Економічне зростання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
"1-3" ВВедение ............................................ .................................................. ................................ 3
1. Економічне зростання та його вимірювання ............................................. ......... 3
1.1 Поняття економічного зростання .............................................. ................................. 3
1.2. Показники динаміки економічного зростання .............................................. ...... 4
1.3.Основние моделі економічного зростання ............................................ ................ 5
1.4.Фактори економічного зростання ............................................. ................................. 8
1.5. Типи економічного зростання ............................................... ..................................... 9
2. Державне регулювання економічного зростання ...... 9
2.1 Державне регулювання економічного зростання ................................. 9
2.2 Фіскальна політика держави .............................................. ........................ 10
2.3. Дискреційна фіскальна політика ............................................... ................. 11
2.4. Недіскреціонная, фіскальна політики .............................................. ............. 12
3. Умови стабільності економічного зростання ............................ 14
3.1 Умови стабільності економічного зростання ............................................. ..... 14
Висновок ................................................. .................................................. .................. 18
Список використаної літератури ............................................... ............... 19

Введення
Піднесення потреб, вичерпання традиційних ресурсів, збільшення чисельності населення зумовлюють рішення двоєдиного завдання: економічного росту й ефективності економіки.
Економічне зростання є збільшення обсягу створюваних корисностей а, отже, є підвищення життєвого рівня населення. Сам по собі економічне зростання суперечливий. Так, можна домогтися збільшення виробництва і споживання, матеріальних благ за рахунок погіршення їхньої якості, за рахунок економії на очисних спорудженнях і погіршення умов життя, домогтися тимчасового зростання виробництва можна і за рахунок хижацької експлуатації ресурсів. Таке зростання або нестійкий або взагалі позбавлений сенсу. Тому економічний ріст має сенс тоді, коли він поєднується з соціальною стабільністю. Таке зростання припускає досягнення ряду збалансованих цілей: збільшення тривалості життя, зниження захворюваності та травматизму; підвищення рівня освіти і культури; більш повного задоволення потреб і раціоналізації споживання; соціальної стабільності і впевненості у своєму майбутньому; подолання бідності, досягнення максимальної зайнятості; захисту навколишнього середовища і підвищення екологічної безпеки; зниження злочинності.
Характер і динаміка економічного розвитку країни є предметом найпильнішої уваги економістів і політиків. Від того, які процеси відбуваються в динаміці і рівні розвитку, які при цьому відбуваються структурні зміни в національній економіці, залежить дуже багато чого в житті країни та її перспективи.

1. Економічне зростання та його вимірювання.

1.1 Поняття економічного зростання

Категорія економічного росту є найважливішою характеристикою суспільного виробництва при будь-яких господарських системах. Економічний ріст-це кількісне і якісне вдосконалення суспільного продукту за певний період часу. Економічне зростання означає, що на кожному даному відрізку часу в якійсь ступеня полегшується рішення проблеми обмеженості ресурсів і стає можливим задоволення більш широкого кола потреб людини.
У найзагальнішому вигляді економічний ріст означає кількісна і якісна зміна результатів виробництва і його чинників (їхньої продуктивності). Своє вираження економічний ріст знаходить у збільшенні потенційного і реального валового національного продукту (ВНП), у зростанні економічної мощі нації, країни, регіону. Це збільшення можна виміряти двома взаємозалежними показниками: зростанням за певний період часу реального ВНП або ростом ВНП на душу населення. У зв'язку з цим статистичним показником, що відбиває економічне зростання, є річний темп зростання ВНП у відсотках.
Проблеми економічного зростання займають у даний час центральне місце в економічних дискусіях і обговореннях, що ведуться представниками різних націй, народів і їхніх урядів. Зростаючий обсяг реального виробництва дозволяє в якійсь мірі вирішити проблему, з якою стикається будь-яка господарська система: обмеженістю ресурсів при безмежності людських потреб.
У зв'язку з труднощами виміру процесу економічного розвитку в макроекономіці частіше за все аналізують економічне зростання, хоча це лише один з критеріїв економічного розвитку.
Економічне зростання є складова економічного розвитку. Своє вираз він знаходить у збільшенні реального ВВП як в абсолютному обсязі, так і на душу населення.
Швидкий або, навпаки, нульовий і навіть негативне економічне зростання не завжди говорить про швидкий економічний розвиток, топтання на місці чи економічній деградації. Кілька прикладів:
Структурні зміни в економіці країни можуть призвести до такої ситуації, коли стагнація чи скорочення випуску одних видів продукції з-за падаючого або незмінного попиту на них супроводжується швидким зростанням інших видів продукції. Так, у США в 80-х рр.. не росло споживання сталі, сільськогосподарської продукції, легкових автомобілів, але водночас збільшувався випуск складних виробів, наприклад персональних комп'ютерів. Але і кількісний ріст випуску комп'ютерів недостатньо відбивав інші аспекти їх виробництва: продаж персональних комп'ютерів у США за 1981-1988 рр.. зросла за кількістю з 1,1 до 9,5 млн. шт., по вартості - з 3,1 до 27,7 млрд. дол, а долар за цей час знецінився на 25%. Таким чином, персональні комп'ютери дешевшали, хоча їх технічні характеристики і якість росли. При підрахунку комплексного показника економічного зростання - валового національного продукту (ВНП) - вищевказані моменти призвели до того, що він не до кінця відбивав динаміку економічного розвитку США за 80-і рр..
Проте при всіх недоліках економічне зростання залишається найбільш вживаним критерієм економічного розвитку. Економічне зростання може вимірюватися як у фізичному вираженні (фізичний ріст), так і у вартісному (вартісної зростання). Перший спосіб більш надійний (тому що дозволяє виключити вплив інфляції), але не універсальний (при розрахунку темпів економічного зростання важко вивести загальний показник для виробництва різних виробів). Другий спосіб вживається частіше, проте, не завжди можливо до кінця «очистити» його від інфляції. Правда, у статистиці ряду країн вимірюють макроекономічне зростання на базі зростання виробництва найбільш важливих для економіки товарів, використовуючи при цьому їх частки в загальному обсязі виробництва.

1.2. Показники динаміки економічного зростання

На макроекономічному рівні провідними показниками динаміки економічного зростання є:
· Зростання обсягу ВВП або НД;
· Темпи зростання ВВП і НД в розрахунку на душу населення;
· Темпи зростання промислового виробництва в цілому, по основних галузях і на душу населення.
В економічній статистиці для вивчення динаміки використовуються коефіцієнти зростання, темпи росту і темпи приросту. Коефіцієнт зростання х обчислюється за формулою:
X = Y 1 / Y 0
де Y 1, Y 0 - показники відповідно в вивчається і базовому періодах.
Темп зростання рівний коефіцієнту зростання, помноженому на 100. Темп приросту дорівнює темпу зростання мінус 100. Однак на практиці під темпом росту часто розуміють темп приросту.
У СРСР протягом багатьох десятиліть економічне зростання вимірювався виробленим НД, і лише з 1987 р. почали застосовувати показник ВНП. У 90-х рр.. в Росії основним показником динаміки народного господарства став ВВП.

1.3.Основние моделі економічного зростання.

Основні сучасні моделі економічного зростання, як і будь-які моделі являють собою абстрактне, спрощене вираз реального економічного процесу у формі рівнянь або графіків. Цілий ряд припущень, що випереджають кожну модель, вже спочатку відсуває результат від реальних процесів, але, тим не менш, дає можливість проаналізувати окремі сторони і закономірності такого складного явища як економічне зростання.
Більшість моделей росту виходять з того, що збільшення реального обсягу випуску
відбувається, перш за все, під впливом зростання основних факторів виробництва праці (L) і капіталу (К). Фактор «праця» зазвичай слабко піддається впливу ззовні, тоді як величина капіталу може бути скоригована визначеною інвестиційною політикою. Як відомо, запас капіталу в економіці з часом зменшується на величину вибуття (амортизації) і збільшується за рахунок зростання чистих інвестицій. Цілком очевидно, що економічне зростання цінний не сам по собі, а як основа підвищення добробуту населення, тому якісна оцінка росту часто дається через оцінку динаміки споживання.
Кейнсіанські моделі зростання використовують в основному той же логічний інструментарій, що й кейнсіанські моделі довгострокового рівноваги. Але тепер аналіз з боку попиту необхідно з'єднати з факторами, що визначають динаміку пропозиції, і з'ясувати умови динамічної рівноваги попиту та пропозиції в економіці. Стратегічною змінної, за допомогою якої можна керувати економічним ростом є інвестиції.
Модель Е. Домара. Найбільш простий кейнсіанською моделлю є модель Е. Домара, запропонована наприкінці 40-х років. Технологія виробництва представлена ​​в ній виробничої функцій Леонтьєва з постійною граничною продуктивністю капіталу (за умови, що праця не є дефіцитним ресурсом). Модель Домара виходить з того, що на ринку праці існує надлишкова пропозиція, що обумовлює сталість рівня цін. Вибуття капіталу відсутня, відношення K / Y і норма заощаджень - постійні. Випуск залежить фактично від одного ресурсу-капіталу. Для простоти можна прийняти також інвестиційний лаг рівний нулю.

Фактором збільшення попиту та пропозиції в економіці служить приріст інвестицій, якщо в даному періоді інвестиції зросли на DI, то, у відповідність з ефектом мультиплікатора, сукупний попит зросте на
Де m-мультиплікатор витрат,
b-гранична схильність до споживання
s-гранична схильність до заощадження

Збільшення сукупного пропозиції складе,
де a - гранична продуктивність капіталу (за умовою - постійна). Приріст DK капіталу забезпечується відповідним обсягом інвестицій I, тому можна записати:


Рівноважне економічне зростання буде досягнуто за умови рівності попиту і пропозиції DI / s = aI або DI / I = as, тобто темп приросту інвестицій має дорівнювати добутку граничної продуктивності капіталу і граничної схильності до заощадження. Величина задається технологією виробництва і, відповідно до прийнятих передумовами, постійна, а значить збільшити темпи приросту інвестицій може лише зростання норми заощаджень s (але для розглянутого періоду вона береться постійної).
Оскільки в умовах рівноваги інвестиції дорівнюють заощадженням, I = S, a S = sY при s = const, рівень доходу є величиною пропорційною рівню інвестицій, і тоді


Таким чином, відповідно до теорії Домара, існує рівноважний тип приросту реального доходу в економіці, при якому повністю використовуються наявні виробничі потужності. Він прямо пропорційний нормі заощаджень та граничної продуктивності капіталу, або приростном капіталовіддача (DY / DK). Інвестиції дохід ростуть з постійним однаковим в часі темпом.
Таке динамічна рівновага може виявитися нестійким, як тільки темп зростання планових інвестицій приватного сектора відхиляється від рівня, заданого моделлю.
Модель Е. Домар не претендувала на роль теорії росту. Це була спроба розширити умови короткострокового кейнсіанського рівноваги на більш тривалий період і з'ясувати, якими будуть ці умови для системи, що розвивається.
Модель Харрода. Харрод побудував спеціальну модель економічного зростання (1939р.), включивши в неї ендогеннннуюфункцію інвестицій (на відміну від екзогенно заданих інвестицій у Домара) на основі принципу акселератора та очікувань підприємців.

Згідно з принципом акселератора, будь-яке зростання (скорочення) доходу викликає зростання (скорочення) капіталовкладень, пропорційний зміни доходу:
Де v - акселератор.
Підприємці планують обсяг власного виробництва, виходячи з ситуації, що склалася в попередній період: якщо їх минулі прогнози щодо попиту виявилися вірними і попит повністю урівноважив пропозицію, то в цьому періоді підприємці залишать темпи зростання обсягу випуску незмінними; якщо попит в економіці був вищий за пропозицію, вони збільшать темпи розширення виробництва; якщо пропозиція перевищувала попит в попередньому періоді, вони знизять темпи зростання.

Формалізувати це можна таким чином:

Де а = 1, якщо попит в попередньому періоді (t-1) був рівний пропозиції; а> 1, якщо попит перевищив пропозицію і а <1, якщо попит був нижчий за пропозицію, Звідси отримаємо обсяг пропозиції в економіці:

Для визначення сукупного попиту використовується модель акселератора (а також умова рівності I = S):
Рівноважне економічне зростання пропонує рівність сукупного попиту і пропозиції:Після невеликого перетворення отримаємо:

Припустимо, що в попередньому періоді попит був рівний пропозиції, тобто а = 1. Тоді, відповідно до прийнятих умовами поведінки, підприємці і в поточному періоді збережуть темпи росту виробництва такими ж, як і попередньому періоді, тобто

Тоді попередній вираз можна представити наступним чином:

Звідси рівноважний темп приросту обсягу випуску складе:

Харрод назвав вираз
«Гарантованим» темпом зростання: підтримуючи його, підприємці будуть повністю задоволені своїми рішеннями, оскільки попит буде дорівнює пропозиції і їхні очікування будуть збуватися. Такий темп росту забезпечує повне використання виробничих потужностей (капіталу), але повна зайнятість при цьому не завжди досягається.
Аналіз співвідношень між гарантованим і фактичним темпами зростання дозволив зробити наступний висновок: якщо фактично запланований підприємцями темп зростання пропозиції відрізняється від гарантованого темпу зростання (перевищує або не досягає його), то система поступово віддаляється від стану рівноваги.
Крім гарантованого темпу зростання Харрод вводить поняття "природного" темпу зростання. Це максимальний темп дозволений зростанням активного населення і технічним прогресом. При такому темпі досягається повна зайнятість факторів - праці і капіталу. Якщо гарантований темп зростання, що задовольняє підприємців, вище природного, то внаслідок нестачі трудових ресурсів фактичний темп виявиться нижче гарантованого: виробники будуть розчаровуватися в своїх очікуваннях, знизять обсяг випуску та інвестиції, в результаті чого система буде знаходитися в стані депресії.
Якщо гарантований темп зростання нижче природного, то фактичний темп може перевищити гарантований, оскільки існуючий надлишок трудових ресурсів дає можливість збільшити інвестиції. Економічна система буде переживати бум. Фактичний темп росту може бути також дорівнює гарантованого і тоді економіка буде розвиватися в умовах динамічної рівноваги, цілком задовольняють підприємців, але за наявності вимушеного безробіття. Ідеальне розвиток економічної системи досягається при рівності гарантованого, природного і фактичного темпів росту в умовах повної зайнятості ресурсів.
Але оскільки будь-яке відхилення інвестицій від умов гарантованого темпу як відомо виводить систему з рівноваги і супроводжується все більш збільшується розбіжністю між попитом і пропозицією, динамічна рівновага в моделі Харрода також виявляються нестійким.
Часто обидві моделі об'єднують в одну модель Харрода - Домара. Обидві моделі приводять до висновку, що за даних технічних умовах виробництва темп економічного зростання визначається величиною граничної схильності до заощадження, а динамічна рівновага може існувати в умовах не повної зайнятості.
Обмеженість даних моделей задано вже передумовами їх аналізу. Наприклад, використовувана в них виробнича функція Леонтьєва характеризується відсутністю та взаємозамінності факторів виробництва - праці і капіталу, що в сучасних умовах не завжди відповідає дійсності.
Моделі Харрода і Домара непогано описували реальні процеси економічного зростання 1920 - 1950 рр.., Але для більш пізніх спостережень (1950 - 1970 рр..) Найбільш успішно використовувалася неокласична модель Р. Солоу.

1.4.Фактори економічного зростання.

Економічне зростання визначається рядом факторів. В економічній науці широке поширення отримала теорія трьох факторів виробництва, родоначальником якої був Ж.-Б. Сей. Суть її полягає в тому, що у створенні вартості продукту беруть участь праця, земля і капітал.
Пізніше трактування виробничих факторів отримала більш глибоке і розширене тлумачення. До них зазвичай відносять:
· Працю;
· Землю;
· Капітал;
· Підприємницьку здатність;
· Науково-технічний прогрес.
Фактично це вже знайомі нам чинники виробництва (виробничі фактори), вони ж економічні ресурси, але звані чинниками зростання у зв'язку з тим, що при розгляді економічного зростання їх аналізують під дещо іншим кутом.
Фактори економічного зростання взаємопов'язані і переплетені. Так, праця дуже продуктивний, якщо працівник використовує сучасне обладнання та матеріали під керівництвом здатного підприємця в умовах добре працює господарського механізму. Тому точно визначити частку того чи іншого фактора економічного зростання досить складно. Більш того, всі ці великі чинники є комплексними, складаються з декількох менших елементів, внаслідок чого фактори можна перегруповувати.
Так, за зовнішньо-та внутрішньоекономічних елементів можна виділити зовнішні та внутрішні фактори (наприклад, капітал ділиться на що надходить у країну ззовні і на мобілізуються всередині країни, а останній можна розділити на використовуваний всередині країни і на що вивозиться за її межі і т.д.) .
Поширена і поділ факторів залежно від характеру росту (кількісного чи якісного) на інтенсивні та екстенсивні. До екстенсивних факторів росту також відносяться:
· Збільшення обсягу інвестиції при збереженні існуючого рівня технології;
· Збільшення числа зайнятих працівників;
· Зростання обсягів споживаного сировини, матеріалів, топлю та інших елементів оборотного капіталу.
До інтенсивних факторів росту також відносяться:
· Прискорення науково-технічного прогресу (впровадження нової техніки, технологій, шляхом оновлення основних фонді і т.д.);
· Підвищення кваліфікації працівників;
· Поліпшення використання основних і оборотних фондів;
· Підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок кращої її організації.
При переважання екстенсивних факторів росту говорять про екстенсивному типі розвитку економіки, при перевазі інтенсивних чинників зростання - про інтенсивний тип.

1.5. Типи економічного зростання

При екстенсивному типі розвитку економічне зростання досягається шляхом кількісного збільшення факторів виробництва, а при інтенсивному - шляхом якісного їх вдосконалення і кращого використання. Більш того, в цьому випадку економічне зростання можливе і при зменшуються темпи капітальних вкладень, і навіть при зменшенні їх фізичного обсягу.
В умовах екстенсивного зростання зміна співвідношення між його чинниками відбувається порівняно рівномірно і досягнення максимуму виробництва продукції ставиться в залежність головним чином від стану економічних ресурсів, особливо від поєднання витрат праці і капіталу, і лише деякою мірою від науково-технічного прогресу.

2. Державне регулювання економічного зростання.

2.1 Державне регулювання економічного зростання.

Держава відіграє значну роль у регулюванні економічного зростання і слід розглянути які міри державного регулювання найкращому чином можуть стимулювати цей процес.
1. Кейнсіанці розглядають економічне зростання переважно з погляду факторів попиту. Зазвичай вони пояснюють низькі темпи зростання неадекватним рівнем сукупних витрат, які не забезпечують необхідного приросту ВНП. Тому вони проповідують низькі ставки відсотка (політику "дешевих грошей") як засіб стимулювання капіталовкладень. При необхідності фінансово-бюджетна політика може використовуватися для обмеження урядових витрат і споживання, з тим щоб високий рівень капіталовкладень не приводив до інфляції.
2. На противагу кейнсіанцями, прихильники "економіки пропозиції" роблять упор на фактори, що підвищують виробничий потенціал економічної системи. Зокрема, вони закликають до зниження податків як до засобу, стимулюючого заощадження і капіталовкладення, що заохочує трудові зусилля і підприємницький ризик. Наприклад, зниження або скасування податку на дохід від відсотків призведе до збільшення віддачі від заощаджень. Аналогічним чином, якщо обкладати прибутковим податком суми, що йдуть на виплати по відсотках, це призведе до обмеження споживання і стимулюванню заощаджень. Деякі економісти виступають за введення єдиного податку на споживання в якості повної або часткової заміни особистого прибуткового податку. Сенс цієї пропозиції полягає в обмеженні споживання і стимулюванні заощаджень. У відношенні капіталовкладень ці економісти звичайно пропонують зменшити чи скасувати податок на прибутку корпорацій, зокрема надати значні податкові пільги на інвестиції. Було б правомірно сказати, що кейнсіанці приділяють більше уваги короткостроковим цілям, а саме підтримці високого рівня реального ВНП, на сукупні витрати. На відміну від них, прихильники "економіки пропозиції" віддають переваги довгостроковим перспективам, роблячи упор на фактори, що забезпечують зростання суспільного продукту при повній зайнятості і повному завантаженні виробничих потужностей.
3. Економісти різних теоретичних напрямків рекомендують і інші можливі методи стимулювання економічного зростання. Наприклад, деякі вчені пропагують індустріальну політику, за допомогою якої уряд узяв би на себе пряму активну роль у формуванні структури промисловості для заохочення економічного зростання. Уряд міг би вжити заходів, що прискорюють розвиток високопродуктивних галузей і сприяють переміщенню ресурсів з низько продуктивних галузей. Уряд також міг би збільшити свої витрати на фундаментальні дослідження і розробки, стимулюючи технічний прогрес. Зростання витрат на утворення також може сприяти підвищенню якості робочої сили та зростання продуктивності праці.
При всій численності і складності можливих методів стимулювання економічного зростання більшість економістів єдині в тому, що збільшення темпів економічного зростання є досить непростим завданням, - капіталомісткість і схильність до заощаджень нелегко піддаються заходам регулювання.

2.2 Фіскальна політика держави

Фіскальна (лат. fiscalis - казенний) політика - сукупність фінансових заходів держави з регулювання урядових доходів і витрат. Вона значно видозмінюється в залежності від поставлених стратегічних завдань, як. наприклад, антикризове регулювання, забезпечення високої зайнятості, боротьба з інфляцією.
Сучасна фіскальна політика визначає основні напрямки використання фінансових ресурсів держави, методи фінансування та головні джерела поповнення казни. У залежності від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої особливості. Разом з тим в країнах Заходу використовується загальний набір заходів. Він включає прямі і непрямі фінансові методи регулювання економіки.
До прямих відносяться способи бюджетного регулювання. Засобами державного бюджету фінансуються: а) витрати на розширене відтворення; 6) непродуктивні витрати держави; і) розвиток інфраструктури, наукових досліджень тощо: г) проведення структурної політики; е) утримання військово-промислового комплексу і т.п.
За допомогою непрямих методів держава впливає на фінансові можливості виробників товарів і послуг і на розміри споживчого попиту. Важливу роль тут відіграє система оподаткування. Змінюючи ставки податків на різні види доходів, надаючи податкові пільги, знижуючи неоподатковуваний мінімум доходів тощо, держава прагне домогтися максимально стійких темпів економічного зростання та уникнути різких злетів і падінь виробництва.
До числа важливих непрямих методів, що сприяють накопиченню капіталу, відноситься політика прискореної амортизації. По суті, держава звільняє підприємців від сплати податків з частини прибутку, штучно перерозподіляється в амортизаційний фонд. Так, у ФРН на початку 70-х років по ряду галузей промисловості на амортизацію дозволялося списувати до 20-30% вартості основного капіталу на рік. У Великобританії в перший рік введення в експлуатацію нового обладнання можна було відраховувати до фонду амортизації 50% вартості нових знарядь виробництва.
Однак у цих випадках амортизація списується в розмірах, що значно перевищують дійсний знос основного капіталу, внаслідок чого підвищуються ціни на вироблену за допомогою цього обладнання продукцію. Якщо прискорена амортизація розширює фінансові можливості бізнесменів, то одночасно вона погіршує умови реалізації продукції і скорочує купівельну спроможність населення.
Залежно від характеру використання прямих і непрямих фінансових методів розрізняють два види фіскальної політики держави: а) дискреційну і б) недискреційну.

2.3. Дискреційна фіскальна політика

Дискреційна (лат. discrecio - діючий на свій розсуд) політика означає наступне. Держава свідомо регулює свої витрати і оподаткування з метою поліпшення економічного стану країни. При цьому уряд враховує такі перевірені на практиці функціональні залежності між фінансовими змінними величинами.
Перша залежність: зростання державних витрат збільшує сукупний попит (споживання та інвестиції). Внаслідок цього зростає випуск продукції і зайнятість працездатного населення. Важливо врахувати, що державні витрати впливають на сукупний попит так само, як і інвестиції (діють як мультиплікатор інвестицій, який розробив Дж. Кейнс): мультиплікатор державних витрат М G показує, наскільки зростає валовий національний продукт D ВНП в результаті збільшення цих витрат DG:
DВНП = DG 'M G
Природно, що при зменшенні державних витрат G скорочується обсяг ВНП.
Інша функціональна залежність показує, що збільшення суми податків зменшує особистий наявний дохід домашніх господарств. У цьому випадку скорочуються попит та обсяг випуску продукції і зайнятість робочої сили. І навпаки: зниження податків веде до зростання купівельних витрат, випуску продукції і зайнятості.
Зміна оподатковування дає мультиплікаційний ефект. Між тим мультиплікатор податків менше мультиплікаторів інвестицій і державних витрат. Справа в тому, що кожна одиниця приросту інвестицій (і державних витрат) прямо впливає на збільшення обсягу ВНП. При зменшенні ж податків зростає наявний дохід, проте, частина його йде на споживання, а решта частка витрачається на заощадження.
Зазначені функціональні залежності використовуються в дискреційної політики держави для впливу на економічний цикл. Зрозуміло, ця політика відрізняється на різних фазах циклу.
Наприклад, при кризі проводиться політика економічного зростання. В інтересах росту ВНП збільшуються державні витрати, знижуються податки, причому зростання витрат поєднується зі зменшенням податків так, щоб мультиплікаційний ефект державних витрат був більше мультиплікатора податків. Підсумком є ​​зменшення спаду виробництва.
Коли відбувається інфляційне зростання виробництва (підйом, викликаний надмірним попитом), уряд проводить політику стримування ділової активності - скорочує державні витрати, збільшує податки. Ці заходи поєднуються таким чином, щоб мультиплікаційний ефект зменшення витрат був більше, ніж мультиплікатор зростання податків. У результаті знижується сукупний попит і відповідно зменшується обсяг ВНП.

2.4. Недіскреціонная, фіскальна політики

Другий вид фіскальної політики - недискреційна, чи політика автоматичних (вбудованих) стабілізаторів. Автоматичний стабілізатор - економічний механізм, який без сприяння держави усуває несприятливе становище на різних фазах ділового циклу. Основними вбудованими стабілізаторами є податкові надходження і соціальні виплати, здійснювані державою.
На фазі підйому, природно, зростають доходи фірм і населення. Але при прогресивному оподаткуванні ще швидше збільшуються суми податків. У цей період скорочується безробіття, покращується добробут малозабезпечених сімей. Отже, зменшуються виплати допомоги по безробіттю та інші соціальні витрати держави. У результаті знижується сукупний попит, а це стримує економічне зростання.
На фазі кризи податкові надходження автоматично зменшуються і тим самим скорочується сума вилучень з доходів фірм і домашніх господарств. Одночасно зростають виплати соціального характеру, в тому числі допомоги по безробіттю. Значить, збільшується купівельна спроможність населення, що допомагає подоланню спаду економіки.
Зі сказаного видно, наскільки велике місце займає оподаткування у фінансовому регулюванні макроекономіки. У зв'язку з цим одним з головних напрямків фіскальної політики держави є удосконалення податкового законодавства і практики збору податків.
Візьмемо для прикладу найбільш важливу різновид податків - прибутковий податок, який встановлюється на доходи фізичних осіб і на прибуток фірм. Як визначається величина цього податку?
Спочатку підраховується валовий дохід - сума всіх доходів, отриманих фізичними і юридичними особами з різних джерел. З валового доходу за законодавством зазвичай дозволяється віднімати: а) виробничі, транспортні, відрядження та рекламні витрати; б) різні податкові пільги (неоподатковуваний мінімум доходів; наприклад, в США в 1990 р. цей мінімум склав 2050 дол; суми пожертвувань, пільги для пенсіонерів, інвалідів та ін.) Таким чином, оподатковуваний податком дохід - це різниця між валовим доходом та зазначеними відрахуваннями.
Важливо встановити оптимальну податкову ставку (розмір податку на одиницю оподаткування). Розрізняються такі ставки податку:
· Тверді, які встановлюються на одиницю об'єкта незалежно від його вартості (наприклад, автомашину);
· Пропорційні, тобто єдиний відсоток сплати податків незалежно від розмірів доходів;
· Прогресивні, що зростають із збільшенням доходів.
Практика показує, що при надзвичайно високих ставках податків підриваються матеріальні стимули до праці та новаторства. Непомірне зростання в 60-70-і роки в західних країнах податкового тягаря призвело до негативних наслідків. Воно викликало «податкові бунти», широке ухилення від податків, сприяло відпливу капіталів і втечі одержувачів високих особистих доходів в країни з більш низьким рівнем оподаткування.
Як відомо, в 70-і роки неоконсерватори висунули теорію пропозиції. Її автори встановили, що зростання оподаткування справляє негативний вплив на динаміку виробництва та доходів. Збільшення податків за рахунок підвищення їх ставок на певному етапі не компенсує скорочення надходжень до державного бюджету з-за швидкого звуження оподатковуваних доходів, а потім це може супроводжуватися також скороченням загальної суми бюджетних доходів. У результаті високі податки стримують на пропозицію капіталу, праці та заощадження.
Основним завданням господарської політики представники теорії пропозиції вважають визначення оптимальних ставок оподаткування та податкових пільг і виплат. Зниження податків розглядається в якості засобу, здатного забезпечити довгостроковий економічний ріст і боротьбу з інфляцією. Воно посилить прагнення отримувати великі доходи, надасть стимулюючий вплив на зростання виробництва і збільшить покриття грошової маси товарами.
Група американських фахівців на чолі з А. Лаффера вивчила залежність суми податкових надходжень до бюджету від ставок прибуткового податку. Ця залежність відображена кривої Лаффера.
Група А. Лаффера теоретично довела: ставка податку 50% R o є оптимальною. При такій ставці досягається максимальна сума податків T M. При ставці податку вище R про різко знижується ділова активність фірм і працівників, і тоді доходи йдуть в тіньову економіку. При R, близькою до 100% і дорівнює 100%, повністю зникають стимули до трудової діяльності та підприємництва.
Визнано, що вища ставка оподаткування (для найвищих доходів) повинна бути 50-70%. Американці кажуть, що при настільки високій ставці податку, як у Швеції (75%), в США ніхто не став би працювати в легальній економіці.
Емпіричні дослідження теоретиків пропозиції в якійсь мірі підготували податкові реформи в США та інших країнах. Протягом 80-х - початку 90-х років у провідних країнах Заходу проводилися радикальні податкові реформи. Цілі цих реформ - ввести більш рівномірний оподаткування рівних за величиною доходів, зменшити податок на прибутки компаній, знизити прогресивність оподаткування, ліквідувати ряд податкових пільг. Всі сторони оподаткування регулюються єдиними вичерпними законами, які приймають національні парламенти.
З початку економічних реформ в Росії Уряд взяв орієнтир на введення надзвичайно високого оподаткування на доходи фірм (всі види федеральних і місцевих податків і внесків до різних фондів доходять до 85-90%), що негативно позначилося на стані національної економіки та перспективи її підйому. Не випадково відповідною реакцією є активний розвиток тіньової економіки. У результаті Уряд Російської Федерації не в змозі зібрати в дохідну частину бюджету і половини передбачених податкових надходжень.

3. Умови стабільності економічного зростання.

3.1 Умови стабільності економічного зростання

Суспільство, як правило, зацікавлений у стабільному економічному зростанні. Як можна забезпечити таку стійкість?
Перша умова. Макроекономіка повинна постійно створювати сукупний суспільний продукт (СОП) в обсязі, який відповідає реально сформованим потребам (точніше: платоспроможному попиту) всіх громадян країни,
Друга умова. СОП повинен складатися з двох видів благ:
а) засобів виробництва, необхідних для продовження виробництва матеріальних благ:
б) предметів споживання.
Третя умова. Все матеріальне виробництво поділяється на два підрозділи;
а) I підрозділ - виробництво засобів виробництва. Сюди входять галузі національного господарства та підприємства, що видобувають нафту, вугілля, залізну руду і створюють верстати, вантажні машини будівельні механізми, трактори тощо;
б) II підрозділ - виробництво предметів споживання (хлібозаводи, м'ясокомбінати, трикотажні фабрики тощо).
У результаті в масштабі макроекономіки виникає два потоки (безперервного руху) матеріальних благ:
1. потік коштів виробництв;
2. потік предметів споживання.
Четверте умова. Кожен підрозділ використовує створювані їм потоки благ для задоволення власних потреб і для потреб іншого підрозділу.
Так, I і II підрозділи мають сукупний капітал (капітал усіх своїх підприємств), що складається з засобів виробництва. Останні щорічно витрачаються (основний капітал частково, оборотний капітал повністю). Тому на наступний черговий період обидва підрозділи мають потребу у відновленні втрачених речових умов виробництва. У зв'язку з цим потік засобів виробництва поділяється на дві частини: а) одна частина залишається всередині I підрозділу (для відновлення витрачених у попередньому році речових умов виробництва), б) інша частина потоку прямує у II підрозділ (для відновлення витрачених засобів виробництва).
У результаті такого поділу потоку засобів виробництва в I під поділі діють два підвідділи:
1. підвідділ виробництва засобів виробництва для I підрозділи (сюди відносяться базові галузі промисловості, які створюють матеріальні чинники для всієї сфери виробництва: вугілля, нафта, метал і т.д.)
2. підвідділ виробництва засобів виробництва для II підрозділу.
У свою чергу, працівники I і II підрозділів споживають продукцію II підрозділу - життєві блага. Тому потік продукції II підрозділу ділиться на два напрямки: а) одна частина використовується для працівників самого II підрозділу і б) інша частина йде працівникам I підрозділи.
У результаті П підрозділ має два підвідділи:
1. підвідділ виробництва предметів споживання для II підрозділу
2. підвідділ виробництва предметів споживання для I підрозділи.
Правда, в якісному відношенні продукція цих підвідділів нічим не відрізняється. Тим часом розподіл потоку предметів споживання па дві частини важливо для врахування його загального обсягу і призначення.
Структурний аналіз підвів до питання: за яких кількісних пропорціях може забезпечуватися нормальне - стійке - розвиток I і II підрозділів.
Спочатку розглянемо просте суспільне відтворення, при якому обсяг сукупного суспільного продукту - за його натуральній формі і за вартістю - не зростає.
I підрозділ
I 1 - засоби виробництва для I підрозділи
I 2 - засоби виробництва для II підрозділу
II підрозділ
II 1 - предмети споживання для I підрозділи
II 2 - предмети споживання для II підрозділу
Рис 2. Схема структури матеріального виробництва
Схема структури матеріального виробництва (рис. 2) показує, по-перше, що частина всієї продукції буде реалізована всередині тих підрозділів, які її створили. Це стосується засобів виробництва, виготовлених для самого I підрозділи (I 1), а також предметів споживання, які дістануться працівникам II підрозділу (II 2). По-друге, з I підрозділи в II йде частина засобів виробництва, виготовлена ​​для II підрозділу (I 2). А з II підрозділи направляються предмети споживання для працівників I підрозділи (II 1).
Абсолютно ясно, що в умовах ринкової економіки обмін продукції I підрозділи (I 2) на продукцію II підрозділу (II 1) повинен бути еквівалентним. Значить, головною умовою реалізації СОП при простому суспільному відтворенні є збалансованість при обміні продукцією між двома підрозділами: I 2 = II 1.
Інакше кажучи, I підрозділ постачає II спорідненості виробництва на таку суму вартості, на яку II підрозділ дає йому предмети споживання.
Це рівність можна використовувати для відповідної підстановки у формулі структури I підрозділи (I = I 1 + I 2). Після взаємного обміну продукцією між підрозділами (I 2 = II 1) I підрозділ буде мати такий вигляд:
I = I 1 + II 1,
тобто I підрозділ після реалізації частини своєї продукції в II підрозділі забезпечує себе необхідною кількістю засобів виробництва (I 1) і набуває для своїх працівників відповідний обсяг предметів споживання (II 2).
Використовуючи зазначену підстановку у формулі складу II підрозділу (II = II 1 + II 2), можна перетворити її в інший вигляд:
II = I 2 + II 2.
Тоді виявляється, що в результаті взаємного обміну продукцією між двома підрозділами II підрозділ набуває потрібне для простого відтворення кількість засобів виробництва (I 2), а також самообеспечивающейся своїх працівників предметами споживання (II 2).

Такі умови збалансованого простого відтворення макроекономіки.

Яке ж головна умова обміну продукцією між I і II підрозділами при розширеному відтворенні?
Очевидно, що розширення виробництва (особливо при його екстенсивному типі) вимагає збільшення застосовуваного кількості засобів виробництва-Тому I підрозділ до вже наявних у нього в минулому році обсягом коштів виробництва додає (за рахунок накопичуваної частини прибутку) додаткову суму нових засобів виробництва (I + DI ). Тоді в цьому підрозділі буде більше речових факторів: (I 1 + DI 1) + (I 2 + DI 2), тобто стане можливим збільшити два підвідділи I підрозділи: виробництво засобів виробництва для I підрозділи (I 1 + DI 1) та виробництво засобів виробництва для II підрозділу (I 2 + DI 2).
У такому випадку I підрозділ зможе дати засобів виробництва II підрозділу більше, ніж було при простому відтворенні. Головна умова реалізації СОП при розширеному відтворенні прийме інший вигляд:
(I 1 + DI 1)> II.
Виходить, що I підрозділ створює можливість для того, щоб II підрозділ теж вступило на шлях розширеного відтворення. Однак для цього потрібно збільшити обсяг предметів споживання, що надходять в обмін на продукцію I підрозділу (за рахунок фонду накопичення): (II 1 + DII 1). Щоб забезпечити еквівалентність та збалансованість взаємного обміну продукцією між I і II підрозділами при розширеному відтворенні необхідно дотримуватися рівність
(I 2 + DI 2) = (II 1 + DII 1)
При дотриманні цієї рівності відбудеться повністю збалансоване розширення I і II підрозділів. I підрозділ матиме збільшену величину засобів виробництва (I 1 + DI 1) і більшу кількість предметів споживання для працівників (II 1 + DII 1). Аналогічним чином збільшиться виробництво предметів споживання.
Отже, щоб забезпечити стабільність економічного зростання, потрібно дотримувати наступне умова. Потік благ, що йдуть із I підрозділи в II і в зворотному напрямку повинен бути збалансований.
Цей висновок має повну силу і при більш детальному розгляді взаємозв'язку всіх галузей національної економіки.

Висновок

З усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
1. Економічне зростання можна визначити як зростання реального ВНП або зростання реального ВНП
на душу населення. Він забезпечує приріст виробництва, використовуваний для вирішення внутрішніх і міжнародних соціально-економічних проблем.
2. Економічне зростання визначається такими факторами: природні ресурси, трудові ресурси, капітал, технології.
3. При екстенсивному економічному зростанні досягається скорочення рівня безробіття, досягнення повної зайнятості, яка дозволяє збільшити темпи зростання. Але це явище тимчасове, тому що стан повної зайнятості не може поповнюватися щорічно і на наступний рік темп зростання буде таким же.
4. При екстенсивному типі розвитку багато працівника не є висококваліфікованими.
5. Екстенсивний шлях розвитку носить застійний характер, фактично немає технічного прогресу, морально і фізично зношуються виробничі основні фонди, знижується фондоозброєність працівників.
6. Держава може відігравати значну роль в економічному зростанні при правильній податковій політиці і політиці інвестування.
Розглянувши вище викладені проблеми, ми приходимо до висновку, що екстенсивний шлях давно вичерпав себе. В умовах нових, ще розвиваються, економічні відносини він веде тільки у глухий кут, не даючи ні яких шансів на економічне відродження. Тому об'єктивно необхідно змінювати тип економічного зростання і переводити народне господарство на шлях інтенсивного розвитку. Однак не слід забувати, що екстенсивний шлях дав грунт для народження нового типу розвитку - інтенсивного. Створивши базис для розвитку нових економічних відносин, екстенсивний шлях вніс величезний внесок у розвиток національного господарства всього світу.Список використаної літератури
1. Борисов Е. Ф. Економічна теорія: Підручник. - М.: Юрист, 1997. -568 С.
2. Самуельсон П. Економіка. У 2-х т. Т. 2. - М.: Машинобудування, 1997. - 414 с.
3. Фішер С., Дорнбун Р., Шмалензі Р. Економіка: Пер. з англ. з 2-го вид. - М.: Справа, 1998. - 864 с.

4. Економіка: Підручник / За ред. доц. А. С. Булатова. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1997. - 816 с.
5. Агапова. Т.А., Серьогіна С.В. Макроекономіка. Підручник / за редакцією професора, д.е.н. Сидоровича А.В 2-е видання, перероблене і доповнене - М: Видавництво «Справа і Сервіс», 1999. - 416 с.
6. «Економікс», тому 1-ий, Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю, М., 1992
7. Едвін Дж. Долан Макроекономіка: Пер. з англ. В.В. Лукашевича, Б.М Ярцева-Санкт-Петербург: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1994. - 402 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
96кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічне зростання джерела і моделі Політика економічного зростання
Екстенсивний економічне зростання
Економічне зростання та його моделі 2
Економічне зростання і економічний цикл
Економічне зростання типи і фактори
Економічне зростання та його моделі
Відтворення і економічне зростання на макрорівні
Економічне зростання Транспортні послуги
Економічне зростання і збільшення свободи
© Усі права захищені
написати до нас