Дія цивільних законів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ДІЯ ЦИВІЛЬНИХ ЗАКОНІВ

Для правильного застосування правової норми в кожно­му конкретному випадку необхідно з'ясувати:

чи діє ця норма на момент її застосування (дія за­кону в часі);

чи підлягає вона застосуванню на даній території (дія закону у просторі);

чи поширюється ця норма на конкретну особу (дія закону щодо ката осіб), зо

Дія закону в часі. Дія цивільно-правових норм у часі починається з моменту вступу їх у силу і продовжується до моменту, кати вони втрачають правову силу у встано­вленому законом порядку. Визначення моменту вступу в дію конкретного нормативного акта має велике практи­чне значення, оскільки за загальним правилом нормати­вні акти не мають зворотної сили, тобто їх дія поширює­ться лише на ті конкретні правовідносини, які виникли після вступу закону в дію.

У відповідності зі ст. 94 Конституції України, закон вступає в силу через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим зако­ном, але не раніше дня його опублікування.

Порядок набуття чинності законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів визначений Указом Прези­дента України від 10 червня 1997 р, "Про порядок офі­ційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності" (зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента від 4 грудня 1997 р.).

У відповідності зі ст. З Указу Президента "Про дер­жавну реєстрацію нормативно-правових актів мініс­терств та інших органів виконавчої влади" від 3 жовтня 1997 р. (зі змінами від 21 травня 1998 р.), нормативно-правові акти, що видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і зачіпають права, свободи і за­конні інтереси громадян або мають міжвідомчий харак­тер, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в цих актах не встановлено пізнішого строку наб­рання ними чинності.

Держава гарантує кожному громадянинові право зна­ти свої права та обов'язки. В ст. 57 Конституції України прямо передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки грома­дян, не доведені до відома населення у встановленому законом порядку, є нечинними.

Офіційними друкованими виданнями, в яких публі­куються закони і підзаконні нормативні акти, є "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", газети "Урядовий кур'єр" і "Голос України".

Нормативні акти уряду також публікуються в "Збір­нику урядових нормативних актів України" та в "Зібранні законодавства України". Постанови та розпо­рядження Кабінету Міністрів України в періодичних юридичних виданнях.

Як вже зазначалося, після набрання чинності закон діє на майбутній час. Тому при появі нового закону по­передній зберігає свою чинність по відношенню до тих фактів, які виникли протягом часу, коли він діяв. Як виняток в самому законі може бути зазначено, що він (або окремі його положення) поширює свою дію на пра­вовідносини, які виникли і до його прийняття, тобто закону може бути спеціально надана зворотня сила.

Так, у ст. 5 Указу Президії Верховної Ради Українсь­кої РСР від 9 грудня 1963 р. "Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільно-процесуального кодексів Української РСР" передбачається, що встановлені ст. ст. 45—60 ЦК України правила про наслідки недійсності угод поширюються на угоди, визнані недійсними після введення в дію Кодексу, незалежно від того, коли ці угоди було укладено.

Дія закону в просторі. Нормативно-правові акти, в тому числі і цивільно-правові, діють на всій території України. Закони, нормативні акти міністерств та ві­домств, центральних органів управління — також діють на всій території країни, а акти місцевих органів — на території відповідної області (міста, району).

В окремих випадках у законах і в інших нормативних актах може бути передбачено, що вони підлягають засто­суванню лише в певних адміністративно-територіальних одиницях, тобто дія такого акта обмежена визначеними ним адміністративними кордонами. Наприклад, дія Ука­зів Президента України від 18 червня 1998 р. "Про спе­ціальні економічні зони та спеціальний режим інвести­ційної діяльності в Донецькій області" та "Про спеці­альну економічну зону "Славутич"" поширюється, від­повідно, на окремі міста та райони Донецької області та на місто Славутич Київської області.

Дія закону щодо кола осіб. Цивільні закони України поширюють свою дію на всіх осіб (фізичних і юридичних), які знаходяться на території України, якщо інше не передбачено в самому законі або не випливає з його змісту. Але деякі цивільно-правові норми розраховані на певне коло осіб - тільки на громадян (наприклад, пра­вила щодо підстав та умов оголошення громадянина по­мерлим) або тільки на юридичні особи (правила щодо підряду на капітальне будівництво).

Іноземні громадяни та особи без громадянства кори­стуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі ж самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
13.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Суб єкти цивільних прав та обов язків Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин
Підстави виникнення цивільних прав та обов язків Здійснення цивільних прав та виконання цивільн
Інваріантність фізичних законів
Дослідження законів Всесвіту 2
Збірник законів Кароліна
Дослідження законів Всесвіту
Характер фізичних законів
Юрисдикційну дію антимонопольних законів
Звід законів - Руська Правда
© Усі права захищені
написати до нас