Договір лізингу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Комерційне право
темі «Договір лізингу».

Зміст.
1. Поняття лізингу.
2. Форми лізингу.
3. Зміст договору лізингу.
4. Лізингові платежі.
Список використаної літератури.

Поняття лізингу.
Розвиток ринкової економіки спричинило за собою розвиток форм інвестицій в засоби виробництва на основі фінансової оренди (лізингу), захисту прав власності, прав учасників інвестиційного процесу, забезпечення ефективності інвестування.
Перш ніж перейти до розгляду договору лізингу необхідно визначити поняття які використовуються у взаємовідносинах учасників лізингової діяльності.
Лізинг - це сукупність економічних і правових відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією договору лізингу, в тому числі придбанням предмету лізингу;
договір лізингу - договір, відповідно до якого орендодавець (далі - лізингодавець) зобов'язується придбати у власність вказане орендарем (далі - лізингоодержувач) майно у визначеного ним продавця і надати лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння і користування. Договором лізингу може бути передбачено, що вибір продавця і придбаного майна здійснюється лізингодавцем;
лізингова діяльність - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його в лізинг.
Предметом лізингу можуть бути будь-які неспоживна речі, в тому числі підприємства й інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше рухоме і нерухоме майно, яке може використовуватися для підприємницької діяльності.
Суб'єктами лізингу є:
лізингодавець - фізична або юридична особа, яка за рахунок залучених та (або) власних засобів набуває в ході реалізації договору лізингу у власність майно і надає його як предмет лізингу лізингоодержувачу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння й у користування з переходом або без переходу до лізингоодержувача права власності на предмет лізингу;
лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору лізингу зобов'язана прийняти предмет лізингу за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування відповідно до договору лізингу;
продавець - фізична або юридична особа, яка відповідно до договору купівлі-продажу з лізингодавцем продає лізингодавцю в обумовлений термін майно, що є предметом лізингу. Продавець зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю чи лізингоодержувачу відповідно до умов договору купівлі-продажу. Продавець може одночасно виступати в якості лізингоодержувача в межах одного лізингового правовідношення.
Для реалізації лізингової діяльності повинні бути створені спеціальні лізингові компанії (фірми) - це комерційні організації виконують відповідно до законодавства Російської Федерації і зі своїми установчими документами функції лізингодавців. Засновниками лізингових компаній (фірм) можуть бути юридичні, фізичні особи, іноземні юридичні особи, що здійснює лізингову діяльність на території Російської Федерації.
Лізингові компанії мають право залучати кошти юридичних і (або) фізичних осіб (резидентів Російської Федерації та нерезидентів Російської Федерації) для здійснення лізингової діяльності у встановленому законодавством України порядку.

Форми лізингу.
Основними формами лізингу є:
· Внутрішній лізинг
· Міжнародний лізинг
· Сублізинг
При здійсненні внутрішнього лізингу лізингодавець і лізингоодержувач є резидентами Російської Федерації.
При здійсненні міжнародного лізингу лізингодавець чи лізингоодержувач є нерезидентом Російської Федерації.
Договір лізингу може включати в себе умови надання додаткових послуг і проведення додаткових робіт.
Додаткові послуги (роботи) - послуги (роботи) будь-якого роду, надані лізингодавцем як до початку користування, так і в процесі користування предметом лізингу лізингоодержувачем і безпосередньо пов'язані з реалізацією договору лізингу.
Перелік, обсяг і вартість додаткових послуг (робіт) визначаються угодою сторін.
Сублізинг - вид піднайму предмета лізингу, при якому лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у володіння і в користування за плату і на строк відповідно до умов договору сублізингу майно, отримане раніше від лізингодавця за договором лізингу і становить предмет лізингу.
При передачі майна в сублізинг право вимоги до продавця переходить до лізингоодержувача за договором сублізингу.
При передачі предмета лізингу в сублізинг обов'язковим є згода лізингодавця в писемній формі.
Предмет лізингу, переданий у тимчасове володіння і користування лізингоодержувачу, є власністю лізингодавця.
Право володіння та користування предметом лізингу переходить до лізингоодержувача в повному обсязі, якщо договором лізингу не встановлено інше.
Право лізингодавця на розпорядження предметом лізингу включає право вилучити предмет лізингу з володіння та користування у лізингоодержувача у випадках і в порядку, які передбачені законодавством Російської Федерації і договором лізингу.
У разі неперерахування лізингоодержувачем лізингових платежів більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу їх списання з рахунку лізингоодержувача здійснюється в безспірному порядку шляхом направлення лізингодавцем у банк або іншу кредитну організацію, в яких відкрито рахунок лізингоодержувача, розпорядження на списання з його рахунку грошових коштів в межах сум прострочених лізингових платежів. Безспірне списання грошових коштів не позбавляє лізингоодержувача права на звернення до суду.
Лізингодавець має право вимагати дострокового розірвання договору лізингу і повернення в розумний строк лізингоодержувачем майна у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації і договором лізингу.
У цьому випадку всі витрати, пов'язані з поверненням майна, у тому числі витрати на його демонтаж, страхування та транспортування, несе лізингоодержувач.

Зміст договору лізингу.
Договір лізингу незалежно від терміну укладається у письмовій формі.
Для виконання своїх зобов'язань за договором лізингу суб'єкти лізингу укладають обов'язкові та супутні договори.
До обов'язкових договорами належить договір купівлі-продажу.
До супутніх договорами відносяться договір про залучення коштів, договір застави, договір гарантії, договір поручительства та інші.
У договорі лізингу повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити майно, яке підлягає передачі лізингоодержувачу в якості предмета лізингу. При відсутності цих даних у договорі лізингу умова про предмет, що підлягає передачі в лізинг, вважається не узгодженим сторонами, а договір лізингу не вважається укладеним.
На підставі договору лізингу лізингодавець зобов'язується:
придбати у певного продавця у власність певне майно для його передачі за певну плату на певний строк, на певних умовах у якості предмета лізингу лізингоодержувачу;
виконати інші зобов'язання, що випливають із змісту договору лізингу.
За договором лізингу лізингоодержувач зобов'язується:
прийняти предмет лізингу в порядку, передбаченому зазначеним договором лізингу;
виплатити лізингодавцю лізингові платежі в порядку і в строки, які передбачені договором лізингу;
після закінчення терміну дії договору лізингу повернути предмет лізингу, якщо інше не передбачено зазначеним договором лізингу, або придбати предмет лізингу у власність на підставі договору купівлі-продажу;
виконати інші зобов'язання, що випливають із змісту договору лізингу.
У договорі лізингу можуть бути обумовлені обставини, які сторони вважають безперечним і очевидним порушенням зобов'язань і які ведуть до припинення дії договору лізингу і вилученню предмета лізингу.
Договір лізингу може передбачати право лізингоодержувача продовжити термін лізингу з збереженням або зміною умов договору лізингу.
У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, права на майно, яке передається в лізинг, і (або) договір лізингу, предметом якого є дане майно, підлягають державній реєстрації.
Спеціальні вимоги, що пред'являються законодавством Російської Федерації до власника реєстрованого майна (авіаційної техніки, морських та інших товарів, іншого майна), поширюються на лізингодавця або лізингоодержувача за взаємною згодою.
Предмети лізингу, що підлягають реєстрації в державних органах (транспортні засоби, обладнання підвищеної небезпеки та інші предмети лізингу), реєструються за угодою сторін на ім'я лізингодавця або лізингоодержувача.
За угодою сторін лізингодавець вправі доручити лізингоотримувачу реєстрацію предмета лізингу на ім'я лізингодавця. При цьому в реєстраційних документах обов'язково зазначаються відомості про власника та власника (користувача) майна. У разі розірвання договору та вилучення лізингодавцем предмета лізингу за заявою останнього державні органи, які здійснили реєстрацію, зобов'язані анулювати запис про власника (користувача).
Предмет лізингу може бути застрахований від ризиків втрати (загибелі), недостачі або пошкодження з моменту поставки майна продавцем і до моменту закінчення терміну дії договору лізингу, якщо інше не передбачено договором. Сторони, які виступають в якості страхувальника та вигодонабувача, а також період страхування предмета лізингу визначається договором лізингу.
Страхування підприємницьких (фінансових) ризиків здійснюється за згодою сторін договору лізингу і не обов'язково.
Лізингоодержувач у випадках, визначених законодавством Російської Федерації, повинен застрахувати свою відповідальність за виконання зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб в процесі користування лізинговим майном.
Лізингоодержувач вправі застрахувати ризик своєї відповідальності за порушення договору лізингу на користь лізингодавця.

Лізингові платежі.
Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору лізингу, до якої входить відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу, відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг, а також дохід лізингодавця. У загальну суму договору лізингу може включатися викупна ціна предмету лізингу, якщо договором лізингу передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача.
Розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів визначаються договором лізингу з урахуванням цього Закону.
Якщо лізингоодержувач і лізингодавець здійснюють розрахунки за лізинговими платежами продукцією (в натуральній формі), що виробляється за допомогою предмета лізингу, ціна на таку продукцію визначається за згодою сторін договору лізингу.
Якщо інше не передбачено договором лізингу, розмір лізингових платежів може змінюватися за згодою сторін у строки, передбачені даним договором, але не частіше ніж один раз на три місяці.
Зобов'язання лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів наступають з моменту початку використання лізингоодержувачем предмета лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу.
З метою оподаткування прибутку лізингові платежі відносяться відповідно до законодавства про податки і збори до витрат, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією.
Предмет лізингу, переданий лізингоодержувачу за договором лізингу, враховується на балансі лізингодавця або лізингоодержувача за взаємною згодою.
Сторони договору лізингу мають право за взаємною згодою застосовувати прискорену амортизацію предмета лізингу.
Амортизаційні відрахування виробляє сторона договору лізингу, на балансі якої знаходиться предмет лізингу.
З метою розвитку лізингової діяльності держава розробила ряд заходів:
розробка та реалізація федеральної програми розвитку лізингової діяльності в Російській Федерації або в окремому регіоні як частини програми середньострокового й довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації або регіону;
створення заставних фондів для забезпечення банківських інвестицій у лізинг із використанням державного майна;
пайова участь державного капіталу в створенні інфраструктури лізингової діяльності в окремих цільових інвестиційно-лізингових проектах;
заходи державного протекціонізму в сфері розробки, виробництва і використання наукомісткого високотехнологічного устаткування;
фінансування з федерального бюджету та надання державних гарантій з метою реалізації лізингових проектів (Бюджет розвитку Російської Федерації), у тому числі за участю фірм-нерезидентів;

Список використаної літератури.
1. Цивільний кодекс РФ Повний збірник кодексів Російської Федерації із змінами та доповненнями на 1.05.2001 р.-М: - 2001;
2. ФЗ «Про ринок цінних паперів» № 39-ФЗ від 22.04.1996г. в ред. ФЗ № 121 від 07.08.01г
3. О.Н. Садиков Коментар до частини другої ЦК РФ - М: - 1996;
4. Сергєєв А. П., Толстой Ю.К. Підручник з цивільного права Частина 2-М: - 1998;
5. Підручник під. ред. В.Ф. Попандопало Комерційне право. Підручник - СПб - 1998;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
28.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір лізингу 2 Сутність лізингу
Договір лізингу 2
Договір фінансового лізингу
Договір фінансової оренди лізингу
Договір лізингу в Республіці Білорусь
Договір фінансової оренди лізингу 2
Договір фінансової оренди лізингу 2
Договір фінансової оренди лізингу 2 Сутність і
Договір лізингу та його місце в системі цивільно-правових договорів
© Усі права захищені
написати до нас