Доцільність впровадження інвестиційного проекту будівництва нового технологічного комплексу по

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»

Виконав:

Студент 2-го курса

спеціальність «Міжнародна економіка»

специализация 8.050103

Шаль Эдуард Альбертович

Науковий керівник

Геєць Ірина Олексіївна

Київ – 2008

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Розрахунки ефективності ефективного проекту в Україні

  1. Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV)

  2. Розрахунок внутрішньої норма дохідності (IRR) інвестиційного проекту

  3. Розрахунок дисконтованого періоду окупності (DPP) інвестиційного проекту

  4. Розрахунок індексу рентабельності (РІ) інвестицій та коефіцієнту ефективності інвестицій (ARR)

  5. Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу

Розділ ІІ. Адаптація основних показників фінансово господарської діяльності досліджуваної компанії та проведення скорегованих розрахунків відповідно до умов Швейцарії

1. Розрахунок показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів для країни Швейцарії

2. Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR)

3. Визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP)

4. Розрахунок індексу рентабельності PI та коефіцієнта ефективності інвестицій (АРР)

5. Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

На підприємстві розглядається інвестиційний проект будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся (побутових) потужністю 0,15, 0,2; 0,25 кВт.

Табл. 1. Прогнозований випуск продукції за роками, натур. од.

Потужність фена, кВт

Роки


2004-2006 (щорічно)

2007-2010 (щорічно)

0,15

5160

7660

0,2

4160

8160

0,25

4660

9660

Поточні витрати на виробництво одиниці продукції (за винятком відсоткових платежів та амортизаційних відрахувань) такі:

фен потужністю 0,15 кВт – 135 грн. за од.;

фен потужністю 0,2 кВт – 180 грн. за од.;

фен потужністю 0,25 кВт – 210 грн. за од.

Грошові надходження від реалізації фенів, прогнозуються в таких обсягах (без урахування податкових платежів, що включаються до ціни продукції):

фен потужністю 0,15 кВт – 225 грн. за од.;

фен потужністю 0,2 кВт – 300 грн. за од.;

фен потужністю 0,25 кВт – 350 грн. за од.

Визначимо необхідний обсяг інвестицій та джерела їх фінансування.

Таблиця 2. Необхідний обсяг інвестицій і розподіл за джерелами їх фінансування, грн.

Роки

Загальний обсяг інвестицій

Джерела фінансуваннявласні

позичені

1

1300000

650000

650000 на 4 роки під 16%

2

950000

750000

200000 на 3 роки під 18%

3

2000000

1000000

1000000 на 5 років під16%

4

550000

550000

-

Із загального обсягу інвестицій на оборотні засоби припадає з 4 р. – 100000 грн., з 7 – обсяг оборотних засобів збільшується в два рази. Сума річних амортизаційних відрахувань – 576000 грн. Прибуток оподатковується у розмірі 30%. Підприємство розраховує отримати віддачу від власних вкладених фінансових ресурсів в розмірі 12% (керівництво підприємства розглядає цей інвестиційний проект стосовно зміцнення конкурентних позицій на ринку). Є достовірна інформація про втрату в 7 р. конкурентами своїх ринкових позицій, тому підприємство вважає за доцільне перейти на двозмінний графік роботи, що надасть можливість збільшити обсяги виробництва продукції.

Відповідно до практики прийняття рішень, що склалася в сфері інвестиційної політики, керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах з терміном окупності більше 10 років. Тривалість проекту складає 1-10 г.г. включно. Суми, отримані при ліквідації майна інвестиційного проекту, покривають витрати демонтажу обладнання. Розрахувати доцільність впровадження інвестиційного проекту для України та іншої країни Швейцарії.

РОЗДІЛ І. РОЗРАХУНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ В УКРАЇНІ

1. Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV)

Існує 2 схеми розрахунку показників ефективності, залежно від способу дисконту і чистого грошового доходу. Це традиційна схема та схема власного капіталу.

Всі показники економічної ефективності мають особливість: видатки та доходи, розділені за часом, приводять до базового моменту часу – дати початку реалізації проекту.

Спершу для розрахунків застосуємо традиційну схему.

Для того, щоб отримати точне значення чистого приведеного до справжньої вартості доходу необхідно розрахувати середньозважену вартість капіталу (WACC).

Зазначимо, що інвестиції у даний проект вкладаються послідовно на різні строки та декілька періодів. Тобто з розрахунками WACC по кожному року цей показник буде наповнюватися.

WACC розраховується за формулою:

,

де - частина у загальній структурі капіталу фірми відносно кредитних засобів, привілейованих акцій і власного капіталу;

- вартість відповідних частин капіталу.

Розрахунок: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає: (650000/1300000)*100%=50%

WACC=16% х (1-0,3) х 0,5+12% х 0,5= 5,6 + 6= 11,6%

2 рік. Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає:

=

Доля кредитних коштів розраховується як:

=

Так само і для другого року:

WACC=16% х (1-0,3) х 0,2888+18% х (1-0,3) х 0,0888+12% х 0,622=11,817%

3 рік: Частина власних коштів під 12%

Частина кредитних коштів під 16% річних:

Частина кредитних коштів під 18% річних:

Частина кредитних коштів під 16% річних:

WACC=16% х (1-0,3) х 0,1529+18% х (1-0,3) х 0,0471+16% х (1-0,3) х

х 0,2353+12% х 0,5647 = 1,71248 + 0,59346 + 2,63536 + 6,7764 = 11,718%

4 рік: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій:

Частина кредитних коштів під 16% річних:

Частина кредитних коштів під 18% річних:

Частина кредитних коштів під 16% річних:

WACC=16% х (1-0,3) х 0,1354+18% х (1-0,3) х 0,0417+16% х (1-0,3) х 0,2083+

+12%*0,6146=1,51648+0,52542+2,33296+7,3752=11,75%

5 рік: Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій:

Частина кредитних коштів під 16% річних:

Розрахунки для 6-го і 7-го років такі ж самі, як і для п’ятого року.

WACC=16% х (1-0,3) х 0,2532+12% х 0,7468 = 2,83584+8,9616=11,79%

WACC= WACC= WACC

У 8-му, 9-му, і 10 му роках значення середньозваженої вартості капіталу буде становити 12%:

Для більшої наглядності занесемо ці розраховані дані до такої зведеної таблиці:

Таблиця 3. Розрахункова таблиця для WACC

Показники

Роки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Частина власних коштів під 12%, %

50

62,2

56,47

61,46

74,68

74,68

74,68

1

1

1

2. Частина кредитних коштів під 16%,

50

28,88

15,29

13,54

25,32

25,32

25,32

-

-

-

3. Частина кредитних коштів під 18%,

-

8,88

4,71

4,17

-

-

-

-

-

-

4. Частина кредитних коштів під 16%,

-

-

23,53

20,83

-

-

-

-

-

-

5. WACC, %

11,6

11,817

11,718

11,75

11,79

11,79

11,79

12

12

12

Тепер необхідно розрахувати чисті грошові потоки, які розраховуються як сума прибутку до амортизаційних відрахувань, податку на прибуток і відсоткових платежів плюс додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільнення робочого капіталу.

Прибуток до амортизаційних відрахувань, податку на прибуток, відсоткових платежів розраховується як: (Грошові надходження від реалізації продукції)-(Поточні витрати на виробництво продукції)=(225 х 5160 +300 х 4160 +350 х 4660) - (135 х 5160 +180 х 4160 + +210 х 4660) = (1161000 +1548000 + 1806000) - (696600 +928800 + 1083600) = 1806000 грн. Тобто, прибуток до амортизаційних відрахувань, податку на прибуток, відсоткових платежів у 4, 5 і 6 роках дорівнює 1806000 грн.

Для 7, 8, 9 і 10 років цей показник буде дорівнювати: (225 х 7660 +300 х 8160 +350 х 9660) - (135 х 7660 +180 х 8160 +210 х 9660)=(1723500 + 2448000 +3381000) - (1034100 + 1468800 + 2028600) = 3021000 грн.

Чисті грошові потоки за традиційною схемою для 4, 5 і 6 років дорівнюють: 1806000 х (1-0,3) + 172800 + 0 = 1437000 грн.

Для 7-го року: 3021000 х (1-0,3)+ 172800 - 100000= 2187500 грн.

Для 8 і 9 років: 3021000 х (1-0,3) + 172800 + 0 = 2287500 грн.

Для 10-го року: 3021000 х (1-0,3)+ 172800 + 200000 = 2487500 грн.

Розрахуємо всі необхідні показники та дані запишемо до таблиці 4.

Таблиця 4. Чисті грошові потоки за традиційною схемою

Показники

Роки


4

5

6

7

8

9

10

1. прибуток до амортизаційних відрах., податку на прибуток, відсоткох платежів

1806000

1806000

1806000

3021000

3021000

3021000

3021000

2. Амортизаційні відрахування

576000

576000

576000

576000

576000

576000

576000

3. Податковий виграш через амортизаційні відрахування(р2 х 0,3)

172800

172800

172800

172800

172800

172800

172800

4. Додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільненням роб. капіталу

-

-

-

100000

-

-

200000

5. Чисті грошові потоки за традиційною схемою (р.1 х (1-0,3)+р.3+р4)

1437000

1437000

1437000

2187500

2287500

2287500

2487500

Для розрахунку NPV використаємо дисконтну ставку, яка дорівнює 12%:

Значення NPV, яке дорівнює +1861780,27 грн свідчить про те, що даний інвестиційний проект можна реалізувати.

Показник чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV) розраховується за такою формулою.

- чистий грошовий потік в році t, підрахований без урахування здійснених інвестицій (якщо вони припадають на цей рік);

- загальна сума всіх інвестицій (як вкладення власного капіталу, так і запозичених коштів), що здійснюються в році t, від дати початку реалізації проекту.

t- порядковий номер року від початку реалізації проекту (дати початку інвестування);

n- кількість років у періоді, за які розглядається проект;

r- необхідна норма дохідності вкладеного капіталу (WACC).

2. Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR)

Показник внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR) характеризує максимально прийнятний відносний рівень витрат, які можуть бути проведені при реалізації певного проекту.

Значення IRR показує верхню межу допустимого рівня дисконтної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.

Розрахунок показника IRR таке знаходження ставки дисконту, при якій NPV = 0. Для того, щоб визначити IRR спочатку знайдемо такі два значення ставки дисконтування , щоб в інтервалі () функція змінювала своє значення з «+» на «- або навпаки.

Зробивши певні розрахунки для підбору ставки дисконтування, можна визначити 2 таких значення: так як при значення NPV ще додатнє, а при - вже від’ємне (додаток 1)

Обчислення IRR інвестиційного проекту здійснюється за формулою:

, де

- значення табульованої ставки дисконтування, при якій ;

- значення табульованої ставки дисконтування, при якій ;

Точність підрахунку IRR обернена довжині інтервалу (), тому найкраща апроксимація досягається у разі, коли довжина інтервалу береться мінімальною, тобто 1 %.

Недоліки показника IRR:

1) Критерій IRR зовсім не придатний для аналізу неординарних інвестиційних проектів(потоків), тобто коли прихід і відхід капіталу чергується.

2) IRR не дає можливості розрізняти ситуації, коли пріоритетність проектів змінюється залежно від ставки дисконтування.

3) Метод IRR не дає можливості використовувати різні ставки дисконтування до різних періодів реалізації проекту. Різновидом показника IRR є модифікована внутрішня норма дохідності інвестиційного проекту (МIRR). Даний показник ефективно замінює дуже поширений показник IRR, усуваючи більшість його недоліків і зберігаючи його переваги над показником NPV.

Модифікована внутрішня норма дохідності – це ставка доходу, за якою кінцева вартість чистих грошових потоків проекту дорівнює поточній вартості інвестиційних витрат:

, де

- чистий грошовий потік проекту в році t, визначений без урахування проведених за ці роки інвестицій (іноді лише додатні чисті грошові потоки без інвестиційних витрат);

n – кількість років у періоді, за який розглядається проект;

r – необхідна норма доходу на вкладений капітал (WACC)

Звідси маємо:

Отже, інвестиційний проект можливо вважати доцільним.

3. Визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP)

Під дисконтованим періодом окупності інвестиційного проекту (DPP) розуміють тривалість періоду від дати початку реалізації проекту, впродовж якого відбувається повне повернення інвестиційних коштів (віддача на капітал досягає приведеної до теперішньої вартості суми здійснених інвестицій)

Якщо інвестиційний процес становить нерегулярні грошові потоки, то дисконтова ний період окупності визначається підсумуванням послідовних складових чистого грошового потоку NCF, що дисконтуються за ставкою r, поки не буде отримано суми, що максимально наближається до загального дисконтованого обсягу інвестицій. Щодо інвестицій, то для аналізу досить мати їх підсумок у вигляді величини:

.

Особливість розподілу витрат жодним чином не позначається на тривалості періоду окупності проекту.

Підсумовуємо послідовні члени ряду грошових потоків NCF, що дисконтуються за ставкою r, (суми позначимо через ), поки не буде знайдено суми, що дорівнює обсягу інвестицій:

Причому ;

грн.

Період окупності інвестиційного проекту можна визначити за допомогою такої формули:

Для даної курсової роботи j=7 (кількість послідовних членів ряду чистих грошових потоків). Тобто,

років

Недоліком показника DPP є те, що він не враховує всього періоду функціонування інвестицій і як наслідок, на нього не впливає та віддача, що перебуває за межами дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту.

4. Розрахунок індексу рентабельності PI та коефіцієнта ефективності інвестицій (АРР)

Метод розрахунку індексу рентабельності (РІ) – це в принципі продовження методу визначення чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації проекту.

РІ розраховується за допомогою такої формули:

, де

- віддача вкладеного капіталу – сума дисконтованих чистих грошових потоків за роками починаючи від дати проведення перших інвестицій;

- сума приведених до теперішньої вартості інвестицій у проекті

Можна зазначити, що даний інвестиційний проект приймається, так як значення індексу рентабельності дорівнює 1,4503, а це звісно більше одиниці (що вимагає правило).

Індекс рентабельності дуже зручний при виборі одного проекту з кількох альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV або при формуванні портфеля інвестицій з максимальним сумарним значенням NPV в умовах обмеженості у фінансових ресурсах.

Тепер розрахуємо коефіцієнт ефективності інвестицій ARR за формулою:

, де

ЕВІТ – прибуток, що генерується проектом (до сплати відсоткових платежів за довготерміновий борг та податку на прибуток);

Т – ставка оподаткування прибутку;

L – ліквідаційна вартість активів інвестиційного проекту;

Іnv0 – обсяг початкових інвестицій.

Даний коефіцієнт має свої недоліки:

  1. ARR не враховує різної вартості грошових коштів у часі.

  2. ARR ігнорує відмінності у тривалості експлуатації активів, створених завдяки інвестуванню.

Розрахуємо коефіцієнт ефективності інвестицій:

ARR = (1806000 (1- 0,3) + 1806000 (1 – 0,3) + 1806000 (1 – 0,3) + 3021000 (1 – 0,3) + 3021000 (1 – 0,3) + 3021000 (1 – 0,3) + 3021000 (1 – 0,3))

: 0,5 х 1300000 + 950000 + 2000000 + 550000 = = = = =5,1048

Додатково для зручності інвесторів розраховують «індекс дохідності інвестиційного проекту». Він показує у скільки разів (у частці одиниці) додатково може зрости дохідність інвестиційної альтернативи (тобто зіставного за ризиком інвестиційного активу, що обертається на фондовому ринку, або якщо не враховувати ризиків проекту, ринкової без ризикової ставки відсотка), не перетворюючи цей проект у менш вигідний порівняно з вкладаннями обмежених засобів у зазначену альтернативу.

Розрахунок індексу прибутковості (IL) здійснюється за формулою:

IL = , де

Ка – прибутковість інвестиційної альтернативи.

Табл.5. Процентні ставки, % річних

Період

За депозитами


Усього

У тому числіВ національній валюті

В іноземній валюті

2001

9,9

11,2

5,6

2002

7,4

7,8

6,0

2003

6,8

7,1

6,0

2004

7,4

7,8

6,2

2005

8,0

8,5

6,8

Значення Ка ми знаходимо як середнє значення по процентних ставкам за депозитами в періоді між 2001-2005 роками.

Середнє значення Ка вираховуємо за депозитами у національній валюті.

Ка = (11,2 + 7,8 + 7,1 + 7,8 + 8,5) : 5 = 42,4 : 5 = 8,48

Звісно маємо:

IL =

Економічний зміст цього показника полягає в тому, що проект, навіть якщо він характеризується позитивним значенням NPV, не вважається надійно ефективним і на нього, можливо, недоцільно виділяти кошти, якщо в межах кожного терміну існування проекту ринкова безризикова ставка відсотків в найближчій перспективі істотно зросте. В іншому випадку проект, що має позитивний NPV, оцінюється як надійно ефективний і можна залучити до його фінансування інших інвесторів.

5. Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу

Порівняно з традиційним підходом розрахунок ефективності реальних інвестицій за схемою власного капіталу має такі переваги:

  1. Наявність великої кількості позитивних чистих грошових потоків за цією схемою підвищує впевненість інвестора-кредитора в тому, що він поверне свої гроші та отримає відсотки, навіть якщо підприємство не виконає всі свої плани щодо обсягів реалізації та валових витрат.

  2. Якщо інвестор-кредитор може надати відстрочку сплати основної частини боргу (тобто графік обслуговування боргу характеризується неоднаковими річними виплатами), то за схемою власного капіталу це відобразиться на результатах оцінки ефективності інвестиційного проекту, а традиційна може не відчути цієї особливості.

Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту за схемою власного капіталу характеризується наступними особливостями:

При обчисленні NPV проекту за базовий обсяг оцінюваних інвестицій приймаємо власні вкладення підприємства, а показник дисконту – вартість власного капіталу проекту.

; де

(NCFbk)t - чистий грошовий потік в році t, визначений без урахування здійснених вкладень власного капіталу, але з відсотковими платежами та виплатою основної частини боргу;

(Invbk)t - вкладення власного капіталу в році t від дати початку здійснення інвестицій;

t – порядковий номер року від початку реалізації проекту (дати початку інвестицій);

n – кількість років у часовому інтервалі, за який розглядається ефективність інвестицій;

r – необхідна норма доходу на вкладений власний капітал.

Розрахунок NPV:

Розглядаємо 2 варіанти.

Перший варіант:

Другий варіант: Якщо проект ізольовано від загальної господарської діяльності, а також, якщо не включається у витрати на виробництво продукції виплата процентів у 1-9 роках:

Відмітимо, що значення чистого грошового потоку в році t – розраховані у таблиці «Розрахунок чистих грошових потоків за схемою власного капіталу» у рядку 10, у додатку 2.

Розрахований показник – чистий приведений до теперішньої вартості (дисконтований) дохід – (двома варіантами) свідчить про те, що даний проект треба реалізовувати.

Розрахунок періоду окупності власного капіталу (DPPbk) інвестиційного проекту

За схемою власного капіталу DPPbk розраховується за формулою:

, де

<<

Кj1 = =

2434687,06 грн.

Кj2= =

2338476,74 грн.

= = 863014,77 – для першого варіанта;

= 863014,77 –для другого варіанта.

Для того, щоб перевірити чи сходяться наші дані з умовою нерівності, знайдемо 1) Кj+1 = 2434687,06 + 863014,77 = 3297701,83 (грн)

2) Кj+2 = 2338476,74 + 863014,77 = 3201491,51 (грн)

Звідси маємо:

Варіант 1: 2434687,06 < 2508315,87 < 3297701,83

Варіант 2: 2338476,74 <2508315,87<3201491,51

Тобто, умова нерівності – виконується

Отже, для 1 варіанту

DPPbk = 6 років + = 6 років +1,92 = 6,92 року.

Для 2-го варіанту:

DPPbk = 7 років + = 7 років +0,2 = 7,2 року.

Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR) за схемою власного капіталу

На відміну від традиційної схеми згідно зі структурою власного капіталу в процесі ухвалення рішень на підставі IRR – методу, отримане значення внутрішньої норми дохідності проекту вже порівнюється з вартістю власного капіталу. Звідси,

Для того, щоб як найточніше розрахувати показник IRRbk необхідно (для схеми власного капіталу) розрахувати ще раз NPVbk, але вже за ставкою r1 = 18% (і r1 = 17%) щоб інтервал (r1; r2) дорівнює 1%. За r2 візьмемо 19%, 18%.

Розрахунки наведені у додатку 3.

Згідно із 1-м варіантом:

NPVbk(r=18%)=

NPVbk(r=19%)=

Згідно із 2-м варіантом:

NPVbk(r=17%) =

NPVbk(r=18%)=

Розрахунок IRRbk :

1 варіант:

IRRbk1 = 18% +

2 варіант:

IRRbk2 = 17% +

Розраховані показники IRR для першого і другого варіантів першим (І) і другим (ІІ) способом – є більшими за вартість власного капіталу. Тобто, це свідчить про те, що інвестиційний проект можна прийняти.

Розрахунок індексу рентабельності за схемою власного капіталу

Цей показник розраховується за формулою:

PIbk = : , де

- віддача власного капіталу, вкладеного в інвестиційний проект;

- сума приведеного до теперішньої вартості власного капіталу, вкладеного в інвестиційний проект.

=

Для 1 варіанту: При r = 12%

Для 2-го варіанту:

Розрахунок РІbk для варіанту 1:

Для 2 варіанту:

Так як значення РІbk більше 1, то інвестиційний проект за правилом приймається.

При розрахунку чистого прибутку враховується виникнення податкових заощаджень. Згідно з першим варіантом вирахування чистого прибутку звертаємо увагу на те, що відсотки по кредитам та збитки зменшують оподаткований прибуток підприємства, і це відповідно видно з розрахунку чистих грошових потоків. Згідно з розрахунком другого варіанту в даному інвестиційному проекті виплата відсотків буде включена у витрати на виробництво продукції у майбутніх періодах.

DPPbk = 7 років + року

Розрахунок коефіцієнта ефективності інвестицій ARR

ARRbk = (1806000 х (1-0.3)+ 1806000 х (1-0.3)+ 1806000 х (1-0.3)+ 3021000 х (1-0.3)+ 3021000 х (1-0.3)+ 3021000 х (1-0.3)+ 3021000 х (1-0.3)):1/2*(650000+750000+1000000+550000)=

Розрахований коефіцієнт ефективності інвестицій для 2-х варіантів за схемою власного капіталу складає 8,30

Додатково розрахуємо «індекс дохідності інвестиційного проекту» (ILbk ) за формулою.

Для першого варіанту: Для другого варіанту:

Ка = 8,48

РОЗДІЛ ІІ. Адаптація основних показників фінансово господарської діяльності досліджуваної компанії та проведення скорегованих розрахунків відповідно до умов Швейцарії

На іноземному підприємстві розглядається інвестиційний проект будівництва нового технологічного комплексу по випуску фенів для волосся (побутових) потужністю 0,15, 0,2, 0,25 кВт.

Таблиця 2.1. Прогнозований випуск продукції за роками, натур. од.

Потужність фена, кВт

Роки


2004-2006 (щорічно)

2007-2010 (щорічно)

0,15

5160

7660

0,2

4160

8160

0,25

4660

9660

Поточні витрати на виробництво одиниці продукції (за вийнятком відсоткових платежів та амортизаційних відрахувань) такі:

- фен потужність 0,15 кВт – 29,09 шв.фр. за од.

- фен потужність 0,2 кВт – 38,79 шв.фр. за од.

- фен потужність 0,25 кВт – 45,26 шв.фр. за од.

Грошові надходження від реалізації фенів, прогнозуються в таких обсягах (без урахування податкових платежів, що включаються до ціни продукції):

- фен потужність 0,15 кВт – 48,49 шв.фр. за од.

- фен потужність 0,20 кВт – 64,66 шв.фр. за од.

- фен потужність 0,25 кВт – 75,43 шв.фр. за од.

Визначимо необхідний обсяг інвестицій та джерела їх фінансування

Таблиця 2.2. Необхідний обсяг інвестицій і розподіл за джерелами їх фінансування, шв.фр.

Роки

Загальний обсяг інвестицій

Джерела фінансуваннявласні

позичені

1

280475

140237

140237 на 4 роки під 4%

2

204962

161812

43150 на 3 роки під 5%

3

431499

215750

215750 на 5 років під 3%

4

118662

118662

-

Примітка. Усі інвестиції здійснюються на початку року, а відсотки за користування кредитом сплачуються наприкінці року за формулою складних відсотків; сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Із загального обсягу інвестицій на оборотні засоби припадає з 4р. – 21575 шв.фр., а з 7 –обсяг оборотних засобів збільшується в 2 рази.

Сума річних амортизаційних відрахувань – 124272 шв.фр. Прибуток оподатковується у розмірі 16,8% (загальна сума федерального податку – 9,8% + 7% кантонального податку). Підприємство розраховує отримати віддачу від власних вкладень фінансових ресурсів в розмірі 12% (керівництво підприємства розглядає цей інвестиційний проект стосовно зміцнення конкурентних позицій на ринку). Є достовірна інформація про втрату в 7 році конкурентами своїх ринкових позицій, тому підприємство вважає за доцільне перейти на двозмінний графік роботи. що надасть можливість збільшити обсяги виробництва продукції.

Відповідно до практики прийняття рішень, що склалися в сфері інвестиційної політики, керівництво підприємства не вважає за доцільне брати участь у проектах з терміном окупності більше 10 років. Тривалість проекту складає 1-10 р. включно.

Суми отримані при ліквідації майна інвестиційного проекту, покривають витрати демонтажу обладнання.

Примітка. Станом на 30.01.2008 курс євро до гривні за даними Національного Банку України склав: 1 Швейцарського Франка – 4,635 грн.

Відповідно до цього усі (числа) суми виражені у гривнях були переведені в євро.

1. Розрахунок показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів для країни Швейцарії

1. Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV).

Всі розрахунки здійснюємо аналогічно до прикладу України.

Спочатку знаходимо значення WACC (середньозважена вартість капіталу проекту)

,

де - частина у загальній структурі капіталу фірми відносно кредитних засобів, привілейованих акцій і власного капіталу;

- вартість відповідних частин капіталу.

Розрахунок:

Для першого року:

Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає: (140237/280475)*100%=50%

Частина кредитних коштів під 4% складає:

(140237/280475)*100%=50%

WACC=4% х (1-0,168) х 0,5+12% х 0,4 = 6,46%

Для другого року:

Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій складає:

Частка кредитних коштів під 4%:

Частка кредитних коштів під 5%:

WACC= 4% х (1 - 0,168) х 0,2288 + 5% х (1 - 0,168) х 0,0889 + 12% х 0,6222 = = 0,95 + 0,3 + 7,47 = 8,72%

Для третього року:

Частина власних коштів під 12%

Частина кредитних коштів під 4% річних:

Частина кредитних коштів під 5% річних:

Частина кредитних коштів під 3% річних:

WACC=4% х (1-0,168) х 0,1529 + 5% х (1-0,168) х 0,0471+3% х (1-0,168) х х0,2353 + 12% х 0,5647 = 0,5088 + 0,1959 + 0,5873 + 6,7764 = 8,37%

Для четвертого року:

Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій:

Частина кредитних коштів під 4% річних:

Частина кредитних коштів під 5% річних:

Частина кредитних коштів під 3% річних:

WACC=4х(1-0,168)х0,1354+5%х(1-0,168)х0,0417+3%х(1-0,168)х0,2083+

+12%х0,6146= 0,4506 + 0,1735 + 0,5199 + 7,3752 = 8,52%

Для п’ятого року:

Частина власних коштів під 12% у загальному обсязі інвестицій:

Частина кредитних коштів під 3% річних:

WACC= 5% х (1-0,168) х 0,2532 + 12% х 0,7468 = 1,053 + 8,96 = 10,01%

Розрахунки для 6-го і 7-го років такі ж самі, як і для п’ятого року.

WACC= WACC= WACC

У 8-му, 9-му, і 10 му роках значення середньозваженої вартості капіталу буде становити 12%:

Занесемо ці розраховані дані до такої зведеної таблиці:

Таблиця 2.3. Визначення WACC

Показники 

Роки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Частина власних коштів під 12%

50

62,22

56,47

61,46

74,68

74,68

74,68

1

1

1

2. Частина кредитних коштів під 5%,

50

28,88

15,29

13,54

25,32

25,32

25,32

-

-

-

3. Частина кредитних коштів під 4%,

-

8,89

4,71

4,17

-

-

-

-

-

-

4. Частина кредитних коштів під 3%

-

-

23,53

20,83

-

-

-

-

-

-

5. WACC, %

6,46

8,72

8,37

8,52

10,01

10,01

10,01

12,0

12,0

12,0

Для того, щоб визначити значення NPV, спочатку розрахуємо чисті грошові потоки.

Усі необхідні показники розраховуємо за такою схемою як і для України (таблиця 2.4).

Прибуток до амортизаційних відрахувань, податку на прибуток, відсоткових платежів розраховується як:

(грошові надходження від реалізації продукції)-(Поточні витрати на виробництво продукції)

Розрахунок для 4,5 і 6 років:

(48,49 х 5160 + 64,66 х 4160 + 75,43 х 4660) - (29,09 х 5160 + 38,79 х 4160 + 45,26 х 4660) = 389270,40 шв.фр.

Подальші розрахунки надано у таблиці 2.4.

Для розрахунку показника NPV використаємо дисконтну ставку, яка дорівнює 12%.

Таблиця 2.4. Розрахунок чистих грошових потоків за традиційною схемою

Показники

Роки


4

5

6

7

8

9

10

1. прибуток до амортизаційних відрах., податку на прибуток, відсоткох платежів

389270,4

389270,4

389270,4

651145,4

651145,4

651145,4

651145,4

2. Амортизаційні відрахування

124272

124272

124272

124272

124272

124272

124272

3. Податковий виграш через амортизаційні відрахування(р2 х 0,168)

20877,7

20877,7

20877,7

20877,7

20877,7

20877,7

20877,7

4. Додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільненням роб. капіталу

-

-

-

21575

0

0

43150

5. Чисті грошові потоки за традиційною схемою (р.1(1-0,168)+р.3+р4)

344750,67

344750,67

344750,67

541055,67

562630,67

562630,67

605780,67

Додатнє значення показника NPV свідчить про те, що даний інвестиційний проект слід прийняти.

2. Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR)

Перед тим як розрахувати IRR знайдемо спочатку два значення ставки дисконтування r1< r2, щоб в інтервалі (r1; r2) функція змінювала своє значення з «+» на «-» і навпаки. Усі розрахунки наведені у додатку 4.

У нашому випадку після обчислень

Тепер розрахуємо IRR:

, де

Додатково можна розрахувати показник – «модифікована внутрішня норма дохідності» (МIRR).

3. Визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP)

Знаходимо значення Kj - сума послідовних членів ряду.

шв.фр.

шв.фр.

Період окупності розраховуємо за формулою:

У нашому випадку j також як і в Україні дорівнює 8

років

4. Розрахунок індексу рентабельності PI та коефіцієнта ефективності інвестицій (АРР)

Розрахуємо індекс рентабельності:

Як ми вже знаємо, якщо РІ > 1, то проект слід прийняти, тобто так як за нашими розрахунками РІ = 1,6361, а це очевидно більше 1, то проект приймається.

Розрахуємо коефіцієнт ефективності інвестицій ARR за формулою:

, де

ARR = (389270,40 (1- 0,168) + 389270,40 (1 – 0,168) + 389270,40 (1 – 0,168) + 651145,40 (1 – 0,168) + 651145,40 (1 – 0,168) + 651145,40 (1 – 0,168) + 651145,40 (1 – 0,168)) : ½ х 280475 + 204962 + 431499 + 118662 = = 4,37

Додатково розраховуємо «індекс дохідності інвестиційного проекту» (IL) за формулою:

IL =

У Швейцарії середнє значення Ка становить 4,0%. Звідси маємо:

IL =

5. Розрахунки показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу

Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту за схемою власного капіталу характеризується наступними особливостями: при обчисленні NPV (чистий приведений до теперішньої вартості дохід) проекту за базовий обсяг оцінюваних інвестицій приймаємо власні вкладення підприємства, а показник дисконту – вартість власного капіталу проекту.

NPVвк = -

Розглядаємо 2 варіанти.

Перший варіант:

2 варіант. Якщо проект ізольовано від загальної господарської діяльності, а також, якщо не включається у витрати на виробництво продукції виплата процентів у 1-9 роках:

Значення чистого грошового потоку в році t – розраховані у додатку 5у таблиці «Розрахунок чистих грошових потоків за схемою власного капіталу» у рядку 10.

Розрахований показник – чистий приведений до теперішньої вартості (дисконтований) дохід – (двома варіантами) свідчить про те, що даний проект слід прийняти.

2. Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR) за схемою власного капіталу.

І. Для визначення IRR знаходять такі два значення ставки дисконтування r1< r2, щоб в інтервалі (r1; r2) функція змінювала своє значення з «+» на «-» і навпаки.

У нашому випадку , а r2 для варіанту 1 і 2 розраховані у додатку 6. Після громіздких розрахунків випливає,що і для першого і для другого варіанту ставка дисконту r2 = 24%.

1 варіант

2 варіант

Розраховані показники IRRbk для першого і другого варіантів першим (І) і другим (ІІ) способом – майже однакові і вони є більшими за вартість власного капіталу. Тобто, це свідчить про те, що інвестиційний проект можна прийняти.

Розрахуємо індекс рентабельності за схемою власного капіталу.

Цей показник розраховується за формулою:

PIbk = : , де

при r = 12% для першого варіанту дорівнює:

Для 2-го варіанту:

Розрахунок РІbk для варіанту 1:

Для 2 варіанту:

Так як значення РІbk більше 1, то інвестиційний проект за правилом приймається.

Розрахунок періоду окупності власного капіталу (DPPbk) інвестиційного проекту.

За схемою власного капіталу DPPbk розраховується за формулою:

, де

<<

Кj1=

Для другого варіанту:

Кj1=

Для двох варіантів

Для першого варіанту:

Кj+1 = 154890,99 + 496828,83 = 651719,82 шв.фр.

Для другого варіанту:

Кj+1 = 154890,99 + 493146,75 = 648037,75 шв.фр.

Підставимо отримані дані у нерівність:

Варіант 1: 496828,83 < 562743,20< 651719,82

Варіант 2: 493146,75 < 562743,20< 648037,75

Тобто, умова нерівності – виконується

Тепер знаходимо DPPbk для 1 варіанту:

DPPbk = 7 років + = 7 років +0,43 = 7,43 (року)

Для 2-го варіанту:

DPPbk = 7 років + = 7 років +0,45 = 7,45 (року)

5. Розрахунок коефіцієнта ефективності інвестицій ARR.

ARRbk = (389270,4 х (1 - 0,168)+ 389270,4 х (1 - 0,168) + (1 - 0,168)+ 389270,4 х (1 - 0,168)+ 651145,4 х (1 - 0,168) + 651145,4 х (1 - 0,168) + 651145,4 х (1 - 0,168)) : ½ х (140237 + 161812 + 215750 + 118662) = 9,86

Додатково розрахуємо «індекс дохідності інвестиційного проекту» (ILbk ) за формулою.

Для першого варіанту: Для другого варіанту:

Ка = 4,0%

Висновки

Після проведення розрахунків по інвестиційному проекту в двох країнах маємо наступні данні (таблиця 3.1). При переліку ми привели данні по Швейцарії за курсом Національного Банку України: 1 швр. = 4,635 грн.:

Таблиця 3.1. Порівняльна характеристика показників по країнам

Показник

Україна

Швейцарія

Розрахунок за схемою власного капіталу:

1. Чистий приведений дохід NPV

1-й варіант

1158232,80 грн.

1690122,34 грн.


2-й варіант

1019795,07 грн.

1673055,90 грн.

2. Внутрішня норма доходності IRR

1-й варіант

18,669%

23,293%


2-й варіант

17,746%

23,151%

3. Дисконтова ний період окупності DPP

1-й варіант

6,92 року

7,43 років


2-й варіант

7,2 року

7,45 років

4. Індекс рентабельності PI

1-й варіант

1,462

1,684


2-й варіант

1,407

1,641

Розрахунок за традиційною схемою:

1. Чистий приведений дохід NPV

1861780,27 грн

2629758,51 грн.

2. Внутрішня норма доходності IRR

19,667%

22,2842%

3. Дисконтова ний період окупності DPP

7,74 роки

7,74 роки

4. Індекс рентабельності PI

1,4503

1,6361

5. Модифікована внутрішня ставка доходності MIRR

0,1624

0,1765

6. Коефіцієнт ефективності інвестицій ARR

5,1048

4,37

Отже, інвестиційний проект за традиційною схемою та схемою власного капіталу вигідніше запровадити в Швейцарії, оскільки чистий приведений дохід більший в Швейцарії. Такі переваги пов’язані із низькими відсотковимиставками по кредиту та низькою ставкою податку на прибуток.

Усі інші показники значно більші, тому за всіма данними інвестиційний проект вигідніше реалізувати в Швейцарії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1992.

2. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 1995.

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП "ИТЕМ" ЛТД, 1995.

4. Блех Ю., Гете У. Инвестиционные расчеты: модели и методы оценки инвестиционных проектов. – Калининград, 1997.

5. Булатов А.Н. Зарубежные прямые инвестиции и политический риск. – М.: Наука, 1992.

6. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. – К.: Молодь, 1999.

7. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 1998.

8. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченько О.Г. Інвестування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001.

9. Лук’яненко Д.Г., Білошапка В.А. Концепція інвестиційних полв в аналізі іноземного капіталу на розвиток виробничо-експортного потенціалу. – К.: КДЕУ, 1995.

10. Лук’яненко Д.Г., Мозковий О.М., Гунський Б.В. Основи міжнародного інвестування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

11. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. – К.: "Кондор", 1999.

12. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: "Кондор", 1997.

ДОДАТОК 1

Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту в Україні

Ступінь

(1+0,12)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0

 

 

 

1300000

 

 

1

1,12

 

 

950000

848214,3

 

2

1,2544

 

 

2000000

1594388

 

3

1,40493

 

 

550000

391479,1

 

4

1,57352

913239,48

1437000

 

 

 

5

1,76234

815392,39

1437000

 

 

 

6

1,97382

728028,92

1437000

 

 

 

7

2,21068

989513,91

2187500

 

 

 

8

2,47596

923882,88

2287500

 

 

 

9

2,77308

824895,43

2287500

 

 

 

10

3,10585

800908,43

2487500

 

 

 

 

5995861,44

 

 

4134081

1861780,27

Ступінь

(1+0,19)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0
13000001

1,19950000

798319,3


2

1,41612000000

1412330


3

1,68516550000

326378,7


4

2,00534

716587,00

1437000
5

2,38635

602173,95

1437000
6

2,83976

506028,53

1437000
7

3,37932

647320,46

2187500
8

4,02139

568833,82

2287500
9

4,78545

478011,62

2287500
10

5,69468

436810,91

2487500

3955766,273837028

118738,61

Ступінь

(1+0,20)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0

 

 

 

1300000

 

 

1

1,2

 

 

950000

791666,7

 

2

1,44

 

 

2000000

1388889

 

3

1,728

 

 

550000

318287

 

4

2,0736

692997,69

1437000

 

 

 

5

2,48832

577498,07

1437000

 

 

 

6

2,98598

481248,39

1437000

 

 

 

7

3,58318

610491,10

2187500

 

 

 

8

4,29982

531999,39

2287500

 

 

 

9

5,15978

443332,83

2287500

 

 

 

10

6,19174

401745,14

2487500

 

 

 

 

3739312,60

 

 

3798843

-59529,99

ДОДАТОК 2

Розрахунок чистих грошових потоків за схемою власного капіталу

Показники

Роки1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Прибуток до амортизаційних відрахувань, відсоткових платежів та податку на прибуток

-

-

-

1806000

1806 000

1806000

3021000

3021000

3021000

3021000

2

Відсоткові платежі по кредиту 1 року

650000*0,16=

=104000

104000*0,16+

+104000=120640

120640*0,16+

+120640=139942,4

139942,4*0,16+

+139942,4=162333,18

-

-

-

-

-

-

3

Відсоткові платежі по кредиту 2 року

-

200000*0,18=

=36000

36000*0,18+

+36000=42480

42480*0,18+

+42480=50126,4

-

-

-

-

-

-

4

Відсоткові платежі по кредиту 3 року

-

-

1000000*0,16

=160000

160000*0,16+

+160000=185600

185600*0,16+

+185600=215296

215296*

*0,16+

+215296=

=249743,36

249743,36*

*0,16+

+249743,36=

=289702,29

-

-

-

5

Амортизаційні відрахування

-

-

-

576000

576000

576000

576000,00

576000

576000

576000

6

Прибуток до оподаткування (р.1-р.2-р.3-р.4-р.5)

-104000,00

-156640,00

-342422,40

831940,42

1014704,00

980256,64

2155297,71

2229704,00

2229704,00

2229704,00

7

Чистий прибуток

1 варіант (р.6*(1-0,3))

-72800,00

-109648,00

-239695,68

582358,29

710292,80

686179,65

1508708,40

1560792,80

1560792,80

1560792,802 варіант

-104000,00

-156640,00

-342422,40
8

Виплата основної частини боргу

-

-

-

650000

-

-

1000000 

-

-

-


2000009

Додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільненням роб. капіталу

-

-

-

-

-

-

-1000000

-

-

200 000

10

Чисті грошові потоки за традиційною схемою (р.5+р.7-р.8=р.9)

1 варіант

-72800

-109 648

-239 695,68

308358,29 

1286292,80

1262179,65 

84708,40 

2136792,80 

2136792,80

2336792,802 варіант

-104000

-156640

-342422,40
ДОДАТОК 3

Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту в Україні за схемою власного капіталу (І варіант)

Ступінь

(1+0,12)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

650000

 

 

1

1,12

-72800

-65000,00

750000

669642,86

 

2

1,2544

-109648

-87410,71

1000000

797193,88

 

3

1,40493

-239695,68

-170610,65

550000

391479,14

 

4

1,57352

308358,29

195967,27

 

 

 

5

1,76234

1286292,80

729877,08

 

 

 

6

1,97382

1262179,65

639459,49

 

 

 

7

2,21068

84708,40

38317,78

 

 

 

8

2,47596

2136792,80

863014,77

 

 

 

9

2,77308

2136792,80

770548,90

 

 

 

10

3,10585

2336792,80

752384,74

 

1858315,87

 

 

3666548,67

 

2508315,87

1158232,80

Ступінь

(1+0,18)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

650000

 

 

1

1,18

-72800

-61694,92

750000

635593,22

 

2

1,3924

-109648

-78747,49

1000000

718184,43

 

3

1,64303

-239695,68

-145886,19

550000

334746,98

 

4

1,93878

308358,29

159047,78

 

 

 

5

2,28776

1286292,80

562250,44

 

 

 

6

2,69955

1262179,65

467551,15

 

 

 

7

3,18547

84708,40

26592,09

 

 

 

8

3,75886

2136792,80

568468,43

 

 

 

9

4,43545

2136792,80

481752,91

 

 

 

10

5,23384

2336792,80

446478,07

 

1688524,63

 

 

2425812,27

 

2338524,63

87287,64

Ступінь

(1+0,19)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

650000

 

 

1

1,19

-72800

-61176,47

750000

630252,10

 

2

1,4161

-109648

-77429,56

1000000

706164,82

 

3

1,68516

-239695,68

-142239,21

550000

326378,70

 

4

2,00534

308358,29

153768,65

 

 

 

5

2,38635

1286292,80

539020,19

 

 

 

6

2,83976

1262179,65

444466,88

 

 

 

7

3,37932

84708,40

25066,73

 

 

 

8

4,02139

2136792,80

531357,38

 

 

 

9

4,78545

2136792,80

446518,81

 

 

 

10

5,69468

2336792,80

410346,37

 

1662795,62

 

 

2269699,77

 

2312795,62

-43095,85

Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту в Україні за схемою власного капіталу (ІІ варіант)

Ступінь

(1+0,12)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

650000

 

 

1

1,12

-104000

-92857,14

750000

669642,86

 

2

1,2544

-156640

-124872,45

1000000

797193,88

 

3

1,40493

-342422,4

-243729,50

550000

391479,14

 

4

1,57352

308358,29

195967,27

 

 

 

5

1,76234

1286292,80

729877,08

 

 

 

6

1,97382

1262179,65

639459,49

 

 

 

7

2,21068

84708,40

38317,78

 

 

 

8

2,47596

2136792,80

863014,77

 

 

 

9

2,77308

2136792,80

770548,90

 

 

 

10

3,10585

2336792,80

752384,74

 

1858315,87

 3528110,94


2508315,87

1019795,07

Ступінь

(1+0,17)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

650000

 

 

1

1,17

-104000

-88888,89

750000

641025,64

 

2

1,3689

-156640

-114427,64

1000000

730513,55

 

3

1,60161

-342422,4

-213798,46

550000

343403,81

 

4

1,87389

308358,29

164555,42

 

 

 

5

2,19245

1286292,80

586692,49

 

 

 

6

2,56516

1262179,65

492046,34

 

 

 

7

3,00124

84708,40

28224,45

 

 

 

8

3,51145

2136792,80

608520,93

 

 

 

9

4,1084

2136792,80

520103,36

 

 

 

10

4,80683

2336792,80

486140,26

 

1714943,00

 

 

2469168,24

 

2364943,00

104225,24

Ступінь

(1+0,18)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

650000

 

 

1

1,18

-104000

-88135,59

750000

635593,22

 

2

1,3924

-156640

-112496,41

1000000

718184,43

 

3

1,64303

-342422,4

-208408,84

550000

334746,98

 

4

1,93878

308358,29

159047,78

 

 

 

5

2,28776

1286292,80

562250,44

 

 

 

6

2,69955

1262179,65

467551,15

 

 

 

7

3,18547

84708,40

26592,09

 

 

 

8

3,75886

2136792,80

568468,43

 

 

 

9

4,43545

2136792,80

481752,91

 

 

 

10

5,23384

2336792,80

446478,07

 

1688524,63

 

 

2303100,02

 

2338524,63

-35424,61

ДОДАТОК 4

Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту в Швейцарії

Ступінь

(1+0,12)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0

 

 

 

280475

 

 

1

1,12

 

 

204962

183002

 

2

1,2544

 

 

431499

343988,7

 

3

1,40493

 

 

118662

84461,52

 

4

1,57352

219095,28

344750,67

 

 

 

5

1,76234

195620,79

344750,67

 

 

 

6

1,97382

174661,42

344750,67

 

 

 

7

2,21068

244746,11

541055,67

 

 

 

8

2,47596

227237,09

562630,67

 

 

 

9

2,77308

202890,26

562630,67

 

 

 

10

3,10585

195045,16

605780,67

 

 

 

 

1459296,11

 

 

891926,9

567369,21

Ступінь

(1+0,22)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0

 

 

 

280475

 

 

1

1,22

 

 

204962

168001,8

 

2

1,4884

 

 

431499

289908,3

 

3

1,81585

 

 

118662

65348,17

 

4

2,21533

155620,14

344750,67

 

 

 

5

2,70271

127557,49

344750,67

 

 

 

6

3,2973

104555,32

344750,67

 

 

 

7

4,02271

134500,26

541055,67

 

 

 

8

4,90771

114642,26

562630,67

 

 

 

9

5,9874

93969,07

562630,67

 

 

 

10

7,30463

82931,04

605780,67

 

 

 

 

813775,58

 

 

803732,9

10042,66

Ступінь

(1+0,23)t

NCFt

NCFt / (1+r)t

(NCF1)/(1+r)

Inv / (1+r)t

NPV

0

 

 

 

280475

 

 

1

1,23

 

 

204962

166636

 

2

1,5129

 

 

431499

285213,5

 

3

1,86087

 

 

118662

63767,24

 

4

2,28887

150620,70

344750,67

 

 

 

5

2,81531

122455,86

344750,67

 

 

 

6

3,46283

99557,61

344750,67

 

 

 

7

4,25928

127029,96

541055,67

 

 

 

8

5,23891

107394,62

562630,67

 

 

 

9

6,44386

87312,70

562630,67

 

 

 

10

7,92595

76430,08

605780,67

 

 

 

 

770801,52

 

 

796091,3

-25289,81

ДОДАТОК 5

Розрахунок чистих грошових потоків за схемою власного капіталу Швейцарії

Показники

Роки1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Прибуток до амортизаційних відрахувань, відсоткових платежів та податку на прибуток

-

-

-

389270

389270

389270

651145

651145

651145

651145

2

Відсоткові платежі по кредиту 1 року

140237*0,04=

=5609,48

5609,48*0,04+

+5609,48=

=5833,86

5833,86*0,04+

+5833,86=6067,21

6067,21*0,04+

+6067,21=6309,9

-

-

-

-

-

-

3

Відсоткові платежі по кредиту 2 року

-

200000*0,05=

=36000

36000*0,05+

+36000=42480

42480*0,05+

+42480=50126,4

-

-

-

-

-

-

4

Відсоткові платежі по кредиту 3 року

-

-

215750*0,03=

=6472,5

6472,5*0,03+

+6472,5=6666,68

6666,68*0,03+

+6666,68=6866,68

6866,68*0,03+

+6866,68=7072,68

7072,68*0,03+

+7072,68=7284,86

-

-

-

5

Амортизаційні відрахування

-

-

-

124272

124272

124272

124272

124272

124272

124272

6

Прибуток до оподаткування (р.1-р.2-р.3-р.4-р.5)

-5609,48

-7991,36

-14805,09

249643,17

258129,72

257925,72

519588,54

311577,40

311577,40

311577,40

7

Чистий прибуток

1 варіант (р.6*(1-0,168))

-4667,09

-6648,81

-12317,83

207703,12

214763,93

214594,20

432297,67

259232,40

259232,40

259232,402 варіант

-5609,48

-7991,36

-14805,09
8

Виплата основної частини боргу

-

-

-

140237,00

-

-

215750,00

-

-

-


43150,009

Додаткові грошові потоки, які пов’язані зі зміною та вивільненням роб. капіталу

-

-

-

-

-

-

-215750,00

-

-

43149,95

10

Чисті грошові потоки за традиційною схемою (р.5+р.7-р.8=р.9)

1 варіант

-4667,09

-6648,81

-12317,83

148588,12

339035,93

338866,20

125069,67

383504,40

383504,40

426654,352 варіант

-5609,48

-7991,36

-14805,09
ДОДАТОК 6

Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту в Швейцарії за схемою власного капіталу (І варіант)

Ступінь

(1+0,12)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

140237

 

 

1

1,12

-4667,09

-4167,04

161812

144475,00

 

2

1,2544

-6648,81

-5300,39

215750

171994,58

 

3

1,40493

-12317,83

-8767,59

118662

84461,52

 

4

1,57352

148588,12

94430,44

 

 

 

5

1,76234

339035,93

192378,09

 

 

 

6

1,97382

338866,2

171680,16

 

 

 

7

2,21068

125069,67

56575,17

 

 

 

8

2,47596

383504,4

154891,00

 

 

 

9

2,77308

383504,4

138295,53

 

 

 

10

3,10585

426654,35

137371,28

 

 

 

 

927386,64

 

541168,1

386218,55

Ступінь

(1+0,23)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

140237

 

 

1

1,23

-4667,09

-3794,38

161812

131554,47

 

2

1,5129

-6648,81

-4394,75

215750

142606,91

 

3

1,86087

-12317,83

-6619,40

118662

63767,24

 

4

2,28887

148588,12

64917,78

 

 

 

5

2,81531

339035,93

120425,97

 

 

 

6

3,46283

338866,2

97858,28

 

 

 

7

4,25928

125069,67

29364,07

 

 

 

8

5,23891

383504,4

73203,10

 

 

 

9

6,44386

383504,4

59514,71

 

 

 

10

7,92595

426654,35

53830,08

 

 

 

 

484305,47

 

478165,62

6139,84

Ступінь

(1+0,24)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

140237

 

 

1

1,24

-4667,09

-3763,78

161812

130493,55

 

2

1,5376

-6648,81

-4324,15

215750

140316,08

 

3

1,90662

-12317,83

-6460,54

118662

62236,89

 

4

2,36421

148588,12

62848,85

 

 

 

5

2,93163

339035,93

115647,78

 

 

 

6

3,63522

338866,2

93217,65

 

 

 

7

4,50767

125069,67

27745,99

 

 

 

8

5,58951

383504,4

68611,49

 

 

 

9

6,93099

383504,4

55331,85

 

 

 

10

8,59443

426654,35

49643,15

 

 

 

 

458498,29

 

473283,52

-14785,23

Розрахунок чистого приведеного до справжньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту в Швейцарії за схемою власного капіталу (ІІ варіант)

Ступінь

(1+0,12)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

140237

 

 

1

1,12

-5609,48

-5008,46

161812

144475,00

 

2

1,2544

-7991,36

-6370,66

215750

171994,58

 

3

1,40493

-14805,09

-10537,97

118662

84461,52

 

4

1,57352

148588,12

94430,44

 

 

 

5

1,76234

339035,93

192378,09

 

 

 

6

1,97382

338866,2

171680,16

 

 

 

7

2,21068

125069,67

56575,17

 

 

 

8

2,47596

383504,4

154891,00

 

 

 

9

2,77308

383504,4

138295,53

 

 

 

10

3,10585

426654,35

137371,28

 

 

 

 

923704,57

 

541168,1

382536,47

Ступінь

(1+0,23)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

140237

 

 

1

1,23

-5609,48

-4560,55

161812

131554,47

 

2

1,5129

-7991,36

-5282,15

215750

142606,91

 

3

1,86087

-14805,09

-7956,02

118662

63767,24

 

4

2,28887

148588,12

64917,78

 

 

 

5

2,81531

339035,93

120425,97

 

 

 

6

3,46283

338866,2

97858,28

 

 

 

7

4,25928

125069,67

29364,07

 

 

 

8

5,23891

383504,4

73203,10

 

 

 

9

6,44386

383504,4

59514,71

 

 

 

10

7,92595

426654,35

53830,08

 

 

 

 

481315,28

 

478165,6

3149,66

Ступінь

(1+0,18)t

NCFвкt

NCFвкt / (1+r)t

Invвк

Invвк / (1+r)t

NPVвк

0

 

 

 

140237

 

 

1

1,24

-5609,48

-4523,77

161812

130493,55

 

2

1,5376

-7991,36

-5197,29

215750

140316,08

 

3

1,90662

-14805,09

-7765,08

118662

62236,89

 

4

2,36421

148588,12

62848,85

 

 

 

5

2,93163

339035,93

115647,78

 

 

 

6

3,63522

338866,2

93217,65

 

 

 

7

4,50767

125069,67

27745,99

 

 

 

8

5,58951

383504,4

68611,49

 

 

 

9

6,93099

383504,4

55331,85

 

 

 

10

8,59443

426654,35

49643,15

 

 

 

 

455560,61

 

473283,5

-17722,91

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
471.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Доцільність реалізації інвестиційного проекту
Доцільність впровадження нового виду послуги на АТП
Розрахунок стійкості та ризику інвестиційного проекту будівництва житла
Кошторисна вартість будівництва і склад загальних витрат інвестиційного проекту
Розробка інвестиційного проекту з будівництва лісопильного заводу в Киренському районі
Оцінка ефективності інвестиційного проекту будівництва готелю в Санкт-Петербурзі
Обгрунтування доцільності впровадження інноваційного проекту з виробництва нового приладу Біотест 2
Обгрунтування доцільності впровадження інноваційного проекту з виробництва нового приладу Біотест
Стратегія впровадження нового продукту
© Усі права захищені
написати до нас