Дослідження системи управління підприємством

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
1. Вступ 3
2. Характеристика дослідження систем керування 4
3. Основні підходи до дослідження систем керування 9
4. Висновки 18
5. Бібліографія 19

Введення.
Дослідження систем управління, як правило, здійснюється з практичною метою, а саме для того, щоб вибрати найкращий варіант і освоїти його в будь - якій організації. Остаточний висновок про те, що вибір зроблений правильно, можливий тільки після деякого досвіду застосування системи управління,
Як випливає з назви даної роботи, необхідно співвіднести систему управління з підходами до їх дослідження. Тут доречно згадати, що штучні класифікації розробляються для конкретних застосувань. Відповідно класифікація систем управління відноситься до штучних класифікацій.
При дослідженні систем управління на практиці використовується досить велика кількість методів, кожен з яких має свою сферу застосування і про деякі з них буде викладено нижче.

Характеристика дослідження систем управління
Необхідність відповідності сучасної організації вимогам ринкової економіки викликає потребу постійного її вдосконалення, організаційного розвитку. Базою організаційних нововведень служить вивчення діяльності організацій.
Дослідження систем управління - це вид діяльності, спрямований на розвиток та вдосконалення управління у відповідність до постійно змінюються зовнішніми і внутрішніми умовами. В умовах динамічності сучасного виробництва і суспільного устрою управління повинне знаходитися в стані безперервного розвитку, який сьогодні неможливо забезпечити без дослідження шляхів і можливостей цього розвитку, без вибору альтернативних напрямків. Дослідження управління здійснюється в щоденній діяльності менеджерів та персоналу і в роботі спеціалізованих аналітичних груп, лабораторій, відділів. Іноді для проведення дослідження запрошують консультаційні фірми. Необхідність в дослідженнях систем управління продиктована досить великим колом проблем, з якими доводиться стикатися багатьом організаціям. Від правильного вирішення цих проблем залежить успіх роботи цих організацій. Дослідження систем управління можуть бути різними як за цілями, так і за методологією їх проведення.
За цілями досліджень можна виділити практичні та науково-практичні. Практичні дослідження призначені для швидких ефективних рішень і досягнення бажаних результатів. Науково-практичні дослідження орієнтовані на перспективу, більш глибоке розуміння тенденцій і закономірностей розвитку організацій, підвищення освітнього рівня працівників.
За методологією проведення слід виділити, перш за все, дослідження емпіричного характеру і які спираються на систему наукових знанні.
Різноманітні дослідження й по використанню ресурсів власних або залучених, по трудомісткості, тривалості, інформаційного забезпечення, організації їх проведення. У кожному конкретному випадку, виходячи з поставлених цілей, доводиться вибирати необхідний вид дослідження. Дослідження як вид діяльності в процесі управління організацій включає наступні роботи:
• розпізнання проблем і проблемних ситуацій;
• визначення причин їх походження, властивостей, змісту, закономірностей проведення і розвитку;
встановлення місця цих проблем і ситуацій (як в системі наукових знань, так і в системі практичного управління);
• знаходження шляхів, засобів і можливостей використання нових знань про дану проблему;
• розробка варіантів вирішення проблем;
• вибір оптимального варіанту рішення-проблеми за критеріями результативності, оптимальності, ефективності.
У реальній практиці всі ці роботи знаходяться в тісному взаємозв'язку, характеризуючи при цьому ступінь професіоналізму дослідників, конкретні цілі та завдання своєї діяльності.
Проведення досліджень та аналіз будь-якої конкретної ежлеми управління як об'єкта необхідно, перш за все, для забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку товарів (послуг), для підвищення ефективності функціонування підрозділів і організації в цілому. Зрозуміти, як успішно і вчасно досягаються поставлені цілі можна лише за допомогою дослідження роботи цих підрозділів і конкретних виконавців і керівників.
Дослідження необхідно проводити не тільки, коли організаціям загрожує банкрутство або серйозна криза, але й тоді, коли організації функціонують успішно і стабільно досягають певних результатів. У даному випадку своєчасні дослідження допоможуть утримати цей стабільний рівень роботи організації, з'ясувати, що заважає, або у більшій мірі стимулює її роботу, щоб бажані результати були ще краще.
Необхідність проведення досліджень продиктована ще й постійно мінливими цілями функціонування організацій, що неминуче в умовах ринкової конкуренції та постійно мінливого попиту споживачів.
Дослідження необхідні як з наукової, так і з практичної точок зору. З наукової точки зору дослідження припускає розробку і чітке формулювання методології проведення досліджень, з тим щоб розробити фундаментальні теоретичні положення. З практичної точки зору дослідження повинні вміти проводити конкретні люди (аналітики, проектувальники, співробітники у відділах), отже, їх необхідно озброїти конкретними знаннями, навчити різним методам проведення досліджень, роз'яснити, для чого це потрібно і які цілі при цьому досягаються. Необхідно пояснити головне: дослідження проводяться з метою побудови певної (еталонної) моделі системи управління, до якої повинна прагнути організація.
Практика показує, що фахівці, що мають звичайний досвід роботи в науково-дослідних або господарських організаціях, що не володіють спеціальними знаннями для подібних досліджень.
Таким чином, з практичної точки зору проведення досліджень пред'являє певні вимоги до складу і кваліфікації колективу аналітиків та розробників.
Дослідники повинні:
мати досвід роботи в галузі управління конкретними виробничими об'єктами;
• володіти знаннями сучасних методів і техніки управління;
• володіти знаннями методів дослідження операцій і системного аналізу;
• мати здібності до спілкування з фахівцями різних рівнів і профілів;
Крім того, дослідники повинні вміти систематизувати отриману інформацію, ініціювати новації в організації.
Виконання цих вимог визначає необхідність спеціального підбору і підготовки дослідників, оскільки від результатів їх діяльності в значній мірі залежить ефективність роботи підприємства. Підготовка таких фахівців здійснюється завчасно і супроводжується стажуванням дослідників у процесі розробки нової моделі системи управління.
Дослідження систем управління включає:
• уточнення цілі розвитку і функціонування підприємства і його підрозділів;
• виявлення тенденцій розвитку підприємства в конкретній ринковому середовищі;
• виявлення чинників, що забезпечують досягнення сформульованої мети і перешкоджають їй;
• збір необхідних даних для розробки заходів щодо вдосконалення діючої системи управління;
• отримання необхідних даних для прив'язки сучасних моделей, методів і засобів до умов конкретного підприємства.
У процесі дослідження та аналізу роботи організації встановлюється роль і місце даного підприємства у відповідному секторі ринку; стан виробничо-господарської діяльності підприємства; виробнича структура підприємства; система управління та її організаційна структура; особливості взаємодії підприємства зі споживачами, постачальниками та іншими учасниками ринку; інноваційна діяльність підприємства; психологічний клімат підприємства та ін

Основні підходи до дослідження
систем управління
Системний підхід - це такий напрям методі логіки наукового пізнання і практичної діяльності, в основі якого лежить дослідження будь-якого об'єкта як складної цілісної кібернетичної соціально-економічної системи.
У найбільш загальному вигляді під системою розуміється сукупність взаємопов'язаних елементів, що утворюють певну цілісність, деяку єдність.
Розглянемо основні принципи системного підходу (системного аналізу).
1. Цілісність, що дозволяє розглядати одночасно систему як єдине ціле і в той же час як підсистему для вищих рівнів.
2. Ієрархічність будови, тобто наявність безлічі (принаймні двох) елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів нижчого рівня - елементам вищого рівня. Реалізація цього принципу добре видно на прикладі будь-якої конкретної організації. Як відомо, будь-яка організація являє собою взаємодію двох підсистем: керуючої і керованої. Одна підпорядковується іншій.
3. Структуризація, що дозволяє аналізувати елементи системи та їх взаємозв'язки в рамках конкретної організаційної структури. Як правило, процес функціонування системи обумовлений не стільки властивостями її окремих елементів, скільки властивостями самої структури.
4. Множинність, що дозволяє використовувати безліч кібернетичних, економічних та математичних моделей для опису окремих елементів і системи в цілому.
Як зазначалося вище, при системному підході важливе значення набуває вивчення характеристик організації як системи, тобто характеристик "входу", "процесу" і характеристик "виходу".
При системному підході на основі маркетингових досліджень спочатку досліджуються параметри "виходу", тобто товари або послуги, а саме що виробляти, з якими показниками якості, з якими витратами, для кого, в які терміни продавати і за якою ціною. Відповіді на ці питання повинні бути чіткими і своєчасними. На "виході" у результаті повинна бути конкурентоспроможна продукція або послуги.
Потім визначають параметри входу, тобто досліджується потреба в ресурсах (матеріальних фінансових, трудових та інформаційних), що визначається після детального вивчення організаційно-технічного рівня аналізованої системи (рівня техніки, технології, особливості організації виробництва, праці і управління) та параметрів зовнішнього середовища (економічної, геополітичної, соціальної, екологічної та ін.) І нарешті, не менш важливе значення набуває дослідження параметрів процесу, що перетворює ресурси в готову продукцію. На цьому етапі, в залежності від об'єкта дослідження, розглядається виробнича технологія, або технологія управління, а також чинники та шляхи її вдосконалення.
Таким чином, системний підхід дозволяє нам комплексно оцінити будь-яку виробничо-господарську діяльність та діяльність системи управління на рівні конкретних характеристик. Це допоможе аналізувати будь-яку ситуацію в межах окремо взятої системи, виявити характер проблем входу, процесу і виходу. Застосування системного підходу дозволяє найкращим чином організувати процес прийняття рішень на всіх рівнях в системі управління.
Комплексний підхід передбачає враховувати при аналізі як внутрішню так і зовнішнє середовище організації. Це означає, що необхідно враховувати не лише внутрішні, а й зовнішні фактори - економічні, геополітичні, соціальні, демографічні, екологічні та ін Фактори - важливі аспекти при аналізі організацій і, на жаль, враховуються не завжди. Наприклад, часто соціальні питання при проектуванні нових організацій не враховуються або відкладаються. При впровадженні нової техніки не завжди беруться до уваги показники ергономічності, що призводить до підвищення стомлюваності робочих і в результаті - до зниження продуктивності праці. При формуванні нових трудових колективів належним чином не враховуються соціально-психологічні аспекти, зокрема, проблеми мотивації праці. Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що комплексний підхід є необхідною умовою при вирішенні завдання аналізу організації.
Для дослідження функціональних зв'язків інформаційного забезпечення систем управління використовується інтеграційний підхід, суть якого в тому, що дослідження здійснюються як по вертикалі (між окремими елементами системи управління), так і по горизонталі (на всіх стадіях життєвого циклу продукту).
Під інтеграцією розуміється об'єднання суб'єктів управління для посилення взаємодії всіх елементів системи управління конкретної організації. При такому підході з'являються більш міцні зв'язки між окремими підсистемами організації, більш конкретні завдання. Наприклад, керуюча система задає службам і підрозділам організації конкретні показники їх діяльності за якістю, кількістю, витрат ресурсів, термінів і т.д. На основі виконання цих показників досягаються поставлені цілі.
Інтеграція за стадіями життєвого циклу продукту по горизонтах вимагає формування єдиної і чіткої інформаційної системи управління, яка повинна включати, насамперед, показники якості та кількості витрат за стадіями науково-дослідної, конструкторської та технологічної підготовки виробництва, а також показники власне виробництва, впровадження, експлуатації і зняття виробу з виробництва.
Така узгодженість показників по стадіях життєвого циклу продукту дозволяє створити структуру управління, що забезпечує оперативність і гнучкість управління.
Інтеграція по вертикалі представляє собою об'єднання юридично самостійних організацій для найкращого досягнення поставлених цілей. Це забезпечується, по-перше, об'єднанням зусиль людей, тобто синергетичним ефектом, по-друге, створенням нових науково-експериментальних баз, впровадженням нових технологій та нового обладнання. Це, у свою чергу, створює умови для поліпшення зв'язків по вертикалі між федеральними, муніципальними органами управління і окремими організаціями, особливо у виробничій та соціальній сферах діяльності. Така інтеграція забезпечує найкращий контроль і регулювання в процесі реалізації нових указів, постанов та іншої регламентуючої документації. Інтеграція дає організаціям додаткові можливості для підвищення їх конкурентоспроможності за рахунок розширення співробітництва. З'являється більш широкий простір для розвитку та впровадження нових ідей, випуску більш якісної продукції, оперативність у реалізації прийнятих рішень.
Застосування інтеграційного підходу створює умови для найкращого здійснення стратегічних завдань на всіх рівнях в системі управління: на рівні холдингу, окремих компаній і конкретних підрозділів.
Сутність ситуаційного підходу полягає в тому, що спонукальним мотивом до проведення аналізу є конкретні ситуації, широкий діапазон яких істотно впливає на ефективність управління.
При такому підході система управління в залежності характеру ситуацій може міняти будь-яку зі своїх характеристик.
Об'єктами аналізу в даному випадку можуть бути:
структура управління: в залежності від ситуації і на підставі проведених об'ємних розрахунків вибирається структура управління з переважанням або вертикальних, або горизонтальних зв'язків;
• методи управління;
стиль керівництва: залежно від професіоналізму, чисельності та особистісних якостей співробітників вибирається стиль керівництва, орієнтований або на завдання, або на людські відносини;
• зовнішня і внутрішнє середовище організації;
стратегія розвитку організації;
• технологічні особливості виробничого процесу.
Маркетинговий підхід передбачає проведення аналізу організацій на основі результатів маркетингових досліджень. Головною метою при такому підході є орієнтація керуючої системи на споживача. Реалізація поставленої мети вимагає насамперед удосконалення ділової стратегії організацій, мета якої забезпечити своєї організації стійку конкурентну перевагу. Маркетинговий аналіз покликаний виявити ці конкурентні переваги і чинники що їх визначають.
Як показала практика проведення досліджень, до таких факторів належать такі:
якість продукції або послуг;
• якість управління самої організації;
маркетингове якість, тобто властивість товару відповідати реальної потреби населення.
При цьому важливо враховувати конкурентну позицію, тобто позицію досліджуваної організації в галузі на даний період часу, оскільки конкурентна боротьба - захід дороге, і ринок характеризується високими вхідними бар'єрами.
Таким чином, значення маркетингового підходу в тому, щоб забезпечити організацію всієї необхідної інформацією, знання якої дозволить надовго утримати і зберегти свою конкурентну позицію в галузі,
Інноваційний підхід заснований на умінні організації швидко реагувати на зміни, які диктуються зовнішнім середовищем. Це стосується запровадження нововведень, нових технічних рішень, неухильного відновлення виробництва нових товарів і послуг для найкращого задоволення потреб ринку збуту. Запорука успішного функціонування будь-якої організації в тому, що вона повинна йти не тільки врівень з технічним прогресом, а й випереджати його.
Впровадження інноватики також вимагає проведення системного аналізу, а саме можливостей організації для впровадження того чи іншого нововведення. Процес аналізу при інноваційному підході дуже складний і охоплює всі стадії життєвого циклу продукту.
Розглянемо ці стадії:
1. Аналіз можливості проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Тут необхідно визначити, чи володіє дана організація необхідними фінансовими ресурсами, оскільки витрати на розробку інноваційних ідей та їх впровадження все інтенсивніше зростають. Як правило, фінансування здійснюється інвестиційними компаніями, приватними та державними фондами, при цьому фінансується певний проект або нова наукова ідея. Фінансування здійснюється в кілька етапів: спочатку прикладні дослідження, потім досвідчені розробки і на заключному етапі - фінансування масового виробництва. Пошук надійних фінансових інвесторів має важливе значення, оскільки наукомістке виробництво таїть в собі велику невизначеність. Багато нововведень не доходять до масового виробництва через те, що відкидаються ринком, і фінансовий ризик тут досить великий.
На цій стадії також необхідно з'ясувати, чи є в команді виконавців спеціальна група людей, яка буде займатися розробкою та реалізацією інноваційних проектів і яка їхня професійна підготовка.
2. Аналіз можливості впровадження у виробництво результатів НДР і ДКР. Тут необхідно визначити технічну, організаційну та економічну доцільність впровадження нової техніки чи технології.
3. Аналіз можливості виведення нового продукту на ринок. Особливу роль тут має відіграти маркетинговий підхід. Необхідно вивчити вимоги ринку, характер продукції подібного типу, що користується попитом, визначити, де вона виробляється і в якій кількості.
Важливу роль відіграє і власна конкурентна позиція. Саме на цій стадії аналізу повинна найбільшою мірою проявити себе ділова (конкурентна) стратегія організації, від якої залежить тривалість життя товару - від перших продажів до насичення попиту і відходу з ринку.
При інноваційному підході необхідно пам'ятати: щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно дати можливість винахідникам створювати нові речі, вільно творити і доводити свої винаходи до успішної реалізації. Для цього команді винахідників необхідна певна свобода творчості: право приймати рішення і відповідати за кінцеві результати. Управління організації повинно бути спрямоване на заохочення ініціативи та підприємливості винаходів.
Сутність нормативного підходу полягає в наступному. Аналіз будь-якої системи управління з метою її вдосконалення пов'язаний з урахуванням сукупності найважливіших нормативів, якими керується у своїй діяльності апарат компанії. Це і встановлені для кожної галузі нормативи, наприклад норми керованості і нормативи, розробляють самі проектувальниками. (Положення про організацію, посадові інструкції, штатний розклад та інші.) Нормативи можуть мати цільову, функціональну та соціальну спрямованість. До цільових нормативам відноситься все те, що забезпечує реалізацію поставлених перед організацією цілей. Це, перш за все, показники якості продукції, ресурсомісткість продукції, ергономічні показники, показники надійності, а також технічний рівень виробництва.
До функціональних нормативам відноситься якість і своєчасність опрацювання планів, чітка організованість підрозділів, оперативний облік і контроль, суворе розподіл функціональних обов'язків у кожному структурному підрозділі організації.
Нормативи в соціальній сфері мають забезпечити оптимальні умови для спеціального розвитку колективу. Сюди включаються показники стимулювання та охорони праці, показники забезпеченості всіх співробітників необхідними технічними засобами для успішної роботи. Сюди також відноситься необхідність систематичного підвищення професійного росту, хороша мотивація, правові та екологічні нормативи. Таким чином, нормативний підхід при проведенні аналізу потребує урахування всієї сукупності нормативів при управлінні ресурсами, процесом і продуктом. Чим більше буде науково обгрунтованих нормативів з усіх аспектів діяльності організації, тим швидше прийде успіх у досягненні поставлених цілей.
Метою поведінкового підходу є створення всіх необхідних умов для реалізації творчих здібностей кожного співробітника, для усвідомлення своєї ролі в управлінні організацією. Важливе значення для менеджерів тут набуває вивчення різних поведінкових підходів, які рекомендує загальний менеджмент та дослідження можливості їх застосування в процесі аналізу організації. Необхідно пам'ятати, що людина - це найважливіший елемент у системі управління. Вдало підібрана команда однодумців і партнерів, здатних розуміти і впроваджувати ідеї свого керівника, - найважливіша умова економічного успіху.

Висновки:
1. Для виявлення специфіки роботи організацій та вироблення заходів щодо поліпшення виробничо-господарської діяльності застосовується системний аналіз.
2. Головною метою системного аналізу є розробка і впровадження такої системи управління, яка вибирається в якості еталонної, найбільшою мірою відповідає всім пред'явленим вимогам оптимальності.
3. Системний аналіз носить комплексний характер і базується на сукупності підходів, застосування яких дозволить найкращим чином провести аналіз і одержати бажані результати
4. Для успішного проведення аналізу необхідно підібрати команду фахівців, добре знайомих з методами економічного аналізу та організацією виробництва.

Бібліографія:
1. Коротке Е. М. Дослідження систем управління. - М.: "ДЕКА", 2000.
2 .. Коротке Е. М. Концепція менеджменту. - М.: "ДЕКА, 1996.
3. Максимцов М.М., Ігнатьєва А.В., Комаров М.А. та ін Менеджмент, М.: ЮНИТИ, 1998.
4. Бєляєв О.О., Короткий Е. М. системології. - М.: ИНФРА-М, 2000.
5. Валуєв С.А., Волкова В.М., Ігнатьєва А.В. та ін Системний аналіз в економіці та організації виробництва. - Л.: Політехніка, 1991.
6. Валуєв С.А, Ігнатьєва О. В. Організаційний менеджмент. - М.: Машинобудування, 1993.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
49кб. | скачати


Схожі роботи:
Вибір методів дослідження проблем управління підприємством
Автоматизовані системи управління підприємством
Автоматизовані системи управління підприємством 2
Удосконалення системи управління підприємством
Удосконалення організаційної структури системи управління підприємством
Девіантною і превентивний характер системи управління підприємством
Розробка автоматизованої системи управління торговим підприємством
Організація системи управління підприємством громадського харчування 1 категорії кафе бар Фараон
Дослідження системи управління
© Усі права захищені
написати до нас