Економіка підприємств

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

Волзький університет ім. В.Н. Татіщева
Економічний факультет
Кафедра «Теоретична і прикладна економіка»
«Затверджую»
Проректор з УМР
__________ А.Д. Німців
«_____» __________2006г.
Методичний посібник
для виконання контрольної роботи
з дисципліни
«Економіка підприємства»
для студентів заочного відділення економічного факультету
Розробила
к.п.н., доцент О.Г. Зіброва
Тольятті 2006

Зміст

Введення
1. Вимоги до змісту контрольної роботи
2. Умови прийому роботи
2.1 Вибір варіанта контрольної роботи
3. Загальні вимоги до оформлення роботи
3.1 Формули
3.2 Таблиці
3.3 Ілюстрації
3.4 Список використаної літератури
3.5 Додатка
4. Практичне завдання (завдання)
5. Програми
6.Екзаменаціонние питання
7. Питання для здачі заліку

Введення
Відповідно до навчального плану студенти виконують і захищають контрольну роботу з дисципліни «Економіка підприємства (організації)».
При написанні контрольної роботи для повного і правильного розкриття змісту теми студенту необхідно:
· Вивчити наукові роботи з даної проблеми російських і зарубіжних вчених;
· Знати постанови уряду та укази Президента РФ з економічних проблем;
· Ознайомитися зі статистичними даними, що публікуються в періодичній пресі та статистичних збірниках;
· Вивчити статті з обраної теми опублікованих у журналах «Питання економіки», «Російський економічний журнал», «Фінанси і кредит», «Економічна школа», «Вісник Московського університету», «Економіст», «Тольятті - відкрите місто», в тижневику «Економіка і життя» тощо
У процесі підготовки до написання контрольної роботи також слід використовувати рекомендовану літературу (Додаток 3), та ознайомитися з вимогами до оформлення роботи, викладеними в даному методичному посібнику.
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. Тема вибирається студентом згідно з таблицею 1 (див. стор.5), а варіант практичного завдання по першій букві прізвища (див. стор.9).

1. Вимоги до змісту контрольної роботи
Контрольна робота повинна мати чітке побудова, логічну послідовність викладу матеріалу. Усі висновки і пропозиції автор аргументує відповідними розрахунками, нормативними документами, докладає необхідні заповнені бланки форм обліку та звітності досліджуваного господарюючого суб'єкта.
Структура контрольної роботи:
- Титульний лист (Додаток 1);
- Зміст;
- Основна частина;
- Висновок;
- Список використаної літератури;
- Додатки.
Вивчивши рекомендовану літературу зі свого варіанту, складають план контрольної роботи (простий чи розгорнутий - Додаток 2).
Введення: автор показує актуальність обраної теми, визначає цілі та завдання стоять перед ним при написанні роботи. Вступ повинен бути коротким (1-2 сторінки).
В основній частині викладається зміст теми. Її рекомендується розділити на 2 - 3 частини, що розкривають сутність проблеми на 12 - 13 сторінках.
Висновок може включати теоретичні та практичні висновки, пропозиції автора. Вони повинні бути короткими, конкретними, відображати суть проведеної роботи, відповідати її цілям і завданням, займаючи 1-2 сторінки.

2. Умови прийому контрольної роботи
Контрольна робота здається в методичний кабінет на перевірку не пізніше, ніж за два тижні до заліку і може бути повернута студенту на доопрацювання.
Керівництво та контроль за виконанням роботи здійснюється провідним викладачем в заплановані години індивідуальних консультацій. Відповідальність за наведені дані та проведені розрахунки несе студент.
Робота не допускається до захисту, якщо вона не носить самостійного характеру, списана з літературних джерел або в інших авторів, якщо основні питання не розкриті, викладені схематично, уривками, в тексті містяться помилки і в цілому робота виконана недбало. Незадовільно виконана робота підлягає доопрацюванню відповідно до зауважень. На захист пред'являється перероблений варіант разом з первісним.
Таким чином, підготовка до захисту контрольної роботи включає усунення помилок і недоліків, вивчення додаткових джерел, осмислення написаного в роботі, здатність пояснити наведені в роботі положення, розрахунки. Обсяг роботи не повинен перевищувати 15 - 17 друкованих аркушів.
До складання заліку допускаються студенти, які мають позитивну оцінку контрольної роботи.
2.1 Вибір варіанта контрольної роботи
Вибір теми контрольної роботи студентом здійснюється самостійно за запропонованою таблиці 1, з умовою: не повторюваності теми в даній групі і реєстрації її методичному кабінеті, в папці: «Додаток. «Економіка підприємства».

Таблиця 1
група
номер варіанта
ЕБЗ 302
1 - 30
ЕНЗ 302
31 - 44
ЕМГЗ 302
45 - 56
ЕБЗ 502,3
57 - 100
ЕМЗ 302,3
101-152
ЕФЗ 302,3
30 - 100

3. Загальні вимоги до оформлення роботи
Оформлення роботи проводиться студентом самостійно. Текст друкується через півтора інтервалу шрифтом № 14 на папері формату А4 на одній стороні аркуша з полями навколо тексту. Розмір лівого поля 30 мм, правого - 10 мм, верхнього - 20 мм, нижнього - 20 мм.
Всі сторінки нумеруються наскрізною нумерацією, починаючи з титульного аркуша. Цифру, що позначає порядковий номер сторінки, ставлять в середині верхнього поля сторінки.
Кожна нова глава починається з нової сторінки, а так само інші основні структурні частини роботи: вступ, висновок, список літератури, додатки.
Відстань між назвою глави і наступним текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам. Таке ж відстань витримується між заголовками голови та параграфа. Підкреслювати заголовки, переносити слова в них не допускається. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пишуться в середині тексту більш великими літерами (або прописними).
Глави, параграфи і пункти повинні бути пронумеровані арабськими цифрами. «Вступ» і «Висновок» не нумеруються. Після номера ставлять крапку. Номер параграфа, повинен складатися з номера розділу і параграфа у цій главі, розділених крапкою, наприклад: «1.2.» (Другий параграф в першому розділі).
Пропозиції, що починаються з новою (червоної) рядки, друкують з абзацним відступом від початку рядка, рівним п'яти ударів.
Текст іноземною мовою повинен бути цілком надрукований або вписаний від руки. Всі помилки і друкарські помилки необхідно виправити. Обсяг контрольної роботи може становити 15-20 сторінок друкованого тексту. Титульний аркуш виконується за формою - додаток 1.

3.1 Формули
Для економії місця кілька коротких і однотипних формул можна поміщати на одному рядку, а не одну під одною. Застосовується наскрізна нумерація формул. Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого краю сторінки. Посилання на формули оформляють так, наприклад: з формули (5.1) слід ...
Розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапка перед формулою ставлять, якщо в тексті перед формулою міститься узагальнююче слово або цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. Формули, наступні одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою або крапкою з комою.
Під формулою і обчисленнями необхідно привести позначень, що входять у формулу. Пояснення кожного символу дають з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок розшифровки починається зі слова «де» без двокрапки.

Наприклад:

Ф о = Q / Ф (1)
де Q - результат виробництва (обсяг виробленої продукції) у грошовому вимірі;

Ф - середня за розрахунковий період вартість основних виробничих фондів.

Розміри знаків для формул рекомендуються такі: великі літери та цифри - 7,8 мм, малі - 4 мм, показники та індекси - не менше 2 мм.

3.2 Таблиці
За змістом таблиці поділяються на аналітичні та неаналітичних. Аналітичні таблиці є результатом обробки та аналізу цифрових показників. Після таких таблиць робиться узагальнення в якості нового знання, яке вводиться в текст словами: «таблиця дозволяє зробити висновок, що ...,»,« з таблиці видно, що ...,», «таблиця дозволяє укласти, що ... »і т. п.
У неаналітичних таблицях поміщаються, як правило, необроблені статистичні дані, необхідні лише для інформації або констатації.
Основні заголовки у самій таблиці пишуть з великої літери. Підлеглі заголовки пишуться двояко: з малої літери, якщо вони граматично пов'язані з головним заголовком, і з великої букви - якщо такого зв'язку немає.
Усі таблиці номеруют арабськими цифрами в межах всього тексту. Над правим верхнім кутом таблиці поміщають напис «Таблиця 4» без значка № перед цифрою і точки після неї, назва таблиці розташовують посередині сторінки і пишуть з великої літери без крапки на кінці.
Правила перенесення таблиці на наступну сторінку:
1.головку таблиці повторюють і над нею поміщаються слова, наприклад
«Продовження таблиці 4».
2.пронумеровивают графи і повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Заголовок таблиці не повторюють.
3.3 Ілюстрації
Ілюстрації мають бути пронумеровані арабськими цифрами і їх іменують малюнками. Нумерація наскрізна, через всю роботу. Якщо ілюстрація єдина, то вона не нумерується. Номер, назва розташовуються під ілюстрацією. Наприклад:
3.4 Список використаної літератури
Пропонується алфавітний спосіб угруповання літературних джерел, тобто прізвища авторів і заголовків (якщо автор не зазначений) розміщені за алфавітом. Включається лише використовується в роботі література і посилання оформляється на неї так: її порядковий номер у квадратних дужках - [2].
Книги описують в такій формі: порядковий номер, автор, назва, місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок. Наприклад:
4. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2001.-358с.
4. Економіка підприємства: Підручник / Під. ред. В.Я. Горфінкеля, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 718с.
4. Юван А. Про склад витрат, що включаються до собівартості продукції / / Економіка і життя. - 2000. - 9окт.
4. Яшков С. та ін Резерви економічного потенціалу підприємства / / Економіст. - 2001. - № 2. - С. 14-15
Приклад опису газетної статті дано під номером три, журнальної - під номером чотири.
3.5 Додатка
Додатки оформлюють як продовження роботи і розташовують у порядку появи посилань у тексті. У додатки виносять громіздкі таблиці, допоміжні розрахунки, окремі ілюстрації, графіки, діаграми і т.п.
Кожна програма нумерується арабськими цифрами (без знака №) і йде заголовок, що відображає його зміст. У правому верхньому куті пишуть слово «Додаток» і вказують його порядковий номер, наприклад: «Додаток 1». Кожна програма починають з нової сторінки. У тексті дається посилання на номер програми: (Додаток 1).

4. Практична частина контрольної роботи (завдання)
Вибір варіанта завдання відповідно до першої літери прізвища студента
Таблиця 2
Індекс
Варіанти
А
Б
У
Г
Д
Е
Ж
З
І
До
Л
М
Н
Про
П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оботе (%)
6
5
5
7
7
4
3
9
7
8
6
9
7
4
5
ОТЛ (%)
7
6
7
8
10
5
4
7
3
6
8
7
9
3
4
Індекс
Варіанти
Р
З
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Е
Ю
Я
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оботе (%)
8
7
6
10
9
13
8
10
4
7
11
10
9
8
12
ОТЛ (%)
7
5
5
9
13
6
4
6
10
4
8
11
12
9
10
Завдання
Обробити дані фактичного балансу (таблиця 3) і скласти нормативний баланс робочого часу, розрахувати можливе підвищення продуктивності праці. Проаналізувати дані фактичного балансу, розрахувати коефіцієнт використання робочого часу (Rісп.) і коефіцієнт ущільнення (Rупл.).
У нормативному балансі час на ОБО і ОБТ об'єднані в Оботе-час на організаційно-технічне обслуговування робочого місця, що розраховується від оперативного часу.
Норматив часу на відпочинок і особисті потреби також розраховується від оперативного часу. Підготовчо-заключний час (ПЗ) і нормовані перерви з організаційно-технічних причин (МП) залишилися без зміни для всіх нормативів. Тривалість зміни 480 хвилин. (Т. набл.)
Фактичний баланс робочого часу.

Таблиця 3
Індекс
Види робіт
Витрати часу
хв.
%
ПЗ
Інструктаж, налагодження устаткування
32
6,7
ВП
Оперативне час
297
61,9
ПРО
Організаційне обслуговування робочого місця
34
7,0
Оботе
Технічне обслуговування робочого місця
15
3,1
ОТЛ
Перерва на відпочинок і особисті потреби
42
8,75
НП
Нормативні перерви з організаційно-технічних причин
10
2,0
ПНР
Втрати часу на непродуктивну роботу
32
6,7
ПНД
Перерви з причини порушення трудової дисципліни
18
3,75
Разом:
480
100
Додаткові дані щодо складання нормативного балансу в таблиці 2 для всіх варіантів, (вибір варіанта згідно першої літери прізвища).
Оформити рішення задачі у вигляді таблиці 4.
Нормативний баланс часу
Таблиця 4
Індекс
Витрати часу
Витрати часу, що підлягають скороченню, хв.
хв.
%
ПЗ
ВП
Оботе
ОТЛ
НП
ПР
Рекомендації
За даними фактичного балансу робочого часу аналізується раціональність використання робочого часу за зміну. Для цього розраховується коефіцієнт використання робочого часу за зміну (До ІСП), коефіцієнт ущільнення (К ущ) і можливе підвищення продуктивності праці (П).


де Т пз - підготовчо-заключний час, хв;
Т оп - оперативний час, хв;
Т ОБ - час організаційного обслуговування робочого місця, хв;
Т ОБТ - час технічного обслуговування робочого місця, хв;
Т ОТЛ - час перерви на відпочинок та особисті потреби, хв;
Т нп - час перерв, обумовлених технологією і організацією виробництва, хв;
Т набл - тривалість спостереження, хв.
Коефіцієнт можливого ущільнення робочого часу розраховується як відношення величини витрат, що підлягають скороченню, та загального часу спостереження (Т набл)

де Т возм.упл. - Час можливого ущільнення, яке визначається як сума різниці за елементами затра робочого часу, фактичного і нормативного балансів, хв.
За даними коефіцієнта ущільнення можна розрахувати можливе підвищення продуктивності праці «П». Для цього використовується формула


5.Пріложенія
Додаток 1

Оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти Російської Федерації
Волзький університет ім. В.Н. Татіщева
Економічний факультет
Кафедра «Теоретична і прикладна економіка»
Спеціальність «...»
Контрольна робота
з предмету «Економіка підприємства»
Тема: «...»
Студент
3 курсу, гр.ЕБЗ-302 А.І. Іванова
Керівник
к.п.н., доцент О.Г. Зіброва
Тольятті 2006

Додаток 2
Перелік тем контрольних робіт
1) Виробниче підприємство - основна ланка ринкової економіки (розглянути на конкретному прикладі).
2) Економічна ефективність використання основних виробничих фондів підприємства.
3) Облік і аналіз основних фондів підприємства.
4) Планування продуктивності праці та шляхи її підвищення.
5) Динаміка продуктивності праці та шляхи її підвищення.
6) Зростання продуктивності праці - вирішальний фактор економічного розвитку в умовах ринкової економіки.
7) Планування собівартості на підприємстві.
8) Резерви зниження собівартості продукції.
9) Планування виробництва продукції на промисловому підприємстві.
10) Оплата і стимулювання праці
11) Система оплати праці
12) Трудовий потенціал, його формування та раціональне використання.
13) Економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку.
14) Сутність підприємства та форми економічної діяльності.
15) Підприємство - відкрита система.
16) Виробниче підприємство ¾ основа економіки.
17) Підприємство - основний суб'єкт підприємницької діяльності.
18) Зовнішнє середовище підприємства.
19) Малі підприємства - необхідна умова розвитку національної економіки.
20) Підприємство в сфері ринкових відносин.
21) Підприємство малого бізнесу.
22) Промислове підприємство і навколишнє середовище.
23) Види ресурсів господарюючого суб'єкта, необхідних для його ефективної діяльності.
24) Економічний зміст і структура ресурсного забезпечення підприємства.
25) Організаційно-правові основи діяльності підприємства.
26) Постачання та логістика на підприємстві.
27) Підприємство - основний споживач ресурсів.
28) Облік наявності, стану і використання ресурсів підприємства.
29) Матеріальні ресурси підприємства.
30) Склад майна підприємства.
31) Основні фонди як економічна категорія.
32) Механізм формування потреби в основному капіталі.
33) Оцінка рівня використання основного капіталу.
34) Основний капітал - технічна база виробництва.
35) Ефективність використання основного капіталу.
36) Класифікація основних фондів. Економічна сутність оцінки і переоцінки основних фондів.
37) Фізичний і моральний знос основних фондів.
38) Амортизаційна політика підприємства (фірми).
39) Амортизація та методи її нарахування.
40) Економічний механізм відтворення основних фондів і його роль у підвищенні ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємства.
41) Оцінка використання основних фондів у виробництві.
42) Форми відтворення та вдосконалення основних фондів.
43) Економічна сутність фондовіддачі і фондомісткості продукції.
44) Кругообіг основних засобів підприємства.
45) Наявність, стан, рух і використання основних фондів господарюючим суб'єктом.
46) Показники і шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.
47) Оренда основного капіталу.
48) Показники використання основних виробничих фондів.
49) Показники і шляхи поліпшення використання основних виробничих фондів і оборотних коштів.
50) Основні фонди господарюючого суб'єкта.
51) Поняття і фактори, що визначають виробничу потужність підприємства.
52) Основні фонди і виробничі потужності підприємства.
53) Виробнича потужність і виробнича програма.
54) Обгрунтування виробничої програми потужностями і матеріальними ресурсами.
55) Виробнича програма підприємства: зміст, методи вимірювання та показники.
56) Виробнича потужність і планування капіталовкладень.
57) Особливості розрахунку виробничої потужності і обгрунтування виробничої програми.
58) Формування виробничої програми підприємства.
59) Економіко-математичні методи оптимізації виробничої програми підприємства (розвиток виробничої потужності).
60) Шляхи поліпшення використання основних фондів і виробничої потужності.
61) Основні напрями підвищення ефективності виробництва.
62) Товарна політика підприємства.
63) Поняття «життєвий цикл товару» і його вплив на прогнозування діяльності підприємства.
64) Роль збуту продукції на підприємстві.
65) Конкуренція і чинники її визначають.
66) Оцінка конкурентоспроможності товару і виробництва.
67) Формування попиту і пропозиції на продукцію, що випускається.
68) Формування портфеля замовлень на продукцію, що випускається.
69) Попит як передумова формування виробничої програми.
70) Визначення оптимального обсягу виробництва та реалізації продукції.
71) Удосконалення організації виробництва і управління на підприємстві як фактори підвищення продуктивності праці.
72) Продуктивність праці. Методика її розрахунку, планування та аналізу.
73) Роль продуктивності праці в підвищенні ефективності виробництва.
74) Сутність, показники, методи вимірювання та планування продуктивності праці.
75) Динаміка продуктивності праці та шляхи її підвищення.
76) Взаємозв'язок понять: трудомісткість продукції, продуктивність праці і мотивація праці.
77) Продуктивність праці.
78) Собівартість продукції. Методика її розрахунку, планування та аналізу.
79) Собівартість, її склад і структура.
80) Методи калькулювання собівартості продукції.
81) Калькуляція собівартості і її значення.
82) Реалізація резервів зниження собівартості, збільшення прибутку і рентабельності виробництва, прискорення оборотності матеріальних і грошових ресурсів.
83) Собівартість, прибуток, рентабельність продукції.
84) Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг).
85) Вплив собівартості продукції (робіт, послуг) на рентабельність підприємства.
86) Формування собівартості і ціни продукції (робіт, послуг).
87) Економічна оцінка зниження собівартості і методи її розрахунку.
88) Склад витрат, що включаються до собівартості продукції та їх вплив на ціноутворення.
89) Види собівартості.
90) Собівартість продукції і рентабельність підприємства.
91) Визначення витрат і прибутку підприємства.
92) Поняття і склад витрат виробництва та обігу.
93) Поняття, структура, склад і класифікація витрат.
94) Резерви і фактори зниження собівартості.
95) Економія матеріальних ресурсів (витрат).
96) Класифікація витрат на виробництво.
97) Вартісна оцінка продукції підприємства.
98) Поняття витрат і витрат виробництва.
99) Планування собівартості продукції.
100) Основні напрямки зниження витрат виробництва.
101) Вартість, витрати і собівартість продукції.
102) Ціноутворення та ефективність виробництва.
103) Ціна і якість продукції.
104) Види цін на продукцію підприємства.
105) Методи ціноутворення на продукцію підприємства.
106) Цінова політика підприємства та методи її реалізації.
107) Цінова політика підприємства.
108) Ціноутворення, планування прибутку і рентабельності організації.
109) Оборотний капітал.
110) Поняття, склад і структура оборотного капіталу.
111) Показники та шляхи поліпшення використання оборотних коштів.
112) Оборотні фонди і оборотні кошти підприємства.
113) Оцінка використання оборотних фондів (засобів) у виробництві.
114) Економія елементів оборотних фондів на підприємстві.
115) Вплив управління оборотними коштами на кінцеві результати роботи підприємства.
116) Оборотний капітал господарюючого суб'єкта.
117) Класифікація і склад оборотних засобів.
118) Показники та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.
119) Визначення потреби фірми в оборотному капіталі та оцінка ефективності його застосування.
120) Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів і вплив їх на прибуток підприємства.
121) Нормування оборотних фондів підприємства.
122) Резерви і шляхи економії матеріальних ресурсів підприємства.
123) Формування фінансових ресурсів підприємства.
124) Формування і розподіл прибутку на підприємстві.
125) Сутність і функції фінансів підприємства. Фінансовий механізм.
126) Оцінка розподілу та використання прибутку.
127) Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Розподіл прибутку підприємства.
128) Рентабельність фірми.
129) Сутність, функції та організація фінансів підприємства.
130) Економічний зміст понять виручки, доходу та прибутку.
131) Прибуток, її економічний зміст, види і методи визначення.
132) Формування, розподіл і використання прибутку на підприємстві.
133) Рентабельність і фактори, що впливають на підвищення її рівня.
134) Фінансові ресурси фірми.
135) Прибуток - відображення ефективності роботи підприємства.
136) Рентабельність роботи підприємства.
137) Прибуток - формування та використання.
138) Організація і регулювання оплати праці на підприємстві.
139) Планування чисельності кадрів і заробітної плати на підприємстві.
140) Методи визначення чисельності персоналу: статистичні, нормативно-аналітичні.
141) Оцінка співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати.
142) Планування фонду заробітної плати. Форми і системи оплати праці на сучасних підприємствах.
143) Визначення потреби в персоналі та планування його чисельності.
144) Кадровий потенціал підприємства.
145) Оцінка економічної ефективності використання ресурсів робочої сили.
146) Мотивація персоналу і сучасна форма оплати праці.
147) Персонал і оплата праці.
148) Трудові ресурси підприємства.
149) Кадри, продуктивність праці і заробітна плата.
150) Економічна ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства.
151) Капітальні вкладення та показники економічної ефективності.
152) Економічна ефективність капітальних вкладень.

Додаток 3
Список рекомендованої літератури
1. Податковий кодекс Російської Федерації. - М.: ІКФ Омега. - Л, 2002.
2. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарського суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 208с.
3. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник - М.: ИНФРА-М, 2004. - 222с.
4. Волков О.І., Скляренко В.К. Економіка підприємства: Курс лекцій. - М.: - Инфра-М, 2005. - 280с.
5. Грибов В.Д., Грузинів В.П. Економіка підприємства: Підручник. Практикум-М.: Фінанси і статистика, 2006. - 336с.
6. Єлізаров Ю.Ф. Економіка організацій. Підручник для вузів. - М.: изд-во «Іспит», 2005. - 496с.
7. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник - М.: ИНФРА-М, 2002. - 384с.
8. Кейлер В.А. Економіка підприємства: Курс лекцій. - М.: ИНФРА-М, Новосибірськ: НГАЕіУ, «Сибірські угоди», 2001. - 132с.
9. Мазманова Б.Г. Управління оплатою праці. Навчальний посібник - М.: Фінанси і статистика, 2001.
10. Максютою А.А. Економіка та управління підприємством. Навчально-практичний посібник. - М.: Бератор-Прес, 2002. - 304с.
11. Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - М.: НОРМА, 2002. - 572С.
12. Організація і нормування труда. / Под ред. В.В. Адамчука. - М.: ЗАТ «Финстатинформ» - ТОВ «ЦУПЛ», 2000.
13. Романенко І.В. Економіка підприємства - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 208с.
14. Сергєєв І.В., Веретенникова І.І. Економіка організацій (підприємств): Підручник. - М.: ТК Велбі, изд-во Проспект, 2006. - 560с.
15. Економіка підприємства. Практикум. Серія «Вища освіта». - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2004. - 384с.
16. Економіка підприємства. Підручник для вузів. / Под ред. Горфінкеля В.Я., Швандара В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 718с.
17. Економіка підприємства. Підручник. / Под ред. Карлика А.Є., Шухгалтер М.Л-М.: ИНФРА-М, 2001. - 432с.
18. Економіка підприємства (фірми) / Под ред. Волкова О.І., Позднякова В.Я, - М.: ИНФРА-М, 2003. - 331с.
19. Економіка підприємства: Тести, завдання, ситуації: Навчальний посібник для вузів / Під ред. Швандара В.А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 254с.
20. Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, вибір оптимальних рішень, фінансове прогнозування. / Под ред. Баканова М.І., Шеремета А.Д. - М.: «Фінанси та статистика», 2001.

6.Екзаменаціонние питання
1. Цілі та завдання створення та розвитку підприємства.
2. Організація як соціотехнічних системах.
3. Зовнішня і внутрішнє середовище.
4. Поняття - організація, фірма, підприємство, господарюючий суб'єкт.
5. Власність в системі економічних відносин.
6. Види підприємств та їх класифікація.
7. Організаційно-правові форми підприємств.
8. Види відповідальності за діяльність організації.
9. Поняття капіталу підприємства.
10. Економічна сутність основних фондів коштів підприємства.
11. Склад і структура основних фондів.
12. Класифікація основних фондів.
13. Методи оцінки основних фондів.
14. Фізичний і моральний знос основних фондів. Шляхи зниження зносу.
15. Амортизація основних фондів, її економічний зміст.
16. Виробнича потужність підприємства.
17. Поняття фонду робочого часу і його види.
18. Узагальнюючі показники ефективності використання основних фондів.
19. Приватні показники використання основних фондів підприємства.
20. Шляхи поліпшення використання ОФ.
21. Капітальні вкладення, джерела їх фінансування.
22. Оборотні фонди та оборотні кошти, кругообіг оборотних коштів.
23. Склад оборотних коштів їх класифікація.
24. Нормування оборотних фондів.
25. Період обертання, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження.
26. Ефективність використання оборотних фондів, коштів.
27. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.
28. Собівартість продукції та її види.
29. Класифікація витрат.
30. Структура собівартості за економічними елементами витрат.
31. Собівартість продукції за статтями калькуляції.
32. Техніко-економічні фактори зниження собівартості.
33. Формування ціни. Види цін.
34. Функції ціни.
35. Поняття прибутку, рентабельності, продукції, підприємства.
36. Види прибутку (валова від реалізації, балансова, чиста).
37. Шляхи підвищення прибутку, рентабельності підприємства, вироби.
38. Фінанси підприємства, джерела фінансування.
39. Трудові ресурси підприємства.
40. Оплата праці на підприємстві.
41. Форми і системи оплати праці.
42. Мотивація трудової діяльності.
43. Показники продуктивності, вироблення, трудомісткості продукції.
44. Економічний ефект і економічна ефективність.

7. Питання для здачі заліку
1. Господарські суб'єкти ринкової економіки.
2. Види ресурсів підприємства.
3. Поняття капіталу підприємства.
4. Економічна сутність основних фондів.
5. Склад і структура основних фондів.
6. Фізичний і моральний знос основних фондів. Шляхи зниження зносу.
7. Амортизація основних фондів, її економічний зміст.
8. Методи оцінки та переоцінки ОПФ, їх вплив на результат господарської діяльності підприємства.
9. Показники використання основних фондів, їх економічний зміст і значення.
10. Узагальнюючі показники ефективності використання ОПФ.
11.Приватне показники використання ОПФ підприємства.
12. Оборотні фонди (кошти) підприємства, їх сутність, економічний зміст, джерела формування.
13. Схема кругообігу оборотних фондів (засобів). Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів.
14. Склад оборотних фондів (засобів), зміст.
15. Нормування оборотних фондів (засобів).
16. Ефективність використання оборотних фондів (засобів) і показники їх використання.
17. Трудові ресурси підприємства.
18. Продуктивність праці, показник продуктивності праці.
19. Форми і системи оплати праці.
20. Економічний зміст показника собівартості. Шляхи економії витрат.
21. Класифікація витрат.
22. Структура собівартості за економічними елементами витрат.
23. Калькуляційний розрахунок одиниці продукції (робіт, послуг).
24. Види собівартості.
25. Основні шляхи зниження витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).
26. Ціна продукції. Формування ціни. Види цін.
27. Функції ціни.
28. Поняття прибутку і рентабельності вироби, підприємства.
29. Види прибутку та шляхи її підвищення.
30. Економічний ефект і економічна ефективність.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Методичка
143.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Економіка підприємств 3
Економіка підприємств 2
Економіка підприємств будіндустрії
Економіка підприємств будіндустрії
Економіка підприємств галузі
Роль підприємств в ринковій економіці Види підприємств в Україні
Економіка 2
Економіка
Економіка 3
© Усі права захищені
написати до нас