Економіка підприємств 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки
та підприємництва
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ
Методичні вказівки для оцінки поточної
успішності студентів економічного факультету
за спеціальностями "Облік і аудит", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Фінанси підприємств", "Економіка підприємств",
"Економічна кібернетика"
Луганськ - 2005
УДК 658 (076)
Наумов Ю.Ф.,
Співак Н.Г., Хуторський П.А., Ружинська І.В., Сірик Л.В., Усенко А.В., Зось-Кіор М. В. Економіка підприємств. Методичні вказівки для оцінки поточної успішності студентів економічного факультету за спеціальностями "Облік і аудит", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Фінанси підприємств", "Економіка підприємств", "Економічна кібернетика". - Луганськ, ЛНАУ, 2005. - 71 с.
Рецензент: завідувач кафедри статистики та економічного аналізу Луганського національного аграрного університету, кандидат економічних наук - А. В. Кочетков.
Дані методичні вказівки є посібником для оцінки поточної успішності та перевірки самостійної роботи студентів щодо базових понять і практичного застосування знань з дисципліни "Економіка підприємств".
Розглянуто та затверджено Методичною комісією економічного факультету Луганського національного аграрного університету, протокол № ___від ________________г.

ЗМІСТ
Введення
Тема 1. Економічекіе ресурси, авансований капітал, їх сутність, значення, і місце в господарській діяльності
Тема 2. Виробничі і фінансові результати діяльності
підприємств
Тема 3. Підприємство як суб'єкт господарювання
Тема 4. Підприємництво, його сутність, значення та завдання розвитку
Тема 5. Земельні ресурси та ефективність їх використання
Тема 6. Персонал та продуктивність праці
Тема 7. Оборотні засоби виробництва, сутність, значення, місце і роль в кругообігу економічних ресурсів
Тема 8. Основні засоби виробництва, сутність, значення і роль в кругообігу виробничих ресурсів. Відтворення основних засобів
Тема 9. Матеріально-речові елементи виробництва та ефективність їх використання
Тема 10. Інтенсивність розвитку аграрних підприємств
Тема 11. Інновації, науково-технічний прогрес, їх значення і економічна ефективність
Тема 12. Інвестиції, їх сутність, значення в розширеному відтворенні і економічна ефективність
Тема 13. Витрати виробництва, собівартість продукції, робіт, послуг
і методика їх визначення
Тема 14. Ціни, ціноутворення на продукцію сільського господарства

Тема 15. Інтегральна ефективність виробництва та основні

напрями її підвищення

Тема 16. Конкурентоспроможність, якість продукції та основні напрями підвищення конкурентоспроможності

Тема 17. Економічна оцінка підприємства як суб'єкта ринку
Тема 18. Спеціалізація і галузева структура підприємств
Тема 19. Концентрація виробництва та диверсифікація в підприємстві
Тема 20. Банкрутство підприємства, його діагностика та етапи проходження

ВСТУП
Вивчення дисципліни "Економіка підприємств" зі спеціальностей економічного факультету відбувається в умовах коли більше 50% досліджуваного матеріалу студенти повинні освоїти шляхом позааудиторної самостійного вивчення теоретичного матеріалу, вирішення економічних завдань, виконання практичних занять. Естетственно в цих умовах важливим моментом в освоєнні дисципліни "Економіка підприємств" є повсякденний контроль освоєння дисципліни самим студентом, а також оперативний, поточний, підсумковий контроль знань студента викладачами кафедри.
Для здійснення такого контролю та розроблено тести з усіх вузлових питань курсу "Економіки підприємств" в розділі основних тем і у відповідності з типовими робочими програмами.

Тема 1: "Економічекіе ресурси, авансований капітал, їх сутність, значення і місце у господарській діяльності"
1.Що входить у поняття "фактори виробництва"?
а) продуктивність праці та рентабельність виробництва;
б) основні і оборотні фонди підприємства;
в) земля, праця, капітал;
г) спадщину, нерухомість, підприємництво;
д) кваліфікація кадрів і обладнання
2. Класифікація ресурсів з використанням процесного підходу передбачає їх поділ на:
а) економічні та неекономічні ресурси;
б) довгострокові і короткострокові ресурси;
в) ресурси засобів і предметів праці, трудові та інформаційні ресурси;
г) матеріальні і нематеріальні ресурси.
3. Ресурси як активи бухгалтерського балансу поділяються на три групи:
а) засоби і предмети праці;
б) необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;
в) оборотні та необоротні активи;
г) оборотні та необоротні активи, витрати і доходи майбутніх періодів.
4. Джерела формування ресурсів як пасиви бухгалтерського балансу діляться на такі групи:
а) статутний капітал, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання;
б) власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів;
в) власний капітал, нерозподілений прибуток, забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання;
г) власний капітал, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів.
5. Підсумок розділу активу балансу "Необоротні активи" включає:
а) первинну вартість нематеріальних активів, незавершене будівництво, первісну вартість основних засобів, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;
б) залишкову вартість нематеріальних активів, незавершене будівництво, залишкову вартість основних засобів, фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;
в) залишкову вартість нематеріальних активів, незавершене виробництво, залишкову вартість основних засобів, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи;
г) залишкову вартість нематеріальних активів та основних засобів, незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.
6. Визначте показники балансу, які характеризують джерела власних коштів (3 шт.):
а) нерозподілений прибуток;
б) готова продукція;
в) статутний капітал;
г) резервний капітал;
д) нематеріальні активи;
е) довгострокові позики;
ж) фонди нагромадження;
з) товари відвантажені.
7. В активі балансу відображені:
а) сукупність джерел господарських засобів;
б) сукупність засобів підприємства;
в) склад господарських засобів;
г) зобов'язання і борги підприємства.
8. Актив балансу підприємства:
а) може бути більше пасиву;
б) може бути менше пасиву;
в) знаходиться в будь-яких відносинах з пасивом;
г) завжди дорівнює пасиву.
9. Кожен господарський факт:
а) змінює або склад, або джерела, або склад і джерела коштів одночасно;
б) змінює рахунки бухгалтерського обліку;
в) змінює облікову політику підприємства;
г) ранжирується і по мірі важливості вноситься до журналу в хронологічному порядку.
10. З наведеного переліку елементів виберіть зобов'язання підприємства:
а) необоротні активи підприємства
б) статутний капітал підприємства
в) заборгованість підприємства з оплати праці
г) отриманий підприємством короткостроковий кредит
д) правильні б) і г)
е) правильні в) і г)
11. В активі балансу відображається:
а) склад працівників підприємства
б) склад і структура джерел формування майна
в) склад і структура майна підприємства
г) величина заборгованості підприємства перед іншими юридичними та фізичними особами
12. У пасиві балансу відображається:
а) склад та структура майна підприємства
б) склад і структура джерел формування
в) склад витрат підприємства
г) вартість придбаних підприємством цінних паперів
Правильні відповіді:
1-в
3-б
5-б
7-б
9-а
11-в
2-в
4-б
6-а, в, г
8-г
10-е
12-б

Тема 2: "Виробничі і фінансові результати діяльності підприємства"

1. Потреба - це ...
а) потреба, потреба в чому-небудь, що вимагає задоволення
б) відсутність, яка прийняла певну специфічну форму відповідно до рівня розвитку окремого, конкретного людини і суспільства, в якому він живе
в) ті товари та послуги, які люди хотіли б мати, якби за них не треба було платити, або на покупку яких вистачило б грошей
2. Прибуток дорівнює ...
а) виручка мінус податки і амортизація
б) виручка мінус заробітна плата
в) актив мінус пасив
г) доходи мінус витрати
3. Валова продукція - це:
а) величина товарної продукції і зміна залишків незавершеного виробництва
б) вартість всієї продукції підприємства незалежно від ступеня її готовності
в) продукція, яка оплачена споживачами
г) вся продукція, яка підлягає перевірці у відділі контролю
4. Валовий прибуток підприємства - це:
а) виручка від реалізації продукції
б) вартість товарної продукції
в) вартість товарної продукції, зменшена на витрати на заробітну плату і цехові витрати
г) чистий дохід від реалізації продукції, зменшений на виробничу собівартість реалізованої продукції
5. Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку:
а) сплата податку на прибуток
б) виплата дивідендів
в) створення резервного капіталу (фонду)
г) виплати засновникам підприємства
д) правильні б, в, г
е) правильні в, г, д
6. До операційної діяльності підприємства відносяться (2 шт.):
а) залучення підприємством довгострокових кредитів
б) здійснення капітальних вкладень в будівництво фірмового магазину підприємства
в) виготовлення продукції в цеху підприємства
г) маркетингові дослідження ринку
7. До інвестиційної діяльності підприємства відносять:
а) утримання житлового фонду підприємства
б) нарахування заробітної плати працівникам підприємства
в) повернення підприємством банківського кредиту
г) придбання цінних паперів фінансового ринку
8.К фінансової діяльності підприємства відносять:
а) отримання короткострокової позики
б) відпуск сировини у виробництво
в) придбання казначейських зобов'язань
г) дооцінку запасів товарно-матеріальних цінностей
9.Укажите джерела отримання прибутку підприємствами (2 шт.):
а) монопольне становище підприємства на ринку з виробництва тієї чи іншої продукції;
б) активізація виробничої діяльності підприємства;
в) стабільний випуск апробованої продукції;
г) підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок інноваційної діяльності;
д) збереження виробництва за давно освоєним технологіям.
10.Определіть показники, які безпосередньо впливають на зростання прибутковості виробництва:
а) скорочення виробничих витрат;
б) зростання витрат праці;
в) підвищення рівня механізації виробничих процесів;
г) стабільний випуск продукції;
д) всі відповіді правильні.
11.Які витрати виробництва потрібно виключити з виручки від реалізації продукції, щоб визначити бухгалтерський прибуток?
а) куплене сировину;
б) матеріали власного виробництва;
в) витрати на придбання поливних матеріалів;
г) правильні а) і б);
д) правильні а) і в).
12. До операційної діяльності підприємства відносяться:
а) придбання акцій
б) придбання сировини
в) погашення кредиту
г) придбання обладнання
13. Оцінка вартості товарної продукції проводиться за:
а) оптовими цінами
б) роздрібними цінами
в) оптовим чи роздрібним цінами в залежності від ринкової ситуації
14. Товарна продукція планується:
а) без урахування вартості продукції, напівфабрикатів для власних потреб
б) з урахуванням вартості готової продукції, напівфабрикатів для власних потреб
в) усе залежить від особливостей конкретного підприємства
15. Для розрахунку обсягу валової продукції не треба знати:
а) обсяг товарної продукції
б) зміна залишків готової продукції на складі
в) зміна обсягів незавершеного виробництва
г) зміна обсягів випуску продукції внутрішньозаводського споживання (інструмент, оснащення, запчастини)
16. На підприємствах з незначною тривалістю виробничого циклу:
а) показники товарної і валової продукції практично тотожні
б) валова продукція підприємства значно більше товарної
в) товарна продукція підприємства значно більше валової
г) між наведеними показниками не існує прямого зв'язку
17. Валовий оборот підприємства характеризує обсяг валової продукції
а) для використання в межах підприємства
б) для використання поза межами підприємства
в) незалежно від того, де вона буде використана: чи в гпределах підприємства або поза ними
18. Чиста продукція - це:
а) вновьсозданая підприємством вартість
б) продукція, що виготовлена ​​тільки з матеріалів і напівфабрикатів цього підприємства
в) продукція, яка виготовлена ​​без виробничої кооперації з іншими підприємствами
г) продукція, що виготовлена ​​понад державне замовлення
19. До складу чистої продукції не входить:
а) вартість сировини
б) вартість матеріалів
в) вартість електроенергії
г) сума амортизаційних відрахувань
д) все перераховане
20. Реалізована продукція не включає:
а) товарну продукцію
б) зміна обсягу незавершеного виробництва
в) зміна залишків готової продукції на складі
г) зміна обсягу відвантаженої, але неоплаченої продукції
21. До звичайної діяльності виробничого підприємства належать (4 шт.):
а) виробнича діяльність і діяльність по збуту
б) операційна діяльність
в) страхова діяльність
г) фінансова діяльність
д) посередницька діяльність
е) інвестиційна діяльність
22. Фінансові ресурси підприємства - це:
а) кошти на поточних рахунках підприємства
б) нерозподілений прибуток підприємства
в) банківський кредит
г) усі види засобів і грошових фондів
23. До власних фінансових ресурсів підприємства відносяться (3 шт.):
а) прибуток
б) амортизаційні відрахування
в) стійкі пасиви
г) випуск акцій підприємством
д) продаж облігацій
24. Зовнішнє фінансування підприємства передбачає:
а) формування власних фінансових ресурсів підприємства
б) формування позикових коштів підприємства
в) формування власних і позикових фінансових ресурсів підприємства
25. Операціоннвий лізинг передбачає:
а) обов'язкову передачу права власності на об'єкт лізингу лізингоодержувачу
б) повернення об'єкта лізингу лізингодавцю
в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів
г) викуп лізингоодержувачем об'єкта лізингу за залишковою вартістю
26. Дохід підприємства означає:
а) суму коштів на поточних рахунках підприємства
б) суму коштів, отриманих підприємством у визначеному періоді
в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів
г) збільшення економічних вигод у вигляді зменшення зобов'язань підприємства
27. До доходів від операційної діяльності підприємства відносяться:
а) доходи від реалізації продукції
б) доходи від реалізації матеріальних активів
в) доходи від фінансового лізингу
г) доходи від операційного лізингу
28. Доходами від надзвичайної діяльності є:
а) державні бюджетні субсидії
б) доходи від реалізації інвестиційних проектів
в) доходи від випуску експериментальної продукції
г) відшкодування збитків від надзвичайних подій
29. Прибуток характеризує:
а) виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємством
б) чистий дохід підприємства
в) частину доходу, що залишилася після відшкодування витрат діяльності
г) грошові надходження підприємства за певний період
30. Розрахунок операційної прибутку виконують з урахуванням:
а) виробничих витрат
б) невиробничих витрат
в) повних витрат
г) постійних витрат
б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного збору
в) від реалізації виготовленої підприємством продукції
г) всі відповіді правильні
6. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать доходи від:
а) реалізації нематеріальних активів
б) пайової участі в діяльності спільних підприємств
в) реалізації наднормативних товарно-матеріальних цінностей
г) всі відповіді правильні
7. Дохід, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є доходом від:
а) реалізації продукції, робіт, послуг
б) реалізації матеріальних цінностей та майна
в) позареалізаційних операцій
г) всі відповіді неправильні
8. Прибуток - це:
а) виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат
б) частину виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність
в) виручка від підприємницької діяльності
г) дохід підприємства
9. Прибуток як основний результативний показник діяльності підприємства характеризує:
а) винагорода за підприємницьку діяльність
б) розмір монопольного доходу
в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу підприємства
г) дохід, який виходить за сприятливих умов функціонування
10. Основною умовою отримання підприємством певної суми прибутку є:
а) перевищення доходів над витратами
б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі
в) задоволення попиту
г) всі відповіді неправильні
11. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину:
а) процентів за довгострокові кредити
б) податку на прибуток
в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку з надзвичайного прибутку
г) витрат на виконання позареалізаційних операцій
12. Прибуток від операційної діяльності - це:
а) виручка від реалізації продукції
б) грошовий вираз вартості товару
в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) і його повною собівартістю
г) чистий прибуток підприємства
13. З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно (при умовах конкуренції):
а) підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити собівартість
б) підвищувати якість продукції і ціни на неї
в) застосовувати нові технології виробництва продукції
г) правильно "а" і "б"
д) правильно "а" і "в"
е) всі відповіді правильні
14. Назвіть показники оцінки ефективності реальних інвестицій:
а) коефіцієнт ефективності, термін окупності
б) чиста приведена прибуток, індекс прибутковості, термін окупності - внутрішня норма прибутковості
в) рівень рентабельності
15. Оцінка рентабельності оборотних коштів визначається відношенням:
а) прибутку до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) х 100%
б) матеріальних витрат до загальної величини витрат на виробництво х 100%
в) прибутку до оподаткування до середньорічної вартості оборотних коштів х 100%
16. Оцінка фондовіддачі оборотних коштів визначається відношенням:
а) витрат на виробництво до виробничих запасів
б) вартості валової продукції в порівнянних цінах до середньої вартості оборотних коштів за період
в) балансового прибутку до середньої вартості оборотних коштів за період
17. Оцінка оборотності оборотних коштів визначається відношенням:
а) нерозподіленого прибутку до витрат на виробництво
б) балансового прибутку до матеріальних затрат
в) виручки від реалізації (товарів, робот, послуг) до середньорічної вартості оборотних коштів за період
18. Оцінка оборотності власного капіталу визначається відношенням:
а) виручки від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) до середньої за період величині джерел власних коштів підприємства по балансу
б) балансового прибутку до середньої за період величини оборотних коштів
в) виручки від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) до середньої за період величини оборотних коштів
19. Оцінка забезпечення поточної діяльності підприємства власними оборотними засобом визначається відношенням:
а) власних оборотних коштів до короткострокових зобов'язань
б) власних оборотних коштів до величини обігових коштів
в) власних оборотних коштів до виробничих запасів
Правильні відповіді:
1-г
2-в
3-а
4-г
5-б
6-б
7-в
8-б
9-В
10-а
11-в
12-в
Тринадцятий
14-б
15-в
16-в
17-в
18-а
19-а
-

Тема 18: "Спеціалізація і галузева структура підприємств"

1. Спеціалізація - це:
а) поділ праці в суспільстві з видовою ознакою
б) форма тривалих виробничих зв'язків між різними галузями
в) розподіл ресурсів між галузями
2. Назвіть з перерахованих не основну форму спеціалізації виробництва:
а) предметна
б) подетальная
в) стадийная
3. Предметна спеціалізація - це:
а) спеціалізація на виготовлення окремих видів продукції кінцевого споживання
б) спеціалізація на виконанні окремих операцій, стадій технологічного процесу
в) спеціалізація на виробництві окремих частин, деталей готового продукту
4. Суспільний поділ праці передбачає:
а) поділ праці на підприємстві
б) поділ праці між підприємствами
в) поділ суспільного виробництва на галузі народного господарства
5. Часткове поділ праці передбачає:
а) поділ праці між підприємствами
б) поділ праці між галузями промисловості
в) поділ суспільного виробництва на галузі народного господарства
6. Одиничний поділ праці передбачає такі види поділу праці:
а) у середині підприємства
б) між отрслямі народного господарства
в) між підприємствами певній галузі
7. Галузь народного господарства - це сукупність підприємств, які характеризуються:
а) однорідністю сировини, що споживається
б) загальним організаційним типом виробництва
в) однаковими умовами постачання і збуту
8. Галузева структура народного господарства характеризується:
а) співвідношенням між окремими галузями народного господарства
б) складом галузей, їх кількісним співвідношенням і взаємозв'язками між ними
в) диференціацією народного господарства на галузі
9. Галузева структура народного господарства визначається за такими показниками:
а) кількістю самостійних галузей і часткою кожної з них у загальному обсязі промислового виробництва
б) часткою основних фондів
в) темпами зростання питомої ваги галузі
10. Фактори, які визначають галузеву структуру:
а) науково-технічний прогрес
б) розвиток структури суспільного виробництва
в) структурні зміни в основних виробничих фондах
11. Показники галузевої структури за часом:
а) статичні
б) динамічні
в) стабільні
12. Питома вага галузі не визначається щодо:
а) обсягом випуску продукції
б) чисельністю працюючих
в) кількістю використаних матеріальних ресурсів
13. Показником рівня спеціалізації є:
а) частка основної продукції в загальному обсязі продукції підприємства
б) частка спеціалізованих кадрів у їхній загальній чисельності
в) кількість груп і конструктивно-технологічних однорідних типів виробів, виготовлення в галузі на підприємстві
14. Економічна ефективність спеціалізації і кооперераціія визначається за формулою:
а) Е р
К 2 - К 1
б) З 1 + Т 1 + Е н х К 1;
в) З 1 + Е н х К 2;
С1 - собівартість одиниці продукції при неспеціалізованою виробництві;
Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,15);
К1, К2 - питомі капітальні вкладення у випуск продукції відповідно у неспеціалізованими та спеціалізованому виробництві;
Т1 - транспортні витрати на випуск і доставку продукції при неспеціалізованою виробництві;
Ер - річний економічний ефект від спеціалізації (кооперації).
15. Вкажіть правильну відповідь:
а) кооперація виробництва є основою спеціалізації
б) спеціалізація виробництва є основою його кооперації
в) зв'язку між ними немає
Правильні відповіді:
1 - а
4 - у
7 - а
10 - а
13 - а
2 - у
5 - б
8 - а
11 - б
14 - а
3 - а
6 - а
9 - у
12 - у
15 - б

Тема 19: "Концентрація виробництва та диверсифікація підприємств"

1. Концентрація виробництва - це:
а) зосередження випуску продукції на великих підприємствах
б) централізація виробництва (об'єднання дрібних підприємств у великі)
в) зростання частки великих підприємств
2. Як основні показники розміру підприємства використовуються:
а) обсяги сировини, які обробляються
б) середньорічна вартість основних виробничих фондів на одне підприємство
в) частка випуску продукції великими підприємствами в загальному галузевому обсязі випуску
3. Основними видами концентрації виробництва є:
а) зосередження випуску однорідної продукції на спеціалізованих підприємствах
б) збільшення розмірів підприємства шляхом розширення за рахунок прибутку
в) створення територіально-виробничих комплексів
4. Яким критерієм можна керувати при визначенні масштабів будівництва підприємств?
а) максимального випуску товарів
б) оптимальності
в) присвоєння максимального прибутку
5. Які підприємства є оптимальними за розміром?
а) це найменші за розмірами підприємства
б) це підприємства таких розмірів, за якими створюються найбільш прийнятні умови для використання досягнень науки, техніки при мінімальних витратах
в) це підприємства, які приносять максимальний прибуток
6. У чому полягає велика привабливість придбання акцій в порівнянні із внесками в ощадні банки?
а) акції забезпечують більш високий дохід, аналогічних засобів, вкладених у банк
б) куплені акції гарантовані від знецінення
в) придбання певної кількості акцій дає можливість стати співвласником акціонерної компанії
7. Які позитивні риси малих підприємств?
а) можливість швидкого впровадження нових ідей, нових зразків продукції
б) малі підприємства не так часто стають банкрутами, як великі
в) для малих підприємств характерна гнучкість і мобільність в управлінні та організації виробництва
8. Назвіть критерії, за якими в Україні підприємства відносять до маленьких:
а) форма власності
б) чисельність працюючих
в) характер діяльності
9. Комбінування (диверсифікація) підприємства - це:
а) об'єднання в одному підприємстві різногалузевих виробництв
б) об'єднання в межах одного підприємства різних виробництв
в) управління різними областями виробництва (послуг) одним органом
10. Рівень комбінування не визначається такими показниками:
а) кількістю підприємств, які кооперуються
б) часткою товарної продукції, яка випускається комбінатом, в загальногалузевий сумі випуску
в) часткою сировини і напівфабрикатів, які переробляються в місці їх випуску
11. Комбінування виробництва може здійснюватися на базі:
а) зниження собівартості продукції та підвищення рентабельності
б) забезпечення комплексного використання сировини
в) підвищення якості продукції
12. Річний економічний ефект від підвищення рівня комбінування визначається за формулою:
а) Е р
К 2 - К 1
б) З 1 + Е н К;
в) [(З 1 + Е н К 1) - (С 2 + Е н К 2)] N 2, де
С1, С2 - собівартість одиниці продукції відповідно при некомбінірованном і комбінованому виробництві;
К1, К2 - питомі капіталовкладеннч у випуск продукції відповідно при некомбінірованном і комбінованому виробництві;
Ер - річний економічний ефект від комбінування;
Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,15);
N2 - річний обсяг випуску продукції при комбінованому виробництві;
13. До типових форм комбінування на основі комплексного використання сировини відносять комбінат:
а) текстильний
б) м'ясопереробний
в) деревообробний
14. До комбінуванню на основі відходів відносять комбінат:
а) текстильний
б) м'ясопереробний
в) деревообробний
15. До комбінуванню на основі послідовних стадій обробки вихідної сировини належить комбінат:
а) текстильний
б) м'ясопереробний
в) деревообробний
16. Оптимальний розмір підприємства визначається за формулою:
а) С і + Т і + Е н К і → min;
б) [(З 1 + Т 1) - (С 2 + Т 2)] N 2;
в) З 1 + Е н К → min, де
С і, С 1, С 2 - собівартість одиниці продукції відповідно за і-го варіанта розміру підприємства, при неспеціалізованими та спеціалізованому виробництві;
Т і, Т 1, Т 2 - транспортні витрати на доставку одиниці продукції відповідно за і-го варіанта розміру підприємства, при неспеціалізованими та спеціалізованому виробництві;
Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності (Ен = 0,15);
Кі - питомі капітальні вкладення у випуску продукції за і-м варіантом розміру підприємства;
N2 - річний обсяг випуску продукції при комбінованому виробництві.
Правильні відповіді:
1-б
3-б
5-б
7-в
9-а
11-б
13-б
15-а
2-б
4-б
6-в
8-б
10-а
12-в
14-в
16-а
Тема 20: "Банкрутство підприємства, його діагностика та етапи проходження"
1. Основна вимога до підприємств, які підлягають реструктуризації, - це ...
а) підприємство повинно мати складну організаційну структуру
б) продукція підприємства може відповідати поточному платоспроможному попиту
в) кризовий стан підприємства
г) відсутність власних оборотних коштів
2. Реструктуризація включає в себе ...
а) пошук можливості отримання інших джерел доходів
б) зміна бази оподаткування на підприємстві
в) реформу кадрової політики
г) переоформлення юридичних установчих документів
3. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної і фінансової життєдіяльності підприємства, називається ...
а) стратегією реструктуризації підприємства
б) програмою реструктуризації підприємства
в) процедурою реструктуризації підприємства
г) метою реструктуризації підприємства
4. Реструктуризація підприємства може бути спрямована насамперед на ...
а) відновлення конкурентоспроможності підприємства
б) підвищення конкурентоспроможності підприємства
в) вихід підприємства на нові ринки збуту продукції
5. Стратегічна реструктуризація підприємства забезпечує ...
а) оперативне зниження дебіторської заборгованості
б) відновлення конкурентоспроможності продукції
в) вихід підприємства на нові ринки збуту продукції
г) підвищення конкурентоспроможності підприємства
6. Реструктуризація підприємства, пов'язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається ...
а) технічної реструктуризацією
б) економічної реструктуризацією
в) фінансової реструктуризацією
г) управлінської реструктуризацією
7. Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є ...
а) ліквідація підприємства
б) обгрунтування концепції реструктуризації підприємства
в) поглиблений аналіз техніко-економічного та фінансового стану підприємства
г) введення розпорядження майном
8. Проведення реструктуризації підприємства можливе шляхом ...
а) об'єднання підприємств із створенням нової юридичної особи
б) створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств
в) перепрофілювання підприємства
г) виділення окремих структурних підрозділів з створенням нових юридичних осіб
д) всі відповіді правильні
9. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але він має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій та без нього неможлива кооперація і збут на підприємстві, належить до ..
а) об'єктів, які легко реорганізуються
б) об'єктів, які потенційно піддаються реорганізації
в) об'єктів, які важко піддаються реорганізації
г) об'єктів, які підлягають ліквідації
10. Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується ...
а) швидким входженням в нові ринки
б) високою можливістю освоєння нових ринків
в) досить важким освоєнням нових ринків збуту продукції
г) низької можливістю освоєння нових ринків збуту продукції
11. Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальної стратегічної мети ...
а) ліквідуються
б) зберігаються і розвиваються
в) продаються (можливий варіант створення спільного підприємства)
г) зберігаються, із спробою підняти рівень їх конкурентоспроможності
12. Процес фінансового оздоровлення починається з ...
а) виявлення та аналізу причин фінансової кризи
б) визначення цілей санації
в) розробки програми санації
г) реалізації плану санації
д) всі відповіді правильні
13. При проведенні процесу санації в першу чергу необхідно сформувати ...
а) систему санаційних заходів
б) цілі і стратегію санації
в) проект санації
г) бізнес-план санації
14. Система санаційних заходів розробляється на основі ...
а) стратегії санації
б) програми санації
в) бізнес-плану санації
г) реалізації плану санації
15. Система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається ...
а) проектом реструктуризації підприємства
б) стратегією санації
в) бізнес-планом санації
г) програмою санації
16. Питання банкрутства підприємств в Україні регулюються Законом України ...
а) про банкрутство
б) про цінні папери і фондову біржу
в) про підприємства в Україні
г) про власність
17. Якщо прибутковість фірми нижче вартості її капіталу, то ...
а) ця фірма підлягає ліквідації
б) ця фірма є банкрутом
в) це є одним з перших ознак руху до банкрутства даної фірми
г) ця фірма є прибутковою
18. Якщо загальна вартість майна менша від загальної суми зобов'язань боржника, то структура балансу є ...
а) незадовільною
б) задовільною
в) ліквідної
г) високоліквідної
19. Наведені до теперішнього часу потоки виплат кредиторам і акціонерам визначають ...
а) ціну підприємства
б) балансову вартість підприємства
в) величину сукупних активів підприємства
г) величину сукупних зобов'язань
20. Якщо ринкова вартість акціонерної компанії нижче суми зобов'язань кредиторам, то ...
а) акціонерний капітал компанії збільшується
б) акціонерний капітал компанії втрачає вартість
в) платоспроможність акціонерної компанії падає
г) акціонерна компанія є платоспроможною
21. Ліквідація фірми вигідніше її експлуатації, якщо ринкова вартість фірми ...
а) нижче ліквідаційної вартості активів
б) нижче суми зобов'язань кредиторам
в) дорівнює сумі сукупних активів фірми
г) нижче балансової вартості активів фірми
22. Юридична особа, проти якого порушено справу про банкрутство, є ...
а) відповідачем
б) банкрутом
в) боржником
г) правильна відповідь відсутня
23. Банкрут - це юридична особа ...
а) яке не здатне своєчасно задовольнити вимоги кредиторів
б) яке не здатне своєчасно заплатити податки
в) проти якого порушено справу про банкрутство
г) боржник, який знаходиться в процесі ліквідації
24. Зниження купівельної спроможності населення є ...
а) позитивною тенденцією зміни параметрів попиту
б) негативною тенденцією зміни параметрів попиту
в) позитивною зміною в конкурентному середовищі
г) негативним зміною в конкурентному середовищі
25. Модель Альтмана є ...
а) тріфакторной
б) чотіріфакторной
в) п'ятифакторна
г) шестіфакторной
26. Якщо значення "Z рахунку" Альтмана дорівнює 1,95, то ступінь ймовірності банкрутства підприємства ...
а) дуже високий
б) високий
в) можливий
г) дуже низький
27. Реструктуризація - це:
а) процес змін системи менеджменту підприємства
б) поділ великого підприємства на складові частини з метою здійснення інноваційних заходів
в) комплекс реорганізаційних заходів, які мають на меті вихід підприємства з кризи і забезпечення його подальшого розвитку
28. Санаційний аудит проводять з метою:
а) оцінки доцільності реструктуризації підприємства
б) аналізу санаційної спроможності підприємства
в) оцінки доцільності перепрофілювання підприємства
29. Санація підприємства - це:
а) система заходів по оголошенню підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації
б) система заходів щодо запобігання банкрутства підприємства, його фінансового оздоровлення та відновлення платоспроможності
в) комплекс реорганізаційних заходів, метою яких є вихід підприємства з кризи
30. Основними критеріями оцінки ефективності санації є:
а) ліквідність і платоспроможність
б) продуктивність праці
в) прибутковість
г) конкурентні переваги
д) зростання чисельності працівників
31. Діагностику ймовірності банкрутства можна оцінити за допомогою моделі:
а) М. Портера
б) Е. Альтмана
в) Ф. Котлера
32. Ліквідація підприємства це:
а) система заходів з метою запобігання визначення боржника банкрутом
б) припинення діяльності підприємства, визнаного банкрутом
в) здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних та інших заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства
33. Мирова угода - це:
а) домовленість між боржником і кредиторами щодо відстрочки або списання боргів боржника
б) зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно цивільно-правовим договором
в) система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника
34. У процесі банкрутства і ліквідації підприємства створюється:
а) комісія з технічного нагляду
б) ревізійна комісія
в) ліквідаційна комісія
35. До обов'язків ліквідаційної комісії входить:
а) складання ліквідаційного балансу
б) розробка інвестиційного проекту
в) опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом
г) складання бізнес-плану
36. Визнання боржника банкрутом засвідчує про:
а) припинення діяльності підприємства
б) втрати права розпорядження майном
в) необхідність реорганізації підприємства
г) розгляді термінів боргових зобов'язань
37. Ліквідація підприємства вважається завершеною з моменту:
а) скасування державної реєстрації
б) зняття з податкового обліку
в) внесення запису про ліквідацію підприємства до державного реєстру
Правильні відповіді:
1-в
2-а
3-б
4-б
5-г
6-б
7-а
8-д
9-В
10-б
11-б
12-а
13-б
14-а
15-р
16-а
17-г
18-а
19-р
20-б
21-в
22-в
23-р
24-б
25-в
26-б
27-в
28-б
29-б
30-в
31-б
32-б
33-а
34-в
35-а
36-б
37-в
-
-
-
31. Чистий прибуток підприємства означає:
а) різницю між валовим прибутком і невиробничими витратами
б) прибуток від усіх видів діяльності підприємства
в) прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності підприємства після сплати податкових платежів
г) прибуток від звичайної діяльності після оподаткування
32. Показник рентабельності характеризує:
а) прибутковість підприємства
б) платоспроможність підприємства
в) ефективність виробництва
г) фінансову стабільність підприємства
33. Рентабельність одиниці продукції характеризує:
а) ціну одиниці продукції
б) собівартість одиниці продукції
в) прибуток, отриманий від реалізації одиниці продукції
г) прибуток, отриманий на 1 грн. повних витрат, здійснених при виробництві одиниці продукції
34. Рентабельність виробництва характеризує:
а) ефективність виробничих витрат на виробництво продукції
б) ефективність повних витрат підприємства
в) ефективність невиробничих витрат
г) ефективність використання основних і оборотних фондів підприємства
35. Ефективність виробництва характеризує:
а) абсолютний результат діяльності підприємства
б) відносний показник порівняння результатів і витрат діяльності
в) рентабельність виробництва
г) чистий прибуток підприємства
36. Валовий оборот підприємства характеризує:
а) загальний обсяг продукції, яка виготовлена ​​всіма підрозділами підприємства незалежно від призначення
б) обсяг реалізованої продукції і залишків готової продукції на складах підприємства
в) загальний обсяг товарної продукції
37. Валова продукція підприємства характеризує:
а) товарну продукцію всіх підрозділів підприємства
б) весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершеного виробництва і залишків напівфабрикатів
в) весь обсяг виробленої продукції, готової до реалізації
38. Якщо темпи зростання матеріальних витрат більше ніж темпи зростання валової продукції, це свідчить про:
а) не впливає на обсяги чистої продукції
б) зменшення обсягів чистої продукції
в) збільшення обсягів чистої продукції
39. Що характеризує чиста продукція підприємства?
а) додаткову вартість, яка створена на основному виробництві
б) додаткову вартість, яка створена на підприємстві
в) вартість сировини і матеріалів, які використані при створенні продукції
40. Який показник визначається за формулою: валова продукція - матеріальні витрати та амортизаційні відрахування:
а) товарна продукція
б) реалізована продукція
в) чиста продукція
41. Валовий прибуток характеризує:
а) прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності до оподаткування
б) виручку від реалізації, зменшену на податки, які входять до складу ціни і виробничу собівартість реалізованої продукції
в) прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
42. Прибуток від операційної діяльності визначається як:
а) доходи від реалізації продукції за мінусом податків, які входять до складу ціни і собівартості продукції
б) валового прибутку за мінусом поточних витрат підприємства
в) валовий прибуток за мінусом адміністративних витрат і витрат на збут
43. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування розраховуються як:
а) валовий прибуток - прибуток від фінансової діяльності + результат від іншої звичайної діяльності
б) чистий прибуток + податок на прибуток
в) прибуток від операційної діяльності + прибуток від фінансової діяльності + результат від іншої звичайної діяльності
44. Основною умовою отримання підприємством певної суми прибутку є:
а) перевищення валових доходів над валовими витратами
б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі
в) виробництво товарів, які користуються попитом
45. Під необхідним прибутком розуміють:
а) розмір прибутку, яка забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал
б) розмір прибутку, яка відповідає потребам підприємства в формуванні цільових фондів фінансових ресурсів
в) розмір прибутку, яка забезпечує прибуток більше, ніж у конкурентів
46. Стимулююча функція прибутку складається з:
а) використання як інструменту розподілу чистого доходу суспільства
б) призначення прибутку як головного джерела формування фінансових фондів підприємства
в) використання для розрахунків економічного ефекту від господарської діяльності
г) використання прибутку як об'єкта оподаткування
47. Оцінює функція прибутку підприємства полягає у:
а) використанні прибутку як інструменту розподілу чистого доходу підприємства
б) використанні прибутку для розрахунку показників ефективності господарської діяльності
в) використанні прибутку як джерела формування фінансових фондів підприємства
г) використанні прибутку для розрахунку первісної вартості майна підприємства, що приватизується
48. Прибуток від реалізації певної продукції буде максимальною, якщо:
а) граничні доходи від реалізації перевищують граничні витрати при реалізації
б) доходи від реалізації додаткової одиниці продукції дорівнюють граничним витратам при реалізації цієї одиниці
в) середні валові доходи дорівнюють середнім валовим витратам при реалізації
г) валові доходи підприємства істотно перевищують валові витрати
49. Вкажіть правильну відповідь:
а) поняття "дохід" та "прибуток" ідентичні
б) поняття "дохід" ширше поняття "прибуток"
в) поняття "прибуток" ширше поняття "дохід"
50. До виручки від позареалізаційних операцій входять грошові кошти, отримані від (2 шт.):
а) реалізації основної продукції
б) основних фондів
в) нематеріальних активів
г) здачі майна в оренду
д) операцій з цінними паперами
51. Назвіть фактори, які впливають на величину виручки від реалізації продукції (2 шт.):
а) обсяг виробництва
б) стан основних фондів
в) вартість майна підприємства
г) якість продукції
д) орендна плата
52. Прибуток від реалізації продукції - це:
а) виручка від підприємницької діяльності
б) дохід від підприємницької діяльності
в) виручка від реалізації продукції за мінусом повної собівартості
г) додатковий продукт у грошовому вираженні
д) прибуток від діяльності підсобних господарств
53. Рентабельність - це:
а) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства
б) відносний показник ефективності діяльності підприємства
в) чистий прибуток підприємства
г) дохід підприємства
д) відношення прибутку до витрат на його отримання
е) правильні б) і д)
54. Рентабельність виробу визначається як процентне відношення:
а) прибутку до повної собівартості
б) розрахункового прибутку до вартості виробничих фондів
в) балансового прибутку до вартості виробничих фондів
55. Ефективність виробництва забезпечується за рахунок:
а) оптимізації витрат на виробництво
б) мінімізації витрат на виробництво
в) максимізації витрат
г) правильні всі відповіді
56. Вкажіть правильну відповідь:
а) рівень рентабельності залежить від величини прибутку прямо пропорційно
б) рівень рентабельності залежить від величини прибутку обернено пропорційно
в) рівень рентабельності не залежить від величини прибутку
57. Взаємозв'язок між рівнем рентабельності продукції і величиною її собівартості:
а) пряма
б) зворотній
в) взаємозв'язку немає
58. Взаємозв'язок між рівнем рентабельності виробництва та вартістю основних фондів:
а) пряма
б) зворотній
в) взаємозв'язку немає
59. Прибуток - це:
а) сума грошей, яку можна вилучити у підприємства, не порушивши його здатності продовжувати виробництво на незмінному рівні
б) економічна категорія, яка відбиває частину суспільного продукту, створеного робітниками у додатковий робочий час, і присвоєне власником підприємства
в) одна з форм вартості додаткового продукту, який визначається як різниця між реалізаційною ціною продукту і витратами на його виробництво і збут
60. Прибуток до оподаткування - це:
а) загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої та невиробничої діяльності
б) прибуток, яка за величиною завжди відповідає валового прибутку підприємства
в) валовий прибуток за мінусом суми податку на прибуток
61. Чистий прибуток:
а) це загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої та невиробничої діяльності
б) па величиною завжди відповідає валового прибутку підприємства
в) це прибуток до оподаткування за мінусом першочергових платежів до бюджету
62. Рентабельність окремого виду продукції визначається як частка від ділення величин:
а) прибутку від реалізації одиниці продукції на її повну собівартість
б) повної собівартості одиниці продукції на прибуток від її реалізації
в) суми прибутку на обсяг реалізації продукції
г) обсягу реалізації продукції на суму прибутку
63. Визначити показники, які прямо впливають на рівень рентабельності виробництва:
а) матеріаловіддача
б) фондовіддача
в) рівень цін реалізованої продукції
г) енергообеспеченность
д) фондоозброєність
Правильні відповіді:
1-а
7-г
13-в
19-д
25-б
31-в
37-б
43-в
49-б
55-а, б
61-в
2-г
8-а
14-а
20-б
26-в
32-в
38-б
44-а
50-г, д
56-а
62-а
3-б
9-а, г
15-р
21-а, б, г, е
27-а
33-р
39-б
45-а
51-а, г
57-б
63-в
4-г
10-а
16-а
22-р
28-р
34-б
40-в
46-б
52-в
58-в
-
5-д
11-д
17-в
23-а, б, в
29-в
35-б
41-б
47-б
П'ятьдесят третій
59-в
-
6-в, г
12-б
18-а
24-б
30-в
36-а
42-в
48-б
54-а
60-а
-
Тема 3: "Підприємство як суб'єкт господарювання"
1. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки:
а) самостійно вирішує всі питання забезпечення ресурсами
б) узгоджує з органами влади ціни на придбання ресурсів
в) узгоджує з відповідальними органами країни напрямку використання прибутку
г) затверджує у відповідальних органах норми витрат ресурсів на одиницю продукції
2. До малих підприємств належать:
а) промислові підприємства з чисельністю працюючих більше 200 чоловік
б) підприємства з обслуговуванням комп'ютерної техніки з чисельністю до 100 осіб
в) конструкторські бюро з чисельністю до 200 осіб
г) підприємства з чисельністю до 50 осіб
3. Колективний договір є:
а) угода, яке складено між керівником підприємства та працівником в залежності від терміну найму останнього на роботу, умов і оплати його роботи
б) угоду між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією підприємства
в) певну сукупність правил, які регулюють діяльність підприємства і його взаємини з іншими суб'єктами господарювання
г) засновницький документ, який регулює відносини між засновниками підприємства
4. За міжгалузевої структурі підприємства поділяють на:
а) промислові, сільськогосподарські та будівельної індустрії
б) вузькоспеціалізовані, багатопрофільні та комбіновані
в) приватні, державні, колективні
г) маленькі, середні, великі
5. Учасники якого з перелічених нижче видів об'єднань знаходяться в повній фінансовій залежності від одного або групи підприємців:
а) корпорації
б) асоціації
в) концерни
г) синдикати
6. За зобов'язаннями якого суспільства учасники відповідають тільки в межах їхніх внесків до статутного капіталу:
а) акціонерного товариства
б) повного товариства
в) з обмеженою відповідальністю
г) з додатковою відповідальністю
7. Що відносять до джерел утворення майна підприємства:
а) випущені підприємством акції
б) відвантажена, але не сплачена покупцями продукція підприємства
в) придбана підприємством ліцензія
г) отримана підприємством спонсорська допомога
д) дооцінка запасів товарно-матеріальних цінностей
8. Підприємство функціонує на основі:
а) Положення про підприємство
б) Закону України "про підприємства в Україні"
в) інструкцій, які затверджуються міністерством
г) Господарського кодексу України
9. Статутний фонд підприємства включає:
а) борги споживачів
б) основні засоби підприємства
в) кредити Нацбанку
г) доходи від діяльності комунального господарства
д) оборотні кошти підприємства
10. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня:
а) державної реєстрації
б) виготовлення печатки підприємства
в) відкриття розрахункового рахунку
г) укладання колективного договору
д) підписання установчих документів
11. Назвіть критерії, за якими в Україні підприємства відносять до маленьких:
а) форма власності
б) чисельність працюючих
в) галузева приналежність
г) характер діяльності
д) б) і г)
12. Учасники ТОВ відповідають за борги товариства:
а) у межах належних їм акцій
б) в межах належних їм внесків
в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску
г) усім належним їм майном
д) всі відповіді неправильні
13. Учасники товариства з повною відповідальністю відповідають за борги товариства:
а) у межах належних їм акцій
б) в межах належних їм внесків
в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску
г) усім належним їм майном
д) всі відповіді неправильні
14. Учасники командитного товариства відповідають за борги товариства:
а) у межах належних їм акцій
б) в межах належних їм внесків
в) частина учасників - всім майном, інші - в межах належних їм внесків
г) усім належним їм майном
д) всі відповіді неправильні
15. Вкажіть види договірних об'єднань:
а) концерн
б) асоціація
в) корпорація
г) консорціум
д) правильні б) і в)
16. Назвіть види статутних об'єднань:
а) концерн
б) асоціація
в) корпорація
г) консорціум
д) правильні а) і г)
17. Назвіть добровільне об'єднання підприємств, суб'єкти якого повністю втрачають свою юридичну і господарську самостійність:
а) асоціація
б) корпорація
в) консорціум
г) трест
д) холдинг
18. Назвіть добровільне об'єднання підприємств, суб'єкти якого мають юридичну і господарську самостійність:
а) асоціація
б) корпорація
в) консорціум
г) трест
д) холдинг
19. Проблеми "що, як і для кого виробляти" можуть стосуватися:
а) тільки адміністративно-командних систем
б) тільки ринкової економіки
в) будь-якого суспільства, незалежно від його соціально-економічної і політичної організації
г) тільки відсталої економіки
20. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком і частково урядом, то економіка:
а) командна
б) ринкова
в) натуральна
г) змішана
21. Фундаментальна проблема, яка стосується всіх економічних систем, це:
а) інвестиції
б) виробництво
в) споживання
г) рідкість ресурсів
22. Проблема "як виробляти" в ринковій економіці вирішується:
а) на основі динаміки та обсягу споживчого попиту, які визначаються цінами на кінцеві продукти
б) через прагнення виробників до отримання прибутку і до мінімізації витрат виробництва
в) на основі широкого використання в економіці засобів виробництва
г) на основі спеціалізації, яка використовується при застосуванні різних технологічних способів виробництва
23. Який з названих ознак не відноситься до ринкової економіки?
а) конкуренція
б) централізоване планування
в) приватна власність
г) свобода підприємницького вибору
24. Який з цих ознак свідчить про відсутність конкуренції в області:
а) рівень продукту нижче нормального для даної економіки
б) нездатність підприємств даної галузі розширювати виробництво
в) неможливо іншим підприємствам вступити в дану область
г) низький галузевий рівень оплати праці, ніж у середньому в країні
25. У якій економіці продукція, яка виробляється в межах держави, його обсяги і ціни, за якими вона реалізується, планується урядом.
а) командна
б) ринкова
в) керована державою
г) змішана
26. Концепція соціальної ринкової економіки є синтезом:
а) ринкової економіки і державного забезпечення
б) ринкової економіки та соціальних гарантій
в) керованої державою економіки і соціального благополуччя
27. Рушійними силами розвитку економіки підприємства в ринкових умовах є:
а) приватна ініціатива
б) інновації
в) пільги
г) прибуток
д) правильні а, б та м.
28.К підприємствам можна віднести наступний суб'єкт господарювання:
а) їдальню. Що знаходиться у складі промислового підприємства, і майно якої відображений в балансі останнього
б) особа, яка займається вирощуванням овочів у власному господарстві та їх реалізацією на колгоспному ринку
в) особа, яка займається індивідуальною трудовою діяльністю, пов'язаної з виробництвом одягу і подальшою реалізацією через комісійний магазин
г) фермерське господарство
д) всі відповіді правильні
29. Який із зазначених ознак не відповідає положенню підприємства в ринковій економіці:
а) головний мотив діяльності - отримання прибутку
б) розподіл відповідальності за результати діяльності між підприємством і державою
в) мінімально необхідна ступінь державного втручання в діяльність підприємства
г) повна автономія і самостійність підприємства
30. Основним методом регулювання діяльності підприємств у ринковій економіці є:
а) державне планування
б) директивне планування
в) ринкове саморегулювання
г) всі відповіді правильні
31. Рівень відповідальності підприємств за результати своєї діяльності в ринковій економіці характеризується:
а) повною відповідальністю, аж до особистого майна
б) розподілом відповідальності між підприємством і державою
в) мінімальним ризиком господарської діяльності
г) всі відповіді правильні
32. Критерієм оцінки ефективності господарської та фінансової діяльності підприємств в ринковій економіці є:
а) ступінь виконання планових завдань
б) рівень рентабельності капіталу
в) ступінь досягнення конкурентної переваги
г) рівень продуктивності праці
33. Критерієм, який використовується у разі віднесення підприємства до виду "малого" є:
а) розмір господарської діяльності
б) форма власності
в) становище на споживчому ринку
г) чисельність працівників
34. Не слід відносити до результатів діяльності підприємства:
а) прибуток
б) виготовлену продукцію
в) інформацію про ціни на продукцію
г) послуги споживачам
35. Переваги, які найбільш сильно виявляються у функціонуванні індивідуальних підприємств - це:
а) сильний безпосередній стимул вести справи ефективно
б) спеціалізація в управлінні
в) можливість утворення капіталу в необхідному розмірі
г) розподіл ризику з іншими учасниками діяльності
36. Основною ознакою відмінності господарських товариств є:
а) особливості формування майна
б) ступінь майнової відповідальності
в) особливості оподаткування
г) непередбачений термін функціонування
37. Командитного товариства найбільш притаманна така риса, як:
а) рівномірний розподіл ризику між засновниками
б) формування майна за рахунок пайових внесків засновників у грошовій та майновій формі
в) різна ступінь участі в управлінні товариством, яке базується на майнової відповідальності
38. Товариства з обмеженою відповідальністю більш поширені, ніж суспільства з повною відповідальністю у зв'язку з тим, що:
а) засновані переважно на власній роботі їх членів
б) їх майно формується за рахунок оренди засобів виробництва
в) його члени несуть відповідальність у межах вкладеного ними капіталу в статутний фонд
г) його члени несуть солідарну відповідальність у рамках всього власного майна
39. Головна відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу полягає у:
а) специфічності господарської діяльності
б) способі розміщення цінних паперів
в) розмір статутного фонду
г) системі контролю за діяльністю
40. Підприємство, майно якого є власністю трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської чи релігійної організації, це:
а) сімейне підприємство
б) приватне підприємство
в) орендне підприємство
г) колективне підприємство
41. Консорціум - це:
а) договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності, яка не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з його учасників
б) статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і т. ін. на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців
в) договірне об'єднання, створене на основі об'єднання виробничих, наукових і комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників
г) тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети
42. Економіка підприємства вивчає:
а) вхідні ресурси підприємства та ефективність їх використання
б) ресурси, які перетворені в процесі виробництва
в) співвідношення ресурсів на вході в підприємство і на виході з підприємства
43. Підприємство, як самостійний господарюючий суб'єкт, являє собою:
а) виробничу систему, яка відокремилася в результаті суспільного поділу праці і здатна самостійно або у взаємозв'язку з іншими аналогічними системами задовольняти ті чи інші потреби потенційних споживачів
б) відкриту систему
в) складну систему, яка складається з окремих елементів
г) все перераховане вірно
44. Процес забезпечення підприємства необхідними ресурсами, вихід підприємства на ринки факторів виробництв як споживача - це:
а) підприємництво
б) вивчення ринку засобів виробництва
в) закупівля
г) всі відповіді правильні
45. Діяльність підприємства, спрямована на дослідження ринку продукції, яка випускається, просування його на ринку і створення умов реалізації є:
а) результатом діяльності підприємства
б) критерієм вибору організаційно-правової форми підприємства
в) специфічною рисою діяльності великих підприємств
г) збутом
46. Які фактори не здійснюють важливого впливу на зміст збуту, виробництва і закупівлі:
а) форма власності на майно підприємства
б) характер продукції, яка виготовляється
в) розмір виробничої діяльності
г) всі перелічені фактори
47. Зовнішнє середовище підприємства не характеризується:
а) складністю
б) динамікою кон'юнктури ринку
в) невизначеністю
48. Постачальники відносяться до факторів зовнішнього середовища:
а) прямого впливу
б) непрямого впливу
49. Необхідність державного регулювання ринкового механізму обумовлена ​​тим, що він:
а) дає підприємству максимальну волю підприємницької діяльності
б) не забезпечує виробництва соціально-необхідних товарів за низькими цінами
в) стимулює розвиток малого бізнесу
50. Яка з перерахованих форм державного регулювання не пріндалежіт до форм прямого впливу?
а) стимулювання розвитку малих підприємств шляхом надання пільг з оподаткування, отримання державних кредитів, створення фондів сприяння розвитку малих підприємств
б) антимонопольний контроль за діяльністю підприємств
в) державний контроль за якістю продукції
г) державне регулювання правил продажу окремих видів товарів, умов і термінів зберігання та реалізації, маркування, обміну та інше
51. До форм непрямого державного регулювання діяльності підприємств відносяться:
а) забезпечення реальної рівноправності під час найму на роботу та оплати праці незалежно від статі, релігії, місця проживання
б) регламентація порядку і валюти розрахунків зі споживачами (без електронно-касового апарата і з ним, за національну або іноземну валюту, без декларування джерел доходу або з ним)
в) регулювання експортно-імпортних та бартерних операцій підприємств
г) антимонопольний контроль за діяльністю підприємств
Правильні відповіді:
1-а
6-в
11-б
16-д
21-р
26-б
31-а
36-б
41-р
46-а
51-в
2-г
7-а, г
12-б
17-г
22-б
27-д
32-б
37-в
42-а
47-б
-
3-б
8-г
13-р
18-д
23-б
28-р
33-р
38-в
43-р
48-а
-
4-б
9-б
14-в
19-в
24-в
29-б
34-в
39-б
44-в
49-б
-
5-в
10-а
15-д
20-р
25-а
30-в
35-а
40-р
45-р
50-а
-

Тема 4: "Підприємництво, його сутність, значення і завдання розвитку"
1. Багатовіковий досвід господарювання у країнах з ринковою економікою виділяє такі традиційні моделі підприємницької діяльності:
а) класична та інноваційна
б) виробнича і посередницька
в) класична та неокласична
г) всі відповіді правильні
2. Основними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є ...
а) вихід економіки з кризи і стабілізація економічної ситуації
б) побудова сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності
в) формування дієвої ринкової інфраструктури
г) прискорення процесу розвитку малого бізнесу
д) забезпечення правових гарантій свободи підприємницької діяльності
3. Класична модель підприємництва орієнтована на ...
а) активне використання нових управлінських рішень для постійного підвищення економічної та соціальної ефективності підприємницької діяльності
б) пошук нових додаткових джерел ресурсів
в) відновлення економічної системи держави
г) максимально ефективне користування наявних ресурсів підприємництва
4. Чистий франчайзинг як особлива форма ведення бізнесу передбачає:
а) комплексне забезпечення бізнесу франчайзополучателя
б) одержання тільки права використовувати назву іншої фірми і її товарного знаку
в) отримання ліцензії на продаж (виробництво) певних видів продукції під товарним знаком виробника
5. Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то такий метод ведення бізнесу називається:
а) чистим франчайзингом
б) торговим франчайзингом
в) франчайзингом розповсюдження продукції
6. Франчайзинг розповсюдження продукції дає франчайзополучателя право ...
а) виробляти і продавати певні види продукції під власним товарним знаком
б) на продаж певних видів продукції на необмеженій території під товарним знаком виробника
в) продавати (виробляти) певні види продукції в межах суворо обмеженої території під товарним знаком виробника
7. Підприємницька діяльність у сфері ____________імеет мета інтегрувати економічні інтереси виробників і споживачів
а) посередництва
б) виробництва
в) фінансів
8. Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється у формі ...
а) агентування
б) інноваційної діяльності
в) торгово-комерційної діяльності
г) аукціонної торгівлі
д) біржового підприємництва
ж) факторингової діяльності
9. До загальними умовами, які включаються в основну частину договору, відносяться такі положення:
а) предмет договору й кількість товару
б) відповідальність сторін
в) назва договору
г) форс-мажорні обставини
д) підписи сторін (партнерів)
10. Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору) може бути визначена в ...
а) преамбулі (вступної частини)
б) основної частини договору
в) заключної частини договору
11. Правове регулювання відносин, що виникають в процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права, а саме ..
а) договірне право
б) цивільне право
в) господарське право
г) адміністративне право
д) міжнародне право
12. Бартер - одна з форм співпраці партнерів у сфері ...
а) виробництва
б) товарообміну
в) торгівлі
г) фінансових відносин
13. Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від свого імені, є ...
а) торговими агентами
б) брокерами.
в) комісіонерами
г) покупцями
д) консигнатором
е) дистриб'юторами
14. Проектне фінансування - одна з форм співпраці партнерів у сфері ...
а) виробництва
б) товарообміну
в) торгівлі
г) фінансових відносин
15.Сістему взаємин, яка встановлюється між підприємцем і фактор-фірмою (банком), яка бере на себе дебіторську заборгованість підприємця або купує у підприємця його вимоги до того чи іншого партнера з приводу оплати боргу, називають ...
а) факторинг
б) бартер
в) оферта
г) лізинг
д) франчайзинг
16. Офіційне письмову пропозицію продавця (направлена ​​потенційному покупцеві) про продаж партії товару дотримуючись умов контракту (угоди) має назву ...
а) факторинг
б) бартер
в) оферта
г) лізинг
д) франчайзинг
17. Договірні відносини, які встановлюються між підприємцями і дозволяють кожному з них досягти очікуваного результату (успіху) за рахунок обміну результатами своєї діяльності, називають ...
а) партнерські зв'язки
б) підприємницький договір
в) товарообмінні операції
г) комерційні операції
18. Спільна підприємницька діяльність-це ...
а) підрядне виробництво
б) пряме інвестування
в) ліцензування
г) управління за контрактом
д) підприємство спільного володіння
19. Практика сучасного господарювання свідчить про наявність економічних проблем утворення та функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме ...
а) велика ймовірність порушення політичної стабільності
б) консерватизм в оцінці пропозицій, многоступенчатость і свобода прийняття рішення
в) деформація з порушенням ринкових принципів ціноутворення
г) інерційність економічного мислення та брак високопрофесійного менеджменту.
Правильні відповіді:
1-г
3-г
5-б
7-а
9-р
11-в
13-д
15-а
17-а
19-в
2-в
4-в
6-в
8-а
10-а
12-б
14-р
16-в
18-д
-

Тема 5: "Земельні ресурси та ефективність їх використання"
1. Структура сільськогосподарських угідь - це:
а) процентне відношення окремих складових сільськогосподарських угідь до їх загальної площі;
б) процентне відношення посівних площ окремих культур до їх загальної посівної площі;
в) процентне відношення посівних площ окремих культур до площі сільськогосподарських угідь;
г) процентне відношення окремих складових сільськогосподарських угідь до площі ріллі;
д) процентне відношення посівних площ окремих культур до площі ріллі;
2. Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів визначають за такими показниками:
а) ступінь господарського використання землі та ступінь розораності;
б) ступінь меліорації і коефіцієнт повторного використання;
в) питома вага інтенсивних культур у посівної площі господарства;
г) правильні відповіді а і б;
д) правильні відповіді а, б і в.
3. До натуральних показників ефективності використання землі відносять:
а) врожайність сільськогосподарських культур;
б) вихід товарної продукції окремої сільськогосподарської культури з одиниці посівної площі цієї культури;
в) виробництво окремих видів тваринницької продукції на 100 га відповідних земельних угідь (продукцію скотарства і вівчарства розраховують на 100 га сільськогосподарських угідь, свинарства - на ріллю, птахівництва - на площу зернових);
г) правильні відповіді а і в;
д) правильні відповіді а, б і в;
4. До вартісних показників ефективності використання землі відносять:
а) виробництво валової продукції і товарної продукції в порівняних цінах у розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;
б) виробництво чистої продукції і прибутку в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;
в) виробництво кінцевої продукції в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;
г) правильні відповіді а і б;
д) правильні відповіді а, б і в.
5. Землеотдача визначається як:
а) відношення вартості товарної продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;
б) відношення вартості чистої продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;
в) відношення вартості валової продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;
г) правильні відповіді а і б;
д) правильні відповіді а, б і в.
6. Орендна плата за землю - це:
а) платіж в натуральній або відробітковій формі, який орендар вносить орендодавцеві за тимчасове користування земельною ділянкою;
б) платіж у грошовій або натуральній або відробітковій формі, який орендар вносить орендодавцеві за тимчасове користування земельною ділянкою;
в) платіж у грошовій або натуральній або відробітковій формі, яку орендар вносить орендодавцеві за володіння земельною ділянкою;
г) платіж тільки в грошовій формі, який орендар вносить орендодавцеві за тимчасове користування земельною ділянкою;
д) платіж тільки в грошовій формі, який орендар вносить орендодавцеві за володіння земельною ділянкою;
7. Оренда землі - це:
а) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безкоштовне користування чужою земельною ділянкою;
б) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;
в) передача його власником в необмежену часом користування іншим фізичним або юридичним особам за відповідну плату;
г) передача її власником у тимчасове користування іншим фізичним або юридичним особам за відповідну плату;
д) передача її власником у тимчасове користування іншим фізичним або юридичним особам за певну місцевими органами самоврядування плату;
8. Право на оренду землі мають:
а) громадяни та юридичні особи України, її релігійні та громадські організації;
б) іноземні держави;
в) іноземні юридичні та фізичні особи;
г) особи без громадянства;
д) всі відповіді вірні.
9. Право власності на землю сільськогосподарського призначення мають:
а) громадяни та юридичні особи України, її релігійні та громадські організації;
б) іноземні держави;
в) іноземні юридичні та фізичні особи;
г) особи без громадянства;
д) всі відповіді вірні.
10. Право земельного сервітуту - це:
а) право власника або землекористувача земельної ділянки на необмежену платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;
б) право власника земельної ділянки передавати у тимчасове користування іншим фізичним або юридичним особам за відповідну плату;
в) право власника або землекористувача земельної ділянки на безоплатне користування чужою земельною ділянкою;
г) право власника земельної ділянки передавати в безстрокове користування іншим фізичним або юридичним особам за відповідну плату;
д) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою.
11. Моніторинг земель - це:
а) система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, запобігання та ліквідації негативних процесів, а також ведення державного земельного кадастру;
б) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між власниками землі та землекористувачами за категоріями земель, їх якісною характеристикою і народногосподарської цінністю;
в) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;
г) система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, запобігання та ліквідації негативних процесів, а також проведення іпотеки землі;
д) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між підприємствами в розрізі організаційно-правових форм господарювання;
12. Земельний кадастр - це:
а) система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, запобігання та ліквідації негативних процесів;
б) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;
в) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між власниками землі та землекористувачами за категоріями земель, їх якісною характеристикою і народногосподарської цінністю;
г) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між підприємствами в розрізі організаційно-правових форм господарювання;
д) передача земельної ділянки власником у тимчасове користування іншим фізичним або юридичним особам за відповідну плату;
13. Грошова оцінка сільськогосподарських земель здійснюється за формулою:
а) сума абсолютного та диференціального рентного доходів помножене на термін капіталізації рентного доходу і на поточну ціну 1 ц зерна;
б) сума абсолютного та диференціального рентного доходів помножене на термін капіталізації рентного доходу;
в) сума абсолютного і діфференціашльного рентного доходів помножене на поточну ціну 1 ц насіння соняшнику;
г) сума абсолютного та диференціального рентного доходів помножене на термін капіталізації рентного доходу і на поточну ціну 1 ц картоплі;
д) сума абсолютного та диференціального рентного доходів поділене на термін капіталізації рентного доходу і помножена на поточну ціну 1 ц зерна;
14. Абсолютний рентний дохід - це:
а) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий в розмірі 1,2 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);
б) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий у розмірі 1,5 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);
в) дохід, що формується на гірших за родючістю землях і прийнятий у розмірі 1,6 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);
г) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий в розмірі 1,8 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення);
д) дохід, який формується на гірших за родючістю землях і прийнятий у розмірі 2,1 ц зерна з 1 га (відповідно до офіційної методикою грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення).
15. Диференціальний рентний дохід - це:
а) дохід, який створюється на кращих за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 35%);
б) дохід, який створюється на кращих за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 40%);
в) дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 45%);
г) дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 35%);
д) дохід, який створюється на середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 30%).
16. Іпотека землі - це:
а) система відомостей та документів щодо правового режиму земель, їх розподілу між підприємствами в розрізі організаційно-правових форм господарювання;
б) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) у процесі оренди земельних ділянок, їх обміну та спадкування;
в) заставу земельної ділянки, який залишається в заставодавця (власника землі) або третьої особи (майнового поручителя), а заставодержатель набуває право на задоволення забезпеченого іпотекою зобов'язання, яке не виконано, за рахунок предмета іпотеки (закладеного земельної ділянки);
г) дохід, який створюється на кращих і середніх за якістю і місцеположенням землях і являє собою надлишок доходу над "нормальним" доходом, який формується при нормативній рентабельності поточних витрат (на рівні 35%);
д) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;
17. Ринок землі - це:
а) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) у процесі оренди земельних ділянок, їх обміну та спадкування;
б) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) у процесі купівлі-продажу земельних ділянок, застави і дарування;
в) сукупність правових та економічних відносин, які виникають між суб'єктами (фізичними і юридичними особами) у процесі обробки земельних ділянок, їх культивації і меліорації;
г) правильні відповіді а і б;
д) правильні відповіді а, б і в.
18. Землезабезпеченість визначається як:
а) відношення площі відповідних угідь до наявного населення країни (області, району, підприємства);
б) відношення вартості валової продукції, отриманої з гектара угідь, до грошової оцінки цих угідь;
в) відношення площі відповідних угідь до грошової оцінки цих угідь;
г) відношення площі відповідних угідь до працездатного населення країни (області, району, підприємства);
д) відношення площі відповідних угідь до середньорічного поголів'ю умовного худоби країни (області, району, підприємства);
19. Природна родючість грунту - це:
а) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами та здійснювати культивацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;
б) здатність грунту здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;
в) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами та здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;
г) здатність грунту забезпечувати сільськогосподарські рослини вологою, необхідними поживними речовинами та здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника, а у бур'янів відбирати необхідні поживні речовини;
д) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами;
20. Штучне родючість - це:
а) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його фізико-хімічних та біологічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;
б) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню його фізико-хімічних та біологічних властивостей під впливом погодних умов з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;
в) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його фізико-хімічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;
г) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню його фізико-хімічних та біологічних властивостей під впливом інтенсивної його обробки з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;
д) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його біологічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;
21. Економічне родючість - це:
а) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню людиною його фізико-хімічних та біологічних властивостей з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;
б) органічне поєднання природного і штучного родючості;
в) родючість, яке перевищує природну родючість грунту завдяки поліпшенню його фізико-хімічних та біологічних властивостей під впливом інтенсивної його обробки з метою отримання більш високого і стабільного врожаю сільськогосподарських культур;
г) органічне поєднання природної родючості, штучного родючості за мінусом виробничих витрат;
д) здатність грунту забезпечувати рослини вологою, необхідними поживними речовинами та здійснювати аерацію за рахунок властивостей, набутих в процесі грунтоутворення і дії кліматичного чинника;
22. Абсолютна родючість - це:
а) вимірювач економічної родючості, що визначається виходом валової продукції з 1 га сільськогосподарських угідь;
б) вимірювач економічної родючості, що визначається виходом продукції з 1 га посіву, який виражений в кормових одиницях;
в) вимірювач економічної родючості, що визначається врожайністю культур з 1 га посіву;
г) вимірювач економічної родючості, що визначається кількістю товарної продукції культур з 1 га посіву;
д) вимірювач економічної родючості, що визначається врожайністю культур з 1 га сільськогосподарських угідь;
23. Відносне родючість - це:
а) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням товарної продукції з 1 га посівної площі до виробничих витрат на її отримання;
б) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням врожаю до виробничих витрат на його отримання;
в) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням урожаю до змінних витрат на його отримання;
г) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням врожаю до постійних витрат на його отримання;
д) вимірювач економічної родючості, що визначається кількісним співвідношенням товарної продукції з 1 га посівної площі до змінних витрат на її отримання;
Правильні відповіді:
1-а
3-г
5-в
7-г
9-а
11-а
13-а
15-р
17-г
19-в
21-б
23-б
2-д
4-г
6-б
8-д
10-д
12-в
14-в
16-в
18-а
20-а
22-в
-

Тема 6: "Персонал і продуктивність праці"


1.Кількість продукції, яку повинен зробити робітник за одиницю часу - це:
а) норма часу
б) норма виробітку
в) норма обслуговування
г) норма чисельності
2.Оптімальное кількість обладнання, закріплене за працівником, характеризує норма:
а) часу
б) вироблення
в) норма обслуговування
г) норма чисельності
3.Какой з показників є вартісним показником продуктивності праці:
а) кількість виробленої продукції, яка припадає на одного допоміжного працівника
б) витрати часу на виробництво одиниці продукції
в) вартість виробленої продукції, яка припадає на одного середньо облікового працівника промислово-виробничого персоналу
г) вартість матеріалів, яка припадає на одного працівника.
4.Як з показників є трудовим показником продуктивності праці:
а) станкосменность
б) трудомісткість
в) матеріаломісткість
г) фондомісткість.
5.Якщо чи виробіток на одного працівника підприємства підвищується, то трудомісткість:
а) теж підвищується
б) знижується
в) залишається незмінною
г) все залежить від особливості конкретного підприємства.
6.Якщо випуск продукції збільшується, а кількість працівників підприємства залишається незмінною, то продуктивність праці:
а) росте
б) знижується
в) залишається незмінною
г) між наведеними показниками немає прямого зв'язку
7. Що розуміється під трудовим потенціалом підприємства?
а) економічно активне, працездатне населення;
б) доцільна діяльність людини по створенню матеріальних і духовних благ;
в) можливість діяльності всієї сукупності працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик.
8. Які категорії населення становлять трудові ресурси?
а) чоловіки 16-59 років, жінки 16-54 років; населення, старше і молодше працездатного віку, зайняте в суспільному виробництві;
б) чоловіка 15-69 років, жінки 14-44 років; населення, старше і молодше працездатного віку, зайняте в суспільному виробництві;
в) чоловіки 16-59 років, жінки 16-54 років.
9. Як кількісно оцінюється трудовий потенціал?
а) вимірюється професійно-освіченим рівнем трудових ресурсів або іншими характеристиками, що дозволяють оцінити їх здатність до виконання роботи;
б) вимірюється числом економічно активного, працездатного населення;
в) кількість осіб, здатних до здійснення трудових процесів.
10. Як якісно оцінюється трудовий потенціал?
а) вимірюється професійно-освіченим рівнем трудових ресурсів або іншими характеристиками, що дозволяють оцінити їх здатність до виконання роботи;
б) вимірюється числом економічно активного, працездатного населення;
в) кількість осіб, здатних до здійснення трудових процесів.
11. На що впливає кількість працівників і якісний склад?
а) ціну продукції;
б) ефективність використання землі;
в) розмір амортизації;
г) продуктивність праці.
12. Що є показником продуктивності праці?
а) розмір основних фондів у розрахунку на одиницю витрат праці;
б) кількість продукції в розрахунку на одиницю матеріальних витрат;
в) кількість продукції в розрахунку на одиницю витрат праці.
13. Що є основними резервами підвищення продуктивності праці (4 шт.)?
а) зростання врожайності;
б) скорочення матеріальних витрат;
в) ефективність використання основних засобів;
г) підвищення якості матеріалів;
д) скорочення розмірів земельної площі;
е) раціональне розміщення підприємства;
ж) матеріальна зацікавленість працівників.
14. Що називається ціною праці?
а) продуктивність праці;
б) тарифна ставка;
в) заробітна плата;
г) фонд робочого часу одного робітника.
15. Як визначають вироблення одного працівника за рік?
а) відношенням обсягу виробленої продукції за рік до числа працівників
б) відношенням обсягу виробленої продукції за рік до середньо облікової чисельності промислово-виробничого персоналу;
в) відношенням обсягу виробленої за рік продукції до кількості днів у році.
16. Мінімальна заробітна плата це - це:
а) прожитковий мінімум працівника
б) за вартісну величину межі малозабезпеченості
в) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може бути оплати праці працівника.
17. Яка з наведених позицій входить у сферу державного регулювання оплати праці відповідно до чинного законодавства
а) регулювання мінімальної заробітної плати
б) регулювання розмірів посадових окладів керівників державних підприємств
в) регулювання оплати праці в організаціях і установах, які фінансуються з бюджету
г) всі наведені тут позиції.
18. Глибина поділу праці на підприємстві залежить в першу чергу, від:
а) місця розташування
б) розміру підприємства
в) форми власності.
19. Трудові ресурси країни-це:
а) працездатна частина населення здатна до трудової діяльності
б) все населення країни
в) населення країни, яке зайняте трудовою діяльністю.
20. До категорії «керівники» належать:
а) директора, начальники цехів
б) інженера, бухгалтера, економісти
в) старші майстри, майстри дільниць
г) головний інженер, головний економіст, головний бухгалтер, головний механік.
21. До категорії «фахівці» відносять:
а) працівники, зайняті виготовленням найскладнішою продукцією
б) працівники, які здійснюють підготовку необхідної документації, її оформлення, виконують канцелярські роботи
в) працівники, зайняті організацією виробництва, плануванням і аналізом діяльності підприємства, виконанням науково-дослідницьких, конструкторських робіт, розробкою технологічних процесів, організацією технічного обслуговування.
22. Кваліфікація працівника це:
а) рівень його освіти
б) рівень знань та вміння виконувати роботи відповідної складності
в) конкретний вид його трудової діяльності.
23. Основою для розрахунку необхідної чисельності персоналу підприємства є:
а) плановий обсяг випуску продукції
б) рівень продуктивності праці та її зростання
в) норма часу, виробітку, обслуговування
г) рівень виконання норм виробітку
д) баланс робочого часу працівника.
24. Виберете показники, які характеризують стану і руху персоналу на підприємстві (4 шт.)
а) рівень продуктивності праці
б) коефіцієнт обороту персоналу з прийому
в) коефіцієнт обороту персоналу по звільненню
г) коефіцієнт плинності персоналу
д) коефіцієнт стабільності персоналу
25. Трудомісткість виробництва - це:
а) витрати робочого часу на одиницю продукції
б) зворотний показник вироблення
в) чисельність працівників, що припадають на одиницю продукції
г) все перераховане вірно.
26. Якими показниками визначається продуктивність праці
а) виробленням і нормою часу
б) виробленням і трудомісткістю
в) трудомісткістю і фондоозброєністю праці
г) нормою чисельності і нормою часу
д) прибутком і рентабельністю
27. Співвідношення кількості прийнятих працівників до середньооблікової їх чисельності характеризує коефіцієнт ... персоналу:
а) плинності
б) прийому
в) вибуття
г) стабільності.
Правильні відповіді:
1-б
3-в
5-б
7-а
9-б
11-р
13-в, г, е, ж
15-а
17-г
19-а
21-в
23-в
25-р
27-б
2-в
4-б
6-а
8-а
10-а
12-в
14-в
16-в
18-б
20-а, в
22-б
24-б, в, г, д
26-б

Тема 7: "Оборотні засоби виробництва, сутність, значення, місце і роль в кругообігу економічних ресурсів"
1. Вкажіть ті види, які не відносяться до оборотних засобів:
а) виробничі приміщення
б) запаси
в) дебіторська заборгованість
г) грошові кошти
2. Виберіть з перерахованих елементів ті, які не відносяться до виробничих запасів:
а) сировину та основні матеріали
б) покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати
в) незавершене виробництво
3. Які види оборотних коштів є нормованими:
а) сировину та основні матеріали
б) дебіторська заборгованість
в) готова продукція в дорозі
г) грошові кошти
4. Які елементи оборотних коштів обслуговують сферу виробництва:
а) грошові кошти
б) незавершене виробництво
в) дебіторська заборгованість
г) готова продукція
5. Які види оборотних коштів не відносять до фондів обігу:
а) готова продукція на складі
б) готова продукція в дорозі
в) незавершене виробництво
г) дебіторська заборгованість
д) грошові кошти в касі
6. До високо ліквідним оборотних коштів відносять:
а) поточні фінансові інвестиції
б) незавершене виробництво
в) дебіторська заборгованість
г) грошові кошти
д) відвантажена продукція
7. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів показує:
а) співвідношення суми фактичних і планових матеріальних витрат
б) скільки відбулося оборотів оборотних коштів протягом року
в) скільки днів необхідно підприємству для поповнення його оборотних коштів
г) співвідношення суми матеріальних витрат та вартості виготовленої продукції
8. Страховий запас створюється:
а) для забезпечення безперебійного виробничого процесу при відхиленні від прийнятих інтервалів поставок
б) у разі перевищення строків вантажообігу порівняно з термінами документообігу
в) для забезпечення безперебійного виробничого процесу між двома черговими поставками
9. Оцінюють використання матеріальних ресурсів за системою узагальнюючих показників:
а) матеріаловіддача
б) питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції
в) коефіцієнт використання матеріалів
г) ефективність споживання елементів матеріальних ресурсів
10. Чим відрізняються оборотні фонди і фонди обігу:
а) натурально-речовим складом
б) характером перенесення вартості на вартість готової продукції
в) часом застосування у виробничому процесі
11. Оборотні фонди являють собою:
а) предмети праці, які беруть участь у виробничому процесі і переносять свою вартість на вартість виробленої продукції
б) засоби і предмети праці, які має підприємство і використовує у виробничому процесі
в) предмети і засоби праці, які приймають участь тільки в одному виробничому циклі, за який повністю переносять вартість на вартість виробленої продукції
12. Оборотні фонди підприємства - це:
а) сукупність матеріально-речових цінностей, які одноразово беруть участь в процесі виробництва і цілком переносять свою вартість на вартість виробленої продукції
б) частину виробничих фондів підприємства, яка проходить три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному технологічному циклі виготовлення продукції
в) предмети і засоби праці, строк експлуатації яких не перевищує 1 рік
г) всі відповіді вірні
13. Основне призначення фондів обігу полягає в:
а) прямий вплив на зміну форми і властивостей предметів праці
б) покритті зносу основних фондів
в) забезпечені безперервності обігу фондів
г) забезпечення ритмічності процесу виробництва
д) фінансуванні витрат з економічного стимулювання робітників
14. До оборотних фондів належить:
а) продукція, яка не пройшла всі стадії обробки
б) запаси готової продукції на складах підприємства
в) кошти на валютному рахунку
г) всі відповіді вірні
15. Розмір фондів обігу залежить від:
а) умов реалізації готової продукції
б) тривалості технологічного циклу
в) рівня технології
16. До складу оборотних коштів підприємства входять:
а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі
б) оборотні фонди і фонди обігу
в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів
г) усі вірні
17. До складу нормованих оборотних коштів включають:
а) дебіторську заборгованість
б) витрати майбутніх періодів
в) кошти на поточному рахунку
г) відвантажену готову продукцію
18. Ефективність використання оборотних коштів характеризується показником:
а) рентабельність оборотних коштів
б) завантаження оборотних коштів
в) оборотності оборотних коштів
г) всі відповіді вірні
19. Оборотність оборотних коштів обчислюється:
а) тривалістю одного обороту в днях
б) кількістю оборотів за звітній період
в) величиною оборотних коштів, які припадають на одиницю реалізованої продукції
г) всі відповіді вірні
д) немає вірної відповіді
20. Швидкість обороту оборотних коштів підприємства характеризує показник:
а) коефіцієнт оборотності
б) коефіцієнт завантаження
в) тривалість одного обороту
г) рентабельність оборотних коштів
21. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:
а) розмір реалізованої продукції, яка припадає на 1 грн виробничих фондів
б) середню тривалість одного обороту
в) кількість оборотних коштів за відповідний період
г) всі відповіді вірні
д) немає вірної відповіді
22. Оборотні кошти використовуються тим ефективніше, ніж:
а) менше коефіцієнт оборотності
б) менше коефіцієнт завантаження оборотних коштів
в) більше тривалість одного обороту
23. Ефективність використання оборотних коштів знаходить відображення в:
а) збільшення розміру їх споживання
б) підтримки стабільності їх оборотності
в) прискорення їх оборотності
г) уповільнення їх оборотності
д) немає вірної відповіді
24. Вивільнення грошових коштів з обороту відбувається внаслідок:
а) прискорення оборотності
б) скорочення тривалості одного обороту
в) зменшення потрібної суми коштів
г) правильні відповіді "а" і "б"
д) всі відповіді вірні
25. Обсяг виробництва у звітному році становить 2400 тис. грн., Середньорічна вартість оборотних коштів - 300 тис. грн. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту відповідно складають:
а) 10 оборотів і 36 днів
б) 8 оборотів і 45 днів
в) 6 оборотів і 60 днів
г) 4 оборотів і 90 днів
26. Нормування оборотних коштів пов'язане з:
а) визначенням страхових запасів
б) розрахунком розміру коштів, які вкладаються в мінімальний запас товарно-матеріальних цінностей
в) розрахунком розміру коштів, які обслуговують процес виробництва продукції
г) всі відповіді вірні
27. Не нормується такий елемент оборотних коштів:
а) витрати майбутніх періодів
б) залишки готової продукції на складі
в) грошові кошти на розрахунковому рахунку
г) незавершене виробництво
28. Матеріальні витрати на одиницю продукції відбиває показник:
а) матеріаловіддачі
б) оборотності матеріальних ресурсів
в) матеріаломісткості
Правильні відповіді:
1-а
5-в
9-а
13-в
17-б
21-д
25-б
2-в
6-р
10-в
14-б
18-г
22-б
26-б
3-а
7-б
11-в
15-а
19-б
23-в
27-в
4-б
8-а
12-р
16-р
20-в
24-г
28-в

Тема 8: "Основні засоби виробництва, сутність, значення і роль в кругообігу виробничих ресурсів. Відтворення основних засобів "
1. Виробничі фонди підприємства поділяються на основні та оборотні залежно від:
а) тривалості кругообігу
б) способу перенесення своєї вартості в процесі виробництва
в) всі відповіді правильні
2. До складу основних виробничих фондів входять:
а) будівлі, споруди, передавальні пристрої, транспортні засоби
б) будівлі, споруди, передавальні пристрої, обладнання, інструменти та прилади, транспортні засоби
в) будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти та прилади, запаси сировини і матеріалів
3. Основні виробничі фонди - це частина виробничих фондів, який приймають участь у процесі виробництва 1 )..... час, при цьому, зберігаючи свою 2 )...... форму, а їх вартість переноситься на виготовлений продукт 3 )...... у міру використання.
1) а) тривалий; б) короткий
2) а) вартісну; б) натуральну
3) а) поступово, б) відразу
4. Ознака, який лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частину, цей:
а) цільове призначення
б) рівень зношеності
в) ступінь зношеності
г) характер участі у виробничих процесах
5. До активної частини основних фондів відносяться:
а) машини, устаткування, передавальні пристрої
б) будівлі, споруди, інвентар
в) будівлі, споруди, незавершене виробництво, готова продукція
г) машини, транспортні засоби
6. До пасивної частини основних виробничих фондів відносяться:
а) машини, споруди, транспортні засоби, збутова мережа
б) будівлі, споруди, інвентар
в) обладнання, силові та робочі машини, вимірювальні прилади і техніка
7. Відновлювальна вартість основних фондів - це:
а) вартість основних фондів до моменту введення їх в експлуатацію
б) вартість основних фондів з урахуванням їх зносу
в) грошовий вираз витрат на відтворення основних фондів у сучасних умовах
г) вартість основних фондів на момент їх ліквідації
8. Залишкова вартість основних фондів відображає:
а) вартість основних фондів, яка ще не перенесена на витрати виробництва та обігу
б) їх ринкову вартість
в) можливу ціну їх продажу
г) вартість основних фондів на момент їх ліквідації
9. Під фізичним зносом основних фондів розуміють:
а) зменшення вартості машин та обладнання в результаті впровадження нових ефективних їх видів
б) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості в процесі виробництва
в) постійну втрату основними фондами своєї первісної вартості, яка відбувається з ними в процесі виробництва або їх бездіяльності
10. Під впливом форми якого зносу основні фонди стають застарілими за своїми технічними характеристиками та економічної ефективності?
а) фізичного
б) морального
11. Амортизація основних фондів - це:
а) знос основних фондів
б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість виготовленої продукції
в) відтворення основних фондів
г) витрати з утримання основних фондів
12. Норма амортизації (%) показує:
а) яка сума коштів витрачається на відтворення основних фондів
б) нормативний термін експлуатації основних фондів
в) улельний вага балансової вартості основних фондів, який щорічно переноситься на створену продукцію
13. Метод який амортизації дозволяє вирішити проблему заміни основних фондів з виникненням перевищення темпів морального зносу над темпами фізичним зносом?
а) рівномірної
б) прискореної
в) нерівномірної
14. Сума амортизаційних відрахувань використовується на:
а) науково-технічний розвиток підприємства
б) відтворення та вдосконалення основних фондів підприємства
в) покриття матеріальних витрат підприємства та виплату заробітної плати
15. До форм простого воспроізведства основних фондів відносяться:
а) капітальний ремонт
б) нове будівництво і розширення діючих підприємств
в) реконструкція, технічне переоснащення, модернізація обладнання
16. Розширене воспроізведство основних фондів не здійснюється у формі:
а) заміни застарілих елементів основних фондів
б) реконструкції підприємства
в) нового будівництва
г) модернізації основних фондів
17. Збереження засобів праці у придатному для виробничого використання стані шляхом проведення регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних несправностей і запобігання прогресуючого фізичного зносу - це:
а) поточний ремонт
б) капітальний ремонт
в) модернізація
г) реконструкція
18. Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливо за рахунок проведення:
а) капітального ремонту
б) технічного переозброєння діючого підприємства
в) реконструкції діючого підприємства
г) розширення діючого підприємства
д) нового будівництва
19. Фізично зношене обладнання, для якого коефіцієнт ефективності витрат на капітальний ремонт має найбільше мінусове значення, вимагає в першу чергу:
а) поточного ремонту
б) капітального ремонту
в) капітального ремонту з модернізацією
г) заміни
20. Показник фондовіддачі характеризує:
а) оборотність оборотних коштів
б) питомі витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції
в) рівень технічної озброєності роботи
г) обсяг товарної продукції, яка припадає на 1 грн. основних виробничих фондів
21. Показник фондомісткості характеризує:
а) розмір основних виробничих фондів, який припадає на 1 працівника
б) вартість основних фондів, що припадає на 1 грн. продукції, яка випускається
в) вартість реалізованої продукції, яка припадає на 1 грн. основних виробничих фондів
22. Виробнича потужність підприємства - це:
а) максимальна потужність обладнання, під час використання якої підприємство досягає найбільшого прибутку
б) максимально можливий випуск продукції за одиницю часу у натуральному вираженні при повному використанні виробничого обладнання
в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях
23. Склад основних засобів це:
а) основні фонди, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції
б) сукупність об'єктів підприємства
в) сума активної і пасивної частини основних засобів
г) сукупність активної і пасивної частини основних засобів та інших незавершених капітальних інвестицій
24. Оцінка основних засобів, це:
а) грошовий вираз основних засобів
б) вартість окремих об'єктів
в) вартість конструктивно подібних технічних комплексів
г) балансова вартість основних засобів
25. Основні види оцінки основних засобів:
а) ліквідаційна вартість активів
б) первісна вартість (собівартість) необоротних активів
в) переоцінена вартість необоротних активів
г) вартість, яка амортизується
26. Узагальнюючі показники, які характеризують використання основних засобів:
а) фондовіддача
б) рентабельність основних засобів
в) фондомісткість
г) коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства
д) коефіцієнт змінності роботи устаткування
27. Який з наведених показників характеризує інтенсивність оновлення основних фондів?
а) коефіцієнт придатності
б) коефіцієнт вибуття
в) коефіцієнт оновлення
28. Що відбувається з натурально-речовій формою основних фондів у процесі їх експлуатації
а) нічого не відбувається
б) вона споживається
в) переноситься на продукцію, яка виготовляється
29. Який з показників характеризує ефективність використання основних фондів?
а) фондовіддача
б) коефіцієнт зносу
в) коефіцієнт оновлення
30. Який з перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів підприємства?
а) коефіцієнт вибуття
б) норма амортизації
в) коефіцієнт придатності
г) коефіцієнт зносу
31. Відновлювальна вартість основних фондів показує:
а) ще не перенесену на виготовлену продукцію частину їх вартості
б) вартість воспроізведства основних фондів у сучасних умовах виробництва
в) вартість закупівлі основних фондів
32. Залишкова вартість основних фондів відображає:
а) можливу ціну продажу основних фондів
б) відмінність між відновлювальної та первісною вартістю основних фондів
в) ще не перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості
Правильні відповіді:
1-в
2-б
3-а, б, а
4-г
5-г
6-б
7-в
8-а
9-В
10-б
11-б
12-в
13-в
14-б
15-а
16-а
17-а
18-а
19-б
20-р
21-б
22-б
23-б
24-б
25-а
26-а, б, в, г
27-в
28-а
29-а
30-а
31-б
32-в

Тема 9: "Матеріально-речові елементи виробництва та ефективність їх використання"

1. Технічний розвиток підприємства - це ...
а) процес створення нових і вдосконалення використання технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягненні науки;
б) процес вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності;
в) процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на досягнення науки і техніки;
г) процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності.
2. Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом ...
а) капітального ремонту обладнання;
б) технічного переозброєння підприємства;
в) модернізації;
г) заміни спрацьованого обладнання новим обладнанням такого ж технічного рівня.
3. Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення ...
а) капітального ремонту обладнання;
б) технічного переозброєння діючого підприємства;
в) реконструкції діючого підприємства;
г) розширення діючого підприємства;
д) нового будівництва.
4. Цілі та пріоритети технічного розвитку підприємства визначаються відповідно з ...
а) розвитком науки і техніки;
б) загальної стратегії підприємства;
в) розвитком суспільства;
г) ринковою ситуацією.
5. Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається ...
а) загальною стратегією підприємства;
б) сукупністю конкретних заходів технічного розвитку;
в) сучасними досягненнями науки і техніки;
г) забезпеченням його необхідними ресурсами.
6. У результаті проведення реконструкції діючого підприємства у разі необхідності можуть бути ...
а) побудовані нові виробничі об'єкти замість тих, подальша експлуатація яких є не доцільною;
б) побудовані на нових земельних ділянках окремі виробничі об'єкти за затвердженим початковим проектом;
в) впровадження нових технологій, модернізація і заміна фізично відпрацьованого і технічно застарілого устаткування.
7. Коефіцієнт машіновооруженності праці розраховується як відношення ...
а) середньорічна вартість виробничих фондів підприємства до середньооблікової чисельності працівників;
б) середньорічна вартість машин та обладнання до загальної чисельності працівників;
в) середньорічна вартість машин та обладнання до чисельності працівників у найбільшу зміну;
г) середньорічна вартість виробничих фондів підприємства до чисельності працівників.
8. Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує ...
а) ступінь технічної оснащеності праці;
б) рівень прогресивності використання технології;
в) технічний рівень виробничого устаткування;
г) рівень механізації і автоматизації виробництва;
д) рівень комп'ютеризації виробничих процесів.
9. До показників, які характеризують рівень прогресивності технологій, відносять ...
а) середній вік використання технологічних процесів;
б) середній термін експлуатації обладнання;
в) надійність обладнання;
г) продуктивність обладнання.
10. Виробнича потужність підприємства - це ..
а) річний випуск продукції певної номенклатури, асортименту та якості за умови повного використання обладнання і виробничих площ;
б) середньорічна вартість основних фондів виробничого призначення;
в) максимально можливий річний випуск продукції в номенклатурі і асортименті за умови найбільш повного використання виробничого обладнання;
г) продуктивність існуючого обладнання.
11. Виробнича потужність підприємства визначається за ...
а) всій номенклатурі виробленої профільної продукції;
б) лише профільної продукції підприємства;
в) всій номенклатурі виробленої продукції;
г) усім асортиментних групах продукції.
12. Вихідна виробнича потужність підприємства - це ...
а) проектна виробнича потужність;
б) поточна виробнича потужність;
в) поточна виробнича потужність на початок року;
г) фактично досягнута виробнича потужність на кінець року;
д) середньорічна виробнича потужність підприємства.
13. Виробнича потужність підприємства встановлюється виходячи з потужності _______________ цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів) основного виробництва:
а) обслуговуючих;
б) допоміжних;
в) ведучих;
г) основних.
14. При розрахунку виробничих потужностей підприємства враховується ...
а) всі діючі та недіючі внаслідок несправностей, ремонту та модернізації устаткування основних виробничих цехів;
б) обладнання, яке знаходиться на складі і має бути введене в експлуатацію в основних цехах протягом року;
в) понаднормативне устаткування допоміжних цехів, яке є аналогічним технологічному устаткуванню основних виробничих цехів;
г) устаткування, що знаходиться на складі підприємства.
15. Для підприємств з переривчастим процесом виробництва максимально можливий фонд робочого часу обладнання визначається як ...
а) календарний фонд часу;
б) календарний фонд часу за вирахуванням часу, необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок устаткування;
в) номінальний фонд часу роботи обладнання;
г) дійсний фонд часу роботи обладнання.
16. Якщо коефіцієнт використання виробничих потужностей підприємства більше одиниці, то ...
а) існуюча виробнича потужність підприємства недостатня для використання виробничої програми;
б) запланована виробнича програма підприємства нижче ніж його потенційна можливість.
17. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення ...
а) обсягу випуску продукції та середньорічної виробничої потужності підприємства;
б) обсягу випуску продукції і проектної потужності підприємства;
в) обсягу випуску продукції і норми її випуску;
г) проектної виробничої потужності підприємства та річного обсягу випуску продукції.
18. Підвищення інтенсивності завантаження обладнання і виробничої потужності підприємства можливе за рахунок ...
а) використання прогресивних форм організації виробництва;
б) підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування;
в) скорочення частки недіючих машин та обладнання;
г) виведення з експлуатації неефективного використання обладнання.
19. Збільшення екстенсивного завантаження обладнання і виробничої потужності підприємства можливе за рахунок ...
а) технічного удосконалювання устаткування;
б) впровадження нової технології;
в) скорочення частки недіючих машин та обладнання;
г) використання прогресивних форм організації виробництва;
е) інтенсифікації виробничих процесів.
20. Визначити коефіцієнт використання автопарку в роботі
а) ставленням автомобіле-днів у справному стані до автомобіле-дням перебування в господарстві;
б) ставленням автомобіле-днів у роботі до автомобіле-дням перебування в господарстві;
в) ставленням автомобіле-днів у роботі до автомобіле-дні в технічно виправленому стані.
21. Як визначається коефіцієнт використання пробігу?
а) відношенням загального пробігу до пробігу з вантажем;
б) відношенням пробігу з вантажем до загального пробігу;
в) відношенням обсягу вантажоперевезень до спільного пробігу.
22. Показники ефективності використання автотранспорту:
а) загальний пробіг;
б) кількість автомобіле-днів перебування у господарстві;
в) собівартість 1 т / км;
г) отримано доходу на 1 авто-день перебування автомобіля в господарстві.
23. Як визначається коефіцієнт змінності:
а) ставленням машино-змін до машино-дням;
б) ставленням машино-днів до машино-змінах;
в) ставленням виробітку за зміну до вироблення за день.
Правильні відповіді:
1-г
5-а
9-а
13-в
17-б
21-б
2-в
6-а
10-в
14-а, б, в
18-б
22-р
3-а
7-б
11-а
15-р
19-в
23-а
4-г
8-б
12-в
16-а
20-б
-
Тема 10: "Інтенсивність розвитку аграрних підприємств"
1. Економічний тип розвитку підприємства - це:
а) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу та обсягом виробництва валової продукції чи товарної продукції;
б) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і витрат праці;
в) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру власного капіталу та обсягом виробництва валової продукції;
г) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру залученого капіталу і власного капіталу;
д) поняття, яке відображає певне динамічне співвідношення між зміною розміру авансованого капіталу і власного капіталу;
2. Інтенсивний тип розвитку - це:
а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продуктивності праці отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу;
б) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст валової або товарної продукції одержують лише завдяки підвищенню ефективності використання власного капіталу;
в) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст валової або товарної продукції одержують лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу;
г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст власного капіталу отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання авансованого капіталу;
д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст власного капіталу отримують лише завдяки підвищенню ефективності використання залученого капіталу;
3. Екстенсивний тип розвитку - це:
а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;
б) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту ресурсів;
в) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту власного капіталу;
г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту основних засобів;
д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту залученого капіталу;
4. Інтенсивно-екстенсивний тип розвитку - це:
а) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу менше частки її приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;
б) різновид економічного типу розвитку, при якій приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;
в) різновид економічного типу розвитку, при якій частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу перевищує частку її приросту, одержану завдяки збільшенню його розміру;
г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту авансованого капіталу і підвищення ефективності його використання;
д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту основних засобів;
5. Врівноважений тип розвитку - це:
а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту залученого капіталу та підвищення ефективності його викоритання;
б) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту власного капіталу і підвищення ефективності його викоритання;
в) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу менше частки його приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;
г) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції досягається однаковою мірою за рахунок приросту авансованого капіталу і підвищення ефективності його використання;
д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;
6. Інтенсифікація - це процес формування інтенсивного типу розвитку шляхом:
а) комплексної механізації та автоматизації виробництва, його хімізації та електрифікації;
б) впровадження енерго-та ресурсозберігаючих технологій та біотехнологій, меліорації землі;
в) удосконалення організації праці та матеріального стимулювання, поглиблення спеціалізації виробництва і досягнення раціональної його концентрації;
г) ефективного використання авнсованого капіталу;
7. Коефіцієнт обороту авансованих ресурсів - це:
а) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за їх видами;
б) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за стадіями кругообігу за квартал;
в) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів по стадіях кругообігу за місяць;
г) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за стадіями кругообігу за календарний рік;
д) показник, який характеризує швидкість руху авансованих ресурсів за винятком основних виробничих фондів;
8. Фонд відшкодування - це:
а) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці та предметів праці яка використовується для матеріального стимулювання працівників підприємства;
б) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці та предметів праці яка використовується для розширеного відтворення засобів виробництва;
в) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці та предметів праці яка використовується для простого відтворення засобів виробництва;
г) відокремлена частка вартості чистого прибутку, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого відтворення засобів виробництва;
д) відокремлена частка вартості товарної продукції, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого відтворення засобів виробництва;
9. Фонд споживання - це:
а) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для розширеного воспроізведства засобів виробництва;
б) частка вновьсозданной вартості, яка використана на особисте споживання працівниками підприємства і представлена ​​основною оплатою праці;
в) частка вновьсозданной вартості, яка використовується для розширеного воспроізведства виробничих ресурсів і на здійснення інших видів інвестиційної діяльності;
г) частка вновьсозданной вартості, яка використана на особисте споживання працівниками підприємства і представлена ​​основною і додатковою оплатою праці, матеріальною допомогою працівникам у різних формах і їх матеріальним заохоченням;
д) відокремлена частка вартості товарної продукції, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого воспроізведства засобів виробництва;
10. Фонд нагромадження - це:
а) відокремлена частка вартості чистого прибутку, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для простого воспроізведства засобів виробництва;
б) частка вновьсозданной вартості, яка використовується для розширеного воспроізведства виробничих ресурсів і на здійснення інших видів інвестиційної діяльності;
в) відокремлена частка вартості валового продукту, яка представлена ​​вартістю спожитих у процесі виробництва знарядь праці і яка використовується для розширеного воспроізведства засобів виробництва;
г) частка вновьсозданной вартості, яка використана на особисте споживання працівниками підприємства і представлена ​​основною і додатковою оплатою праці, матеріальною допомогою працівникам у різних формах і їх матеріальним заохоченням;
д) частка вновьсозданной вартості, яка використовується для розширеного воспроізведства виробничих ресурсів і на здійснення інших видів інвестиційної діяльності, і на матеріальне стимулювання працівників;
11. Резервний фонд - це:
а) частину прибутку, яка залишилася не розподіленою по завершенню господарського року з метою створення резерву для забезпечення фінансової стабільності підприємства в майбутньому періоді;
б) частину фонду накопичення, яка залишилася не розподіленою по завершенню господарського року з метою створення резерву для забезпечення фінансової стабільності підприємства в майбутньому періоді;
в) частину прибутку, яка залишилася не розподіленою по завершенню господарського року з метою створення резерву для покриття відсотків за користування кредитом;
г) частину виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, яка залишилася не розподіленою по завершенню господарського року з метою створення резерву для забезпечення фінансової стабільності підприємства в майбутньому періоді;
д) частину виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, яка залишилася не розподіленою по завершенню господарського року з метою створення резерву для покриття відсотків за користування кредитом;
12. Інтенсивність - це:
а) концентрація до оптимального рівня основних засобів на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;
б) концентрація до оптимального рівня авансованого капіталу на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;
в) концентрація до оптимального рівня залученого капіталу на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;
г) концентрація до оптимального рівня власного капіталу на одиницю земельної площі, яка забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції з цієї площі і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;
д) концентрація до оптимального рівня авансованого капіталу на одного працівника, який забезпечує випереджальне збільшення виробництва продукції і підвищення раціональності використання вкладених ресурсів;
13. Екстенсивно-інтенсивний тип розвитку - це:
а) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту оборотних коштів;
б) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу менше частки його приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;
в) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання власного капіталу менше частки його приросту, отриманої завдяки збільшенню його розміру;
г) різновид економічного типу розвитку, при якому частка приросту продукції завдяки поліпшенню використання авансованого капіталу перевищує частку її приросту, одержану завдяки збільшенню його розміру;
д) різновид економічного типу розвитку, при якому приріст продукції отримують лише за рахунок приросту основних засобів;
14. Фонд нагромадження і споживання в галузі повинні забезпечувати розвиток і якісне вдосконалення:
а) робочої сили і засобів виробництва;
б) тільки робочої сили;
в) тільки засобів виробництва;
г) робочої сили та основних засобів;
д) робочої сили і оборотних коштів;
15. Норма розширеного воспроізведства характеризується відношенням:
а) чистої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів;
б) фонду накопичення до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних засобів * 100%
в) фонду відшкодування до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних засобів * 100%
г) кінцевої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів;
д) фонду споживання до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних засобів * 100%
16. Норма споживання визначається відношенням:
а) чистої продукції до фонду споживання * 100%;
б) чистого прибутку до фонду споживання * 100%;
в) фонду споживання до чистої продукції * 100%;
г) кінцевої продукції до фонду споживання * 100%;
д) валового прибутку до фонду споживання * 100%;
17. Фонд відшкодування використаних засобів виробництва - це частина вартості валової продукції в поточних цінах, створеної минулим працею і перенесеної на вироблену продукцію у вигляді:
а) амортизаційних відрахувань;
б) оборотних коштів;
в) оборотних коштів та амортизаційних відрахувань за основними засобами;
г) оборотних фондів та амортизаційних відрахувань по нематеріальних активах;
д) фондів обігу і амортизаційних відрахувань за основними засобами;
Правильні відповіді:
1-а
3-б
5-г
7-г
9-р
11-б
13-б
15-б
17-в
2-в
4-в
6-р
8-в
10-б
12-б
14-а
16-в
-

Тема 11: "Інновації, науково-технічний прогрес, їх значення і економічна ефективність"

1. Найбільш важливі засоби забезпечення інноваційного розвитку підприємства:
а) планування, організація та мотивація інноваційного розвитку, контроль за інноваційним розвитком підприємства;
б) науково-технічна діяльність, інновації, інноваційні процеси та інноваційна діяльність;
в) освоєння виробництва новацій і вдосконалення виготовлення продукції; вдосконалення техніко-технологічної бази виробництва; вдосконалення організації виробництва, праці та управління.
2. Три основні типи розвитку економіки підприємства та інших виробничих систем:
а) екстенсивний, інтенсивний, інноваційний;
б) адміністративно-застійний, змінно-екстенсивний, переважно інтенсивний;
в) адміністративно-командний, багатоукладний, ринковий.
3. Форми здійснення НТП:
а) фундаментальні та пошукові наукові дослідження;
б) фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
в) еволюційні і революційні.
4. Послідовність здійснення інновацій на підприємствах:
а) науково-дослідна та конструктивно-технологічна підготовка інновацій;
б) новизна, нововведення, інновації;
в) планування інновацій; здійснення розробки та впровадження інновацій; комерціалізація і дифузія інновацій.
5. Згідно інноваційної теорії Й. А. Шумпетером інновації розглядаються:
а) у динаміці (як процес);
б) у статиці (як кінцевий результат);
в) в якості дискретних, періодично здійснюються заходів.
6. Класифікація інновацій в залежності від призначення (сфери використання):
а) техніко-технологічна; організаційна; управлінська; соціальна; юридична;
б) продуктивні; нових способів виробництва; організаційні; управлінська; соціальна; юридична;
в) техніко-технологічна; організаційно-управлінська; соціальна; маркетингова; збутова; юридична.
7. Класифікація інновацій за трьома визначальним взаємопов'язаним ознаками:
а) за галуззю науки і техніки; з інноваційної функції і ступеня новизни; за значеннями наслідків та охопленням частки ринку;
б) за типами; з науково-відтворювальної функції; за значеннями наслідків та охопленням частки ринку;
в) за типами; з інноваційних функцій і ступеня новизни; по значення наслідків та охопленням частки ринку.
8. Класифікація інновацій за інноваційною функції і ступеня новизни:
а) базові (радикальні); поліпшують (інкрементальні); псевдоінноваціонние;
б) здійснюються на основі відкриттів; здійснювані на основі рацпропозицій; здійснювані на основі новацій запропонованих фахівцями;
в) здійснюються на основі винаходів; здійснювані на основі відкриттів; здійснювані на основі зміни назв торгових марок і ринків збуту товарів.
9. Основні ситуації, в яких використовується реинжениринг:
а) критичний стан підприємства; очікування проблем, навіть критичного стану діяльності підприємства в майбутньому періоді; підтримка успішної діяльності та досягнення значного відриву від найближчих конкурентів;
б) здійснення реконструкції підприємства; прогнозоване погіршення роботи і навіть критичний стан в майбутньому періоді; розширення підприємства;
в) забезпечення виходу підприємства на міжнародний ринок; підтримка і нарощування успішної роботи; диверсифікація виробництва підприємства.
10. Дві істотні різновиди реінжинірінгу:
а) реінжиніринг реконструкції та реінжиніринг технічного переозброєння підприємства;
б) реінжиніринг базових інновацій та реінжиніринг поліпшують інновацій;
в) кризовий реінжиніринг і реінжиніринг розвитку.
Правильні відповіді:
1-а
3-б
5-а
7-в
9-а
2-в
4-а
6-а
8-а
10-в

Тема 12: "Інвестиції, їх сутність, значення і економічна ефективність"

1. Інвестиції - це
а) вкладення прибутку з метою отримання прибутку;
б) вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення;
в) витрати підприємця.
2.Прірост капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за:
а) ризик втрат від інфляції;
б) підприємницьку діяльність;
в) неотримання відсотків від банківських вкладень капіталу.
3.Джерела приросту капіталу є:
а) прибуток;
б) витрати;
в) цінні папери.
4.Капітальние вкладення - це
а) вкладення в цінні папери;
б) вкладення у відтворення основних фондів і нематеріальних активів;
в) прибуток.
5.Чістие інвестиції - це
а) валові інвестиції плюс амортизація;
б) прибуток плюс амортизація;
в) валові інвестиції мінус амортизація
6.Якщо чисті інвестиції негативні (ЧІ <0), це означає що відбувається
а) зменшення обсягу інвестицій
б) відсутність економічного зростання;
в) економіка розвивається.
7.Якщо чисті інвестиції дорівнюють нулю (ЧІ = 0), це означає що відбувається
а) зменшення обсягу інвестицій
б) відсутність економічного зростання;
в) економіка розвивається.
8.Якщо чисті інвестиції позитивні (ЧІ> 0), це означає що відбувається
а) зменшення обсягу інвестицій
б) відсутність економічного зростання;
в) економіка розвивається.
9.С збільшенням доходів і заощаджень відбувається:
а) зростання інвестицій;
б) спад інвестицій.
10.З збільшенням очікуваної норми чистого прибутку відбувається:
а) зростання інвестицій;
б) спад інвестицій.
11.С збільшенням ставки позикового відсотка обсяг інвестицій
а) зростає;
б) скорочується.
12.Какие фактори впливають на ризик:
а) політична ситуація в країні;
б) природні умови;
в) розмір ставки відсотка в банку;
г) національність.
13. Які інвестиції називають прямими і непрямими:
а) інвестування здійснюють інвестори, які безпосередньо підбирають об'єкти інвестування та вкладають в них кошти;
б) інвестиції здійснюють інвестиційні чи фінансові посередники.
14.Показатель, за допомогою якого визначається та сума грошей, яку необхідно мати сьогодні, щоб досягти бажаної майбутньої вартості грошових коштів, називають:
а) майбутньої вартістю грошей;
б) поточної (реальної) вартістю грошей;
в) коефіцієнт дисконтування.
15. Як визначається майбутня вартість грошей?
а) показник, за допомогою якого визначається та сума грошей, яку необхідно мати сьогодні, щоб досягти бажаної майбутньої вартості грошових коштів;
б) показник, який вказує, до якої сумі виростуть наявні гроші у заздалегідь зазначеному майбутньому періоді;
в) це дохід, отриманий за весь період економічного життя інвестицій і дисконтований в кожному році на фактор часу.
16. Які інвестиції називають приватними, державними, іноземними і загальними:
а) інвестиції здійснюють фізичні та юридичні особи іноземних держав;
б) інвестиції здійснюють фізичні особи, а також юридичні особи з приватним капіталом;
в) інвестиції здійснюють суб'єкти цієї держави та іноземних держав;
г) інвестиції здійснюють державні та місцеві органи влади, державні (казенні) підприємства з бюджетних і позабюджетних фондів, власних і позикових коштів.
17. Як визначається індекс прибутковості?
а) прибуток, поділена на обсяг інвестицій;
б) інвестиції, поділені на приріст прибутку;
в) прибуток + амортизація.
18. Як визначається інвестиційний прибуток?
а) прибуток, поділена на обсяг інвестицій;
б) інвестиції, поділені на приріст прибутку;
в) прибуток + амортизація.
19. Як визначається термін (період) окупності інвестицій?
а) прибуток, поділена на обсяг інвестицій;
б) інвестиції, поділені на приріст прибутку;
в) прибуток + амортизація.
20. Джерела капітальних вкладень:
а) виручка;
б) прибуток;
в) валова продукція.
21. Показники порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень
а) експлуатаційні витрати;
б) питомі капітальні вкладення;
в) наведені витрати.
22. Показники абсолютної (загальної) ефективності капітальних вкладень:
а) строк окупності;
б) продуктивність праці;
в) норма прибутку.
23.Пріведенние витрати являють собою:
а) відношення приросту національного доходу до капітальних вкладень
б) суму поточних витрат і капітальних вкладень приведених до єдиної розмірності за нормативом ефективності
в) відношення капітальних вкладень до прибутку
Правильні відповіді:
1-а, б
4-б
7-б
10-а
13-а - прямі,
б - непрямі
16 - а - іноз., Б-приватні, в - загальні, м-державні
19-б
22-а
2-а, в
5-в
8-в
11-б
14-б
17-а
20-б
23-б
3-а
6-а
9-а
12-а, в
15-б
18-в
21-в
-

Тема 13: "Витрати виробництва, собівартість продукції, робіт, послуг та методика їх визначення"

1. До складу економічних елементів операційних витрат входять:
а) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація;
б) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація, інші операційні витрати;
в) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати;
г) матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, фінансові витрати, інші операційні витрати;
2. Фінансові витрати підприємства це:
а) складова частина операційних витрат;
б) витрати, пов'язані з оплатою ресурсів підприємства грошовими засобами;
в) витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу;
г) витрати підприємства від участі в капіталі.
3. Адміністративні витрати підприємства - це:
а) загальновиробничі витрати підприємства, пов'язані з управлінням;
б) загальногосподарські витрати підприємства, пов'язані з управлінням;
в) загальновиробничі витрати підприємства, пов'язані з управлінням та обслуговуванням;
г) загальногосподарські витрати підприємства, пов'язані з управлінням та обслуговуванням.
4. Повна собівартість реалізованої продукції включає:
а) виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші операційні витрати;
б) виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати;
в) виробничу собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші операційні витрати, інші звичайні витрати;
г) виробничу собівартість виготовленої продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати;
5. Виробнича собівартість включає:
а) всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на реалізацію;
б) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі прямі витрати;
в) прямі і непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці;
6. Які з перерахованих витрат відносяться до змінних витрат;
а) заробітна плата управлінського персоналу;
б) амортизаційні відрахування;
в) вартість матеріалів і напівфабрикатів;
7. Що з нижчеподаного включається до витрат на збут:
а) витрати на передпродажну підготовку, сертифікацію, витрати на утримання основних фондів, які обслуговують процес збуту;
б) вартість сировини і матеріалів, витрати на дослідження та впровадження у виробництва нової продукції;
в) амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів.
8. Повна собівартість продукції є:
а) всі види виплат підприємства постачальника за ті ресурси, що були використані;
б) грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, палива, заробітну плату, амортизаційні відрахування;
в) грошовий вираз витрат на виробництво і реалізацію продукції.
9. Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:
а) змінні;
б) постійні;
в) прямі;
г) непрямі.
10. Змінні витрати це:
а) витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом певного виду продукції;
б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції;
в) витрати, загальна сума яких за певний період не залежить від обсягу виготовленої продукції.
11. Визначте поняття «валові витрати»:
а) витрати платника податку у грошовій або нематеріальній формі;
б) витрати платника у нематеріальній формі для використання в господарській діяльності;
в) витрати платника податку у грошовій, матеріальній або не матеріальній формі для використання у власній господарській діяльності.
12. Які відрахування здійснюють аграрні підприємства на соціальні заходи:
а) страхові внески на випадок безробіття, пенсійне забезпечення та соціальне страхування;
б) на соціальне страхування та індивідуальне страхування персоналу підприємства;
в) на пенсійне забезпечення та соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства.
13. Які з наведених нижче витрат належать до умовно постійним.
а) обслуговування кредитів;
б) амортизаційні відрахування;
в) транспортні витрати;
г) немає правильних відповідей.
14. Як змінюються постійні витрати на одиницю продукції при збільшенні обсягів виробництва в короткостроковому періоді:
а) не змінюються;
б) зменшуються;
в) збільшуються.
15. Витрати підприємства поділяються на прямі і непрямі по:
а) економічному характеру витрат;
б) ступеня їх однорідності;
в) способу визначення на одиницю продукції;
г) реакцією витрат на зміни обсягу виробництва.
16. Від обсягу виробництва не залежить:
а) сумарні витрати;
б) валові витрати;
в) постійні витрати;
г) середні валові витрати;
д) немає правильної відповіді.
17. Калькуляція - це обчислення собівартості:
а) валової продукції;
б) окремих виробів;
в) товарної продукції;
г) реалізованої продукції.
18. На зниження собівартості продукції впливають такі фактори:
а) поліпшення використання природних ресурсів;
б) підвищення технічного рівня виробництва;
в) поліпшення структури виробленої продукції;
г) зміни розміщення виробництва;
д) всі перераховані чинники.
19. Зі збільшенням обсягів виробництва собівартість одиниці продукції:
а) збільшується;
б) зменшується;
в) залишається без зміни.
20. До загальновиробничих витратою не відносять витрати на:
а) охорону праці;
б) відрядження;
в) амортизаційні витрати на відновлення машин і обладнання;
г) управління, виробниче і господарське обслуговування в межах виробництва.
21. Як розраховується собівартість зерна:
а) витрати на вирощування діляться на вироблену кількість зерна;
б) витрати на вирощування і збирання зернових становить собівартість зерна;
в) із загальних витрат віднімаються витрати побічної продукції, що залишилася сума розподіляється між зерном і зерновідходів.
22. Як розраховується собівартість центнера молока в молочному скотарстві:
а) витрати в молочному скотарстві діляться на кількість отриманого молока;
б) загальна сума витрат на утримання корів (без вартості приплоду та побічної продукції) розділити на кількість центнерів одержаного молока;
в) з витрат на утримання корів віднімаються витрати побічної продукції, що залишилася сума ділиться на кількість отриманого молока.
23. Що ви розумієте під матеріальними витратами:
а) витрати матеріалів безпосередньо використовуються на виробництво конкретного виду продукції;
б) витрати пов'язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції;
в) витрати пов'язані з виконанням технологічного процесу з виробництва продукції.
24.По ролі та значенню у створенні продукції витрати бувають:
а) основні і не основні;
б) прямі та непрямі;
в) готівкові та безготівкові.
25. За способом включення до собівартості продукції витрати бувають:
а) основні і не основні;
б) прямі та непрямі;
в) готівкові та безготівкові.
26. У залежності від матеріально-речової форми витрати бувають:
а) основні і не основні;
б) прямі та непрямі;
в) готівкові та безготівкові;
27. Собівартість валової продукції відрізняється від кошторису виробництва на величину:
а) витрат, які не включаються у виробничу собівартість продукції;
б) залишків витрат майбутніх періодів та майбутніх платежів;
в) залишків незавершеного виробництва за собівартістю;
г) правильні відповіді "а" і "б";
д) всі відповіді правильні.
Правильні відповіді:
1-в
4-б
7-а
10-б
13-б
16-в
19-б
22-б
25-б
2-в
5-в
8-в
11-в
14-б
17-б
20-б
23-а
26-в
3-б
6-в
9-а
12-а
15-в
18-д
21-в
24-а
27-в

Тема 14: "Ціни ціноутворення на продукцію сільського господарства"

1. В Україні діють такі ціни на споживчі товари:
а) фіксовані;
б) вільні;
в) фіксовані і вільні;
г) регульовані;
д) фіксовані та регульовані;
е) регульовані та вільні.
2. Державою планується, рекомендується, стимулюється така ціна:
а) вільна, договірна;
б) індикативна;
в) нижче, ніж ціна рівноваги;
г) фіксована;
д) регульована.
3. Першим етапом встановлення ціни є:
а) визначення мети і прийняття тієї чи іншої ціни;
б) визначення попиту;
в) визначення бажаної частки ринку;
г) визначення стратегії ціни;
д) аналіз витрат.
4. Бонусні знижки надають:
а) споживачам, які роблять поза сезонні покупки товарів;
б) постійним споживачам, якщо вони за певний період придбають певну кількість товару;
в) фірмам-фахівцям з питань організації товарного руху і збуту товарів.
5. Вкажіть складові ціни:
а) рентабельність виробництва;
б) собівартість продукції;
в) гранична прибуток;
г) граничні витрати;
д) акцизний збір.
6. Ціна роздрібна включає в себе:
а) групову ціну;
б) націнка торгових організацій;
в) прибуток виробництва.
7. Лімітні ціни відображають:
а) гранично допустимі їх рівень;
б) максимальний рівень цін;
в) мінімальний рівень цін.
8. До біржових відносять ціну:
а) котируватися;
б) групову;
в) рівноважну;
г) прейскурантну.
9. Державою стимулюється ціна:
а) фіксована;
б) індикативна;
в) регульована.
Правильні відповіді:
1-е
3-д
5-а, б, д
7-б
9-В
2-д
4-б
6-б
8-а
-

Тема 15: "Інтегральна ефективність виробництва та основні

напрямки її підвищення "

1. Ефективність діяльності підприємства - це:
а) разлніца між обсягом випущеної продукції і витратами на його виготовлення
б) зіставлення результатів діяльності з витраченими ресурсами
в) виручка від реалізації продукції
г) отриманий прибуток, сплачені податки, створені робочі місця, шкідливі викиди в навколишнє середовище і т.п.
2. Показник ефективності діяльності підприємства - це:
а) обсяг реалізованої продукції
б) розмір отриманого прибутку
в) зіставлення виручки від реалізації продукції з витратами на її виробництво і збут
г) питома вага підприємства на ринку збуту продукції
д) міра витрат ресурсів на створення готового продукту
3. Критерій ефективності діяльності підприємства - це:
а) лідируюче положення на ринку
б) досягнутий рівень фондовіддачі
в) міра економії живої та уречевленої праці в процесі діяльності
4. Економічна суть підвищення ефективності виробництва:
а) збільшення обсягу отриманого прибутку
б) забезпечення максимального збільшення обсягу виробництва на виробничих потужностях підприємства
в) зниження витрат ресурсів на виробництво одиниці продукції
г) впровадження нових інформаційних технологій
д) економія робочого часу
5. З перерахованих показників ефективності до узагальнюючих відносяться:
а) витрати на одиницю продукції
б) прибуток від реалізації продукції
в) рентабельність вибору
г) трудомісткість виготовлення виробу
д) продуктивність праці одного працівника
е) коефіцієнт завантаженості облднання
6. Відповісти, чи є показниками ефективності діяльності підприємства наступні величини:
а) кількість шкідливих викидів в атмосферу внаслідок функціонування підприємства
б) трудомісткість пооізведенной продукції
в) питома вага технічно обгрунтованих норм витрат ресурсів у загальній їх кількості
г) загальна величина кредиторської заборгованості
д) сума виплачених штрафів за несвоєчасне виконання договорів поставки
7. Показники, якими можна вимірювати ефективність (продуктивність) функціонування організаційно-виробничої системи:
а) обсяг витрат ресурсів за їх видами
б) показання реалізованої продукції та наданих послуг
в) показник відношення результатів до витрат на їх отримання
8. Скорочення тривалості робочого тижня - це ...
а) економічний ефект
б) екологічний ефект
в) гуманітарний ефект
г) соціальний ефект
е) всі відповіді неправильні
9. Показником, який характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виробництва певних виробів), є ...
а) показник ефективності застосовуваних ресурсів
б) показник ефективності споживаних ресурсів
в) показник питомої ваги приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва
г) всі відповіді неправильні
10. Резерви підвищення ефективності функціонування (діяльності) підприємства:
а) можливості досягнення більш ефективної діяльності (більш ефективного функціонування) в результаті забезпечення належного (резервомобілізірующего) дії факторів, які впливають на діяльність (функціонування) підприємства
б) існуючі недоліки у функціонуванні підприємства, яке мають бути ліквідовані
в) існуючі недоліки в управлінні діяльністю підприємства, усунення яких забезпечить підвищення її ефективності
11. До складу резервів підвищення ефективності функціонування (діяльності) підприємства відносять такі найважливіші види (укрупнені групи):
а) резерви інноваційного розвитку; резерви зниження собівартості (витрат на виготовлення) продукції; резерви підвищення якості продукції; резерви поліпшення узагальнюючих фінансових показників діяльності
б) ресурсні резерви; організаційно-технологічні резерви, резерви підвищення якості продукції; резерви поліпшення основних узагальнюючих результатів діяльності
в) резерви підвищення ефективності закупівельної діяльності; резерви підвищення ефективності виробничої діяльності; резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності; резерви підвищення ефективності маркетингово-збутової діяльності
12. Найважливіші ресурсні резерви підвищення ефективності підприємства:
а) резерви зниження матеріаломісткості виробленої продукції; резерви зниження енергоемкості і трудомісткості виготовленої продукції
б) резерви зниження відходів і втрат ресурсів у виробництві; резерви впровадження ресурсосберігающіх технологій та розробки ресурсосберігающіх конструкцій продукції
в) резерви поліпшення використання основних і оборотних виробничих фондів (основного і оборотного капіталу); резерви більш ефективного використання трудових ресурсів (резерви підвищення продуктивності праці) на підприємстві
13. Ефективність - це:
а) співвідношення результатів і сукупних витрат
б) співвідношення ефекту і витрат на його досягнення
в) досягнення високих результатів з найменшими витратами
г) всі відповіді правильні
14. За методом розрахунку виділяють ефективність виробництва:
а) абсолютну, порівняльну
б) економічну, соціальну
в) на рівні підприємства, на рівні області, на рівні народного господарства
г) окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції
15. По об'єктах оцінки виділяють ефективність виробництва:
а) абсолютну, порівняльну
б) економічну, соціальну
в) на рівні підприємства, на рівні області, на рівні народного господарства
г) окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів, окремого виду продукції
16. Рентабельність - це:
а) частину виручки, яка залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства
б) відносний показник ефективності діяльності підприємства
в) різниця між виручкою і прямими витратами
г) відносини валових витрат на виробництво до обсягу товарної продукції
17. Рентабельність підприємства - це:
а) яку підприємство отримує прибуток
б) відносна дохідність або прибутковість, яка вимірюється у відсотках до витрат коштів чи капіталу
в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів і оборотних коштів
г) прибуток на 1 грн. обсягу реалізованої продукції
18. Рентабельність продажів окремих видів продукції обчислюється як відношення:
а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу
б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації
в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна підприємства
г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних фондів підприємства
19. Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання:
а) оборотних коштів
б) основних фондів підприємства
в) всього наявного майна підприємства
г) активів підприємства, створених за рахунок власних коштів
20. Відношення отриманого прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів є ...
а) показником загальної рентабельності виробництва
б) показником рентабельності активів
в) показником рентабельності оборотних фондів
г) іншим показником
21. Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує ...
а) рівень прибутковості виробництва
б) показники фінансової стійкості
в) ступінь використання трудових ресурсів
г) рівень поточних витрат на виробництво
д) правильні відповіді а) і в)
е) всі відповіді правильні
22. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок ...
а) оптимізації витрат на виробництво
б) мінімізації витрат на виробництво
в) правильні обидві відповіді
23. Оптимальними вважаються витрати на виробництво і реалізацію продукції, які забезпечують ...
а) беззбиткове виробництво продукції
б) одержання максимального прибутку
в) отримання граничного доходу
г) всі відповіді правильні
24. Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників:
а) засобів праці та персоналу
б) предметів праці, персоналу та засобів праці
в) продуктивної системи, засобів праці і робочої сили
Правильні відповіді:

1-б
5-б
9-р
13-р
17-б, в
21-а
2-в
6-б
10-а
14-а
18-а
22-а
3-в
7-в
11-в
15-р
19-в
23-б
4-в
8-г
12-в
16-б
20-а
24-б
Тема 16: "Конкурентоспроможність, якість продукції та основні напрями підвищення конкурентноздатності"
1. До аспектів конкурентоспроможності підприємства відносять:
а) ефективна конкурентна стратегія
б) висока професійна підготовка персоналу
в) високий рівень оплати праці персоналу
г) широкий асортимент продукції
2. Ціна реалізації продукції є критерієм визначення:
а) конкурентоспроможності продукції
б) конкурентоспроможності підприємства
в) конкурентоспроможності країни
г) рівня розвитку продуктивних сил
3. Базою для порівняння при оцінці рівня конкурентоспроможності підприємства можуть бути підприємства, які:
а) належать до однієї області
б) випускають товари-субститути
в) працюють на одному сегменті
г) мають однакову кількість персоналу
4. На конкурентоспроможність підприємства рівень розвитку національної економіки:
а) не впливає
б) впливає безпосередньо
в) впливає при ринковій формі господарювання
г) впливає лише на державні підприємства
5. Показники ефективності інвестицій відносять до групи показників конкурентоспроможності підприємства:
а) виробничої діяльності підприємства
б) фінансової діяльності підприємства
в) ринкових підприємств;
г) інноваційної діяльності підприємства
6. Конкурентні переваги підприємства передбачають передумови для:
а) збільшення рівня конкурентоспроможності підприємства
б) збереження рівня конкурентоспроможності підприємства
в) досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства
г) інноваційної діяльності підприємства
7. Конкурентоспроможність - це:
а) здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях
б) здатність виробляти продукцію, яка задовольняє вимогам ринку при відносно низьких витратах виробництва
в) здатність виробляти нову продукцію з найменшими витратами
г) все перелічене є правильним
8. Досягнення рівня конкурентоспроможності підприємства є:
а) стратегічною метою підприємства
б) тактичною метою підприємства
в) метою операційної діяльності
г) метою вкладення капіталу
9. Одним з основних принципів досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства є:
а) гнучкість діяльності підприємства
б) системність підходу до управління
в) прискорення обороту капіталу
г) збільшення рівня рентабельності продукції
10. До факторів конкурентоспроможності продукції можна віднести:
а) якість продукції
б) собівартість продукції
в) конкурентні технології
г) технологію виготовлення продукції
11. До суб'єктів оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції відносять:
а) споживачів продукції
б) держава
в) конкурентів
г) інвесторів
12. Для визначення рівня конкурентоспроможності продукції найчастіше використовують метод:
а) вимірювальний
б) реєстраційний
в) експертний
г) органолептичний
13. Вибір суб'єктом методу оцінки конкурентоспроможності продукції обумовлюється:
а) етапом життєвого циклу продукції
б) необхідною точністю оцінки
в) областю застосування продукції
г) кількістю реальних конкурентів
14. До факторів, які впливають на рівень конкурентоспроможності продукції, відносять:
а) коливання ринкової кон'юнктури
б) показники асортименту продукції
в) вартість залучених ресурсів
г) рівень кваліфікації рабтніков
Правильні відповіді:
1-а
3-в
5-в
7-г
9-р
11-в, г
13-б
2-а
4-г
6-в
8-г
10-а, б
12-р
14-а

Тема 17: "Економічна оцінка підприємства як суб'єкта ринку"

1. Для оцінки фінансової діяльності визначають:
а) продуктивність і ефективність праці
б) характер комерційних угод та їх ефективність
в) виробничу потужність і ступінь її використання
г) рентабельність діяльності та використання капіталу
2. Для оцінки комерційної діяльності необхідно оцінити:
а) раціональність оргструктури
б) асортиментну політику
в) фінансовий стан і платоспроможність підприємства
г) стан матеріально-технічної бази
3. Найкращих результатів підприємство може досягти за рахунок:
а) оптимізації витрат на виробництво
б) мінімізації витрат на виробництво
в) всі відповіді правильні
4. Прибутковість підприємства є:
а) одним з найголовніших показників, які відображають його фінансовий стан
б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності
в) показником, який характеризує основний результат діяльності підприємства
г) правильні "б" і "в"
д) всі відповіді правильні
5. Дохід підприємства - це виручка:
а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства і послуг невиробничого характеру
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Методичка
479.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Економіка підприємств 3
Економіка підприємств
Економіка підприємств будіндустрії
Економіка підприємств будіндустрії
Економіка підприємств галузі
Роль підприємств в ринковій економіці Види підприємств в Україні
Економіка 2
Економіка
Економіка 3
© Усі права захищені
написати до нас