Дослідження ступеня задоволеності шлюбом у молодих сім`ях

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП
Сім'я - це мала соціальна група суспільства, найважливіша форма організації особистого побуту, заснована на подружньому союзі і родинних зв'язках, тобто відносинах між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами, та іншими родичами, котрі живуть разом і провідними спільне господарство . Сім'я є найважливішою соціальним середовищем формування особистості і основним інститутом психологічної підтримки та виховання, що відповідає не тільки за соціальне відтворення, але і за відтворення певного способу життя, образу думок і відносин. Тому суспільство зацікавлене в міцній, духовно і морально здорової сім'ї, а, отже, - благополучною. Підвищений інтерес до сім'ї та шлюбу зумовлений низкою причин. Третина всіх шлюбів виявляється нежиттєздатною. Питання про зміцнення шлюбу та поліпшенні шлюбної структури населення набуває найважливіше державне значення у зв'язку з проблемою народжуваності. Вирішення таких проблем немислиме без вивчення механізмів внутрішньосімейних відносин. Соціально-психологічний клімат у сім'ї визначає стійкість цих відносин, надає рішучий вплив на розвиток і дітей, і дорослих. Психологічний клімат сім'ї не є чимось - то незмінним, даним раз і назавжди. Його створюють члени кожної сім'ї, і від їхніх зусиль залежить, яким він буде, сприятливим чи несприятливим. А кожен окремо взята людина - це особистість, унікальна і неповторна, зі своїм світоглядом, який не може не впливати на встановлення задовольняють обидві сторони взаємин. У психології представляється дуже важливим вивчення задоволеності шлюбом у зв'язку з ролями. Наприклад, за підсумками соціологічного опитування, в сім'ях з егалітарним розподілом ролей (у яких чоловік допомагає дружині) задоволеність відносинами у жінок вища, ніж у сім'ях з традиційними відносинами. Традиційна форма існує в тих сім'ях, де обов'язки подружжя розподілені відповідно до їх підлогою. Рівноправна форма зустрічається в тих сім'ях, де обов'язки подружжя розділені відповідно до їх бажаннями і можливостями і обоє з подружжя відповідають за реалізацію сімейних ролей. Задоволених шлюбом респондентів більше у випадку, якщо обоє з подружжя, мають такі самі навантаження у виконанні домашніх обов'язків; трохи менше - в шлюбах, де чоловік допомагає дружині; найменше число задоволених шлюбом респондентів виявлено в шлюбах, у яких домашні обов'язки в основному виконує жінка. Виявлено, що чим більше стає розрив у навантаженні між чоловіком і дружиною, тим менше дружини задоволені шлюбом.
Таким чином, можна зробити висновок, що задоволеність шлюбом пов'язана і з розподілом ролей між подружжям.
Об'єкт дослідження: психологія сімейних відносин
Предмет дослідження: рольова узгодженість і задоволеність шлюбом у молодих сімей
Мета дослідження: вивчити взаємозв'язок задоволеності шлюбом і узгодженості рольових очікувань і домагань у молодій сім'ї.
Завдання дослідження:
1) Проаналізувати літературні джерела з даної теми в процесі теоретичного дослідження.
2) Провести емпіричне дослідження, спрямоване на вивчення взаємозв'язку задоволеності шлюбом і узгодженості рольових очікувань і домагань у молодій сім'ї.
3) Статистично обробити отримані результати.
Гіпотеза: ніж злагоджено рольові очікування і домагання у молодій сім'ї, тим задоволеність шлюбом вище

Глава 1. Теоретичні підстави для вивчення взаємозв'язку задоволеності шлюбом і узгодженості рольових очікувань і домагання У МОЛОДИЙ СІМ'Ї
1.1 Поняття задоволеності шлюбом у психології
У психологічному дослідженні основний акцент ставиться на вивченні саме задоволеності шлюбом. Більшість фахівців визначають її як внутрішню суб'єктивну оцінку, ставлення подружжя до власного шлюбу [3, 87с.]. У Великому тлумачному психологічному словнику задоволеність позначається як «стан задоволення, що виникає у людини після усвідомлення того, що він досяг бажаної мети». Взагалі, стабільність сім'ї та задоволеність шлюбом не взаємовиключні поняття, вони мають багато спільного, але однозначної значення вони не мають. Високостабільні шлюби не завжди характеризуються високим рівнем задоволеності шлюбом (наприклад, для традиційних сімей цілком звичайний стабільного шлюбу при повній незадоволеності подружжя своїми відносинами, а в сучасній сім'ї подібна незадоволеність може призвести до розриву навіть за наявності дітей) [26, 56с.]. Аргайл М. стверджував, що «сімейні люди, особливо ті, хто щасливий у шлюбі, відчувають більш високу ступінь задоволеності життям. Є всі підстави припускати, що задоволеність знаходиться в причинно - наслідкового залежності з подружжям »[4, 93с.]. У зв'язку з цією проблемою багатьма вченими проводилися дослідження впливу шлюбу на задоволеність життям. Майерс Д. пише про це наступне: «Ціла гора даних свідчить про те, що більшість людей, що зазнають до кого - небудь прихильність, відчувають себе щасливішими, ніж ті, хто цього позбавлений. Однак більш важливим є не сам факт шлюбу, а якість шлюбних відносин »[21, 103с.].
Від чого ж залежить це якість? Багато вітчизняних і закордонних психологи стверджують, що від любові. «Що стосується почуття любові, то тут мова йде про особливий вид прихильності, - вважає Годфруа, - при якому сексуальна потреба тісно пов'язана з потребою піклуватися про іншу людину, допомагати йому відчувати себе в безпеці». Існує безліч визначень любові, безліч поглядів, але в кожному з них червоною ниткою простежується щось спільне: любов сильне почуття, що дозволяє людині давати іншій необхідне (задовольняти його потреби) і отримувати потрібне для себе (задовольняти свої потреби) [31, 396с.] . Ю.Є. Алешиной встановлено, що задоволеність шлюбом також залежить і від стажу сімейного життя: крива цієї залежності має U-подібну форму. На початку, протягом перших двох десятиліть існування сім'ї, задоволеність шлюбом поступово знижується, досягаючи свого мінімального значення в парах зі стажем сімейного життя від 12 до 18 років, а потім зростає, але вже більш різко [1, 32с.].
У дослідженні, проведеному під керівництвом Н.Г. Юркевич, була виявлена ​​залежність між задоволеністю шлюбом і задоволеністю роботою. У виборі жінок, які оцінюють свої шлюби як щасливі, 44% вважають, що робота їх цілком влаштовує, і лише 14% - що їх "робота не влаштовує абсолютно» або «скоріше не влаштовує, ніж влаштовує». Спостереження Г. Навайтіс показали, що у чоловіків існують досить складні взаємозв'язки між успіхами на роботі і сімейними відносинами: нестабільність останніх з'являється як при їх професійних (і, відповідно, фінансових) невдачах, так і при різке поліпшення фінансового стану. Задоволеність шлюбом пов'язана також з терміном предбрачного залицяння. Існують проблемні шлюбні союзи, що сформувалися як при короткочасному знайомстві, так і при тривалому (близько п'яти років) [24]. Результати дослідження виглядали таким чином: якщо тривалість знайомства подружжя до шлюбу не перевищувало 1 місяця, показник стійкості шлюбних відносин згодом дорівнював 4%, від 1 місяця до 6 місяців - 14%, до 1 року - 22%, від 1 року до 3 років - 42% і понад 3 років - 18%. Існує певна залежність між задоволеністю шлюбом і поділом домашньої праці. У випадках, коли домашні обов'язки цілком або повністю виконує жінка, тільки 59% шлюбів респонденти оцінюють як щасливі або задоволені, у випадках, коли чоловік допомагає дружині, цей показник досягає 88%, а коли обоє несуть однакову навантаження - 94% [33] . Цікаво, що молоді чоловіки тим більше задоволені своєю подружнім життям, ніж непоступливі вони самі, чим частіше їм вдається зберегти незмінним своє перше слово. А от для дружин не має настільки великого значення відстоювання своїх слів. Задоволеність дружини сімейним життям залежить скоріше від того, чи говорить вона з чоловіком на одній мові або на різних мовах. Стало бути, якщо для чоловіків важливіше ставлення на Ви, то для жінок істотніше почуття сімейного Ми [18, 184с.]. Ейдеміллер Е.Г. і Юстицкис В.В. розрізняють усвідомлену і погано усвідомлювану («тліючу») незадоволеність. У випадку усвідомленої незадоволеності зазвичай спостерігається відкрите визнання чоловіком те, що їхні стосунки їх не задовольняють. Показовим при цьому є вказівки на глобальний характер незадоволеності - на те, що сімейне життя не відповідає навіть самим мінімальним вимогам. Інакше проявляється «тліюча незадоволеність». Чоловіком виражається відносна задоволеність сімейним життям: «Живемо нормально», «Не гірше, ніж інші люди». Особливо наочно «тліюча незадоволеність» проявляється через емоційні вибухи [32, 113с.].
Також виявлено зв'язок між задоволеністю шлюбом і мотивами вступу в шлюб: у щасливих шлюбах основним мотивом заміжжя у 75% жінок і одруження у 63% чоловіків було кохання, у 14% і 18% чоловіків - симпатія. Одним з мотивів вступу в шлюб зазначалося також прагнення позбутися самотності [22].
Діти - це далеко не єдиний фактор, який висувається як причини змін у відносинах подружжя і зниження задоволеності шлюбом. Період 25 - 50 років є часом найбільш активного соціального і професійного функціонування індивіда, що саме по собі, як вказується багатьма авторами, може призводити до охолодження його інтересу до сім'ї, більш байдужому відношенню до чоловіка і до своїх сімейних обов'язків, а, отже, і до зниження задоволеності шлюбом. Людині важко однаково активно проявляти себе одночасно в різних сферах, його перевагу в сфері життєвих цінностей змінюється.
З віком (можна припустити, що цей час лише випадково збігається з тим періодом, коли діти покидають батьківський будинок) близькі міжособистісні зв'язки стають більш значимими, наближення старості породжує страх самотності, людина починає більше орієнтуватися на свого чоловіка, а, отже, і збільшується задоволеність шлюбом. Так, за деякими даними, люди після 60 років часто вважають свій шлюб настільки ж задовольняє їх, як і в перші роки після його укладення [2, 101с.]. В даний час суспільство зазнає труднощів у зв'язку зі зміною соціальних орієнтацій. Перехід країни до умов якісно нових економічних відносин вплинув на структуру багатьох сімей як малих груп, породивши незвичні для них внутрішньогрупові зміни. У свою чергу, ці внутрішньогрупові зміни призводять до підвищення рівня внутрішньої конфліктності сім'ї, а також до зростання розлучень і зниження рівня народжуваності [20, 136с.]. У зв'язку з цим актуальність дослідження факторів, що впливають на якість шлюбу, для всебічної діагностики та корекції сімейних відносин при наданні психологічної допомоги сім'ї різко зростає. Аналіз літератури показує, що можна виділити загальні риси, властиві сім'ям в суспільстві, що змінюється: падіння народжуваності, ускладнення міжособистісних відносин, зростання розлучень. Разом з тим у більшості робіт, присвячених сім'ї, вона розглядається як відносно закрита система, що має слабкий зв'язок з оточуючими інститутами, організаціями і навіть групами. С.І. Голод вказує на взаємозв'язок задоволеності шлюбом і мірою сексуальної задоволеності подружжя: серед подружжя, які відзначали байдужість чи незадоволеність сексуальними стосунками, лише 8,2% були максимально задоволені шлюбом [8].
Важливий вплив на емоційні стосунки в шлюбі надають культура спілкування та дозвілля, спільне прийняття рішень подружжям, спільно - побутове самообслуговування сім'ї, створення сімейної субкультури. Стабілізація емоційних відносин залежить від рівноправності її членів, індивідуальних потреб, які задовольняє шлюб і сімейне життя в цілому. Почуття провини руйнує шлюб [31, 437с.]. Постійна життя з іншою людиною неминуче призводить до накопичення розбіжностей, спалахів роздратування і конфліктів. Всі пари стикаються з неприємностями в процесі шлюбу: всім буває деколи боляче, іноді люди розчаровуються і не розуміють один одного. Любов остигає, згасає або зникає, про неї забувають, у її відродження вже не вірять. Без любові зникає щастя сімейного життя, почуття задоволеності шлюбом. Таким чином, можна відзначити, що на задоволеність і якість шлюбу надають вплив велика кількість факторів: період дошлюбного залицяння, потреби подружжя, сексуальна задоволеність, але найголовніше - любов. Однак іноді подружжю здається, що вони знають один одного напам'ять, а насправді головного - внутрішнього світу того, хто поруч - вони просто не сприймають.
Загалом, можна стверджувати, що стійкість шлюбу і задоволеність сімейним життям залежать від того, як подружжя ставляться один до одного, як підтримується і зберігається відчуття власної гідності на досить високому рівні.

1.2 Готовність до виконання сімейних ролей у шлюбі
Сучасна сім'я є об'єктом пильної уваги з боку різних галузей науки. Багато проблем лежать на стику соціально - психологічного та соціологічного аспектів вивчення сім'ї. Однією з таких сторін сімейного життя є сімейні ролі. Поняття сімейної ролі у вітчизняній науці спирається на уявлення вітчизняних авторів про соціальну роль. Соціальна роль розуміють, перш за все, як функція соціальної системи, «модель поведінки, об'єктивно задана соціальною позицією особистості в системі об'єктивних чи міжособистісних відносинах» [17]. Саме поняття сімейної ролі як конкретизація соціальних ролей чоловіка, дружини, матері, батька, дітей і т.д. є соціологічним. Роль - це «соціальна функція особистості, відповідна прийнятим нормам, спосіб поведінки людей в залежності від їх статусу, або позиції в суспільстві, в системі міжособистісних відносин ». Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники вказують, що правила рольової поведінки та рольового відносини в родині встановлюються в процесі життєдіяльності сім'ї, в тісному взаємозв'язку з міжособистісними відносинами і спілкуванням членів сім'ї [25, 113с.].
Наведемо класифікацію основних ролей у сім'ї:
1. Роль відповідального особи за матеріальне забезпечення сім'ї
2. Господар - господиня
3. Роль відповідального людини по догляду за немовлям
4. Роль вихователя
5. Роль сексуального партнера
6. Роль організатора розваг
7. Організатор сімейної субкультури
8. Роль відповідального людини за підтримання родинних зв'язків
9. Роль «психотерапевта».
На думку Т.А. Гурко, важливий фактор стабільності молодих сімей - узгодженість думок подружжя щодо проведення вільного часу. Чоловіки незадоволені орієнтацією дружин на переважне проведення дозвілля поза домом, а жінки не погоджуються з роздільним з чоловіком проведенням вільного часу і з установкою чоловіків на «закриту» форму дозвілля. Думки подружжя з цих питань повністю розходяться. Т.А. Гурко підкреслює також дестабілізуючу роль рассогласованности в поглядах на характер розподілу господарсько - побутових обов'язків на тип верховенства в сім'ї [10, 13с.].
Як вважає І.В. Гребенников, існує три типи розподілу сімейних ролей:
ü централістичні, коли на чолі стоїть один з подружжя, якому належить верховна влада у вирішенні основних питань сімейного життя;
ü автономний, коли чоловік і дружина розподіляють ролі і не втручаються у сферу впливу іншої;
ü демократичний, коли управління сім'єю лежить на плечах обох подружжя приблизно в рівній мірі [9].
Інша типологія сім'ї запропонована П. Хербстом. Він виділяє чотири провідні типу родини:
1. Автономний зразок родини. У такій родині у чоловіка і дружини різне ставлення до життя і різні ціннісні орієнтації. Різниця характерів не грає в такій сім'ї незвичайній ролі;
2. Сім'я, в якій панівну роль грає чоловік;
3. Сім'я, де вирішальну роль відіграє дружина. Однак роль чоловіка в цьому випадку все ж таки більше, ніж роль дружини в другому типі сім'ї;
4. «Синкретична сім'я». Тут ролі розподілені рівномірно [29].
Від чоловіка традиційно потрібно, в першу чергу, щоб він став професіоналом, зайнятим на постійній, добре оплачувану роботу. Сім'я повинна розглядатися ним як щось підпорядковане, другорядне по відношенню до роботи. На жінку покладається відповідальність за будинок, сім'ю, дітей, професійна діяльність допускається, але як щось другорядне по відношенню до сім'ї в тій мірі, в якій вона не заважає основним призначенням жінки. Така диференціація ролей чоловіка та жінки часто називається поло-рольової диференціацією [31, 285с.].
У нормально адаптованої сім'ї не тільки соціальні, але і міжособистісні ролі повинні бути: а) «узаконені» членами сімейного союзу, б) схвалюваності, Підтримувані і доповнюваності (якщо чоловік - «домашній мудрець», то будь - хто з інших членів сім'ї - « шануєш ») [14, 314с.]. У сучасній сім'ї батько все більше виступає як партнер матері по вихованню дітей, беручи на себе зростаючу частку турботи про них. Між тим, змінюється і роль матері в сім'ї - на спілкуванні з дітьми позначається «емансипаційних маскулінізація» жіночої поведінки, завдяки якій жінка нерідко прагнути домінувати і над чоловіком, і над дітьми. Особый период жизни молодой семьи наступает после рождения ребенка – первенца. Появление первого ребенка можно назвать фактором, который ведет к серьезным изменениям в жизни семьи. Это событие неминуемо приводит к изменению стиля жизни семьи, сформировавшихся у обоих супругов интересов и привычек, к необходимости овладения трудными социальными ролями отца и матери. С рождением ребенка резко возрастают физические и эмоциональные нагрузки супругов, связанные с нарушением сна и привычного уклада жизни, финансовыми расходами, повышенной напряженностью и конфликтами по поводу распределения обязанностей и соблюдения определенного порядка [16]. А.Я. Варга отмечает еще одну особенность функционирования семьи в этот период – уменьшение свободного времени, в особенности проводимого супругами совместно. Если раньше муж и жена, как правило, проводили досуг вместе, то теперь это часто приходится делать в одиночку, так как один из супругов должен оставаться с ребенком, особенно если нет родителей или родственников, способных на время их подменить. Кроме того, ухудшается качество межличностного общения в семье, на него отводится меньше времени, оно осложняется различными обязанностями, связанными с детьми [7, 113с.]. Занимая роль, нужно знать ожидаемые нормативы и санкции за их нарушение. Все роли можно разделить на 2 группы:
1. Конвенциональные роли – возникшие по договорённости. Это роль, которая определяется правом, моралью, традицией для любого носителя данной роли. Пример – роль матери, отца, мужа, ребёнка и пр. Деятельность человека в этих ролях определяется и защищается законом. Такие роли поддерживаются также моралью, правом, традицией и религией. В конвенциональную роль входят самые общие требования вне зависимости от особенностей, склонностей и способностей носителя роли. Она является безличной, стандартизованной (независимо от того, кто и как её исполняет). Они существуют столько, сколько семья.
2. Межличностные роли или семейные роли. Они являются очень специфическими, свойственны конкретной семье. Они зависят от личных особенностей, склонностей и способностей конкретного человека, гораздо более подвижны, не определяются устоями и предназначены для того, чтобы адекватно и эффективно выполнялись основные функции семьи [19, 68с.].
Рождение ребенка сопровождается не только изменением структуры социальных потребностей супругов, но и переориентацией профессиональных потребностей. Как отмечает И.Ф. Дементьева, потребность профессиональной деятельности у работающей женщины оттесняется на второй план, уступая место реализуемой потребности в материнстве. Определенные качественные изменения наблюдаются с рождением ребенка и в структуре профессиональных потребностей отца. Прежде всего, это относится к потребностям профессионально-статусного характера: актуализируется потребность в повышении рабочей квалификации как фактора увеличения заработной платы. Рождение ребенка может служить также косвенной причиной изменения профессиональных планов молодого отца [11, 98с.].
В семье сложившаяся роль или вся система ролей должна удовлетворять определённым требованиям, поскольку она предназначена для выживания системы. Ось деякі з них:
1. Роль или совокупность ролей в семье должна создавать достаточно целостную систему. В случае возникновения противоречивых ролей, возникают серьёзные трудности в выполнении роли. Или, когда член семьи не справляется с двумя ролями, каждая из которых входит с другой в противоречие. Жена и мать и отец. Противоречия внутри одной роли или двух ролей приводит не только к семейным кризисам, вплоть до распада семьи.
2. Совокупность ролей, которую выполняет индивид в семье, должна обеспечивать удовлетворение его основных потребностей в семье. Это потребность в уважении, признании и симпатии. Муж – это не только обязанности, ещё и права. Выполняя обязанности, он вправе ожидать и удовлетворения потребностей. Если это нарушается, нарушение потребностей обусловливает нарушение функций, что превращает семью в дисфункциональную.
3. Роли, которые человек исполняет в семье, должны соответствовать его способностям и возможностям. Любая семейная роль предполагает, что её носитель обладает соответствующими способностями и возможностями. Если требование непосильно, то неминуемо состояние непосильного напряжения. Присваивание человеку несвойственных ролей может приводить к серьёзным как семейным, так и личным нарушениям. Семейные нарушения могут состоять в возникновении коалиции [14, 354с.].
Итак, семейные роли – устойчивые функции семейной системы, закрепленные за каждым из ее членов. Ролевая структура семьи предписывает ее членам что, как, когда и в какой последовательности они должны делать, взаимодействуя друг с другом. Кроме актуального поведения, в понятие «роль» включаются желания, цели, убеждения, чувства, социальные установки, ценности и действия, которые ожидаются или приписываются тому или иному члену семьи. Таким образом, в представлениях семейных мужчин и женщин наблюдается некоторая тенденция к совместному выполнению ролей. Однако по – прежнему доминирует общая установка на то, что семейные обязанности, включая воспитание детей, – удел женщин, мужчины в своем большинстве чувствуют себя ответственными только за одну роль – материального обеспечения.
1.3 Психологические особенности молодой семьи
Молодой считается семья, начиная с момента заключения брака и до рождения первого ребенка. Стать парой в современном, быстро меняющемся мире совсем непросто. Несмотря на то, что многие решают отложить заключение брака, по-видимому, существует некий оптимальный возраст для этого. Глик и Нортон (Glick & Norton, 1977) отмечают, что женщины, вышедшие замуж до достижения 20-летнего возраста, разводятся в 2 раза чаще, чем заключившие брак в 20-29-летнем возрасте. Если же вступить в брак после 30 лет, то шансы развестись увеличиваются в 1,5 раза по сравнению с предыдущей возрастной группой [6, 219с.]. Термин «молодая семья» понимается расширенно – он включает в себя «совсем молодые браки» - от 0 до 4 лет стажа и «молодые браки» от 5 до 9 лет. Многие исследователи выделяют в качестве начального периода развития семьи первые год – два совместной жизни. На значимость именно этого отрезка жизненного цикла семьи указывает уже тот факт, что, по разным источникам, за это время распадается от одной пятой до одной трети всех семей. Возможно, для более глубокого понимания проблем молодой семьи следует рассматривать отношения в ней до и после рождения первенца, так как с появлением ребенка семья переходит на новую стадию, независимо от сроков ее существования [27, 375с.]. О.А. Добрынина, изучавшая семьи рабочих, утверждает, что самые напряженные периоды существования семьи отмечаются у супругов из группы «совсем молодых браков» (0 – 4) и «пожилых браков» (свыше 20 лет стажа). В молодых семьях формируется модель будущих семейных отношений – осуществляются распределение власти и обязанностей, образование духовных связей между супругами, поиск такого типа отношений, который удовлетворял бы их обоих, и вырабатываются общие семейные ценности [12, 107с.]. Многие браки с самого начала приходят в расстройство из-за самой их цели. Если, например, молодые люди вступают в брак главным образом для того, чтобы спастись от свой семьи, то, как только они поженились, может оказаться, что исчезла сама причина их брака. Они, правда, спаслись, но попали в брачные отношения, не имеющие другой цели, и если этот брак должен продолжаться, для него надо найти иную основу. Иллюзия того, чем должен быть брак, часто далека от того, на что он, в самом деле, похож. Люди, создающие семью, стремятся удовлетворить комплекс потребностей – в любви, в детях, в переживании общих радостей, в понимании, общении. Однако становление семьи – это не только реализация идеальных представлений о браке, которые сложились у будущих супругов. Это реальная жизнь двух, а затем и нескольких человек, во всей ее сложности и многообразии; она включает в себя непрерывные переговоры, заключения соглашений, компромиссы и, конечно, преодоление трудностей, разрешение конфликтов, которые есть в каждой семье [5]. В наше время, когда развод так легок, можно вступать в брак с оговорками, рассматривая его как пробную связь. Но поскольку это соглашение, молодые люди обнаруживают, что реагируют друг на друга по-новому. Иногда они чувствуют себя попавшими в западню и начинают разыгрывать возмущение, ссорясь между собой по поводу авторитета; или же они полагают, что свободны быть «сами собой» и ведут себя неожиданным образом по отношению к супругам [15]. Многие молодые семьи не сохраняются дольше, чем длится “медовый период”, и с его окончанием заканчивается история жизни такой семьи. Другие семьи, преодолев первое серьезное испытание, переходят на качественно новый уровень взаимоотношений между супругами. Третьи останавливаются на некотором компромиссном варианте — сохраняют брак, но при этом остаются и неизжитые проблемы, связанные с крушением идеального образа возлюбленного. Такие семьи несут в себе зародыш несчастливой жизни и большую вероятность полного крушения брака в будущем (вне зависимости от того, состоится ли формальный развод).
Однако на жизненном пути каждую семью, в том числе и ту, в которой супруги любят друг друга, поджидают и другие испытания [13, 142с.].
Первая важнейшая задача семьи заключается в том, чтобы супруги функционировали в рамках семейной системы. Супругам следует установить новые отношения с расширенными семьями; их роли сына и дочери должны стать вторичными, уступив место ролям мужа и жены. Способность пары к близким и независимым отношениям зачастую определяется тем, насколько каждому из супругов удалось стать самостоятельной личностью в родительской семье. Тех же, кому не удалось обрести автономию в рамках родительской семьи, отличает эмоциональная холодность или же они склонны формировать парные отношения, доминирующие над их личными интересами (Meyer, 1980). Прежде чем объединиться и создать пару, каждый человек должен стать самостоятельным «Я» [20, 194с.].
На первом этапе вырабатываются стереотипы взаимодействий, формирующие структуру супружеского холона. По договоренности должны быть проведены границы, определяющие взаимоотношения нового целого с исходными семьями, друзьями, миром работы, соседями и другими значимыми контекстами. Пара должна выработать новые стереотипы соотнесения себя с другими. Она должна поддерживать важные контакты и в то же время создать холон с достаточно четкими границами, допускающими развитие интимных взаимоотношений внутри пары. В рамках супружеского холона два человека, имеющие разный стиль жизни и разные устремления, вынуждены как-то примирить их, создать собственные способы переработки информации, взаимоотношений и проявления своих чувств [23, 260с.].
Этап молодой семьи (разделение ролей, связанных с отцовством и материнством, их согласование, материальное обеспечение новых условий жизни семьи, приспособление к большим физическим и психологическим нагрузкам, к ограничению общей активности супругов за пределами семьи, к недостаточной возможности побыть в одиночестве и т.д.) [25]. Молодое супружество продолжается менее пяти лет. Возраст супругов – от 18 до 30 лет. В этот период они привыкают друг к другу, покупают мебель и предметы обихода, часто не имеют собственной квартиры и живут с родителями одного из них. Со временем появляется квартира, которая постепенно обставляется, строится собственное домашнее хозяйство. Супруги ожидают детей, с рождением которых возникают обязанности, связанные с уходом и заботой о них. В профессиональной области молодые супруги только приобретают какую-либо квалификацию, постепенно они достигают определенного положения, адаптируются к новой семейной обстановке. Жена некоторое время находится в декретном отпуске. Совместная жизнь требует немалых затрат, в том числе психологических, поэтому их материально и «морально» поддерживают родители [18, 289с.].
Очень часто в самый ранний период молодожены избегают противоречий и критики, потому что хотят сохранить доброжелательную атмосферу в семье и не ранить чувства другого. По прошествии некоторого времени эти скрытые противоречия растут, и супруги обнаруживают, что все время находятся на грани ссоры и почему-то легко и сильно раздражаются, реагируя друг на друга. Супруги, только что заключившие брак, оказываются перед множеством проблем. Им необходимо установить оптимальный для себя баланс близости/отдаленности, решить проблему семейной иерархии и сфер ответственности. Вообще, в этот период им необходимо очень многое обсудить и установить множество соглашений по самым разным вопросам (от ценностей до привычек). Могут возникнуть и сексуальные проблемы — как следствие неопытности, разницы в воспитании, уровне желаний и т.д. [30, 152с.] Данный период жизненного цикла семьи начинается с момента вступления супругов в брак (официального или неофициального) и продолжается до рождения первого ребёнка. Этот период определяется в литературе как время взаимной адаптации супругов, распределения прав и обязанностей внутри семьи, становления системы конвенциональных и межличностных ролей, период формирования индивидуальных стереотипов общения в семье, решение проблем, связанных с ведением общего хозяйства и т.п. Как правило, особенно острыми для молодых супругов являются жилищные и финансовые проблемы, которые еще более осложняются с появлением первого ребенка. Практика показывает, что от их решения во многом зависит дальнейшее благополучие молодой семьи [28, 46с.].
Итак, начало семейной жизни – особенно приятный, по общему представлению, этап развития семьи. Но на протяжении этого этапа изменяется интенсивность чувств супругов, устанавливается пространственная и психологическая дистанция между молодоженами и их генетическими семьями и т.д. Понятно, что эти задачи не всегда решаются гладко. Наиболее важный общий момент, характеризующий молодые семьи, – это положительное отношение молодых супругов друг к другу. Многие из них интересуются чувствами друг друга, понимают, что есть перспектива совершенствовать свои отношения.

ВИСНОВКИ
Люди, создающие семью, стремятся удовлетворить комплекс потребностей – в любви, в детях, в переживании общих радостей, в понимании, общении. Однако становление семьи – это не только реализация идеальных представлений о браке, которые сложились у будущих супругов. Это реальная жизнь двух, а затем и нескольких человек, во всей ее сложности и многообразии; она включает в себя непрерывные переговоры, заключения соглашений, компромиссы и, конечно, преодоление трудностей, разрешение конфликтов, которые есть в каждой семье. В связи с этой проблемой многими учеными проводились исследования влияния брака на удовлетворенность жизнью. Целая гора данных свидетельствует о том, что большинство людей, испытывающих к кому-либо привязанность, чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого лишен. Однако более важным является не сам факт брака, а качество брачных отношений. В настоящее время общество испытывает сложности в связи с изменением социальных ориентаций. Например, меняется роль матери в семье – на общении с детьми сказывается «эмансипационная маскулинизация» женского поведения, благодаря которой женщина нередко стремиться доминировать и над мужем, и над детьми. Определенные качественные изменения наблюдаются с рождением ребенка и в структуре профессиональных потребностей отца.
В связи с этим актуальность исследования факторов, влияющих на качество брака, для всесторонней диагностики и коррекции семейных отношений при оказании психологической помощи семье резко возрастает. Анализ литературы показывает, что можно выделить общие черты, свойственные семьям в изменяющемся обществе: падение рождаемости, усложнение межличностных отношений, рост разводов. Вместе с тем в большинстве работ, посвященных семье, она рассматривается как относительно закрытая система, имеющая слабую связь с окружающими институтами, организациями и даже группами. Как отечественные, так и зарубежные исследователи указывают, что правила ролевого поведения и ролевого отношения в семье устанавливаются в процессе жизнедеятельности семьи, в тесной взаимосвязи с межличностными отношениями и общением членов семьи.

РОЗДІЛ 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕЛОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ И СОГЛАСОВАННОСТИ РОЛЕВЫХ ОЖИДАНИЙ И ПРИТЯЗАНИЙ В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
2.1 Опис методик дослідження
Проблемы семьи всегда были в центре внимания социальных психологов. В последние годы как отмечают многие советские социологи и демографы, в развитии института семьи в нашей стране наблюдается ряд негативных явлений – растет число одиноких, увеличивается число разводов. Всё это требует более глубокого понимания процессов, происходящих в современной семье, с целью использования этих знаний как для оптимизации межличностных отношений семьи при оказании консультативной помощи, так и при подготовке молодёжи к браку. Поэтому изучение сегодня этой проблемы становится особенно актуальной и для практики влияния семейных ролей на удовлетворённость браком. Для социально – психологического анализа ролей в современной семье первостепенное значение имеет вывод отечественных и зарубежных исследователей о неопределенности норм, регулирующих в настоящее время брачно-семейные, в том числе ролевые, отношения. Такая ситуация ставит перед семьями ряд социально – психологических проблем. Каждому партнеру в семье приходится «выбирать» какой – либо образец ролевого взаимодействия из множества существующих. Роли в семье – традиционная тема для семейного консультирования, но часто консультация ограничивается выбором новой роли, более подходящей к данной ситуации в семье. Основные выводы отечественных психологов основываются на результатах исследования становления ролевой структуры семьи. В качестве интегральной характеристики ролевых отношений в семье была выбрана поло – ролевая дифференциация. Под ней понимается разделение обязанностей и функций между супругами в связи с их полом. Для исследования взаимосвязи удовлетворенности браком и согласованности ролевых ожиданий и притязаний в молодой семье, использовались следующие методики: тест – опросник удовлетворенности браком (В.В.Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) и опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А.Н. Волкова). Назначение тест опросника удовлетворенности браком – экспресс – диагностика степени удовлетворенности – неудовлетворенности браком у каждого из супругов, а также совпадения или рассогласования полученных оценок. Авторами данной методики являются В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко (1984). В основе опросника лежит представление об удовлетворенности браком как о достаточно стойком эмоциональном явлении, заключающем в себя, прежде всего, чувство, обобщенную эмоцию, генерализованное переживание, нежели рациональную оценку успешности брака по тем или иным параметрам. Эти чувства могут проявляться как непосредственно в эмоциях, возникающих в различных ситуациях, так и в разнообразных мнениях, оценках, сравнениях. Предлагаемый опросник может быть использован везде, где необходима экспресс – диагностика удовлетворенности браком: при проведении научного исследования в области психологии семьи, при психопрофилактических обследованиях, при работе с разводящимися в загсах и судах, а также в сфере семейного консультирования и психотерапии. Опросник удовлетворенности браком можно с успехом применять для диагностики кризисного состояния супружеской подсистемы на любом этапе жизненного цикла семьи. Данная методика не только констатирует картину существующих супружеских отношений, но и дает возможность понимания субъективного мира, исследуемого во всей его сложности.
Описание методики:
Текст методики состоит из 24 утверждений (первоначальный вариант содержал 29 утверждений), которые могут быть сведены к шести следующим типам:
1. Сравнение своего брака с другими браками.
2. Предположение об оценке собственного брака со стороны.
3. Констатация тех или иных чувств в адрес супруга в настоящем или прошлом.
4. Собственная оценка супруга по ряду параметров.
5. Установка на изменение характера супруга.
6. Мнение, позитивное или негативное, относительно брака вообще.
Каждому утверждению соответствуют три варианта ответа: а – верно; б – трудно сказать; в – неверно (или их семантические аналоги). Утверждения содержат как положительные, так и отрицательные характеристики брака и сформулированы как в позитивной, так и в негативной форме.
Заполнение опросника занимает не более 10 минут. Вопросы не касаются излишне интимных фактов и подробностей.
Обработка и интерпретация результатов:
Если выбранный испытуемым вариант ответа (а или в) совпадает с приведенным в ключе, то начисляется 2 балла; если ответ промежуточный (б) – 1 балл; не совпадающий с «ключом» – 0 баллов. Далі підраховується сумарний бал по всіх відповідей. Возможный диапазон тестового балла – от 0 до 48 баллов. Високий бал говорить про задоволеність шлюбом.
Вся ось суммарных баллов теста разбивается на 7 категорий, образуя следующую шкалу оценок взаимоотношений:
0 – 16 баллов – абсолютно неблагополучные отношения,
17 – 22 баллов – неблагополучные отношения,
23 – 26 баллов – скорее неблагополучные отношения,
27 – 28 баллов – переходные отношения,
29 – 32 баллов – скорее благополучные отношения,
33 – 38 баллов – благополучные отношения,
39 – 48 баллов – абсолютно благополучные отношения.
Источник: Тест – опросник удовлетворенности браком, ОУБ// Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2т. - М., 2001. – Т.2. С. 173 – 179
Цель опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке»:
1. Уточнение представлений супругов о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, личной общности мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнера. Эти показатели, отражая основные функции семьи, составляют шкалу семейных ценностей (ШСЦ).
2. Уточнение представлений супругов о желаемом распределении ролей между мужем и женой при реализации семейных функций, объединенных шкалой ролевых ожиданий и притязаний (ШРОП). Таким образом, результаты данной методики позволяют выявить иерархии семейных ценностей супругов, а так же сделать вывод о социально-психологической совместимости супругов в семье.
Опис методики
Методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі» містить по 36 тверджень у кожному варіанті (чоловічому і жіночому) і складається з 7-ми шкал. Супругам предлагается самостоятельно ознакомиться с набором утверждений, соответствующих их полу, и выразить свое отношение к каждому утверждению, используя следующие варианты ответов: «Полностью согласен», «В общем, это верно», «Это не совсем так», «Это неверно».
Обработка полученных результатов
После выполнения задания ответы супругов заносятся в таблицу № 1 «Консультационное исследование семейных ценностей» (Приложение 3).
Текст методики делится на 7 шкал семейных ценностей. Баллы по каждой шкале семейных ценностей суммируются отдельно. По первым двум шкалам эти результаты будут итоговыми и переносятся в последний столбец таблицы. Итоговые баллы остальных пяти шкал вычисляются как полусумма баллов по подшакалам «ожидания» и «притязания». Ролевые ожидания — это установка мужа и жены на активное выполнение партнером семейных обязанностей, а ролевые притязания — личная готовность каждого из партнеров выполнять семейные роли. Ответы оцениваются следующим образом:
ответ «Полностью согласен» оценивается в 3 балла.
ответ «В общем, это верно» — 2 балла.
ответ «Это не совсем так» — 1 балл.
ответ «Это неверно» — 0 баллов.
Таким образом, минимальный суммарный балл по шкале составляет 0 баллов, максимальный итоговый балл по шкале — 9 баллов.
Низкие оценки по шкале — 0 - 3 балла;
Средние оценки по шкале — 4 - 6 балла;
Высокие оценки по шкале — 7 - 9 баллов.
Обработка и анализ результатов предполагает три этапа:
1. Анализ индивидуальных показателей шкалы семейных ценностей. ролевых ожиданий и притязаний мужа (жены). Проводится на основании подсчета баллов в таблице «Консультационное исследование семейных ценностей». В результате подсчета мы имеем данные:
— характеризующие представление мужа (жены) об иерархии семейных ценностей. Чем больше величина балла по шкале семейных ценностей, тем значимее для супруга (и) данная среда жизнедеятельности семьи.
— данные, отражающие ориентацию жены (мужа) на активное ролевое поведение брачного партнера (ролевые ожидания) и на собственную активную роль в семье по реализации семейных функций (ролевые притязания).
2. Сравнительный анализ представлений о семейных ценностях и ролевых установок мужа и жены. Для этого результаты мужа и жены заносятся в таблицу № 2, с помощью которой определяется степень согласованности семейных ценностей супругов (Приложение 4). Согласованность семейных ценностей характеризуется разностью баллов, которые показывают шкалы семейных ценностей мужа и шкалы семейных ценностей жены. Чем меньше разность, тем больше согласованность представлений супругов о наиболее значимых сферах жизнедеятельности семьи. Разность до 3 баллов не будет вызывать проблемных взаимоотношений, а более 3 баллов свидетельствует о достаточно высокой степени конфликтности супругов.
3. Определение степени ролевой адекватности супружеской пары в пяти сферах межличностного взаимодействия в семье (3 – 7 ШСЦ).
Для этого необходимо составить таблицу № 3, в которой ролевая адекватность мужа будет равна разности баллов оценок ролевых притязаний жены и ролевых ожиданий мужа; соответственно, ролевая адекватность жены будет равна разности баллов, характеризующих ролевые притязания мужа и ролевые ожидания жены (Приложение 5). Чем меньше разность, тем больше ролевая адекватность супруга (и), и, следовательно, ориентации жены (мужа) на личное выполнение определенной функции соответствуют установкам мужа (жены) на активную роль брачного партнера в семье. Анализируя степень согласованности семейных ценностей мужа и жены, необходимо акцентировать внимание на тех семейных ценностях, которые характеризуются наименьшим совпадением, так как их рассогласование является одной из причин ролевого несоответствия в супружеской паре. Рассогласование ожиданий и притязаний брачных партнеров является конфликтогенным фактором, дестабилизирующим межличностные отношения в семье.
2.2 Описание результатов исследования
Исследование проводилось с марта по апрель 2009 года в городе Минске. В нем принимали участие молодые пары в возрасте от 18 до 31 года. Стаж супружеской жизни не превышал 5 лет. Всего в исследовании принимали участие 36 респондентов (18 женщин и 18 мужчин).
По итогам тест–опросника «Удовлетворенность браком» были сделаны следующие результаты:
1) Не выявлены респонденты, набравшие от 0 до 16 баллов (абсолютно неблагополучные отношения).
2) 5,6% женщин из опрошенных жен и 5,6% мужчин из опрошенных мужей набрали от 17 до 22 баллов (неблагополучные отношения).
3) 5,6% женщин из опрошенных жен и 5,6% мужчин из опрошенных мужей набрали от 23 до 26 баллов (скорее неблагополучные отношения).
4) Не выявлены респонденты, набравшие от 27 до 28 баллов (переходный тип взаимоотношений).
5) 5,6% женщин и 16,7% мужчин посчитали свои отношения скорее благополучные, тем самым набрав от 29 до 32 баллов.
6) Посчитали свой брак благополучным 44,4% женщин и 33,3% мужчин, набрав от 33 до 38 баллов.
7) 38,9% женщин и 38,9% мужчин набрали от 39 до 48 баллов, выразив этим свои абсолютно благополучные отношения с супругом.
Примечание: из всех 18-ти опрошенных пар (100%) наличие ребенка выявлено только у 3-х пар (16,7%).
Основные различия в баллах, набранных супругами, представлены в таблице №4.
Таблица № 4. Уровень удовлетворенности испытуемыми браком
№ супружеской пары
Удовлетворенность браком (в баллах)
Среднее арифметическое (в баллах)
Чоловік
Дружина
213
41
33
37
100
25
17
21
508
34
37
35,5
905
30
31
30,5
403
34
36
35
017
32
41
36,5
416
22
24
23
815
43
33
38
706
41
38
39,5
140
44
41
42,5
115
36
42
39
029
35
40
37,5
011
33
40
36,5
121
29
37
33
073
37
35
36
195
44
42
43
151
43
42
42,5
309
41
36
38,5
В дополнение был проведен опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке». После выполнения диагностики были обработаны 5 шкал семейных ценностей (хозяйственно – бытовая, родительско – воспитательская, социальная активность, эмоционально – психотерапевтическая, внешняя привлекательность) и было выявлено, насколько супруги адекватны в ожидании и притязании своих ролей. Результаты изложены в таблице № 5 «Ролевая адекватность супружеской пары».
Таблица № 5. Ролевая адекватность супружеской пары
№ супружеской пары
РАМ
Раж
Хозяйственно – бытовая
Родительско – воспитательская
Соціальна активність
Эмоционально – терапевтическая
Внешняя привлекательност
Хозяйственно – бытовая
Родительско – воспитательская
Соціальна активність
Эмоционально – терапевтическая
Внешняя привлекательност
213
1
1
2
1
1
2
3
1
1
3
100
2
0
1
2
4
0
0
1
4
5
508
5
2
4
3
2
4
4
0
0
1
905
0
2
4
1
0
7
1
4
4
5
403
2
4
1
3
4
5
2
1
0
1
017
3
1
4
2
1
4
1
1
0
2
416
3
1
5
1
1
5
0
1
4
2
815
1
1
3
1
1
2
3
4
0
1
706
2
0
0
1
1
2
1
1
3
1
140
2
3
3
1
1
1
2
0
3
1
115
0
1
5
0
3
1
0
0
1
1
029
4
3
2
1
1
2
1
2
2
2
011
4
3
3
1
1
0
1
4
1
1
121
1
0
4
1
0
1
0
0
3
0
073
3
4
0
0
2
3
0
3
0
1
195
3
0
2
1
1
1
1
0
4
4
151
1
1
4
0
0
0
1
0
5
3
309
2
2
5
2
2
2
1
1
2
7
Для выявления корреляции при математической обработке данных исследования использовался критерий Пирсона в программе SPSS Statistics 17.0. Результаты исследования изложены в таблице № 6 (Приложение 8).
В итоге исследования гипотеза не подтвердилась, однако были выявлены две слабые корреляционные связи, так как p < 0,05. В первой была выявлена слабая прямая корреляция, где с увеличением показателя одной переменной увеличивается показатель другой переменной. Связь выявлена между хозяйственно – бытовой согласованностью и интимно – сексуальной согласованностью. Причем уровень значимости ровнялся 0,044, что меньше 0,05 – слабая связь, и значение корреляции равнялось 0,479. Во второй была выявлена обратная слабая корреляция, где с увеличением показателя одной переменной уменьшается показатель другой и, наоборот, с уменьшением показателя одной переменной увеличивается показатель другой. Связь выявлена между эмоционально – психотерапевтической согласованностью и интимно – сексуальной. Уровень значимости в этом случае ровнялся 0,038, что меньше 0,05 – слабая связь, а значение корреляции равнялось – 0,491.

ВИСНОВОК
Проблемы семьи всегда были в центре внимания социальных психологов. В последние годы, как отмечают многие советские социологи и демографы, в развитии института семьи в нашей стране наблюдается ряд негативных явлений: растёт число одиноких, увеличивается число разводов и так далее. Всё это требует более глубокого понимания процессов, происходящих в современной семье, с целью использования этих знаний как для оптимизации межличностных отношений семьи при оказании консультативной помощи, так и при подготовке молодёжи к браку. Проведенный анализ литературных источников показывает, что еще недостаточно разработаны вопросы, имеющие непосредственное отношение к качеству брака, как, впрочем, недостаточно разработано и само понятие качества брака. Проводимые в этом направлении исследования в основном касались изучения отдельных сторон качества брака: стабильности и устойчивости брака, совместимости супругов, роли семьи в обществе и так далее. Что касается данного исследования, то гипотеза на данной выборке не подтвердилась, так как отсутствует уровень значимости между удовлетворенностью браком молодых супругов и согласованностью семейных ролей. Во – первых, это объясняется недостаточным количеством испытуемых в выборке. Также особую роль играют стереотипы поведения и деятельности, передаваемые из поколения в поколение. Несмотря на то, что гипотеза не подтвердилась, в результате исследования были выявлены две слабые корреляционные связи. Первая связь выявлена между хозяйственно – бытовой и интимно – сексуальной согласованностью. Связь прямая, что говорит о том, что с увеличением признака одной переменной увеличивается признак другой. Другими словами можно сказать, что когда у супругов увеличивается хозяйственно – бытовая согласованность, увеличивается и интимно – сексуальная, или наоборот, когда увеличивается интимно – сексуальная, то будет увеличиваться и хозяйственно – бытовая. Вторая связь обнаружена между эмоционально – психотерапевтической согласованностью и интимно – сексуальной. В отличие от первой, эта связь обратная, то есть с увеличением признака одной переменной уменьшается признак другой и, наоборот, с уменьшением признака одной переменной увеличивается признак другой. Другими словами можно сказать, что когда у супругов увеличивается эмоционально – психотерапевтическая согласованность, то тогда уменьшается интимно – сексуальная и соответственно наоборот. Также по результатам исследования можно отметить, что большинство семейных пар считают свой брак благополучным или абсолютно благополучным и не хотят в нем ничего менять. Психологи вважають сімейну психологію і дослідження в цій області найбільш складними, але, треба відмітити, що це і найбільш цікава область психології, найбільш життєва область.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ
1. Альошина Ю.Є. Удовлетворенность браком и межличностное восприятие в супружеских парах с различным стажем семейной жизни / Ю.Е. Алешина – М., 1985 – 250 стр.
2. Альошина Ю.Є. Індивідуальне та сімейне психологічне консультування / Ю.Є. Алешина – М., 1994 – 175 стр.
3. Андрєєва Т.В. Семейная психология / Т.В. Андреева – СПб.: Речь, 2004 – 244 стр.
4. Аргайл М. Психология счастья / М.Аргайл – М.: 1990, 205 стр.
5. Артамонова Е.И. Психологія сімейних відносин з основами сімейного консультування / Є.І. Артамонова – М.: Издательский центр «Академия», 2002
6. Браун Д. Теория и практика семейной психотерапии / Д. Браун – СПб.: Серия «Золотой фонд психотерапии», 2001 – 352стр.
7. Варга А.Я. Системна сімейна психотерапія. Краткий лекционный курс / А.Я. Варга – СПб., 2001
8. Голод С.І. Будущая семья: какова она? / С.І. Голод – М.: Изд-во «Знание»,1990
9. Гребенников И.Ф. Основы семейной жизни / И.Ф. Гребенников – М.: Просвещение, 1991
10. Гурко Т.А. Становление молодой семьи в крупном городе: условия и факторы стабильности / Т.А. Гурко – М., 1983 – 20стр.
11. Дементьєва І.Ф. Первые годы брака / И.Ф. Дементьева – М., 1991 – 201стр.
12. Добриніна О.А. Проблема формирования благоприятного социально – психологического климата семьи / О.А. Добрынина – М., 1993 – 228 стр.
13. Ильин В.А. Археология детства: психологические механизмы семейной жизни / В.А. Ильин – М.: Независимая фирма «Класс», 2002 – 208 стр.
14. Ковальов С.В. Психология современной семьи / С.В. Ковалев – М., 1988 – 465стр.
15. Коннер Р. Введение в семейную психотерапию / Р. Коннер – Новосибирск, 1999
16. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг – СПб.: Питер, 2002
17. Краткий словарь по социологии / Под ред. Д.М. Гвішіані, Н.І. Лапина – М., 1989
18. Кроник А.А., В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я: Психология значимых отношений / А.А. Кроник – М., 1989 – 356 стр.
19. Круглов Б.С. Правовое сознание как элемент психологической подготовки молодежи к семейной жизни / Б.С. Круглов – М.: Вопросы психологии, 1986 – 158стр.
20. Кузьмін О.С. Основи соціальної психології. / Е.С. Кузьмин – М., 1963 – 240 стр.
21. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс – СПб.: 1990, 542 стр.
22. Мацковская М.С. Социология семьи / М.С. Мацковский – М.: Наука, 1989
23. Минухин С. Техники семейной терапии / С. Минухин, Ч. Фишман – М.: Независимая фирма «Класс», 1988 – 304 стр.
24. Навайтис Г. Тайны семейного (не) счастья / Г. Навайтис – М., 1998 –1999
25. Сизанов А.Н. Подготовка подростков к семейной жизни / А.Н. Сизанов – Минск, 1989
26. Сисенко В.А. Молодежь вступает в брак / В.А. Сысенко – М.: 1986
27. Сисенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы и условия / В.А. Сысенко – М., 1981 – 210 стр.
28. Филиппова Ю.В. Психологічні основи роботи з сім'єю. Учебное пособие / Ю.В. Филиппова – Ярославль: Институт «Открытое Общество», 2003 – 103 стр.
29. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев – М.: Мысль, 1979
30. Черников А.В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики – изд. 3-є, випр. І доп. / О.В. Черников – М.: Независимая фирма «Класс», 2001 – 208 стр.
31. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие. 2-е вид. / Л.Б. Шнейдер – М.: Академический Проект, 2006 – 768стр.
32. Ейдеміллер Е.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис – СПб., 1999 – 652 стр.
33. Юркевич Н. Г. Советская семья. Функции и условия стабильности. / Н. Г. Юркевич – Минск. Изд-во Белорусского государственного университета им. Ленина.,1970 – 207 стр.

ДОДАТОК
Додаток 1
Тест – опросник «Удовлетворенность браком»
Инструкция: « Внимательно читайте каждое утверждение и выбирайте один из трех предлагаемых вариантов ответов. Старайтесь избегать промежуточных ответов типа «трудно сказать», «затрудняюсь ответить» и т.д. Выполняйте работу по возможности быстро».
Текст опитувальника
1) Когда люди живут так близко, как это происходит в семейной жизни, они неизбежно теряют взаимопонимание и остроту восприятия другого человека:
а) верно; б) не уверен; в) неверно.
2) Ваши супружеские отношения приносят Вам:
а) скорее беспокойство и страдание;
б) затрудняюсь ответить;
в) скорее радость и удовлетворение.
3) Родственники и друзья оценивают Ваш брак:
а) как удавшийся; б) нечто среднее; в) как неудавшийся.
4) Если бы Вы могли, то:
а) Вы бы многое изменили в характере Вашего супруга (Вашей супруги);
б) трудно сказать;
в) Вы бы не стали ничего менять.
5) Одна из проблем современного брака в том, что все “приедается”, в том числе и сексуальные отношения:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
6) Когда Вы сравниваете Вашу семейную жизнь с семейной жизнью Ваших друзей и знакомых, Вам кажется:
а) что Вы несчастнее других;
б) трудно сказать;
в) что Вы счастливее других.
7) Жизнь без семьи, без близкого человека – слишком дорогая цена за
полную самостоятельность:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
8) Вы считаете, что без Вас жизнь Вашего супруга (Вашей супруги) была бы неполноценной:
а) да, считаю; б) трудно сказать; в) нет, не считаю.
9) Большинство людей в какой-то мере обманываются в своих ожиданиях относительно брака:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
10) Только множество различных обстоятельств мешает подумать Вам о разводе:
а) верно; б) не могу сказать; в) неверно.
11) Если бы вернулось время, когда Вы вступали в брак, то моим мужем (женой) мог бы стать:
а) кто угодно, только не теперешний супруг (супруга);
б) трудно сказать;
в) возможно, что именно теперешний супруг (супруга).
12) Вы гордитесь, что такой человек, как Ваш супруг (супруга), рядом с Вами:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
13) К сожалению, недостатки Вашего супруга (супруги) часто перевешивают его достоинства:
а) верно; б) затрудняюсь сказать; в) неверно.
14) Основные помехи для счастливой супружеской жизни кроются:
а) скорее всего в характере Вашего супруга (супруги);
б) трудно сказать;
в) скорее, в Вас самих.
15) Чувства, с которыми Вы вступали в брак:
а) усилились; б) трудно сказать; в) ослабли.
16) Брак притупляет творческие возможности человека:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
17) Можно сказать, что Ваш супруг (супруга) обладает такими достоинствами, которые компенсируют его недостатки:
а) согласен; б) трудно сказать; в) нет, не согласен.
18) К сожалению, в Вашем браке не все обстоит благополучно с эмоциональной поддержкой друг друга:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
19) Вам кажется, что Ваш супруг (супруга) часто делает глупости, говорит невпопад, неуместно шутит:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
20) Жизнь в семье, как Вам кажется, не зависит от Вашей воли:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
21) Ваши семейные отношения не внесли в жизнь того порядка и организованности, которых Вы ожидали:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
22) Не правы те, кто считает, что именно в семье человек меньше всего может рассчитывать на уважение:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
23) Как правило, общество Вашего супруга(и) доставляет Вам удовольствие:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
24) По правде сказать, в Вашей супружеской жизни нет и не было ни одного светлого момента:
а) верно; б) трудно сказать; в) неверно.
Примечание: в варианте опросника для супругов, подавших заявление о разводе, утверждения № 3, 10, 12, 18, 23 формулируются в прошедшем времени.

Додаток 2
Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке»
Инструкция: «Перед Вами ряд утверждений, которые касаются брака, семьи, отношений между мужем и женой. Уважно прочитайте затвердження тексту і оцініть ступінь своєї згоди або незгоди з ними. Вам предлагается 4 варианта ответа, выражающие ту или иную степень согласия или несогласия с утверждением, а именно: «Полностью согласен», «В общем, это верно», «Это не совсем так», «Это неверно». Підбираючи варіант відповіді до кожного з тверджень, постарайтеся як можна точніше передати Вашу особисту думку, а не те, що прийнято серед Ваших близьких і друзів. Свои ответы регистрируйте в специальном бланке».
Текст опитувальника
(женский вариант)
1.   Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных потребностей.
2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов.
3. Сексуальные отношения — главное в отношениях мужа и жены.
4. Главное в браке — чтобы у мужа и жены было много общих интересов.
5. Муж — это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения.
6. Муж — это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих делах.
7. Самая главная забота мужа — обеспечить материальный достаток и бытовой комфорт семьи.
8. Муж должен заниматься домашним хозяйством наравне с женой.
9. Муж должен уметь обслужить себя, а не ждать, что жена возьмет на себя все заботы о нем.
10. Муж должен заниматься детьми не меньше, чем жена.
11. Я хотела бы, чтобы мой муж любил детей.
12. О мужчине я сужу по тому, хороший или плохой он отец своим детям.
13. Мне нравятся энергичные, деловые мужчины.
14. Я очень ценю мужчин, серьезно увлеченным своим делом.
15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества моего мужа.
16. Муж должен уметь создавать в семье теплую, доверительную атмосферу.
17. Для меня главное — чтобы мой муж хорошо понимал меня и принимал такой, какая я есть.
18. Муж — это, прежде всего, друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, настроению, состоянию.
19. Мне нравится, когда мой муж красиво и модно одет.
20. Мне нравятся видные, рослые мужчины.
21. Мужчина должен выглядеть так, чтобы на него было приятно смотреть.
22. Самая главная забота женщины, чтобы все в семье были обихожены.
23. Я всегда знаю, что нужно купить для моей семьи.
24. Я собираю полезные советы хозяйке: как готовить вкусные блюда, консервировать овощи, фрукты.
25. Главную роль в воспитании ребенка всегда играет мать.
26. Я не боюсь трудностей, связанных с рождением и воспитанием ребенка.
27. Я люблю детей и с удовольствием занимаюсь с ними.
28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни.
29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела.
30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу.
31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой.
32. Окружающие часто доверяют мне свои беды.
33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом людей.
34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу.
35. Я люблю красивую одежду, ношу украшения, пользуюсь косметикой.
36. Я придаю большое значение своему внешнему виду.
Текст опитувальника
(мужской вариант)
1. Настроение и самочувствие человека зависит от удовлетворения его сексуальных потребностей.
2. Счастье в браке зависит от сексуальной гармонии супругов.
3. Сексуальные отношения — главное в отношениях мужа и жены.
4. Главное в браке — чтобы у мужа и жены было много общих интересов.
5. Жена — это друг, который разделяет мои интересы, мнения, увлечения.
6. Жена — это, прежде всего друг, с которым можно поговорить о своих делах.
7. Самая главная забота жены – чтобы в семье были накормлены и ухожены.
8. Женщина многое теряет в моих глазах, если она плохая хозяйка.
9. Женщина может гордиться собой, если она хорошая хозяйка своего дома.
10. Я хотел бы, чтобы моя жена любила детей и была им хорошей матерью.
11. Женщина, которая тяготится материнством, неполноценная женщина.
12. Для меня главное в женщине, чтобы она была хорошей матерью моим детям.
13. Мне нравятся деловые и энергичные женщины.
14. Я очень ценю женщин, всерьез увлеченных своим делом.
15. Для меня очень важно, как оценивают на работе деловые и профессиональные качества моей жены.
16. Жена должна, прежде всего, создавать и поддерживать теплую, доверительную атмосферу.
17. Для меня главное — чтобы моя жена хорошо понимала меня и принимала таким, каков я есть.
18. Жена — это прежде всего друг, который внимателен и заботлив к моим переживаниям, настроению, состоянию.
19. Мне нравится, когда моя жена красиво и модно одета.
20. Я очень ценю женщин, умеющих красиво одеваться.
21. Женщина должна выглядеть так, чтобы на нее обращали внимание.
22. Я всегда знаю, что надо купить для нашего дома.
23. Я люблю заниматься домашними делами.
24. Я могу сделать ремонт и отделку квартиры, починку бытовой техники.
25. Дети любят играть со мной, охотно общаются, идут на руки.
26. Я очень люблю детей и умею с ними заниматься.
27. Я принимал бы активное участие в воспитании своего ребенка, даже если бы мы с женой решили расстаться.
28. Я стремлюсь добиться своего места в жизни.
29. Я хочу стать хорошим специалистом своего дела.
30. Я горжусь, когда мне поручают трудную и ответственную работу.
31. Близкие и друзья часто обращаются ко мне за советом, помощью и поддержкой.
32. Окружающие часто доверяют мне свои беды.
33. Я всегда искренне и с чувством сострадания утешаю и опекаю нуждающихся в этом людей.
34. Мое настроение во многом зависит от того, как я выгляжу.
35. Я стараюсь носить ту одежду, которая мне идет.
36. Я придирчиво отношусь к покрою костюма, фасону рубашки, цвету галстука.
Бланк для регистрации ответов
Дата_________________________________________________________
Ф.И.О._______________________________________________________
Пол__________________Возраст_________________________________
Образование__________________________________________________
Стаж супружеской жизни_______________________________________
Количество и возраст детей_____________________________________

Повністю згоден
В общем, это верно
Это не совсем так
Це невірно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Додаток 3
Таблиця № 1. Консультационное исследование семейных ценностей
Шкала сімейних цінностей
№ утверждения
Бал
№ утверждения
Бал
Загальний показник (у балах)
Інтимно-сексуальна
1
2
3
=
Личностная идентификация с супругом
4
5
6
=
Господарсько-побутова
ожидания
притязания
7
22
8
23
9
24
=
=
Родительско-
воспитательная
10
25
11
26
12
27
=
=
Соціальна активність
13
28
14
29
15
30
=
=
Эмоционально-
психотерапевтическая
16
31
17
32
18
33
=
=
Зовнішня
привлекательность
19
34
20
35
21
36
=
=

Додаток 4
Таблица № 2. Согласованность семейных ценностей супругов
Сімейні цінності
Інтимно-сексуальна
Особистісна ідентифікація
Господарсько-побутова
Батьківсько-виховної
Соціальна активність
Емоційно-психотерапевтична
Зовнішня привабливість
ШСЦм
ШСЦж
ССЦ
Примечание: ШСЦм и ШСЦж - показатели по шкалам семейных ценностей мужа и жены соответственно, ССЦ — согласованность семейных ценностей супругов.

Додаток 5
Таблица № 3. Ролевая адекватность супружеской пары
семейные ценности
Ролевые установки
Рам
Ролевые установки
Раж
ПЖ
Ом
Пж-Ом
Пм
Ож
Пм-Ож
Господарсько-побутова
Батьківсько-виховної
Соціальна активність
Емоційно-психотерапевтична
Зовнішня привабливість
∑РАм
∑РАж
Примечание: РАм — ролевая адекватность мужа, РАж — ролевая адекватность жены; Пм и Пж — оценки ролевых притязаний мужа и жены соответственно; Ом и Ож — оценки ролевых ожиданий мужа и жены соответственно.
Удовлетворенность браком
Интимно - сексуальная согласованность
Личная идентификация с супругом
Хозяйственно - бытовая согласованность
Родительско - воспитательская согласованность
Социальная активность супругов
Эмоционально - терапевтическая согласованность
Внешняя привлекательность супругов
Удовлетворенность браком
Кореляція Пірсона
1
-,006
,451
-,053
,086
,207
,069
,106
Знч. (2-сторін)
,980
,060
,836
,735
,410
,786
,675
N
18
18
18
18
18
18
18
18
Интимно - сексуальная согласованность
Кореляція Пірсона
-,006
1
-,317
,479 *
,068
-,023
-,491 *
,163
Знч. (2-сторін)
,980
,201
,044
, 789
,927
, 038
,519
N
18
18
18
18
18
18
18
18
Личная идентификация с супругом
Кореляція Пірсона
,451
-,317
1
, 034
,082
-,006
,361
,051
Знч. (2-сторін)
,060
,201
,894
,745
,980
,141
,839
N
18
18
18
18
18
18
18
18
Хозяйственно - бытовая согласованность
Кореляція Пірсона
-,053
,479 *
, 034
1
,226
-,410
,049
-,227
Знч. (2-сторін)
,836
,044
,894
,368
,091
,848
,366
N
18
18
18
18
18
18
18
18
Родительско - воспитательская согласованность
Кореляція Пірсона
,086
,068
,082
,226
1
-,043
-,192
,162
Знч. (2-сторін)
,735
, 789
,745
,368
,864
,445
,522
N
18
18
18
18
18
18
18
18
Социальная активность супругов
Кореляція Пірсона
,207
-,023
-,006
-,410
-,043
1
-,264
,077
Знч. (2-сторін)
,410
,927
,980
,091
,864
,289
,762
N
18
18
18
18
18
18
18
18
Эмоционально - терапевтическая согласованность
Кореляція Пірсона
,069
-,491 *
,361
,049
-,192
-,264
1
-,110
Знч. (2-сторін)
,786
, 038
,141
,848
,445
,289
,664
N
18
18
18
18
18
18
18
18
Внешняя привлекательность супругов
Кореляція Пірсона
,106
,163
,051
-,227
,162
,077
-,110
1
Знч. (2-сторін)
,675
,519
,839
,366
,522
,762
,664
N
18
18
18
18
18
18
18
18
*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
407.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості компонентів подружньої сумісності та задоволеності шлюбом
Конфлікти в молодих сім`ях
Соціологічне дослідження проблема ставлення молодих людей до ар
Соціологічне дослідження - проблема ставлення молодих людей до армії
Дослідження реалізації районної цільової програми Забезпечення житлом молодих сімей в Азовському
Молода сім`я особливості молодої сім`ї дослідження ставлення до материнства в осіб від 16 до 26 років
Соціологія сім`ї як наука Концептуальні підходи до дослідження сім`ї
Педагогічна технологія взаємодії сім ї і школи першого ступеня у вихованні учнів
Обгрунтування теми дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних науки
© Усі права захищені
написати до нас