Діалектика і свідомість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Діалектика свідомості
1.1. Структура свідомості
1.2. Свідомість, самосвідомість і рефлексія
1.3. Свідомість і сфера несвідомого
2. Діалектика свідомості та мови
2.1. Мова як засіб спілкування і взаємного розуміння людей
2.2. Єдність мови і свідомості
2.3. Знакові системи
Висновок
Список літератури

Введення

Свідомість - вражаючий феномен Всесвіту. У свідомості найбільша сила людини і найбільша печаль: печаль у тому, що людина на відміну від тварин знає про свою майбутню смерті. Завдяки свідомості («мати свідомість» - означає «бути зі знанням») ми знаємо, як різноманітний і нескінченний світ, і розуміємо, як ми слабкі і як мало можемо знати. Як казали древні: «багато в чому знанні багато печалі».
Свідомість - це вища, властива тільки людині функція головного мозку, сутність якої полягає у цілеспрямованому відображенні об'єктивних властивостей і відносин предметів зовнішнього світу, в попередньому уявному побудові дій і передбаченні їх результатів, в правильному регулюванні і самоконтролірованіі взаємин людини з громадською і природного дійсністю.
Свідомість нерозривно пов'язане з мовою і має спочатку громадський характер. Його об'єкт - природа, суспільство і сама свідомість, його орган - головний мозок людини; його носій - конкретно-історична особистість, людина, його зміст - система історично сформованих і безперервно поповнюються знань; його стимул - суспільно обумовлені потреби людини та інтереси суспільства, його роль полягає в правильному орієнтуванні людини в навколишньому світі в пізнанні і перетворенні світу на основі суспільної практики.
Актуальність вивчення діалектики свідомості і мови полягає в тому, що воно сприяє формуванню правильного наукового уявлення про навколишній світ.
Метою цієї роботи є вивчення діалектики свідомості та мови.
Теоретичною основою для написання даної роботи послужили праці філософів, підручники та статті з періодичних видань з філософії.

1. Діалектика свідомості

1.1 Структура свідомості

Визначення свідомості. Свідомість - одна з форм прояву нашої душі, при цьому дуже суттєва форма, сповнена глибокого змісту. У житті ми часто вживаємо ці поняття як синоніми. Однак поняття «душа» ширше поняття «свідомість». Наприклад, почуття - це стан душі. Їх не можна ототожнювати із свідомістю. Як синонім поняття «душа» можемо вживати поняття «психіка».
Як же можна визначити свідомість? Свідомість - це вища, властива тільки людям і зв'язана з мовою функція мозку, що полягає в узагальненому та цілеспрямованому відображенні дійсності, в попередньому уявному побудові дій і передбаченні їх результатів, у розумному регулюванні і самоконтролірованіі поведінки людини [1].
Структура свідомості. Поняття «свідомість» неоднозначно. У широкому сенсі слова під нею мають на увазі психічне відображення дійсності незалежно від того, на якому рівні воно здійснюється - біологічному чи соціальному, почуттєвому чи 'раціональному, тим самим підкреслюючи її відношення до матерії без виявлення специфіки її структурної організації.
У більш вузькому і спеціальному значенні під свідомістю мають на увазі не просто психічний стан, а вищу, власне людську форму психічного відображення дійсності. Свідомість тут структурно організована, являє собою цілісну систему, що складається з різних елементів, що знаходяться між собою в закономірних відносинах. У структурі свідомості найбільше чітко виділяються, насамперед, такі моменти, як усвідомлення речей, а також переживання, тобто певне відношення до змісту того, що відбивається. Розвиток свідомості припускає, перш за все, збагачення його новими знаннями про навколишній світ і саму людину. Пізнання, усвідомлення речей має різні рівні, глибину проникнення в об'єкт і ступінь ясності розуміння. Звідси повсякденне, наукове, філософське, естетичне і релігійне усвідомлення світу, а також почуттєвий і раціональний рівні свідомості. Відчуття, сприйняття, уявлення, поняття, мислення утворюють ядро ​​свідомості. Однак вони не вичерпують його структурної повноти: воно містить у собі й акт уважності як свій необхідний компонент. Саме завдяки зосередженості уваги визначене коло об'єктів знаходиться у фокусі свідомості.
Що впливають на нас, події викликають у нас не тільки пізнавальні образи, думки, ідеї, але й емоційні «бурі», що змушують нас тріпотіти, хвилюватися, боятися, плакати, захоплюватися, любити і ненавидіти. Пізнання і творчість - це не холодно розумове, а жагуче шукання істини.
Найбагатша сфера емоційного життя людської особистості містить у собі власне почуття, що представляють собою ставлення до зовнішніх впливів (задоволення, радість, горе й ін), настрої, чи емоційне самопочуття (веселе, подавлене і т.д.), і афекти (лють, жах, розпач і т.п.). У силу визначеного ставлення до об'єкта пізнання знання дістають різну значимість для особистості, що знаходить своє найбільш яскраве вираження в переконаннях: вони перейняті глибокими і стійкими почуттями. А це є показником особливої ​​цінності для людини знань, що стали її життєвим орієнтиром. Почуття, емоції суть компоненти структури свідомості. Процес пізнання торкається всіх сторін внутрішнього світу людини - потреби, інтереси, почуття, волю. Щире пізнання людиною світу містить у собі як образне відображення, так і почуття.
Свідомість не обмежується пізнавальними процесами, спрямованістю на об'єкт (увага), емоційною сферою. Наші наміри перетворюються в справу завдяки зусиллям волі. Однак свідомість - це не сума множини складових його елементів, а їх інтегральне, складно-структуроване ціле.
В основі всіх психічних процесів лежить пам'ять - Здатність мозку запам'ятовувати, зберігати і відтворювати інформацію.
Рушійною силою поведінки і свідомості людей є потреба - стан нестійкості організму як системи його потреби в чомусь. Такий стан викликає потяг, пошукову активність, вольове зусилля. Коли потреба знаходить свій предмет, то потяг переходить в бажання, бажання. Воля, - це факт свідомості, його практичне виявлення. Воля - це не тільки вміння хотіти, бажати, це психічний процес, що виражається в діях, спрямованих на задоволення потреби. Якісні зрушення в характері потреб - це основні віхи в еволюції психіки від її елементарних форм до вищого рівня свідомості. Для регуляції поведінки у тварин немає ніяких підстав, крім біологічної корисності. У людини виникають соціально обумовлені потреби і запити до життя і абсолютно нові ідеальні спонукальні сили - жага пізнання істини, почуття прекрасного, моральне задоволення, прагнення зробити подвиг в ім'я блага народу, людства і ін Причина вчинку лежить на потребах людей. Мета є відображена у свідомості потреба. Але потреба - це не кінцева, а похідна причина людських вчинків. У виникненні потреб, прагнень і бажань визначальну роль відіграє зовнішній світ. Він обумовлює поведінку людей не тільки безпосередньо, а й опосередковано - через складну мережу минулих вчинків, думок, почуттів, і не тільки своїх, але й інших людей [2].
Людські почуття - це факт свідомості, відображення світу і вираження ставлення людини до задоволення або незадоволення його потреб, інтересів, відповідності або невідповідності чого-небудь його уявленням і поняттям. Ніщо в нашій свідомості не відбувається поза емоційного забарвлення, що має величезний життєвий сенс. Емоційний стимул змушує організовувати наші думки і дії для досягнення певної мети.

1.2 Свідомість, самосвідомість і рефлексія

Людина не тільки є сам у собі, але є і для себе, що проявляється в спрямованості на самого себе: він усвідомлює себе. Людина мислить і знає себе. Він віддає собі звіт у тому, що робить, думає, відчуває. І історично, і в ході свого індивідуального розвитку людина спочатку усвідомлює предмети і свої практичні дії, а на більш високому рівні розвитку - і свої думки про предмети і діях. Він усвідомлює себе як особистість. Самосвідомість припускає виділення і розрізнення людиною самого себе, свого Я від усього, що його оточує. Самосвідомість - це усвідомлення людиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, свого положення в суспільстві. У формуванні самосвідомості істотну роль грають відчуття людиною свого власного тіла, рухів, дій. Людина може стати самим собою лише у взаємодії з іншими людьми, зі світом через свою практично) діяльність, спілкування. Громадська обумовленість формування самосвідомості полягає не тільки в безпосередньому спілкуванні людей один з одним, в їхніх оцінних відносинах, але й у формулюванні вимог суспільства, пропонованих до окремої людини, в усвідомленні самих правил взаємини. Людина усвідомлює себе не тільки за допомогою інших людей, але і через створену ним матеріальну і духовну культуру. Продукти праці є як би дзеркалами, з яких назустріч нам сяють наші сутності: дитина, каже Г. Гегель, кидає каміння у річку і захоплюється розходяться на воді колами як якимось справою, в якому він отримує можливість споглядати своє власне творіння.
Пізнаючи себе, людина, як зазначив Т. Манн, ніколи не залишається цілком таким же, яким він був колись. Самосвідомість виникла не як духовного дзеркала для дозвільного самозамилування людини. Воно з'явилося у відповідь на заклик суспільних умов життя, які з самого початку вимагали від кожної людини уміння оцінювати свої вчинки, слова і думки з позиції певних соціальних норм. Життя своїми суворими уроками навчила людини здійснювати самоконтроль і саморегулювання. Регулюючи свої дії і передбачаючи результати цих дій, самосознающего людина бере на себе повну відповідальність за них.
Самосвідомість тісно пов'язане з феноменом рефлексії, як би розширюючи його смислове поле. Рефлексія - міркування особистості про саму себе, коли вона вдивляється в таємні глибини своєї внутрішнього духовного життя. Чи не Рефлексуючи, людина не може усвідомити того, що відбувається в його душі, в його внутрішньому духовному світі. Рефлексія занурює нас в глибину нашої самості. Тут важливі постійні підсумовано, скоєного. Оскільки людина розуміє себе як розумна істота, рефлексія належить його природі, його соціальної наповненості через механізми комунікації: рефлексія не може зародитися в надрах відокремленої особистості, поза комунікації, поза прилучення до скарбів цивілізації і культури людства.
Рівні рефлексії можуть бути дуже різноманітними - від елементарної самосвідомості до глибоких роздумів над сенсом свого буття, його моральним змістом. Осмислюючи власні духовні процеси, людина нерідко критично оцінює негативні сторони свого духовного світу, погані звички і т.п. Пізнаючи себе, людина ніколи не залишається таким же, яким він був колись.
Говорячи про свідомість і самосвідомості, ми повинні відтінити такий їх аспект, як свідомість. Що значить свідомий вчинок? Вчинок володіє якістю свідомості, оскільки він є вираз умислу, наміри, цілі, предвосхищающей результат дії. Немає абсолютної заходи свідомості. Масштаби усвідомлення суб'єктом своєї психічної діяльності простягаються від смутного розуміння того, що відбувається в душі, до глибокого і ясного самосвідомості. Свідомість характеризується, перш за все тим, якою мірою людина здатна усвідомлювати суспільні наслідки своєї діяльності. Чим більше місце в мотивах діяльності займає розуміння громадського обов'язку, тим вище рівень свідомості. Свідомим вважається людина, здатна правильно зрозуміти дійсність і, погодившись з цим, керувати своїми вчинками.
Свідомість - це невід'ємна властивість душевно здорової людської особистості. Можливість розуміння наслідків вчинку різко звужена і навіть відсутня повністю у дітей, а також у душевнохворих, часом вчиняють дії, що вражають своєю безглуздістю, а часом провідні до трагічних наслідків і для особистості самого хворого, і для оточуючих. Хворий психіці недоступне розсудливість: повна обдуманість дій грунтується лише на ясній свідомості. Свідомість суть морально-психологічна характеристика дій особистості, яка грунтується на свідомості й оцінці себе, своїх можливостей, намірів і цілей.

1.3 Свідомість і сфера несвідомого

Рівні ясності свідомості. Терміни «несвідоме», «підсвідоме», «позасвідоме» часто зустрічаються в науковій і художній літературі, в повсякденному житті. Кажуть: «Він зробив це несвідомо», «Він не хотів цього, але так вийшло» тощо.
Поняття психічного значно ширше поняття свідомості, яке має не піддається практичному обліку градаціям рівнів, починаючи від вищої міри ясності, яка доходить до дивовижної сили прозорливості і глибини розуміння суті речей, і кінчаючи напівпритомному стані. Один вчений нарахував близько двадцяти ступенів свідомості. Це число, мабуть, можна вільно подвоїти або навіть потроїти.
Наша звичайна діяльність - практична та теоретична - свідома щодо тих результатів, які спочатку існували в задумі, намір як мета. Але наші вчинки можуть супроводжуватися і такими наслідками, які не випливають із суті самих дій і намірів. Кожному зрозуміло, що далеко не всі наслідки своїх вчинків ми усвідомлюємо [3]. Стверджують, наприклад, що знаменитий учений Д.І. Іванівський, відкрив невідомий світ вірусів і поклав початок вірусології, не зрозумів усього величезного перспективного значення того, що він зробив.
Несвідоме виражається і в існуванні великого пласту життєвого досвіду, інформації, яка накопичується протягом усього життя й осідає у пам'яті. З усієї суми наявних знань у кожний даний момент у фокусі свідомості світиться лише невелика їх частка. Про деякі зберігаються в мозку відомостях люди навіть і не підозрюють [4].
Жодне довільне дія людини не буває на всіх етапах свого здійснення однаково ясно усвідомленим. У полі свідомості знаходиться передусім мета. Несвідоме проявляється і в так званих імпульсивних діях, коли людина не дає собі звіту в наслідках своїх учинків. Відомо, що за гіпнотизований людина якийсь час утримує під порогом своєї свідомості дуже складні ^ інструкції і реалізує їх, якщо настають ті об'єктивні умови, за яких вони повинні бути, за вказівкою гіпнотизера, виконані. 4 Під час нормального сну, за відсутності контролю свідомості, у голові людини проносяться картини дійсності. Відомі досліди, в яких простежувалася здатність пробудженню від нормального сну у заздалегідь, перед засинанням, задані точні терміни.
Про несвідомому. Слід розрізняти два види неусвідомлених дій. До першого виду відносяться дії, ніколи не усвідомлювали, а до другого - раніше усвідомлювали дії. Так, багато наших дій, перебуваючи у процесі формування під контролем свідомості, автоматизуються і потім здійснюються вже несвідомо. Сама свідома діяльність людини можлива лише за умови, що максимальна кількість елементів цієї діяльності здійснюється саме автоматично.
У міру розвитку дитини відбувається поступова автоматизація багатьох функцій. І свідомість звільняється від «турбот» про них. Коли ж таки неусвідомлений або вже автоматизоване насильно вторгається у свідомість, останнє бореться з цим потоком «непрошених гостей» і нерідко виявляється безсилим впоратися з ними. Це проявляється при наявності різного роду психічних розладів - нав'язливих і маячних ідей, станів тривоги, нездоланного, невмотивованого страху та ін Звичка як щось несвідоме поширюється на всі види діяльності, у тому числі і на мислення за принципом: мені не хотілося думати, але думалося само собою. Парадокс полягає в тому, що свідомість присутня і в несвідомих формах духовної активності, не приділяючи, однак, пильної уваги всього, що відбувається в глибинах духу, а спостерігаючи лише за загальною картиною. При цьому свідомість у більшості випадків може взяти під контроль звичні дії і прискорити, сповільнити або навіть зупинити їх.

2. Діалектика свідомості та мови

2.1 Мова як засіб спілкування і взаємного розуміння людей

Мова також дереві, як і свідомість: «Один тільки людина з усіх живих істот обдарований мовою» [5]. У тварин немає свідомості в людському сенсі слова. Немає в них і мови, рівного людському. Те небагато що, про що тварини хочуть повідомити один "другові, не вимагає мови. Багато тварин ведуть стадний і стайня спосіб життя, мають голосовими органами, наприклад шимпанзе можуть вимовляти 32 звука. Складна система сигналізації спостерігається у дельфінів. Тварини мають і міміка-жестікуляторнимі засобами взаємної сигналізації. Так, вважається встановленим, що бджоли мають особливої ​​сигнальною системою, що складається з різних просторових фігур. За допомогою комбінування різних фігур у цілий танець (тобто завдяки особливому «синтаксису») бджола «розповідає» усьому рою про місцезнаходження знайденого нею джерела їжі і про шлях до нього [6].
Однак всі ці засоби сигналізації мають принципову відмінність від людської мови: вони служать вираженням суб'єктивного стану, що викликається голодом, спрагою, страхом і т.д. (Частковий аналог цьому - вигуки в людській мові), або простою вказівкою (частковий аналог - вказівний жест людини), або закликом до спільних дій, або попередженням про небезпеку і т.п. (Частковий аналог - вигуки, оклики, зойки і т.д.). Мова тварин ніколи не досягає у своїй функції акту полаганія якогось абстрактного сенсу в якості предмета спілкування. До спілкування тварин завжди є наявна в даний момент ситуація. Людська ж мова «відірвалася» разом з свідомістю від своєї ситуативне ™. У людей існує потреба щось сказати один одному. Ця потреба реалізується завдяки відповідному будовою мозку та периферичного мовного апарату. Звук з виразу емоцій перетворився на засіб позначення образів предметів, їх властивостей і відносин.
Сутність мови виявляється в його двоєдиної функції: служити засобом спілкування і знаряддям мислення. Мова - це діяльність, сам процес спілкування, обміну думками, почуттями, побажаннями, целепрлаганіямі і т.п., який здійснюється за допомогою мови, певної системи засобів спілкування. Мова -. це система змістовних, значимих форм: кожне слово світиться променями смислів. За допомогою мови думки, емоції окремих людей перетворюються з їх особистого надбання в суспільне, в духовне багатство всього суспільства. Завдяки мові людина сприймає світ не тільки своїми органами почуттів і думає не тільки своїм мозком, а органами почуттів і мозком всіх людей, досвід яких він сприйняв за допомогою мови. Зберігаючи в собі духовні цінності суспільства, будучи матеріальною формою конденсації і зберігання ідеальних моментів людської свідомості, мова виконує роль механізму соціальної спадковості.
Обмін думками, переживаннями за допомогою мови складається з двох найтіснішим чином пов'язаних між собою процесів: вираження думок (і всього багатства духовного світу людини) говорить чи пише і сприйняття, розуміння цих думок, почуттів слухають або читають. (Необхідно мати на увазі і індивідуальні особливості що спілкуються за допомогою слова: читають одне і те ж вичитують різне.)
Людина може висловлювати свої думки найрізноманітнішими засобами. Думки і почуття, наприклад, музиканта, виражаються в музичних звуках, художника - в малюнках і фарбах, скульптора - у формах, конструктора - у кресленнях, математика - у формулах, геометричні фігури і т.п. Думки і почуття виражаються в діях, вчинках людини, у тому, що і як людина робить. Якими б іншими засобами ні виражалися думки, вони в кінцевому рахунку так чи інакше переводяться на словесний мова - універсальний засіб серед використовуваних людиною знакових систем, що виконує роль загального інтерпретатора. Так, неможливо,. минаючи мову, «перевести» музичний твір, скажімо, в математичні форму. Це особливе становище мови серед всіх комунікативних систем викликано його зв'язком з мисленням, виробляють зміст усіх повідомлень, переданих за допомогою будь знакової системи.
Близькість мислення і мови, їх тісну спорідненість призводить до того, що своє адекватне (або найбільш наближене до такого) вираз думка отримує саме в мові. Ясна за своїм змістом і струнка за формою думка виражається в дохідливій і послідовної промови. «Хто ясно думає, той ясно і говорить», - говорить народна мудрість. За словами Вольтера, прекрасна думка утрачає свою ціну, якщо погано виражена, а якщо повторюється, то наводить нудьгу. Саме за допомогою мови, письма думки людей передаються на величезні відстані, по всій земній кулі, переходять від одного покоління до іншого [7].
Що значить сприйняти і зрозуміти висловлену думку? Сама по собі вона нематеріальна. Думка неможливо сприйняти органами чуття: її не можна ні побачити, ні почути, ні відчувати, ні спробувати на смак. Вираз «люди обмінюються думками за допомогою мови» не слід розуміти буквально. Хто слухає відчуває і сприймає матеріал вигляд слів у їх зв'язку, а усвідомлює те, що ними виражається, - думки. І це усвідомлення залежить від рівня культури слухача, читача. «... Одне і також повчальне вислів в устах юнаки, розуміє його зовсім правильно, не має [для нього] тієї значимості і широти, які воно має для духу навченого життєвим досвідом зрілого чоловіка; для останнього цей досвід розкриває всю силу укладеного в такому вислові змісту »[8]. Взаємне розуміння настає лише, в тому випадку, якщо в мозку слухача виникають (в силу закріпленого при навчанні мови за певним словом відповідного образу - значення) уявлення і думки, які висловлює мовець [9]. У науці цей принцип спілкування носить назву принципу намеканія, згідно з яким думка не передається в мові, а лише індукується (як би збуджується) у свідомості слухача, приводячи до неповного відтворення інформації. Звідси теорії, в яких принципово відкидається можливість повного взаємного розуміння, що спілкуються.

2.2 Єдність мови і свідомості

Свідомість і мова утворюють єдність: у своєму існуванні вони припускають один одного, як внутрішнє, логічно оформлене ідеальне зміст припускає свою зовнішню матеріальну форму. Мова є безпосередня діяльність думки, свідомості. Він бере участь у процесі розумової діяльності як її чуттєва основа чи знаряддя. Свідомість не тільки виявляється, але і формується за допомогою мови. Наші думки будуються відповідно з нашою мовою і повинні йому відповідати. Справедливо і зворотне: ми організуємо нашу мову у відповідності з логікою нашої думки. «Образ світу, в слові явлений». Ці слова Б. Пастернака ємко характеризують суть єдності думки і слова. Коли ми перейнялися ідеєю, коли розум, каже Вольтер, добре опанував своєю думкою, вона виходить з голови цілком збройної підходящими виразами, одягненими в потрібних слів, як Мінерва, що вийшла з голови Юпітера в обладунках. Зв'язок між свідомістю та мовою не механічна, а органічна. Їх не можна відокремити один від одного, не руйнуючи того й іншого.
За допомогою мови відбувається перехід від сприйнять і уявлень до понять, протікає процес оперування поняттями. У мові людина фіксує свої думки, почуття і завдяки цьому має змогу піддавати їх аналізу як поза його лежить ідеальний об'єкт. Висловлюючи свої думки, і почуття, людина виразніше усвідомлює їх сам: він розуміє себе, тільки відчувши на Інших зрозумілість своїх слів. Недарма кажуть: якщо виникла думка, треба викласти її, тоді вона стане ясніше, а дурість, укладена в ній, - очевидними. Мова і свідомість єдині. У цій єдності визначальною стороною є свідомість, мислення: будучи відображенням дійсності, воно «ліпить» форми і диктує закони свого мовного буття. Через свідомість і практику структура мови, у кінцевому рахунку, відображає, хоча і в модифікованому вигляді, структуру буття. Але єдність - це не тотожність: свідомість відображає дійсність, а мова позначає її і висловлює в думці. Мова - це не мислення, інакше, як зазначив Л. Фейєрбах, найбільші базіки повинні були б бути найвидатнішими мислителями.
Мова і свідомість утворюють суперечливу єдність. Мова впливає на свідомість: його історично сформовані норми, специфічні у кожного народу, в одному і тому ж об'єкті відтіняють різні ознаки. Наприклад, стиль мислення у німецької філософської культури іншої, ніж, скажімо, у французькій, що певною мірою залежить і від особливостей національних мов цих народів. Однак залежність мислення від мови не є абсолютною, як вважають деякі лінгвісти: мислення детермінується головним чином своїми зв'язками з дійсністю, мова ж може лише частково модифіковані форму і стиль мислення.
Мова впливає на свідомість, мислення і в тому відношенні, що він надає думки деяку примусовість, здійснює свого роду «тиранію» над думкою, спрямовує її рух по каналах мовних форм, як би вганяючи в їх загальні рамки постійно переливаються, мінливі, індивідуально неповторні, емоційно забарвлені думки.
Але не всі виразність за допомогою мови. Таємниці людської душі настільки глибокі, що невимовно звичайною людською мовою: тут потрібна і поезія, і музика, і весь арсенал символічних засобів.

2.3 Знакові системи

Людина отримує інформацію не тільки з допомогою звичайної мови, але і за допомогою найрізноманітніших подій зовнішнього світу. Дим сигналізує про те, що горить багаття. Але той, же дим набуває характеру умовного знака, якщо люди заздалегідь, домовилися про те, що він буде означати, наприклад, «обід готовий». Знак - це матеріальний предмет, процес, дію, виконують в спілкуванні роль представника чогось іншого і використовуються для придбання, зберігання, перетворення і передачі інформації. Знакові системи виникли і розвиваються як матеріальна форма, в якій здійснюються свідомість, мислення, реалізуються інформаційні процеси в суспільстві, а в наш час і в техніці. Під значенням знаків мається на увазі та інформація про речі, властивості і взаєминах, яка передається з їх допомогою. Значення є вираженим у матеріальній формі знака відображенням об'єктивної дійсності. У нього входять як понятійні, так і чуттєві та емоційні компоненти, вольові спонукання, прохання - словом, вся сфера психіки, свідомості.
Вихідною знаковою системою є звичайний, природна мова. Серед немовних знаків виділяються знаки-копії (фотографії, відбитки пальців, відбитки викопних тварин і рослин тощо); знаки-ознаки (озноб - симптом хвороби, хмара - провісник наближення дощу тощо); знаки-сигнали ( фабричний гудок, дзвінок, оплески і т.п.); знаки-символи (наприклад, двоголовий орел символізує російську державність); знаки-спілкування - вся сукупність природних і штучних мов. До знаків штучних систем належать, наприклад, різні кодові системи (азбука Морзе, коди, що використовуються при складанні програм для комп'ютерів), знаки формул, різні схеми, система сигналізації вуличного руху та ін Будь-який знак функціонує тільки у відповідній системі. Будова і функціонування знакових систем вивчає семіотика.
Розвиток знакових систем визначається потребами розвитку науки, техніки, мистецтва і суспільної практики. Вживання спеціальної символіки, особливо штучних систем, формул, створює для науки величезні переваги. Наприклад, вживання знаків, з яких складаються формули, дає можливість у скороченому вигляді фіксувати зв'язку думок, здійснювати спілкування в міжнародному масштабі. Штучні знакові системи, в тому числі мови-посередники, які використовуються в техніці, є доповненням природних мов і існують лише на їх основі.

Висновок

На закінчення розгляду теми цього реферату необхідно резюмувати все вищесказане і підвести деякі підсумки.
Свідомість - це вища, властива тільки людям і зв'язана з мовою функція мозку, що полягає в узагальненому та цілеспрямованому відображенні дійсності, в попередньому уявному побудові дій і передбаченні їх результатів, у розумному регулюванні і самоконтролірованіі поведінки людини.
Виникнення і розвиток свідомості як соціально-культурного явища, специфічно людської форми відображення нерозривно пов'язане з виникненням і розвитком мови як матеріального носія, втілення норм свідомості. Тільки будучи виражено в мові, колективно виробляється свідомість виступає як деяка соціальна реальність.
Мова і взагалі вся багатюща знаково-символічна сфера не має самодостатнього сенсу. Всі сили душі, всі можливості мовного спілкування (а мислення можливе лише на основі мови) націлені на спілкування зі світом і з собі подібними в житті суспільства. А це можливо тільки за умови як можна більш глибокого розуміння сущого.
Я мова формувалася і розвивалася в тісному зв'язку з розвитком праці та суспільства. При цьому однією з передумов його виникнення на біологічному рівні з'явилися існуючі вже у вищих тварин системи звукової сигналізації. У мові з особливою виразністю виявляє себе громадська природа свідомості. Мова так само дереві, як і свідомість. Мова і свідомість являють собою органічну єдність, що не виключає, однак, і протиріч між ними.
Людська свідомість, отже, - це дивовижний і ніде більше в природі не зустрічається феномен, який свідчить про винятковість людини. Можна без перебільшення сказати, що зі знання - це таємничий і могутній дар людству. Незрозуміло тільки, чий це дар - Бога, природи чи якихось випадкових мутацій, що відбулися в людському організмі.

Список літератури

1. Введення у філософію: Тексти лекцій / Новосибірський інститут народного господарства; під ред. Фігуровського. - Новосибірськ, 1993.
2. Введення у філософію: Підручник для вузів. У 2 ч. / Фролов І.Т., Араб-Огли Е.А., Ареф'єва Г.С. и др. - М.: Політвидав, 1989.
3. Горбачов В.Г. Основи філософії: Курс лекцій. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1998.
4. Губін В. Д. Основи філософії: навч. посібник / В. Д. Губін. - М.: ТОН - стожища. - 1999. - 384 с.
5. Крапивенский С. Е. Загальний курс філософії: підручник / С. Е. Крапивенский. - Волгоград: Лібріс, 1999. - 472 с.
6. Лосєв А.Ф. Філософія. Міфологія. Культура. М.: Політвидав, 1991
7. Спиркин А. Г. Філософія: підручник / А. Г. Спіркін. - М.: Гардаріки, 2001. - 816 с.
8. Спиркин А. Походження свідомості / А. Спіркін. - М.: Госполитиздат, 1960. - 470 с.


[1] Спиркин А. Г. Філософія: підручник / А. Г. Спіркін. - М.: Гардаріки, 2001. - С. 383.
[2] Крапивенский С. Е. Загальний курс філософії: підручник / С. Е. Крапивенский. - Волгоград: Лібріс, 1999. - С. 205.
[3] «Наслідки як структура ... що має своєю душею мета вчинку, суть його (належать вчинку), - але разом з тим вчинок як покладеної в зовнішнє буття мети відданий у владу зовнішнім силам, які приводять з ним у зв'язок щось зовсім інше, ніж те, что.он є сам по собі, і примушують його котитися далі, переходити у віддалені, чужі йому наслідки »(Гегель Г. В. Ф. Твори. М.; Л., 1930. Т. VII. С. 136-137).
[4] Психіатри описують, наприклад, такий випадок: у дівчини була гарячка, в стані марення вона вимовляла незрозумілі близьким фрази. Потім з'ясувалося, що це фрази латинського і староєврейського мов, які вона запам'ятала, коли працювала покоївкою у пастора, який читав вголос на цих мовах.
[5] Аристотель. Твори. М., 1984. Т. 4. С. 379.
[6] Спиркин А. Г. Філософія: підручник / А. Г. Спіркін. - М.: Гардаріки, 2001. - С. 405.
[7] Про мову, писемності влучно і образно сказав У. Шекспір: Нехай перекине статуї війна, Заколот розвіє каменярів працю, Але врізані в пам'ять письмена Бегущие століття не зітруть.
[8] Гегель Г. В. Ф. Наука логіки. М., 1970. Т. I. С. 112.
[9] Якщо ж в мозку не виникає думок, відповідних думкам мовця, то взаємне розуміння неможливо. Прикладом комічного взаємного нерозумінь людей є вірш А.С. Пушкіна про розмову трьох глухих:
Глухий глухого кликав до суду судді глухого,
Глухий кричав: «Моя їм зведена корова!» -
«Помилуй, - заволав глухий тому у відповідь: -
Цей пусткою володів ще покійний дід ».
Суддя вирішив: «Щоб не було розпусти,
Женіть молодця, хоч дівка винна ».
Це називається «домовилися» і все «зрозуміли» один одного!
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Філософія | Контрольна робота
68кб. | скачати


Схожі роботи:
Свідомість і психіка Рівні свідомості Свідомість і самосвідомість Феномен людського Я
Політична свідомість Вплив ЗМІ на політичну свідомість громадян Росії
Політична свідомість Вплив ЗМІ на політичну свідомість громадян
Істинне свідомість і свідомість неістинне
Діалектика
Що таке діалектика
Діалектика багатовимірного світу
Діалектика перехідного періоду
Діалектика як теорія розвитку
© Усі права захищені
написати до нас