Діяльність методичної служби в установах додаткової освіти дітей

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст


Введення

Функції методичної служби

Методична робота в установі додаткової освіти дітей

Висновок


Введення


Сьогодні у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно вирішувати освітні проблеми зростає роль діяльності методичної служби, правильна організація якої є найважливішим засобом підвищення якості додаткової освіти.

В установах додаткової освіти дітей в даний час гостро стоять питання підготовки та підвищення кваліфікації методистів, програмно-методичного забезпечення діяльності педагогів, впровадження нових методик і педагогічних технологій в освітній процес, надання методичної допомоги в атестації педагогічних кадрів.

У зв'язку з гострим дефіцитом кваліфікованих методичних кадрів більшість керівників установ додаткової освіти бере на роботу методистів незалежно від рівня їх професійної підготовки, без педагогічної освіти, що мають віддалене уявлення про роботу методиста.

Визначається методична діяльність як система заходів, заснована на досягненнях науки і практики, спрямована на розвиток творчого потенціалу педагогів, а в кінцевому підсумку на зростання рівня освіченості, вихованості й розвиненості учнів.

Функції методичної служби


1. ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ

Інформаційна функція спрямована на збір та обробку інформації з проблем методичної роботи, на виявлення і створення банків даних з актуальних питань діяльності установи додаткової освіти дітей.

ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ:

 • актуальність;

 • насиченість;

 • гранична конкретність;

 • об'єктивність.


ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ

Зовнішня

Внутрішня

Директиви та нормативні документи

про роботу з педагогічними кадрами;

Громадська

про якість викладання

науково-педагогічна

про зовнішні зв'язки установи

про якість навчання за програмами


ГРУПИ ІНФОРМАЦІЇ:

Оперативна - включає в себе дані, необхідні для того, щоб оцінити роботу установи за невеликий термін.

Стратегічна - включає в себе дані про реалізацію програми розвитку та перспективи розвитку закладу.

2. АНАЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ

Аналітична функція спрямована на вивчення фактичного стану методичної діяльності та обгрунтованості застосування способів, засобів по досягненню цілей, на об'єктивну оцінку отриманих результатів та вироблення регулюючих механізмів з перекладу досліджуваної системи в новий стан.

ПРИНЦИПИ:

 • індивідуалізація одержуваної інформації про просування особистості з освітньої траєкторії;

 • повнота і інтегральність аналізу інформації;

 • відкритість проведених вимірювань освітнього процесу та особливостей його суб'єктів;

 • безперервність і динамічність отримання аналізу інформації і дієвості його використання;

 • економічність використовуваної інформації.

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ - виявлення проблем окремих педагогів, проблем в установі в цілому.

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ - виявлення факторів та умов, які позитивно чи негативно впливають на освітній процес.

3. ПЛАНОВО-Прогностична функція

Є основою діяльності методичної служби. Вона спрямована на вибір як ідеальних, так і реальних цілей та розроблення програм їх досягнення.

ОБ'ЄКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ:

 • соціально-економічні умови зовнішнього середовища та її вплив на установу через соціальне замовлення або тенденції зміни ситуації в суспільстві, освіті для коригування стратегії розвитку закладу;

 • майбутні можливості установи: матеріально-технічне та програмно-методичне забезпечення;

реалізація освітніх програм; контингент учнів; кошти переходу на нові педагогічні технології навчально-виховного процесу;

 • очікувані результати, які будуть досягнуті в разі передбачуваних нововведень;

 • наслідки конкретних управлінських рішень;

УМОВИ ПЛАНУВАННЯ:

 • чітке визначення цілей і завдань;

 • врахування рівня і стану методичної служби;

 • вибір шляхів і засобів діяльності.

4. Проектувальні ФУНКЦІЯ

Спрямована на розробку змісту та створення різних проектів діяльності установи, яка включає:

 • програму розвитку установи та інші стратегічні документи;

 • програми освітні, дозвіллєві, оздоровчі, реабілітаційні, адаптаційні,

технології їх реалізації;

 • нормативні документи, що забезпечують функціонування установи додаткової освіти дітей;

 • методичні документи, що забезпечують освітній, дозвільний, інноваційний дослідний, експериментальний, організаційний види діяльності;

 • технології здійснення процедур інноваційної діяльності;

 • найбільш продуктивні методи і прийоми навчання.

Уточнюється місія заклади додаткової освіти дітей, та частина загального соціального замовлення на освіту, цілям якого вона служить.

РЕЗУЛЬТАТ: створення проекту діяльності, який являє собою майбутнє стан установи.

5. Організаційно-координаційної ФУНКЦІЯ

Організація діяльності методичної служби носить гнучкий характер, враховуючи конкретну ситуацію в установі, забезпечуючи можливість кожному педагогові підвищити свій професійний рівень.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:

 • створення та організація роботи структур, що забезпечують діяльність методичної служби;

 • раціональний розподіл функціоналу між організаторами методичної служби;

 • науково-методичне забезпечення організації системи дослідно-експериментальної роботи в установі;

 • організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • організація конференцій, семінарів, конкурсів ...;

 • організація системи зовнішніх зв'язків установи, необхідних для успішного здійснення нововведень;

 • координація спільної діяльності учасників інноваційного процесу; взаємодія інноваційної діяльності педагогічних працівників установи та залучених представників інших організацій;

 • координація діяльності установи з іншими обласними установами додаткової освіти дітей та УДО області;

 • організація редагування підготовлюваних до видання програм, методичних рекомендацій, посібників.

6. НАВЧАЛЬНА ФУНКЦІЯ

Спрямована на підвищення професійного рівня конкретного педагога у здійсненні освітнього процесу, озброєння педагога актуальними педагогічними знаннями, розвиток його загальної ерудиції, а також необхідних для педагога властивостей і якостей особистості.

НЕОБХІДНІ УМОВИ:

 • організація роботи на діагностичній основі;

 • добровільність педагога в підвищенні професійної майстерності;

 • вибір оптимального обсягу досліджуваного матеріалу.

7. ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ

Займає особливе місце у діяльності методичної служби і реалізується по відношенню до педагогів. Організація контролю дозволяє визначити відповідність функціонування і розвитку методичної діяльності установи.

Процес управління методичною діяльністю вимагає надійного зворотного зв'язку між педагогічними системами установи на будь-якому рівні.

Зворотній зв'язок - це обмін інформацією між взаємодіючими учасниками педагогічного процесу.


Методична робота в установі додаткової освіти дітей


Методична робота в УДО - це систематична колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників щодо підвищення своєї науково-теоретичної, методичної підготовки та професійної майстерності у міжкурсовий період. В її основі лежить кілька аспектів:

 • діяльнісний аспект дозволяє виділити такі компоненти як мотиви, мета, завдання, зміст, форми, методи, результати;

 • змістовний аспект представлений трьома взаємопов'язаними напрямками методичної роботи: методичної, науково-теоретичної і психолого-педагогічної підготовки;

 • управлінський аспект передбачає такі компоненти: педагогічний аналіз, планування, організація, контроль і регулювання.

Мета методичної роботи в УДОД: створення умов для зростання і вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників.

Завдання методичної роботи в УДОД: надання допомоги педагогічним працівникам у реалізації принципів і методичних прийомів навчання, у вихованні та розвитку дітей; розвиток мотивації і стимулювання творчості в професійній діяльності педагогічних працівників УДОД.

Структура методичної роботи розробляється в кожному закладі самостійно. Обов'язковими елементами структури є: педагогічна рада, методична рада, методичне об'єднання. У структуру можуть входити: творчі проблемні групи, тимчасові творчі (наукові) колективи, художня рада та ін

Організація діяльності методичної роботи може здійснюватися через такі форми: науково-практичні конференції, педагогічні творчі звіти, семінари, школи передового досвіду, школи молодого фахівця, дослідно-експериментальні лабораторії.

Всі напрямки методичної роботи здійснюються відповідно до загальних принципів:

актуальність - затребуваність педагогом інформації, її зв'язок з життям, практична реалізація Закону РФ "Про освіту", Концепції модернізації додаткової освіти дітей РФ, облік замовлення суспільства, облік проблем, близьких педагогічному колективу. Орієнтація на соціальну значимість дитини;

науковість - цей принцип націлює на досягнення відповідності всієї системи підвищення кваліфікації педагогів сучасним науковим досягненням в різних областях діяльності;

системність - цей принцип вимагає підходу до методичної роботи як цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети, завдань, змісту, форм і методів роботи з педагогами;

комплексний характер - принцип передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сторін та напрямків підвищення кваліфікації педагога (приватна методика, дидактика, теорія виховання, психологія, фізіологія, педагогічна етика і розвиток загальної культури);

оперативність, гнучкість, мобільність - цей принцип орієнтований на швидке реагування до змінених умов, вимогам. Здатність до швидкого прийому освітньої інформації та її передачі, враховуючи індивідуальні особливості педагогів;

творчий характер - здатність знайти цікаві, оригінальні ідеї, втілити їх в життя. Створення в установі атмосфери творчої праці і взаємодії;

послідовність, наступність, безперервність - методична робота як частина системи безперервної освіти, охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом усього навчального року. Поєднання індивідуального і колективного праці;

конкретність, спрямованість - облік індивідуальних потреб, запитів педагогів. Створення в установі своєї системи методичної роботи. Виділення головного, істотного в освітній діяльності як установи, так і кожного педагога;

єдність теорії і практики - принцип передбачає єдність і взаємозв'язок психолого-педагогічної теорії та практичної діяльності педагогів.

Висновок


Вивчивши особливості організації методичної роботи в закладах додаткової освіти, можна відзначити, що педагог займає ключову позицію в освітньому процесі: від його кваліфікації, особистісних якостей і професіоналізму залежить вирішення багатьох освітніх проблем. Нерідко через недооцінку цього чинника гальмується процес розвитку установи, а тому завдання полягає у створенні таких умов, у яких педагоги могли б реалізувати свій творчий потенціал. Реальними можливостями для вирішення цього завдання в системі додаткової освіти володіє методична служба

Методична служба повинна брати безпосередню участь у розробці положень про педагогічному та методичному радах, організувати розробку інших видів необхідної документації: планів і звітів, посадових інструкцій і т.п. Це є однією з умов, що підвищують ефективність роботи методичної служби і результативність діяльності установи в цілому.

Основними елементами методичної діяльності при такому підході є:

 • надання організаційно-методичної та технічної допомоги педагогу в навчанні і вихованні дітей;

 • впровадження в практику наукових досліджень і досягнень передового досвіду, турбота про наукову і теоретичної компетентності педагога;

 • доведення до відома педагогів нормативних документів;

 • організація системи підвищення кваліфікації педагогів;

 • керівництво роботою методичних об'єднань та творчих груп педагогів.

собую значимость деятельности методической службы придают следующие задачи: Про собую значущість діяльності методичної служби надають наступні завдання:

 • забезпечення розвитку установи додаткової освіти дітей;

 • розвиток творчого потенціалу педагогів, виявлення та узагальнення досвіду кращих, виділення в ньому головного і доведення до співробітників;

 • розробка та впровадження нових технологій навчання і виховання; досягнення високої якості освітнього процесу, заснованого на сучасній педагогічній парадигмі;

 • розробка освітніх програм додаткової освіти нового покоління;

 • організація проведення дослідно-експериментальної роботи.

Педагог додаткової освіти сьогодні знаходиться в принципово нових умовах, для яких характерно:

 • відсутність жорсткої регламентації в роботі;

 • значне розширення можливостей отримання інформації;

 • модернізація соціальних функцій педагога, зміна системи цінностей, розвиток індивідуальності, стилю, готовності до прийняття рішень, мобільність застосування професійних якостей.

Для творчого педагога - це благо, а для більшості - це проблема, яка вирішується за умови, якщо діяльність методичної служби буде посилюватися і розвиватися.

Методична служба потребує чітко вибудуваної системі діяльності, що забезпечує планування, прогнозування, організацію, виконання, контроль, регулювання та аналіз.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
34.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Робота з важкими підлітками в установах додаткової освіти
Форми організації соціального виховання підлітків в установах додаткової освіти
Розвиток творчої уяви за допомогою пейзажного живопису в установах додаткової освіти
Діяльність педагога додаткової освіти
Моніторинг якості додаткової освіти дітей
Виховання соціальної активності дітей в установі додаткової освіти
Організація додаткової освіти дітей на базі загальноосвітніх установ досвід проблеми 2
Організація додаткової освіти дітей на базі загальноосвітніх установ досвід проблеми
Статут муніципального навчального закладу додаткової освіти дітей Будинок дитячої творчості
© Усі права захищені
написати до нас