Дослідження систем управління

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
ГОУ ВПО «Санкт-Петербурзький державний УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ»
ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Контрольна робота
за курсом: «Дослідження систем управління»
(Питання № 16, 32, 48)
Роботу виконала
студентка 2 курсу
заочного відділення
гр. З.08.3.мо
Королькова Наталія Володимирівна
Перевірив викладач:
Беліменко
Юрій Іванович
Великий Новгород
2009 р

З одержание
Питання 32. Класифікація напрямків досліджень систем управління.
Питання 16. «Дерево цілей» як процедура системного аналізу.
Питання 48. Загальна процедура прогнозування - основні етапи
Список літератури

Питання 32. Класифікація напрямків досліджень систем управління
Метод дослідження - це засіб пізнання, спосіб проведення дослідження для досягнення певного результату. Коли у організації виникають проблеми, вона проводить дослідження ситуації, яка потягнула за собою дану проблему. Для проведення необхідного дослідження, фахівці, що відповідають за вирішення даної проблеми, вибирають в залежності від свого досвіду, знань, наявною інформацією, природи проблеми метод дослідження. Правильно обраний спосіб буде визначати отримання достовірного результату.
Всі існуючі методи дослідження можуть бути об'єднані в дві великі групи:
- Методи, засновані на використанні знань і інтуїції фахівців;
- Приватні методи дослідження.
Методи, засновані на використанні знань і інтуїції фахівців - це методи, які спираються на виявлені і узагальнені думки експертів. Серед них: метод "мозкової атаки», метод експертних оцінок, метод типу "Делфі", метод типу «сценаріїв», SWOT-аналіз, метод типу «дерева цілей».
Приватні методи дослідження - методи, в основі яких лежать логіко-методичні прийоми аналізу емпіричних даних при висуванні наукових гіпотез. Це експеримент, спостереження, опитування, аналіз документів.
Ігнатьєва О.В. і Максимцов М.М. виділяють 3 групи методів:
Перша група - методи, засновані на виявленні та узагальненні думок досвідчених фахівців-експертів, використанні їх досвіду і нетрадиційних підходів до аналізу діяльності організації, - включає: метод «Мозковий атаки», метод типу «сценаріїв», метод експертних оцінок (включаючи SWOT-аналіз ), метод типу "Делфі", методи типу «дерева цілей», «ділової гри», морфологічні методи та низка інших методів.
Друга група - методи формалізованого представлення систем управління, засновані на використанні математичних, економіко-математичних методів і моделей дослідження систем управління. Серед них можна виділити такі класи:
- Аналітичні (включають методи класичної математики - інтегральне числення, диференціальне числення, методи пошуку екстремумів функцій, варіаційне числення та інші, методи математичного програмування, теорії ігор);
-Статистичні (включають теоретичні розділи математики - математичну статистику, теорію ймовірностей - і напрями прикладної математики, що використовують стохастичні уявлення - теорію масового обслуговування, методи статистичних випробувань, методи висування і перевірки статистичних гіпотез і інші методи статистичного імітаційного моделювання);
-Логічні, лінгвістичні, семіотичні уявлення (розділи дискретної математики, складові теоретичну основу розробки різного роду мов моделювання, автоматизації проектування, інформаційно-пошукових мов);
-Графічні (включають теорію графів і різного роду графічні представлення інформації типу діаграм, графіків, гістограм тощо).
До третьої групи належать «комплексірованние» методи: комбінаторика, ситуаційне моделювання, топологія, та ін Вони сформувалися шляхом інтеграції експертних і формалізованих методів.
Метод «мозкової атаки» («мозкового штурму») - метод, який дозволяє при мінімальних витратах часу знайти безліч рішень, висунутих учасниками спонтанно, для поставленої проблеми. Цей метод був розроблений А. Осборном у 1953 році. Його також називають методом КГІ (колективна генерація ідей) або методом творчого вирішення проблем.
Даний метод застосовується при пошуку рішень у недостатньо досліджений області, при виявленні нових напрямів розв'язання проблеми і при усуненні недоліків в існуючій системі.
Виділяють 2 наступні форми застосування методу «мозкової атаки»:
1 - звичайне засідання. Проводиться засідання, на якому керівником по черзі опитуються учасники засідання, які називають проблеми, що негативно впливають на ефективність діяльності підприємства або підрозділу. Після закінчення засідання складається список проблем, який потім вивішується для загального ознайомлення. У разі неефективного процесу висування ідей засідання переноситься на інший день
2 - проведення засідання за коловою системою. Складаються підгрупи, що складаються з 3-4 чоловік. Кожен представник групи записує на папері 2-3 ідеї, якими потім обмінюється з іншими учасниками в межах своєї групи.
Висунуті ідеї вивчаються іншими учасниками і доповнюються новими. У кожній підгрупі здійснюється триразовий обмін ідеями, після якого складається зведений перелік висунутих ідей. Потім складені переліки підгруп передаються на розгляд групі. У даної форми застосування методу «мозкового штурму» можна виділити наступні переваги:
- Групове мислення породжує більше нових цінних ідей, ніж сума індивідуальних незалежних припущень.
- Підвищує ефективність беруть участь за рахунок письмової форми викладу ідей;
- Виключає очікування своєї черги в процесі висунення ідей;
- Дозволяє удосконалювати надані ідеї і на основі їх розробляє нові.
- Тренує розумові здібності учасників
- Дає можливість отримати нові несподівані бачення даної проблеми
- Дозволяє з більшою довірою ставитися до висунутих ідей.
При проведенні методу «мозкової атаки» підвищується активність беруть участь за рахунок письмової форми викладу ідей, виключається очікування своєї черги в процесі висунення ідей, удосконалюються представлені ідеї і на основі їх розробляються нові.
Слід враховувати, що існує заборона на критику висунутих ідей, запропоновані ідеї оцінюються після «мозкової атаки». Серед висунутих ідей в першу чергу вітаються оригінальні та незвичайні ідеї, висловлені експромтом, ймовірність появи цінних ідей залежить від кількості - чим більше, тим краще. Переваги віддаються комбінованим (з'єднання декількох ідей в одну) і вдосконаленим ідеям (розвиток вже висловленої ідеї). При висуванні нових ідей повинна дотримуватися ланцюгова реакція; учасники «мозкової атаки» можуть виступати кілька разів, але кожен повинен висловлювати не більше однієї ідеї для кращого її сприйняття; висловлені ідеї не мають авторів, так як ідея могла раніше «подумки належати» будь-якому учаснику.
Організація методу «мозкової атаки» здійснюється за наступною методикою. На першому етапі формулюється завдання на основі 2 положень: що необхідно отримати в результаті і що заважає при досягненні мети. Внутрішня структура розв'язуваної задачі повинні бути проста і конкретно сформульована для найбільшої ефективності генеруються ідей. Складне завдання потребує попереднього розчленування на складові частини. Для розгляду даного завдання формується творча група, що складається з 5-7 чоловік (але не менше 3). Творча група у своєму складі має 2 підгрупи:
1-постійне ядро, що складається з керівника групи та співробітників, легко генеруючих ідеї. В обов'язки керівника входить: визначення завдання, яка буде вирішуватися за допомогою «мозкового штурму», здійснення підбору та навчання учасників необхідним прийомам роботи, забезпечення діяльності учасників сеансу, оцінювання висунутих ідей, підведення підсумків штурму.
Керівник повинен бути творчо активним, ставитися доброзичливо до ідей, висловлених іншими людьми, мати авторитет серед творчої групи, поєднувати в собі позитивні якості генератора та аналітика, володіти швидкістю реакції, хорошими аналітичними здібностями. Тимчасові учасники запрошуються залежно від характеру розв'язуваної задачі.
Запрошення на сеанс отримують за 2-3 дня разом з інформацією про питання порядку денного в письмовій або усній формі. Основна інформація про розв'язуваної проблеми може надаватися учасниками безпосередньо перед її початком. Тривалість сеансу 25-30 хвилин. Висунуті ідеї, запропоновані рішення та їх удосконалення фіксуються в протоколі. Всі ідеї висловлюються короткими фразами. Переваги віддаються кількості, а не якістю. Під час проведення даного методу керівнику слід звернути увагу на всі дрібниці, нехай навіть несуттєві: створення дружнього ненапряженного мікроклімату (жарти, чай, кава). У першу чергу необхідно представити всіх новачків. Сприятлива дружня обстановка буде сприяти врівноваженому психологічному стану людей.
Метод зворотної «мозкової атаки» схожий на звичайну «мозкову атаку» Головною особливістю даного методу є рішення на висловлювання критики. Під час проведення даного методу виявляються недоліки пропонованих ідей (але дискусії повинні відбуватися коректно по відношенню до кожного учасника) і пропонуються шляхи їх усунення.
Метод експертних оцінок - метод аналізу узагальнення суджень і пропозицій з допомогою експертів. Даний метод використовують, коли раціональні математичні методи малоефективні при вирішенні проблем. Проводиться інтуїтивно-логічний аналіз проблеми з наступною кількісною оцінкою суджень і формальною обробкою результатів. Завдання, які проблеми можуть бути умовно розділені на проблеми, забезпечені інформацією та проблеми за якими спостерігається брак інформації.
Даний метод особливо ефективний в умовах великої невизначеності середовища, в якій функціонує досліджуваний об'єкт, дефіциту часу і в екстремальних ситуаціях, відсутність надійності теоретичної основи.
Методи експертної оцінки застосовують при вирішенні таких завдань: складання переліку можливих подій у різних галузях за певний проміжок часу; визначення найбільш вірогідних інтервалів часу вчинення сукупності подій; визначення цілей і завдань управління з упорядкуванням їх за ступенем важливості; визначення альтернативних варіантів вирішення завдань з оцінкою їх перевагу; альтернативного розподілу ресурсів для вирішення завдань з оцінкою їх перевагу.
Процес організації експертизи може бути розділений на такі етапи: складання керівного документа, - у ньому вказуються основні положення проведення експертизи; мети; завдання щодо її виконання, склад і обов'язки робочої групи та групи експертів; ресурси, необхідні для забезпечення робіт та терміни виконання робіт; підбір робочої та експертної груп, розробка методики проведення опитування (при необхідності).
Дві групи беруть участь у проведенні експертизи: робоча групи, яка складається з організатора, фахівця-системотехніка і технічного працівника і експертна група, тобто група, думки експертів якої стануть основою прийняття подальших рішень.
На даному етапі визначаються місце і час проведення опитування, завдання, форма проведення, порядок фіксації і збору результатів, склад необхідних документів. У залежності від наявного часу на проведення експертизи, складності аналізованої проблеми, що беруть участь фахівців можна виділити наступні форми проведення опитування:
- Індивідуальний - максимально використовуються здібності і знання кожного фахівця і груповий (колективний) - дозволяє експертам обмінюватися думками і на їх основі скорегувати свою оцінку. Але при цьому методу опитування може проявитися сильний вплив авторитетів на фахівців.
- Особистий (очний) - опитування здійснюється при безпосередньому контакті, наприклад, інтерв'юера та експерта і заочний - одним з поширених прикладів даного методу опитування є пересилання анкет. Тут немає прямої взаємодії між інтерв'юером і експертом.
- Усний, наприклад, інтерв'ю та письмовий, наприклад, заповнення анкети
- Відкритий - процес опитування і його результати можуть бути вивчені іншими експертами і прихований - висловлені ідеї та рішення експертів є таємними
Обробка даних опитування експертів може бути здійснена 2 способами: перевіркою узгодженості думок експертів (або класифікацією, якщо немає узгодженості) і усередненням думок експертів всередині узгодженої групи.
При оформленні результатів роботи здійснюється аналіз результатів, отриманих у процесі проведення експертизи, на основі якого складається звіт. Після обговорення і затвердження отриманих результатів підсумки виконаної роботи надаються замовникам експертизи.
При формуванні експертної та робочих груп необхідно пред'являти такі вимоги до експертів:
- Висунуті експертами оцінки повинні бути стабільними в часі
- При введенні додаткової інформації експертна оцінка повинна поліпшуватися, але вона не повинна принципово змінюватися від спочатку сформульованої оцінки
- Експерт повинен бути визнаним фахівцем в області, яка вивчається знання
- У експерта повинен бути досвід участі в подібних експертизах
- Думки експертів повинні бути стійкими. Стійкість визначається характером помилок, які можуть допустити експерти під час проведення експертизи. У зв'язку з цим помилки розрізняють систематичні, які характеризуються стійким позитивним чи негативним відхиленням від істинного значення, і випадкові, коли видаються значення експертів характеризуються великою дисперсією.
Метод «Делфі" - один з методів експертних оцінок, за допомогою якого здійснюється швидкий пошук рішень, серед яких вибирається найкраща. Інша його назва - «дельфійський оракул», яке він отримав у Стародавній Греції.
Даний метод був розроблений О. Хельмером і його колегами, спочатку він був створений з метою науково-технічного прогнозування майбутнього. В основі його лежить принцип підвищення рівня достовірності інформації, одержуваної від групи експертів, тобто колективних експертних оцінок. Метод «Делфі" розділений на наступні етапи:
- Формування робочої групи, яка займається організаційними питаннями: представляє інформацію експертам для оцінки; збирає, узагальнює оцінки експертів та ін;
- Організація експертної групи, коли визначається кількість, склад експертів.
- Складання анкети, питання якої повинні допускати формулювання відповіді у кількісній формі. Анкети складаються з основних і допоміжних питань, умов проведення експертизи.
- Безпосереднє проведення опитування. На даному етапі перед кожним експертом формулюються завдання проведення експертизи.
Потім кожному експерту лунають анкети, на питання якої їм необхідно дати індивідуальну незалежну і обгрунтовану оцінку. На основі заповнених анкет виявляються: думки кожного експерта, що переважають думки, крайні судження. Між експертами завжди існують розбіжності, причини яких виявляються на даному етапі.
Отримані результати виданих кожним експертом оцінок і результати обробки думок доводяться до відома кожного з експертів. На основі отриманих результатів експерти можуть змінити свою оцінку, а можуть зберегти колишню або висловити критику оцінок інших експертів. Дана операція зазвичай проводиться в 2-3 туру, до тих пір, поки не будуть спостерігатися збігу думок, які й будуть результатами досліджень. Повторний опитування проводиться для того, щоб опустити непорозуміння і довести до відома експертів думки колег.
Використання методу «Делфі" визначається такими його перевагами: зменшення впливу конформізму, виняток спору з авторитетами, оскільки оцінки, аргументації і критика даються експертами анонімно; усунення конфліктних ситуацій; анонімність експертів, яка досягається шляхом усунення взаємодії між експертами.
Метод «сценаріїв» - один з методів експертних оцінок, за допомогою якого дається картина досліджуваного об'єкта в майбутньому на основі ситуації, що склалася. За допомогою даного методу визначаються головні цілі розвитку об'єкта дослідження.
Він сприяє розробці вирішення проблеми на основі виявлення всіх можливих перешкод і виявлення серйозних недоліків. Сценарії будуються не тільки на міркуваннях, але і на результатах технічних або статистичних аналізів, характеристиках і показники об'єкта дослідження.
Сценарій - описовий матеріал, необхідний для роботи з розвитку об'єкта дослідження. Складання сценарію розділене на наступні етапи:
- формулировка вопроса: собирается и изучается вся базовая информация, выявляются все внутренние проблемы, формулируется точный вопрос исследования.
- определение сфер влияния – изучается влияние окружения на будущую ситуацию.
- установление степени влияния факторов объекта исследования на будущую ситуацию.
- введение в исследование ранее неспрогнозированных событий, которые могут изменить направление исследования. Такие события могут носить как отрицательный (аварии, сбои в системе и др.), так и положительный (технологические взрывы, политические примирения и др.) характер. События, которые могут оказать наиболее сильное воздействие, должны быть учтены при составлении сценариев.
- определение последствий – определяется уровень воздействия на объект исследования предложенных вариантов решения
- принятие решения – на основе выбранного варианта решения вопроса исследования выбираются методы по претворению его в жизнь.
Для разработки сценариев привлекаются ведущие специалисты исследуемой области знаний, которые пользуются помощью специалистов по системному анализу при подготовке сценария. Специалисты по системному анализу при изучении объекта исследования выполняют следующие роли: выявляют общие закономерности системы; анализируют внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие системы и формирование ее целей; определяют источники этих факторов; анализируют высказывания ведущих специалистов в периодической печати, научных публикациях и других источниках научно-технической информации; создают вспомогательные информационные фонды (лучше автоматизированные), способствующие решению соответствующей проблемы.
Метод SWOT-анализа – метод, позволяющий получить общую картину развития организации при помощи изучения внутренней среды и внешней среды организации. SWOT – это аббревиатура, составленная из 4 английских слов: Strengths – сильные стороны, Weaknesses – слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats – угрозы.
Данный метод состоит из анализа данных по внешней и внутренней среде и установления связей между ними с последующим сведением их в единое целое. Такое детальное изучение влияния на организацию различных факторов необходимо для приспособления организации к изменяющимся возможностям и угрозам внешней среды.
SWOT-анализ помогает ответить на следующие вопросы:
- использует ли копания внутренние сильные стороны или отличительные преимущества в своей стратегии; если компания не имеет отличительных преимуществ, то какие из ее потенциальных сильных сторон могут ими стать?
- являются ли слабости компании ее уязвимыми местами в конкуренции и(или) они не дают возможности использовать определенные благоприятные обстоятельства? Какие слабости требуют корректировки, исходя их стратегических соображений?
- какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на успех при использовании ее квалификации и доступа к ресурсам?
Метод «дерева целей» более подробно будет рассмотрен в вопросе 16 ниже.
Эксперимент как частный метод исследования. Эксперимент – метод исследования системы управления в определенных условиях ее функционирования, которые могут быть реальными или искусственно созданными исследователем, для получения необходимой информации. Проведение эксперимента обычно обусловлено необходимостью подтверждения или опровержения научной теории или гипотезы. Итогами эксперимента могут быть как качественные, так и количественные характеристики исследуемого объекта. Но все результаты эксперимента нуждаются в теоретической интерпретации.
Применение данного метода имеет следующие достоинства:
- по желанию исследователя изучаемый объект может не только наблюдаться, но и воспроизводиться;
- в искусственно созданных условиях могут выявиться новые свойства изучаемого объекта, которые нельзя увидеть в реальных условиях;
- искусственно созданные условия позволяют исключить неблагоприятные факторы, которые могут затруднить процесс изучения;
- эксперимент позволяет использовать различные приборы и инструменты для исследования объекта, которые не могут быть использованы в реальных условиях;
- эксперимент можно повторять столько раз, сколько требуется для исследования.
Все эксперименты можно классифицировать в зависимости от того, что положено в их основу. Эксперименты, в основе которых лежать разные цели делятся на:
- исследовательские (поисковые) – эксперименты, целью которых является обнаружение новых, неизвестных науке явлений или их новых, неожиданных свойств;
- проверочные (контрольные) – эксперименты, проведение которых необходимо для проверки теоретического предсказания или теоретической гипотезы. В этой группе экспериментов различают: подтверждающий эксперимент, цель которого – подтверждении теоретической гипотезы; опровергающий эксперимент, необходимый для подтверждения одного теоретического предсказания и опровержение другого, совершенно противоположного предсказания.
По условиям проведения эксперименты делятся на:
- лабораторные – эксперименты, проводимые в специально созданных искусственных условиях с целью исключения влияния неблагоприятных факторов. Это позволяет экономить материальные и временные ресурсы;
- полевые – эксперимент, проводимые в реальных условиях существования объекта исследования. Достоинство данных экспериментов – результаты более правдивые, но при их проведении могут быть приняты не все побочные факторы. Они требуют больших временных и материальных затрат.
По полученным результатам эксперименты делятся на количественные – эксперименты, в результате которых получены количественные показатели объекта исследования; и качественные – эксперименты, итогом которых становятся качественные характеристики исследуемого объекта.
По характеру проведения эксперименты разделяются на модельные – эксперименты, проводимые со специально созданной моделью объекта исследования; и реальные– эксперименты, проводимые над объектом исследования в реальных условиях его функционирования при помощи варьирования данных условий. Отдельно выделяют мысленные эксперименты, в которых исследуемый объект ставится в воображаемые условия, которые регулируются законами науки и правилами логики. Основу этого эксперимента составляют чувственные образы или теоретические модели.
Процесс проведения эксперимента состоит из следующих составляющих: разработка программы и плана эксперимента; подготовка проведения эксперимента; проектирование моделей, установок, мероприятий по безопасности и снижению рисков, систем фиксации, сбора, накопления и обработки информационных данных; выполнение экспериментальных работ; анализ результатов эксперимента; обобщение, оценка и разработка рекомендаций по использованию эксперимента.
Наблюдение как частный метод исследования. Наблюдение – метод исследования посредством сбора информации об исследуемом объекте, который осуществляется путем наблюдения за выбранным объектом исследования. При его проведении исследователь должен пользоваться такими чувственными способностями, как ощущение, восприятие и представление.
Результатами использования данного метода являются знания о внешних и внутренних свойствах и характеристиках объекта исследования.
Используя данный метод получений информации, исследователь приобретает информацию для построения гипотез; информацию для проверки данных, полученных другими методами; дополнительные сведения об изучаемом объекте.
Наблюдения классифицируются на прямое наблюдение и косвенное. Прямое наблюдение – это непосредственное наблюдение за объектом, например рабочих в процессе производства продукции. Недостатком проведения данного вида исследования является изучение объекта только в определенных условиях. В результате этого полученные данные могут не соответствовать характеристиками этого объекта в целом. Присутствие наблюдателя может также повлиять на результат наблюдения. Косвенное – наблюдение, осуществляемое посредством изучения результатов поведения, например, изучение данных о производительности труда каждого работника, на основе которых можно сделать вывод, какой работник производит больше в процессе труда;
По степени информированности объекта исследования о наблюдении различают открытое наблюдение, в процессе проведения которого объект исследования знает, что за ним происходит наблюдение; и скрытое наблюдение, при котором объект исследования не знает о проводимом наблюдении;
По уровню формализации данного метода исследования наблюдение делят на структуризированное – наблюдение, проводимое по заранее разработанному детальному плану, в котором может определяться, например, объект исследования, место проведения наблюдения, необходимое время для проведения наблюдения; и неструктуризованное – наблюдение, строящееся на основе общих понятий о проводимом исследовании. В процессе его проведения фиксируются все виды поведения объекта исследования.
По условиям проведения выделяют полевое наблюдение, проводимое над объектом исследования в естественных условиях его функционирования и лабораторное наблюдение, проводимое над объектом исследования, помещенным в искусственно созданные условия, ситуации.
При проведении наблюдения его разбивают на следующие этапы: определяется цель проведения наблюдения, объект и предмет наблюдения; собирается необходимый материал для проведения наблюдения; определяется способ наблюдения; проводится наблюдение, которое способствует получению необходимых данных.
При проведении наблюдения необходимо руководствоваться следующими правилами:
- элементы событий, подлежащих наблюдению, должны быть классифицированы максимально дробно;
- один и тот же элемент наблюдается в разных ситуациях: стандартных, конфликтных и т.п.
- различают и регистрируют содержание и форму наблюдаемых событий, их количественные характеристики (интенсивность, регулярность и т.п.)
- описание событий не смешивают с интерпретацией.
Выделяют 2 вида трудностей проведения наблюдения:
- субъективные – трудности, связанные с личностью наблюдателя. Они возникают из-за влияния на результаты исследования ценностей наблюдателя, его эмоционального состояния, имеющиеся опыта, сложившихся предпочтений наблюдателя.
- объективные – трудности, появляющиеся в процессе наблюдения, не зависящие от наблюдателя. Они могут возникать из-за недостатка временного ресурса, невозможности наблюдения некоторых факторов.
Опрос – вопросно-ответный метод сбора информации об объекте исследования, которая собирается посредством обращения к опрашиваемым людям с определенными вопросами, которые содержат проблему исследования. В основе этого метода стоит человек (респондент), который становится источником получения информации. Для получения информации об исследуемом объекте респонденту задаются вопросы. С помощью этого метода можно получить характеристики объекта исследования, которые не поддаются прямому наблюдению и скрыты от внешнего глаза. При проведении опроса необходимо руководствоваться следующими правилами:
- респондент должен знать, кто и с какой целью его опрашивает, быть заинтересованным в проводимом опросе и выдачи неложной информации;
- вопросы должны быть понятны и иметь один смысл;
- вопросы должны быть сформулированы без грамматических и лексических ошибок, отвечать уровню культуры респондента и быть неоскорбительными для него.
- вопросы должны быть сформулированы таким образом, чтобы респондент мог дать на него точный и аргументированный ответ;
- вопросы не должны нести интеллектуальную и психологическую перегрузку;
- все варианты ответов должны быть равносильными по отношению друг к другу.;
- исследователь не должен влиять на выбор ответа респондента
Данный метод исследования имеет следующие достоинства: позволяет собрать статистическую и документальную информацию о слабо обеспеченном объекте исследования; исследует объекты, которые малодоступны прямому наблюдению; обеспечивает высокий уровень стандартизации путем задавания респондентам одних и тех же вопросов и предоставления одинаковых вариантов ответов на них; позволяет экономить материальные и временные ресурсы.
Результаты обрабатываются на основе применения методов математической статистики и прикладных программ для персональных компьютеров.
Выделяют 2 основных вида опроса: анкетирование – письменная форма опроса, и интервью – устная форма опроса.
Метод анализа документов – метод сбора данных в ходе проведения исследований систем управления, основанный на применении информации, зафиксированной в письменной или печатной форме, на магнитной пленке, и др. Документ – зафиксированная на материальном носителе информация с определенными реквизитами. Использование данного метода дает исследователю возможность определить структуру и элементы изучаемой системы управления, взаимосвязи, существующие между этими элементами, изучить законы функционирования данной системы, приобрести сведения, необходимые для изменения изучаемой системы и т.д. Метод анализа документов бывает 2 видов: традиционный и формализованный.
Традиционный анализ документов состоит из исследования содержания документов: его авторов, целей создания, форм и видов, надежности документов, достоверности используемой информации. Данный метод используется при анализе функциональных обязанностей в сочетании с анализом приказов о поощрении; справок по результатам проверки деятельности подразделений; писем, жалоб, приходящих в аппарат управления.
Формализованный анализ документов (контент-анализ) – метод сбора данных при помощи количественного описания имеющейся информации в документах. Анализу подвергаются различные источники информации: официальные документы организации (устав, указ, приказы и др.); логотипы, эмблемы, видеозаписи, газетные и журнальные статьи, фотографии и др. Основу данного метода составляет процесс кодирования информации с целью получения количественной информации о содержимом документа. Контент-анализ разделен на следующие стадии:
- определение системы категорий анализа, т.е смысловых единиц, которые находятся в тексте. При этом необходимо определить систему смысловых единиц таким образом, чтобы она соответствовала решению исследовательских задач, отражала смысл основных понятий исследования, была надежной, ее составляющие были взаимоисключающими.
- выбор единицы анализа текста, в качестве которой могут выступать: слово, предложение, тема, идея, автор, персонажи, социальная ситуация, часть текста.
- установление единицы отсчета – количественный критерий единицы анализа, которая позволяет зафиксировать частоту появления единиц анализа в исследуемом документа. В качестве единиц отсчета могут выступать: количество определенных слов, число красных строк, общее число строе, количество строк, число букв в абзаце и т.д. Результаты проведенного контент-анализа могут быть обработаны разными методами: методами статистической группировки, методами ранжирования.
Формализованные методы . Для описания систем управления на практике используется ряд формализованных методов, которые в разной степени обеспечивают изучение функционирования систем во времени, изучение схем управления, состава подразделений, их подчиненности и т.д., с целью создания нормальных условий работы аппарата управления, персонализации и четкого информационного обеспечения управления. Существует много разновидностей моделей: графики и таблицы, физические модели, логические и математические выражения, машинные модели, имитационные модели.
Сетевой метод формализованного представления систем управления сводится к построению сетевой модели для решения комплексной задачи управления. Основой сетевого планирования является информационная динамическая сетевая модель, в которой весь комплекс расчленяется на отдельные, четко определенные операции (работы), располагаемые в строгой технологической последовательности их выполнения. При анализе сетевой модели производится количественная, временная и стоимостная оценка выполняемых работ. Параметры задаются для каждой входящей в сеть работы их исполнителем на основе нормативных данных либо своего производственного опыта.
Модели сетевого планирования и управления (СПУ) характеризуются следующим:
- системным подходом при создании новых или модернизации уже сложившихся систем управления. При таком подходе разработка рассматривается как единый непрерывный процесс взаимосвязанных операций, направленных на достижение единой цели;
- возможностью алгоритмизировать расчет основных параметров сети (продолжительность, трудоемкость, стоимость и др.);
- большей по сравнению с другими моделями унифицированностью и, как следствием этого, значительно меньшими затратами на разработку и внедрение.
Особенно эффективно применение сетевых методов при разработке сложных систем, когда в разработке участвует большое количество исполнителей. Какая бы сложная система с помощью сетевых моделей ни была описана, правила построения сетевых графиков, алгоритмы их расчета, машинные программы остаются без изменений.
Питання 16. «Дерево целей» как процедура системного анализа
Системный анализ — это комплекс исследований, направленных на выявление общих тенденций и факторов развития организации и выработку мероприятий по совершенствованию системы управления и всей производственно-хозяйственной деятельности организации .
Системный анализ позволяет выявить целесообразность создания либо совершенствования организации, определить, к какому классу сложности она относится, выявить наиболее эффективные методы научной организации труда, которые применялись ранее. Системный анализ деятельности предприятия либо организации проводится на ранних стадиях работ по созданию конкретной системы управления. Конечной целью является разработка и внедрение выбранной эталонной модели системы управления.
Среди всех компонентов внутренней структуры организации особое место занимают цели, так как ради их достижения и осуществляется вся деятельность организации. Определение целей функционирования является одним из наиболее важных этапов проектирования системы управления. Организация, не имеющая цели, бессмысленна и не может существовать сколько-нибудь продолжительное время. Простое смещение целей или даже неопределенность в их формулировке приводят к таким серьезным негативным последствиям в организации, как неправильный выбор стратегических направлений (это приводит к серьезным материальным потерям), снижение эффекта синергии (от греч. συνεργία Synergos — (syn)вместе (ergos) действующий, действие) из-за отсутствия единой ориентации у членов организации, нарушение коммуникаций внутри организации, ослабление интеграции внутри организационных структур, появление сложностей в мотивации членов организации, и другим серьезным проблемам. Таким образом, цели оказывают самое непосредственное влияние практически на все компоненты деятельности организации.
Количество и разнообразие целей и задач деятельности предприятия настолько велико, что без системного подхода к определению их состава трудно рассчитывать на эффективность функционирования любой организации, независимо от её размеров, специализации, вида и формы собственности. Для того чтобы понять причины важности целей для организационной деятельности, необходимо определить понятие цели и ее функции.
Определим цель как желаемый, планируемый результат или те ориентиры, которых пытаются достичь, используя свою активность, члены организации для удовлетворения коллективных потребностей. В условиях организации цель нужно рассматривать как единство мотивов, средств и результатов . Це означає наступне:
- цель есть определенный мотив (или потребность). Справедливо утверждают, что цель относится к мотиву как стакан воды - к утолению жажды. Одна цель может удовлетворять несколько потребностей, как одна потребность может удовлетворяться через разные цели;
- цель образуется при встрече мотива со средствами (ресурсами, условиями, возможностями), т.е. при оценке способа удовлетворения соответствующей потребности или устремления;
- цель в деятельности организации не тождественна результату, поскольку даже при достижении цели в реальный результат привносятся другие следствия, не совпадающие с предполагаемым результатом, поэтому достигнутая цель может быть только частью результата;
-выбор цели субъектом существенно предопределен и ограничен индивидуальными предпочтениями, влияниями окружающей среды, побочными целями и т.д. Поэтому целеполагание не есть лишь выражение свободы воли субъекта.
Функции целей организации . Совместная деятельность порождает у людей цели разного уровня и содержания. В условиях организованной деятельности эти цели могут выполнять следующие функции:
1.Когнитивные функции целей. Эти функции, которым, по мнению представителей рациональной школы научного управления и их современных последователей, принадлежит первое место, обобщают распоряжения координирующих органов и концентрируют внимание на анализе альтернатив действий и принятии решений.
2. Распределительные функции. Для реализации целей организации необходимо направлять ресурсы в подразделения оптимальным образом. Наличие целей различного уровня (целей организации, целей подразделений, целей участников организации) ставит проблему их совмещения в ходе производственной деятельности, что заставляет руководителей распределять ресурсы внутри организации.
3. Функции идентификации, т.е. сопоставления собственных стремлений членов организации с целями подразделения или организации как целого. В отсутствие этих функций деятельность членов организации теряет смысл. Это в свою очередь может привести к отчуждению и аномии (аномия - от франц. anomie — беззаконие, безнормность — такое состояние общества, в котором заметная часть его членов, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно).
4. Функции мотивации. Цели способны мотивировать членов организации в том случае, если последние признают их реально достижимыми, ориентированными на будущее и соотнесенными с собственными потребностями.
5. Функции преобразования. Стремление к реализации целей организации неизбежно приводит к пониманию необходимости преобразований различных аспектов организационной деятельности. Особенно это справедливо в отношении организаций, работающих в рыночной среде с высокой степенью неопределенности, когда разрабатываемые цели изначально ориентированы на изменения и инновации.
6. Катектические, или эмоциональные, функции. Цели могут формировать у членов организации различные эмоциональные состояния: эмоциональный подъем или, наоборот, чувства растерянности, неуверенности. Эти побочные функции целей необходимо учитывать, принимая управленческое решение, так как они оказывают значительное влияние на мотивацию членов организации.
7. Символические функции. Определяя цели организации, руководители должны учитывать их влияние на публику (или рядовых потребителей), клиентов фирмы, партнеров, заказчиков, представителей банков. В этом случае цели рассматриваются как визитная карточка фирмы, концентрированное выражение ее стратегических замыслов.
8. Идеологические функции. Цели формируют идеологию организации, т.е. объясняют не только, как будут достигнуты те или иные результаты, но и почему возникла необходимость в их достижении.
Классификация целей. У организации могут быть разнообразные цели, особенно если говорить об организациях различных типов. Например, деятельность организаций, занимающихся бизнесом, сосредоточена главным образом на создании определенных товаров и услуг в рамках специфических ограничений - по затратам и получаемой прибыли. Государственные учебные заведения и больницы и т.п. не стремятся получить прибыль, но их действия сопряжены с ограничением затрат. Это стремление некоммерческих организаций находит отражение в наборе целей, сформулированных как представление конкретных услуг в рамках бюджетных ограничений. Изложенное свидетельствует о том, что классификацию целей следует считать важной научно-практической задачей, способствующей пониманию возможностей их практического использования при проектировании организации или в процессе ее функционирования. Приведем несколько классификаций организационных целей по разным основаниям.
Классификация по направленности. В данном случае цели подразделяются по характеру тех действий, которые намерены предпринимать для их достижения. Можно выделить цели функционирования, цели усовершенствования, цели развития.
1. Цели функционирования направлены на поддержание рабочего состояния организации и ее подразделений. Целевые программы по обеспечению функционирования содержат задачи по созданию постоянного притока ресурсов, техническому обслуживанию, постоянному контролю за деятельностью членов организации. Как правило, подобного рода задачи рассчитаны на длительное время. Такие цели могут вызывать трудности при мотивации поведения членов организации, так как их достижение не связано с разовыми усилиями, а требуют постоянного напряжения сил.
2. Цели усовершенствования. Любая цель, включающая в себя активное действие, может рассматриваться как цель усовершенствования. К таким целям можно отнести повышение производительности труда, увеличение доли товаров организации на рынке и др. Обычно такие цели хорошо понимаются работниками, однако их реализацию не всегда удается обеспечить соответствующими ресурсами (особенно это касается заведомо завышенных целей). В случае недостижимости целей усовершенствования (особенно если они были широко освещены в подразделениях организации) возможны негативные последствия, которые выражаются, в частности, в потере авторитета руководителей, снижением мотивации членов организации и т.д.
3. Цели развития аналогичны целям усовершенствования, но относятся к своеобразным формам роста, расширения, обучения и прогресса. К этим целям могут относиться увеличение количества наименований внедряемых в производство новых товаров, внедрение новых идей в области менеджмента, кардинальные изменения в организационной структуре и т.д.
Преимущества классификации целей по их направленности состоят, прежде всего, в том, что они легко воспринимаются и осознаются членами организации на различных управленческих уровнях. Более того, эти цели чаще всего декларируются управленческим персоналом для рядовых исполнителей. Выраженные в указанных формах цели служат главным образом для ориентации мышления и деятельности членов организации.
Классификация целей по их направленности является основной для стратегического управления. При этом цели объединяются в комплексы на основе принципа достижения системой определенного состояния:
- фактический уровень - то, что удается получить в настоящее время при существующих ресурсах и существующих ограничениях (цели программирования);
- наличный уровень - то, что можно сделать при существующих ресурсах, существующих ограничениях, но при условии изменения положения в лучшую сторону (целевое планирование);
- потенциальный уровень - то, что удастся сделать, развивая ресурсы и снимая ограничения (перспективное планирование).
Руководство организации может выбирать различные целевые комплексы в зависимости от возможностей и потребностей организации в настоящем и будущем. В повседневной деятельности руководство организации обычно ориентируется на фактический и наличный целевые уровни. Так, производительность организации часто рассматривается как отношение фактического состояния к наличному состоянию.
Классификация по критериям предусматривает разделение целей по их отношению к основным показателям успешной деятельности организации. Чем выше запросы организации относительно показателей своей деятельности, чем шире области ее деятельности, тем более разнообразно разделение целей по критериям. Классификация целей по критериям наиболее значима для руководства организации, так как именно на их основе проводится построение дерева целей, которое служит ориентиром для руководителей в деле управления организацией. По форме выражения они могут быть выражены в количественных показателях и описаны качественными характеристиками. В качестве примера возьмем критерий прибыльность. Цели, ориентированные на прибыльность, обычно выражаются достаточно четко. Например, можно повысить чистый доход с одного вложенного рубля или уровень рентабельности, увеличить размеры дивидендов. Эти цели, как правило, хорошо воспринимаются управленческим аппаратом и могут быть конкретно рассчитаны. Другой пример – критерий социальная ответственность. Современная организация не может эффективно функционировать, не разработав систему мероприятий, направленных на улучшение условий труда, отдыха, обеспечение приемлемых отношений внутри коллектива и мотивации членов организации. Результаты мероприятий по этому направлению часто описываются качественными, а не количественными показателями.
Классификация во временной области. Деятельность по управлению в организации должна быть четко ориентирована во времени, т.е. необходимо выделить первоочередные цели, постоянно отслеживать, как реализуются среднесрочные и долгосрочные цели. Чтобы обеспечить осуществление всего целевого комплекса, руководителю нужно правильно распределить ресурсы во времени, что дает возможность концентрировать усилия в нужных точках и достичь непрерывных, поступательных действий членов организации. Возможности для этого дает классификация целей во временной области.
Текущие цели (краткосрочные) обычно относятся к тем задачам, которые следует решить в течение одного года. Эти цели хорошо воспринимаются членами организации в том случае, если они реально достижимы, подкреплены соответствующей мотивацией. Обычно текущие цели являются руководством к действию для организаций, производящих продукцию.
Среднесрочные цели охватывают период протяженностью от одного до трех (пяти) лет. Цели, реализация которых рассчитана на такие сроки, требуют проведения тщательного анализа условий деятельности (в первую очередь рыночной среды), существующих ресурсов организации и возможностей их привлечения. В организациях, слабо ориентированных на среднесрочные цели, в силу неудовлетворительного планирования и учета ресурсов очень часто допускается коррекция среднесрочных целей, что ведет в конечном итоге к потерям темпов организации, решению неперспективных сиюминутных задач, потере мотивации у членов организации, а в итоге - к сокращению возможностей выживания организации во внешнем окружении. Разработка и достижение среднесрочных целей особенно важны для торговых организаций.
Долгосрочные цели обычно относятся к периоду планирования деятельности организации свыше трех (пяти) лет. Работа на перспективу актуальна далеко не для всех организаций. Так, организации, осуществляющие торговые операции, не могут быть полностью ориентированы на долгосрочные цели из-за высокой изменчивости рыночного окружения. Тем не менее, многие из них ставят долгосрочные цели, но, как правило, детально их не разрабатывают, а рассматривают лишь как ориентиры, как отдаленную веху, вопрос далекого будущего. Эти цели могут иметь мотивирующее значение, поскольку их достижение рассматривается как выдающееся достижение организации, как важный этап ее деятельности. Однако в ряде областей деятельности долгосрочные цели имеют решающее значение, являются главными ориентирами, например в научных разработках.
Другие классификации.
1. По периоду установления различают цели стратегические, тактические и оперативные. Стратегические цели ставятся для решения перспективных масштабных проблем, тактические разрабатываются для достижения стратегических целей, оперативные цели направлены на конкретные, измеряемые результаты и часто кратковременны.
2. По источнику возникновения или по отношению к среде различают цели определенные потребностями окружающей среды, в которой функционирует данная организация или внешние; и цели, возникающие в результате необходимости удовлетворения потребностей участников организации или внутренние.
3. С точки зрения комплексности выделяют цели простые и сложные, которые декомпозируются на подцели.
4. По содержанию различают цели технологические, которые ставятся для компьютеризации и обеспечения ее новыми технологиями; экономические, необходимые для достижения финансовой устойчивости; научные; социальные; политические.
5. С точки зрения приоритетности цели бывают: необходимые (приоритетные), которые обеспечивают функционирование организации; желательные, достижение которых благоприятно скажется на организации и возможные, в т.ч. прочие, которые никак не скажутся на существовании и развитии организации в настоящее время;
6. В зависимости от особенностей взаимодействия цели делят на индифферентные, (безразличные по отношению друг к другу); конкурирующие; комплиментарные (дополняют друг друга); антагонистические (исключают друг друга); идентичные (совпадающие).
В основе системного исследования любого сложного объекта лежит описание системы в виде структуры целей, их связей и отношений. В качестве удобного и апробированного на практике инструмента можно использовать построение целевой модели в виде древовидного графа – дерева целей. Идея метода дерева целей впервые была предложена У. Черменом в связи с проблемами принятия решений в промышленности.
Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей экономической системы, программы, плана, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева») . Такое определение дает современный экономический словарь.
Термин «дерево» подразумевает использование иерархической структуры, полученной путем разделения обшей цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие, которые можно называть подцелями нижележащих уровней или, начиная с некоторого уровня, — функциями .
Метод «дерева целей» ориентирован на получение полной и относительно устойчивой структуры целей, проблем, направлений, т.е. такой структуры, которая на протяжении какого-то периода времени будет меняться мало при неизбежных изменениях, происходящих в любой развивающейся системе. Для достижения этого при построении вариантов структуры следует учитывать закономерности целеобразования и использовать принципы и методики формирования иерархических структур целей и функций.
Дерево целей может быть оформлено в текстовом, графическом или табличном виде. В специальной литературе его чаще всего для наглядности изображают в виде сетевого графика.
Построение дерева целей. При построении используется 2 операции: декомпозиция (выделение компонентов) и структуризация (выделение связей между компонентами). Под декомпозицией целей понимается последовательное разбиение целей, переход от более укрупнённого их представления к более дифференцированному. Количество уровней декомпозиции зависит от масштабов и сложности поставленных целей.
На первом этапе формируется главная, глобальная цель фирмы, или миссия. Она имеет долгосрочный характер и должна быть направлена на выживание организации во внешней среде. Постановка этой цели должна быть тщательно подготовлена на основе предварительного анализа внешней среды организации, оценки внутренних ресурсов и возможностей. Для этого обычно проводят следующие операции:
1-производится сегментирование рынка и изучается каждый сегмент. В этом случае намечаются приоритетные сегменты, социальные слои, на которые организация должна ориентироваться в своей деятельности (элитные слои, средний слой, малоимущие и т.д.). Далее осуществляется оценка рынка (рыхлость, одномерность или бинарность, степень неопределенности, насыщенность продуктами и услугами, наличие рыночных ниш) с позиции возможностей размещения и использования средств, имеющихся у организации;
2-определяется общее направление ценовой политики. В частности, решается вопрос о том, будет ли организация снижать цены на свои товары и услуги или она будет участвовать в конкурентной борьбе, осуществляя маркетинг, рекламу, активизацию продаж и т.д.;
3-определяются основные направления развития технологии с учетом жизненного цикла товара или услуги;
4-оцениваются производственные мощности организации. Оценке подвергаются все ресурсы организации и финансовые возможности задействования ресурсов внешней среды, например, в виде инвестиций, правильной кредитной политики, привлечения спонсоров;
5-определяются основные направления кадровой политики (например, будет ли организация обучать работников или нанимать специалистов со значительным опытом работы).
На втором этапе происходит декомпозиция основной цели организации на цели второго уровня. Необходимость этого этапа обусловлена наличием сильно различающихся направлений деятельности организации по достижению основной цели и, следовательно, первичной специализацией управленческой структуры. Цели второго этапа носят ярко выраженный системный характер и составляют четыре группы:
1 группа - цели входа организации включают в себя цели, ориентирующие членов организации (прежде всего высшего звена) на обеспечение постоянного притока в организацию материальных ресурсов, финансовых средств, информации, людских ресурсов. Среди целей входа следует выделить такие цели, как организация постоянно действующей сети поставщиков, налаживание финансовых связей организации и др.;
2 группа - цели процесса определяют основные ориентиры деятельности внутри организации по переработке поступивших на вход ресурсов. К этим целям процесса относятся: обеспечение взаимодействия в рамках технологического процесса, налаживание информационного обеспечения внутри организации, внесение изменений структуры и технологии внутри организации и др.;
3 группа - цели выхода в дереве целей определяют ориентиры деятельности подразделений, занятых реализацией переработанных ресурсов во внешней среде организации. Это такие цели, как налаживание системы сбыта любых ресурсов, представленных организацией для обмена, распространение информации во внешней среде (например, рекламных обращений и активно действующих материалов по связям с общественностью) и др.;
4 группа - цели системы представляют собой отдельную группу целей второго уровня, направленную на обеспечение условий выживания организации во внешней среде. Эти цели трудно учитывать и реализовать, поскольку в неопределенной и быстро меняющейся внешней среде трудно определить все условия, выполнение которых будет способствовать устойчивости организации и обогащению ее связей с внешней средой; реализация данных целей требует специфических знаний, которые не считаются необходимыми в процессе деятельности организации. В качестве таких целей могут выступать создание системы юридической поддержки фирмы, создание системы отслеживания постоянного изменения настроений потребителей, создание системы политической (или дипломатической) поддержки фирмы.
Следует отметить, что цели системы в развернутом виде встречаются в основном в дереве целей крупных фирм, занимающихся стратегическим планированием. Все цели второго уровня должны быть органично связаны между собой в представленной последовательности (от целей входа до целей системы) и ни одна из целей не должна противоречить любой другой. Цели второго уровня обозначают специализированные области деятельности организации, т.е. каждую из них можно рассматривать как основание определенной специализированной деятельности организации. Это позволяет каждую цель второго уровня и необходимые для ее достижения цели последующих уровней называть целевыми программами.
На третьем этапе осуществляется декомпозиция целей второго уровня в соответствии с конкретными технологическими задачами в пределах каждой целевой программы. Разработка целей третьего, четвертого и, если нужно, последующих уровней происходит при неукоснительном выполнении требования необходимости и достаточности целей третьего (четвертого и последующих) уровня. Сущность данного требования заключается в том, что: достижение всех выделенных целей третьего уровня должно обязательно приводить к достижению соответствующих целей второго уровня; среди целей третьего уровня не должно быть "лишних", избыточных целей или целей "на всякий случай", из-за наличия которых с неизбежностью неэффективно разрастается структура организации и появляются дополнительные неоправданные издержки.
Декомпозиция целей на подцели осуществляется по следующим правилам:
- общая цель, находящаяся в вершине графа, должна содержать описание конечного результата;
- при развертывании общей цели в иерархическую структуру целей исходят из того, что реализация подцелей каждого последующего уровня является необходимым и достаточным условием для достижения цели предыдущего уровня.
- при формулировке целей разных уровней необходимо описывать желаемые результаты, а не способы их получения;
- подцели каждого уровня должны быть независимы друг от друга и не выводимы друг из друга.
- фундамент дерева целей должны составлять задачи, представляющие формулировку работ, которые могут быть выполнены определённым способом и в заранее установленные сроки.
- каждая сформулированная цель должна иметь средства и ресурсы для ее обеспечения
- при декомпозиции целей должно соблюдаться условие полноты редукции, т.е количество подцелей каждой цели должно быть достаточным для ее достижения
- декомпозиция каждой цели на подцели осуществляется по одному выбранному классификационному признаку:
- развитие отдельных ветвей дерева может заканчиваться на разных уровнях системы
- развитие «дерева целей» продолжается до тех пор, пока лицо, решающее проблему, не будет иметь в распоряжении все средства для достижения вышестоящей цели.
Уязвимым местом «дерева» целей являются «узлы деления», то есть точки разложения общих целей на более частные (подцели), поскольку нередко бывает трудно обеспечить полноту деления и совместимость, единство основания для деления.
При формировании дерева целей следует помнить, что достижение каждой цели должно быть организационно обеспечено, т.е. для ее реализации необходимо создание группы, лабораторий, отдела, других подразделений, сотрудники которых ориентированы на достижение данной цели, обеспечены соответствующими ресурсами и совершают действия, направленные на ее достижение.
Для обеспечения реализации цели решения можно построить «дерево» ресурсов. Можно также совместить в одном «дереве» цели и функции управления. На основе метода «дерева» целей и функций управления осуществляется реализация структурно-функционально-целевого метода системного подхода к управлению. Этот метод используется для построения функционально-целевых моделей систем управления.
Таким образом, системный анализ начинается с уточнения или формулирования целей конкретной системы управления (предприятия или компании) и поиска критерия эффективности, который должен быть выражен в виде конкретного показателя. Как правило, большинство организаций являются многоцелевыми. Множество целей вытекает из особенностей развития предприятия (компании) и его фактического состояния в рассматриваемый период времени, а также состояния окружающей среды (геополитические, экономические, социальные факторы). Построение «дерева» целей является эффективным методом структуризации проблемной ситуации и определения цели решения. Его применение даёт возможность системно представить порядок движения к конечной цели, учесть необходимое и достаточное число задач, требующих решения на пути к их достижению.
Питання 48. Общая процедура прогнозирования – основные этапы
Прогностика — научная дисциплина, изучающая общие принципы и методы прогнозирования развития объектов любой природы, закономерности процесса разработки прогнозов. Как наука прогностика сформировалась в 70 — 80 годы ХХ столетия. Кроме понятия «прогностика», в литературе используют термин футурология. Как любая наука прогностика имеет набор своих терминов, употребляемых для обозначения определенных понятий. Определения понятий прогностики были зафиксированы в 1978 году.
Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов или сам результат предсказания, обоснованное суждение о возможном состоянии объекта в будущем или альтернативных путях и сроках достижения этих состояний.
Прогнозирование - опережающее отражение будущего; вид познавательной деятельности, направленный на определение тенденций динамики конкретного объекта или события на основе анализа его состояния в прошлом и настоящем.
Прогнозирование, разработка прогноза, в узком значении — это специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса.
Метою створення прогнозу є зменшення того рівня невизначеності, в межах якого менеджер повинен приймати рішення. Эта цель диктует два основных правила, которым должен следовать процесс прогнозирования.
1. Прогнозирование должно быть технически корректным и должно порождать прогнозы, достаточно точные для того, чтобы отвечать нуждам фирмы (предприятия).
2. Процедура прогнозирования и ее результаты должны быть достаточно эффективно представлены менеджеру, что обеспечит использование прогнозов в процессе принятия решения во благо фирмы (предприятия). Результати прогнозування також повинні бути збалансовані щодо витрат / прибутку.
Процедуры прогнозирования классифицируются как количественные и качественные. На одному полюсі тут знаходиться чисто якісний апарат, що не вимагає явного математичного оперування даними. Використовується тільки "оцінка", що надається упорядником прогнозу. Звичайно, навіть у цьому випадку "оцінка" укладача прогнозу в дійсності є результатом уявного аналізу даних. На іншому полюсі знаходиться чисто кількісний апарат, який не потребує ніякої додаткової оцінки. Это чисто механические процедуры, которые на выходе дают количественные результаты.
Прогнозирование использует три основных взаимодополняющих источника информации о будущем: оценка перспектив развития исследуемого явления на основании опыта, чаще всего на основе аналогии с уже изученными сходными явлениями и процессами; условное продолжение в будущее тенденций, закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны (экстраполяция); создание модели будущего состояния исследуемого явления, процесса в соответствии с ожидаемым или желательным изменением ряда условий, перспективы развития которых достаточно хорошо известны.
Этим источникам соответствуют следующие способы прогнозирования.: 1) Опрос населения, экспертов (анкетирование, интервьюирование) с целью объективизации, упорядочения индивидуальных оценок прогнозного характера. 2) Экстраполирование и интерполирование, т.е. построение динамических рядов показателей прогнозируемого явления на протяжении периодов основания прогноза в прошлом и упреждения прогноза в будущем (ретроспекции и проспекции прогнозных разработок). 3) Моделирование - построение поисковых и нормативных моделей с учетом вероятного или желательного изменения прогнозируемого явления на период упреждения прогноза по имеющимся прямым или косвенным данным о масштабах и направлении изменений.
Этап прогнозирования — часть процесса разработки прогнозов, характеризующаяся своими задачами, методами и результатами. Деление на этапы связано со спецификой построения систематизированного описания объекта прогнозирования, сбора данных, с построением модели, верификацией прогноза.
Типовая методика прогнозирования состоит из следующих основных этапов исследования:
1) Предпрогнозная ориентация - определение объекта, предмета, проблемы, целей, задач, времени упреждения, рабочих гипотез, методов, структуры и организации исследования). Первый этап включает в себя определение конечных прикладных целей прогнозирования ; набора факторов и показателей (переменных), описание взаимосвязей между которыми необходимо сделать; роли этих факторов и показателей – какие из них, в рамках поставленной конкретной задачи, можно считать входными (т.е. полностью или частично регулируемыми или хотя бы легко поддающимися регистрации и прогнозу; подобные факторы несут смысловую нагрузку объясняющих в модели), а какие – выходными (эти факторы обычно трудно поддаются непосредственному прогнозу; их значения формируются как бы в процессе функционирования моделируемой системы, а сами факторы несут смысловую нагрузку объясняемых).
2-й этап (априорный, предмодельный) состоит в предшествующем построению модели анализе содержательной сущности изучаемого процесса или явления , формировании и формализации имеющейся априорной информации об этом явлении в виде ряда гипотез и исходных допущений (последние должны быть подкреплены теоретическими рассуждениями о механизме изучаемого явления или, если возможно, экспериментальной проверкой).
3-й этап (информационно-статистический) заключается в сборе необходимой статистической информации , т.е. регистрации значений участвующих в анализе факторов и показателей на различных временных и (или) пространственных тактах функционирования моделируемой системы. Сбор данных, предполагает получение корректных данных и обязательную проверку того, что они верны. Этот этап часто является наиболее сомнительной частью всего процесса прогнозирования и в то же время наиболее сложен для проверки, поскольку последующие этапы с одинаковым успехом могут производиться с использованием данных, как соответствующих изучаемой проблеме, так и не соответствующих ей. Кожного разу, коли виникає необхідність отримати в організації певні дані, їх збір і перевірка обов'язково супроводжуються безліччю різних проблем.
4-й этап (спецификация модели) включает в себя непосредственный вывод (опирающийся на принятые на 2-м этапе гипотезы и исходные допущения) общего вида модельных соотношений , связывающих между собой интересующие нас входные и выходные переменные. Говоря об общем виде модельных соотношений, имеется в виду то обстоятельство, что на данном этапе будет определена лишь структура модели, ее символическая аналитическая запись, в которой наряду с известными числовыми значениями (представленными в основном исходными статистическими данными) будут присутствовать величины, содержательный смысл которых определен, а числовые значения – нет (их обычно называют параметрами модели, неизвестные значения которых подлежат статистическому оцениванию).
5-й этап (исследование идентифицируемости и идентификация модели) состоит в проведении статистического анализа модели с целью «настройки» значений ее неизвестных параметров на те исходные статистические данные, которые уже имеются. Модель прогнозирования — модель объекта прогнозирования, исследование которой позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта прогнозирования в будущем и (или) путях и сроках их осуществления.
При реализации этого этапа необходимо сначала ответить на вопрос, возможно ли в принципе однозначно восстановить значения неизвестных параметров модели по имеющимся исходным статистическим данным при принятой на 4-м этапе структуре (способе спецификации) модели. Это составляет так называемую проблему идентифицируемости модели. А затем, после положительного ответа на этот вопрос, необходимо решить уже проблему идентификации модели, т.е. предложить и реализовать математически корректную процедуру оценивания неизвестных значений параметров модели по имеющимся исходным статистическим данным. Если проблема идентифицируемости решается отрицательно, то возвращаются к 4-у этапу и вносят необходимые коррективы в решение задачи спецификации модели.
6-й этап (верификация модели) заключается в использовании различных процедур сопоставления модельных заключений, оценок, следствий и выводов с действительностью. Этот этап называют также этапом статистического анализа точности и адекватности модели . При неудовлетворительном характере результатов этого этапа необходимо возвратиться к этапу 4, а иногда и к этапу 1.
В описании содержания 1-го этапа процедуры прогнозирования речь шла, в частности, о необходимости определения конечных прикладных целей прогнозирования. Это подразумевает, в частности, и определение требуемого типа прогноза. Тип прогноза определяется двумя факторами: горизонтом прогнозирования и иерархическим уровнем прогнозируемого показателя.
Прогнозный горизонт - это максимально возможный период упреждения прогноза заданной точности. По горизонту прогнозирования прогнозы делятся на краткосрочные (на 1-2 такта времени вперед), среднесрочные (на 3-5 тактов) и долгосрочные (более чем на 5 тактов времени вперед). Довгострокові прогнози необхідні для того, щоб намітити основний курс підприємства на тривалий період, тому саме на них акцентується основну увагу менеджерів вищої ланки. Короткострокові прогнози використовуються для розробки невідкладних стратегій. Вони найчастіше застосовуються менеджерами середньої і нижчої ланки для задоволення потреб найближчого майбутнього.
По уровню прогнозируемого показателя целесообразно выделять макро-, мезо- и микропрогнозы. Все, что связано с прогнозированием показателей, характеризующих деятельность фирм, компаний и предприятий, относится к микроуровню. Мезо- (региональный и отраслевой уровни) и макропрогнозы используются при описании внешней среды.
Поскольку именно с помощью экспертного прогнозирования может быть решена большая часть проблем, возникающих при разработке прогнозов, рассмотрим в систематизированном виде основные этапы экспертного прогнозирования:
1. Підготовка до розробки прогнозу
2. Анализ ретроспективной информации, внутренних и внешних условий
3. Определение наиболее вероятных вариантов развития внутренних и внешних условий
4. Проведение экспертизы
5. Разработка альтернативных вариантов
6. Апріорна і апостеріорна оцінка якості прогнозу
7. Контроль хода реализации и корректировка прогноза
1 этап. На стадії підготовки до розробки прогнозу повинні бути вирішені наступні завдання:
• подготовлено организационное обеспечение разработки прогноза,
• сформулировано задание на прогноз,
• сформулированы рабочая и аналитическая группы сопровождения,
• сформулирована экспертная комиссия,
• подготовлено методическое обеспечение разработки прогноза,
• подготовлена информационная база для проведения прогноза,
• подготовлено компьютерное сопровождение разработки прогноза.
Після прийняття рішення про розробку прогнозу необхідно призначити виконавців для цієї розробки. Цій групі працівників доручається організаційне забезпечення розробки прогнозу. Они также должны обеспечить методическое и информационное его сопровождение.
Качественный экспертный прогноз может быть разработан только тогда, когда он хорошо подготовлен, если в его разработке задействованы компетентные специалисты, когда использована достоверная информация, когда оценки получены корректно и корректно обработаны.
Для розробки якісного прогнозу необхідно використання сучасних технологій, супроводжуючих і підтримують процес розробки.
До складу експертної комісії запрошуються фахівці, професійно знайомі з об'єктом експертизи. Если требуется многоаспектная оценка объекта, либо оцениваться должны разнородные объекты и для этого нужны специалисты разных профессий, то экспертная комиссия должна быть сформирована таким образом, чтобы в её состав входили специалисты, способные профессионально оценить все основные аспекты прогнозируемой проблемы.
Завданням аналітичної групи є методична підготовка процесу прогнозування. До складу аналітичної групи входять фахівці, що володіють професійними знаннями та досвідом проведення прогнозних розробок. Розробка прогнозу повинна бути проведена методично грамотно, застосовувані методи повинні відповідати характеру прогнозованої ситуації і характеру інформації, яку належить отримати, проаналізувати і обробити. Також розробка прогнозу повинна бути чітко регламентована, тобто робоча група повинна підготувати необхідну документацію, до складу якої входять: офіційно оформлене рішення про проведення прогнозу, склад експертної комісії, графік розробки прогнозу, контракти з фахівцями, що залучаються для його розробки і т.д. Фахівці повинні бути забезпечені всією необхідною інформацією про об'єкт прогнозування. Корисним може виявитися спеціально підготовлений аналітичною групою аналітичний огляд по прогнозованої проблеми. При роботі з різноманітними прогнозами доводиться мати справу з великими обсягами інформації, яка до того ж, повинна аналізуватися і оброблятися відповідно до використовуваної технологією розробки прогнозу. Це неможливо зробити без комп'ютера та відповідного програмного забезпечення.
2 этап. При аналізі ретроспективою інформації про об'єкт прогнозування передбачається чітке розділення кількісної та якісної інформації. Количественная информация (достаточно надежная) используется для расчетов по экстраполяции динамики изменения прогнозируемых параметров, по определению наиболее вероятных тенденций их изменения. Качественная же информация классифицируется, систематизируется и служит основанием для оценок экспертов и используется для разработки экспертных прогнозов. При розробці прогнозу необхідний аналіз внутрішніх умов об'єкта прогнозування, змістовний аналіз їх особливостей і динаміки розвитку.
Якщо розроблені математичні, імітаційні, аналогові і інші моделі функціонування об'єкта прогнозування і зміни внутрішніх умов, то в них вводяться необхідні дані і на їх підставі здійснюються розрахунки, що дозволяють оцінити найбільш ймовірні зміни внутрішніх умов об'єкта прогнозування.
При розробці прогнозу, зовнішніх умов, зовнішньому середовищі функціонування об'єкта прогнозування повинно приділятися не менше уваги, ніж внутрішнім.
Внутрішнє середовище, як внутрішнє умова об'єкта прогнозування, включає в себе: внутрішньоорганізаційні процеси, технологію, кадри, організаційну культуру, управління функціональними процесами. Зовнішнє середовище, включає загальне зовнішнє оточення і безпосередньо ділове оточення організації.
3 этап. Визначення найбільш ймовірних варіантів розвитку внутрішніх і зовнішніх умов об'єкта прогнозування є однією з центральних завдань розробки прогнозу. На цьому етапі розробки прогнозу на підставі аналізу внутрішніх і зовнішніх умов і всієї наявної інформації про об'єкт прогнозування, інформації в результаті роботи експертної комісії попередньо визначається перелік можливих альтернативних варіантів зміни внутрішніх і зовнішніх умов. Після їх попередньої оцінки, з переліку виключаються альтернативні варіанти, реалізацію яких в прогнозовані період сумнівна або ж ймовірність їх реалізації нижче попередньо встановленого порогового значення. Решта альтернативні варіанти піддаються більш поглибленої оцінки з метою визначення альтернативних варіантів зміни внутрішніх і зовнішніх умов, здійснення яких найбільше ймовірно. На цьому етапі розробки прогнозу передбачається найбільш активна робота експертів з визначення та оцінки ключових подій, настання яких очікується в прогнозованому проміжку часу.
4 етап. Предыдущий этап разработки прогноза дает информацию, необходимую аналитической группе для проведения экспертизы. Експертам надається інформація про найбільш ймовірну зміну внутрішніх і зовнішніх умов, на основі раніше проведеного аналізу формулюються питання, на які повинні бути отримані відповіді в результаті проведення експертизи, намічаються найбільш ймовірні сценарії розвитку подій.
У залежності від природи об'єкта прогнозування, від характеру оцінок і суджень, які повинні бути отримані в процесі проведення експертизи, визначаються конкретні способи організації та проведення експертизи. Экспертизы могут быть однотуровыми и много туровыми, анонимными и предусматривающие открытый обмен мнениями и т. д.
Разнообразные методы используются при сравнительной оценке объектов, при прогнозе количественных и качественных значений параметров прогнозируемого объекта, начиная от различных модификаций метода Делфи и кончая разнообразными процедурами метода мозговой атаки. Характер експертної інформації, яку передбачається використовувати при розробці прогнозу, накладає певні вимоги на вибір конкретного методу організації та проведення експертизи. Якщо прогнозований об'єкт досить складний і многоаспектен, то доцільно використання комплексних методів організації та проведення експертизи при проведенні експертизи для розробки прогнозу аналітична група може використовувати анкетування та інтерв'ювання.
5 етап. Підготовлена ​​на попередніх етапах інформація, в тому числі і отримана від експертів, використовується при безпосередній розробці прогнозу. Як правило, малоймовірні випадки, коли заздалегідь відомо в якому напрямку будуть відбуватися зміни внутрішніх і зовнішніх умов, яка стратегія буде обрана організацією при тому чи іншому розвитку подій. Адже розвиток організації в прогнозованому майбутньому залежить від різних чинників, а також від їх поєднання і взаємодії. З цього можна зробити висновок, що при стратегічному плануванні і в інших випадках використання прогнозів необхідно розглядати різні альтернативні варіанти розвитку подій, як сприятливі, так і несприятливі.
На попередніх етапах були визначені найбільш вірогідні зміни основних внутрішніх і зовнішніх умов, що визначають хід прогнозованих подій. Для найбільш ймовірних альтернативних варіантів, їх змін, повинні бути розроблені найбільш ймовірні альтернативні варіанти розвитку прогнозованих подій.
6 етап. Апріорна і апостеріорна оцінка якості прогнозу. Оценка качества прогноза – одна из центральных проблем в процессе разработки управленческих решений. Ступінь довіри до розробленого прогнозом багато в чому впливає на рішення і позначається на ефективності управлінських рішень, прийнятих з використанням розробленого прогнозу.
Однако оценка качества прогноза является достаточно сложной задачей не только в момент, когда прогноз только разработан (априорная оценка), но и в момент, когда прогнозируемое событие уже произошло (апостериорная оценка). Тут слід також відзначити той факт, що якісний прогноз при прийнятті рішення може бути використаний по-різному.
Якщо з боку керівництва організації не виявляється значний вплив на хід розвитку подій, а лише здійснюється спостереження за ним, то після настання кінця прогнозованого періоду необхідно лише зіставити значення спрогнозованих показників і параметрів з отриманими в дійсності. Це дозволяє оцінити якість розробленого прогнозу апостеріорного.
Після розробки прогнозу повинні бути визначені критерії, за якими точність прогнозу може бути оцінена. Обычно для оценки прогноза используются два метода: дифференциальный и интегральный.
Інтегральний метод передбачає узагальнену оцінку якості прогнозу на базі оцінки якості прогнозу по приватних критеріям. При диференціальному методі оцінюються набори оцінок окремих складових якості прогнозу, що мають досить чіткий об'єктивний зміст. Цими критеріями можуть бути: ясність і чіткість завдання на прогноз, відповідність прогнозу завданням, своєчасність розробки прогнозу, професійний рівень розробки прогнозу, надійність використаної інформації і т.д.
Прикладом використання інтегрального методу може служити критерій «інтегральна якість експертного прогнозу».
Якість експертного прогнозу визначається за такими критеріями, як:
• компетентность (или, в более общем виде, качество) эксперта;
• качество информации, представляемой экспертам;
• качество экспертной информации, поступающей от экспертов;
• уровень технологии разработки прогноза.
Якщо період прогнозування вже завершився, то необхідно зіставити спрогнозовані значення показників і параметрів з отриманими в результаті реализовавшегося насправді ходу прогнозованих подій.
И здесь на первый план выступает вопрос, – по какому критерию оценивать качество прогноза апостериорно. В качестве примера критериев оценки точности прогноза можно привести следующую формулу: K1=│X-И│K2=│lnX/И│, где X—прогнозировавшееся значение оценки показателя; U—истинное значение оценки показателя.
7 этап. Варіантна розробка прогнозу передбачає розробку прогнозу при різних альтернативних варіантах умов і припущень. А вони можуть змінитися. События, вчера казавшиеся маловероятными, сегодня происходят, а казавшиеся наиболее вероятными не происходят. Поэтому неотъемлемой частью современной технологии прогнозирования является периодически, в зависимости от происходящих изменений, осуществляемый мониторинг хода реализации прогнозированного хода развития событий. Моніторинг дозволяє своєчасно виявляти значні відхилення у ході розвитку подій. Якщо вони можуть зробити принциповий вплив на подальший хід подій в частині що стосується прийняття важливих стратегічних рішень, то прогноз повинен бути підданий коригуванню.
Корективи можуть бути різного рівня значимості, складності, трудомісткості і т.д. Если они не очень значительны, то эта проблема может решаться на уровне аналитической группы, сопровождающей разработку прогноза. Если коррективы более существенны, то может потребоваться дополнительное привлечение отдельных экспертов, а в особо важных случаях при наличии значительных изменений – дополнительная работа экспертной комиссии с возможным изменением её состава. Останнє необхідно, особливо, в тих випадках, коли для коригування прогнозу потрібне залучення фахівців іншої професійної орієнтації.

Список літератури
1.Виханский О.С. Наумова А.И. Менеджмент: Учебник – 3-е изд. – М.Экономистъ, 2003, - 528 с.
2. Ігнатьєва А.В., Максимцов М.М. Дослідження систем управління: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 157 с.
3. Б.Г.Литвак. Разработка управленческого решения - М.: Издательство "Дело", 2004г. - 392 с.
4. Малинин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления: Учебник для вузов. - 2-е вид. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004 р .
5. Стратегический менеджмент / Под. ред. Петрова А.Н. - СПб.: Питер, 2005
6. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко., 2003 р . www.voluntary.ru
7. Управление организацией: Учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевої, Н.А. Саломатіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. – М.: ИНФРА-М, 2000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Контрольна робота
159.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Дослідження систем управління 2
Дослідження систем управління 3
Методи дослідження систем управління
Дослідження систем управління РОНО
Методи дослідження систем управління 2
Дослідження систем управління якістю
Алгорітрм дослідження систем управління
Дослідження систем управління організацією
Дослідження систем автоматичного управління САУ
© Усі права захищені
написати до нас