Доповідь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Доповідь

В методиці навчання образотворчої діяльності в допоміжній школі найбільш розробленими є розділи декоративного малювання і малювання з натури (Т.Н.Головіна, І.А.Грошенков). менше уваги приділяється малюванню на теми. Це пов’язане з тим, що тематичне малювання є для учнів допоміжної школи найбільш складним видом малювання і без спеціальної методики навчання їм важкодоступне.

В той же час дослідження багатьох авторів (І.І.Будницька, Т.Н.Головіна, І.А.Грошенков) доводять, що тематичне малювання, тобто зображення простих сюжетних картин – людей і їх діяльності, розкривають великі можливості для корекційної роботи з розумово відсталими дітьми. Воно розвиває уяву і уявлення учнів, допомагає в деякій мірі компенсувати недоліки в їх емоційному розвитку, сприяє закріпленню зв’язків між зображувальною і мовною діяльністю. Зображення фігур в русі дозволяє знизити стереотипність в образотворчій діяльності учнів допоміжної школи. Саме тематичне малювання, яке включає вміння зображати не тільки предмети, але і людей в русі і діях, надає учням максимальну можливість зображувати, усвідомлювати і відчувати реальні повсякденні ситуації, сприяє розвитку активності розумово відсталих дітей, сприяє їх соціалізації і інтеграції в суспільстві.

В зв’язку з вищесказаним, проблема формування вмінь тематичного малювання в учнів молодших класів допоміжної школи є актуальною і потребує детального розгляду.

Об’єктом дослідження є образотворча діяльність розумово відсталих учнів на уроках тематичного малювання.

Мета дослідження полягала у визначенні найбільш ефективних шляхів навчання тематичному малюванню учнів третіх класів допоміжної школи.

Відповідно з метою дослідження були поставлені наступні завдання:

 1. Виявити рівень образотворчої діяльності розумово відсталих молодших школярів.

 2. Розглянути методику експериментального навчання, яка сприяє більш повному дослідженню корекційних можливостей тематичного малювання.

 3. Перевірити цілеспрямованість використання різноманітних методичних прийомів на уроках малювання в допоміжній школі.

Аналізу дитячого малювання в педагогічному і психологічному аспектах приділяється велика увага. Початкову образотворчу діяльність дітей дослідило багато вчених (О.І.Галкіна, Е.І. Ігнат’єв, Г.В.Лабунська, В.С.Мухіна, Н.І.Сакуліна).

Встановлено, що розвиток образотворчої діяльності дітей проходить певними етапами. При цьому діти за особливостями графічної діяльності і сенсорної координації значно відрізняються. Стадії формування образотворчої діяльності і наявність різних груп дітей необхідно врахувати при організації навчання.

Врахування особливостей розвитку учнів набуває дуже важливого значення при навчанні в допоміжній школі, де уроки образотворчого мистецтва слугують перш за все засобом корекційно-розвиваючого навчання. Доведено, що рівень малюнків розумово відсталих дітей залишається нижче рівня робіт дітей, які нормально розвиваються (І.А.Грошенков, Т.Н.Головіна, О.П. Гаврилушкіна).

Для встановлення рівня образотворчої діяльності учнів молодших класів допоміжної школи був організований і проведений констатуючий експеримент.

В експерименті брало участь 18 учнів третіх класів Печеніжинської допоміжної школи-інтернату Івано-Франківської області. Діагноз учнів – олігофренія в степені дебільності.

Констатуючий експеримент включає три завдання. В завданні 1 виявлявся рівень умінь малювати на основі прослуханого тексту. При оцінюванні графічної діяльності третьокласників враховувались як рівень зображення фігур і предметів, так і композиція малюнка.

В завданні 2 виявлявся рівень успішності зображення при малюванні з натури. Учням пропонувалось найбільш повно і правильно намалювати спортивну сумку.

При аналізі малюнків учнів враховувалось дотримання пропорцій, зображення дрібних деталей спортивної сумки, а також правильне використання кольору.

В завданні 3 визначалось, в якій мірі розумові відсталі учні здатні зображувати фігуру людини спереду. При аналізі малюнків враховувались правильна передача частин тіла людської фігури, наявність основних частин обличчя на малюнку, зображення окремих деталей одягу.

Кількісний і якісний аналіз малюнків учнів третіх класів допоміжної школи дозволяє зробити висновок, що образотворча діяльність розумово-відсталих дітей відрізняється своєрідністю. Спостерігається стереотипність і схематичність малюнків, статичність зображень, порушення просторової орієнтації і композиції малюнка. На всіх етапах зображення фігури людини розумово відсталими школярами воно в переважній більшості випадків продовжує залишатися контурним, іноді силуетним.

Більшість учнів неправильно відтворюють пропорції предметів, невірно відображають колір і співвідношення кольорів зображуваних об’єктів.

З метою підвищення ефективності корекційної роботи важливо враховувати своєрідність малювання розумово відсталих штрихів. При цьому особливої уваги на уроках тематичного малювання заслуговують наступні моменти:

 1. Щоб запобігти примітивізму, необхідно виконувати вправи, які сприяють збагаченню простіших схематичних зображень окремими деталями, порівнянню предмета з його зображенням.

 2. Для подолання стереотипності, так і статичності зображень важливо навчити дітей зображувати фігури в русі, предмети в різних положеннях.

 3. Щоб запобігти механічному і графічному перечисленню предметів, важливе своєчасне навчання навичок елементарної композиції. Необхідно приділяти увагу взаємозв’язку предметів і навчити дітей усвідомлено організовувати зображення на площині аркуша.

 4. Велика увага повинна приділятися питанням кольору (розрізнення кольорів, змішування фарб, адекватність передачі кольорів предметів) і формуванню графічної діяльності з врахуванням особливостей моторної сфери дітей.

Ці положення враховувались нами при розробці експериментального навчання, завданням якого є визначення найбільш ефективних шляхів формування у розумово відсталих школярів, умінь сюжетного малювання.

Теоретичним фундаментом експериментального навчання стали дослідження вчених-методистів (І.І.Будницька, Т.Н.Головіна, І.А.Грошенков, В.С.Кузін, Н.Н.Ростовцев, К.В.Щербакова та інших).

На уроках тематичного малювання в експериментальному класі навчання здійснювалось в таких напрямах:

 • збагачення уявлень дітей, розвиток мови в образотворчій діяльності;

 • навчання зображення елементів композиції (окремих предметів, людей), спостереження натури;

 • вирішення композиційних завдань (обговорення, виділення основних дійових осіб, побудови композиції картини, малювання сюжету).

В навчанні за темою проводилось два уроки.

На першому уроці проходило збагачення уявлень учнів, вони вправлялись в розвитку зорової і рухової координації, навчались раціональному зображенню окремих предметів.

На другому уроці займались побудовою композиції і кольоровим вирішенням малюнка.

Завдання, які використовувались в експериментальному навчанні, ділились на дві групи:

 1. завдання на розвиток пізнавальної діяльності (поняття про композицію, сприйняття пропорції предметів);

 2. завдання, необхідні для забезпечення творчої праці дітей (різноманітні технічні прийоми).

З метою перевірки ефективності методики експериментального навчання, визначення впливу проведеної роботи на сформування у розумово відсталих третьокласників вмінь тематичного малювання, був проведений контрольний експеримент. Учням експериментального контрольного класу пропонувалися завдання однакового змісту в індивідуальній і фронтальній формах. Виконання завдань було оцінено за встановленими критеріями і віднесено до трьох рівнів: високого, середнього і низького.

Як говорилось вище, при тематичному малюванні необхідно перш за все усвідомити сприйняті події, вміти розповісти про них. Також важливо співвідносити і порівнювати предмети з їх графічним зображенням. Учні повинні вміти співвідносити текст з його ілюстраціями. Як учні справлялися з цим, ми визначили за допомогою завдання №1.

Завдання № 2 пропонувало передати в малюнку прослухану розповідь. Виявлявся рівень умінь учнів графічно виражати зміст тексту. Учням ще раз зачитувався використаний в завданні №1 текст і пропонувалось намалювати по ньому картину.

В завданні №3 визначався рівень умінь третьокласників відтворювати людину в профіль в стані руху. Це давало нам можливість перевірити ефективність методики зображення фігур, які використовувались в експериментальному навчанні.

Дані проведеного експерименту показують, що учні експериментального класу випередили учнів контрольного класу в умінні ілюструвати зміст розповіді в композиції тематичного малювання, в зображенні людей. Саме ці результати відображають потенційні можливості тематичного малювання.

Малюнки учнів експериментального класу підтверджують, що розумово відсталі третьокласники при відповідному навчанні успішно можуть зобразити людину. Дане уміння допомагає учням створювати сюжетні картини, передавати в своїх малюнках зміст тексту, про що свідчить результат виконання другого завдання контрольного експерименту. Експериментальне навчання сприяло також розвитку вмінь інтегрувати візуальні і вербальні уявлення.

Таким чином, можна вважати доведеним, що рівень образотворчої діяльності учнів, які навчаються за експериментальною методикою, перевищує рівень контрольних класів, успішна реалізація корекційних і розвиваючих можливостей образотворчого мистецтва молодших класів допоміжної школи можлива при умові удосконалення проведення уроків тематичного малювання.

На основі одержаних результатів можна констатувати, що використання в експериментальному навчанні методики зображення людини дає позитивні результати – оживляє малюнки дітей і значно розширює можливості в образотворчій діяльності.

В експериментальній роботі виявилась ефективність наступних положень:

 1. ціленаправленість диференційованого навчання в залежності від рівня розвитку композиції і своєрідності побудови дитячого малюнка, від розвитку графічної діяльності дітей;

 2. поетапне підвищення складності роботи при зображенні одних і тих же об’єктів.

 3. Використання різних матеріалів, форм графічної діяльності в орієнтуванні зображень по розміщенню і кольору, дій учнів мовленням, опора на досвід дітей.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
24.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Доповідь на 10 хв про СНІД
Індійська цивілізація Доповідь
Економіка Стародавньої Греції Доповідь
Доповідь на тему Ядерна зброя
Володимир Галактіонович Короленко Доповідь
Олександр Трифонович Твардовський Доповідь
Повідомлення-доповідь за твором ІС Тургенєва Напередодні
Монгольські гос-ва на території Росії в 12-16сс Доповідь
Хрущов проти Сталіна Доповідь на XX з`їзді партії
© Усі права захищені
написати до нас