Додаток при перекладі з англійської мови

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Додаток та особливості його перекладу

  1. Визначення додатку та шляхи його вираження в мові художнього тексту

  2. Види додатку та особливості їхнього перекладу

РОЗДІЛ ІІ. Особливості перекладу додатку з англійської мови (на прикладі роману Ф.Г. Бернет "Таємничий сад")

2.1 Шляхи вираження додатку в романі та особливості їхнього перекладу

2.2 Аналіз частотності вживання перекладацьких прийомів, які застосовано при перекладі додатку в романі

ВИСНОВКИ

CONCLUSIONS

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Проблеми перекладу виявляються дуже актуальними саме в теперішній час, оскільки зростає потреба в якісному перекладі у різноманітних сферах діяльності: торгівельній, банковій, у сфері менеджменту, маркетингу, логістики тощо. Разом з тим підвищується значення наукового перекладу, який може реалізувати себе у таких спеціалізованих галузях науки як лінгвістика, літературознавство, лінгвокраїнознавство, перекладознавство та багатьох інших. Так, за останні 7 років з`явився ряд робіт саме українських авторів, які присвячені питанням перекладу в різноманітних його аспектах, а також перекладу з англійської на українську мову: Коваленко А.Я. "Загальний курс науково-технічного перекладу" [14, 21], Карабан В.І. "Переклад англійської наукової та технічної літератури" [15, 34].

Курсова робота також присвячена проблемам перекладу, але у достатньо вузькому аспекті. Метою даної роботи є розкриття особливостей перекладу додатку в тексті художньої літератури з англійської мови на українську.

Для досягнення цієї мети було поставлено ряд завдань:

 1. Дати визначення поняття "додаток" з граматичної точки зору, а також дослідити шляхи його вираження в мові художнього тексту.

 2. Навести основні види додатків, а також розкрити особливості їхнього перекладу з англійської мови на українську, продемонструвавши ці особливості на прикладі конкретних речень.

 3. Розкрити особливості перекладу додатку з англійської мови на українську на прикладі конкретного художнього тексту (в цій якості нами обрано роман Ф.Г. Бернет "Таємничий сад").

 4. Дослідити шляхи вираження додатку в романі, а також висвітлити особливості їхнього перекладу.

 5. Дати визначення поняттю перекладацьких трансформацій та виявити перекладацькі трансформації, що їх вжито в романі.

 6. Проаналізувати частотність використання того чи іншого виду перекладацьких трансформацій в романі "Таємничий сад".

Як вже відзначалося, на сучасному етапі розвитку суспільства, наукової та технічної думки рівень цікавості до перекладу та різноманітних питань, поєднаних з ним, зростає. Але треба відзначити, що далеко не всі аспекти перекладу як науки є однаково дослідженими. Одним з таких малодосліджених питань є проблема перекладу додатку. Це питання являє собою суто лінгвістичну гілку науки про переклад взагалі, тоді як для сьогодення більш актуальними здаються питання перекладу у будь-яких сферах бізнесу або права. Однак це невірно. Ретельне вивчення усіх перекладацьких трансформацій саме з лінгвістичного та граматичного кутів (куди входить і питання особливостей перекладу додатку) дозволить перекладачеві підвищити якість своєї роботи. Саме цим і пояснюється актуальність обраної теми курсової роботи.

Актуальність теми курсової роботи зумовлена також тим фактом, що в останнє десятиліття український читач має змогу познайомитися з творами багатьох закордонних письменників, в тому числі і англомовних, про творчість яких не мав змоги дізнати за радянськіх часів. Саме тому одним з найважливіших питань в цьому ракурсі виступає питання якісного літературного перекладу, який, на нашу думку, можливо здійснити тільки за умов врахування усіх аспектів перекладу, граматичного – перш за все.

Предметом дослідження в нашій курсовій роботі виступає додаток як граматична одиниця, а також особливості його перекладу з англійської мови на українську.

В якості об`єкту дослідження нами обрано роман англомовної письменниці Френсіс Гордон Бернет "Таємничий сад" ("The Secret garden"), оскільки в ньому присутня розгалужена образна система, що зумовлює багатогранність мовних аспектів та надає широке поле для лінгвістичних пошуків у межах обраної нами теми.

Основними методами дослідження нашої роботи стали наступні:

 • аналітичний метод, тобто метод аналізу художнього матеріалу з лінгвістичної точки зору;

 • компаративний метод, тобто метод зіставлення і порівняння тих чи інших перекладацьких трансформацій при вживанні додатку, використаних в романі;

 • описовий метод (присутній у першому, теоретичному розділі роботи). Цей метод дозволив нам дати визначення поняттю додатка, визначити його види, а також проілюструвати їх конкретними прикладами з художніх творів.

Проблема, яку обрали темою нашої курсової роботи, тобто питання щодо особливостей перекладу додатку, є достатньо дослідженим у науковій літературі. В роботі я спиралася на вищевказані праці, а також на працю Бархударова Л.С. "Мова та переклад", оскільки в ній найбільш, на мою думку, повно відображено усі можливі аспекти перекладу, лінгвістичний в тому числі.

Курсова робота складається з наступних частин: вступ, перший розділ (теоретичний), другий розділ (практичний, тобто власне аналіз художнього тексту), висновки, зроблені наприкінці досліджень, список літератури, використаної під час написання праці, а також додаток (уривок з тексту, обраного в якості об’єкту дослідження, який перекладено, та до якого надано коментарії щодо особливостей перекладу в ньому додатку).

РОЗДІЛ І. Додаток та особливості його перекладу

  1. Визначення додатку та шляхи його вираження в мові художнього тексту при перекладі

Додаток (the object) – це другорядний член речення, який доповнює або уточнює значення дієслова, іноді прикметника, слова, яке означає стан, або ж іменника.

В художньому тексті додаток може бути виражений наступними частинами мови :

1. Іменником у так званому загальному відмінку (the common case):

We ought to give him a present (Ми повинні подарувати йому подарунка). В цьому випадку при перекладі з англійської частина мови, якою є додаток, зберігається (іменник).

2. Займенником:

I must do my best for her (Я повинен зробити для неї усе, що змогу).

Who gave you that? (Хто дав тобі це?).

В цьому випадку слід звернути увагу на особливості використання займенника it у функції додатку, які подібні до його використання у функції підмету. Іноді займенник it вживається як називний додаток (the notional object):

She pulled out a cigarette and let it dangle between her lips unlighted (Вона дістала сигарету та тримала її у роті, не підпалюючи).

Але іноді it тільки представляє об`єкт, який виражений інфінітивом (інфінітивною конструкцією), герундієм (герундіальною конструкцією) або ж підрядним реченням. В цьому випадку it є так званим вводним об`єктом (the introductory object), який на українську мову не перекладається. Це формальне it є лише однією з характеристик літературного стилю і здебільшого вживається після певних дієслів, за якими йдуть прикметники (іноді – іменники). Сюди належать такі дієслова як: to think (думати), to find (знаходити), to make (робити) тощо. Наприклад:

He found it impossible to utter the next word (Він відчув, що не може більше сказати жодного слова).

He made it a point to save so much every week (Він поставив собі за мету кожний тиждень відкладувати певну суму грошей).

3. Додаток може бути виражений субстантивованим прикметником або дієприкметником

She always championed the unfortunate (Вона завжди захищала невдаху). В даному випадку при перекладі спостерігається трансформація частини мови: прикметник при перекладі перетворюється на іменник.

In old times normadic tribes when moving tо another place left the dying behind (В давні часи, коли норманські племена вирушали в інше місце, вони залишали померлих).

4. Інфінітивом або інфінітивною конструкцією:

The sergeant ordered his men to stop (Сержант наказав своїм людям зупинитися).

When he saw someone come towards them, he avoided him neatly (Коли він бачив когось, хто наближався до нього, він акуратно уникав його).

The old woman held the child tight and waited for the storm to pass (Стара тримала дитя міцно і чекала, доки шторм пройде).

Конструкції з інфінітивом, за винятком деяких випадків (як у першому прикладі), перекладаються з англійської за допомогою підрядних речень, а вся синтаксична конструкція, таким чином, набуває вигляду складнопідрядного речення.

5. Герундієм або герундіальною конструкцією:

Could they prevent flying in war-time? (Чи можуть вони завадити рейсам у військовий час?)

I remember seeing you at the club (Я пам’ятаю, що бачив тебе у клубі).

I don`t like him going away with these people (Я не хочу, щоб він пішов з цими людьми).

При перекладі з англійської герундіальної конструкції, як і при перекладі інфінітиву та його конструкцій, в більшості випадків використовується підрядне речення зі сполучниками "що", "щоб", "для того, щоб", "якщо", "доки" та ін. Переклад герундію ускладнюється тим, що в українській мові немає аналогів цієї частини мови (яка поєднує в собі деякі риси дієслова та іменника).

Але в деяких випадках герундій, який в реченні виконує функцію додатку, перекладається або інфінітивом, або іменником:

"I like swimming most of all", - he said ("Мені подобається плавати більш за все", - сказав він).

6. Будь-якою частиною мови, яка вживається в якості цитати:

Through the door in the hall leading to the living-room he called "Hsst!" several times (Крізь двері у холі, які вели до гостиної, він позвав "Пст!" декілька разів). Жодних трансформація при перекладі в цьому випадку не трапляється.

7. Конструкцією з іменником або герундієм:

Several times he sought for a suitable opportunity to disclose his secret (Декілька разів шукав він вдалої можливості розкрити свій секрет). В даному випадку переклад з англійської є аналогічним, тобто частини мови не змінюються.

Do you object to my going away for a month? (Ти не проти, якщо мене не буде протягом місяця?). В даному випадку, як і тоді, коли додаток в англійському реченні виражений одним герундієм або герундіальною конструкцією, при перекладі ми використовуємо конструкцію зі складнопідрядним реченням. Але також є можливим і другий варіант перекладу, з використанням іменника: Ти не проти моєї відсутності протягом місяця?

8. Групою слів, яка є одним членом речення (тобто синтаксично неділимою одиницею):

But it was Ann who wanted to read foreign books (Але саме Енн хотіла читати іноземні книги).

He found a number of persons in the house (В будинку він знайшов велику кількість осіб).

Переклад синтаксично неділимих одиниць відбувається без жодних трансформацій; при цьому майже завжди зберігається синтаксична конструкція, порядок слів оригіналу.

  1. Види додатку та особливості їхнього перекладу

В сучасній англійській мові виділяється три види додатку [12, 139]:

- прямий додаток (direct object);

- непрямий (in direct object);

- зв’язаний (cognate object).

Розглянемо прямий додаток та особливості його перекладу з англійської.

Прямий додаток використовується після так званих перехідних дієслів (transitive verbs), з якими він тісно поєднаний, оскільки він означає особу або ж реч, на яких безпосередньо спрямована дія дієслова. Такий додаток вживається без жодних прийменників. Наприклад:

Again I moved my head negatively (Я знову похитав головою заперечливо).

Якщо ми порівняємо українську та англійську мови, ми побачимо, що в англійській існує більше дієслів, після яких можна вживати прямий додаток. Це відбувається через втрату англійською мовою закінчень відмінків, тоді як в українській мові існує розвинута система відмінків із різними закінченнями. Як результат втрати закінчень відмінків, старі англійські форми Акузативу та Дативу асимілювалися та набули однакової форми.

Таким чином, якщо перехідне дієслово вимагає лише додатку, вираженого іменником або займенником без прийменника, в цьому випадку ми завжди можемо говорити про пряме доповнення.

I help my brother in his work (Я допомагаю моєму братові з його роботою).

Але дуже часто прямий додаток в англійській мові відповідає непрямому додатку в українській:

I helped him Я допомагав йому

I envied him Я заздрив йому

Також при перекладі прямого додатку слід звернути увагу на той факт, що інколи додаток із прийменником в українській мові відповідає прямому додатку в англійській:

Він сів на коня He mounted the horse

Він грає у шахи He plays chess

В англійській мові існує кілька дієслів, після яких вживається два прямих додатки:

I asked him his name (Я запитав в нього його ім`я).

Forgive me this question (Вибач мені це запитання).

She taught them French (Вона вчила їх французькій).

Розглянемо непрямий додаток та особливості його перекладу з англійської.

Непрямий додаток називає живі істоти або речі, на яких спрямована дія дієслова-присудку.

В сучасній англійській мові існує два види непрямого додатку:

1. Додаток першого типу, який виражає адресата дії.

Він вживається з перехідними дієсловами, які за звичай вимагають після себе прямого додатку:

She gave him an interesting book to read (Вона дала йому цікаву книгу почитати).

Don`t forget to buy him a toy on his birthday (Не забудьте купити йому іграшку на день народження).

Порівняймо:

shall buy him", - said the slave-owner ("Я фого куплю", - сказав володар рабів).

Таким чином, коли ми перекладаємо на англійську таке українське речення, як, наприклад, "дайте мені", "розкажіть мені", ми маємо застосувати прямий додаток, інакше речення не буде мати сенсу взагалі, або ж його значення зміниться корінним чином.

Треба також зауважити, що в англійській мові існує три дієслова, після який має вживатися тільки непрямий додаток. В цьому випалку додаток вживається з прийменником to. Це наступні дієслова: to read (читати), to write (писати), to sing (співати).

When I was ill she often read to me (Коли я хворів, вона часто читала мені).

Won`t you sing to me? (Чи не заспіваєш мені?).

Write to me as often as you can (Пиши мені так часто, як зможеш).

Однак в сучасній англійській існує тенденція не вживати прийменника to з дієсловом to write. Отже, ми однаково вірно можемо сказати:

Write me as often as you can.

Як правило, непрямий додаток ставиться у реченні перед прямим додатком. В цьому випадку він використовується без прийменника:

Much upset and without hope now she sent Soames the telegram (Дуже збентежена, без жодної надії вона послала Соамсам телеграму).

Коли прямий додаток стоїть перед непрямим, останній використовується переважно з прийменником to або іноді з прийменником for. Ці прийменники роблять непрямий додаток більш виразним:

He was giving an interview to the correspondents (Він давав інтерв`ю кореспондентові).

Але іноді ми не можемо змінити порядок слів, коли прямий додаток є займенник, а непрямий додаток – іменник. В цьому випадку непрямий додаток вживається за прямим:

I sent him to his mother.

Коли прямий додаток виражений займенником it, він завжди стоїть попереду непрямого додатку:

Give it to him (Дайте це йому).

У промові, у випадку, коли непрямий додаток є займенником, прийменник to часто не вживається: Give it him (але Give it to Mary).

Існують деякі дієслова, після яких непрямий додаток використовується з прийменником to, навіть якщо він стоїть перед прямим додатком. Це такі дієслова: to explain (пояснювати), to suggest (пропонувати), to dictate (диктувати), to relate (поєднувати), to announce (оголошувати), to ascribe (приписувати), to attribute (приписувати), to communicate (спілкуватися, повідомляти), to introduce (вводити), to submit (підкорюватися), to repeat (повторяти), to dedicate (присвячувати), to disclose (розкривати), to interpret (інтерпретувати), to point out (вказувати).

Sometimes in the privacy of his bedroom James would reveal to Emily the real suffering that his son`s misfortune caused him (Іноді, у темряві своєї спальні, Джеймс відкривав Емілі дійсне страждання, джерелом якого була невдача його сина).

I shall dictate to you the names of books to be read for your examination (Я буду диктувати тобі назви книжок, які ти повинен прочитати, щоб підготуватися до екзамену).

He is not very bright, I attribute to his diligence the progress he has made in English in so short a time (Він не дуже розумний, і прогрес, який він зробив у вивченні англійської у такий короткий час, я пояснюю його старанням).

The professor explained to us some obscure passages in this novel (Професор пояснив нам деякі незрозумілі місця в цьому романі).

Такий порядок слів зустрічається, коли прямий додаток модулюється за допомогою розширення його ознак.

2. Непрямий додаток другого типу, який більш часто вживається з неперехідними дієсловами, ніж з перехідними, та який не завжди виражає адресата дії:

My childhood was passed with a grandmother (Моє дитинство пройшло з бабусею).

I want to thank you for your kindness (Я хочу подякувати Вам за Вашу доброту).

В цьому полягає відмінність між непрямим додатком першого та другого типів (непрямий додаток першого типу використовується без прийменника).

Непрямий додаток другого типу можна назвати прислівниковим непрямим додатком (the prepositional indirect object). Таким чином, у реченні She bought a piece of furniture for me - for me – це непрямий додаток, в той час як у реченні She did this piece of furniture for me - for me - це прислівниковий непрямий додаток. На відміну від непрямого додатку першого типу, який використовується тільки з прислівником to (рідше – з for), використання прислівникового непрямого додатку не обмежується жодним з прислівників. Таким чином, він може вживатися з будь-яким прислівником.

Прислівниковий непрямий додаток може вживатися не тільки з дієсловами, а й з прикметниками, зі словами, що вказують на стан, з віддієслівними іменниками:

I am uneasy about it (Я переймаюся цим).

She was not aware of his being there (Вона не знала, що він був там).

Her behavior to her friends was irreproachable (Її поведінка з друзями була бездоганною).

Іноді виникають певні труднощі при розмежуванні слова, яке має значення ознаки, та прислівникового непрямого додатку:

His mind was like a cauldron in which boiled the general tension in town, the expectation of getting to her (Його свідомість була подібною до котла, в якому кипіли загальна напруженість міста та чекання на неї). Словосполучення of getting to her може бути розглянуте і як словосполучення ознаки, і як прислівниковий непрямий додаток.

Також слід відзначити, що в мові художнього тексту часто зустрічаються ще декілька менш поширених видів додатку. Це поєднано з тим, що прямий та прислівниковий непрямий додатки можуть бути простими та складними.

Складний додаток складається з двох компонентів, з яких другий компонент знаходиться у предикативних відносинах до першого. Ці два компоненти утворюють нероздільну єдність та можуть бути кваліфіковані як один член речення:

I observed Agnes turn pale (Я спостерігав, як Агнес поблідла).

Thus these two waited with impatience for three years to be over (Таким чином, ці двоє чекали протягом трьох років на завершення справ).

Перший компонент складного додатку – це іменник у так званому загальному відмінку (common case) або ж у родовому відмінку (possessive case), особовий займенник у непрямому відмінку або ж інший займенник. Друга частина складного додатку – це інфінітив, дієприкметник або герундій, рідко – іменник, прикметник, або ж слово, яке означає стан, або прийменникове сполучення:

He hated her to work in the boarding house (Він дуже не хотів, щоб вона працювала у пансіонаті).

On looking towards her again, I perceived her face clouded with embarrassment (Поглянувши на неї знову, я побачив, як її обличчя потемніло).

He could see the man and Great Beaver talking together (Він міг бачити того чоловіка та Великого Бобра, вони говорили разом).

She thinks herself very clever (Вона вважає себе дуже розумною).

Слід відмітити, що сполучення "додаток + предикат" дуже близьке за значенням до складного додатку, але зв’язок між двома компонентами цього сполучення не є достатньо тісним для того, щоб зробити їх одним членом речення. Таким чином, якщо складний додаток може завжди бути перекладено як додаткове речення, прямий додаток з предикатом не може бути перекладений таким чином.

Усі предикативні конструкції, коли їх використано у функції додатку згідно з їхньої структури, утворюють складний додаток. Таким чином, ми отримуємо складний додаток, який може бути виражений дієприкметниковою конструкцією, конструкцією з герундієм, а також так званою for-to-Infinitive Construction:

Dick found himself walking in the direction of his friend Mike`s place (Дік схаменувся, коли вже йшов до свого друга Майка).

His new duties had kept him occupied (Його нові обов’язки дуже займали його).

"Well, - said Soames, - I want you to come out to the Stores, with me, and after that we`ll go to the Park" ("Так, - сказав Соамс, - я бажаю, щоб ти пішов до Сториз, зі мною, а потім ми підемо до Парку").

Третім типом додатку, який зустрічається у мові художнього тексту, є так званий зв`язаний додаток (cognate object). Це особий вид додатку в сучасній англійській мові, який має певні особливості:

 • він використовується із неперехідними дієсловами, хоча і не має при собі прийменників;

 • він виражається за допомогою віддієслівного іменника, який має корінь, однаковий з дієсловом, від якого цей іменник утворено, або ж подібне до дієслова значення;

 • цей додаток має слово-ознаку, з яким утворює конструкцію, близьку за значенням до прислівника. Наприклад:

to live a happy life - to live happily

(жити щасливим життям – жити щасливо)

Зв`язаний додаток здебільшого вживається у таких комбінаціях:

to smile a sad smile (посміхнутися сумною посмішкою), to laugh a bitter laugh (посміхнутися гіркою усмішкою), to die a violent diе (померти жахливою смертю)...

Наприклад:

But she died a dreadful death, poor soul (Але вона загинула жахливою смертю, бідолашна).

That night the roused forces of God and Evil fought their terrible fight for her soul (У цю ніч пробуджені сили Добра та Зла вели жорстокий бій за її душу).

For the next four days he lived a simple and blameless life on thin captain`s biscuits (Протягом наступних чотирьох днів він жив простим, безвинним життям і харчувався поясними капітанськими сухарями).

Таким чином, з усього вищенаведеного можна зробити висновок: додатки, при їхньому перекладі з англійської, найчастіше передаються або таким самим додатком у вигляді одного слова (це може бути іменник, займенник тощо: I bought a present – Я купив подарунок. She gave me this thing – Вона дала мені цю річ), або ж додатковим підрядним реченням (I want you to come out – Я хочу, щоб ти пішов). Менш частими, але також достатньо поширеними є випадки, коли додаток перекладається прислівником, прикметником або іншою частиною мови, а також сполученням декількох слів (іменник + прикметник, займенник + дієприкметник тощо).

РОЗДІЛ ІІ. Особливості перекладу додатку з англійської мови (на прикладі роману Ф.Г. Бернет "Таємничий сад")

2.1 Шляхи вираження додатку в романі та особливості їхнього перекладу. Перекладацькі трансформації

Додатки, вжиті в романі " Таємничій сад", виражені наступними способами:

 1. Іменником у непрямому відмінку:

Mary had liked to look at her mother from a distance and she had thought her very pretty..

(Мері подобалося дивитися на свою матір відсторонено, і вона гадала, що матір дуже приваблива).

Then when they took me to the seaside and I used to lie in my carriage everybody used to stare and ladies would stop and talk to my nurse and then they would begin to whisper and I knew then they were saying I shouldn't live to grow up (Тоді, коли вони брали мене з собою на берег, і я лежала у своєму візку, кожен витрищався на мене, а леді зупинялися и розмовляли з моєю сиділкою; потім вони починали шептатися, і я знала, вони говорять, що я не повинна жити і рости).

"You can't bite a ghost or a dream, and if you scream they don't care." ("Ти не здатна вхопити привід або якусь примару, і байдуже, ящо ти кричиш").

She drew up the blinds and opened the window itself and a great waft of fresh, scented air blew in upon her (Вона, незважаючи на сліпоту, сама відчинила вікно, і великий потік свіжого, ароматного повітря дмухнув на неї).

She was grinding her teeth and saying this over and over again when she heard her mother come out on the veranda with some one (Вона скрипіла зубами і говрила це знову і знову, коли чула, що її мати вийшла з кимось на веранду).

She stared out of the window with her lips pinched together (Вона дивилася з вікна з цими своїми зтиснутими губами).

And she turned her face toward the streaming panes of the window (І вона повернула своє обличчя до вікониих стекол, що ніби текли від дощу).

Let us sit down on this log and look at them," she said ("Давайте сядемо на це бревно та подивимося на них", - сказала вона).

The Rajah waved his hand (Раджа махав рукою)

Round the cottage on the moor there was a piece of ground enclosed by a low wall of rough stones (Навколо будинку, на торфянику, була частина землі, огорожена низькою стіною грубого каміння).

При перекладі з англійської на українську додатків, які виражені в мові оригіналу іменниками, майже завжди перевод лишається адекватним (точним), не відбувається конверсії (переходу однієї частини мови в іншу).

Однак при перекладі з мови оригіналу додатків, які виражені іменниками, що мають специфічне значення (національний одяг, реалії побуту та повсякденного життя тощо) відбуваються лексичні трансформації (зокрема, калькування):

There was panic on every side, and dying people in all the bungalows (Всюди була паніка, і вмираючі люди були в кожному бунгало).

Особливу увагу слід звернути на переклад додатків, які представляють собою сполучення займенника та іменника (The Rajah waved his hand; And she turned her face). В цьому випадку зворотній займенник (his або her) на українську мову перекладається або займенником "свій", або зовсім не перекладається.

 1. Займенником

"Nobody told her anything," said Colin ("Ніхто не розповідав їй нічого", - сказав Колин)

I am afraid there has been too much excitement. Excitement is not good for you, my boy," he said ("Боюся, це було занадто хвилюючим. Хвилювання не дуже тобі потрібно, мій хлопчику", - сказав він).

She stayed with me a long time (Вона залишалася зі мною тривалий час).

She sang a Hindustani song to me and it made me go to sleep," said Colin ("Вона заспівала мені індостанську пісню, і від цього я заснув", - сказав Колин).

"I want to forget it," he said at last. "She makes me forget it ("Я хочу забути це, - нарешті сказав він. – Вона примушує мене забути це").

Once she crept into the dining-room and found it empty (Якось вона пришкандибала до залу та знайшла його пустим).

The noise and hurrying about and wailing over the cholera had frightened her, and she had been angry because no one seemed to remember that she was alive (Заворушення навколо холери налякали її, і вона була розлючена, тому що ніхто, здавалося, не пам`ятав, що вона була живою).

"I don't know anything about him," snapped Mary ("Я нічого не знаю про нього", - відчеканила Мері).

I believe she scarcely ever looked at her," sighed Mrs. Crawford ("Вважаю, вона навряд чи коли-небудь дивилася на неї", - зітхнула міссіс Кроуфорд).

Mary had begun to listen in spite of herself (Мері почала слухати, незважаючи на свій стан).

She stopped herself as if she had just remembered something in time (Вона зупинилася, ніби раптом згадала щось вчасно).

Mrs. Medlock saw this, and as she was a talkative woman she continued with more interest (Міссіс Медлок бачила це, і, оскільки вона була балакучою жінкою, вона продовжувала з ще більшою цікавістю).

She watched it so long… (Вона спостерігала за цим так довго...).

"Is it really calling us?" she asked ("Він дійсно кличе нас?", - запитала вона).

"I am Mary Lennox," the little girl said, drawing herself up stiffly ("Я – Мері Ленокс", - відповіла маленька дівчинка, тримаючись напружено).

He had made himself believe (Він заставив себе повірити).

При перекладі додатків, виражених займенниками, дуже часто змінюються прислівники, з якими ці займенники вжито, Так, у мові оригіналу може бути займенник, який зникає при перекладі, або ж навпаки, з`являється там, де в оригіналу його не було: Excitement is not good for you, my boy (Хвилювання не дуже тобі потрібно, мій хлопчик). Але можливим є і варіант перекладу з прийменником: Хвилювання не дуже потрібно для тебе, мій хлопчику.

Зворотні займенники herself та himself перекладються за допомогою зворотнього займенника, який в українській не виражає роду – "себе".

При перекладі додатків, виражених займенниками, жодних перекладацьких трансформацій не відбувається, тобто можна стверджувати, що переклад є адекватним.

 1. Субстантивованим прикметником або дієприкметником

She heard something rustling on the matting and when she looked down she saw a little snake gliding along and watching her with eyes like jewels (Вона почула, як щось зашелестіло на ковдрі, і коли вона подивилася вниз, побачила маленьку змію, яка просувалася вперед та дивилася на неї своїми очами, схожими на коштовності).

At that very moment such a loud sound of wailing broke out from there that she clutched the young man's arm, and Mary stood shivering from head to foot (В ту ж саму мить такий гучний звук страждань почувся з помешкання для слуг, що вона стиснула руку молодого чоловіка, а Мері стояла і тремтіла з голови до п`ят).

Характерною особливістю перекладу конструкцій з додатком, який виражений субстантивованим прикметником або дієприкметником, є застосування граматичних транформацій, зокрема граматичні заміщення мовної структурної одиниці. При цьому в українській мові застосовується підрядний зворот. Однак можливим є і точний переклад. Так, наприклад, речення:

She heard something rustling on the matting можна перевести і наступним чином: "Вона почула щось шелестяче на ковдрі", але для української мови більш типовою є конструкція з підрядним реченням (це поєднано із деякими обмеженнями, які має в українській мові вживання дієприкметника).

 1. Інфінітивом або інфінітивною конструкцією

The young English governess who came to teach her to read and write disliked her so much that she gave up her place in three months, and when other governesses came to try to fill it they always went away in a shorter time than the first one (Вона настільки не сподобалася молодій англійській гувернантці, яка приїхала, щоб вчити її читати та писати, що та кинула своє місце через три місяці, а коли прибували наступні гувернантки, вони завжди втікали в ще коротший строк, ніж перша).

She had learned to dress herself by this time and she put on her clothes in five minutes (Вона вчилася одягатися, щоб бути готовою на цей час, і вона надягала свій одяг за п`ять хвилин).

Речення мови оригіналу, в яких додаток виражено інфінітивом або інфінітивною конструкцією, завжди перекладаються на українську за допомогою складнопідрядних конструкцій, таким чином себе реалізують граматичні заміщення мовної структурної одиниці.

 1. Герундієм або герундіальною конструкцією

Then he laughed and she laughed too; in fact it ended in their both laughing a great deal... (Тоді він сміявся, і вона сміялася також; фактично, у їхніх посмішках був великий сенс...).

She asked a great many questions and her blue eyes were full of deep thinking (Вона задала велику кількість питань, і її очі були сповнені глибокої задумливості).

При перекладі герундію або його конструкції має місто адекватний переклад.

 1. Будь-якою частиною мови, яка вживається в якості цитати

"Humph," muttered Mrs. Medlock, staring at her queer, unresponsive little face ("Хм", - бурмотіла міссіс Медлок, вдивляючися у її дивакувате, без жодних почуттів личко).

"A present!" exclaimed Mistress Mary ("Подарунок!", - скрикнула мистріс Мері).

"For!" cried out Martha ("Задля неї!", - вигукнула Марта).

Well!" he exclaimed ("Що ж!", - скричав він).

Mary said her "What!" eagerly (Мері сказала своє "Що!" нетерпляче).

 1. Конструкцією з іменником або герундієм

"Do you mind my going out?" - she asked.

 1. Групою слів, яка є одним членом речення (тобто синтаксично неделимою одиницею):

It was Basil who thought of it first (Саме Безіл подумал про це першим). В даному випадку відбувається така граматична трансформація як інверсія (члени речення міняються місцями).

The noise and hurrying about and wailing over the cholera had frightened her, and she had been angry because no one seemed to remember that she was alive (Заворушення навколо холери налякали її, і вона була розлючена, тому що ніхто, здавалося, не пам`ятав, що вона була живою). В даному випадку переклад лишається адекватним, в мові перекладу зберігається мкладнопідрядна конструкція, яку бачимо у тексті оригіналу.

She thought Mrs. Medlock the most disagreeable person she had ever seen (Вона вважала міссіс Медлок найнепріємнішою людиною, яку вона коли-небудь бачила).

The cholera had broken out in its most fatal form and people were dying like flies (Холера спалахнула у самій її найважчій формі, і люди вмирали як мухи).

"Do you think the experiment will work?" ("Ти вважаєш, експеримент запрацює?"). В цьому випадку, хоча перклад лишається адекватним, можливою є і граматична трансформація, тобто переклад за допомогою складнопідрядної конструкції та сполучника: "Ти вважаєш, що експеримент буде працювати?" Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити перекладу складного додатку (the Complex Object): I saw him enter the room. – Я бачив, як він входив до кімнати (Я бачив, що він входив до кімнати). Застосування сполучників в даному випадку не є жорстким і припускає варіанти.

2.2 Аналіз частотності вживання перекладацьких прийомів, які застосовано при перекладі додатку в романі

Проаналізовану інформацію щодо особливостей перекладу додатків в романі доцільно, на нашу думку, втілити у вигляді таблиці частотності вживання тих чи інших перекладацьких трансформацій.

Таблиця 1. Частотність вживання перекладацьких прийомів, які застосовано при перекладі додатку в романі

Вид перекладацької трансформації

Частотність вживання в тексті*

Приклади

дословний (адекватний) переклад вихідного тексту

граматичні заміщення мовної структурної одиницікомпенсаційний переклад
калькування


інверсія

3


3
2
2


2

She stayed with me a long time


The young English governess who came to teach her to read and write disliked her so much that she gave up her place in three months

At that very moment such a loud sound of wailing broke out from there that she clutched the young man's arm, and Mary stood shivering from head to foot

There was panic on every side, and dying people in all the bungalows

It was Basil who thought of it first

*Примітка: частотність вживання певного виду перекладацької трансформації вимірюється за трибальною шкалою, в якій 3 – "вживається дуже часто", 2 – "середня частотність вживання", 1 – "вживається рідко".

Таким чином, проаналізувавши дані, можна зауважити, що найбільш вживаними трансформаціями при перекладі додатку є граматичні трансформації (адекватний переклад вихідного тексту, граматичні заміщення мовної структурної одиниці). Трохи менш вживаним є такий перекладацький прийом як калькування, а також компенсаційний переклад та інверсія. Зовсім не вживається такі лексичні трансформації як транслітерація, генералізація, експлікація.

Висновки

При перекладі з англійської на українську додатків, які виражені в мові оригіналу іменниками, майже завжди переклад лишається адекватним (точним), не відбувається конверсії (переходу однієї частини мови в іншу).

Однак при перекладі з мови оригіналу додатків, які виражені іменниками, що мають специфічне значення (національний одяг, реалії побуту та повсякденного життя тощо) відбуваються лексичні трансформації (зокрема, калькування):

There was panic on every side, and dying people in all the bungalows (Всюди була паніка, і вмираючі люди були в кожному бунгало).

Особливу увагу слід звернути на переклад додатків, які представляють собою сполучення займенника та іменника (The Rajah waved his hand; And she turned her face). В цьому випадку зворотній займенник (his або her) на українську мову перекладається або займенником "свій", або зовсім не перекладається.

При перекладі додатків, виражених займенниками, дуже часто змінюються прислівники, з якими ці займенники вжито, Так, у мові оригіналу може бути займенник, який зникає при перекладі, або ж навпаки, з`являється там, де в оригіналу його не було: Excitement is not good for you, my boy (Хвилювання не дуже тобі потрібно, мій хлопчик). Але можливим є і варіант перекладу з прийменником: Хвилювання не дуже потрібно для тебе, мій хлопчику.

Зворотні займенники herself та himself перекладаються за допомогою зворотнього займенника, який в українській не виражає роду – "себе".

При перекладі додатків, виражених займенниками, жодних перекладацьких трансформацій не відбувається, тобто можна стверджувати, що переклад є адекватним.

При перекладі герундію або його конструкції має місто адекватний переклад.

Речення мови оригіналу, в яких додаток виражено інфінітивом або інфінітивною конструкцією, завжди перекладаються на українську за допомогою складнопідрядних конструкцій, таким чином себе реалізують граматичні заміщення мовної структурної одиниці.

Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити перекладу складного додатку (the Complex Object): I saw him enter the room. – Я бачив, як він входив до кімнати (Я бачив, що він входив до кімнати). Застосування сполучників в даному випадку не є жорстким і припускає варіанти.

Таким чином, проаналізувавши дані, можна зауважити, що найбільш вживаними трансформаціями при перекладі додатку є граматичні трансформації (адекватний переклад вихідного тексту, граматичні заміщення мовної структурної одиниці). Трохи менш вживаним є такий перекладацький прийом як калькування, а також компенсаційний переклад та інверсія. Зовсім не вживається такі лексичні трансформації як транслітерація, генералізація, експлікація.

Conclusions

While translating from English into Ukrainian language of objects which are expressed in language of the original by nouns, almost always translation remains adequate (exact), there is no conversion.

But during the translation of the national notions (national houses, food, clothes etc.) we can find the lexical transformation, which are called loans.

Special attention we must pay to the translation of the objects, which are the summary of the noun and pronoun. In this case there are two variants: we can omit the pronoun or we can translate it with the help of pronoun "свій".

While translating the objects, expressed by the combination of the pronoun and adjective we can see the changing, which happens with adjectives.

The pronouns herself та himself are translated with the Ukrainian pronoun, which does not correspond to the category of gender.

While translating the objects, expressed by the pronouns, there are not any transformation in this case, so we can speak about so-called adequate translating.

While translating the gerund or its construction the adequate translating

The sentences of the original text in which the object is expressed by the infinitive or its construction are always translated into the Ukrainian with the compound sentences.

Special attention we must pay to the translating of the Complex Object).

Список літератури

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. М., 2004.

2. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М., 1969.

3. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского

языка. М., 1966.

4. Бархударов Л.С. Яык и перевод. М., 1975.

5. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. М., 1973.

6. Бернет Ф. Таинственный сад. Маленький лорд Фаунтлерой. К., 2008.

7. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на анлийский. М., 2000.

8. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. Л., 1977.

9. Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике. М., 1990.

10. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. В., 2003.

11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981

12. Грамматика английского языка (под ред. Каушанской В.Л., Ковнер Р.Л. и др.). М., 2006.

13. Иофик Л.Л. Сложное предложение в новоанглийском языке. Л., 1968.

14. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. В.. 2002.

15. Корсунець І. В. Теорія і практика перекладу. В., 2003.

16. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 1999.

17. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. М., 1984.

18. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Л., 1979.

19. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. Пособие по переводу с английского на русский. М., 1973.

20. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

21. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? М., 1999.

22. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. М., 1980.

23. Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод. М., 1969.

24. Москальская О.И. Грамматика текста. М., 1981.

25. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

26. Пособие по переводу с английского языка на русский (под ред. Комиссарова В.Я., Рецкер Я.И. и др.). В двух частях, часть 1 и 2. М., 1965.

27. Раевская Н.М. Курс лексикологии английского языка. М., 1971.

28. Lectures in Theoretical Grammar by ass. prof. L.M.Volkova, National Linguistic University of Kiev. K., 2008.

29. http://www.lingvo.plus

30. http://www.gutenberg.net

Ссылки (links):
 • http://www.gutenberg.net/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Іноземні мови і мовознавство | Курсова
  129.5кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Адекватність моделювання при перекладі з англійської на російську мову лексико-семантичний аспект
  Інтерферуючі вплив рідної мови при сприйнятті звуків англійської мови
  Пісні при вивченні англійської мови
  Комунікативна граматика при навчанні англійської мови на середньому етапі
  Комунікативні ігри як новий формат ігрових технологій при навчанні англійської мови
  Граматичні категорії при перекладі
  Адаптація при перекладі назв фільмів
  Відтворення біблеїзмів при перекладі на українську мову
  Семантичні трансформації виникають при перекладі художнього
  © Усі права захищені
  написати до нас