Договір купівлі продажу 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СТОРОНИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

1.1.Поняття І ФОРМИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
1.2.СТОРОНИ ДОГОВОРУ.
РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
2.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.
2.2. ЦІНА ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.
2.3. ТЕРМІНИ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ.
2.4. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
РОЗДІЛ 3. ВИДИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ.
3.1. РОЗДРІБНА ПРОДАЖ.
3.2. ПРОДАЖ ТОВАРІВ В КРЕДИТ.
3.3. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ МЕТОДОМ САМООБСЛУГОВУВАННЯ
3.4. КУПІВЛЯ-продажу на аукціоні.
3.5. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
3.6. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
3.7. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ВАЛЮТИ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Договір купівлі-продажу є одним з основних видів зобов'язань з передачі майна у власність або в інше речове право. Відома нам історія правового регулювання цього договору налічує майже 4 тисячі років. У процесі розвитку правових систем відбувався природний відбір правових норм про купівлю-продаж. Випадкові положення з часом відсівалися, поступаючись місцем більш обгрунтованим і якісним, підвищувався рівень юридичної техніки. Правові норми спочатку регулювали купівлю-продаж поступово набули характеру загальних положень для інших цивільно-правових угод. Завдяки цьому інститут купівлі-продажу надав серйозний вплив на формування договірного права всіх правових систем. Договір купівлі-продажу відіграє провідну роль у опосредовании міжнародних економічних відносин. Його регулювання служить Конвенція ООН 1980р. «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів1». З плином часу розширюється коло видів купівлі-продажу. В якості різновиду купівлі-продажу розглядається постачання, енергопостачання, контракція, продаж з використанням автоматів, біржова торгівля і т.д.
У різних правових системах є свої особливості в регулюванні купівлі-продажу. Наприклад, в США особливе значення надається гарантіям виконання: самому поняттю гарантій особам, на чию користь вони діють, засобів захисту у разі порушення зобов'язань. У французькому цивільному праві значний вплив приділяється природі і формі продажу, зобов'язанням продавця і покупця. Однак у всіх правових системах найважливіше значення надається передачу права власності на речі (майно, товар) за договором купівлі-продажу та істотних умов даного договору: його предмету, ціною, відповідальності сторін за дотримання договірних умов, а також деяким додатковим умовам - про терміни, місце та порядок передачі товару, його перевезення та страхування, порядок розрахунків і т.д.
В даний час, коли економіка України переходить на ринкові початку зростає роль договору як універсальної та найбільш доцільною правової форми опосередкування товарно-грошових та інших майнових відносинах, що говорить про актуальність даної теми.
Метою даної роботи є характеристика правової природи договору купівлі-продажу визначення його значення в цивільному обороті. При підготовці роботи автор використовував цивільне законодавство, різні нормативно-правові акти, монографії та сучасні дослідження юристів.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СТОРОНИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
1.1ПОНЯТІЕ І ФОРМИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
У відповідності зі ст.54 Цивільного кодексу України (далі - ЦК), договір купівлі продажу - це угода сторін, за яким одна сторона - продавець - зобов'язується передати майно (товар) у власність, господарське відання або оперативне управління іншій стороні - покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти це майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Це договір консенсенсуальной, відшкодувальний, двосторонній, заснований на тварно-грошових відносинах і найпоширеніший з усіх видів цивільно-правових договорів, як у внутрішньому, так і в зовнішньоторговельному обороті. [1]
Види договору купівлі-продажу може бути різними в залежності від виду договору. Купівля-продаж підприємств як майнового комплексу підлягає обов'язковій державній реєстрації, і договір вважається укладеним з моменту реєстрації (ст. 54 п.1). Крім того, договір купівлі-продажу нерухомості підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства України. У всіх інших випадках договори купівлі-продажу повинні оформлятися відповідно до загальних правил про форми угод. А для купівлі товарів у кредит, відповідно до Інструкції про порядок продажу товарів у кредит, покупець зобов'язаний був надати продавцю (магазину) зобов'язання про оплату з розписом головного бухгалтера та печаткою підприємства. [2]
1.1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ.
Сторони іменуються тут традиційно «продавець» і «покупець». Раніше в якості продавців здебільшого виступали так звані «соціалістичні організації», ті є юридичні особи, а громадянам відводилася в цій якості менша роль - вони могли офіційно виступати продавцями тільки на колгоспних ринках, при продажу житлових будинків, меблів і т.п. В даний час громадяни можуть бути продавцями будь-якого майна, не забороненого до продажу, особливо громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю. Обов'язковою вимогою до громадян є їх дієздатність. Покупцями ж можуть бути будь-які особи, як юридичні, так і фізичні. Держава може виступати в кожному із зазначених якостей.
Загальні правила, що характеризують договір купівлі-продажу та визначають права і обов'язки сторін, містяться у ст. ст. 52-53 ЦК України .. Окремі види купівлі-продажу регулюються нормами ЦК України (ст.54), а також відомчими або урядовими нормативними актами. [3]

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
2.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.
Предмет - це майно, яке продавець зобов'язується передати покупцеві. Предмет позначають поняттям «товар». В даний час їм може бути будь-яке майно, в тому числі рухоме і нерухоме дозволений до продажу. У тому числі договір може бути укладений на купівлю-продаж товарів, наявних у продавця в момент укладення договору, а також товарів, які будуть створені або не випливають з характеру товарів.
Деякі види товарів можуть бути предметом купівлі-продажу валюти лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії, рецепту), наприклад, зброю, наркотики ... Предмет завжди є істотною умовою даного виду договору, тобто за відсутності умов про предмет даний договір недійсний. Предмет уточнюється зазначенням його кількості, якості, асортименту і т.д. Не могли бути предметом купівлі-продажу за законодавством України земля, її надра, ліси і води. Відповідно до Закону про землю, земля може знаходиться як в державній, так і в приватній власності. [4] А власник може здійснювати свої права, в тому числі і з купівлі-продажу земельної ділянки, на умовах і в межах, передбачених цим Законом . [5]
Раніше громадяни не могли купувати основні засоби виробництва (будівлі, споруди, транспортні засоби (крім легкового), але зараз це обмеження знято).
Якість товару - це сукупність його властивостей, закріплених стандартами, технічними умовами, зразками, еталонами, іншими нормативними актами, а також договором (ст.673 ЦК). Якість товару, що продається має відповідати умовам договору (ст.675ГК). При відсутності в договорі умов щодо якості продавець зобов'язаний передати покупцеві товар звичайної якості, що відповідає його конкретного призначенням, зазначеному в договорі, або відомому продавцю. Товар, якість якого визначено відповідно до законодавства обов'язковими для виробника стандартами або інший нормативно-технічною документацією, повинен відповідати не менш високим вимогам.
Передача речі неналежної якості істотно ущемляє інтереси покупця, тому йому надаються різні засоби захисту. Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її недоліки не були застережені продавцем, вправі на свій розсуд вимагати від продавця:
· Заміни такої речі річчю належної якості.
· Безоплатного усунення недоліків речі.
· Пропорційного зменшення ціни.
· Розірвання договору з відшкодуванням збитків.
· Відшкодування витрат покупця на усунення недоліків речі.
У разі, коли продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги про заміну і безоплатне усунення недоліків речі можуть бути пред'явлені до торгового, або до її виробника, а про безоплатне усунення недоліків - також до організацій, створюваним виробником для проведення ремонту та обслуговування його товарів або виробляють ремонт і обслуговування на підставі договорів з виробниками, наприклад, фірми з ремонту радіотелевізійної апаратури, складної побутової техніки.
У договорі купівлі-продажу існують строки протягом яких можна пред'явити претензії до якості продукції (товару) [6]. У цьому сенсі розрізняють загальні терміни тривалістю 6 місяців, гарантійні строки та терміни придатності. Гарантійні терміни, як правило, перевищують загальні терміни і можуть бути від 6 місяців до 3 років. Вони встановлюються нормативно-технічною документацією або договором і обчислюються від дня продажу товару.
Значення гарантійних строків:
· Вони подовжують за часом можливість пред'явлень.
· Дають додаткові можливості захисту інтересів покупця в порівнянні з іншими термінами. Покупцеві не треба доводити причину дефекту. Наявність дефектів в межах гарантійного терміну дає право вимагати заміни неякісної речі або відшкодування її вартості, якщо тільки продавець не доведе, що покупець винен в утворенні дефекту або дефект виник внаслідок непереборної сили або дій третіх осіб. Тягар доказування лежить на продавцеві.
Законодавчо закріплено ще один вид термінів - термін придатності (для ліків, продуктів харчування і т.д.), що обчислюється з моменту виготовлення товару. Що стосується товарів, для яких встановлені терміни придатності, права, передбачені цією статтею, можуть бути здійснені протягом строку придатності товару. Товари, на які встановлено термін придатності, продавець зобов'язаний передати покупцеві з таким розрахунком, щоб вони були використані до закінчення терміну придатності [7]. При виявленні недоліків купленої речі після закінчення зазначених термінів не виключається можливість пред'явлення претензії, але покупець при цьому зобов'язаний довести провину продавця або виробника (ст.677 ЦК).
Покупець в праві обміняти придбаний ним доброякісний товар, якщо він з яких-небудь причин не задовольняє його потребам або не володіє необхідними властивостями. Терміни такого обміну складають 14 днів (ст. 14 Закону про захист прав споживачів). Обов'язковою умовою обміну товару є збереження його товарного вигляду, споживчих властивостей, пломб чи ярликів, товарного або касового чека або інших документів. Деякі товари за цим підстав не можуть бути обмінені, наприклад, панчішно-шкарпеткові вироби, постільна білизна.
Для правильного розмежування прав і обов'язків продавця і покупця велике значення має момент переходу права власності (господарського відання або оперативного управління), так як з цим пов'язано віднесення витрат, пов'язаних з тягарем власника і ризиком випадкової загибелі або псування майна.
2.2. ЦІНА ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.
Ціна договору купівлі-продажу - це певна грошова сума, що сплачується покупцем продавцеві, і також є істотною умовою договору, обов'язком покупця є сплата продавцю покупної ціни (ст.632 ЦК України). Відповідно до ст. 706 ЦК України у випадках, коли умови договору і законодавство не дозволяють визначити ціну проданого майна, вважається, що воно продано за ціною, яка в момент укладення договору звичайно стягувалася за аналогічне майно, продавалося за таких же обставин (ст.691 ЦК).
Раніше практично всі ціни встановлювалися державою. І лише у випадку продажу громадянами свого майна встановлювалися договірні ціни. В даний час діють три групи цін.
- Вільні або договірні ціни - це ціни, що складаються на ринку вільно, тільки під впливом кон'юнктури, незалежно від впливу держави. Перш договірні ціни не могли бути вище державних роздрібних цін, зараз цей принцип не діє.
- Регульовані ціни - це ціни, що складаються також під впливом кон'юнктури, але відчувають при своєму формуванні певний вплив державних органів - пряме обмеження зростання чи зниження або регламентація рентабельності і т.п.
- Фіксовані ціни - це ціни, прямо встановлені державою. У сучасних умовах цей вид цін застосовується вкрай рідко і все більш витісняється з життя.
Крім того ціни бувають оптові та роздрібні, єдині і поясні.
2.3. ТЕРМІНИ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ.
Термін має значення для даного договору в тих випадках, коли він встановлений угодою сторін або законом, а також коли термін (момент) передачі речі відіграє важливу роль при переході ризику випадкової загибелі або псування речі (ст.709 ЦК, ст.680 ЦК).
2.4. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.
Продавець зобов'язаний передати товар, його приналежності та документи на нього, тобто передати на нього право власності або інше речове право. Причому річ повинна бути належної якості (ст.708, ст.678 ЦК України). Зазвичай право власності (право господарського відання або право оперативного управління) виникає у покупця одночасно з передачею йому речі, але ці моменти можуть не збігатися. Наприклад, передача житлового будинку або автомашини ще не породжує у покупця права власності. У продавця ж може виникнути обов'язок зберігати майно, не допускаючи його погіршення, коли право власності або інше речове право переходить до покупця раніше передачі майна. Продавець сам повинен мати право власності (господарського відання або оперативного управління) на товар, що продається, так як не можна передати право, якого не маєш.
Відповідно до ст. 700 ЦК України продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на продавану річ (застава, наймання, довічне користування) та звільнити від виселення, а також зобов'язаний надати покупцеві необхідну інформацію про товар (Закон про захист прав споживачів), а продавець, який є підприємцем - також і забезпечити товар ярликами, товарними знаками, маркуванням і т.п.
Покупець як фізична, так і юридична особа зобов'язаний прийняти майно і сплатити за нього ціну, визначену умовами договору. Якщо з умов договору, законодавства і звичаїв ділового обороту не випливає обов'язок сплатити ціну в певний строк, покупець зобов'язаний сплатити її без зволікання після передачі йому товару або товаророзпорядчих документів на це майно.
Якщо продавець на порушення договору не передає покупцеві продану річ або передає річ, яка не відповідає умовам договору, покупець має право вимагати передачі йому проданої речі і відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або розірвати договір і вимагати відшкодування завданих збитків (ст.711 ЦК).
Аналогічним чином, якщо покупець на порушення договору відмовиться прийняти куплену вещ або оплатити її, продавець вправі вимагати прийняття товару покупцем і оплати ціни, а також відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або розірвати договір і вимагати відшкодування збитків [8]. Договором може бути передбачена і попередня оплата, і оплата на виплат. [9]

РОЗДІЛ 3. ВИДИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ ПРОДАЖУ.
По способу продажу різняться:
· Роздрібна купівля-продаж, різновидами якої є продаж товарів у кредит, методом самообслуговування, з використанням автоматів і продаж за зразками.
· Купівля - продаж на біржах і аукціонах.
За специфікою ПРЕДМЕТА різняться:
· Поставка, яка у свою чергу підрозділяється на постачання сільськогосподарської продукції (договір контракції), поставку для державних потреб постачання енергії та газу, оптову торгівлю. Разом з тим оптова торгівля є і способом продажу.
· Відчуження житла з умовою довічного утримання.
· Купівля-продаж валюти.
· Купівля-продаж транспортних засобів.
· Купівля-продаж нерухомості.
Щоб простежити специфіку розглянемо кожен з видів договорів окремо.

3.1. РОЗДРІБНА ПРОДАЖ.
Роздрібна торгівля - це вид купівлі-продажу, здійснювався перш спеціалізованими торговельними підприємствами в цьому виді торгівлі можуть бути і юридичні особи, та громадяни, зареєстровані у встановленому законодавчому порядку. Це публічний договір, предмет договору призначений для задоволення особистих побутових потреб. Для роздрібних торговельних підприємств і підприємців-громадян, що продали товар з недоліками, наслідки такого продажу визначаються Законом «Про захист прав споживачів» і спеціальними нормативними актами: Правилами торгівлі, Правилами обміну окремих промислових товарів, нормами ЦК України цьому виду договору присвячено п. 2 розділу III (ст. 698-711).
Відповідно до Закону «Про захист прав споживачів», якщо протягом гарантійного строку або строку придатності покупець виявить неналежну якість товару він має право за своїм вибором вимагати:
· Безоплатного усунення недоліків товару.
· Заміни на товар належної якості.
· Розірвання договору з поверненням сплаченої ціни і відшкодування понесених збитків (ст. 708-709 ЦК). У разі усунення недоліків власними силами покупець не може вимагати подальшого відшкодування понесених витрат.
· Пропорційного зменшення ціни.
Терміни загальний і гарантійний - обчислюються з дня роздрібного продажу, встановленого датою на штампі паспорта товару, на товарному або касовому чеку. Відповідно до Правил обміну промислових товарів, куплених у роздрібній торговій мережі, Законом «Про захист прав споживачів», якщо на товари не встановлено гарантійні терміни, то обмін здійснюється впродовж 14 днів, а при приховані недоліки - протягом 6 місяців з дати придбання товару. Наявність прихованих недоліків підтверджується лабораторним аналізом або ув'язненням установ Торгово-промислової палати РК. За сезонним товарах ці строки обчислюються з моменту настання відповідного сезону.
Товари з гарантійним терміном в основному можуть бути обміняні без попереднього виробництва ремонту, якщо покупець звернувся до продавця протягом 30 днів з моменту покупки і факт недоліків речі посвідчений довідкою з майстерні гарантійного ремонту. А після закінчення 30 днів покупець може обміняти товар тільки після попереднього виробництва гарантійного ремонту .. У законодавстві введена новела про право покупця вимагати від продавця або майстерні сплати неустойки за несвоєчасне виконання зазначених обов'язків - у розмірі 1% вартості товару за кожний день прострочення. Закон «Про захист прав споживачів» встановлює відповідальність продавця або виробника не тільки за передачу товару неналежної якості, а й за заподіяння покупцеві шкоди товаром, небезпечним для життя чи здоров'я, а також відшкодування моральної шкоди.
3.2. ПРОДАЖ ТОВАРІВ В КРЕДИТ.
Цей вид роздрібного продажу застосовується в основному до товарів тривалого користування і, в основному, роздрібними торговельними підприємствами. В даний час цей вид купівлі-продажу став застосовуватися досить часто.
Договором купівлі-продажу може бути передбачений продаж товару в кредит або з відстрочкою платежу. Правила продажу в кредит встановлено Інструкцією про порядок продажу товарів у кредит, а також ГК України (ст.1057, ст.694). Право власності на товари, що продаються в кредит, виникає у покупця відповідно до правил ст. 694 ЦК України, тобто з моменту передачі речі, а якщо річ підлягає реєстрації, то з моменту реєстрації. Покупцями товару в кредит можуть бути особи, які постійно проживають в місці розташування магазину, які мають постійний дохід. Встановлюється розмір обов'язкового первинного внеску, термін кредиту і суми щомісячних внесків. Покупець може оплатити вартість товару достроково, як готівкою, так і в безготівковому порядку. Розрахунки за продані в кредит товари проводиться за цінами, що діють на момент продажу. Торговельні підприємства за продаж в кредит стягують з покупця збір у розмірі декількох відсотків від ціни товару. Покупець у разі порушення обов'язків щодо своєчасної оплати зобов'язаний сплатити пеню. Сума заборгованості та пеня можуть бути стягнені в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріальної контори. На Україну оплата товарів, проданих у кредит, регулюється також ст. ст. 1054 і 1057 ЦК.
3.3. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ МЕТОДОМ САМООБСЛУГОВУВАННЯ
Купівля-продаж методом самообслуговування регулюється Основними правилами роботи магазину. Офертою, тобто пропозицією укласти договір є виставлення товарів на вітринах, стелажах, полицях із зазначенням найменування, якості, кількості та ціни товару. Товари при цьому повинні відбиратися в інвентарну тару магазину. Покупець, відібравши товар, може в будь-який час до оплати повернути його, тобто відмовитися від покупки. Право власності на відібраний товар виникає в покупця з моменту оплати. Різновидом цього виду купівлі-продажу є продаж з використанням автоматів (ст.703 ЦК України).
3.4. КУПІВЛЯ-продажу на аукціоні.
Відповідно до ГК України до продажу на аукціонах загальні правила про купівлю-продаж застосовуються, якщо інше не передбачено законодавством про цей вид продажу і укладених договорів і не випливає із суті угоди придбання об'єктів державної власності. Суть аукціонної торгівлі полягає в тому, що ціна предмета встановлюється учасниками аукціону (покупцями) шляхом поступового збільшення купівельної ціни. Покупцем стає особа, що запропонувала найвищу ціну. При застосуванні так званого голландського методу ціна товару встановлюється шляхом зменшення початкової ціни.

3.5. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ
Купівля-продаж нерухомості в колишньому законодавстві регулювалася як купівля продаж будівель і будматеріалів і щодо продажу житлових будинків існували обмеження. Новий Цивільний Кодекс усунув ці обмеження. Більш того, з введенням приватизації державного та відомчого житла в даний час основна маса колишніх державних та відомчих квартир належить громадянам на праві власності і кількість належних особі споруд, в тому числі житлових, законом не обмежується. В українському Цивільному Кодексі в цьому вигляді купівлі-продажу в якості самостійного об'єкта виділені підприємства як майнові комплекси, аналогічні норми введені. Крім того, коло об'єктів розширений у зв'язку з можливістю придбання в приватну власність земельних ділянок. Щодо форми договору купівлі-продажу нерухомості діє вже згадуване нами правило про те, що ці договори підлягають нотаріальному посвідченню в передбачених законом випадках. Наприклад, купівля-продаж житла повинна бути обов'язково нотаріально посвідчена (для міста чи робітничого селища). У сільській місцевості договір повинен бути укладений у письмовій формі і зареєстрований у місцевій адміністрації. Відповідно до ст. 657 ЦК України договори купівлі-продажу нерухомості підлягають обов'язковій державній реєстрації. Якщо бути точніше, то реєструються права осіб, а не сам договір, наприклад, право власності. Недотримання зазначених вище правил тягне недійсність договору.
Купівля-продаж нерухомості тісно пов'язана з питаннями купівлі-продажу земельної ділянки, на якій розташована нерухомість, і речове право покупця будови на земельну ділянку може бути різним в залежності від умов договору. За правилами головній речі і приналежності при переході права власності на будівлю до покупця автоматично переходить і право володіння і користування земельною ділянкою, а право власності на земельну ділянку - за угодою сторін (ст.120 Земельного кодексу України). Це правило поширюється і на недобудовані об'єкти [10].
При продажу будинку, квартири, обтяжених позичкою або заставою, необхідна згода покупця на погашення позики, яка видавалася під заставу будинку, квартири.
Якщо продається будівля, що належить одній особі, то достатньо його волевиявлення для укладення договору. А при продажі нерухомості, що перебуває у власності декількох осіб, потрібна згода всіх повнолітніх учасників такої власності, а щодо неповнолітніх - згода органів опіки та піклування. [11]
3.6. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.
Діяли раніше правила про продаж автомашин суперечили новому цивільному законодавству, особливо вимогу продажу тільки через комісійні магазини автотранспортних засобів, що належать громадянам (Правила комісійної торгівлі легковими автомобілями та мотоциклами з колясками, затвердженими Радою Міністрів СРСР 19.08.1982 року). А нові автотранспортні засоби продавалися тільки в магазинах державної торговельної мережі. З розвитком ринкових відносин в якості продавців стали виступати громадяни та недержавні юридичні особи, однак, колишній порядок оформлення договору купівлі-продажу автотранспортних засобів та обов'язкова сплата державі комісійної винагороди зберігалися. У 1989 році державним підприємствам теж було дозволено продавати транспортні засоби, що належали їм на праві господарського відання або оперативного управління, у власність громадян або інших юридичних осіб.
Але з 1993 року ці операції для державних підприємств стали обмежуватися і можуть бути зроблені тільки за згодою власника майна. Покупцем можуть бути будь-які юридичні і фізичні особи, однак, для останніх, потрібно досягти віку 18 років. Форма договору проста письмова, з обов'язковою реєстрацією транспортного засобу в органах державної автомобільної інспекції.
3.7. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ВАЛЮТИ
Купівля-продаж валюти регулюється Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Правил проведення валютних операцій зі змінами та доповненнями. Правовий статус і регулювання операцій банківського права регулюється Законом України «про банки і банківську діяльність» та постановами Національного Банку України.
Купівля-продаж валюти може здійснюватися тільки уповноваженими на те банками або обмінними пунктами, що мають спеціальну ліцензію. Здійснення будь-яких валютних операцій, минаючи уповноважені банки й обмінні пункти, забороняється. Для здійснення валютних операцій, крім обмінних, юридичні та фізичні особи відкривають валютні рахунки в одному з уповноважених банків. Валютні кошти повинні мати легальне походження. Однак, на практиці, це правило не дотримується, хоча за його порушення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

ВИСНОВОК

Підводячи підсумки проведеного наукового дослідження необхідно зробити наступні висновки: Договір одна з найбільш древніх правових конструкцій. Раніше його в історії складалася зобов'язального права виникли лише делікти. Будучи за своєю природою негативною реакцією з боку держави на відхилення від встановлених ним же критеріїв належної поведінки, делікти були прямим спадкоємцем одного з найбільш огидних пережитків родового ладу-помсти.
Розвиток різних форм спілкування між людьми висунуло потребу в наданні їм можливості за погодженою сторонами волі використовувати запропоновані законодавцем або самим створити правові моделі. Такими моделями і стали договори (контракти).
Протягом певного часу делікти, і договори були єдиними визнаними державою основами виникнення зобов'язань. В даний час договір, у тому числі договір купівлі-продажу має відчутне значення в цивільному обороте.Ітак, Купівля-продаж - це договір за яким, одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) іншій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
Таким чином, договір купівлі-продажу завжди є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов.
Купівля продаж возмездная: підставою виконання зобов'язання з передачі товару є отримання зустрічного задоволення у вигляді покупної ціни, і навпаки.
Наявність суб'єктивних прав і обов'язків у обох сторін договору купівлі-продажу дозволяє характеризувати його як взаємний (сіналлагматі Відносини купівлі-продажу регулюються положеннями чинного на території України цивільного законодавства і договорами купівлі-продажу, укладених між сторонами угоди).
Єдина умова, яку сторони повинні у всіх випадках обов'язково самі визначити при купівлі-продажу, - її предмет. За законом питання про те, що продається і купується, вважається узгодженим сторонами, якщо з їхнього договору можна встановити найменування і кількість товару. Решта умов, включаючи ціну і якість переданих товарів, в принципі є визначним на основі критеріїв, введених законом, і можуть особливо не обмовлятися сторонами.
Договір купівлі-продажу становить основну частину укладаються в цивільному обороті угод. В даний час велику частину всіх укладених договорів купівлі-продажу становлять міжнародні договори купівлі-продажу. Відносини купівлі-продажу регулюються положеннями чинного на території України цивільного законодавства і договорами купівлі-продажу, укладених між сторонами угоди.
Норми Цивільного кодексу України регулюючі положення договору купівлі-продажу істотно розширені і структурно підрозділені на кілька частин, частини: загальні положення та особливості правового регулювання окремих видів зобов'язань, у тому числі і купівлі-продажу.
Вперше в новій особливої ​​частини ГК Україні отримали законодавчу регламентацію такі види купівлі-продажу як продаж підприємства, роздрібна купівля-продаж, продаж з умовою доставки товару покупцеві і т.д.
Норми ЦК України забезпечують найбільший обсяг можливостей для споживачів при захисті їх прав та законних інтересів. З цією метою введено поняття «Гарантія якості товару», а також додаткові можливості вибору моделі поведінки покупця при порушенні умов договору з боку продавця.
Таким чином, нова модель цивільно-правового регулювання договору купівлі-продажу побудована на принципі свободи договору та більш детально регламентує поведінку сторін договору.
Також у новій моделі найбільше застосування одержав принцип диспозитивності. Законодавець надає сторонам договору пріоритетні можливості визначення його змісту.
Висновки про ефективність застосування норм цивільного кодексу можна буде зробити по закінченню деякого часу після апробування їх на практиці.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
2.Цівільній кодекс України / / Кодекси України. - № 1, 1999. - С. 3-137.
3. Цивільний кодекс України. - Київ: Юрінком Інтер, 1997 р.
4. "Цивільне право" ч.2. Підручник за редакцією О. А. Підопрігорі і Д. В. Бобрової. - Київ, 1996 рік: "Вентурі".
5.Підручнік "Правознавство". - Київ: Юрінком Інтер, 1999 р.
6.Юрідічній словник-довідник .- Femina. Київ, 1996 р.
7.ЗУ "Про підприємництво" стаття 2.
8.Декрет КМУ від 10 травня 1993 р. "Про стандартизацію І сертіфікацію".
9.Положення про поставки продукції; Положення про поставки товару.
10.ЗУ "Про поставки продукції для державних потреб" від 22 грудня 1995 року.
11.Задіхайло Д. В. Підприємницьке право в
Україна. Харків 1998 р
12.Загальна теорія Цивільного права:
Підручник / О. А. Підопрігора,
. В. Боброва, О. В. Дзера та ін.; За ред.
О. А. Підопрігорі і Д. В. Бобрової. - К.: Вища школа 1992. - 454
13.Суханов Є.А. Лекції про право власності. - М.:
Юрид. Літ., 1991. - 240 с.
14. Земельний кодекс України (змінами і доповненнями
за станом на 1 вересня 2003 року). Х.: «Одіссей» .20
с.38 ,56-64
15.Україна.Законі.
Нове законодавство України/Уклад.Ю.П.Єлісовенко.-
К. Махаон ,2003-600С.
16.Україна.Законі.
Чінне законодавство України: / Уклад.Ю.П.Єлісовенко .-
К. Махаон ,2003-600С.1 Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Коментар. М. 1994.
[1] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей», 2004.-400с
[2] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей», 2004.-400с.
[3] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей», 2004.-400с
[4] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей», 2004.-с.153
[5] Земельний кодекс Укаїни (змінами і доповненнями станом на 1 вересня 2003 року). Х.: «Одіссей» .2003. С.38 ,56-64
[6] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей» 2004.Ст.708
[7] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей» 2004.Ст.707
[8] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей» 2004.Ст.701
[9] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Х.: «Одіссей» 2004.Ст.694
[10] Земельний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 1 вересня 3003) Х.: «Одіссей» стор.38, 60,59
[11] Цивільний кодекс України \ Вступтельная стаття Довгерта А.С.-Хю6ООО «Одіссей» 2004.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
68.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм
Договір купівлі-продажу 24
Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу
Договір купівлі-продажу 2
Договір купівлі продажу 7
Договір купівлі продажу
Договір купівлі продажу 3
Договір купівлі продажу 4
© Усі права захищені
написати до нас