Духовна безпека

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Християнський гуманітарно-економічний університет
РЕФЕРАТ
Навчальна дисципліна: ВАЛЕОЛОГІЯ
Тема: ДУХОВНА БЕЗПЕКА
м. Одеса
2008р.

ЗМІСТ
ВСТУП
Глава 1. ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ ДУХОВНОЇ БЕЗОБАСНОСТІ
1.1 Що декларує Конституція України у Законі про свободу совісті, релігії та церкви
1.2 Зауваження до проекту Закону України "Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації"
Глава 2. ЗЛОЧИННІСТЬ У СФЕРІ ДУХОВНОСТІ: АСПЕКТИ діяльність тоталітарних сект (ДЕСТРУКТИВНИХ КУЛЬТІВ) В УКРАЇНІ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА І ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА

Введення
Поява і широке поширення з початку 90-х років в Росії нових "конфесійних" утворень тоталітарного типу ("Фонд Нової Святої Русі" (Богородичний Центр), "Біле братство", "Свідомість Крішни", "Аум Сенрікьо", "Громада Віссаріона" , "Універсальна церква Муна" і т.п.) стало безсумнівним социокультуральной фактом, а їх конкретна діяльність поставила питання про оцінку шкоди здоров'ю адептів цих "конфесій". Це питання піднімають не тільки близькі залучених в нові секти, громадські організації, наприклад, "Комітет з порятунку молоді", а й правоохоронні органи.
Оскільки, за деякими даними, в тоталітарні секти вже залучені сотні тисяч наших співгромадян, активність вербованих нових членів наростає, вказівки на заподіяння шкоди фізичному і психічному здоров'ю надходять все частіше і правоохоронні органи вже змушені займатися цими питаннями, то ознайомлення хоча б у загальних рисах з виниклою проблемою видається актуальним.
Будь-якого виду насильство чи то в галузі релігії, чи то в ім'я релігії, або від імені релігії не обіцяє нічого доброго ні релігії, ні державі, ні її народу.
Утворення нових сект, нових релігійних навчань, які відносяться Всесвітньою Радою церков до єретичних, простежується протягом усієї історії цивілізації, особливо в перехідні і нестабільні періоди. Одні з таких єресей виникали, інші вмирали, проте вони ніколи не набували такого організаційно-структурованого характеру, не мали такої потужної фінансової бази, тенденцій економічної експансії, політичних претензій і такого глобального, дійсно всесвітнього розповсюдження. За різними підрахунками в світі існує від декількох сотень до декількох тисяч сект і нових культів за своєю суттю мало один від одного відрізняються і створюють одні й ті ж загальногуманітарних проблеми. Підтвердженням цьому є створення всесвітніх центрів, що вивчають з релігійних, соціологічних, психологічних, психіатричних та юридичних позицій цю проблему проникнення сект і культів в сучасне життя саме як нове глобальне, транскультуральної явище
З точки зору майбутнього України, її полірелігійний і багатонаціональний народ має нагальну потребу в забезпеченні кожному громадянину на індивідуальному рівні його світоглядних свобод. Тільки науковий та цивілізованих підхід до практичного вирішення зазначеної проблеми застереже український народ від чергової духовної трагедії.
У чому ж полягає такий підхід? - У приведені Конституції України та Законодавства про свободу совісті у відповідність з міжнародними юридично - правовими актами, яких Україні перед обличчям міжнародної громадськості зобов'язалася неухильно дотримуватися. Нагадаємо зміст цих актів.

Глава 1. ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ ДУХОВНОЇ
БЕЗПЕКИ
1.1 Що декларує Конституція України у Законі про свободу
совісті, релігії та церкви
Звернемося, нарешті, до Конституції України. Ось статті, які стосуються свободи совісті:
Стаття 24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв і обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних або інших переконань, статі, етнічного або соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками ...
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань ...
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.
Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою ...
1.2 Зауваження до проекту Закону України "Про свободу
світогляду, віросповідання та релігійні організації "
На підставі положень Конституції в кожній демократичній країні приймається додаткове, уточнююче Законодавство про релігійні культи.
Законодавство України про релігійні культи під назвою "Про свободу совісті та релігійні організації" писалося за схемою, на основі і лише в наслідок редагування відповідного Законодавства СРСР та Української РСР про свободу совісті, в яке вносилися лише деякі зміни і доповнення. З внесенням останніх воно було прийняте Верховною Радою (Верховною Радою) 23 квітня 1991 року, ще до розвалу Радянського Союзу. Після цього Закону України про свободу совісті кілька разів доповнювався і уточнювався. Вже три роки Зараз у Верховній Раді проходить подання Кабінету Міністрів України про зміну статті 14 цього Закону. Необхідність удосконалення Законодавства про свободу совісті зумовлена ​​тим, що, як заявляє у своєму супровідному листі про це Державний комітет у справах релігії, на Україні в галузі релігії відбуваються такі інтенсивні процеси, які не спостерігаються не тільки в країнах колишнього Радянського Союзу, а й у всій Європі. Активність релігійно-церковної діяльності України перевищує активність усіх суспільно-політичних організацій разом узятих.
Загальновідомо, що в рамках чинного Закону України про свободу совісті не вдалося нормалізувати функціонування релігійних організацій.
Незважаючи на сказане вище, Конституція України проголошує, в цілому, демократичні права і свободи совісті, але ці права і свободи, на жаль, постійно порушуються.
Законодавча влада до цих пір не оновила, відповідно з новими умовами та з текстом, законодавства про релігійні культи.
На наш погляд, назва пропонованого проекту Закону України є дискусійним, хоч і повторює перше речення частини 1 ст. 35 Конституції України. По-перше, поняття "світогляд" є філософською категорією, яке далеко не зводиться до віросповідання або навіть свободи совісті. Світогляд людини може і не мати релігійної складової. По-друге, в тексті проекту поняття "свобода світогляду" зустрічається лише епізодично і переважно у зв'язку з поняттям "свобода віросповідання" (ст. 1-4, 6, 23, 28, 29). Його положення практично не спрямовані на регулювання свободи світогляду (виняток становить хіба що частина 2 ст. 6: "Навчально-виховний процес у державних і комунальних навчальних закладах базується на засадах світоглядного плюралізму і внеконфессійності", - а пункт 7 цієї ж статті: "Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані здійснювати навчально-виховний процес на засадах толерантності і поваги до кожного, незалежно від його світогляду чи віросповідання ".
У законопроекті посилання на Конституцію України не знайшла відображення ст. 11 Основного Закону: "Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України".
Якщо в частині 4 ст. 5 чинного Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" говориться: "Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії", - то в частині 5 ст. 5 законопроекту пропонується закріпити, що "держава може повністю або частково фінансувати суспільно корисні проекти, які здійснюють релігійні організації". Однак в проекті не вказано:
- Хто буде визначати таку корисність,
- Який механізм фінансування цих проектів,
- Хто буде здійснювати контроль за використанням виділених державою коштів,
- Хто і яку відповідальність буде нести у разі нецільового використання коштів або інших порушень.
Частина 5 ст. 24 законопроект подається у такій редакції: "Релігійні організації, які використовують у своїй діяльності культові будівлі та інше майно, яке має статус культурного, архітектурного та іншого спадщини, яка охороняється законом, повинні дотримуватися вимог законодавства про охорону такої спадщини". Тим не менш, відсутня будь-яка санкція за порушення цієї норми.
У частині 11 ст. 24 зазначено: "Відчуження культового майна, що перебуває у державній або комунальній власності, іншим суб'єктам, ніж релігійні організації, забороняється". Але проект не дає відповіді на питання, як бути у випадках, коли майно було відчужене до набрання законом сили.
Частина 1 ст. 25 містить положення такого змісту: "Релігійні організації мають право використовувати для своїх потреб культові будівлі та інше майно, яке перебуває у державній та комунальній власності". Однак відсутній механізм забезпечення декларованого права.
У пункті 8 частини 4 ст. 19 вказано, що діяльність релігійної організації може бути заборонена в судовому порядку, якщо релігійна організація або представники, які мають право діяти і діють від її імені, перешкоджають протиправними засобами вільному виходу з релігійної організації її учасників. Тим не менш, слово "протиправними" тут очевидно є зайвим, інакше постає питання, а чи можливо правове перешкоджання вільному виходу з релігійної організації її учасників.
Істотним недоліком проекту є відсутність положень про контроль з боку держави за діяльністю релігійних організацій. Лише в частині 5 ст. 19 вказано, що справи про припинення релігійної організації - юридичної особи суд розглядає за заявою органу, який здійснив державну реєстрацію релігійної організації або представництва іноземної або міжнародного релігійного чи міжрелігійного об'єднання чи центру, або прокурора в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України. Однак проект не містить механізму припинення незаконної діяльності релігійної організації, яка не має статусу юридичної особи.
Автори законопроекту намагаються закріпити регулювання релігійних організацій положеннями Цивільного кодексу України (частина 1 ст. 2, частина 5 ст. 8, частина 1 ст. 19). У частині 7 ст. 5 зазначено, що релігійні організації мають право здійснювати підприємницьку діяльність нарівні з іншими непідприємницькими організаціями. А частина 5 ст. 8 викладена таким чином: "Основи статусу релігійних організацій як юридичних осіб приватного права, визначені Цивільним кодексом України. На них поширюються норми Цивільного кодексу України щодо непідприємницьких товариств і установ, якщо цим Законом не встановлено інше". Проте чинний Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 р. містить лише загальні положення щодо непідприємницьких товариств. У ст. 83 визначено організаційно-правові форми юридичних осіб, зокрема, що товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. Останнім спеціально присвячена ст. 85, яка складається з двох частин. Частина 1 містить дефініцію: "Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками". Слід звернути увагу на частину 2 цієї статті: "Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом". Стаття 86 регулює здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами: "Непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо) та установи можуть крім своєї основної діяльності здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню ". Очевидно, що два останніх положення Цивільного кодексу України відсилають до спеціальних законів, якими регулюється діяльність об'єднань громадян, зокрема релігійних організацій. Пропонований законопроект містить ст. 26 "Підприємницька діяльність релігійних організацій". Її частина 1 практично повторює ст. 86 Цивільного кодексу України: "Релігійні організації можуть крім своєї основної діяльності здійснювати підприємницьку діяльність, якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню". У частині 2 ст. 26 законопроекту пропонується закріпити положення в базовому вигляді: "Релігійні організації мають право засновувати господарські товариства та інші суб'єкти господарювання в порядку, визначеному законодавством". Однак детального регулювання підприємницької діяльності він не містить. На нашу думку, зазначене прагнення авторів законопроекту закріпити регулювання релігійних організацій положеннями Цивільного кодексу України та відсутність окремих норм у самому проекті може бути пояснено прагненням, з одного боку, мінімізувати законодавче регулювання підприємницької діяльності релігійних організацій. З іншого боку, на прагнення законодавчо розширити сферу підприємницької діяльності релігійних організацій вказує частина 1 ст. 24 законопроекту: "Релігійні організації мають право володіти, користуватися і розпоряджатися будь-яким майном, не вилучених з цивільного обороту, у тому числі грошовими коштами, валютними цінностями та цінними паперами, в України і за його межами, нарівні з іншими юридичними особами приватного права".
У цьому плані слід звернути увагу на частину 3 ст. 12 пропонованого законопроекту: "Установи, які утворили міжнародні та іноземні релігійні та міжрелігійні об'єднання і центри, діють в Україні зі статусом юридичної особи". На них не можуть бути поширені положення частини 1 ст. 82 Земельного кодексу України. Однак вони очевидно можуть користуватися правами, закріпленими в частині 2 цієї статті, яка регулює права власності іноземних юридичних осіб на земельні ділянки несільськогосподарського призначення:
"А) у межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;
б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна ".
Звертає на себе увагу ст. 19 законопроекту у якій серед підстав припинення релігійної організації - юридичної особи, припинення діяльності представництва закордонного чи міжнародного релігійного чи міжрелігійного об'єднання чи центру, заборони діяльності релігійної організації не передбачаються порушення фінансової діяльності, прихованої підприємницької чи комерційної діяльності.
Також проект не містить положення про відповідальність керівника (духовного лідера) релігійної організації за порушення законодавства.
Наголошуючи на право релігійних організацій здійснювати підприємницьку діяльність, автори законопроекту зовсім не включили до нього положення про оподаткування такої діяльності, тоді як частина 3 ст. 24 Закона Украины "Об объединение граждан" № 2460-XІІ от 16 июня 1992 г. устанавливает: "Объединения граждан, созданные ими учреждения и организации обязаны вести оперативный и бухгалтерский учет, статистическую отчетность, зарегистрироваться в органах государственной налоговой инспекции и вносить в бюджет платежи в порядке и размерах, предусмотренных законодательством".
Возникают сомнения относительно предложенного для закрепления в разделе ІІ "Религиозные организации" регулирования организационно-правовых форм и особенностей юридического статуса религиозных организаций, требований к документам, которые подаются для их государственной регистрации. Много из этих положений без учета специфики религиозных организаций перенесено из главы 7 "Юридическое лицо" Гражданского кодекса Украины.
Целиком соглашаясь с частью 9 ст. 24 законопроекта о запрете религиозным организациям проводить принудительное налогообложение верующих и применять к верующим принудительные материальные взыскания, считаем, что он может содержать также понятие "принудительное психологическое обложение верующих" и положения про его запрет.
Учитывая законодательно закрепленное неучастие религиозных организаций в политической жизни, ст. 5 проекта следовало бы дополнить частью такого содержания: "Организация политических партий на конфессионной основе запрещается".
Считаем также, целесообразным дополнение к ст. 4 положения части 9 ст. 5 действующего Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях": "Религиозная организация не должна вмешиваться в деятельность других религиозных организаций". Название раздела "Государственная политика в сфере свободы мировоззрения и вероисповедания" не отвечает его содержанию, так как в ст. 28 указано, на какие органы возложено обеспечение выполнения и соблюдения законодательства о свободе мировоззрения, вероисповедания и религиозных организаций, а в ст. 29 - полномочия Министерства юстиции Украины относительно этого обеспечения.
Следует обратить внимание на зарубежный опыт. В частности ст. 1/1 "Чрезмерный прозелитизм" Закона Республики Молдова "О культах" № 979-ХІІ от 24 марта 1992 г. закрепила следующее: "Чрезмерный прозелитизм запрещается. Чрезмерным прозелитизмом является любая попытка влияния на религиозное сознание лица путем насилия или злоупотребления авторитетом". Статья 8 устанавливает, что «тайна исповеди защищается законом», а ст. 36, что «доходы от производственной и издательской деятельности культов облагаются налогами в порядке, установленном налоговым законодательством». По нашему мнению, аналогичные положения должны были б найти отображение и в отечественном законодательстве.
Подводя итог, следует отметить, что:
1) непонятна объективная необходимость существенных изменений в действующий Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях";
2) предложенный проект Закона Украины "О свободе мировоззрения, вероисповедания и религиозных организациях" присущ ряд недостатков, который делает нецелесообразным его принятие Верховной Радой Украины;
3) ряд положений законопроекта, направленные на необоснованное расширение границ предпринимательской деятельности религиозных организаций, никоим образом не ограничивает деятельность социально опасных религиозных сект и культов, которые своими деструктивными действиями наносят непоправимый вред стране в целом.
В следующей главе мы рассмотрим, к чему приводят такие упущения Законодательства Украины, а именно, что угрожает духовной безопасности населения нашей страны.

Глава 2. ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ДУХОВНОСТИ: АСПЕКТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ (ДЕСТРУКТИВНЫХ
КУЛЬТОВ) В УКРАИНЕ
С завидной регулярностью нас поражают прилетающие из разных уголков мира сообщения о массовых самоубийствах, совершенных адептами какой-то секты: Аум Сенрике, Народный храм, Орден храма Солнца — список длинный. Мы выключаем телевизор и успокаиваемся. Все-таки это случается редко. И в основном «у них».
Секта (от латинского sequi — двигаться за кем-то, подчиняться; по другим данными — от secare — отрезать, отделять) — слово, изначально использовавшееся для обозначения отдельных богословских групп и школ, а также в полемической литературе еще в дохристианскую эпоху. Сектами также называли некоторые философские школы.
В христианской доктрине слово используется для обозначения тех, кто придерживается неправильной доктрины (ереси или же схизмы). Термин редко использовался в Средневековье, когда основное внимание уделяли именно доктринальным, а не организационным отличиям. Активно слово «секта» начали употреблять в период становления протестантизма. В странах с государственной религией — например, в Великобритании — сектами некоторое время называли остальные религиозные организации.
Сейчас, по мнению некоторых религиоведов, а также последователей большинства неорелигиозных движений, относительно которых и используют обычно этот термин, у слова «секта» негативная коннотация, и оно должно быть изъято из оборота.
Деструктивный культ — религиозная организация, преследующая цель сознательного убийства, доведения до самоубийства или причинение серьезного вреда здоровью своих адептов или посторонних людей. На английском такие организации также иногда называют doomsday cult — культ Судного дня, делая акцент на вере большинства из них в быстрый, необратимый и страшный конец света.
Известными деструктивными культами были Солнечный Храм и Аум-Сенрикё. В Украине к деструктивным культам некоторые исследователи относят Белое братство.
Также говорят о существовании деструктивных культов террористического или парамилитарного характера. Такими организациями считают «Тигров освобождения Тамил Элама», Движение Святого Духа, у которого много приверженцев среди угандийских повстанцев, и, по некоторым источникам, арабскую «Аль-Каиду».
Наряду с деструктивными культами существует также понятие тоталитарные культы. В них преобладает четкая пирамидальная иерархия с одним или несколькими лицами на верхушке такой структуры, наделенными практически неограниченной властью. Термин «тоталитарный культ» редко используют современные англоязычные исследователи, поскольку, по их мнению, такие культы следует также причислять к деструктивным.
Так может, их и правда нет — деструктивных культов? А есть только полная, безграничная свобода, которой каждый пользуется, как может? Или все-таки есть кто-то, кто умеет пользоваться не только своей, но и чужой свободой по собственному усмотрению?
Мы подошли к изучению данного явления с полной серьёзностью, изучили множество теоретических трудов по данной теме, однако в работе мы преследовали цель рассмотреть реальное состояние духовности Украины, и какое мнение имеют эксперты, которые непосредственно занимаются этим вопросом в данное время. Интересовавший нас вопрос мы нашли в газете Зеркало недели, где эксперты делились своими соображениями с журналистами [6].
Вот как ответил на этот вопрос Владимир Петухов, председатель правления общественной организации Украины «Союз защиты семьи и личности»: «…Многие сейчас стараются это отрицать — по разным причинам, но в первую очередь по незнанию. Вопрос регулирования в религиозной сфере — узкое место. Ведь это означает — принимать меры, то есть брать на себя ответственность. А никто не хочет. Им не хочется регулировать законодательство, потому что не нужна лишняя ответственность. Но регулирующие механизмы необходимы. Совсем необязательно «все запрещать». Просто поставить перед фактом: если хотите получать деньги, например, регистрируйтесь и платите налог, как коммерческое предприятие. Если вы просто хотите верить и собираетесь для совместных богослужений — верьте себе — зачем вам регистрироваться? Но хотят же получить налоговые льготы, бесплатные коммунальные услуги, помещения. Это не имеет отношения к вере — это чистой воды товарно-денежные отношения. Люди в эти организации вкладывают иногда немалые средства — квартиры отписывают, с них постоянно требуют пожертвования. Хотя по сути пожертвование — дело добровольное….
В органы правопорядка нет смысла обращаться. Потому что не прописаны регуляторы влияния органов на ситуацию. Никто не хочет признавать, что есть среди религиозных лидеров люди, которые играют нечестно, и придумать, как их остановить на законных основаниях. Если гуру не только «гурит», но и к чему-то принуждает адептов — никакой стыдливости быть не должно, равно как блеяния о свободе совести. Государство должно защищать людей от эксплуатации — любой. Не надо никому ничего запрещать — чаще всего вполне достаточно заставить платить. Если это станет невыгодно, этим будут заниматься только маньяки и параноики. А их легче отследить. Всегда сложнее отследить умных мошенников, чем ненормальных — ненормальность так или иначе проявится…»[6].
Очень удивил нас ответ Людмилы Филипович, исполнительного директора Центра религиозной информации и свободы:
«…Академическое религиоведение вообще не пользуется такими определениями как «секта». Есть хорошее название «религиозные организации». Именно оно фигурирует в законодательстве. Если члены организации разрушают какие-то социальные связи, структуру личности, государство — это все является деструкцией, и деятельность такой религиозной организации будем называть деструктивной. Заметьте, я не говорю о «деструктивных организациях». Речь идет о частных случаях деструкции со стороны тех или иных представителей религиозных организаций. Никакую организацию нельзя целиком обвинить в том, что она деструктивна. И сразу — еще одно предостережение. Часто именно отношение «деструктивная» или «тоталитарная» употребляют именно по отношению к нетрадиционным религиозным течениям. Например, если человек идет в монастырь. Отказывается от прелестей светской жизни, дает обет безбрачия. Это деструктивно или конструктивно? Такое случается и в традиционных конфессиях. Поэтому я повторяю: нет деструктивных религиозных организаций. Есть частные случаи деструктивного влияния на отдельного человека. Ни одна из религиозных организаций не создается с целью деструкции.
Для чего вообще создается религиозная организация, какова ее природа? Ее цель — изменить человека. Для христианства это вырисовывается в идее спасения. Для кого-то в понятии прозрения или достижения нирваны. Из человека грешного появляется человек спасенный. Разумеется, у каждого свой путь. Но в любом случае человек должен меняться, становиться другим, чем был до того, как уверовал. Кому-то удается достичь изменений в рамках традиционных религий, а кому-то не удается — и тогда люди прибегают к нетрадиционным. Им не хватает тех регуляторов, которые предлагает традиционная церковь. Просто раз в неделю прийти в храм, отстоять литургии, принять причастие — для современного человека, возможно, недостаточно. Мы просто не всегда понимаем, какие кардинальные изменения происходят сейчас с людьми. Религия тоже должна меняться. Она не может законсервироваться и оставаться в той же форме, в которой возникла. Це нормально. Это и есть генеза. И я против того, чтобы понимать изменения личности именно опираясь на деконструкцию. Ведь религия скорее конструирует личность — делает ее моральной, выстраивает модель, идеальный образ, который человек своей жизнью пытается воплотить.
Просто если принимать какое-то общее жесткое законодательство, могут пострадать невинные люди. Но должно ли все это влиять на законодательство в области свободы совести вообще? Самый важный вопрос для нашего общества — кто должен стоять на страже и в случае необходимости принимать меры. Нормальное общество состоит из негосударственных институтов, добровольных объединений, которые могут и имеют право обращаться к правозащитным органам. У нас таких организаций нет. В свое время было создано «Спасение», боровшееся с «Белым братством». Но их активность свернулась после судебного процесса против организаторов этой религиозной группы. И взамен ничего не появилось. Наше общество, как и наше законодательство, пока не готово адекватно реагировать на угрозы отдельных религиозных практик. Во-первых, нужны специалисты. Люди, понимающие специфику религиозных организаций и религии вообще. Это невозможно прописать на уровне закона. Законодательство неспособно описать феномен религии…
Во-вторых, общество должно быть сознательным и понимать, что происходит в религиозной сфере. Уровень понимания религиозных вопросов нашим обществом — нулевой. Здесь огромное поле для просветительской деятельности со стороны религиозных организаций. И, без сомнения, со стороны светской науки и педагогики…
Мы все время апеллируем к государству и хотим, чтобы оно решило те проблемы, которые должно решать общество.
Например, в областной государственной администрации за эти вопросы отвечают обычно один - два человека. Они способны пропустить через себя все проблемы, возникающие на каждом шагу? Нет, я считаю, что в идеале этим должны заниматься общественные организации, защищающие наши права. В конце концов, если дело идет в суд, вмешивается государство. Но предварительную работу должно выполнить не государство, а люди, заинтересованные в этом. Я за гражданское общество, где граждане сами успешно решают свои проблемы. На Западе так и делают. Мы должны создать систему, которая сама будет организовываться и регулироваться…
Вообще, православная и католическая церкви очень уважают свободу человека, полагаются на волю Бога — в соответствии с их доктриной, человек волен выбирать свой путь спасения. В новейших религиях этого нет. Единичные случаи, когда представители протестантских организаций свободно отпускают своих в другую организацию. Организация заинтересована в наличии движения внутри общины — поскольку трудно наладить работу, к каждому надо найти свой подход. Церковь становится частью семьи — приходит к вам домой. Этого почти не встретишь у католиков и православных — чтобы священник приходил домой, интересовался, кем работает муж женщины, как зовут ее ребенка. Священники даже не могут точно сказать, какое у них количество прихожан. А спросите протестантского пастора — он вам четко скажет…
Православие и католицизм предоставляют значительно больше свободы человеку, не контролируют каждый его шаг. Але чому? Они так уважают свободу или просто равнодушны к человеку? Я хочу верить, что это не равнодушие. Но им есть чему поучиться у протестантов. И я должна заметить, что молодые священники уже отличаются от своих старших коллег. Вообще, по моему мнению, религии и церкви Украины находятся в ожидании больших перемен. И это будет связано именно с возрастным цензом священнослужителей. Со временем на смену людям, замешанным на советской системе, придут молодые, знающие основы экономики и работающие не по озарению, а по науке…
Нам не хватает культуры и знаний. Наше общество, к сожалению, абсолютно не христианское. Сколько бы процентов ни называло себя христианами, православными, если мы говорим о себе как о «христианском обществе», мы подмениваем понятия. Мы не любим друг друга. У нас не развиты эти чувства. У нас отсутствует идеология любви. Недавно я ездила в Днепропетровск, где у меня была встреча с представителями центра «Диалог» — именно эта организация занимается вопросами защиты от влияния деструктивных культов с православных позиций. Я смотрела на работающих там людей и пыталась понять, что ими руководит. Действительно ли они так проникаются судьбой людей, попавших в какую-то плохую, как они считают, организацию? Действительно ли пытаются реализовать свою христианскую обязанность помочь человеку, идущему ошибочным путем? Для них это пиар-акция. Притом, что цель создания этого центра — благородная, он необходим в структуре православной церкви. Но с какими мотивами люди туда приходят? Они думают, что с помощью своей ненависти достигнут цели?..
Я усматриваю проблему не в том, что религия отрывает женщину от мужчины или детей от родителей — это проблема социальная. Посмотрите на себя, проанализируйте, и вы увидите, что религия в данном случае только дала возможность понять, что вы не можете жить вместе. Опираясь на собственный опыт, не могу назвать ни одного случая, когда именно религия стала причиной разрыва. Разногласия существовали и до того, как кто-то ушел в РО. Какова реакция православной мамы, ребенок которой пошел в кришнаиты? Запретить, устроить домашний террор. А почему он пошел туда, а не в церковь с тобой? Может, у сына есть основания не уважать православие в твоем исполнении? Я помню случай, когда мама ребенка, попавшего в «Белое братство», сказала мне: вы потому такая спокойная, что ваши дети не пошли в секту. Я ей ответила: если бы мои дети пошли в секту, я бы пошла с ними. Потому что только так можно их вернуть. Пела бы вместе с ними мантры, медитировала и пыталась, по крайней мере, не терять с ними связь. Если бы я начала их обвинять, запрещать, устраивать истерики, то потеряла бы их окончательно. Религия только актуализирует, заостряет проблемы, уже существующие. Я хочу, чтобы мы все поняли: есть религия, а есть жизнь, которая принадлежит человеку с определенными религиозными представлениями, — это разные вещи»[6].
Такое чувство, что Людмила Филипович защищает секты. И это весьма настораживает. К тому же, налицо ряд предубеждений касательно православия и православных священников. А ее заявление: пусть РО будет много и разных. Читая её мнение, в мыслях так и появляется образ, как под руководством такого «чуткого христианина» молодые люди стройными рядами идут в секты… И этот человек занимает пост исполнительного директора Центра религиозной информации и свободы. Что она может сказать молодому поколению, которое может обратиться за советом, идти, например, в «Белое Братство»? Наверно ответит так, как ответила выше…А может она является членом одного из подобных культов?
А вот, что ответил Антоний, епископ Бориспольский, викарий Киевской Митрополии: «…Сегодня в Украинской Православной Церкви существуют различные реабилитационные центры, деятельность которых направлена на помощь жертвам деструктивных сект, при каждом епархиальном управлении существуют миссионерские отделы, проводятся конференции, форумы, лекции, печатается соответствующая литература. Важную роль в ограничении деятельности культов и сект играет сотрудничество Православной Церкви со СМИ. В учебных духовных заведениях мы готовим будущих специалистов по сектоведению. Одним из условий профилактики влияния деструктивных культов является ознакомление населения с основами традиционных религий. Введение в школьную программу предмета «Православная культура» или хотя бы «Христианская этика» имело бы положительное влияние в данном вопросе…
Опять же хотел бы обратиться к опыту Запада, где есть механизмы противодействия деятельности сект — просветительские программы, реабилитационные центры, государственные структуры, спецслужбы, занимающиеся именно этой проблемой, соответствующая законодательная база, тесное взаимодействие психологов и государственных органов с традиционными конфессиями в решении данной проблемы. У нас же народ не защищен ни законодательно, ни информационно, ни в других отношениях от опасности деструктивных культов. Еще в 1999 году наше государство подписалось под решением Совета Европы о господдержке центров, информирующих население о деструктивных сектах и оказывающих помощь жертвам сект. Однако на практике этот документ в Украине не реализуется…
Деструктивность или тоталитарность сект определяется не их верованиями, а методами деятельности. В нашем законодательстве отсутствует юридическое определение деструктивной секты. Украинские сектоведы, психологи и другие специалисты данной сферы пользуются определениями деструктивной секты, имеющимися в различной научной документации и западной правовой практике. На их основе сектоведами суммировано следующее определение признаков деструктивной секты:
— нанесение вреда здоровью граждан или угроза их жизни (например, запрет переливания крови у «Свидетелей Иеговы»);
— использование в религиозной практике методов, причиняющих вред психическому или (и) физическому здоровью граждан (гипноз, зомбирование, кодирование и др.);
— разрушение семейных и социальных связей граждан;
— религиозная практика, нарушающая действующее законодательство или побуждающая граждан к противоправным или асоциальным действиям;
— подрыв основ общепринятой морали и нравственности;
— псевдорелигиозная практика, направленная на обязательное, а не по личному усмотрению, взыскание материальных средств и ценностей с граждан в пользу организации или ее руководства;
— использование в процессе вербовки (обращения) граждан мошенничества в виде сокрытия подлинной информации о вероучении (например «Уровни посвящения» и т.п.), истории, практике и руководстве религиозной организации, либо предоставления ложной информации, что является нарушением прав человека на информацию, необходимую для совершения свободного осознанного религиозного выбора;
— разжигание межрелигиозной розни и вражды, оскорбляющих человеческое достоинство верующих иных религий и конфессий;
— религиозная практика, способная повлечь дестабилизацию гражданского общества, подрыв национальной безопасности;
— использование в религиозной практике методов контроля сознания и свободной воли граждан в форме применения гипнотических и других подобных методик воздействия;
— религиозное воздействие на несовершеннолетних без ведома или вопреки воле их родителей или опекунов;
— использование статуса религиозной организации для прикрытия иных, не религиозных видов деятельности.
Наличие у религиозной организации или группы одного из данных признаков уже позволяет отнести ее к числу деструктивных сект.
Наиболее опасными и распространенными надо назвать харизматов (неопятидесятники, самая известная организация «Посольство Божье»), «Свидетелей Иеговы», «Церковь сайентологии», «Общество сознания Кришны», «Белый лотос». Это наиболее опасные организации, если исходить из уровня причиняемого вреда для личности. Однако в Украине существует огромное количество сект, которые представляют меньшую опасность для личности, но при этом они более распространены и их опасность менее заметна. И проповедников можно встретить на каждом углу, но, в отличие от сатанистов или «белых братьев», они выглядят более благообразно, их организации зарегистрированы, и человеку труднее понять, что он имеет дело именно с деструктивной сектой.
Человеку, который решил порвать с сектой, обязательно понадобится реабилитация. Здесь необходима и психологическая, и духовная, а порой и правовая, социальная или психиатрическая помощь. В православных реабилитационных центрах такая помощь оказывается.
Процесс реабилитации и адаптации жертв тоталитарных сект проходит очень трудно, медленно, болезненно. Те, кого удается вырвать из секты, чувствуют себя (особенно первое время) совершенно неприспособленными в обществе. Это и неудивительно, если учесть, что они были перепрограммированы для жизни именно в секте, а не в социуме. У них подавлена способность самостоятельно и критически мыслить, утрачена свобода воли, принятия решений, контроля над своей жизнью. В среднем человеку, нашедшему в себе силы порвать с сектой, для полного выздоровления требуется два года. Практика показывает, что сложнее оправиться от сайентологии, от последствий пребывания в «Богородичном центре», «Белом братстве».
Как бы ни была важна проблема реабилитации жертв тоталитарных сект, имеющая социальные, психологические и, к сожалению, медицинские (чаще всего психиатрические) аспекты, гораздо более важной представляется проблема профилактики. Как известно, всякую болезнь легче предотвратить, чем лечить».
Владимир ЛЮБЧИК, начальник отдела научно-экспертной работы Государственного комитета Украины по делам религий повёл себя также неадекватно, когда ему задали вопрос про деструктивные культы:
«…Зарегистрирован ряд новейших религиозных движений. Даже «Белое братство» было зарегистрировано в 1991 году. В рамках миропоучительной доктрины, направленной апокалипсисом, не было причины отказать в регистрации. Вообще у нас религиозных движений различных направлений насчитывается около пяти десятков, они составляют 7% от общей религиозной сети…
Если вам уже исполнилось 18 лет — вы свободны в выборе любой религиозной, общественной, оздоровительной, просветительской организации и можете принимать участие в ее деятельности. У нас в Украине нет ни одного деструктивного формирования, действовующего официально».
На этом господин Любчик прекратил разговор с корреспондентом и посоветовал всем читать книги…(???)
В дальнейшем своём опросе журналисты обратились к сотрудникам отделов по делам религий областных госадминистраций, где представители разнообразных религиозных организаций (согласны они или нет) должны официально зарегистрироваться. Госслужащие журналистам ответили, что им настоятельно не рекомендуют общаться с прессой. Но после уверений в полнейшей анонимности им все-таки посчастливилось их разговорить:
«Проблема состоит в том, что наше законодательство, отвечающее за регистрацию религиозных организаций и регламентирующее их деятельность, абсолютно сырое. Фактически отсутствуют легальные экспертные процедуры, которые бы позволили выяснить, является ли та или иная религиозная организация деструктивной, тоталитарной или какой-либо еще.
Все усложняет то, что гиперлиберальный в некоторых аспектах закон о свободе совести, действующий сейчас, позволяет религиозным организациям действовать и без любой регистрации, никак не сообщая органам государственной власти о своем существовании. У нас есть случай, когда небольшая харизматическая община, численностью около сотни человек, более восьми лет существовала без регистрации. И только сейчас они пришли к нам из-за потребности в статусе юрлица, чтобы открыть счет в банке. Но практически отсутствуют процедуры, позволяющие дать экспертную оценку деятельности этой общины и сказать: да, они безопасны или нет, их нельзя регистрировать. В статье 14 закона о свободе совести, разумеется, написано, что когда у государственного органа возникает сомнение относительно того, стоит ли регистрировать ту или иную общину, то он может обратиться к специалистам, и срок регистрации продлится до трех месяцев. Имеется в виду обращение в центральное отделение Комитета по делам религий, который предоставит консультативную помощь, даст совет, проведет религиоведческую экспертизу, процедуру которой никто и никогда не прописывал. Поэтому на такую экспертизу никто никогда и не полагался. За всю историю нашего облуправления не было ни единого случая, когда требовали бы экспертизы деятельности какой-то религиозной организации — и, я подозреваю, такая ситуация не только в нашем управлении. А если бы кто-то ее сделал, то всегда можно было бы обжаловать законность такой экспертизы в суде — ведь не существует никаких принципов ее проведения.
Правда, есть документ под названием «Рекомендации Государственного комитета по делам религий относительно регистрации нерелигиозных организаций». Он состоит приблизительно из 40 пунктов-вопросов, то есть это что-то вроде опросника. Если мы сомневаемся в характере какой-то нерелигиозной организации, то рекомендуем ее представителями дать ответ на эти вопросы. И если ответы нас устраивают — мы регистрируем эту организацию. Если же они будут открыто писать, что, например, собираются забирать у граждан их личное имущество, то мы скажем: «Ой, какие вы плохие, мы вас не будем регистрировать». Проблема с этим опросником состоит в том, что почему-то никто не хочет писать: да, мы будем делать это и это...
Есть у нас, скажем, одна организация — очень сильная харизматическая составляющая, и внутри делается неизвестно что. В принципе, надо было бы отказать в регистрации. Но у них, как оказалось, родственные связи в высших эшелонах государственной власти. Нам пришло «волевое решение», которое пришлось выполнить — и точка. Они сейчас юрлицо. Хотя были неодиночные случаи, когда люди из этой организации теряли все свое имущество, уходили из семьи и т.д. А формально, по уставу — просто прекрасная организация.
Закон не предоставляет реального инструментария, позволяющего отфильтровать даже явно деструктивные структуры, не декларирующие деструктивные цели. Поэтому приходится использовать определенные бюрократические нюансы, позволяющие такую регистрацию максимально затягивать. Есть, например, группа товарищей с настоящим тоталитарным лидером — хотят зарегистрироваться. Возможности им отказать, в соответствии с законом, нет — устав у них в норме, и «опросник из 40 пунктов» заполнили на «отлично». Но для регистрации нужен вывод органа местного самоуправления. И в наших силах сделать так, чтобы этот вывод был отрицательный. Очень часто удается выявить какие-то юридические нюансы, чтобы отказать в регистрации и отправить «нежелательных» на «следующий круг».
Так может продолжаться довольно долго. Есть у нас одна организация — рекордсмен, который регистрируется в течение трех лет. Такое затягивание является дополнительным способом выучить, в сотрудничестве с соответствующими органами, поведение организации. И если в течение длительного времени не будут замечены какие-то тревожные тенденции, то, в конце концов, мы их зарегистрируем.
Все это далеко не лучший выход из ситуации. Народные избранники не обеспечили нас действенными инструментами, и нам приходится заниматься крючкотворством и казуистикой, чтобы уберечь общество от опасности, которую несут в себе тоталитарные и деструктивные религиозные организации.
Мы пытаемся наблюдать за незарегистрированными религиозными организациями. Следим за их рекламными акциями, посещаем их собрания и службы. Очень помогают нам представители СБУ, тоже время от времени наблюдающие за развитием ситуации. Большинство таких организаций все же приходят за регистрацией — и мы уже знаем, с чем их встретить. Хотя даже если при таком мониторинге удается обнаружить факты правонарушений, то без заявлений потерпевших и при отсутствии тяжелых преступлений наши наблюдения не имеют и не могут иметь правовых последствий. То есть существует определенная граница, до которой мы терпим нарушения, и религиозные организации эту границу чувствуют и стараются не переходить».[6]
Ответ на запрос редакции, предоставленный пресс-центром Службы безопасности Украины:
«Имеющиеся в Службе безопасности Украины данные свидетельствуют об усилении присутствия в религиозной сфере нашего государства ранее не характерных для подавляющего большинства населения вероучений, в т.ч. тех, которые, по данным зарубежных и отечественных религиоведов, имеют признаки тоталитарных и деструктивных культов.
Для них характерны следующие черты:
— обязательное наличие «персонифицированного бога» — то есть гуру, наставника или «посредника», пастора, на которого перенесены свойства божественного «первоисточника»;
— жесткая иерархия — не обязательно видимая невооруженным глазом. Жесткая дисциплина и четкая система субординации; безусловная подчиненность «младших» «старшим»;
— продвижение по иерархической лестнице внутри секты зависит от субъективных факторов и связано с промежуточными испытаниями (инициациями);
— философские и религиозные концепции не имеют значения. Они могут быть псевдохристианскими, языческими, восточными и т.д.;
— формирование сильной зависимости от организации и учителя, напоминающее наркотическую. В тоталитарную секту легко войти, но выйти оттуда сложно — хотя официального запрета не существует. Чаще всего адепт без помощи психотерапевта не может расстаться с организацией. Вероятное наличие у членов секты психологических проблем в виде так называемых «зависимых расстройств личности»;
— возможное (но не обязательное) применение психотропных веществ;
— нетерпимость, четкое распределение на «своих» и «чужих»; подчеркивание исключительности системы. От неофитов и тех, кого надлежит завербовать или использовать, все эти качества скрываются. Напоказ выставляются благотворительная деятельность, отказ от пагубных привычек и т.п.;
— активные, навязчивые, даже агрессивные методы вербовки. Схема работы обычно такая: первый этап — так называемая бомбардировка любовью, во время которого неофиту завышают самооценку и создают у него иллюзию «идеальной семьи», в которую якобы он попал. Таким образом происходит подготовка ко второму этапу — изменение мировоззрения. Наконец, третий и последний этап — манипулирование поведением адептов, сбор пожертвований, склонение к отказу от имущества в пользу секты.
Общим для подобных вероучений является:
— претензия на «харизматическое» лидерство (вдохновение свыше, то есть провозглашение божественности или особой мудрости, культ основателей и руководителей) и истину в последней инстанции;
— полная нетерпимость или пренебрежительное отношение к традиционным религиям и национально-духовным ценностям;
— внешняя благопристойность: все культовые новообразования провозглашают исключительно благородные цели;
— сокрытие истинных целей и последствий деятельности культа;
— наличие доктрин для внутреннего пользования и внешнего мира;
— жесткая изоляция своих адептов от доступа к другой информации;
— искаженное или извращенное толкование священных текстов и их приспособление к своим догмам. Такие культы регистрируются под видом общественных организаций только для обеспечения защиты своей деятельности со стороны действующего законодательства и Конституции Украины;
— использование техник контроля сознания для распространения среди адептов «культового менталитета», а именно:
а) убеждения, что «цели оправдывают средства»;
б) тоталитарного мировоззрения, в ходе которого групповые идеи доминируют над индивидуальными;
в) распространения разнообразных фобий (страхов);
г) прямой или скрытой зависимости от лидеров культа на психологической, физической или финансовой основе;
д) поддержки элитарной ментальности путем постоянной и неотъемлемой обязанности втягивания в секту новых членов; политического интереса лидеров, то есть желания иметь своих агентов во властных структурах; использование специальных словарей «ключевых слов» («культовый язык»), имеющих особое значение для членов культа. Лидеры сект понимают, что тот, кто контролирует язык человека, контролирует его мысли.
В тоталитарных сектах, нео- и нетрадиционных религиях слово лидера приравнивается к словам самого Бога, вследствие чего появляется нетерпимость к любой непокорности. Указанные структуры часто используют программы влияния на психику человека, устанавливают контроль за своими членами со стороны духовных руководителей, что приводит к искусственному ограничению общения с внешним миром. Как следствие, для членов секты собственная жизнь становится второстепенной, вероучение начинает доминировать над сознанием и в конце концов они превращаются в своеобразных зомби.
Типичной тоталитарной сектой считается «Международный институт души Атма», «Великое Белое братство». Лидеры «Белого братства» (другие названия — юсмалиане, юсмалетяне) в основу вероучения положили отдельные догматы йоги, буддизма, теософии, антропософии, доктрины розенкрейцеров и христианские ереси.
Деятельность организации жестко координировалась, а для поддержания дисциплины применялись наказания (запрет носить белую одежду, отлучение от проповеди и тому подобное). Руководители культа настраивали адептов против близких, называя их «приспешниками сатаны», пытались спровоцировать физические столкновение отцов «белых братьев» из различных городов стран СНГ и в 1993 году прибегли к силовому захвату Национального историко-культурного заповедника «София Киевская».
Адептами вероучения отрабатывалась линия поведения в тюрьмах, изоляторах временного содержания и психиатрических больницах. В отдельных случаях «братья» получали установки на самоуничтожение при попытке задержания правоохранительными органами.
По выводам специалистов, руководство «Белого братства» испытывало на своих подчиненных методы насильственного управления психикой и поведением, вследствие чего их полная реабилитация наблюдалась только после двух лет интенсивного лечения.
Имеют место попытки нелегального распространения в Украине центров опасной и наиболее активной в антиобщественных проявлениях идеологии сатанизма путем распространения произведений идеологов современного демонизма Ш.Лавея, А.Кроули, Б.Бартона.
Сатанисты — незарегистрированная и наиболее криминогенная разновидность деструктивных религиозных культов. Его адепты поклоняются злу, рассматривают христианские ценности как пороки, а пороки как ценности. Основа культа — принесение жертвы. Настоящая жертва для них — не убийство, а смертельные мучения живого существа. Ритуалы, во время которых активно используются наркотические и психотропные средства, осуществляются в «комнатах интеллектуального раскрепощения».
Одной из наиболее многочисленных групп, среди которых сатанисты вербуют неофитов (членов), являются наркоманы, хотя в вероучения втянуты представители различных слоев общества, возраста, рода занятий и образования.
Проявления сатанизма в последнее время фиксировались в Киеве, Донецке, Харькове, Крыму, Черновцах, Львовской, Полтавской и Николаевской областях. Контингент составляют лица школьного и среднего возраста, стремящиеся к острым ощущениям, утратившие жизненные ориентиры, имеющие отклонения в психике или отбывавшие наказание.
В 1998 году сатанисты в Киеве глумились над Аскольдовой могилой. В 1999 году на территории Николаевской, Одесской и Кировоградской областей обнаружены центры сатанистской организации под названием «Темные отцы», члены которой поклоняются «темным силам» Люцифера и не признают христианской морали и общественных устоев. Внутренняя организация секты построена на принципах непосредственного подчинения духовному наставнику — магистру, имеет четкую иерархическую структуру, ее деятельность осуществляется в условиях конспирации. Члены секты изготавливают культовую литературу, привлекают к вероучению новых лиц, устраивают культовые праздники, шабаши, поддерживают контакты с единоверцами за границей и тому подобное. В 2000 году в с. Александровка Коминтерновского района Одесской области они проникли в морг и отрубили головы четырем покойникам, в Черновцах проводили сатанистские «шабаши» и сексуальные оргии на местах погребений людей и совершили акт вандализма на еврейском кладбище. В Херсоне накануне Пасхи разрисовали сатанистскими символами и антихристианскими призывами детскую площадку в центральном городском парке. В 2001 году предупреждено глумление сатанистов над могилами в г.Волочиске Хмельницкой области, выявлены факты глумления над могилами, памятниками жертвам Голодомора и погибшим воинам на старом кладбище в г.Прилуках Черниговской области, а также угрозы физической расправы над христианами со стороны приверженцев экстремального музыкального стиля «Черный металл» (Киев).
Следует отметить, что в отличие от ряда стран Европы, Азии и СНГ, в Украине до сих пор отсутствует закон о защите граждан от вредного психологического влияния деструктивных культов, который регулировал бы процедуру обращения в суд и доказательство в ходе судебного процесса фактов негативного влияния на парафиян.
Кроме того, дополнительным фактором, способствующим распространению деструктивных тоталитарных культов в нашем государстве, является обусловленное пробелами в законодательстве отсутствие координации между правоохранительными органами в проведении деятельности, направленной на выявление, предупреждение и недопущение негативных проявлений в религиозной сфере. В частности, досудебное следствие по статье 161 УК Украины (нарушение прав граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и отношения к религии) в соответствии со ст. 112 УПК Украины осуществляется органами прокуратуры, которые не имеют полномочий относительно осуществления оперативно-розыскной деятельности и не могут проводить профилактику указанных правонарушений, реагируя только на совершенное преступление.
В то же время к подследственности органов милиции отнесена ст. 181 УК Украины (посягательство на здоровье граждан под предлогом выполнения религиозных обрядов). Именно указанное правонарушение является характерным признаком деструктивной деятельности тоталитарных культов, но из-за отсутствия координации между ведомствами привлечение к ответственности за совокупность преступлений (ст.ст. 161 и 181), как правило, не практикуется, что дает возможность виновным в их совершении избежать соответствующего наказания.
Вместе с тем Служба безопасности Украины в рамках определенной действующим законодательством компетенции принимает меры по выявлению, предупреждению и недопущению совершения преступлений, отнесенных к ее подследственности, поскольку действия отдельных представителей религиозных и псевдорелигиозных организаций с признаками тоталитарных культов могут создать предпосылки к возникновению антиобщественных и антиконституционных проявлений»[6].
Такой небольшой опрос людей, от которых зависит наша духовная безопасность подтвердил высказанное в главе 1 мнение о том, что законодательная система в нашей стране ещё не до конца проработала вопросы безопасности своих граждан, и нам остаётся уповать на Бога, самим учиться противостоять тёмным силам и надеяться, что в недалёком будущем наше государство всё же придёт к разумному компромиссу в вопросе о свободе мировоззрения, вероисповедания и религиозных организаций.

Висновок
Развитие феномена сектантства в мировом социуме во многих случаях представляет собой реальную угрозу как национальной безопасности отдельных стран (в том числе и Украине), так и стабильности во всём мире. Для своевременной профилактики социально опасных форм сектантства требуется разработка эффективных средств и методов социального и правового характера по нейтрализации религиозных, псевдорелигиозных, светских сект, необходимо изучение основных причин появления и активного развития сектантства в условиях процесса глобализации в экономике и политике.
Сектантство – это один из негативных типов духовно-нравственного развития общества, одно из проявлений деструктивной девиации и делинквентности, результат деструктивного духовного развития отдельной личности, социальных групп и общества в целом.
Распространение сект в современной Украине связано с кризисом в духовной жизни общества, вакуумом в идеологии и отсутствием общегосударственной национальной политики. Люди пытаются найти в сектах защиту от всего негативного, что их окружает в повседневной жизни, сохранить ту соборность, которая исторически присуща менталитету народа Украины, и которая утрачивается в период реформ. Развитие сект в Украине вступило в новый период своего развития: они не стремятся расширить круг своих членов, а занимаются укреплением своей социальной ниши: скупают недвижимость, обзаводятся политическим лобби, своими журналистами, экспертами, юристами. Делают всё, чтобы заявить о себе как непреходящем факторе в нашей действительности, и, закрепившись на данном плацдарме, сделать новый рывок по наращиванию количества адептов.
К сожалению, многие государственные деятели не видят опасности в распространении сектантства даже в его наиболее опасных формах – в деструктивно-девиантной и делинквентной деятельности. Противостоят сектантству сегодня либо представители традиционных для Украины конфессий, либо разрозненные активисты и родители детей (дети родителей), попавших в секты. Консультациями по выводу из сект занимаются буквально единицы, а реабилитацией людей, сумевших избавиться от сектантской зависимости, практически не занимается никто.
Дезинтегрированное (разобщённое), дезорганизованное (раздираемое противоречиями) общество, не способно создать для своей защиты мощное государство, которое призвано создать условия для развития каждой личности. Э. Дюркгейм справедливо обозначал такое состояние в обществе термином - аномия (безнормативность), состояние, при котором законы, традиции, нормы морали перестают выполнять регулирующую функцию, что всегда ведёт к разрушению общественных связей, уничтожению государства, а в масштабах мирового социума - исчезновению цивилизации.
Предотвратить активную социально опасную деятельность сект в современном обществе возможно только сообща, используя весь ресурс правоохранительных органов, различных государственных и общественных структур. Необходимо выработать единую систему мер по профилактике социально опасных форм сектантства, выявления, предупреждения, пресечения преступлений, совершаемых адептами сект, в том числе, в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Религиозный терроризм, криминальность с религиозной мотивацией должны пресекаться законом так же, как и любое преступление. Именно государство должно защищать людей, особенно детей, от экономической, идеологической, сексуальной эксплуатации, от подавления их прав со стороны подобных организаций. Искоренение социально опасных форм сектантства на данном этапе развития мирового социума практически невозможно, однако принятие срочных мер по профилактике криминального проявления сектантства, как в Украине, так и во всём мире жизненно необходимо.
Противостояние сектантству призвано обеспечить соблюдение гарантированных Конституцией Украины прав и свобод личности, укрепление государственной безопасности. Необходимо выработать комплекс теоретических и практических проблем совершенствования законодательства Украины, формы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности между собой и другими государственными организациями в вопросах предупреждения и пресечения криминальной деятельности сект. Сектантству можно и нужно противостоять, и это требование должно быть учтено при формировании системы национальной безопасности нашей страны.

Литература и электронные источники
1. Свобода совести - элемент демократических свобод. Проф. Дулуман Е.К. –http://duluman.uath.org/Liberty.htm
2. Р.Дж. Лифтон «Реформирование мышления и психология тотализма»" (Lifton, RJ Thought Reform and the Psychology of Totalism, 1961)
3. Р.Дж. Лифтон «Нацистские врачи: медицинское убийство и психология геноцида» (Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, 1986).
4. Тонконогов А.В. Пенітенціарна секталогія. Навчально-практичний посібник. Москва, НИИ УИС Минюста России, 2004 – 121 с.
5. Религиозный форум http://religy.at.ua
6. Екатерина Щёткина, Тарас Паньо, Марина Вовнякова. Ваш апокалипсис на каждый день. Мнение экспертов о сектах в Украине. Газета Зеркало недели, № 27 (656) 14 — 20 июля 2007. по материалам http://www.zn.ua/3000/3690/59906/
7. Тоталитарные секты как новый криминогенный факт (Доктор мед. наук профессор Ф.В. Кондратьев) (ГНЦ социальной и судебной психиатрии им.В.П.Сербского) http://kiev-security.org.ua
8. Кондратьев Ф.В., Волков Е.Н. Преступность в сфере духовности и психологии личности: социально - психологические и психиатрические аспекты деятельности тоталитарных сект (деструктивных культов) в России. Сайт «Безопасность личности» http://kiev-security.org.ua/box/13/58.shtml
9. Б.М. Бессонов. Идеология духовного подавления — М., 1978
10. Волков Е.Н. Основные модели контроля сознания (реформирования мышления) // Журнал практического психолога. - М., 1996.
11. Верховна Рада України; Конституція, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Документ 254к/96-вр, остання редакцiя вiд 16.04.2008 на пiдставi v006p710-08,чинний.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
12. Верховна Рада України. Про свободу совісті та релігійні організації Верховна Рада УРСР; Закон вiд 23.04.1991 № 987-XII. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=987-12
13. Верховна Рада України. Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах справах національностей та релігій. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=201-2007-%EF
14. Верховна Рада України. Про затвердження Положення про Державний департамент у справах релігій. Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 18.08.2005 № 770. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=770-2005-%EF
15. Верховна Рада України. N 279 ( 279/2002 ) "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії… http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=564-2002-%F0
16. Верховна Рада України. Про Положення про Державний комітет України у справах релігій Президент України; Указ, Положення вiд 14.11.2000 № 1229/2000. zakon.rada. http://gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1229%2F2000
17. Верховна Рада України. Про затвердження Типового положення про управління у справах релігій... запобігання будь-яким проявам релігійної винятковості та нетерпимості до невіруючих. http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1547-2000-%EF
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
123.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Безпека на вулиці Безпека на транспорті
Духовна мова
Духовна культура
Духовна ситуація часу
Духовна культура та її структура
Духовна культура палеонтропов
Духовна культура тюрків
Духовна культура адигів
Духовна культура готовий
© Усі права захищені
написати до нас