Економічна відповідальність суб`єктів малого підприємництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

Тема: Економічна відповідальність суб'єктів малого підприємництва

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Сутність і види відповідальності підприємців

2 Умови виникнення громадянської відповідальності підприємців

3 Способи забезпечення виконання роботодавцями своїх зобов'язань

4 Адміністративна відповідальність підприємців

5 Відповідальність підприємців за порушення антимонопольного законодавства

6 Відповідальність за низьку якість продукції (робіт, послуг)

7 Відповідальність за вчинення податкових правопорушень

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Мале підприємництво - невід'ємний елемент сучасної ринкової системи господарювання, без якого економіка і суспільство в цілому не можуть нормально існувати і розвиватися. Як показує досвід розвинених країн і досвід деяких східноєвропейських країн з перехідною економікою, розвиток малого підприємництва сприяє вирішенню цілого ряду завдань. Основні з них - це демонополізація, формування ринкової структури економіки та конкурентного середовища, насичення ринку товарами та послугами, вирішення проблеми зайнятості, економічне зростання і збільшення податкових надходжень, формування середнього класу та загальної ділового середовища. Завдяки більш спрощеною і гнучкою структурі специфіці управління малі підприємства більш сприйнятливі до різного роду бізнес - інноваціям.

Потрібно сказати, що існує безліч визначень явища підприємництва. Однак, безсумнівно, у них є спільні моменти, одним з яких є наявність відповідальності підприємця. Підприємницька діяльність - це особливий вид діяльності, спрямований на отримання прибутку, яка заснована на самостійній ініціативі, відповідальності й інноваційній підприємницькій ідеї.

Розглянемо більш детально феномен відповідальності малого підприємництва

1 Сутність і види відповідальності підприємців

У загальній формі під відповідальністю підприємців розуміється обов'язок, необхідність вчинити певні дії, спрямовані на відновлення невиконаних встановлених (домовлених) обов'язків (зобов'язань), порушень прав господарюючих суб'єктів, клієнтів, працівників, держави. Відповідно, господарюючі партнери, державні органи несуть відповідальність перед підприємцями при невиконанні договірних зобов'язань, прийняття рішень, що порушують права підприємців. Відповідальність виникає через невиконання встановлених законами обов'язків і зобов'язань при невиконанні чи неналежному виконанні договорів.

Підприємці несуть юридичну відповідальність, яка являє собою встановлену правовими нормами обов'язок зазнавати несприятливі наслідки при невиконанні ними встановлених нормами права (законами) та договорами обов'язків і зобов'язань. У залежності від галузевої приналежності юридичних норм, які визначають відповідальність, застосовуються цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність підприємців. Діє також дисциплінарна, матеріальна, моральна відповідальність.

Підприємці як суб'єкти ринкової економіки, учасники цивільного обороту несуть в першу чергу громадянську відповідальність, яка представляє собою встановлені цивільним законодавством юридичні наслідки невиконання або неналежного виконання передбачених обов'язків і зобов'язань. Цивільна відповідальність виявляється в застосуванні до правопорушника у відношенні іншої особи (кредитора) або держави встановлених законом або договором заходів впливу, що мають для правопорушника негативні майнові (фінансові) наслідки у формі сплати неустойки, відшкодування збитків, арешту майна, відшкодування шкоди.

Громадянська відповідальність є майнової, носить компенсаційний характер, оскільки головна мета її застосування є відновлення прав потерпілої сторони (кредитора). Цивільна відповідальність підприємців виникає з позадоговірних відносин. Вона встановлюється відповідними нормами права, а також є договірною, яка витікає з-за невиконання або неналежного виконання укладених договорів. З точки зору рівня (ролі) відповідальності винної сторони, громадянська відповідальність поділяється на часткову, солідарну, субсидіарну і змішану.

Солідарний обов'язок (відповідальність), або солідарна вимога виникає, якщо солідарність обов'язки або вимоги передбачена договором або встановлена ​​законом, зокрема при неподільності предмета зобов'язання. Обов'язки кількох боржників за зобов'язанням, пов'язаному з підприємницькою діяльністю, так само як і вимоги декількох кредиторів у такому зобов'язанні, є солідарними, якщо законом, іншими правовими актами та умовами зобов'язання не передбачено інше (ст. 322 ГК РФ). При солідарного обов'язку боржників кредитор вправі вимагати виконання зобов'язань як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо, при цьому як повністю, так і в частині боргу. Кредитор, який не одержав повного задоволення від одного з солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників, які залишаються зобов'язаними до тих пір, поки зобов'язання не виконано повністю. Виконання солідарного обов'язку повністю одним з боржників звільняє інших від виконання зобов'язань. Так, учасники товариства з обмеженою відповідальністю, які внесли вклади не повністю, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості неоплаченої частини вкладу кожного з учасників.

Субсидіарної відповідальністю є додаткова відповідальність осіб (сторін), які поряд з боржником відповідають перед кредиторами за належне виконання зобов'язання у випадках, передбачених законом або договором. Так, відповідно до ГК РФ учасники повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях товариства. Учасник повного товариства, який не є його засновником, відповідає нарівні з іншими учасниками за зобов'язаннями, які виникли до його вступу в товариство. Учасник, що вибув з товариства, відповідає за зобов'язаннями товариства, що виникли до моменту його вибуття нарівні з іншими учасниками протягом 2 років з дня затвердження звіту про діяльність товаришів, за рік, в якому він вибув з товариства.

Змішаної відповідальністю є відповідальність, що виникає при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язання з вини обох сторін.

Підприємець як власник організації (підприємства) у відповідності з трудовим правом встановлює матеріальну відповідальність працівників за заподіяну шкоду підприємцеві з їх вини. Матеріальна відповідальність може бути встановлена ​​лише за збитки, що виникли в результаті протиправного і винного поведінки працівників. Матеріальна відповідальність буває двох видів: обмежена (в межах 1 / 3 середнього місячного заробітку) і повна, встановлювана для працівника, з якими укладено договір про індивідуальну або колективну матеріальну відповідальність. Повна матеріальна відповідальність повинна бути встановлена ​​при отриманні працівником матеріальних цінностей (грошей) під звіт за разовими документами, а також, якщо в діях працівника, який завдав шкоди, містяться ознаки кримінального злочину.

В установчих документах підприємницьких організацій необхідно у відповідності з трудовим правом встановлювати дисциплінарну відповідальність працівників як форму впливу (стягнення) на порушників трудової дисципліни. Застосовують такі дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, звільнення з роботи.

Адміністративна відповідальність підприємців і посадових осіб підприємницьких організацій встановлена ​​за вчинення ними адміністративного правопорушення при здійсненні підприємницької діяльності. Для підприємців основною формою адміністративного покарання (відповідальності) є штраф - грошове стягнення, встановлене в межах від однієї десятої до 100 мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ) відповідно до Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, до 5 000 МРОТ - відповідно до федеральних законів.

Кримінальна відповідальність - це (відповідно до положень Кримінального кодексу РФ) один з видів юридичної відповідальності підприємців, що виникає при вчиненні протиправних дій у процесі підприємницької діяльності. Підставою кримінальної відповідальності підприємців є вчинення дії, що містить усі ознаки складу злочину, передбаченого КК РФ, у першу чергу, в гол. 22 "Злочини у сфері економічної діяльності". Винним у злочині визнається особа, яка вчинила протівоправноe діяння навмисно або з необережності. Видами кримінальної надання за протиправні дії при здійсненні підприємницької діяльності є: штраф; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські роботи; виправні роботи; конфіскація майна; обмеження волі; арешт; позбавлення волі на певний строк. Штраф встановлюється судом у межах від 25 до 1 000 МРОТ або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від 2 тижнів до одного року. Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості та виду злочину у сфері економічної діяльності.

2 Умови виникнення громадянської відповідальності підприємців

Цивільна відповідальність виникає при порушенні підприємцями положень цивільного законодавства, яке регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність або за їх участю. Захист цивільних прав здійснюється шляхом: визнання права; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; визнання оспорюваної угоди недійсною та застосування наслідків її недійсності, застосування наслідків недійсності нікчемного правочину; визнання недійсним акту державного органу або місцевого самоврядування; самозахисту права; присудження до виконання обов'язку в натурі; відшкодування збитків; стягнення неустойки; компенсації моральної шкоди; припинення або зміни правопорушення; незастосування судом акту державного органу або органу місцевого самоврядування, що суперечить закону; іншими способами, передбаченими законом.

Отже, громадянська відповідальність підприємницьких організацій і індивідуальних підприємців виникає при порушенні ними цивільних прав інших фізичних та юридичних осіб у відповідності з діючими законами, іншими нормативними актами, у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань відповідно до законів і укладених договорів

Так, підприємець як громадянин відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, за винятком майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення. Учасники повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях товариства. Повні товариші в товаристві на вірі несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства своїм майном, а учасники-вкладники несуть ризик збитків, пов'язаний з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними внесків до складеного капіталу. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів. Учасники товариства, що зробили вклади не повністю, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості і сплаченої частини вкладу кожного з учасників. Учасники товариства з додатковою відповідальністю солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків, що визначається установчими документами товариства. Відповідно до ст. 56 ЦК РФ юридичні особи, крім фінансованих власником установ, відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном.

3 Способи забезпечення виконання роботодавцями своїх зобов'язань

Під зобов'язанням у цивільному законодавстві розуміється правовідношення, в силу якого одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з договору, внаслідок заподіяння шкоди та інших підстав, зазначених у Цивільному кодексі України. У зобов'язанні в якості кожної з його сторін - кредитора або боржника - можуть брати участь одна особа або одночасно кілька осіб.

Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких - відповідно до звичаїв ділового обороту або іншими вимогами, що пред'являються. Звичаєм ділового обороту визнається склалося і широко застосовується в якій-небудь галузі підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, в залежності від того, зафіксовано воно в будь-якому документі. Звичаї ділового обороту, суперечать обов'язковим для учасників відповідних відносин положенням законодавства або договором, не застосовуються.

Відповідно до ГК РФ способами виконання зобов'язань є неустойка, застава, утримання майна боржника, поручительство, банківська гарантія, завдаток та інші способи, передбачені законом або договором.

Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, зокрема у разі прострочення виконання. Кредитор не вправі вимагати сплати неустойки, якщо боржник не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язання. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання встановлено неустойку, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою.

Угода про неустойку повинне бути зроблено у письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку.

Кредитор має право вимагати сплати неустойки, визначеної законом (законна неустойка), незалежно від того, чи передбачена обов'язок її сплати угодою сторін, але розмір законної неустойки може бути збільшений угодою сторін, якщо закон цього не забороняє. Однак, якщо підлягає сплаті неустойка явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання, суд вправі її зменшити, крім окремих випадків, встановлених ГК РФ. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли: допускається стягнення тільки неустойки, але не збитків; збитки можуть бути стягнуті в повній сумі понад неустойки; за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка, або збитки.

Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрат або пошкодження майна (реальні збитки), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода). Якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, особа, право якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не менше, ніж такі доходи.

За окремими видами зобов'язань і за зобов'язаннями, пов'язаними з певним родом діяльності, законом може бути обмежене право на повне відшкодування збитків (обмежена відповідальність).

Сплата неустойки і відшкодування збитків у випадках неналежного виконання зобов'язання не звільняє боржника oт виконання зобов'язання в натурі, якщо інше не передбачено законом або договором.

Застава - один із способів забезпечення виконання зобов'язань. В силу застави кредитор має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно (заставодавця), за винятками, встановленими законом. Застава виникає в силу укладеного договору про заставу, в якому повинні бути зазначені предмет застави, його оцінка, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

Порука - спосіб забезпечення виконання зобов'язання, відповідно до якого поручитель (третя особа) зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання перед ним його зобов'язання повністю або в частині. Договір поруки здійснюється в письмовій формі. При невиконанні або неналежному виконанні боржником забезпеченого порукою зобов'язання поручитель і боржник відповідають перед кредитором солідарно, якщо законом або договором поруки не передбачено субсидіарну відповідальність поручителя.

Банківська гарантія - письмове зобов'язання, з якого банк, інша кредитна або страхова організація (гарант) повинні сплатити кредитору прінціпіала (беніфіціаром) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму після надання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату (ст. 3658 ЦК РФ) . Принциповий є боржник, на прохання якого гарант дає письмове зобов'язання сплатити кредитору грошову суму, не сплачену боржником. За видачу банківської гарантії прінціпіал сплачує гаранту винагороду.

Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні в підтвердження укладення договору і в забезпечення його виконання. Угода про завдаток незалежно від суми повинно бути зроблено у письмовій формі.

4 Адміністративна відповідальність підприємців

Адміністративна відповідальність настає за правопорушення, передбачені Адміністративним кодексом, а також окремими федеральними законами, якщо ці порушення за своїм характером не несуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності. За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення: попередження; штраф; виправні роботи; адміністративний арешт та інших

Не розглядаючи всі види адміністративних правопорушень, за які підприємці та організації можуть піддатися адміністративної відповідальності, перерахуємо ті, які безпосередньо пов'язані з підприємницькою діяльністю. Це - порушення законодавства про працю та законодавства про охорону праці; ухилення від участі в переговорах за колективним договором, угодою; невиконання або порушення колективного договору, угоди; порушення санітарно-гігієнічних правил і норм; порушення права державної власності на надра, води, лісу, на тваринний світ; псування сільськогосподарських та інших земель, порушення законодавства щодо здійснення діяльності на континентальному шельфі Російської Федерації; порушення правил введення в експлуатацію нових підприємств і їх подальшої експлуатації; порушення правил торгівлі; незаконна торгівля товарами (іншими предметами), вільна реалізація яких заборонена або обмежена; продаж товарів неналежної якості або з порушенням санітарних правил; продаж товарів без документів, порушення державної дисципліни цін; продаж підакцизних товарів без маркування марками встановлених зразків; незаконний продаж товарів або інших предметів; обман споживачів у невеликому розмірі; незабезпечення маркування марками встановлених зразків при виробництві підакцизних товарів; невиконання приписів федерального антимонопольного органу; порушення або невиконання правил пожежної безпеки; порушення обов'язкових вимог державних стандартів, правил обов'язкової сертифікації, порушення вимог нормативних документів щодо забезпечення єдності вимірювань; порушення встановлених правил одержання, витрачання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і каменів або виробів, їх містять; прийом на роботу без паспорта або без реєстрації та інші адміністративні правопорушення.

5 Відповідальність підприємців за порушення антимонопольного законодавства

Відповідно до чинного законодавства організації або їх керівники, а також індивідуальні підприємці, винні за протиправні діяння, що порушують антимонопольне законодавство, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність. Так, у разі порушення антимонопольного законодавства, підприємства (організації) відповідно до розпорядження антимонопольного органу зобов'язані припинити порушення, відновити первісне положення, розірвати договір або внести до нього зміни, укласти договір з іншим суб'єктом господарювання, перерахувати прибуток, отриманий в результаті порушення, до федерального бюджет, здійснити реорганізацію у формі поділу або виділення з дотриманням умов і термінів, виконати інші дії, передбачені приписом.

Відповідальність у вигляді штрафу несуть організації за такі порушення антимонопольного законодавства:

 • невиконання в термін приписів федерального антимонопольного органу (територіального органу) - до 100 МРОТ за кожен день прострочення виконання приписи, але не більше 25 тис. МРОТ;

 • вчинення дій (бездіяльність) на порушення порядку, передбаченого ст. 17 і 18 Закону РФ "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" від 22 березня 1991 р. № 948-1 (у редакції Федерального закону від 2 січня 2000 р. № 3-ФЗ), - до 5 тис. МРОТ;

 • неподання в термін на вимогу федерального антимонопольного органу (територіального органу) документів або іншої інформації, що підлягає поданням відповідно до ст. 17 і 18 зазначеного Закону,-до 50 МРОТ за кожен день порушення встановленого терміну, але не більше 5 тис. МРОТ;

 • порушення встановленого порядку подання відомостей про своїх афілійованих осіб при поданні інформації на підставі клопотань і повідомлень, передбачених ст. 17 і 18 зазначеного Закону,-до 5 тис. МРОТ;

 • подання федеральному антимонопольному органу (територіальному органу) недостовірних відомостей - до 1 тис. МРОТ;

 • невиконання законних вимог федерального антимонопольного органу (територіального органу) відповідно п. 3 ст. 17 і п. 4 ст. 18 Закону РФ "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках" - у розмірі до 8 тис. МРОТ. Відповідно до Закону при визначенні розміру штрафу має враховуватися економічний стан організацій.

Індивідуальні підприємці, винні:

 • у неподанні в строк на вимогу федерального антимонопольного органу (територіального органу) документів або іншої інформації, необхідної для здійснення його діяльності, у випадках, передбачених Законом PФ "Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках", несуть адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу до 80 мінімальних розмірів оплати праці;

 • в здійсненні дій (бездіяльності), що порушують порядок, встановлений ст. 17 і 18 зазначеного Закону, несуть адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу до 80 МРОТ протягом 2 місяців з дня виявлення даного правопорушення;

 • в невиконанні законних вимог федерального антимонопольного органу (територіального органу), що висуваються відповідно до п. 3 ст. 17 і п. 4 ст. 18 вказаного Закону, несуть адміністративну відповідальність у вигляді попередження або штрафу до 100 МРОТ.

Штраф, накладений федеральним антимонопольним органом (територіальним органом) на комерційну або некомерційну організацію, за винятком індивідуальних підприємців стягується до федерального бюджету в безакцептному порядку в 30-денний строк з дня внесення рішення про його стягнення. Штраф, накладений на керівника комерційної або некомерційної організації, індивідуальних підприємців, повинен бути сплачений ними в 30-денний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу. При ухиленні від сплати штрафу або несплати штрафу у повному розмірі він стягується за рішенням суду у встановленому порядку, а також стягується пеня в розмірі 1% від суми штрафу або його несплаченої частини кожний день прострочення.

6 Відповідальність за низьку якість продукції (робіт, послуг)

Підприємницькі організації (виробники, виконавці, продавці) несуть відповідальність за низьку якість продукції (робіт, послуг) відповідно до Федерального закону "Про захист прав споживачів" та іншими нормативними актами. Так, федеральний антимонопольний орган (його територіальні органи) вправі накласти штраф на виробника (виконавця, продавця) за ухилення від виконання чи невчасне виконання його законних приписів про порушення прав споживачів до 5000 МРОТ.

Федеральний орган по стандартизації, метрології та сертифікації (його територіальні органи) та інші федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють контроль за якістю та безпекою товарів (робіт, послуг), у межах своєї компетенції має право накладати штраф у випадках:

 • ухилення від виконання або несвоєчасного виконання їх законних приписів виробниками (виконавцями, продавцями) - до 5000 МРОТ;

 • заподіяння шкоди споживачам товарами (роботами, послугами), що не відповідають вимогам, пред'явленими до товарів (робіт, послуг),-до 5000 МРОТ;

 • продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), у тому числі імпортних, без сертифікатів, що підтверджують відповідність товарів (робіт, послуг) обов'язковим вимогам стандартів, - вартості проданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг).

Зазначені штрафи стягуються з виготовлювачів (виконавців, продавців) в безакцептному порядку в 30-денний термін з дня отримання відповідних рішень про накладення штрафу. У разі ухилення індивідуальних підприємців від сплати штрафу у встановлений термін або при несплаті штрафу в повному розмірі органи, що прийняли рішення про накладення штрафу, має право звернутися до арбітражного суду з заявами про стягнення з індивідуальних підприємців відповідних сум штрафу, а також пені у розмірі 1% накладається суми штрафу або його несплаченої суми за кожен день прострочення.

Відповідно до Адміністративного кодексу продажів товарів, які не відповідають вимогам стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки, на підприємствах торгівлі, а також на інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів населенню, або громадянами, зареєстрованими як індивідуальних підприємців , тягне за собою накладення штрафу від 3 до 25 МРОТ. Торгівля продовольчими товарами в порушення санітарних правил або без сертифіката і (або) знака відповідності, що засвідчують їх безпечність для життя і здоров'я споживачів, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 25 МРОТ з конфіскацією товарів або без такої.

Обмірювання, обважування, обрахування, введення в оману щодо споживчих властивостей, якості товару або інший обман споживачів в магазинах, на інших підприємствах, що реалізують товари або надають послуги населенню, а також індивідуальними підприємцями, які займаються підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі (послуг), вчинені в невеликому розмірі, тягнуть за собою накладення штрафу від 1 до 30 МРОТ. Обманом споживачів у невеликому розмірі є обман, що спричинив споживачеві збитки в сумі, що не перевищує 1 / 10 частини МРОТ.

Якщо встановлено, що при недотриманні виробником правил використання, зберігання або транспортування товару (роботи) він заподіює або може заподіяти шкоду життю, здоров'ю та майну споживача, навколишньому середовищу, виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний негайно припинити його виробництво (реалізацію) до усунення причин шкоди, а в необхідних випадках вжити заходи щодо вилучення його з обігу і відкликання від споживачів. Збитки, завдані споживачеві у зв'язку з відкликанням товару (роботи, послуги), підлягають відшкодуванню виробником (виконавцем) в повному обсязі.

Якщо виробник (виконавець, продавець) представив неналежну, тобто недостовірну чи недостатньо повну, інформацію про товар (роботу, послугу), що спричинило за собою придбання товару (роботи, послуги), не має потрібних споживачеві властивостей, він має право розірвати договір і зажадати повного відшкодування збитків.

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача внаслідок конструктивних, виробничих, рецептурних або інших недоліків товару (роботи, послуги), підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо вона заподіяна протягом встановленого терміну служби чи терміну придатності товару (роботи).

Інші види відповідальності підприємців за виробництво і реалізацію товарів (робіт, послуг) неналежної якості, що не відповідають стандартам, технічним умовам, умовам сертифікації та знаків відповідності, встановлені РФ від 7 лютого 1992 р. № 2300-1 "Про захист прав споживачів (у редакції Федерального закону від 9 січня 1996 р. № 2-ФЗ).

7 Відповідальність за вчинення податкових правопорушень

Сутність податкового правопорушення і його види. Податковим правопорушенням визнається винне досконале протиправне (з порушенням законодавства про податки і сбоpax) діяння (дія або бездіяльність) платника податків, за яке Податковим кодексом РФ, Кримінальним кодексом РФ, а також Законом РФ від 27 грудня 1991 № 2118-1 (у редакції Федерального закону від 8 липня 1999 р. № 142-ФЗ) "Про основи податкової системи в Російській Федерації" встановлена ​​відповідальність.

До податкових правопорушень відносяться наступні:

а) порушення терміну постановки на облік в податковому органі;

б) ухилення від постановки на облік в податковому органі;

в) порушення терміну подання відомостей про відкриття і закриття рахунку в банку;

г) неподання податкової декларації;

д) грубе порушення правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування;

е) несплата або неповна сплата сум податку;

ж) незаконне перешкоджання доступу посадової особи податкового органу, органу державного позабюджетного фонду на територію або в приміщення;

з) неподання податкового органу відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю;

і) неправомірне неповідомлення відомостей податковому органу;

к) недотримання порядку володіння, користування і (або) розпорядження майном, на яке накладено арешт.

За перераховані вище податкові правопорушення першою частиною Податкового кодексу РФ передбачені податкові санкції, про сутність яких буде розказано нижче.

У Податковому кодексі РФ встановлено, що ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за порушення податкового законодавства інакше як на підставах і в порядку, які передбачені кодексом, проте Законом РФ "Про основи податкової системи в Російській Федерації" передбачена адміністративна відповідальність за окремі податкові правопорушення.

Винним у вчиненні податкового правопорушення визнається особа, яка вчинила протиправне діяння навмисно або з необережності. Вина організації у вчиненні податкового правопорушення визначається в залежності від вини її посадових осіб або її представників, дії (бездіяльності) яких зумовили вчинення даного правопорушення.

Податковим кодексом РФ передбачено обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність за вчинення податкового правопорушення. Пом'якшують відповідальність визнаються наступні обставини:

1) вчинення правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих або сімейних обставин;

2) вчинення правопорушення під впливом загрози чи примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності;

3) інші обставини, які судом можуть бути визнані пом'якшуючими.

Обставиною, що обтяжує відповідальність, визнається вчинення податкового правопорушення особою, раніше залученим до відповідальності за аналогічне правопорушення. Особа не може бути притягнуто до відповідальності за вчинення податкового правопорушення, якщо з дня його вчинення або з наступного дня після закінчення податкового періоду, протягом якого було скоєно це правопорушення, минули три роки. Це положення не діє при скоєнні наступних податкових правопорушень: грубе порушення правил обліку доходів і витрат та обсягів оподаткування і недоплата або неповна сплата сум податку.

Форми і види відповідальності за вчинення податкових правопорушень. Формами відповідальності за вчинення податкових правопорушень є адміністративна і кримінальна відповідальність. Провідним видом, мірою відповідальності є податкові санкції, які встановлюються і застосовуються у вигляді грошових стягнень (штрафів) у встановленому законодавством розмірі. При наявності хоча б одного з пом'якшуючих обставин встановлений розмір санкції підлягає зменшенню не менш ніж у 2 рази, а при наявності обставин, що обтяжують відповідальність, встановлений розмір санкції (штрафу) збільшується на 100%. При вчиненні однією особою двох і більше податкових правопорушень податкові санкції стягуються за кожне правопорушення окремо без поглинання менш суворої санкції більш суворою. Податкові санкції стягуються з платників податків лише в судовому порядку, при цьому податкові органи можуть звернутися до суду з позовом про стягнення податкової санкції не пізніше 6 місяців з дня виявлення податкового правопорушення і складання відповідного акту.

ВИСНОВОК

Підприємництво - це не всякий бізнес, це стиль господарювання, якому властиві принципи новаторства, антібюрократізма, постійної ініціативи, орієнтації на нововведення у процеси виробництва, маркетингу, розподілу і споживання товарів і послуг. Тоді як бізнес - це репродуктивна діяльність у сфері організації, виробництва, розподілу і реалізації товарів і послуг без новаторства, без ініціативи в розвитку інноваційних процесів. Це здійснення або організація з року в рік одного і того ж виробництва, збуту, розподілу або іншої діяльності в рамках апробованих технологій, норм і правил для задоволення сформованих потреб.

Однією з важливих сторін явища підприємництва є його відповідальність, яка, як було показано, носить досить різноплановий характер.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Арустанов Е.А. Організація підприємницької діяльності: Учеб. посібник. М.: ІТК «Дашков і К», 2007.

 2. Асаул А.М. Організація підприємницької діяльності. СПб: Питер, 2005.

 3. Багієв Г.Л., Асаул А.М. Організація підприємницької діяльності. Навчальний посібник / Під загальною ред. проф. Г.Л. Багієва. - СПб.: Вид-во СПбГУЕФ, 2001.

 4. Бусигін А.В. Підприємництво: Підручник для вузів. М.: Просвещение, 2003.

 5. Набатніков В.М. Організація підприємницької діяльності: практикум. М.: ділить принт, 2005.

 6. Шевченко І. К. Організація підприємницької діяльності. Навчальний посібник. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.


Посилання (links):
 • http://www.aup.ru/books/m91/
 • http://www.tsure.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Реферат
  89кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Відповідальність суб`єктів малого підприємництва відповідно до Податковим кодексом
  Кредитування суб`єктів малого підприємництва
  Оподаткування суб`єктів малого підприємництва
  Бухгалтерська звітність суб`єктів малого підприємництва
  Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
  Поняття суб`єктів малого підприємництва в Російському законодавстві
  Система та ефективність підтримки малого підприємництва в РФ і її суб`єктів
  Оптимізація податку на майно для суб`єктів малого підприємництва
  Організаційно правові основи діяльності суб`єктів малого підприємництва
  © Усі права захищені
  написати до нас