Економічна сутність і становлення міжбанківських кредитів і розрахунків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Економічна сутність і становлення міжбанківських кредитів і розрахунків
1.1 Становлення та розвиток міжбанківських кредитних відносин
1.2 Формування системи міжбанківських розрахунків
1.3 Зарубіжний досвід міжбанківських кредитів і розрахунків
2. Міжбанківські кредити в сучасних умовах
2.1 Роль і місце Центробанку РФ у кредитуванні комерційних банків
2.2 Міжбанківське кредитування та шляхи його вдосконалення
3. Міжбанківські розрахунки та шляхи їх розвитку
3.1 Система розрахунків через Центробанк РФ, розрахунково-касові центри
3.2 Здійснення міжбанківських розрахунків через систему SWIFT
3.3 Інші системи розрахунків і їх використання комерційним банком
Висновок
Список використаних джерел
Додаток 1

Введення
Міжбанківські кредити і розрахунки відіграють величезну роль для держави, мають великого значення в міжбанківських операціях, де один банк може сприяти економічному розвитку іншого банку. Адже банк, особливо регіональний, має життєво важливе значення для економіки прив'язаного регіону, тому що підприємства і населення не можуть окремо існувати від економічної системи держави.
Актуальність теми дослідження зумовлена ​​тим, що їх ринком міжбанківських кредитів функції є одними з найважливіших для забезпечення діяльності всієї банківської системи. Відомо, що одним з основних призначень ринку міжбанківських кредитів є забезпечення трансформації грошових потоків між найважливішими секторами фінансового ринку: кредитним, валютним, ринком державних і недержавних цінних паперів та інше міжбанківське кредитування, створюючи можливість для вказаної трансформації ресурсів, також забезпечує оперативне регулювання поточної ліквідності кредитних організацій. Розвинений ринок міжбанківських кредитів дозволяє підвищити ефективність використання кредитних ресурсів для банківської системи в цілому за рахунок перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів.
Тим більше ця тема актуальна на даний момент, тому що у світі почалася фінансова криза, криза ліквідності банківської системи. Велику роль у його врегулюванні відіграють кредити від центральних банків країн, зокрема Центрального Банку Російської Федерації вітчизняним банкам.
Міжбанківські розрахунки - це спосіб банківських зв'язків, що використовується в основному при обслуговуванні торгових відносин і включає в себе сукупність всіх можливих форм співпраці між банками. У свою чергу, міжбанківські розрахунки здійснюються шляхом кореспондентських відносин.
Практична значущість дослідження визначається тим, що на сьогоднішній день ринок міжбанківських кредитів є одним з найважливіших і ключових сегментів фінансового ринку, який реально і адекватно відповідати поняття ринку як такого-з високоефективною технологією залучення і розміщення грошових ресурсів, з розвиненою системою інформаційного забезпечення, з системою індикаторів, що характеризує ситуацію на фінансовому ринку в цілому і що є "барометром" всієї вітчизняної фінансової системи. Протягом всієї новітньої історії банківської системи Росії ринок МБК завжди був і є найбільш чутливим індикатором стану банківської системи.
Збільшення обсягів міжбанківських операцій, розширення їх видів при одночасному збільшенні ризиків за подібним операціям викликали зміну традиційних поглядів на кореспондентські відносини. Якщо раніше банки відводили кореспондентським відносинам другорядну, чисто технічну роль, то в даний час вони розглядаються банками як інструмент зниження ризиків за операціями, важливе джерело отримання додаткового прибутку.
Значення міжбанківських розрахунків зросла у зв'язку з тим, що банки виступаючи одночасно позичальниками і кредиторами, самі є найбільшими споживачами банківських послуг. Раніше встановлення кореспондентських відносин припускала отримання чисто технічної можливості проведення розрахунків з тим чи іншим банком, забезпечувало певні гарантії чіткості та своєчасності здійснення розрахунків, зниження ризиків неплатежів, конкурентоспроможність наданих банком послуг, то тепер в рамках кореспондентських відносин стає можливим отримання додаткового прибутку, зокрема, шляхом отримання оперативної інформації про рух коштів на кореспондентських рахунках.
Об'єкт дослідження - Центральний Банк РФ, Ощадбанк РФ і комерційні банки, які здійснюють міжбанківське кредитування і розрахунки, управління міжбанківськими кредитами і розрахунками в нашій країні з боку Центробанку РФ.
Предметом є відносини, що виникають між банками в процесі міжбанківського кредитування і розрахунків, контрольні та методологічні функції Центробанку РФ.
Метою дипломної роботи є вивчення сутності, становлення та розвитку міжбанківських кредитів і розрахунків, їх значення у сучасній банківській системі. Для реалізації цієї мети дозволені наступні завдання:
1) вивчені питання теорії і практики виникнення і становлення міжбанківських кредитів і розрахунків, у тому числі на прикладі зарубіжного досвіду;
2) розглянуто сутність, види і значення міжбанківських кредитів і розрахунків.
При написанні дипломної роботи використано теоретичні дослідження провідних фахівців у даній сфері, в тому числі Лаврушин О.И., Гугнін В.К., Ісаєвої Н.А., Калтиріна А. В., Малахової Н.Г., Коробкова Г.Г . та інші, а так само публікації в періодичній пресі досліджуваних проблем. Крім того використані закони та інші нормативно-правові акти, Інтернет-ресурси, звітні та статистичні дані по міжбанківському кредитуванню і розрахунках.

1. Економічна сутність та розвиток міжбанківських кредитів і розрахунків
1.1 Становлення та розвиток міжбанківських кредитних відносин
Формування та розвиток ринку міжбанківських кредитів, як одного з найважливіших сегментів фінансового ринку, нерозривно пов'язана з еволюцією становлення і розвитку сучасної банківської системи Росії.
Банківська реформа 1987 р . і прийняття Закону "Про кореспонденцію в СРСР" ініціювали процес формування системи недержавних комерційних банків у країні. Правовою основою виникають акціонерних комерційних банків стала постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження Статуту Держбанку СРСР", в якому акціонерні банки вперше були включені до переліку кредитно-банківських установ СРСР.
Недержавні комерційні банки з'явилися в країні в другій половині 1988 р . Протягом 1989-1990 рр.. число комерційних банків неухильно зростала. Так, до середини 1990 р . в Держбанку СРСР було зареєстровано (на території РРФСР) вже 186 комерційних банків, у тому числі 59 московських. У зв'язку з цим виникла нагальна необхідність у новому банківському законодавстві. 13 липня 1990 р . на базі Російського республіканського банку Держбанку СРСР був заснований Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії), підзвітний Верховній Раді РРФСР, він спочатку називався Державний банк РРФСР [11, с. 10].
2 грудня 1990 р . Верховна Рада РРФСР прийняв Закон "Про Центральний банк РРФСР (Банку Росії)", згідно з яким Банк Росії є юридичною особою, головним банком РРФСР і був підзвітний Верховній Раді РСФСР, і Закон "Про банки і банківську діяльність в РРФСР". У цих законах були визначені функції Банку Росії в сфері організації грошового обігу, грошово-кредитного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності та регулювання діяльності акціонерних та кооперативних банків, тобто цими законами де-юре був закріплений що почався в країні процес створення комерційних банків.
З прийняттям цих двох основоположних законів про банки в Росії остаточно була ліквідована колишня і сформована нова дворівнева банківська система:
• верхній рівень - Центральний Банк Російської Федерації (ЦБ РФ) і його головні територіальні управління в областях і краях, а також національні банки республік, які входять у Російську Федерацію;
• нижній рівень - комерційні банки та їх філії [11, с. 13].
Взаємовідносини між Центральним банком РФ і комерційними банками регулюються законами Російської Федерації.
У 1990 р. почався процес перетворення спеціалізованих державних банків в акціонерні комерційні банки. З введенням в дію Закону "Про банки і банківську діяльність в РРФСР" був скасований інститут державних спеціалізованих банків.
У грудні 1991р. у зв'язку з розпадом СРСР, утворенням Співдружності Незалежних Держав (СНД) і скасування союзних структур Верховна Рада РРФСР оголосив Центральний банк РРФСР єдиним на території РСФСР органом державного грошово-кредитного та валютного регулювання економіки республіки. На нього покладалися функції Держбанку СРСР по емісії та визначення курсу рубля. 20 грудня 1991 Державний банк СРСР було скасовано і всі його активи і пасиви, а також майно на території РРФСР були передані Центральному банку РРФСР (Банку Росії).
Протягом 1991-1992 рр.. під керівництвом Банку Росії в країні на основі комерціалізації філій спеціалізованих державних банків була створена широка мережа комерційних банків.
Фактично більшість створених в 1988-1992 рр.. комерційних банків - це пройшли приватизацію колишні спеціалізовані, галузеві банки та їх філії. Набуття прав власності на колишнє державне майно дозволяло "власникам", з одного боку, уникати витрат на розвиток банку, а з іншого боку - збереже клієнтуру. Безумовно, що пройшли приватизацію банки мали явну перевагу перед новоствореними (без участі державного капіталу та / або використання бюджетних коштів, а також ресурсів державних підприємств) комерційними банками, які почали з нуля.
У кінцевому рахунку, поява в банківській секторі економіки Росії недержавних банків, що функціонують на комерційних засадах, сприяло процесу поглиблення економічних реформ в країні і подальшого розвитку російської банківської системи. Комерційні банки одними з перших серед секторів економіки країни почали перехід до ринкових відносин [11, с. 15].
У процесі становлення нової банківської системи в діяльності банків помітну роль почали грати кредитні операції між банками. З переходом до ринкових відносин між банками в сфері міжбанківського кредитування почав розвиватися ринок міжбанківських кредитів (далі - ринок МБК). Що ж являє собою цей ринок? У світовій банківській практиці ринок міжбанківських кредитів - це частина грошового ринку. Банки в усьому світі розглядають міжбанківські кредити як альтернативне джерело рефінансування і вважають за краще в першу чергу звертатися до грошового ринку, до партнером по ринку МБК, і лише потім - до централізованих ресурсів центральних банків.
Між окремими країнами існують відмінності в організації роботи національних міжбанківських ринків. Незалежно від способу ринок МБК покликаний виконувати важливу функцію оперативного забезпечення банківської системи грошовими ресурсами для підтримки її ліквідності й стабільності.
Розвинений ринок МБК дозволяє підвищити ефективність використання кредитних ресурсів для банківської системи в цілому за рахунок перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів.
Особливість міжбанківського кредитного ринку полягає в тому, що банки періодично виступають на ньому то в ролі кредиторів, то в ролі позичальників (дебіторів), залежно від обставин, що складаються.
Банки-кредитори розміщують в інших банках свої вільні ресурси з метою отримання доходу.
Банки-дебітори вдаються до послуг міжбанківських кредитів з метою підтримки ліквідності на необхідному рівні, для виконання резервних вимог ЦБ РФ, а також для акумулювання ресурсів з метою проведення операцій на паралельних, більш прибуткових сегментах фінансового ринку.
В економіці вільні грошові капітали постійно переміщаються з міжбанківського ринку в інші сегменти фінансового ринку (наприклад, валютний, ринок цінних паперів) залежно від поточної прибутковості, темпів інфляції та інших показників економічної кон'юнктури.
На початковому етапі реформування банківської системи міжбанківські кредитні відносини будувалися в основному між Центральним банком РФ і комерційними банками. При цьому міжбанківські кредити представляли собою практично тільки централізовані кредити Держбанку СРСР, а з листопада 1991 р. - Банку Росії.
Відзначимо, що централізовані кредити видавалися переважно колишнім державним спеціалізованим банкам.
Банк Росії надавав комерційним банкам цільові централізовані кредити для використання їх в якості ресурсів при видачі позичок: підприємствам агропромислового та військово-промислового комплексів; організаціям, що займаються зайнятістю населення та виплатами заробітної плати; організаціям Крайньої Півночі для сезонного завезення продовольства і пального, а також для утримання об'єктів соціальної сфери [17, с. 234].
За допомогою централізованих кредитів, отриманих від Банку Росії, комерційні банки розподіляли гроші за галузями гроші, регіонах і окремих підприємствам, перелік яких встановлювався централізовано. Центральний Банк РФ оформляв кредити комерційним банкам не у формі договорів з тимчасовими зобов'язаннями, а в формі заявки і термінового зобов'язання на погашення позички.
Говорячи про кредитних відносинах між ЦБ РФ і комерційними банками у формі централізованих кредитів, слід зазначити, що наявність останніх не надавало значного впливу на формування ринкових відносин між суб'єктами міжбанківського ринку, сприяючи формуванню закритого ринку МБК.
Поряд з практикою прямих централізованих кредитів, у 1988 р. почали встановлюватися кредитні відносини безпосередньо між комерційними банками. Так, одна з перших операцій по міжбанківському кредитуванню була здійснена між Інкомбанком і банком "Столичний". В умовах нерозвиненості міжбанківських кредитних відносин банки не відносили ці угоди до розряду активних операцій, що приносять надійний і постійний дохід. Кредитування банків базувалося на взаємній довірі, часом кредити надавалися без відсотків (діяв принцип взаємовиручки). Незважаючи на те, що в арсеналі банківських операцій з'явилися кредитні угоди між банками, ринок міжбанківських кредитів ще не сформувався [11, с. 18].
Протягом 1989 міжбанківські зв'язку розширювалися, у практичній діяльності банків все частіше виникала потреба в міжбанківських кредитах. У той період спостерігався значний розкид величини процентної ставки по міжбанківських кредитах: від 4 до 20% річних. Процентні ставки по МБК, а також обсяги і терміни кредитування визначалися виключно рівнем довіри банку-кредитора до банку-позичальнику, який встановлювався між першими особами банків. У той час не було прийнято пропонувати вільні грошові кошти іншим банкам у вигляді міжбанківського кредиту, а тим більше повідомляти інформацію про таких угодах. Почасти позначалася і нерозвиненість банківської інфраструктури (інформаційного, методичного забезпечення та ін.)
Ринок міжбанківських кредитів не був організований і, що особливо важливо, був інформаційно закритий. Тому не випадково в кінці 1989 р. почали з'являтися перші фірми, які надають брокерські послуги на кредитному ринку, в тому числі створена при Московському банківському союзі фірма "Ресурс", орієнтована на надання допомоги в отриманні кредитів [12, с. 124].
Безсумнівно, брокерські фірми зіграли позитивну роль на першому етапі зародження вітчизняного ринку міжбанківських кредитів. Вони виконували важливу інформаційну функцію на грошовому ринку - повідомляли банкам, зацікавлених в отриманні міжбанківського кредиту, процентні ставки, за якими у момент запиту видавалися кредити.
У цілому ринок МБК в кінці 80-х - початку 90-х років минулого століття можна охарактеризувати як закритий ринок.
Відмінними особливостями такого ринку були: інформаційна закритість, наявність попиту при повній відсутності пропозиції, кредитні угоди укладалися за "знайомству".
Принципово важливо відзначити, що процес формування ринку МБК відбувався відповідно до логіки розвитку ринкових відносин між банками. Ринок почав функціонувати, не маючи відповідних розроблених методик і розвинених технологій.
Пошук більш ефективних засобів роботи змусив на початку 1960-х років зібратися 60 американських і європейських банків для дискусії з приводу створення системи стандартизації в міжнародній банківській справі. Було прийнято рішення, що кінцевою метою має стати використання комп'ютерів, засобів телекомунікацій, які забезпечують більш надійну, швидку і безпечну систему передачі банківської інформації. В основу проекту було покладено наступні вимоги:
• платіжні операції повинні здійснюватися без участі паперів і як можна більш раціонально;
обмін інформацією між банками повинен бути значно прискорений з використанням засобів телекомунікацій;
• повинні бути мінімізовані типові банківські ризики (наприклад, втрати, помилкове направлення платежів, фальсифікація платіжних доручень і т.д.) [17, с.183].
Ініціатива створення міжнародного проекту, який ставив би своєю метою забезпечення всім його учасникам можливості цілодобового високошвидкісного обміну банківською інформацією при високому ступені контролю і захисту від несанкціонованого доступу, відноситься до 1968р. Трохи пізніше в 1972 р. ця ініціатива офіційно була оформлена в проект. У тому ж році були виконані розрахунки, дані рекомендації щодо створення рентабельної системи обміну банківською інформацією. Вони зводилися до наступного:
• система повинна грунтуватися на створенні міжнародної мережі і мережної служби сервісу; на стандартизації процесів, а також стандартизації форматів повідомлень; на стандартизації способів і устаткування підключення банків до мережі;
• для забезпечення рентабельності при вартості передачі одного повідомлення 0,15 дол система повинна обробляти не менш 100 000 повідомлень на день за участю приблизно 70 банків;
• система должна содержать два независимых и связанных друг с другом распределительных центра и концентраторы связи в каждой из стран-участниц.
У травні 1973 р. 239 банків з 15 країн у відповідності з бельгійським законодавством заснували SWIFT з метою розробки формалізованих методів обміну фінансовою інформацією і створення міжнародної мережі передачі даних з використанням стандартизованих повідомлень.
SWIFT не виконує клірингових функцій, будучи лише банківської комунікаційної мережею, орієнтованої на майбутнє. Передані доручення враховуються у вигляді переказу по відповідним рахунках "ностро" та "лоро", так само як і при використанні традиційних платіжних документів.
SWIFT - це акціонерне товариство, власниками якого є банки-члени. Зарегистрировано общество в Бельгии (штаб-квартира и постоянно действующие органы находятся в г. Ла-Ульп недалеко от Брюсселя) и действует по бельгийским законам. Вищий орган - загальні збори банків-членів або їх представників (Генеральна асамблея). Всі рішення приймаються більшістю голосів учасників асамблеї у відповідності з принципом: одна акція - один голос. Чільне становище в раді директорів займають представники банків країн Західної Європи з США. Количество акций распределяется пропорционально трафику передаваемых сообщений. Наибольшее количество акций имеют США, Германия, Швейцария, Франция, Великобритания [25].
Членом SWIFT може стати будь-який банк, що має відповідно до національного законодавства право на здійснення міжнародних банківських операцій. Наряду с банками- членами имеются и две другие категории пользователей сети SWIFT - ассоциированные члены и участники. Як перші виступають філії та відділення банків-членів. Асоційовані члени не є акціонерами і позбавлені права участі в управлінні справами суспільства. Так называемые участники SWIFT - всевозможные финансовые институты (на банки): брокерские и дилерские конторы, клиринговые и страховые компании, инвестиционные компании, получившие доступ к сети в 1987г.
Вступление в SWIFT состоит из 2-х этапов: подготовки банка к вступлению в члены общества и подготовки банка к подключению к сети в качестве работающего члена общества. На первом этапе банк оформляет и отправляет в SWIFT комплект документов, включающий: заявление о вступлении, обязательства банка выполнять устав SWIFT и возмещать затраты (операционные расходы) обществу, адрес банка и лица, ответственного за связь с обществом, обзор трафика сообщений банка. Совет директоров SWIFT рассматривает документы и принимает решение о приеме банка в общество. Банк-кандидат отримує право на оплату одноразового внеску і придбання однієї акції товариства.
Другий етап безпосередньо пов'язаний з фізичним підключенням банку до мережі. Именно на этом этапе решаются все технические вопросы, приобретается коммуникационное оборудование (стоимость его может составлять сотни тысяч американских долларов), проводится обучение персонала. Дати підключення до мережі фіксовані: це перші понеділки березня, червня, вересня і грудня. Как показывает практика, затраты банков на участие в системе SWIFT (главным образом на установку современного электронного оборудования) окупаются обычно в течение 5 лет [9, с. 106].
В каждой стране, в которой развертывается система SWIFT, общество создает свою региональную администрацию. В России ее функции выполняет российско-британская телекоммуникационная компания "Совам Телепорт". SWIFT остановил свой выбор на ней, учитывая ее оснащенность высокотехнологичным оборудованием ведущих западных фирм Alcatel и Motorola, квалификацию специалистов и опыт работы в данной области. "Совам Телепорт" выполняет не только управленческие, но и технические функции: консультирует по закупке оборудования, имеет свои собственные каналы, которые арендует у Министерства связи России, организует курсы по подготовке персонала. Кроме того в России действует Комитет национальной ассоциации членов SWIFT.
Первым из российских банков к SWIFT подключился Внешэкономбанк. Это произошло 4 декабря 1989 г. Отечественные банки используют SWIFT, в основном, для платежей за рубеж, но большую долю составляют сообщения, имеющие в качестве конечного адресата российские банки (от 20 до 30%). Серьезному прогрессу в этой области способствовало принятие летом 1995 г. "Рекомендаций по формированию рублевых сообщений" для сети SWIFT. Российские банки, таким образом, получили возможность активно использовать сеть для проведения внутренних расчетов. Большие потенциальные возможности открывает и использование SWIFT для организации клиринговых расчетов, а также для работы на российском рынке ценных бумаг. Развитию SWIFT в России немало способствует и политика самого общества. Членство в SWIFT створює можливості для більш широких і інтенсивних фінансових і економічних зовнішніх контактів, у тому числі, зокрема, створення нормальних умов для функціонування іноземних інвестицій на території Росії та інших країн СНД.
SWIFT - організація неприбуткова, вся отримувана прибуток йде на покриття витрат і модернізацію системи.
Работа в сети SWIFT дает пользователям ряд преимуществ:
• надежность передачи сообщений, что обеспечивается построением сети, специальным порядком передачи и приема сообщений за счет "горячего" резервирования каждого из элементов сети;
• сеть гарантирует полную безопасность многоуровневой комбинацией физических, технических и организационных методов защиты, обеспечивает полную сохранность и секретность передаваемых сведений;
• сокращение операционных расходов по сравнению с телексной связью.
Например, стоимость одного стандартного сообщения (до 325 байт) не зависит от расстояния, а высокая интенсивность обменов снижает стоимость настолько, что она оказывается ниже стоимости аналогичных передач по телексу и телеграфу;
• быстрый способ передачи сообщений в любую точку мира: время доставки сообщения составляет 20 мин., его можно сократить до 1-5 мин. (срочное сообщение). Так, аналогічна передача по телеграфу займає близько 90 хв. В случае, когда отправитель скоммутирован с получателем (режим on- line), передача данных происходит менее чем за 20 с;
• так как все платежные документы поступают в систему в стандартизированном виде, то это позволяет автоматизировать обработку данных и повысить в конечном итоге эффективность работы банка. Фиксация выполненных транзакций дает возможность полного контроля (аудита) всех проходящих распоряжений и ежедневного автоматизированного формирования отчета по ним; кроме этого, преодолеваются языковые барьеры и уменьшаются различия в практике проведения банковских операций;
• в связи с тем что международный и кредитных оборот все более концентрируются на пользователях SWIFT, повышается конкурентоспособность банков-членов SWIFT;
• SWIFT гарантирует своим членам финансовую защиту, т.е. если по вине общества в течение суток сообщение не достигло адресата, то SWIFT берет на себя все прямые и косвенные расходы, которые понес клиент из-за этого опоздания [25].
Главным недостатком SWIFT с точки зрения пользователей является дороговизна вступления. Это создает, конечно, проблемы для мелких и средних банков. Як недоліки можна також назвати певною мірою сильну залежність внутрішньої організації від дуже складної технічної системи (небезпека збоїв і інші технічні проблеми). В якості ще одного недоліку можна назвати скорочення можливостей користування платіжними кредитом (на час пробігу документа), тобто скорочується період між дебетом і кредитом рахунків, на яких відбивається даний переклад.
Одне з основних напрямків діяльності суспільства полягає у розробці уніфікованих засобів обміну фінансовою інформацією. З цією метою створена і продовжує удосконалюватися структурована система фінансових повідомлень, за допомогою якої можна здійснювати практично звістку спектр банківських та інших фінансових операцій, включаючи операції, що виконуються на валютних і фондових біржах.
Формати стандартизованих машінопечатаемих повідомлень розроблені таким чином, щоб зробити найбільш незалежними від національних особливостей банківської сфери в кожній конкретній країні. У той же час уніфіковані формати повідомлень, що використовуються для передачі інформації в мережі SWIFT, поряд з присвоюється суспільством банківськими ідентифікаційними кодами (восьмизначний код, що є унікальною адресою банківських та інших фінансових інститутів) рекомендовані ISO в якості міжнародних стандартів. Стандарти SWIFT стали стандартами де факто для фінансових повідомлень, роблячи усе більший вплив на банківську справу різних країн.
Согласно Уставу SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций), в каждой стране, представленной в Сообществе, создаются Национальная группа членов SWIFT и Группа пользователей SWIFT, объединяющая всех пользователей сети. В Российской Федерации организацией, представляющей интересы обеих групп и действующей от их имени, является Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ), которая была создана в мае 1994 года и представляет собой негосударственную, некоммерческую организацию.
У грудні 1989 року Зовнішекономбанк став першою фінансовою установою на території колишнього СРСР, що підключились до SWIFT. До 1992 року членами SWIFT в Росії стали ще три банки, а потім почалося активне підключення російських користувачів, і до початку 1998 року їх число перевищило дві сотні. Криза 1998 року дещо знизив темпи залучення російських кредитних установ в SWIFT, тим не менш, з 1999 року кількість російських користувачів неухильно збільшується.
В настоящее время более 500 ведущих российских банков и организаций являются пользователями SWIFT. Географія користувачів охоплює більше 50 міст у 10 тимчасових зонах Російської Федерації. В SWIFT представлена почти треть российских кредитных организаций, которые являются крупнейшими финансовыми институтами страны и осуществляют более 80% расчетов. По количеству пользователей SWIFT Россия занимает 2 место после США. Вищим органом Асоціації є Загальні збори. В перерывах между Собраниями руководство Ассоциацией осуществляется Комитетом. Комітет обирається Зборами з числа членів Асоціації у відповідності до затверджених Зборами принципами. Комітет очолює Голова Комітету РОССВІФТ. В настоящее время Председателем Комитета РОССВИФТ является Илкка Салонен (Председатель Комитета РОССВИФТ, Заместитель Председателя Правления Сбербанка России). Поточне управління діяльністю Асоціації здійснює Виконавча дирекція. Исполнительный директор РОССВИФТ - Д.Д. Дмитриев. Группу пользователей SWIFT Российской Федерации возглавляет В.В. Новиков (Старший вице-президент, Директор Расчетно-кассового центра Альфа-банка) [24].
РОССВИФТ является членом Европейского SWIFT Альянса, объединяющего 25 стран внутри SWIFT, на долю которых приходится 25% мирового трафика. Членство в этом объединении предоставляет России возможность влиять на принятие тех или иных решений в Совете Директоров SWIFT
РОССВИФТ является членом Ассоциации Российских Банков (АРБ), Ассоциации "Россия", Торгово-промышленной палаты.
Основні напрямки діяльності Асоціації:
• Координация деятельности российских пользователей SWIFT и оказание им правовой, организационной, консультативной и иной помощи; защита их прав и интересов в государственных органах Российской Федерации, оказание им помощи в целях повышения эффективности их деятельности.
• "Осуществление сотрудничества с Администрацией и Советом Директоров SWIFT по вопросам планирования и развития SWIFT в Российской Федерации; проверка соответствия российских пользователей критериям, выработанным Ассоциацией, исходя из решений Совета Директоров и Администрации SWIFT.
• Представление от имени российских финансовых организаций-членов SWIFT кандидатуры в Совет Директоров SWIFT, а также рекомендация специалистов для работы в Рабочих группах и других органах SWIFT.
• Информирование российских пользователей SWIFT о решениях органов власти и управления, налоговых органов и прочих организаций по вопросам, имеющим отношение к деятельности SWIFT в Российской Федерации.
• Формирование рабочих групп для решения конкретных задач Ассоциации в интересах её членов; руководство деятельностью Группы пользователей SWIFT Российской Федерации, обеспечение деятельности Групп пользователей интерфейсов и рабочих групп по разработке стандартов.
• Осуществление ввоза на территорию Российской Федерации криптографического оборудования для подключения к сети SWIFT и организация замены неисправного оборудования.
• Организация обучения персонала и подготовка документации, включая рекомендации по использованию сети SWIFT для осуществления рублевых платежей и перевод Руководства пользователей SWIFT на русский язык.
• Организация собраний, конференций, семинаров, участие в проведении выставок.
В течение 2007 года в России в SWIFT было принято 47 новых пользователей. В тот же период в связи с реорганизацией и с отзывом Банком России лицензий на осуществление банковских операций из числа пользователей были исключены 26 кредитных организаций. Крупнейшим пользователем SWIFT Российской Федерации является Сбербанк, который входит в первую сотню банков-лидеров по трафику SWIFT в мире. Вторым крупнейшим пользователем SWIFT в стране является Банк ВТБ.
В структуре рынков SWIFT в России за прошедший год никаких кардинальных изменений не произошло. По-прежнему наибольший вес имеют платежи – 75% трафика, далее идут операции на финансовых рынках – 14%. Стоит отметить увеличение доли операций с ценными бумагами, которая составила 10% (рост составил 36%).
В СНГ структура рынков схожа с Россией. Платежи составляют 78% трафика (рост –17%), операции на финансовых рынках – 13% (рост – 15%), и, наконец, операции с ценными бумагами – 8% (рост– 38%).
Для надання банкам Росії та СНД, їх кореспондентам і контрагентам можливості здійснення операцій в російських рублях з використанням мережі SWIFT, з дотриманням обов'язкових вимог Банку Росії з проведення платежів та розрахунків, РОССВІФТ розроблені стандарти SWIFT-RUR.
SWIFT-RUR - это правила формирования сообщений SWIFT при операциях с российскими рублями, а также правила и таблицы транслитерации, которые позволяют производить однозначное кодирование и декодирование символов русского алфавита в тексте сообщений SWIFT. Рекомендації дозволяють враховувати особливості здійснення розрахунків різними кредитними організаціями і дають можливість використовувати єдині технології для автоматизації обробки фінансових повідомлень при розрахунках як в російських рублях, так і в іноземних валютах.
SWIFT-RUR утверждены SWIFT в качестве правил сквозной обработки данных (STP Rules) при использовании стандартов SWIFT для передачи финансовых сообщений в российских рублях и рекомендуются как дополнение к соответствующим томам Руководства пользователя SWIFT, перевод которых на русский язык был также подготовлен РОССВИФТ.
Порядок применения рекомендаций SWIFT-RUR определяется "Дополнительным соглашением об использовании стандартов SWIFT-RUR для совершения операций в валюте Российской Федерации в системе SWIFT", являющимся приложением к договорам о корреспондентских соглашениях, типовая форма которого разработана РОССВИФТ.
Обо всех изменениях действующей версии стандартов SWIFT-RUR пользователи извещаются не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой даты их введения.
В настоящий момент текущей версией документа является SWIFT-RUR 6 (июнь 2006 г.) (pdf-файл, 1,2 Мб).
Использование стандартов SWIFT-RUR рассматривается в учебном курсе "Рублевые платежи в системе SWIFT", подготовленном SWIFT для сотрудников банков и финансовых организаций.
Рекомендации SWIFT-RUR (вступили в действие с июня 2008г.) в электронном виде (pdf-файл, 1,2 Мб) [25].
Основой деятельности РОССВИФТ является доведение до российских пользователей инициатив, преимуществ и опыта сообщества SWIFT, а также содействие развитию эффективного использования сети SWIFT в интересах российских пользователей. Данная концепция определяет стратегию и пути развития SWIFT в России на период до 2010 года. Цілі:
• Продвижение стандартов и инфраструктуры SWIFT для развития национальной платежной системы.
• Внедрение стандартов, технологий и инфраструктуры SWIFT для обслуживания потребностей российского фондового рынка, в т.ч. привлечения иностранных инвестиций.
• Содействие интеграции российских пользователей SWIFT в мировую финансовую систему и обеспечению конвертируемости российского рубля.
• Увеличение трафика и количества пользователей SWIFT.
• Содействие активизации использования продуктов и услуг SWIFT крупнейшими российскими банками и корпорациями.
• Совершенствование взаимодействия SWIFT, РОССВИФТ и бизнес-партнера SWIFT в России и СНГ Alliance Factors на основе целевого проекта.
Таким образом, система SWIFT позволяет банкам в процессе проведения международных расчетов быстро обмениваться информацией, ускоряя тем самым платежи при одновременной экономии затрат на проведение этих операций и высокой безопасности расчетов. Экономическая целесообразность использования SWIFT в системе межбанковских отношений означает предоставление быстрого и удобного обмена информацией между банками и финансовыми институтами, расположенными по всему миру, более эффективное использование денежных средств за счет ускорения проведения платежей и получения подтверждений, увеличения производительности системы взаиморасчетов, повышение уровня банковской автоматизации, уменьшения вероятности ошибок.
3.3 Другие системы расчетов и их использование коммерческим банком
Осуществление безналичных расчетов в хозяйстве между поставщиками и потребителями продукции порождает взаимные расчеты между банками. Межбанковские расчеты возникают тогда, когда плательщик и получатель средств обслуживаются разными банками, а также при взаимном кредитовании банков и перемещении наличных денег. Такие расчеты в настоящее время осуществляются через корреспондентские счета, открывающиеся на балансе каждого банка.
Корреспондентские отношения - это договорные отношения между двумя или несколькими кредитными учреждениями об осуществлении платежей и расчетов одним из них по поручению и за счет другого. Эти отношения могут возникать между кредитными институтами, находящимися как внутри страны, так и за ее пределами. В современных условиях каждый банк связан корреспондентскими узами не с одним, а с десятками, а иногда и тысячами банков.
Корреспондентские отношения могут существовать между различными типами кредитных учреждений, в том числе банками из разных стран: между разными независимыми коммерческими банками; между коммерческими банками и центральным банком данной страны или других стран; между центральными банками суверенных государств. Указанные отношения могут также иметь место между коммерческими банками и специальными межбанковскими организациями типа клиринговых (расчетных) палат [15, с.278].
Классической формой корреспондентских отношений служат отношения между разными коммерческими банками.
Обычно небольшие банки открывают корреспондентские счета в более крупных банковских учреждениях. Последние конкурируют между собой за открытие у них межбанковских депозитов со стороны более мелких банков, так как эти депозиты снабжают крупные банки денежными ресурсами, необходимыми для инвестирования. Крупные банки также могут устанавливать между собой подобные отношения, открывая друг у друга депозитные счета. Развитие корреспондентских связей дает банку ряд преимуществ, сходных с открытием новых отделений банка. Но при этом банк сохраняет свою юридическую самостоятельность и контроль над проводимыми операциями.
При установлении корреспондентских отношений, особенно с зарубежными банками, обеими сторонами уделяется большое внимание состоятельности и надежности банков-партнеров. К письму с просьбой об открытии счета прилагаются все необходимые документы: отчет о деятельности банка, его устав и лицензия на проведение тех или иных операций [12, с.234].
Корреспондентские отношения оформляются обменными письмами или заключением специального корреспондентского договора (соглашения), в которых предусматриваются порядок и условия выполнения соответствующих банковских операций. Для этого банки предоставляют друг другу следующие документы, необходимые для изучения надежности и состоятельности партнеров:
• нотариально заверенные копии уставов и лицензии на проведение различных операций;
• отчеты о деятельности, включая балансы;
• справки о соблюдении экономических нормативов и др.
Различаются корреспондентские договоры срочные (с правом продления) и бессрочные.
При заключении корреспондентского договора определяются валюта расчетов, счета для проведения платежей, правила перевода остатка средств в третьи страны, порядок пополнения счета, размер комиссионного вознаграждения и другие условия. После заключения корреспондентского договора кредитные учреждения обмениваются образцами подписей должностных лиц, телеграфным (электронным) ключом, который применяется для удостоверения подлинности выставленных банками платежных поручений, тарифами комиссионного вознаграждения и другими документами. Кредитные институты, установившие между собой корреспондентские отношения, называют друг друга корреспондентами [9, с.43].
Существуют два вида корреспондентских отношений банков: с взаимным открытием корреспондентских счетов и без открытия таковых.
Кредитное учреждение может рассчитываться со своим корреспондентом по выставленным им поручениям, во-первых, по счету, открытому данным кредитным учреждением у корреспондента, или по счету, открытому корреспондентом в данном кредитном учреждении; во-вторых, по счетам данного кредитного учреждения и его корреспондента в третьем кредитном учреждении. В первом случае имеют место отношения между корреспондентами со счетом, а во втором - между корреспондентами без счета.
В практике корреспондентские счета открываются преимущественно теми банками, которые активно осуществляют переводные, аккредитивные, инкассовые и другие операции по расчетам за товары и услуги.
Таким образом, в практике банки как участники корреспондентских отношений могут иметь несколько видов корреспондентских счетов. Посредством этих отношений банки связываются в единую систему. Они как бы дополняют друг друга, выступая в качестве клиентов друг друга.
Корреспондентский счет - счет, на котором отражаются расчеты, произведенные одним кредитным учреждением по поручению и за счет другого кредитного учреждения на основе заключенного корреспондентского договора. Например, банк А обязуется по договору с банком Б получать причитающиеся последнему платежи от клиентов, оплачивать за его счет переводы и т.п. В свою очередь банк Б берет на себя обязательство выполнять аналогичные операции для банка А. При этом банки открывают друг у друга корреспондентские счета, на которых временно накапливаются денежные средства, поступающие для банка-корреспондента. Если банк А получил для банка Б определенные денежные суммы, то временно, до сведения взаимных расчетов между банками, он может использовать их для своих активных кредитных и иных операций.
В свою очередь, корреспондентские счета подразделяются на два вида: счет "Ностро" (наш счет у Вас) и счет "Лоро" (Ваш счет у нас). Счета типа "Ностро" открываются каким-либо банком в банках-корреспондентах, а счет типа "Лоро" - на имя его банков-корреспондентов. Причем указанные счета могут открываться как на взаимной основе, так и в одностороннем порядке. Счет "Ностро" в одном банке является счетом "Лоро" у банка - его корреспондента.
Платежи по корреспондентским счетам могут осуществляться в пределах остатка денежных средств на счете либо с превышением этого остатка за счет предоставленного по счету кредита (овердрафта), что, как правило, оговаривается в заключенном договоре. Важно своевременно "подпитывать" указанные активы [4, с.237].
Размер банковского остатка средств в банках-корреспондентах обычно зависит от характера и объема услуг, предоставляемых корреспондентом. Пользование корреспондентским счетом оплачивается в основном поддержанием компенсационного баланса, т.е. минимального остатка денежных средств на счете, и частично - выплатой комиссионного вознаграждения (комиссии).
По корреспондентским счетам могут также выплачиваться проценты. Однако в отдельных странах выплата процентов по этим счетам запрещена законодательством. Данное положение объясняется тем, что основное назначение корреспондентского счета - проведение банками расчетных операций по поручениям клиентов, а не накопление и сбережение денежных средств. По существу вклады кредитных институтов на указанных счетах представляют собой депозиты до востребования. Остатки средств на корреспондентских счетах обычно поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для совершения платежей.
Правда, и корреспондентские счета могут использоваться для оказания инвестиционных услуг. Нередко по этим счетам отражаются межбанковские депозиты, сроки которых могут колебаться от 1, 3 и 6 месяцев до 2 (иногда 5) лет.
В зависимости от договоренности между банками-корреспондентами за ведение счетов (их открытие, закрытие, списание и зачисление средств, направление выписок, авизо и т.п.) может взиматься комиссия, о чем уже было сказано выше. Это определяется характером взаимоотношений между банками, активностью использования счетов и уровнем поддерживаемых на них остатков.
Помимо основного корреспондентского счета в банках могут быть открыты специальные корреспондентские счета для проведения отдельных операций как в местной, так и в иностранной валюте.
Разновидностью банковских корреспондентских счетов являются клиринговые счета. Они открываются тогда, когда в заключаемых торговых и платежных договорах, корреспондентских соглашениях банков предусмотрен клиринговый порядок расчетов. В данном случае равновеликие финансовые требования и обязательства сторон взаимно погашаются, а сальдо оплачивается путем списания с корреспондентских счетов [12, с.278].
В процессе корреспондентских отношений банки-корреспонденты уведомляют друг друга о совершенных операциях. Для этого используется авизо (итал. avviso, извещение, уведомление), представляющее собой официальное извещение, преимущественно о выполнении расчетных операций, направляемое одним банком другому. Банки высылают авизо своим корреспондентам и клиентам о дебетовых и кредитовых записях по счетам, об остатке средств на счете, прочих расчетных операциях (выплате перевода, открытии аккредитива, выставлении чека или иного расчетно-платежного документа и т.д.). В авизо обычно указываются его номер, дата и характер проведенной операции, сумма и номер счета, наименование плательщика и получателя средств и другие данные. Авизо оформляются на специальных бланках. В качестве авизо могут также служить копии расчетных или бухгалтерских документов (платежных поручений, мемориальных ордеров и пр.). По способу отсылки авизо подразделяются на почтовые, телеграфные и электронные. К почтовым авизо могут прилагаться товарные и другие документы, послужившие основанием для проведения той или иной расчетной операции. При отправке авизо по телеграфу используется специальный шифр (переводной ключ). Электронные - кодируются и подписываются электронной подписью. Порядок отсылки авизо обусловливается корреспондентскими и другими межбанковскими соглашениями или договором с клиентом.
Степень эффективности функционирования платежной системы может определяться следующими показателями - сроками прохождения платежей и суммой операционных издержек, которые несут участники при проведении расчетов. Тот факт, что сделки могут быть оплачены в короткие сроки и с наименьшими затратами, делают систему привлекательной для пользователей.
Корреспондентские отношения банков носят многогранный характер и включают различные виды банковских операций. Но все же основу этих отношений составляют межбанковские операции, связанные с проведением разного рода расчетов.
Преимущества расчетов по межбанковским корреспондентским счетам заключаются в следующем.
Во-первых, это отвечает интересам клиентов, которые имеют устойчивые контрактные отношения с клиентами других банков. При открытии корсчета банк может купить определенные услуги для клиентов гораздо дешевле, нежели осуществлял бы их сам, главным образом экономии на масштабах.
Вторым немаловажным преимуществом прямых корреспондентских отношений является обеспечение ускорения расчетов. Это достигается за счет того, что расчеты осуществляются напрямую без промежуточных звеньев.
В-третьих, при развитых прямых корреспондентских отношениях создаются условия для проведения клиринга- зачета взаимных поручений банков, как правило, посредством открытия счетов в одном каком- либо крупном банке.
В-четвертых, расширяются возможности для активной работы банков на рынке и применения целого набора финансовых инструментов. С одной стороны, крупный банк может привлечь на корреспондентский счет значительные дополнительные средства и использовать их на разнообразные операции. С другой стороны, банки- клиенты могут получать кредиты под операции, которые осуществляет основной банк [15, с.298].
Многие банки для поддержания и расширения полезных банковских связей идут на сокращение стоимости услуг в пользу корреспондентов. Практически все банки, осуществляющие расчеты прямых корреспондентских с другими банками, проводят их с электронным исполнением платежей преимущественно на валовой основе. В целом сроки платежей здесь минимальные. Вместе с тем электронный способ перевода финансовой информации у нас не получил еще твердого юридического обоснования. Для полного удовлетворения потребностей клиентов банка в организации платежного оборота коммерческому банку необходимо было бы устанавливать прямые корреспондентские отношения условно с тысячей банков, т.е. открыть тысячу корсчетов, что для среднего банка неприемлемо. В конечном счете, при установлении корреспондентских отношений получение пользы для банка должно сопоставляться с издержками. Количество корсчетов должно быть оптимальным для обеспечения нормального процесса кредитно- расчетных взаимоотношений. Список банков- корреспондентов периодически должен пересматриваться для исключения наименее активных банков.
Возникают проблемы и в процессе проведения контроля над финансовым состоянием банков- корреспондентов. Анализ сложившейся системы проведения расчетов через взаимные корсчета банков показывает, что она менее эффективна по сравнению с глобальной валовой системой на базе РКЦ в связи с разрозненностью корсчетов и слабым взаимодействием между основными банками (банками, имеющими межбанковские расчетные центры по корсчетам). Корреспондентские банковские связи должны использоваться параллельно с последней и дополнять ее, что будет способствовать повышению эффективности функционирования российской платежной системы.
Міжбанківський кліринг має місце практично у будь-якій країні з розвиненою банківською інфраструктурою і становить систему безготівкових розрахунків між банками, здійснюваних через єдині розрахункові центри. Клиринговая система базируется на том, что все банки выполняют примерно одни и те же функции, имеют примерно одинаковую организацию бухгалтерского учета, что выражается в однотипном потоке документов.
Клиринг – система регулярных безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных встречных обязательств и требований участников расчетов, которые погашаются в результате клиринга дебиторов и кредиторов и завершаются платежами на разницу между суммой обязательств и (или) требований. Клиринговые операции нашли достаточно широкое распространение среди хозяйственной деятельности. Существует так называемый "локальный" клиринг: осуществление взаиморасчетов между конкретными организациями (субъектами хозяйствования) посредством использования собственных схем зачета на основе тех или иных платежных инструментов и институтов. Хозяйственный клиринг обычно строиться на основе использования квазиденежных инструментов, таких как разнообразные формы векселей. Іншим різновидом клірингу є міжфіліальні (внутрішньобанківський) кліринг - взаємозалік між філіями та відділеннями великого банку. И, наконец, межбанковский клиринг, право на осуществление которого предоставляется по специальной лицензии, выдаваемой Банком России небанковской кредитной организации (НКО) - Расчетной НКО.
НКО осуществляет несколько функций:
• обмен платежными документами между банками-участниками;
• расчет чистых позиций банков-участников.
Під чистою позицією розуміється підсумкове сальдо банку-учасника, що утворилася в результаті обміну вимог і зобов'язань банків-учасників. Прием и передача платежных документов может осуществляться клиринговым учреждением в электронной форме в соответствии с действующим законодательством и договором с банками-участниками, определяющим процедуры использования электронной цифровой подписи [9, с.176].
Деятельность расчетных палат, создание на их базе специальных расчетных механизмов по межбанковским сделкам, обеспечивающих проведение гарантированных расчетов на нетто - основе, является существенным дополнительным фактором управления внутридневной ликвидностью кредитных организаций, осуществляющих расчеты с использованием системы валовых расчетов в режиме реального времени.
До сих пор все расчеты между банками по России (кроме межрегиональных электронных расчетов) осуществляются бумажными носителями. Как следствие - большие сроки прохождения платежей по стране (иногда достигают двух недель). Для ускорения прохождения платежей банки вступают между собой в корреспондентские отношения. Либо, вступают в корреспондентские отношения с клиринговыми (расчетными) палатами. Все существующие в платежных системах мира расчетные палаты создавались с одной и той же целью: для ускорения безналичных расчетов между банками-членами палат и их клиентами, для увеличения оборачиваемости денежных средств в течение операционного дня. Для решения этих задач расчетные палаты выполняют ряд определенных основных функций. Но в разных странах или даже в одной и той же стране эти функции могут быть различны, что зависит от целого ряда факторов: конкретного состава участников расчетной палаты, используемых видов платежных документов, объема документооборота, географической области, особенностей банковской системы, правовых условий и доступности технологий.
Развертывание банковских корреспондентских связей, изучение зарубежного опыта межбанковских расчетов. Подавляющую часть которых (до 80 %) в развитых странах составляет клиринг, позволили приступить в России с конца 1992 г. к созданию соответствующих технологий и программных продуктов, к организации клиринга через крупнейшие коммерческие банки, клиринговые центры локального характера.
В феврале 1993 г. департаментом информатизации ЦБ РФ были утверждены Временное положение о клиринговом учреждении и Временное положение о порядке выдачи лицензии клиринговым учреждением. С их утверждение российские клиринговые центры получили официальное право на существование.
Впоследствии нормативная база клиринга была расширена. Клиринговому центру необходимо получить две лицензии: на совершение банковских (в том числе клиринговых) операций, поддерживающих выполнение клиринга, и техническую лицензию, подтверждающую готовность клирингового центра к выполнению расчетов в системе электронных расчетов. Клиентами клирингового учреждения могут быть его учредители, а также другие коммерческие банки и иные кредитные учреждения [3, с. 167].
Первым клиринговым учреждением в России стала Центральная расчетная палата. В начале 1993 г. ряд кредитных учреждений получил техническую лицензию ЦБ РФ на клиринговую деятельность, что дало им право проводить электронные платежи. Учитывая сложность, масштабность и капиталоемкость этой работы, ведущая роль в совершенствовании платежной системы России отводится Банку России.
Различают две основные модели клиринга: без предварительного депонирования денежных средств на счетах банков-участников и с предварительным депонированием
К первой модели клиринга относится Межрегиональный Центр Информатизации Банка РФ, осуществляются без предварительного депонирования средств участников расчетов в учреждении, осуществляющем взаимозачет. Технология его осуществления следующая: каждому участнику открывается счет, называемый транзитный счет–позиция, записи по которому не отражают реального движения ресурсов, а несут счетный характер. Все документы, поступающие от участника на его счет–позицию после процедуры идентификации владельца счета, зачисляются на этот счет. Документи від учасників надходять по каналах зв'язку в комп'ютерну систему клірингового центру всю першу половину дня. Первичные документы регистрируются и отражаются по дебету счета плательщика и кредиту счета получателя. После окончания приема документов осуществляется расчет сальдо счета каждого участников взаимозачета. После этого по результатам клиринга составляется оборотно–сальдовая ведомость и передается местному учреждению ЦБ. Відомість містить обороти по рахунках кожного учасника і значення сальдо його позиції. Центральний банк списує дебетові сальдо з рахунків банків учасників і зараховує їх на кореспондентський рахунок клірингової установи. Зі свого кореспондентського рахунку клірингова установа здійснює платежі банкам, що мають позитивний результат заліку (кредитове сальдо). Следует отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации ни одно клиринговое учреждение пока не работает по данной схеме. Определяется это высокой степенью риска, которую содержит данная модель.
Ко второй - большинство существующих клиринговых учреждений. Технология осуществления клиринга по этой модели с предварительным депонированием средств на корсчетах в клиринговом центре является более сложной. Механизм расчетов выглядит так: на начало операционного дня все участники должны иметь на корсчетах средства в объеме, необходимом для клиринга, расчетные операции производятся в пределах кредитового остатка на счете соответствующего участника; после завершения клирингового цикла участники – дебиторы должны покрыть дебетовые остатки по взаимозачету [3, с.189].
Одной из основных задач функционирования клиринговой системы является ликвидация дебетового сальдо, т.е. проведение окончательного расчета по результатам клиринга. Здесь возможны три варианта:
• в клиринговой палате (центре) соучредители создают резервный фонд, который используется для погашения дебетового сальдо, если кто- либо из участников не в состоянии его оплатить. Резервный фонд хранится на корреспондентском счете клирингового центра в местном учреждении Центробанка РФ. На этот же счет перечисляются деньги от банков - дебеторов;
• клиринговый центр предъявляет для оплаты дебетовое сальдо по результатам зачета к корсчету участника в соответствующем учреждении Центробанка РФ. Оплата производится независимо от наличия денег на счете банка участника, поэтому может образоваться дебетовое сальдо, что, по сути, будет означать выдачу участнику зачета краткосрочного кредита, предоставленного для завершения расчетов. При этом варианте возможны также соглашения между коммерческим банком- кредитором клиринга и учреждением Центрального банка РФ о предоставлении специальной краткосрочной ссуды для погашения долга в пользу клирингового центра.
• если после осуществления зачета кредитовых и дебетовых записей по лицевому счету кто- либо из участников будет не в состоянии урегулировать свое дебетовое сальдо, производится пересчет многосторонних позиций, восстанавливающих платежи или обязательства. После пересчета сальдо каждый участник должен заплатить большую сумму или может получить меньшую сумму. Даже у тех участников клиринга, которые не вели расчетов с неплательщиком, могут увеличиться потребности в ликвидности. Это произойдет в том случае, если участники, с которыми они вели расчеты, испытывают недостаток ликвидности из–за задержки погашения дебетового сальдо другими участниками. При этом варианте неплатежеспособность одного участника клиринга распределяется между всеми другими.
Второй вариант представляет собой чистый классический клиринг. Он наиболее простой и отвечает интересам всех участников клиринга и самого органа, осуществляющего зачетные операции. Кроме того, благодаря современным каналам передачи информации наряду с местным клирингом может быть проведен как региональный, так и межрегиональный клиринг. Технология проведения клиринга по второму варианту предполагает определенную последовательность проведения операций. Прежде всего, каждому участнику открывается лицевой счет (транзитный счет- позиция), на котором записи носят только счетный характер. Они проводятся на основе документов, поступающих в порядке переводов через компьютерную систему, для чего формируется система электронной идентификации владельца этого счета. Одновременно клиринговой учреждение открывает корреспондентский счет в территориальном учреждении Центробанка РФ, а его учредители вносят на этот счет причитающиеся согласно уставу деньги. В первой половине операционного дня клиринговый центр по каналам электронной связи получает платежные поручения (чеки), сумму которых ЭВМ заносит в дебет лицевого счета плательщика и кредит счета получателя денег. Во второй половине дня ЭВМ определяет сумму дебетового (кредитового) сальдо по лицевому счету каждого участника. В конце дня клиринговое учреждение заменяет сальдовую ведомость по результатам клиринга и предает ее учреждению Центробанка РФ, который списывает дебетовое сальдо со счета банка- участника, зачисляя его сумму на корреспондентский счет клирингового учреждения. С этого счета деньги перечисляются на корреспондентские счета банков-участников, у которых сформировался положительный результат зачета (кредитное сальдо). На основе выписки из своего корреспондентского счета клиринговый центр отражает результаты зачета по лицевым счетам участников [9, с.148].
Главное назначение любого многостороннего, в том числе и банковского, клиринга заключается в том, что только дебетовое сальдо, выявленное на лицевом счете по зачету, должно с определенной периодичностью погашаться реальными деньгами. Которые передаются в распоряжение клирингового учреждения, и использоваться им для оплаты кредитового сальдо, образовавшегося у других участников клиринга.
У цієї системи є ряд переваг. Перш за все, вона значно спрощує процес розрахунків. Кроме того, центральный банк может способствовать снижению риска для клиринговой палаты, обеспечив достаточные остатки на счетах участников, положение которых является нестабильным, или участников, деятельность которых находится на уровне риска. Причем в большинстве стран коммерческим банкам разрешено использовать клиринговые счета в центральном банке для выполнения резервных требований.
Организация подобных систем помимо их прямого назначения способствует существенному прогрессу в развитии всего банковского дела. Осуществляется стандартизация первичной банковской документации, улучшается ведение учетно-операционной работы, а для центральных банков, помимо этого, обеспечивается косвенный контроль над состоянием ликвидности обслуживаемых клиринговыми системами коммерческих банков. Клиринговый режим предусматривает возможность образования на корсчете дебетового сальдо вследствие автоматизма производства операций, поэтому возрастают требования к управлению рисками в таких системах.
Клиринговое учреждение свободно от основных банковских рисков согласно лицензии Центрального Банка (не имеет право производить кредитные функции) и несет ответственность за:
• правильность расчетов чистых позиций банков-участников;
• своевременное отражение чистых позиций по их счетам в клиринговом учреждении;
• дебетовое сальдо по своему корреспондентскому счету, если оно образовалось в результате операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью.
Клиринг предполагает полную компьютеризацию всей банковской инфраструктуры, что позволяет производить расчеты почти мгновенно. Таким образом, он должен включать электронно-телекоммуникационные системы: клиент—банк, банк—филиал, банк — клиринговый центр. Сеть клиринговых учреждений, оснащенных современными программно- техническими средствами и системами передачи данных, функционирующих на единой нормативно- правовой базе, образует клиринговую систему.
Все системы клиринговых расчетов имеют много общих технологических и функциональных аспектов. Схема создания клиринговой системы включает следующие основные элементы:
• автоматизированные рабочие места (АРМ) в банках, на предприятиях и в РКЦ;
транспортную среду для соединения АРМ с центрами коммуникаций;
• центры коммуникаций, организующие прием и передачу финансовых документов;
• клиринговые центры, выполняющие взаимозачеты встречных потоков межбанковских платежей [4, с. 276].
Таким образом, эффективность взаимных расчетов между банками путем зачета финансовых требований и обязательств во многом определяется правильностью выбора схемы клиринговой обработки экономической информации. Электронный клиринг позволяет финансовым организациям на базе АРМов открывать кредиты вплотную к дате расчетов, тем самым сокращая время возврата неуплаченных дебетовых платежей за счет оперативного получения кредитов и уменьшения временных рисков неплатежей.
С целью совершенствования организации межбанковских расчетов и широкого внедрения в практику межбанковского клиринга Банком России разработана долговременная программа по созданию систем локальных клирингов и общегосударственного клиринга.

Висновок
За короткий исторический промежуток времени новая банковская система России пережила несколько кризисов. В результате банковская система в целом окрепла, приобрела устойчивость и более высокую надежность. Повышению дальнейшей стабильности банковской системы будет способствовать устойчивость государственной экономики и адекватное регулирование Центральным банком РФ деятельности коммерческих банков.
Анализ состояния современной расчетной системы России позволяет охарактеризовать ее как четырехуровневую. Плюсом такой системы является то, что платежи между коммерческими банками, а также между клиентами должны проводиться через взаимные корсчета на основе четко регламентированных договорных отношений между коммерческими банками, а также банков с их клиентами. Это позволяет сократить сроки расчетов, более эффективно управлять ресурсами, снизить финансовые издержки, минимизировать риски. Важно и то, что четырехуровневая расчетная система позволяет равномерно распределить общий объем платежей и, следовательно, нагрузку на каждый уровень по таким признакам, как сумма платежей текущего дня и другим. Это позволяет снизить операционные и технологические риски и риск, связанный с разницей во времени в различных часовых поясах.
По существу, лишь на основе расчетов между разными банками и их филиалами можно завершить расчеты в народном хозяйстве. Определенная часть межбанковских расчетов служит для экономических связей самих кредитных и финансовых институтов, например, при размещении денежных средств в форме депозитов и кредитов, при переучете векселей друг у друга и в центральном банке, получение от него кредитов в порядке рефинансирования, покупке и продаже ценных бумаг, в том числе государственных, при предоставлении дотаций, субвенций и бюджетных ссуд. Межбанковские расчеты опосредствуют и различные виды внешнеэкономических связей, возникающих в процессе экспорта- импорта товаров (услуг), капиталов и рабочей силы.
Так же плюсом межбанковской системы расчетов является использование системы SWIFT, что означает предоставление быстрого и удобного обмена информацией между банками и финансовыми институтами, расположенными по всему миру, более эффективное использование денежных средств за счет ускорения проведения платежей и получения подтверждений, увеличения производительности системы взаиморасчетов, повышения уровня банковской автоматизации, уменьшения вероятности ошибок.
Центральным звеном денежной политики государства является Центральный банк России. Именно он своими действиями проводит денежную политику. Первоочередной задачей государственного сектора является стабилизация экономики. Основными инструментами ЦБ являются: операции на открытом рынке ценных бумаг, операции рефинансирования, уровень процентной ставки по займам коммерческим банкам. Вне зависимости от видов используемых расчетов Центральный банк в проведении денежно- кредитной политики стремиться к созданию такой платежной системы, которая сочетала бы в себе стабильность, целостность системы и ее эффективность.
Коммерческий банк является участником рынка межбанковских кредитов, выступая поочередно в роли как кредитора, так и в роли заемщика. Эти кредиты являются оптимальным инструментом регулирования ликвидности коммерческого банка. Роль межбанковского кредита в различных фазах экономического цикла неодинакова. Плюс – в условиях экономического подъема, достаточной экономической стабильности кредит выступает фактором роста. Перерозподіляючи величезні грошові і товарні маси, кредит живить банки додатковими ресурсами. Минус - его негативное воздействие может, однако, проявиться в условиях перепроизводства товара. Особливо помітно такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні кошти, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надлишкову масу грошей, необхідних для звернення. Кредит вне зависимости от своей социальной стороны выполняет определенный функции, такие как регулирование объема совокупного денежного оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата. Аккумуляция временно свободных денежных средств.
Минусом современной банковской системы является то, что нет дублирования ее компьютерных систем, т. е. в случае какой-либо ошибки или взлома системы хакерами, данные будут утрачены, их невозможно будет восстановить.
В современном мире сохраняется высокий уровень уязвимости банковского сектора, недоверие клиентов к кредитным организациям, что подтвердила ситуация в начале осени на межбанковском рынке. Сохраняются также высокие риски кредитования, обусловленные неэффективной структурой экономики, дефектами управления. На данный момент на мировом рынке наблюдается нестабильная экономическая ситуация. В США и Западной Европе наблюдаем банковский кризис, некоторые банки стоят на грани банкротства. Правительства стран вместе с центральными банками пытаются поддержать ликвидность своих банков путем их рефинансирования. В России также мы видим нестабильную экономическую ситуацию, Центробанк выдает кредиты рефинансирования для поддержания ликвидности, но не всем банкам, а наиболее устойчивым.
Дальнейшее совершенствование рынка межбанковских кредитов и расчетов зависит от общего состояния экономики страны, от результатов проводимой Правительством и ЦБ РФ структурой перестройки банковской системы, а также от консолидации усилий банков по созданию единого общероссийского денежного рынка.

Список використаних джерел
1. О Центральном Банке Российской Федерации: Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86- ФЗ (с изменениями от 10 января, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 23 декабря 2004 г., 18 июня, 18 июля 2005 г., 3 мая, 12 июня, 29 декабря 2006 г., 2 марта, 26 апреля 2007 г.)// Гарант.
2. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 08.04.2008, с изм. от 27.10.2008)// Гарант.
3. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. - М.: КНОРУС, 2005. - 268 с.
4. Банковское дело: учеб/под ред. д. эк. наук, проф. Коробковой Г.Г.- М.: "Проспект",2006.-350с.
5. Банковское дело: под редакцией Колесникова В.И.- М.: Финансы и кредит,2005.-290с.
6. Банковское дело: Учебник для вузов по направлению "Экономика", специальности "Финансы, кредит и денежное обращение" / В.И. Колесніков, Л.П. Кроливецкая, Н.Г. Александрова и др.: Под. ред. В.І. Колесникова, Л. П. Кроливецкой.–4-е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и статистика, 2003. - 459с.
7. Банківська справа: Учеб. / Под ред. Лаврушина О.І. 2-е вид., Перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2003.- 576 с.
8. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие/О.И.Лаврушин, О.Н.Афанасьев, С.Л.Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра екон. наук, проф. О.И.Лаврушина.-4-е изд., стер. - М.:КНОРУС,2008.-264с.
9. Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты- М.:КНОРУС,2004.-205с.
10. Голубев С.А. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании банковской системы.- М.:"Юстицинформ", 2005.- 256с.
11. Гугнин В.К. Межбанковский кредитный рынок России.- М.: Финансы и статистика, 2005.- 288 с.
12. Деньги, кредит, банки. Экспресс- курс: уч. пособие/ под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Лаврушина О.И.- М.: КНОРУС, 2005.-320 с.
13. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп.-М.:КНОРУС,2004.-576с.
14. Замуруев А.С. Кредит и ссуда: терминологический анализ, классификация и определение формы /Деньги и кредит.- М.:Финансы и статистика,2001-204с.
15. Калтырин А.В. Деятельность коммерческих банков: Учеб. пособие/ под ред. Калтырина А.В. Вид. 2-е, перераб. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2005.-400с.
16. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения-М.: Финансы и статистика,2004.-340с.
17. Малахова Н.Г. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие/ Малахова Н.Г.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.-217с.
18. Мовесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. - М.:ИНФРА-М,2005.-312с.
19. Финансы, денежное обращение и кредит. Учеб/ под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. - М.:"Проспект",2003.-325с.
20. Экономическая теория в вопросах и ответах: учеб. пособие/под ред. Николаевой И.П.– М.: 2002.- 245с.
21. Улюкаев А.В. Меры противодействия мировому финансовому кризису // Деньги и кредит – 2008 . - №10.- с. 3-4.
22. Чекмарьова Є.М. Формирование ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка.- Деньги и кредит-2007.-№1.-с. 31-38.
23. Шор К.Б. Гибкое рефинансирование как направление поддержания банковской ликвидности. - Деньги и кредит–2008.-№10.-с. 5-8.
24. www.cbr.ru
25. www.swift.ru

Додаток 1
Таблица – Ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации [24]
Період дії
%
Нормативний документ
С 12 ноября 2008
С 14 июля 2008 г.
12,00
11,00
Указание ЦБ РФ от 12.11.2008
Указание ЦБ РФ от 11.07.2008 № 2037-У
С 10 июня 2008 г.
10,75
Указание ЦБ РФ от 09.06.2008 № 2022-У
С 29 апреля 2008г.
10,5
Документ неизвестен. Информация предоставлена Департаментом внешних и общественных связей ЦБ РФ от 28.04.2008
С 04 февраля 2008 г.
10,25
Указание ЦБ РФ от 01.02.2008 № 1975-У
С 19 июня 2007 г.
10,0
Телеграмма ЦБ РФ от 18.06.2007 № 1839-У
С 29 января 2007 г.
10,5
Телеграмма ЦБ РФ от 26.01.2007 № 1788-У
С 23 октября 2006 г
11
Телеграма ЦБ РФ від 20.10.2006 № 1734-У
С 26 июня 2006 г
11,5
Телеграма ЦБ РФ від 23.06.2006 № 1696-У
С 26 декабря 2005 г
12
Телеграма ЦБ РФ від 23.12.2005 № 1643-У
С 15 июня 2004 г.
13
Телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 № 1443-У
С 15 января 2004 г
14
Телеграма ЦБ РФ від 14.01.2004 № 1372-У
С 21 июня 2003 г.
16
Телеграма ЦБ РФ від 20.06.2003 № 1296-У
С 17 февраля 2003 г.
18
Телеграма ЦБ РФ від 14.02.2003 № 1250-У
С 7 августа 2002 г.
21
Телеграмма ЦБ РФ от 06.08.2002 № 1185-У
С 9 апреля 2002 г.
23
Телеграмма ЦБ РФ от 08.04.2002 № 1133-У
С 4 ноября 2000 г.
25
Телеграмма ЦБ РФ от 03.11.2000 № 855-У
С 10 июля 2000 г.
28
Телеграмма ЦБ РФ от 07.07.2000 № 818-У
С 21 марта 2000 г.
33
Телеграмма ЦБ РФ от 20.03.2000 № 757-У
С 7 марта 2000 г.
38
Телеграмма ЦБ РФ от 06.03.2000 № 753-У
С 24 января 2000 г.
45
Телеграмма ЦБ РФ от 21.01.2000 № 734-У
С 10 июня 1999 г.
55
Телеграмма ЦБ РФ от 09.06.99 № 574-У
С 24 июля 1998 г.
60
Телеграмма ЦБ РФ от 24.07.98 № 298-У
С 29 июня 1998 г.
80
Телеграмма ЦБ РФ от 26.06.98 № 268-У
С 5 июня 1998 г.
60
Телеграмма ЦБ РФ от 04.06.98 № 252-У
С 27 мая 1998 г.
150
Телеграмма ЦБ РФ от 27.05.98 № 241-У
С 19 мая 1998 г.
50
Телеграмма ЦБ РФ от 18.05.98 № 234-У
С 16 марта 1998 г.
30
Телеграмма ЦБ РФ от 13.03.98 № 185-У
С 2 марта 1998 г.
36
Телеграмма ЦБ РФ от 27.02.98 № 181-У
С 17 февраля 1998 г.
39
Телеграмма ЦБ РФ от 16.02.98 № 170-У
С 2 февраля 1998 г.
42
Телеграмма ЦБ РФ от 30.01.98 № 154-У
С 11 ноября 1997 г.
28
Телеграмма ЦБ РФ от 10.11.97 № 13-У
С 6 октября 1997 г.
21
Телеграмма ЦБ РФ от 01.10.97 № 83-97
С 16 июня 1997 г.
24
Телеграмма ЦБ РФ от 13.06.97 № 55-97
С 28 апреля 1997 г.
36
Телеграмма ЦБ РФ от 24.04.97 № 38-97
С 10 февраля 1997 г.
42
Телеграмма ЦБ РФ от 07.02.97 № 9-97
С 2 декабря 1996 г.
48
Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.96 № 142-96
С 21 октября 1996 г.
60
Телеграмма ЦБ РФ от 18.10.96 № 129-96
С 19 августа 1996 г.
80
Телеграмма ЦБ РФ от 16.08.96 № 109-96
С 24 июля 1996 г.
110
Телеграмма ЦБ РФ от 23.07.96 № 107-96
С 10 февраля 1996 г.
120
Телеграмма ЦБ РФ от 09.02.96 № 18-96
С 1 декабря 1995 г.
160
Телеграмма ЦБ РФ от 29.11.95 № 131-95
С 24 октября 1995 г.
170
Телеграмма ЦБ РФ от 23.10.95 № 111-95
С 19 июня 1995 г.
180
Телеграмма ЦБ РФ от 16.06.95 № 75-95
С 16 мая 1995 г.
195
Телеграмма ЦБ РФ от 15.05.95 № 64-95
С 6 января 1995 г.
200
Телеграмма ЦБ РФ от 05.01.95 № 3-95
С 17 ноября 1994 г.
180
Телеграмма ЦБ РФ от 16.11.94 № 199-94
С 12 октября 1994 г.
170
Телеграмма ЦБ РФ от 11.10.94 № 192-94
С 23 августа 1994 г.
130
Телеграмма ЦБ РФ от 22.08.94 № 165-94
С 1 августа 1994 г.
150
Телеграмма ЦБ РФ от 29.07.94 № 156-94
С 30 июня 1994 г.
155
Телеграмма ЦБ РФ от 29.06.94 № 144-94
С 22 июня 1994 г.
170
Телеграмма ЦБ РФ от 21.06.94 № 137-94
С 2 июня 1994 г.
185
Телеграмма ЦБ РФ от 01.06.94 № 128-94
С 17 мая 1994 г.
200
Телеграмма ЦБ РФ от 16.05.94 № 121-94
С 29 апреля 1994 г.
205
Телеграмма ЦБ РФ от 28.04.94 № 115-94
С 15 октября 1993 г.
210
Телеграмма ЦБ РФ от 14.10.93 № 213-93
С 23 сентября 1993 г.
180
Телеграмма ЦБ РФ от 22.09.93 № 200-93
С 15 июля 1993 г.
170
Телеграмма ЦБ РФ от 14.07.93 № 123-93
С 29 июня 1993 г.
140
Телеграмма ЦБ РФ от 28.06.93 № 111-93
С 22 июня 1993 г.
120
Телеграмма ЦБ РФ от 21.06.93 № 106-93
С 2 июня 1993 г.
110
Телеграмма ЦБ РФ от 01.06.93 № 91-93
С 30 марта 1993 г.
100
Телеграмма ЦБ РФ от 29.03.93 № 52-93
С 23 мая 1992 г.
80
Телеграмма ЦБ РФ от 22.05.92 № 01-156
С 10 апреля 1992 г.
50
Телеграмма ЦБ РФ от 10.04.92 № 84-92
1 січня 1992 - 9 квітня 1992
20
Телеграмма ЦБ РФ от 29.12.91 № 216-91
Катализатором процесса формирования открытого рынка МБК послужило появление профессиональных посредников - кредитных учреждений, специализирующихся на этом рынке. Одна из основных задач, которую ставили перед собой такие кредитные учреждения, организовать межбанковский кредитный рынок, сделать его доступным, надежным и эффективным сектором кредитно- банковской системы страны. Для достижения этой цели необходимо было в первую очередь определить и реализовать методы и способы, которые содействовали бы переходу от широко используемой практики закрытого рынка к открытому, цивилизованному рынку [4, с. 95].
До 1991 г. поступали только заявки на получение кредита, а заявки на размещение денежных средств практически отсутствовали, что сдерживало развитие рынка МБК. Превышение спроса над предложением обуславливало постоянную тенденцию роста процентных ставок. Кредитные учреждения, специализирующие на рынке МБК, с самого начала своей деятельности начали создавать базу данных об отечественных и зарубежных коммерческих банков и их филиалах, устанавливать деловые и партнерские отношения с ними, анализировать спрос и предложение (изучать коньюктуру еще не сформированного межбанковского рынка), использовать зарубежный опыт в области межбанковских кредитных отношений с целью адаптации его к существующим российским условиям. Для того чтобы рынок сделать более прозрачным и доступным для его участников, была разработана система расчетов текущей процентной ставки межбанковских кредитов на основе данных о фактических сделках. Текущая процентная ставка определялась в результате усреднения процентных ставок по фактическим сделкам. При этом специфика сделок учитывалась с помощью специально разработанных поправочных коэффициентов.
Информационное обеспечение, позволяющее формировать объективную картину по складывающимся на рынке процентным ставкам, является необходимым, неотъемлемым элементом инфраструктуры любого рынка. Благодаря усилиям специализированных кредитных учреждений (в частности, Оргбанка и ИЦ "Рейтинг") началось формирование информационной среды для организации отечественного рынка МБК [11, с. 34].
Формирование информационной инфраструктуре рынка МБК в России и придание ей цивилизованной формы в соответствии с международными стандартами и практикой тесно связаны с разработкой и внедрением системы единых базовых индикаторов денежного рынка.
Процентная политика коммерческих банков на рынке межбанковских кредитов стала объектом пристального внимания ЦБ РФ, было принято решение устанавливать ставку рефинансирования Центрального банка РФ, ориентируясь на средние процентные ставки межбанковского кредитного рынка. На протяжении 1991- 2008 гг. ставка рефинансирования неоднократно пересматривалась и изменялась в диапазоне от 10 % до 210 % годовых в зависимости от экономической ситуации в стране. Наиболее высокая ставка была установлена Центробанком в период с 15 октября 1993г. по 28 апреля 1994 г. и составляла 210 %. Самая низкая ставка рефинансирования в 10 % была установлена с 19 июня 2007 г. по 03 февраля 2008 года. В течение 10 лет скорость изменения ставки рефинансирования Центрального Банка замедлялась, то есть ставка рефинансирования становилась более стабильной. В период с 1993 г. по 2000 г. ставка менялась в основном в течение года от5 до 9 раз. В период с 2002 г. по 2007 г. ставка рефинансирования стабилизировалась и менялась в течение года 1- 3 раза, причем, только в сторону понижения. А вот в 2008 г. ставка начала стремительно расти. За 6, 5 месяцев она поменялась уже 4 раза в сторону роста, что отражено в таблице (Приложении 1).
Именно в 1993 г. возникла острая потребность определиться с тем, что представляют собой ставки межбанковского рынка; с этой проблемой в тот момент сталкивались не только ЦБ РФ, но и непосредственные участники этого рынка - коммерческие банки.
На российском финансовом рынке в качестве аналитических показателей при различных финансовых расчетах и операциях начали использовать ставки рублевого межбанковского рынка, рассчитываемые Информационным консорциумом, - это так называемые ставки MIBOR, MIBID и MIACR. Ставка MIBOR- средняя объявленная процентная ставка по предоставлению (размещению) межбанковских кредитов; MIBID - средняя объявленная ставка по привлечению межбанковских кредитов; MIACR- средневзвешенная фактическая процентная ставка по предоставленным межбанковским кредитам [19, с. 32].
Введение системы регулярно рассчитываемых и публикуемых индикаторов стоимости кредитов в информационную инфраструктуру рынка МБК сыграло важную роль, как для развития самого рынка, так и для финансового рынка России в целом. Рынок стал более предсказуем и стабилен, так же оперативная информация об индикаторах рынка является необходимой информационной поддержкой для банков, опираясь на которую они могут строить свою ценовую политику на каждый текущий день.
Становлению открытого и цивилизованного рынка МБК способствовали аукционы денежных ресурсов. Открытое проведение торгов на аукционе позволяло определить рыночную цену (процентную ставку) денежных ресурсов по межбанковскому кредиту.
Возникновение аукционной формы торговли денежными ресурсами было обусловлено следующими факторами:
• высоким разбросом значений процентных ставок по межбанковским кредитам;
• отсутствием общих технологических стандартов в предоставлении кредитов;
• отсутствием достоверной информации о сделках по МБК.
Первый аукцион денежных ресурсов был организован Оргбанком на Московской центральной фондовой бирже (МЦФБ) 1 августа 1991 г. В дальнейшем аукционы стали проводить и другие биржи: Санкт-Петербургская фондовая биржа (СПФБ), Московская международная фондовая биржа (ММФБ), Самарская фондовая биржа (СФБ) и другие [11, с. 53].
Преимуществом аукциона по сравнению с практикой межбанковского кредитования на закрытом рынке является установление цены денежных ресурсов, исходя из сложившегося на торгах соотношения спроса и предложения.
Свободная аукционная торговля кредитными ресурсами, информированность участников рынка о результатах торгов (сумма выставленных на продажу лотов и объемов продаж, процентных ставках на различные сроки кредитования), а также рыночная конкуренция между организаторами аукционов за привлечение большего количества участников межбанковского рынка позволили достичь сбалансированного состояния рынка- равновесие спроса и предложения.
В июне 1993 г. структуру финансового рынка России дополнил рынок государственных краткосрочных облигаций (ГКО). В качестве агента Министерства финансов РФ Банк России организовал рынок государственных ценных бумаг и начал принимать участие в функционировании этого рынка - осуществлять операции на открытом рынке. Под операциями на открытом рынке подразумевается купля-продажа Банком России государственных ценных бумаг. Операции покупки этим банком ценных бумаг увеличивает денежные средства на корреспондентском счете коммерческого банка на сумму покупки, при этом возрастает кредитный потенциал последнего. Операция продажи ценных бумаг Банком России соответственно уменьшает кредитные возможности коммерческого банка [10, с. 104].
Тем самым операции ЦБ РФ на открытом рынке увеличивают или уменьшают зависимость банка от внешних источников, какими являются межбанковские кредиты. Практика показывает, что проводимые ЦБ РФ операции на открытом рынке существенно влияют на коньюктуру рублевого межбанковского рынка, объемы совершаемых сделок и уровень процентных ставок.
Возросшая роль рынка МБК в банковском секторе экономики, увеличение числа его участников, рост объемов совершаемых операций, с одной стороны, и ухудшение финансового положения многих банков, не способных своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства. С другой стороны, вызвали необходимость более внимательного отношения банковских аналитиков к вопросам оценки финансового положения банков- контрагентов, к необходимости оценки различных рисков, анализу и учету, вызывающих их факторов. Одним из способов оценки финансового состояния банков стал широко вводимый в банковскую практику рейтинговый подход, связанный с развитием информационной инфраструктуры рынка - рейтинговой оценкой банков.
В основе этой оценки лежит обобщенная характеристика по конкретному признаку, позволяющему ранжировать банки в определенной последовательности по мере убывания данного признака или расположить их по определенным группам. При этом критерием сравнения могут быть как количественные показатели, характеризующие масштаб развития банка, так и качественные показатели, характеризующие степень устойчивости, надежности банка. Источниками информации для составления рейтинга могут быть: данные балансов коммерческих банков, отчетные финансовые показатели банков на определенную дату. Дополнительными источниками информации могут служить данные, почерпнутые из средств массовой информации, полученные от клиентов, партнеров и других источников. Наиболее достоверную рейтинговую оценку надежности коммерческих банков дают государственные органы (центральные банки), которым по законодательству предоставлены права по осуществлению надзорных функций.
В российской банковской практике первой квалификацией банков, появившейся в печати, стал рейтинг надежности банков ИЦ "Рейтинг". В дальнейшем данным вопросом стали заниматься некоторые экономические издания - "Коммерсантъ", "Экономика и жизнь", "Деловой мир". Это были первые попытки классификации банков, но они оказались довольно далеки от решения конкретного практического вопроса о возможности и целесообразности кредитования конкретных банков и установления лимитами, реализацией риска ликвидности (т.е. невозможностью привлечь средства оперативно и по среднерыночной стоимости или вообще заимствовать их на межбанковском рынке). Таким образом, рынок перестает выполнять главную функцию - оперативного и надежного источника средств для поддержания ликвидности банков [5, с. 115].
За короткий исторический промежуток времени новая банковская система России пережила несколько кризисов. В результате банковская система в целом окрепла, приобрела устойчивость и более высокую надежность. Повышению дальнейшей стабильности банковской системы будет способствовать устойчивость государственной экономики и адекватное регулирование Центральным банком РФ деятельности коммерческих банков.
Таким образом, анализ событий, происходивших на рынке МБК за всю историю формирования и развития, начиная с конца 80-х годов прошлого столетия и до настоящих дней, позволил выделить отдельные этапы развития рынка МБК. Этапы отражают определенный уровень развития рынка и его функциональную направленность.
1.2 Формирование системы межбанковских расчетов
Совокупность всех денежных расчетов экономической системы составляет ее денежный оборот. В свою очередь, денежные расчеты совершаются в форме безналичных платежей, либо в виде непосредственного обращения наличных денег. Во всех цивилизованных, экономически развитых странах основной частью денежного оборота (более 90 %) является безналичный платежный оборот. Он представляет собой процесс организации денежных расчетов в экономической системе без непосредственного участия наличных денег по средствам их перевода с одного счета на другой, либо путем, так называемого зачета взаимных требований.
Безналичные расчеты - это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет покупателя.
Система расчетов между различными контрагентами и хозяйствующими субъектами, обеспечение бесперебойности и непрерывности платежей являются важнейшими условиями нормального функционирования экономики. В денежных расчетах и платежах, проводимых преимущественно банками, находят свое воплощение практически все виды экономических отношений и обществе. Это, в свою очередь, немыслимо без взаимных расчетов между банками – межбанковских расчетов, что обусловлено широкой разветвленностью хозяйственных связей, большой территориальной удаленностью предприятий. По существу, лишь на основе расчетов между разными банками и их филиалами можно завершить расчеты в народном хозяйстве:
• предприятий друг с другом по поводу купли- продажи товаров (услуг);
• с финансовыми органами по уплате налогов;
• с внебюджетными фондами по перечислению обязательных взносов;
• со страховыми компаниями по страхованию коммерческих рисков и имущества;
• с собственным персоналом по выплате заработной платы и других платежей;
• другие денежные расчеты [9, с. 26].
Определенная часть межбанковских расчетов (МБР) служит для экономических связей самих кредитных и финансовых институтов, например:
• при размещении денежных средств в форме депозитов и кредитов;
• при переучете векселей друг у друга и в ЦБ РФ;
• получение от ЦБ РФ кредитов в порядке рефинансирования;
• покупка и продажа ценных бумаг, в том числе государственных.
Межбанковские расчеты сопровождают и различного виды внешнеэкономических связей, возникающих в процессе экспорта- импорта товаров (услуг), капиталов и миграции рабочей силы.
Таким образом, платежный механизм опосредствует "обмен веществ" в хозяйственной системе, от его четкой и непрерывной работы зависит общая эффективность функционирования экономических институтов [3, с. 89].
Особенно велика роль этого механизма для банков.
Организация системы денежных расчетов в советский период, как известно, характеризовалась "административной" спецификой. Разграничение наличного и безналичного денежного оборота было искусственным. Если международные расчеты осуществлялись в какой-то мере в соответствии с общепринятыми в мировой практике принципами, то внутри страны функционирование расчетной системы проводилось в движение исключительно жесткими инструкциями Государственного банка СССР.
Действующие принципы организации безналичных расчетов, а, следовательно, и межбанковские расчеты, в России в определенной степени сохраняют в себе черты более чем полувекового господства государственной собственности на банковское дело и заключаются в следующем:
• все расчеты должны производиться через учреждения банка;
• все платежи должны осуществляться в основном после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а при необходимости, погашение в денежной форме других обязательств (по возврату кредита, например, и др.);
• по мере наступления сроков погашения. Допускается и использование авансовых платежей, а также предварительные оплаты в том случае, если это оговорено соглашением между поставщиком и покупателем;
• оплата совершается только с согласия или по поручению плательщика- владельца счета. В бесспорном порядке взыскивается недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, штрафы, а также другие средства, списываемые со счета на основании распоряжений судебных органов и т. п.;
• платежи со счета должны осуществляться при наличии на нем необходимых средств, либо в том случае, если плательщик имеет право на кредит.
Организация межбанковских расчетов является одной из основных проблем развития банковского дела [9, с. 76].
Как уже отмечалось выше, естественной составной частью расчетов, осуществляемых банками, межбанковские расчеты. Причем последние в настоящее время реализуются через систему корреспондентских счетов, открываемых коммерческими банками в подразделениях ЦБ, через прямые связи между коммерческими банками и посредством межбанковского клиринга.
Современная система МБР в России регламентировалась специальным Положением ЦБ РФ "Об организации межбанковских расчетов на территории РФ" (от 9 июля 1992 г. - приложение к Положению о безналичных расчетах в РФ).
С апреля 1998 г. в действие вступило Положение о проведении безналичных расчетов кредитными организациями в РФ, утвержденное ЦБ РФ 25 ноября 1997 г. (Положение № 5- П), которое регулирует более широкий круг вопросов, характерных для МБР [10, с. 152].
В процессе развития банковской системы в СССР была создана в целом отлаженная система межбанковских и внутрибанковских расчетов, в том числе с использованием зарубежного опыта. Взаимные зачеты долговых требований между банками- участниками расчетов осуществляли специальные расчетные отделы, созданные при эмиссионном банке (правлении и провинциальных конторах Госбанка России) в 1898 г.
Развитие межбанковского клиринга в России отличалось большим динамизмом и высокой эффективностью. Однако, после Октябрьской революции 1917 г. расчетные отделы были упразднены.
В СССР расчетные отделы стали вновь создаваться в 1922-1923 гг. в связи с созданием специализированных банков. В то время они осуществляли зачеты взаимных требований между учреждениями банков и сберкасс, производили ежедневный обмен платежными документами.
После кредитной реформы 1930-1932 гг. произошли крупные изменения в структуре кредитной системы и характере функций отдельных ее звеньев. Централизация в Госбанке СССР кассовых операций, почти всех операций по краткосрочному кредитованию и расчетам между хозорганами, а в четырех специальных банках долгосрочных вложений операций по финансированию и кредитованию капитальных вложений и подрядных организаций, сокращение сети специализированных банков - все это сделало ненужным применение метода клиринга для расчетов между учреждениями этих банков.
В 1933 г. в системе Госбанка СССР были введены расчеты посредством счетов межфилиальных оборотов (далее - МФО), просуществовавшие до конца 80-х годов.
Данная система представляет собой своеобразный внутрибанковский клиринг. Конечное сальдо межфилиальных расчетов определялось и отражалось в Правлении Госбанка СССР. Поскольку в стране функционировал, по сути единый государственный банк, клиринг носил общегосударственный характер.
Система МФО, введенная в 1933 г., достаточно успешно обеспечивала проведение расчетов между учреждениями Госбанка СССР, через которые проходила подавляющая часть платежного оборота страны. Расчеты по системе МФО были хорошо отлажены, содержали четкий механизм взаимодействия между всеми банковскими учреждениями и единый порядок их урегулирования. Но такая система расчетов могла быть дифференцированной лишь в условиях централизованной системы хозяйствования, при функционировании ее в отношениях между филиалами одного банка.
С переходом к рыночной экономике, сопровождающимся созданием большого количества самостоятельных банков, распадом СССР и формированием на его территории целого ряда суверенных государств, система межбанковских расчетов должна была претерпеть изменения как не обеспечивающая четкого разграничения ресурсов разных банков. Эти изменения свелись к переходу на корреспондентские отношения между банками. Внедрение и отлаживание новых расчетов всегда сопряжено с большими трудностями экономического, организационного и технического характера [9, с. 115].
Анализ состояния современной расчетной системы России позволяет охарактеризовать ее как четырехуровневую. Первый уровень - расчеты через учреждения ЦБ РФ; второй - расчеты через различные расчетные, клиринговые палаты (в качестве небанковских кредитных учреждений); третий - расчеты непосредственно через коммерческие банки, их расчетные подразделения и четвертый уровень - расчеты через коммерческие сети.
Политика ЦБ РФ, и это четко прослеживается по нормативным документам, выступлениям руководящих сотрудников Центробанка РФ на конференциях, семинарах и т.д., направлена на поддержку небанковских кредитных учреждений, осуществляющих расчетную деятельность, а также на активную разработку нормативной и правовой базы их функционирования.
В принципе, это тенденция положительная. Было бы неправильным все многообразие форм и видов расчетов осуществлять на каком - то одном из названных уровней.
Расчеты федерального значения, например, налоговые, бюджетные платежи должны быть подконтрольны государственным органам и проводиться с наименьшей степенью риска, т. е. через учреждения Банка России.
Платежи по операциям на организованных рынках, например, пластиковых карт, ценных бумаг, и других целесообразно осуществлять через созданные самими же ассоциированными членами этих рынков расчетные, клиринговые палаты, что также способствует снижению рисков.
Платежи между коммерческими банками, а также между клиентами должны проводиться через взаимные корсчета на основе четко регламентированных договорных отношениях между коммерческими банками, а также банков с их клиентами. Это позволит сократить сроки расчетов, более эффективно управлять ресурсами, снизить финансовые издержки, минимизировать риски.
Важно и то, что четырехуровневая расчетная система позволяет равномерно распределить общий объем платежей и, следовательно, нагрузку на каждый уровень по таким признакам, как сумма платежей текущего дня и другим. Это позволяет снизить операционные и технологические риски и риск, связанный с разницей во времени в различных часовых поясах [4, с. 174].
С одной стороны, существование нескольких различных систем свидетельствует о том, что каждая из них несовершенна, обладает определенными недостатками. В какой-то степени это затрудняет контроль над движением денежных потоков. Но, с другой стороны, наличие альтернативных вариантов дает возможность выбора.
Несмотря на то, что порядок расчетов в каждой из подсистем имеет существенные отличия и особенности, они базируются на единых принципах. Основными требованием к расчетам являются достаточная их оперативность и предсказуемость платежей, высокая надежность, безопасность, экономическая эффективность и широкое разнообразие в соответствии с потребностями пользователей. Межбанковские расчеты осуществляются согласно принципам, которые свойственны системе безналичных расчетов в целом, однако их проявление в расчетах между банками имеет определенную специфику.
Поскольку банки являются начальным и конечным звеном в цепи расчетов между различными экономическими субъектами, их невозможно было бы завершить, если бы не существовала система расчетов между самими банками. В связи с этим огромное значение для организации межбанковских расчетов имеет принцип поддержания банками своей ликвидности на уровне, обеспечивающем бесперебойное и в полном объеме проведение расчетов с другими банками. Он стремиться совместить получение прибыли, требующее замораживание активов на относительно долгий срок, с гарантией надежности и ликвидности. Отсутствие средств на корреспондентском счете банка и несбалансированности его ликвидности даже в течение непродолжительного времени может вызвать серьезные негативные последствия, поэтому банку необходимо осуществлять управление своей ликвидностью, что диктует необходимость своевременного поступления средств на коррсчета и рационального их использования [12, с. 162].
Большое значение имеет и принцип контроля за правильностью совершения межбанковских расчетов. Специфика его и особая роль заключается в постоянном взаимном контроле за синхронностью и полной идентичностью проводимых сумм, во-первых, по счетам клиентов в банках и по корсчетам банков в РКЦ (или в банках-корреспондентах), во-вторых, по счетам и по балансам собственно самих участников расчетов - коммерческих банков-корреспондентов при расчетах их между собой, а также при расчетах между РКЦ. По мере развития межбанковских расчетов, особенно широко распространение межбанковского клиринга, усиливается значение принципа контроля за технологическими рисками, также отражающего специфику этих расчетов.
Общим принципом организации межбанковских расчетов является принцип безусловного платежа по межбанковским обязательствам. Предоставляя платежные услуги своим клиентам, коммерческие банки выступают в роли финансовых посредников. Согласивших осуществлять платежные операции своих клиентов, банки принимают на себя обязательства по межбанковским платежам и расчетам. Эти обязательства, в большинстве случаев связаны с согласием плательщика на списание средств с его счета в определенный срок. Однако списание сумм задолженности по налоговым платежам, искам, рассмотренным в арбитражном суде, может быть осуществлено с корреспондентского счета в безакцептном порядке.
Наиболее важным принципом межбанковских расчетов является платеж в пределах средств корреспондентского счета. Этот принцип состоит в поддержании оптимального остатка средств на корреспондентском счете кредитной организации и соблюдения нормативов ликвидности баланса банка. С принципом платежа в пределах остатка средств на корреспондентском счете тесно связано понятие "управление наличной позицией банка" [15, с. 209].
Существующие принципы межбанковских расчетов помогают кредитным организациям своевременно и в полном объеме проводить расчетные операции, переводы платежей по системам корреспондентских счетов.
Система расчетов между различными контрагентами и хозяйствующими субъектами, обеспечение бесперебойности и непрерывности платежей являются важнейшими условиями нормального функционирования экономики.
Таким образом, в денежных расчетах и платежах, проводимых преимущественно банками, находят свое воплощение практически все виды экономических отношений в обществе. Это, в свою очередь, немыслимо без взаимных расчетов между банками, что обусловлено широкой разветвленностью хозяйственных связей, большой территориальной удаленностью предприятий и некоторыми другими факторами. По существу, лишь на основе расчетов между разными банками и их филиалами можно завершить расчеты в народном хозяйстве. Определенная часть межбанковских расчетов служит для экономических связей самих кредитных и финансовых институтов, например, при размещении денежных средств в форме депозитов и кредитов, при переучете векселей другу друга и в центральном банке, получении от него кредитов в порядке рефинансирования, покупке и продаже ценных бумаг, в том числе государственных, при предоставлении дотаций, субвенций и бюджетных ссуд. Межбанковские расчеты опосредствуют и различные виды внешнеэкономических связей, возникающих в процессе экспорта-импорта товаров (услуг), капиталов и миграции рабочей силы
1.3 Зарубежный опыт межбанковских кредитов и расчетов
История развития кредитных отношений и основного их звена- банка - насчитывает не одну сотню лет. Все это время они совершенствовались и приспосабливались под существующие экономические и политические структуры. Банковские институты также прошли свой эволюционный путь – от менялых контор, обеспечивающих путешественника и торговца необходимой валютой, до современных гигантов, предоставляющих своим клиентам сотни услуг и действующих во всех отраслях экономики. В этот процесс вмешивалось государство, формируя банковскую систему, экономически и социально приемлемую для общества. Функцию формирования обычно выполнял центральный банк, создающий нормативную базу для деятельности коммерческих банков. В то же время независимость центрального банка от правительства носит относительный характер в том смысле, что экономическая политика не может быть успешной без четкого согласования и тесной увязки ее основных элементов денежно- кредитной и финансовой политики. У довгостроковому плані політика центрального банку прямо визначається пріоритетами макроекономічного курсу уряду. В конечном счете любой центральный банк в той или иной степени сочетает черты банка и государственного органа.
У більшості країн з ринковою економікою і дворівневої банківської системою функції центральних банків в основному збігаються, але є, природно, і відзнаки. Так, наприклад, на чолі банківської системи Франції, яка характеризується жорстким банківським наглядом і кредитним контролем, а також переважанням державних кредитних інститутів, стоїть Міністерство фінансів Франції. Центральный банк Франции (Банк Франции) наряду с двумя другими институтами (Национальный Кредитный Совет и Комиссия по банковскому контролю), которые осуществляют контроль за деятельностью коммерческих банков, находится под руководством Министерства финансов [17, с. 34].
Политика открытого рынка представляет собой выполнение операций по покупке или продаже твердо- процентных ценных бумаг центральным банком за свой счет на открытом рынке. Здесь к основным ценным бумагам относятся: казначейские векселя, беспроцентные казначейские обязательства, облигации государственного займа, промышленные облигации, первоклассные краткосрочные бумаги и др.
Традиционными средствами проведения политики открытого рынка являются операции с государственными бумагами на вторичном рынке, характерные для Великобритании, Германии, Греции, Италии и Франции. Операции на первичном рынке с государственными бумагами осуществляются в строго определенных рамках в Великобритании.
Переучет векселей долгое время был одним из основных методов денежно- кредитной политики центральных банков Западной Европы. Центральні банки пред'являли певні вимоги до враховувати векселі, головним з яких була надійність боргового зобов'язання.
Векселі переобліковуються за ставкою редісконтірованія. Эту ставку называют также официальной дисконтной ставкой, обычно она отличается от ставки по кредитам рефинансирования на незначительную величину в меньшую сторону. Центральний банк купує боргове зобов'язання по більш низькій ціні, чим комерційний банк.
У разі підвищення центральним банком ставки рефінансування, комерційні банки будуть прагнути компенсувати втрати, викликані її ростом (подорожчанням кредиту) шляхом підвищення ставок за кредитами, що надаються позичальникам. То есть изменение ставки рефинансирования прямо влияет на изменение ставок по кредитам коммерческих банков. Последнее является главной целью данного метода денежно- кредитной политики центрального банка [15, с. 58].
Во многих странах был ограничен доступ коммерческих банков к кредитам центрального банка - путем повышения его ставки рефинансирования. Было ослаблено давление резервных требований на банки. Резко возросла необходимость международного согласования кредитно- денежной и валютной политики, усилилось межгосударственное регулирование банковской деятельности. В целом главной тенденцией денежно- кредитной политики центральных банков стало приобретение ею большей гибкости.
Достаточно специфическая политика рефинансирования применяется в Великобритании. Так, используя инструмент рефинансирования, Банк Англии предоставляет коммерческим банкам следующие основные виды кредита:
• дневной кредит;
• кредит рефинансирования;
• суточные операции РЕПО;
• конверсия дневного кредита.
Дневной кредит предоставляется в основном для обеспечения плавного движения средств в течении дня, а в конце его предоставленный кредит возвращается. Этот инструмент является бесплатным и направлен главным образом на восстановление утраченной ликвидности банка. Объем кредитования не ограничен при условии. Что у коммерческих банков имеется залог в размере необходимом для его обеспечения.
Кредит рефинансирования, который является ночным кредитом, предоставляется на срок от 7 до 10 дней. Поскольку время, на которое выдается данный кредит, не ограничивается одним днем, то за него взимаются проценты (по ставке рефинансирования). Для проведения данной операции Банк Англии определяет объем ликвидности в среднесрочной перспективе, требуемой для банковской системы, и только в необходимом объеме осуществляет ее кредитование [12, с. 267].
Суточные операции РЕПО по своей сути имеют сходство с кредитом рефинансирования. Эти операции позволяют банкам, не имеющим в течении дня достаточных средств, получить их в конце дня. Поскольку банки кредитуются в конце дня, то с них Банк Англии берет надбавку (сверх ставки рефинансирования) в размере одной четвертой процента. В принципе Банк Англии рассматривает такую операцию как операцию на открытом рынке и ограничивает сумму предоставления кредита.
Конверсия дневного кредита. Банк, не сумевший к концу дня отдать кредит, должен его погасить в течение одного или нескольких дней. Потенциально конверсия дневного кредита в сутки не ограничена, однако на практике ограничивается применением штрафной ставки. Именно штрафной характер ставки должен ограничит стремление банков к получению таких кредитов в рамках чрезвычайных и безвыходных ситуаций.
С точки зрения правового механизма все описанные инструменты работают как операции РЕПО. В настоящее время в Великобритании используются два основных вида Генеральных соглашений по РЕПО между Банком Англии и другими финансовыми учреждениями. Первый вид генерального соглашения применяется для юридического оформления дневного кредита, второй - для более долгосрочных кредитов.
Залогом по кредитам, предоставляемым Банком Англии, являются государственные ценные бумаги, как правило, депонированные в фунтах стерлингов, а также казначейские, редко коммерческие, векселя, переводные векселя. Это дает возможность контролировать всю банковскую систему, в том числе анализировать состав ценных бумаг, присутствующих в каждый данный момент на рынке.
Как можно заметить, основной целью проведения Банком Англии политики рефинансирования является управление ликвидностью финансовых учреждений. Повальное использование механизма РЕПО позволяет Банку Англии, прежде всего упростить и укрепит устойчивость осуществления механизма управления ликвидности в банковской системе, а также эффективно использовать этот новый механизм на английском рынке – одном из самых устойчивых и развитых рынков мира [12, с. 278].
В Испании среди обязательных коэффициентов наиболее важным является норматив обязательных резервов. Этот норматив определяется как процент от суммы вкладов на предъявителя, сберегательных вкладов и срочных вкладов, который кредитное учреждение должно поддерживать в своей кассе или держать на беспроцентных вкладах в Банке Испании. Размер этого норматива влияет на объем пассивных средств кредитного учреждения: меньший пассив кредитного учреждения означает меньшие возможности предоставлять кредиты и в конечном счете сдерживает увеличение денежных средств на рынке.
Вторым важным инструментом является квота переучета векселей, устанавливаемая Банком Испании. Увеличение этих квот означает снижение заинтересованности частных банков в учете векселей и, соответственно, также ведет к снижению денежной массы на рынке.
Однако оба указанных инструмента могут эффективно применяться только непродолжительное время. В силу того, что Банк Испании не может совершать операции на открытом рынке, в его распоряжении должны быть дополнительные, более гибкие инструменты контроля над финансовой деятельностью. Эту функцию призваны осуществлять кредиты "денежного регулирования", которые Банк Испании своевременно предоставляет кредитным учреждениям для поддержания их ликвидных средств. Помимо этих кредитов, Банк Испании регулирует количество денежных средств посредством операций с ликвидными активами банковских учреждений [18, с. 94].
В США кредитные функции Системы Федерального Резерва (СФР) осуществляются строго в соответствии с основными целями денежной политики и направлены на поддержание здоровой и упорядоченной финансовой системы. Эти основные цели достигаются путем влияния на общий объем и цену кредитов через воздействие на объем и стоимость резервов депозитных учреждений. Взятие кредитов отдельными депозитными учреждениями по учетным ставкам, изменяющимся время от времени в соответствии с господствующими условиями на экономическом рынке и денежном рынке, имеет прямое воздействие на положение резервов учреждений-заемщиков и, таким образом, на их способность удовлетворять потребности в кредите своих клиентов. Вместе с тем воздействие таких займов не остается локальным, но имеет важное влияние на все денежные и кредитные условия.
Каждый член БФР имеет право, по правилам и инструкциям Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, покупать и продавать на открытом рынке любые прямые или полностью гарантируемые в основной своей части и процентах обязательства учреждений США.
Каждый член БФР обязан открывать счета в других Банках Федерального Резерва для осуществления межбанковских операций. По указанию Совета управляющих СФР такие банки должны также открывать счета в иностранных государствах, определять банки-корреспонденты или создавать представительства за границей для упорядочивания системы международных расчетов США.
Любой БФР может предоставить кредит на период не более 15 дней своему банку-члену в обмен на простые векселя, обеспеченные вкладами или заложенными облигациями, другими простыми векселями, долговыми сертификатами или векселями казначейства США, а также вкладами или заложенными облигациями Федеральных банков среднесрочного кредита. Кредит на более длительный срок (но не больше 90 дней) предоставляется банкам-членам взамен их простых векселей. Простые векселя банков-членов должны быть непременно обеспечены простыми и переводными векселями и долговыми обязательствами или акцептованными каким-либо банком векселями, годными по инструкциям к переучету или покупке Банком Федерального резерва.
Вышеназванные кредиты предоставляются по процентным ставкам, устанавливаемым этими БФР. Процентные ставки могут пересматриваться Советом управляющих Системы Федерального Резерва [12, с. 290].
Если кредит, предоставленный банку-члену, используется не по назначению (то есть не для кредитования сельскохозяйственного или промышленного производства или торговли реальными промышленными или сельскохозяйственными товарами), то, после отказа подчиниться официальному предупреждению, такой банк обязан немедленно погасить выданный ему кредит. Кроме того, банк лишается права быть заемщиком у БФР своего округа на срок, определяемый Советом управляющих.
В Германии коммерческая политика Центрального банка многопланова и имеет различные конкретные проявления. Это политика открытого рынка, валютная политика, политика рефинансирования, дисконтная и ломбардная политика.
Политика открытого рынка осуществляется Немецким Федеральным Банком (НФБ) на рынке ценных бумаг. НФБ может для регулирования денежного рынка покупать и продавать:
1) векселя;
2)казначейские векселя и казначейские чеки, которые являются имуществом федерации или земли;
3) облигации, должниками по которым являются федерация, учреждения федерации и земель;
4) прочие облигации, допущенные к официальной биржевой торговле.
Продавая или покупая ценные бумаги на финансовом рынке, НФБ влияет на наличие денег в обращении, а также на степень платежеспособности кредитных учреждений. Если на денежном рынке наблюдается повышенный спрос. НФБ скупает ценные бумаги и тем самым в оборот поступают дополнительные денежные ресурсы. Продажу ценных бумаг НФБ производит при наличии повышенного предложения на денежном рынке. Этим достигается высокий уровень платежеспособности в коммерческой банковской деятельности [18, с. 145].
Существенное значение в работе НФБ имеет дисконтная (учетная) политика. Гибкое применение учетной ставки дает возможность привлечения нового количества денег в оборот из банковской системы. Действует механизм рефинансирования. При неблагоприятных экономических процессах в период накопления денег и массового денежного спроса НФБ снижает учетную ставку и таким образом создает более выгодные условия для рефинансирования коммерческих банков. Одновременно снижаются процентные ставки по кредитам, делая их более дешевыми и доступными для развития экономики. В дальнейшем это приводит к росту спроса на кредиты, увеличению инвестиций в экономику.
Весьма эффективным средством поддержания платежеспособности и регулирования рентабельности банковской системы ФРГ является ломбардная политика НФБ. Ломбардная политика заключается в готовности НФБ предоставить коммерческим банкам кредиты под залог различных ценностей. Под залог векселей предоставляется заем в сумме не более девяти десятых номинала векселя. В таком же размере предоставляется заем под залог казначейских векселей. Заем может быть предоставлен под залог обязательств, которые выпущены федерацией или некоторыми центральными учреждениями (федеральными железными дорогами, федеральной почтой и др.) или одной из земель. В этих случаях размер займа не может превышать трех четвертей от курсовой стоимости закладываемых облигаций. Существуют и другие объекты залога в виде ценных бумаг, имеющих публично-правовой характер.
Ломбардная политика НФБ проводится через регулирование ломбардной ставки и установление ломбардных контингентов. Ломбардные контингенты ¾ возможный объем займов, предоставляемых кредитным учреждениям (в том числе главным образом коммерческим банкам) [18, с. 187].
Основными методами денежно-кредитного регулирования экономики Франции со стороны ЦБ являются:
• учетные операции;
• операции на открытом рынке;
• изменение норм обязательных резервов кредитных учреждений в центральном банке;
• контроль над кредитами.
Учетные операции (переучет) ¾ старейший метод регулирования. Суть этих операций сводится к тому, что центральный банк скупает выставленные кредитными учреждениями ценные бумаги (в основном векселя), срок платежа по которым еще не наступил, за сумму несколько меньшую, чем подлежащая оплате по ценным бумагам. Разница в денежных суммах составляет прибыль Банк де Франс и называется переучетной ставкой. Банки же получают кредиты под свои собственные обязательства.
Операции на открытом рынке состоят в покупке или продаже центральным банком ценных бумаг, что приводит к необходимому регулированию сальдо счета банков в Банк де Франс [12, с. 289].
Метод изменения норм обязательных резервов, которые кредитные учреждения хранят на беспроцентном счете в центральном банке, введен в 1967 году во Франции по примеру США. За нарушение норм обязательных резервов кредитные учреждения обязаны выплачивать штраф Банк де Франс. Изложенные выше традиционные методы регулирования в свое время были достаточно эффективны и играли значительную роль в механизме банковской деятельности. Однако в настоящее время они несколько отошли на второй план.
В 1985 году был установлен новый подход к системе кредитования, заключающийся в контроле над кредитом и пришедший на смену прямого ограничения размеров банковских кредитов. Это свидетельствует о преобладании рыночных методов регулирования экономики.
Кредитные учреждения сами решают вопрос об увеличении или снижении размеров кредитования. Банк де Франс осуществляет лишь контрольную функцию.
Всі нинішні системи банківських операцій поділяються на системи банківських повідомлень і системи розрахунків. Различие между ними заключаются в том, что в рамках системы банковских сообщений осуществляются только оперативная пересылка и хранение расчетных документов, урегулирование платежей предоставлено банкам- участникам, функции же системы расчетов непосредственно связаны с выполнением взаимных требований и обязательств членов.
Взаимные расчеты между банками, например, во Франции и Великобритании осуществляются центральным банком страны или, как в России, его расчетно-кассовыми центрами на месте. В ряде стран действуют несколько автоматизированных расчетных систем, которые организованы крупными банками с их филиалами. Яркий пример Германия, где одновременно функционируют расчетные системы Коммерцбанка, Дойчебанка, Берлинербанка, Дрезденбанка и др. Каждая расчетная система учитывает интересы данной кредитно- финансовой организации, ее функциональные цели. В любую такую систему может включиться любой банк, любое кредитное товарищество и т.п. Каждая организация, если она не создает собственной клиринговой системы, выбирает подходящую для себя. В стране может быть несколько таких систем. Например, в США их более тридцати. Все региональные клиринговые системы объединяются двумя общенациональными: федеральной (Fedwire)- для внутренних платежей и международной (CHIPS) [9, с 190].
Fedwire – сеть федеральной резервной банковской системы (Системой Fedwire владеет и руководит Федеральная резервная система банков США. Эта система используется для перевода денежных средств между 6000 банков, объединенных в 12 резервных округов с 12 Центральными региональными банками. Центральные региональные банки и некоторые другие крупные банки – члены федеральной резервной системы имеют собственные серверы. Более мелкие банки имеют терминалы системы Fedwire. Третья группа банков – так называемые "независимые" участники системы Fedwire работают в режиме off-line и осуществляют межбанковские операции по коммутируемым телефонным линиям связи с Центральными региональными банками или передают информацию прямо через другой банк Федеральной резервной системы;
CHIPS (Clearing House Interbank Payment System) – межбанковская платёжная сеть. Телекоммуникационная система CHIPS создана в 1970 годы в США для замены бумажной системы расчетов чеками на электронную систему расчетов между Нью-Йоркскими банками и иностранными клиентами. Все банки разделяются на головные банки, расчетные банки и банки – участники системы CHIPS. Всего к системе подсоединено 140 банков, при этом она работает примерно с 10000 счетов. Система CHIPS система працює в режимі off-line. Предусмотрено накопление и последующая отправка сообщений, при этом обеспечивается сохранение целостности данных в центральной базе данных. В настоящее время системы Fedwire и CHIPS обслуживают до 90% межбанковских внутренних расчётов США.
Во Франции межбанковские расчёты основаны на телекоммуникационной клиринговой системе SIT Проект системы SIT был разработан в 1982–1983 годах крупнейшими банками Франции. Взаимодействие банковских систем в системе SIT происходит на основе выделенных каналов общедоступной сети Transpac. Відмінною особливістю даної мережі є те, що плата за надання каналу не залежить від відстані між банками-абонентами. Система SIT . взаимодействует с платежными системами VIZA и MasterCard [15, с. 223].
В Великобритании применяются системы HAPS (Clearing Houses Automated Payment System) и BACS (Bankers Automated Clearing Services). Первая из них очень схожа с Американской системой CHIPS . поэтому рассмотрим вторую. Телекоммуникационная система BACS создана в 1968 году и, по состоянию на 1988 год, имела 16 банков-акционеров. Пізніше система була перетворена в систему BACSTEL. Система надає два види послуг для абонентів: "сервіс за графіком" (передача повідомлень в режимі off-line) і "сервіс на вимогу" для передачі коротких повідомлень по каналах загальнодоступних телекомунікаційних мереж.
В небольших странах Западной Европы (Австрии, Швейцарии, Венгрии и др.) так называемые GIRO- системы. Они создаются коммерческими банками обычно в форме акционерного общества открытого типа путем объединения технических средств, технологий, организационных мероприятий и, главное, финансовых ресурсов. Системы обеспечивают GIRO- расчеты между участниками и аккумулируют средства для этих расчетов. Центральный банк страны является, как правило, одним из учредительных клиринговой системы [15, с. 231].
Одно из основных достижений SWIFT- создание и использование специальных стандартов банковской документации, призванных международной организацией стандартизации. Унификация банковских документов позволила избежать сложностей и ошибок, которые вызывались расхождениями в традициях их оформления в разных странах, затруднений языкового характера. Немалое преимущество данных стандартов заключается в том, что их создатели одновременно являются и их пользователями, а, следовательно, имеют возможность оперативно их совершенствовать. Преимущества стандартов SWIFT оказались настолько очевидными для банковских учреждений, что другие аналогичные (Лондонская CHAPS, французская SAGITTAIRE, Нью-Йоркская CHIPS) также приняли их на вооружение, или создали систему автоматического перевода стандартов SWIFT в собственные.
Политика органов денежно-кредитного регулирования в развитых странах в первом полугодии 2008 г. по‑прежнему в существенной степени определялась задачей поддержания стабильных условий в финансовом секторе и ограничения рисков, обусловленных последствиями кризиса субстандартного ипотечного кредитования. Федеральная резервная система США (ФРС) в период с января по апрель 2008 г. снизила ориентир ставки по федеральным фондам с 4,25 до 2% годовых. Банк Англии за аналогичный период уменьшил ставку рефинансирования с 5,5 до 5% годовых. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в первой половине года поддерживал ставку рефинансирования на уровне 4% годовых ввиду усиления инфляционных рисков в зоне евро. По мере приближения к середине года задача сдерживания инфляции приобретала все большее значение среди факторов, определяющих денежно-кредитную политику центральных банков.
ФРС и Банк Англии с мая 2008 г. поддерживали ключевые процентные ставки без изменения (ЕЦБ в июле 2008 г. повысил ставку рефинансирования до 4,25%). В первой половине 2008 г. процентные ставки были повышены в Швеции, Норвегии, Польше, Венгрии, Чехии, Индии, Индонезии. Центральные банки Турции и Филиппин в начале года снижали процентные ставки, однако во II квартале перешли к их повышению. Ставки LIBOR по депозитам в долларах США на сроки от 1 месяца до 1 года в первом полугодии 2008 г. (июнь к декабрю 2007 г.) снизились на 1‑2,5 процентного пункта, по депозитам в евро изменились незначительно. Ставки LIBOR по депозитам в долларах США были ниже соответствующих по срокам ставок LIBOR по депозитам[23].
Таким образом, межбанковские отношения в различных зарубежных странах обладают существенными отличиями. Каждая страна проводит соответствующую своим законам и целям денежно – кредитную политику, но общие принципы проведения тех или иных межбанковских операций одинаковы. В связи с увеличением значения международных межбанковских кредитов и расчетов создаются и используются специальные стандарты банковской документации.

2. Межбанковские кредиты в современных условиях
2.1 Роль и место Центрального банка РФ в кредитовании коммерческих банков
Активным участником рынка межбанковских кредитов выступает Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) как кредитор "в последней инстанции" – банк банков.
Кредити ЦБ РФ - одна з форм рефінансування банків у процесі здійснення грошово-кредитного регулювання.
Под рефинансированием центральным банком коммерческих банков понимают предоставление им заимствований, когда банки исчерпали свои ресурсы или не имеют возможности пополнить их из других источников. Процесс рефинансирования состоит в восстановлении портфеля собственных ресурсов коммерческих банков и средств, вложенных в кругооборот капитала предприятий.
Кредитно-банківські інститути, які відчувають тимчасові фінансові труднощі, отримали можливість звернутися в центральний банк за отриманням позик. Кредити рефінансування дозволяють їм звести до мінімуму запаси своїх ліквідних коштів у результаті використання запозичень у центрального банку. У цьому сенсі кредити рефінансування є складовою частиною механізму захисних заходів, джерелом тимчасових ресурсів, необхідних для заповнення виснажених ресурсів. Можливість отримання кредитів рефінансування або їх масштаби залежать від ряду факторів, і насамперед від стану грошово-кредитної сфери країни, фінансового положення кредитоотримувача.
Официальная ставка рефинансирования - это проценты по ссудам, используемым Центральным банком РФ при кредитовании коммерческих банков. Ставка рефинансирования ЦБ РФ, наряду с обязательными резервами и операциями на открытом рынке, является одним из главных инструментов денежно- кредитного регулирования, осуществляемого Банком России. Понижая официальную ставку рефинансирования, он проводит политику "дешевых денег": делает кредитные ресурсы более доступными, создает условия для увеличения предложения кредитов на рынке со стороны коммерческих банков, что влечет за собой удешевление кредитов. Такая политика ставит целью оживить инвестиции и стимулировать экономический рост. Повышение ставки рефинансирования ведет к сжатию денежно- кредитной массы, замедлению темпов инфляции, и одновременно - к уменьшению инвестиционных ресурсов[11,с.55]
Центральный банк в своей процентной политике ориентируется, прежде всего, на темпы инфляции. Процентная ставка рефинансирования ЦБ РФ не является директивной для коммерческих банков в сфере их кредитных отношений со своими клиентами и с другими банками. Тем не менее, уровень официальной ставки рефинансирования служит для коммерческих банков индикатором проводимой Банком России денежно- кредитной политики и определенным ориентиром при проведении кредитных операций, в том числе на рынке МБК.
Кредиты рефинансирования выдаются, как правило, только устойчивым банкам, испытывающим временные финансовые трудности. Выполняя функцию рефинансирования, в соответствии со статьями 4 и 40 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Центральный Банк России выступает в качестве кредитора последней инстанции или банка банков.
Кредиты рефинансирования классифицируют в зависимости от:
1) формы обеспечения (учетные и ломбардные кредиты);
2) методов представления (прямые кредиты и кредиты, предоставляемые путем проведения аукционов);
3) сроков предоставления (среднесрочные – на 3-4 месяца и краткосрочные - на 1 или несколько дней);
4) целевого характера (продленные сезонные кредиты и корректирующие кредиты).
Механизмы рефинансирования служат для коммерческих банков в качестве последних инструментов регулирования их ликвидности. Банки вынуждены обращаться к рефинансированию, когда исчерпаны возможности увеличения ликвидности на межбанковском и открытом рынках, и тогда Центральный банк становится кредитором последней инстанции[8, с. 46].
До 1995г. основными кредитами ЦБ РФ выступали кредиты Минфину РФ для финансирования дефицита федерального бюджета и централизованные кредиты коммерческим банкам.
Централизованные кредиты предоставлялись ЦБ РФ коммерческим банкам для кредитования ими предприятий и организаций по государственным программам. Эта сделка оформлялась межбанковским кредитным договором на основе заявки коммерческого банка о предоставлении ему централизованных кредитных ресурсов в территориальное Главное управление ЦБ РФ. В ней содержалось экономическое обоснование суммы кредита, его цели и сроки, обеспечение, графики погашения кредита хозорганом – заемщиком коммерческому банку, а банком - ЦБ РФ. Обязательным условием предоставления кредитов являлось соблюдение коммерческим банком установленных экономических нормативов с учетом получения кредита ЦБ РФ.
Договори про надання кредитів ЦБ РФ комерційному банку полягали після ретельного розгляду його заявки. ЦБ РФ изучал причины потребности в кредите, проводимую коммерческим банком политику, объемы кредитования посреднической деятельности и других банков.
Вследствие общей экономической нестабильности и тяжелого финансового положения предприятий большинства отраслей экономики, централизованные кредиты, как правило, в срок не погашались.
Начиная с 1995г. ЦБ РФ развивает рефинансирование коммерческих банков на рыночной основе в форме проведения кредитных аукционов, предоставления ломбардного кредита и др.
Аукционы проходили в форме аукционных заявок коммерческих банков и кредитных учреждений РФ в сроки, определенные ЦБ РФ исходя из задач денежно–кредитной политики. З 1996р. на аукционной основе стали выдавать ломбардные кредиты[11,с.67].
Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в пределах общего объема выдаваемых кредитов, определенного в соответствии с ориентирами единой государственной денежно–кредитной политики. К таким кредитам относятся: внутридневные кредиты, однодневные расчетные кредиты (овернайт) и ломбардные кредиты на сроки, устанавливаемые Банком России.
При наличии достаточного обеспечения коммерческий банк может получить несколько видов кредитов в один день, в том числе ломбардные кредиты на различные либо одинаковые сроки, или несколько внутридневных кредитов.
Кредити від імені Банку Росії надаються комерційним банкам уповноваженими установами (ГРКЦ, РКЦ) на підставі генерального кредитного договору.
Цінні папери, що приймаються в заставу, повинні відповідати таким вимогам:
• повинні бути включені в ломбардний список;
• учитываться на счете депо банка, открытом в депозитарии;
• принадлежать банку на праве собственности и не быть обремененными другими обязательствами банка;
• иметь срок погашения не ранее, чем через 10 календарных дней после наступления срока погашения предоставленного кредита Банка России.
Банк – заемщик на момент предоставления кредита должен отвечать следующим критериям:
▪ иметь достаточное обеспечение по кредиту;
▪ в полном объеме выполнять обязательные резервные требования;
▪ не иметь просроченной задолженности по кредитам, предоставленным ранее Банком России, и процентам по ним, а так же других просроченных денежных обязательств перед последним.
В качестве рыночной цены (стоимости) заблокированных ценных бумаг принимается средневзвешенная цена каждого выпуска ценных бумаг, сложившаяся на начало дня по итогам последней торговой сессии либо последнего проведенного аукциона по размещению ценных бумаг на открытом рынке Центробанка, официально публикуемая в соответствии с правилами обращения государственных ценных бумаг и бумаг Банка России [10,с.67].
Банк России предоставляет ломбардные кредиты на срок от 3-х до 30-и календарных дней включительно.
Термин "ломбардный кредит" происходит от названия местности в Италии – Ломбардии, на территории которой в середине века менялы предоставляли краткосрочные кредиты под залог легкореализуемого движимого имущества. Начиная с XII – XVIII веков ломбардные кредиты предоставлялись банкам. Обеспечением ломбардных кредитов стали служить драгоценные металлы и товары.
В широком смысле слова ломбардные кредиты представляют собой ссуды под залог депонированных в банке ценных бумаг. В узком понятии термин "ломбардные кредиты" означает краткосрочные кредиты, предоставляемые Центральным банком кредитным организациям под залог ценных бумаг для удовлетворения их временных потребностей в заемных средствах. Цель их предоставления – регулирование банковской ликвидности.
Обеспечением ломбардных кредитов в практике деятельности центральных банков являются те ценные бумаги, которые имеют официальную котировку и принимаются к учету в центральном банке. Это государственные ценные бумаги и ценные бумаги, гарантированные государством, первоклассные коммерческие векселя, обращаемые на бирже акции и облигации крупных промышленных компаний и банков и прочее. Центральные банки разрабатывают перечень принимаемых в залог ценных бумаг.
Существуют определенные правила ломбардного кредитования, которых придерживаются все центральные банки:
• стоимость залогового обеспечения должна превышать сумму этих кредитов;
• право собственности на депонированные ценные бумаги переходит к центральному банку в случае, если кредиты не погашаются в срок;
• центральные банки применяют коэффициенты к номинальной стоимости ценных бумаг в целях избегания потерь при снижении их рыночной стоимости. Поправочный коэффициент выше по тем ценным бумагам, которые включены в Ломбардный перечень (список);
• ломбардные кредиты предоставляются на платной основе, ставка по ним изменяются одновременно со ставкой рефинансирования и всегда выше учетной ставки;
• ломбардные кредиты предоставляются центральными банками зарубежных стран на срок от одного дня до четырех месяцев [10, с. 74].
Предоставление обеспеченных кредитов Банка России производится в соответствии с Положением "О порядке предоставления Банком России ломбардного кредита банкам" от 13 марта 1996г. № 36 и Положением "О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг" от 6 марта 1998г. №19-П с последующими изменениями и дополнениями.
Кредиты ЦБ РФ предоставляются банкам в пределах общего объема выдаваемых кредитов, определенного Банком России в соответствии с принятыми ориентирами единой государственной денежно–кредитной политики. По кредитам рефинансирования устанавливаются лимиты. Основными принципами кредитования являются обеспеченность, срочность, возвратность и платность.
Обеспечением кредитов Банка России является залог (блокировка) государственных ценных бумаг, включенных в Ломбардный список, утверждаемый Советом директоров и официально публикуемый в "Вестнике Банка России".
Следует, однако, иметь в виду, что согласно Указаниям ЦБ РФ от 26.11.1999г. №689-У по решению Совета директоров Банка России в обеспечение кредитов могут приниматься и ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список [12, с.164].
Организация и проведение операций ломбардного кредитования возложены на Сводный экономический департамент Банка России. Кредиты банкам предоставляются от имени Банка России его уполномоченными учреждениями (под ними понимаются территориальные учреждения Банка России и их расчетные подразделения – ГРГЦ, РКЦ, ОПЕРУ).
Право на получение кредитов Банка России имеет банк, который отвечает определенным критериям:
1. Заключил с Центральным банком РФ следующие договоры:
▪ Генеральный кредитный договор, в соответствии с которым банк самостоятельно выбирает, какими видами кредитов он будет пользоваться. Получение внутридневного кредита возможно только при условии заключения Генерального кредитного договора и на предоставление кредита "овернайт";
▪ дополнительное соглашение к Договору корреспондентского счета о предоставлении Банку России права на списание не погашенной в срок задолженности по кредитам, суммы платы за пользование внутридневными кредитами и о проведении в течение дня списания средств с корсчета по расчетным документам при получении внутридневных кредитов.
2. Имеет счет депо в уполномоченном депозитарии.
3. Заключил дополнительное соглашение к Депозитарному договору с Депозитарием, которое предусматривает:
▪ открытие раздела "Блокировано Банком России" на счете депо банка;
▪ право Банка России открывать следующие разделы на счете депо банка: "Блокировано под кредитный аукцион Банка России", "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России", "Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России", "Блокировано в залоге под кредиты "овернайт" Банка России", "Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам "овернайт" Банка России".
4. Кредиты Банка России предоставляются при условии предварительного блокирования банком ценных бумаг в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка в Депозитарии. Банки самостоятельно определяют количество и выпуски ценных бумаг, подлежащих предварительному блокированию.
5. Ценные бумаги должны отвечать следующим требованиям:
▪ должны быть включены в Ломбардный список;
▪ учитываться на счете депо банка;
▪ принадлежать банку на праве собственности и не быть обремененными другими обязательствами банка;
▪ иметь срок погашения не ранее чем через 10 календарных дней после наступления срока погашения предоставленного кредита Банка России;
▪ не допускались случаи ареста ценных бумаг на счете депо банка в Депозитарии в течение последних 90 календарных дней;
6. Банк должен на момент предоставления кредита отвечать следующим требованиям:
▪ иметь достаточное обеспечение по кредиту;
▪ в полном объеме выполнять обязательные резервные требования;
▪ не допускать просроченную задолженность по кредитам, ранее предоставленных Банком России, и процентам по ним, а также другие просроченные денежные обязательства перед Банком России в течение последних 90 календарных дней;
▪ не допускать случаев ареста денежных средств на корсчете банка в расчетных подразделениях Банка России в течение последних 90 календарных дней [10, с. 103].
Залоговый портфель формируется по принципу отбора ценных бумаг, учитываемых в разделе "Блокировано Банком России", имеющих минимальный срок до погашения. В случае равенства сроков до погашения отбирают ценные бумаги, имеющие минимальную рыночную стоимость.
Обеспечение кредита считается достаточным, если рыночная стоимость ценных бумаг, входящих в залоговый портфель, скорректированная на установленный Банком России поправочный коэффициент, равна или превышает сумму испрашиваемого кредита, включая начисленные проценты за период пользования им.
Ломбардный кредит может предоставляться:
• по фиксированной процентной ставке, величину которой устанавливает Совет директоров;
• на аукционной основе. Комитет Банка России по денежно-кредитной политике устанавливает лимит на максимальный объем кредита по каждому аукциону.
Ломбардные кредитные аукционы проводятся:
• по "американскому способу", при котором заявки удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в заявках, которые равны или превышают ставку отсечения, установленную Банком России по результатам аукциона;
• по "голландскому способу", при котором все заявки удовлетворяются по ставке отсечения.
По итогам проведения аукциона для банков, заявки которых удовлетворены (полностью или частично) уполномоченное подразделение Банка России подготавливает и направляет в Депозитарий поручения "депо" на открытие разделов "Блокировано под ломбардные кредиты", а также на осуществление депозитарных переводов в них ценных бумаг из раздела "Блокировано под кредитный аукцион Банка России" и соответственно на закрытие разделов "Блокировано под кредитный аукцион Банка России" на счета депо банков [8, с. 132].
Погашение ломбардного кредита и уплата процентов по нему производится путем направления банком-заемщиком двух поручений (одного на уплату процентов, другого - на погашение кредита) на списание средств с корсчета банка в расчетное подразделение Центрального банка РФ (в электронном виде или на бумажном носителе). В первую очередь уплачиваются проценты по кредиту, затем - сумма основного долга.
При неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств по возврату кредита отсрочка платежа не производится, и Банк России реализует заложенные ценные бумаги. Залог выставляется на продажу на следующий рабочий день после установленного срока погашения кредита. Реализация залога производится на ОРЦБ в течение четырех торговых сессий подряд.
Банк России вправе реализовать только часть заложенных ценных бумаг, если сумма выручки от их реализации достаточна для удовлетворения всей суммы требований Центрального банка РФ. При этом Банк России самостоятельно производит выбор конкретных видов и выпусков заложенных ценных бумаг.
За счет выручки от реализации заложенных ценных бумаг в первую очередь возмещаются расходы Банка России, связанные с их реализацией, затем погашается задолженность банка по процентам и задолженность по кредиту в сумме основного долга, в последнюю очередь – сумма неустойки (пени). Пеня начисляется на сумму просроченного долга за каждый календарный день просрочки в размере 0,3 ставки рефинансирования, деленной на фактическое число дней в текущем году (365 или 366).
Сумма выручки от реализации ценных бумаг, оставшаяся после удовлетворения всех требований Банка России, перечисляется на корсчет банка. Если выручка от реализации залога недостаточна для покрытия всех требований Центрального банка РФ, то производится списание средств с корсчета банка на основании инкассового поручения уполномоченного учреждения Банка России [11, с. 113].
Краткосрочные (корректирующие) кредиты предоставляются, как правило, для корректировки финансового положения банка в том случае, если финансовые проблемы возникли в результате следующих обстоятельств:
• резкого, непредсказуемого уменьшения депозитов;
• возникновения временных трудностей при получении кредитов из обычных источников;
• повышенного спроса на банковские кредиты в периоды кредитного "голода".
Корректирующие кредиты запрещается использовать для осуществления спекулятивных операций или финансирования сомнительных инвестиций: например, на приобретение ценных бумаг, погашение задолженности частным кредиторам и др. Подобные кредиты предоставляются под гарантию ценных бумаг, преимущественно государственных. Иногда они называются "кредитами на оговоренный срок".
Особое место в практике центральных банков занимают сверхкраткосрочные однодневные кредиты, выдаваемые для ежедневной корректировки банковских балансов. Данный вид кредитов относится к дорогостоящим, поскольку однодневные кредиты предоставляются по более высоким процентным ставкам.
Кредиты "овернайт" предоставляются Банком России, начиная с 19 июня 1998 г. Это обеспеченные кредиты, пришедшие на смену ранее предоставляемым однодневным расчетным кредитам. Получить их могут банки, расположенные в регионах с современной расчетной системой, которая позволяет осуществлять расчеты с учетом поступлений текущего операционного дня. Предоставляется кредит путем списания средств с корсчета банка по платежным документам при отсутствии или недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.
Целью кредитов "овернайт" является обеспечение бесперебойного функционирования системы расчетов. Для завершения банком расчетов в конце операционного дня на корсчет банка зачисляется сумма кредита и проводится списание средств по неисполненным платежным документам. Такие кредиты предоставляются банкам, с которыми подписан Генеральный кредитный договор, предусматривающий право на получение кредита "овернайт" [14, с. 121].
Основания для предоставления кредита:
▪ наличие неисполненных платежных документов в конце операционного дня и/ или наличие непогашенного внутридневного кредита (т.е. наличие дебетового сальдо по корсчету банка в расчетном подразделении Банка России в пределах установленного лимита рефинансирования);
▪ наличие у банка на момент предоставления кредита ценных бумаг, учитываемых в разделе "Блокировано Банком России" своего счета депо, стоимость которых достаточна для получения определенной суммы кредита "овернайт" с учетом начисленных процентов по нему.
Заявления банка на получение кредита не требуется. Инициатором выдачи кредита "овернайт" является Банк России. При этом банк должен отвечать критериям, установленным для банков, получающих кредиты, обеспеченные залогом ценных бумаг.
Кредиты "овернайт" предоставляются на срок от начала проведения кредитной операции (с даты зачисления денежных средств на корсчет банка) до ее завершения (до даты погашения кредита и уплаты процентов по нему).
Документами, подтверждающими факт предоставления Банком России кредита "овернайт" являются:
▪ выписки по корреспондентскому и ссудному счетам данного банка;
▪ оформленное и подписанное Банком России Извещение.
Размер процентных ставок по кредитам "овернайт" устанавливается Советом директоров Банка России и официально публикуется в "Вестнике Банка России".
Внутридневные кредиты в совокупности с кредитами "овернайт" призваны обеспечить нормальное, бесперебойное функционирование платежной системы. В соответствии с Положением № 19-П они являются обеспеченными, а банки, пользующиеся данными кредитами, должны отвечать установленным критериям (см. Ломбардные кредиты). Кроме того, должны соблюдаться следующие условия:
• Генеральным кредитным договором должно быть предусмотрено предоставление как минимум двух видов кредитов: внутридневных и "овернайт";
• рыночная стоимость заблокированных ценных бумаг, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент, должна быть достаточна для получения запрашиваемой суммы внутридневного кредита и уплаты процентов, которые рассчитываются, исходя из процентной ставки по кредиту "овернайт" и предполагаемого периода пользования этим кредитом.
Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах с валовой (непрерывной) или порейсовой обработкой платежных документов в течение операционного дня. Основанием для выдачи кредита являются неисполненные платежные документы, предъявленные к корсчету банка в течение операционного дня.
Предоставление внутридневного кредита означает, что расчетное подразделение ГУ Центрального банка РФ по время проведения расчетов текущего операционного дня проводит платежи банка, имеющего картотеку отложенных платежей, сверх имеющихся на корсчете банка средств. Таким образом, возникает дебетовое сальдо, которое не должно превышать установленный лимит рефинансирования по данному виду кредита и имеющееся обеспечение [24].
Документом, подтверждающий факт предоставления Банком России внутридневного кредита, является промежуточная выписка о состоянии корсчета банка, свидетельствующая о наличии внутридневного дебетового сальдо в пределах лимита рефинансирования.
Внутридневный кредит может быть погашен:
• в течение текущего операционного дня за счет поступлений денежных средств на корсчет банка;
• при невосполнении банком недостатка средств на корсчете до завершения расчетов текущего дня расчетное подразделение ГУ Центрального банка РФ переоформляет сумму внутридневного дебетового сальдо в кредит "овернайт". При этом обязательства банка по погашению внутридневного кредита прекращаются.
Значение внутридневных кредитов заключается в том, что их предоставление банкам позволяет ускорить процесс оперативного пополнения корреспондентского счета, особенно в первой половине операционного дня, что позволяет поддерживать платежеспособность банка и тем самым избежать цепочки неплатежей в системе банковских расчетов [11, с. 167].
Государственное управление рыночной экономикой предполагает гарантированное поддержание Центральным банком России деятельности коммерческих банков. Это связано с тем, что последние являются рабочим звеном денежно-кредитной системы, непосредственно организующим кредитные отношения в народном хозяйстве в реальном секторе экономики.
Заметим, что постепенно методы денежно-кредитного регулирования (рефинансирование и обязательное резервирование) утратили свое первостепенное по важности значение, и главным инструментом денежно-кредитной политики стали интервенции Центрального Банка, получившие название операций на открытом рынке.
Под операциями Центрального Банка на открытом рынке понимаются купля - продажа Банком России казначейских векселей, государственных облигаций и прочих государственных ценных бумаг, краткосрочные операции с ценными бумагами с совершением позднее обратной сделки.
Ліміт операцій на відкритому ринку затверджується Радою директорів.
Операції на відкритому ринку різняться в залежності від:
• условий сделки: купля-продажа за наличные или купля на срок с обязательной обратной продажей - обратные операции;
• объектов сделок: операции с государственными или частными бумагами;
• срочности сделки: краткосрочные (до 3 мес.), долгосрочные (до 1 года и более) операции с ценными бумагами;
• способа установления ставок: определяемых или центральным банком или рынком.
По форме проведения рыночные операции центрального банка с ценными бумагами могут быть прямыми либо обратными.
Пряма операція являє собою звичайну покупку або продаж.
Зворотна операція полягає в купівлі-продажу цінних паперів з обов'язковим здійсненням зворотної угоди по заздалегідь встановленим курсом. Гнучкість зворотних операцій, більш м'який ефект їх впливу, надають популярність цього інструмента регулювання. Якщо розібратися, то можна побачити, що за своєю суттю ці операції аналогічні рефінансуванню під заставу цінних паперів. Центральний банк пропонує комерційно банкам продати йому цінні папери на умовах, що визначаються на основі аукціонних (конкурентних) торгів, із зобов'язанням їх зворотного продажу через 4-8 тижнів. Причем процентные платежи, "набегающие" по данным ценным бумагам в период их нахождения в собственности центрального банка, будут принадлежать коммерческим банкам [10, с.178].
Таким чином, операції на відкритому ринку, як метод грошово-кредитного регулювання, значно відрізняються від двох попередніх. Головна відмінність - це використання більш гнучкого регулювання, оскільки обсяг покупки цінних паперів, а також використовується при цьому процентна ставка можуть змінюватися щодня відповідно до напряму політики центрального банку. Комерційні банки, зважаючи на зазначену особливість даного методу, повинні уважно стежити за своїм фінансовим становищем, не допускаючи при цьому погіршення ліквідності.
Центральный банк России обеспечивает "организационную" сторону функционирования рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО): проводит аукционы, погашение, подготовку необходимых документов, перечисление необходимых денежных средств на счет Министерства финансов Российской Федерации. Кроме того он активно участвует в работе рынка ГКО в качестве дилера, что дает возможность оказывать целенаправленное экономическое воздействие на рынок в зависимости от событий, которые происходят непосредственно на нем и вокруг него, и в соответствии с текущей политикой ЦБ РФ.
При этом Банк России не ставит своей целью извлечение прибыли от операций на рынке. Центральный Банк ориентирован на поддержание определенного уровня некоторых показателей рынка ГКО, что определяет привлекательность рынка ГКО для инвесторов.
Центральный Банк проводит политику учетной ставки (которую еще называют иногда дисконтной политикой), выступая в роли "заимодателя в последней инстанции". Он представляет ссуды наиболее устойчивым в финансовом отношении банкам, испытывающим временные трудности. Федеральная резервная система (ФРС) иногда осуществляет долгосрочное кредитование на особых условиях. Это могут быть ссуды мелким банкам для удовлетворения их сезонных потребностей в денежных средствах. Иногда также ссуды предоставляются банкам, оказавшимся в сложном финансовом положении и нуждающимся в помощи для приведения в порядок своего баланса [12, с.216].
Процентні ставки Банку Росії являють собою мінімальні ставки, за якими Банк Росії здійснює свої операції. Банк Росії може встановлювати одну або кілька процентних ставок по різних видах операцій або проводити процентну політику без фіксації відсоткової ставки.
Банк России намерен совместно с Правительством Российской Федерации активно воздействовать на улучшение условий, в которых осуществляется денежно-кредитная политика. В первую очередь это касается создания благоприятных предпосылок для активного функционирования рынка межбанковских кредитов и восстановления доверия к государственным ценным бумагам и укрепления на этой основе такого важного сегмента финансового рынка, как рынок государственных долговых обязательств.
Например, в 2007 году для рефинансирования банки могли использовать как внутридневные кредиты, кредиты "овернайт", ломбардные кредиты под залог (блокировку) ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России, так и кредиты под залог векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительства кредитных организаций. Найбільш затребуваними були внутрішньоденні кредити, обсяг яких склав 13 500 млрд. рублів і збільшився у порівнянні з 2006 роком майже на 20%. Объем предоставленных Банком России кредитов "овернайт" увеличился по сравнению с 2006 годом в 2,8 раза и составил 133,3 млрд. рублей. Кредиты "овернайт" предоставлялись по процентной ставке, равной ставке рефинансирования. Объем предоставленных ломбардных кредитов в 2007 году увеличился по сравнению с 2006 годом почти в 4 раза и составил 24,2 млрд. рублей [24]. В 2007 году началось заключение сделок ломбардного кредитования (по фиксированной процентной ставке и на аукционной основе) с использованием Системы электронных торгов ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Этот механизм позволяет кредитным организациям с одного рабочего места осуществлять весь спектр операций, проводимых Банком России в рамках реализации денежно-кредитной политики (кредиты, депозиты).
С 28.11.2007 г. Банк России ввел новый инструмент рефинансирования кредитных организаций — ломбардный кредит Банка России по фиксированной процентной ставке на срок 1 календарный день (процентная ставка была установлена на уровне 8,0% годовых). Совет директоров Банка России также принял решение о снижении с 11.10.2007 фиксированной процентной ставки, которая устанавливается по ломбардным кредитам на срок 7 дней (в случае, если два ломбардных аукциона были признаны несостоявшимися). Средневзвешенная процентная ставка по ломбардным кредитам в 2007 году снизилась по сравнению с 2006 годом на 0,18 процентного пункта и составила 7,0% годовых [24].
В условиях усиления инфляционного давления на экономику Банк России во II квартале 2008 г. дважды повышал ставку рефинансирования и ставки по своим операциям (всего на 0,5 процентного пункта). Ставка по кредиту "овернайт" , определяющая верхнюю границу коридора процентных ставок по операциям Банка России, была повышена с 29.04.08 до 10,5% годовых, а с 10.06.08 – до 10,75% годовых. Ставка по депозитным операциям на стандартных условиях " том-некст ", определяющая нижнюю границу коридора, была увеличена с 29.04.08 до 3,25% годовых, а с 10.06.08 – до 3,5% годовых. В I квартале 2008 г. ставки, определяющие границы коридора процентных ставок по операциям Банка России, были повышены на 0,25 процентного пункта.
В сентябре 2008 г. Банк России предоставил ломбардные кредиты в сумме 28,8 млрд. руб., кредиты овернайт — в объеме 23,7 млрд. руб. (в августе — 4,1 и 15,6 млрд. руб. соответственно). В целях бесперебойного осуществления платежей на протяжении всего месяца Банк России предоставлял также внутридневные кредиты, общий объем которых составил 1447,5 млрд. руб. (в августе — 1351,6 млрд. рублей). В сентябре в структуре ценных бумаг, переданных кредитными организациями в обеспечение кредитов Банка России, преобладали государственные облигации [24].
Банк России в сентябре предоставил кредиты под залог нерыночных активов или поручительства кредитных организаций в объеме 14,5 млрд. руб. (в августе — 7,7 млрд. руб.). Задолженность кредитных организаций по указанным кредитам возросла с 47,4 млрд. руб. на 1.09.2008 до 61,7 млрд. руб. на 1.10.2008.
В течение рассматриваемого месяца аукционы по размещению временно свободных средств федерального бюджета Российской Федерации играли важную роль в обеспечении банков рублевой ликвидностью. Схема проведения аукционов в сентябре изменилась: вместо аукционов на срок 4 недели стали проводиться аукционы на срок 5 недель, а также на срок 1 неделя. Объем размещенных средств на срок 5 недель за месяц составил 321,8 млрд. руб. при средневзвешенных ставках от 8,04 до 8,43% годовых, на срок 1 неделя — 154,6 млрд. руб. при средневзвешенных ставках 7,84—7,85% годовых. С 15.09.2008 лимиты размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты были увеличены с 625 до 1232 млрд. рублей. А 22.09.2008 был проведен аукцион по размещению средств на срок 3 месяца, по результатам которого 22 банкам было предоставлено 330,3 млрд. рублей. Вместе с тем в сентябре кредитные организации возвратили в федеральный бюджет ранее размещенные депозиты в сумме 338,3 млрд. рублей. В результате задолженность кредитных организаций по депозитам федерального бюджета возросла со 166,3 млрд. руб. на 1.09.2008 до 634,6 млрд. руб. на 1.10.2008 [24].
Сложная ситуация в мировой финансовой системе, постепенно распространившаяся и на российский рынок, требует нестандартных подходов, которые при этом должны сопровождаться взвешенными решениями. Разработка механизмов стимулирования внутренних сбережений населения и создание условий для развития малого и среднего бизнеса, средства, которых станут противовесом внешним заимствованиям кредитных организаций, будут способствовать стабильности российской банковской системы в долгосрочной перспективе. Формирование гибкой эффективной системы рефинансирования призвано компенсировать короткие "провалы" ликвидности, и Банк России со своей стороны активно на постоянной основе совершенствует механизм рефинансирования исходя из требований времени. Только совместные усилия Банка России и банковского сообщества по преодолению кризисных явлений и выработке стратегии длительного и устойчивого роста будут иметь успех.
Для Банка России события последних недель обозначили кардинальный разворот в проведении денежно-кредитной политики. Если раньше основной задачей было ограничение избыточной ликвидности, вызванной высокими экспортными ценами и притоком капитала, то теперь – необходимость предоставления ликвидности ввиду исчезновения ее традиционных источников. Кроме того, паника на мировых фондовых рынках обострила вопросы доверия к финансовой системе в целом и сделала актуальными задачи предоставления дополнительных гарантий.
В этой ситуации Правительство Российской Федерации и Банк России предприняли комплексные усилия, направленные на минимизацию негативных последствий глобального кризиса. Принятые меры условно можно разделить на две основные категории – меры по предоставлению ликвидности и меры по предоставлению гарантий.
Меры по предоставлению ликвидности:
• принято решение увеличить лимит размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах в коммерческих банках с 668 млрд. руб. до 1,514 трлн. руб.;
• расширен до 28 список банков, для которых доступны временно свободные бюджетные средства;
• принят закон о рассрочке уплаты НДС, согласно которому суммы НДС будут уплачиваться в бюджет в течение трех месяцев после соответствующего налогового периода;
• принято решение о снижении с 15 октября 2008 г. Нормативов обязательных резервов по каждой категории резервируемых обязательств до 0,5%;
• разрешено использовать часть средств Фонда национального благосостояния на поддержку отечественного банковского сектора в условиях мирового финансового кризиса. Средства будут размещены в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на депозиты сроком до 31 декабря 2019 г. Включительно на общую сумму 950 млрд. руб. с целью выдачи субординированных кредитов банковской системе;
• установлено право Центробанка РФ предоставлять российским кредитным организациям кредиты без обеспечения на срок до 6 месяцев;
• снижены минимальные рейтинги ценных бумаг, которые могут быть использованы в качестве залога при операциях с Центробанком РФ;
• Центробанк РФ выдает Сбербанку России субординированный кредит на сумму 500 млрд. руб.
По мнению специалистов, предпринятые меры позволят сохранить стабильность банковской системы. Это не означает, что каждому банку гарантировано безоблачное будущее – в условиях мирового финансового кризиса такое невозможно. Но система в целом должна пройти этот сложный этап с минимальными потерями [23, с. 7].
В 2009-2011 годах Банк России продолжит участвовать в деятельности, направленной на повышение эффективности функционирования инфраструктуры российского финансового рынка, по следующим направлениям:
• совершенствование нормативной базы, регламентирующей проведение сделок РЕПО на рынке государственных ценных бумаг, в том числе сделок РЕПО с центральным контрагентом в целях развития денежного рынка и повышения его ликвидности;
• совершенствование законодательства о клиринговой деятельности в целях повышения эффективности управления рисками по сделкам, проводимым участниками финансовых рынков через организатора торгов;
• внедрение механизмов предоставления ценных бумаг на возвратной основе, способствующих повышению устойчивости рынков долговых инструментов и их ликвидности;
• внедрение сервиса управления обеспечением по операциям РЕПО, в том числе трехстороннего РЕПО, в целях оптимизации и расширения спектра операций, проводимых участниками;
• содействие развитию системы индикаторов рыночных процентных ставок в целях развития денежного рынка и механизма управления процентным риском [24].
Система инструментов денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе будет ориентирована на решение стратегической задачи – переноса центра тяжести с управления валютным курсом на усиление роли процентной политики Банка России. При цьому Банк Росії повинен мати можливість оперативно реагувати на зміну ситуації в грошово-кредитній сфері для підтримки її стійкості з урахуванням ризиків, обумовлених дією зовнішніх і внутрішніх факторів. У залежності від теперішньої економічної ситуації Банк Росії застосовуватиме інструменти надання або абсорбування ліквідності, забезпечуючи пріоритетне використання ринкових операцій на аукціонній основі в поєднанні з інструментами постійної дії.
В случае ослабления платежного баланса более вероятно развитие ситуации по сценарию перехода к устойчивому недостатку ликвидности в банковском секторе и формированию значительного и регулярного спроса кредитных организаций на инструменты Банка России по предоставлению денежных средств. При зниженні ролі валютних інтервенцій у формуванні грошової пропозиції Банк Росії буде забезпечувати необхідний рівень рефінансування кредитних організацій, використовуючи ринкові операції надання ліквідності (насамперед аукціони прямого РЕПО, ломбардні аукціони) і інструменти постійної дії (зокрема, операції РЕПО по фіксованій ставці і угоди " валютний своп ", ломбардні кредити за фіксованою відсотковою ставкою, кредити, забезпечені неринковими активами). Для обеспечения бесперебойного осуществления расчетов кредитными организациями будет продолжено предоставление на ежедневной основе внутридневных кредитов и кредитов "овернайт" Банка России [24].
Таким образом, центральным звеном денежной политики государства является Центральный Банк России. Именно он своими действиями и проводит денежную политику. Первоочередной задачей государственного сектора является стабилизация экономики. Государство этим занимается, проводя фискальную и денежно- кредитную политику. Целью денежно-кредитной политики является контроль над денежной массой или уровнем ссудного процента - все это делается для регулирования денежного предложения в стране. Основными инструментами ЦБ являются: операции на открытом рынке ценных бумаг, операции рефинансирования, уровень процентной ставки по займам коммерческим банкам и величина обязательных резервов. Вне зависимости от видов используемых расчетов центральный банк в проведении денежно-кредитной политики стремится к созданию такой платежной системы, которая сочетала бы в себе стабильность, целостность системы и ее эффективность.
2.2 Межбанковское кредитование и пути его совершенствования
Под межбанковским кредитом понимается кредит, предоставляемый одним банком другому, или депозиты банка, размещаемые в других банках. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают эти ресурсы на рынке межбанковских кредитов (МБК) — денежном рынке. За допомогою міжбанківських кредитів банки можуть оперативно управляти своєю ліквідністю, швидко залучати кошти у разі необхідності або розміщувати тимчасово вільні кредитні ресурси.
Практично всі банки час від часу можуть мати надлишок кредитних ресурсів або ж, навпаки їх тимчасовий недолік. Це протиріччя вирішується на ринку МБК. Щоб тимчасово вільні ресурси приносили дохід, банки-кредитори прагнуть розмістити їх в інших банках-позичальниках. Таке приміщення коштів вважається надійніше порівняно з приміщенням коштів у господарство в силу більш високої гарантії повернення коштів з боку банку. Мотиви банку-позичальника в залученні кредитних ресурсів різноманітні: необхідність оперативного регулювання банківської ліквідності, потреба в додаткових коштах для розширення активних операцій та інше. Активными кредиторами на рынке МБК могут выступать и только что созданные банки, имеющие незадействованные в обороте ресурсы в связи с отсутствием сформировавшейся клиентуры. Условия и сроки размещения кредитных ресурсов различные. В международной практике наиболее популярные сроки варьируются от одного дня до нескольких лет. Привлечение МБК осуществляется двумя способами: самостоятельно, путем прямых переговоров, или через финансовых посредников [11, с.76].
В соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" кредитная организация на договорных началах может привлекать и размещать друг и друга средства в форме вкладов (депозитов) кредитов, осуществлять расчеты через создаваемые расчетные центры корреспондентские счета, открываемые друг и друга.
Несовпадение во времени привлечения и использования средств клиентов приводит к созданию рынка краткосрочных межбанковских кредитов.
Для межбанковского рынка характерно наличие множества контрагентов. При нормальном функционировании у банка возникает ситуация потребности в резервах и излишках ресурсов. Потребность или излишек образуются из-за невозможного точного планирования поступлений на корреспондентский счет банка клиентских платежей. Поэтому периодически образуемый у банка излишек ресурсов представляет собой денежные средства, поступающие на расчетный счет клиентов и, соответственно, имеет краткосрочный характер.
Для соблюдения ликвидности, банк должен вкладывать этот излишек на короткий срок и с высокой степенью надежности возврата. Этим условиям отвечает межбанковское кредитование. Коммерческий банк, является участником рынка межбанковских кредитов, выступая поочередно в роли как кредитора, так и роли заемщика. Эти кредиты являются оптимальным инструментом регулирования ликвидности коммерческого банка [4, с.179].
Преимуществом межбанковского кредита служит высокая скорость осуществления сделки, соответствующая быстроте изменения текущей ликвидности банка. Как только у коммерческого банка появляется излишек, он может быть реализован на межбанковском рынке, так как межбанковский кредит является наиболее быстрым и надежным способом размещения краткосрочных банковских ресурсов. Коммерческий банк может привлечь кредит другого банка напрямую или через посредника (другой банк, фондовую биржу, брокерскую контору и др.). МБК — довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличие от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, и потому вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.
Можно выделить два основных назначения межбанковского кредита - межбанковские кредиты являются для банка спекулятивным инструментом получения прибыли, а также инструментом подержания текущей ликвидности. Это обуславливает в основном краткосрочный характер межбанковских кредитов, который, как правило, предоставляется на 1-2 дня.
В состав участников рынка МБК входят банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий. Наиболее активные операторы рынка МБК — банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет; они могут выступать в качестве заемщиков или кредиторов. Их доход — процентная маржа, т.е. разница между ставками размещения и привлечения средств. Использование операционных систем, например REUTERS DEALING 2000, обеспечивает техническую возможность оперативного совершения сделок: банки получают стандартную информацию (текущие котировки, условия, прочие справочные сведения), а также определенный инструментарий для совершения сделок. Доход от применения операционных систем складывается из комиссионных и абонентской платы участников расчетов [8, с. 104].
Цена кредитных ресурсов — процентная ставка по кредиту на рынке МБК — складывается под воздействием спроса и предложения. Представление о состоянии рынка МБК дают специальные показатели, к числу которых относятся:
1) MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) — средняя ставка по предложениям на продажу;
2) MIBID (Moscow Interbank Bid) — средняя ставка по предложениям на покупку;
3) MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) — средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК.
Перечисленные выше показатели исчисляются по крупнейшим банкам России — участникам рынка МБК. Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования [22, с.35].
При выборе контрагентов на рынке МБК банками учитывается правовое положение, финансовое состояние будущего заемщика-банка, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Використовується також інформація про рейтинги. На основании этих данных можно рассчитывать допустимую величину кредитного риска для контрагента — максимальный размер кредита для данного банка-заемщика.
Комерційний банк не почне працювати на ринку МБК з контрагентом, не розрахувавши на нього ліміт. Существуют специальные методики расчета установления лимита на банки-контрагенты, позволяющие адекватно оценить состояние любого банка на основании анализа данных балансов, экономических нормативов, расшифровок отдельных балансовых счетов, взятых в динамике. Найчастіше ліміт розраховується на основі даних про власний капітал банку-контрагента за допомогою спеціального синтетичного коефіцієнта, що відображає фінансовий стан банку. Даний коефіцієнт розробляється самим банком-контрагентом.
Анализ кредитоспособности банка - контрагента может проводится раз в месяц, по балансу на отчетную дату. В результате этого определяется лимит, т.е. предельная сумма кредита. В течение месяца предоставление денежных средств банку - заемщику автоматически по мере поступления заявок при условии приемлемости процентных ставок и наличия ресурсов [12, с. 158].
Операции на рынке межбанковских ресурсов проводятся коммерческими банками на основании Соглашения о сотрудничестве на рынке межбанковских ресурсов или об общих условиях проведения операций на внутреннем денежном рынке. Это соглашение заключается не по каждой сделке, а один раз на продолжительный период. Здесь оговаривается круг операций, которые осуществляют банки друг с другом, порядок проведения сделок, порядок предоставления документов. Заключив соглашение, банки начинают осуществлять сделки по купле-продаже друг другу межбанковских краткосрочных кредитов на основании своих потребностей. Но непосредственным заключением сделки занимаются дилеры.
Банки можуть оцінювати діяльність банків-партнерів також і по їх рейтингу. Рейтинг — специальные показатели деятельности банков. В основі рейтингу лежить узагальнена характеристика за заданим ознакою, що дозволяє групувати комерційні банки в певній послідовності за ступенем убування даної ознаки. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на местах. Такие рейтинги не публикуются в печати. Так, например, Банк России производит классификацию банков по их финансовому состоянию, причем сведения об отнесении банков к классификационным группам носят строго конфиденциальный характер и могут сообщаться только самому банку и его владельцам.
Рейтинги, составляемые независимыми рейтинговыми агентствами, основываются на изучении официальной отчетности банков, публикуемой в печати. Такими рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, бирж, аудиторских фирм), так и непрофессионалы (вкладчики, акционеры). Публикуемые рейтинги позволяют банкам получить дополнительную информацию о финансовом состоянии банков-контрагентов для установления корреспондентских отношений, совершения сделок на рынке МБК. Многие банки имеют в своем штате аналитиков высокой квалификации и потому могут использовать полученную информацию наиболее эффективно.
Выделяются три основных метода построения рейтинга:
1) номерной метод — построение ранговых списков по различным оценочным показателям;
2) балльный метод — оценка отдельных показателей работы банка в баллах и выведение сводного показателя, на основании которого банк относится к той или иной группе;
3) индексный метод — банкам присваиваются индексы (буквенный, цифровой или комбинированный) на основе изучения различных показателей деятельности банка.
В большинстве российских рейтингов в той или иной степени учитываются пять основных характеристик финансового состояния банка:
1) достаточность капитала;
2) качество активов;
3) ликвидность баланса;
4) эффективность деятельности;
5) уровень управления банком [15, с.223].
Контракты на рынке МБК носят в основном долговременный характер, кредитные сделки заключаются на основе генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках. В российской практике МБК предоставляются банками без обеспечения как банковские кредиты, единственной гарантией возврата которых является кредитный договор. У випадку, коли банки самі домовляються про міжбанківському кредиті, їх відносини оформляються спеціальним договором. Основна маса міжбанківських договорів полягає в терміновій формі, а решта - в безстроковою. В умовах економічної нестабільності важко передбачити, як ситуація скластися на кредитному ринку і яка буде фінансовий стан банку: може виникнути нестача кредитних ресурсів або їх надлишок. Безстрокова форма міжбанківського договору передбачає надання міжбанківського кредиту на мінімальний термін, встановлений договором, після закінчення якого кредит переходить у розряд безстрокових, тобто може бути затребуваний банком-кредитором у будь-який час за попереднім повідомленням. Якщо банк, запозичили кредитні ресурси, не володіє можливістю їх повернути, то він вдається до термінових позик інших банків. При строкової або безстрокової формі договору процентна ставка встановлюється виходячи з рівня складається на ринку в день його укладення.
При бессрочной форме ставка остается неизменной, как правило, в течение всего периода его действия, то есть и после истечения минимального срока. При пролонгации срочного межбанковского договора ставка пересматривается исходя из уровня, складывающегося в данный момент.
Сделки заключаются через систему REUTERS DEALING — 2000, по которой также осуществляется валютный дилинг — сделки по операциям купли/ продажи безналичной иностранной валюты (конверсионные сделки). Использование современных средств связи обеспечивает быстрое заключение сделок и оперативное перераспределение свободных кредитных ресурсов между банками.
Уполномоченные сотрудники (дилеры) банка-кредитора и банка-заемщика ведут переговоры и заключают сделки по телефону, телефаксу, а также через систему REUTERS DEALING-2000. Кредит считается полученным, когда средства зачислены на корреспондентский счет стороны, получающей российские рубли, в одном из РКЦ, клиринговом центре или в банке, через который осуществляются расчеты [17, с.137].
Для оформления и осуществления деятельности стороны предоставляют друг другу следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
• нотариально заверенные копии лицензий на осуществление банковских операций;
• нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей уполномоченных сотрудников банка;
• развернутый баланс по счетам 2-го порядка и расчет нормативов по состоянию на последнюю отчетную дату, подписанные уполномоченными на то лицами и скрепленные печатью банка;
• нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации банка.
В дальнейшем, в течение действия соглашения, стороны каждый месяц предоставляют друг другу балансы и экономические нормативы. При рассмотрении предложения (оферты) на получение МБК кредитор вправе требовать от заемщика баланс на последнюю отчетную дату, подписанный и скрепленный печатью.
Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации относительно сделок и признают юридическую силу документов, передаваемых в электронном виде, наравне с оригиналами [5, с.155].
При наличии временно свободных денежных ресурсов, либо потребности в приобретении кредитных средств дилеры сторон по системам связи направляют предложение заключить сделку (оферту), в которой содержатся следующие условия:
• сумма и валюта МБК;
• процентная ставка и сроки уплаты процентов;
• даты зачисления средств на соответствующие корреспондентские счета (даты валютирования);
• инструкции по осуществлению соответствующих платежей;
• ссылка на номер и дату действующего генерального соглашения.
Сделка считается заключенной в момент получения стороной, направившей оферту (оферента), ответа другой стороны (акцептанта), причем ответ стороны о согласии заключить сделку на условиях, отличных от предложенных другой стороной, не является акцептом. Така відповідь є відмовою від акцепту і в той же час новою офертою. При наданні МБК кредитор на вимогу позичальника передає по факсу копію платіжного доручення з відміткою про виконання. В свою очередь, заемщик передает срочное обязательство, а также обязуется передать по факсу в день возврата средств копию платежного поручения, согласно которому были возвращены кредит и сумма начисленных процентов. Срочное обязательство является одновременно подтверждением заключенной сделки. Оригиналы предложений на покупку фондов и срочные обязательства предоставляются по первому требованию кредитора.
Проценты за пользование кредитом начисляются за каждый календарный день пользования МБК, начиная с даты зачисления средств на корреспондентский счет заемщика по дату зачисления средств на корреспондентский счет кредитора, согласованные дилерами при заключении сделки. Проценты выплачиваются в конце срока одновременно с возвратом суммы МБК или на других условиях. Процентные ставки по МБК обычно плавающие и привязаны к ставке MIBOR, к которой устанавливается определенная процентная надбавка.
Пролонгация МБК в рамках генерального договора не предусматривается. При наличии взаимной договоренности задержка кредитных ресурсов у заемщика оформляется с согласия кредитора как новая сделка с началом действия, приходящимся на дату окончания предыдущей, с обязательной выплатой процентов по предыдущей сделке.
Погашення МБК проводиться однією сумою в кінці терміну кредиту. В случае если, полученная от заемщика сумма средств, направленная на погашение задолженности по кредиту, недостаточна для погашения задолженности и выплаты начисленных процентов, кредитор имеет право, исходя из полученных средств заемщика, в первую очередь погасить сумму по неустойке, затем основные проценты по МБК, а оставшуюся сумму направить в погашение МБК, независимо от порядка погашения, указанного в платежном поручении заемщика.
Если дата возврата МБК приходится на день, не являющийся рабочим днем, то возврат осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим, причем расчет процентов за пользование МБК производится исходя из фактического срока пользования МБК. При кредитовании на срок от 30 до 90 дней сумма начисленных процентов выплачивается ежемесячно не позднее установленного срока каждого месяца равными долями.
Дострокове повернення МБК або його частини допускається тільки за письмовою згодою кредитора. В случае досрочного погашения МБК или его части без письменного согласия кредитора проценты начисляются и уплачиваются за весь период его использования, установленный соответствующей сделкой [15, с.204].
Обычно заемщик, нарушивший сроки возврата кредита и/или процентов по нему, уплачивает неустойку в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день образования задолженности, от суммы остатка задолженности за каждый день просрочки. В случае невыполнения обязательств по предоставлению кредита кредитор уплачивает штраф в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день образования невыполнения обязательств, от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки его выполнения. При полном выполнении обязательств кредитора по оплате штрафных процентов сделка считается расторгнутой.
В генеральном договоре по МБК предусматриваются также форс-мажорные обстоятельства, при наступлении которых стороны сделки не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств (стихийные бедствия, гражданские беспорядки, военные действия, изменения в законодательстве, задержки в расчетах по вине РКЦ) [15, с.210].
Межбанковское кредитование может осуществляться также в виде взаимного кредитования корреспондентских счетов. При временном недостатке средств на расчетном счете "ЛОРО" банка-корреспондента ему предоставляется овердрафный кредит, условия которого обычно оговариваются в корреспондентском соглашении. В случае предоставления внутридневного овердрафта проценты за кредит рассчитываются исходя из срока пользования кредитом, рассчитанного в минутах. Может также устанавливаться фиксированная сумма за пользование денежными средствами в течение дня. Банк-заемщик оплачивает задолженность по процентам за предоставленный овердрафт на основании выписки по корреспондентскому счету "НОСТРО".
Основная зона контроля за межбанковским кредитом - контроль за своевременным списанием денежных средств с корреспондентского счета банка. Несвоевременное списание наносит урон репутации банка - кредитора. Это связано с тем, что межбанковские кредиты являются спекулятивным инструментом, а также инструментом поддержания банковской ликвидности. Списание денежных средств подтверждается выпиской по корреспондентскому счету банка.
Отражение по балансу выдачи межбанковского кредита происходит после списания денежных средств с корреспондентского счета банка.
Возврат кредита и уплаченные проценты за использование им отражаются по балансу после поступления денежных средств на корреспондентский счет банка. Выписка по корреспондентскому счету банка используется для расчета величины процента за использование межбанковского кредита. Обычно день списания денежных средств с корреспондентского счета банка и день возврата кредита при расчете процента принимается за один день.
Особому контролю подлежит правильное оформление платежных документов в связи с тем, что при неверном оформлении поставка денежных средств не осуществляется вовремя и не будет достигнута главная цель межбанковского кредитования - удовлетворение срочной потребности банка - заемщика в высоколиквидных средствах на корреспондентском счете.
Вместе с этим, непосредственным фактом является то, что финансовое положение банка не может измениться за такой короткий срок, поэтому проведение анализа кредитоспособности банка - заемщика в случае предоставления кредита не имеет смысла и невыполнимо в силу необходимости быстроты проведения сделки [17, с. 151].
Коммерческие банки в соответствии со своей спецификой разрабатывают общие принципы кредитной политики (в мировой практике меморандум о кредитной политике), формируют её главную цель, основные направления кредитования. Це визначає необхідність формування якісного кредитного портфеля банку, в якому повинна бути менше частка більш ризикованих операцій, незважаючи на те, що в ряді випадків такі операції можуть бути більш прибутковими для банку. Степень риска должна соответствовать обычной норме доходности по ссудам с учётом стоимости кредитных ресурсов и административных издержек банка. При визначенні кредитної політики слід орієнтувати кредитну стратегію на диверсифікацію як складу клієнтів, так і спектру їм позичок (послуг), що необхідно в умовах конкуренції.
Удосконалення практики кредитування потребує розробки оптимальної для банку організації кредитування. В этих целях банки, имеющие в своём аппарате квалифицированных и профессиональных банковских работников, уделяют внимание поиску оптимальных вариантов методики расчёта кредитоспособности заёмщиков, правил кредитования. Организация кредитования должна обеспечивать безусловный возврат ссуд, целевой характер их использования, стимулирование роста объёма производства продукции, удовлетворяющей потребности общества, и увеличение доли кредитных вложений, направляемых на инвестиционные проекты в перспективные высокоэффективные отрасли. Загальні орієнтири і рекомендації повинні давати можливість ініціативної роботи практичних працівників, які займаються відбором конкретних кредитних проектів і виробленням умов кредитних договорів. При цьому можна визначити граничні суми кредитів, рішення по яких приймаються співробітниками різних посадових категорій. Кредитна політика банку розробляється також на основі положень економічної і грошово-кредитної політики держави, господарської ситуації в даному регіоні.
Межбанковский кредит играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и ускоряет его. Кредит сприяє економії витрат обігу. Это достигается за счет сокращения расходов по изготовлению, учету и хранению денежных знаков, ибо часть наличных денег оказывается ненужной, ускорения обращения денежных средств, многократного использования свободных денежных средств, сокращения резервных фондов.
Межбанковские кредиты стимулируют банки, давая выгоду, как кредитору-банку, так и для заемщика. Так как сумма межбанковского кредита высока, кредитор, предоставляя такой кредит, получает наибольшую сумму вознаграждения. Банк, привлекая межбанковские кредиты, получает возможность улучшения своего финансового состояния, и утвердиться на банковском рынке.
Например, на динамику российского межбанковского рынка в 2007 году существенное влияние оказали кризисные явления на международных финансовых рынках. У другому півріччі процентні ставки підвищилися. При цьому тенденція до зростання залучених міжбанківських кредитів (МБК) в цілому за 2007 рік збереглася. В 2007 году они увеличились на 62,2% (в 2006 году — на 59,3%) до 2807,4 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора возросла с 12,3% на 01.01.2007 до 13,9% на 1.01.2008. Остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2007 год увеличились на 83,5%, а их доля в пассивах банковского сектора — с 2,6 до 3,3%.
Общий объем межбанковских кредитов, размещенных российскими банками, на конец 2007 года превысил на 36,9% аналогичный показатель начала года. В 2007 году основной объем размещенных российскими банками МБК по-прежнему приходился на банки-нерезиденты, но доля операций с российскими банками в размещенных МБК по итогам года несколько увеличилась. Повысилась также доля рублевых кредитов в портфеле выданных МБК. Кредитный риск по операциям на межбанковском кредитном рынке в 2007 году оставался низким благодаря сохранению хорошего финансового состояния основных участников рынка. На просроченную задолженность в течение большей части года приходилось не более 0,1% от общего объема межбанковских кредитов, выданных российскими банками [24].
Структура межбанковского кредитного рынка по срокам в 2007 году не претерпела существенных изменений. На рынке по-прежнему преобладали операции на срок до 1 месяца. Их доля в общем объеме размещенных МБК в течение всего года превышала 50%. В 2007 году среднемесячные ставки по однодневным рублевым кредитам находились в диапазоне от 3,2 до 6,2% годовых (против 2,1—6,3% годовых в 2006 году). В январе—июле ставки по однодневным межбанковским кредитам в рублях были сравнительно низкими (3,2—4,8% годовых). В дальнейшем ухудшение ситуации на мировом денежном рынке привело к повышению ставок по однодневным рублевым МБК до 5,2—6,2% годовых в августе—ноябре. Лишь в декабре наметилось снижение межбанковских кредитных ставок. Волатильность ставок межбанковского кредитования в 2007 году оставалась умеренной. Внутримесячная цикличность ставок наблюдалась в течение большей части года. Однако локальные пики ставок, обусловленные спросом на рублевые средства для осуществления обязательных платежей банками и их клиентами, в 2007 году несколько уменьшились по сравнению с 2006 годом.
Во II квартале 2008 г. умеренное повышение уровня ставок по межбанковским кредитам (МБК) в рублях отмечалось вслед за повышением ставок по операциям Банка России. Среднеквартальная ставка MIACR пооднодневным рублевым кредитам во II квартале составила 3,9% против 3,8% годовых в предшествующем квартале. Незначительное повышение среднего уровня ставок сопровождалось некоторым сужением диапазона их колебаний. В течение II квартала ставка MIACR по однодневным рублевым МБК составляла от 2,9 до 7,6% годовых (против 1,5‑6,7% годовых в предшествующем квартале). Сужению диапазона колебаний ставок МБК способствовали адаптация банков к изменившейся ситуации и наметившееся к концу квартала частичное восстановление доступности внешнего фондирования.
В течение большей части сентября ставка MIACR по однодневным рублевым МБК изменялась в диапазоне от 4,5 до 8,2% годовых, что было заметно выше уровня предшествующего месяца. Во второй декаде сентября новый виток кризиса на мировом финансовом рынке, связанный с ухудшением финансового положения крупнейших зарубежных инвестиционных банков, привел к тому, что на российском рынке резко повысились межбанковские кредитные ставки. Ставка MIACR по однодневным рублевым кредитам 16 сентября достигла 12,6% годовых (это — максимальное значение данного показателя за период с июня 2004 г.). В последние дни месяца также наблюдался рост ставок, связанный с проведением обязательных платежей банками и их клиентами. Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК составила в сентябре 7,1% годовых против 5,8% годовых в августе.
В сегменте рублевых межбанковских кредитов на более длительные сроки также отмечался рост процентных ставок. Среднемесячная ставка на срок 2—7 дней повысилась с 5,5 до 7,1% годовых, на срок 8—30 дней — с 6,7 до 9,7% годовых, на срок 31—90 дней — с 7,8 до 10,1% годовых, на срок от 181 дня до 1 года — с 7,6 до 8,0% годовых. Только в сегменте рублевых МБК на срок от 91 до 180 дней наблюдалось незначительное снижение уровня процентных ставок по сравнению с августом [24].
Таким образом, роль межбанковского кредита в различных фазах экономического цикла неодинакова. В умовах економічного підйому достатньої економічної стабільності кредит виступає фактором росту. Перерозподіляючи величезні грошові і товарні маси, кредит живить банки додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, виявитися в умовах надвиробництва товарів. Особливо помітно такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні кошти, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надлишкову масу грошей, необхідних для звернення. Кредит вне зависимости от своей социальной стороны выполняет определенные функции, такие как регулирование объема совокупного денежного оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата, аккумуляция временно свободных средств.

3. Межбанковские расчеты и пути их развития
3.1 Система расчетов через Центробанк РФ, расчетно-кассовые центры
До 1991 г. Расчеты между банками осуществлялись через систему межфилиальных оборотов (МФО). Система МФО, введенная в 1933 г., достаточно успешно обеспечивала проведение расчетов между учреждениями Госбанка СССР, через которые проходила подавляющая часть платежного оборота страны. Расчеты по системе МФО были хорошо отлажены, содержали четкий механизм взаимодействия между всеми банковскими учреждениями и единый порядок их урегулирования. Но такая система расчетов могла быть дифференцированной лишь в условиях централизованной системы хозяйствования, при функционировании и в отношениях между филиалами одного банка (например, внутри Госбанка СССР).
С переходом к рыночной экономике, сопровождающимся созданием большого количества самостоятельных коммерческим банков, распадом СССР и формированием на его территории целого ряда суверенных государств, система межбанковских расчетов как внутри России, так и вне ее (с банками стран СНГ) должна была претерпеть существенные изменения, как не обеспечивающая четкого разграничения ресурсов разных банков. Эти изменения свелись к переходу на корреспондентские отношения между банками. Существует два варианта организации межбанковских расчетов с помощью корреспондентских счетов: децентрализованный, основанных на корреспондентских отношениях коммерческих банков друг с другом, и централизованный, при котором расчеты между банками проводятся через их корреспондентские счета, открываемые в Центробанке РФ [17, с.160].
В нашей стране межбанковские расчеты ориентируются на централизованный вариант. Проведение между банками осуществляют специально создаваемые для этих целей органы ЦБ РФ - расчетно-кассовые центры (РКЦ). В РКЦ по месту нахождения правлений коммерческих банков открываются корреспондентские счета банков. Межбанковскую операцию, проводимую через систему РКЦ, можно разделить на три фазы:
• инициирование платежа;
• расчет по платежу (ответный провод);
• урегулирование расчетов (взаимная выверка).
Такое разделение позволяет четко проследить и разграничить функции контрагентов и посредников и их ответственность. Поэтому механизм расчетов между коммерческими банками на основе движения средств по счетам, открытым в Центральном Банке, является основой для регулирования последним деятельности банков второго уровня и, в конечном счете, всей экономики.
Основная функция РКЦ – проведение расчетов между учреждениями разных банков с необходимым ведением корсчетов. Расчеты производятся на валовой основе. Вместе с тем РКЦ занимаются эмиссионно-кассовыми, а также многими другими операциями. В РКЦ по месту нахождения правлений коммерческих банков открываются корреспондентские счета банков. Филиалы банков имеют корреспондентские счета типа субсчетов. Порядок открытия корреспондентских счетов в коммерческом банке определяется теми же нормами, которые действуют в отношении расчетных счетов клиентов банка. В договоре предусматриваются процедуры всех операций по корреспондентскому счету, а так же ответственность сторон за нарушение условий договора. Через корреспондентские счета банки осуществляют весь круг операций, связанных с обслуживанием своих клиентов, а также операции самого банка как хозяйствующего субъекта. Для учреждения банка корреспондентский счет- это своего рода "расчетный счет", на нем хранятся все средства коммерческого банка (как собственные, так и неиспользованные им деньги своих клиентов, а также неиспользованные деньги, полученные в ссуду от других кредитных учреждений). Порядок осуществления расчетных операций через корреспондентские счета ( субсчета) кредитных организаций (филиалов), открытые в Банке России, регламентируется Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации №2- П от 12 апреля 2001 г. Данное Положение регламентирует организацию расчетов кредитных организаций через корреспондентские счета (субсчета), открытые в подразделениях расчетной сети Банка России (ГРКЦ, РКЦ), на валовой основе. Проведение расчетов на валовой основе предусматривает совершение перевода денежных средств индивидуально и последовательно по каждому расчетному документу [9, с.34].
Для проведения расчетных операций каждая кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации и имеющая лицензию Банка России на осуществление банковских операций, открывает по месту своего нахождения один корреспондентский счет в подразделении расчетной сети Банка России. Кредитная организация (филиал) имеет право открыть этот счет с момента внесения соответствующей записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоения ей регистрационного номера. Основанием для открытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России является заключение договора счета. Корреспондентский счет (субсчет) открывается по распоряжению руководителя подразделения расчетной сети Банка России.
Кредитной организации, открывшей корреспондентские счета в подразделениях расчетной сети Банка России, с целью ее однозначной идентификации при проведении расчетных операций присваиваются банковские идентификационные коды участников расчетов (БИК). Структура и порядок его присвоения устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России. Кредитные организации могут направлять расчетные документы в подразделения его расчетной сети Банка России с даты внесения сведений о них в "Справочник БИК РФ".
Кредитная организация вправе открыть на имя каждого филиала по месту его нахождения один корреспондентский субсчет в подразделении расчетной сети Банка России, за исключением филиалов, обслуживаемых в одном подразделении расчетной сети Банка России с головной кредитной организацией или другим филиалом кредитной организации. В этом случае расчетные операции осуществляются через корреспондентский счет головной кредитной организации или корреспондентский субсчет другого филиала кредитной организации.
Договор счета заключается на согласованный сторонами срок. В нем определяются порядок расчетного обслуживания, права и обязанности сторон при совершении по корреспондентскому счету (субсчету) расчетных операций, способ обмена расчетными документами с Банком России, порядок оплаты предоставляемых Банком Росси расчетных услуг, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору [17, с. 175].
Платежі з кореспондентських рахунків (субрахунків) комерційних банків (їх філій) у РКЦ здійснюються в межах залишку на кореспондентському рахунку (субрахунку). Списання грошей здійснюється на основі платіжного доручення банку. Підкріплення кореспондентських рахунків здійснюється за допомогою зарахування на них коштів, що надходять на адресу банку і його клієнтів, залучення міжбанківських кредитів, у тому числі отримання кредитів Центрального банку Росії, зарахування інкасованої банком грошової виручки. Источником подкрепления корреспондентского субсчета филиала банка может быть также перевод средств с корреспондентского счета банка.
Банки забезпечують своєчасне надходження на свій кореспондентський рахунок (субрахунок) коштів у розмірах, необхідних для проведення платежів. При нестачі коштів на кореспондентському рахунку (субрахунку) в РКЦ платежі з кореспондентського рахунку здійснюються у встановленій черговості списання коштів, а неоплачені документи поміщаються у картотеку прострочених; комерційному банку направляється повідомлення про суми неоплачених документів. При наявності у комерційного банку картотеки прострочених документів протягом п'яти днів Центральний банк РФ висуває вимоги до комерційного банку про поповнення залишку коштів на кореспондентському рахунку в РКЦ. При невыполнении этих требований к коммерческому банку могут быть применены санкции вплоть до отзыва лицензии на осуществление банковских операций.
При відсутності або недостатності коштів на кореспондентському рахунку банку йому може бути наданий централізований кредит для здійснення невідкладних платежів з дозволу керівника Головного територіального управління Банку Росії. Право на отримання такого кредиту мають комерційні банки, що дотримуються встановлені Центральним банком РФ економічні нормативи і виконують обов'язкові резервні вимоги. Кредит надається комерційному банку на термін до семи робочих днів у розмірі, що не перевищує 25% коштів комерційного банку, перерахованих у фонд обов'язкових резервів на основі укладання з комерційним банком кредитної угоди. За пользование данным кредитом установлена процентная ставка в размере 1,2 учетной ставки Центрального банка [15, с. 265].
Вивірка розрахунків по кореспондентському рахунку комерційного банку в РКЦ проводиться щомісячно на підставі відомостей перевірки стану розрахунків.
Проведение операций по корреспондентским счетам, открытым в учреждениях Банка России, осуществляется в день поступления платежного поручения банка- отправителя платежа. На платежном поручении банка- респондента при проведении расчетов через РКЦ дата перечисления платежа не указывается. Зачисление и списание средств на корреспондентский счет банка в РКЦ осуществляется на балансе коммерческого банка на основании выписок из корреспондентского счета, полученных от РКЦ, не позднее следующего рабочего дня после списания (поступления) средств на счет. До получения выписки от РКЦ банки отражают операции по списанию и зачислению средств на счете незавершенных расчетов " Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России".
В общую систему межбанковских расчетов входят расчеты между филиалами одного банка, так называемые межфилиальные расчеты. Расчеты между РКЦ по операциям коммерческих банков, а также по их собственным операциям осуществляются через систему межфилиальных оборотов. На балансе Центробанка открываются два счета по межбанковским расчетам: "Начальные межфилиальные обороты" и "Ответные межфилиальные обороты". Расчетный центр, начавший операцию по расчетам (начальный провод), условно называется филиалом А, а принявший документы к ответному проводу - филиалом Б.
Операции банков осуществляются на основании специальных документов- авизо (официальное извещение о выполнении расчетной операции). Они могут быть дебетовыми или кредитовыми (в зависимости от содержания операции).
Правильность совершения расчетов РКЦ подтверждается совпадением начальных и ответных оборотов в процессе квитовки, т.е. сопоставление каждого ответного провода с начальным. Иными словами, должно быть обеспечено равенство общего итога остатков по счету начальных МФО через РКЦ общему итогу остатков по счету сквитованных ответных МФО. Такое соответствие достигается на балансах главных управлений ЦБ РФ только после завершения квитовки в межфилиальных оборотах за истекший год. Контроль над правильностью совершения расчетов между хозяйственными органами осуществляют коммерческие банки и их учреждения. В необходимых случаях привлекаются РКЦ и РЦИ Банка России [24].
Деятельность РКЦ тесно связана и напрямую зависит от качества работы вычислительных центров (ВЦ). В настоящее время коммерческие банки имеют возможность использовать для автоматизации своей деятельности как централизованную систему обработки информации, так и различные варианты локальных сетей либо сочетание обеих этих систем.
Платежные поручения и реестры предстоящих платежей на проведение операций по корреспондентскому счету (субсчету), а также выписки (подтверждения) о проведения операций по корреспондентским счетам (субсчетам) могут составляться на бумажных носителях или в электронном виде.
Электронные платежные документы (ЭПД) могут составляться в виде полноформатных ЭПД или ЭПД сокращенного формата.
Полноформатный ЭПД содержит все реквизиты платежного поручения и имеет равную юридическую силу с платежным поручением на бумажном носителе. ЭПД сокращенного формата имеет часть реквизитов, обязательных для совершения операций по корреспондентским счетам, открытым в учреждениях Банка России. При применении ЭПД сокращенного формата кредитная организация- плательщик обязана самостоятельно направлять расчетные документы на бумажных носителях, на основании которых составлено ЭПД сокращенного формата, банку- получателю для отражения расчетных операций по счетам клиентов.
Получение от кредитной организации необходимых расчетных документов является основанием для проведения операций по корреспондентскому счету. Платеж, осуществляемый кредитной организацией (филиалом) через расчетную сеть Банка России, считается:
• безотзывным - после списания средств с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) плательщика в подразделении расчетной сети Банка России, подтвержденного в зависимости от способа обмена расчетными документами - выпиской или электронными служебное - информационными документами (ЭСИД);
• окончательным - после зачисления средств на счет покупателя, подтвержденного в зависимости от способа обмена расчетными документами - выпиской или ЭСИД [9, с.56].
Централизованная система обработки информации (через ВЦ) имеет один недостаток: относительно низкую скорость совершения расчетных операций. Проблемы проведения расчетов связаны также с уровнем технической оснащенности РКЦ. Кроме того, сама технология этих расчетов основана на использовании большого числа бумажных носителей информации, что приводит к ошибкам и задержкам в почтовом обороте между РКЦ. Замедление платежей крайне негативно отражаются на финансовом состоянии предприятий, формировании доходной части бюджета, приводит к осложнению взаимоотношений коммерческих банков с их клиентами.
Таким образом, Центральный банк, пользуясь поддержкой государства, имеет возможность обеспечить платежную систему мощными средствами телекоммуникаций, необходимыми для осуществления расчетов между участниками рынка. Центральный банк в состоянии регистрировать все платежные операции, происходящие между банками, и качественно проводить зачет взаимных обязательств банков. Осуществляя макроэкономический надзор за функционированием банковской системы в целом, а также надзор за деятельностью каждого банка в отдельности, центральный банк может оперативно предпринимать превентивные меры по стабилизации финансового положения участников рынка платежных услуг и осуществлять санацию того или иного проблемного банка с целью недопущения разрыва звеньев расчетной цепи из-за банкротства или не ликвидности ее участников. Только центральный банк, в силу своего особого статуса, обладает достаточной ликвидностью и абсолютной платежеспособностью, сводящими риск неплатежей при расчетах с участием РКЦ практически к нулю.

3.2 Использование системы SWIFT в межбанковских расчетах

В кінці 1950-х років в результаті бурхливого зростання міжнародної торгівлі відбулося збільшення кількості банківських операцій. Традиційні форми зв'язку між банками (пошта, телеграф) вже не могли впоратися з обсягами банківської інформації. Значний час витрачався на усунення неузгодженостей в документах з-за відмінностей банківських процедур в різних банках, помилок, що виникають при здійсненні міжбанківських операцій і необхідності багаторазових перевірок. Природною реакцією на лавиноподібне зростання обсягів інформації на паперових носіях стала автоматизація. Однако по мере развития систем банковской автоматизации появлялась необходимость безбумажного обмена финансовой информацией между банковскими системами, в то время как различия в их построении и особенностях протоколов взаимодействия не позволяли создать достаточно надежно работающую интегральную систему связи и обработки информации. Крім того, в області міжбанківських відносин повністю була відсутня стандартизація.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
449кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація міжбанківських розрахунків
Облік міжбанківських розрахунків
Організація міжбанківських розрахунків 2
Організація міжбанківських розрахунків
Система міжбанківських розрахунків SWIFT
SWIFT в системі міжнародних міжбанківських розрахунків
SWIFT в системі міжнародних міжбанківських розрахунків
Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні
Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні
© Усі права захищені
написати до нас