Доходи від реалізації продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Доходи від реалізації продукції.

ПЛАН

Вступ ................................................. .................................................. ....... 3
1.Роль виручки від реалізації продукції у формуванні фінансових ресурсів підприємства ...................................... .................................................. ................ 5
1.1 Зовнішні та внутрішні вхідні грошові потоки підприємства .......... 5
2.2 Роль виручка від реалізації продукції в доходах підприємства .......... 8
2. Планування і розподіл виручки від реалізації продукції ....... 10
2.1 Теоретичні підходи до планування виручки на підприємстві .... 10
2.2 Розрахунок планової виручки від реалізації продукції ............................ 16
3. Фактори зростання виручки від реалізації продукції та організація роботи фінансових служб підприємств по забезпеченню виконання плану виручки від реалізації продукції .............................. .................................................. ......................... 20
Висновок ................................................. .................................................. ..... 24
Розрахункова частина ................................................ ................................................. 25
Список використаної літератури ............................................... ................ 35


Вступ

Виручка від реалізації є основним доходом підприємства, головним джерелом його грошових надходжень, відображає результати виробничо-господарської діяльності підприємства за певний період часу (рік, квартал, місяць).
Від того, наскільки достовірно буде спланована виручка буде залежати успішна фінансово-господарська діяльність підприємства. Розрахунок планової виручки повинен бути економічно обгрунтованим, що дозволить здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приросту власних оборотних коштів, відповідних виплат робітникам і службовцям, а також своєчасні розрахунки з бюджетом, банками та постачальниками.
Зміни в обсязі виручки від реалізації дуже впливають на фінансові результати діяльності і на фінансову стійкість підприємства, тому фінансовий відділ підприємства організовує щоденний оперативний контроль за відвантаженням і реалізацією продукції.
Отже, правильне планування виручки на підприємстві має ключове значення, що і визначає актуальність теми дослідження.
Питанням, пов'язаним з вивченням ролі виручки на підприємстві та її плануванні на підприємстві присвячені роботи таких вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків як Ведута Е.Н., Вороніна Л.А., Самойленко В.А., Вороніна С.М., Полтеровича У . М. та ін
Основна мета курсової роботи - вивчити роль виручки від реалізації продукції у формуванні фінансових результатів і розглянути основні особливості планування виручки на підприємстві.
Поставлена ​​мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов'язаних завдань:
· Вивчити роль виручки у формуванні фінансових результатів підприємства;
· Розглянути особливості планування виручки на підприємстві;
· Проаналізувати фактори, які впливають на величину виручки.
Предметом курсової роботи є процеси, що виникають на підприємстві з приводу формування фінансових результатів діяльності.
В якості об'єкта дослідження виступає виручка від реалізації продукції (робіт, послуг).
Курсова робота складається з вступу, основної частини і висновку. У вступі обгрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет і об'єкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

1.Роль виручки від реалізації продукції у формуванні фінансових ресурсів підприємства

1.1 Зовнішні та внутрішні вхідні грошові потоки підприємства

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Інвестування коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання доходу (виручки) від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.
Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва і обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.
Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні і зовнішні. Якщо кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, їх відносять до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчать про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У країнах з розвиненою ринковою економікою 60-70% фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел.
Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності включали:
1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
2) виручку від іншої реалізації;
3) доходи від фінансових інвестицій;
4) доходи від інших позареалізаційних операцій.
При командно-адміністративній економіці, коли ще не було реального фінансового ринку, введення в класифікацію грошових надходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком виправдано. Тоді підприємства майже не мали доходів від цінних паперів, крім державних облігацій, які мали зовсім незначну питому вагу в загальних грошових надходженнях.
В основному доходи від позареалізаційних надходжень формувались за рахунок штрафів і пені, прибутку минулих років, виявленого у звітному році, списаної раніше дебіторської заборгованості, яка вважалася безнадійною, але яку, тим не менш, було погашено у звітному періоді. Однак при ринкової економіки, коли функціонує і розвивається фінансовий ринок, а підприємства здійснюють фінансові інвестиції, стало доцільним ввести в класифікацію грошових надходжень "Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності", відокремивши їх від "Доходів від позареалізаційних операцій".
Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і продажем цінних паперів, вкладенням тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів.
Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури, особливо фінансового ринку. Ці доходи будуть зростати. Доходи від фінансових операцій здійснюють прямий, безпосередній вплив на формування загального прибутку.
Грошові надходження підприємств сьогодні включають.
· Доходи від основної (операційної) діяльності - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
· Доходи від іншої операційної діяльності (реалізація оборотних активів, іноземної валюти; від операційної оренди, операційних курсових різниць; отримані пені, штрафи, неустойки; від списання кредиторської заборгованості; отримані гранти, субсидії, інші доходи).
· Доходи від фінансових операцій: від спільної діяльності, інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства, одержані дивіденди, отримані відсотки по облігаціях, інші доходи.
· Доходи від іншої звичайної діяльності: реалізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів; ліквідації необоротних активів; неопераційних курсових різниць; безоплатно отриманих оборотних активів; уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій.
· Доходи від надзвичайних подій: відшкодування збитків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи.

2.2 Роль виручка від реалізації продукції в доходах підприємства

Процес виробництва завершується доведенням продукції до споживача. Реалізація продукції (Т - Г ') - це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства (Д - Т. .. В. .. Т' - Г '), яка є його важливим показником. Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між виробниками, постачальниками, посередниками і покупцями.
Для підприємства-виробника реалізація продукції є свідченням, що вона за споживчими властивостями, якістю та асортиментом відповідає потребам покупців і суспільного попиту.
Таким чином, результат реалізації продукції приймає грошову форму - форму виручки від реалізації зроблених товарів, що повинна надійти на розрахунковий рахунок підприємства. Виручка за мінусом податків - це підприємницький дохід, і є джерелом відшкодування витрачених на виробництво продукції коштів та формування грошових фондів і фінансових резервів підприємства. У результаті використання виторгу з її виділяються якісно різні складові частини створеної вартості.
Вартість виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) може бути виражена через ціну реалізації. При цьому реалізацією називають і відповідний бухгалтерський рахунок, а також певний юридичний параметр: реалізація-процес передачі прав власності за продану продукцію, товари послуги на оплатній або безоплатній основі. Під реалізацією продукції розуміється не тільки продаж зроблених товарів, що мають натурально-речову форму, а й виконання робіт, надання послуг.
Виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) називаються грошові кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства за відвантажену покупцю продукцію. За міжнародними стандартами момент реалізації вважається "по відвантаженню".
Підприємства можуть використовувати один з двох методів обліку виручки, а, відповідно, і її планування в залежності від того, що вважається моментом реалізації продукції-надходження грошей на розрахунковий рахунок (у касу підприємства) за відвантажену покупцю продукцію або відвантаження продукції та пред'явлення розрахункових документів покупцеві .
У першому випадку, якщо виручка планується з надходження грошей на розрахунковий рахунок (у касу підприємства), залишки нереалізованої продукції на початок планованого періоду включають в себе наступні елементи:
· Готова продукція на складі;
· Товари відвантажені, термін оплати яких не настав;
· Товари відвантажені, не оплачені в строк покупцем;
· Товари на відповідальному зберіганні у покупців.
Грошові кошти в рублях, отримані підприємством в результаті обов'язкового продажу валютної виручки, зараховуються на його розрахунковий рахунок.
Виручка, що надходить на розрахунковий рахунок підприємства, відразу ж використовується на оплату рахунків постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, запасних частин, палива, енергії. З виручки виробляються відрахування податків до бюджету, відрахування в позабюджетні фонди, виплата заробітної плати у встановлені терміни, відшкодовується знос основних виробничих фондів, фінансуються витрати, передбачені фінансовим планом і не включаються до собівартості продукції.

2. Планування і розподіл виручки від реалізації продукції

2.1 Теоретичні підходи до планування виручки на підприємстві

Планування виручки необхідно для визначення плану прибутку і планових платежів до бюджету. Від обгрунтованості розрахунку планової виручки багато в чому залежить реальність усіх інших фінансових показників.
Планова виручка може бути розрахована декількома способами:
· Шляхом прямого по асортиментного рахунку (метод прямого рахунку);
· Виходячи із загального обсягу випуску товарної продукції, скоригованого на зміну залишків нереалізованої продукції на початок і кінець планованого періоду (розрахунковий метод);
· По факторний метод;
· Метод сумарного розрахунку (екстраполяції).
Планування виручки від реалізації продукції може здійснюватися на майбутній рік, квартал і оперативно. Річне планування виручки можливо при стабільній економічній ситуації. У нестабільній ситуації воно утруднено і неефективно, тому доводиться використовувати квартальне планування. Оперативне планування виручки переслідує конкретну мету - контроль за своєчасністю надходження грошей за відвантажену продукцію на рахунок підприємства. Загальна виручка від основної діяльності підприємства включає в себе виручку від реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг промислового і непромислового характеру. Для визначення виручки від реалізації продукції треба знати обсяг реалізації продукції в діючих цінах без податку на додану вартість, акцизів та експортних тарифів для експортованої продукції.
Перший метод використовується на підприємствах з невеликою номенклатурою продукції і коротким циклом виробництва, коли немає перехідних залишків готової продукції на складі або ці залишки за періодами часу змінюються незначно. Тут велике значення має рівень розробки номенклатури продукції за видами, марками, сортами і узгодження з замовниками їх обсягу і цін на планований період. Метод прямого рахунку заснований на гарантованому попиті. Передбачається, що весь обсяг виробленої продукції припадає на попередньо оформлений пакет замовлень. Це найбільш достовірний метод планування виручки, коли план випуску і об'єм реалізації продукції заздалегідь ув'язані із споживчим попитом, відомі необхідний асортимент і структура випуску, встановлені відповідні ціни. За цих умов виручку від реалізації можна визначити шляхом множення обсягу реалізованої продукції на ціну одиницю продукції.
В умовах ринкових відносин більшість підприємств не має гарантованого попиту на весь обсяг виробленої продукції, підприємства змушені проводити щоденну роботу з розширення ринку для своєї продукції. У цих умовах для планування виручки застосовується розрахунковий метод за вказаною вище формулою. За цим методом необхідно враховувати:
· На планований рік: обсяг виробництва продукції, робіт і послуг;
· На початок нового періоду: очікувані залишки готової продукції на складі, товарів відвантажених, термін оплати яких не настав, товарів відвантажених, не оплачених у строк, товари, що знаходяться на відповідальному зберіганні у покупців;
· На кінець періоду: розраховане за нормативами залишки готової продукції на складі, товарів відвантажених, термін оплати яких не настав.
Кількість очікуваних залишків готової продукції на початок періоду береться зі звітних даних або прогнозу виходячи з реального стану справ. За бухгалтерським обліком залишки нереалізованої продукції показуються по виробничій або повної собівартості, тому для перерахунку в оптові ціни використовуються коефіцієнти перекладу.
При визначенні перехідних залишків готової продукції на кінець періоду на складі підприємства необхідно провести аналіз факторів, їх формування, визначити причини наднормативних залишків, встановити очікувані зміни умов реалізації (зміни місцезнаходження споживачів, транспорту, порядку безготівкових розрахунків). Ці розрахунки робляться при плануванні величини власних оборотних коштів під запаси готової продукції за нормативами. Розрахунки залишків готової продукції відвантаженої, термін оплати якої не настав, або продукції на відповідальному зберіганні у покупців робиться через аналіз і планування дебіторської заборгованості.
При високих темпах інфляції необхідно враховувати зміну цін через інфляційні коефіцієнти. Якщо відпускні ціни не збігаються з оптовими цінами підприємства, при складанні товарного балансу необхідно враховувати різницю між відпускними і оптовими цінами для розрахунку виручки від реалізації продукції.
Виручка від реалізації по третьому методу розраховується на основі фактичної виручки від реалізації продукції у базисному періоді і тих змін, які плануються в майбутньому періоді.
Основними факторами, коригуючими обсяг виручки, є зміни:
· Обсягу реалізації;
· Структури реалізованої продукції;
· Цін на продукції.
ВРпл = ВРбаз.х Jоб.х Jстр.х jц., Де
ВРбаз .- фактична виручка від реалізації у базисному році;
Jоб .- індекс зміни обсягу реалізації продукції;
Jстр .- індекс структурних змін в номенклатурі реалізованої продукції;
Jц. - Індекс зміни цін на реалізовану продукцію.
Jоб .= ΣЦ1К1/ΣЦ0К0, Jстр .= ΣЦ0К1/ΣЦ0К0, jц = ΣЦ1К1/ΣЦ0К1, де
Ц0, Ц1 - ціни відповідно базисного і планованого періодів,
К0, К1 - кількість продукції в базисному і плановане періодах.
Виручка від реалізації продукції за четвертим методом визначається прогнозуванням темпів зростання або зниження обсягів виручки на основі аналізу їх за попередні періоди часу і експертних оцінок щодо збереження цих темпів або їх зміни:
ВРпл .= ВРбаз.х К,
де К-коефіцієнт зростання або зниження обсягів;
Цей метод можна застосовувати в умовах стабільної економіки.
Прогнозування виручки від реалізації можливо через встановлення її мінімального, оптимального і максимального обсягів. Робиться це при складанні гнучких фінансових кошторисів.
На підприємствах застосовуються різні методи прогнозування продажів:
· Експертні методи, засновані на використанні досвіду і знань керівників;
· Статистичні, засновані на дослідженні тенденцій зміни обсягу реалізації за попередні роки;
· Метод укладення довгострокових договорів форвардного типу.
Для планування і прогнозування виручки від реалізації продукції, робіт і послуг важливе значення має аналіз і розрахунок величини дебіторської заборгованості, термінів її погашення, розмірів простроченої заборгованості.
У практиці роботи підприємств звичайно виділяють чотири види дебіторської заборгованості: за комерційним кредитом, за авансами за товари у разі передоплати, за споживчим кредитом, інша заборгованість.
По термінах погашення виділяють нормальну дебіторську заборгованість, прострочену (строк інкасацій якої порушено) і безнадійну.
У цілому між надходженням грошових коштів, обсягом реалізації і зміною залишків дебіторської заборгованості існує наступна залежність:
Сума виручки = Сума від відвантаження реалізації + Дебіторська заборгованість на початок періоду - Дебіторська заборгованість на кінець періоду
Для прогнозування величини дебіторської заборгованості необхідно знати виручку від реалізації продукції, середні залишки дебіторської заборгованості за попередній період і тривалість періоду її обороту. Так як ці величини взаємозалежні, то
ОДЗ = Вр х Тдз / Д, де
ОДЗ - середні залишки дебіторської заборгованості, руб.,
Тдз - період обороту дебіторської заборгованості, дн.,
Вр - виручка від реалізації продукції, грн.,
Д - тривалість календарного періоду, дн.
Керівництво підприємства має прагнути до скорочення термінів дебіторської заборгованості, надавати пільгові умови, знижки у випадку більш ранньої оплати за відвантажену продукцію, складати графіки погашення заборгованості покупців. Управління дебіторською заборгованістю-важливий етап планування надходжень грошових коштів за відвантажену продукцію, виконані роботи та послуги. Для розрахунку виручки від реалізації на майбутній період складається спеціальний розділ фінансового плану підприємства.
Джерелами інформації для визначення фактичного обсягу і виручки від реалізації продукції є:
· План-графік випуску готової продукції та надання послуг;
· Дані про надходження готової продукції на складі підприємства наростаючим підсумком;
· Дані з відвантаження продукції наростаючим підсумком;
· Відмови у відвантаженні продукції;
· Залишки готової продукції не має збуту;
· Дані про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та в касу за відвантажену або видану зі складу готової продукції підприємства наростаючим підсумком;
· Дані по відвантаженої продукції, але не оплаченої у строк;
· Дані про збільшення дебіторської заборгованості;
· Сума дебіторської заборгованості до стягнення.
Відпуск готової продукції або її відвантаження на підприємстві оформляються товарно-транспортної накладної або наказом-накладної, в яку включають наказ складу і товарно-транспортну накладну на відпуск продукції. Наказ складу виписує відповідна служба (відділ збуту) у двох примірниках на підставі договору з покупцем, із зазначенням найменування та строку відвантаження продукції. Один примірник залишається у комірника, другий-у експедитора, який після здачі продукції транспортній організації і отримання квитанції передає її в бухгалтерію підприємства для виписки платіжного документа. Одночасно виписується рахунок-фактура.
У фінансовому відділі або в бухгалтерії підприємства ведеться журнал з відвантаження, відпуску і виручці від реалізації продукції і матеріальних цінностей. На підставі журналу і платіжних документів складається оперативна відомість, у якій відбиваються щоденні відомості про обсяг відвантаженої і реалізованої продукції.
Крім того, у відомості є розділ, в якому після закінчення місяця заповняться загальними сумами: А - оплата і списання реалізованої продукції, Б - зменшення списання у зв'язку з поверненням продукції, - не сплачено, не списано у зв'язку з тим, що продукція залишена на відповідальному зберіганні. Це дані потрібні для розрахунку перехідних залишків продукції.
Напрями розподілу виручки показані на рис. 1. Коли виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)
Відшкодування матеріальних витрат, зносу основних виробничих фондів
Прибуток від реалізації
Рис. 1 Напрями розподілу виручки від реалізації на підприємстві

2.2 Розрахунок планової виручки від реалізації продукції

Планову виручку від реалізації продукції визначають, як ми вже зазначили вище, за допомогою декількох методів. При використанні методу прямого рахунку множать кількість реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну і додають отримані суми по всій номенклатурі виробів.
Виручку від реалізації кожної номенклатури виробів визначають за формулою:

В = Р * Ц,
де В - виручка, Р - кількість реалізованих виробів, Ц - ціна реалізації кожного виробу.
Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного випуску виробів у плановому періоді, додаючи залишки виробів на початок планового періоду і віднімаючи такі на кінець планового періоду. Плановий обсяг реалізації розраховують за формулою:
Р = О1 + Т - О2
де Р - обсяг реалізації в плановому періоді; О 1 - залишки кожного виду готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду; Т - випуск товарної продукції в плановому періоді; О2 - залишки кожного виду виробів на складі на кінець планового періоду.
Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, у тому числі з урахуванням попиту та пропонування.
Приклад розрахунку обсягу реалізації та виручки методом прямого рахунку наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Розрахунок виручки від реалізації продукції
Номенклатура
Повна собівар-тість,
тис. ден.ед.
Вартість у вільних відпускних цінах, тис. ден.ед.
в тому числі
Вартість без акцизного збору і ПДВ,
тис. ден.ед.
Прибуток (+) або збиток (-),
тис. ден.ед.
акцизний збір,
тис. ден.ед.
ПДВ
тис. ден.ед.
Основна продукція (товарний випуск)
А
480
633,6
-
105,6
528
+48
Б
150
187,7
-
31,3
156,4
+6,4
У
240
302,4
-
50,4
252
+12
Г
400
782,4
228
130,4
424
+24
Всього основної продукції
1270
1906,1
228
317,7
1360,4
+90,4
Всього реалізації основних видів продукції з урахуванням зміни її залишків
1345
2146,1
228
487,7
1430,4
+85,4
Інші види продукції
210
270
+60
Загальний обсяг реалізації
1555
1700,4
+145,4
Коли асортимент виробів великої, розрахунок плану реалізації можна здійснювати комбінованим методом. Виручку від реалізації основних видів продукції визначають методом прямого рахунку, а для підрахунку виручки від реалізації виробів іншого асортименту користуються укрупненим методом. Для розрахунку беруть товарний випуск по всій номенклатурі залишків виробів, додають до нього вартість залишків на початок планового періоду і віднімають очікувані залишки на кінець планового періоду за відпускними вільними цінами і за собівартістю (табл. 2).
Таблиця 2
Укрупнений метод розрахунку виручки від реалізації продукції
Номенклатура
Повна собівар-тість,
тис. ден.ед.
Вартість у вільних відпускних цінах, тис. ден.ед.
в тому числі
Вартість без акцизного збору і ПДВ,
тис. ден.ед.
Прибуток (+) або збиток (-),
тис. ден.ед.
акцизний збір,
тис. ден.ед.
ПДВ
тис. ден.ед.
Залишок готової продукції на початок планового періоду
40
60,7
-
10,1
50,6
10,6
Товарний випуск продукції в плановому періоді
220
333,7
-
55,7
278
58
Залишок готової продукції на кінець планового періоду
50
75,8
-
12,6
63,2
13,2
Всього
210
318,6
-
53,2
265,4
55,4
Таким чином, ми можемо підсумувати, що виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, формування доходів і формування фінансових ресурсів. При ринковій економіці обсягами продажу і виручці відводиться особливе місце. Від величини виручки залежить не тільки внутрипроизводственное відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, що в кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства.

3. Фактори зростання виручки від реалізації продукції та організація роботи фінансових служб підприємств по забезпеченню виконання плану виручки від реалізації продукції

На величину виручки від реалізації продукції впливають багато факторів, як залежні, так і не залежні від діяльності підприємства. Безпосередньо залежними від підприємства є:
· Обсяг
· Асортимент
· Якість та конкурентоспроможність продукції, що виробляється
· Рівень цін
Випуск продукції в основному визначає обсяг реалізації продукції: зі збільшенням її випуску зростає обсяг реалізації, і навпаки.
Крім того, сума виручки залежить від:
· Ритмічності роботи підприємства
· Комплектності продукції
· Характеру відвантаження
· Попиту на дану продукцію
· Форм розрахунку за продукцію
Робота за графіком сприяє рівномірній відвантаження продукції і своєчасному надходженню виручки. Випуск продукції користується попитом, забезпечує її повну реалізацію. Застосування найбільш прогресивних форм розрахунків за продукцію, своєчасність виписки платіжних документів і передача їх у банк-важливий чинник в плануванні виручки. Асортимент продукції істотно впливає на розмір виручки, оскільки продукція реалізується не за однаковими цінами. Виконання планування за асортиментом-неодмінна умова виконання планування по виручці від реалізації продукції. Величина виручки підприємства від реалізації продукції залежить також від рівня цін: якщо оптові ціни на продукцію знижуються, то виручка від її реалізації зменшується, і навпаки.
До факторів, які залежать від підприємства, відносяться:
· Перебої в роботі транспорту
· Несвоєчасна оплата продукції внаслідок неплатоспроможності покупців
· Затримки банківських розрахунків і т.д.
В умовах ринкової економіки виручка будь-якого комерційного підприємства багато в чому залежить від правильного визначення цін на реалізовані товари та послуги, що в першу чергу залежить від фінансової служби підприємства. З 1992 року система ціноутворення була зведена по суті, до застосування вільних, тобто ринкових цін величина яких визначається попитом і пропозицією. У ціну продукції, як правило, закладається певний рівень рентабельності. Але іноді застосовуються і збиткові ціни (так звані ціни проникнення) з метою витіснення конкурентів, розширення ринків збуту і в розрахунку на те, що в подальшому втрати підприємства будуть компенсовані за рахунок переорієнтації попиту споживачів на його продукцію. Державне регулювання цін використовується для вузького кола товарів, вироблених монопольними підприємствами.
Як вільні, так і регульовані ціни можуть бути оптовими (відпускними) і роздрібними. Оптова ціна підприємства включає повну собівартість продукції і прибуток підприємства. За оптовими цінами підприємства продукція реалізується іншим підприємствам або торгової-збутовим організаціям. Роздрібна ціна включає в себе оптову ціну і торгову накидку (знижку).
Таким чином, рівень вільних і регульованих цін є найважливішим чинником, що впливає на виручку від реалізації продукції, а отже, і величину прибутку.
Всі підприємства, крім тих, які продають уніфіковані вироби на ринках з високим рівнем конкуренції, мають певну ступенем свободи у встановленні цін на свою продукцію і тому самостійно вибирають політику ціноутворення, за яку відповідає фінансова служба підприємства.
Обсяг виручки від реалізації залежить від вибору стратегії ціноутворення на продукцію. Політика ціноутворення на підприємстві в умовах ринку розробляється з урахуванням витрат виробництва, попиту і пропозиції продукції, конкуренції на ринках збуту, впливу державного регулювання. Тому підприємство спочатку встановлює вихідну ціну, а потім коригує її з урахуванням діючих зовнішніх чинників ринку.
Ціноутворення має першорядне значення у випадках, коли
· Підприємство вперше встановлює ціну при випуску нової продукції;
· Організаційно-технічні умови змушують підприємство змінити ціни;
· Конкуренти змінюють ціни;
· Потрібно вирішити питання про зміну структури цін взаємозалежних один з одним виробів з точки зору попиту на них і їх собівартості.
Ці обставини ставляться до маркетингових досліджень, але одночасно пов'язані з виробництвом, постачанням та збутом продукції, з формуванням виручки від реалізації продукції.
Ціна є грошове вираження вартості та споживчої вартості товару, тому вона не тільки відображає внутрішні і зовнішні фактори виробництва, але впливає на них.
При формуванні виручки від реалізації продукції ціна виконує кілька функцій:
· Облікову, тому що служить засобом обліку виручки від реалізації продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції, ефективності виробництва;
· Стимулюючу, так як високі ціни стимулюють випуск конкретної продукції;
· Розподільну, так як відхилення ціни на продукцію даного підприємства від середніх сформованих цін відображає напрямок розподілу прибутку або на користь виробника, або на користь споживача. За допомогою цін доходи перерозподіляються між підприємствами, галузями, регіонами;
· Регулюючу, тобто враховується попит і пропозиція на конкретну продукцію і закон грошового обігу, конкуренція вирівнює ціни та граничні витрати виробництва, дозволяє досягти ефективного використання ресурсів.

Висновок

В якості висновку резюмуємо основні положення курсової роботи:
· Виручка від реалізації-найважливіша економічна категорія, що виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами продукції, робіт, послуг;
· Очікувана виручка і прибуток є основними компонентами фінансового планування;
· На величину виручки від реалізації продукції впливають безліч залежать і не залежать від діяльності підприємства чинників;
· Для розрахунку планової виручки від реалізації використовуються методи прямого розрахунку, товарного балансу з урахуванням перехідних залишків продукції, пофакторний метод і метод сумарного розрахунку;
· Виручка від реалізації продукції відбиває результати фінансово-господарської діяльності підприємства і є джерелом формування валового доходу підприємства;
· В умовах ринкової економіки виручка будь-якого комерційного підприємства багато в чому залежить від правильного визначення цін на реалізовані товари та послуги, що в першу чергу залежить від фінансової служби підприємства. Всі підприємства, крім тих, які продають уніфіковані вироби на ринках з високим рівнем конкуренції, мають певну ступенем свободи у встановленні цін на свою продукцію і тому самостійно вибирають політику ціноутворення, за яку відповідає фінансова служба підприємства.

Розрахункова частина

1. Розрахувати та розподілити амортизаційні відрахування (табл. 1).
Таблиця 1
Розрахунок планової суми амортизаційних відрахувань і її розподіл
№ стор
Показник
Сума, тис. руб.
1
Вартість амортизованих основних виробничих фондів на початок року
15530
2
Середньорічна вартість вводяться основних фондів
3717,58
3
Середньорічна вартість вибувають основних виробничих фондів
4067,58
4
Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (у діючих цінах)
1030
5
Середньорічна вартість амортизованих основних фондів (у діючих цінах) - всього
14150,00
6
Середня норма амортизації,%
13,5
7
Сума амортизаційних відрахувань - всього
1910
8
Використання амортизаційних відрахувань на вкладення у необоротні активи
1910
2. Розрахувати кошторис витрат на виробництво продукції (табл. 2).

Таблиця 2
Кошторис витрат на виробництво продукції товариства з обмеженою відповідальністю
№ стор
Стаття витрат
Всього за рік, тис. руб.
У т.ч. на IV квартал, тис. руб.
1
Матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів)
36540
9135
2
Витрати на оплату праці
17608
4402
3
Амортизація основних фондів
1910
478
4
Інші витрати, усього
7943
1986
в тому числі
5
а) сплата відсотків за короткостроковий кредит
430
110
6
б) податки, що включаються до собівартості
7257
1814
в тому числі:
7
соціальний податок (35,6%)
6268
8
інші податки
989
247
9
в) орендні платежі та інші витрати
256
60
10
Разом витрат на виробництво
64002
16000
11
Списано на невиробничі рахунки
10238
2560
12
Витрати на валову продукцію
53764
13440
13
Зміна залишків незавершеного виробництва
442
110
14
Зміна за залишками майбутніх періодів
-12
-3
15
Виробнича собівартість товарної продукції
53334
13333
16
Витрати на продаж
5261
1315
17
Повна собівартість товарної продукції
58595
14648
18
Товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів)
85200
21550
3. Визначити обсяг реалізованої товарної продукції та прибутку (табл. 3).
Таблиця 3
Розрахунок обсягу реалізованої продукції і прибутку
№ стор
Показник
Сума, тис. руб.
1
Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:
2
а) в цінах базисного року без ПДВ і акцизів
2500
3
б) за виробничою собівартістю
1950
4
в) прибуток
550
5
Випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг)
6
а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів
85200
7
б) по повній собівартості
58595
8
в) прибуток
26605
9
Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року:
10
а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів
1676
11
б) за виробничою собівартістю
1037
12
в) прибуток
639
13
Обсяг продажів продукції в планованому році:
14
а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів
86024
15
б) по повній собівартості
59508
16
в) прибуток від продажу товарної продукції (робіт, послуг)
26516

4. Скласти проект Звіту про прибутки та збитки (табл. 4).
Таблиця 4
Проект звіту про прибутки та збитки
№ стр
Показник
Сума, тис. руб.
I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
1
Виручка (нетто) від продажу продукції в планованому році
86024
2
Собівартість реалізованої продукції в планованому році
59508
3
Прибуток (збиток) від продажу
26516
II. Операційні доходи і витрати
4
Відсотки до отримання
920
5
Відсотки до сплати
70
6
Доходи від участі в інших організаціях
856
7
Інші операційні доходи
7600
8
Інші операційні витрати
5340
9
Разом операційних доходів і витрат
3966
III. Позареалізаційні доходи і витрати
10
Позареалізаційні доходи
10876
11
Позареалізаційні витрати - всього
12054
в тому числі:
12
а) утримання установ охорони здоров'я
200
13
б) утримання дитячих дошкільних установ
730
14
в) зміст пансіонату
290
15
г) витрати на проведення НДДКР
200
16
д) податки, зараховують на фінансові результати
1534
17
е) витрати за іншими операціями
9100
18
Прибуток (збиток) планованого року
29304

5. Розрахувати потребу у власних оборотних коштах на кінець планованого року, їх приріст (табл. 5)
Таблиця 5
Розрахунок потреби підприємств в оборотних коштах
№ стор
Стаття витрат
Норматив на початок року, тис. руб.
Витрати IV кв., Тис. руб.
Витрати IV кв., Тис. руб. / день
Норми запасів, у днях
Норматив на кінець року, тис. руб.
Приріст (+), зниження
(-)
1
Виробничі запаси
3935
9135
102
45
4568
633
2
Незавершене виробництво
236
13440
149
4
597
361
3
Витрати майбутніх періодів
15
-12
4
Готові вироби
501
13333
148
7
1037
536
5
Разом
1518
Джерела приросту
6
Стійкі пасиви
230
7
Прибуток
1288
6. Заповнити таблицю "Розподіл прибутку планованого року» (табл. 6). Самостійно прийняти рішення про суми виплати дивідендів та погашення довгострокових позик.
Таблиця 6
Розподіл прибутку планованого року
№ стор
Показник
Сума, тис. руб.
1
Прибуток планованого року
29304
2
Відрахування до резервного фонду
3000
3
Реконструкція цеху
2750
4
Будівництво житлового будинку
2250
5
Відрахування до фонду споживання - всього
3020
в тому числі:
6
а) на виплату матеріальної допомоги працівникам підприємства
1120
7
б) здешевлення харчування в їдальні
1000
8
в) на виплату винагороди за підсумками року
900
9
Податки, сплачувані з прибутку
980
10
Податок на прибуток
4703
11
Податок на інші доходи 6%
107
12
Погашення довгострокового кредиту
818
13
Виплата дивідендів
10389
14
Приріст оборотних засобів за рахунок прибутку
1288
7. Визначити джерела капітальних вкладень на виробниче і невиробниче будівництво (табл. 7).
Таблиця 7
Розрахунок джерел фінансування вкладень у необоротні активи, тис. руб.
№ стор
Джерело
Капітальні вкладення виробничого призначення
Капітальні вкладення невиробничого призначення
Сума капітальних
них вкладень
1
Асигнування з бюджету
0
0
0
2
Прибуток, що спрямовується у вкладення у необоротні активи
2750
2250
5000
3
Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди
1910
1910
4
Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом
329
329
5
Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі
710
710
6
Інші джерела
7
Довгостроковий кредит банку
3110
160
3270
8
Разом вкладень у необоротні активи
8100
3120
11220
9
Відсотки по кредиту до сплати (ставка 25% річних)
778
40
818

8. Скласти баланс доходів і витрат (фінансовий план) (табл. 8).
Таблиця 8.
Баланс доходів і витрат (фінансовий план)
№ стор
Показник
Сума, тис. руб.
1
I. Надходження (приплив грошових коштів)
2
А. Від поточної діяльності
3
Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів)
86024
4
Інші надходження - усього
150
в тому числі:
5
кошти цільового фінансування
100
6
надходження від батьків за утримання дітей у дошкільних установах
50
7
Приріст стійких пасивів
230
8
Разом у розділі А
86404
9
Б. Від інвестиційної діяльності
10
Виручка від іншої реалізації (без ПДВ)
7600
11
Доходи від позареалізаційних операцій
10876
12
Накопичення з будівельно - монтажних робіт, виконуваних господарським способом
329
13
Кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР
200
14
Кошти, що надходять у порядку пайової участі в житловому будівництві
710
15
Вивільнення коштів з обороту (мобілізація)
16
Разом у розділі Б
19715
17
В. Від фінансової діяльності
18
Збільшення статутного капіталу
19
Доходи від фінансових вкладень
1776
20
Збільшення заборгованості - всього
3270
в тому числі:
21
отримання нових позик, кредитів
3270
22
випуск облігацій
23
Разом у розділі У
5046
24
Разом доходів
111166
25
II. Витрати (відтік грошових коштів)
26
А. За поточною діяльністю
27
Витрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, що відносяться на собівартість)
50340
28
Платежі до бюджету - всього
14581
в тому числі:
29
податки, що включаються до собівартості продукції
7257
30
податок на прибуток і податок на інші доходи
4810
31
податки, які сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства
980
32
податки, зараховують на фінансові результати
1534
33
Виплати з фонду споживання (матеріальна допомога тощо)
3020
34
Приріст власних оборотних коштів
1518
35
Разом у розділі А
69459
36
Б. За інвестиційної діяльності
37
Інвестиції в основні фонди і нематеріальні активи - усього
11620
в тому числі:
38
вкладення у необоротні активи виробничого призначення
8100
39
вкладення у необоротні активи невиробничого призначення
3120
40
витрати на проведення НДДКР
400
41
платежі за лізинговими операціями
42
Довгострокові фінансові вкладення
43
Витрати по іншої реалізації
5340
44
Витрати по позареалізаційних операціях
9100
45
Утримання об'єктів соціальної сфери
1370
46
Інші витрати
47
Разом у розділі Б
27430
48
В. Від фінансової діяльності
49
Погашення довгострокових кредитів
818
50
Сплата відсотків
70
51
Короткострокові фінансові вкладення
52
Виплата дивідендів
10389
53
Відрахування до резервного фонду
3000
54
Інші витрати
55
Разом у розділі У
14276
56
Разом витрат
111166
57
Перевищення доходів над видатками (+)
0
58
Перевищення витрат над доходами (-)
0
59
Сальдо за поточної діяльності
16945
60
Сальдо з інвестиційної діяльності
-7715
61
Сальдо за фінансової діяльності
-9230
9. Скласти коротку пояснювальну записку до фінансового плану.
У процесі підготовки фінансового плану на першому етапі нами була визначена амортизація основних фондів. Розрахунок проводився, виходячи з вартості основних виробничих фондів на початок року, що вводяться і вибулих основних засобів. Амортизаційні відрахування були отримані шляхом множення середньорічної вартості обладнання на норму амортизації.
Складаючи кошторис, нами були розраховані наступні показники:
· Єдиний соціальний податок (35,6% від суми оплати праці);
· Витрати на виробництво (які включають матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизацію основних фондів та інші витрати);
· Витрати на валову продукцію, що складаються з витрат на виробництво і суми, списаної на невиробничі рахунки;
· Виробнича собівартість товарної продукції, що складається з витрат на валову продукцію, зміни залишків незавершеного виробництва і зміни залишків за витратами майбутніх періодів;
· Повна собівартість товарної продукції (сума виробничої собівартості товарної продукції і витрат на продаж).
При розрахунку обсягу реалізованої продукції і прибутку були розраховані плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року і обсяг продажів продукції в планованому році.
Отриманий прибуток, то вона була розподілена таким чином:
· Відрахування в резервний фонд - 3000 тис. руб.;
· Реконструкція цеху - 2750 тис. руб.;
· Будівництво житлового будинку - 2250 тис. руб.;
· Відрахування до фонду споживання - 3020 тис. руб.;
· Податки - 5790 тис. руб.
На виплату дивідендів було спрямовано 10389 тис. руб., На погашення довгострокового кредиту направлено 818 тис. руб.
Позитивне сальдо у підприємство зберігається тільки з поточної діяльності, з фінансової та інвестиційної - сальдо негативне. Тобто частина витрат по цих видах діяльності фінансується за рахунок виручки від продажів і деяких інших надходжень. Отже, підприємству необхідно прийняти рішення про проведення заходів щодо підвищення інвестиційної та фінансової привабливості фірми.

Список використаної літератури

1. Бабич А.М. Фінанси: Підручник / А.М. Бабич, Л.М. Павлова. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2000. - 760 с.
2. Білолипецький В. Г. Фінанси фірми: Курс лекцій / За ред. І. П. Мерзлякова. - М.: Инфра-М, 2001. - 298 с.
3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс. - К.: Ніка-Центр, 2002.
4. Бородіна Є.І. Фінанси підприємств / Є.І. Бородіна, Ю.С. Голікова, Н.В. Колчина. - М.: Банки і біржі, 2002. - 208
5. Ван Хорн Дж. Основи управління фінансами / Дж. Ван Хорн / Под ред. І.І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 791 с.
6. Зеляковская В.М., Васильєв А.А. Фінансове планування діяльності промислового підприємства. Препринт наукової доповіді, підготовленого для участі у 39-й науково-практичній конференції ВолгГТУ. - Волгоград: РПК «Політехнік», 2002.
7. Ковальов А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 496 с.
8. Кількісні методу фінансового аналізу / За ред. С. Дж. Брауна і М. П. Кріцмена. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 336 с.
9. Куксов А. Планування діяльності підприємства / / Економіст. - 2002. - № 6. - С. 61-67.
10. Кукукіна І.Г. Управління фінансами / І.Г. Кукукіна. - М.: МАУП, 2001. - 267 с.
11. Миколаєва О., Шишкова Т. Управлінський облік: навчальний посібник. Вид-во «УРСС», 2002. - 368 с.
12. Рєпін В.В. Технології управління фінансами підприємства / В.В. Рєпін. - М.: «Видавничий дім« Аткара », 2000.
13. Румянцева Є.Є. Фінанси організацій: фінансові технології управління підприємством: Учеб. посібник / О.Є. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 459 с.
14. Риндін А.Г., Шамаєв Г.А. Організація фінансового менеджменту на підприємстві. - М.: Російська ділова література, 2003. - 350 с.
15. Старовойтов М.К. Сучасна російська корпорація (організація, досвід, проблеми). - М.: Наука, 2001. - 312с.
16. Стоянова Е. С. Фінансовий менеджмент: російська практика. - М.: Перспектива, 2004. - 200 с.
17. Управління фінансами підприємства / За ред. Л.В. Терехової. - М.: ЗАТ «Видавничий дім« Логос-Розвиток », 2001. - 144 с.
18. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Є.І. Шохіна. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2002. - 408 с.
19. Фінанси: Підручник / В.М. Родіонова, Ю.Я. Вавілов. - М.,: Фінанси і статистика, 2003. - 398 с.
20. Хелферт Е. Техніка фінансового аналізу / Пер. з англ. під ред. Л.П. Білих. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2002. - 663 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
301кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація обліку та контролю реалізації готової продукції і аналіз фінансових результатів від реалізації
Планування прибутку від реалізації продукції
Виручка від реалізації продукції та порядок її розрахунку
Облік доходів від реалізації готової продукції ПП Газель і К
Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг
Облік доходів від реалізації продукції товарів робіт послуг
Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності
Формування фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліку від реалізації продукції
Оцінка фінансових результатів від реалізації продукції робіт і послуг на прикладі Нижньокамського
© Усі права захищені
написати до нас