Економіка підприємства 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота
з дисципліни
економіка підприємства
Виконав:
Перевірила:

ЗАДАЧА 1
Визначити показники використання основних виробничих фондів підприємства, а також обсяг додатково виробленої продукції в планованому році за рахунок збільшення кількості основних фондів і за рахунок їх кращого (гіршого) використання. Результати розрахунків представити у формі таблиці.
Методика розрахунку. Для оцінки ефективності використання основних виробничих фондів застосовується ціла система показників. Найбільш важливими узагальнюючими показниками використання основних виробничих фондів є: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність. Фондовіддача О) визначається за формулою:
,
де О ВП - вартісний обсяг випущеної продукції, грн;
- Середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів визначається з урахуванням їх введення чи вибуття протягом року:
,
де - Вартість основних виробничих фондів на початок досліджуваного року, грн.;
- Вартість основних виробничих фондів, що вводяться протягом року, який розглядається, грн.;
- Вартість основних виробничих фондів, що ліквідовуються (вибувають) з експлуатації протягом цього ж року, грн.;
m - кількість повних місяців експлуатації вводяться основних виробничих фондів протягом аналізованого року (з моменту введення до кінця року);
n -. кількість повних місяців, протягом яких ліквідовані основні виробничі фонди не експлуатувалися протягом цього ж року (з моменту ліквідації до кінця року).
Фондомісткість е) - показник, зворотний фондовіддачі, визначається за формулою:
,
Фондоозброєність В) визначається за формулою:
,
де Ч СГ - середньорічна чисельність працюючих (робітників), чол.
Ефективність використання основних виробничих фондів впливає на обсяг випущеної продукції за досліджуваний період.
Приріст обсягу продукції, що випускається в планованому періоді за рахунок збільшення (зменшення) обсягу основних виробничих фондів ( ) Можна визначити за формулою:
,
де приріст (зменшення) обсягу продукції, що випускається за рахунок збільшення (зменшення) обсягу основних виробничих фондів за цей же період, грн.,
- Середньорічна вартість основних виробничих фондів відповідно в планованому і базовому роках, грн.,
- Фактична фондовіддача у базовому році, грн / грн.
Приріст обсягу продукції, що випускається в планованому році за рахунок кращого (гіршого) використання основних виробничих фондів ( ) Можна визначити за формулою:
,
де - Приріст (зниження) обсягу випущеної продукції в планованому періоді за рахунок кращого (гіршого) використання основних фондів, грн.
- Фондовіддача відповідно в планованому і базовому році, грн / грн.
Вихідні дані:
1. Обсяг випуску продукції в базовому році - 21100 тис. грн.
2. Середньорічна чисельність робітників в базовому році - 2100 чол.
3. Середньорічна вартість основних виробничих фондів у базовому році - 7500 тис. грн.
4. Приріст обсягу виробленої продукції в планованому році - 10,2%
5. Збільшення чисельності працюючих в планованому році - 4,1%
6. Вартість основних виробничих фондів на початок планованого року - 7400 тис. грн.
7. Вартість вводяться основних виробничих фондів у плановому році по місяцях:
квітень - 200 тис. грн.
червень - 1500 тис. грн.
вересень - 400 тис. грн.
8. Вартість вибувають (ліквідованих) основних виробничих фондів у плановому році по місяцях:
лютий - 300 тис. грн.
серпень - 900 тис. грн.
листопад - 600 тис. грн.
Рішення
1. Фондовіддача у базовому році
грн / грн
2. Фондомісткість в базовому році
грн / грн
3. Фондоозброєність в базовому році
грн з особи
4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів в планованому році
тис. грн
5. Обсяг випущеної продукції в плановому році
тис. грн.
6. Середньорічна чисельність робітників у плановому році
чол.
7. Фондовіддача у плановому році
8.
грн / грн
9. Фондомісткість в плановому році
грн / грн
10.Фондовооруженность в плановому році
грн з особи
11.Об'ем додатково виробленої продукції в планованому році за рахунок збільшення основних виробничих фондів
тис. грн.
12.Об'ем додатково проведеної продукції в планованому році за рахунок кращого (гіршого) використання основних виробничих фондів
тис. грн.
Підсумкові показники діяльності підприємства

п / п
Найменування показника
Од. ізм
Базовий рік
Планований рік
Відхилення від базового року
Збільшення (+)
Зменшення (-)
%
1
Обсяг випуску продукції
тис. грн
21100
23252,2
+2152,2
10,2
2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів
тис. грн.
7500
7808,3
+308,3
4,1
3
Середньорічна чисельність працюючих
чол.
2100
2186
+86
4,1
4
Фондовіддача
грн / грн
2,81
2,98
+0,17
6
5
Фондомісткість
грн / грн
0,36
0,34
-0,02
-5,6
6
Фондоозброєність
грн з особи
3571,43
3571,96
+0,53
0,01
7
Обсяг додатково виробленої продукції в планованому році в т.ч.:
а) за рахунок збільшення основних виробничих фондів;
б) за рахунок кращого (гіршого) використання основних виробничих фондів
тис. грн.
тис. грн
-
-
866,32
1327,41
ЗАВДАННЯ 2
Визначити показники використання оборотних коштів підприємства, величину їх економії (перевитрати), а також обсяг додатково отриманої продукції за рахунок зміни кількості оборотних коштів і за рахунок їх кращого використання.
Результати розрахунків представити у формі таблиці.
Методика розрахунку
До показників ступеня використання оборотних коштів відносяться коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту, коефіцієнт закріплення.
Коефіцієнт оборотності О) визначається за формулою:

де - Обсяг реалізованої продукції, грн.
- Середньорічний залишок оборотних коштів, грн.
Їх величини можуть мати планові, фактичні та ін значення.
Коефіцієнт закріплення (До 3) визначається за формулою:

Тривалість одного обороту оборотних засобів О) визначається за формулою:

де Т - аналізований період (квартал, півріччя, рік, дні).
При аналізі використання оборотних коштів необхідно визначити, скільки зекономлено або перевитрачено оборотних коштів у досліджуваному періоді, а також скільки додатково вироблено продукції за рахунок збільшення (зменшення) оборотних коштів і за рахунок і: кращого (гіршого) використання в аналізованому періоді.
Розрізняють абсолютну і відносну (умовну) економію або перевитрату оборотних коштів.
Абсолютна економія (перевитрата) оборотних коштів показує, яку кількість оборотних коштів буде зекономлено (перевитрачено) в планованому періоді. Вона визначається за формулою:

де - Планова абсолютна економія (перевитрата) оборотних коштів у планованому періоді, грн;
- Середньорічні залишки власних оборотних коштів відповідно планові у планованому і фактичні в базовому періодах, грн.
Відносна (умовна) економія або перевитрата оборотних коштів показує, яку кількість оборотних коштів зекономлено або необхідно додатково залучити для реалізації обсягу продукції в планованому періоді за рахунок їх кращого (гіршого) використання.
Відносну економію ( ) планову в планованому періоді можна визначити за такими формулами:

де - Тривалість одного обороту оборотних засобів відповідно планова в планованому і фактична б базовому періодах.
Або
Або
Ефективність використання оборотних засобів впливає на обсяг випущеної продукції у вартісному вираженні за планований період. Так за рахунок збільшення (зменшення) кількості оборотних коштів плановий додатковий обсяг випуску продукції в планованому періоді ( ) Можна визначити за формулою:

Додатковий обсяг планового випуску продукції в планованому періоді за рахунок кращого (гіршого) використання оборотних засобів ( ) Можна визначити за формулою:

Вихідні дані:
1. Середній залишок оборотних коштів у базовому році - 1224 тис. грн.
2. Тривалість одного обороту оборотних коштів у базовому році - 30 днів
3. Скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів у планованому році - 1,0 день
4. Зростання обсягу реалізації продукції в планованому році - 106,5%
Рішення 1. Коефіцієнт оборотності в базовому році
грн / грн
1. Обсяг реалізованої продукції в базовому році
тис. грн.
2. Коефіцієнт закріплення в базовому році
грн / грн
3. Обсяг реалізації продукції в плановому році
тис. грн.
4. Коефіцієнт оборотності у плановому році
грн / грн
5. Середньорічний залишок оборотних коштів у планованому році
тис. грн.
6. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів у планованому році

7. Абсолютна економія оборотних коштів у планованому періоді
тис. грн.
8. Відносна економія оборотних коштів у планованому періоді
тис. грн.
9. Додатковий обсяг випуску продукції в плановому періоді за рахунок збільшення (зменшення) кількості оборотних коштів
тис. грн.
10.Дополнітельний обсяг планового випуску продукції в планованому періоді за рахунок кращого (гіршого) використання оборотних коштів
тис. грн.
Показники використання оборотних коштів підприємства

п / п
Найменування показника
Од. ізм
Значення показника
Фактичні базового року
Планові планованого року
Відхилення від базового року
Збільшення (+)
Зменшення (-)
%
1
Обсяг реалізованої продукції
тис. грн
14896,08
15864,33
968,25
6,5
2
Середній залишок оборотних коштів
тис. грн.
1224
1260,07
36,7
3
3
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів
грн / грн.
12,17
12,59
0,42
3,5
4
Тривалість одного обороту оборотних коштів
дні
30
29
-1
-3,3
5
Коефіцієнт закріплення оборотних коштів
грн / грн
0,082
0,079
-0,003
-3,7
6
Абсолютна економія (перевитрата) оборотних коштів
тис. грн.
-
36,07
7
Відносна економія перевитрата) оборотних коштів
тис. грн
-
-43,46
ЗАДАЧА 3
Розрахувати технологічну виробничу і повну собівартість одиниці продукції, оптову ціну підприємства, величину товарної продукції і витрати на 1 гривню товарної продукції.
Методика розрахунку
Собівартість промислової продукції - це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і реалізацію.
При плануванні, обліку і аналізі витрат найбільш часто використовується угруповання витрат по калькуляційних статтях.
Типова номенклатура статей калькуляції наведена нижче:
1. Сировина і матеріали
2. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати.
3. Зворотні відходи (віднімаються).
4. Паливо і енергія на технологічні цілі.
5. Основна заробітна плата.
6. Додаткова заробітна плата.
7. Відрахування на соціальне страхування.
8. Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції.
9. Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристосувань лівого характеру.
10.Расходи на утримання та експлуатацію устаткування.
11.Общепроізводственние витрати.
12.Адміністратівние витрати.
13.Потері внаслідок технічного, неминучого, неминучого браку
14.Попутная продукція (вираховується).
15.Другіе виробничі витрати.
16.Расходи на збут (комерційні витрати).
Розрізняють технологічну, виробничу і повну собівартість. Технологічна собівартість включає 1-10 пункти, виробнича - 1-15 пункти, повна - 1-16 пункти наведених вище статей калькуляції.
Витрати з основної заробітної плати п осн) розраховуються формулою:
,
де ЧТВ - годинна тарифна ставка, яка відповідає розряду роботи, грн / год.
Н вр - норма часу на виготовлення першого деталі.
Додаткова заробітна плата визначається за формулою:

де - Коефіцієнт додаткової заробітної плати.
Відрахування на соціальні, заходи визначаються за формулою:

де - Коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи.
Витрати на загальновиробничі витрати опр) і загальногосподарські (адміністративні) витрати розподіляються пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників і витрат на утримання та експлуатацію обладнання і визначаються за формулами:


де Р ОСН_ЗП - Основна з / плата виробничих робітників, грн;
Р СЕО - витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн;
До ОПР - коефіцієнт загальновиробничих витрат;
До ВОХР - коефіцієнт загальногосподарських (адміністративних) витрат.
Витрати на збут розподіляються між окремими виробами пропорційно виробничій собівартості і визначаються як відсоток від виробничої собівартості.
Оптова ціна підприємства визначається як сума собівартості і прибутку. Прибуток визначається як відсоток рентабельності від повної собівартості продукції. Потім на основі даних про ціну і собівартості продукції визначаються витрати на 1 грн. товарної продукції.
Величину товарної продукції можна визначити як добуток ціни одного виробу на обсяг випуску за даний період.
Вихідні дані:
1. Вага основних матеріалів - 105 кг
2. Ціна за одиницю матеріалу - 1,5 грн / кг
3. Величина відходів - 11%
4. Ціна за одиницю відходів - 0,15 грн / кг
5. Витрата електроенергії на технологічні потреби - 130 кВт / год
6. Ціна за одиницю електроенергії - 0,2 грн / (кВт / год)
7. Норма часу на виготовлення одиниці продукції - 190 н. годину
8. Годинна тарифна ставка - 1,2 грн / год
9. Додаткова заробітна плата - 10%
10.Отчісленія на соціальні заходи - 40%
11.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання - 5,1 грн
12.Общепроізводственние витрати - 160%
13.Адміністратівние витрати - 70%
14.Расходи на збут - 1,2%
15.Рентабельность продукції - 40%
16.Об'ем виробництва - 3,1 тис. шт.
Рішення
1. Витрати на основні матеріали
грн
де В М - вага основних матеріалів, кг; Ц М - ціна за одиницю матеріалу.
2. Вага відходів
кг
де К відхо - величина відходів,%.
3. Вартість відходів
грн
де Ц ЕД_ОТХ - ціна одиниці відходів
4. Витрати на електроенергію
грн
де W Ен - витрата електроенергії, кВт / год;
Ц ен - ціна за одиницю електроенергії, грн / (кВт / год)
5. Основна заробітна плата виробничих робітників
грн
6. Додаткова заробітна плата
грн
7. Відрахування на соціальні заходи
грн
8. Технологічна собівартість
,
де РСЕО - витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.
грн
9. Загальновиробничі витрати
грн
10.Адміністратівние витрати
грн
11.Проізводственная собівартість
грн
12.Расходи на збут
грн
13.Полная собівартість
грн
14.Прібиль
грн
де Р - рентабельність продукції.
15.Оптовая ціна
грн
16.Затрати на 1 грн товарної продукції

17.Велічіна товарної продукції
грн
Відповідь: технологічна собівартість - 537,99 грн;
виробнича собівартість - 1074,12 грн;
повна собівартість - 1077,09 грн;
оптова ціна - 1507,93 грн;
величина товарної продукції - 4674583 грн;
витрати на 1 грн товарної продукції - 0,71.
ЗАДАЧА 4
Визначити показники продуктивності праці різними методами.
Методика рішення
У залежності від того, в яких одиницях вимірюється обсяг виробництва продукції, існують різні методи вимірювання продуктивності праці.
Натуральний метод визначення П Т характеризує випуск продукції на одного працівника в одиницю часу (година, місяць, рік) у натуральних показниках (шт., м 2, м 3 тощо). Застосовується при випуску однорідної продукції.
Трудовий метод заснований на вимірюванні об'єму трудомісткості в нормо-годинах. Він використовується для обчислення продуктивності праці в цехах, бригадах, багатономенклатурному виробництві, де на ділянках нормуються витратами праці по операціях і технологічним меж і мають хорошу нормативну базу щодо встановлення та обліку всіх видів витрат, що становлять собівартість продукції, робіт або послуг. Вартісний метод заснований на визначенні обсягу випущеної продукції в грошовому вираженні. Він дозволяє визначити рівень продуктивності праці підприємств, що випускають різнорідну продукцію.
Вихідні дані:
1. Чисельність працівників - 100 чол.
2. Вартість виробів - 2000 грн.
3. Трудомісткість виробу - 22 нормо-години
4. Річна програма - 5 тис. шт.
Рішення
1. Продуктивність праці натуральним методом

де N рік - річна програма, шт;
Ч р - чисельність працівників.
шт / чол
2. Продуктивність праці трудовим методом

де Т - трудомісткість виробу.
нормо-час/чел
3. Продуктивність праці вартісним методом

де С - вартість виробу, грн.
грн з особи
ЗАДАЧА 5
Розрахувати заробітну плату трьох основних робочих за відрядно-преміальною і відрядно-прогресивній системі оплати праці, а також заробітну плату робітника-підсобника, обслуговуючого цих трьох робочих
Методика розрахунку
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовій формі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Існує дві форми оплати праці: відрядна і погодинна.
Погодинна - це форма оплати праці, при якій заробіток пропорційний відпрацьованому часу.
Відрядна - при ній заробіток пропорційний кількості виготовленої продукції.
Існують різні системи оплати праці. При відрядній прямий оплаті заробіток розраховується як добуток відрядної розцінки за одиницю продукції і кількості виготовлених виробів:

де - Заробіток за відрядної прямий системі оплати праці, грн;
Р СД - відрядна розцінка за одиницю продукції, грн. / шт;
N p - кількість виготовлених робочим виробів, шт.
Розцінка відрядна СД) за одиницю продукції визначається за формулою:

де ЧТВ - годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, грн / год;
Н ВР - норма часу на виготовлення одного виробу, год / шт;
Н Вир - норма виробітку за одну годину, шт / год.
Заробітна плата при відрядно-преміальною системою оплати праці розраховується за формулою:

де К ПР - коефіцієнт преміювання - розраховується за формулою:

де П 1 - відсоток премії за виконання плану;
П 2 - відсоток премії за перевиконання плану;
П ПП - відсоток перевиконання плану працівником.
При відрядно-прогресивній системі оплати праці працю робітника в межах встановленої вихідної бази, оплачується за основним (одинарним) розцінками, а понад встановленої вихідної бази - за підвищеними відрядними розцінками.
Непряма відрядна система - така система оплати праці, коли заробітна плата робітника-підсобника, обслуговуючого основних робочих, ставиться в пряму залежність від результатів праці обслуговуваних їм робочих.
Загальний заробіток підсобника за цією системою ( ) Розраховується за формулою:

де N - кількість обслуговуваних робочих;
- Непряма відрядна розцінка за i-му робочому;
- Обсяг фактичного вироблення i-го робітника.
Розцінка непряма відрядна визначається за формулою:

де Т С-тарифна ставка робітника-підсобника; О П i - плановий обсяг виробництва (або норма виробітку) i-го обслуговується робітника.
Вихідні дані:
1. Кількість відпрацьованих годин на місяць - 176 годин
2. Трудомісткість виготовлення одного виробу - 0,2 н. години
3. Годинна тарифна ставка робітників - 1,2 грн / год
4. Фактична вироблення першого працівника - 870 шт.
5. Фактична вироблення другого працівника - 1012 шт.
6. Фактична вироблення третій працівника - 1078 шт.
7. Премія за виконання плану за відрядно-преміальною системою оплати праці - 10%
8. Премія за перевиконання плану за відрядно-преміальною системою оплати праці - 1%
9. Вихідна база підвищення розцінки при відрядно-прогресивній системі оплати праці - 105%
10.Повишеніе розцінки при перевиконанні вихідної бази - 50%
11.Часовая тарифна ставка робітника-підсобника - 1 грн / год
Рішення
1. Відрядна розцінка основного робочого
грн
2. Пряма відрядна зарплата кожного працівника
грн
грн
грн
3. Норма вироблення за планом за місяць
шт. на місяць
4. Відсоток виконання плану для кожного працівника

- План не виконаний
- План перевиконано на 15%
- План перевиконано на 22,5%
5. Коефіцієнт преміювання


6. Зарплата за відрядно-преміальною системою
грн
грн
грн
7. Зарплата за відрядно-прогресивній системі

де - Базова норма виробітку, шт.;
грн;
До б - коефіцієнт вихідної бази підвищення розцінки.
шт.
грн
грн
8. Непряма розцінка для підсобника
грн
9. Заробітна плата робітника підсобника
грн

ВИСНОВКИ
1. При збільшенні обсягу випуску продукції на 10,2% і збільшення чисельності працюючих на 4,1% фондовіддача зросте на 6%, що веде до збільшення частки фондопотребленія, тобто підвищиться частка коштів на розвиток невиробничої сфери; фондомісткість знизиться на 5,6%, тобто знизиться необхідна величина основних фондів для виробництва продукції заданої величини; фондоворуженності зросте на 1%. Середньорічна вартість основних виробничих фондів зросте на 4,1%. Обсяг додатково виробленої продукції в планованому році за рахунок збільшення основних виробничих фондів складе 866,32 тис. грн. (Зросте), а за рахунок кращого використання виробничих фондів складе 1327,41 тис. грн. (Зросте).
2. При збільшенні обсягу реалізованої продукції на 6,5% і скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів на 3,3% середній залишок оборотних коштів у планованому році знизиться на 3%, що збільшить оборотність оборотних коштів, коефіцієнт закріплення оборотних коштів знизиться на3, 7%, що підвищить рентабельність підприємства.
3. При повній собівартості одиниці продукції 1077,12 грн. і рентабельності продукції 40% оптова ціна має складати 1507,93 грн. Величина товарної продукції (готової продукції призначеної для реалізації та задоволення власних потреб) складе 4674583 грн. Витрати на 1 грн. товарної продукції складуть 0,71 грн. Вирішальною умовою зниження собівартості служить впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції. Зниження собівартості продукції забезпечується також за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.
4. Натуральний метод вимірювання продуктивності праці характеризує вироблення продукції в натуральній формі в одиницю робочого часу. Натуральний метод має обмежене застосування і в основному використовується при зіставленні показників продуктивності бригад, ланок і робітників, а також при визначенні норм виробітку і рівня їх виконання. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці характеризує відношення нормативних витрат до фактичних витрат робочого часу. Даний метод має обмежене застосування через складність розрахунку й не дозволяє врахувати вплив зростання механовооруженности робітників і рівня механізації робіт у зв'язку з тим, що на механізовані і ручні роботи розробляються різні норми, які під впливом науково-технічного прогресу періодично переглядаються. Трудовий метод застосовується для визначення ефективності використання праці робітників в порівнянні з нормами, рівня виконання норм виробітку або ступеню скорочення нормативного часу робітником у відсотках. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці отримав більш широке застосування, особливо на промислових підприємствах, так як дає можливість обліку та порівняння різноманітних видів робіт шляхом приведення їх до єдиного вимірника. Однак цей метод не завжди правильно відображає рівень продуктивності праці, тому що на її вартісне вираження впливає структура робіт та їх матеріаломісткість.
5. Заробітна плата працівника за відрядно-преміальною і відрядно-прогресивної оплати праці найбільш приваблива для працівників перевиконують план. При цьому більш вигідна зарплата за відрядно-прогресивною системою. Для підприємства така оплата є стимуляцією праці, тому що перевиконання плану працівником веде до істотного підвищення заробітної плати, і веде до підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції.

Використана література
1. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання всіх машинобудівних спеціальностей / Розробник. Плаксін В.І., Коваль О.В., Кулешова Т.В., Севастополь: Вид-во СевГТУ, 2001. - 24 с.;
2. Економіка, організація і планування промислового виробництва: Учеб. посібник для вузів / Н. А. Лісіцин, Ф. П. Вісюлін, В. І. Виборнов та ін; За заг. ред. Н. А. Лісіцина. - 2-е вид. перераб. і доп. - Мн. Обчислюємо. шк., 1990. - 446с.
3. Економіка підприємства: підручник / під редакцією проф. Сафронова .- М.: "МАУП", 1998 р . с. 146
4. Економіка підприємства: Підручник для вузів / В. Я. Горфинкель, Є. М. Купряков, В. П. Прасолова і ін; Під ред. проф. В. Я. Горфінкеля, проф. Є. М. Купрякова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1996. - 367с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
106.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Економіка підприємства 3
Економіка підприємства 7
Економіка підприємства 15
Економіка підприємства 8
Економіка підприємства 14
Економіка підприємства 6
Економіка підприємства
Економіка підприємства 16
Економіка підприємства 2
© Усі права захищені
написати до нас