Договір про передачу патенту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Сутність поступки патентних прав і ліцензійних угод
2. Розробка правил розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка
3. Загальні вимоги до договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності
4. Вимоги до оформлення документів, необхідних для реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності
5. Процедура реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності
6. Процедура внесення змін до договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності
7. Інформація про зареєстровані договори про передачу прав на об'єкти промислової власності
Висновок
Список літератури
Додаток 1. Правила розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4. Договір про передачу патенту

Введени е
Тема представленої роботи - «Договір про уступку патенту»
Патентний закон Російської Федерації, введений в дію в 1992 р ., Передбачає єдину форму охорони винаходів - патент виключного права. Видача патенту надає виключне право його власникам на використання винаходу й одночасно забороняє третім особам, зокрема, виготовлення, використання і продаж виробів або застосування способу, що базуються на застосуванні запатентованого винаходу. Відповідно до статті 13 Патентного закону РФ використання запатентованого винаходу третіми особами допускається лише на основі ліцензійного договору, укладеного між патентовласником і користувачем ліцензії.
Реєстрація ліцензійних договорів і договорів про передачу патентів передбачена законодавством ряду зарубіжних країн. Так, положення про обов'язкову реєстрацію ліцензійних договорів і договорів про передачу патентів з метою підтвердження їх дійсності, як у відношенні сторін договору, так і щодо третіх осіб, міститься, наприклад, в патентних законах Бельгії, Швейцарії, Португалії, Норвегії, Швеції.
Відповідно до законів таких держав, як Австрія, Великобританія, Греція, Франція, реєстрація ліцензійних договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності не носить обов'язкового характеру, але за відсутності реєстрації угода недійсна щодо третіх осіб.

1. Сутність поступки патентних прав і ліцензійних угод
Патентовласник може не тільки самостійно використовувати належну йому розробку, а й надати право на її використання іншим особам або зовсім поступитися своїми правами, що випливають з патенту. Відповідно різняться поступка патентних прав і укладення ліцензійних угод на використання запатентованих розробок.
Поступка патентних прав означає передачу патентовласником належних йому прав іншій особі - фізичній чи юридичній. Найчастіше поступка патентного права здійснюється за моделлю договору купівлі-продажу, однак може відбуватися і в інших формах, а саме у формі договору міни, дарування, включати елементи договорів підряду або послуги і т. д.
Поступка патентних прав, в якій би договірної формі вона не здійснювалася, означає, що до набувача патенту переходять в повному обсязі всі права, якими володів власник прав (тобто поступитися тільки частину прав і залишити за собою інші не можна).
Поряд з поступкою патентних прав власник патенту може видавати дозволи на використання розробки іншими особами. Видача таких дозволів здійснюється шляхом укладання ліцензійних договорів.
Висновок ліцензійного договору означає, по-перше, розширення кола юридичних та фізичних осіб, яким на законних підставах дозволено користуватися винаходами та іншими об'єктами, що охороняються промислової власності, і, по-друге, обтяжує патент, обмежуючи обсяг виключних прав патентовласника, отриманих ним на момент видачі патенту або іншого охоронного документа.
За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) зобов'язується надати право на використання об'єкту промислової власності на строк і в обсязі, передбачених договором, іншій особі (ліцензіату), а останній бере на себе обов'язок вносити ліцензіару обумовлені платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором.
У залежності від обсягу переданих прав розрізняються договори про видачу простий (невиключної) та виключної ліцензій. За договором невиключної ліцензії ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання об'єкта промислової власності, зберігає за собою всі права, що підтверджуються патентом, в тому числі і право на надання ліцензій третім особам.
При видачі виключної ліцензії ліцензіату передається виключне право на використання об'єкта промислової власне і в межах, передбачених договором, із збереженням за ліцензіаром права на його використання в частині, що не передається ліцензіату.
Взаємні права та обов'язки ліцензіата та ліцензіара визначаються укладеним договором, а також загальними положеннями цивільного законодавства про угоди, в тому числі договори, так як спеціальна регламентація цих відносин патентним правом фактично відсутня. На практиці при укладанні ліцензійних договорів сторони узгодять один з одним ряд звичайних умов, які, з одного боку, визначають обсяг переданих прав, а з іншого - встановлюють додаткові зобов'язання сторін.
До першої групи належать умови про термін і територіальних межах дії переданих прав, колі дозволених дій, сфері використання розробки, кількісні обмеження і т.п. Термін дії ліцензії може бути, в принципі, будь-яким, але не перевищує терміну дії самого патенту. На практиці він зазвичай менше, як правило, не перевищує 3-5 років.
Патент, виданий Патентним відомством РФ, діє на всій території РФ. Укладаючи ліцензійний договір, сторони обумовлюють територіальні межі дії ліцензії (вся територія РФ, територія суб'єкта РФ, інша територія і т.п.).
На відміну від поступки патентних прав, ліцензія може бути видана не тільки на всі можливі способи використання розробки, але й лише на деякі з них, наприклад, тільки на застосування розробки, тільки на її продаж і т. д.
Нарешті, права ліцензіата можуть бути обмежені будь-якої певної сферою діяльності або галуззю промисловості, наприклад виробництвом споживчих товарів, граничною кількістю випущених виробів і т.п.
До другої групи належать ті умови ліцензійного договору, які визначають розмір і порядок виплати ліцензійного винагороди, гарантії патентовласника щодо переданої розробки, взаємні зобов'язання по обміну удосконаленнями, обов'язки щодо захисту прав, що передаються від посягань третіх осіб і т.п.
Найбільш важливим і складним є визначення ліцензійної винагороди. Його розмір та порядок виплати визначаються самими сторонами і, в принципі, можуть бути будь-якими. Але для патентної практики звичайний такий спосіб визначення винагороди, як:
а) встановлення одноразової винагороди при підписанні ліцензійного договору (так званий паушальний збір);
б) встановлення поточних відрахувань у відсотковому відношенні до витягуваної прибутку або до ціни запатентованого продукту (так званого роялті).
Завершуючи аналіз ліцензійних угод, вкажемо ще на два моменти:
а) умови ліцензійного договору не повинні порушувати норм законодавства про конкуренцію та обмеження монопольної діяльності (наприклад, ліцензіар не може диктувати ліцензіату ціни на реалізовану продукцію, забороняти укладати договори з певними категоріями осіб тощо);
б) ліцензійні договори, так само як і договори про передачу патентних прав, підлягають обов'язковому ув'язнення в письмовій формі і повинні бути зареєстровані в Патентному відомстві РФ під страхом їх недійсності. За реєстрацію стягуються спеціальні мита.

2. Розробка правил розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка

Статті 10 і 13 Патентного закону РФ передбачають обов'язкову реєстрацію ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на патент у Роспатенті. Без реєстрації такі договори вважаються недійсними, тобто не виробляють юридичної дії, як у відношенні сторін договору, так і щодо третіх осіб. Жорсткість цієї норми зумовлює підхід до процедури реєстрації - реєстрація ліцензійних договорів і договорів про передачу права на патент повинна стати свого роду гарантією дотримання режиму законності при укладанні договорів.
Саме ця обставина в поєднанні з практикою реєстрації стало передумовою для розробки Правил розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (далі - Правила), що пройшли перевірку на відповідність чинному законодавству та реєстрацію в Мін'юсті Російської Федерації (реєстраційний № 653 від 12.05.95 р.) (Див. Додаток 1).
При розробці Правил вивчена і узагальнена велика практика - до цього часу в Управлінні ліцензій і договірних відносин було розглянуто та зареєстровано близько 3 тисяч договорів. На відміну від раніше діючого Порядку, який в більшій своїй частині визначав характер взаємодії підрозділів Роспатенту в процесі реєстрації, нові Правила містять детальну регламентацію процедури реєстрації ліцензійних договорів і договорів про передачу патенту.
Правила вступили в силу 22 липня 1995 р ., Через місяць після публікації в газеті «Российские вести» від 22.06.95 р., і замінили собою діяв раніше Порядок реєстрації договорів про передачу права на використання винаходу й права на патент, затверджений наказом Роспатенту.

3. Загальні вимоги до договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності

Правилами встановлено порядок реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, на які видані патенти Російської Федерації.
Згідно зі статтею 26 Патентного закону початок дії виключного права, що є предметом таких договорів, пов'язане з датою видачі патенту, яка збігається як з датою регістру винаходи, корисних моделей та промислових зразків у Державних реєстрах, так і з датою публікації відомостей про видачу патентів.
Особа, на ім'я якого запитується патент за заявкою, поданою в патентне відомство, може укладати договори, в основі яких лежать права на патентну заявку в різних стадіях оформлення, але такі договори не підлягають реєстрації в Роспатенті, тобто дійсні без реєстрації до видачі патенту за заявкою на об'єкт промислової власності.
Після видачі патенту за заявкою на об'єкт промислової власності, право на використання якого передавалося в рамках вищевказаного договору, такий договір після внесення соответствуюшей доповнень необхідно подати на реєстрацію в порядку, встановленому цими Правилами.
У даному випадку має місце послідовне перетворення договору про передачу ноу-хау (до публікації матеріалів заявки) у ліцензійний договір з тимчасової правової охороною (після публікації матеріалів заявки) і далі, після видачі патенту, в договір патентної ліцензії, що підпадає під дію статті 13 Патентного закону.
Ліцензійних називається договір, за яким власник патенту (ліцензіар) надає право на використання запатентованого об'єкта, а особа, якій надано це право (ліцензіат), зобов'язується вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші, передбачені договором дії.
У статті 13 Патентного закону РФ дано визначення двох видів ліцензійних договорів - виключною і невиключної ліцензії.
За договором виняткової ліцензії ліцензіату передається виключне право використання об'єкта промислової власності в межах, обумовлених договором із збереженням за ліцензіаром права на його використання в частині, що не передається ліцензіату.
За договором невиключної ліцензії ліцензіар, надаючи ліцензіату право на використання об'єкта промислової власності, зберігає за собою всі права, що підтверджуються патентом, в тому числі і на надання ліцензії третім особам.
Ліцензійний договір - договір особливого роду, який прямо законом не регулюється. Разом з тим на цей вид договорів поширюються відповідні положення Цивільного кодексу РФ.
Як до одного з різновидів угоди, до ліцензійного договору застосовні правила, встановлені для угод (глава 9, «Угоди», підрозділу 4 розділу I Цивільного кодексу РФ).
Будучи підставою виникнення зобов'язань, ліцензійний договір має відповідати правилам, що містяться в підрозділі 1 розділу III Цивільного кодексу РФ «Загальні положення про зобов'язання», а також у підрозділі II «Загальні положення про договори» цього розділу.
Чинним законодавством сторонам було надано можливість вільно визначати зміст договору, ліцензійні договори можуть містити елементи різних договорів, а саме договорів оренди, купівлі-продажу, підряду, договорів про спільну діяльність. Така можливість передбачена статтею 421 Цивільного кодексу РФ, пунктом 4 якого встановлено, що умови договору визначаються на розсуд сторін, крім випадків, коли зміст відповідної умови наказано законом чи іншими правовими актами.
Відповідно до пункту 1 статті 422 Цивільного кодексу РФ договір має відповідати обов'язковим для сторін правилам, встановленим законом та іншими правовими актами (імперативними нормами), що діють у момент його укладення.
Ряд положень ліцензійного договору та договору про "передачу патенту безпосередньо випливає з чинних законів (положення про предмет договору, території і термін дії, обсязі переданих прав).
До правовідносин сторін, які виникають у рамках ліцензійних договорів, при відсутності спеціальної нормативної бази застосовуються у відповідних частинах правила про договори, елементи яких у них містяться, на основі аналогії закону (ст. 6 Цивільного кодексу РФ).
Так, до договору про передачу патенту в більшій частині застосовні правила про договір купівлі-продажу, так як, на відміну від ліцензійного договору, що представляє собою узгоджене на певний термін триває зобов'язальне правовідношення, договір про уступку патенту є обмінної угодою, що здійснюється зазвичай шляхом обопільного виконання та аналогічної за своєю природою договором купівлі-продажу. По суті, це продаж патенту, в результаті якої патентовласник, що у ролі сторони, яка передає, втрачає все, в тому числі і формальні права на патент.
В якості методичного матеріалу при складанні ліцензійних договорів можуть бути використані зразкові договори виключної і невиключної ліцензії, затверджені наказом Держкомвинаходів від 27.06.91 р. № 5 і опубліковані в журналі «Запити винахідництва», № 9-10,1991 р.
Зразкові ліцензійні договори розроблені на основі багаторічної практики та з урахуванням правил, широко застосовуються в галузі ліцензійної торгівлі, не містять протиріч положенням законодавства і, відповідно до статті 5 Цивільного кодексу РФ, можуть бути визначені як звичай ділового обороту з усіма витікаючими з цього наслідками.
Так, стаття 427 Цивільного кодексу РФ містить таке положення: «У договорі може бути передбачено, що його окремі умови визначаються зразковими умовами, розробленими для договорів відповідного виду та опублікованими в пресі», що дуже важливо для тлумачення і заповнення волі сторін у ліцензійному договорі. У ліцензійному договорі обговорюються наступні умови:
1) предмет договору
2) вид ліцензії (обсяг переданих прав)
3) територія дії договору
4) термін дії договору
5) розмір винагороди
6) права та обов'язки сторін та інші умови.
Відповідно до статті 432 Цивільного кодексу РФ істотними є умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах як необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода. У разі недосягнення угоди щодо цих умов договір не може вважатися укладеним (ст. 432 Цивільного кодексу РФ).
У зв'язку з тим, що Патентним законом РФ передбачена обов'язкова реєстрація ліцензійних договорів і договорів про передачу патенту, досягнення сторонами угоди щодо істотних умов договору є необхідним, але недостатньою умовою для того, щоб договір вважався укладеним.
Відповідно до пункту 3 статті 433 Цивільного кодексу РФ договір, який підлягає державній реєстрації, як це передбачено щодо ліцензійних договорів і договорів про передачу патенту вважається укладеним з моменту його реєстрації, якщо інеї не встановлено законом.
Виключні права на об'єкти промислової власності носять територіальний і часовий характер, а також характеризуються певним обсягом. У пункті 1 статті 13 Патентного закону 1Ф обумовлена ​​також обов'язок ліцензіата вносити обумовлені договором платежі.
Таким чином, умови про предмет договору, термін дії договору, вид ліцензії (обсяг переданих прав), території дії договору, розмір винагороди є необхідними і обов'язковими для ліцензійних договорів, а умови про предмет договору та розмір винагороди - для договору про передачу патенту. При цьому можливе визнання істотними інших умов, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

4. Вимоги до оформлення документів, необхідних для реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності
Відповідно до статті 10 Патентного закону РФ патентовласник може поступитися правом на патент будь-якій фізичній або юридичній особі.
Патентовласник може також надати право на використання об'єкта промислової власності, на який видано патент, на основі ліцензійного договору.
Реєстрація договору про передачу патенту або ліцензійного договору про надання права на використання об'єкту промислової власності здійснюється за заявою патентовласника.
Відповідно до статті 10 Патентного закону РФ, взаємини з використання об'єкта промислової власності, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. При відсутності угоди кожен з сообладателей патенту може використовувати об'єкт, що охороняється промислової власності на свій розсуд, але не вправі надати на нього ліцензію або поступитися патент без згоди інших сообладателей патенту.
Виходячи з цього, заява про реєстрацію договору про передачу патенту або ліцензійного договору про надання права на використання об'єкту промислової власності за наявності декількох патентовласників має подаватися ними спільно.
Якщо патентовласник або один з патентовласників є юридичною особою, заява про реєстрацію договору подається на бланку організації і підписується керівником з зазначенням його прізвища, імені та по батькові. Підпис керівника засвідчується печаткою.
За наявності декількох патентовласників - юридичних осіб заяву про реєстрацію договору подається ними спільно, підписується керівниками цих організацій, підписи керівників засвідчуються печаткою.
Не допускається надання копії заяви. У пресі найменування юридичної особи повинно бути ідентичним найменуванням організації-патентовласника.
Форма заяви наведена в додатках 2 і 3.
При подачі заяви про реєстрацію договору про передачу патенту або ліцензійного договору про надання права на використання об'єкту промислової власності спадкоємців патентовласника до заяви додається засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про право на спадкування. Заява про реєстрацію договору може бути подано правонаступником, а також представником на ведення справ з реєстрації договору, У цьому випадку до заяви додаються відповідні документи (документ, що підтверджує правонаступництво щодо патенту, довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства).
Оформлене неналежним чином заява не підлягає розгляду. Такий підхід відповідає чинному законодавству, тому що саме факт реєстрації підтверджує дійсність договору.
За письмовою заявою патентовласників реєстрація може бути припинена, якщо на момент надходження такої заяви договір не зареєстрований.
Реєстрація також може бути припинена у зв'язку з відповідним зверненням судових органів.
Заява про реєстрацію договору не є безвідкличним на відміну від того, як це передбачено Патентним законом РФ стосовно заяви патентовласника про надання відкритої ліцензії, тобто патентовласник може відкликати заяву про реєстрацію договору.
У тому випадку, якщо на момент відкликання реєстрація договору не зроблена, заяву про реєстрацію договору з доданими до неї матеріалами буде повернуто на адресу, вказану патентовласником.
Стаття 165 Цивільного кодексу РФ говорить: "Якщо угода, що вимагає державної реєстрації здійснена в належній формі, але одна із сторін ухиляється від її реєстрації, суд вправі за вимогою іншої сторони винести рішення про реєстрацію угоди. У цьому випадку угода реєструється відповідно до рішення суду ».
Ця стаття Цивільного кодексу РФ дає вичерпну відповідь на питання, як повинна надійти приймаюча сторона в разі незгоди щодо відкликання заяви про реєстрацію ліцензійного договору або договору про передачу патенту, а також ухилення патентовласника від реєстрації належним чином оформленого договору.
Приймаюча сторона звертається до суду з позовом, яким просить зобов'язати патентовласника зробити реєстрацію належним чином оформленого договору в Роспатенті. У тому випадку, якщо суд прийме рішення на користь позивача, реєстрація договору буде проведена за рішенням суду.
Відповідно до пункту 2 цих Правил до заяви про реєстрацію додаються такі документи:
- Оригінал (дублікат) патенту;
- Договір про передачу патенту (свідоцтва) або ліцензійний договір у двох примірниках;
- Документ, що підтверджує сплату мита за реєстрацію договору;
- Короткий опис об'єкта ліцензії. Відповідно до пункту 1 статті 3 Патентного закону РФ саме патент (свідоцтво) є документом, що підтверджує права на винахід, корисну модель і промисловий зразок.
У разі втрати оригіналу патенту (свідоцтва) його замінює дублікат, який видається Росдатентом за заявою патентовласника в порядку, встановленому правилами видачі дубліката охоронного документа на об'єкт промислової власності, опублікованими в газеті «Российские вести» 25.05.95 р.
Оригінал (дублікат) патенту необхідний для підтвердження правомочності особи, що передає права за патентом.
Слід звернути увагу на необхідність ідентичності найменування патентовласника в патенті, заяві та в договорі. При наявності невідповідностей, які можуть виникнути, наприклад, внаслідок зміни прізвища патентовласника, найменування або організаційно-правової форми юридичної особи, до матеріалів повинні бути додані документи, що підтверджують правонаступництво щодо патенту.
Відповідно до пункту 2 Правил на реєстрацію представляється 2 екземпляри належним чином оформленого договору, що містить всі необхідні реквізити, справжні підписи і печатки. Не допускається наявність необумовлених змін і виправлень, не завірених сторонами належним чином.
У представленому на реєстрацію ліцензійному договорі повинні як мінімум міститися такі умови:
визначення сторін;
предмет договору;
вид ліцензії (обсяг переданих прав);
територія дії договору;
термін дії договору;
розмір винагороди.
Договір про передачу патенту повинен містити щонайменше такі умови:
визначення сторін;
предмет договору;
розмір винагороди.
Слід зазначити, що сторонам договору надана можливість вилучити положення про розмір винагороди з міркувань конфіденційності, відповідним чином оформивши і відобразивши це в тексті договору. За здійснення процедури реєстрації ліцензійного договору сплачується мито згідно з Положенням про мита за патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків, реєстрацію товарних знаків, знаків обслуговування, найменувань місць походження товарів, надання права користування найменуваннями місць походження товарів, і до заяви про реєстрацію договору про передачу патенту або ліцензійного договору додається документ, що підтверджує сплату мита, - платіжне доручення або квитанція. Копія платіжного документа повинна бути завірена в установленому порядку.
Платіжний документ повинен містити реєстраційний номер патенту (свідоцтва) та найменування дії, за яке сплачено мито у відповідному розмірі, правильно вказівку реквізити банку.
Документ про сплату мита дійсний протягом трьох місяців з дати переведення мита на розрахунковий рахунок ВНІІГПЕ.
Перевірка платіжного документа здійснюється в суворій відповідності до пункту 7 Положення про мита з Додатком № 1 до постанови Уряду РФ від 12.08.94 р. № 954 «Про внесення змін і доповнень до Положення про мита».
Короткий опис об'єкта ліцензії не є обов'язковим додатком до комплекту документів та додається у разі зацікавленості патентовласника в поширенні інформації про об'єкт ліцензії, наприклад за запитом патентних відомств зарубіжних країн при здійсненні інформаційного обміну в рамках відповідних міжвідомчих угод, шляхом публікації в різних виданнях, таких, як журнал «Патенти та ліцензії» і т.п.
Опис об'єкта ліцензії доцільно складати за такою схемою:
§ мети, для яких призначений об'єкт, і області техніки, в яких він може бути використаний;
§ короткий опис об'єкта ліцензії без розкриття істоти винаходи;
§ дані про технічне та економічному ефекті від застосування об'єкта ліцензії, які наводяться на конкретних цифрах і характеризують досягнуту за допомогою об'єкта ліцензії економію витрати металу, матеріалів, палива і т.п.
При підготовці опису об'єкта ліцензії неприпустимо проводити порівняння з відомими виробами або процесами, вказуючи найменування зарубіжних фірм або посилаючись на конкретні фірмові назви виробів або процесів.
У короткому описі об'єкта ліцензії небажані вирази типу:
- Продуктивність в два рази вище відомої;
- Економія матеріалів на ...% вище в порівнянні з раніше застосовувалися способами;
- Якість не поступається кращим світовим зразкам;
- Виріб має підвищену надійність і розроблено вперше в світі.
Всі дані повинні бути вказані в конкретних величинах.

5. Процедура реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності

Відповідно до пункту 3 Правил Управління ліцензій та договірних відносин у термін не більше 45 днів з дати надходження заяви про реєстрацію проводить перевірку надходили матеріалів за формальними ознаками і по суті.
У ході перевірки за формальними ознаками встановлюється наявність та належне оформлення таких документів:
- Заяву про реєстрацію договору, заповнене за формою, що додається (додаток 2 і 3) і підписана патентовласником (патентовласниками) або його представником або правонаступником;
- Оригіналу (дубліката) патенту (свідоцтва);
- Двох примірників договору, підписаного обома сторонами;
- Документа про сплату мита;
- Довіреності на ведення справ - у разі представництва (документа, що підтверджує правонаступництво, в тому числі право на спадкування).
При недотриманні цієї вимоги на адресу особи, яка подала заяву, надсилається повідомлення з пропозицією в термін не більше 2 місяців з дати його отримання представити відсутні або виправлені документи (пункт 4 Правил).
У цьому випадку термін розгляду договору відповідно продовжується. У разі неподання в зазначений термін запитуваних документів, раніше представлений комплект документів з рішенням про неможливість реєстрації повертається на адресу для листування »вказаною в заяві.
За наявності повного комплекту належним чином оформлених документів Управління ліцензій і договірних відносин проводить розгляд договору по суті, в ході якого встановлює відповідність положень договору чинному законодавству, а також не містяться в договорі взаємовиключні положення (п. 3 Правил).
За результатами розгляду належним чином оформленого договору Роспатент приймає рішення про реєстрацію і реєструє договір.
У цьому випадку на першому аркуші договору проводиться запис про реєстрацію договору із зазначенням дати реєстрації та реєстраційного номера.
Аналогічний запис (відмітка про реєстрацію), але із зазначенням обсягу переданих прав і найменування приймаючої сторони виробляється в охоронному документі.
Відмітка про реєстрацію договору підписується начальником Відділу ліцензій і договірних відносин, підпис якого засвідчується печаткою.
За зареєстрованим договором на адресу сторін договору направляється рішення про реєстрацію договорів за формою, наведеною в додатках 2 і 4 до Правил.
Охоронний документ з відміткою про уступку патенту або надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка та примірник відповідного договору направляються в зазначений у заяві адресу, як це передбачено пунктом 5 Правил.
Один примірник зареєстрованого договору зберігається в Роспатенті і є контрольним примірником.
Беручи до уваги, що зміст договорів у більшості випадків визначається сторонами як інформація, що становить комерційну таємницю, ознайомлення третіх осіб з текстом договору та іншими документами, прикладеними до нього, що знаходяться в Роспатенті, а також отримання копії договору допускається лише за письмовою згодою сторін договору.
Згідно з про пунктом 3 Правил не підлягають реєстрації договори, що містять умови, що суперечать чинному законодавству, зокрема в разі неправомочності особи, що виступає в якості сторони, яка передає в договорі, при частковому або повному збігу обсягу прав, переданих іншій особі відповідно до раніше укладеного договору , надання виключної ліцензії за патентом, щодо якої подано заяву про надання відкритої ліцензії.
Суперечить чинному законодавству включене в договір про уступку патенту положення про дію цього договору незалежно від раніше укладених з даного патенту договорів з третіми особами та відсутність в такому договорі положення про те, в якій формі і в якому ступені на набувача патенту переводять права і обов'язки колишнього патентовласника щодо ліцензіата у разі, якщо по даному патенту є раніше зареєстровані договори.
Як протиріччя з чинним законодавством розглядаються положення, що визначають початок строку дії договору незалежно від реєстрації його в Роспатенті, тому що відповідно до пункту 3 статті 433 Цивільного кодексу РФ договір, який підлягає державній реєстрації, вважається укладеним з моменту його реєстрації, якщо інше не встановлено законом , не може бути зареєстрований договір, що містить взаємовиключні положення, оскільки це свідчить про відсутність однозначності і повного розуміння сторонами договору сенсу зобов'язань.
При виявленні обставин, що перешкоджають реєстрації, Роспатент виносить мотивоване рішення про неможливість реєстрації договору і повертає раніше представлений комплект документів за адресою для листування, зазначену в заяві.
Після внесення сторонами відповідних виправлень та / або доповнень договір може бути знову представлений на реєстрацію. Слід звернути увагу на неприпустимість внесення виправлень і доповнень в підписаний сторонами договір в односторонньому порядку.

6. Процедура внесення змін до договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності
Зміни та дострокове розірвання зареєстрованого договору здійснюються в порядку, встановленому статтею 452 Цивільного кодексу РФ. Так, угоду про зміну або розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше; зміни щодо визначення сторін, предмета договору, терміну дії, території дії і обсягу переданих прав недійсні без реєстрації в Роспатенті (п. 6 Правил).
Іншими словами, ліцензійний договір у зміненому щодо цих умов вигляді починає діяти з моменту реєстрації змін в Роспатенті.
За бажанням сторін договору можуть бути зареєстровані і інші зміни ліцензійного договору, наприклад у відношенні розміру винагороди, умова конфіденційності, проте їх реєстрація не є обов'язковою, і така зміна набуває чинності з моменту, визначеного сторонами в укладеному ними угоді про зміну договору.
Перелік документів, необхідних для реєстрації змін зареєстрованого ліцензійного договору, визначений у пункті 6 Правил.
Реєстрація здійснюється за заявою патентовласника, форма якого наведена у Додатку 5 до Правил.
До заяви додається документ, що підтверджує угоду сторін договору про внесення відповідних змін, документ, що підтверджує сплату мита за реєстрацію в розмірі, встановленому Положенням про мита.
У тому випадку, якщо змінюється визначення сторони договору, наприклад, внаслідок відступлення прав ліцензіата за зареєстрованим ліцензійним договором, до вищевказаних документів додається оригінал (дублікат) охоронного документа для внесення відповідної позначки.
Процедура розгляду зміни договору аналогічна встановленої в пунктах 3 і 4 Правил для розгляду договорів, але реєстрація змін здійснюється у термін не більше 30 днів.

7. Інформація про зареєстровані договори на передачу прав на об'єкти промислової власності

Реєстрація ліцензійних договорів і договорів про передачу патентів і їх зміна супроводжуються внесенням інформації в автоматизовану базу даних, яка дає загальну картину використання охоронюваних об'єктів промислової власності на ліцензійній основі.
Результати аналізу цього інформаційного масиву, проведеного Управлінням ліцензії та договірних відносин і характеризує динаміку реєстрації ліцензійних договорів і договорів про передачу патенту, розподіл зареєстрованих договорів по областях техніки, активність учасників процесу передачі охоронюваних об'єктів промислової власності на ліцензійній основі, публікуються в щорічному звіті про діяльність Роспатенту .
Відомості про зареєстровані договори знаходять відображення в державних реєстрах винаходів, корисних моделей, промислових зразків і підлягають опублікуванню в офіційних бюлетенях Роспатенту в обсязі, визначеному пунктом 8 Правил, а саме:
- Дата реєстрації договору;
- Визначення сторін;
- Предмет договору;
-Термін дії;
- Територія дії;
- Обсяг переданих прав.

Висновок
Отже, підписання договору поступки патенту означає зміну патентовласника і перехід виключних прав до нового юридичній або фізичній особі (ст. 10 Патентного закону РФ). Очевидно, що настільки істотні зміни, що зачіпають права патентовласників і користувачів охоронюваних об'єктів промислової власності, повинні знаходити відображення в патентних реєстрах на кожен зареєстрований у Роспатенті об'єкт промислової власності. Внесення таких змін має здійснюватися на основі достовірних підтверджують їх документів, якими і є відповідним чином оформлені ліцензійні договори і договори про передачу права на патент.

Список літератури
1. Азімов Ч.Н. Договірні відносини в галузі науково-технічного прогресу. - Х.: Вища шк. Видавництво при Харківському університеті, 1981.
2. Громадянської кодекс РФ.
3. Єременко В.І. Коментар до законодавства про охорону інтелектуальної собственності. / Збірник. - М.: Фонд «Правова культура», 1997
4. Калятіна В.О. Інтелектуальна власність (Виключні права): Підручник для вузів / Вступ. Ст. проф. В.А. Дозорцева. - М.: Видавництво НОРМА, 2000
5. Меггс П.Б., Сергєєв А.П. Інтелектуальна власність. - М.: МАУП, 2000
6. Патентне законодавство. Нормативні акти та коментарі. - М.: Юридична література, 1994.
7. Плотніков В.Ю., Плотнікова Є.М. Патентування винаходів і продаж ліцензій на зовнішньому ринку. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 1999
8. Сергєєв А.П. Патентне право: Навчальний посібник. - М.: Видавництво БЕК, 1994

Додаток 1

Правила розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка:

1. Цими Правилами встановлюється порядок реєстрації договорів про передачу патенту (свідоцтва) та ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, промислового зразка, корисної моделі відповідно до Патентним законом Російської Федерації (статті 10 і 13).
2. Заява про реєстрацію договору про передачу патенту (свідоцтва) або ліцензійного договору подається в Управління ліцензій і договірних відносин за формою, наведеною в додатках 1 і 2 до цих Правил.
Заява має стосуватися одного договору.
Заява підписується всіма патентовласниками або їх правонаступником. Від імені юридичної особи заяву підписується керівником організації із зазначенням його посади, підпис засвідчується печаткою.
До заяви додаються:
- Оригінал (дублікат) охоронного документа;
- Договір про передачу патенту (свідоцтва) або ліцензійний договір у двох примірниках;
- Документ, що підтверджує сплату мита за реєстрацію договору;
- Короткий опис об'єкта ліцензії.
При подачі заяви правонаступником або спадкоємцем до заяви додається завірена копія документа, що підтверджує правонаступництво або права на спадкування.
Патентовласник (патентовласники) може призначити свого представника на ведення справ з реєстрації договору. У цьому випадку до заяви додається довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства.
Документи подаються російською мовою. Якщо документи представлені на іншій мові, до них додається їх переклад на російську мову, завірений в установленому порядку.
3. В термін не більше 45 днів з дати надходження заяви про реєстрацію Управління ліцензій і договірних відносин проводить перевірку матеріалів, що надійшли за формальними ознаками і по суті.
При цьому перевіряється комплектність необхідних документів і дотримання вимог до їх оформлення.
Не підлягають реєстрації договори, що містять:
- Положення, що суперечать чинному законодавству;
- Взаємовиключні положення.
4. У разі порушення вимог до оформлення документів, їх комплектності або виявлення обставин, що перешкоджають реєстрації договору, зазначених в абзаці 3 пункту 3, Управління ліцензій і договірних відносин направляє повідомлення на адресу особи, яка подала заяву, з пропозицією протягом не більше 2 місяців з дати його отримання представити відсутні або виправлені документи та / або внести відповідні зміни та доповнення.
При ненаданні у зазначений термін запитуваних документів раніше представлений комплект документів з рішенням про відмову в реєстрації повертається на адресу для листування, зазначену в заяві.
5. У тому випадку, коли подані матеріали відповідають встановленим у пункті 3 вимогам, Управління ліцензій і договірних відносин приймає рішення про реєстрацію, реєструє договір і направляє:
а) в адреси сторін договору:
- Рішення про реєстрацію договору за формою, наведеною в додатках 3 і 4 до цих Правил;
б) за адресою для листування, зазначеною в заяві:
- Охоронний документ з відміткою про передачу патенту (свідоцтва) або надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
- Примірник відповідного договору з відміткою про реєстрацію.
6. Один примірник зареєстрованого договору зберігається в Роспатенті і є контрольним примірником. Підлягають реєстрації в Роспатенті зміни ліцензійного договору щодо:
- Визначення сторін;
- Предмета договору;
- Строку дії;
- Території дії;
- Обсягу переданих прав.
Не зареєстровані у відповідності з цими Правилами зміни вважаються недійсними.
Заява про внесення змін до зареєстрованого ліцензійний договір подається до Управління ліцензій і договірних відносин за формою, наведеною в додатку 5 до цих Правил.
До заяви додаються:
- Документ, що підтверджує угоду сторін договору про внесення відповідних змін;
- Документ, що підтверджує сплату мита за реєстрацію внесення змін.
У разі якщо зміни стосуються визначення сторін договору, до вищевказаних документів додається оригінал (дублікат) охоронного документа.
7. Реєстрація внесених змін проводиться у строк не більше 30 днів з дати надходження заяви. Рішення про реєстрацію направляється на адресу сторін договору (додаток 6).
8. За зареєстрованим договорами, а також змінам чи доповненням до них Управління ліцензій і договірних відносин:
- Здійснює ведення автоматизованої бази даних зареєстрованих договорів і змін до них;
- Передає у Відділ державних реєстрів відомості про зареєстровані договори та зміни до них;
- Щоквартально готує та направляє дані про зареєстровані договори та зміни до них для публікації в офіційних виданнях Роспатенту в наступному обсязі:
- Дата реєстрації договору;
- Визначення сторін;
- Предмет договору;
- Термін дії;
- Територія дії;
- Обсяг переданих прав.
9. Ці Правила набувають чинності після закінчення одного місяця з дати їх офіційного опублікування.

Додаток 2
Роспатент

Управління ліцензій та

договірних відносин
____________________
103621, Москва,
М. Черкаський пер., 2 / 6
від патентовласника
(Найменування організації
або П.І.Б. фізичної особи)
адреса _________________
телефон _______________
патент № ______________
заявка № _______________
Назва винаходу,
промислового зразка,
корисної моделі________
ЗАЯВА
Прошу зареєструвати договір про передачу патенту (свідоцтва) № ...... за заявкою № ...... організації (повне найменування, адресу, телефон) або фізичній особі (П.І.Б., адреса, телефон).
Адреса для листування.
Додаток: договір на ... л. в 2 екз.;
оригінал (дублікат) охоронного документа;
квитанція про сплату мита за реєстрацію договору.
Патентовласник Дата, підпис, печатка
(Керівник організації)
(Фізична особа) Дата, підпис

Додаток 3
Роспатент
Управління ліцензій та
договірних відносин
____________________
103621, Москва,
М. Черкаський пер., 2 / 6
від патентовласника
(Найменування організації
або П.І.Б. фізичної особи)
адреса _________________
телефон _______________
патент № ______________
заявка № ______________
Назва винаходу,
промислового зразка,
корисної моделі _______
ЗАЯВА
Прошу зареєструвати ліцензійний договір про передачу права на використання винаходу (промислового зразка, корисної моделі), що випливає з патенту (свідоцтва) № ...... за заявкою № ....... організації (повне найменування,
адреса, телефон) або фізичній особі (П.І.Б., адреса, телефон).
Адреса для листування.
Додаток: договір на ..... л. в 2 екз.;
оригінал (дублікат) охоронного документа;
квитанція про сплату мита за реєстрацію договору.
Патентовласник
(Керівник організації) Дата, підпис, печатка
(Фізична особа) Дата, підпис

Додаток 4
Договорів про передачу патенту
Місто __________________ __________________
(Дата прописом)
__________________________________________
в особі _____________________________________,
діє на підставі
____________________________________________,
іменоване далі - Патентовласник, і
_________________________________ В особі ___________,
діє на підставі __________________________,
іменоване далі - Правонаступник, при спільному згадуванні "Сторони", уклали цей договір про наступне:
Загальні положення
____________________________________
(Найменування патентовласника)
має патент на об'єкт промислової власності ______________,
патент N _________________________,
заявка на патент N ___________________________,
з пріоритетом від "___" ____________________ року.
1. Предмет договору
1.1. Патентовласник, відповідно до п.6 ст.10 Патентного закону РФ, поступається вказаний патент правонаступнику, а Правонаступник набуває право на даний патент і виплачує Патентовласник відповідну винагороду.
2. Винагорода за поступку патенту
2.1. Правонаступник виплачує Правовласнику винагороду в розмірі ______________________________________рублей, в наступному порядку: _____________________ не пізніше _______________________.
3. Термін поступки патенту.
3.1. Договір набуває чинності з моменту його реєстрації в Роспатенті і має термін дії до "___" _______ 20__ р.
3.2. Патент, зазначений в цьому договорі, передається
Правонаступника протягом ___ днів з моменту реєстрації цього договору в Патентному відомстві.
4. Територія використання патенту.
4.1. Правонаступник має право використовувати передається за договором
патент на території дії патенту.
5. Обов'язки сторін.
5.1. Правонаступник зобов'язується сплатити патентні мита і внести всі платежі, пов'язані з цим Договором, і протягом усього терміну дії патенту виконувати необхідні дії для підтримання патенту в силі.
5.2. Правонаступник зобов'язується виплачувати винагороду автору об'єкта промислової власності протягом терміну дії патенту.
5.3. Порядок виплати винагороди автору об'єкта промислової власності визначається окремим договором між автором і Правонаступником. Копія договору правонаступник з автором додається до цього договору.
5.4. Правонаступник зобов'язується розпочати використання об'єкта промислової власності, на який видано патент, не пізніше _________.
5.5. Правонаступник зобов'язується інформувати Правовласника про використання об'єкта промислової власності, про продаж на нього ліцензії, про передачу прав на патент третім особам і намір відмовитися від подальшої підтримки патенту в силі.
6. Переуступка патенту.
6.1. Сторонами допускається подальша переуступка патенту:
6.1.1. у разі реорганізації правонаступника, відповідно до ст.ст.57, 58 ЦК РФ (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), права та обов'язки її переходять до юридичної особи правонаступника);
6.1.2. у разі ліквідації юридичної особи (правонаступника) право на патент переходить до автора;
6.1.3. у разі переуступки патенту Правонаступником третій особі права й обов'язки правонаступника переходять до цієї особи.
7. Обставини непереборної сили.
7.1. Сторона, яка не виконала чи неналежним чином виконала свої зобов'язання за цим Договором, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язань виявилося неможливим внаслідок непереборної сили (форс-мажор), тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. Обставинами непереборної сили визнаються: повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, військові дії, загальний страйк, громадянські та національні хвилювання, дії влади, блокада транспорту.
7.2. Дія цього Договору припиняється на період дії обставин непереборної сили.
7.3. У разі виникнення обставин непереборної сили, на час яких дія цього договору виявиться припиненим, а також дострокового припинення дії патенту на підставах, зазначених у ст.ст.29, 30 Патентного закону РФ, витрати, які сторони цього договору зазнали до цього і раніше, зроблені їм платежі, поверненню не підлягають. 7.4. Сторони зобов'язані не пізніше ___ днів у письмовій формі
повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили і передбачуваний термін їх дії і припинення.
8. Прикінцеві положення
8.1. Цей договір підлягає виконанню незалежно від інших договорів і угод сторін з третіми особами і незалежно від зобов'язань сторін перед третіми особами.
8.2. Всі питання, не передбачені цим договором, і суперечки, які можуть виникнути у зв'язку з його застосуванням, сторони будуть вирішувати відповідно до норм Патентного закону РФ, нормами ЦК РФ та інших законів РФ.
8.3. Конкретні умови цього договору є конфіденційним і не підлягають розголошенню чи іншої передачі третім особам.
8.4. Одностороння зміна умов договору не допускається.
8.5. Договір підлягає реєстрації в Роспатенті і без реєстрації вважається недійсним. Всі дії, пов'язані з реєстрацією договору в Роспатенті, і витрати по здійсненню реєстрації покладаються на патентовласника.
8.6. Договір складено у ___________ примірниках.
9. Реквізити сторін
Адреси та розрахункові рахунки сторін:
Правонаступник Правовласник
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
96.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Договори про передачу майна
Про передачу влади найманому менеджеру
Авторські договори та договори про передачу суміжних прав
Порушення патенту Економічні наслідки порушення патенту
Право на пошук отримання і передачу інформації
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Оцінка доцільності отримання патенту
Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм
Спеціальний податковий режим на основі патенту
© Усі права захищені
написати до нас