Економічна історія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство науки і освіти України
Університет економіки і управління
Кафедра економічної теорії
Рибакова Т.В.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
Економічна історія
Сімферополь, 2005 р.

УДК - 33 (укр.) 075
ББК - 63.3 (0) Я73 +63.9 (укр.)
Р - 93
Рибакова Т.В. Економічна історія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Сімферополь. : УЕУ, 2005. - 106 с.
Під загальною редакцією Мариніної І.Д., кандидата економічних наук, доцента.
Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми курсу «Економічна історія». У посібнику розглядаються особливості економічного розвитку провідних країн світу та України з найдавніших часів до сучасності.
Посібник рекомендується студентам усіх спеціальностей, викладачам, а також усім, хто цікавиться історією економіки України і світу.

Зміст
Передмова. 6
Програма курсу "Економічна історія" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .7
Навчально-методичне забезпечення вивчення дисципліни «Економічна історія» 16
Тема 1. Введення в курс економічної історії. 16
1. Предмет і завдання курсу економічної історії. 16
2. Періодизація економічної історії. 18
Частина I. Економічна історія провідних країн світу. 23
Тема 2. Господарські форми економіки Стародавнього світу. 23
1. Основні етапи еволюції первісного суспільства. 23
2. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва. 24
3. Причини загибелі рабовласницької системи .. 26
Тема 3. Становлення і розвиток феодальної системи господарства. 28
1. Основні риси та періодизація феодального господарства. 28
2. Середньовічні міста в Європі. 29
Тема 4. Мануфактурний період світової економіки. 32
1. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів. 32
2. Розкладання феодальних відносин. Розвиток мануфактурного виробництва 33
Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства. 36
(Кінець XVIII-II половина XIX ст.) 36
1. Економіка Англії в ХУШ-Х1Х ст. 36
2. Економічний розвиток Франції. 38
3. Економічний розвиток Німеччини в епоху промислового капіталізму. 40
Тема 6. Господарство провідних країн світу в останній третині ХІХ - початку ХХ століття 43
1. Прогрес світової науки, техніки і технології виробництва. 43
2. Економічне зростання США і Німеччини. 44
3. Основні фактори промислового відставання Англії та Франції. 46
Тема 7. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період. 48
1. Економічні наслідки Першої світової війни для провідних країн світу 48
2. Світова економічна криза 1929 - 1933 рр.. і економічні причини Другої світової війни .. 49
Тема 8. Господарство провідних країн світу після Другої світової війни .. 53
1. Економічні наслідки Другої світової війни для провідних країн світу 53
2. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку в II половині ХХ століття. Формування трьох центрів економічного розвитку: США, Японії, країн Західної Європи .. 55
Тема 9. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються. 59
1. Господарство країн з перехідною економікою. 59
2. Країни, що розвиваються і нові індустріальні країни .. 60
Частина II. Економічна історія України .. 62
Тема 10. Господарство українських земель у період з найдавніших часів до V століття н.е. 62
Тема 11. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (V-ХVI ст.) 64
1. Форми і характер землеволодіння в Київській Русі. 64
Категорії залежного населення. 64
2. Міста, ремесла, торгівля і фінансова система в Київській Русі. 65
3. Економічне становище українських земель під час феодальної роздробленості і литовсько-польський період. 66
Тема 12. Господарство українських земель в умовах панування феодальної системи (XVII-XVIII) 69
1. Економічні відносини в козацько-гетьманський період. 69
2. Мануфактурний період української промисловості. 70
3. Розвиток торговельних відносин і формування українського національного ринку 71
Тема 13. Криза феодально-кріпосницької. 72
системи і розвиток капіталістичних відносин в XIX ст. 72
1. Аграрні реформи середини XIX ст. та їх вплив на економічний розвиток України 72
2. Промисловий переворот у Східній Україні і на західноукраїнських землях 73
3. Фінансова політика. 74
Тема 14. Економічний розвиток України наприкінці XIX - початку XX ст. 76
1. Столипінська аграрна реформа та її проведення в Україну. 76
2. Індустріалізація в Україну. 77
3. Розвиток кооперативного руху. Фінансові та кредитні відносини. 78
Тема 15. Господарство України у міжвоєнний період. 79
1. Економічна політика українських урядів і більшовиків. 79
2. Сталінська індустріалізація та її особливості в Україні. 81
3. Проведення колективізації сільського господарства та її наслідки в Україні 82
Тема 16. Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови (1939-1950 рр..) 84
1. Господарство України на першому етапі Другої світової війни .. 84
2. Економічне становище України в 1941-1944 рр.. 85
3. Труднощі післявоєнної відбудови. 86
Тема 17. Господарський розвиток України в 1950-1980-і роки .. 88
1. Економічні реформи 50 - 60-х років ХХ ст. та їх вплив на Україну. 88
2. Господарство Україна "періоду застою". 90
3. Спроби економічних перетворень у другій половині 80-х років і причини їх невдач. 91
Тема 18. Економіка незалежної України в 1990-ті - на початку 2000-х рр.. 92
1. Соціально-економічні реформи в перші роки незалежності. 92
2. Економічне становище держави у другій половині 1990-х - початку 2000 рр.. 93
Перелік контрольних запитань до заліку 96
Перелік контрольних запитань до іспиту 98
Критерії оцінки знань. 101
Список літератури .. 103

Передмова
Економічна історія - важлива гуманітарна дисципліна, складова частина вищої економічної освіти.
Економічна історія вивчає господарську діяльність людства в історичному розвитку, основні явища і процеси матеріального виробництва; економічну політику провідних держав світу та України; досліджує загальні закономірності економічного життя, а також його особливості в окремих країнах. Вивчаючи конкретні аспекти економіки, дана дисципліна допомагає краще зрозуміти сучасні господарські проблеми, прогнозувати їхнє рішення. У посібнику не тільки в хронологічному порядку викладено фактичний матеріал, але наведено аналіз суспільно-економічних явищ, розглянуто їхні позитивні й негативні характеристики.
На сьогоднішній день економічна історія займає певне місце в системі вищої освіти розвинених держав світу, ставши невід'ємною частиною підготовки не тільки економістів, а й юристів, політологів, соціологів.
Метою і завданням курсу «Економічна історія» є вивчення господарської діяльності людства в історичному аспекті, починаючи з найдавніших часів і по теперішній день.
Економічна історія сприяє розумінню історико-економічних явищ, допомагає пізнати особливості розвитку економіки окремих країн, зрозуміти причини швидкого розвитку одних країн і відставання інших у різні часи.
Даний посібник складено відповідно до програми курсу «Економічна історія» для студентів вищих навчальних закладів.
У структуру посібника входять:
Ÿ програма курсу «Економічна історія»;
Ÿ введення - тема 1;
Ÿ частина перша - вісім тем з всесвітньої економічної історії;
Ÿ частина друга - дев'ять тем з економічної історії України;
Ÿ цільові постановки по кожній з тем;
Ÿ питання для підготовки до семінарських занять;
Ÿ основні терміни і поняття з кожної з тем;
Ÿ тематика рефератів;
Ÿ тестові завдання з кожної теми;
Ÿ питання по підсумкового контролю знань студентів;
Ÿ критерії оцінки знань;
Ÿ список рекомендованої літератури.

Ÿ Програма курсу «Економічна історія»

Тема 1. Введення в курс економічної історії

Предмет і завдання економічної історії. Нерозривний зв'язок економічної історії та історії економічної політики як єдиної історико-економічної науки. Роль історико-економічного аналізу в формуванні економічної культури кадрів і розвиток економічного мислення. Економічна історія в системі наук. Суспільні функції економічної історії. Характеристика джерел та літератури.
Методи вивчення економічної історії.
Періодизація курсу. Різні підходи до періодизації (періодизація К. Маркса, Г. Гільдебранда, В. Левитського,
П. Мечникова, Є. Мейєра, А. Тойнбі, У. Ростоу).

Частина I. Економічна історія провідних країн світу

Тема 2. Господарські форми економіки Стародавнього світу

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. Проблеми взаємовідносин людини і природного середовища в найдавнішому суспільстві. Перше розподіл праці. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесел. Поява металевих знарядь праці.
Громада - головна господарська форма первісної доби. Розкладання первісної господарської системи. Типи стародавніх цивілізацій.
Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва (східне та античне рабство). Галузева структура економіки, основні форми організації виробництва в сільському господарстві і ремісництво, економічні функції держави. Господарсько-технічні досягнення давньосхідних і античних держав.
Внутрішня і зовнішня торгівля. Розвиток грошей, кредиту та податків.
Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи. Зародження антифеодальних відносин (система колонату).

Тема 3. Становлення і розвиток феодальної системи господарства

Розвиток феодального господарства. Розвиток феодалізму. Форми феодального землеволодіння (анод, бенефіцій, феод). Основні риси феодального господарства. Феодальна рента: відробіткова, продуктова, грошова.
Галузева структура, основні господарські форми (феодальне і селянське господарство, ремісничий цех, торгова гільдія).
Феодальний місто, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво. Внутрішня і зовнішня торгівля. Гроші, роль міста у становленні ринку.
Формування централізованих національних держав в Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини. Імунітети і привілеї.

Тема 4. Мануфактурний період світової економіки

Передумови Великих географічних відкриттів. Наукові та технологічні досягнення. «Жага золота" як наслідок економічного розвитку. Криза Левантійської торгівлі. Найважливіші географічні відкриття кінця XV - XVI ст.
Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Створення колоніальної системи. Становлення світового ринку, зміни в напрямках торговельних зв'язків. «Революція цін», її причини та наслідки. Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового господарювання.
Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи і результати. Особливості процесу первісного нагромадження в провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччини, США.
Розкладання феодальних відносин. Становлення і розвиток мануфактурного виробництва в Європі, галузева та територіальна структура економіки провідних країн. Буржуазні революції в Європі та США, їх економічні та фінансові програми.
Фінанси та грошовий обіг, кредит. Форми організації торгівлі. Політика торгового балансу та протекціонізм як результат розвитку економіки.

Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII - II половина XIX ст.)

Особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві (Європейські країни, США).
Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його причини, напрямки та соціально-економічні наслідки. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового перевороту у розвитку продуктивних сил.
Міжнародний поділ праці. Англія - ​​світовий економічний лідер. Боротьба за фритредерство і прибутковий податок в Англії. Відставання у рівні економічного розвитку континентальної Європи. Протекціонізм та система реальних податків. Зростання еміграційних процесів в країнах Західної Європи та їхні причини. Економічний розвиток США.

Тема 6. Господарство провідних країн світу на рубежі в останній третині ХІХ - початку ХХ

Прогрес світової науки, техніки і технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу як передумови створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.
Економіка Англії і Франції на межі ХІХ-ХХ століття. Аграрні протиріччя, парцелярного господарство. Причини промислового відставання.
Об'єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого економічного піднесення, окремі його фактори. Економічне зростання в США. Економічні причини першої світової війни.

Тема 7. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період

Економічні наслідки Першої війни для США, Англії, Франції, Німеччини та їх роль у повоєнному розвитку європейських країн. Економічна суть Версальської системи. Плани Дауеса та Юнга, їх суть і мету.
Світова економічна криза 1929-1933 рр.. та його особливості в США, Німеччині, Англії, Франції. Варіанти шляхів виходу з нього.
Початок державного регулювання економіки і теоретичне обгрунтування можливості макроекономічного регулювання.
Положення провідних країн у світовому господарстві напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни.

Тема 8. Господарство провідних країн світу після Другої світової війни

Економічні наслідки війни для світової економіки. План Маршалла. Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних капіталістичних країн. Розпад колоніальної системи. Інтеграційні процеси в економіці. «Загальний ринок» як форма економічної інтеграції.
Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН - нові економічні лідери.
Форми державного регулювання економіки. Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс і зростання військових витрат. Поглиблення кризи в 1970-1980 рр..
Економіка США після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку. Причини зниження темпів зростання в 1950-1960 рр..
Економічні наслідки поразки Японії в Другій світовій війні. Американська окупація та її наслідки. Аграрна реформа і стан сільського господарства. Фактори економічного зростання Японії.
Створення ФРН. Фактори економічного підйому. Роль ФРН у створенні та розвитку «Спільного ринку». Соціально-економічні наслідки об'єднання ФРН і НДР.
Економічні наслідки Другої світової війни і особливості повоєнного розвитку Франції. Часткова націоналізація та її характер. Вплив розпаду колоніальної системи на економіку Франції. Місце Франції у світовому господарстві.
Англійська економіка у повоєнні роки, її основні тенденції. Посилення державного регулювання. Характер повоєнної націоналізації окремих галузей народного господарства, її мета. Крах колоніальної Британської імперії і його вплив на економіку Англії. Роль Великобританії у світовому господарстві на сучасному етапі.

Тема 9. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються

Розпад колоніальної системи і виникнення нових незалежних держав. Альтернативи їх соціально-економічного розвитку. Основні форми неоколоніальної залежності. Країни середнього розвитку капіталізму.
«Нові індустріальні країни» і причини їх швидкого економічного зростання. Роль транснаціонального капіталу.
Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються на сучасному етапі: подолання відсталості, зростаючий зовнішній борг, залежність в сфері НТП, голод, хвороби, екологічні проблеми.

3. Проведення колективізації сільського господарства та її наслідки в Україні

Колективізація сільського господарства була одним з джерел індустріалізації. Разом з тим вона була важливою складовою формування тоталітарної системи.
Переходу до колективізації сприяв хлібозаготівельна криза 1927-1928 рр.., У селян насильно вилучали зернові надлишки.
Початок колективізації показав, що селяни не бажали відмовлятися від своєї власності і віддавати її у колгоспи. Досягти цього вдавалося лише із застосуванням грубого насильства. Селяни почали продавати або вбивати худобу, псувати інвентар. У 1928-1932 рр.. в України була знищена майже половина поголів'я худоби, на відновлення якого потрібні десятиліття.
У ході колективізації розпочалося так зване розкуркулювання селян, тобто у заможних селян вилучалися надлишки. Але під ці заходи потрапили і ті селяни, які не хотіли йти в колгоспи.
Самим жорстоким злочином сталінського режиму проти українського народу був організований ним голодомор 1932-1933 рр.. Це була запланована акція комуністичного режиму проти українського селянства. Аналіз архівних джерел свідчить, що в українському селі мали місце всі елементи політики геноциду. Голод, який поширювався протягом 1932 р., самим страшним став в 1933 р. Залишившись без хліба, селяни їли мишей, щурів, кору дерев, були випадки канібалізму. Але конфіскації тривали, незважаючи на те, що від голоду вимирали цілі села. Намагаючись врятуватися, тисячі селян йшли в місто, де можна було купити хліб. Селянам не дозволялося самостійно найматися на роботу на промислові підприємства. Але багато селяни не працевлаштувалися у місті й гинули.
У цілому, за підрахунками дослідників, від голоду в 1932-1933 рр.. в Україні загинуло від 5 до 9 млн. чол. Цим підривалася етнічна основа становлення української нації - село, знищувалася той прошарок, від якої залежало процвітання суспільства, здатність його до розвитку.
Була створена Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Західноукраїнські землі анексували Польща, Румунія і Чехословаччина. Ці землі стали аграрно-сировинними придатками іноземних держав. Хоча визначальну роль відігравало сільське господарство, стан в аграрному секторі було важким. Промислова криза тісно перепліталася з аграрним. Також на економіку Західної України негативно вплинув Світова економічна криза 1929-1933 рр.. визначальну роль в економічному житті Західної України відігравала кооперація. Хоча західноукраїнські землі і залишалися сировинними придатками, там все ж будувалися заводи і фабрики. Найбільшого успіху домоглися промислові підприємства, які були тісно пов'язані з кооперативними організаціями.
Мета роботи
Дати характеристику економічному становищу українських земель у міжвоєнний період.
Питання до семінару:
1. Економічна політика українського уряду доби національно-визвольної революції (1917-1919 рр.)..
2. Економічні експерименти більшовиків в Україні: «воєнний комунізм» та неп.
3. Сталінська індустріалізація в Україні: проходження, особливості, наслідки.
4. Колективізація сільського господарства та її наслідки в Україні.
Терміни і поняття:
Національно-визвольна революція, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія, військовий комунізм, неп, сталінська індустріалізація, п'ятирічки, колективізація, голодомор, світова економічна криза.
Теми рефератів
1. Причини та наслідки голодомору 1932-1933 р.р. в Україну.
2. Економічний розвиток західноукраїнських земель у 20-30-х роках.
Тести
1. Після першої світової війни яке з правлячих урядів проголосило скасування приватної власності на території України:
а) гетьманат;
б) царське самодержавство;
в) Центральна Рада;
г) Директорія?
2. Які заходи вживалися більшовиками при проведенні політики «воєнного комунізму»:
а) приватизація;
б) націоналізація;
в) введення грошового обігу;
г) експропріація продовольчих товарів?
3. У ході проведення нової економічної політики було вжито заходів:
а) дозволена приватна власність;
б) продрозкладка;
в) продподаток;
г) введення госпрозрахунку на підприємствах.
4. До яких наслідків призвела колективізація:
а) підйому сільського господарства;
б) голодомору;
в) невдоволення більшовиками?
5. Індустріалізація - це:
а) розвиток торгівлі;
б) розвиток промисловості;
в) розвиток сільського господарства.

Тема 16. Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови (1939-1950 рр.).

1. Господарство України на першому етапі Другої світової війни

Початок Другої світової війни принесло Україні значні територіальні зміни. Західноукраїнські землі були приєднані до Радянської України і СРСР в цілому.
Відразу після приєднання відбулися істотні економічні зміни. Була ліквідована приватна власність на засоби виробництва, націоналізовані поміщицькі землі, промислові підприємства, торгівля, транспорт. На селі здійснювалася експропріація власності заможного селянства, якого позбавляли земель, інвентарю, худоби. Одночасно радянська влада асигнувала значні кошти на реконструкцію промислових підприємств. У вирішенні земельного питання радянська влада на західноукраїнських землях не ставила головною метою колективізацію. Більш важливим було встановлення контролю над потенційно ворожим суспільством. Ця мета досягалася, в першу чергу, репресіями. Найбільш поширеним і страшним їхнім видом стала депортація. Всього із Західної України в 1939-1940 рр.. було вислано, за різними розрахунками, від 10 до 20% населення.
За невеликий проміжок часу виросли черги в магазинах, розцвіла спекуляція. Це негативно вплинуло на матеріальне становище населення.
Важким в умовах комуністичного режиму залишалося становище населення східних областей України. Незважаючи на те, що на кінець 1930-х років масовий терор припинився, його наслідки, в тому числі і морально-психологічні, продовжували впливати на суспільство. Практично, на будь-якому великому підприємстві відчувалася гостра нестача фахівців і керівників промисловості.
На початок 1940-х рр.. остаточно визначився призначення тільки побудованої "матеріально-технічної бази соціалізму" як потужного військово-промислового комплексу. Причому українська промислова база займала значне місце в СРСР. Але, незважаючи на форсовані темпи індустріалізації і досягнення в ряді галузей важкої промисловості, їх результати в значній мірі були знищені політикою комуністичного режиму на чолі з Й. Сталіним. Особливо це проявилося з початком війни з фашистською Німеччиною ..

2. Економічне становище України в 1941-1944 рр..

У червні 1941 р. почалася війна з німецько-фашистськими загарбниками. Господарство України на початку війни було переорієнтовано на потреби оборони. Почалася масова евакуація на Схід заводів, робітників та інженерів. Перед вторгненням фашистів зерно та інші види продовольства форсованими темпами вивозились на державні заготівельні пункти.
Фашистський режим, встановлений на українських землях, поставив перед собою завдання завоювати і колонізувати Україну, знищити її народ. Масові розстріли відбувалися майже в кожному місті. Іншим способом знищення мирного населення повинен був стати голодомор. Серед інших заходів окупаційної влади на окрему увагу заслуговує примусова мобілізація робочої сили з України. З літа 1942 р. було запроваджено обов'язковий дворічний термін праці для молодих людей у ​​віці 18-20 років. Для українських земель фашистський і більшовицький режим багато в чому виявилися схожі. Так фашисти перейняли і зберегли колгоспну систему разом з трудоднями й адміністративним апаратом. Німці визнали колгоспи і радгоспи найефективнішим способом вилучення з місцевого населення хліба і продовольства.
Промислові підприємства, які залишилися неушкодженими, фашистська адміністрація проголосила власністю Німеччини.
Відступаючи з Україною, фашисти, застосовували тактику "спаленої землі", тобто знищували за собою все, що міг використовувати супротивник. Безпосередні збитки, завдані господарству республіки, склали 285 млрд. руб. (42% від збитків СРСР). Багато міст і села були повністю зруйновані. Люди залишалися без даху над головою.
Але найстрашнішими були людські втрати, які, за різними даними, в Україну склали від 7 до 15 млн. чоловік.
2,4 млн. мирних жителів було вивезено до фашистської Німеччини на примусові роботи.

3. Труднощі післявоєнної відбудови

Післявоєнне відновлення зруйнованого господарства відбувалося в надзвичайно складних умовах. За роки війни змінилася структура економіки.
Відновлення промисловості здійснювалося однобоко. Лідирували галузі важкої промисловості, а легка і харчова відставали.
Внаслідок війни та колективної системи господарювання сільське господарство повністю деградувало. Хронічно не вистачало техніки, обладнання, робочої худоби, робочих рук.
Після війни селяни залишалися найбільш защемленої категорією суспільства. Катастрофу сільського господарства посилила посуха. Почався голод, близько 800 тис. чол. загинуло.
Завдяки героїчним зусиллям українського народу вдалося досягти значних успіхів у відновленні зруйнованого війною господарства. Були відновлені заводи "Запоріжсталь", "Азовсталь", машинобудівні заводи, Дніпрогес.
Характерною рисою повоєнного відновлення було те, що економічний розвиток здійснювалося на екстенсивній основі. Ігнорування світового досвіду, ідеологічні амбіції заподіяли великої шкоди науково-технічному і соціальному прогресу.
Важливою проблемою у відновленні країни була нестача капіталовкладень. США відмовили у видачі кредитів Радянському Союзу, який не став учасником плану Маршалла. Поставки за рахунок репарацій з Німеччини були незначними. Основним джерелом інвестицій були внутрішні резерви.
У грудні 1947 р. з метою зміцнення фінансів (скорочення грошової маси, випущеної під час війни) була проведена грошова реформа, яка ще більше погіршила становище простого народу.
Після голоду 1946-1947 років почалося повільне відновлення сільського господарства в західних областях України. В цілому до початку 50-х років сільське господарство залишалося збитковим, незважаючи на збільшення посівних площ, валова продукція землеробства становила тільки 84% довоєнного рівня.
У великих містах почалося відновлення промислового потенціалу.
У 1948-1949 рр.. сталінський режим провів колективізацію сільського господарства. Її проводили тими ж методами, що і в 30-х роках в УРСР: посилення податкового тиску на заможних селян, примус, депортація до Сибіру та Середньої Азії. До початку 1950 р. було колективізовано 96% селянських господарств і 99,4% орних земель.
Таким чином, у відбудові народного господарства України були певні успіхи, але довоєнний рівень у провідних галузях промисловості не був досягнутий, темпи розвитку сільськогосподарського виробництва відставали від темпів розвитку промисловості, не задовольнялися потреби населення в предметах споживання.

Мета роботи
1. Охарактеризувати становище українських земель в роки Другої світової війни, виявити економічні наслідки війни для країни.
2. Показати відбудову народного господарства України в 1945 -
1950 рр..
Питання до семінару
1. Положення Україна на першому етапі Другої світової війни.
2. Економічне становище України в 1941-1944 рр..
3. Труднощі післявоєнного будівництва.
Терміни і поняття
Колективізація, репресії, фашистський режим, тактика «спаленої землі», післявоєнне будівництво, завершення індустріалізації.
Теми рефератів
1. Економічні наслідки війни для України.
2. Відбудова народного господарства України.
3. Голод 1946-1947 рр.. і його наслідки.
Тести
1. Друга світова війна на українських землях почалася в:
а) 1939 році;
б) 1942;
в) 1941 році.
2. До яких наслідків призвела Друга світова війна:
а) світова економічна криза;
б) падіння життєвого рівня населення;
в) індустріалізація?
3) Що з елементів радянської влади залишили фашисти, прийшовши до влади:
а) колгоспи;
б) міліція;
в) централізоване планування?
4. За рахунок яких ресурсів відновлювалося господарство України після війни:
а) фінансування європейських країн;
б) план Маршалла;
в) праця населення країни?

Тема 17. Господарський розвиток України
в 1950-1980-і роки

1. Економічні реформи 50 - 60-х років ХХ ст.
та їх вплив на Україну

У 50-х - першій половині 60-х років основні напрями економічної політики в Україні залишалися практично незмінними. Але після смерті Сталіна були зроблені спроби переглянути деякі аспекти економічної політики, не зачіпаючи при цьому основ тоталітарного суспільства.
У першу чергу була розпочата реорганізація управління промисловістю. Замість старої вертикально-міністерської системи в 1957 р. М. С. Хрущов ввів нову територіально-горизонтальну систему управління, засновану на радах народного господарства (раднаргоспи) При цьому зберігався Держплан. На території України було створено 11 раднаргоспів. Це призвело до пожвавлення діяльності заводів. Внутрішній ринок наповнився телевізорами, радіоприймачами, пральними машинами, холодильниками та іншими товарами. Спостерігалося зростання темпів промислової продукції.
Але реформи Н.С. Хрущова носили половинчастий характер, тому що за існуючої командно-адміністративної системи не можна було істотно поліпшити економічне становище.
Разом з експериментами у промисловості, Хрущов зайнявся реформуванням сільського господарства. Були підвищені закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, збільшено фінансування аграрного сектора. Разом з цим, Хрущов вирішив впровадити в СРСР деякі досягнення американських фермерів. Колгоспам наказали збільшити посіви кукурудзи, гороху, що повинно було збільшити рівень кормової бази тваринництва. Ці культури засівали навіть на пшеничних полях, в областях, не придатних для них (наприклад, в Архангельській).
Це експериментування призвело до кризи в сільському господарстві. У 1962 р. СРСР вперше був змушений закупити зерно за кордоном.
У 1965 р. до влади прийшло керівництво, очолюване
Л. Брежнєвим. У цей період почалися економічні реформи, ототожнюються з ім'ям О. Косигіна.
Реформа повинна була забезпечити подолання таких негативних явищ економіки, як збільшення потреби в капіталовкладеннях, незавершене будівництво, масовий випуск товарів, що не мають збуту, диспропорція в розвитку галузей господарства. Перший етап реформи приніс позитивні результати: пожвавилося сільськогосподарське виробництво, поліпшилося забезпечення міст продовольством.
Але на початку 1970-х років темпи реформ почали поступово знижуватися. Радянське керівництво поступово відмовилося від реформ. Настали "золоті роки стабільності".
Причини невдач економічних реформ 50-60-х років лежать в основі тоталітарної економіки. Економічне реформування не могло принести успіх без політичних змін, демократизації і без реальної економічної самостійності республік.

2. Господарство Україна "періоду застою"

У середині 1970-х років радянська економіка повністю втратила притаманний для 50-60 років динамізм, розвиваючись тільки екстенсивними методами. Це вкрай негативно позначилося, в першу чергу, на Україну, природні та трудові ресурси якої були обмежені, і розвиток якої вимагало інтенсифікації суспільного виробництва. Республіканська економіка стала заручницею стратегії центру.
Традиційно розвинені індустріальні галузі економіки республіки швидко приходили в занепад через нестачу нових технології, ставали нерентабельними, якість їхньої продукції постійно знижувався.
В Україні, на яку доводилося 2,6% території Радянського Союзу, було побудовано 40% атомних енергоблоків СРСР.
Основою радянської економіки було паливно-енергетичний і військово-промисловий комплекс. У середині 70-х обсяг ВПК складав більше 60%. У цей період в Україну були потрібні зміни з метою подальшого розвитку економіки: впровадження нових технологій, інтенсифікації використання трудових ресурсів, переорієнтації структури виробництва на високотехнологічні цикли і т.д. Всі ці елементи або були відсутні в економічних планах центру, або мали декларативний характер.
Таким чином, названий період став часом уповільнення економічного розвитку. Темпи промислового виробництва постійно знижувалися. Аналогічною була ситуація і в аграрному секторі.
Відповідно змінювався і добробут народу. Походив постійне зростання середньої заробітної плати. Але це підвищення номінальної, а не реальної зарплати.
Він не підкріплювався збільшенням маси пропонованих товарів і послуг. Кількість грошей на руках збільшувалася, але витрачати їх було все складніше через постійного дефіциту товарів.
Внаслідок цього виростали заощадження населення. Таким чином, в кінці 70-х початку 80-х років економіка України, як і всього Радянського Союзу, увійшла в смугу загальної кризи. Вона була неефективною, неконкурентоспроможною, більшість спроб її оживити мали чисто адміністративний або навіть ідеологічно декларативний характер. Відсутність ринку призвело до відсутності інформації, яку доносить суспільству система ринкових цін.
Для української економіки була характерна корупція, хабарництво і.т.д.
Важливою причиною кризи радянської економіки було існування політичної системи, в якій одна партія повністю монополізувала право на владу.

3. Спроби економічних перетворень у другій половині 80-х років і причини їх невдач

До середини 1980-х років криза в СРСР охопила всі сфери життя. Економіка не забезпечувала потреб населення.
У квітні 1985 р. М. С. Горбачов - генеральний секретар ЦК КПРС, проголосив про зміну економічної, соціальної і зовнішньої політики.
У ході проведення економічних реформ можна виділити три етапи:
1. Реформа А. Аганбегяна (квітень 1985р.), Сутність якої полягає у соціально-економічному прискоренні розвитку країни на основі широкого впровадження досягнень НТП, створення нового механізму господарювання.
2. Реформа М. Рижкова - Л. Абалкін (1987-1989рр.), Сутністю якої були "самостійність", "самофінансування", "самоокупність".
3. Концепція переходу до регульованої ринкової економіки (1990-1991рр.), Сутністю якої було впровадження під контролем держави ринкових механізмів.
Спроби економічних реформ не мали позитивних результатів.
Великою проблемою для української економіки стала чорнобильська трагедія 26.04.1986 р. Значним етапом на шляху до незалежності було прийняття Верховною Радою України 16 липня 1990 р. "Декларації про державний суверенітет". Логічним продовженням став закон "Про економічну самостійність УРСР", прийнятий 2 серпня 1990 У цей період тривав спад виробництва, дефіцит товарів посилився, 2 квітня 1991 р. в 2 рази зросли ціни, падав життєвий рівень людей. Аналогічні процеси відбувалися на території всього СРСР. Стало очевидно, що імперія вичерпала свої можливості, слід було провести істотні зміни і в політичному, і в економічному ракурсі.
Мета роботи
Охарактеризувати господарський розвиток України в умовах кризи радянської тоталітарної системи і способи її модернізації.
Питання до семінару
1. Які причини і наслідки реорганізації управління промисловістю в 50-і - н. 60-х рр..?
2. Як відбилася реформаторська діяльність Н.С. Хрущова на становище сільського господарства?
3. Визначити основні напрямки розвитку господарства України в 2-й пол. 60-х - 80-х рр..
4. Назвіть основні реформи в 2 половині. 80-х рр..
5. Які основні економічні причини розпаду СРСР?
Терміни і поняття
Ради народного господарства, реформи М. С. Хрущова, «Косигінскіе реформи», застійні явища, стагнація, реформи М.С. Горбачова, чорнобильська трагедія, декларація про державний суверенітет України.
Теми рефератів
1. Косигінскіе реформи в Україні.
2. Господарство Україні «періоду застою».
3. Господарство України на рубежі 1980-1990 рр..

Тема 18. Економіка незалежної України в 1990-ті - на початку 2000-х рр..

1. Соціально-економічні реформи в перші роки незалежності

24 серпня 1991 Верховна Рада проголосила Акт незалежності України. Найважливіше завдання, що стоїть перед першим президентом України Л. Кравчуком, Верховною Радою та урядом, полягала в забезпеченні українського народу нормальними умовами життя, підвищення рівня його добробуту. У березні 1992 р. Верховна Рада затвердила "Основи національної економічної політики". Важливу роль у становленні ринкової економіки України зіграв закон "Про приватизацію майна державних підприємств".
Почалося створення малих і середніх підприємств. З'явилися фермерські господарства. Україна стала членом МВФ.
В умовах відсутності цілісної концепції переходу від тоталітарного до демократичного суспільства багато прийнятих в Україні законів виявилося відірваними від життя і не спрацювало належним чином.
У пострадянському просторі була створена унікальна соціально-економічна ситуація, до якої не підходив весь накопичений людством досвід реформ. Вже до літа 1992 р. стало зрозуміло, що Україна опинилася в дуже вразливому політичному та економічному становищі.
При політичній незалежності Україна опинилася з дуже обмеженими енергоресурсами. У листопаді 1992 р. було прийнято рішення про вихід з рублевої зони. Але це не зробило позитивного впливу, зростали ціни на товари і послуги. У 1993 р. рівень інфляції склав 10200%.
У 1994 р. економіка опинилася на межі краху.
Проведена політика викликала невдоволення у населення. Загострилося протистояння між законодавчою і виконавчою владою. Спроби зробити радикальні політичні і економічні реформи руками бюрократично-адміністративних структур, проти яких ці реформи направлялися, були приречені на провал.

2. Економічне становище держави у другій половині 1990-х - початку 2000 рр..

Влітку 1994 р. новим президентом України був обраний Леонід Кучма, на якого покладалися великі надії.
З жовтня 1994 р. Л. Кучма проголосив стратегію економічних перетворень.
Вона передбачала лібералізацію цін, обмеження дефіциту державного бюджету, запровадження вільної внутрішньої і зовнішньої торгівлі, запровадження суворої монетарної політики, масову приватизацію великих підприємств і проведення аграрної реформи.
Відбулося зниження темпів інфляції. У вересні 1996 р. була проведена грошова реформа. Її сутність полягала в деномінації в 100 тисяч разів карбованця, який перебував тоді в обігу, і заміна його на гривню. Разом з тим, була проведена лібералізація цін, валютного курсу, механізмів зовнішньої торгівлі, роздержавлення земель, почав розвиватися ринок цінних паперів, розширився асортимент товарів. Незважаючи на деяку стабілізацію в 1997 р., економічна криза не вдалося подолати. Економічне становище України погіршилося внаслідок кризи в Південно-Східній Азії (1997 р.) і Росії (1998 р.).
Почалася бартеризація економіки. Криза зробила вплив і на інвестиційну сферу. Негативним для української економіки є величезний зовнішній борг. Складна ситуація залишається і в податковій системі, де необхідно прийняти новий податковий кодекс.
Існуюча система збільшила сектор "тіньової економіки".
Таким чином, відсутність достатньої політичної волі, професіоналізму законодавчої і виконавчої влади та вміння використовувати світовий досвід для проведення в Україні економічних реформ забезпечили економічну кризу.
У листопаді 2002 року прем'єр-міністром України був призначений Віктор Янукович, Верховну Раду очолив Володимир Литвин. В останні роки спостерігається зростання ВВП, рівень інфляції не перевищує природної норми.
Мета заняття
Охарактеризувати економічне становище України в перші роки незалежності і на сучасному етапі?
Питання до семінару
1. Яку економічну політику проводила український уряд в перші роки незалежності.
2. Що вплинуло на проведення грошової реформи 1996 р. в Україну?
3. Порівняйте економічну політику президентів Л. Кравчука та
Л. Кучми. Назвіть відмінні риси їхньої політики.
Терміни і поняття
Приватизація, грошова реформа 1996 р., бартеризація економіки, інвестиційна сфера, тіньова економіка, економічні реформи.
Теми рефератів
1. Економічна політика Української держави: проблеми та труднощі.
2. Перспективи проведення ринкових реформ.

Тести
1. Які реформи проводив Н.С. Хрущов:
а) реорганізація промисловості;
б) приватизація житлового фонду;
в) реформування сільського господарства;
г) введення в грошовий обіг купонів?
2. Період 1970 - пров. половина 1980-х років увійшов в історію під назвою:
а) період економічної активності;
б) період застою;
в) перебудова;
г) період свободи слова.
3. Які риси були характерні для економіки з 1985 по
1990 рр..:
а) структурний дисбаланс;
б) важкі наслідки чорнобильської аварії;
в) економічна свобода підприємництва;
г) приватизація майна державних підприємств.
4. Акт незалежності України було проголошено:
а) 30 червня 1990 року;
б) 24 серпня 1991 року;
в) 4 лютого 1989 року;
г) 28 травня 1992 року.

Перелік контрольних питань до заліку з дисципліни «Економічна історія»

1. Предмет і завдання економічної історії.
2. Критерії періодизації економічної історії.
3. Характеристика господарської діяльності в умовах первіснообщинного ладу.
4. Основні риси економічного розвитку в умовах рабовласницького суспільства. Економічні особливості в античному і східному суспільствах.
5. Економічна характеристика феодалізму.
6. Формування централізованих національних держав в Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини.
7. Економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів.
8. Первісне нагромадження капіталу та особливості цього процесу в провідних країнах світу: Англії, Нідерландах, Франції, Німеччини.
9. Розкладання феодальних відносин Становлення і розвиток мануфактурного виробництва в Англії, Нідерландах, Франції, Німеччини.
10. Особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві (європейські країни, США).
11. Передумови промислової революції. Промислові перевороти в Англії, Франції, Німеччини, США.
12. Прогрес науки і техніки у другій половині ХІХ ст.
13. Економіка Англії і Франції на межі ХІХ-ХХ ст. Причини економічної відсталості.
14. Економіка США та Німеччини на рубежі ХІХ-ХХ ст. Причини швидкого економічного розвитку країн.
15. Економічні причини і наслідки Першої світової війни для США, Англії, Франції, Німеччини.
16. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. та його особливості в провідних країнах світу.
17. Економічні причини і наслідки Другої світової війни для світової економіки.
18. Формування трьох панівних центрів: США, Японія, країни Західної Європи.
19. Економічна характеристика країн з перехідною економікою.
20. Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються на сучасному етапі.
21. Господарство первісних племен на території України (від найдавніших часів до V ст. Н.е.).
22. Економічний розвиток Київської Русі.
23. Економічне становище українських земель у литовсько-польський період.
24. Економічний розвиток Запорізької Січі.
25. Мануфактурний період української промисловості
(ХVII-ХVIII ст.).
26. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування українського національного ринку (ХVII-ХVIII ст.).
27. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її проведення в Україну.
28. Економічний розвиток України наприкінці XIX - початку XX ст.
29. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні.
30. Вплив Першої світової війни на економіку українських земель.
31. Економічні експерименти більшовиків в Україні: «воєнний комунізм» та неп.
32. Сталінська індустріалізація в Україні: здійснення, особливості, наслідки.
33. Колективізація сільського господарства та її наслідки в Україні. Голодомор 1932-1933 рр..
34. Економіка України в роки Другої світової війни.
35. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні.
36. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи
(50-60 рр.. XX ст.).
37. Причини і форми застійних явищ в економічному житті
70-х - першій половині 80-х рр.. Україна.
38. Економічні реформи другої половини 80-х рр.. в СРСР та його проведення в Україну.
39. Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності.
40. Економічний стан України в другій половині 90-х рр.. XX століття.

Перелік контрольних запитань до іспиту з дисципліни «Економічна історія»

1. Предмет і завдання економічної історії.
2. Характеристика господарської діяльності первісного суспільства.
3. Критерії періодизації економічної історії.
4. Основні риси економічного розвитку в умовах рабовласницького суспільства.
5. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва (східне античне рабство).
6. Економічна характеристика феодалізму.
7. Феодальні міста, їх виникнення та економічна роль.
8. Формування централізованих національних держав в Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини.
9. Економічні причини і наслідки Великих географічних відкриттів.
10. Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи і результати. Особливості цього процесу в провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччини, США.
11. Розкладання феодальних відносин, становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі і США.
12. Особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві (європейських країн, США).
13. Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії.
14. Особливості промислових переворотів у Франції, Німеччині, США.
15. «Прусський» і «американський» шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві.
16. Прогрес науки і техніки у другій половині XIX століття.
17. Економіка Англії і Франції на рубежі XIX-XX ст. Причини економічної відросло.
18. Економіка США та Німеччини на рубежі XIX-XX ст. Причини швидкого економічного розвитку країн.
19. «Нові» індустріальні країни та причини їх швидкого економічного зростання.
20. Економічні причини Першої світової війни.
21. Економічні наслідки Першої світової війни для США, Англії, Франції, Німеччини та її роль у повоєнному розвитку європейських країн.
22. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. та її особливості в провідних країнах світу.
23. Положення провідних країн у світовому господарстві напередодні Другої світової війни.
24. Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки.
25. Формування трьох центрів світового капіталізму: США, Японія, країн Західної Європи.
26. «Загальний ринок» - Європейський Союз.
27. Господарство країн з перехідною економікою.
28. Економічна характеристика розвитку країн.
29. Нові індустріальні країни.
30. Нові явища в господарському житті республік, що входять до складу СРСР. Особливості становлення ринкових відносин.
31. Господарство первісних племен на території України. "Від давнього часу до V ст. н. е..
32. Соціально-економічні передумови утворення стародавньої держави.
33. Економічний розвиток Київської Русі.
34. Виникнення козацьких поселень, розвиток міст, внутрішніх економічних зв'язків і зовнішньої торгівлі.
35. Економічний розвиток Запорізької Січі.
36. Економічна політика України в роки правління Б. Хмельницького.
37. Мануфактурний період української промисловості. (XVII-XVIII ст).
38. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування українського національного ринку (XVII-XVIII ст).
39. Господарство України в XIX ст .- промисловий переворот у Східній Україні.
40. Селянська реформа 1861 р. в Росії та її проведення в Україну.
41. Економічний розвиток України наприкінці XIX-початку XX ст.
42. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні.
43. Зародження і розвиток кооперативного руху.
44. Фінансово-кредитна система в Україні (XIX - початок XX ст.).
45. Економічна політика українських правителів епохи Національно-визвольної революції (1917-1919 рр.)..
46. Економічні експерименти більшовиків в Україні: «воєнний комунізм» та неп.
47. Сталінська індустріалізація в Україні: особливості, здійснення, наслідки.
48. Колективізація сільського господарства та її наслідки в Україні. Голодомор 1932-1933г.г.
49. Економіка України в роки Другої світової війни.
50. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні.
51. Україна в умовах кризи тоталітарної системи (50-60 рр..
XX ст.)
52. Причини і форми застійних явищ в економічному житті 70-х - першої половини 1980-х рр.. XX ст.
53. Економічні реформи другої половини 1980-х рр.. і причини їх невдачі.
54. Проблеми соціально-економічного реформування української економіки в перші роки незалежності.
55. Економічний стан України в другій половині
1990-х - початку 2000 рр..
56. Економіка Криму на сучасному етапі.
57. Проблеми «тіньової економіки» в Україну.
58. Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.
59. Приватизація в Україні: необхідний етап у реформуванні економіки.
60. Приватизація в АР Крим, її завдання та особливості.

Критерії оцінки знань з дисципліни «Економічна історія»

Оцінка «Відмінно»

· Студент повністю освоїв програмний матеріал;

· Глибоко знає і самостійно викладає зміст питань, а також знає літературу з теми;
· Відповідь побудований на рівні самостійного мислення в знанні питання і всієї теми. Матеріал викладається логічно послідовно і повно, з елементами творчого мислення;
· Студент вміє правильно застосовувати знання до аналізу сучасної дійсності, може порівняти економічний розвиток провідних країн світу і Україні в різні історичні періоди;
· Вміє самостійно робити загальні висновки та аналізувати, як впливали різні історичні події на економічні процеси.
Оцінка «Добре»
· Студент виявив тверде знання програмного матеріалу і самостійність мислення;
· Показав знання передбаченої програмою літератури;
· Продемонстрував вміння застосовувати свої знання до аналізу сучасної дійсності;
· Показав вміння виділити головне, але не засвоїв другорядні питання.

Оцінка «Задовільно»

· Студент засвоїв лише основну частину програмного матеріалу;
· Знає лише основний зміст рекомендованої літератури;
· Відповідь студента будується на рівні репродуктивного мислення з порушенням логіки викладу матеріалу;
· Відчуває труднощі у застосуванні знань до аналізу сучасних подій, а також не може у порівнянні економіки провідних країн світу і Україні;
· Студент не може правильно відповісти на додаткові питання, пов'язані з матеріалом відповіді.

Оцінка «Незадовільно»

· Студент не засвоїв велику частину програмного матеріалу;
· Не знає основного змісту рекомендованої літератури;
· Допускає суттєві помилки у висвітленні поставлених питань;
· Не може зв'язати матеріал з сучасністю.

Іспит з дисципліни «Економічна історія» проводиться у письмовій формі. Студентам пропонується квиток, що включає два питання (з Всесвітньої історії і з економічної історії України), а також п'ять тестових завдань. Виставляється комплексна оцінка залежно від кількості набраних балів. Повний відповідь на кожне з питань оцінюється максимально в п'ять балів, правильна відповідь на тестове завдання - в один бал. Таким чином, найбільша кількість балів, яку може набрати студент - п'ятнадцять балів. Залежно від відповіді студента оцінка виставляється за наступною шкалою:

Оцінка «Відмінно» - 14 - 15 балів;
Оцінка «Добре» - 11 -13 балів;
Оцінка «Задовільно» - 8 - 10 балів;
Оцінка «Незадовільно» - менше 8 балів.
Підсумкова оцінка виставляється спочатку в екзаменаційну відомість, а потім у залікову книжку студента.

Список літератури з дисципліни «Економічна історія»

1. Економічна історія. Навчальний посібник. - Черкашина Н.К. - К., 2002.
2. Економічна історія України І СВІТУ. - Лановик Б.Д. - К., 2002.
3. Економічна історія.Курс лекцій. -Лановик Б.Д. - К., 2003.
4. Історія світової економіки: підручник для вузів. - Поляк Г.Б. - М., 2003.
5. Історія економіки зарубіжних країн: підручник для вузів. - Конотоп М.В. - М., 2003.
6. Історія економіки: навчально-методичний посібник. - Сурін А.І. - М., 2003.
7. Вощанова Г.П., Годзіна Г.С. Історія економіки: Навчальний посібник. - М., ИНФРА-М, 2002.
8. Історія економіки. Навчальний посібник. Лойберг Д. - М., 2003.
9. Історія економіки. Підручник. - Кузнєцова О.Д. - М., 2002.
10. Історія України. Курс лекцій. - Олійник Н. - К., 2002.
11. Історія України у запитання І відповідях. - Тимошенко І. Г. - К., 2001.
12. Історія України. Навчальний посібник. - Скрипник М.О. - К., 2003.
13. Давнє населення України. - Бутянян К. - К., 2000.
14. Голодомор 1932-1933 РОКІВ Як величезні трагедія українського народу. - МАУП 2003.
15. Довідник з історії України. - Шуст Р. - К., 2000.
16. Стародавній світ. Первісне суспільство. Месопотамія. Стародавній Єгипет. - Срабова О.Ю. - К., 2003.
17. Європа. Історія. Пер. з англ. - Норман Д. - К., 2000.
18. Історія України. Посібник. - Зайцев А.Г. - К., 2002.
19. Історія середньовічного Сходу. - Рубель В. - К. 2002.
20. Новітня історія країн Європи та Америки. ХХ століття. - Родрігес. - М., 2003.
21. Історія Стародавнього Сходу. - Вігасін А.А. - М., 2003.
22. Історія Запорізької Січі. - Шумов С. - К., 2003.
23. Історія новітнього часу країн Європи і Америки 1945 - 2000 рр.. - Бєлоусов С.Л. - М., 2003.
24. Історія радянської держави. 1900-1991: Пер. з фр. - 2-е вид. - Верт Н. - М., 2002.
25. Історія України. Навч. посібник. - Юрій М.Ф. - К., 2004.

Навчальний посібник
Рибакова Тетяна Володимирівна
Економічна історія
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
Під загальною редакцією кандидата економічних наук, доцента Мариніної І.Д.
Редактор Соляннікова Г.Г.
Коректор Гаврилівська Г.С.
Верстка Склема А.В.
Обсяг 5,6 ум. печ. аркушів
Формат 84х108-1/32
Гарнітура «Times New Roman Cyr»
Тираж - 1000 екз.
Друк УЕУ,
м. Сімферополь
вул. Кримської правди, 4

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Ректор - Узунов В.М.
доктор економічних наук, професор

Підпис: Здійснює навчання за спеціальностями:
- З присвоєнням кваліфікації магістр (навчання 1 рік після отримання освітньо - кваліфікаційного рівня «бакалавр» за обраною спеціальністю)
ü Фінанси
ü Економіка підприємств
ü Маркетинг
ü Менеджмент організацій
ü Економічна кібернетика
- З присвоєнням кваліфікацій спеціаліст (навчання 1 рік після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») і бакалавр (навчання 4 роки для очного відділення і 4 роки 6 місяців для заочного на базі повної загальної середньої освіти)
ü Фінанси
ü Економіка підприємств
ü Управління трудовими ресурсами
ü Облік і аудит
ü Маркетинг
ü Банківська справа
ü Економічна кібернетика
ü Економічна теорія
ü Менеджмент організацій
ü Комерційна діяльність
ü Оподаткування
ü Перекладач іноземних мов (англійська, німецька, французька)
- Навчання на факультеті післядипломної підготовки з присвоєнням кваліфікації спеціаліст (2роки 6месяцев на базі повної вищої освіти неекономічного профілю і 1 рік 6місяців на базі повної вищої економічної освіти)
ü Фінанси
ü Банківська справа
ü Облік і аудит
ü Економіка підприємств
ü Економічна кібернетика
ü Інтелектуальна власність
- З присвоєнням кваліфікації молодший спеціаліст (навчання 3 роки для денної форми навчання після 9 класу, 2 роки для денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти)
ü Фінанси ü Банківська справа ü Біржова діяльність
ü Бухгалтерський облік ü Економіка підприємств
ü Комерційна діяльність
Випускники - молодші спеціалісти - мають право зарахування на 2 курс університету за обраною спеціальністю без іспитів. Випускники, які закінчують навчання з відзнакою мають право зарахування на 3 курс університету.
Університет має III-IV рівень акредитації з правом видачі диплома державного зразка згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем (Ліцензія АА № 626743 від 06.11.2003г.).
Навчальна база - 12 поверховий навчальний корпус, два триповерхових навчальних будівлі, навчально-лабораторний комплекс, оснащені сучасною комп'ютерною технікою, спеціалізованою бібліотекою, читальними залами. Студенти отримують можливість користуватися інтернетом, електронною поштою. Плата за навчання доступна.
Для вступу абітурієнт подає такі документи:
1. Документ про середню освіту та його ксерокопію.
5. Автобіографію.
2. 6 фотокарток розміром 3х4 см.
6. Паспорт, його ксерокопію
(1-а, 2-я, 11-а сторінки).
3. Ксерокопію ідентифікаційного коду.
7. Медичну довідку форми 86-У.
4. Приписне посвідчення для юнаків денної форми навчання.
8. Довідку з місця роботи або копію трудової книжки для заочного відділення.
Прийом документів на всі факультети з 15 травня щодня
з 9-00 до 16-30, крім неділі.
Студентам денного відділення на час навчання надається відстрочка від призову на військову службу.
При університеті функціонують:

· Відкритий таврійський коледж.

Здійснює навчання з присвоєнням кваліфікації молодший спеціаліст за спеціальностями (з поглибленим вивченням прийомів роботи на комп'ютері):
ü Банківська справа
ü Комерційна діяльність
ü Біржова діяльність
ü Бухгалтерський облік
ü Фінанси
ü Програмування для ЕОТ і автоматизованих систем
ü Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень
Навчання 3 роки для денної форми навчання після 9 класу, 2 роки для денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти. (Ліцензія АА № 902116 від 05.02.2004р.)
Також проводить професійну підготовку всіх бажаючих за професіями ü Оператор комп'ютерного набору, Оператор комп'ютерної верстки (навчання 1 рік і 2 роки). (Ліцензія АА № 190396 від 10.02.2004г.)
· Фінансово - економічний ліцей.
Проводить навчання школярів 8-11 класів за програмою загальноосвітньої середньої школи, з поглибленим вивченням комп'ютерної техніки, іноземних мов, математики та економіки. (Ліцензія АА № 190401 від 30.03.2004г.)
· Мала математична академія.
Проводить навчання школярів 10-11 класів шкіл м. Сімферополя і Криму з предметів: математика, інформатика (навчання 5 місяців).
Заняття проводяться 1 раз на тиждень по суботах з 10-00 до 13-00. Початок занять з 1 жовтня. Що пройшли навчання у ММА, зараховуються до Університету економіки і управління без іспитів. Науковий керівник: Павлов Є.А., доктор фізико-математичних наук, професор, академік МАН.
Адреса університету: 95021, м. Сімферополь, вул. Кримської правди, 4 (проїзд тролейбусами 5, 10, 11, зупинка "Телезавод")
Телефони: (0652) 49-49-49 (секретар), 49-49-17, 49-49-19 (приймальна комісія), 49-49-27 (ліцей), 49-49-20 (відділ кадрів) 49 - 49-39, 49-49-29 (деканати денного та заочного відділення), 51-02-22, 51-02-20 (відкритий таврійський коледж)

Частина друга. Економічна історія України

Тема 10. Господарство українських земель у період з найдавніших часів до V століття н.е.

Господарство первісних племен на території України. Трипільська культура. Господарство скіфів. Економічний устрій волоських і римських колоній у Північному Причорномор'ї. Перші антидержавні перетворення. Економічний розвиток східнослов'янських племен та його особливості. Сільська громада.

Тема 11. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (V-ХVI ст.)

Економічний розвиток Київської Русі.
Процес феодалізації селян і земельні відносини при феодалізмі (збір данини). Категорії залежного населення: смерди, рядовичі, закупи, холопи. Форми і характер землеволодіння. Міста і ремесло. Внутрішня торгівля. Зовнішньоекономічні зв'язки. Головні торговельні шляхи. Грошовий оборот. Лихварство.
Економічні причини феодального роздроблення східнослов'янських земель.
Економічний розвиток українських земель в період феодальної роздробленості. Захоплення українських земель іноземними державами як наслідки феодальної роздробленості.
Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого Князівства Литовського і Королівства Польського. Зростання феодального землеволодіння. Вотчини і «держави». Товариства і садиби. Початок формування системи господарювання в литовсько-польський період. Посилення влади панів та закріпачення селян у XIV-XV ст. Зростання феодальних повинностей і бідності селянства. Литовські статути.
Виникнення козацьких поселень. Відродження ремесла і його розвиток в ХIV-ХVI ст. Розвиток міст та міського самоврядування.
Пожвавлення внутрішніх економічних зв'язків і зовнішньої торгівлі.

Тема 12. Господарство українських земель в умовах панування феодальної системи (XVII-XVIII ст.)

Створення української козацької держави. Економічна політика Б. Хмельницького. Еволюція форм землеволодіння.
Економічний розвиток Запорізької Січі. Посилення позицій козацько-старшинської верхівки.
Економічний стан Лівобережної України за часи гетьманщини. Підвищення рівня агрокультури. Розвиток ремесла. Виникнення нових міст, збільшення міського населення. Зародження мануфактурного виробництва. Зрушення у внутрішній та зовнішній торгівлі.
Економічна політика Петра 1 і її вплив на економіку Україну. Остаточне закріпачення селян у Лівобережній Україні в другій половині XVIII ст. Зміна правового статусу козацтва.
Посилення зв'язків поміщицького господарства з ринком. Зростання експлуатації селян і розширення панства. Місячину і робота з примусу як нові, перехідні форми від феодально-кріпосницьких до капіталістичних форм експлуатації. Поглиблення соціальної нерівності селян і козаків.
Колонізація Запоріжжя та причорноморських степів. Подальший розвиток мануфактурної промисловості. Види мануфактур. Об'єднання фінансової системи Лівобережної України з фінансовою системою Росії.
Соціально-економічне становище Правобережної України. Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини під владою Австрії. Реформи Йосипа П. Економічний стан Буковини.

Тема 13. Криза феодально-кріпосницької системи і розвиток капіталістичних відносин в XIX ст.

Розвиток товарності сільського господарства; обезземелення селянства і еволюція форм феодальної ренти в першій половині XIX ст. Визрівання передумов відміни кріпацтва.
Скасування кріпацтва в Західній Україні, його законодавче оформлення (укази від 17 квітня і 7 вересня 1848 року). Сільське господарство та аграрні відносини в західноукраїнських землях: (1848-1900 рр.)..
Основні положення селянської реформи 1861р. в Росії та особливості її реалізації в Східній Україні.
Сільське господарство та аграрні відносини в пореформений період. Аграрне перенаселення і політика царського уряду. Розвиток капіталізму в сільському господарстві.
Промисловість Східної та Західної України. Традиційні і нові галузі промисловості. Особливості промислового (технічного) перевороту. Нові промислові центри і райони. Іноземний капітал у промисловості та транспорті. Залізничне будівництво.
Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду 1839-1843 рр.. Банківсько-кредитна система.

Тема 14. Економічний розвиток України наприкінці XIX - початку XX ст.

Зростання протиріч в аграрному секторі України на рубежі двох століть. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. Наділи. Хутори. Еволюція сільської громади. Положення сільськогосподарського виробництва.
Сільське господарство та аграрні відносини в Західній Україні.
Аграрне перенаселення і шляхи його подолання в Східній Україні. Зростання еміграційних процесів.
Зародження коопераційного руху.
Індустріалізація в Україну. Концентрація промисловості і зростання монополістичних об'єднань.
Промисловий підйом 90-х років XIX ст. Особливості промислового розвитку початку XX століття в Східній і Західній Україні. Іноземний капітал.
Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду 1895-1897 рр.. Грошово-кредитна система.

Тема 15. Господарство України у міжвоєнний період

Вплив Першої світової війни на економіку українських земель. Децентралізація Російської та Австро-Угорської імперій та створення української самостійної держави. Економічні програми національних урядів України (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії).
Створення УРСР та її соціально-економічні заходи. Політика «воєнного комунізму» та специфіка її здійснення в Україні. Занепад господарства.
Нова економічна політика та відбудову народного господарства України в 20-х роках. Згортання НЕПу. Формування сталінської командно-адміністративної системи управління. Директивний характер народногосподарського планування.
Сталінська індустріалізація та її реальні результати. Характеристика промислового розвитку та будівництва в Україні в роки довоєнних п'ятирічок (у 1928-1941 роках).
Суцільна колективізація та її вплив на становище сільського господарства. Голод 1932-1933 років в Україні відновлення промисловості. Негативний і його наслідки.
Проголошення Західно-Української Народної Республіки та економічна політика її уряду. Анексія західноукраїнських земель Польщею, Румунією і Чехословаччиною, їх другорядні позиції в національних економічних комплексах цих держав. Повоєнне вплив світової економічної кризи 1929-1933 років на економіку Західної України. Положення сільського господарства і колонізаторська політика Польщі, Чехословаччини та Румунії на західноукраїнських землях. Кооперативний рух.

Тема 16. Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови (1939-1950 рр.).

Економіка України на першому етапі Другої світової війни (до 22 червня 1941 року). Зміцнення військово-промислового потенціалу, поглиблення галузевої спеціалізації. Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР.
Початок війни СРСР з Німеччиною. Перебудова народного господарства на воєнний лад. Посилення централізації управління економікою. Евакуація. Окупаційна політика фашистського режиму. Економічна експлуатація українських земель.
Втрати господарства та населення України в роки Другої світової війни. Відбудова народного господарства. Голод 1946-1947 років. Грошова реформа 1947 року.

Тема 17. Господарський розвиток України в 1950 - 1980-і роки

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спосіб її модернізації. Реформаторська діяльність Н.С. Хрущова. Раднаргоспи. Освоєння цілинних земель. Структурні порушення в народному господарстві. Загострення соціально-економічної обстановки в першій половині 1960-х років. Господарська реформа 1965 року.
Диспропорциональное розвиток радянської економіки, її витратний характер. Посилення застійних явищ у соціально-економічному житті країни в 1970-х - першій половині 1980-х років.
Спроби реформування господарської системи в другій половині 80-х років та їх невдача.

Тема 18. Економіка незалежної України в 1990-ті - на початку 2000 рр..

Прийняття «Декларації про державний суверенітет України» 16 липня 1990 року і Акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 р. Відновлення національної економіки, її ринкова трансформація та інтеграція у світовому економічному просторі. Прорахунки і труднощі в здійсненні незалежної економічної політики.
Роль держави у становленні цивілізованих ринкових відносин. Спроби створення системи законодавчого регулювання економічної діяльності.
Соціально-економічна криза та пошук напрямків її подолання. Структурна та інвестиційна політика. Закордонна допомога.
Фінанси і кредит. Податкова політика. Грошовий оборот. Грошова реформа 1996 р. Внутрішня і зовнішня торгівля.
Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.

Навчально-методичне забезпечення вивчення дисципліни «Економічна історія»

Тема 1. Введення в курс економічної історії

1. Предмет і завдання курсу економічної історії

Економічна історія (історія народного господарства, історія економіки) - важлива гуманітарна дисципліна, складова частина вищої економічної освіти.
Економічна історія як самостійна наука виникла в Західній Європі у другій половині XIX століття.
Родоначальниками даної наукової дисципліни були англійські, а потім французькі історики-економісти.
На сьогоднішній день економічна історія займає певне місце в системі вищої освіти розвинених держав світу, ставши невід'ємною частиною підготовки не тільки економістів, а й юристів, політологів, соціологів.
Економічна історія є однією із соціально-економічних дисциплін, вивчення якої сприяє глибокому засвоєнню як загальнотеоретичних економічних дисциплін, так і конкретних економік (економіки промисловості сільського господарства, транспорту, торгівлі і т.д.).
Економічна історія вивчає розвиток народного господарства в різних країнах світу в різні епохи; розвиток економіки тієї або іншої країни в комплексі, тобто у всіх її проявах і галузях; політику держав у той чи інший період; розвиток форм організацій та планування галузей народного господарства і систем управління ними.
Економічна історія тісно пов'язана із загальною цивільної історією, історією науки, культури і т.д. Економічна історія пов'язана також з політичною економією, плануванням народного господарства, економічною географією, економікою промисловості і сільського господарства, транспорту, торгівлі, праці, фінансами і кредитом.
Незважаючи на своєрідність економічної історії та її тісні зв'язки як з економічними, так і з історичними науками, вона має власний предмет вивчення.
Предметом вивчення економічної історії як науки є діяльність народів окремих країн у всіх сферах і галузях господарства, що розглядається в світлі законів економічного розвитку суспільства і хронологічної послідовності.
Історія народного господарства вивчає конкретні факти і явища економічного розвитку кожної країни, її економіку в розвитку та історичної послідовності відповідно до тієї або іншій формі або типу суспільних виробничих відносин, розвитку матеріального виробництва в конкретних історичних умовах у всіх його сферах і галузях, що становлять у комплексі народне господарство кожної країни, що минув різні історичні способи виробництва.
Отже, предметом вивчення історії народного господарства як науки є вивчення розвитку виробництва, способів виробництва, що змінюють один одного протягом століть, розвитку продуктивних сил в історично визначених формах виробничих відносин.
З визначення предмета економічної історії випливає, що принцип хронологічної послідовності при вивченні історико-економічних явищ становить один з найбільш істотних ознак, властивих цій науці. В економічних науках, як і у всіх інших галузях знань, необхідно глибоко вивчати минуле того чи іншого явища, щоб краще орієнтуватися в сьогоденні і передбачати майбутнє.
Отже, завдання економічної історії полягає в тому, щоб зібрати і описати історичні факти, події, явища економічного розвитку даної країни, а потім після критичного аналізу, вивчення і пояснення об'єднати їх у цілісну картину господарського розвитку.
Економічна історія є джерелом фактичного матеріалу для всіх економічних наук, в першу чергу, для економічної теорії (політекономії). Вона забезпечує тісний зв'язок історичних знань з економікою промисловості, транспорту, торгівлі, праці, фінансами і кредитом. Економічна історія нерозривно пов'язана з історією економічної політики в єдину історико-економічну науку.
У системі економічних наук історія народного господарства відіграє фундаментальну роль. Вона є ключем до пошуку генетичних залежностей та історичних закономірностей в економічній науці держав і народів.
Важливим є взаємодія економічної історії з конкретними соціологічними дисциплінами. Але вплив на розвиток економіки таких факторів як соціальний статус працівників, управління виробничими колективами, задоволеність працею, настрій, поведінку працівників і т.д., також має враховуватися історією господарства.
Існує тісний зв'язок історії господарства з історичними науками, у першу чергу, з загальної цивільної історією, яка певну увагу приділяє економічної історії.
У той же час, економічна історія не може обійти найважливіші події спільної історії, тому що зрозуміти економічний розвиток суспільства, не враховуючи ідеології, політики та ін факторів, неможливо.
Економічна історія обов'язково включає вивчення внутрішньої і зовнішньої політики держави, громадських рухів, воєн, національних та етнографічних особливостей, законів, релігійних культур, науки, мистецтва і т.д.
Але всі ці проблеми вивчаються не самі по собі, а тільки з точки зору їх ролі у розвитку економіки.

2. Періодизація економічної історії

З часу виникнення економічної історії як науки робилися численні спроби її періодизації.
Вивчення економічного розвитку суспільства неможливо без суворої наукової періодизації, завданням якої є встановлення певних, хронологічно послідовних етапів (періодів) історії економічного розвитку суспільства. В основу кожного періоду повинні бути покладені загальні для всіх або низки країн риси історичного розвитку.
Російський історик-економіст Л.І. Мечников вважав, що головним фактором розвитку суспільства є водні шляхи сполучення, він розрізняв в історії людства такі періоди:
- Річковий (цивілізації древніх народів);
- Середземноморський (середньовіччя);
- Океанічний (Новий час).
Німецький економіст Б. Гільдебранд застосовував для цього історію грошей. Він виділяв три періоди в економічній історії:
- Натуральне господарство, коли продукти обмінюються безпосередньо без участі грошей;
- Грошове господарство, коли обмін здійснюється за допомогою грошей;
- Кредитне господарство, коли в обміні бере участь кредит.
В основі періодизації економічної історії К. Бюхера лежить «мінова концепція», згідно з якою в історії народного господарства виділяються такі періоди:
- Замкнуте домашнє господарство, яке споживає продукт свого виробництва;
- Міське господарство, що характеризується переходом продукту від виробника до споживача;
- Народне господарство з типовим безліччю обміну.
Інші дослідники історії господарства брали за основу торгівлю і обмін, грошовий обіг, кредит, культуру, релігію і т.д. Так, американець Е. Хентінгтон, таким чинником вважав клімат, англієць А. Тойнбі - культуру, релігію.
Марксистська література містила запропоновану типологію суспільно-економічних формацій:
- Первіснообщинної;
- Рабовласницької;
- Феодальної;
- Капіталістичної;
- Комуністичної.
У 60-х роках XIX ст. популярними стали теорії «Індустріального суспільства» французького соціолога Р. Арона і «Стадії економічного розвитку» американського соціолога У. Ростоу.
Найбільш видатні представники: Д. Белл, Г. Кант (США),
А. Турен (Франція).
В основу поділу всесвітньої історії вони поклали поділ на: доіндустріальне (аграрно-ремісниче, традиційне), індустріальне (прогресуюче) і постіндустріальне суспільство. В основу цього поділу покладено рівень розвитку виробництва, а також галузеве і професійне поділ праці.
У концепції «постіндустріального суспільства» стверджується, що в залежності від технічного рівня суспільства в історичному аспекті послідовно переважає «первинна» сфера економічної діяльності - сільське господарство, «вторинна» сфера економічної діяльності - промисловість, а на сучасному етапі - «третинна» сфера - сфера послуг та інформації, де провідна роль належить науці й освіті.
Кожній з цих стадій властиві специфічні форми соціальної організації:
- Церква і армія - в аграрному суспільстві;
- Корпорація - в індустріальному;
- Університети - в постіндустріальному.
У сучасній суспільно-економічній літературі історія розглядається на етапах первісної епохи, рабовласницького суспільства, середньовіччя, індустріального і постіндустріального суспільства.
Економічної історії зарубіжних країн присвячені численні роботи, серед яких одні носять узагальнюючий характер і розглядають розвиток якої-небудь галузі господарства в певні періоди або висвітлюють окремі проблеми та економічний розвиток регіонів.
Цілі роботи
1. Зрозуміти, що вивчає економічна історія.
2. Визначити завдання курсу.
3. Охарактеризувати критерії періодизації курсу економічної історії.
Питання до семінару
1. Що є предметом вивчення економічної історії?
2. Методичні особливості курсу.
3. Значення предмета економічної історії.
4. Яке місце займає економічна історія в системі інших економічних наук?
5. Які критерії періодизації курсу економічної історії?
Терміни і поняття
Предмет економічної історії, методи економічної історії, періодизація, історіографія, доіндустріальне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство.

Тема реферату
«Роль економічної історії у формуванні світогляду економістів».
Тести
1. Економічна історія як самостійна наука виникла:
а) у Росії в ХХ ст.;
б) у Західній Європі у другій половині ХІХ ст.;
в) в Східній Європі на початку XVII ст.
2. Економічна історія вивчає:
а) розвиток народного господарства в різних країнах світу в різні епохи;
б) історію економічної думки;
в) громадські рухи і партії;
г) діяльність народів різних країн у всіх сферах і галузях господарства.
3. Економічна історія тісно пов'язана з такими економічними науками як:
а) політекономія;
б) економіка промисловості, торгівлі, праці;
в) загальна громадянська історія.
4. Найбільш суттєвою ознакою, властивим економічної історії, є:
а) метод абстракції;
б) принцип хронологічної послідовності;
в) економічне моделювання;
г) високий ступінь точності.
5. Серед типів історичних джерел можна виділити:
а) речові;
б) лінгвістичні;
в) етнографічні;
г) матеріальні.
6. До усним джерел відносяться:
а) історичні думи, легенди, були;
б) літописи;
в) щоденники;
г) народні прислів'я і приказки.
7. До письмових джерел відносяться:
а) монети;
б) грамоти;
в) статистичні дані;
г) протоколи.
8. Дані з історії розвитку мови - це:
а) письмові джерела;
б) лінгвістичні джерела;
в) етнографічні джерела;
г) усні джерела.
9. Дані про характер і особливості побуту, культури, звичаїв того чи іншого народу - це:
а) письмові джерела;
б) лінгвістичні джерела;
в) етнографічні джерела;
г) усні джерела.
10. Критерієм періодизації економічної історії, запропонованим російським істориком-економістом Л.І. Мечниковим, є:
а) історія грошей;
б) водні шляхи сполучення;
в) суспільно-економічна формація.
11. Критерієм періодизації економічної історії, запропонованим німецьким економістом К. Бюхер, є:
а) розвиток культури;
б) кліматичні умови;
в) мінова концепція.

Частина I. Економічна історія провідних країн світу

Тема 2. Господарські форми економіки Стародавнього світу

1. Основні етапи еволюції первісного суспільства

В історії людства первіснообщинний лад був самим тривалим. За даними вчених, людина з'явилася в теплих, сприятливих умовах Євразії та Африки близько 3 млн. років тому.
Первісне суспільство умовно розділяється на кам'яний вік (палеоліт, мезоліт, неоліт), мідно-бронзовий і залізний віки. Кожному з цих етапів світової історії притаманні певні риси, особливості, знаряддя праці, досягнення матеріальної культури.
Палеоліт (давній кам'яний вік, 3 млн. - 10 тис. років тому) - був найтривалішим періодом. Для нього були характерні примітивні знаряддя праці, збиральництво, полювання, рибальство як основні види господарської діяльності. Характер епохи був привласнювали. Люди навчилися добувати вогонь, з'явилися постійні житла. Палеоліт збігся з льодовиковим періодом в історії людства.
У мезоліті (середній кам'яний вік) удосконалилися знаряддя праці, винайшли лук і стріли, з'явився найдавніший транспорт - водний (човни, плоти).
У неоліті (новий кам'яний вік) відбулася «неолітична революція» - відтворює господарство стає домінуючим. Основні заняття людей - землеробство, тваринництво, гончарство. Поступово з'явився наземний транспорт - вози, сани. Формується система обміну.
Визначальними рисами мідно-бронзового століття були існування відтворювального господарства, з'явився поділ праці на землеробство, тваринництво, почалася обробка міді та бронзи. Обмін стає постійним.
Ранній залізний вік (на рубежі II-I тис. до н.е.) виникла з переходом до виробництва заліза. Почали розвиватися ремесла (гончарство, ювелірна справа, ковальство).
Зростає продуктивність сільського господарства, розвивається птахівництво. Для раннього залізного віку характерний швидкий розвиток торгівлі. У цілому господарство перший епох мало натуральний характер.
Головною господарської формою того часу була громада. Громада - це колектив із повною або частковою власністю на засоби виробництва.
З суспільним поділом праці (відокремлення скотарства від землеробства і відділення ремесла від сільського господарства) пов'язані виникнення і розвиток обміну, зародження приватної власності.

2. Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва

Рабовласницький лад склався на рубежі IV і III тис. до н.е. і проіснував до III-IV століть н.е. Найбільшого розвитку цей спосіб виробництва досяг у Стародавній Греції, а потім в Римі.
Процес виникнення рабовласництва в різних країнах йшов по-різному. Однак для всіх країн і народів характерні загальні економічні умови, що підготували перехід до рабовласницького способу виробництва: розвиток продуктивних сил суспільства до такого рівня, коли стало можливим створення не тільки необхідного, але й додаткового продукту, поява індивідуального господарства і приватної власності на засоби виробництва, розвиток майнової нерівності, виділення багатих сімей, які володіли великими господарствами і потребували додаткової робочої сили.
Рабовласницьке виробництво мало натуральний характер. Йому було притаманне просте відтворення. Головними галузями економіки були сільське господарство і ремесло. Разом з тим, в умовах рабовласництва з'явилися товарне виробництво і товарний обмін, поступово перетворилася в систему регулярної торгівлі. З'явилися спеціальні місця - ринки, де відбувалися операції з купівлі-продажу товарів. Поступово торгові операції стали виходити за рамки однієї країни, виникла міжнародна торгівля.
У міру зростання виробництва і торгівлі розвивалося грошовий обіг, з'явилися металеві гроші.
Історії відомо два основних типи рабовласницьких господарств - східні і античні.
Східне рабство виникло в IV тис. до н.е. в Давньому Єгипті. До країн з східним варіантом також відносяться Стародавній Китай, Стародавня Індія, Вавилон. Для східного рабства характерними рисами були:
1) переважання не приватної, а колективної власності на землю та інші засоби виробництва - на рабів у формі общинної, державної та храмової власності;
2) основною продуктивною силою в східних рабовласницьких державах були вільні селяни - общинники і ремісники;
3) праця рабів не став переважним над працею вільних виробників, раби в основному використовувалися як домашня прислуга;
4) східне рабство не було класичним, у ньому переплелися громадські та рабовласницькі елементи.
Античне рабовласницьке суспільство характеризувалося більш розвиненими приватновласницькими відносинами.
Античний період хронологічно охоплює першу половину I тис. до н.е.
У період античності рабовласництво досягло повного розквіту. До країн з даним типом рабовласництва відносяться Стародавня Греція та Стародавній Рим.
В античних суспільствах працю рабів став основою існування суспільства. Зростання індивідуальної приватної власності вів до розкладання античної громади. Праця рабів використовувався у всіх сферах соціально-економічного життя античних держав, витісняючи праця вільних громадян. Оскільки велике землеволодіння не допускалося, праця рабів в сільському господарстві Стародавньої Греції не мав значного застосування. Головною сферою використання рабів було ремесло.
Для античних держав були характерні більш високі темпи розвитку суспільного виробництва, а також формування товарно-грошових відносин. У Древній Греції ще відсутня єдина грошова система. У Стародавньому Римі вже була єдина грошова монетна система, що значно сприяло розвитку торгівлі. Економіка як і раніше залишалася натуральною.

3. Причини загибелі рабовласницької системи

У III-IVвв. н.е. господарство Стародавнього Риму починає занепадати.
Причиною кризи стало загострення внутрішніх протиріч.
Рабовласницька система господарювання вичерпала себе. Криза висловився в зниженні обсягів сільського господарства і ремісничого виробництва, сфери товарного обігу, посилення розорення господарств дрібних виробників - вільних селян і ремісників, занепаді великих рабовласницьких господарств. У найбільш розвиненому вигляді даний процес проходив в Римській імперії. Жорстка експлуатація рабів, а також неможливість нескінченного поповнення їх лав у зв'язку з припиненням великих переможних війн, зробили проблему відтворення робочої сили в Римі дуже гострою.
Дешевий і разом з тим низькоефективний працю рабів стримував технічний прогрес. Абсолютна влада над рабами обмежувалася. Заборонялося їх вбивати, передавати рабів у сільській місцевості без землі. Раби отримали право захисту з боку церкви. Виросло значення невеликих господарств. Провідною формою виробничих відносин став колонат. Колонат - це новий спосіб виробництва. Великі земельні наділи ділилися на більш дрібні, до яких стали прикріплювати колонів - дрібних землевласників і рабів, випущених на волю. Колони займали проміжне положення між вільними і рабами і мали певний інтерес в результаті своєї праці.
В останні століття царювання Риму його територія була охоплена народними повстаннями, в яких брали участь не тільки раби, але і вільні селяни, ремісники.
У результаті в V ст. н.е. Стародавній Рим упав під ударами варварів. На його руїнах згодом виникла європейська християнська цивілізація.
Цілі роботи
1. Охарактеризувати господарство первісної доби і перших цивілізацій, визначити основні риси первісного ладу і господарства перших цивілізацій.
2. Визначити значення і дати загальну характеристику основних рис первісного ладу, особливостям давньосхідного і античного рабовласництва.
Питання до семінару
1. Які основні етапи еволюції первісного суспільства можна виділити?
2. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва.
3. У чому полягають причини загибелі рабовласницької системи?
4. Зародження антифеодальних відносин. Система колоната.
Терміни і поняття
Первіснообщинний лад, громада, палеоліт, мезоліт, неоліт, східне рабство, античне рабство, колонат.
Теми рефератів
1. Економічне становище Стародавнього Єгипту.
2. Економіка Стародавнього Вавилону.
3. Економічний розвиток Індії.
4. Господарство Стародавнього Китаю.
5. Економічний розвиток Стародавньої Греції.
6. Економічне становище Стародавнього Риму.
Тести
1. Варіантами розвитку рабовласництва є:
а) середземноморське рабство;
б) східне рабство;
в) північне рабство;
г) античне рабство.
2. Економіка східного рабства характерна для:
а) Стародавній Індії;
б) Древнього Єгипту;
в) Стародавнього Риму;
г) Стародавньої Греції.
3. Економіка античного рабства характерна для:
а) Стародавній Індії;
б) вавилонського царства;
в) Стародавнього Риму;
г) Стародавньої Греції.
4. Виберіть характерні риси східного рабства:
а) рабство носило патріархальний характер;
б) рабство було класичним;
в) використання рабської праці було всебічним;
г) використання рабської праці було одностороннім і непродуктивним.

Тема 3. Становлення і розвиток феодальної системи господарства

1. Основні риси та періодизація феодального господарства

Господарство епохи Середньовіччя (феодальне господарство) характеризується, перш за все, пануванням приватної власності на землю. Основний дохід і можливість вижити люди отримували від землі, яка вважалася основним багатством. Поділ землі відбувався згідно з порядками родового ладу. У ході завоювань поруч з громадою власністю на землю з'являлася і приватна - аллод. Поступово аллод замінювався на іншу форму земельного володіння - бенефіцій, який давався вже не у власність, а тільки в користування за умови несення військової служби. Земля надавалася разом з жили на ній селянами, які зобов'язані були нести феодальні повинності. З часом бенефіцій перетворився на феод. Феод був спадкової земельною власністю представників панівного класу.
Феодальне суспільство епохи Середньовіччя у своєму розвитку пройшло три основні етапи, відповідно до яких історія середньовіччя поділяється на такі періоди:
1) Раннє Середньовіччя (VX ст.). У цей період з'явилися перші паростки феодалізму: земля концентрувалася у вищих верств суспільства; формувався шар залежного селянства
2) Розвинений феодалізм (XI-XV ст.) - Період зрілості феодального господарства. Характеризується утворенням феодальних міст, розвитку внутрішнього ринку, товарного виробництва.
3) Пізніше Середньовіччя (кінець XV-середина XVIII ст.) - Епоха розкладання феодального суспільства, зароджується ринкове господарство.
Для феодальної економіки характерні такі риси:
- Панування великої земельної власності, що знаходилася в руках класу феодалів;
- Поєднання її з дрібними індивідуальними господарствами безпосередніх виробників - селян, часто зберігали в індивідуальній власності основні знаряддя праці, худобу, садибу;
- Своєрідний статус селян, які не були власниками землі, а були її власниками на різних умовах, аж до права спадкового користування;
- Різні форми і ступеня зовнішньоекономічного примусу селян - особиста і поземельна залежність, судове підпорядкування влади феодала, станове неполноправное селянство;
- Переважання аграрного сектора над торговим і промисловим;
- Панування натурального господарства;
- В основному низький рівень техніки і знань, ручне виробництво, що надавало особливого значення індивідуальним виробничим навичкам.
Селяни наділялися землею і мали своє господарство. Користуючись землею феодала як наділом, вони зобов'язані були за це обробляти землю феодала з допомогою своїх знарядь або віддавати йому додатковий продукт своєї праці - ренту. Рента (від лат. - Повертаю, виплачую). Відомі три форми феодальної ренти: відробіткова (панщина), продуктова (натуральні оброк), грошова (грошовий оброк).

2. Середньовічні міста в Європі

Ранній європейський феодалізм обходився без міст і міського господарства. Міста виникають у XI ст. і починають швидко рости. У першу чергу оживають міста, побудовані римлянами: Лондон, Париж, Венеція, Генуя, Неаполь.
Причиною виникнення і швидкого зростання міст було відокремлення ремесла від землеробства. Розвиток ремесла йшло шляхом його спеціалізації.
В умовах феодалізму, коли ринок залишався ще вузьким, ремісник і в місті не відразу знаходив достатню кількість покупців. Західноєвропейські ремісники об'єдналися в цехові організації.
Цех - це об'єднання ремісників однієї чи ряду професій в рамках міста в союзи.
У першу чергу, цеху були об'єднаннями економічного характеру, які виконували завдання організації виробництва і збуту продукції, а також охороняли економічні інтереси ремісників.
Цехова організація була економічно-раціональною в XIII-XV ст. і мала тоді прогресивне значення в розвитку середньовічної промисловості. Але з часом цеху стали стримувати розвиток продуктивних сил. У XIV-XV ст. в Європі почали виникати мануфактури як більш високі форми виробництва. На зміну кустарям-ремісникам прийшли більш організовані великі майстерні.
У XI-XV ст. в країнах Західної Європи інтенсивно розвивалася торгівля, чому сприяв розвиток ремесла та урбанізація.
Торгівля була морської та сухопутної. Велику роль у міжнародній торгівлі грали ярмарки, що з'явилися у XI-XII ст. в Англії, Німеччині, Італії, Франції.
Розширення торгівлі давало можливість накопичення грошових коштів в руках купців і лихварів і виникнення грошового ринку. Різноманітність монетних систем і одиниць породило необхідність операцій з обміну грошей. Так виділилася професія міняв, які займалися також переведенням грошових сум і лихварством. Почали виникати банківські контори.
Також в цей період відбувається зародження податкової системи.
З населення брали земельний податок і податок з душі. Королі і їх намісники об'їжджали країну для збирання податків. Поступово податки ставали постійними, зростали їх ставки. Феодали і духовенство звільнялися від податків. Особливість середньовічної комерції полягала в поєднанні оптової торгівлі з банківськими та кредитними операціями.
У цей період відбувається формування централізованих національних держав в Західній Європі: Франції, Англії, Німеччини.
Цілі роботи
1. Розглянути становлення і розвиток феодальної системи господарства.
2. Виявити особливості економічного розвитку провідних країн Західної Європи: Англії, Франції, Німеччини.
3. Розглянути значення міст для економічного розвитку провідних країн світу в період феодалізму.
Питання до семінару
1. Основні риси та періодизація феодального господарства.
2. Форми землеволодіння та соціально-економічні відносини в епоху Середньовіччя.
3. Середньовічні міста. Розвиток ремесла, торгівлі та грошової системи.
Терміни і поняття
Феодалізм, Аллод, бенефіцій, феод, рента, відробіткова рента (панщина), продуктова рента (оброк), грошова рента, міста, ремесло, цех, цехова організація, національні ринки.
Теми рефератів
1. Економічний розвиток Англії, Німеччини, Франції в період феодалізму.
2. Європейська торгівля в Середні століття: основні шляхи, райони і значення для розвитку національної економіки.
Тести
1.В основі середньовічного господарства лежала:
а) власність феодалів на землю;
б) власність феодалів на маєтки;
в) часткова власність на закріпачених селян.
2. Основними причинами утворення середньовічних міст були:
а) розвиток промислів;
б) розвиток торгівлі;
в) відділення ремесла від землеробства.
3. Які форми феодальної ренти відомі:
а) відробіткова, продуктова, грошова;
б) побори, оброк, панщина;
в) натуральна, монопольна, селянська.
4. Об'єднання ремісників однієї або кількох професій називається:
а) мануфактура;
б) цех;
в) фабрика.
5) У якій країні феодальні відносини тривали з Х ст. по ХУ ст.:
а) Франції;
б) Англії;
в) Німеччини?
6) У якій країні феодалізм проіснував до Х1Х в:
а) Німеччині;
б) Франції;
в) Англії?

Тема 4. Мануфактурний період світової економіки

1. Передумови і наслідки Великих географічних відкриттів

В економічному становленні західноєвропейських держав важливу роль грали Великі географічні відкриття кінця XV - початку XVII ст.
Важливими передумовами Великих географічних відкриттів були:
1) криза Левантійської торгівлі;
2) брак золота і срібла як матеріалізації багатства, металів не вистачало для карбування монет;
3) поява передумов у науково-технічному розвитку: були побудовані нові типи кораблів, сконструйовані барометр, гігрометр, вдосконалено компас і т.д.;
4) створення великих держав і розвиток абсолютизму призвели до можливості організовувати великі морські експедиції з допомогою держави, тому що такі витрати були непосильними для приватних осіб.
До самих Великим географічним відкриттям можна віднести подорожі в 1497-1498 рр.. португальця Васко да Гама, який відкрив морський шлях з Європи до Індії через Атлантичний океан. Генуезець Христофор Колумб, підтримуваний Іспанією, в 1492 р. досяг берегів Північної Америки. Іспанець Фернандо Магеллана здійснив у 1519-1521 р.р. першу навколосвітню подорож.
Великі географічні відкриття мали важливе значення для господарства Західної Європи. Виникли зв'язку між найвіддаленішими землями. Торгові шляхи перемістилися з Середземного моря на океани. Зовнішня торгівля набула в XVI-XVIII ст. світовий характер. Розширився асортимент товарів. Почав формуватися світовий ринок. Великий приплив до Європи золота і срібла призвів до «революції цін», тобто на зміну стабільними цінами в 30-і роки XVI ст. приходять «нові ціни», причому товари першої необхідності подорожчали більше, ніж предмети розкоші.
Одним з результатів Великих географічних відкриттів було створення світової колоніальної системи.
Найбільшими колоніальними державами світу спочатку були Іспанія і Португалія. Дещо пізніше у світовий колонізаційний рух вступили Англія, Франція і Нідерланди, поступово стаючи могутніми колоніальними країнами.
Пограбування колоніальних народів було одним із джерел первісного нагромадження капіталу в країнах Західної Європи. Процес первинного накопичення капіталу в провідних країнах світу здійснювався різними способами. Нідерланди були першою морською і торговою державою, яка зуміла найбільш вигідно на першому етапі скористатися можливостями світової торгівлі та забезпечити приплив капіталу в скарбницю. Але роль лідера незабаром займає Англія, в якій разом з розвитком торгівлі, розвивалася і промисловість. Специфікою країни стає виготовлення і продаж виробів з вовни, яке стало можливим за рахунок обгородження селянських земель. Ці землі відводилися під пасовища. На Францію і Німеччину Великі географічні відкриття зробили менший вплив.

2. Розкладання феодальних відносин. Розвиток мануфактурного виробництва

Розкладання феодального господарства було пов'язано з такими процесами, як розвиток товарного виробництва, посилення майнової та соціальної диференціації, накопичення великих капіталів, розширеного відтворення, перетворення феодальної земельної власності на об'єкт купівлі-продажу, використання найманої праці і т.д.
Значну роль у розкладанні феодального суспільства та становленні індустріального періоду відіграло мануфактурне виробництво, тому що від ролі мануфактури в економічній структурі країни залежало їх економічний розвиток в цілому, господарство XVI-XVIII ст. можна назвати мануфактурним.
Мануфактура - підприємство, засноване на поділі праці, ремісничої техніки, вільнонайманої робочої сили, тобто мануфактуру відрізняють дві ознаки:
1) капіталістична експлуатація (робітник працює на хазяїна мануфактури, отримуючи зарплату);
2) поділ праці (робітник виконує певну операцію, а не готує виріб від початку до кінця).
Не слід вважати, що мануфактурні робочі обов'язково трудилися в приміщенні господаря. Така мануфактура, де виробництво дійсно ведеться в майстерні власника, називається централізованою. Але народжується мануфактурне виробництво зазвичай у формі розсіяною мануфактури - робітники, які трудяться у себе вдома. Саме розсіяна мануфактура переважала у вовняній промисловості в Англії.
Виробничі витрати господаря мануфактури в основному зводилися до плати за сировину та роботу. Основний капітал навіть в централізованій мануфактурі був невеликий. Не було чіткої різниці між робітником і капіталістом. Перевага мануфактури полягало у поділі праці.
Велике значення мало те, що мануфактура означала перехід від індивідуального виробництва до масового.
Технічний прогрес на мануфактурної стадії прискорився і виражався не тільки в спеціалізації інструментів, а й у появі машин, що приводяться в рух силою людини, робочої худоби або падаючої води.
Мануфактури виникали в тих галузях, де рівень спеціалізації і технічного розвитку створював умови для реорганізації виробництва. Такі умови в XVI ст. були в металургії, сукноделии, кораблебудуванні, книгодрукуванні.
Передумови індустріалізації сільського господарства формувалися у трьох основних напрямках: створення буржуазних форм у земельній власності, перетворень земельної ренти на капіталістичну, зростання товарного виробництва.
Європейські країни починають спеціалізуватися на випуску певних товарів, збільшуючи їх обсяги і підвищуючи якість. Операції з продажу та закупівлю такої продукції викликали необхідність появи міжнародних торгових компаній.
Розвиток міжнародної торгівлі породило перші товарні, а потім фондові біржі, які спеціалізувалися на продажу вовни, зерна і т.д.
Бурхливий розвиток світового ринку призвело до вдосконалення форм торгівлі: виникли всесвітньо відомі ярмарки в Амстердамі, Флоренції, Лісабоні, Парижі та ін в кінцевому підсумку всесвітня торгівля привела до утворення світового ринку.
Цілі роботи
1. Показати значення Великих географічних відкриттів, визначити їх причини та наслідки.
2. Розкрити сутність первісного нагромадження капіталу, відбивши особливості цього процесу в провідних країнах світу.
3. Виявити причини розкладання феодальних відносин.
4. Показати роль мануфактурного періоду для світової економіки.
Питання до семінару
1. Великі географічні відкриття та їх економічні наслідки.
2. Первісне нагромадження капіталу та особливості цього процесу в провідних країнах світу.
3. Розкладання феодальних відносин.
4. Становлення і розвиток мануфактурного виробництва.
Терміни і поняття
Великі географічні відкриття, «революція цін», процес первісного накопичення капіталу, обгородження, мануфактура.
Теми рефератів
1. Становлення світового ринкового господарства.
2. Особливості мануфактурного виробництва Англії, Франції, Німеччини.
З. Розвиток мануфактур Голландії.
4. Значення мануфактурного періоду в історії людства.
Тести
1. Основні причини Великих географічних відкриттів:
а) пошук нових торгових шляхів;
б) гостра нестача золота і срібла;
в) матеріально-технічні відкриття;
г) все перераховане вище.
2. Первісне нагромадження капіталу в Голландії пов'язане з:
а) розвитком торгових відносин;
б) аграрним переворотом;
в) високими податками.
3. Мануфактура - це підприємство, засноване на:
а) поділі праці;
б) примусову працю;
в) ремісничій техніці.
4. Ініціаторами перших відкриттів були:
а) японські та китайські мандрівники;
б) португальські та іспанські мореплавці;
в) англійські і німецькі дослідники.
5 Первісне нагромадження капіталу у Франції пов'язано з:
а) розвитком торгових відносин;
б) аграрним переворотом;
в) високими податками.
6 Процес первинного накопичення капіталу в Англії пов'язаний з:
а) розвитком торгових відносин;
б) аграрним переворотом;
в) високими податками.
7. Яке значення мали Великі географічні відкриття:
а) виникли зв'язку між найвіддаленішими областями, регіонами;
б) виникли феодальні відносини;
в) почала створюватися колоніальна система?

Тема 5. Епоха переходу до індустріального суспільства (кінець XVIII-II половина XIX ст.)

1. Економіка Англії в ХУШ-Х1Х ст.

Трансформація економічних відносин, яка призвела до встановлення капіталістичного устрою, почалася в провідних країнах світу з капіталізації сільського господарства. Важливим стимулятором цього процесу стали аграрні перетворення. Крім того, їх проведення стало для деяких країн джерелом первісного накопичення капіталу.
Першою країною, в якій стався аграрний переворот, була Англія. Англійська буржуазна революція (1642-1648 рр.). Знищила основні феодальні перепони для розвитку капіталізму і перетворила феодальну власність на землю в капіталістичну, приватну. Знищені були застарілі правові норми, що регулювали розвиток торгівлі і промисловості, залишки цехового ладу.
Одночасно були створені більш сприятливі умови для зовнішньої торгівлі, взагалі для завершення процесу первісного нагромадження капіталу.
Сільське господарство
Наприкінці ХVІІІ ст. сільське господарство забезпечувало потреби Англії в продуктах харчування, але з кінця ХVIII ст. воно почало відставати від розвитку промисловості; продукти харчування у все більших розмірах стали ввозитися з-за кордону. Порушення торгових зв'язків Англії під час війни з Наполеоном призвело до різкого зростання цін на хліб, що викликало збільшення зернового виробництва.
Згідно з прийнятими в 1814 р. «хлібним законам» ввезення іноземного хліба до Англії заборонявся до тих пір, поки ціна не перевищить певного рівня. Таким чином, під натиском землевласників і фермерів Англія почала здійснювати не тільки промисловий, але й аграрний протекціонізм.
Відміна «хлібних законів» означала послаблення протекціонізму. У 50-і роки були скасовані взагалі будь-які обмеження в зовнішній торгівлі, і Англія проголосила економічну політику фритредерства (свободи торгівлі). Розширення зовнішньої торгівлі здійснювалося за рахунок колоніальних країн, сировинні ресурси яких були важливим чинником промислового розвитку Англії. У результаті первісного накопичення капіталу до середини ХУШ ст. були створені передумови для подальшого швидкого розвитку капіталізму: створено ринок робочої сили, значні накопичення капіталу, широкий внутрішній ринок. Розвиток мануфактури досягло своєї вершини, створивши одночасно передумови для переходу до машинного виробництва: детальне поділ праці, спеціалізацію інструментів, спрощення трудових процесів.
У 60-ті роки ХУШ ст. в Англії почався промисловий переворот, тобто процес зміни мануфактури фабрикою. Сутність промислового перевороту характеризується двома особливостями:
1. Технічною революцією, пов'язаної з впровадженням машинного виробництва і заміною їм ручної праці;
2. Змінами в соціальній сфері, що виражаються в реальному підпорядкуванні праці капіталу, і виникненні двох основних класів капіталістичного суспільства - буржуа і пролетарів.
Головним змістом промислового перевороту є капіталістична індустріалізація. Вона починається в Англії з легкої промисловості, точніше, з бавовняної, як наймолодший.
Був винайдений ткацький верстат, який замінив ручну працю 40 ткачів (1785 р. - Едмунд Картрайт).
Цим було завершено процес створення машинної бази в текстильній промисловості. Машини поступово впроваджуються в сукноделие, полотняне і шелкоткацкое виробництво.
Справжній переворот розпочався з винаходом Уаттом в 1784 р. парової машини, що стала універсальним двигуном, який застосовується в різних галузях промисловості і, в першу чергу, в текстильній. Поява парової машини викликало швидкий розвиток вуглевидобутку та металургії.
Транспортна проблема почала вирішуватися тільки з будівництвом залізниць, появою парового, річкового і морського транспорту. Перша залізниця (61 км.) Була побудована в 1825 р.
Завершився промисловий переворот винаходом ряду найпростіших верстатів (токарного, стругального). З цього часу машини стали проводитися машинами, а не вручну.
У результаті промислового перевороту в Англії була створена адекватна капіталізму машинна база і остаточно переміг капіталістичний спосіб виробництва.

2. Економічний розвиток Франції

Розвивається з XVI ст. у Франції капіталістичний уклад до кінця ХVIII ст. прийшов у різке протиріччя з пануючим феодальним ладом, який стримує розвиток капіталізму. Це послужило головною економічною причиною Французької буржуазної революції 1789 р.
З перших же днів революції найбільш актуальним стало аграрне питання.
У серпні 1789 р. Установчі збори була прийнята Декларація прав людини і громадянина, яка серед іншого оголошувала приватну власність священною і недоторканною.
Найбільш великим завоюванням революції при якобінцях (1793-1794) було проведення трьох декретів з аграрного питання.
Головним результатом цього законодавства стало те, що феодальна власність була сильно підірвана, а селяни отримали землю у приватну власність. Феодально залежні селяни ставали вільними. Клас феодалів зникав, а земля переходила у власність селян. Створилася дрібна селянська власність і панівним типом стало парцелярного селянське господарство.
З 1799 р. була встановлена ​​диктатура Наполеона.
Наполеон проводив політику протекціонізму, підтримував розвиток промисловості і торгівлі. Це був період початку промислового перевороту.
У Франції не було такої хвилі винаходів, як в Англії, і промисловий переворот здійснено головним чином за рахунок масового привозу англійських машин.
До середини ХIХ ст. промислова революція проходила в основному за рахунок легкої промисловості, крім текстильної, вона торкнулася також цукрову промисловість, скляну, порцелянову.
З 1850-60 рр.. важка промисловість почала розвиватися більш швидкими темпами.
З винаходів того часу, особливо важливе значення мають роботи Мартена (1865) в області сталеливарного виробництва. Успіхи металургії дозволили інтенсивніше здійснювати залізничне будівництво, яке в свою чергу, давало поштовх розвитку металургії. Держава заохочувала залізничне будівництво.
У середині ХІХ ст. Франція була другою після Англії країною за рівнем промислового розвитку. Однак, на відміну від Англії, промисловий переворот здійснювався тут набагато повільніше, що пояснювалося більш низькою концентрацією виробництва і капіталу.
У 70-ті роки ХІХ ст. темпи промислового розвитку знизилися через зростання внутрішнього ринку і великого відволікання капіталу у вигляді вивезення його за кордон. Вивіз капіталу пояснювався невигідністю його вкладення в промисловість в умовах вузького ринку і, в свою чергу, уповільнював промисловий розвиток. Вузькість ж внутрішнього ринку в чималій мірі була обумовлена ​​деякими особливостями розвитку сільського господарства.
Французька буржуазна революція створила дрібну селянську земельну власність. У середині ХІХ ст. сільське господарство Франції являло дрібноселянське господарства, які застосовували в основному власну працю і провідні полікультурне господарство з метою задоволення своїх потреб.
З середини ХІХ ст. в сільському господарстві прискорився розвиток капіталізму, посилився процес концентрації та централізації виробництва і капіталу, в результаті чого на перше місце висунулися нечисленні великі фермерські капіталістичні господарства, при руйнуванні сотень тисяч дрібних селянських господарств.
Значно відстаючи за рівнем промислового розвитку від Англії, Франція була попереду за ступенем розвитку позичкового капіталу.
Ще в монополістичну епоху у Франції яскраво проявилися риси лихварського капіталізму.
Основою банківської системи був Французький емісійний банк, що мав велику кількість філій в різних частинах країни. Через нього уряд отримував позики, реалізуючи облігації.
За обсягом зовнішньоторговельних операцій в епоху промислового капіталізму Франція була на II місці після Англії. В її експорті переважали традиційні товари: предмети розкоші, вовняні і шовкові тканини, вироби галантереї і парфумерії, вина, фрукти.
Імпортувала Франція переважно промислове сировина (бавовна, вироби), а також машини та обладнання.
В кінці XIX ст. Франція повернулася до промислового протекціонізму.
Розвиток зовнішньої торгівлі і початок вивезення капіталу посилили колоніалістської тенденції. У 50-60 роки ХІХ ст. Франція здобула Індокитай, проникла в Алжир, Китай.

3. Економічний розвиток Німеччини в епоху промислового капіталізму

З ХVI ст. до кінця ХVIII ст. Німеччина була однією з найвідсталіших країн Європи і в економічному, і в політичному відношенні. Тільки в середині XVIII ст. з'явилися перші найпростіші капіталістичні мануфактури, проте в сільському господарстві, особливо на сході країни, безроздільно панував феодалізм.
На початку ХІХ ст. Німеччина стала виходити з економічної кризи; поштовхом цьому послужила французька революція і наполеонівські війни.
Вступивши на німецьку територію, французи скасували феодальні привілеї і звільнили селян від несення феодальних повинностей.
Німеччині потрібно більше 40 років для звільнення селян від кріпосної залежності, а отже сільського господарства від феодалізму. Процес звільнення селян почався в 1807 році. Уряд прийняв закон, згідно з яким скасовувалася особиста залежність селян від поміщиків, але усі повинності, пов'язані з поземельних відносин, зберігалися. Селяни повинні були викуповувати повинності або залишати поміщикам частину землі. Такий варіант аграрних перетворень отримав назву «прусський» шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві.
У 20-ті роки ХІХ ст. наступив період деякого економічного пожвавлення. Воно виявилося в основному у металургійній та текстильної промисловості. З'явилися перші фабрики, почала розвиватися торгівля всередині Німеччини.
Розвиток торговельних зв'язків, збільшення ринку дали поштовх розвитку промисловості і сприяли промисловому перевороту.
Перші промислові успіхи посилили економічне значення німецької буржуазії, а це зумовило її зростаюче прагнення отримати і політичну владу.
У 50-60 р.р. ХІХ ст. в Німеччині розвернувся промисловий переворот і вона перетворилася з аграрної в аграрно-індустріальну країну.
Стрибкоподібне, дуже інтенсивний промисловий розвиток Німеччини в 50-60 р.р. було засновано на застосуванні новітньої техніки та обліку винаходів в інших країнах.
У ці роки з'являється в чотири рази більше всіляких акціонерних підприємств, ніж за попередні 20 років.
За потужністю парових машин до 1870 р. Німеччина обігнала Францію, поступившись тільки Англії.
Зародилося і швидко розвивалося власне машинобудування. Великі успіхи робили металургія і видобуток кам'яного вугілля.
Успішно розвивалася текстильна промисловість, цукрова промисловість, що стала експортною галуззю. Почала розвиватися хімічна промисловість. За структурою зовнішньої торгівлі Німеччина наближалася до типу індустріальних країн.
Цілі роботи
1. Розкрити епоху переходу до індустріального суспільства.
2. Показати особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві.
3. Виявити передумови промислових переворотів.
Питання до семінару
1. Особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві в Європейських країнах.
2. Особливості розвитку капіталізму в США.
3. Передумови промислової революції.
4. Промислові перевороти в Англії, Франції, Німеччини, США.

Терміни і поняття
Капіталізм, «прусський шлях» розвитку капіталізму в сільському господарстві, «американський шлях» розвитку капіталізму в сільському господарстві, політика фритредерства, політика протекціонізму, промислова революція, промисловий переворот.
Теми рефератів
1. Промисловий переворот в Англії.
2. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині.
3. Промисловий переворот в США.
Завдання для самостійної роботи
Скласти порівняльну таблицю про проходження промислового перевороту в провідних країнах світу.
Тести
1. У період промислового перевороту були створені:
а) парова машина;
б) лінія з виробництва, переробки і передачі електроенергії;
в) перший автомобіль;
г) почалося будівництво залізниць.
2. Особливістю якої країни була рано почалася спеціалізація сільського господарства:
а) Франції;
б) Англії;
в) Німеччині.
3) «Прусський» шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві полягав:
а) у передачі селянам землі без викупу;
б) селяни повинні були викуповувати землі або залишати поміщикам частину землі;
в) в освіті вільних мелкоземельних селянських володінь.
4. «Американський» шлях розвитку капіталізму в сільському господарстві полягав у:
а) передачі селянам землі без викупу;
б) селяни повинні були викуповувати землі або залишати поміщикам частину землі;
в) спеціалізації сільського господарства.
5. Політика фритредерства - це:
а) державна політика, спрямована на вільні торговельні відносини;
б) державна політика, спрямована на захист національного виробника;
в) державна політика невтручання в економіку.
6. Політика протекціонізму - це:
а) державна політика, спрямована на вільні торговельні відносини;
б) державна політика, спрямована на захист національного виробника;
в) державна політика невтручання в економіку.

Тема 6. Господарство провідних країн світу в останній третині ХІХ - початку ХХ століття

1. Прогрес світової науки, техніки і технології виробництва

Індустріалізація в розвинутих країнах світу здійснюється на основі науково-технічної революції.
Відкриття в галузі математики, фізики, хімії та інших наук сприяли технічному прогресу, винаходу оригінальних машин, механізмів, приладів, які масово запроваджувалися у виробництво.
Найважливіші винаходи:
1). Створення технічної лінії з виробництва, передачі та споживанню електроенергії. Це стало можливим після винаходу динамо-машини (Сіменс - Німеччина, 1867), генератора електроструму (Едісон, США, 1883), трансформатора для передачі електроструму на відстані (1891), електродвигуна.
Були винайдені електроплавильних піч (1877), електрозварювання металів (1887), електрична залізниця - трамвай (1879), електролампа (1886);
2). У 80-90 рр.. були відкриті та удосконалено інші види енергії:
-Винахід двигунів внутрішнього згоряння: карбюраторного (Отто, Німеччина - 1887);
-Дизельного (Дизель, Німеччина - 1893);
3). Двигуни внутрішнього згоряння в 80-х рр.. були вдосконалені. На їх базі німецькі винахідники Даймлер і Бенц створили автомобіль, який мав велике техніко-економічне значення.
4). Відкриття в галузях виробництва хімічної продукції (синтетичні барвники, кислоти, фарби, лікарські, парфумерні та інші вироби) дали поштовх для прискорення розвитку хімічної промисловості.
5). Велике економічне значення мали технічні вдосконалення в металургії - спосіб виробництва сталі, впровадження мартенівської печі, які підвищували продуктивність праці.
6). Важливі впровадження були в технічній сфері легкої, поліграфічної та інших галузях виробництва (автоматичний ткацький верстат, вдосконалений токарський та металорізальний механізми).
Темпи технічного прогресу були вражаючими, їх важко переоцінити. Технічні та технологічні відкриття підвищили ефективність праці, почалося масове виробництво товарів, знижувалася їх собівартість.
Структурні зміни останньої третини ХІХ - початку ХХ ст. обумовлені змінами у галузевій структурі машинної індустрії. І провідними галузями стали:
- Виробництво електроенергії, продукції, органічної і неорганічної хімії, добувної, металургійної, машинно-транспортної промисловості.
Розвивалися нові галузі:
- Сталеливарна, нафтовидобувна, нафтопереробна, електротехнічна, автомобільна.
Посилився процес концентрації промислового і банківського капіталу, який охопив усі галузі економіки. У промисловості і банківської сфері виникають і розвиваються монополістичні об'єднання.
Монополія (від грецького - mono - один, polio-продаю) - великі підприємства, об'єднання підприємств, які виробляють переважну кількість продукції певного виду, завдяки чому обмежують конкуренцію, займають домінуюче становище на ринку, впливають на процес ціноутворення і отримують високі (монопольні) прибутки .
У цей період відбувається формування світового ринку. Відбувається вивіз капіталу з колоніально залежних країн. Економічне поділ світу досягло своєї вершини.

2. Економічне зростання США і Німеччини

США
У кінці XIX століття високими темпами розвивалася економіка США. Вони вийшли на перше місце в світі за обсягом промислової продукції, обігнали Англію, яка втратила роль «фабрики світу». Економічному зростанню сприяли зовнішня політика держави - високі митні тарифи на ввезення готової продукції і повна свобода ввезення іноземних капіталів, яка підтримувалася високим зростанням прибутків. Це приваблювало європейські, в першу чергу, англійські, капітали. США в 1867 р. розширила свої володіння шляхом купівлі у Росії Аляски за 6,7 млн. $. Велика увага приділялася будівництву залізниць. Швидкими темпами розвивалося важка промисловість.
У 1913 р. - був вперше застосований конвеєрний спосіб виробництва на автозаводі Форда.
Монополізація сприяла ефективнішому управлінню виробництвом, але поступово монополії зосередили у своїх руках велику економічну владу. Уряд США було вимушено прийняти антимонопольне законодавство.
Німеччина
Індустріалізація кінця XIX - початку XX століття вивела Німеччину на II місце після США і I місце в Європі. Основною причиною була перемога у франко - прусської війни (1870 - 1871 рр..), Німеччина ліквідувала роздробленість, митні бар'єри і т.д. Це призвело до розвитку внутрішнього ринку країни.
Масово виникали заводи і фабрики, впроваджувалися новітні досягнення науки і техніки.
Особливістю розвитку німецької промисловості була її мілітаризація (державні замовлення на зброю, боєприпаси). Інтенсивне залізничне будівництво стимулювало розвиток металургії, добувної промисловості. Успішно розвивалися нові галузі промисловості: хімічна, машинобудівна електротехнічна.
Обмеженість своїй території, а також незначна кількість колоніальних володінь змушувало німецьких підприємців підвищувати продуктивність праці, знижувати собівартість продукції, домагаючись її високої якості, щоб перемагати на світовому ринку товарів. Відсутність ринків сировини та збуту зумовило агресивність Німеччини. Це стане однією з причин Першої світової війни.

3. Основні фактори промислового відставання Англії і Франції

Англія
У кінці XIX століття в Англії почалися знижуватися темпи промислового виробництва. Англійська промисловість почала втрачати іноземні ринки збуту.
Головною причиною економічного відставання було поступове моральне старіння виробничої бази англійської промисловості. Необхідна була технічна модернізація. Поступово почали розвиватися галузі технічної промисловості, особливо сталеливарна, електротехнічна і хімічна. Особливістю Англії була велика кількість колоній.
Франція
Протягом XIX століття Франція займала II місце в Європі, після Англії, але до кінця XIX століття опинилася на IV.
Причиною була поразка у франко-прусській війні. Вона була зобов'язана виплатити 5 млрд. франків, віддати провінції Ельзас і Лотарингію. У промисловості також було необхідно міняти обладнання. Існуючі проблеми в сільському господарстві також стримували розвиток економіки. Франція залишалася аграрною країною, сільське господарство переважало над промисловістю. В аграрному секторі зберігався велику питому вагу дрібних господарств (71%), більшість з яких не мали можливості використовувати технічні та удосконалення, а тому з працею витримували конкуренцію американських фермерів.
На світовий ринок Франція виходила в основному з пропозицією предметів розкоші: дорогими тканинами, парфумами, косметикою, одягом, ювелірними виробами.
На початку ХХ сторіччя боротьба між індустріальними країнами за переділ сфер впливу світових досягла свого апогею і призвела до Першої світової війні (1914 -1918 рр..). Основною причиною Першої світової війни було наступне:
На початку ХХ століття співвідношення сил між великими державами прийшло у гостру суперечність з тим поділом світу, яке склалося в кінці ХІХ століття.
Зокрема, одна з капіталістичних розвинених країн Європи - Німеччина була обділена колоніями. Головними питаннями було перерозподіл зон впливу, в першу чергу джерел сировини, сфер вкладення капіталу, початок якому поклала Перша світова війна.
Цілі роботи
1. Розкрити значення прогресу світової науки, техніки і технології виробництва.
2. Охарактеризувати становище Англії на межі ХІХ-ХХ ст., Виявити причини втрати світової першості.
3. Розглянути стан Франції в к. XIX - н. XX ст., Виявити причини промислового відставання.
4. Пояснити причини швидкого економічного підйому Німеччини.
5. Виявити економічні причини Першої світової війни.
Питання до семінару
1. Науково-технічні відкриття к. XIX - н. XX ст. та їх вплив на економічний розвиток світу.
2. Індустріалізація в США (к. XIX - н. XX ст.).
3. Економічне зростання Німеччини в к. XIX - н. XX ст.
4. Економічний розвиток Англії в к. XIX - н. XX ст.
5. Економічний розвиток Франції в к. XIX - н. XX ст.
Терміни і поняття:
Епоха індустріалізації, науково-технічна революція, монополія, картель, синдикат, трест, концерн, міжнародний поділ праці, світовий ринок, міжнародна торгівля, міжнародні міграційні процеси.
Теми рефератів
Міжнародні економічні відносини в XIX - н. XX ст
Тести
1. Після завершення промислового перевороту розвинуті країни вступили в епоху:
а) первісного накопичення капіталу;
б) індустріалізації;
в) мілітаризації.
2. Які нові галузі з'явилися в к. ХІХ - н. ХХ ст.:
а) автомобільна;
б) кораблебудування;
в) електротехнічна;
г) машинобудування.
3. Головна причина економічної відсталості Франції в к. ХІХ - н. ХХ ст.:
а) військові виплати;
б) внутрішня політика держави;
в) модернізації техніки.
4. Під час індустріалізації відбувається:
а) концентрація виробництва;
б) виникнення нових галузей;
в) посилення ролі держави в економіці.
5. Економічному зростанню США в к. ХІХ - н. ХХ ст. сприяло:
а) збільшення земель;
б) зовнішня політика держави;
в) мілітаризація промисловості.
6. Головна причина економічної відсталості Англії в к. ХІХ - н. ХХ ст.:
а) велику кількість колоній;
б) фізичне і моральне старіння техніки;
в) військові виплати.
7. Економічному зростанню Німеччини в к. ХІХ - н. ХХ ст. сприяло:
а) збільшення колоній;
б) ліквідація феодальної роздробленості;
в) застосування новітніх досягнень НТП.
8. Найважливішими винаходами в період індустріалізації були:
а) винахід електролампи;
б) винахід парових двигунів;
в) винахід двигунів внутрішнього згоряння;
г) будівництво залізниць.

Тема 7. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період

1. Економічні наслідки Першої світової війни для провідних країн світу

Перша світова тривала з літа 1914 р. по осінь 1918 р.
Вона принесла людству важкі економічні, матеріальні і моральні втрати, численні жертви, призвела до загострення міждержавних економічних відносин. Мілітаризація економіки воюючих країн, їх господарська замкнутість, заміна ринкових відносин неринковими, державне регулювання економіки досягло небаченого рівня. Основні бойові дії Першої світової відбувалися на європейському континенті, де були розташовані головні центри фінансової науки, промисловості і сільськогосподарського виробництва.
Наслідки війни для країн світу:
США воювали на боці Антанти. Підтримували торговельні відносини з усіма воюючими країнами.
Англія - ​​країна-переможець, війна послабила її економіку, збільшила відставання від США. Збільшився державний борг. Світовий фінансовий центр перемістився з Лондона в Нью-Йорк. Одночасно Англії вдалося збільшити свої колоніальні володіння. Вона частково компенсувала свої втрати за рахунок німецьких воєнних репарацій.
Франція - ще більше постраждала в роки війни. Було зруйновано або вивезено фабрично-заводське обладнання, транспортні засоби. Витрати на війну підірвали стабільність французької валюти.
Одночасно почалося індустріалізація економічно відсталих південних районів, які не були окуповані. Успішно розвивалася промисловість, застосовувалися нові технології, розширювалася сільськогосподарське виробництво.
Німеччина - внаслідок війни опинилася у важкому стані, вона була позбавлена ​​всіх своїх колоній, зобов'язана відшкодувати у формі репарацій збитки, завдані урядам і окремим громадянам країн Антанти. Внаслідок цього життєвий рівень людей різко погіршився. Німеччина опинилася на грані катастрофи. Економіка Німеччини збанкрутувала.
Стурбовані економічним становищем Німеччини, США, Англія і Франція, вирішили оздоровити її економіку. Був розроблений план Дауеса, який потім був замінений планом Юнга.

2. Світова економічна криза 1929 - 1933 рр.. і економічні причини Другої світової війни

Настало циклічне падіння виробництва на рубежі
20-30-х рр.. ХХ століття вилилося в економічну катастрофу, найбільшу в історії індустріального суспільства. Економічна криза 1929 - 1933 рр.. увійшов в історію як Велика Депресія. Розглянемо, як проходив цей період у провідних країнах.
США
Першою ознакою економічної кризи можна вважати різке падіння цін на акції Нью-Йоркській біржі 24 жовтня 1929 Біржовий крах розорив багато тисяч власників цінних паперів (на 1.10.1929 р. їх вартість становила 90 млрд. $, а в березні 1933р -
19 млрд. $).
Криза охопила, в першу чергу, важку індустрію. Відразу ж почався небачений в історії спад промислового виробництва і торгівлі. Так, випуск автомобілів, виплавка чавуну і сталі скоротилися на 80%.
У цілому, все промислове виробництво, національний дохід, торгівля скоротилися вдвічі, імпорт і експорт - на 75%.
За роки Великої Депресії збанкрутувало 130 тис. фірм, 19 компаній, 5760 банків. Мільйони громадян постраждали, втратили своє майно, накопичення, робочі місця. Криза призвела до небувалого зростання безробіття - 17 млн. чоловік.
Був криза надвиробництва - щоб скоротити падіння цін, виробники знищували вироблену раніше продукцію.
Економічна криза в США збільшився і невірними діями уряду, яке відмовилося від втручання в економічне життя.
Німеччина
Для неї криза мала катастрофічні наслідки. Незважаючи на досягнення у промисловості (за планом Дауеса), країна знову опинилася в глибокій кризі. Різко скоротилося промислове виробництво, з'явилася велика кількість банкрутів (близько 30 тис. підприємств).
Деякі галузі перестали існувати (наприклад, сталеливарна), катастрофічно зменшився експорт (у п'ять разів), кількість безробітних у Німеччині досягла 8 млн. чоловік. Німеччина не мала можливості виплачувати репарації. Навіть план Юнга не зміг допомогти. Економічна криза тривав у Німеччині до початку 1934 р. Внаслідок кризи до влади прийшов один із найжорстокіших політичних режимів - нацистський.
Англія
Економічна криза почався дещо пізніше (в кінці 1929 р). Найбільші труднощі виникли у зв'язку перервою в реалізації товарів. Зупинилися тисячі підприємств, зростала кількість безробітних, були труднощі з кредитуванням.
Англійський уряд своєчасно вжив заходів, спрямовані на подолання негативних явищ і оздоровлення економіки.
За участю держави відбувалася концентрація виробництва, встановлювався контроль над випуском продукції, її реалізацією та цінами. Це робилося з допомогою примусових санкцій, кредитних привілеїв. Виходу із кризи сприяла зовнішньоекономічна політика держави.
У 1931 р. був створений "стерлінговий блок", до якого входило 25 держав. Вони допомагали Англії прискорити вихід з кризи.
Оздоровленню економіки сприяла ліквідація в 1931 р золотого стандарту фунта стерлінга. До початку 1934 р економічна криза в Англії закінчився. Рівень промислового виробництва досяг довоєнного.
Франція
У 1929 р. змогла уникнути руйнівних дій світової економічної кризи. Але в 1930 р. Велика Депресія охопила і її.
Економічна криза була затяжною і тривав до 1936 р. Найбільший удар припав по легкій промисловості і аграрному сектору.
Кількість безробітних не перевищувало 1 млн. чоловік. Велике значення для виходу з кризи для Франції мали колонії, де вона могла збувати в обмін на дешеву сировину і сільськогосподарську продукцію свої не реалізовані промислові товари. Але рівень 1929 р. так і не був досягнутий.
Антикризова програма, яка допомогла США вийти з кризи отримала назву «Новий курс» Ф. Рузвельта. Новий президент США Франклін Рузвельт, який прийшов до влади в 1932 році, побудував свою програму на основі вчення англійського економіста Дж.Кейнса про необхідність втручання держави в економіку з метою стимулювання інвестицій та пом'якшення криз. Саме з цього часу починається державне регулювання економіки і теоретично була обгрунтована можливість макроекономічного регулювання.
Мета роботи
1. Розглянути економічні причини і наслідки Першої світової війни для провідних країн світу.
2. Виявити причини світової економічної кризи 1929-1933 рр.. та його особливості в США, Німеччині, Англії, Франції.
3. Охарактеризувати становище провідних країн світу напередодні Другої світової війни.
Питання до семінару
1. Економічні наслідки Другої світової війни.
2. План Даеуса і його наслідки.
3. Господарство розвинутих країн у 20-ті роки XX ст.
4. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
Терміни і поняття
Перша світова війна, план Даеуса, план Юнга, світова економічна криза, «Новий курс» Рузвельта, макроекономіка, кейнсіанство, мілітаризація економіки.
Теми рефератів
1. Господарство розвинутих країн світу в 1920-і рр..
2. Причини і наслідки Світового економічної кризи 1929-1933 рр.. у провідних країнах світу.
Тести
1. Причини, які призвели до першої світової війни:
а) світова економічна криза;
б) невдоволення Німеччини поділом сфер впливу між країнами;
в) співвідношення сил на світовій арені загострило протиріччя
2) Світова економічна криза 1929 - 1933 рр.. почався з:
а) спаду торгівлі;
б) різкого падіння цін на акції на Нью-йоркській фондовій біржі;
в) зростання безробіття в Лондоні.
3) З якої країни розпочався Світова економічна криза:
а) Німеччині;
б) США;
в) одночасно в Англії та Франції?

Тема 8. Господарство провідних країн світу після Другої світової війни

1. Економічні наслідки Другої світової війни для провідних країн світу

Друга світова війна тривала з 1939 р. по 1945 р.
Результатом війни було знищення, демонтаж індустріальних господарств Німеччини, Франції, Японії, багатьох менших індустріальних країн Європи. Частково було знищено господарство Англії. Крім прямих військових руйнувань, знесенню піддалося виробниче обладнання, машини і механізми, зупинилося оновлення виробничих потужностей, мав місце вивіз фабрично-заводського обладнання з переможених країн переможцями.
Повоєнне становище провідних країн:
Німеччина
Військове виробництво під час війни було основою виробництва. Кількість працюючих у військових галузях становило 5 млн. чол. Потреба в робочій силі нацисти задовольняли за рахунок примусової праці військовополонених, мільйонів депортованих з окупованих країн.
Економіка Німеччини втратила ознаки ринкової, перетворилася на варварську індустріально - мілітаризовану економічну систему, яка виробляла величезна кількість зброї, спрямовуючи його на масове знищення людей. Незважаючи на загальну мілітаризацію, німецька економіка не могла повністю задовольнити потреби фронту. З другої половини 1944 р. промисловість і сільськогосподарське виробництво різко знижуються, настає економічний крах.
Англія
Пережила гітлерівське вторгнення, бомбардуванням піддавалися англійські міста. Були блоковані морські комунікації, окупований ряд колоній, втрачено значну частину торгового і військово-морського флоту. Витрати Англії на війну становили 25 млрд. фунтів стерлінгів. Державний борг зріс утричі.
Франція
Незважаючи на значний економічний потенціал у роки Другої світової війни, також зазнала великих збитків. У червні 1940 р вона була окупована Німеччиною.
За роки війни Франція втратила 1.1 мільйонів чоловік убитими. Рівень промисловості і виробництво сільськогосподарської продукції скоротилося у два рази. 600 тисяч французів фашисти вивезли на каторжні роботи до Німеччини. Більшість шахт, електростанцій, суднобудівних заводів було зруйновано. Франція втратила весь торговий і військово-морський флот. Розпалася французька колоніальна система. Загальні витрати Франції на війну склали 1440 млрд. довоєнних франків.
Японія
Виступала у війні на боці гітлерівської коаліції. Війна сприяла перетворенню Японії в індустріально-аграрну країну, збільшення частини важкої промисловості. Але війна важким тягарем лягла на плечі японського народу. Військові витрати здійснювалися за рахунок проїдання національного багатства. Після скидання американських атомних бомб на міста Хіросіму і Нагасакі в серпні 1945 р, Японія капітулювала.
США
Єдиною індустріальною країною, яка під час війни пережила справжній економічний підйом, були США. Більш того, в США було здійснено технологічний прорив, який забезпечив країні лідерство у наступні десятиліття.
Ще до вступу у війну США давали в борг чи оренду зброю, боєприпаси, стратегічну сировину, продовольство та ін матеріальні ресурси країнам антигітлерівської коаліції.
Ленд-ліз - широкомасштабна система допомоги США країнам-союзникам, став одним з найбільших джерел збагачення країни в роки Другої світової війни.
Ленд-ліз забезпечив масовий збут американських товарів і продуктів на зовнішньому ринку. Війна змінила структуру американської економіки. За роки війни ще більше зросла роль держави. За час війни в США сконцентрувалося 2 / 3 світових запасів золота, що вплинуло на механізм міжнародних валютних відносин.
Після Другої світової війни почалося відродження ринкових господарств розвинутих європейських країн шляхом їх американізації.
Напрямок американізації:
1). Американізація світової валютної системи;
2). вивіз американських товарів;
3). широкомасштабне кредитування, як держави, так і приватне;
4). інвестування виробничих процесів;
5). перебудова індустріальних структур, особливо в Німеччині і Японії, під безпосереднім контролем США;
6). розвиток світової торгівлі, де важливу роль у повоєнні роки грала і Англія.
Наслідком війни і важливим початком на шляху до оновлення індустріального світового господарства стали міжнародні валютні угоди, підписані в червні 1944 р. представниками 44 країн на валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі.
Було вирішено створити Міжнародний валютний фонд, прийняті основні правила міжнародних валютних відносин, створений Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який, поряд з МВФ, став грати роль міжнародного кредитного центру.

2. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку в II половині ХХ століття. Формування трьох центрів економічного розвитку: США, Японії, країн Західної Європи

Після Другої світової війни світове господарство включало 3 підсистеми: господарство економічно розвинених країн, держав так званого соціалістичного табору і країни, що розвиваються, які утворилися в основному після розпаду колоніальної системи. Головною тенденцією в економічному розвитку всіх країн була індустріалізація. Змінилася структура національних держав. Важливими показниками розвитку світового господарства були розвиток НТП, подальше поглиблення всесвітнього поділу праці, інтернаціоналізація виробництва. Сформувалася світова інфраструктура - комплекс галузей, які обслуговували міжнародні економічні відносини (транспортна система, мережа інформаційних комунікацій тощо).
Розширилися і набули нового змісту всі форми міжнародних економічних відносин. Для господарського розвитку характерним було посилення взаємозв'язків між усіма країнами
Економічно розвинені країни в другій половині ХХ століття перейшли до якісно нового етапу економічного розвитку. Був здійснений різкий переворот в інвестиційній сфері на користь масового споживання і соціальної інфраструктури. Характерною особливістю було зростання у виробництві ролі НТП, застосовувалися механізація та автоматизація виробництва, нові технології.
Це дало можливість звільнити значні трудові ресурси з матеріальної сфери виробництва і використовувати їх у сфері послуг. На тлі структурних змін у виробництві спостерігалося зростання рівня життя населення.
Найбільш динамічно розвивалася промисловість, виникли нові галузі: аерокосмічна, радіоелектронна і т.д.
У сільському господарстві - зменшилася кількість населення, зайнятого в сільському господарстві, широко застосовувалися досягнення НТП, посилилася концентрація виробництва, сільське господарство стало індустріальної галуззю.
У середині 50-х років активізувався НТП. Відбулися істотні зміни в техніці, широко застосовувалися автоматичні системи управління, нові технології - плазма, лазерна.
У середині 70-х років почалося виробництво персональних комп'ютерів. У 1968 р. - з'явився перший робот. У 70 рр.. стали застосовувати енергозберігаючі виробництва.
Використовувалися альтернативні джерела енергії; атомні електростанції.
Змінюється характер і зміст праці. Різко зростає роль і соціально-економічне значення інформаційної діяльності, виникають і розвиваються ЗМІ, у людей з'являється вільний час.
У другій половині ХХ століття провідні індустріальні країни, поряд зі швидким зростанням економічного розвитку, переживали і спад.
Так, в 1974-75 рр.. вони відчули гостру економічну кризу, яка супроводжувалася падінням виробництва. Це пояснювалося рядом причин, які в сукупності свідчили про початок переходу від індустріального до постіндустріального суспільства. Одна з причин кризи - зростання цін на нафту і нафтопродукти в 1973 р. Це подорожчання охопило не лише товаровиробників, а й домашні господарства, сімейні бюджети. Вже в 1976-77 рр.. «Нафтовий шок» був подоланий і досягнуто значного зростання виробництва. Одночасно відбувався прискорений розвиток новітніх виробництв і галузей (електронної, аерокосмічної промисловості, виробництво роботів і комп'ютерів, біотехнологічних виробництв).
Підсумком економічного розвитку провідних країн світу стало виділення трьох панівних центрів: США, Японії, країн Західної Європи - головним чином країн Європейського союзу (15 країн: Англія, ФРН, Франція, Італія, Ірландія, Данія, Греція, Іспанія, Португалія, Австрія, Швеція , Фінляндія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, а також десяти держав, приєднається 1 травня 2004 року).
США
Міжнародні порівняння показують, що економіка США забезпечує найвищі показники ВНП на душу населення.
Сьогодні США - це держава з високорозвинутою економікою інтенсивного типу, більш передовою, порівняно з іншими країнами світу галузевої та відтворювальної структурою.
У більшості важливих напрямів НТР, технічної оснащеності підприємств, рівня насиченості господарства інформаційними технологіями, сучасними системами зв'язку і т.д. США випереджає своїх конкурентів.
Одночасно прогнозується, що США надалі можуть поступитися першим місцем у машинобудуванні країнам Європейського Союзу, а в електроніці - Японії, яка зберігає також головну роль у виробництві електротехнічного устаткування.
Японія
Японія в кінці ХХ ст. і на початку ХХI століття є економічно могутня держава, якій належить промисловість, оснащена новітніми технологіями, має великі валютно-фінансові ресурси, займає серйозні позиції в міжнародному поділі праці. Показники продуктивності праці - одні з кращих у світі. Зарплата - поступово стала найвищою в світі. Японія - одна з найбільших торгових держав, причому 98% її експорту припадає на готову промислову продукцію.
Західноєвропейські країни
За рівнем економічного розвитку в післявоєнний період серед європейських країн виділяють Німеччину, Францію, Великобританію, Італію.
Цілі роботи
1. Охарактеризувати економіку провідних країн світу в роки Другої світової війни.
2. Показати роль плану Маршалла для відбудови господарства.
3. Виявити динаміку і структурні зміни світового господарського розвитку в другій половині ХХ століття.
Питання до семінару
1. Економіка провідних країн в роки Другої світової війни.
2. Передумови та наслідки прискореного розвитку Німеччини і Японії.
3. Динаміка та структурні зміни світового господарського розвитку 2 пол. XX ст.
Терміни і поняття
Друга світова війна, план Маршалла, науково-технічний прогрес, постіндустріальне суспільство, Європейський Союз, панівні центри світового розвитку, «Загальний ринок».
Теми рефератів
1. Роль плану Маршалла.
2. «Загальний ринок» - Європейський Союз.

Тести
1. Наслідки Другої світової війни:
а) ослаблення економіки США;
б) уповільнення темпів науково-технічного прогресу;
в) знищення індустріальних господарств.
2. Які центри стали результатом економічного розвитку
в к. ХХ ст.:
а) США;
б) Китай;
в) Японія;
г) країни Європейського Союзу;
д) країни Африки?
3. Наслідки Другої світової війни:
а) знищення, демонтаж індустріальних господарств;
б) уповільнення темпів науково-технічного прогресу;
в) ослаблення економіки США.

Тема 9. Загальна характеристика економіки країн, що розвиваються

1. Господарство країн з перехідною економікою

Створення так званої соціалістичної системи означало перехід країн до нових механізмів економічного розвитку. Були проведені перетворення в трьох напрямках: націоналізація промисловості, впровадження планової економіки, аграрні реформи. Вихідні умови для європейських соціалістичних країн були різними. Тільки СРСР, Чехословаччина, НДР мали сформований промисловий комплекс. За рівнем національного доходу на душу населення, промислового розвитку в 1950 р. існувало 3 групи країн:
1) найбільш розвинені - НДР, Чехословаччина;
2) з рівнем в два рази менше Польща, Угорщина;
3) СРСР, Болгарія, Румунія - показники яких більш ніж у 2,5 рази відрізнялися від першої групи.
З розпадом соціалістичної системи більшість країн, що входили до неї, почали перехід від нежиттєздатного політизованого господарства до ринкової економіки. Основним напрямом реформ і програм стали приватизація, подолання монополізму та розвиток конкуренції, лібералізація цінової політики та зовнішньоекономічної діяльності, нова грошова, фінансово кредитна та соціальна політика.
Країни з перехідною економікою можна підрозділити на дві групи.
Першу формують Чехія, Польща, Угорщина, Румунія, колишня НДР, Болгарія. До них примикають Албанія, Словенія, Хорватія, Югославія.
Друга група - 15 держав, які виникли внаслідок розпаду СРСР.
Деякі дослідники відносять до перехідного суспільства, причому одному з найбільш ефективних, Китай, незважаючи на збереження, там влади комуністичної партії і відповідної їй комуністичної системи.
Країни з перехідною економікою наближаються до ринку встановленою формою господарювання, на етапі становлення знаходиться приватний, недержавний сектор економіки. Економісти вважають, що найбільших економічних успіхів досягли Польща, Росія, Чехія. Україна як молода держава проходить складний шлях становлення, про що буде докладно розказано в другій частині посібника.

2. Країни, що розвиваються і нові індустріальні країни

Розпад колоніальної системи після II світової війни - одне з найважливіших подій сучасної історії. Цей процес умовно можна розділити на три етапи:
1) з 1945 р. до середини 50-х років, коли в основному відбувалося визволення;
2) з середини 50-х - до середини 60-х років, з'явилися незалежні держави в Південній і Тропічній Африці.
3) з 1965 р до 1990 р, завершена деколонізація півдня «Чорного континенту».
З розпадом колоніальної системи відкрилися нові перспективи для суверенного розвитку десятків нових держав в Азії, Африці і Латинській Америці. Вони займають більше 60% території Землі, там проживає 77% світового населення. Ці країни дуже багаті природними ресурсами: нафтою, золотом, пластиною, алмазами, марганцевої рудою і т.д.
Незважаючи на це, рівень життя населення в цих країнах дуже низький. Однією з важливих проблем є соціальна проблема. Тим не менше, між країнами, що розвиваються існує серйозна диференціація. Особливу групу складають країни-експортери нафти (Ірак, Іран, Кувейт, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати та ін), які мають високий рівень прибутку на душу населення, значні експортні надходження.
Друга група країн, що розвиваються - так звані нові індустріальні країни, в 80-ті роки ХХ ст. перетворилися на полюс світового економічного зростання. До переліку цих держав можна віднести Південну Корею, о. Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Бразилію, Мексику, Аргентину, Малайзію, Таїланд, Туреччину, Індонезію, і ін Критерії віднесення до цієї групи досить умовні: ВНП на душу населення не менше 1100 $, частина переробної промисловості у ВНП більше 20%. Факторами, що вплинули на швидке економічне зростання, були: максимально ефективне використання зовнішніх факторів економічного розвитку (пільгове кредити, участь в МТР, залучення транснаціонального капіталу); послідовна внутрішня політика; ефективна макроекономічна політика, а також соціально - культурні особливості населення. Дані країни прагнуть до широкого використання внутрішніх і зовнішніх джерел і факторів економічного зростання, до гармонії національної та міжнародної економічної політики, ефективному економічному законодавству.
Цілі роботи
1. Дати характеристику господарства країн з перехідною економікою.
2. Охарактеризувати економіку країн, що розвиваються.
3. Виявити знання нових індустріальних країн.
Питання до семінару
1. Господарство країн з перехідною економікою.
2. Країни, що розвиваються.
3. Нові індустріальні країни: становлення і розвиток.
Терміни і поняття
Соціальна система, країни з перехідною економікою, розпад колоніальної системи, країни, що розвиваються, соціальні проблеми, країни - експортери нафти, найменш розвинені країни, нові індустріальні країни, асоціація держав Південно-Східної Азії.
Теми рефератів
1. Інтеграція та економічне суперництво в сучасному світі.
2. Економічний розвиток нових індустріальних країн.

Частина II. Економічна історія України

Тема 10. Господарство українських земель у період з найдавніших часів до V століття н.е.

Територія Україна заселена з найдавніших часів. Перше поселення з'явилося тут 1,5 млн. років тому. Люди проживали в основному на півдні сучасної України.
Територія України в епоху палеоліту належала до високорозвинених регіонів світу. В епоху мезоліту природно-кліматичні умови проживання людей змінилися, головним заняттям стало рибальство. В епоху неоліту відбувалася неолітична революція і перехід до відтворювальних типу господарства. Найвідомішою культурою того часу була трипільська (IV - III тис. до н.е.). Трипільці були праоснова українського народу, їхні господарські досягнення ставлять трипільську культуру поруч із шумерської культурою, дають підстави вважати трипільців одним з цивілізованості народу неолітичної епохи.
Бронзовий вік в Україні був в II тис. до н.е. Визначальними рисами цього періоду були існування відтворювального господарства, швидкий розвиток тваринництва. Виникли місцеві центри металургії та обробки бронзи. Обмін мав постійний і регіональний характер.
Початок залізного віку в Україні припадає на XII - VIII століття до н. е.. Він пов'язаний з кіммерійської, скіфо-сарматської та ранньослов'янської культурами. Основою господарства залишалося землеробство, використовували залізні знаряддя праці.
Господарство скіфів та античних міст - держав українського Причорномор'я
Скіфи проживали на наших землях у VII ст. до н.е. - III ст. н.е. В кінці VI ст. до н.е. в Причорноморських степах формується могутнє державне об'єднання на чолі зі скіфами - Велика Скіфія. Добре була розвинена торгівля між скіфськими племенами та грецькими містами-колоніями. У I ст. почався занепад могутньої держави скіфів. Було створено нову державу-Мала Скіфія.
У VIII-VI ст до н.е. древні греки почали колонізацію Південного Причорномор'я. Причинами грецької колонізації було перенаселення міст - полісів, нестача придатної для обробки землі, продуктів харчування, соціальна і політична боротьба, посилення торгового обміну.
Міста розвивалися і в VI-IV ст. до н.е. перетворилися у великі політичні, торгово-економічні та культурні центри. Основні заняття жителів міст-колоній - торгівля та ремесла.
У V ст. до н.е. на Кримському півострові утворилося Босфорській царство.
У IV-III ст. до нашої ери античні міста - держави починають приходити в занепад під ударами варварів. З I століття до нашої ери, до того, як чорноморські колонії стали васалами Римської імперії, їхнє господарство дещо стабілізувався. Велася жвава торгівля з Єгиптом, Грецією, Італією, з сусідніми варварськими племенами. Але загальна криза рабовласницького господарства в II - III ст. до нашої ери остаточно підірвав сили Римської імперії. Криза вплинула і на долю античних держав Північного Причорномор'я, економічний занепад почався в першій половині III ст. до нашої ери. Скоротилися торгові зв'язки, зменшилася продуктивність сільського господарства і ремесла, і відповідно скоротилася прибуток міст. Відбувалася поступова натуралізація всього господарства.
Мета роботи
1. Охарактеризувати основні риси господарства первісних племен.
2. Розглянути господарство скіфів.
3. Показати економічний розвиток східнослов'янських племен.
Питання до семінару
1. Основні риси господарства первісних племен. Трипільська культура.
2. Господарство скіфів та античних міст-держав українського Причорномор'я.
3. Економічний розвиток східнослов'янських племен.
Терміни і поняття
Палеоліт, мезоліт, неоліт, трипільська культура, бронзовий вік, залізний вік, скіфи, античні міста-держави, Боспорське царство, кімерійці, анти, грецькі міста-поліси.
Теми рефератів
1. Господарство українських земель в доісторичний час.
2. Роль грецьких міст-полісів для українських земель.

Тема 11. Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (V-ХVI ст.)

1. Форми і характер землеволодіння в Київській Русі. Категорії залежного населення

Протягом V-VII ст у східних слов'ян відбувався процес становлення сільської сусідської громади, яка називалася шнур.
Вона складалася з окремих сімейних дворів, тісно пов'язаних господарськими відносинами. Земля знаходилася в індивідуальній власності невеликих сімей, поступово складалося спадкове землеволодіння. У VIII-ІХ ст майнове і соціальне розшарування посилилося, виділяється племінна знать - князі та воїни-дружинники.
Найбільш поширеними були такі форми землеволодіння як князівське, боярське і монастирське. Хоча велика земельна власність збільшувалася, вона не становила основу економіки, як у Західній Європі. Поряд з великими земельними ділянками існувало значне число малих землевласників.
Селяни мали різний статус: абсолютно вільні, вільні з деякими обмеженнями, закріпачені, невільники.
Більшість населення Київської Русі проживало в сільській місцевості і називалося смердами.
Термін «смерд» (походження не з'ясоване) означає вільний селянин, який займався землеробством, працював у власному дворі. Але слово «смерд» вживалося і в іншому, більш широкому значенні: воно означало все населення, крім князя і його підданих. Смерди в основному хазяйнували на своїй землі, що свідчило про їх економічної самостійності. Поряд з економічно незалежним селянством були і селяни залежні, безземельні, які працювали на чужій землі і внаслідок своєї економічної залежності були обмежені у політичних правах. До них відносяться: ізгої, закупи, рядовичі і холопи. Холопи були рабами, об'єктами купівлі-продажу. Поступово, починаючи з Х ст., Більшість рабів отримали земельні ділянки і за своїм становищем наближалися до селян.

2. Міста, ремесла, торгівля і фінансова система в Київській Русі

Міста на Русі, як і у всій Європі, виникли внаслідок відокремлення ремесла від землеробства, в результаті зосередження значної кількості ремісників і купців. Середньовічні міста утворювалися по-різному:
1) як центри племінних союзів;
2) засновані князями;
3) на перетині сухопутних торговельних шляхів і берегах річок.
До кінця ХІІІ ст. налічувалося близько 300 міст, в яких проживало 13-15% населення.
Міста належали державі, церкві та князям. Міста зберігали тісний зв'язок з сільським господарством.
Ремесла
Київська Русь славилася своїми майстрами-ремісниками та їх виробами. Існувало понад 60 видів ремесел. Важливими галузями були металургія, гончарство, обробка дерева, ювелірна справа. Великий успіх був у зодчих - архітекторів і будівельників Київської Русі. Монголо-татарське нашестя призвело до тимчасового занепаду ремесла.
Торгівля
У господарському житті Київської Русі торгівля мала велике значення. Внутрішня торгівля забезпечувала обмін між сільськогосподарськими і ремісничими виробниками. Здійснювалася вона переважно на міських торгах, у визначені дні тижня, у великих містах - щоденно. У цілому внутрішня торгівля розвивалася повільно.
Зовнішня торгівля була розвинена краще. Через Київську Русь проходило кілька торгових шляхів, серед яких важливе місце займав шлях «із варяг у греки», що проходив по Дніпру і з'єднував Балтійське і Чорне моря. Важливими торговими шляхами були Соляний і Залізний, які з'єднували Київську Русь з Кримським узбережжям і Кавказом.
Російські купці торгували з країнами Центральної та Західної Європи, середньоазіатськими та арабськими країнами.
Монголо-татарське ярмо змінило напрямок і характер зовнішньої торгівлі Східної Європи, в тому числі Київській Русі.
Фінансова система
У Київській Русі існувала досить розвинена грошова система. Головну роль у розрахунках та обміні відігравала срібна гривня. Фінансова система Київської держави базувалася на збиранні податків із населення, які називалися даниною. Були встановлені норми податків - «уроки», визначалося час і місце зборів - «цвинтарі», одиницею оподаткування було «будинок» - сім'я або «плуг», «рало» - норма землі, якою користувалася сім'я.
Поступово данина придбала форму державного феодального податку, або ренти.

3. Економічне становище українських земель під час феодальної роздробленості і литовсько-польський період

Тенденція до відособленості російських князівств виявлялася ще під час правління Ярослава Мудрого. Після його смерті Русь поступово розпадається на окремі князівства.
Основні причини феодальної роздробленості:
- Прагнення деяких князівств до економічної та політичної самостійності;
- Неможливість контролювати з одного центру таку велику територію як Київська Русь;
- Перенесення торгових шляхів з Україною - Русі на Середземномор'ї;
- Постійні напади кочівників.
Важливе місце серед держав, що утворилися після розпаду Київської Русі, належить Галицько-Волинському князівству.
Після монголо-татарської навали (ХІІ - середини ХIV ст.) Економіка держави занепадає. Економічний розвиток України у другій половині XIV-XVI ст було обумовлене її бездержавним статусом, знаходженням українських земель у складі сусідніх держав: Великого князівства Литовського і Польського королівства, а з 1569 р. - Речі Посполитої. Аграрні відносини в цей час визначилися наближеністю українських земель до країн Центральної та Західної Європи, в яких формувалися нові індустріальні суспільства. Українські землі поступово входили в Європейський ринок, прискорився процес феодалізації земельної власності, розвиток ремесла, промислів, мануфактур.
Протягом ХVI-першої половини XVII століття в структурі феодального землеволодіння відбулися зміни, пов'язані з виникненням козачих поселень.
Важливу роль у господарському житті України ХIV-ХVI ст. зіграли міста, які були центрами товарного виробництва й обміну. Міста були носіями суспільно-економічного прогресу. У цей період зростає значення старих міст України, відновлених після монголо-татарської навали. Специфічною рисою українських міст був їх аграрний характер.
Виробничу основу більшості міст становило ремесло. Ремісники об'єднувалися в цехи. У ХVI ст. з'являються більш складні виробництва мануфактурного типу, яких, однак, було небагато.
Зростання обсягів виробництва, як сільськогосподарського, так і ремісничого, зумовило появу базарів і торгів. У цей час з'явилися ярмарку - (дослівно - щорічний ринок) - регулярний торг широкого призначення; базар, періодично організований в традиційно визначеному місці; сезонний розпродаж товарів одного або декількох видів.
Ярмарки були основними центрами формування національного зростання, основною ознакою прояву внутрішнього зростання. Т.ч. V-ХVI ст. в економіці України - це період зародження і розвитку феодального господарства.

Мета роботи
Розглянути та охарактеризувати розвиток феодальної системи на українських землях у V-XVI ст.
Питання до семінару
1. Форми і характер землеволодіння в Київській державі. Категорії залежного населення.
2. Міста, ремесла, торгівля у Київській Русі.
3. Економічне становище українських земель у литовсько-польський період.
Терміни і поняття
Верв, смерди, закупи, рядовичі, холопи, ізгої, Київська Русь, феодалізм, гривня, данина, уроки, цвинтарі, дим, рало, магнати, базари, торги, ярмарки.
Теми рефератів
1. Господарство українських земель у період роздробленості і монголо-татарського ярма (XII - середина XIV ст.).
2. Господарський розвиток Галицько-Волинських земель.
Тести
1. Виберіть найбільш поширені форми землеволодіння в Київській Русі:
а) монастирське;
б) князівське;
в) козацьке;
г) дворянське.
2. Смерди - це:
а) залежні селяни;
б) селяни, які мають свого господарства;
в) вільні селяни, які мають господарство.
3. Люди без суспільного становища, які вийшли з однієї соціальної групи, але не увійшли в іншу, в Київській Русі називалися:
а) смерди;
б) ізгої;
в) холопи.
4. Найбільш залежне становище у Київській Русі було у:
а) холопів;
б) рядовичей;
в) закупів.
5.Что послужило причиною утворення міст у Київській Русі:
а) відділення ремесла від землеробства;
б) розвиток торгівлі;
в) насильницьке переселення селян.
6) Як називалися срібні гроші в Київській Русі:
а) червонець;
б) гривня;
в) дукат;
г) рубль.
6. Податкова система в Київській Русі була заснована на наступних податках:
а) цвинтар;
б) рало;
в) дим;
г) побори.
7. Місце збору податків у Київській Русі називалося:
а) цвинтар;
б) рало;
в) дим;
г) побори.

Тема 12. Господарство українських земель в умовах панування феодальної системи (XVII-XVIII)

1. Економічні відносини в козацько-гетьманський період

У процесі Національно-визвольної революції, яка почалася в 1648 р., відбулися істотні зміни в соціально-економічному житті України. На зміну великим феодального землеволодіння приходить дрібне, вільне землеволодіння фермерського типу, яке домінувало у козацько-гетьманський період. Економічна політика Б. Хмельницького визначалася військовими і політичними досягненнями, відносинами з Річчю Посполитою, рівнем селянської антифеодальної боротьби і змінювалася на різних етапах визвольної війни.
Селяни ділилися на "орні", які обробляли землю власною робочою худобою, і "бобирів", які не мали своєї худоби. "Бобильов" було менше 20%, що свідчило про достаток населення українського села. Економічною основою розвитку України традиційно залишалося сільське господарство, а його провідною галуззю - землеробство.
Значну роль в економічному розвитку українських земель відігравала козацтво. Економічна система запорозького господарства складалася з двох секторів: січового та індивідуального.
Землеробство в економіці Запорізької Січі відігравало другорядну роль, а скотарство домінувало. Приватна власність у запорожців була не розвинена. У Запорізькій Січі були розвинені ремесла і промисли. Торгівля і фінанси Запорізької Січі визначалися особливостями її пристрою і господарства.
Зовнішня торгівля обмежувалася продуктами харчування й предметами побуту. Для Запоріжжя велике значення мала зовнішня торгівля.
Ресурси Січі формувалися з комбінації податків, які стягувалися через ціни на товари, а також з доходів від промислів, митних зборів за перевезення й транзитну торгівлю, особистих повинностей. Значну роль грали доходи від війн.
Запорізька Січ не мала власної банківської і грошової систем, в обігу перебували гроші різних країн. Здійснювалися кредитні операції.
У другій половині XVII ст. і в XVIII ст. зростало старшинське землеволодіння.
З занепадом автономії в Україні збільшується російська дворянська земельна власність. Після зникнення Запорізької Січі її землі були передані російським дворянам.
Становище селян погіршувалося. У 80-х рр.. XVIII ст було повторно введено кріпосне право

2. Мануфактурний період української промисловості

Національно-визвольна революція справила значний вплив і на розвиток української промисловості.
Початок мануфактурного періоду датується ще першій половині XVI ст. Основою появи мануфактур були сільські, міські промисли і ремесла. Технічною передумовою для створення мануфактур було широке використання водяного колеса, яке забезпечило перехід від дрібного виробництва до великого, механізованого.
Водяні млини використовувалися в борошномельної промисловості, текстильної, деревообробної, металургійної та інших галузях.
В кінці XVIII ст. з'явилися перші доменні мануфактури.
З XVI в. Україна стали виробляти папір. До мануфактур належали підприємства з виробництва скла, пороху, гармат, дзвонів, з карбування монет, текстильні, суднобудівні.
Мануфактури являли собою відносно великі підприємства, на яких частково застосовувався механізований працю, але ручна праця переважав. На мануфактурах існував поділ праці, використовувалася наймана праця. Мануфактурне виробництво було в основному товарним і ринковим. З виникненням мануфактур збільшувалося виробництво різної продукції.
У другій половині XVIII ст. в Україну було майже 40 централізованих мануфактур, які виникли в текстильній галузі і які можна вважати першою ознакою великого капіталістичного виробництва.
У цілому XVII ст. - Період розквіту мануфактурного виробництва в Україну.

3. Розвиток торговельних відносин і формування українського національного ринку

З розвитком товарного виробництва в Україні активізувалися економічні зв'язки між населеними пунктами, регіонами і країнами. Збільшилася кількість базарів і торгів, днів їх проведення. Сфера економічного впливу міст розширювалася, залучаючи в товарно-грошові відношення віддалені села і хутори. Основними товарами на них була продукція місцевих ремісників і селян.
Більш широкий асортимент товарів припадав на ярмарку. Розвиток торгівлі гальмувався зловживанням влади, високими митними зборами.
Значну роль грали контрактні ярмарку в Києві та Львові. У Львові ці ярмарки перетворилися на біржі, де покупці, продавали, закладали, здавали в оренду ділянки, укладали кредитні угоди.
Важливу роль зіграла торгівля в економічному зближенні українських земель.
Розвивалася також постійна торгівля, яка здійснювалася за допомогою магазинів, крамниць. В кінці XVIII ст. на західноукраїнських землях з'явилася аукціонна торгівля. Кількість купців зросла. Окрему групу становили чумаки, які займалися торгово-возніческім промислом, спеціалізувалися на перевезенні солі та риби. Протягом XVI-XVIII ст. в Україні відбувається формування і становлення національного ринку.
Розвиток торгівлі в XVII-XVIII ст. сприяло процесу подальшого формування фінансово-кредитної системи. Для грошового обігу того часу був характерний біметалізм - використання і золотих, і срібних монет в обігу.
У 1769 р. російський уряд почав випускати паперові гроші (асигнації). До кінця XVIII ст. відбулося об'єднання грошових систем Росії і Україні.
Існували такі податки: побори, або подимне, - постійний податок з будинку, двору, землі; стація - податок для виробників спиртних напоїв, показенщіна.
Т.ч. на більшій частині території України були створені сприятливі умови для зародження індустріального суспільства і становлення національного ринку.
Мета роботи:
Охарактеризувати економічне становище українських земель у ХVII-ХVIIІ ст
Питання до семінару
1. Еволюція аграрних відносин у козацько-гетьманський період.
2. Мануфактурний період української промисловості.
3. Внутрішня і зовнішня торгівля.

Терміни і поняття
Національно-визвольна революція, землеволодіння фермерського типу, шляхта, кріпосне право, магдебурзьке право, мануфактури, контрактні ярмарку, постійна торгівля, аукціонна торгівля, чумаки, національний ринок, побори, подимне, стація, показенщіна, козацтво, Запорізька Січ, зимівник, хутір.
Теми рефератів
1. Господарство Запорізької Січі.
2. Формування українського національного ринку.

Тема 13. Криза феодально-кріпосницької системи і розвиток капіталістичних відносин в XIX ст.

1. Аграрні реформи середини XIX ст. та їх вплив на економічний розвиток України

Панська система господарювання в Східній Галичині, Закарпатті та Буковині була малоефективною, гальмувала розвиток господарства і вимагала ліквідації кріпацтва. Хоча становище західноукраїнських селян проти їх земляками в Російській імперії було значно кращим.
Поштовхом до ліквідації панщини стали революційні події
1848 р. в Австрії. У квітні 1848 р. була проголошена ліквідація кріпосного права в Закарпатті, Галичині, Буковині.
Селяни, як і поміщики, ставали власниками землі. Поміщики одержали компенсацію з державної скарбниці. Вони звільнялися від опікунських зобов'язань над селянами. У панства залишалися сервітутні землі (ліси, луки, пасовища). Селяни за користування сервітутами повинні були платити панам.
Т.ч. при проведенні аграрної реформи не враховувалися інтереси селян. Крім грошової компенсації за землю, селяни повинні були платити за користування сервітутами, що робило їх залежними від панів у господарському відношенні. Але незважаючи на ці недоліки, аграрна реформа 1848 р. на Західній Україні в цілому сприяла господарському розвитку, формуванню індустріального суспільства.
Передумови ліквідації кріпосного права в Росії і України формувалися протягом тривалого часу. Все частіше відбувалися бунти селян.
Масові селянські рухи 1855-1856 рр.. вплинули на поміщиків і значною мірою визначили політику царського уряду щодо кріпосного права. Проти кріпосного права виступила ліберально налаштована інтелігенція. Промисловці та фабриканти також були проти кріпосництва, яке перешкоджало вільному розвитку торгівлі, промисловості. Проект аграрної реформи був підписаний Олександром II 19 лютого 1861 р. Реформа повністю зберегла поміщицьке землеволодіння. Практично повсюдно скоротилися земельні наділи, якими селяни користувалися до реформи.
Селянам віддавали найгірші землі. Земельні наділи селяни повинні були викуповувати протягом 49 років у поміщиків згідно з встановленими реформою цінами, які перевищували ринкові ціни на землю. Таким чином, селяни викуповували не тільки землю, але і волю.
Але разом з цим реформа 1861 р. створила сприятливі умови для активізації господарської діяльності, перетворила селян-кріпаків у вільних людей. Реформа сприяла господарському зростанню, завершенню промислового перевороту і здійсненню індустріалізації.

2. Промисловий переворот у Східній Україні і на західноукраїнських землях

Промисловий переворот, що відбувався в країнах Західної Європи, справив свій вплив на економічний розвиток України.
Промисловий переворот поклав початок епосі індустріалізації. Його перший етап проходив у 20-40-х рр.. XIX ст. Незважаючи на панування кріпосництва в аграрній сфері в першій третині XIX ст. мануфактурне виробництво досягло значних успіхів. Почали використовуватися механічні робочі машини, зріс інтерес поміщиків, купців у збільшенні обсягів виробництва.
Промисловий переворот в Україні почався у харчовій галузі. Зростаюча потреба в машинах і механізмах зумовила появу машинобудівних заводів. Промислове виробництво базувалося в основному на примусовому кріпосній праці.
Другий етап промислового перевороту відбувався після ліквідації кріпосного права. У 60-80-х роках XIX ст. фабрики і заводи поступово витісняють мануфактурне виробництво. Провідною галуззю була цукрова промисловість. Технічні нововведення у важкій промисловості впроваджувалися повільніше, ніж у харчовій та легкій.
Почала розвиватися металургія на Донбасі.
З 1860 по 1890 рр.. в Україну було побудовано 10 тис. км залізниці. Вони об'єднали найбільші міста і промислові райони України, сприяли розвитку національного ринку, зростання продуктивності праці.
Колоніальним аграрно-сировинним придатком до промислово-розвинутим центральним і західним провінціям Австро-Угорської імперії залишилися підвладні їй землі Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. Тим не менш, в 70-80-х рр.. XIX ст. тут також відбувається інтенсивний процес формування фабрично-заводської промисловості.
Закарпаття мало великі природні ресурси, які належали іноземцям.
Фабрично-заводська промисловість західноукраїнських земель розвивалася однобоко - розширювалися відтворення і первинна обробка сировини, а не виробництво готової продукції. Такий напрям диктував уряд Австро-Угорщини та іноземний капітал. Це негативно вплинуло на промисловий розвиток західноукраїнських земель.

3. Фінансова політика

Головним джерелом бюджетних доходів царської Росії у першій половині XIX ст. були оброчний і подушний податки з селян, митні збори, податки з капіталів і торгових оборотів, незначні податкові збори з дворян. У структурі доходів знизилося значення податку з душі і оброку, і зросла роль непрямого оподаткування.
Видаткова частина бюджету в значній мірі була неефективною. Більшість витрат припадало на військове і морське міністерства, більше 10% бюджету йшло на утримання двору, а також паперових грошей.
У таких умовах російський уряд був змушений провести фінансову реформу. Вона була реалізована в 1839-1843 рр.. міністром фінансів Росії Е. Канкрін. Її проводили через вилучення асигнації та введення твердої валюти у вигляді розмінних на срібло державних кредитних квитків.
Але у зв'язку із зростанням державних (особливо військових) витрат царський уряд знову вдався до емісії нових кредитних білетів, які почали знецінюватися.
Тобто господарський розвиток України в XIX ст. значною мірою визначалося її колоніальним становищем. Українська економіка, незважаючи на істотні зміни в другій половині XIX ст. залишалася аграрно-індустріальною.
Мета роботи
1. Виявити причини, які привели до розкладання феодально-кріпосницької системи.
2. Охарактеризувати розвиток капіталістичних відносин в XIX ст.

Питання до семінару
1. Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській імперії і в Західній Україні.
2. Селянська реформа 1861р. в Росії та її здійснення в Україні.
3. Промисловий переворот у Східній Україні.
Терміни і поняття
Промисловий переворот, аграрна реформа, селянська реформа, фінансова реформа 1839-1843 рр..
Теми рефератів
1. Промисловий розвиток західноукраїнських земель.
2. Фінансова політика.
Тести
1. Підприємства, на яких частково застосовувався механізований працю, хоча переважав ручний, називаються:
а) ремісничі;
б) мануфактури;
в) фабрики.
2. Мануфактурне виробництво було найбільш розвинене в Україну:
а) у ХV столітті;
б) у ХVII столітті;
в) у Х1Х столітті.
3. Коли відбулося скасування кріпосного права:
а) в 1768 р.;
б) у 1861 р.;
в) в 1910 р.

Тема 14. Економічний розвиток України наприкінці XIX - початку XX ст.

1. Столипінська аграрна реформа та її проведення
в Україну

Селянські реформи 1848 р. в Австрійській та 1861 р. в Російській імперіях мали багато схожих ознак. У першу чергу, вони створили сприятливі умови для індустріального розвитку. Земля стала об'єктом купівлі-продажу, розвивалося селянське підприємництво, розширювалися ринкові відносини. Одночасно реформи мали ряд недоліків. Зокрема всі питання були вирішені на користь поміщиків. Селяни повинні були викуповувати землі, реформи не зрівняли селян в цивільних правах з іншими верствами суспільства. Залишки кріпосництва і невирішеність аграрного питання стали причинами невгамовним боротьби на селі.
Царський уряд намагався стабілізувати становище в країні шляхом перебудови земельно-аграрних відносин. Значну роль у цьому зіграв голова Ради міністрів Росії Петро Столипін.
Йому належить ідея проведення аграрної реформи. Мета реформи полягала у вирішенні наболілого в Росії та України аграрного питання.

У листопаді 1906 р. вийшов указ, який скасовував обов'язкові "земельні громади" і давав кожному селянинові право вимагати виходу з общини і виділення йому землі на одній ділянці, який отримав назву "відруб", а якщо селяни переносили туди свої ділянки - "хутір" . До того ж, суттєвим доповненням столипінського указу, була допомога фермерам через Селянський банк, у якому селяни могли брати кредити для купівлі земель. Ще один важливий напрямок реформи - переселення селян до Сибіру, ​​за Урал та на Далекий Схід з густозаселених регіонів (було переселено понад 2 млн. селян).

У цілому, столипінська аграрна реформа мала успіх в Україні. Їй скористалися, в першу чергу, селяни, які хотіли і вміли господарювати. Реформа прискорила перехід українського села на індустріальну основу, створила сприятливі умови для розвитку приватного селянського землеволодіння, стимулювала розвиток аграрних заходів. Продуктивність сільського господарства в 1909-1913 рр.. зросла в півтора рази, але модернізація техніки в українських селах здійснювалася повільніше, ніж у країнах Західної Європи, і була перервана війною 1914 року.

2. Індустріалізація в Україну

Протягом 1860-80-х рр.. у Східній Україні закінчився промисловий переворот. Характерною ознакою цього було повсюдне використання у виробництві парових двигунів, механізмів, верстатів. Основним промисловим паливом став кам'яне вугілля. З цього часу активно використовуються у виробництві досягнення науки і техніки.

Процес монополізації відбувався на початку XX століття. Внаслідок економічної кризи 1900-1903 рр.. збанкрутували сотні дрібних і слабких підприємств, замість них виникли великі монополістичні об'єднання: "Продмет", "Продвагон", "Продвугілля" і т. д.

Практично всі галузі були монополізовані. За рівнем концентрації промислового виробництва України на початку XX ст. вийшла на одне з перших місць у світі. Але промисловий ріст був однобоким і нерівномірним.
Політика ціноутворення, що проводиться Російською імперією, створювала ситуацію, коли вартість готових російських товарів була дуже високою, в той час як ціни на українську сировину були дуже низькими. Внаслідок цього російські виробники готових товарів мали набагато більший прибуток, ніж компанії з переробки вугілля та залізної руди в Україні. Так українську економіку позбавляли потенційного прибутку і змушували слугувати інтересам російського центру імперії. Т. о., Незважаючи на високі темпи індустріалізації в Україну завершити її до початку Першої світової війни не вдалося.

3. Розвиток кооперативного руху. Фінансові та кредитні відносини

Після скасування кріпосного права в Україні виникають різні форми об'єднань селян, але найважливішим з них стає кооперація. Перший споживчий кооператив був створений в 1866 р. в Харкові. До 1870 р. їх налічувалося 20. Члени кооперативу робили внески, вступаючи до кооперативу. Але перші кооперативи проіснували недовго.
У 1890-х рр.. кооперативний рух пожвавився.
Члени кооперативів вступали в так звану артіль. У них були об'єднані земельні ділянки, робочу худобу, інвентар, господарство велося спільними зусиллями, а прибуток розподілялася рівномірно.
З початком кооперативного руху виникали також кредитні товариства. Кооперативний рух в кінці XIX - початку XX ст. було важливим чинником господарського, культурного і духовного зростання українського народу.
В кінці XIX ст. актуальним було питання встановлення в Росії грошового обігу, заснованого на золоті. Грошова реформа вимагала накопичення великої кількості золота. У 1897 р. золотий фонд становив 1095 млн. руб. при 1067 млн. руб. кредитних квитків у зверненні. При такому співвідношенні стало можливим проведення реформи грошового обігу. Карбувалися нові золоті монети вартістю 5 рублів. Встановлювалися суворі обмеження емісійного права Державного банку.
Встановлена ​​грошовою реформою тверда валюта проіснувала в Російській імперії до Першої світової війни. Вона дала можливість уряду здійснити серйозні економічні та кредитно-фінансові заходи, спрямовані переважно на розвиток важкої промисловості. На основі золотого запасу розвивалася кредитна політика, державні позики, фінансувалося будівництво залізниць і т.д.
В Україні виникло багато приватних банків, комерційних кредитних установ, з'явилися акціонерні, міські (громадські) банки.
Таким чином, незважаючи на значний прогрес у господарському розвитку України наприкінці XIX - початку XX ст. істотних змін в її економіці не відбулося. Причинами були колонізаторська політика Російської та Австро-Угорської імперій, які зберігали за українськими землями статус сировинного придатка, і, до певної міри. Перша світова війна, яка поміщала процесу індустріалізації.
Мета роботи
Охарактеризувати економічний розвиток українських земель на рубежі ХІХ-ХХ ст.
Питання до семінару
1. Зміни в сільському господарстві. Аграрні реформи 1848р. і 1861р.
2. Індустріалізація в Україну в кінці Х1Х - початку ХХ століття.
3. Зародження і розвиток кооперативного руху.
4. Фінансово-кредитна система Україні в кінці Х1Х - початку ХХ століття.
Терміни і поняття
Індустріалізація, монополістичні об'єднання, столипінська аграрна реформа, кооперативний рух, кредитні товариства, кредитна кооперація, виробнича кооперація.
Теми рефератів
1. Вплив столипінської аграрної реформи на економіку українських земель.
2. Особливості промислового розвитку початку XX століття в Східній і Західній Україні.

Тема 15. Господарство України у міжвоєнний період

1. Економічна політика українських урядів і більшовиків

Перша світова війна зробила руйнівний вплив на економіку Україну. Економічна і політична криза на початку 1917 р. привів до краху російського самодержавства. У березні 1917 р. представники української інтелігенції створили Центральну Раду, яка ставила за мету домогтися автономії у складі Росії. Центральна Рада зробила спробу вирішити аграрне питання. Політика в галузі фінансів і промисловості виявилася малоефективною.
На зміну Центральній Раді прийшов Гетьманат Павла Скоропадського. Він також займався розробкою аграрного законодавства. Поновлювалися старорежимні порядки і в промисловості. Восени 1918 р. гетьманат був ліквідований.
Економічний курс Директорії не відрізнявся послідовністю. Уряд хотів відновити в Україні національний варіант радянської влади. Аграрна політика також була непослідовною. Проголошуючи вилучення землі у поміщиків без викупу і цим задовольняючи маси селянства, директорія також прагнула задовольнити потреби поміщиків. Їм була обіцяна компенсація витрат на агротехнічні, меліоративні та інші вдосконалення.
Політика "воєнного комунізму":
Вирішивши збройним шляхом, питання про владу в Україні на свою користь, більшовики почали корінні зміни соціально-економічних відносин. Фінансове господарство України підпорядковувалося Росії, була заборонена діяльність банків, конфісковано золото і коштовності. Проводилася націоналізація заводів. Вивозили вагонами зерно, насильно вилучаючи його у селян.
Одночасно із загостренням дефіциту продуктів харчування південь України охопила посуха, наслідком чого став голод 1921-1923 рр..
(В Україну голодувало 48% населення).
Катастрофічне становище в економіці призвело до різкого невдоволення більшовиками.
Нова економічна політика
У 1921 р. більшовики на чолі з В.І. Леніна були змушені визнати повний провал політики "воєнного комунізму" і перейти до нової економічної політики-непу.
Основними складовими непу були:
відновлення торгівлі і товарно-грошових відносин; введення стійкої грошової одиниці; дозвіл приватної торгівлі, денаціоналізація середніх та дрібних підприємств, введення госпрозрахунку, розвиток кооперації та оренди, зменшення державного втручання в економіку.
Підсумки і значення непу неоднозначні. Завдяки йому було відновлене господарство, зруйноване в роки Першої світової війни. Зросло промислове і сільськогосподарське виробництво, пожвавилися торгівля і товарообмін. Але одночасно з позитивними результатами неп привів до безлічі протиріч. Зовнішня торгівля була виключно державною монополією. Великі підприємства залишилися державною власністю.
В кінці 1920-х рр.. неп був припинений, його замінили командно-адміністративною системою керівництва.

2. Сталінська індустріалізація та її особливості в Україні

Незважаючи на успіхи непу України залишалася аграрно-індустріальною країною. Сталін і його соратники почали проводити політику індустріалізації, здійснюваної за допомогою п'ятирічок (перша п'ятирічка була з 1928 р. по 1933 р.). Основними джерелами індустріалізації були: націоналізація промисловості, збільшення податків, використання трудового ентузіазму робітників і примусової праці політв'язнів, колективізація сільського господарства, вилучення церковного і монастирського майна, прибуток від зовнішньої торгівлі і т.п.
На відміну від розвинених країн світу, індустріалізація здійснювалася не для задоволення споживчого попиту населення, а навпаки, споживання промислової продукції обмежувалося. Сама держава стало не тільки власником створених промислових об'єктів, але і споживачем продукції; в основному зброї та засобів виробництва. Фінансові засоби для цього вилучалися з бюджету. З України за цінами нижче ринкових вивозили продукти сільського господарства. Курс на індустріалізацію був слабо підготовленим. Катастрофічно не вистачало коштів, обладнання, кваліфікованих кадрів. Тим не менш, завдяки трудовому ентузіазму людей, їх віри у краще майбутнє, з'явилися сотні великих і середніх заводів, фабрик, шахт, електростанцій. У цілому в 30-і роки в Україні була створена потужна індустріальна база, яка ввела республіку в коло економічно розвинутих країн світу.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Методичка
399.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна історія Радянської Росії
Економічна історія азіатських держав в епоху середньовіччя
Історія економіки політологія психологія і педагогіка статистика філософія економічна теорія
Засоби проблема вибору оптимального рішення економічна стратегія та економічна політика
Економічна політика економічна стратегія РФ
Історія хвороби - Акушерство історія пологів
Історія родини історія Росії
Історія природи й історія людства
© Усі права захищені
написати до нас