кадрів фірми, умов мотивації їхньої праці вимогам, що пред'являються для досягнення поставлених цілей;
· Визначити склад маркетингових заходів фірми по вивченню ринку, рекламі, стимулюванню продажів, ціноутворенню, каналам збуту і др.;
· Оцінити фінансове становище фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей;
· Врахувати непередбачені труднощі, які можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану.
Метою виконання даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань з дисципліни та отримання навичок у започаткуванні власної справи, економічному обгрунтуванні створення підприємства, розрахунку показників, розробці установчих документів і т.п.

1. Вибір організаційно-правової форми комерційної організації
Для вибору однієї з організаційно-правових форм при створенні підприємства слід враховувати ряд факторів. Так, якщо підприємець збирається заснувати підприємство одноосібно (без партнерів), то йому слід вибрати одну з форм господарських товариств. Інакше - можливе створення товариства. А якщо громадяни (5 і більше осіб), об'єднаних одним чи професійних обов'язків, хочуть спільно працювати, то їм бажано створити виробничий кооператив. При великому числі засновників можна утворити акціонерне товариство.
Також на вибір організаційно-правової форми може вплинути розмір статутного капіталу, необхідний для створення того чи іншого підприємства. Так, засновники можуть створити акціонерне товариство. Це надасть їм повне рівність часток і обов'язкове їх оформлення акціями, здійснення емісії цінних паперів. Однак якщо вони відчувають певні труднощі при випуску акцій, тоді їм слід вибрати іншу форму, де початковий капітал утворюється за рахунок паїв, внесків, часткою.
Необхідно також враховувати права та обов'язки засновників у тих чи інших організаційно-правових формах. Участь в управлінні, обсяг і характер відповідальності за зобов'язаннями, отримання прибутку на вкладений капітал - все це може вплинути на остаточне рішення про форму створюваного підприємства.

1.1. Опис основних організаційно-правових форм

1.1.2. Господарські товариства і суспільства

Повне товариство - це товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном.
Повне товариство створюється і діє на підставі установчого договору, який підписується всіма його учасниками (не менше двох). Фірмове найменування повинне містити слова «повне товариство» та імена (найменування) всіх його учасників або ім'я (найменування) одного або декількох учасників з додаванням слів «і компанія».
Управління підприємницькою діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх його учасників. Кожен учасник повного товариства, як правило, має один голос при вирішенні будь-яких питань на загальних зборах. Учасники повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях товариства. Тобто фактично це твердження означає необмежену відповідальність товаришів.
Прибуток та збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно їх вкладам у складеному капіталі, якщо інше не передбачено установчим договором.
Вибув, виплачується вартість частини майна пропорційно його внеску в спільному капіталі. У разі смерті учасника його спадкоємець може вступити в повне товариство лише за згодою інших учасників або отримати відповідну частину майна.
Товариство на вірі (командитне товариство) - товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або декілька учасників-вкладників (коммандітістов). Вони несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності.
Учасники цих товариств поділяються на два види: повні товариші і коммандистов (вкладники). Причому положення повних товаришів, їх права і відповідальність за зобов'язаннями визначаються за аналогією з учасниками повних товариств, а вкладники не має права в управлінні і веденні справ товариства на вірі виступати від його імені, вони лише вносять свій внесок до складеного капіталу і отримують свідоцтво про участь. Однак коммандистов мають право на частину прибутку, що належить на їх частку в спільному капіталі. Вкладники також можуть знайомитися з річним звітом та балансами товариства.
Вихід вкладників з товариства можливий після закінчення фінансового року, при цьому вони можуть отримати свій вклад у порядку, передбаченому установчим договором.
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в межах вартості внесених ними вкладів.
Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників (не менше 100 МРОТ). Ця організаційно-правова форма поширена серед дрібних і середніх підприємств.
Вищим органом ТОВ є загальні збори учасників. Цей орган вирішує такі завдання, як:
· Визначення основних напрямів діяльності товариства;
· Зміна статуту товариства;
· Внесення змін до установчого договору;
· Утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень;
· Затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів
та інші завдання.
Також створюється виконавчий орган, який здійснює поточне керівництво його діяльністю. Він може бути:
- Колегіальним (наприклад, правління товариства);
- Одноосібним (наприклад, директор, начальник, президент).
Учасник має право вийти з ТОВ у будь-який час незалежно від згоди інших учасників. При цьому йому виплачується вартість частини майна (або видається в натурі), що відповідає частці в статутному капіталі. Учасник може продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі товариства або її частину одному або декільком учасникам цього товариства, а якщо дозволено статутом, то третім особам.
Товариство з додатковою відповідальністю - засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків, що визначається установчими документами товариства. При банкрутстві одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками пропорційно їх вкладам, якщо інший порядок розподілу відповідальності не передбачено установчими документами товариства. Тобто фактично товариство з додатковою відповідальністю є гібридом повного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю.
Акціонерне товариство (АТ) - товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій. Учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості приналежних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
Таким чином, основною особливістю акціонерних товариств є випуск ними і розміщення акцій.
Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) - товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, встановлених законом та іншими правовими актами.
Відкрите акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків. Склад учасників відкритого акціонерного товариства не обмежений і постійно змінюється, тому що акціонери вільно в будь-який час можуть продавати свої акції. Мінімальний статутний капітал повинен становити не менше 1000 МРОТ.
Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) - товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб. Таке суспільство не має права проводити відкриту підписку на випущені їм акції чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб.
Акціонери закритого акціонерного товариства мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства. Число учасників ЗАТ не повинна перевищувати 50 осіб, і склад учасників фіксований. Мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 100 МРОТ.
Установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій даного акціонерного товариства, які придбали акціонери. Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Збори акціонерів може призначати рада директорів з його головою у разі, коли загальна кількість акціонерів перевищує 50 осіб.
У Російській Федерації у зв'язку з приватизацією та акціонуванням великих державних і муніципальних підприємств, з активізацією ринкових відносин кількість акціонерних товариств швидко зростає. Акціонерна форма широко використовується при створенні спільних підприємств з зарубіжними фірмами.

1.1.3. Інші організаційно-правові форми

Виробничий кооператив (артіль) - добровільне об'єднання громадян на основі членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його діяльності юридичних осіб. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Установчим документом виробничого кооперативу по суті є його статут, який стверджує загальні збори його членів. Майно, яке знаходиться у власності виробничого кооперативу, поділяється на частки (паї) його членів відповідно до статуту цього підприємства. Виробничий кооператив не має права випускати акції. Член виробничого кооперативу має один голос при прийнятті будь-яких рішень загальними зборами.
Унітарне підприємство - комерційна організація, не наділена правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства.
У Російській Федерації у формі унітарних підприємств можуть бути створені тільки державні та муніципальні підприємства. Вони управляють, але не володіють закріпленим за ними державним (муніципальним) майном. Підприємство називається «федеральним казенним підприємством», якщо воно керується державними органами (тобто заснований на праві оперативного управління федеральним майном).
Індивідуальний підприємець (ІП) без утворення юридичної особи, що є фізичною особою, є також організаційно-правова форма підприємства, наприклад, селянське (фермерське) господарство є підприємством, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а його глава визнається підприємцем з державної реєстрації селянського (фермерського) господарства.
У даному курсовому проекті буде обрана організаційно-правова форма «Товариство з обмеженою відповідальністю», оскільки це одна з найбільш зручних форм для малого і середнього підприємництва. Така форма дозволяє вести спрощений документообіг, в той же час дозволяє мати в обороті досить високий капітал. Відповідальність за зобов'язаннями при цій формі обмежена. У випадку ліквідації підприємство буде відповідати перед кредиторами тільки власним майном, борги на майно учасників не переносяться.

2. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

2.1. Завдання

Для розрахунку економічної діяльності підприємства були прийняті наступні вихідні дані:
1. Обсяг робіт (Q) = 40 500 000 руб.;
2. Рівень рентабельності до кошторисної вартості (R) = 25%;
3. Виробіток на одного працюючого (В) = 560 250 руб. / чол.;
4. Вартість основних виробничих фондів (П оф) = 49% від Q.

2.2. Основні фонди

Основні фонди - це вироблені активи, які підлягають використанню неодноразово або постійно протягом тривалого періоду для виробництва товарів, надання послуг.
Основні фонди поділяються на будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальну техніку, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження та ін
У даному курсовому проекті ми визначаємо загальну потребу у ОФ (основних фондах) на підставі вихідних даних за формулою:

рублів
Для покриття розрахованої потреби в ОФ потрібно визначити джерела фінансування. При створенні нового підприємства основними джерелами фінансування є власні і позикові кошти. Причому позиковими коштами можуть виступати кошти інших підприємств, взяті в кредит або оренду, і кредити банків. Тому, умовно вартість ОФ можна розбити за джерелами їх формування:
ОФ = ОФ ук + ОФ ар + ОФ кр, де
ОФ ук - вартість основних виробничих фондів, що формуються за рахунок статутного капіталу (у тому числі внесених у натуральній формі);
ОФ ар - вартість основних виробничих фондів, взятих в оренду;
ОФ кр - вартість основних виробничих фондів, що фінансуються за рахунок кредитів банків.
ОФ = 75% (ОФ ук) + 25% (ОФ ар) + 0% (ОФ кр)
ОФ = 14 883 750 + 4 961 250
Як вже було сказано, основні фонди поділяються на будівлі, споруди, робочі та силові машини й устаткування та ін. Тому за складом ОФ можна розділити на наступні елементи:
ОФ = ОФ з + ОФ м + ОФ пр, де
ОФ з - вартість будівель і споруд;
ОФ м - вартість машин та обладнання;
ОФ пр - вартість інших основних фондів.
Вартість цих елементів визначається, виходячи з ситуації, структури ОФ (будівлі та споруди - 30%, машини та обладнання - 45%, інші - 25%):
ОФ = 5 953 500 + 8 930 250 + 4 961 250.
На підставі отриманих результатів заповнюємо складаємо список джерел формування основних елементів ОФ (табл.1.1).
Таблиця 1.1 - Джерела формування основних фондів
Джерела
форми-
вання
Елементи
ОФ
Статутний капітал
Оренда
Кре-дит
Разом
в натуральній формі
грошові кошти
1. Будинки і споруди
4 465 125
1 488 375
0
5 953 500
3 544 000
921 125
2. Машини та обладнання
6 697 687,5
2 232 562,5
0
8 930 250
6 563 734
133 953, 5
3. Інші ОФ
3 720 937,5
1 240 312,5
0
4 961 250
3 348 844
372 093,5
РАЗОМ
14 883 750
4 961 250
0
19 845 000
13 456 578
1 427 172
Далі складаємо списки основних фондів за різними напрямами їх формування (табл. 1.2, 1.3).
Таблиця 1.2 - Перелік майна, зраджувати підприємству засновниками в натуральній формі
Найменування майна та засновника
Кількість, шт.
Балансова вартість на дату передачі, руб.
Знос на дату пе-редачи, руб.
Тих. перебуваючи-ня
Оценоч-ва вартість руб.
Разом
А
Б
У
Г
Д
Е
Ж
1. Будинки і споруди
1.Зданіе під офіс
1
2 610 000
190 000
Хорошее.
2 420 000
2 420 000
2. Склад
1
1 200 000
150 000
Хорошее
1 050 000
1 050 000
3. Побутовки будівельні металеві утеплені
5
80 000
6 000
Хорошее
74 000
74 000
Разом З і С
3 544 000
2. Машини та обладнання
1.А / к КамАЗ, 21,7 м, 20т.
1
2 896 046,5
630 000
Хорошее.
2 266 046,5
2 266 046,5
2. КамАЗ бортовий, 10 т.
1
1 145 000
110 000
Хорошее.
1 035 000
1 035 000
А
Б
У
Г
Д
Е
Ж
3.Автобетоно-змішувач 2,5 м 3
1
1 901 000
290 500
Хорошее.
1 610 500
1 610 500
4.Бетоносме-СІТЕЛ, V = 150 л
2
492 070
15 600
Хорошее.
476 470
476 470
5.Агрегат фарбувальний ФІНІШ-1, Вагнер
2
436 160
35 600
Хорошее.
400 560
400 560
6. Лебідка електрична, 250 м.
2
306 400
48 000
Хорошее.
258 400
258 400
7. Фрезерний верстат
1
144 368
6 470,5
Хорошее.
137 897,5
137 897,5
8.Шліфо-вальний верстат
1
398 860
20 000
Хорошее.
378 860
378 860
Разом М і О
6 563 734
3. Інші
1. Силовий трансформатор з РВО
2
164 280
20 000
Хорошее.
144 280
144 280
2. Піноутворювачі Піна-99 (8 м 3 / год)
2
2 375 274
32 000
Хорошее.
2 343 274
2 343 274
3. Малярський агрегат
2
128 800
800
Хорошее.
128 000
128 000
4.Установка малярська
5
184 000
11 450
Хорошее.
172 550
172 550
5. Розчино-насос 2,5 м ^ 3 / ч
3
200 550
22 350
Хорошее.
178 200
178 200
6. Агрегат шпаклювальний
4
201 600
15 600
Хорошее.
186 000
186 000
7. Градирні
2
140 000
9 060
Хорошее.
130 940
130 940
8. Холодильник
1
32 000
3 400
Хорошее.
28 600
28 600
9. Комп'ютер
1
40 000
3 000
Хорошее.
37 000
37 000
Разом Інші
3 348 844
РАЗОМ
13 456 578
Таблиця 1.3 - Перелік майна, взятого в оренду
Найменування майна
Кількість, шт.
Балансо-вая вартість, руб.
Термін оренди
Орендна плата, (грн.)
1. Будинки і споруди
1.Склад
1
1 488 375,0
12 міс.
5% (74 418,75)
2. Машини та обладнання
1. КрАЗ бортовий
1
1 145 000,0
12 міс.
20% (229 000,00)
2. КрАЗ сідельний тягач
1
529 562,5
12 міс.
20% (105 912,50)
3. Автопаливозаправників V = 6,5 м 3
1
558 000,0
12 міс.
20% (111 600,00)
3. Інші
1. Силовий трансформатор (кіоск. глухий кут.) Без транз.
2
495 800,0
12 міс.
20% (99160,00)
2. Трансформатор для обігріву грунту, бетону
2
327 080,0
12 міс.
20% (65416,00)
3. Електрокалорифер з вентилятором
2
97 680,0
12 міс.
20% (19536,00)
4. Трансформатор для обігріву грунту, бетону
1
319 752,5
12 міс.
20% (63 950,50)
РАЗОМ
4 961 250,0

2.3. Оборотні кошти (ОБС)

ОБС представляють собою сукупність грошових коштів, вкладених в оборотні виробничі фонди (запаси матеріалів, палива, напівфабрикатів, запчастин і т. д.) і фонди обігу (грошові кошти, кошти в розрахунках, готову продукцію і т. п.).
ОБС формуються за рахунок таких джерел: власні та прирівняні до них кошти (на етапі створення підприємства - це початковий капітал) і позикові кошти.
Для початку необхідно розрахувати потребу в оборотних коштах на основі наступних розрахунків:
ОБС = З + Д, де
З - вартість виробничих запасів;
Д - грошові кошти.
Причому
З = (m * Q / 365) * Н з, де
m - коефіцієнт, що визначає частку матеріальних витрат в обсязі робіт (для розрахунку приймається 0,45);
Q - обсяг робіт, руб.;
Н з - норма запасу в днях (для розрахунку приймається 15 днів).
Д = k * Q
k - коефіцієнт, що визначає потребу у грошових коштах (для розрахунку приймається 0,05).
Д = 0,05 * 40 500 000 = 2 025 000 рублів;
З = (0,45 * 40 500 000/365) * 15 = 748 972,6 рублів;
ОБС = 748 972,6 + 2 025 000 = 2 773 972,6 рублів.
Розрахована потреба в ОБС розподіляється за джерелами формування. У цій роботі приймаємо такі співвідношення: 2 / 3 ОС формується за рахунок кредитів банків, 1 / 3 - за рахунок первинного капіталу. Частина виробничих запасів засновники можуть внести в натуральній формі.
ОБС = 2 773 972,6 = 1 849 315,1 (ОС кр) + 924 657,5 (ОС пк)
Таблиця 1.4 - Джерела формування оборотних коштів
Джерела фор-
мування
Елементи
ОБС
Початковий капітал
Кредити банку
Разом
в натуральній формі
грошові кошти
1. Виробничі запаси
132 534,2
-
616 438,4
748 972,6
2. Грошові кошти
-
792 123,3
1 232 876,7
2 025 000,0
РАЗОМ
132 534,2
792 123,3
1 849 315,1
2 773 972,6
924 657,5
Далі заповнюємо таблицю 1.5.
Таблиця 1.5 - Вартість матеріальних ресурсів, основних видів сировини
Найменування сировини та матеріалів
Одиниця виміру
Вартість одиниці виміру, руб.
Кількість, шт.
Вартість всього, руб.
1. Стелі підвісні
100 м 3
159 120
1.16
183 972,6
2. Паркет
м 2
360
2570
172 800,0
3. Скло віконне
м 2
120
480
57 600,0
4. Фарби
т
37 600
1
37 600,0
5. Лаки
т
43 000
1
43 000,0
6. Розчин товарний
м 3
2 200
60
132 000,0
7. Білила
т
35 000
1
35 000,0
8. Оліфа
т
25 000
1
25 000,0
9. Шпаклівка
т
20 000
1
20 000,0
10. Скло віконне
м 2
120
100
12 000,0
11. Оргскло вітч.
лист
300
100
30 000,0
Разом
748 972,6

2.4. Капітал

Капітал підприємства (К) - це загальна сума вкладених у виробництво засобів, з тим щоб воно могло почати і (або) продовжити господарську діяльність з метою отримання прибутку.

Малюнок SEQ Малюнок \ * ARABIC 1 - Структура капіталу і активів фірми у момент створення
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Капітал
Позиковий капітал
Оборотні кошти
Основні фонди
Початкова капітал
Виробничі запаси
Довго-строкові зобов'язання-ства
Грошові кошти
Коротко-термінові зобов'язання-ства
Підпис: КапіталПідпис: Позиковий капіталПідпис: Власний капіталПідпис: Оборотні кошти
Структура капіталу (К) характеризується співвідношенням власного і позикового капіталу у вкладеному капіталі.
К = СК + ЗК
Власним капіталом (СК) підприємства називається та частина капіталу, яка належить підприємству. Власний капітал, його величина і частка в загальному капіталі є одними з критеріїв стійкості, надійності фірми. Він складається з початкового капіталу (ПК) і отриманого прибутку до розподілу. Початковий капітал може носити різний назву залежно від організаційної форми комерційної організації. При створенні унітарних підприємств - це статутний фонд. Для господарських товариств - складеного капіталу, для господарських товариств - статутний капітал, при створенні виробничих кооперативів пайовики формують пайовий фонд. У момент створення фірми прибули до розподілу ще немає, тому ПК = СК.
Позиковий капітал (ЗК) - це фінансові зобов'язання підприємства, які можуть приймати форму довгострокових і короткострокових. Довгострокові зобов'язання (ДН) погашаються не раніше ніж через рік, а термін погашення короткострокових зобов'язань (КЗ) - не більше року. До короткострокових зобов'язань відносяться:
· Короткострокові кредити банків;
· Кредиторська заборгованість;
· Заборгованість з оплати праці та ін
Капітал вкладається в активи фірми і враховується в її балансі. Внеском учасників у ПК можуть бути будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, майнові права, грошові кошти та ін
Вартість внесків оцінюється в рублях спільним рішенням учасників підприємства і складає їх частки в ПК. Відомості про ПК підприємства представлені в таблиці 1.6. Величина початкового капіталу розрахована як сума ОФ і ОБС, сформованих за рахунок первинного капіталу:
ПК = ОФ ук + ОС ук
ПК = 14 883 750 + 924 657,5 = 15 808 407,5 руб.
Таблиця 1.6 - Початковий капітал підприємства і його розподіл по частках
Засновники підприємства
Частка в ПК
тис.руб.
%
1. Нечаєв К.С.
15 808 407,5
100
Разом ПК
15 808 407,5
100
Позиковий капітал, у момент створення фірми може складатися з довгострокових і короткострокових кредитів банків. Довгострокові кредити беруться на придбання основних фондів. Короткострокові кредити - на формування обігових коштів.
ЗК = ОФ кр + ОБС кр
ЗК = 0 + 1 849 315,1 = 1 849 315,1 руб.

2.5. Трудові ресурси

Для функціонування підприємства необхідно сформувати трудові ресурси. До них відносяться всі громадяни, які беруть участь своєю працею у діяльності підприємства на основі трудового договору. Потреба в трудових ресурсах (Ч) розраховується виходячи із заданої продуктивності праці:

людини
У таблиці 1.7 складений список працівників підприємства з зазначенням посади.
Таблиця 1.7 - Список працівників підприємства
П. І. Б.
Займана посада
Примітка
1. Нечаєв К.С.
Генеральний директор
Засновник
2. Іванова Ю.А.
Головний бухгалтер
-
3. Калініна М.Н.
4. Ручкіна І.А.
Бухгалтери
-
5. Попов А.В.
Касир
-
6. Шаманська І.В.
Секретар
-
7. Чистов О.М.
Головний інженер
-
8. Пригожин Є.В.
Інженер з охорони праці
-
9. Медведєв Р.Н.
10. Пачкін Л.Ф.
11. Пирогов К.Г.
Охорона
-
12. Соколов Л.Д.
13. Іващенко Н.В.
14. Громов П.Р.
Бригадири
-
Робочі (водії, будівельники-монтажники і ін)
59 чол.
-
Разом
73 чол.

2.6. Продукція, виручка від реалізації продукції, прибуток

Будь-яке підприємство створюється для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку.
У таблиці 1.8 зазначені види діяльності та види продукції, що випускається створюваного підприємства на основі даних про обсяги робіт.
Таблиця 1.8 - Дані про продукцію підприємства
Найменування видів продукції, робіт, послуг
Одиниця виміру
Обсяг випуску
Ціна за од., Руб.
Обсяг реалізації, руб.
1. Монтаж підвісної стелі
м 2
4 320,0
254
1 097 280
2. Монтаж декоративних стінових панелей
м 2
3 640,0
310
1 128 400
3. Зняття лінолеуму, ковроліну
м 2
4 230,0
74
313 020
4. Злам перегородок, стін, перекриттів - цегельних, бетонних залізобетонних
м 2
7 000,0
356
2 492 000
5. Розбирання паркетної підлоги
м 2
2 570,0
128
328 960
6. Монтаж віконного блоку - пластик, дерево
шт.
500,0
2260
1 130 000
7. Скління
м 2
480,0
142
68 160
8. Установка підвіконня
шт.
200,0
410
82 000
9. Влаштування арки з гіпсокартону
м 2
3 174,0
324
1 028 376
10. Штукатурні роботи по стінах
м 2
9 845,0
252
2 480 940
11. Штукатурні роботи по стелях
м 2
9 240,0
294
2 716 560
12. Шпатлювання стелі - підготовка під фарбування
м 2
9 130,0
156
1 424 280
13. Шпатлювання стін - підготовка під фарбування
м 2
10 180,0
156
1 588 080
14. Фарбування стелі
м 2
9 110,0
156
1 421 160
15. Фарбування стін
м 2
9 970,0
156
1 555 320
16. Нанесення структурного покриття на стіни
м 2
7 240,0
198
1 433 520
17. Обклеювання стін шпалерами
м 2
9 890,0
156
1 542 840
18. Фарбування труб
п.м.
4 130,0
114
470 820
19. Фарбування радіаторів опалення
шт.
5 730,0
324
1 856 520
20. Фарбування - обробка дверного блоку
шт.
3 980,0
1 580
6 288 400
21. Фарбування - обробка віконного блоку
шт.
5 880,0
1580
9 290 400
22. Циклювання і покриття лаком паркету
м 2
5 449,7
140
762 964
РАЗОМ
40 500 000
Прибуток від реалізації продукції (Пр) визначається за рівнем рентабельності та виручки від реалізації (обсягу робіт).
, Де
R - заданий рівень рентабельності;
Q - обсяг робіт (виручка від реалізації продукції).
рублів
Собівартість визначається як різниця між обсягом робіт, що обчислюються по кошторисної вартості, і прибутком:
З = Q - Пр
З = 40 500 000 - 10 125 000 = 30 375 000 рублів

2.7. Зведена таблиця техніко-економічних показників

При розгляді структури витрат, у відсотковому відношенні від собівартості продукції, приймаємо:
а) матеріальні витрати - 40%;
б) витрати на оплату праці - 30%.
При розрахунку амортизації (зносу) основних засобів приймаємо річні нормативи у відсотках від балансової вартості:
а) будівлі, споруди - 4-5%;
б) інші основні засоби - 18-20%.
Решта витрати в собівартості визначаються як «інші». У складі інших можна виділити єдиний соціальний податок.
Чистий прибуток розраховуємо як різницю між прибутком від реалізації і податком, визначеним у п. 2.8.2.
Таблиця 1.9 - Зведена таблиця показників діяльності підприємства
Показники
Одиниці виміру
Величина показників
А
Б
У
Річний обсяг продукції
руб.
40 500 000
Номенклатура продукції, що випускається (послуг) - всього
в тому числі:
шт. / руб.
22 / 40 500 000
1. Монтаж підвісної стелі
м 2 / руб.
4 320 / 1 097 280
2. Монтаж декоративних стінових панелей
м 2 / руб.
3 640 / 1 128 400
3. Зняття лінолеуму, ковроліну
м 2 / руб.
4 230 / 313 020
4. Злам перегородок, стін, перекриттів - цегельних, бетонних залізобетонних
м 2 / руб.
7 000 / 2 492 000
А
Б
У
5. Розбирання паркетної підлоги
м 2 / руб.
2 570 / 328 960
6. Монтаж віконного блоку - пластик, дерево
шт. / руб.
500 / 1 130 000
7. Скління
м 2 / руб.
480 / 68 160
8. Установка підвіконня
шт. / руб.
200 / 82 000
9. Влаштування арки з гіпсокартону
м 2 / руб.
3 174 / 1 028 376
10. Штукатурні роботи по стінах
м 2 / руб.
9 845 / 2 480 940
11. Штукатурні роботи по стелях
м 2 / руб.
9 240 / 2 716 560
12. Шпатлювання стелі - підготовка під фарбування
м 2 / руб.
9 130 / 1 424 280
13. Шпатлювання стін - підготовка під фарбування
м 2 / руб.
10 180 / 1 588 080
14. Фарбування стелі
м 2 / руб.
9 110 / 1 421 160
15. Фарбування стін
м 2 / руб.
9 970 / 1 555 320
16. Нанесення структурного покриття на стіни
м 2 / руб.
7 240 / 1 433 520
17. Обклеювання стін шпалерами
м 2 / руб.
9 890 / 1 542 840
18. Фарбування труб
п.м. / руб.
4 130 / 470 820
19. Фарбування радіаторів опалення
шт. / руб.
5 730 / 1 856 520
20. Фарбування - обробка дверного блоку
шт. / руб.
3 980 / 6 288 400
21. Фарбування - обробка віконного блоку
шт. / руб.
5 880 / 9 290 400
22. Циклювання і покриття лаком паркету
м 2 / руб.
5 449,7 / 762 964
Чисельність працівників
чол.
73
Виручка від реалізації
руб.
40 500 000
Собівартість продукції
У тому числі:
% / Руб.
100 / 30 375 000
- Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів)
40 / 12 150 000
- Витрати на оплату праці
30 / 9 112 500
- Амортизація основних фондів
в т.ч.:
18 / 5 467 500
- Будівлі та споруди
177 200
- Машини та обладнання
1 312 746,8
- Інші
669 768,8
- Інші витрати
3 645 000
Прибуток
в тому числі
Чистий прибуток
руб.
руб.
10 125 000
7 695 000
Термін окупності капітальних вкладень
років.
2,17
А
Б
У
Капітал, всього
в т.ч.:
- Власні кошти
- Позикові кошти
руб.
16 733 065,1
14 883 750
1 849 315,1
Вартість основних виробничих фондів, всього
в т.ч.:
- Орендовані від інших організацій
- Знову вводяться за рахунок капітальних вкладень
руб.
19 845 000
5 953 500
13 891 500
Оборотні кошти
руб.
2 773 972,6

2.8. Розрахунок відрахувань коштів і податку на прибуток

2.8.1. Розрахунок Єдиного соціального податку

Єдиний соціальний податок призначений для мобілізації коштів для реалізації права громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення (страхування) і медичну допомогу.
Єдиний соціальний податок складається з відрахувань:
1. У Федеральний бюджет - 20%
2. до Фонду соціального страхування - 2,9%
3. до Фонду медичного страхування:
а) Федеральний фонд - 1,1%
б) Територіальний фонд - 2,0%
Разом - 26,0%
Єдиний соціальний податок розраховується за формулою:

рублів.

2.8.2. Розрахунок податку на прибуток

У даному розділі проекту розраховується оподатковуваний прибуток і податок на прибуток, відповідно до прийнятої на момент розрахунку методикою, за формою, наведеною в таблиці 1.10.
Таблиця 1.10 - Розрахунок податку фактичної прибутку
Показники
За розрахунком платників
1. Валовий прибуток - всього
10125000 руб.
3. Оподатковуваний прибуток
10125000 руб.
4. Ставка податку на прибуток
24%
5. Сума податку на прибуток - всього
2430000 крб.

2.9. Розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

Відповідно до Цивільного кодексу РФ підприємство самостійно розпоряджається отриманим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів. Механізм розподілу прибутку і утворення фондів передбачається власником і повинен бути відображений у Статуті підприємства.
У даному розділі курсового проекту зроблено розрахунок розподілу чистого прибутку на підставі прийнятого в Статуті порядку. Результати розрахунку представлені в таблиці 1.11.
Таблиця 1.11 - Розподіл прибутку, що залишилася в розпорядженні підприємства
Напрямок витрати прибутку
Обсяг частини прибутку, крб.
Частка в загальному обсязі прибутку,%
1. Резервний фонд
2 308 500
30
2. На виробничий розвиток
1 923 750
25
3. На соціальний розвиток
1 923 750
25
4. На споживання
1 539 000
20
Разом
7 695 000
100

2.10. Розробка установчих документів

Установчими документами комерційних організацій є Статут і установчий договір.
Установчий договір - це документ у письмовій формі, який відображає договір власників (засновників), який вони укладають між собою.
Установчий договір, укладений засновниками відповідно до Закону та діє поряд з статутом, визначає правове становище ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю), з одного боку, а з іншого - містить у собі риси договору про спільну діяльність по створенню юридичної особи. В установчому договорі учасники визначають порядок ведення спільної діяльності щодо створення ТОВ. Установчий договір ТОВ може містити тільки ті відомості, які названі в Законі. Установчий договір повинен бути укладений в простій письмовій формі шляхом складання одного документа. Сторони можуть передбачити його нотаріальне посвідчення, хоча закон їх не зобов'язує це робити. Після реєстрації установчих документів установчий договір набуває рис договору приєднання.
Статут комерційної організації - це документ, який є законом її життя і діяльності, містить у собі всю поточну інформацію про існування організації.
Статут ТОВ затверджується його засновниками, причому одноголосно на загальних зборах. Відомості, які можуть міститися у статуті товариства, передбачаються низкою статей Закону, і включення їх до статуту залишено на розсуд учасників.
Якщо учасники не передбачили щось при затвердженні статуту, то вони мають право додати або змінити його положення. Включення до статуту положень, що порушують законодавство, не тягне недійсності всього документа. Не підлягає застосуванню лише та його частина, яка суперечить законодавству, а сам факт реєстрації статуту, що містить такі положення, не усуває їх недійсності.
ГК РФ, будучи нормативно-правовим актом загального характеру, називає приблизний перелік вимог до установчих документів товариства. Конкретизується він в Законі. Як і для інших товариств, установчими документами для ТОВ «Ремонт» служать установчий договір і статут. В установчому договорі засновники товариства зобов'язуються створити суспільство і визначають порядок спільної діяльності щодо його створення. Установчим договором визначається також склад засновників (учасників) товариства, розмір статутного капіталу товариства, розмір частки кожного із засновників (учасників) товариства, розмір і склад внесків, порядок і строки їх внесення до статутного капіталу товариства, Відповідальність засновників (учасників) товариства за порушення обов'язку щодо внесення вкладів, умови і порядок розподілу між засновниками (учасниками) товариства прибутку, склад органів товариства та порядок виходу учасників товариства з товариства. Якщо суспільство створюється однією особою, то установчий договір не укладається, і суспільство діє тільки на підставі статуту, затвердженого цим засновником. У випадку збільшення кількості учасників товариства процесі його створення) до двох і більше між ними повинен бути укладений установчий договір.
Статут товариства є своєрідною Конституцією, актом вищої юридичної сили в ієрархії локальних нормативних актів. Відповідно до ГК РФ і Законом статут повинен містити необхідний набір положень, що дозволяє з більшим чи меншим успіхом регулювати внутрішньофірмову діяльність. Засновники за взаємною згодою можуть передбачити додаткові положення, що не суперечать законодавству, але статут кожного суспільства повинен обов'язково містити:
- Повне і скорочене фірмове найменування товариства (у разі, якщо засновники вирішили, що суспільство буде мати скорочену назву);
- Відомості про місце знаходження товариства;
- Відомості про склад і компетенцію органів товариства, у тому числі про питання, що становлять виняткову компетенцію загальних зборів учасників товариства, про порядок прийняття органами товариства рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів;
- Відомості про розмір статутного капіталу товариства;
- Відомості про розмір і номінальної вартості частки кожного учасника товариства, права та обов'язки учасників товариства;
- Відомості про порядок та наслідки виходу учасника товариства з товариства;
- Відомості про порядок переходу частки (частини частки) у статутному капіталі товариства до іншої особи; відомості про порядок зберігання документів товариства та про порядок
- Надання товариством інформації учасникам товариства та іншим особам;
- Інші відомості, передбачені Законом.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Ремонт» м. Братська
 
Стаття 1. Загальні положення
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонт», далі''товариство'', створено відповідно до частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації і Федеральним Законом «Про товариства з обмеженою відповідальністю».
2. Суспільство має повне і скорочене фірмове найменування російською мовою:
Повне фірмове найменування російською мовою:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонт».
Скорочене фірмове найменування товариства російською мовою:
ТОВ «Ремонт».
3. Місце знаходження та поштову адресу виконавчого органу товариства: 665730, Російська Федерація, Іркутська область, м. Братськ, ул.Зверева, 3-1
4. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм фірмовим найменуванням та емблемою, штамп, бланки.
5. Засновником Товариства є:
Нечаєв Костянтин Сергійович
Стаття 2. Мета та види діяльності
1. Цілями діяльності Товариства є розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку.
2. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом. Предметом діяльності Товариства є:
- Проектування і ремонт житлового та нежитлового фонду, будинків і споруд адміністративного та господарського призначення;
- Всі види спеціальних будівельних, монтажних, ремонтних, оздоблювальних робіт;
3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
4. Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство може набувати права, нести обов'язки та здійснювати будь-які дії, які не будуть суперечити чинному законодавству та цьому Статуту.
5. Товариство здійснює свою діяльність на підставі будь-яких, за винятком заборонених законодавством, операцій, в тому числі шляхом:
- Проведення робіт та надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян як в Росії, так і за кордоном, на підставі укладених договорів або в ініціативному порядку на умовах, визначених домовленістю сторін;
- Поставок продукції, виконання робіт, надання послуг в кредит, надання фінансової або іншої допомоги на умовах, визначених домовленістю сторін;
- Участі у діяльності інших юридичних осіб шляхом придбання їхніх акцій, внесення пайових внесків;
- Здійснення спільної діяльності з іншими юридичними особами для досягнення спільних цілей.
Стаття 3. Основи діяльності суспільства
1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації в реєстраційному центрі Адміністрації м. Братська
2. Товариство має у власності відокремлене майно, отримане в результаті його господарської діяльності і придбане ним з інших підстав, що враховується на його самостійному балансі, набуває і здійснює майнові та особисті немайнові права, виконує обов'язки, виступає позивачем і відповідачем у суді.
3. Товариство має цивільні права і виконує громадянські обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами, якщо це не суперечить предмету та цілям діяльності товариства.
4. Товариство створюється без обмеження строку.
5. Суспільство має повне і скорочене фірмове найменування російською мовою.
Товариство має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою, емблему суспільства і вказівка ​​на місце знаходження товариства, штампи і бланки зі своїм фірмовим найменуванням, власну емблему.
6. Товариство має право в статутному порядку відкривати банківські рахунки на території РФ.
Стаття 4. Відповідальність суспільства
1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями свого засновника.
3. Засновник товариства не відповідає за його зобов'язаннями і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ним вкладів.
4. засновник товариства, котра внесла внесок до статутного капіталу товариства не повністю, несе відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах вартості неоплаченої частини свого вкладу.
5. Товариство несе відповідальність за зобов'язаннями засновника товариства, пов'язаних з його установою.
6. У разі неспроможності (банкрутства) товариства з вини його засновника або з вини інших осіб, які мають право давати обов'язкові для суспільства вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, на зазначеного засновника або інших осіб у разі недостатності майна товариства може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
7. Російська Федерація, суб'єкти РФ і муніципальні освіти не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства, рівно, як і суспільство не несе відповідальності за зобов'язаннями РФ, суб'єктів РФ і муніципальних утворень.
Стаття 5. Статутний капітал
1. Статутний капітал товариства складає 14883750 рублів і складається з однієї частки.
На момент державної реєстрації товариства його статутний капітал сплачений засновником у розмірі 100%.
2. Засновник товариства може вносити додаткові внески в майно товариства. Внеском до статутного капіталу товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права чи інші права, що мають грошову оцінку.
3. Статутний капітал Товариства може формуватися за рахунок прибутку від його діяльності.
4. Суспільство не має право зменшувати свій Статутний капітал, якщо в результаті такого зменшення його розмір стане менше мінімального розміру Статутного капіталу, визначеного відповідно до Федеральним законом на дату подання документів для державної реєстрації.
Стаття 6. Обов'язки засновника товариства
1. Засновник товариства зобов'язаний:
- Вносити вклади в порядку, в розмірах, у складі й у терміни, які передбачені рішенням засновника і цим статутом товариства;
- Дотримуватися вимог статуту і суспільства;
- Виконувати зобов'язання перед суспільством, встановлені законодавством та цим статутом;
2. Додаткові обов'язки можуть бути покладені на засновника товариства за рішенням самого засновника.
3. Додаткові обов'язки можуть бути припинені за рішенням засновника товариства.
Стаття 7. Склад органів товариства
1. Вищим органом товариства є засновник товариства.
2. Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом суспільства (генеральним директором), призначеним засновником товариства на строк, передбачений цим статутом.
3. Ревізор товариства призначається рішенням засновника товариства на строк, визначений цим статутом.
Стаття 8. Порядок переходу частки (частини частки) засновника товариства до третіх осіб
1. Засновник має право за своїм рішенням продати чи іншим чином відступити свою частку в статутному капіталі товариства або їх частину третім особам.
2. Частка засновника товариства може бути відчужена до повної її оплати тільки в тій частині, в якій вона вже оплачена.
3. Відступлення частки (частини частки) здійснюється в простій письмовій формі.
4. До набувача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства переходять всі права засновника товариства, за винятком додаткових прав і обов'язків засновника товариства, що виникли до поступки зазначеної частки.
Стаття 9. Майно, облік і звітність
1. Майно Товариства утворюється за рахунок вкладів в Статутний капітал, а також за рахунок інших джерел, передбачених чинним законодавством РФ. Зокрема, джерелами утворення майна Товариства є:
- Статутний капітал Товариства;
- Доходи, одержувані від надаються Товариством послуг;
- Кредити банків та інших кредиторів;
- Вклади учасників;
- Безоплатні або благодійні внески і пожертви організацій, підприємств, громадян;
- Інші джерела, не заборонені законодавством.
2. Резервний фонд утворюється за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 30% (тридцяти відсотків) Статутного капіталу Товариства. Резервний фонд призначений для покриття збитків Товариства і не може бути використаний для інших цілей.
3. Майно Товариства може бути вилучено тільки за що набрало законної сили рішенням суду.
4. Суспільство може об'єднати частину свого майна з майном інших юридичних осіб для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, а також в інших цілях, не заборонених законом.
5. Товариство здійснює облік результатів робіт, веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік за нормами, які у Російської Федерації.
6. Організацію документообігу в Товаристві здійснює Генеральний директор.
7. За місцем знаходження виконавчого органу Товариства, Товариство зберігає наступні документи:
- Установчі документи Товариства, а також зміни і доповнення;
- Протокол (протоколи) Загальних зборів засновників Товариства, що містить рішення про створення Товариства та про затвердження грошової оцінки не грошових внесків в Статутний капітал, а також інші рішення, пов'язані зі створенням Товариства;
- Документ, що підтверджує державну реєстрацію Товариства;
- Документи, що підтверджують права Товариства на майно, що перебуває на його балансі;
- Внутрішні документи;
- Положення про філії та представництва;
- Документи, пов'язані з емісією облігацій та інших емісійних цінних паперів;
- Протоколи Загальних зборів учасників, засідань Ради директорів та Ревізійної комісії (Ревізора);
- Висновки ревізійної комісії (Ревізора), аудитора, державних і муніципальних органів фінансового контролю;
- Інші документи, передбачені федеральними законами та іншими правовими актами РФ, Статутом Товариства, внутрішніми документами, рішеннями Загальних зборів учасників та виконавчого органу Товариства.
Стаття 10. Ліквідація та реорганізація
1. Суспільство може бути добровільно реорганізовано в порядку, передбаченому законом. Реорганізація товариства може бути здійснена у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення. При реорганізації вносяться відповідні зміни в установчі документи Товариства.
2. Не пізніше 30 днів з дати прийняття рішення про реорганізацію Суспільство в письмовій формі повідомляє про це своїх кредиторів. Права кредиторів, що виникають у зв'язку з реорганізацією Товариства, визначаються законом.
3. Реорганізація Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством РФ.
4. Суспільство може бути ліквідоване добровільно або за рішенням суду з підстав, передбачених Цивільним кодексом РФ.
5. Ліквідація Товариства тягне за собою його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. Ліквідація Товариства здійснюється в порядку, встановленому Цивільним кодексом РФ, іншими законодавчими актами, з урахуванням положень цього Статуту.
6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства, в тому числі за поданням Товариства в суді. Всі рішення ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів від загального числа членів комісії. Протоколи засідань ліквідаційної комісії підписуються Головою та Секретарем.
7. Голова ліквідаційної комісії представляє Товариство з усіх питань, пов'язаних з ліквідацією Товариства, у відносинах з кредиторами, боржниками Товариства і з учасниками, а також з іншими організаціями, громадянами та державними органами, видає від імені Товариства довіреності та здійснює інші необхідні виконавчо - розпорядчі функції.
8. Майно Товариства реалізується за рішенням ліквідаційної комісії.
9. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації майна Товариства після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між учасниками пропорційно їх частці участі в статутному капіталі.
10. При реорганізації або припинення діяльності Товариства всі документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу та ін) передаються відповідно до встановлених правил підприємству-правонаступнику. При відсутності правонаступника документи постійного зберігання, що мають науково - історичне значення, передаються на державне зберігання до державних архівних установ, документи з особового складу (накази, особисті справи, особові рахунки тощо) передаються на зберігання в архів адміністративного округу, на території якого знаходиться Товариство. Передача і впорядкування документів здійснюється силами та за рахунок коштів Товариства відповідно до вимог архівних органів.
11. Ліквідація Товариства вважається завершеною з моменту внесення органом державної реєстрації відповідного запису в єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Висновок
У даному курсовому проекті, використовуючи наявні показники, такі як обсяг робіт, рівень рентабельності до кошторисної вартості, виробіток на одного працюючого і вартість основних виробничих фондів у процентному співвідношенні від обсягу робіт, була розроблена економічна модель підприємства «Ремонт».
Для вибору однієї з організаційно-правових форм при створенні підприємства слід враховувати ряд факторів. Це і кількість учасників, і порядок формування початкового капіталу, а також захист прав кредиторів, права та обов'язки засновників, склад органів управління та їх компетенцію, порядок розподілу прибутку серед засновників при різних організаційно-правових формах.
У даному курсовому проекті була обрана форма «Товариство з обмеженою відповідальністю», оскільки це одна з найбільш зручних форм для малого і середнього підприємництва. Така форма дозволяє вести спрощений документообіг, в той же час дозволяє мати в обороті досить високий капітал. У випадку ліквідації підприємство буде відповідати перед кредиторами тільки власним майном, борги на майно учасників не переносяться.
Була визначена величина основних виробничих фондів (19845000 рублів), а також їх склад:
1. Будинки і споруди - 5953500 рублів;
2. Машини та обладнання - 8930250 рублів;
3. Інші основні фонди - 4961250 рублів.
Також був визначений розмір капіталу (16 733 065,1 рублів), що складається з 14883750 рублів власного капіталу і тисячі вісімсот сорок дев'ять 315,1 рублів позикових коштів.
Чисельність працівників на підприємстві дорівнює 73 людини.
Виручка підприємства становить 40 500 000 рублів. При собівартості продукції 30375000 рублів прибуток становить 10125000 карбованців. Після сплати податку на прибуток 24% (2430000 крб.) Чистий прибуток розподіляється:
1. На виробничий розвиток - 1923750 рублів;
2. На соціальний розвиток - 1923750 рублів;
3. На споживання - 1539000 рублів;
4. Резервний фонд - 2308500 рублів.
Термін окупності вкладень становить 2,17 року. Це говорить про те, що капітальні витрати окупляться протягом приблизно 2 років і 2 місяців, що досить короткий час.

Список використаної літератури
1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша. Від 30.11.94 № 51 - ФЗ.
2. Коментарі до цивільного кодексу
3. М. І. Черутова. Основи підприємництва: Навчальний посібник. - Братськ: БрГТУ, 1999.
4. М.І. Черутова «Організація підприємницької діяльності». Навчально-методичний комплекс дисципліни. - Братськ: ГОУ ВПО «БрДУ», 2007. - 187 с.
5. Основи підприємницької діяльності (Економічна теорія. Маркетинг. Фінансовий менеджмент) / Под ред. В.М. Власової. -М.: Фінанси і статистика, 1994.
6. Федеральний закон РФ від 26.12.95 № 208 - ФЗ «Про акціонерні товариства» (ред. від 24.07.2007 N 220-ФЗ)
7. Федеральний закон РФ від 28.05. 96 № 41 - ФЗ «Про виробничих кооперативах» (ред. від 21.03.2002 N 31-ФЗ)
8. Федеральний закон РФ від 08.02.1998 N 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю»
9. Федеральний закон РФ від 11.10.2002 № 161 ФЗ «Про державних і муніципальних унітарних підприємствах» (ред. від 01.12.2007 N 318-ФЗ)
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
320.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Техніко економічне обгрунтування створення нового підприємства
Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового підприємства
Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва 2
Техніко економічне обгрунтування рішення щодо створення нового виробництва
Техніко економічне обгрунтування ефективності будівництва нового підприємства
Техніко економічне обгрунтування створення підприємства
Розробка та обгрунтування створення нового підприємства
Економічне обгрунтування створення малого підприємства акціонерного типу
Техніко економічне обгрунтування виробництва нового виробу
© Усі права захищені
написати до нас