Економіка торговельного підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення. 3
1. Поняття та економічна сутність товарних запасів. 6
1.1. Роль і завдання запасів на фірмі. 6
1.2. Категорії товарно-матеріальних запасів. 8
1.3. Класифікація товарно-матеріальних запасів. 12
2. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 14
2.1. Характеристика компанії ТОВ «Кінескоп». 14
2.2. Аналіз економічного потенціалу. 20
3. Аналіз, діагностика та планування поточних товарних запасів. 27
3.1. Аналіз товарних запасів ТОВ «Кінескоп». 27
3.2. Діагностика запасів підприємства методами кореляційно-регресійного аналізу 34
3.3. Планування показників діяльності ТОВ «Кінескоп» на 2005 рік. 37
Висновок. 40
Список літератури .. 45
Програми. 48


Введення

Торгівля є однією з найважливіших галузей народного господарства країни. Функції торгівлі дуже багатогранні, великі й диференційовані. Торгівля покликана вирішувати винятково важливі завдання, інформаційні змістовні і методологічні особливості яких проявляються на тлі загального механізму розширеного відтворення. Це механізм включає стадії виробництва матеріальних благ, розподілу, обміну та їх споживання. Всі три стадії взаємопов'язані і взаємозумовлені й утворюють складну динамічну систему, що знаходиться в стані безперервних кількісних змін, різноманітних структурних та функціональних перетворень.
Стадія виробництва матеріальних благ є вихідною, вирішальною. Однак матеріальні блага, незважаючи на все їхнє різноманіття і велика кількість, не можуть бути використані за своїм прямим призначенням, якщо не будуть доведені до споживача.
Руху матеріальних благ, товарів народного споживання з сфери виробництва в сферу споживання називається товарним обігом. Воно визначає змістовні особливості торгівлі як відокремленої економічної системи. Торгівля, таким чином, замикає початкову та кінцеву стадії загального відтворювального процесу, головним результатом якого, є валовий (сукупний) суспільний продукт.
Торгівля поширює свої функції не на всю величину сукупного суспільного продукту, а лише на одну його частину - предмети споживання. Тільки предмети споживання, покликані задовольнити численні потреби людей, формують поняття товарного обігу.
Запаси в торгівлі утворюються на всіх стадіях руху товарів від виробництва до споживача. У процесі руху товарів торгові підприємства займають особливе місце, виступаючи заключним ланкою, опосредующим відносини між виробниками і споживачами продукції.
До моменту продажу будь-який товар відноситься до категорії товарного запасу. Існування товарних запасів як категорії обумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обігу товарів. Товарні запаси змінюють свій розмір - вони поступово втягуються в товарообіг, продаються, перестають бути запасами.
Зі збільшенням обсягу реалізації, як правило, збільшується абсолютна сума товарних запасів. Недостатній розмір товарних запасів веде до перебоїв у торгівлі, негативні наслідки: економічні - у вигляді втрати товарообігу і соціальні - у формі незадоволеного попиту на товари. Зайві запаси призводять до заморожування оборотних коштів, зростання товарних втрат.
У зв'язку з новизною і актуальністю поставлених питань тема аналізу товарних запасів взята для дослідження в рамках даної роботи.
Метою даної роботи є аналіз товарних запасів на прикладі торговельного підприємства ТОВ «Кінескоп». Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
1. розглянути поняття та економічну сутність товарних запасів
2. розглянути організаційно-економічну характеристику ТОВ «Кінескоп»
3. провести аналіз товарних запасів ТОВ «Кінескоп»
4. провести планування діяльності ТОВ «Кінескоп» за двома новими напрямами на 2006 рік.
В якості об'єкта дослідження в роботі виступає торгова організація ТОВ «Кінескоп»
Як предмет дослідження в роботі виступають товарні запаси підприємства.
В якості методів дослідження в роботі вибрані методи економічного і регресійного аналізу.
Періодом дослідження в роботі виступають 2003 і 2004 роки. Періодом планування - 2006 рік
У структурі роботи виділяють теоретичну частину, організаційно-економічну характеристику об'єкта дослідження, практичну частину з дослідження фінансової стійкості і платоспроможності підприємства і планову частина з розрахунком планів на майбутній фінансовий 2006 рік.

1. Поняття та економічна сутність товарних запасів

1.1. Роль і завдання запасів на фірмі

На рівні фірм запаси відносяться до числа об'єктів, що вимагають великих капіталовкладень, і тому представляють собою один з факторів, що визначають політику підприємства і які впливають на рівень логістичного обслуговування в цілому. Проте багато фірм не приділяють йому належної уваги і постійно недооцінюють свої майбутні потреби в наявних запасах. У результаті цього фірми звичайно зіштовхуються з тим, що їм доводиться вкладати в запаси більший капітал, ніж передбачалося.
Зміни обсягів товарно-матеріальних запасів в значній мірі залежать від переважаючого на даний момент відносини до них підприємців, яке, безумовно, визначається кон'юнктурою ринку. Коли основна маса підприємців налаштована оптимістично щодо можливостей економічного зростання, вони розширюють свої операції, збільшують обсяги інвестицій у створення запасів. Проте коливання рівнів останніх не викликаються одним лише інвестуванням. Важливими чинниками виступають тут якість прийнятих рішень, а також те, яка конкретно технологія управління запасами використовується.
Більше 20 років тому західні економісти намагалися встановити, до якої міри, можливо, зберігати незмінним співвідношення рівнів запасів і збуту. Використовуючи рівняння «фіксованого акселератора» [3, с. 142]:
J = k * D, (1.1)
де J - рівень запасів, од.,
D - попит і
k - коефіцієнт нерівномірності попиту),
вони прийшли до висновку, що така проста залежність не відповідає реальному управління запасами.
Використовуючи більший обсяг різноманітних даних за досить тривалий період, і застосовуючи модифікований варіант зазначеного акселератора («гнучкий акселератор»), зарубіжні дослідники припустили, що фірми здійснюють лише часткову коректування своїх запасів, наближаючи їх до шуканого рівня протягом кожного з періодів виробництва. За дванадцятимісячний період різницю між бажаним і дійсним рівнем запасів вдавалося скоротити лише на 50%. Така зміна пояснюють в основному вдосконаленням системи управління запасами на основі використання комп'ютерної техніки.
Завданням товарно-матеріальних запасів є забезпечення підприємства необхідними матеріальними ресурсами, з метою забезпечення підприємству нормальної роботи [5, с. 154].
Товарно-матеріальні запаси завжди вважались фактором, що забезпечує безпеку системи матеріально-технічного постачання, її гнучке функціонування, і були свого роду "страховкою".
Оскільки у фірмах різних галузей економіки створення товарно-матеріальних запасів визначається тією специфічною роллю, яку вони відіграють у процесі випуску продукції, остільки можна пояснити, й відмінності в підходах до політики капіталовкладень в даній області і до визначення пріоритетності завдань, що вирішуються в ході виробництва. У фірмах деяких галузей народного господарства основним завданням є контроль за сировиною, в інших - за готовою продукцією, а на підприємствах галузей, що виробляють інвестиційні товари, велика частина організаційних зусиль концентрується на контролі за незавершеним виробництвом.
Багато з фірм, що функціонують у різних галузях економіки, відносно успішно здійснюють інвестиції в товарно-матеріальні запаси. У той же час у великій кількості фірм існує думка, що управління запасами є сферою відповідальності нижчого рівня керівництва - завданням суто технічного порядку. Разом з тим американські фахівці, що проводили аналіз політики з управління запасами торгових фірм (роздрібних та оптових), що діють в 17 різних галузях економіки, прийшли до висновку, що якби типова не успішна фірма робила те ж саме, що й успішна, то їй би вдалося добитися прискорення оборотності товарних запасів у два рази, тобто при одному і тому ж товарооборот вона змогла б скоротити запаси на 50% [4, с. 123].
Коефіцієнти оборотності капіталу характеризуються значною мінливістю і істотно відрізняються не тільки у процвітаючих і не процвітаючих компаній, але і у фірм різного типу. Останнє пояснюється в основному специфікою структури витрат, яка існує в галузях народного господарства, сезонними коливаннями збуту, нормами конкурентної боротьби, прийнятими в тій чи іншій галузі економіки, рівнем рентабельності, стилем керівництва підприємствами і характером ділових операцій. Таким чином, перераховані обставини слід віднести до дуже важливих факторів, що надає серйозний вплив на ефективність політики будь-якої фірми в галузі створення і реалізації запасів.

1.2. Категорії товарно-матеріальних запасів

Існує три види товарно-матеріальних запасів: сировинні матеріали (в тому числі комплектуючі вироби і паливо); товари, що знаходяться на стадії виготовлення; готова продукція. В залежності від їх цільового призначення вони поділяються на такі категорії [8, с. 190]:
а) технологічні (перехідні) запаси, рухомі з однієї частини логістичної системи в іншу;
б) поточні (циклічні) запаси, створюються протягом середньостатистичного виробничого періоду, або запаси обсягом в одну партію товарів;
і) резервні (страхові або «буферні»): іноді їх називають «запасами для компенсації випадкових коливань попиту» (до цієї категорії запасів відносяться також спекулятивні запаси, створювані на випадок очікуваних змін попиту або пропозиції на ту чи іншу продукцію, наприклад, у зв'язку з трудовими конфліктами, підняттям цін або відкладеним попитом).
Таким чином, існує багато причин для створення товарно-матеріальних запасів на фірмах, однак, загальним для них є прагнення суб'єктів виробничої діяльності до економічної безпеки. При цьому слід зазначити, що вартість створення запасів і невизначеність умов збуту, не сприяють зростанню значущості дорогої резервної мережі «безпеки» в очах керівництва фірм, оскільки об'єктивно суперечать підвищенню ефективності виробництва.
Одним з найсильніших стимулів до створення запасів є вартість їх негативного рівня (дефіциту). При наявності дефіциту запасів існує три види можливих витрат, перерахованих нижче в порядку збільшення їх негативного впливу [10, с. 178]:
1) витрати у зв'язку з невиконанням замовлення (затримкою з відправкою замовленого товару) - додаткові витрати на просування і відправлення товарів того замовлення, який не можна виконати за рахунок наявних товарно-матеріальних запасів:
2) витрати у зв'язку з втратою збуту - у випадках, коли постійний замовник звертається за даною покупкою в якусь іншу фірму (такі витрати вимірюються в показниках виручки, втрачену через нездійснення торгової угоди);
3) витрати у зв'язку з втратою замовника - у випадках, коли відсутність запасів обертається не тільки втратою тієї чи іншої торгової угоди, а й тим, що замовник починає постійно шукати інші джерела постачання (такі витрати вимірюються в показниках загальної виручки, яку можна було б отримати від реалізації всіх потенційних угод замовника з фірмою).
Перші два види витрат відносяться, очевидно, до числа так званих «тимчасових витрат фірми в результаті прийняття альтернативного курсу». Третій же вид витрат важко вирахувати, оскільки гіпотетичні замовники різні і відповідні витрати теж. Однак для фірми дуже важливо, щоб оцінка даного виду витрат була якомога ближче до суми витрат, які могли б мати місце в дійсності.
Слід мати на увазі, що вартість дефіциту запасів більше, ніж просто ціна втрачених торгових угод або нереалізованих замовлень. У неї входять і втрати часу на виготовлення продукції, і втрати робочого часу, і, можливо, втрати часу через дорогих перерв у виробництві при переходах між складними технологічними процесами.
Технологічні та перехідні запаси. У будь-який момент часу в системі матеріально-технічного постачання звичайно є певні запаси, рухомі з однієї частини цієї системи в іншу. У тих же випадках матеріально-технічного постачання, коли переміщення запасів з одного рівня на інший займає багато часу, обсяги перехідних запасів будуть великі. При тривалих термінах реалізації замовлень (наприклад, при великих проміжках часу між виготовленням товару і його прибуттям в готовому вигляді на склад) загальна кількість технологічних запасів виявиться порівняно великим. Точно так само при великих тимчасових інтервалах, між моментом виходу товару зі складу і моментом його отримання замовником буде накопичуватися велику кількість перехідних запасів. Наприклад, при середньому рівні попиту на даний товар, що дорівнює 200 виробів на тиждень, і термін його поставки замовнику, що дорівнює двом тижням, загальний обсяг перехідних запасів цього товару складе в середньому 400 виробів.
Для обчислення (оцінки) середньої кількості технологічних або перехідних товарно-матеріальних запасів у даній системі матеріально-технічного забезпечення в цілому використовується наступна формула [7, с. 165]:
J = S х T, (1.2)
де J - загальний обсяг технологічних або перехідних (що знаходяться в процесі транспортування) товарно-матеріальних запасів;
S - середня норма продажів цих запасів на той чи інший період часу;
Т - середній час транспортування.
Запаси обсягом в одну партію товару, або циклічні запаси. Особливість більшості підприємницьких систем полягає в тому, що товари замовляються у кількостях, надмірних по відношенню до необхідних на даний момент обсягами. Цьому є ряд причин, як-то: затримка з отриманням замовлених товарів у повному обсязі, що змушує замовників (особливо посередників) зберігати якийсь час ті чи інші товари на складі; знижки, що надаються замовникам при продажу їм товарів великими партіями; оподаткування торговельних угод з мінімальним розміром партій, що робить невигідною відправку замовнику товарів у кількостях менше встановленого розміру, і деякі інші.
При цьому існують певні обмеження на розмір товарно-матеріальних запасів. Обмежувачем виступають витрати їх зберігання. Тому виникає необхідність досягнення балансу між перевагами і недоліками, з одного боку, замовляння, а з іншого - зберігання товарів.
Цей баланс досягається вибором оптимального обсягу партій замовлених товарів, або визначенням економічного (оптимального) розміру замовлення - «economic order quantity» (EOQ), який обчислюється за формулою »
EOQ = 2AD/vr, (1.3)
де A - витрати на виробництво;
D - середній рівень попиту;
v - питомі витрати на виробництво;
г - витрати на зберігання.
Резервні, або «буферні», товарно-матеріальні запаси слугують свого роду «аварійним» джерелом постачання у тих випадках, коли попит на даний товар перевищує очікування. На практиці попит на товари вдається точно спрогнозувати надзвичайно рідко. Це ж відноситься і до точності передбачення термінів реалізації замовлень. Звідси і необхідність у створенні резервних товарно-матеріальних запасів [7, с. 165].
Певною мірою послуги, пропоновані тією чи іншою компанією, являють собою функцію її резервних запасів, і навпаки: резервні запаси компанії є функцією її послуг. Ясно, що компанія буде намагатися мінімізувати рівень своїх резервних запасів і відповідно до декларованої нею стратегією обслуговування замовників. І тут знову виникає необхідність компромісу - цього разу між витратами зберігання резервних запасів, призначених для пристосування до несподіваних коливань попиту, і вигодами, одержуваними компанією при підтримці такого рівня обслуговування своїх клієнтів.
Отже, визначення точного рівня необхідних резервних запасів залежить від трьох чинників, а саме [3, с. 219]:
1) можливого коливання термінів відновлення рівня запасів;
2) коливання попиту на відповідні товари протягом терміну реалізації замовлення;
3) здійснюваної даною компанією стратегії обслуговування замовників.
Визначення точного рівня резервних запасів, необхідних в умовах нестабільності термінів реалізації замовлень і мінливого попиту на товари і матеріали, - справа нелегка. Імовірнісна природа вищевказаних коливань та нестабільності означає, що для знаходження задовільних вирішенні проблем, пов'язаних з резервними товарно-матеріальними запасами, звичайно необхідно відповідне моделювання або імітація.

1.3. Класифікація товарно-матеріальних запасів

У статистиці торгівлі товарні запаси класифікуються за різними ознаками: за місцем знаходження, призначенням і товарним складом.
За місцем знаходження виділяються наступні групи товарних запасів: товарні запаси у виробників, на складах оптових торгових баз, на складах заготівельних організацій, у роздрібній торгівлі, в дорозі.
У залежності від призначення товарні запаси поділяються на поточні, сезонного зберігання, дострокового завозу.
Товарні запаси поточного зберігання-це товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, що забезпечують повсякденні потреби торгівлі. Їх величина визначається обсягом реалізації і частотою завезення.
Для забезпечення торгівлі в тих випадках, коли надходження товарів в силу умов виробництва або зміни попиту на окремі види товарів у різні періоди року носить сезонний характер, створюються запаси сезонного зберігання. Без сезонних запасів неможливо забезпечити безперебійне постачання населення протягом року, наприклад, цукром, картоплею, овочами. Виробництво їх має яскраво виражений сезонний характер, а споживання протягом року змінюється незначно. Інший приклад: виробництво більшості непродовольчих товарів здійснюється рівномірно протягом усього року, попит же на них часом схильний до сезонних коливань (спортивний інвентар, одяг і взуття для певних сезонів року тощо). Товарні запаси сезонного зберігання концентруються в основному на складах оптових чи заготівельних організацій і підприємств. Відсутність або неправильне формування товарних запасів сезонного зберігання тягне за собою перебої в товароснабжении.
Товарні запаси дострокового завозу утворюються у організацій, які торгують в районах, куди доставка товарів можлива не у кожного часу року. Призначені товари для витрачання в майбутні періоди. Так, в гірські і тайгові райони, а також у райони Крайньої Півночі і зі слабким розвитком мережі доріг вся маса товарів, необхідна для забезпечення товарообігу, завозиться в період можливої ​​доставки. Товарні запаси дострокового завозу концентруються в основному на складах роздрібних торговельних організацій.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1. Характеристика компанії ТОВ «Кінескоп»

Основним видом діяльності ТОВ «Кінескоп» є торгівля безалкогольними напоями, продовольчими продуктами.
Відповідно до Статуту підприємства, метою діяльності ТОВ «Кінескоп» є здійснення комерційної, посередницької, закупівельної діяльності, торгівлі товарами народного споживання, в тому числі ліцензійними, створення мережі магазинів оптової, роздрібної та іншої торгівлі цими товарами.
Торгова фірма ТОВ «Кінескоп» є товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
Візитна картка підприємства представлена ​​нижче.
Поштовий індекс
680021
Країна
Росія
Місто
Хабаровськ
Адреса
Центральний офіс: 680021, Росія, м. Хабаровськ, вул. Леніна, 12
У ТОВ «Кінескоп» створений статутний фонд. Майно товариства з обмеженою відповідальністю формується за рахунок внесків учасників, одержаних доходів та інших законних джерел, і належить його учасникам на правах пайової власності.
У процесі своєї діяльності організація керується законодавчими актами різних державних рівнів, а також власними установчими документами та Статутом, а також наказом «Про облікову політику на відповідний фінансовий рік».
Організаційна структура підприємства представлена ​​на рис. 2.1 (додаток 1).
До компетенції генерального директора входять усі питання, пов'язані з вирішенням проблем і поточної діяльності підприємства та обгрунтуванням його перспектив.
До компетенції генерального директора відносяться наступні питання:
1. внесення змін і доповнень до статуту або затвердження нової редакції статуту;
2. прийняття рішення про реорганізацію;
3. прийняття рішення про ліквідацію, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;
4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
5. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
6. обрання (призначення) директора філії і дострокове припинення його повноважень;
7. обрання членів ревізійної комісії (ревізора) та дострокове припинення їх повноважень;
8. затвердження аудитора;
9. затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунків прибутків і збитків і розподіл його прибутків і збитків;
10. затвердження та внесення змін і доповнень до Положення про загальні збори засновників;
11. утворення лічильної комісії;
12. прийняття рішення про дроблення і консолідації;
13. прийняття рішення про укладення угод, у здійсненні яких є зацікавленість;
14.прінятіе рішення про здійснення угоди, пов'язаної з придбанням і відчуженням майна;
15.прінятіе рішення про участь у фінансово-промислових групах.
16. визначення пріоритетних напрямів діяльності;
17. визначення розміру оплати послуг аудитора, рекомендації за величиною виплачуваних членам ревізійної комісії винагород та компенсацій;
18. прийняття рішення про утворення та використання резервного та інших фондів;
18. затвердження внутрішніх документів, що визначають порядок діяльності його органів управління;
19. прийняття рішень про створення дочірніх товариств, рішень про створення філій та відкриття представництв та затвердження положень про них.
До компетенції бухгалтерії входять питання розрахунку собівартості, калькуляції, а також облікових процесів на підприємстві:
- Забезпечення фінансово-аналітичною інформацією структурні підрозділи підприємства.
- Вишукування внутрішніх і зовнішніх додаткових резервів на розвиток виробництва.
- Ефективне управління грошовими потоками.
- Здійснення розрахунків і обгрунтувань інвестиційної діяльності.
- Здійснення контролю за фінансовими потоками підприємства.
- Робота, пов'язана з установчими документами та акціонуванням.
Комерційний відділ займається питаннями роботи з постачальниками і клієнтами.
Зав складом несе відповідальність за вантажно-розвантажувальні заходи, а також за зберігання продукції.
Вищим органом управління ТОВ «Кінескоп» є збори учасників. У його компетенції знаходяться питання визначення головних напрямків підприємницької діяльності, розгляд і затвердження кошторисів, звітів і балансів, обрання та відкликання виконавчого органу та ревізійної комісії, визначення умов оплати праці посадових осіб, розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків та ін
Виконавчим органом ТОВ «Кінескоп» є директор. У його компетенції знаходяться питання розробки і реалізації цілей, політики і стратегії їх досягнення, а також організація та керівництво поточною діяльністю фірми, розпорядження майном, оренду і звільнення персоналу.
В організації відзначається зростання показників відображають ефективність використання торгового потенціалу.
На аналізованому підприємстві ТОВ «Кінескоп» регулярно проводиться внутрішній аналіз фінансово-господарської діяльності, однак як результати, так і деякі вихідні дані цього аналізу не розголошуються, тому що керівництво ТОВ «Кінескоп» відносить цю інформацію до комерційний таємниці.
Далі проводимо аналіз матеріально-технічної бази підприємства ТОВ «Кінескоп».
Таблиця 2.1
Аналіз складу і динаміки основних засобів ТОВ «Кінескоп»
№ п \ п
Склад основних засобів
На початок року, руб.
На кінець року, руб.
Динаміка, руб.
Динаміка у%
Структура,%
Динаміка структури,%
на початок року
на кінець року
1
Будинки
60121
55655
-4466
93
43
40
-3
2
Споруди і пристрої
16778
13914
-2864
83
12
10
-2
3
Машини та обладнання
13982
9740
-4242
70
10
7
-3
4
Транспортні засоби
32158
38959
6801
121
23
28
5
5
Виробничий і господарський інвентар
13982
19479
5498
139
10
14
4
6
Інші види
2796
1391
-1405
50
2
1
-1
РАЗОМ
139816
139138
-678
100
100
100
0
Як видно з таблиці 2.1:
- На кінець року вартість будинків зменшилася на 4466 руб. або на 7%, а частка в структурі зменшилася на 3%
- На кінець року вартість споруд зменшилася на 2864 руб. або на 17%, а частка в структурі зменшилася на 2%
- На кінець року вартість машин зменшилася на 4242 руб. або на 30%, а частка в структурі - на 3%
- На кінець року вартість транспортних засобів збільшилася на 6801 руб. або на 21%, а частка в структурі - зросла на 5%
- На кінець року вартість інвентарю зросла на 5498 руб. або на 39%, а частка в структурі зросла на 4%
- На кінець року вартість інших основних засобів зменшилася на 1405 руб. або на 50%, а частка в структурі - на 1%.
Таблиця 2.2
Оцінка ефективності використання основних фондів ТОВ «Кінескоп»
№ п \ п
Показник
На початок року
На кінець року
Динаміка
Динаміка у%
1
Виручка, руб.
3520324
3603093
82769,00
102,35
2
Середньорічна вартість фондів, руб.
139816
139138
-678,00
99,52
3
Фондовіддача
25,18
25,90
0,72
102,85
4
Фондомісткість
0,04
0,04
0,00
97,23
Як видно з таблиці 2.2:
- Фондовіддача на кінець року зросла на 0,72 або на 2%
- Фондомісткість практично не змінилася
Зростання фондовіддачі є позитивним моментом діяльності організації.
У процесі своєї діяльності ТОВ «Кінескоп» використовує склад. Склад № 1 призначений для зберігання продукції, призначеної для відпустки покупцям і замовникам.
Дамо загальну характеристику використовуваному в організації складу
Склад в ТОВ «Кінескоп» - це будівля, призначена для приймання, розміщення і зберігання надходять товарів, підготовці їх до продажу та відпуску покупцям або в продаж. У складах організації завжди підтримується певна температура, вологість і умови, що відповідають вимогам зберігання конкретних товарів.
Усередині склад організації оброблений спеціальним матеріалом, призначеним для підтримки необхідної температури та вологості всередині складу. Покрівля - шиферна.
Далі проводимо коротку характеристику персоналу організації ТОВ «Кінескоп» в таблиці 2.3. Мета аналізу - показати динаміку трудових показників ТОВ «Кінескоп» ю
Таблиця 2.3
Система кадрових показників персоналу
№ п \ п
Найменування показника
Одиниця виміру
Динаміка по роках
2002
2003
2004
Кадрові показники
1
Чисельність персоналу, всього
чол.
400
469
460
в тому числі за категоріями
2
Торгові працівники
чол
235
276
271
3
керівники
чол
110
129
126
4
фахівці
чол
43
51
50
5
інші службовці
чол
12
14
14
6
Коефіцієнт плинності
0,12
0,11
0,13
Освітній склад персоналу
чол
400
469
460
неповне освіта
4
5
5
загальна освіта
8
9
5
среднеспециальное
20
23
5
незакінчена вища
28
33
23
вища
340
399
423
7
Віковий склад персоналу
чол.
400
469
460
до 18 років
0
0
0
18 - 25 років
0
0
0
26 - 36 років
40
47
41
37 - 50 років
180
211
239
понад 50 років
180
211
179
8
Середній вік працюючих
років
40
40
40
9
Структура персоналу за статтю
%
жінок
90
85
90
чоловіків
10
15
10
10
Розподіл за стажем
чол
400
469
460
до 1 року
12
14
14
1-3 року
8
9
9
3-5 років
40
47
51
Закінчення табл. 2.3
5 - 10 років
60
70
41
більше 10 років
280
328
345
11
Рівень професійної підготовки
%
Торговий персонал
до 1 року
10
10
5
1 - 2 роки
20
20
5
більше 2 років
70
70
90
керівники та фахівці
вища освіта
95
98
99
середня спеціальна освіта
4
1
0,5
Середня освіта
1
1
0,5
Показники, що характеризують мотивацію трудової діяльності
12
Фонд заробітної плати
тис. руб.
987,5
1008,7
1062,37
13
Витрати на навчання персоналу, підвищення кваліфікації
тис. руб.
25,6
28
45
14
Витрати на здійснення пільг для персоналу
тис. руб.
37
39
44
15
Кількість прогулів на одного працівника
годину
5
5
7

2.2. Аналіз економічного потенціалу

Основною метою оцінки ефективності діяльності торговельного підприємства є розробка висновку про життєздатності підприємства та можливості його подальшого розвитку на основі всебічного аналізу, який необхідно проводити за допомогою системи показників, що відображають стан і розвиток суб'єкта оцінки [8, с. 144].
Основні економічні показники торгово-господарської діяльності ТОВ «Кінескоп» наведені в бухгалтерській звітній формі № 1 (додаток 2) та № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2004 рік (додаток 3). Тому аналіз будемо проводити за даними цієї звітної форми (табл. 2.4).
Аналізуючи отримані результати в 2004 році по відношенню до 2003 року можна зробити наступні висновки.
Товарообіг збільшився на 82769 руб., Його темп росту склав 102,35%. Валовий дохід збільшився на 78085 руб., Темп росту склав 113,57%. Таким чином, темп росту валового доходу перевищує темп зростання товарообороту на 11,22% (113,57-102,35), що є позитивним результатом.
Таблиця 2.4
Економічні показники торговельно-господарської діяльності ТОВ «Кінескоп» в динаміці за 2003-2004 рр..
рівень - у% до обороту
Роки
Відхилення
Темп
Показники
Символи
2003
2004
тис. руб.
зростання,%
Товарообіг, руб.
Σq 0 p 0; Σq 1 p 1
3520324
3603093
82769
102,35
Валовий дохід, руб.
Σm 0; Σm 1
575324
653409
78085
113,57
Рівень,%
m 0; m 1
16,34
18,13
1,79
110,96
Витрати обігу, руб.
Σu 0; Σu 1
229046
227707
-1339
99,42
Рівень,%
u 0; u 1
6,51
6,32
-0,19
97,13
Прибуток від реалізації товарів, руб.
Σr 0; Σr 1
346278
425702
79424
122,94
Рівень рентабельності,%
r 0; r 1
9,84
11,81
1,98
120,11
Доходи від інших видів діяльності
Σx 0; Σx 1
436301
599924
163623
137,50
Позареалізаційні доходи, руб.
ΣY 0; ΣY 1
0
0
0
0
Позареалізаційні витрати, руб.
ΣQ 0; ΣQ 1
0
0
0
0
Прибуток до оподаткування за все, руб.
ΣM 0; ΣM 1
782579
1025626
243047
131,06
Рівень прибутку до оподаткування,%
22,2
28,5
6,3
128,3
Податок на прибуток, руб.
187819
246150
58331
131
Чистий прибуток, руб.
594760
779476
184716
131
Рівень чистого прибутку,%
16,9
21,6
4,7
127,8
Рівень валового доходу становив у 2004 році 16,34%, у 2003 році 19,13%. Це означає, що в 2003 році на кожні 100 руб. товарообігу 16 руб. 34 коп., В 2004 році 18 руб. 13 коп. Рівень валового доходу в товарообігу збільшився на 1,79%. Це означає, що в 2003 році з кожних 100 крб. товарообігу організація отримала валового доходу на 1 руб. 79 коп. більше, ніж у 2004 році, що характеризується позитивно.
Рівень валового доходу в 2004 році виріс на 1,79%, рівень витрат обігу у 2004 році впав на 0,19%. Рівень рентабельності виріс на 1,98%. Рівень прибутку до оподаткування виріс на 6,8% Рівень чистого прибутку зріс на 4,7%.
Розглянемо більш детально складу доходів від інших видів діяльності в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Склад доходів від інших видів діяльності
Показники
2003 рік, руб.
2004 рік, руб.
Струк
туру 2003,%
Струк
туру 2004,%
Зміна в руб.
Зміна у%
Зміна структури,%
ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ, всього
436301
599924
100
100
163623
138
0
з них:
надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації
100349
149981
23
25
49632
149
2
надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винахід
74171,2
101987
17
17
27816
138
0
надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій
69808,2
119985
16
20
50177
172
4
прибуток, отримані організацією в результаті спільної діяльності
82897,2
137983
19
23
55085
166
4
надходження від продажу основних засобів та інших активів відмінних від грошових коштів, продукції, товарів
91623,2
83989,4
21
14
-7634
92
-7
відсотки, отримані за надані в користування грошових коштів в організації, а також відсотки за використання банком грошових коштів
17452
5999,24
4
1
-11453
34
-3
Як видно з таблиці 2.5, найбільшу частку в структурі інших доходів займають надходження, пов'язані з наданням за плату активів організації.
Витрати обігу в торгівлі характеризують величину спожитих ресурсів у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності. Їх аналіз необхідний головним чином для виявлення резервів скорочення витрат [10, с. 134].
Витрати обігу мають негативну динаміку, в 2004 році вони зменшилися на 1339 тис. руб., Темп росту склав 99,42%. Таким чином, при зростанні товарообігу є динаміка зниження витрат обігу, що є дуже гарним показником. Рівень витрат, відповідно, також має негативну динаміку. Якщо в 2003 році на кожні 100 руб. товарообігу припадало 6 руб. 51 коп. поточних витрат, то у 2004 році видатки знизилися на 19 коп. і склали на кожні 100 руб. товарообігу 6 руб. 32 коп., Що свідчить про економне витрачання ресурсів.
Прибуток від реалізації товарів збільшилася на 79424 тис. крб., Її темп росту склав 122,94%. Таким чином, темп зростання прибутку випереджає темп зростання товарообороту на 20,59% (122,94-102,35). Такий стан можна назвати позитивним, але слід взяти до уваги такі обставини: темпи зростання товарообігу склав 102,35%, темп зростання валового доходу 113,57%, темп зростання витрат обігу 99,43%. Тобто, зниження витрат склало всього 0,58% (99,42-100) і вона не могла надати такого великого впливу на зростання прибутку від продажів. Тому можна припустити, що ТОВ «Кінескоп» істотно збільшило вартість своїх товарів, що може негативно позначитися на клієнтах і привести до їх відтоку, тому що в умовах ринку можна придбати аналогічний товар за нижчою вартістю.
Рівень рентабельності продажів збільшився на 1,98%, його темп росту склав 120,11%, що є хорошим показником.
Істотно збільшилися доходи від інших видів діяльності на 163623 тис. руб., Темп росту склав 137,50%. З одного боку даний факт слід назвати позитивним, але з іншого боку, на мій погляд, керівництву слід задуматися про збільшення доходів від основного виду діяльності - торгівлі. Відповідно, прибуток до оподаткування також суттєво збільшилася на 243057 тис. руб., Її темп росту склав 131,06%, тобто перевищує темп зростання прибутку від реалізації товарів на 8,12% (131,06-122,94). Перевищення доходів від іншої діяльності над прибутком від реалізації пов'язано з тим, що організація веде інші операції (з майном і т.д), не пов'язані з продажем товарів.
У таблиці 2.6 представлені зведені показники економічних чинників на зміну прибутку в динаміці.

Таблиця 2.6
Зведена таблиця впливу наведених економічних чинників на зміну прибутку в динаміці
сума - крб.
рівень - у%
Фактори
Формула розрахунку
Вплив фактора
сума, руб.
рівень,%
1
Приріст товарообороту
ΔΣr = (Σq 1 p 1 - Σq 0 p 0) * r 0 / 100%
82769 * 9,84 / 100
8 144
2
Збільшення середнього рівня валового доходу
ΔΣr = (m 1-m 0) * Σq 1 p 1 / 100%
1,79 * 3603093/100
64495
1,79
3
Зниження витратоємкості торговельної діяльності
-ΔΣr = (u 1-u 0) * Σq 1 p 1 / 100%
0,19 * 3603093/100
6 846
0,19
4
Разом вплив найважливіших факторів на прибуток від реалізації товарів
(Стр.1 + стор.2 + стор.3)
79485
2
5
Збільшення доходів від інших видів діяльності
163 623
6
Приріст позареалізаційних доходів
0
7
Зниження позареалізаційних витрат
0
8
Вплив усіх наведених факторів на загальний прибуток
(Стор.4 + стор.5 + стор.6 + стор.7)
243108
З таблиці 2.6 видно, що позитивний вплив на прибуток у 2004 році надали такі фактори:
- Збільшення обсягу товарообігу на 82769 тис. крб.;
- Приріст рівня валового доходу на 1,79% до обороту;
- Збільшення доходів від інших видів діяльності на 163623 тис. крб.;
- Зниження витратоємкості торговельної діяльності на 1339 тис. руб.
Їх сукупний вплив створило реальну передумову збільшення загального прибутку на 243108 тис. руб.
У таблиці 2.7 представлений розрахунок економічної ефективності використання ресурсів і витрат підприємства.
Таблиця 2.7
Розрахунок показників економічної ефективності використання ресурсів і витрат по ТОВ «Кінескоп» в динаміці
сума - крб.
рівень - у%
Показники
2003
2004
Темп росту,%
I. Вихідна інформація
1
Обсяг товарообігу, руб.
3520324
3603093
102,35
2
Валовий дохід, руб.
575324
653409
113,57
3
Витрати обігу, руб.
229046
227707
99,42
4
Прибуток від реалізації товарів, руб.
346278
425702
122,94
5
Прибуток всього, руб.
782579
1025626
131,06
6
Хоз.средства, вкладені в основний та обіг кап
334490
346077
103,46
II. Коефіцієнти ефективності
1
Коефіцієнти капіталоотдачі
а) поточних витрат (стр.1/стр.3) (х)
15,37
15,82
1,03
б) господарських засобів (стр.1/стр.6) (y)
10,52
10,41
0,99
в) інтегральний показник
F = √ (х * y)
1,01
2
Коефіцієнти Фондорентабельность
а) поточних витрат (стр.4/стр.3) (z)
1,51
1,87
1,24
б) господарських засобів (стр.5/стр.6) (L)
2,34
2,96
1,27
в) інтегральний показник
F = √ (Z * Y)
1,25
3
Загальний інтегральний показник ефективності
F = √ (F * F)
126,30
4
Коефіцієнт співвідношення витрат до зароблених
засобам (стр.3/стр.2)
0,40
0,35
87,53
5
Рівень рентабельності до отриманого доходу
(Стр.4/стр.2)
0,60
0,65
108,25
6
Термін окупності витрат і ресурсів в роках і
місяцях:
а) поточних витрат (1/стр.2а)
0,66
0,53
-0,13
б) господарських засобів (1/стр.2б)
0,43
0,34
-0,09
Висновок: Термін окупності має негативну динаміку, що характеризується позитивно, тому що окупність поточних витрат і господарських коштів до 13 і 9 місяців відповідно.
Однак аналіз фінансового стану підприємства є неповним без дослідження основних показників фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, а також без оцінки ймовірності настання банкрутства. Саме цим питанням присвячені дослідження в наступному розділі.

3. Аналіз, діагностика та планування поточних товарних запасів

3.1. Аналіз товарних запасів ТОВ «Кінескоп»

Товарні запаси аналізуються, плануються і враховуються в абсолютних і відносних показниках. Абсолютні показники, які становлять собою вартісні (грошові) і натуральні одиниці, зручні і використовуються при проведенні інвентаризацій в торгових підприємствах. Головний недолік абсолютних показників - неможливість з їхньою допомогою визначити ступінь відповідності величини товарного запасу потребам розвитку товарообігу. Тому більш широке поширення отримали відносні показники, що дозволяють зіставити величину товарного запасу з товарообігом торговельного підприємства.
Аналіз товарних запасів проводимо в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Товарооборачиваемости за 2003 рік
Товарні групи
Товарообіг за 2003 р., тис. руб.
Товарні запаси, тис. руб.
Середні товарні запаси, тис. грн.
Швидкість товарного обігу, раз
Час товарного обігу, дні
На 1.1.2003
На 1.4.2003
На 1.7.2003
На 1.10.2003
На 1.1.2004
Хлібобулочні
492,845
0,3
1,1
0,6
0,8
0,3
0,7
7,04
0,52
Кондитерські
528,049
0,6
0,7
1,2
1,5
0,6
1
5,28
0,69
Закінчення табл. 3.1
Бакалійні
598,455
1,4
0,8
1,8
4
1,4
2
2,99
1,22
Молочні та жирові
704,065
0,4
0,7
0,6
0,9
0,8
0,7
10,05
0,36
М'ясні
668,862
0,2
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
22,29
0,16
Безалкогольні
422,439
0,2
0,7
0,2
0,5
0,2
0,4
10,56
0,35
Консерви
105,610
0,6
1
0,8
0,4
0,6
0,7
1,50
2,42
Разом
3520,324
3,7
5,4
5,5
8,4
4,1
5,8
6,06
0,60
Таблиця 3.2
Товарооборачиваемости за 2004 рік
Товарні групи
Товарообіг за 2004 р., тис. грн.
Товарні запаси, тис. руб.
Середні товарні запаси, тис. грн.
Швидкість товарного обігу, раз
Час товарного обігу, дні
На 1.1.2004
На 1.4.2004
На 1.7.2004
На 1.10.2004
На 1.1.2005
Хлібобулочні
504,433
0,1
0,9
0,5
0,8
0,3
0,6
8,40
0,43
Кондитерські
540,464
0,4
0,9
0,8
1,1
0,6
0,9
6,00
0,61
Бакалійні
612,526
1
2,1
0,8
3,5
1,4
1,9
3,22
1,13
Молочні та жирові
720,619
0,4
0,7
0,5
0,8
0,4
0,6
12,01
0,30
М'ясні
684,588
0,4
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
22,81
0,16
Безалкогольні
432,371
0,2
0,5
0,4
0,1
0,2
0,3
14,41
0,25
Алкогольні
108,093
0,2
1,4
2,1
0
0
0,9
1,20
3,04
Консерви
3603,093
0,8
0,6
0,7
0,4
0,6
0,6
60,05
0,06
Разом
504,433
0,1
0,9
0,5
0,8
0,3
0,6
8,40
0,43
Середній товарний запас за аналізований період розраховується за формулою: середньої хронологічної моментного ряду.
ТЗ =
0,5 ТЗ 1 + ТЗ 2 + ТЗ 3 + ... +0,5 ТЗn
,
n-1
(3.1)

Де ТЗ - середній товарний запас за певний період (грн.);
ТЗ 1, ТЗ 2, ТЗ 3, ... ТЗn - величина товарних запасів на окремі дати аналізованого періоду (грн.);
N - кількість дат, за які береться величина запасів.
Середньорічна величина товарного запасу по кожній групі товарів магазину «Кінескоп» розрахована за даними таблиці, застосувавши середню хронологічну моментного ряду:
Середні товарні запаси за всіма товарними групами, взятим разом, обчислюються як сума середніх товарних запасів по окремих товарних групах або по середній хронологічній.
Найважливішим показниками, які характеризують товарні запаси, є показник товарооборачиваемости.
Товарооборачиваемости, будучи одним з показників ефективності господарської діяльності торговельного підприємства в цілому, дозволяє оцінити і кількісно виміряти два параметри, властиві товарних запасах: час і швидкість їх обігу.
Кількість оборотів товарної маси, взятий в обсязі товарного запасу, характеризує швидкість товарного обігу. Вимірюється цей показник відношенням суми товарообігу за даний період до середніх товарних запасах за той же період. Він показує, скільки разів товарна маса зверталася протягом даного періоду.
Формула швидкості товарообігу має наступний вигляд:
С =
Т / Про
,
ТЗ
(3.2)

Де С - швидкість товарного обігу;
Т / Про - обсяг товарообігу за аналізований період (грн.);
ТЗ - середні товарні запаси за той же період.
На підставі цієї формули розраховані показники швидкості обігу за даними таблиць по групах товарів:
Отриманий результат свідчить про те, що було поновити і реалізувати середній запас товарів за хлібобулочним товарах, щоб отримати суму товарообороту 215,9 тис. рублів.
Період протягом, якого товари знаходяться в сфері обігу і є час товарного обігу.
Час товарного обігу розраховується за формулою:
В = ТЗ
:
Т / Про
=
ТЗ * Т
, (3.3)
Т
Т / Про
Де В - час товарного обігу в днях;
Т - число днів у даному періоді.
Між двома показниками товарооборачиваемости є зворотна залежність. Якщо зростає швидкість товарообігу, то час звернення знижується, і, навпаки, якщо скорочується кількість оборотів, то тривалість одного обороту зростає.
Зіставляючи формули розрахунку швидкості і часу товарного обігу, легко встановити, що твори цих показників дорівнює кількості днів досліджуваного періоду, тобто
З * В =
Т / Про
*
ТЗ * Т
= Т
ТЗ
Т / Про
(3.4)

Звідси час обігу товарів в днях і швидкість обігу в кількості оборотів можна визначити відносинами:
В =
Т
; С =
Т
З
У
(3.5)

Таблиця 3.3
Порівняльна характеристика показників
Групи товарів
Товарообіг, тис. руб.
Динаміка
Середні товарні запаси, тис. руб.
Динаміка
Швидкість товарного обігу, раз
Динаміка
Час товарного обігу, дні
Динаміка
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
Хлібобулочні
492,845
504,433
11,588
0,7
0,6
-0,1
704,06
840,72
136,66
0,52
0,43
-0,09
Кондитерські
528,049
540,464
12,415
1
0,9
-0,1
528,05
600,52
72,47
0,69
0,61
-0,08
Бакалійні
598,455
612,526
14,071
2
1,9
-0,1
299,23
322,38
23,15
1,22
1,13
-0,09
Молочні та жирові
704,065
720,619
16,554
0,7
0,6
-0,1
1005,81
1201,03
195,22
0,36
0,30
-0,06
М'ясні
668,862
684,588
15,726
0,3
0,3
0
2229,54
2281,96
52,42
0,16
0,16
0,00
Безалкогольні
422,439
432,371
9,932
0,4
0,3
-0,1
1056,10
1441,24
385,14
0,35
0,25
-0,10
Консерви
105,61
108,093
2,483
0,7
0,9
0,2
150,87
120,10
-30,77
2,42
3,04
0,62
Разом
3520,324
3603,093
82,769
-5,2
606,95
6005,16
5398,21
0,6
0,06
-0,54
Як видно з таблиці 3.3:
- Товарообіг за хлібобулочних виробів зріс на 11,588 тис. руб., Кондитерськими - на 12,415 тис. руб., По бакалійним - на 14,071 тис. руб., По молочних і жировим - на 16,554 тис. руб., По м'ясних - на 15,726 тис. руб., по безалкогольним - на 9,932 тис. руб., по консервам - на 2,483 тис. руб.
- Середні товарні запаси за хлібобулочним виробам впали на 0,1 тис. руб., Кондитерськими, бакалійним, молочним і жировим - також на 0,1 тис. руб., По м'ясних - не змінилися, за безалкогольним - впали на 0,1 тис. руб., по консервам - зросли на 0,2 тис. руб.
- Швидкість товарного обігу виросла в хлібобулочних виробів - на 136,66, кондитерськими - на 72,47, за бакалійним - на 23,15, за жировим і молочним - на 195,22, по м'ясних - на 52,42., По безалкогольним - на 385,14, по консервам - впали на 30,77, в цілому - на 5398,21
- Час товарного обігу за хлібобулочним - впало на 0,09, по кондитерським - на 0,08, за бакалійним - на 0,09, по молочних - на 0,06, за безалкогольним - на 0,1, за консервам - зросли на 0,62, в цілому - впали на 0,54.
Також важливим відносним показником, що застосовується при аналізі є, рівень товарних запасів, який вимірюється в днях товарообігу за такою формулою:
Ут.з. =
ТЗ
, Або (3.6)
Т / ОС одн
Ут.з. =
ТЗ * Д
Т / ПРО
(3.7)
Де Ут.з. - Рівень товарних запасів в днях товарообігу;
ТЗ - товарний запас на кінець аналізованого періоду (грн.);
Т / Ободниє - одноденний товарообіг за аналізований період (грн.);
Т / Про - обсяг товарообігу за аналізований період (грн.);
Т - кількість днів в аналізованому періоді.
Рівень товарних запасів характеризує забезпеченість торгового підприємства запасами на певну дату і показує, на яке число днів торгівлі (при сформованому товарообігу) вистачає цього запасу. Аналіз рівня товарних запасів відображено у таблиці 3.4.
Як видно з таблиці 3.4:
- Рівень товарних запасів в 2004 році за хлібобулочним виробам впав на 8,43
- По кондитерським - впав на 8,34
- По бакалійним - на 8,76
- По молочних і жировим - на 5,9
- По м'ясних - на 0,38
- Безалкогольним - на 9,24
- Консервам - виріс на 61,98
- У цілому - впав на 54,06
Таблиця 3.4
Аналіз рівня товарних запасів
Групи товарів
Товарообіг, тис. руб.
Середні товарні запаси, тис. руб.
Рівень товарних запасів,%
Динаміка рівня,%
2003
2004
2003
2004
2003
2004
Хлібобулочні
492,845
504,433
0,7
0,6
51,84
43,42
-8,43
Кондитерські
528,049
540,464
1
0,9
69,12
60,78
-8,34
Бакалійні
598,455
612,526
2
1,9
121,98
113,22
-8,76
Молочні та жирові
704,065
720,619
0,7
0,6
36,29
30,39
-5,90
М'ясні
668,862
684,588
0,3
0,3
16,37
16,00
-0,38
Безалкогольні
422,439
432,371
0,4
0,3
34,56
25,33
-9,24
Консерви
105,61
108,093
0,7
0,9
241,93
303,91
61,98
Разом
3520,324
3603,093
5,8
5,5
60,14
6,08
-54,06
Класифікація запасів за товарними групами дозволяє охарактеризувати їх склад, служить основою для аналізу ступеня забезпечення ними товарообігу.
З продовольчих товарів магазину «Кінескоп» виділені товарні групи: хлібобулочні товари, кондитерські товари, бакалійні товари, молочні і жирові товари, м'ясні товари, безалкогольні товари, алкогольні товари, консерви м'ясні, рибні, овочеві. Майже всі товари призначені для потреб поточної реалізації в найближчому періоді, вони постійно оновлюються регулярно, поповнюються і витрачаються.

3.2. Діагностика запасів підприємства методами кореляційно-регресійного аналізу

У рамках цього пункту проводимо кореляційно-регресійний аналіз стосовно до ТОВ «Кінескоп» на прикладі товару - булочки.
Дані про ціну товару і товарних запасів в середньому за добу в одному з географічних сегментів ринку наведено в таблиці 3.5
Таблиця 3.5
Дані про ціну і об'єм проданих товарів у середньому за добу в 2004 році в ТОВ «Кінескоп»
Ціна товару, тис. руб. (Х)
3,00
3,05
3,10
3,15
3,20
3,25
3,30
3,35
3,40
3,45
3,50
Товарні запаси
(У)
48
46
41
39
36
31
27
26
24
26
22
Необхідно:
1) проаналізувати існуючу залежність між товарними запасами та рівнем його ціни;
2) визначити тісноту зв'язку між ціною і товарними запасами.
На підставі даних таблиці графічно зобразимо залежність товарних запасів і ціною товару на малюнку 3.1.
\ S
Рис. 3.1. Графічна взаємозв'язок між ціною товару і товарними запасами
Малюнок 3.1 показує, що для залежності між ціною продажу товару і об'ємами продажу може бути використано рівняння прямої лінії:
у (х) = а 0 + а 1 х, (3.8)
Для розрахунку значень а 0 і а 1 складемо допоміжну таблицю 3.6
Таблиця 3.6
Допоміжна таблиця для розрахунку значень а 0 і а 1
№ п / п
Ціна одиниці товару, тис. руб. (Х)
Товарні запаси
(У)
ху
х 2
у 2
у (х)
1
3,0
48
144
9
2304
47,5
2
3,05
46
140
9,3
2116
44,1
3
3,1
41
127
9,6
1681
40,7
4
3,15
39
123
9,9
1521
37,3
5
3,2
36
115
10,2
1296
33,9
6
3,25
31
101
1,5
961
30,5
7
3,3
27
89,1
10,8
729
27,1
8
3,35
26
87,1
11,2
676
23,7
9
3,4
24
81,6
11,5
576
20,3
10
3,45
26
89,7
11,9
676
16,9
11
3,5
22
77
12.2
484
13,5
разом
35,75
366
1175
116,4
13020
середнє
3,25
30,5
-
2304
Значення коефіцієнта а 1 визначається за формулою (3.9):
, (3.9)
Використовуючи дані таблиці 3.6, визначаємо:
а 1 = (11 * 1175 - 35,75 * 366): (11 * 116,4 - 35,75 * 35,75) = (12925 - 13084,5): (1280,4 - 1278,06) = - 159,5: 2,34 = -68
Разом: а 1 = - 68
Це число показує теоретичну величину падіння товарних запасів при збільшенні ціни на одиницю вартості.
Тоді коефіцієнт а 0 можна для середніх значень можна визначити за формулою (3.10):
, (3.10)
Використовуючи дані таблиці 3.6, розраховуємо:
а 0 = 30,5 - (-68) * 3,25 = 251,5 од.
Це число показує теоретично можливий обсяг товарних запасів при мінімальній ціні.
Тоді теоретичне рівняння залежності товарних запасів від ціни прийме вигляд:

Розрахунок значень у (х) наведено в таблиці 3.6 у графі 7
Тобто теоретична залежність між товарними запасами і ціною товару прийме вигляд:

Тіснота зв'язку між показниками ціни та обсягу продажів розраховується за формулою (3.11):
, (3.11)
У нашому прикладі r = (11 * 1175-35,75 * 366): ( = - 159,5: 149, 1 = - 1,07
Так як значення r близько до - 1, отже, зв'язок між ціною і товарними запасами сильна.
Однак у процесі аналізу важливе значення має не тільки аналіз показників за минулі періоди, а й планування показників на майбутній рік. У рамках наступного розділу представлені основи планування показників діяльності підприємства на плановий 2006 рік.

3.3. Планування показників діяльності ТОВ «Кінескоп» на 2005 рік

Розглянемо методику планування товарних запасів на майбутній плановий рік (2005).
Таблиця 3.7
План товарообігу і товарних запасів ТОВ «Кінескоп» на 2005 рік

П про до а із а т е л і
Сума
тис. руб.
1.
План роздрібного товарообігу на 2005 рік
4035,5
2.
Товарні запаси в роздрібній мережі на 1 січня 2005
У тому числі: запаси сезонного зберігання
товари в дорозі, враховані з бухгалтерського балансу
знижка на залишок товарів за балансом = 6%
298,6
35,3
11,0
3.
Норматив запасів поточного зберігання на 2005 рік: у сумі
в днях
262,5
105
План роздрібного товарообігу: на 2005 рік:
Т2005 = Т 2004 * До
Де К - коефіцієнт приросту товарообігу на плановий рік, визначається виходячи з фактичних даних за попередні періоди:
Т2004 - товарообіг у 2004 році, тис. руб.
Т2005 = 3603,093 * 1,12 = 4035,5 (тис. крб.)
Тоді одноденний плановий кредитується оборот буде дорівнює:
4035,5
Тпл = ---- = 11,1 (тис. крб. (3.12)
365
Потім товари в дорозі перерахуємо у роздрібні ціни. Для цього по заданої торгової знижку у відсотках перелічив накидку:
6% * 100%
------- = 6,4%
100% - 6%
Отже, товарних запасів в дорозі в роздрібних цінах становитимуть:
11,0 * 106,4%
------- = 11,7 тис. руб.
100%
Далі визначаємо запаси поточного зберігання:
ΣЗ1 = 298,6 - 35,3 + 11,7 = 275,0 тис. руб.
Отже, товарні запаси в днях товарообігу складуть:
275,0
ЗД = ---- = 110 днів
2,5
тобто На 110 днів торгівлі планового 2005 вистачить наявних запасів товарів.
Далі запаси поточного зберігання зіставляються з нормативом:
275 - 262,5 = +12,5 тис. руб.
110 - 105 = +5 днів.
Таким чином, поточні товарні запаси ТОВ «Кінескоп» перевищують норматив на 12,5 тис. руб. або на 5 днів. Відхилення запасів від нормативу в днях можна було визначити також діленням суми відхилення запасів на плановий одноденний товарообіг:

Висновок

У ході виконання роботи була досягнута її основна мета і вирішені всі завдання, поставлені у вступі. У висновку зробимо кілька загальних висновків по роботі.
На рівні фірм запаси відносяться до числа об'єктів, що вимагають великих капіталовкладень, і тому представляють собою один з факторів, що визначають політику підприємства і які впливають на рівень логістичного обслуговування в цілому. Проте багато фірм не приділяють йому належної уваги і постійно недооцінюють свої майбутні потреби в наявних запасах. У результаті цього фірми звичайно зіштовхуються з тим, що їм доводиться вкладати в запаси більший капітал, ніж передбачалося.
Об'єктивна необхідність утворення запасів пов'язана з характером процесів виробництва та відтворення. Основною причиною утворення запасів є розбіжність у просторі і в часі виробництва і споживання матеріальних ресурсів.
Головна мета підприємства полягає в отриманні доходів від торгово-закупівельної діяльності, спрямованих на вирішення соціально-економічних інтересів трудового колективу, а також на надання матеріальної допомоги інвалідам та інші благодійні акції.
У рамках роботи дослідження проводилося на прикладі ТОВ «Кінескоп».
Основним видом діяльності ТОВ «Кінескоп» є виробництва і торгівля безалкогольними напоями, торгівля продовольчими продуктами, крім того, підприємство здійснює роздрібну торгівлю і продаж товарів дрібним оптом зі складу.
Метою діяльності ТОВ «Кінескоп» є здійснення комерційної, посередницької, закупівельної діяльності, торгівлі товарами народного споживання, в тому числі ліцензійними, створення мережі магазинів оптової, роздрібної та іншої торгівлі цими товарами.
При аналізі товарних запасів ТОВ «Кінескоп» за 2003 - 2004 роки бачимо, що в 2004 році збільшено товарообіг на 33,3 (тис. крб.); Швидкість товарного обігу збільшилася на 8,7 (рази), а час товарного обігу зменшилася на 0,9 (дня), тобто час з моменту надходження товарів до моменту їх реалізації, іншими словами, період часу, за який повністю оновився товарний запас зменшився на 0,9 (дня) і на 8,7 (рази) більше здійснювалася закупівля.
У 2004 році в порівнянні з 2003 роком при збільшенні товарообігу на 33,3 (тис. крб.) Середні товарні запаси зменшилися на 0,3 (тис. крб.) (Незначно).
При аналізі структури товарообігу (таблиця 3) товарооборачиваемости за 2003 рік і за 2004 рік приблизно однакова, значить, підприємство працює стабільно, у нього достатній розмір товарних запасів, що забезпечує нормальний процес товарного обігу.
В якості рекомендації для ТОВ «Кінескоп» виступає рекомендації більш ефективного використання наявних ресурсів підприємства у вигляді переліку в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Комплекс організаційно-технічних заходів, включених в стратегію запобігання банкрутства для ТОВ «Кінескоп»
Розділи і статті
Зміст конкретних заходів
Необоротні активи
Нематеріальні активи
- Скорочення адміністративно-управлінських витрат за рахунок частини фіксованих витрат;
-Ліквідація витрат на НДДКР безперспективною продукції;
Патенти, ліцензії, товарні знаки
-Продаж патентів і ліцензій, прав користування товарним знаком;
-Франшиза;
Основні засоби
-Передача в оренду будівель та обладнання за безперспективним виробництвам;
-Продаж переамортізірованних машин та обладнання;
-Придбання скорочення термінів введення в експлуатацію з освоєння виробництва перспективних видів продукції;
Незавершене будівництво
-Продаж об'єктів незавершеного будівництва;
Довгострокові
Продовження таблиці 3.8
фінансові вкладення
- Відмова від нових довгострокових фінансових вкладень;
Оборотні активи
Сировина, матеріали та інші цінності
-Перегляд норм витрати матеріально-енергетичних ресурсів у діючих виробництвах;
впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій у перспективних виробництвах;
-Уточнення нормативів запасів матеріально-енергетичних ресурсів;
-Поповнення запасів у межах нормативів за перспективними виробництвам;
-Продаж наднормативних запасів матеріалів;
-Розпродаж неліквідів;
Незавершене виробництво
-Впровадження прогресивних систем оперативно-виробничого планування;
-Перегляд норм трудових витрат і тарифів;
-Скорочення чисельності робітників на безперспективних виробництвах;
-Збільшення в межах розрахункових нормативів розмірів незавершеного виробництва з перспективних виробництв;
-Продаж незавершеного виробництва;
Готова продукція і товари для перепродажу
-Скорочення обсягів авансованих платежів;
Витрати майбутніх періодів
-Скорочення та ліквідація простроченої дебіторської заборгованості;
Дебіторська заборгованість
-Ліквідація безнадійних боргів;
-Скорочення термінів торгового кредиту;
-Мінімізація дебіторської заборгованості за рахунок передоплати замовникам за укладеними договорами;
-Освіта дебіторської заборгованості в межах нормативу з перспективних видів продукції;
-Висновок знову оформлюваних договорів на постачання перспективних видів продукції після експертизи платоспроможних замовників;
-Призупинення вкладання коштів у цінні папери інших підприємств;
-Скорочення часу обороту грошових коштів за рахунок інвестування власного виробництва;
Короткострокові фінансові вкладення
Грошові кошти
Збитки
-Аналіз з причин і центрами відповідальності з конкретними заходи щодо ліквідації збитків;
-Встановлення мінімально допустимих обсягів виробництва - порогу рентабельності;
Капітал і резерви
Статутний капітал
- Збільшення розмірів фонду на придбання виробничого обладнання;
-Поповнення запасів власних коштів з перспективних видів продукції;
-Стабілізація розмірів фонду;
Додатковий капітал
Резервний капітал
Фонд накопичення
Фонд соціальної сфери
Цільові фінансування і надходження
- Збільшення прибутку за рахунок ліквідації збиткових виробництв;
-Перепрофілювання збиткових виробництв;
-Розширення виробництва і реалізація перспективної продукції;
-Продаж надлишкового майна;
-Зниження витрат виробництва;
Нерозподілений прибуток звітного року
Довгострокові пасиви
-Залучення довгострокових кредитів;
-Погашення довгострокових кредитів відповідно до умов і термінів договору;
Позикові кошти
Короткострокові пасиви
Позикові кошти
-Залучення довгострокових кредитів за умови забезпечення розрахункових термінів окупності на цілі поповнення запасів оборотних активів з перспективних видів продукції, пільгового торгового кредиту, виплати зарплати;
-Своєчасне погашення заборгованості відповідно до черговості, встановленої законодавством;
Кредити банків
Інші позики
Кредиторська заборгованість
Виручка від реалізації
-Встановлення максимальних обсягів виробництва перспективних видів продукції та забезпечення їх замовлень;
Собівартість
-Зняття з виробництва збитковою, негідно рентабельної неконкурентоспроможної продукції;
-Встановлення обгрунтованих цін з урахуванням еластичності попиту і норми рентабельності;
-Скорочення фіксованих витрат;
-Впровадження конструкцій виробів, що забезпечують економію матеріалів.
Кожне з представлених напрямів дає свої результати. Що стосується рекомендація по сировині і матеріалам, то впровадження запропонованих заходів буде сприяти збільшенню коефіцієнта оборотності товарних запасів:
Коб 2003 = 3520,32: 5,8: 100 = 6,07
Коб 2004 = 3603,09:5,6: 100 = 6,55
Як бачимо впровадження заходів сприяє зростанню коефіцієнта оборотності на 0,48.
Вплив зміни коефіцієнта оборотності на суму товарообігу:
(6,55-6,05) * 5,6 * 100 = 280 (тис. крб.)
Таким чином, впровадження заходів і зростання коефіцієнта оборотності забезпечує приріст товарообігу на 280 тис.руб.

Список літератури

1. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 51303-99 "Торгівля. Терміни та визначення".
2. Методичні рекомендації з обліку й оформлення операцій прийому, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі. Затверджено листом Комітету РФ з торгівлі від 10.07.96 N 1-794/32-5.
3. Постанова Уряду РФ від 1 січня 2002 р. N 1 «Про Класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи» (зі змінами від 9 липня, 8 серпня 2003 р.) / / Збірник законів законодавчих актів про працю. - М.: Офіційне видання, 2003. - 259 с.
4. Правила продажу окремих видів товарів (у ред. Постанов Уряду РФ від 20.10.98 N 1222, від 02.10.99 N 1104, від 06.02.2002 N 81)
5. Наказ Федеральної служби Росії з фінансового оздоровлення та банкрутства від 23.01.2001 р. № 16 «Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства»
6. Додаток 1 до Правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу, затверджене Постановою Уряду від 25 червня 2003 р. № 367 «Про затвердження Правил проведення арбітражним керуючим фінансового аналізу»
7. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Учеб. посіб .- М.: Фінанси і статистика, 2000 .- 456с.
8. Бізнес-планування: Підручник / За ред. В.М. Попова, С.І. Ляпунова. - М.: Справа, 2000. - 672 с.: Іл.
9. Бізнес-планування. Підручник для вузів / В.М. Попов, С.І. Ляпунов, С.Ю. Муртузаліева. - М.: Фінанси і статистика, 2000 - 670 с.
10. Брінк І.Ю. Бізнес-план підприємства. Теорія і практика. / І.Ю. Брінк, Н.А. Савельєва. - Ростов-на-Дону, 2002. - 378 с.
11. Бусигін А.В. Підприємництво: Підручник для вузів. - М.: Іспит, 2001. - 639 с.
12. Бухалков М.І. Внутрішньофірмове планування: Учеб. - М.: Инфра-М.: Инфра-М,, 2000. - 392 с.
13. Вебер М. Комерційне товарознавство: розрахунки від А до Я. - М.: Пріор, 2000. - 345 с.
14. Горемикін В.А. Бізнес-план: Методика розробки. 45 реальних зразків бізнес-планів. / Горемикін В.А., Богомолов А.Ю. - М. Инфра-М,, 2002. - 864 с.
15. Грибалев Н.П. Бізнес-план. Практичний посібник з складання / Грибалев Н.П., Ігнатьєва І.Г. - СПб.: Перспектива, 2001. - 158 с.
16. Грибов В.Д. Основи бізнесу: Навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2002. - 159 с.
17. Грибов В.Д. Основи бізнес-плінорованія: Навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2003. - 209 с.
18. Дашков Л.П. Комерція і технологія торгівлі. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 125 с.
19. Ділове планування: Учеб. посіб / За ред. В.М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 478 з
20. Ділове планування: Учеб. посіб / За ред. В.М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 478 з
21. Ковальов В.В., Ковальов В.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2002. - 352 с.
22. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану предпрития. - 2 вид., Перабо., Доп. - М.: Центр економіка та маркетингу, 2001. - 188 с.
23. Ковальова А.М. Фінанси фірми: Підручник / Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Лави Л.Г.. - М.: Инфра-М, 2001. - 416 с.
24. Кожинов В.Я. Бухгалтерський облік: Прогнозування фінансового результату: Навчально-метод. посіб. - М.: Іспит, 2002. - 319 с.
25. Косов В.В. Бізнес-план: обгрунтування рішень: Навчальний посібник. - М.: Инфра-М, 2000. - 272 с.
26. Наговіцин Л. П. Як управляти товарними запасами. - М.: Економіка, 2003. - 111с.
27. Осипова Л.В., Синяева І.М. Основи комерційної діяльності: Учеб. - 2 вид., Переаб., Доп. - М..: Юнити-Дана, 2000. - 623 с.
28. Памбухчиянц В.К. Комерція і технологія торгівлі. - М.: Инфра-М, 2002. - 456 с.
29. Памбухчиянц В.К. Організація, технологія і проектування торговельних підприємств: Учеб. - М.: ІОЦ Маркетинг, 2000. - 320 с.
30. Панкратов Ф.Г. , Серьогіна Т.К. Комерційна діяльність.: Учеб .- М.: Маркетинг, 2003. - 328 с.
31. Панкратов Ф.Г. Комерційна діяльність: Учеб .- 6 видавництво., Переаб., Доп. - М.: Дашко і К, 2003. - 504 с.
32. Савельєва М.Ю. Економіка організацій (підприємств): Навчально-методичний комплекс. - К.: НГАЕіУ ІУ, 2003. - 200с
33. Синецкий Б.ДЩ. Організація комерційної діяльності. - М.: Фінанси і статіскіка, 2004. - 354 с.
34. Торговельна справа / Під ред. Желєзнова В.В. - М.: Філін, 2000. - 356 с.
35. Економіка торговельного підприємства / Під ред. Жукова А.С. .- М.: Дашков і К, 2000. - 256 с.

Програми

Додаток 1
Генеральний директор
Комерційний відділ
Бухгалтерія
Відділ реалізації
Склади
Відділ закупівель
Продавці
Завідувач складами
Підсобні робітники


Рис. 2.1. Організаційна структура управління ТОВ «Кінескоп»
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
526.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз торговельного підприємства 2
Аналіз торговельного підприємства
Логістика торговельного підприємства
Діяльність торговельного підприємства
Аналіз витрат торговельного підприємства
Роздрібний товарообіг торговельного підприємства
Проектування роздрібного торговельного підприємства
Рекламна політика і стратегія торговельного підприємства
Напрямки посилення конкурентоспроможності торговельного підприємства
© Усі права захищені
написати до нас