Економічна теорія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Економіка
40. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:
- співвідношення купівельної спроможності нац. валют
7. Економічна політика – це:
- цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни
13. Економічна система вирішує 3 основні питання. Яке зайве?
- хто повинен виробляти?
3. Економічні закони відображають:
- істотні, стійкі, такі що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів
5. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони:
- діють лише у людському суспільстві
4. Економічні закони мають об’єктивний характер тому, що:
- не залежить від волі та свідомості людей
2. Економічні категорії це:
- логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ
49. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?
- швидкість руху різних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створювальний продукт
22. Здібності до підприємництва – це:
- здатність раціонально об’єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва
23. Змінні витрати виробництва – це фактори:
- що можуть бути змінені при обсягу випуску продукції
39. Конвертованість валюти – це:
- спроможність вільного обміну нац. валюти на інші іноземні валюти
46. Метою функціонування капіталу є:
- отримання прибутку
61. Недосконала конкуренція – це:
- будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення
48. Оборот капіталу – це:
- повернення вартості авансового капіталу до його власника у грошовій формі
24. Постійними витратами виробництва наз. фактори:
- з постійною ціною
86. «Споживчий кошик» - це:
- вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними
87. Система соц гарантій – це:
- нормативні зобов’язання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення їх доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць
18. У чому полягає соц.-ек. зміст перехідної економіки?
- перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально-орієнтованої ринкової економіки
36. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції?
- люди з фіксованими доходами
63. Цінова дискримінація – це:
- продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям
30. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?
- воно є продуктом праці і здатне задовольнити потреби людини
34. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?
- золотовалютний запас нац. банку
81. Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці?
- чередування у відтворювальному процесі циклів економічного розвитку, які містять фази кризового спаду, депресії, пожвавлення і піднесення
56. Що більш повно характеризує цінні папери?
Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату дивідентив, відсотків
53. Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?
- капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів
11. Що є визначальною узагальненою ознакою економічних інтересів?
- економічні інтереси – це зовнішня активізована свідомістю оболонка економічних потреб
91. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя?
- поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн.
38. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?
- стабільний стан нац. економіки
92. Що є об’єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?
- міжнародний поділ праці
32. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?
- історичний розвиток товарного виробництва і обміну
75. Що є однією економічних функцій держави?
- антимонопольне регулювання
15. Що є причиною різноманітності форм власності?
- поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази виробництва
84. Що є реальною зар.платою?
- кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну зар. плату
35. Що є узагальненою причиною інфляції?
- порушення відтворювальних пропорцій в економіці і законів грошового обігу
10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб?
- взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання
37. Що має найменьшу цінність при високих темпах інфляції?
- грошовий запас
14. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?
- відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва
41. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?
- сфера товарного та грошового обігу
47. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?
- вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів
21. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?
- суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини
59. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?
- угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції
45. Що найбільш повно характеризують сутність товарної пропозиції?
- кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною
9. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?
- об’єктивна потреба у товарах і послугах, що забазпечують життєдіяльнясть людини
51. Що належить до оборотного капіталу?
- вартість предметів праці та витрати на наймання робітників
50. Що належить до основного капіталу?
- вартість виробничих споруд та засобів праці
42. Що не є елементом механізму ринку?
- суспільний поділ праці
72. Що не є роздержавленням?
- ліквідація держ. підприємств-банкрутів
16. Що не може бути змінено при оренді підприємства?
- власник
31. Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості?
- регулювання попиту та пропозиції
25. Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва
- абсолютний приріст суспільного продукту
26. Що не можна віднести до показниківсоціальної ефективності суспільного виробництва?
- рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва
20. Що не належить до закономірності перехідної економіки?
- функціонування в країні промислового, с/г виробництва та ін. галузей економіки
8. Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?
- метод фізико-природних спостережень
19. Що не належить до основних ознак соц.-орієнтованої ринкової економіки?
- забюрократизована, громіздка і консервативна система держ. управління економікою
71. Що не притамане процесу переходу України до ринкової економіки?
-монопольне панування будь-якої однієї форми власності
73. Що слід вважати цілісною системою держ.економіки?
- сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності
12. Що таке економічна система суспільства?
- сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність – економічну структуру суспільства
52. Що характеризує моральне зношування основного капіталу?
- старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП
83. Що характеризує номінальну зар.плату?
- зар. плата у поточному грошовому вираженні
44. Що характеризує ринковий попит?
- кільуість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною
29. Що, насамперед, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?
- набуття робочою силою форми товару
55. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?
- гроші, що надаються у позику під певний відсоток
70. Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?
- вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи
89. Яке безробіття існує завжди?
- фрикційне,структурне
27. Яке визначення найбільш точно віддзеркалює суть товарного виробництва?
-виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу
1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії?
- наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб
17. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»?
- економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки
33. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?
- це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну
78. Яке з соц.-ек.явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил?
- підвищення загальнокультурного та професійного рівня працівників
95. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним?
- працевлаштування на більш вигідних умовах
28. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?
- виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна виокремленість виробників
82. Які циклічні коливання ретельно досліджуються ек.теорією?
- цикли, об’єктивно властиві природі економічних явищ
6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?
- політичну
43. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?
- забезпечення гармоній взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Шпаргалка
21.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Економічна теорія 13
Економічна теорія 9
Економічна теорія 18
Економічна теорія 10
Економічна теорія 3
Економічна теорія 15
Економічна теорія 8
Економічна теорія 20
Економічна теорія 11
© Усі права захищені
написати до нас