Документообіг 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне державне освітній заклад
вищої професійної освіти
"Академія бюджету та казначейства
Міністерства фінансів Російської федерації "
Курсова робота з дисципліни:
"Теорія бухгалтерського обліку"
Калуга, 2007

ЗМІСТ

Введення .. 3
Глава 1. Документообіг в бухгалтерському обліку. 7
1.1. Документи в бухгалтерському обліку та їх класифікація. 7
Глава 2. Техніка оформлення і порядок руху документації у Калузькому ВАТ "Кристал". 19
2.1. Організаційно - економічна характеристика Калузького ВАТ "Кристал". 19
2.2. Правила ведення документообігу в організації. 25
2.3. Недоліки документообігу та оформлення документації у Калузькому ВАТ "Кристал". 28
Глава 3. Організація контролю та шляхи вдосконалення та формування документації у Калузькому ВАТ "Кристал". 30
3.1. Шляхи вдосконалення документообігу в Калузькому ВАТ "Кристал" 30
3.2. Автоматизація управління документообігом у Калузькому ВАТ "Кристал". 32
Висновок .. 35
Список використаної літератури ... 40
Додаток 1. 44
Додаток 2. 45
Додаток 3. 46
Генеральний директор А.Т. Коптєв Головний бухгалтер Р.К. Єгорова. 54
Додаток 4. 55
Додаток 10. 67


Введення

Методи бухгалтерського обліку являють собою систему способів і певних прийомів. Одним з таких методів є документація. Документація - це первинна реєстрація господарських операцій за допомогою документів в момент і в місцях їх здійснення. Використовується в управлінні організацією для попереднього, поточного та наступного контролю.
Документообіг - це шлях, який здійснює документ від моменту його складання до здачі в архів. Документообіг в організації - це складна система, що вимагає постійного контролю і регулювання і надає значний вплив на ефективність діяльності організації.
При цьому прийнята система документування господарської діяльності має забезпечувати такі умови:
по-перше, повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності. Кожен факт господарської діяльності повинен бути зафіксований в первинному бухгалтерському документі, оскільки саме первинні облікові документи, з одного боку, є підтвердженням самого факту здійснення господарської операції, а з іншого - на підставі первинних облікових документів формуються бухгалтерська звітність підприємства і дані про його фінансове становище, здійснюється планування і прогнозування діяльності підприємства;
по-друге, виявлення на підприємстві прихованих резервів. Доцільно побудувати систему документування господарських операцій на підприємстві таким чином, щоб вже в процесі оформлення первинних облікових документів і тим більше при складанні синтетичних облікових регістрів проводився аналіз ефективності використання ресурсів на підприємстві. Цього можна досягти, зокрема, введенням в первинні облікові документи та облікові регістри спеціальних граф, що містять контрольні показники. Таким чином, вже в процесі документування господарських операцій буде істотно полегшена можливість попереднього аналізу їх ефективності та доцільності;
по-третє, відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності має виходити не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів і умов господарювання;
по-четверте, тотожність даних аналітичного і синтетичного обліку. При організації системи документування господарських операцій необхідно передбачити систему взаємного контролю працівників бухгалтерії. Обов'язки повинні бути розподілені таким чином, щоб бухгалтери змушені були звіряти дані, сформовані ними в облікових регістрах, з даними первинних облікових документів та даними облікових регістрів, що формуються іншими бухгалтерами. Організовує цю роботу безпосередньо головний бухгалтер або бухгалтер, відповідальний за складання та подання бухгалтерської звітності зовнішнім користувачам;
по-п'яте, раціональне і економне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності та величини підприємства. При організації системи документування господарських операцій та документообігу необхідно прагнути до того, щоб кожна господарська операція оформлялася тільки одним документом, а ряд однотипних операцій - одним зведеним документом.
Сучасна світова економіка, що характеризується високою мобільністю товарів, капіталів і робочої сили, істотним зростанням інтелектуальної праці, інформаційних технологій, швидкої зміни техніко-технологічних умов виробництва, поширенням більш прогресивних новітніх технологій і товарів, істотно впливає і на економіку Росії. У зв'язку з цим змінилися і технічні можливості документообігу як одного з методів бухгалтерського обліку:
· Комп'ютерні технології замінюють традиційну техніку реєстрації та звірки записів;
· Відбувається миттєва передача ділової інформації з будь-якої точки планети;
· Збільшується темп відображення інформації у бухгалтерському облік.
Разом з тим аудит фінансової діяльності організації показує, що в бухгалтерській звітності спостерігаються недоліки, викривлення та фальсифікації. Тому актуальним є правильний і грамотно організований документообіг, на основі якого проводиться аналіз господарської діяльності організації.
Мета роботи - вивчити документацію як елемент методу бухгалтерського обліку, проаналізувати документообіг Калузького ВАТ "Кристал" та розглянути можливі шляхи його вдосконалення.
У зв'язку з поставленою метою ставилися і вирішувалися такі завдання:
· Розглянути класифікацію документів, порядок складання, обробки і терміни зберігання
· Дати організаційно-економічну характеристику Калузькому ВАТ "Кристал";
· Оцінити документообіг в даній організації;
· Представити можливі шляхи вдосконалення документообігу.
Предмет дослідження - документація в бухгалтерському обліку.
Об'єктом дослідження є документообіг Калузького ВАТ "Кристал".
У роботі використовувалися такі методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, метод порівняння, метод наукової абстракції, графічний метод.
Основними джерелами інформації при написанні курсової роботи послужили: Податковий Кодекс РФ, Накази Мінфіну РФ та інші нормативно-правові акти, підручники, навчальні посібники та періодичні видання з бухгалтерського обліку.
Курсова робота виконана на 49 сторінках машинописного тексту, містить вступ, три розділи, висновок, список використаної літератури, що включає 40 найменувань, і додаток.

Глава 1. Документообіг в бухгалтерському обліку

1.1. Документи в бухгалтерському обліку та їх класифікація

Згідно з ГОСТ Р 51141-98 документ (документована інформація) являє собою зафіксовану на матеріальному носії інформацію з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати. В якості матеріального носія допускається використання будь-якого матеріального об'єкта, придатного для закріплення та зберігання на ньому мовної, звукової чи образотворчої інформації, у тому числі в перетвореному вигляді. Однак для цілей оформлення документів у бухгалтерському обліку застосовні тільки паперові або машинні носії інформації. Ця норма міститься в Положенні ведення бухгалтерського обліку та звітності. При цьому організація зобов'язана виготовляти власним коштом копії документів на паперових носіях для інших учасників господарських операцій, а також на вимогу органів, що здійснюють контроль відповідно до законодавства Російської Федерації, суду і прокуратури.
Документи бухгалтерського обліку переважно складаються за уніфікованими формами, що обумовлено необхідністю упорядкування інформаційних потоків, забезпечення порівнянності облікових і звітних даних різних організацій (або однієї організації за різні періоди), їх повноти та достовірності, виключення дублювання інформації.
Бухгалтерська документація є частиною системи управлінської документації організації згідно ЄДРПОУ управлінської документації (ОКУД), затвердженим Постановою Держстандарту Росії від 30.12. 1993 N 299 (зі змінами та доповненнями), який класифікує уніфіковані форми управлінських документів з присвоєнням їм кодів за наступними блокам [1]:
Код
Найменування форм
0200000
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації
0211000
Документація по створенню організації
0251000
Документація з розпорядчої діяльності організації
0281000
Документація по прийому на роботу
0300000
Уніфікована система первинної облікової документації
0301000
Документація з обліку праці та її оплати
0306000
Документація з обліку основних засобів і нематеріальних активів
0310000
Документація з обліку касових операцій
0315000
Документація з обліку матеріалів
0317000
Документація з обліку результатів інвентаризації
0320000
Документація з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
0322000
Документація з обліку робіт у капітальному будівництві
0325000
Документація з обліку сільськогосподарської продукції і сировини
0340000
Документація з обліку роботи будівельних машин і механізмів
0345000
Документація з обліку робіт в автомобільному транспорті
0400000
Уніфікована система банківської документації
0500000
Уніфікована система фінансової, облікової та звітної бухгалтерської документації бюджетних установ і організацій
0600000
Уніфікована система звітно-статистичної документації
0700000
Уніфікована система облікової та звітної бухгалтерської документації підприємств
0710000
Звітна бухгалтерська документація
0720000
Регістри бухгалтерського обліку
0730000
Первинна облікова документація
0800000
Уніфікована система документації з праці
0900000
Уніфікована система документації Пенсійного фонду Російської Федерації
1000000
Уніфікована система зовнішньоторговельної документації
У цілому документи бухгалтерського обліку, як видно з наведеного вище переліку, можна розділити на три рівні: первинна облікова документація, регістри бухгалтерського обліку і звітна бухгалтерська документація. Така градація повністю відповідає визначенню документообігу в бухгалтерському обліку, послідовності і логіці документування господарської діяльності організації. Відзначимо, що первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік, служать документи, що фіксують факти здійснення господарської операції. Регістри бухгалтерського обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, для її відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у бухгалтерській звітності. Згідно ПБУ 4 / 99 бухгалтерська звітність являє собою єдину систему даних про майновому і фінансовому становищі організації та про результати її господарської діяльності, яка складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами. У рамках кожного рівня документи не однорідні. Масштаби облікових робіт в організації на всіх стадіях обробки документів залежать від обсягу документообігу: кількості документів, що надійшли в організацію та створених нею за певний період. При цьому структура документообігу різниться за складом, призначенням і типам документів.
Так, за складом прийнято розділяти документи на вхідні, вихідні і внутрішні. Перша група являє собою документи, що надійшли в організацію. У другу групу входять офіційні документи, що подаються організацією зовнішнім респондентам. Внутрішні документи - це офіційні документи, що не виходять за межі підготувала їх організації. Відзначимо, що документ набуває статусу офіційного, якщо він створений юридичною або фізичною особою, оформлений і засвідчений у встановленому порядку (ГОСТ Р 51141-98).
За призначенням документи поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані та документи бухгалтерського оформлення. Розпорядчі документи - це документи, в яких містяться розпорядження, вказівки про виробництво, виконання тих чи інших господарських операцій. До таких документів відносяться розпорядження керівника підприємства та уповноважених ним осіб на вчинення господарських операцій. Виконавчі документи засвідчують факт здійснення господарських операцій. До них відносяться прибуткові ордери (акти приймання) матеріалів, акти приймання-вибуття основних засобів; документи про приймання від робочих виробленої продукції і т.п. Комбіновані документи - це документи, які одночасно є і розпорядчими, і виконавчими. До них відносяться прибуткові та видаткові касові ордери; розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати працівникам підприємства; авансові звіти підзвітних (відряджених) осіб та ін Документи бухгалтерського оформлення складаються в разі, якщо для записів господарських операцій немає інших документів або узагальнюються і обробляються виконавчі і розпорядчі документи. До них відносяться довідки, відомості розподілу, розрахунки резервів, бухгалтерська звітність і ін
Застосовуються в бухгалтерському обліку документи також поділяють на разові і накопичувальні. Разові первинні документи оформляють кожну господарську операцію і складаються в один прийом. Накопичувальні документи складаються протягом певного періоду шляхом поступового нагромадження однорідних господарських операцій. У кінці періоду в цих документах підраховуються підсумки за відповідними показниками. Прикладами накопичувальних документів є двотижневі, місячні наряди на роботу, лімітні картки на відпуск матеріалів зі складів підприємства і т.п.
Облікові документи діляться на первинні і зведені. Первинні документи складаються на кожну операцію в момент її здійснення. Зведені документи узагальнюють показники шляхом їх відповідного угруповання, систематизації з первинних документів (наприклад, розрахунково-платіжна відомість працівникам цехів, підприємства в цілому і т.п.).
За змістом документи поділяються на матеріальні, грошові і розрахункові. Матеріальні документи відображають рух матеріальних цінностей. За допомогою грошових документів здійснюється оформлення змін залишків грошових коштів організації. А розрахункові документи використовуються для відображення змін у взаємних зобов'язаннях контрагентів у зв'язку з пред'явленням рахунків за готову продукцію, товари, роботи, послуги та їх оплатою.
Нарешті, за термінами зберігання розрізняють документи поточного та постійного зберігання. Документи поточного зберігання після закінчення місяця переплітаються в папки і здаються на зберігання в архів організації (звіти касира, виписки банку та ін.) Документи постійного зберігання зберігаються протягом 75 років, а потім знищуються. До них відносяться розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки працівників та ін
Наведена класифікація виявляє необхідність документального оформлення низки операцій господарської діяльності, реєстрація яких у більшості випадків ігнорується практикуючими бухгалтерами. Так, наприклад, дії бухгалтера, пов'язані з виконанням методологічних розрахунків відповідно до принципу реєстрації, повинні бути підтверджені відповідними документами бухгалтерського оформлення і завірені підписом головного бухгалтера.
Виходячи з усього вищесказаного, можна сказати, що класифікація документів у бухгалтерському обліку досить різноманітна (Таблиця, Додаток 1). Крім того, кажучи про документи і документообіг в бухгалтерському обліку, не можна обмежуватися безпосередньо обліковими документами різних рівнів та видів. Весь спектр управлінської документації прямо або побічно знаходить застосування при проведенні облікових робіт. У числі управлінських документів слід окремо виділити вказівки керівництва організації працівникам бухгалтерії, оформлені у вигляді наказів, службових записок, розпоряджень і тому подібних документів, правильність їх оформлення і правомірність прийняття до виконання можуть зробити істотний вплив на достовірність та повноту облікових даних. Крім того, організаційно-розпорядча документація організації служить в більшості випадків прямим або непрямим підставою для оформлення первинних облікових документів.
Порядок складання, обробки і терміни зберігання документів Фіксуючи факти здійснення господарських операцій, документи повинні відповідати наступним вимогам: достовірно відображати господарські явища; створюватися своєчасно; мати всі заповнені реквізити (найменування документа (форми), код форми, дату складання, зміст господарської операції, вимірювачі господарської операції (у кількісному і вартісному вираженні), найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи та їх розшифрування); заповнюватися дуже акуратно від руки кульковою ручкою, чорнилом або за допомогою друкувальних пристроїв (забороняється використовувати для записів простий олівець, червоний колір застосовується тільки для сторнировочной записів); бути простими і ясними, зрозумілими для всіх користувачів; не повинні мати вільних рядків (при їх наявності потрібно робити прочерки); бути орієнтованими на обробку в умовах автоматизації обліку; забезпечувати формування якісної інформації з найменшими витратами праці і часу.
Документи оформляються чітко, ясно, без помарок і підчисток. Всі виправлення, що вносяться до документ, повинні бути обумовлені. При виправленні неправильний запис закреслюється однією рисою, зверху робиться правильний запис і напис "Виправленому вірити" із зазначенням дати і підписів осіб, які зробили виправлення. У касових і банківських документах виправлення (навіть обумовлені) не допускаються. Минулі обробку первинні документи повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр, при обробці з використанням обчислювальної техніки - відтиск штампа контролера, відповідального за їх обробку. Для того, щоб документи не використовувалися двічі, деякі з них (касові чи банківські) піддаються гасінню спеціальним штампом "Одержано" або "Оплачено", проставляється дата і підпис. На банківських документах проставляється відмітка обслуговуючого банку і дата.
Бухгалтерська обробка облікової інформації, що міститься в первинних облікових документах, здійснюється в кілька етапів.
Перевірка документів за формою й по суті. Перевірка за формою встановлює повноту і правильність оформлення, заповнення реквізитів, наявність необхідних підписів. Перевірка по суті виявляє законність і доцільність відображених операцій, логічну ув'язку окремих показників, відповідність укладених договорів і т.д.
Групування документів проводиться за групами однорідних документів в залежності від характеру здійснення господарських операцій.
Таксування (розцінка) передбачає арифметичну перевірку правильності відображення кількісних і вартісних показників документів. Таксування полягає в обов'язковому перерахунку даних по кожній позиції облікового документа і підрахунку суми загального підсумку.
4. Контирування документів передбачає проставлення кореспонденції рахунків. З її допомогою оформлені в облікових документах господарські операції відображаються за дебетом і кредитом рахунків.
Вірне оформлення первинних, облікових, організаційно-розпорядчих документів, звітності - необхідна, але недостатня умова для задовільної оцінки документообігу в організації. Вся документована інформація повинна зберігатися при ретельному дотриманні умов і термінів зберігання. Правила зберігання бухгалтерської та управлінської документації регламентовані кількома нормативними актами, в числі яких Положення про документи і документообіг, Закон про бухгалтерський облік, Перелік типових управлінських документів, що утворюються в діяльності організацій, із зазначенням термінів зберігання, затверджений Росархивом 06.10. 2000, та інші. Найбільш загальні питання зберігання документів бухгалтерського обліку викладено у ст.17 Закону про бухгалтерський облік. Зокрема, зазначено, що відповідальність за організацію зберігання облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності несе керівник організації. Організації зобов'язані зберігати первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку та бухгалтерську звітність протягом строків, що встановлюються згідно з правилами організації державного архівної справи, але не менше п'яти років. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, інші документи облікової політики, процедури кодування, програми машинної обробки даних (із зазначенням термінів їх використання) повинні зберігатися організацією не менше п'яти років після року, в якому вони використовувалися для складання бухгалтерської звітності за останній раз.
Порядок зберігання документів в організації докладно викладений у разд.6 Положення про документи і документообіг. Так, п.6.2 цього розділу свідчить, що первинні документи, облікові регістри, бухгалтерські звіти і баланси до їх передачі в архів підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або закритих шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером. Особа, уповноважена відповідати за зберігання, доцільно призначити спеціальним наказом або розпорядженням. Окремо відзначимо, що існує особливий порядок зберігання бланків суворої звітності, які повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що дозволяють забезпечити їх збереження. Оброблені вручну первинні документи поточного місяця, пов'язані з певному обліковому регістру, комплектуються в хронологічному порядку і супроводжуються довідкою для архіву. Касові ордери, авансові звіти, виписки банку з відносяться до них документами повинні бути підібрані в хронологічному порядку і переплетені. Окремі види документів (наряди на роботу, змінні рапорти) можуть зберігатися непереплетеннимі, але підшитими в папках, щоб уникнути їх втрати.
Зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів, їх оформлення та передача в архів забезпечуються головним бухгалтером підприємства, установи.
Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів з бухгалтерії і з архіву організації, установи працівникам інших структурних підрозділів організації, установи, як правило, не допускається, а в окремих випадках може проводитися тільки за розпорядженням головного бухгалтера.
Основи законодавства Російської Федерації "Про архівну справу в Російській Федерації та архівах" від 07.07. 1993 N 5341-1 (разд.3, ст.7, 9) надають юридичним і фізичним особам право на створення архівів. При цьому не допускається створення таємних архівів з документів державної частини Архівного фонду Російської Федерації, а також містять документи, віднесені у встановленому порядку до категорії особливо цінних і унікальних, або створення таємних архівів, які зачіпають права і законні інтереси громадян. Право власника архіву незалежно від форми власності охороняється законодавством Російської Федерації. Жоден архівний документ не може бути без згоди власника або уповноваженого ним органу або особи вилучений інакше як на підставі судового рішення. Архіви, архівні фонди та архівні документи, що знаходяться в незаконному володінні, передаються законним власникам відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними угодами за участю Російської Федерації.
Для організації та проведення роботи з визначення строків зберігання та відбору документів на зберігання та знищення в організаціях створюються постійно діючі експертні комісії, до складу яких входять найбільш кваліфіковані фахівці основних структурних підрозділів під головуванням одного з керівних працівників організації, а також представники відповідної архівної установи (для організацій - джерел комплектування) за погодженням з ним.
Експертні комісії керуються в роботі правовими актами, нормативними документами, вказівками Росархіву, органів управління архівною справою суб'єктів Російської Федерації, Переліком типових управлінських документів, що утворюються в діяльності організацій, нормативними та розпорядчими документами керівного органу своєї відомчої системи, своєї організації. Експертні комісії визначають разом із архівом і діловодної службою порядок відбору документів на зберігання та знищення в організації, організовують експертизу цінності документів і здійснюють контроль за її проведенням. Відбір документів на постійне, тимчасове зберігання і до знищення повинен проводитися відповідно до діючих правил роботи державних, муніципальних архівів, правилами роботи архівів організацій (відомчих архівів), а також вказівками Росархіву та архівних органів суб'єктів Російської Федерації.
Додаткові вказівки по зберіганню даних бухгалтерського обліку містить НК РФ (п.1 ст.23 частини першої, ст.87): платник податків зобов'язаний протягом чотирьох років забезпечувати схоронність даних бухгалтерського обліку та інших документів, необхідних для обчислення і сплати податків, а також документів , що підтверджують отримані доходи (для організацій - також і зроблені витрати) і сплачені (утримані) податки. У ряді встановлених законом випадків допускається вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів у організацій.
Таким чином, хотілося б ще раз наголосити, що порядок складання, обробки і терміни зберігання документів повинен чітко дотримуватися будь-якою організацією. Це дійсно важливо, оскільки всі бухгалтерські документи повинні бути уніфіковані, що полегшує взаємодію організацій між собою, з банками, податковими інспекціями та іншими інстанціями.
Організація руху документів і порядок документообігу в організаціях РФ
Для контролю та впорядкування оброблення даних про господарські операції на основі первинних облікових документів складаються зведені облікові документи, і оформлюється графік документообігу (п.5.1 Положення про документи і документообіг).
Роботу зі складання графіка документообігу організовує головний бухгалтер. Графік документообігу затверджується наказом керівника організації. Графік має встановлювати на підприємстві раціональний документообіг, тобто передбачати оптимальне число підрозділів і виконавців для проходження кожним первинним документом, визначати мінімальний термін його знаходження в підрозділі. Графік документообігу повинен сприяти поліпшенню всієї облікової роботи на підприємстві, в установі, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищення рівня механізації і автоматизації облікових робіт.
Графік документообігу може бути оформлений у вигляді схеми чи переліку робіт зі створення, перевірки та обробки документів, виконуваних кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт (див. Додаток 2).
Працівники організації: начальники цехів, майстри, табельщики, працівники планово-економічного, фінансового відділів, відділів праці і заробітної плати, постачання, комірники, підзвітні особи, працівники бухгалтерії та інші - створюють і представляють документи, що відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообігу . Для цього кожному виконавцю вручається виписка з графіка. У виписці перераховуються документи, що відносяться до сфери діяльності виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, в які видаються зазначені документи.
Відповідальність за дотримання графіка документообігу, а також відповідальність за своєчасне і доброякісне створення документів, своєчасну передачу їх для відображення в бухгалтерському обліку та звітності, за достовірність які у документах даних несуть особи, які створили і підписали ці документи.
Для кожного підприємства графік документообігу повинен розроблятися з урахуванням його конкретних особливостей: розміру організації, виду діяльності, структури управління і переглядатися в міру зміни цих показників.
Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу по підприємству, установі здійснюється головним бухгалтером.
Відповідно до Положення про головних бухгалтерів вимоги головного бухгалтера в частині порядку оформлення операцій і представлення в бухгалтерію або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів і служб організації.
Документообіг не є статичною системою, правила функціонування якої досить визначити на початку діяльності фірми та зберігати незмінними до ліквідації організації. Номенклатура документів, інтенсивність і механізм документообігу змінюються в залежності від чисельності персоналу фірми, напрямків діяльності, організаційної структури, діючої нормативної бази, облікової політики організації та інших факторів.
Аналіз що склалася в організації системи документації і документообігу може послужити її оптимізації. На жаль, на практиці критична оцінка усталеного графіка документообігу, а також номенклатури створюваних і оброблюваних документів зустрічається вкрай рідко. У той же час канали комунікації в організації часто бувають перевантажені невикористовуваної інформацією, збір і обробка якої створюють зайві обсяги робіт і тягнуть неефективне використання робочого часу спеціалістів у різних підрозділах і службах.
Параметри документообігу в їх динаміці за ряд років створюють наочну картину напруженості інформаційного середовища, в якій функціонує фірма. Крім того, при зміні чи розширенні (скорочення) діяльності, при переміщеннях в нормативному регулюванні інформаційних процесів та інших змінах зовнішніх і внутрішніх факторів бізнесу перегляд підходів до документування діяльності обов'язковий. Зробити його обгрунтованим може лише всебічний аналіз сформованої системи роботи з інформацією про господарську діяльність та стан підприємства.

Глава 2. Техніка оформлення і порядок руху документації у Калузькому ВАТ "Кристал"

2.1. Організаційно - економічна характеристика Калузького ВАТ "Кристал"

В якості практичного прикладу ми досліджували Калузьке відкрите акціонерне товариство "Кристал". Калузьке ВАТ "Кристал" входить до торгово-промислову групу "Кристал", що об'єднує кілька підприємств - виробників алкогольної продукції. Основними видами діяльності Калузького ВАТ "Кристал" є виробництво спирту етилового з харчового сировини, виробництво алкогольної продукції - горілок і горілок особливих, лікеро - горілчаних виробів: настоянок гірких, настоянок солодких, бальзаму, і т.д., торгова - реалізація алкогольної продукції та супутніх товарів, громадське харчування - заводська їдальня. Ці дані випливають зі звіту Калузького ВАТ "Кристал" (Додаток 3) і пояснювальної записки до бухгалтерського балансу (Додаток 4). У звіті також представлені основні техніко-економічні показники:
I. Вироблено продукції в натуральному вираженні:
1. Алкогольної продукції - в обсязі 1749,4 тис. дкл, в тому числі: на внутрішній ринок - 1678,4 тис. дкл, на експорт - 71,0 тис. дкл. Зниження темпів зростання до рівня 2005 року склали 23,2% (76,8%), у тому числі: по внутрішньому ринку на 24,8%, по експорту зростання на 93,6% (193,6%). На зниження темпів виробництва 2006 року вплинув перехід на нові ринки збуту. Мало місце обмеження у квоті на закупівлю спиртів для виробництва алкогольної продукції. Так, в червні місяці 2006 року при наявності спиртів, але відсутності квоти, змогли зробити лише 64,9 тис. дкл алкогольної продукції. За той же період 2005 року виробили 102,4 тис. дкл, що більше на 37,5%.
2. Спирту - сирцю етилового - в обсязі 652,9 тис. дкл і спирту ректифікованого - в обсязі 683,6 тис. дкл. Зниження темпів виробництва до рівня 2005 року по сирцю склало 25,2%, ректифікованого 19,5%.
3. Середньомісячний обсяг виробництва за 2006 рік склав: горілок і лікеро-горілчаний виробів (ЛГВ) - 145,8 тис. дкл; спирту-сирцю - 54,4 тис. дкл; спирту ректифікованого - 60,0 тис. дкл.
4. Продуктивність праці характеризується виробленням. На 1 працюючого за 2006 рік вироблено 3364 дкл горілки і ЛГВ за Лікеро-горілчаного заводу і 5063 дкл спирту-сирцю по філії "Спиртовий завод" Остроженскій ".
5. Коефіцієнт використання балансу виробничих потужностей виходячи з односменного режиму робочого часу склав: 79,5% - з алкогольної продукції; 62,2% - по спирту-сирцю; 79,5% - по спирту ректифікованого. Є резерви виробничих потужностей для нарощування темпів виробництва та збільшення продуктивності праці.
П. Торгова та збутова діяльність:
1. За 2005 рік відвантажено алкогольної продукції в обсязі 1776,4 тис. дкл.
Структура продажів: 59,8% - Москва і Московська область; 35,8% - Калуга і Калузька область; 0,6% - інші регіони; 3,8% - експорт. Зниження темпів відвантаження до рівня 2005 року склало 23%. Слід звернути особливу увагу на зниження обсягів продажів по Калузі і Калузької області на 72,9 тис. дкл або 10,3% в порівнянні з 2005 роком.
2. Товарообіг з торгівлі у вільно-відпускних цінах склав 30,4 млн. рублів, що складає 54,8% до рівня 2005 року. З вересня 2005 року торговельна діяльність припинена, у зв'язку з
економічної не доцільністю. Слід зазначити, що власна мережа фірмових РТП виконувала маркетингову програму з реклами асортименту.
Ш. Фінансові показники:
1. Рентабельність від основних видів діяльності склала 14,1% або зниження щодо рівня 2005 року на 0,1%. У тому числі від виробничої діяльності - 15%, що більше в порівнянні з рівнем 2005 року на 2%. У 2005 році крім алкогольної продукції завод виробляв майонез і гірчицю, виробництво яких давав менший економічний ефект. Виробництво майонезу та гірчиці було призупинено з липня 2004 року.
2. Чиста рентабельність акціонерного товариства за 2006року більше рівня 2005 року на 0,7%.
3. Прибуток від продажів склала 110 282 тис. рублів, 80% від рівня 2005 року.
4. Виручка від продажу продукції склала 891 171 тис. руб., 81% від рівня 2005р.
5. Собівартість продукції склала 669 227 тис. руб., 79% від рівня 2005 р.
6. Валовий прибуток склав 221 944 тис. руб., 86% від рівня 2005 року [2].
7. Чистий прибуток звітного року склала 46 762 тис. руб., 91% від рівня 2005 року.
Крім того, ми провели аналіз показників, які не представлені в пояснювальній записці до бухгалтерського балансу і звіт Калузького ВАТ "Кристал", використовуючи дані бухгалтерського балансу (Додаток 5), звіту про прибутки і збитки (Додаток 6).
1. Загальний коефіцієнт покриття або поточної ліквідності:
Кобщ. л. = ОА: КО = 649: 424,6 = 1,5
де ОА - сума оборотних активів організації (рядок 290 розділу 2 балансу); КО - величина короткострокових зобов'язань (рядок 690 розділу 5 балансу). Значення коефіцієнта дорівнює 1,5, що є оптимальним значенням і свідчить про перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями.
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:
Кабс. л. = (КВФ + ДС): КЗ = (2,3 +35,3): 424,6 = 0,09
де КВФ - короткострокові фінансові вкладення (рядок 250 розділу 2 балансу), ДС - грошові кошти (рядок 260 розділу 2 балансу). Значення по даному показнику в ідеалі повинні бути більше 0,15. У нашому випадку значення становить 0,09, що є відхиленням від норми.
3. Співвідношення власних і позикових коштів. Значення даного коефіцієнта повинно бути не менше 0,7.
КССЗ. = СК: ЗК = 606,2: 424,6 = 1,4
де СК - власний капітал (рядок 490 розділу 3 балансу); КЗ - сума довгострокових (рядок 590 розділу 5 балансу) і короткострокових (рядок 690 розділу 5 балансу) зобов'язань. Співвідношення одно 1,4, що говорить про стабільну фінансову структуру коштів, якій віддають перевагу кредитори.
4. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності). Цей показник визначає частку активів організації, які покриваються за рахунок власного капіталу.
Кавт = СК: А = 606,2: 1032,6 = 0,6
де СК - власний капітал (рядок 490 розділу 3 балансу); А - сума активу балансу (рядок
300). Коефіцієнт фінансової незалежності, рівний 0,6> 0,4, показує, що більша частина активів організації покривається за рахунок власного капіталу.
5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Оптимальне значення цього коефіцієнта 0,5.
Кмск = (СК - ВНА): СК = (606,2 - 383,5): 606,2 = 0,4
де ВНА - сума необоротних активів (рядок 190 розділу 1 балансу).
Коефіцієнт маневреності, рівний 0,4 показав, що в даній організації частина власного капіталу, що використовується для фінансування поточної діяльності, мала.
6. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. Так як саме дебіторська заборгованість, а не виробничі запаси зазвичай є основним джерелом погашення боргу, то, проаналізувавши даний показник, банки можуть використовувати його як визначальний для прийняття рішення про видачу кредиту. Нормою за цим показником є ​​значення 0,5.
Кскд. з = Д: К = 450,3: 274,7 = 1,6
де Д - дебіторська заборгованість (сума рядків 230 і 240 розділу 2 балансу); К - кредиторська заборгованість (рядок 620 розділу 5 балансу). У даній організації показник дорівнює 1,6, що не дотягує до нормативного значення і говорить про труднощі погашення боргу ВАТ "Кристал" за допомогою дебіторської заборгованості.
7. Фондовіддача - відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основних засобів.
Ф = В: ОФсреднегод, = 891 171: 332 487 = 2,68
де В - виручка від продажу продукції (рядок 010 звіту про прибутки і збитки), ОФсреднегод. - Середньорічна вартість основних засобів (розраховується як сума вартості основних засобів на початок і кінець року, поділена на 2). Показник фондовіддачі дорівнює 2,68 (руб). Показник фондовіддачі характеризує ефективність використання основних засобів. Він виріс в порівнянні з рівнем 2004 р. - 2,41 (руб). Зростання фондовіддачі проводить до відносної економії основних коштів і збільшення обсягу випуску продукції.
8. Показник оборотності показує, скільки оборотів зробив кожен рубль, вкладений в оборотні кошти.
Коб = В: O = 891 171: 181 800 = травні
де О - залишок оборотних засобів (рядок 290 II розділу балансу). Коефіцієнт оборотності дорівнює 5. Ефективність прискорення оборотності оборотних коштів виражається у зменшенні потреби в оборотних коштах у зв'язку з поліпшенням їх використання.
Основне завдання, яке стоїть перед керівництвом і трудовим колективом Калузького ВАТ "Кристал" - це отримання максимального прибутку. Наведені показники підтверджують, що, незважаючи на зниження загальної суми прибутку, економічна ефективність за 2006 рік організації підвищилася.
Проаналізуємо фактори, що вплинули на зовнішньоекономічну діяльність [3]. Виробничо-фінансова діяльність Калузького ВАТ "Кристал" в цілому за 2006 рік характеризується стійкою і економічно ефективною, про що свідчать вище наведені показники. В умовах жорсткої конкуренції за ринки збуту алкогольної продукції, має місце деяке зниження темпів продажів на внутрішньому ринку в порівнянні з 2005 роком - на 25%, але експорт продукції практично подвоївся, зростання склало 93,6% або на 34 337 дкл більше.
З метою скорочення економічно не обгрунтованих витрат з вересня 2005 року припинено торговельна діяльність, ліквідовані оптово-роздрібні торговельні підприємства Калузького ВАТ "Кристал". Основне завдання РТП та ОРТП фірмовій мережі був продаж алкогольної продукції власного виробництва.
Чинне законодавство з обліку та оподаткування в режимі акцизних складів в оптовій мережі, поставило торгівлю в менш вигідні умови з оподаткування. На початковому етапі, щоб перейти на ЕНВД, яка застосовувалася торговими організаціями загальної мережі, вони стали закуповувати власну алкогольну продукцію через чужі акцизні склади. Ланцюжок продажів через мережу власних РТП та ОРТП подовжилася, ціни на горілки і ЛГВ відповідно підвищилися, обсяг продажів знизився, витрати збільшилися, продукція стала неконкурентоспроможною. Саме тому організацією було прийнято рішення про ліквідацію фірмової торгівлі.
Основними факторами ризику, пов'язаними з діяльністю Калузького ВАТ "Кристал", є часті зміни в законодавстві РФ, збільшення витрат на енергоресурси і нестабільність споживчого ринку, що впливає на ефективний збут продукції організації. На сучасному етапі "Кристал" успішно вирішує ці проблеми.
Таким чином, знаючи основні показники, які використовуються при аналізі фінансового стану організації, ми змогли оцінити нинішній стан у ВАТ "Кристал" і зробити відповідні висновки.

2.2. Правила ведення документообігу в організації

ВАТ "Кристал" веде бухгалтерський облік і представляє фінансову звітність у порядку і в терміни, визначені чинним законодавством РФ. Відповідальність за організацію ведення, стан і достовірність бухгалтерського обліку, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також засоби масової інформації несе Генеральний директор ВАТ "Кристал" відповідно до чинного законодавства РФ і статутом товариства. Контроль фінансово-господарської діяльності товариства здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається у складі 5 осіб Загальними зборами акціонерів на термін до наступного річних Загальних зборів акціонерів. Членами даної комісії не можуть бути представники з Ради директорів ВАТ "Кристал". Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за несумлінне виконання своїх обов'язків у порядку, встановленому чинним законодавством РФ.
Облікова політика ВАТ "Кристал" розроблена відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації (далі - Положення), розробленого на підставі закону від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік".
Товариство керується Федеральним законом "Про бухгалтерський облік" та Положенням та затвердженими положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку та іншими нормативними правовими актами та методичними вказівками з бухгалтерського обліку, що формують систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку та обов'язковими до виконання організаціями на території Російської Федерації, в тому числі при здійсненні діяльності за межами Російської Федерації.
Бухгалтерський облік в організації здійснюється центральній бухгалтерією організації, до якої входять самостійні структурні підрозділи, очолювані головними бухгалтерами філій "Кристал". Права та обов'язки головного бухгалтера визначені в розділі 3 "Положення про бухгалтерський облік та звітність в РФ" і ст.7 Закону "Про бухгалтерський облік". Бухгалтерія Товариства здійснює методологічне керівництво бухгалтерськими службами філій, представництв та відокремлених підрозділів. Філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства мають власні бухгалтерські служби, складають окремі бухгалтерські баланси та іншу звітність.
Для ведення бухгалтерського обліку використовується робочий план рахунків, що розробляється на основі типового робочого плану рахунків. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку застосовується в процесі ведення бухгалтерського обліку в підрозділах і філіях товариства. Бухгалтерський облік ведеться на основі журнально-ордерної системи рахівництва із застосуванням обчислювальної техніки. Правильність відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку забезпечують особи, які склали і підписали їх. Зміст регістрів бухгалтерського обліку та внутрішньої бухгалтерської звітності є комерційною таємницею.
Для оформлення фактів господарської діяльності Товариство застосовує типові форми первинних облікових документів, встановлені Державним комітетом Російської Федерації за статистикою, Мінфіном Російської Федерації та іншими уповноваженими органами державної виконавчої влади. Документи, за якими не передбачені типові форми, розробляються Товариством самостійно. Річна бухгалтерська звітність Товариства розглядається і затверджується загальними зборами акціонерів і подається у строки та адреси, встановлені ст.15 Федерального закону "Про бухгалтерський облік".
До бланків суворої звітності відносяться: квитки, бланки трудових книжок, шляхові листи, довіреності, чеки і путівки.
Право підпису первинних облікових документів мають керівники товариства відповідно до розпорядчими документами Товариства (наказами і дорученнями), які узгоджуються з головним бухгалтером. Керівники структурних одиниць Товариства, філій, представництв та відокремлених підрозділів мають право підпису первинних облікових документів на підставі довіреностей, виданих Товариством.
Документи за господарськими операціями, які припускають рух грошових коштів (на рахунках у банках і в касі організації), підписуються генеральним директором Товариства та Головним бухгалтером, а також особами, ними уповноваженими відповідно до дорученнями.
Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться в рублях і копійках.
Ряд основних положень облікової політики зробив істотний вплив на формування фінансового результату, а також на формування податкової бази для деяких видів податків [4].

2.3. Недоліки документообігу та оформлення документації у Калузькому ВАТ "Кристал"

Аналізуючи документи, робота з якими ведеться у Калузькому ВАТ "Кристал", ми зазначили деякі недоліки. По-перше, більшу частину, як і раніше становить паперовий документообіг. Основними недоліками паперового документообігу є:
· Складність організації ефективного контролю і звітності з виконання резолюцій;
· Труднощі відстеження руху документа на всіх етапах його життєвого циклу;
· Тривалість термінів підготовки та узгодження документів;
· Повільний пошук документів;
· Складність організації документообігу, якщо з одними і тими ж документами одночасно працює кілька користувачів;
· Трудомісткість одержання зведених звітів і журналів;
· У паперовому архіві немає можливості гнучкого управління правами доступу до документів та ін
Традиційний документообіг виявляється неефективним. Всі ці мінуси усуваються з введенням систем електронного документообігу. Для таких організацій, де кількість документів і складність їх ведення великі, стає життєво важливою завдання автоматизації документообігу з метою усунення перерахованих вище недоліків [5].
Беручи до уваги аудиторський висновок про фінансову (бухгалтерської) звітності, можна відзначити, що бухгалтерська звітність не містить суттєвих викривлень, проте виявлені наступні порушення:
· В ряді випадків не дотримується тимчасова визначеність фактів господарської діяльності;
· У пояснювальній записці до бухгалтерського балансу не відображена інформація про відсутність умовних фактів господарської діяльності;
· Неналежним чином оформлені документи у зв'язку з виникненням нестандартних господарських операцій (документ підписаний неналежною особою або особою не, які мають право підпису).
Параметри документообігу в їх динаміці за ряд років створюють наочну картину напруженості інформаційного середовища, в якій функціонує фірма. У ряду найбільш актуальних характеристик документообігу назвемо його швидкість і обсяг. Швидкість документообігу можна, на нашу думку, оцінити, орієнтуючись на середній термін проходження документом всіх стадій обороту - від моменту створення до моменту передачі на постійне зберігання. Відомості про ці терміни можна почерпнути з графіка документообігу, який повинен бути затверджений і виконуватися у кожній організації незалежно від форми власності. У Калузькому ВАТ "Кристал" графік документообігу відсутня. Це також є одним з недоліків. Унаслідок цього ми не можемо дізнатися середню швидкість документообігу, яка може бути розрахована методом простої середньої - шляхом підсумовування всіх індивідуальних термінів проходження документів та ділення цієї суми на загальне число назв документів. Ми також не можемо розрахувати прискорення документообігу від одного звітного періоду до іншого. При цьому автоматизація документообігу дає в цій області негайний і дуже суттєвий позитивний ефект.

Глава 3. Організація контролю та шляхи вдосконалення та формування документації у Калузькому ВАТ "Кристал"

3.1. Шляхи вдосконалення документообігу в Калузькому ВАТ "Кристал"

З огляду на недоліки документообігу Калузького ВАТ "Кристал", ми можемо сказати, що організації слід було б ретельніше попрацювати над рухом документів в організації. Ми пропонуємо наступні можливі варіанти вирішення подібної проблеми.
Найпростіший варіант - розробка схем руху документів у вигляді звичайних графічних блок-схем (додаток 7). Кожна компанія може розробити свій власний спосіб відображення або запозичувати його у компанії, яка надає послуги з впровадження СЕД, головне - щоб схеми були зрозумілі співробітникам компанії.
Недолік застосування схем в тому, що на самій діаграмі не видно, хто з працівників виконує ту чи іншу функцію обробки документа. Можливе рішення цієї проблеми - вказувати назву посад співробітників безпосередньо в назві функції (Додаток 8).
Сьогодні для створення моделі діяльності компанії доцільно використовувати спеціалізовані системи бізнес-моделювання, що дозволяють вирішувати широке коло завдань, таких, як опис бізнес-процесів та організаційної структури, створення реєстру документів компанії, формування звітів і регламентних документів, у тому числі і звіту по документообігу. Наприклад, у системі бізнес-моделювання опис бізнес-процесів і документообігу формується одночасно. Якщо в рамках процесу відбувається робота з документом (створення, зміна, використання), то документ вказується за допомогою вхідної або вихідної з функції стрілки, а виконавець функції закріплюється автоматично при розміщенні функції у відповідній доріжці на крос-функціональної діаграмі (Додаток 9).
Для кожної функції вказується нормативний час виконання та періодичність. Таким чином, формується необхідна інформація для визначення маршруту руху документа, автоматичного формування звіту з документообігу і закріплення функцій обробки документа в посадових інструкціях відповідних працівників. Форми звіту з документообігу можуть бути різними відповідно до вирішуваних задач. Наприклад, для задачі опису наскрізного проходження документа через всі бізнес-процеси і відповідно всіх виконавців (приклад звіту наведено в Пріложеніі.10).
При проведенні аналізу швидкості документообігу доцільно також проконтролювати виконання графіку документообігу за термінами і виявити ділянки, де найбільш часто виникають затримки. У цих зонах слід замінити виконавців або, якщо це об'єктивно необхідно, переглянути затверджений графік.
Обсяг документообігу, одиницею виміру якого можна обрати документ або реквізит документа, а в умовах автоматизації - і байт інформації, характеризує напруженість інформаційних потоків в організації. Великий обсяг документообігу не завжди виправданий і може бути обумовлений недостатньою продуманістю системи, форм окремих документів, надмірністю інстанцій, через які проходить інформація. Тим не менш, зниження обсягу документообігу не завжди ефективно і має бути чітко продумано, якою мірою і на яких ділянках ці заходи принесуть користь, а не шкоду.
Крім того, при зміні чи розширенні (скорочення) діяльності, при переміщеннях в нормативному регулюванні інформаційних процесів та інших змінах зовнішніх і внутрішніх факторів бізнесу перегляд підходів до документування діяльності обов'язковий. Зробити його обгрунтованим може лише всебічний аналіз сформованої системи роботи з інформацією про господарську діяльність та стан підприємства.

3.2. Автоматизація управління документообігом у Калузькому ВАТ "Кристал"

Головною метою автоматизації управління документообігом є створення єдиного інформаційного простору підприємства, де документи не асоційовані з місцем їх зберігання і завдяки цьому легкодоступні, що дозволяє, у свою чергу, звільнити співробітників організації від ручної роботи з документами. Існують самі різні програмні продукти, що автоматизують облік на підприємстві: від стандартних програм і програмних комплексів, які дозволяють систематизувати специфічні об'єкти обліку до інтегрованих програмних комплексів, які забезпечують автоматизацію всієї діяльності організації, побудова інформаційної моделі, максимально наближеною до дійсності. В даний час розроблено декілька систем, що дозволяють створювати первинні документи в електронному вигляді, переносити на машину документи, спочатку створені на паперових носіях, забезпечувати обіг первинної документації в організації. При цьому для досягнення поставленої мети така система повинна включати наступні підсистеми: перетворення паперового документа в електронний; зберігання та пошуку електронних документів (електронний архів); автоматизованої роботи з документами (автоматичне створення форм документів, облік нових документів, їх пересилання, відправка на друк, до архіву або видалення). [29], c.62
Потенційними користувачами таких систем є організації, в яких обсяг документообігу становить хоча б кілька документів протягом дня. Саме такою організацією і є Калузьке ВАТ "Кристал". Ми вже відзначили ряд недоліків, яким володіє паперовий документообіг Калузького ВАТ "Кристал". У веденні бухгалтерського обліку на ЕОМ також є свої недоліки. Так, виникають проблеми при роботі з документами, які спочатку створені на паперових носіях, ряд документів обробляється вручну, виникають проблеми при пошуку необхідної документації тощо
На нашу думку, усунути наявні недоліки можливо наступним чином.
Для перетворення паперових документів в електронні - необхідні сканер і спеціальна програма розпізнавання тексту (OCR-система). Використання сканера та сучасної системи розпізнавання дозволяє отримати на комп'ютері точну копію паперового документа; при цьому його текст буде представлений в електронному вигляді і готовий до редагування.
Усунення ручної обробки документів у процесі діловодства має ряд переваг. Зокрема, можна автоматизувати процес створення і заповнення документів, присвоєння значень реквізитів документів, їх пересилання по магістралях Інтернету, контролю за виконанням документів. Автоматизація останньої функції необхідна в першу чергу для пошуку документів, які повинні бути певним чином оброблені до заданого терміну, і своєчасного нагадування про це. Після закінчення певного часу автоматично проводиться запит за заздалегідь заданими правилами, при цьому може враховуватися ім'я користувача, виконавця. Остання послуга дозволяє захистити інформаційний ресурс від несанкціонованого доступу. Автоматичне створення документів, таких як бланки, анкети, квитанції, декларації і т.д., можливо за допомогою стандартних форм, зарезервованих у системі для цієї мети. Електронний архів у "Калузькому ВАТ" Кристал "необхідний для того, щоб зберігати великий обсяг інформації і швидко знаходити в ньому потрібні документи (електронний документ буде знайдений за кілька секунд, навіть якщо слово, за яким ведеться пошук, зустрічається в тексті в різних формах) . Найважливіший фактор, що впливає на ефективність роботи всієї системи, - пошукові можливості. При цьому на перше місце виходить швидкість пошуку документів. Системи, які здійснюють пошук у базі даних, можуть за запитом практично миттєво видавати документи будь-якої складності. Щоб зробити пошук більш ефективним, а запити - простими, необхідно мати в системі можливість пошуку по всіх словоформами (так званий морфологічний пошук).
Пересилання документів може проводиться як по локальних, так і глобальних мереж. Для цього повинна бути передбачена можливість мережевої роботи системи, наприклад за принципом "клієнт-сервер", коли інформація про всі документи зберігається в єдиній базі на сервері. У сучасних умовах система управління документообігом повинна мати підтримку роботи в Інтернеті і інтегрувати з традиційними поштовими програмами.
Для управління документообігом більше значення також має наявність набору реквізитів для кожного документа, що значно спрощує класифікацію документів і їх пошук. Документи можна знайти за такими параметрами, як дата створення (або певний інтервал у часі), автор, вхідний / вихідний номер і т.д. Наявність реквізитів - обов'язковий атрибут системи управління документами.
При автоматизації документообігу важливу роль відіграє фактор ціни. Ціна складається з багатьох складових, а саме: ціни за програмний продукт і його установку, ціни за навчання персоналу, ціни за підтримку програмного продукту в процесі експлуатації. При підборі програмних продуктів слід в першу чергу керуватися принципом доцільності. Так як з впровадженням системи управління документообігом ручна праця співробітників підприємства з обробки документів повинен бути мінімізований, а автоматизація повинна зачіпати всі етапи життєвого циклу документа - від його створення або введення в систему до відправки в "кошик" або на довгострокове зберігання, початкові витрати на придбання інтегрованого програмного комплексу та необхідне програмне забезпечення цілком доцільні й виправдані.

Висновок

Будь-яке управлінське рішення завжди базується на інформації з даного питання або керованої об'єкту. Від об'єктивності, достовірності, оперативності і повноти інформації залежить правильність і своєчасність прийнятого рішення. Носієм інформації, тобто результатом відображення фактів виступає документ.
Господарські операції, чинені в організації, оформляються документами, які служать первинної облікової інформацією, на основі якої ведеться бухгалтерський облік. Класифікація документів досить різноманітна. Документи класифікуються за всілякими однорідними ознаками: призначенням, порядку складання, змістом господарських операцій, способу відображення операцій, місцем складання, порядку заповнення.
Документ, реєструючи явище, виконує функцію обліку і є доказом чого-небудь, тобто документ багатофункціональний. Інформація, зафіксована в документі, є підставою не тільки для прийняття рішення, але і доказом його виконання, джерелом для аналізу та узагальнення, тобто документ в управлінській діяльності виступає як предмет праці і результат праці.
Процес управління включає наступні основні типові документовані операції:
· Збір і обробку документації;
· Підготовку рішень;
· Прийняття та документування рішень;
· Контроль використання;
· Збір інформації про виконання;
· Передачу інформації по вертикальним та горизонтальним зв'язкам;
· Зберігання та пошук інформації.
Кожна з цих операцій реалізуються документаційно.
Апарат управління реалізує свої функції головним чином за допомогою універсальних і повноважних організаційно-розпорядчих документів (ОРД).
ОРД зароджуються на верхньому рівні управління і спускаються вниз. Обліково-звітні документи надходять з нижнього рівня на верхній. За ними можна оцінити стан справ у керованих об'єктах. Отримана інформація є базою для планування та прогнозування. Всі форми управлінської діяльності знаходять відображення у відповідних документах, які виступають способом і засобом реалізації покладених на апарат управління функцій. Ряд функцій управління є типовим. До таких функцій відносять:
· Прогнозування;
· Планування;
· Організаційно-розпорядча діяльність;
· Облік і звітність;
· Фінансування;
· Матеріальне та технічне забезпечення, і т.д.
Ці функції відображаються в документах загальних для всіх установ, організацій і підприємств. Сукупність взаємопов'язаних документів, що застосовуються у певній сфері діяльності, становить систему документації.
Документи з моменту їх складання або одержання від інших організацій до передачі на зберігання в архів проходять певний шлях. Для забезпечення своєчасного і правильного обліку необхідно організувати таку систему складання й обробки документів, яка сприяла б максимальному прискоренню документообігу.
Документообігом називається рух документів в процесі їх оперативного використання і бухгалтерської обробки від моменту складання або отримання від інших підприємств до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри.
Завдання правильної організації документообігу полягає в тому, щоб прискорити рух документів. На кожному робочому місці документ повинен бути мінімальний термін і проходити якомога менше інстанцій. Прискорення документообігу покращує якість облікових даних і показники господарської діяльності організації.
Правильна організація бухгалтерського обліку вимагає складання плану документообороту, який повинен визначати порядок оформлення документів, надходження їх до бухгалтерії. Обробки, використання для запису в облікові регістри та передачі в архів.
Для забезпечення рівномірного руху документів без затримок і скупчень їх на окремих робочих місцях в кожному документа розробляють графік руху, в якому передбачається послідовність проходження документів. Робота, яка виконується кожної інстанцією і намічаються конкретні виконавці, відповідальні за дотримання встановленого порядку і строків оформлення та опрацювання документів.
Документообіг в організації встановлює головний бухгалтер. Затверджений головним бухгалтером порядок складання, обробки та оперативного використання документів є обов'язковим для всіх працівників, які мають справу з документами. Чітка система документообігу прискорює оформлення і проходження документів, підвищує відповідальність облікових працівників за своєчасність та правильність їх використання.
Основні принципи документообігу - прямоточность, безперервність, ритмічність.
Правила організації документообігу, систематизація та зберігання бухгалтерських документів встановлено законодавством в області бухгалтерського обліку відповідно до податкового законодавства в актах, що стосуються роботи архівів та іншими нормативними документами. Однак практика показує, що питанням техніки оформлення облікових документів та організації ефективного документообігу не приділяється належної уваги, хоча первинні облікові документи є підставою для ведення бухгалтерського та податкового обліку.
На практичному прикладі ми аналізували Калузьке ВАТ "Кристал". Для того, щоб скласти загальну думку про діяльність організації та продовжити аналіз безпосередньо документації та її руху, необхідно було скласти організаційно-економічну характеристику підприємства. Тому нами були вивчені: бухгалтерський баланс Калузького ВАТ "Кристал", пояснювальна записка до балансу, звіт Калузького ВАТ "Кристал" та інші документи - і розраховані всі додаткові показники, які не зазначені у вище перелічених документах, але необхідні для характеристики діяльності організації. Калузьке ВАТ "Кристал" активно веде свою виробничу діяльність і є економічно ефективним суб'єктам ринку лікеро-горілчаних виробів, що дозволяє регулярно отримувати прибуток.
Проведений нами аналіз документообігу Калузького ВАТ "Кристал" дозволяє зробити наступні висновки.
Всі господарські операції, проведені організацією оформляються первинними обліковими документами. Інформація, що міститься в первинних документах, накопичується і систематизується в регістрах - в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. В облікових регістрах облік ведеться відповідно до встановленої в організації формою ведення бухгалтерського обліку з використанням необхідної нормативно-правової бази.
Облікова політика організації Калузьке ВАТ "Кристал" відображає принципи, правила і методи ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності.
Однак зміни умов призводить до того, що керівництво організації коригує облікову політику для того, щоб достовірно відображати факти господарського життя та зміни, що відбулися в компанії. Крім того, облікова політика регулює порядок відображення змін облікових оцінок і помилок, допущених у минулих періодах. Ряд основних положень облікової політики зробив істотний вплив на формування фінансового результату, а також на формування податкової бази для деяких видів податків Нами були проаналізовані основні недоліки ведення бухгалтерського обліку в Калузькому ВАТ "Кристал". На основі цих недоліків ми запропонували можливі шляхи вдосконалення документообігу в організації. Ми вважаємо за необхідне розробку схем, які допоможуть прискорити процес документообігу. Дані схеми приведені в Додатку (Додаток 8,9,10).
Не менш важливою є автоматизація управління документообігом у Калузькому ВАТ "Кристал". Ми виявили деякі недоліки, якими володіє паперовий документообіг і, та переваги електронного. Таким чином, обгрунтували необхідність переходу на більш досконалий електронний документообіг не тільки даної організації - Калузьке ВАТ "Кристал", але і будь-який іншій організації. Звичайно, автоматизація не вирішить абсолютно всіх проблем, і в організації повинні обов'язково знаходиться найбільш важливі документи в паперовій формі. Хоча пошук в електронних архівах здійснюється набагато швидше. Проте автоматизація багато в чому прискорює документообіг, систематизуючи його і спрощуючи роботу співробітникам організації.
Отже, підводячи підсумки, слід сказати, що документація містить у собі всю інформацію про життєдіяльність організації. Діяльність організації безпосередньо залежить від регулярного і безперервного ведення бухгалтерських та управлінських документів.

Список використаної літератури

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Москва: Омега-Л, 2006 (за станом на 1.31. 2006, включаючи зміни, які набрали чинності з 1.01. 2007)
2. Податковий кодекс Російської Федерації: Частини перша і друга. - Москва: Омега-Л, 2006 (за станом на 1.31. 2006, включаючи зміни., Що набули чинності з 1.01. 2007)
3. Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" (зі зм. І доп.)
4. Федеральний закон від 22.10. 2004 № 125-ФЗ "Про архівну справу в Російській Федерації" (з ізм. І доп.)
5. Федеральний закон від 21.11. 1996 № 129-ФЗ (ред. від 28.03. 2002) "Про бухгалтерський облік" (з ізм. І доп., Що набрали чинності з 01.01. 2004)
6. Федеральний закон від 20.02. 1995 № 24-ФЗ (ред. від 10.01. 2003) "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації"
7. Наказ Мінфіну РФ від 06.07. 1999 № 43н (ред. від 18.09. 2006) "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку" Бухгалтерська звітність організації "(ПБУ 4 / 99)
8. Наказ Мінфіну РФ від 29.07. 1988 № 34н (ред. від 18.09. 2006) "Про затвердження Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації"
9. Наказ Мінфіну РФ від 09.12. 1998 № 60н (ред. від 30.12. 1999) "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку" Облікова політика організації "(ПБУ 1 / 98)
10. Наказ Мінфіну РФ від 22 липня 2003р № 67н "Про форми бухгалтерської звітності організацій"
11. Постанова Держстандарту РФ від 3.03. 2003 № 65-ст "Про прийняття та введення в дію Державного стандарту Російської Федерації" (разом з "Уніфікованої системою документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ГОСТ Р 6.30 - 2003")
12. "Положення про документи і документообіг у бухгалтерському обліку" (затв. Мінфіном СРСР 29 липня 1983 р. N 105
13. Бабаєв Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник, 2-е вид. -М.: ЮНИТИ, 2004
14. Бухгалтерський облік: Підручник / І.І. Бочкарьова, В.А. Биков та ін; Під ред. Я.В. Соколова. - М.: ТК Велбі, Видавництво Проспект, 2005
15. Вещунова Н.Л., Фоміна Л.Ф. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2006
16. Гартвіч А.В. Самовчитель з бухгалтерського обліку з навчальною програмою. - М.: ТК Велбі, Видавництво Проспект, 2006
17. Гомолова А.І. Бухгалтерський облік. - 2-е вид. перераб. і доп. - М.: Академія, 2005
18. Гмирі Ф.А. Бухгалтерський облік організацій: Практичний посібник. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005
19. 22 положення з бухгалтерського обліку. - М.: Ексмо, 2007
20. Камишанов П.І. Бухгалтерська (фінансова) звітність: складання та аналіз. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Омега-Л, 2005
21. Кир'янова В.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2005
22. Коваль Л.С. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - Методичний посібник. - М., Воронеж, 2006
23. Конраков Н.П. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: ИНФРА - М, 2005
24. Кутер М.І. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2004
25. Макальская М. Л., Денисов А.Ю., Самовчитель з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - 14-е изд., Перераб. І доп. - М.: "Видавництво" Справа і Сервіс ", 2003
26. Медведєв М.Ю. Загальна теорія обліку: природні, бухгалтерські та комп'ютерні методи. - М.: 2005
27. Нікітін В.М., Нікітіна Д.А. Теорія бухгалтерського обліку: Курс лекцій. - М.: Видавництво "Справа і Сервіс", 2004
28. Основи теорії і практики бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / За ред. проф. В.А. Пипко. -М.: "Фінанси і статистика", 2005
29. Від первинних документів до бухгалтерської звітності. Під ред.В.М. Власової. - М.: Ексмо, 2006
30. Панківська П.Я. Курс теорії бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - 3-е изд., Перераб. - Мн.: ТОВ "Інформпресс", 2004
31. Хахонова М.М. Основи бухгалтерського обліку та аудиту: підручник. - Ростов-на-Дону, 2005
32. Церпенто С.І. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник. - М.: КНОРУС, 2005
33. Шведська В.М., Головко Н.К. бухгалтерський облік: Навчальний посібник для студентів економічних вузів. - М.: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і Ко", 2002
34. Економічний аналіз: Учеб. / Г. В, Савицька. - 9-е изд., Испр. - М.: Нове знання, 2004
35. Бочкова Л.С. Баланс: доскональний аналіз найважливіших показників. / / Главбух. - 2006р.
36. Карзаева М.М. Подання річної бухгалтерської звітності / / Бухгалтерський облік. 2005. № 3
37. Крилатськая М.В. Пояснювальна записка до балансу. / / Главбух. - 2005р. № 1
38. Лисакова М.К. Річна звітність. / / Главбух. - 2006р. № 1
39. Палій В.Ф. Актуальні питання теорії бухгалтерського обліку / / Бухгалтерський облік. -2005 Р. № 3
40. Парушіна Н.В. Як організувати документообіг і зберігання бухгалтерських документів. / / Бухгалтерський облік. - 2005р. № 24

Додаток 1

Таблиця "Класифікація бухгалтерських документів" [6]
Ознаки класифікації
Види бухгалтерських документів
Призначення
Розпорядчі
Виконавчі
Бухгалтерського оформлення
Комбіновані
Місце складання
Внутрішні
Зовнішні
Порядок складання
Первинні
Зведені
Спосіб охоплення операцій
Разові
Накопичувальні
Зміст
Матеріальні
Грошові
Розрахункові
Терміни зберігання
Поточного зберігання
Постійного зберігання

Додаток 2

Приклад графіка документообігу по підприємству, установі
Наймену-
вання докумен-
та
Створення документа
Перевірка документа
Обробка документа
Передача в архів
кіль-кість екземп-ляров
відповідь-ного-ний за ви-піску
відповідь-ного-ний за офор - млення
відповідь-ного-ний за вико-нання
термін вико - підлога - нання
відповідь-ного-ний за про - перевірку
хто перед - ставши - ляєт
поря-док пред-став-лення
термін пред-став-лення
хто ви - пів-вується
термін вико - підлога - нання
хто виконав-вується
термін пере-дачі
Требова-
ня
2
цех
ВМТП бух - гал - терія
склад
еже - днев-але (до..
ча - сов)
бух - гал - терія
1 прим. - Цех 2 екз. - Склад
при від - подружжю, при реї - стре
еже - днев-але (до..
ча - сов)
бух-гал-ті - рія
еже - днев-но
бух-гал-ті - рія
за вико - тече-нии квар-тала

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Радою Директорів Калузького ВАТ "Кристал"
Протокол від 09.06. 2006
ЗВІТ
Калузького відкритого акціонерного товариства "Кристал"
Шановні акціонери!
Основні відомості про ВАТ "Кристал" і положенні Товариства в галузі.
Калузьке відкрите акціонерне товариство "Кристал" зареєстровано Адміністрацією Жовтневого району м. Калуги, реєстраційний номер 332 від 18 листопада 1992
ВАТ "Кристал" випускає сьогодні десятки видів різноманітної алкогольної продукції на будь-який смак: горілки, горілки особливі, гіркі і солодкі настоянки, наливки, десертні напої, бальзам, які користуються стійким попитом як на внутрішньому ринку, так і за кордоном.
Сьогодні ВАТ "Кристал" - це сучасне підприємство з передовими технологіями і високопродуктивним обладнанням з Італії та Німеччини, що поєднують два заводи - спиртової та лікеро-горілчаний.
Калузьке ВАТ "Кристал" входить до торгово-промислову групу "Кристал", що об'єднує кілька підприємств-виробників алкогольної продукції.
Основними видами діяльності Калузького ВАТ "Кристал" є:
- Виробництво спирту етилового з харчового сировини;
- Виробництво алкогольної продукції - горілок і горілок особливих, лікеро - горілчаних виробів: настоянок гірких, настоянок солодких, бальзаму, і т.д.;
- Торгова - реалізація алкогольної продукції та супутніх товарів;
- Громадське харчування - заводська їдальня.
До складу Калузького відкритого акціонерного товариства входять такі структурні підрозділи:
1. Лікеро - горілчаний завод, головне підприємство з виробництва та розливу алкогольної продукції, а також виробництва спирту етилового ректифікованого.
2. Філія "Спиртовий завод" Остроженскій ", виробляє спирт етиловий з харчової сировини, забезпечує сировиною ректифікаційної ділянку.
3. РТП та ОРТП - мережа фірмових магазинів з роздрібної торгівлі алкогольної продукції власного виробництва, а також супутньою продукцією. Торгова діяльність припинена з вересня 2005 року, у зв'язку з економічної недоцільності в сформованих економічних умовах. Власні будівлі та торгівельне обладнання продано, договору оренди, по орендованому майну - розірвані.
4. Заводська їдальня забезпечує гарячим харчуванням працівників підприємства.
Основні техніко-економічні показники за 2006 рік по Калузькому ВАТ "Кристал".
1. Вироблено продукції в натуральному вираженні:
1. Алкогольної продукції - в обсязі 1749,4 тис. дкл, в тому числі:
а). на внутрішній ринок 1678,4 тис. дкл, б). на експорт 71,0 тис. дкл.
Зниження темпів зростання до рівня 2004 року склали 23,2% (76,8%), у тому числі: по внутрішньому ринку на 24,8%, по експорту зростання на 93,6% (193,6%).
На зниженні темпів виробництва 2006 року вплинуло перехід на нові ринки збуту. Мало місце обмеження у квоті на закупівлю спиртів для виробництва алкогольної продукції. Так, в червні місяці 2005 року при наявності спиртів, але відсутності квоти, змогли зробити лише 64,9 тис. дкл алкогольної продукції. За той же період 2005 року виробили 102,4 тис. дкл, що більше на 37,5%.
Внутрішніх причин незабезпеченості виробництво матеріальними і фінансовими ресурсами не було.
2. Спирту - сирцю етилового - в обсязі 652,9 тис. дкл і
спирт ректифікованого - в обсязі 683,6 тис. дкл.
Зниження темпів виробництва до рівня 2004 року по сирцю склало 25,2%, ректифікованого 19,5%.
Виробництво спирту знаходиться в прямій залежності від виробництва горілки і лікеро-горілчаних виробів.
Частка лікеро-горілчаних виробів у загальному обсязі виробництва склало 4,6% або 75,3 тис. дкл (6,27 тис. дкл в місяць).
3. Середньомісячний обсяг виробництва за 2006 рік склав:
горілок і ЛГВ 145,8 тис. дкл;
спирту-сирцю - 54,4 тис. дкл; спирту ректифікованого - 60,0 тис. дкл.
Виробництво спиртів здійснювалося не ритмічно.
4. На 1 працюючого за 2006 рік вироблено 3364 дкл горілки і ЛГВ за лікеро-горілчаному заводі і 5063 дкл спирту-сирцю по філії "Спиртовий завод" Остроженскій ".
5. Коефіцієнт використання балансу виробничих потужностей виходячи з односменного режиму робочого часу склав:
79,5% - з алкогольної продукції;
62,2% - по спирту-сирцю;
79,5% - по спирту ректифікованого.
Є резерви виробничих потужностей для нарощування темпів виробництва та збільшення продуктивності праці.
П. Торгова та збутова діяльність:
1. За 2006 рік відвантажено алкогольної продукції в обсязі 1776,4 тис. дкл.
Структура продажів:
59,8% - Москва і Московська область;
35,8% - Калуга і Калузька область;
0,6% - інші регіони;
3,8% - експорт.
Зниження темпів відвантаження до рівня 2005 року склало 23%.
Слід звернути особливу увагу на зниження обсягів продажів по Калузі і Калузької області на 72,9 тис. дкл або 10,3% в порівнянні з 2005 роком.
2. Товарообіг з торгівлі у вільно-відпускних цінах склав 30,4 млн. рублів, що складає 54,8% до рівня 2005 року.
З вересня 2005 року торговельна діяльність припинена, у зв'язку з економічною не доцільністю. Слід зазначити, що власна мережа фірмових РТП виконувала маркетингову програму з реклами асортименту.
Ш. Фінансові показники:
1. Рентабельність від основних видів діяльності склав 14,1% або зниження до рівня 2005 року на 0,1%.
У тому числі від виробничої діяльності - 15%, що більше до рівня 2005 року на 2%. У 2005 році крім алкогольної продукції завод виробляв майонез і гірчицю, виробництво яких давав менший економічний ефект. Виробництво майонезу та гірчиці було призупинено з липня 2004 року.
2. Чиста рентабельність акціонерного товариства за 2006 рік більше рівня 2005 року на 0,7%.
3. Прибуток від продажів склала 110 282 тис. рублів, 80% від рівня 2005 року.
4. Чистий прибуток звітного року склала 46 762 тис. руб, 91% від рівня 2005 року.
Основне завдання, яке стоїть перед керівництвом і трудовим колективом Калузького ВАТ "Кристал" - це отримання максимального прибутку.
Наведені показники підтверджують, що незважаючи на зниження загальної суми прибутку, економічна ефективність за 2006 рік підприємства підвищилася:
1). від виробничої діяльності на 2%, за рахунок ліквідації менш ефективного виробництва майонезу та гірчиці;
2). загальногосподарські діяльність, а саме рівень чистої рентабельності збільшилася на 0,7%, від зниження позареалізаційних витрат в два рази.
Основні фактори, народитися в звітному році на виробничо господарську діяльність та фінансові результати. Виробничо-фінансова діяльність Калузького ВАТ "Кристал" в цілому за 2006 рік характеризується стійкою і економічно ефективною, про що свідчать вище наведені показники. В умовах жорсткої конкуренції за ринки збуту алкогольної продукції, має місце деяке зниження темпів продажів на внутрішньому ринку в порівнянні з 2004 роком - на 25%, але експорт продукції практично подвоївся, зростання склало 93,6% або на 34 337 дкл більше.
З метою скорочення економічно не обгрунтованих витрат з вересня 2005 року припинено торговельна діяльність, ліквідовані оптово-роздрібні торговельні підприємства Калузького ВАТ "Кристал". Основне завдання РТП та ОРТП фірмовій мережі був продаж алкогольної продукції власного виробництва. Чинне законодавство з обліку та оподаткування в режимі акцизних складів в оптовій мережі, поставили нашу торгівлю в менш вигідні умови з оподаткування. На початковому етапі, щоб перейти на ЕНВД, яка застосовувалася торговими підприємствами загальної мережі, змушені стали закуповувати власну алкогольну продукцію через чужі акцизні склади. Ланцюжок продажів через мережу власних РТП та ОРТП подовжилася, ціни на горілки і ЛГВ відповідно підвищилися, обсяг продажів знизився, витрати збільшилися, продукція стала неконкурентоспроможною. Таким чином, було прийнято рішення про ліквідацію фірмової торгівлі.
Слід зазначити, що протягом 2006 року акціонерне товариство несло витрати з утримання та охорони філії "Малинники".
Основними факторами ризику, пов'язаними з діяльністю Калузького ВАТ "Кристал", є часті зміни в законодавстві РФ, збільшення витрат на енергоресурси і нестабільність споживчого ринку, що впливає на ефективний збут продукції Товариства. Поки Товариство успішно вирішує ці проблеми.
З 1 січня 2006 року законодавство з регулювання виробництва і обігу алкогольної продукції зазнало також зміни. Скасовано режим акцизного складу, 100% платником акцизу є виробник алкогольної продукції, що спрощує відвантаження продукції в торговельні мережі роздрібних магазинів.
Стає актуальним продаж алкогольної продукції в Калузі і Калузької області, а в перспективі в сусідніх областях - Тулі, Брянську, через власну торговельну мережу. Створення Торгового дому Калузького ВАТ "Кристал" на сучасному рівні, дозволить бути монополістом у ринку продажу, диктувати цінову політику, підвищити економічну ефективність, посилити маркетингову політику, впізнаваність виробленого асортименту.
Горілки і лікеро-горілчані вироби вироблені Калузьким ВАТ "Кристал" якісні, користуються споживчим попитом про що свідчать нагороди.
Нагороди Калузького ВАТ "Кристал"
"ПРОДЕКСПО-2004" м. Москва Горілка "Біле Золото Преміум" - Гран-Прі.
Горілка "Біле Золото Кристал" - Золота медаль.
Горілка "Гжелка" - Золота медаль.
Настоянка гірка "Чорний соболь" - Золота медаль.
Бальзам "Бурий ведмідь" - Золота медаль.
Всеросійська програма "100 Кращих товарів Росії" м. Москва.
Дипломи і знак відповідності:
Горілка "Гжелка"
Горілка "Чорний Кристал"
Горілка "Пшенична Кристал"
Горілка особлива "Житня Кристал"
Настоянка гірка "перцевий Кристал".
"100 +1 кращих товарів Калузької області" м. Калуга Диплом і знак відповідності:
Горілки: "Гжелка", "Чорний Кристал", "Пшенична Кристал", "Житня Кристал";
Настоянки гіркі: "перцевий Кристал", "Журавлиний Кристал", "Лимонний Кристал", "Смородиновий Кристал".
Міжнародна нагорода - медаль "For high quality. New millennium"
Горілка "Біле Золото Преміум"
Горілка "Біле Золото Кристал"
Інститут Європейської Інтеграції і Берлінський експертна Рада Міжнародна премія "Європейський стандарт" м. Страсбург
Калузьке ВАТ "Кристал" нагороджено в номінації: "За значні заслуги в діяльності по зближенню російських і європейських стандартів в економічній і соціальній сферах суспільного життя"
Міжнародна академія Якості та Маркетингу м. С-Петербург Міжнародний конкурс "Європейська якість"
Калузьке ВАТ "Кристал" - Золота медаль Звіт про виплату оголошених (нарахованих) дивідендів по акціях Товариства.
На річних загальних зборах акціонерів, яке відбулося 12 травня 2006 року (Протокол № 01/05 від 23 травня 2006 р), було прийнято рішення про виплату дивідендів за 2005 рік у розмірі 06 руб.00 коп. на одну акцію, всього - 1444680 (один мільйон чотиреста сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят) грн.
Термін, відведений для виплати оголошених дивідендів по акціях: протягом 60 днів з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів, тобто з 12 травня 2006 р. по 12 липня 2007
Склад Ради директорів протягом року з минулого річних загальних зборів акціонерів, яке відбулося 12 травня 2006 року, не змінювався. Таким чином, у 2006 році Рада директорів був представлений наступними особами:
1. Дорохін Дмитро Володимирович Дата народження - 20 вересня 1968 року.
Освіта вища.
Акціями Товариства не володіє.
2. Тамбовцев Андрій Володимирович Дата народження - 3 жовтня 1968 року.
Освіта вища.
Акціями Товариства не володіє.
3. Тимофєєв Роман Юрійович Дата народження - 21 січня 1970 року.
Освіта вища.
Акціями Товариства не володіє.
4. Пучкіна Сергій Олександрович Дата народження - 18 серпня 1962 року.
Освіта вища.
Акціями Товариства не володіє.
5. Рябов Володимир Вікторович Дата народження - 29 вересня 1976 Освіта вища.
Акціями Товариства не володіє.
У звітному році посаду Генерального директора займали Юдченко Юрій Володимирович і Коптєв Олександр Тихонович.
1 червня 2005 на засіданні ради директорів Калузького ВАТ "Кристал" на посаду Генерального директора був призначений Юдченко Юрій Володимирович.
27 травня 2005 на засіданні ради директорів Калузького ВАТ "Кристал" Юдченко Ю.В., був звільнений від займаної посади Генерального директора і на цю посаду призначено Коптєв Олександр Тихонович.
Таким чином, у звітному році в Товаристві посаду Генерального директора займали: Юдченко Ю.В. і Коптєв Олександр Тихонович.
1. Юдченко Юрій Володимирович Дата народження 24 квітня 1970 року.
Освіта вища.
Акціями Товариства не володіє.
2. Коптєв Олександр Тихонович Дата народження 10 листопада 1955 року.
Освіта вища.
Акціями Товариства не володіє.
Виплата винагороди членам органів управління Товариства.
За виконання своїх посадових обов'язків Генеральному директору Товариства щомісячно виплачується посадовий оклад, згідно зі штатним розкладом Товариства.
Згідно з п. п.11.1.2., 11.1.3. Статуту, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства членам Ради директорів Товариства в період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися винагорода і (або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням ними функцій членів Ради директорів Товариства. Розміри таких винагород і компенсацій встановлюються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
У своїй діяльності Товариство дотримується положень Кодексу корпоративної поведінки. Дякую за увагу.

Генеральний директор А.Т. Коптєв Головний бухгалтер Р.К. Єгорова.


Додаток 4

Пояснювальна записка.
Розділ 1. Характеристика організації та основні види діяльності.
ВАТ "Кристал" складається з лікеро-горілчаного заводу, філії "спиртзавод" Остроженскій ".
Юридична адреса: 248016, м. Калуга, вул. Білібіна, 33.
Місце знаходження спиртового заводу "Остроженскій": 249864, Калузька обл., Дзержинський р-н, п. обережні, вул. Заводська, 16.
Середньорічна чисельність працюючих на ВАТ "Кристал" за звітний період (2006 рік) складає 775 чоловік.
Чисельність працюючих на 1 січня 2007 року - 655 чол.
Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів. Рада директорів Товариства здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства за винятком питань, віднесених Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Правління Товариства є виконавчим колегіальним органом. Генеральний директор Товариства є виконавчим одноосібним органом Товариства. Правління та Генеральний директор Товариства здійснюють керівництво поточною діяльністю Товариства.
Генеральний директор - Коптєв Олександр Тихонович.
Основні види господарської діяльності:
· Виробництво, зберігання і поставка вироблених спиртних напоїв (горілки, лікеро-горілчаних виробів, коньяку з обробленого коньяку, винних напоїв);
· Експорт алкогольної продукції (горілки, лікеро-горілчаних виробів) власного виробництва;
· Виробництво, зберігання і постачання виробленого етилового спирту.
Акціонерне товариство має 240 780 (двісті сорок тисяч сімсот вісімдесят) звичайних акцій, номінальною вартістю: 200 (двісті) грн.
Розділ 2. Зміни в обліковій політиці.
Основні положення облікової політики, які мали істотний вплив на формування фінансового результату, а також на формування податкової бази для деяких видів податків:
Облік реалізації продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку здійснюється на основі методу нарахування, при якому визначення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться виходячи з принципу тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. Витрати так само визнаються по нарахуванню і не залежать від часу оплати.
Виручка від виконання робіт, надання послуг, продажу продукції з тривалим циклом виготовлення відображається в бухгалтерському обліку по завершенню виконання роботи, надання послуги, виготовлення продукції в цілому.
При відпустці (внутрішньому переміщенні) матеріалів у виробництво та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньої собівартості в цілому за місяць.
Комерційні витрати визнаються у собівартості проданих товарів повністю у звітному періоді в якості витрат по звичайних видах діяльності (тобто щомісяця списуватися з кредиту рахунку 44 у дебет рахунку 90 "Продажі"). У калькуляцію продукції ці витрати не включаються.
Нарахування амортизації об'єктів основних засобів проводиться лінійним способом.
Моментом визначення податкової бази по податку на додану вартість є момент надходження грошових коштів за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги).
Організація не створює резерви на: майбутню оплату відпусток працівникам; виплату щорічної винагороди за вислугу років; виплату винагород за підсумками роботи за рік; ремонт основних засобів; на дебіторську заборгованість.
При невеликому питомій вазі ТЗВ (не більше 10% до вартості матеріалів) застосовуємо спрощений порядок списання відхилень ТЗВ, тобто їх сума за рахунком 16 "Відхилення у вартості матеріальних цінностей" повністю списується на рахунок "Основне виробництво", "Допоміжне виробництво".
Управлінські витрати визнаються у собівартості проданих товарів повністю у звітному періоді в якості витрат по звичайних видах діяльності (тобто є управлінські витрати щомісяця списуватися з кредиту рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" в дебет рахунку 90 "Продажі"). У калькуляцію продукції ці витрати не включаються.
Переклад довгострокової заборгованості у короткострокову не виробляти.
Заборгованість перед бюджетом за авансовими платежами податку на прибуток нараховувати за схемою:
Дп 99 Кт68 - нарахований авансовий платіж з податку на прибуток за квартал Дп 68 Кт51 - перераховано авансовий платіж з податку на прибуток за квартал Дп 99 Кт68 - Сторнувати сума нарахованого авансового платежу
Дп 99 Кт68 - нарахований податок на прибуток за квартал В обліковій політиці на 2006 рік знайшли відображення такі зміни:
Активи, вартістю не більше 10 000 рублів за одиницю, враховуються у складі МПЗ і списуються на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво.
Моментом визначення податкової бази по податку на додану вартість є найбільш рання з наступних дат:
· День відвантаження (передачі) товарів (робіт, послуг), майнових прав;
· День оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), передачі майнових прав.
Податок на майно відображати у складі витрат по звичайних видах діяльності на рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".
При введення об'єкта в експлуатацію відповідно до п.1.1. ст.259 НК РФ віднести 10% початкової вартості об'єкта на витрати, що зменшують оподатковуваний прибуток у тому місяці, в якому по даному об'єкту починається нарахування амортизації для цілей податкового обліку.
Розділ 3. Основні показники.
Основні показники діяльності підприємства.
Рух протягом звітного періоду (тис. крб):
Показник
на 31.12.05г.
на 31.12. 2006р.
Основні засоби
361 952
332 487
Довгострокові фінансові вкладення
6 057
38 057
Дебіторська заборгованість
216 158
450 307
Кредиторська заборгованість
230 797
274 642
Операційні доходи
86 389
82 708
Операційні витрати
100 260
101 601
Позареалізаційні доходи
21 829
6 551
Позареалізаційні витрати
63 371
31 616
Грошові кошти, спрямовані на оплату праці
85 027
86 622
Статутний капітал
48 156
48 156
Резервний капітал
16 854
16 854
Організація сплатила до бюджету в 2006 році -372 509 тис. руб з податку на прибуток - 13 148,2 тис. руб.
з ПДВ - 71 174,5 тис. руб.
по акцизу - 243 516,4 тис. руб.
з прибуткового податку - 12 665,9 тис. руб.
по ЕСН - 21 104,7 тис. руб.
по майну - 8 197,2 тис. руб.
та інші податки і податкові зобов'язання - 2 702,1 тис. руб.
Розділ 4. Інформація про афілійованих осіб.
Загальна кількість акціонерів: 157 (сто п'ятдесят сім).
Частка статутного капіталу емітента, що перебуває у державній (федеральної) власності: 38%.

Список афілійованих осіб ВАТ "Кристал"
Найменування або ПІБ
афілійованої особи
Підстава, в силу якого особа є афілійованим
Афілійовані особи, які контролюють або роблять значний вплив
Федеральне державне унітарне підприємство "Росспиртпром"
121170, м. Москва, пр. Кутузовський, буд.34, корп.21 А
Засновник товариства, що володіє 38% статутного капіталу
Контроль
У звітному періоді з ФГУП "Росспиртпром" операцій, крім валюти дивідендів, не проводилося.
Розділ 5. Інформація про участь у спільній діяльності.
Операції по спільній діяльності відсутні.
Розділ 6. Інформація за сегментами.
Показники
(Тис. крб)
Основний вид діяльності
Діяльність по ЕНВД
внутрішній ринок
експорт
Прибуток від продажів
78 777
33 232
-1 727
Валовий прибуток
182 592
35 027
4 325
Комерційні витрати
50 138
1 795
6 052
Разом прибуток від продажів
110 282
Обсяги продажів за географічними ринків збуту.
Найменування території за місцем знаходження вантажоодержувача
Обсяг реалізації горілки та лікеро - горілчаної продукції,%
Обсяг реалізації коньяку,%.
2005р
2006р
2005р
2006р
Внутрішній ринок, всього
98,3
96,2
100
100
Калузька область
30,4
34
100
99,56
Москва
53
61,4
Московська область
9,2
0,8
0,43
З Петербург
1,1
Інші області РФ
4,6
На експорт, всього
1,7
3,8
За державам-учасницям СНД
1,3
2,4
По країнах поза СНД
0,4
1,4
Разом
100
100
100
100
Експортна реалізація горілки зросла в 2006 році по відношенню 2005 року майже в 2 рази і в загальному обсязі продажів складає 3,8%.
Основними покупцями були: ТОВ "Барський" (м. Калуга), ТОВ "Калугаоптспіртторг" (м. Калуга), ТОВ "Еліта Трейдинг" (м. Москва), ТОВ "Кристал Вест" (м. Москва).
Розділ 7. Події після звітної дати.
Подією після звітної дати - фактом господарської діяльності в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік - є:
1. За рішенням засідання комісії з непродуктивних витрат вироблено cпісаніе безнадійних боргів (простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості) із закінченням терміну позовної давності - 3 роки. Дебіторська заборгованість у сумі 1 796 тис. руб., А кредиторська в сумі - 1 438 тис. руб. Подія носить не суттєвий характер, тому що в частці валюти балансу складає менше 5% (0,2%).
2. Грошові кошти, нараховані на виплату дивідендів в 2005 році фізичним особам за 2005 рік: 38 055 руб. Грошові кошти, нараховані на виплату дивідендів в 2006 році юридичним особам за 2005 рік: 1406625 крб.
Чистий прибуток 2005 року була спрямована:
- На виплату дивідендів у сумі 1 444 тис. руб.,
-На споживання за статтями: благодійність, дитячі оздоровчі путівки, культурно-масові заходи, відрахування до профспілки, виплати по кол договором, зміст Малинников в сумі 2 978 тис. руб., На нагромадження в сумі 46 970 тис. руб.
3. Приведення розміру статутного капіталу Товариства у відповідність до вимог ФЗ РФ № 171-ФЗ від 22.11.95 (ред. від 22.07.05) та переоформлення відповідних ліцензій на здійснення операцій з алкогольною продукцією.
Розділ 8. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.
Активи організації представляють собою фінансову оцінку її майнового потенціалу. Активи відображають кошти організації, що належать їй на правах власності.
Динаміка структури активів.
АКТИВ
показник
рядка балансу
На 1.01. 2006р.
На 31.12. 2006р.
Зміна (+,-).
Тис. руб.
У% до валюти балансу
Тис. руб.
У% до валюти балансу
Тис. руб.
У%
Необоротні активи (разом)
190
388 952
45,43
383 526
37,14
-5 426
-8,29
ОБОРОТНІ АКТИВИ (разом)
290
467 197
54,57
649 031
62,86
181 834
8,29

Продовження таблиці.
Запаси
210
207 667
24,26
135 231
13,1
-72 436
-11,16

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
169 282
19,77
122 322
11,85
-46 960
-7,92
витрати в незавершеному виробництві
213
17 889
2,09
9 417
0,92
-8 472
-1,17
готова продукція і товари для перепродажу
214
18 825
2, 20
407
0,03
-18 418
-2,17
витрати майбутніх періодів
216
1 671
0, 20
3 085
0,3
1 414
0,1
Податок на додану вартість
220
34 783
4,06
22 637
2, 19
-12 146
-1,87
Акциз
221
1 993
0, 19
1 993
0, 19
Дебіторська заборгованість
240
216 158
25,25
450 307
43,61
234 149
18,36
У т. ч. покупці і замовники
241
160 545
18,75
409 085
39,62
248 540
20,87
Короткострокові фінансові вкладення
250
1 167
0,14
35 324
3,42
34 157
3,28
Договору цесії
113
0,01
21
0,002
-92
-0,01
Векселі організацій
1 000
0,12
35 249
3,41
34 249
3,39
Надані позики
54
0,01
54
0,01
0
0
Грошові кошти
260
5 818
0,68
2 264
0,22
-3 554
-0,46
Інші оборотні активи
270
1 604
0, 19
1 275
0,12
-329
-0,07
БАЛАНС
300
856 149
100
1 032 557
100
176 408
0
Валюта балансу підприємства за 2006 рік збільшилася на 176 408 тис. руб.
Частка оборотних активів у валюті балансу за 2006 рік зросла на 8,29% в основному за рахунок зростання дебіторської заборгованості на 18,36% і скорочення запасів матеріалів і готової продукції на складах на 11,16%. Одним з виправдувальних моментів у зростанні дебіторської заборгованості служать труднощі в реалізації продукції. Зменшення статті "запаси" говорить про вдосконалення структури управління по забезпеченості організації необхідними матеріальними ресурсами для виробництва продукції, придбання ліквідних матеріалів, поліпшення роботи по збуту продукції, що тягне до одного з умов стійкості фінансового стану організації.
Поточна діяльність підприємства (виручка від реалізації, отримані аванси) викликала переважне надходження грошових коштів, і основні витрати (оплата товарів, послуги робіт, оплата праці, відрахування в державні позабюджетні фонди, кошти, спрямовані на видачу підзвітних сум, авансів) велися в цьому ж напрямі. Приплив грошових коштів від поточної діяльності повністю покриває відтік коштів з інвестиційної діяльності (придбання майна), що говорить про нормальну ситуацію.
Аналіз структури основних засобів.
Види основних засобів
На 01.01. 2006р.
На 31.12. 2006р.
Зміна (+,-)
Тис. руб.
%%
Тис. руб.
%%
Тис. руб.
%%
Земельні ділянки і об'єкти природокористування
1 959
0,41
1 959
0,41
0
0
Будинки
169 016
35,26
171 781
35,65
2 765
0,39
Споруди та передавальні пристрої
28 592
5,96
28 413
5,88
-179
-0,08
Машини та обладнання
Актівнаяя частина ОС
266 246
55,54
264 154
54,82
-2 092
-0,72
Транспортні засоби
10 096
2,10
11 992
2,49
1 896
0,39
Виробничий і господарський інвентар
3 476
0,73
3 594
0,75
118
0,02
Разом
479 385
100
481 893
100
2 508
0
Відбулося збільшення основних засобів на 2 508 тис. руб. Відбулося збільшення активної частини ОС на 78 тис. руб. Підвищення питомої ваги активної частини ОС сприяє технічної оснащеності організації, збільшення можливого отримання додаткових доходів.
Динаміка структури пасивів.
ПАСИВ
показник
Рядки балансу
На 1.01. 2006р.
На 31.12. 2006р.
Зміна (+,-).
Тис. руб.
У% до валюти балансу
Тис. руб.
У% до валюти балансу
Тис. руб.
У%
КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Власний капітал
Статутний капітал
410
48 156
5,62
48 156
4,66
0
0,96
Резервний капітал
430
16 854
1,97
16 854
1,63
0
0,34
Нерозподілений прибуток минулих років
440
447 428
52,26
494 398
47,88
46 970
-4,38
Нерозподілений прибуток звітного періоду
470
51 392
6,1
46 762
4,54
4 630
-1,56
Разом
490
563 830
65,86
606 170
58,71
42 340
-7,15
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позиковий капітал
Відкладені податкові зобов'язання
515
1 484
0,17
1799
0,17
315
0
Разом
590
1 484
0.17
1799
0,17
315
0
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
60 000
7
149 895
14,52
89 895
7,52
Кредиторська заборгованість
620
230 797
26,96
274 642
26,6
43 845
-0,36
постачальники та підрядники
621
170 762
19,95
168 629
16,33
-2 133
-3,62

Продовження таблиці.
заборгованість перед персоналом організації
624
3 895
0,45
3 844
0,37
51
-0,08
інші кредитори
628
1 292
0,15
68 996
6,68
67 704
6,53
заборгованість з податків і зборів
626
53 628
6,26
32 300
3,13
-21328
-3,13
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
625
1220
0,14
873
0,08
-347
0,06
Заборгованість з виплати дивідендів
630
15
0
38
0
23
0
Доходи майбутніх періодів
С К
640
23
0
13
0
-10
0
Разом
690
290 835
33,97
424 588
41,12
133 753
7,15
БАЛАНС
700
856 149
100
1 032 557
100
176 408
0
Аналіз балансового прибутку.
Показники
ф2
Тис. руб.
Звітний період,%
стр
2005р.
2006р.
Зміна (+,-)
до даних попереднього року
Прибуток від продажу продукції
050
137 616
110 282
-27 334
80,14
Виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)
010
1 106 121
891 171
- 214 950
80,57
Собівартість продукції
020
848 472
669 227
-179 245
78,88
Валовий прибуток
029
257 649
221 944
-35 705
86,14
Комерційні витрати
030
120 033
57 985
-62 048
48,31
Управлінські витрати
040
53 677
53677
Операційні доходи
090
86 375
82 667
- 3708
95,71
Операційні витрати
100
93 180
87 720
-5 460
94,14
Позареалізаційні доходи
120
21 829
6 551
-15 278
30,01
Позареалізаційні витрати
130
63 371
31 616
-31 755
49,89
Прибуток до оподаткування
140
82 203
66 324
-15 879
80,68
Податок на прибуток та інші обов'язкові аналогічні платежі
141-151
30 811
18 663
-12 148
60,57
Чистий прибуток
190
51 392
46 762
-4 630
90,99
Валовий прибуток характеризує ефективність виробничих підрозділів. Прибуток від продажів характеризує ефективність основної діяльності, результат цілеспрямованих господарських операцій. Прибуток до оподаткування - загальний фінансовий результат від звичайних видів діяльності. Операційні доходи і витрати характеризують результат від вчинення певних господарських операцій: здачі майна в оренду, продажу майна, послуги банку і т.п. Позареалізаційні доходи і витрати відображають результат від певних фактів господарського життя, як правило, не залежать від організації - курсова різниця, списання заборгованості, по яких минув термін позовної давності, штрафи, пені і т.п.
Різниця між бухгалтерським прибутком і оподатковуваним прибутком звітного періоду, що утворилася в результаті застосування різних правил визнання доходів і витрат, знайшло своє відображення в відкладених податкових активах (стор.141 ф.2) = - 897 тис. руб., Відкладених податкових зобов'язаннях (стор. 142 ф.2) = 315 тис. руб. та постійних податкових зобов'язаннях (ряд. 200 ф.2) = 2 881 тис. руб., умовний витрата = 16 370 тис. руб. Поточний податок на прибуток = 18 039 тис. руб., Що відповідає даним податкового обліку.
Відкладені податкові активи - застосування при реалізації ОС і НМА різних правил визнання залишкової вартості об'єктів та витрат, пов'язаних з їх продажем і визнання збитку. Відкладені податкові зобов'язання - різниця до прийняття витрат за витратами майбутніх періодів, застосування різних способів оцінки незавершеного виробництва, різниця у розрахунках сум амортизації обладнання і нематеріальних активів. Постійні податкові зобов'язання - витрати, невизнані для цілей оподаткування: перевищення ставки рефінансування за кредитами, штрафні санкції, виплати по кол. договором, наднормативні втрати по матеріалів та комплектуючих.
Підприємство закінчила звітний рік з прибутком.
Ген. директор А.Т. Коптєв Гол. бухгалтер Р.К. Єгорова

Додаток 10


Процес
Відповідальний
Вимоги до термінів
вступ:
передача:
процес
відповідальний
процес
відповідальний
А2.1.1.8. Постачання інструменту
Постачальник
Згідно з умовами договору
А2.1.1.9. Отримання інструменту та супровідної документації. Перевірка інструменту на відповідність вимогам
Менеджер по інструменту
Згідно з умовами договору
А2.1.1.8. Постачання інструменту
Постачальник
А2.1.1.9. Отримання інструменту та супровідної документації. Перевірка інструменту на відповідність вимогам
Менеджер по інструменту
А2.1.2.1. Формування прибуткового матеріального ордера. Підписання накладної на інструмент
Комірник
Протягом 20 хв
А2.1.1.9. Отримання інструменту та супровідної документації. Перевірка інструменту на відповідність вимогам
Менеджер по інструменту
А2.1.2.3. Реєстрація прибуткового ордера А2.1.2.4. Прийом інструменту на склад. Відмітка про прийом в журналі обліку руху інструменту
Комірник
А2.1.2.3. Реєстрація прибуткового ордера
Бухгалтер
Протягом 21 години
А2.1.2.1. Формування прибуткового матеріального ордера. Підписання накладної на інструмент
Комірник
Бухгалтер Комірник
А2.1.2.4. Прийом інструменту на склад. Відмітка про прийом в журналі обліку руху інструменту
Комірник
Не більше 20 хв
А2.1.2.1. Формування прибуткового матеріального ордера. Підписання накладної на інструмент
Комірник


[1] [23], c. 3
[2] Дані слідують зі звіту про прибутки і збитки (Додаток 6)
[3] Дані слідують зі звіту Калузького ВАТ "Кристал".
[4] Пояснювальна записка до бухгалтерського балансу (Додаток 4)
[5] Докладно автоматизацію документообігу ми розглянули в п. 3.2. Глави 3.
[6] [28], с.104
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
463.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Документообіг
Документообіг 3
Документація і документообіг
Документообіг організації
Документообіг на підприємстві
Електронний документообіг
Електронний документообіг
Грошові розрахунки та їх документообіг
Інженерний документообіг підприємства
© Усі права захищені
написати до нас