Дослідження рівня обсягу фізичного навантаження загальної витривалості в тренувальному процесі на

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Департамент освіти Вологодської області

Державна освітня установа

середньої професійної освіти

«Тотемський педагогічний коледж»

Випускна класифікаційна робота

Дослідження рівня обсягу фізичного навантаження загальної витривалості в тренувальному процесі (на прикладі баскетболістів і лижників)

Тотьма

2009

Зміст

Введення

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГУ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

1.1 Планування тренувальних навантажень

1.2 Розвиток загальної витривалості у баскетболістів і лижників

1.3 Навчально-тренувальний процес

РОЗДІЛ 2. Порівняльний аналіз обсягу фізичного навантаження в навчально-тренувальному процесі лижників і баскетболістів, що впливає на розвиток загальної витривалості

2.1 Методи дослідження

2.2 Організація і результати власних досліджень

Висновок

Список Літератури

Додаток


Введення

Шкільні роки - один з найважливіших етапів у становленні людини як активного члена суспільства. У цей період завершується розвиток фізіологічних систем, в тому числі і рухового апарату. Ось чому в ці роки повинна бути створена міцна основа для зміцнення здоров'я і фізичного вдосконалення людини. Формування основних рухових якостей і навичок у процесі фізичного виховання може бути більш успішним за умови обгрунтованого застосування засобів і методів фізичної культури, а також інтенсифікації фізичних навантажень, які вимагають напруженої діяльності всіх фізіологічних систем. Однак при цьому необхідно враховувати віково-статеві та індивідуальні особливості дітей і підлітків, а також резервні можливості їх організму на різних етапах розвитку. Найголовнішим фізичним якістю, яка розвивається в даний період часу у дітей, є загальна витривалість, вона є основою для розвитку інших якостей: швидкісних, швидкісно-силових і т.д., які несуть оздоровчий характер для систем організму серцево судинної системи, дихальної системи та інших органів людини.

У процесі фізичного виховання слід не тільки підвищувати рухову підготовленість, але і формувати психофізичні якості, що забезпечують готовність до праці й активної діяльності в умовах автоматизованого виробництва. Ось чому для теорії і практики фізичного виховання, учнів необхідні дані про переносимість і допустимості фізичних навантажень з урахуванням адаптаційних можливостей організму на окремих вікових етапах, про ступінь функціональної зрілості фізіологічних систем, про рівні розвитку і вдосконалення рухових можливостей в процесі спрямованої тренування. [4, c .132]

У 17 ст. в працях К. Славинецького та Я. Каменського вперше були поставлені питання взаємозв'язку фізичного виховання і норміроанія навантажень.

Петро Франціевіч Лесгафт заклав методико-біологічні основи вчення про фізичне виховання, які послужили передумовою не тільки для розробки теорії і методики фізичного виховання, але також фізіології та гігієни, фізичних вправі та спорту.

Найближчим послідовником Лесгафта був В.В. Гориневский, автор перших вітчизняних посібників з нормування фізичних вправ.

Об'єкт: тренувальний процес лижників і баскетболістів.

Предмет: рівень обсягу фізичного навантаження загальної витривалості.

Мета роботи - порівняння рівня обсягу фізичного навантаження загальної витривалості в тренувальному процесі баскетболістів і лижників.

Завдання:

 1. Вивчити літературу на цю тему

 2. Виконати аналіз розділу програми «Фізична підготовка» спортивної підготовки для ДЮСШ баскетболістів і лижників.

 3. Виявити прийоми нормування обсягу фізичного навантаження у баскетболістів і лижників.

Гіпотеза (припущення) - що рівень обсягу фізичного навантаження загальної витривалості в тренувальному процесі у лижників вище, ніж у баскетболістів.

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГУ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

1.1 Планування тренувальних навантажень

Фізичне навантаження - це певна міра впливу фізичних вправ на організм займаються, а також ступінь подоланих при цьому об'єктивних і суб'єктивних труднощів. [27, c. 144]

У системі багаторічної підготовки лижників-гонщиків необхідно передбачити поступове зміна обсягу навантаження і включення різних тренувальних засобів з урахуванням вікових особливостей юних спортсменів. У навчально-тренувальному процесі необхідно спланувати навантаження так, щоб обсяг коштів, що сприяють підвищенню загальної фізичної підготовки, розвитку швидкості, спритності, координації і загальної витривалості, поступово збільшувався. Велике значення в цьому плані набувають рухливі і спортивні ігри, кругова тренування з використанням вправ загальнорозвиваючого характеру, засоби і методи, що сприяють розвитку цих якостей. Доцільно залучення різних видів спорту.

Зростання спортивних результатів забезпечують подальше підвищення рівня загальної фізичної підготовки, розвиток швидкості і швидкісно-силових якостей, загальної витривалості при ходьбі на лижах. В основному періоді слід збільшити обсяг швидкісно-силових вправ на підйомах. Витривалість знаходиться в прямій залежності від пройденого в основному періоді кілометражу. [26, c. 86]

Подальшому підвищенню спортивних досягнень допомагає включення в тренування засобів, що сприяють розвитку силової та м'язової витривалості, значне збільшення обсягу роботи з удосконалення загальної та спеціальної витривалості. Можна значно збільшувати кілометраж бігу в підготовчому періоді. В основному періоді в кожному занятті підвищується обсяг вправ на витривалість. [26, с.94]

Для успішного проведення процесу спортивного тренування необхідно здійснювати правильне планування і вести облік отриманих результатів.

При складанні плану тренер повинен добре знати, які засоби і методи дозволяють найбільш ефективно вирішувати ту чи іншу задачу тренування. Планування допомагає врахувати всі сторони підготовки спортсмена: функціональну, технічну, тактичну, вольову, теоретичну і педагогічну.

Плануючи тренування, необхідно, виходячи з поставлених завдань, визначити коло застосовуються на окремих етапах підготовки засобів і методів, кількість занять і змагань.

Одночасно слід встановити, які тести і нормативи будуть використані для визначення ефективності тренувального процесу і коли вони повинні проводитися, передбачити терміни проведення лікарського контролю.

У розділі виховної роботи з юними спортсменами тренер обов'язково повинен врахувати необхідність підвищення загальної культури займається: знайомство їх з творами мистецтва, літературою, з досягненнями в галузі науки і техніки і т. д.

Фізична працездатність і витривалість є одними з найбільш важливих рухових якостей юних баскетболістів. Високий рівень їх розвитку дозволяє не лише ефективно виконувати техніко-тактичні дії в умовах наростаючого під час гри втоми, але і порівняно легко переносити значні тренувальні навантаження. [27, с.145]

Про величину навантаження можна судити за суб'єктивними відчуттями і об'єктивними показниками. До перших відносяться відчуття загальної та локальної труднощі виконання вправи, відчуття неможливості продовжувати роботу у встановленому темпі і ін Але головну роль в оцінці навантаження відіграють об'єктивні показники. Розрізняють два їх види: перший - що відноситься до зовнішньої сторони навантаження, тобто кількісні характеристики виконаної фізичної роботи, які оцінюються за її зовнішніми параметрами (тривалість у часі, число повторенні вправ, швидкість, темп рухів, величина переміщуваного ваги та ін); другий - характеризує її внутрішню сторону і відображає величину і характер фізичних, біохімічних, психологічних змін в організмі, обумовлених даним навантаженням (частота серцевих скорочень, споживання кисню, величина артеріального тиску, вміст молочної кислоти в крові та ін). Величина навантаження перш за все залежить від її обсягу та інтенсивності. [27, c. 145]

Обсяг навантаження характеризує її кількісну частину (як тривалість виконання фізичних вправ, так і сумарна кількість роботи, виконаної протягом певного часу за одне заняття, тиждень, місяць і т. д.).

Інтенсивність навантаження визначає її якісну частина (показники інтенсивності зовнішньої сторони швидкість пересування, темп гри, моторна щільність заняття, вага подоланого опору і т. д.; показники внутрішньої сторони мінімальні, середні та максимальні значення ЧСС і т. д.), [1. c. 123]

При плануванні навантажень обсяг, і інтенсивність прийнято оцінювати в абсолютних і відносних величинах. Абсолютні показники обсягу та інтенсивності характеризують реальні їх значення в окремих вправах або за певний час (заняття, тиждень і т. д.), а відносні є ставлення зареєстрованого абсолютного показника обсягу або інтенсивності до максимально можливого. Наприклад, у бігу, а як абсолютного показника інтенсивності може бути середня швидкість на який-небудь дистанції, а відносна інтенсивність дорівнює відношенню цього середньої швидкості до змагальної (кращої) на даному відрізку. [27, с. 134]

Основні особливості вікового розвитку фізичних якостей школярів. Рівень розвитку основних фізичних якостей у хлопчиків від 8 до 17 років постійно підвищується, а у дівчаток відбувається нерівномірно, бувають періоди затримки темпу розвитку і навіть їх зниження. Дівчата в порівнянні з однолітками-хлопчиками мають ряд функціональних особливостей, що зводяться до меншої фізичної працездатності внаслідок більш низького рівня розвитку, аеробних і анаеробних механізмів енергопродукціі. (Див. дод. 1). [14, c. 54]

У дівчаток значно гірше розвинені функціональні системи аеробного енергозабезпечення. При фізичному навантаженні помірної і великої потужності у них це проявляється в менших величинах МПК (максимальне споживання кисню) та фізичної працездатності. На всіх вікових етапах розвитку в забезпеченні м'язової енергетики у дівчаток зберігається більш висока роль окислювальних процесів. У цьому сенсі «жіночий» тип енергозабезпечення ближче до «дитячому». Це одна з біологічних основ відомої більшою порівняно з однолітками-чоловіками фізичної витривалості жінок саме при помірних фізичних навантаженнях. [10, c .98]

Як відомо, у школярів всіх вікових груп реакції серцево-судинної та дихальної системи на пробегание дистанції з різною швидкістю мають чіткі статеві відмінності. Наприклад, якщо після бігу на дистанції і у хлопчиків, і у дівчаток приблизно однакове збільшення ЧЧС - до 200-240 удари на хвилину, то тривалість відновного процесу (за частотою пульсу) у дівчаток значно більше. Наприклад, до 10-й хвилині відновного періоду у дівчаток ЧЧС була на 10-20 ударів більше. Зрушення максимального і мінімального артеріального тиску у відповідь на фізичне навантаження у дівчат усіх вікових груп також виражені у великій мірі. [18, c. 111]

У фізичному вихованні школярів використовується великий арсенал фізичних вправ як циклічного (біг, плавання, лижні гонки та ін), так ациклического (стрибки, метання, підтягування та ін) і ігрового характеру. У процесі занять фізичними вправами найбільше значення має обгрунтування нормування фізичних навантажень циклічного характеру, що формують фізичну витривалість школярів, так як вони викликають найбільшу напругу вегетативних функцій організму. Навантаження ациклічні характеру, що формують головним чином силу, координацію, спритність та інші фізичні якості, викликаючи значно меншу напругу вегетативної сфери, надають і менше тренувальних дій на організм. [6, c. 54]

До циклічної діяльності відноситься така фізична діяльність, при якій дії, однакові за структурою, стереотипно повторюються. З усіх видів циклічної діяльності біг для дітей - найприродніший вигляд руху, тому бігові навантаження широко застосовуються в оздоровчих цілях. [23, c .234]

Вони сприяють розвитку загальної витривалості, підвищують 1 фізичну працездатність, збільшують функціональні резерви і розширюють адаптаційні можливості дитячого організму до факторів зовнішнього середовища.

Під витривалістю розуміють здатність людини до тривалого виконання будь-якої фізичної діяльності без зниження її ефективності. Показником витривалості служить час, протягом якого людина може підтримувати задану інтенсивність фізичного навантаження. Для вимірювання витривалості використовують прямий і непрямий способи. При прямому способі школяру пропонують виконати якесь завдання, наприклад, бігати з певною швидкістю, і встановлюють граничний час роботи до початку зниження швидкості бігу з даною інтенсивністю. Застосовуючи цей метод, В.Г. Фролов показав, що хлопчики 7 років можуть пробігти зі швидкістю 60% від максимальної 864 м, а дівчатка - лише 715 м. [11, c .344]

Цей спосіб складний і вимагає спеціальної апаратури, тому частіше використовують непрямий метод. Прикладом може служити звичайне в спортивній практиці визначення витривалості за часом пробігання який-небудь досить довгій дистанції, наприклад, у бігу на 3, 5 км і більше.

В.С. Фарфель відзначає, що вправи, які належать до однієї і тій же зоні відносної потужності (з однаковим граничним часом виконання), слід розглядати як однаково стомлюючі.

Багато дослідників (ГМ. Куколевскій, Р. Є. Мотилянская, В. А. Сергєєв та ін) довели односпрямованість вегетативних зрушень при виконанні різних вправ. [21, c. 56]

В.М. Зациорский та інші встановили, що перенесення витривалості можливий у різних циклічних вправах і залежить значною мірою від потужності роботи.

Витривалість розвивається і вдосконалюється протягом багатьох років життя людини. За даними деяких учених, в тридцятирічному віці людина досягає найвищого рівня розвитку витривалості.

У новачків витривалість змінюється досить швидко. Так, встановлено, що після 34 тренувань за 45 днів працездатність м'язових груп збільшується приблизно в 6 разів. Мірою витривалості служить граничний час, протягом якого відбувається вправу певної інтенсивності. [2, c. 165]

Добре розвивається загальна витривалість, якщо зусилля під час виконання вправ досягають 40 - 60% максимальної потужності.

В.С. Фарфель довів, що робота різної інтенсивності може лежати в різних зонах потужності, які визначають специфіку енергетичних процесів, що протікають в організмі. [26, с.85]

Витривалість розвивається при виконанні фізичних навантажень, які надають більший вплив на організм що займається в порівнянні з тим, яке він звик легко переносити. У результаті організм адаптується до невеликого стомлення, що викликається поступово збільшується обсяг роботи, підвищується здатність бігти більш тривалий час і швидше відновлювати сили після фізичних навантажень. [23, c .138]

Спеціальна витривалість лижника-гонщика характеризується здатністю виконувати роботу, пов'язану з перемиканням з одного характеру м'язової діяльності на інший, з певною інтенсивністю в залежності від довжини дистанції.

Організм людини прагне пристосуватися до специфічних навантажень, які висуваються до нього, тому у розвитку спеціальної витривалості слід враховувати характер рельєфу дистанції, на якій мають бути найбільш відповідальні змагання.

Для успішного розвитку спеціальної витривалості необхідна висока тренованість нервової системи і швидка реакція різних систем, здатність протистояти впливу факторів зовнішнього середовища (морозу, вітру, різного стану снігу і тому подібне).

Короткочасні перепочинку на спусках викликають необхідність швидкої мобілізації всіх систем організму для продовження подальшого інтенсивного пересування по дистанції.

Необхідно враховувати і швидкість, з якою спортсмен повинен пересуватися по дистанції. [26, с.92]

Тренування, в якій велика увага приділяється вправам, спрямованим на розвиток витривалості, в раціональному поєднанні з іншими засобами загальної фізичної підготовки сприяє підвищенню рівня розвитку не тільки витривалості, але й швидкості, сили і швидкісно-силових якостей. Це пояснюється тим, що між основними фізичними якостями існує тісний функціональний зв'язок і взаємозумовленість.

Витривалість - одне з найважливіших фізичних якостей дітей шкільного віку, розвиток якого сприяє підвищенню не тільки загальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності дітей і підлітків, але і функціональних резервів організму, що росте, розширює його адаптаційні можливості і підвищує опірність до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Все це дозволяє говорити про необхідність розвитку в юнацькому віці різних видів витривалості. [6, c. 65]

Досвід показав, що на цьому шляху юний лижник повинен переходити від одного етапу розвитку витривалості до іншого:

а) розвиток загальної витривалості засобами ОФП (ігри, естафети, різні види спорту);

б) розвиток загальної витривалості тривалими вправами;

в) удосконалення м'язової витривалості;

г) поступове підвищення швидкості пересування по дистанції;

д) ускладнення рельєфу дистанції;

е) вдосконалення витривалості на тлі втоми, попередньо створюваного відповідними вправами. [27, c. 86]

Вивчення досвіду багаторічної підготовки юних лижників показало, що загальний кілометраж в ходьбі на лижах доцільно збільшувати поступово, з року в рік.

Для визначення гігієнічно оптимальних фізичних навантажень школярів при заняттях фізичною культурою з метою підвищення її оздоровчої ефективності використовують такі фізичні навантаження, які забезпечують максимальне тренує і розвиваюче вплив. [11, c .401]

Враховується не тільки досягнутий в конкретному віці рівень розвитку фізіологічних функцій (функціональна готовність), але і «зона найближчого розвитку» з деяким перевищенням оптимуму й винятком надмірних, екстремальних навантажень (Д. С. Виготський, А. А. Аршавський).

Рекомендується розвивати витривалість дітей починаючи з 6 років (Л. Г. Євсєєв). Інтенсивне зростання витривалості у дітей відзначається в період від 8 до 9 років. Тому для розвитку витривалості найбільш сприятливий вік 9 - 11 років.

При вивченні залежності "швидкість - час» для дітей 9-10 років виділено 4 зони потужності:

1) максимальна потужність роботи протягом 9 с;

2) субмаксимальная потужність роботи протягом 9 с - 1,5 хв;

3) велика потужність роботи протягом 1,5 - 25 хв;

4) помірна потужність роботи протягом більше 25 хв.

При вивченні максимальної працездатності дітей було встановлено, що максимальна ЧСС не залежить від віку, вона практично однакова у дітей та дорослих, складаючи 190 - 200 уд / хв. [24, c .234]

Граничні її величини після роботи максимальної потужності знаходяться в межах 196 - 202 уд / хв у юнаків, 203 - 206 уд / хв у Дівчат. На стандартні навантаження (однакові за величиною) молодші діти відповідають великими функціональними зрушеннями серцево-судинної системи, одночасно у них відзначається більш Короткий відновлювальний період.

При фізичних навантаженнях, що не відповідають віковим рівнем розвитку рухових якостей, відновний період у дітей триваліша, ніж у дорослих. [3, c. 45]

Стан аеробного обміну багато в чому визначає витривалість дитини. Для дітей оптимальні навантаження помірної інтенсивності, що виконуються при сприятливому співвідношенні величин кисню, що надійшов в легені, що транспортується кров'ю і споживаного тканинами. Поглинання кожного літра кисню у дітей забезпечується меншими в порівнянні з дорослими обсягами вентильованого повітря і циркулюючої крові. [19, c. 349]

Чим вище МПК (максимальне споживання кисню) людини. Вікові зміни енергетичного обміну пов'язані з перерозподілом відносних величин в сумарний обмін теплопродукції органів і тканин, що мають різну метаболічну активність. З віком зменшується відносна вага високоактивних внутрішніх органів і підвищується відносна вага малоактивною жирової м'язової тканини. Збільшення внеску скелетних м'язів в сумарний обмін - причина зниження інтенсивності обміну в спокої.

У дівчаток 13-15 років після бігу на дистанції зі швидкістю 3 м / с відзначалося значне, а при бігу зі швидкістю 3,5 м / с надмірне напруження серцево-судинної системи, що свідчить про неадекватність таких навантажень для школярок цього віку. Відомо, що зрушення систолічного і діастолічного артеріального тиску під впливом дозованого фізичного навантаження у дівчаток у всіх вікових групах виражені більшою мірою, ніж у хлопчиків, особливо в 14-15 років. Це виражається у великих зрушеннях у функціональному стані серцево-судинної системи, в основному за рахунок різкого падіння діастолічного артеріального тиску і більш повільного його відновлення. Причому у школярок 13 - 15 років у порівнянні з молодшими школярками ця реакція значно більш виражена: у них повільніше відновлюється пульсовий тиск. [25, c .160]

При оцінці фізичних навантажень школярів під час уроків фізкультури враховуються такі показники: енерговитрати, кратність підвищення обміну, середня ЧСС. У той же час взаємозв'язок ЧСС серцевих скорочень з інтенсивністю фізичних навантажень у дітей носить ще менш лінійний характер, збільшуючись непропорційно швидко в порівнянні з ростом потужності навантаження. У зв'язку з цим визначення обсягу виконаної роботи по енерготратам у дітей більш переважно, ніж по ЧСС.

При розрахунку енерговитрат слід враховувати ще одну їх особливість. Витрата енергії на відкритому повітрі у 9-річних школярів при бігу на тредбане зі швидкістю 2,5 м / с на 25% нижче, ніж на стадіоні (біг з лідером).

Величина МПК відображає не тільки рівень фізичної працездатності, а й функціональний стан організму. [26, c. 138]

Про рівень МПК можна судити за результатами бігу на 1000 м.

Основні показники та критерії адекватності рухового режиму для школярів:

 • відповідність основних показників серцево-судинної та дихальної систем віково-статевим нормативам;

 • сприятлива реакція серцево-судинної системи (по змінам ЧСС і артеріального тиску на пробу Мартіні);

 • кисневий пульс при велоергометріческіх навантаженнях повинен знаходитися в межах 7-8 мл / уд, коефіцієнт використання кисню - 5,3-5,5%, МСК - 45-50 мл / кг;

 • низька захворюваність школярів - в середньому не більше 5-7 днів, пропущених через хворобу, за навчальний рік;

 • рівень лізоциму слини, що характеризує стан неспецифічної резистентності організму, повинен складати 40-60 мкг / л.

Оптимальний руховий режим школярів повинен відповідати наступним показниками та критеріями:

 • добові енерговитрати у хлопчиків у 6 років - 1640 ккал і 450 ккал у дівчаток, в 7 років - відповідно 1830 і 1630, у 8 років -000 і 1790, в 9 років - 2270 і 2020, в 10 років - 2490 і 2250 ккал. Ці

 • величини відповідають 18-20% максимальних енерготрат дитини;

 • на організований руховий режим школярів має припадати 8-10% їхніх загальних добових енерговитрат;

 • обсяг організованих занять фізкультурою - 6-12 год на тиждень (1-2 год щодня: уроки фізкультури, годину здоров'я,

 • спортивна година, ритміка, заняття дитячим спортом та інших);

 • моторна щільністю занять - не менше 70% із середніми енерговитратами 0,08-0,09 ккал / хв / кг і частотою пульсу 145 - 15 травня уд / хв. [6, c. 45]

При фізичному вихованні школярів вже в цьому віці необхідно в більшій мірі враховувати їх вікові і статеві особливості. Так, для дівчаток в заняття фізичної культури краще включати стрибки, пластичні вправи гімнастику, для хлопчиків - спортивні ігри (футбол, баскетбол, елементи боротьби), при цьому обов'язково враховуючи енергетичну вартість вправ і час виконання рухів.

1.2 Розвиток загальної витривалості у баскетболістів і лижників

Витривалість - це здатність організму протистояти фізичному стомленню в процесі м'язової діяльності.

Витривалість - одне з найважливіших фізичних якостей дітей шкільного віку, розвиток якого сприяє підвищенню не тільки загальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності дітей і підлітків, але і функціональних резервів організму, що росте, розширює його адаптаційні можливості і підвищує опірність до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища. [23, c. 320]

Мірилом витривалості є час, протягом якого здійснюється м'язова діяльність певного характеру і інтенсивності. Наприклад, у циклічних видах фізичних вправ (ходьба, біг, плавання і т.п.) вимірюється мінімальний час подолання заданої дистанції. В ігрових видах діяльності і єдиноборствах вимірюють час, протягом якого здійснюється рівень заданої ефективності рухової діяльності.

У сложнокоордінационниє видах діяльності, пов'язаних з виконанням точності рухів (спортивна гімнастика, фігурне катання і т.п.), показником витривалості є стабільність технічно правильного виконання дії.

Розрізняють загальну і спеціальну витривалість.

Загальна витривалість ~ це здатність тривало виконувати роботу помірної інтенсивності при глобальному функціонуванні м'язової системи.

По-іншому її ще називають аеробної витривалістю. Людина, яка може витримати тривалий біг у помірному темпі тривалий час, здатний виконати і іншу роботу в такому ж темпі (плавання, їзда на велосипеді тощо). Основними компонентами загальної витривалості є можливості аеробної системи енергозабезпечення, функціональна і біомеханічна економізація.

Загальна витривалість відіграє істотну роль в оптимізації життєдіяльності, виступає як важливий компонент фізичного здоров'я і, в свою чергу, служить передумовою розвитку спеціальної витривалості.

Спеціальна витривалість - це витривалість по відношенню до певної рухової діяльності. Спеціальна витривалість класифікується: за ознаками рухової дії, за допомогою якого вирішується рухова завдання (наприклад, стрибкова витривалість); за ознаками рухової діяльності, в умовах якої вирішується рухова завдання (наприклад, ігрова витривалість); за ознаками взаємодії з іншими фізичними якостями (здібностями) , необхідними для успішного розв'язання рухової задачі (наприклад, силова витривалість, швидкісна витривалість, координаційна витривалість і т.д.). [11, c .340]

Спеціальна витривалість залежить від можливостей нервово-м'язового апарату, швидкості витрачання ресурсів внутрішньом'язових джерел енергії, від техніки володіння руховою дією та рівня розвитку інших рухових здібностей.

Різні види витривалості незалежні або мало залежать один від одного. Наприклад, можна мати високу силовий витривалістю, але недостатньою швидкісний або низької координаційної витривалістю.

Прояв витривалості у різних видах рухової діяльності залежить від багатьох факторів: біоенергетичних, функціональної і біохімічної економізації, функціональної стійкості, індивідуально-психічних, генотипу (спадковості), середовища та ін [23, c. 167]

Витривалість характеризує здатність спортсмена протягом максимально тривалого часу виконувати динамічну роботу заданого характеру та інтенсивності.

Поняття витривалості у фізіології пов'язане з поняттям втоми і говорить про властивості організму зберігати протягом певного часу свою працездатність, долаючи наступ втоми (В. С. Фарфель).

Поліпшення або погіршення витривалості нерозривно пов'язане зі зміною стану нервових центрів. [8, c. 76]

Фізіологічні показники витривалості характеризуються різними ступенями варіацій рухових і вегетативних функцій.

При вдосконаленні витривалості утворюються певні умовні рефлекси, що сприяють поліпшенню кровообігу і дихання, регуляції функцій організму, обміну речовин і теплорегуляції.

Велику роль відіграє і характер секреції ендокринних залоз.

У біохімічному аспекті витривалість та її прояв залежать від загальних запасів енергетичних речовин в організмі, від швидкості вивільнення енергії при окремих метаболічних процесах. Суттєвим моментом у прояві витривалості вважається здатність органів і тканин протистояти різким змінам у внутрішньому середовищі організму, що викликається накопиченням продуктів метаболічної активності. [26, c. 86]

Вважається, що прояви різних видів спеціальної витривалості завжди пов'язані з різним співвідношенням кількостей енергії, виробленої алактатний, гліколітичні і дихальним процесами.

Залежно від потужності і тривалості вправ роль окремих компонентів алактатного-анаеробної витривалості, гліколітичної анаеробної витривалості та аеробної (дихальної) витривалості зазнає істотні зміни.

У лижних гонках найчастіше проявляється аеробна витривалість. Проте в дослідженнях Є.Г. Торхіна доведено, що в процесі проходження лижної дистанції енергозабезпечення організму спортсмена відбувається при значній частці і анаеробних реакцій. [10, c. 59]

В останні роки дослідники прийшли до висновку, що при виступах лижників на довгих дистанціях швидкість їх пересування залежить від кількості що надходить у кров кисню.

Інші встановили, що результати на стайєрських дистанціях в значній мірі залежать від розмірів серця. встановлено, що розміри серця прямо корелюють зі споживанням кисню. [26, c. 15]

Однак у науці це питання до цих пір ще є дискусійним.

А.Б. Гандельсман вважає, що визнання максимального споживання кисню першорядним у досягненні високих результатів при тривалій циклічній роботі може призвести до недооцінки технічного вдосконалення.

Для визначення гігієнічно оптимальних фізичних навантажень школярів при заняттях фізичною культурою з метою підвищення її оздоровчої ефективності використовують такі фізичні навантаження, які забезпечують максимальне тренує і розвиваюче вплив.

Враховується не тільки досягнутий в конкретному віці рівень розвитку фізіологічних функцій (функціональна готовність), але і «зона найближчого розвитку» з деяким перевищенням оптимуму й винятком надмірних, екстремальних навантажень (Д. С. Виготський, А. А. Аршавський).

На підставі відмінностей у реакціях серцево-судинної системи на стандартну велоергометріческіх навантаження вдалося встановити, що рівень фізичної підготовленості 8-річних хлопчиків значно вище, ніж 7-річних, і тому рекомендується розвивати витривалість дітей починаючи з 6 років (Л. Г. Євсєєв). Інтенсивне зростання витривалості у дітей відзначається в період від 8 до 9 років. Тому для розвитку витривалості найбільш сприятливий вік 9 - 11 років. [26, c .14]

Під витривалістю розуміють здатність людини до тривалого виконання будь-якої фізичної діяльності без зниження її ефективності. Показником витривалості служить час, протягом якого людина може підтримувати задану інтенсивність фізичного навантаження. Загальна витривалість баскетболіста розуміється, як здатність виконувати роботу помірної інтенсивності протягом тривалого часу. Придбання високого рівня розвитку загальної витривалості необхідно розглядати як базу для всебічної фізичної підготовки, як головний чинник досягненні повноцінного фізичного розвитку та формування організму.

Впливаючи на її розвиток, перш за все, мають на увазі підвищення функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем організму, вдосконалення функцій кисневого забезпечення.

Основний метод розвитку аеробної витривалості - це тривале (понад 10 хв) рівномірне або змінна виконання роботи з помірною інтенсивністю (пульс 0-150 уд / хв). З цією метою використовується тривалий біг (в тому числі кроси по пересіченій місцевості), заняття циклічними видами спорту (плавання, лижі, велосипед, веслування тощо), рухливі і спортивні ігри (футбол, теніс, бадмінтон, регбі, гандбол та ін) .

Дуже важливо своєчасно почати розвивати механізми енергозабезпечення. Якщо цю роботу проводити з дітьми -9 років і здійснювати на основі поступовості, систематичності та послідовності, вона дасть бажаний результат. [26, c. 86]

На етапі початкового навчання основна увага приділяється поступового збільшення обсягу виконуваних навантажень при невисокій інтенсивності. Вправи підбираються з числа тих, які добре знайомі дітям з занять фізкультурою в школі. Це тривала ходьба, біг з помірною інтенсивністю, пересування на лижах, катання на ковзанах, плавання і особливо рухливі ігри. Використовуються рівномірний, ігровий і змінний методи підготовки.

Важливо із самого початку привчити хлопців контролювати свою реакцію на навантаження. Для цього використовується пальпаторно метод підрахунку пульсу в області скроні або шиї за 6 с. Правильною орієнтуванні допоможе виділення

трьох режимів: пульс до 150 уд / хв-аеробний, 180 уд/мін- змішаний, понад 180 уд / хв-анаеробний.

Рівномірний метод зберігає своє преимуществен? значення і у віці 10-12 років, коли для розвитку загальної витривалості застосовується тривалий біг (до 30 хв.) при пульсі 140-150 уд / хв.

З переходом на наступний етап тренування для розвитку загальної витривалості краще використовувати поєднання рівномірного і тимчасового методів, що дозволить перейти до вдосконалення аеробно-анаеробних способів енергобеспеченія. Це дозволить вивчати й удосконалювати техніко-тактичні дії в наближених до змагань умовах.

До числа прикладів використання цього методу можна віднести біг у змінному темпі (чергування повільних і швидких відрізків), спортивні ігри і гру в баскетбол. Бажано, щоб при цьому пульс не перевищував 160 уд / м. До повторення навантаження слід переходити після пасивного відпочинку та зниження пульсу до 120-130 уд / хв. [27, с. 44]

Витривалість до бігових навантажень залежить від багатьох факторів, зокрема від функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем організму, а також стійкості до несприятливих зрушень, що виникають у внутрішньому середовищі організму і в центральній нервовій системі в процесі тривалої напруженої роботи.

Витривалість розвивається при виконанні фізичних навантажень, які надають більший вплив на організм що займається в порівнянні з тим, яке він звик легко переносити. У результаті організм адаптується до невеликого стомлення, що викликається поступово збільшується обсяг роботи, підвищується здатність бігти більш тривалий час і швидше відновлювати сили після фізичних навантажень. [23, c .180]

Тренування, в якій велика увага приділяється вправам, спрямованим на розвиток витривалості, в раціональному поєднанні з іншими засобами загальної фізичної підготовки сприяє підвищенню рівня розвитку не тільки витривалості, але й швидкості, сили і швидкісно-силових якостей. Це пояснюється тим, що між основними фізичними якостями існує тісний функціональний зв'язок і взаємозумовленість.

Завдання з розвитку витривалості. Головне завдання при розвитку витривалості у дітей шкільного віку полягає у створенні умов для неухильного підвищення загальної аеробної витривалості на основі різних видів рухової діяльності, передбачених для освоєння в обов'язкових програмах фізичного виховання.

Існують також завдання з розвитку швидкісної, силової та координаційно-рухової витривалості. Вирішити їх - означає домогтися різнобічного і гармонійного розвитку рухових здібностей. Нарешті, ще одне завдання випливає з потреби досягнення максимально високого рівня розвитку тих видів і типів витривалості, які відіграють особливо важливу роль у видах спорту, обраних в якості предмета спортивної спеціалізації.

Методики визначення розвитку витривалості

Для вимірювання витривалості використовують прямий і непрямий способи. При прямому способі школяру пропонують виконати якесь завдання, наприклад, бігати з певною швидкістю, і встановлюють граничний час роботи до початку зниження швидкості бігу з даною інтенсивністю. Застосовуючи цей метод, В. Г. Фролов показав, I що хлопчики 7 років можуть пробігти зі швидкістю 60% від максимальної 864 м, а дівчатка - лише 715 м.

Цей спосіб складний і вимагає спеціальної апаратури, тому частіше використовують непрямий метод. Прикладом може служити звичайне в спортивній практиці визначення витривалості за часом пробігання який-небудь досить довгій дистанції, наприклад, у бігу на 3, 5 км і більше. [11, c. 231]

Методи виховання витривалості

Основними методами розвитку загальної витривалості є: 1) метод злитого (безперервного) вправи з навантаженням помірної і перемінної інтенсивності, 2) метод повторного інтервального вправи; 3) метод кругового тренування, 4) ігровий метод; 5) змагальний метод (табл. 2).

Для розвитку спеціальної витривалості застосовуються: 1) методи безперервного вправи (рівномірний і перемінний); 2) методи інтервального перериваної вправи (інтервальний і повторний); 3) змагальний і ігровий методи. [11, c. 190]

Рівномірний метод характеризується безперервним тривалим режимом роботи з рівномірною швидкістю або зусиллями. При цьому займається прагне зберегти задану швидкість, ритм, постійний темп, величину зусиль, амплітуду рухів. Вправи можуть виконуватися з малої, середньої і максимальною інтенсивністю.

Змінний метод відрізняється від рівномірного послідовним варіюванням навантаження в ході безперервного вправи (наприклад, бігу) шляхом спрямованої зміни швидкості, темпу, амплітуди рухів, величини зусиль і т.п.

Інтервальний метод передбачає виконання вправ зі стандартною і зі змінним навантаженням і зі строго дозованими і заздалегідь запланованими інтервалами відпочинку. Як правило, інтервал відпочинку між вправами 1-3 хв (іноді по 15-30 с). Таким чином, тренувальних дій відбувається не тільки і не стільки в момент виконання, скільки в період відпочинку. Такі навантаження роблять переважно аеробно-анаеробний вплив на організм і ефективні для розвитку спеціальної витривалості.

Метод кругового тренування передбачає виконання вправ, що впливають на різні м'язові групи і функціональні системи за типом безперервної або інтервальної роботи. Зазвичай в коло включається 6-10 вправ («станцій»), які займається проходить від 1 до 3 разів.

Змагальний метод передбачає виконання вправ у формі змагань.

Ігровий метод передбачає розвиток витривалості в процесі гри, де існують постійні зміни ситуації, емоційність.

Використовуючи той чи інший метод для виховання витривалості, щоразу визначають конкретні параметри навантаження. [11, c. 219]

Контрольні вправи (тести) для визначення рівня розвитку витривалості

Одним з основних критеріїв витривалості є час, протягом якого людина здатна підтримувати задану інтенсивність діяльності. На основі цього критерію розроблено прямий і непрямий способи вимірювання витривалості. При прямому способі випробуваному пропонують виконувати якесь завдання (наприклад, біг) із заданою інтенсивністю (60, 70, 80 або 90% від максимальної швидкості). Сигналом для припинення тесту є початок зниження швидкості виконання даного завдання. Однак на практиці педагоги з фізичної культури і спорту прямим способом користуються рідко, оскільки спочатку потрібно визначити максимальні швидкісні можливості піддослідних (з бігу на 20 або 30м з ходу), потім обчислити для кожного з них задану швидкість і тільки після цього приступати до тестування. [25, c. 128]

У практиці фізичного виховання в основному застосовується непрямий спосіб, коли витривалість займаються визначається за часом подолання ними будь-якої досить довгій дистанції. Так, наприклад, для учнів молодших класів довжина дистанції зазвичай становить 600-800м; середніх класів - - 1000-1500м; старших класів-2000-3000м. Використовуються також тести з фіксованою тривалістю бігу - 6 або 12 хв. У цьому випадку оцінюється відстань, переборена за даний час [15, с. 110].

1.3 Навчально-тренувальний процес

Навчально-тренувальний процес - це основна форма підготовки спортсмена, що представляє собою педагогічний процес, спрямований на виховання та вдосконалення певних здібностей, які обумовлюють готовність спортсменів до досягнення вищих результатів. [20, c .438]

Навчально-тренувальний процес - це єдиний процес виховання, навчання і підвищення функціональних можливостей, які займаються при дотриманні гігієнічного режиму.

У процесі тренування проводиться велика виховна робота, а також регулярний лікарський та педагогічний контроль.

Навчально-тренувальний процес включає в себе ряд органічних пов'язаних між собою розділів:

1. Фізичну підготовку

2. Технічну підготовку

3. Тактичну підготовку

4. Психологічну підготовку

5. Теоретичну підготовку.

Всі ці найважливіші ланки підготовки забезпечують успішне зростання юних спортсменів. Основним методом тренування є метод вправи. [26, c. 11]

Цілі і завдання навчально-тренувального процесу.

 1. Освоєння техніки і тактики обраної спортивної дисципліни.

 2. Удосконалення рухових якостей і підвищення можливості спортсмена його функціональних систем організму, що забезпечують успішний виступ на змаганнях і досягнення запланованого результату.

 3. Виховання морально-вольових якостей і підвищення рівня спеціальної психологічної підготовки.

 4. Придбання практичного досвіду для успішної тренувальної та змагальної діяльності.

 5. Забезпечення необхідного рівня спеціальної психологічної підготовленості. [23, c. 333]

Метою спортивного тренування є підготовка до спортивних змагань, спрямована на досягнення максимально можливого для даного спортсмена рівня підготовленості, обумовленого специфікою змагальної діяльності та гарантує досягнення запланованих спортивних результатів.

Засобами навчально-тренувального процесу будуть такі вправи, як: вибрані змагальні, спеціально підготовчі та загально підготовчі вправи. [11, c. 98]

Для кожної групи спортсменів встановлюється наповнюваність і режим навчально-тренувальної роботи. Весь навчально-тренувальний процес, для успішної тренування, перебудовують якимось напрямках: підвищення якості, посилення роботи, підвищення ролі тактичної підготовки і т.д. Основна ідея програми - реалізація тренувального процесу на етапах багаторічної спортивної підготовки, кінцевою метою якого є включення випускників спортивних шкіл у склади команд майстрів першостей і чемпіонатів Росії. [17, c. 8]

Багаторічна підготовка будується на основі методичних положень, які і становлять комплекс завдань, що вирішуються у навчально-тренувальному процесі.

Розділ 2. Порівняльний аналіз обсягу фізичного навантаження в навчально-тренувальному процесі лижників і баскетболістів, що впливає на розвиток загальної витривалості

2.1 Методи дослідження

1. Метод аналізу науково-методичної літератури

Використовуючи метод аналізу та узагальнення літературних джерел, ми вивчили 20 літературних видань. Нами висвітлені результати праць найбільш відомих авторів: Холодов Ж.К., Хрипкова А.Т., Фарфель В.С., Вайнбаум Я.С. Теоретичною основою даної випускної кваліфікаційної роботи послужили джерела «Теорія методика фізичного виховання і спорту», ​​«Вікова фізіологія» і т.д. А практичною основою служили "Зразкові програми для системи додаткової освіти дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл з баскетболу та лижних гонок».

2. Метод аналізу і порівняння

Відноситься до методів теоретичного пошуку даних. Аналіз-це розкладання досліджуваного цілого на частини, виділення окремих ознак і якостей явищ, процесу або відносини явища, процесів, з метою їх всебічного вивчення. Порівняння - це пізнавальна операція, що лежить в основі суджень про подібність або відмінність об'єктів. За допомогою порівняння виявляються кількісні та якісні характеристики об'єктів. У нашій роботі ми порівнювали і аналізували зразкові програми з баскетболу, лижних перегонів. [16, c. 145]

3. Метод аналізу продуктів діяльності

У цьому методі йде аналіз продуктів діяльності навчально-тренувального процесу у лижників і баскетболістів. Це, наприклад, аналіз протоколів змагань, заявок і будь-який іншої документації по даній спортивній дисципліні. Виділення головного, окремих будь-яких ознак, частин з метою всебічного його вивчення.

2.2 Організація і результати власних досліджень

У нашій роботі ми проаналізували "Зразкові програми для системи додаткової освіти дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл з баскетболу та лижних гонок», розділ 2 «Фізична підготовка».

У своєму дослідженні ми проводили порівняння навчально-тренувального процесу в двох видах спортивних дисциплін - це лижні гонки і баскетбол. Наше дослідження ми проводили на базі ДЮСШ м. Тотьма у навчально-тренувальної групі 1-2 року навчання. Ми порівнювали обсяги фізичного навантаження, що впливають на розвиток загальної витривалості в навчально-тренувальному процесі баскетболістів і лижників, і яка витривалість більш специфічна для даної спортивної дисципліни.

Аналіз розділу програми з фізичної підготовки лижників і баскетболістів.

Проаналізувавши програму з фізичної підготовки лижних гонок можна відзначити, що навчально-тренувальний процес лижників складається з різних видів підготовки:

Ми розкрили загальну фізичну підготовку до неї відноситься: комплекси загальнорозвиваючих вправ, спрямовані на розвиток гнучкості, координаційних здібностей, силової витривалості. Спортивні та рухливі ігри, спрямовані на розвиток спритності, швидкості, витривалості. Естафети та стрибкові вправи, спрямовані на розвиток швидкісно-силових здібностей і швидкості. Циклічні вправи, спрямовані на розвиток витривалості, такі як: плавання, кросовий біг. [9, c. 22]

До засобів спеціальної фізичної підготовки відносять: пересування на лижах по рівнинній і пересіченій місцевості, імітаційні вправи, кросова підготовка, ходьба, переважно спрямовані на збільшення аеробної продуктивності організму та розвиток вольових якостей, специфічних для лижника-гонщика. Комплекси спеціальних вправ на лижах і лижероллерах для розвитку силової витривалості м'язів ніг і плечового пояса, вправи з амортизаторами. [9, c. 23]

ОФП у навчально-тренувальному процесі займає за один рік навчання 259 годин, а СФП займає 100 годин. (Див. дод. 2)

Тижневе навантаження лижників 14 годин, значить, займаються 6 рази в тиждень по 1 год 30 хвилин. У день обсяг фізичних навантажень може бути не менше 10 кілометрів, таким чином, на тиждень обсяг фізичного навантаження у лижника становить близько 60 кілометрів, а в місяць близько 240 км. [9, c. 18]

За один рік навчання загальна сума ходьби і бігу становить 743км., Лижоролерів - 187км., І лижна підготовка 1016км., Спільні обсяг виходить 2850 км за один рік навчання, що впливає на розвиток загальної витривалості. (Див. дод. 3).

З липня по листопад місяць у лижників Тотемське ДЮСШ проходить підготовчий період, який ділиться на Общеподготовительное етап з липня по серпень, спеціально-підготовчий етап з серпня по листопад (імітаційні вправи), з листопада-грудня навчаються встають на лижі, проходять підготовчий період перед змаганнями .

АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ підготовки баскетболістів

Навчально-тренувальний процес у баскетболістів також складається з різних видів підготовки: загальнофізичної підготовки (ОФП), спеціальна фізична підготовка (СФП).

Засобами загальнофізичної підготовки баскетболістів є:

вправи: стройові, для рук і плечового поясу, для ніг, для шиї і тулуба, для всіх груп м'язів, для розвитку сили, для розвитку швидкості, для розвитку гнучкості, для розвитку спритності, типу «смуга перешкод», для розвитку швидкісно-силових якостей, вправи для розвитку загальної витривалості: Біг рівномірний і перемінний на 500, 800, 1000 м. Крос на дистанції для дівчат до 3 км, для юнаків до 5 км. Дозований біг по пересіченій місцевості від 3 хв до 1 год (для різних вікових груп). Плавання з урахуванням і без урахування часу. Ходьба на лижах з підйомами та спусками з гір, проходження дистанції від 3 до 10 км на час. Спортивні ігри на час: баскетбол, міні-футбол (для хлопчиків і дівчаток). Марш-кидок. Туристичні походи. [17, c. 54]

До спеціальних підготовчим вправам відносять:

Вправи: для розвитку швидкості руху і стрибучості, для розвитку якостей, необхідних для виконання кидка, для розвитку ігрової спритності.

Вправи для розвитку спеціальної витривалості. Багаторазові повторення вправ з бігу, стрибках, техніко-тактичних вправах з різною інтенсивністю і різною тривалістю роботи і відпочинку. Ігри навчальні з подовженим часом, із заданим темпом переходу від захисту до нападу і назад. Кругова тренування (швидкісно-силова, спеціальна). (Див. дод. 5).

Таким чином, 88 годин - ОФП, 83 години - СФП займає в навчально-тренувальному процесі у баскетболістів. Всього фізичної підготовки в рік -191 год. [17, c. 48]

Займаються баскетболісти 6 разів на тиждень, в останнє тренування на тижні вони виконую всі 1 година 30 хв. кидки в кільце. (Див. дод. 4).

З цього можна зробити висновок, що на фізичну підготовку лижників (ОФП) виділяється 259 годин, а у баскетболістів 88 годин, а значить обсяг рівня навантаження на загальну фізичну підготовку більше у лижників, ніж у баскетболістів. З цього випливає, що обсяг фізичного навантаження, що впливає на рівень загальної витривалості, у лижників більше ніж, у баскетболістів, час і обсяг фізичного навантаження для розвитку витривалості у багато разів менше. Найбільша дистанція, яка рекомендується за програмою для загальної витривалості, у баскетболістів, це:

 • крос 3-5 км.

 • проходження дистанції на лижах до 10 км.

 • біг від 3 хв. До 1 годині.

З цього випливає, що у лижників рівень загальної витривалості вище, ніж у баскетболістів, якщо вони все виконували програмний матеріал, але баскетболістам характерний розвиток швидкісної витривалості, як найбільш важлива їм фізична здатність.

Аналіз підготовчого періоду серпня місяця

(Спортивний табір) за планами тренерів-викладачів «Тотемське ДЮСШ»

Кожен навчально-тренувальний рік лижники і баскетболісти проходять літній спортивний табір, який триває 2 тижні в серпні місяці. У таборі спортсмени

ходять на тренування, які бувають 2 рази на день. На тренуваннях вони пробігають дистанції, виконують імітаційні вправи.

Лижники

Баскетболісти

Лижники виконують обсяг фізичного навантаження 380 км. В один день вони приблизно долають дистанції до 20 км, використовуючи засоби, такі як: кросовий біг, лижоролерів - застосовуючи рівномірний метод, де навантаження розподіляється на виконання обсягу з невеликою інтенсивністю.

Баскетболісти також беруть активну участь у спортивному таборі.

В один день баскетболісти пробігають приблизно до 8 км. Вони використовують такі засоби як: кросовий біг, турпохід. Баскетболісти виконують обсяг фізичного навантаження 152 км. За річну зміну.


З нашої проробленої таблиці ми бачимо, що обсяг фізичних навантажень, що впливають на розвиток загальної витривалості, більше у лижників, ніж у баскетболістів тому лижники щодня пробігають до 20 км, а баскетболісти до 8 км. Загальний обсяг роботи у лижників - 380 км, а у баскетболістів - 152 км. Значить, ми можемо сказати, що загальна витривалість розвивається у лижників швидше, активніше, а у баскетболістів більше увагу приділяється на розвиток швидкісної і силової витривалості.

Таким чином, для спортивних ігор особливістю є ступінчастий характер досягнення спортивного результату. У число об'єктивних показників у баскетбол входять: елементний набір прийомів гри, здатність швидко і правильно оцінювати ситуацію, спеціальні здібності і якості, від яких залежить ефективність безпосереднього виконання дії. Та ж в число показників входять фізичні здібності (руховий потенціал), що забезпечує ефективність і надійність техніко-тактичних дій в ігровій змагальної діяльності (швидкісні, силові, швидкісно-силові, витривалість, координаційні здібності, гнучкість). У баскетболі першорядне значення мають стрибучість, швидкість реакції, швидкісна витривалість, оперативне мислення. [7, c .144]

Лижні гонки є прикладним видом спорту. Лижникові необхідно розвивати спеціальні фізичні якості (загальну витривалість, силу, швидкість і т.д.), що характеризують працездатність (тренованість). Тренувальні навантаження у лижників повинні прогресивно наростати, інакше вони перестануть викликати необхідні зрушення у розвитку загальної витривалості. У лижних гонках мають переважне розвиток такі фізичні якості як загальна витривалість, швидкість, сила, а для баскетболістів прийнятним розвиток швидкісної витривалості, швидкісно-силових якостей. [7, c .352]

ВИСНОВОК

У нашої випускної кваліфікаційної роботи в теоретичній частині ми розкрили особливості обсягу фізичних навантажень впливають на розвиток організму дітей, які хвороби виникають при неправильному нормуванні навантажень; особливості нормування циклічних навантажень, таких як: лижні гонки, плавання, біг, ходьба, спортивні ігри та д. р. Розкрили сутність формування і розвитку витривалості в онтогенезі: пояснили, що таке витривалість, що витривалість буває загальна і спеціальна, якими методиками розвитку витривалості треба користуватися, якими методами і засобами досягається певний рівень розвитку витривалості. У теоретичній частині ми пояснили, що таке навчально-тренувальний процес, що він із себе представляє, які цілі і завдання треба виконати для успішної тренування, щоб вона дала результати. Весь цей матеріал ми використовували для реалізації практичної частини, в якій, проаналізували "Зразкові програми для системи додаткової освіти дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл з баскетболу та лижних гонок». [22, c .344]

У своєму дослідженні ми проводили порівняння навчально-тренувального процесу в двох видах спортивних дисциплін - це лижні гонки і баскетбол. Наше дослідження ми проводили на базі ДЮСШ м. Тотьма у навчально-тренувальної групі 1-2 року навчання. Ми порівнювали обсяги фізичного навантаження, що впливають на розвиток загальної витривалості в навчально-тренувальному процесі баскетболістів і лижників, і яка витривалість більш специфічна для даної спортивної дисципліни. Ми користувалися методом аналізу і порівняння, аналізу продуктів діяльності, аналізу науково-методичної літератури.

Проробивши цю роботу, ми прийшли до висновків, що у лижників рівень загальної витривалості вище, ніж у баскетболістів, але баскетболістам характерний розвиток швидкісної витривалості, як найбільш важливій для них фізичної здатності.

СПИСОК Літератури

 1. Анастасова Х.Р. Формування здорового способу життя підлітків на уроках біології: Методичний посібник 6-9 клас. - М.: Вертон - Граф, 2006. -208с.

 2. Бароненко В.А. Рапопорт Л.А. Здоров'я та фізична культура студента / під ред. В.А. Бароненко: Навчальний посібник. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2006.-352 с.: Іл.

 3. Бруновт Є.П. Уроки анатомії, фізіології і гігієни людини. - М.: Просвещение, 2001. -191с.

 4. Вайнбаум Я.С. Гігієна фізичного виховання і спорту. - М., «Академія», 2002. - 240 с.

 5. Васильєва В.В. та ін Фізіологія людини (Навчальний посібник для середніх фізкультурних навчальних закладів). М.: «Фізкультура і спорт», 2000.

 6. Вплив навчального навантаження та санітарно-гігієнічних умов навчання на здоров'я школярів. / / За редакцією А.Г. Хрипковой - М.: Центр інновацій в педагогіці, 2002. -112с.

 7. Железняк Ю.Д., Кашкаров В.А. педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів - М.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 384с.

 8. Железняк Ю. Д., Петров П. К. Основи науково-методичної діяльності у фізичній культурі і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів - 2-е видання., - М.: Видавничий центр «Академія», 2005. - 272с.

 9. Квашук П.В. та інші. Лижні гонки: Приблизна програма для системи додаткової освіти дітей: дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (текст) / - М.: Радянський спорт, 2005 - 72 с.

 10. Кузнеченкова Н.В. Основи здорового способу життя: навчально-методичні матеріали. - Вологда: 2003. -198с.

 11. Курамшина Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури: Підручник - 2-е вид., Испр. - М.: Радянський спорт, 2004. - 464 с.

 12. Мансурова С.Є. Здоров'я людини та навколишнє середовище. - М.: СПб.: ТОВ «Вікторія плюс»., 2006. -112с.

 13. Марков В.В. Основи здорового способу життя та профілактика хвороб. - М.: Видавничий центр «Академія»., 2001. -320с.

 14. Михайлов В.В. Фізична культура для всієї родини. - М.: Фізкультура і спорт, 2001.-463с.

 15. Н. Смирнов В.М. Фізіологія фізичного виховання і спорту. - М.: «Владос - Прес»., 2002. -320с

 16. Огарков А.А. / Під загальною ред. Д.п.н., проф. Коробейникова Л.А. Організація дослідницької діяльності учнів та студентів в освітньому закладі: Матеріали першої регіональної заочної науково-практичної конференції та методичного семінару / Вологда, 2007. - 222с. (88)

 17. Портнов Ю.М. Баскетбол: Приблизна програма спортивної підготовки для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву. - М.: Радянський спорт, 2004 - 100с.

 18. Рухля В.С. Практикум з анатомії та фізіології людини: Учеб. Посібник для студентів середовищ. пед. навчальний. Заклад. - М.: «Академія», 1999. -160с.

 19. Солодков А.С., Сологуб І.В. Фізіологія людини. Загальна. Спортивна. Вікова. - М.: Олімпія Прес: 2005. -528с.

 20. Суслов Ф.П. Тишлер Д.А. Термінологія спорту. Тлумачний словник спортивних термінів. Т 35 Близько 9500 термінів - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - 480 с.

 21. Фарфель В.С. Фізіологія спорту .- М.: Видавництво «Фізкультура і спорт». 1960.-383с.

 22. Фізична культура студента: Підручник. / Под ред. В.І. Ильинич. М.: Гагарки, 2000.-448с.

 23. Холодов Ж.К. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - М.: Видавничий центр «Академія». 2003. -480с.

 24. Хрипкова А.Т. Вікова фізіологія і шкільна гігієна. - М.: Просвещение, 1999. -319с.

 25. Чермен К.Д. Теорія методика фізичної культури: опорні схеми: навчальний посібник. - М.: Радянський спорт, 2005. - 272 с.

 26. Чусова Ю.М. Фізіологія людини: Учеб, посібник для педучилищ (спец. № 1910). -М.: Освіта, 2000.-240с.

 27. Шапошникова В.І. Багаторічна підготовка юних лижників-гонщиків. Видавництво «Фізкультура і спорт». 1999р. - 135с.

 28. Яхонтова Є.Р. Юний баскетболіст: Посібник для тренерів. - М.: Фізкультура і спорт, 1999 .- 175с., Іл.

Додаток 1

Зразкові норми фізичних навантажень при фізичному вихованні для хлопчиків (по Л. І. Абросимової)

Вік, років

Дистанція, м

Нормативи (час бігу), хв, з

8

1000

7'00''-7'30''-8'00''

9

1000

6'00''-6'30''-7'00''

10

1500

8'30''-9'00''-9'30''

11

2000

12'00''-12'30''-13'00''

12

2000

11'00''-11'30''-12'00''

13

2500

14'00''-14'30''-15'00''

14

3000

15'20''-15'40''-16'00''

15

3000

15'00''-15'30''-16'00''

Додаток 2

План-схема побудови тренувальних навантажень у річному циклі підготовки лижників-гонщиків 2-го року навчання на Уте

Засоби

підготовки

Підготовчий період

Змагальний період

Всього за рікМісяці року

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

II

III

IVТренувальних днів

13

16

18

20

16

15

16

18

20

18

16

12

198

Тренувань

13

19

25

26

16

12

16

18

20

18

16

12

214

Біг, ходьба I зона, км

52

72

103

126

74

54

40

40

45

42

45

50

743

Біг II зона, км

32

41

63

78

86

64

26

-

-

-

-

25

415

[II зона, км

5

5

10

13

20

10

5

-

-
68

IV зона, км

3

5

5

7

10

4

-

-

-
34

Імітація, стрибки, км

-

3

8

12

6

10

4

-

-
43

Всього

92

126

189

236

196

142

75

40

45

42

45

75

1303

Лижоролерів I зона, км.

30

35

40

41

22

20

10

-

-
189

II зона, км

20

42

45

51

52

53

45

-

-
308

III зона, км

-

-

5

5

10

5

-

-

-
25

ВСЬОГО

50

77

90

97

84

78

55


531

Додаток 3

Засоби підготовки лижників

Засоби підготовки

Підготовчий період

Змагальний період

Всього за рікМісяці року

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

І

III

IVЛижі I зона, км30

100

81

68

68

-

344

II зона, км20

116

180

120

65

-

501

III зона, км-

18

32

36

44

-

130

IV зона, км-

9

16

10

6

-

4!

Всього50

243

309

234

180

-

1016

Загальний обсяг

142

203

279

333

280

220

180

283

254

276

225

75

2850

Спортивні ігри, год

10

12

15

15

10

7

6

5

4

4

7

15

ПЗ

Додаток 4

Приблизний план-графік підготовки баскетболістів другого року навчання в навчально-тренувальних групах

Види

підготовки

Кількість годин на рік

Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень

Тижня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Теоретична

32

3

2

1

1

1

1

0,5

0,5

1,5

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

-

-

-

-

ОФП

86

4

3

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

-

1

2

1

2

2

2

2

СФП

80

-

1

3

2

3

2

1

1

-

2

3

3

3

1

1

1

1

1

-

3

3

3

3

Технічна

84

2

2

3

3

2

2

1

2

2

4

2

2

2

2

1

1

2

2

-

2

2

2

3

Тактична

70

-

-

1

1

2

2

2

2

1

4

2

2

2

2

2

2

2

2

-

1

1

2

1

Ігрова

76

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

I

2

2

1

1

2

2

2

-

2

2

2

2

Контрольні та календарні ігри

45

"

"

"

"

"

"

1,5

1,5

4,5

"

"

"

"

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6

"

:

~

:

Контрольні випробування

16

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-Всього годин

489

12

12

12

11

11

11

10

11

12

14

10

11

11

10

10

10

10

11

І

10

10

11

11

Види підготовки

Лютий Березень Квітень Травень ЧервеньТижня24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Теоретична

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

-

-

-

-

-

-

ОФП

2

2

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

3

3

2

2

2

2

СФП

3

3

2

1

1

1

I

-

3

3

3

2

2

1

1

1

-

2

2

2

2

2

2

Технічна

3

2

I

1

1

1

2

1

2

3

3

2

1

2

1

2

-

1

I

3

3

3

3

Тактична

2

Т

4,

2

2

1

2

2

1

1

2

I

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Ігрова

1

2

I

1

2

2

2

-

2

1

2

2

2

I

2

2

-

1

I

3

3

3

3

Контрольні та календарні ігри

"

'

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4,5

~

~

;

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4,5

"


"

*

:


Контрольні випробування

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

Всього годин

11

І

10

10

10

10

11

11

10

11

II

11

10

10

10

11

І

10

10

11

11

11

11

Додаток 5

Общеподготовительное вправи для баскетболістів

Стройові вправи. Шеренга, колона, фланг, інтервал, дистанція. Перебудування: в одну, дві шеренги, в колону по одному, по два. Зімкнутий і розімкнений лад. Види розмикання. Побудова, вирівнювання ладу, розрахунок по строю, повороти на місці. Перехід на ходьбу і біг, на крок. Зупинка, Зміна швидкості руху ладу.

Вправи для рук і плечового пояса. З різних вихідних положень (в основній стійці, на колінах, сидячи, лежачи) - згинання та розгинання рук, обертання, махи, відведення і приведення, ривки одночасно обома руками і різночасно, то ж під час ходьби і бігу.

Вправи для ніг. Піднімання на шкарпетки; згинання ніг у тазостегнових суглобах; присідання; відведення; приведення і махи ногою в передньому, задньому і боковому напрямках; випади, пружинисті похитування в випаді; подскокі з різних вихідних положень ніг (разом, на ширині плечей, одна поперед одною і тощо); згинання та розгинання ніг у змішаних висах і упорах; стрибки.

Вправи для шиї і тулуба. Нахили, обертання, повороти голови; нахили тулуба, кругові обертання тулубом, повороти тулуба, піднімання прямих і зігнутих ніг в положенні лежачи на спині; з положення лежачи на спині перехід в положення сидячи; змішані упори в положенні обличчям і спиною вниз; кут з вихідного положення лежачи, сидячи і в положенні вису; різні поєднання цих рухів.

Вправи для всіх груп м'язів. Можуть виконуватися з короткою і довгою скакалкою, гантелями, набивними м'ячами, мішечками з піском, гумовими амортизаторами, палицями, зі штангою (для юнаків).

Вправи для розвитку сили. Вправи з подоланням власної ваги: ​​підтягування з вису, віджимання в упорі, присідання на одній та двох ногах. Подолання ваги і опору партнера. Перенесення і перекладання вантажу. Лазіння по канату, жердині, сходах. Перетягування каната. Вправи на гімнастичній стінці. Вправи зі штангою: поштовхи, вистрибування, присідання. Вправи з набивними м'ячами. Вправи на тренажері типу «геркулес». Боротьба. Гребля.

Вправи для розвитку швидкості. Повторний біг по дистанції від 30 до 100 м зі старту і з ходу з максимальною швидкістю. Біг по похилій площині вниз. Біг за лідером (велосипедист, більш швидкий спортсмен). Біг з гандикапом із завданням наздогнати партнера. Виконання загальнорозвиваючих вправ у максимальному темпі.

Вправи для розвитку гнучкості. Загально-розвиваючі вправи з широкою амплітудою руху. Вправи з допомогою партнера (пасивні нахили, відведення ніг, рук до межі, міст, шпагат). Вправи з гімнастичною палицею або складеної вчетверо скакалкою: нахили і повороти тулуба з різними положеннями предметів (вгору, вперед, вниз, за голову, на спину); переступання і перестрибування, «викрутитися» і кола. Вправи на гімнастичній стінці, гімнастичній лавці.

Вправи для розвитку спритності. Різноспрямовані руху рук і ніг. Перекиди вперед, назад, в сторони з місця, з розбігу і з стрибка. Перевороти вперед, в сторони, назад. Стійки на голові, руках і лопатках. Стрибки опорні через козла, коня. Стрибки з підкидного містка. Стрибки на батуті. Вправи в рівновазі на гімнастичній лаві, колоді; рівновагу при катанні на ковзанах, спусках на лижах з гір. Жонглювання двома-трьома тенісними м'ячами. Метання м'ячів у рухливу і нерухому ціль. Метання після перекидів, поворотів.

Вправи типу «смуга перешкод»: з перелезанія, пролезание, перестрибуванням, перевертами, з різними переміщеннями, перенесенням декількох предметів одночасно (чотирьох баскетбольних м'ячів), ловлею і метанням м'ячів. Гра в міні-футбол, теніс великий і малий (настільний), у волейбол, в бадмінтон.

Вправи для розвитку швидкісно-силових якостей. Стрибки у висоту через перешкоди, планку, в довжину з місця, багаторазові стрибки з ноги на ногу, на двох ногах. Перестрибування предметів (лавок, м'ячів і ін), «чехарда». Стрибки у глибину. Біг і стрибки по сходах вгору і вниз. Біг по мілководдю, по снігу, по піску, з обтяженнями з граничною інтенсивністю. Ігри з обтяженнями. Естафети, комбіновані з бігом, стрибками, метаннями. Метання гранати, списи, диска, штовхання ядра. Групові вправи з гімнастичною лавою.

Вправи для розвитку загальної витривалості. Біг рівномірний і перемінний на 500, 800, 1000 м. Крос на дистанції для дівчат до 3 км, для юнаків до 5 км. Дозований біг по пересіченій місцевості від 3 хв до 1 год (для різних вікових груп). Плавання з урахуванням і без урахування часу. Ходьба на лижах з підйомами та спусками з гір, проходження дистанції від 3 до 10 км на час. Спортивні ігри на час: баскетбол, міні-футбол (для хлопчиків і дівчаток). Марш-кидок. Туристичні походи.

Спеціально-підготовчі вправи

Вправи для розвитку швидкості руху і стрибучості. Прискорення, ривки на відрізках від 3 до 40 м з різних положень (сидячи, стоячи, лежачи) особою, боком і спиною вперед. Біг з максимальною частотою кроків, на місці і переміщаючись. Ривки з зорово сприймаються сигналам: навздогін за партнером, у змаганні з партнером за оволодіння м'ячем, за що летять м'ячем із завданням зловити його. Біг за лідером без зміни і із зміною напряму (зигзагом, обличчям і спиною вперед, човниковий біг, з поворотом). Біг на короткі відрізки зі стрибками в кінці, середині, початку дистанції. Стрибки у глибину з наступним вистрибуванням вгору (одиночні, серіями). Багаторазові стрибки з ноги на ногу (на дальність при певній кількості стрибків; на кількість стрибків при певному відрізку від 10 до 50 м). Стрибки па одній нозі на місці і в русі без підтягування і з підтягуванням стегна поштовхової ноги. Стрибки в сторони (одиночні і серіями) на місці через «канавку» і просуваючись вперед, назад. Біг і стрибки з обтяженнями (пояс, манжети на гомілках, набивні м'ячі, гантелі).

Вправи для розвитку якостей, необхідних для виконання кидка. Згинання і розгинання рук в променезап'ясткових суглобах, і кругові рухи кистями. Відштовхування від стіни долонями і пальцями одночасно і поперемінно правою і лівою рукою. Пересування в упорі на руках по колу (вправо і вліво), шкарпетки ніг на місці. Пересування на руках в упорі лежачи, ноги за гомілковостопні суглоби утримує партнер. З упору лежачи «підстрибнути», одночасно штовхаючись руками і ногами, зробити бавовна руками. Вправи для кистей рук з гантелями, булавами, ремінець на еспандерами, тенісними м'ячами (стискання). Імітація кидка з амортизатором (гумовим бинтом), гантелями. Піднімання і опускання, відведення і приведення рук з гантелями в положення, лежачи на спині на лавці. Метання м'ячів різної ваги та обсягу (тенісного, хокейного, чоловічого і жіночого баскетбольного набивного м'яча вагою 1-5 кг) на точність, дальність, швидкість. Метання каменів з відскоком від поверхні води. Метання папок (гра в «містечка»). Удари по м'ячу летить (волейбольного та баскетбольного в стрибку, з місця, з розбігу в стіну, через волейбольну сітку, через мотузочку на точність влучення в ціль. Кидки м'ячів через волейбольну сітку, через мотузочку на точність попадання. Падіння на руки вперед, в сторони з місця і з стрибка. Кидок м'яча в стрибку з розбігу, штовхаючись про гімнастичну лаву. Кидок м'яча в стрибку з підкидного містка на точність попадання у мішені на підлозі і на стіні, у ворота.

Вправи для розвитку ігрової спритності. Підкидання і ловля м'яча в ходьбі та бігу, після повороту, перекидів, падіння. Ловля м'яча після перекиду з попаданням в ціль. Метання тенісного та баскетбольного м'яча у раптово з'явилася мета. Кидки м'яча в стіну (батут) з подальшою ловом. Ловля м'яча від стіни (батута) після повороту, присідання, стрибки, переходу у положення сидячи. Стрибки вперед і вгору з підкидного містка з виконанням різних дій з м'ячем і без м'яча у фазі польоту (зберегти вертикальне положення тулуба). Ведення м'яча з ударом об лавку; ведення з ударами в підлогу, пересуваючись по лавці, ведення з перестрибуванням перешкод. Ведення одночасно правою і лівою рукою двох м'ячів, зі зміною рук. Ведення м'яча з одночасним вибиванням м'яча у партнера. Комбіновані вправи, що складаються з бігу, стрибків, лову, передачі, кидків, ведення з граничною інтенсивністю. Біг з різною частотою кроків, аритмічний біг по розмітками з точною постановкою ступні (наступаючи на розмітки, ставлячи ступні точно у лінії).

Естафети зі стрибками, ловлею, передачею та кидками м'яча. Переміщення партнерів в парах обличчям один до одного, зберігаючи відстань між ними 2-3 м.

Вправи для розвитку спеціальної витривалості. Багаторазові повторення вправ з бігу, стрибках, техніко-тактичних вправах з різною інтенсивністю і різною тривалістю роботи і відпочинку. Ігри навчальні з подовженим часом, із заданим темпом переходу від захисту до нападу і назад. Кругова тренування (швидкісно-силова, спеціальна).

48 .


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Диплом
250.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Планування рівня фізичного навантаження в рамках рекреаційних туристських заходів і методи педагогічного
Дослідження впливу туризму на рівень розвитку загальної витривалості дітей середнього шкільного
Дослідження ефективності використання домашніх завдань у процесі фізичного виховання
Використання адаптаційних основ в тренувальному процесі
Значення обліку і контролю в навчально-тренувальному процесі волейболістів
Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
Вплив фізичного навантаження на фізіологію людини
Основи дозування фізичного навантаження школярів
Відновлення організму після фізичного навантаження
© Усі права захищені
написати до нас