Економічна природа склад і структура основних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1 Економічна природа, склад і структура основних засобів

1.1 Основні засоби як об'єкт обліку. Їх класифікація і оцінка

1.2 Принципи та методи управління

Глава 2 Аналіз та оцінка основних засобів

2.1 Фінансові показники для аналізу та оцінки основних засобів

2.2 Методи оцінки вартості основного капіталу

2.3 Управління оновленням основних засобів

2.4 Амортизація основних засобів

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Ринкові відносини обумовлюють об'єктивну необхідність підвищення ролі бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для прийняття оперативних і тактичних рішень щодо управління підприємством в умовах постійно мінливої ​​ринкової кон'юнктури і конкуренції товаровиробників необхідна своєчасна достовірна й аналітична інформація.

Облік займає одне з головних місць в системі управління. Він відображає регіональні процеси виробництва, розподілу і споживання, характеризує фінансовий стан підприємства, служить основою для планування його діяльності. Бухгалтерський облік не тільки відображає господарську діяльність, але і впливає на неї.

Особливе місце в системі бухгалтерського обліку займають питання, пов'язані зі станом основних фондів. Це пояснюється тим, що вони у своїй сукупності утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету господарства.

Точність показників обсягу, стану і руху основних засобів, а певною мірою і точність їх якісної характеристики багато в чому залежить від того, наскільки правильно і достовірно проведена їхня оцінка, маючи на увазі те, що неправильна оцінка основних засобів може не тільки спотворити загальну картину, але і викликати:

 • неточне числення амортизації, а звідси собівартості і відпускних цін продукції (робіт, послуг), отже, прибутковості, рентабельності і прибутку;

 • спотворення сум належного податку, як з майна, так і з прибутку;

 • неправильне відображення в бухгалтерському балансі співвідношення основних і оборотних коштів;

 • невірне числення ряду техніко-економічних показників, що характеризують використання основних засобів: знос, коефіцієнти вибуття і надходження, широко застосовувані показники ефективності: фондовіддача, фондомісткість і фондоозброєність, невірно буде обчислюватися й ефективність вкладень у необоротні активи.

Актуальність представленої курсової роботи у тому, що, маючи чітке уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі, чинниках, що впливають на використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.

Мета курсової роботи - вивчення складу основних засобів організації, їх відображення у бухгалтерському обліку. У курсовій роботі розглядається широке коло питань пов'язаних з класифікацією основних засобів організації, їх угрупованням за ознаками, урахуванням, амортизацією, ремонтом і т.д.

Предмет дослідження - основні засоби організації.

Об'єкт дослідження - наявність та рух основних засобів в організації.

Глава 1 Економічна природа, склад і структура основних засобів

1.1 Основні засоби як об'єкт обліку. Їх класифікація і оцінка

Основні засоби належать до позаоборотних активів і являють собою засоби праці, що використовуються при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або з метою управління організацією протягом часу понад 12 місяців, або звичайного операційного циклу з урахуванням вищенаведеного обмеження. [4, 32] Під звичайним операційним циклом розуміється розумне використання засобів праці протягом технологічного періоду, що перевищує 12 місяців, у процесі виготовлення продукції, виконання робіт або надання послуг. Тим самим визнається, що якщо операційний цикл в організації становить 12 місяців, то кошти праці з меншим терміном корисного використання повинні відображатися в обліку у складі засобів в обороті незалежно від їх первісної вартості.

Іншими словами, в обох ситуаціях в обліку як основних засобів визнаються кошти праці тривалого користування, що призначаються, як правило, не для продажу.

У процесі експлуатації основних засобів їх вартість поділяється на дві частини: одна з них в натуральній формі продовжує функціонувати у виробничому процесі, залишаючись самостійною, друга, зношуючись, переносить свою вартість на товарний випуск продукції. У процесі продажу останньої вона відшкодовується у сумі отриманої виручки, створюючи основу для подальшого відтворення основних засобів. Така особливість характерна для основних виробничих фондів. У цьому їх природа функціонування і місце у процесі суспільного відтворення.

Окремі об'єкти основних засобів представлені невиробничої частиною (об'єкти соціального характеру - житлові будинки, будинки відпочинку і т. п.). Вони обслуговують процес виробництва, не беручи в ньому безпосередньої участі. Звідси і специфіка їх відтворення: після закінчення життєвого циклу вони відновлюються за рахунок національного доходу.

Обліковою одиницею основних засобів є інвентарний об'єкт, що представляє собою закінчений пристрій з усіма пристосуваннями, що дозволяють йому виконувати самостійні функції. [1; 114]

Наявність у конкретного об'єкта декількох частин з різними термінами їх використання дає підставу розглядати кожну з них у поточному обліку як самостійний інвентарний об'єкт. У такому випадку кожному інвентарному об'єкту присвоюється свій інвентарний номер. Загальний інвентарний номер закріплюється за об'єктом, що складається з декількох частин, за наявності у них єдиного терміну корисного користування.

Інвентарний номер не змінюється протягом всього терміну корисної служби об'єкта. Більш того, виходячи із загального правила після списання об'єкту з обліку незалежно від причин його вибуття, даний інвентарний номер може бути привласнений знову прийнятому об'єкту не раніше п'яти років після вказаної події.

На постановку обліку основних засобів впливає їх класифікація. Класифікація основних засобів передбачає їх групування за такими ознаками:

I. Наявність матеріально-натуральної форми - так звані матеріальні основні фонди і «невловимі»-нематеріальні основні фонди (нематеріальні активи). Такий поділ основних засобів передбачено відповідно до Загальноросійським класифікатором основних фондів. Групування об'єктів у класифікаторі здійснена за дев'ятизначних кодами (наприклад, у складі машин та обладнання насоси та обладнання мають класифікаційний код 142912000, у складі транспортних засобів автомобілі - 153410000 і т. д.).

Зміст коду включає розділ, підрозділ, клас, підклас, вид.

II. Галузям народного господарства (24 галузі, в тому числі промисловість, інформаційно-обчислювальне обслуговування, загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку тощо).

III. Групам:

 1. Будинки.

 2. Споруди.

 3. Машини та обладнання.

 4. Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої.

 5. Обчислювальна техніка.

 6. Транспортні засоби.

 7. Інструмент.

 8. Виробничий і господарський інвентар та приналежності.

 9. Худобу робочий, продуктивний та племінної (крім молодняку ​​і
  худоби для забою).

 1. Багаторічні насадження.

11. Капітальні вкладення в багаторічні насадження, докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи) та орендовані об'єкти основних засобів.

12. Земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси, що знаходяться у власності організації).

13. Внутрішньогосподарські дороги.

14. Матеріальні основні фонди, не включені до інших угруповань (фонди бібліотек, органів науково-технічної інформації, архівів, музеїв та подібних установ). Склад їх формує так звані «Інші основні засоби».

IV. Призначенню (характером участі в процесі виробництва) - промислово-виробничі, виробничого призначення інших галузей народного господарства, невиробничі (основні засоби соціальної сфери).

V. Ступеня використання - діючі і бездіяльні (в експлуатації), що знаходяться в запасі (у резерві), на консервації, у стадії добудови, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації.

VI. Обсягу прав на відповідні об'єкти:

 • належать організації на праві власності, у тому числі здані в оренду;

 • отримані організацією в оренду;

 • перебувають у організації в оперативному управлінні або господарському віданні.

Належність відповідного об'єкта до тієї або іншої групи встановлюється згідно первинної облікової документації (технічні паспорти, інструкції з експлуатації тощо).

Необхідною умовою правильної постановки обліку основних засобів є одноманітність в системі їх оцінки на всіх підприємствах незалежно від форм власності. Принцип єдності і реальності оцінки даного виду майна є визначальним фактором в організації обліку основних засобів. У поточному обліку виділяють п'ять видів оцінки: первісну, відновну, залишкову, ліквідаційну і амортизаційну. [9; 153]

Первісна (історична, балансова) вартість супроводжує об'єкту протягом всього терміну його експлуатації. Історичний аспект введення визначається за датою постановки на баланс відповідного об'єкта, підтвердженої відповідними документами, а величина його первісної вартості формується з урахуванням джерела надходження:

 • в сумі фактичних витрат (при виготовленні на підприємстві або придбанні за плату на стороні). Величину цих витрат визначають вартість виготовлення, а також витрати з доставки, монтажу і встановлення;

 • за договірною вартістю відповідно до установчого договору між співзасновниками (в якості внеску (паю) до статутного капіталу);

 • в експертній оцінці або за даними документів приймання-передачі при безоплатному отриманні або отриманні у вигляді субсидій.

Первісна вартість основних засобів в подальшому може бути змінена при реконструкції, добудові, дообладнанні, переоцінці, часткової ліквідації і в деяких інших випадках.

Організації дозволено не частіше одного разу на рік (початок звітного року) переоцінювати об'єкти основних засобів за відновною вартістю виходячи з сучасної оцінки їх відтворення. Переоцінка допускається за основними засобами, переданими в оренду за договором безоплатного користування, що перебувають в експлуатації, в запасі, на складі або на консервації. Вона здійснюється за ринковими цінами шляхом прямого перерахунку або шляхом індексації.

Дані про ринкові ціни, підтверджені документально, можуть бути представлені у вигляді:

 • відомостей про рівень цін, наявних у регіональних і федеральних органів державної статистики, податкових органів, торгових інспекцій;

 • інформації, представленої підприємствами-виробниками;

 • інформації про рівень цін, опублікованих у спеціальних виданнях і засобах масової інформації;

- Експертних оцінок вартості окремих об'єктів.

Крім цих варіантів застосування ринкових цін підприємство може скористатися для переоцінки основних засобів індекс-дефлятор, що встановлюються щоквартально Держкомстатом РФ.

Якщо за результатами переоцінки балансова вартість основних засобів перевищить ринкову, то суму перевищення необхідно відобразити на збільшення додаткового капіталу; у зворотному випадку сума уцінки списується на зменшення додаткового капіталу. [7; 74]

Об'єкти, враховані на рахунках 07 «Устаткування до установки» і 08 «Вкладення у необоротні активи», переоцінці не підлягають.

Переоцінку основних засобів організація має право проводити не рідше одного разу на рік шляхом індексації за методикою Держкомстату РФ або прямого перерахунку за ринковими цінами, підтвердженим документально. [4; 92] Різниця між відновною вартістю і вартістю до дати переоцінки підлягає віднесенню на додатковий капітал організації, якщо інше не передбачено законодавством РФ.

Залишкова вартість розглядається як реальна вартість основних засобів на певну дату. Вона обчислюється шляхом вирахування з фактичних витрат з придбання і виготовлення конкретного об'єкта суми його зносу за період експлуатації,

Ліквідаційна вартість - вартість корисних відходів (запасні частини, металобрухт і т. п.), отриманих після ліквідації або реалізації об'єкта та прийнятих до обліку в певній оцінці. Амортизується, - вартість, перенесена на новостворений продукт за період експлуатації відповідного об'єкта. Розмір її обчислюється шляхом виключення з первісної вартості ліквідаційної частини. При відсутності такої частини амортизується вартість збігається з ліквідаційною. [8; 117]

Основні засоби, придбані в іноземній валюті, підлягають оцінці та постановці на баланс в рублях. З цією метою іноземна валюта перераховується за курсом ЦБ РФ, що діє на дату оприбуткування об'єкта по праву власності, господарського відання, оперативного управління або договору оренди.

Висновок: Отже, виробничі основні фонди беруть участь у матеріальному виробництві і в міру зношування переносять частинами свою вартість на вартість готової продукції, виробленої з їх допомогою. в основні виробничі фонди включаються не всі засоби праці, а лише ті з них, які представляють собою продукти суспільної праці, мають вартість. У наведеній класифікації одні з елементів основних фондів (машини та обладнання) беруть безпосередню участь у виробничому процесі і тому відносяться до активної частини основних фондів, інші (виробничі будівлі та споруди) забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу і є пасивною частиною основних фондів.

1.2 Принципи та методи управління

Рух основних засобів пов'язані з здійсненням господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів, які оформляються типовими формами первинної облікової документації. [1; 178]

Облік основних засобів організується, як правило, централізовано, у бухгалтерії підприємства. Облік здійснюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку основних засобів (фондів) державних, кооперативних (крім колгоспних) та громадських підприємств і організацій. Вступники кошти приймає комісія, призначена керівником підприємства.

Для організації обліку і забезпечення контролю за збереженням основних засобів кожному інвентарному об'єкту присвоюється відповідний інвентарний номер.

Інвентарний номер в обов'язковому порядку проставляється в первинних документах (акт приймання-передачі, акт про ліквідацію тощо), які є підставою для обліку руху об'єктів основних засобів. [1; 192]

Присвоєний інвентарний номер в обов'язковому порядку наноситься на інвентарний об'єкт. Як правило, він наноситься фарбою, прикріплюється металевий жетон, або іншим способом.

Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, закріплюється за ним на весь період його знаходження на підприємстві. Інвентарні номери вибулих основних засобів іншим об'єктам основних засобів, знову надходять, не присвоюються.

Основні засоби надходять на підприємство в експлуатацію в результаті: капітальних вкладень; придбання за плату у інших підприємств та осіб; отримання від інших підприємств та осіб безоплатно; внесення засновниками в рахунок їхнього внеску до статутного фонду підприємства; оприбуткування надлишків, виявлених під час інвентаризації.

По прибуттю обладнання оприбутковується на складі відділу капітального будівництва або транзитом через склад безпосередньо в цех заявник. При цьому оформляються наступні документи: прибутковий ордер, акт огляду обладнання, вимога на отримання обладнання або акт на передачу обладнання в монтаж. [9; 202]

Основні засоби в разі необхідності переміщуються з одного підрозділу даного підприємства в інше. При цьому бухгалтерські записи не виробляються, а в машинограмі аналітичного обліку інвентарний номер переноситься з підрозділу, де знаходився об'єкт, в підрозділ, куди він переданий. Відповідним чином вносяться зміни і в нараховується знос.

У процесі експлуатації основні засоби, незалежно від їх призначення в процесі виробництва, постійно зношуються. Для підтримки в робочому стані вони потребують ремонту. За характером і обсягом ремонтних робіт розрізняють поточний, середній і капітальний ремонти.

Характер робіт передбачає поточну профілактику об'єкта, пов'язану зі зміною окремих вузлів без розбирання агрегату, регулювання механізмів, їх мастило, що забезпечує постійну готовність об'єкта до експлуатації. [9; 197]

Організація повинна прорахувати виходячи зі своїх фінансових можливостей, чи завжди доцільно проводити ремонтні роботи, особливо у великих обсягах, або ж більш вигідний інший варіант - перехід на метод прискореної амортизації по активній частині основних засобів зі створенням основи для більш швидкого їх оновлення, що становить серйозний аргумент в умовах конкуренції. Питання, звичайно, не зводиться до повного виключення проведення окремих видів ремонту, а складається перш за все в оцінці їхньої економічної доцільності.

Організація визначає облікову політику щодо формування витрат, що включаються до собівартості конкретних об'єктів, які підлягають ремонту.

Через нестійкого фінансового становища багато організацій не мають достатніх коштів на придбання нових машин і устаткування. У той же час витрати на ремонт і утримання діючих основних засобів нерідко перевищують їх вартість. Найбільш логічним у такій ситуації є списання їх з балансу. [2; 54]

Підставою для їх списання може бути:

 • економічно недоцільне або фізично неможливе відновлення споживчих властивостей відповідного виду майна у складі основних засобів;

 • неможливість продажу у встановленому порядку;

 • неможливість передачі іншими організаціями.

Порядок відображення вибуття основних засобів залежить від того, з якої причини основні засоби вибули. Найчастіше ці причини наступні: при реалізації, безоплатної передачі іншим підприємствам або особам, часткової або повної ліквідації, нестачі, виявлених під час інвентаризації.

У будь-якому разі вибуття основних засобів перед бухгалтером на даній ділянці стоять наступні завдання:

 • правильно обчислити витрати, пов'язані з передачею або ліквідацією об'єкта;

 • визначити недоамортізіруемую частина;

 • обгрунтовано обчислити і відобразити на рахунках недоамортізіруемую величину ліквідованого об'єкта, що розподіляється між організацією, іншими дебіторами і винними особами;

 • правильно і повно обчислити фінансовий результат;

 • визначити повноту обчислення зобов'язань перед бюджетом по окремих видах податків за операціями, пов'язаними з продажем, здачею в оренду і безоплатною передачею основних засобів.

  • У процесі продажу окремих об'єктів організація повинна застосовувати при обчисленні фінансового результату для цілей оподаткування індекс-дефлятор. Останній використовується в якості індексу інфляції. Залишкова (балансова) вартість об'єкта за такими операціями підлягає збільшенню на вказаний показник при обчисленні прибутку для цілей оподаткування. Вона розраховується в сумі різниці між продажною (договірної) ціною по конкретному об'єкту і його залишковою вартістю, збільшеною на індекс-дефлятор.

   Операції при безоплатній передачі основних засобів відображаються в обліку в звичайному порядку, як і інші операції з їх вибуття. [4; 258]

   Слід мати на увазі, що при безоплатній передачі основних засобів ПДВ, як уже зазначалося, сплачує сторона, що передає.

   Стихійні лиха як результат форс-мажорних обставин завжди означають збиток для організації. Тому тільки після ретельного вивчення та узагальнення матеріалів, отриманих у процесі перевірки таких фактів, документально підтверджених відповідними органами та дозволяють однозначно встановити відсутність злого умислу або необережності окремих осіб, недоамортизированная частину об'єкта розглядається як надзвичайні витрати з віднесенням на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

   Висновок: Рух основних засобів пов'язані з здійсненням господарських операцій з надходження, внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів, які оформляються типовими формами первинної облікової документації. Облік основних засобів організується, як правило, централізовано, у бухгалтерії підприємства. Облік здійснюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку основних засобів. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт.

   Глава 2 Аналіз та оцінка основних засобів

   2.1 Фінансові показники для аналізу та оцінки основних засобів

   Для того, щоб оцінити ефективність використання основних засобів підприємством, необхідно підрахувати так звані показники використання основних засобів. Ці показники адекватно відображають ступінь використання основних засобів. Але для того, щоб оцінити використання основних засобів, крім розрахунку показників, необхідно ретельно проаналізувати ці показники і виявити ті чинники, які вплинули на їх значення. Методика аналізу основних засобів та їх використання викладається нижче.

   Завдання аналізу - визначити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів основними засобами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватним показниками, а також встановити причини їх зміни; розрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та інші показники; вивчити ступінь використання виробничої потужності підприємства і обладнання ; виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів. [7; 258]

   Для проведення аналізу основних засобів, як і для проведення будь-якого економічного аналізу необхідні відповідні дані. Джерелами даних для аналізу основних засобів є: план економічного і соціального розвитку підприємства, план технічного розвитку, форма № 11 «Відомості про наявність та рух основних фондів (засобів) та інших нефінансових активів» (Затверджена Постановою Росстату від 01.08.2005, № 51) , форма № БМ «Баланс виробничої потужності» (Затверджена Постановою Росстату від 08.07.2005, № 42), уніфікована форма № ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів» (Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 21.01.2003, № 7).

   На основі цих даних проводиться аналіз основних засобів за такими основними напрямками:

   - Аналіз наявності, структури і руху основних засобів на підприємстві;

   - Аналіз основних показників використання основних засобів;

   - Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства;

   - Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами;

   - Аналіз використання виробничих площ.

   Для того, щоб проаналізувати діяльність підприємства за якийсь період роботи проводять відповідний аналіз за декілька років діяльності підприємства. [2; 144] За звітний рік приймають один з років (базовий) роботи підприємства, а інші роки його діяльності називають аналізованими. Вироблений при цьому аналіз дозволяє чітко визначити ті чинники, які вплинули на результати роботи і виявити резерви підвищення основних засобів продуктивних показників.

   Аналіз основних засобів починається з наявності, структури і руху основних засобів на підприємстві. Всі основні засоби діляться на виробничі і невиробничі. Крім того, виробничу частину прийнято ділити на активну і пасивну частини. Така деталізація необхідна для виявлення резервів підвищення ефективності їх використання на основі оптимізації структури. [2; 183]

   Одним з головних показників при аналізі основних засобів є середньорічна вартість основних засобів. Дана вартість може бути розрахована наступним чином:

   Ф ср = Ф пер + (Ф ст * Ч м) / 12 - Ф л * (12 - М) / 12

   Де Ф ср - середньорічна вартість основних засобів;

   Ф пер - первісна (балансова) вартість основних засобів;

   Ф ст - вартість введених основних засобів;

   Ч м - число місяців функціонування введених основних засобів;

   Ф л - ліквідаційна вартість;

   М - Кількість місяців функціонування вибулих основних засобів.

   Крім того використовується ще кілька методів підрахунку вартості основних засобів. До таких методів можна віднести хронологічний метод розрахунку вартості основних засобів:

   Ф ср = (S * ф 1 + ф 2 + ф 3 + ... ф i - 1 + S * ф i) / (n - 1)

   Де n - число періодів (місяців, кварталів тощо)

   ф i - Вартість основних засобів в i-му періоді.

   Для спрощення найчастіше використовують таку формулу для підрахунку вартості основних засобів (просте середньоарифметичне):

   Ф ср = (Ф поч + Ф кон) / 2

   Де Ф поч - вартість основних засобів на початок року

   Ф кон - вартість основних засобів на кінець року.

   Головним показником використання основних засобів є показник фондовіддачі, що розраховується як відношення вартості товарної продукції до середньорічної вартості основних засобів:

   Ф віддача = ВП / Ф ср

   Крім того, розраховуються і інші показники: фондомісткість, зворотний показник фондовіддачі:

   Ф ємність = Ф СР / ВП,

   Рентабельність, як відношення прибутку до середньорічної вартості основних засобів:

   Р = П р / Ф ср

   Розраховується також відносна економія основних засобів:

   Е ос = ф1 - ф0 * I

   Де ф1, ф0 - відповідно середньорічна вартість у базисному і звітному роках

   I - індекс обсягу виробництва продукції.

   У процесі аналізу вивчаються динаміка перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, порівняння показників в аналізованих роках в порівнянні з показниками в базисному році, проводяться міжгосподарські порівняння. [2; 215] З метою більш глибокого аналізу ефективності використання основних засобів показник фондовіддачі визначається за всіма основних засобів, засобів виробничого призначення.

   На зміну рівня фондовіддачі впливає низка факторів. Значення цих факторів розраховується при порівнянні показника в аналізованому і базисному році. Чинниками першого рівня, що впливають на фондовіддачу основних виробничих засобів є: зміна частки активної частини в загальній їх сумі; зміна фондовіддачі активної частини. [2; 227]

   Висновок: Для проведення аналізу основних засобів, як і для проведення будь-якого економічного аналізу необхідні відповідні дані. Даними для аналізу основних засобів в організації є затверджені форми статистичної звітності. Аналіз основних засобів починається з наявності, структури і руху основних засобів на підприємстві. Всі основні засоби діляться на виробничі і невиробничі. Одним з головних фінансових показників при аналізі основних засобів є середньорічна вартість основних засобів. Крім того, розраховуються і інші показники: фондомісткість, зворотний показник фондовіддачі.

   2.2 Методи оцінки вартості основного капіталу

   Співвідношення вартості окремих груп виробничих основних засобів в загальній вартості визначає його структуру.

   Кожне промислове підприємство має свою структуру основних засобів, яка відображає їх виробничо-технічні особливості. [6; 98]

   У залежності від того, як використовуються об'єкти у виробничій та господарської діяльності, розрізняють діючі, що перебувають в запасі і непрацюючі основні засоби. Такий поділ необхідно для отримання інформації про завантаження і ефективності використання основних засобів, можливості заміни зношених засобів, вжиття заходів до передачі або реалізації іншим підприємствам непотрібних засобів, а також правильного розрахунку зносу для включення у витрати виробництва. До діючих основних засобів відносяться основні засоби, що використовуються у виробничій та господарської діяльності. Перебувають у запасі призначаються для заміни діючих під час ремонту, модернізації або повного вибуття. Непрацюючі - це такі, які з різних причин не використовуються.

   По приналежності основні засоби підрозділяються на власні і орендовані. Власні повністю належать даному підприємству, а орендовані є власністю інших підприємств та відповідно до договору оренди використовуються на даному підприємстві. [6; 114]

   Основні засоби мають початкову, залишкову і відновлювальну вартість. Враховуються вони в грошовому і натуральному вираженні.

   Первісна вартість - це витрати на будівництво (будівель, споруд) або придбання нових машин і устаткування, включаючи витрати з транспортування, складування і монтажу, що відображають фактичні витрати на придбання або будівництво нових основних засобів.

   Оцінка однакових видів основних засобів, побудованих або придбаних у різні періоди часу, може мати неоднакову первісну вартість. Підприємства, оснащені однаковою технікою, можуть мати на балансі різну початкову вартість. Залежить це насамперед від зміни цін на машини і обладнання та вартості будівельно-монтажних робіт внаслідок технічного прогресу. Це ускладнює визначення дійсної ефективності використання основних засобів на різних підприємствах галузі, зіставлення рентабельності та оцінку їх динаміки.

   Первісна вартість основних засобів може збільшуватися в результаті реконструкції або модернізації за рахунок капітальних вкладень або зменшуватися при частковій ліквідації (демонтажу) або зниження ціни. [9; 322]

   Відновлювальна вартість - це вартість відтворення основних засобів (будівництва або придбання) в сучасних умовах. Для визначення відновної вартості за постановою уряду первісна вартість уточнюється шляхом переоцінки. Переоцінка основних засобів за відновною вартістю проводиться щороку станом на 1 січня.

   У поточному обліку основні засоби відображаються за первісною вартістю, а піддані переоцінці - за відновною. У балансі основні засоби показуються за залишковою вартістю. Довідково, без включення до підсумку балансу вказується первісна (відновна) вартість і знос засобів.

   Облік у грошовому вираженні дозволяє визначити його структуру, динаміку, вартість на даний момент, підсумовувати види основних засобів, визначати розмір амортизаційних відрахувань. [1; 297]

   Оцінка основних засобів у грошовому вираженні не дає уявлення про технічне його стані, не дозволяє визначити виробничу потужність підприємства і скласти баланс машин і устаткування. Для цих цілей облік основних засобів проводиться в натуральному вираженні (число одиниць, вага, потужність) на підставі складаються актів приймання окремих об'єктів, що здаються в експлуатацію. На кожну одиницю основних засобів є паспорт, що відображає час будівлі або придбання, технічна характеристика, вироблені ремонти, ступінь зносу та використання.

   Для перевірки стану основних засобів в натуральному вираженні в кінці року спеціально створюється інвентаризаційна комісія.

   Всі зазначені показники вартості використовуються для аналізу динаміки, стану та використання основних засобів.

   Висновок: Основні засоби мають початкову, залишкову і відновлювальну вартість. Враховуються вони в грошовому і натуральному вираженні. У поточному обліку основні засоби відображаються за первісною вартістю, а піддані переоцінці - за відновною. Оцінка основних засобів у грошовому вираженні не дає уявлення про технічне його стані, не дозволяє визначити виробничу потужність підприємства і скласти баланс машин і устаткування. Для цих цілей облік основних засобів проводиться в натуральному вираженні.

   2.3 Управління оновленням основних засобів

   Завданнями бухгалтерського обліку є правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття та переміщення основних засобів, контроль за їх наявністю і збереженням у місцях експлуатації; своєчасне і точне числення зносу основних засобів і правильне його відображення в обліку; визначення витрат по ремонту і контроль за раціональним використанням коштів , виділених для цієї мети; виявлення невикористовуваних, зайвих об'єктів основних засобів, контроль за ефективністю використання, знаходження резервів підвищення ефективності роботи машин, устаткування, транспортних засобів, інших об'єктів, а також використання виробничих площ для збільшення випуску продукції; оперативне забезпечення необхідною інформацією керівництва підприємства про стан основних засобів шляхом автоматизації обліково-обчислювальних робіт на базі засобів обчислювальної техніки. [3; 337]

   Основні кошти є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

   Умови переходу до ринкової економіки спонукають трудові колективи до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх матеріально - речових факторів виробництва, в тому числі і основних засобів. Виявити та практично використовувати ці резерви можна за допомогою ретельного економічного аналізу.

   Стан та використання основних засобів - один з найважливіших аспектів аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням науково - технічного прогресу - головного фактору підвищення ефективності будь-якого виробництва. [3; 348]

   Більш повне та раціональне використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці, підвищенню фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниження її собівартості, економії капітальних вкладень.

   Завданнями аналізу стану та ефективності використання промислово-виробничих основних фондів є: встановлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами - відповідності величини, складу і технічного рівня фондів, потреби в них; з'ясування виконання плану їх зростання, оновлення та вибуття; вивчення технічного стану основних засобів і особливо їх активної частини; визначення ступеня використання основних засобів і факторів, на неї вплинули; встановлення повноти застосування парку обладнання та його комплектності; виявлення резервів зростання фондовіддачі; збільшення обсягу продукції і прибутку за рахунок ефективності використання основних засобів.

   Підприємства часто використовують такий спосіб поліпшення основних засобів, як модернізація. При модернізації обладнання поліпшуються його конструктивні властивості, підвищуються продуктивність, технічні та економічні показники використання машин, верстатів і механізмів. Модернізація, будучи однією з форм оновлення основних засобів, безпосередньо пов'язана з технічним прогресом. Вона буває частковою та комплексної. При частковій модернізації удосконалюються найбільш важливі для певного виробництва робочі органи машин і устаткування, при комплексній - багато його основні вузли і частини. [7; 381]

   Так само, як і на ремонт, витрати на модернізацію групуються за видами основних засобів. Вони формуються з витрат на комплектуючі прилади і деталі, запасні частини і допоміжні матеріали, вузли, пристрої, заробітну плату з відрахуваннями і ін Витрати на модернізацію включаються до собівартості аналогічно витратам на ремонт.

   Висновок: Більш повне та раціональне використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників. Підприємства часто використовують такий спосіб поліпшення основних засобів, як модернізація. Модернізація, будучи однією з форм оновлення основних засобів, безпосередньо пов'язана з технічним прогресом. Вона буває частковою та комплексної. Основні кошти є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Їх стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

   2.4 Амортизація основних засобів

   Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і їх сума поступово згідно з діючими в установленому порядку норм амортизації включається в собівартість продукції (робіт послуг). [4; 295]

   Згідно ПБУ 10/99 «Витрати організації» відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів, а також інших активів, що амортизуються, здійснюване у вигляді амортизаційних відрахувань, прирівнюється до витрат по звичайних видах діяльності. Тим самим визнається, що амортизація представляє собою частину поточних витрат організації, що формуються в результаті поступового відшкодування зносу основних засобів у вартісному вираженні при одночасному акумулюванні коштів на їхнє відтворення по закінченні терміну служби.

   Амортизація нараховується з першого числа місяця прийняття на баланс конкретного об'єкта. Нарахування амортизаційних відрахувань не припиняється протягом усього строку корисного використання відповідного об'єкта. Винятком з цього правила є переведення його на консервацію на термін більше трьох місяців або в період відновлення об'єкта, тривалість якого перевищує 12 місяців. Підставою перекладу є наказ керівника організації. [4; 305]

   За вибулим основним засобам нарахування амортизації припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем їх вибуття.

   Амортизації підлягають об'єкти основних засобів, що знаходяться в організації на праві власності, господарського відання або оперативного управління.

   Не підлягають амортизації наступні основні засоби:

   • отримані за договором дарування;

   • поставлені на баланс безоплатно у процесі приватизації житлового фонду;

   • об'єкти зовнішнього благоустрою;

   • аналогічні об'єкти лісового та дорожнього господарства;

   • спеціалізовані споруди судноплавної обстановки і тому подібні об'єкти;

   • продуктивну худобу, буйволи, воли, олені;

   • багаторічні насадження, які не досягли експлуатаційного віку, тобто враховуються в складі оборотних коштів;

   • земельні ділянки і об'єкти природокористування;

   • мобілізаційні потужності, якщо інше не передбачено законодавством РФ;

   • бібліотечні фонди;

   • експонати музеїв і тваринного світу в зоопарках;

   • сценическо-постановочні засоби;

   • об'єкти, пов'язані з фільмофонди;

   • об'єкти, що знаходяться за розпорядженням керівника фірми на відновленні, період якого перевищує 12 місяців. Відновлення об'єкта може здійснюватися за допомогою ремонту, модернізації або реконструкції;

   • об'єкти, що знаходяться за розпорядженням керівника фірми на консервації, тривалість якої понад трьох місяців.

   Амортизація об'єктів основних засобів проводиться шляхом нарахування амортизаційних відрахувань одним з таких методів:

   • лінійний;

   • виробничий;

   • кумулятивний;

   • зменшуваного залишку.

   Сутність лінійного методу полягає в тому, що погашення первісної (історичної) оцінки об'єкта визначається терміном його служби незалежно від ефективності його використання. Це пасивний метод амортизації. Він швидше застосуємо для пасивної частини основних засобів - будівель і споруд. Особливістю даного методу є також рівномірне збільшення накопиченого зносу по роках служби. Ця ж тенденція, але протилежного змісту, характерна для залишкової вартості об'єкта, яка зменшується рівномірно, поки не досягне ліквідаційної.

   Виробничий метод прямо протилежний попередньому. В основі його - коефіцієнт ефективності експлуатованого майна у складі основних засобів і в першу чергу їх активної частини - машин і устаткування. Термін служби в умовах застосування виробничого методу не грає ніякої ролі. Навпаки, чим цей термін менше, тим більша передбачається віддача від експлуатованого об'єкта.

   Кумулятивний і метод зменшуваного залишку представляють собою прискорені методи нарахування амортизації. Характер використання діючих основних засобів закладено, якщо так можна висловитися, в самій природі цих коштів: новий об'єкт в перші роки його експлуатації здатний на велику віддачу. Отже, логічно на даному етапі списувати і більшу частину їх вартості на витрати виробництва. Науково-технічний прогрес з часом дозволить створити нове, більш продуктивне обладнання, а чинне морально застаріє. Накопичена по ньому до даного часу сума амортизації дасть можливість замінити обладнання значно раніше, ніж воно фізично прийде в непридатність.

   Іншою перевагою використання прискорених методів служить той аргумент, що витрати на окремі види ремонту обернено пропорційні ступеня його використання: в перші роки вони незначні, у той час як наприкінці терміну служби зростають. Загальний висновок: у середньому зазначені витрати залишаються постійними протягом декількох років.

   Таким чином, прискорені методи амортизації по суті являють собою варіант облікової політики, яка має кінцеву Мета створити за короткий період часу джерело фінансування, за рахунок якого можна буде оновити постійний капітал. [7; 317]

   Розрахунок амортизації по одному з наведених методів проводиться в межах групи однорідних об'єктів протягом усього строку корисного використання.

   Сума амортизації, нарахованої при лінійному методі за звітний місяць, складається з суми амортизації, нарахованої за попередній місяць, скоригованого у бік збільшення на суму амортизації по котрі вступили основних засобів в межах відповідної групи об'єктів, за якою застосовується цей метод, і віднімання суми амортизації по вибулим основних засобів у цій групі.

   Нарахування амортизації по об'єктах із застосуванням інших методів проводиться за відповідною методикою.

   У синтетичному обліку амортизація відображається на пасивному рахунку 02 «Амортизація основних засобів».

   На суму нарахованої за звітний місяць амортизації за підсумком разработочной таблиці в обліку складається бухгалтерська проводка:

   Дебет рахунків 20 «Основне виробництво»;

   1. «Загальновиробничі витрати»;

   2. «Загальногосподарські витрати» та ін

   Кредит рахунку 02 «Амортизація основних засобів».

   Списання сум нарахованої амортизації відображається в обліку за дебетом рахунка 02 «Амортизація основних засобів» в кореспонденції з кредитом рахунка 01 «Основні засоби». Такий запис робиться в обліку незалежно від причини вибуття основних засобів (продаж, безоплатна передача тощо). [7; 328]

   Якщо балансова вартість окремих об'єктів за основними засобами перевищує їхню ринкову ціну, організація має право провести переоцінку (уцінку) таких об'єктів одним із способів:

   • шляхом прямого перерахунку цих об'єктів, починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому була проведена їх переоцінка;

   • за документально підтвердженим ринковими цінами.

   Дебет рахунку 02 «Амортизація основних засобів».

   Кредит рахунку 83 «Додатковий капітал».

   Висновок: Амортизації підлягають об'єкти основних засобів, що знаходяться в організації на праві власності, господарського відання або оперативного управління. Розрахунок амортизації по одному з методів нарахування амортизації проводиться в межах групи однорідних об'єктів протягом усього строку корисного використання.

   Висновок

   Отже, в ході написана курсової роботи були розкриті поставлені задачі і питання. Ретельно вивчені питання, пов'язані з визначенням основних засобів, їх класифікацією і методикою аналізу використання основних засобів.

   Так, було дане визначення основних засобів як частини виробничих фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на виготовлений продукт поступово, частинами, у міру використання. Основні засоби діляться на виробничі і невиробничі. До основних виробничих засобів відносять засоби, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, а до невиробничих - ті основні засоби, які створюють умови для життя працівників.

   Маючи ясне уявлення про роль кожного елемента основних фондів у виробничому процесі, фізичному і моральному їх знос, фактори, що впливають на використання основних фондів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.

   Більш повне використання основних фондів призводить також до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при зміні обсягу виробництва, а отже, до кращого використання прибутку підприємства (збільшення частки відрахувань від прибутку до фонду споживання, напрямку більшої частини фонду накопичення на механізацію та автоматизацію технологічних процесів і так далі).

   Список використаної літератури

   1. Астахов В.П. Бухгалтерський фінансовий облік М.: ІКЦ «МарТ», 2006

   2. Бабаєв Ю.А. «Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності організації» М.: Фінанси і статистика, 2004

   3. Вещунова Н.Л. Фінансовий облік М.: Проспект, 2005

   4. Камишанов П.І. Бухгалтерський фінансовий облік М.: Омега-Л, 2005

   5. Ковальов В.В. Фінансовий облік і аналіз М.: Фінанси і статистика, 2004

   6. Куттер М.І. Теорія та принципи бухгалтерського обліку М.: Фінанси і статистика, 2006

   7. Снітко К.Ф. Облік основних засобів М.: Дашков і К, 2005

   8. Сушкевич О.М. Облік зносу основних засобів. Норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів М.: ЮНИТИ, 2005

   9. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу М.: ИНФРА-М, 2005

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  125.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Бухгалтерський облік основних засобів їх склад і класифікація Оцінка основних засобів ПБО 601
  Склад структура і економічна характеристика банківських ресурсів
  Облік основних засобів 2 Економічна сутність
  Облік надходження та вибуття основних засобів Економічна сутність
  Природа злочину його визначення Поняття про склад злочину його структура
  Бухгалтерський облік основних засобів 2 Поняття основних
  Природа і склад функцій менеджменту
  Облік основних засобів 2 Роль основних
  Облік основних засобів 2 Характеристика основних
  © Усі права захищені
  написати до нас