Договір купівлі продажу 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 3
Поняття і значення договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ................... 5
1.1 Значення договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .................... 5
2 Поняття договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
2 Елементи договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2.1 Сторони договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
2.2 Предмет договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 11
2.3 Ціна договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .... ... 13
2.4 Термін і форма договору ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... ... 14
3 Зміст договору купівлі-продажу ... ... ... ... ... ... ... ........................ ... ... 16
3.1 Права та обов'язки продавця ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 16
3.2 Права та обов'язки покупця ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 20
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... 23
Глосарій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
Бібліографічний список ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .................. ... ... 27
Додаток А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

Введення
Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним і важливим видом договору в цивільному обороті. Всі види підприємницької діяльності пов'язані з ринком товарів, всі підприємці широко використовують договір купівлі-продажу. Цей договір знаходить широке застосування також у відносинах громадян, громадян і підприємців.
Так що ж таке покупка або продаж якого-небудь продукту або товару? Це, перш за все оформлений за всіма правилами і відповідно до чинного законодавства документ про передачу товару або послуг від одного власника іншому. Цей документ називається - договором купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу є одним з основних видів зобов'язань з передачі майна у власність або в інше речове право.
Окреслена тема для дослідження є досить актуальною. Відома нам історія правового регулювання цього договору налічує майже чотири тисячі років. У процесі розвитку правових систем відбувався природний відбір правових норм про купівлю-продаж. Випадкові положення з часом відсівалися, поступаючись місцем більш обгрунтованим і якісним, підвищувався рівень юридичної техніки. Правові норми спочатку регулювали купівлю-продаж поступово набули характеру загальних положень для інших цивільно-правових угод. Завдяки цьому інститут купівлі-продажу надав серйозний вплив на формування договірного права всіх правових систем: в історичному аспекті з нього виросла практично вся загальна частина зобов'язального права. У свою чергу, загальні положення договірного права майже цілком поширили свою дію на відносини з купівлі-продажу.
Цивільне право - одне з основних фундаментальних важелів, що регулюють відносини наших громадян у процесі переходу до ринкової економіки, до кардинального реформування соціально-економічних відносин нашого суспільства як основного регулятора товарно-грошових відносин та інших відносин, що складаються в ринковому господарстві. Притаманні цивільно-правовому регулюванню початку ініціативи і диспозитивності, рівності і взаємної майнової відповідальності суб'єктів підвищують його соціальну цінність і тягнуть розширення сфери його застосування в формується правовій державі.
Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним і важливим видом договору в цивільному обороті. Всі види підприємницької діяльності пов'язані з ринком товарів, всі підприємці широко використовують договір купівлі-продажу. Цей договір знаходить широке застосування також у відносинах громадян, громадян і підприємців.
У різних правових системах є свої особливості в регулюванні купівлі-продажу. Наприклад, в США особливе значення надається гарантіям виконання: поняття гарантій, що мається на увазі гарантіям, особам, на чию користь діють гарантії, засобів захисту у разі порушення гарантій. У французькому цивільному праві значний вплив приділяється природі і формі продажу, зобов'язанням продавця і покупця. Однак у всіх правових системах найважливіше значення надається передачу права власності на речі (майно, товар) за договором купівлі-продажу та істотних умов даного договору: його предмету, ціною, відповідальності сторін за дотримання договірних умов, а також деяким додатковим умовам - про терміни, місце та порядок передачі товару, його перевезення та страхування, порядок розрахунків і т.д.

1 Поняття і значення договору купівлі-продажу
1.1 Значення договору купівлі-продажу
Сьогодні купівля-продаж - це найпоширеніший договір цивільного обороту. Переміщення матеріальних благ у товарній формі, що становить основу будь-якого зобов'язання, у договорі купівлі-продажу виступає в найбільш чистому вигляді, є його безпосереднім змістом. Особливе значення цього інституту в сучасному праві обумовлено великою гнучкістю, широтою сфери його застосування, адже по суті купівля-продаж - найбільш універсальна форма товарно-грошового обміну. Прогрес науки і техніки, ускладнення економічного життя суспільства не тільки веде до виникнення нових правових форм, але також проявляється у розвитку таких традиційних інститутів, як купівля-продаж [[1]].
Договір купівлі-продажу є родовим поняттям по відношенню до деяких інших договорами (окремим видам договору купівлі-продажу), суть яких полягає в тому, що одна особа зобов'язується передати у власність іншої особи будь-яке майно, а останнє зобов'язується прийняти це майно і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). До числа договорів, визнаних окремими видами договору купівлі-продажу, відносяться договори: роздрібної купівлі-продажу, поставки товарів, поставки товарів для державних потреб, контрактації, енергопостачання, продажу нерухомості, продажу підприємства.
Виділення названих видів договору купівлі-продажу служить передусім цілям найбільш простого і оптимального правого регулювання подібних правовідносин. Звідси правило, згідно з яким до вказаними договорами підлягають субсидиарному застосуванню загальні положення ЦК, що регулюють договір купівлі-продажу (п. 5 ст. 454 ЦК). Регулюючи названі договори в якості окремих видів договору купівлі-продажу, закон міг обмежитися лише вказівкою на їх кваліфікуючі ознаки і встановленням стосовно до цих договорів деяких підлягають пріоритетному застосуванню спеціальних правил, що враховують специфіку регульованих правовідносин. Якої-небудь єдиний критерій для розмежування окремих видів договору купівлі-продажу відсутня.
Поняття договору купівлі-продажу
За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) (п. 1 ст. 454 ЦК) [ [2]].
Договір купівлі-продажу є консенсуальним. Передача товару покупцю являє собою виконання укладеного і вступив у силу договору купівлі-продажу з боку продавця. Якщо момент набрання договором чинності збігається з фактичною передачею товару, то він виконується в момент укладення.
Договір купівлі-продажу є оплатним і двостороннім. Він є договором сіналлагматіческій, оскільки виконання зобов'язань покупцем з оплати товару обумовлене виконанням продавцем своїх зобов'язань по передачі товару покупцеві (п. 1 ст. 328 ЦК). Іншими словами, покупець не повинен виконувати свої обов'язки щодо оплати товару до виконання продавцем своїх обов'язків по передачі йому товару. Якщо ж договір купівлі-продажу укладено з умовою про попередню оплату товару покупцем, суб'єктом зустрічного виконання стає продавець, який може не виробляти виконання обов'язків по передачі товару до отримання від покупця обумовленої суми передоплати.
Товаром за договором купівлі-продажу визнаються будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі, індивідуально-визначені або визначені родовими ознаками. Загальні положення про купівлю-продаж товарів застосовуються і до продажу майнових прав, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав. У цьому сенсі необхідно визнати, що будь-яка оплатна поступка майнових прав (цесія) є продажем цих прав, а правила, що регулюють перехід прав кредитора, і зокрема поступку вимоги (ст. 382-390 ЦК), підлягають пріоритетному (по відношенню до загальних положень про купівлю-продаж товарів) застосування. Договір може бути укладений на купівлю-продаж майбутніх товарів, тобто тих товарів, які будуть створені або придбані продавцем [[3]].
Якщо до моменту укладення договору купівлі-продажу індивідуально-визначені речі були втрачені продавцем в результаті їх загибелі, переходу права власності на них до третіх осіб тощо, питання про долю договору купівлі-продажу має вирішуватися залежно від того, чи були відомі дані обставини покупцеві. Якщо покупець, укладаючи договір купівлі-продажу, знав або повинен був знати, що річ, яка є об'єктом продажу, втрачена продавцем, у наявності договір, який повинен бути визнаний неукладеним за ознакою відсутності угоди сторін щодо предмета договору. У випадках, коли покупцеві на момент укладення договору не було відомо, що індивідуально-визначена річ, що служить товаром, втрачена продавцем, він, виявивши згодом ця обставина, має право вимагати визнання цього договору недійсним як укладеного під впливом обману (ст. 179 ЦК). Така угода є оспорімой, тому покупець замість того, щоб домагатися визнання її недійсною, має право, виходячи з того, що договір діє, вимагати від продавця відшкодування збитків та застосування інших заходів відповідальності у зв'язку з невиконанням останнім зобов'язань, що випливають із договору купівлі-продажу [4].
Мета договору купівлі-продажу полягає у перенесенні права власності на річ, що служить товаром, на покупця. За загальним правилом право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором. У тих випадках, коли відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації, якщо інше не встановлено законом (ст. 223 ЦК).
Якщо покупець (юридична особа) не належить до числа суб'єктів, які мають право власності на закріплене за ним майно (наприклад, унітарні державні або муніципальні підприємства, установи), передача продавцем майна (а у відповідних випадках - державна реєстрація) служить підставою для виникнення у покупця обмеженого речового права.
У відносинах з купівлі-продажу державної реєстрації підлягає перехід права власності на нерухоме майно (ст. 551 ЦК), на підприємство як майновий комплекс (ст. 564 ЦК), а також на житлові будинки, квартири та інші житлові приміщення (ст. 558 ЦК ). У випадках продажу підприємств і житлових приміщень державної реєстрації підлягають також і укладаються договори купівлі-продажу.
За загальним правилом відчуження власником майна іншим особам тягне припинення права власності останнього (п. 1 ст. 235 ЦК). Стосовно до купівлі-продажу право власності продавця припиняється з моменту передачі речі, яка є товаром, покупцеві (у відповідних випадках - з моменту реєстрації права власності покупця). Якщо продавець, не будучи власником товару, відчужує його на підставі наданих йому повноважень щодо розпорядження товаром, передача товару покупцеві (державна реєстрація) служить підставою припинення права власності у особи, яка є власником товару, а також повноважень продавця з розпорядження товаром. Виняток становлять випадки, коли сторони укладають договір з умовою про збереження права власності на переданий покупцеві товар за продавцем до оплати товару або настання інших певних обставин. У подібній ситуації продавець, залишаючись власником товару, при несплаті покупцем товару у встановлений термін чи ненастанні інших передбачених договором обставин, за яких право власності переходить до покупця, має право вимагати від покупця повернути переданий йому товар (ст. 491 ГК) [5].
Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця також з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві. Однак у тих випадках, коли товар продається під час його перебування в дорозі (зокрема, шляхом передачі коносамента або інших товаророзпорядчих документів на товар), ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не передбачено самим договором або звичаями ділового обороту (ст. 459 ЦК).

2 Елементи договору купівлі-продажу
2.1 Сторони договору
Сторонами договору купівлі-продажу (його суб'єктами) є продавець і покупець. За загальним правилом продавець товару повинен бути її власником або володіти іншим обмеженим речовим правом, з якого випливає правомочність продавця за розпорядженням майном, що є товаром (наприклад, правом господарського відання).
У випадках, передбачених законом або договором, правомочності щодо розпорядження майном можуть бути надані особі, яка не є суб'єктом права власності або обмеженого речового права на це майно. Зокрема, при укладанні договору купівлі-продажу шляхом проведення публічних торгів продавцем, підписує договір, зізнається організатор торгів (п. 5 ст. 448 ЦК); при продажу майна на виконання договору комісії продавцем за договором купівлі-продажу з покупцем цього майна є комісіонер , який діє від свого імені (ст. 990 ЦК); в такому ж порядку укладає договір купівлі-продажу агент, який діє від свого імені за дорученням і за рахунок принципала на підставі агентського договору (п. 1 ст. 1005 ЦК); право на укладення угод від свого імені (в тому числі в якості продавця) надано також довірчого керуючого щодо майна, переданого йому за договором довірчого управління (п. 3 ст. 1012 ЦК) [[6]].
В якості продавця можуть виступати публічно-правові утворення при продажу державного або муніципального майна, не закріпленого за утвореними ними юридичними особами. Покупцем за договором купівлі-продажу може бути будь-яку особу, що визнається суб'єктом цивільних прав та обов'язків. Купуючи товар за договором купівлі-продажу, покупець за загальним правилом стає його власником.
Винятки становлять, по-перше, державні та муніципальні унітарні підприємства, що володіють правом господарського ведення або оперативного управління (казенні підприємства) на закріплене за ними майно, а також установи (суб'єкти права оперативного управління). В якості покупців вони набувають на майно відповідне обмежене речове право, власником ж товару стає особа, яка є власником майна, закріпленого за цими юридичними особами. По-друге, не стають власниками придбаних за договором купівлі-продажу товарів також громадяни або юридичні особи, наділені повноваженнями на вчинення зазначених дій від свого імені в силу договорів комісії, агентського договору або договору довірчого управління.
Серед договорів купівлі-продажу виділяються договори, продавці і покупці за якими, продаючи або купуючи товари, діють в рамках здійснюваної ними підприємницької діяльності. До правовідносин, що випливають з таких договорів, застосовуються деякі спеціальні правила, пов'язані з зобов'язаннями, пов'язаними із здійсненням підприємницької діяльності.
2.2 Предмет договору
Предметом договору купівлі-продажу є дії продавця про передачу товару у власність покупця і відповідно дії покупця щодо прийняття цього товару і сплаті за нього встановленої ціни.
У ряді робіт предмет договору купівлі-продажу зводиться до характеристики товару (його найменуванню та кількості), що підлягає передачі покупцю. Такий підхід представляється спрощеним і необгрунтованим. Наприклад, О. С. Іоффе говорить про матеріальні об'єкти договору купівлі-продажу, під якими розуміються продається майно та сплачується за нього грошова сума; його юридичних об'єктах - діях сторін по передачі майна та сплату грошей, а також про вольових об'єктах - індивідуальної волі продавця і покупця в межах, в яких вона підпорядкована регулюючому їх відносини законодавству. На думку М. І. Брагінського, правовідносини, що випливають із договору купівлі-продажу, мають два роду об'єктів: дії зобов'язаної особи і річ, яка в результаті такої дії повинна бути передана [[7]].
Предмет договору є істотною умовою договору купівлі-продажу. При цьому умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару (п. 3 ст. 455 ЦК). Дане положення відноситься лише до товару; їм не вичерпуються істотні умови договору купівлі-продажу, що визначають його предмет. Просто відсутність у тексті договору інших пунктів, що регламентують дії продавця щодо передачі товару покупцеві, а також прийняттю останнім і оплаті прийнятого товару, компенсується диспозитивними нормами, що визначають порядок і строки здійснення зазначених дій [[8]].
Покупець зобов'язаний вчинити дії, які відповідно до звичайно ставляться необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару (п. 2 ст. 484 ЦК), а також оплатити товар безпосередньо до або після його передачі (п. 1 ст. 486 ЦК). Таким чином, для визнання договору купівлі-продажу укладеним від сторін дійсно потрібно узгодити і передбачити безпосередньо в тексті договору лише умову про кількість та найменування товарів. Всі інші умови, які стосуються предмета договору, можуть бути визначені відповідно до диспозитивними нормами, що містяться у ЦК.
2.3 Ціна договору
Ціна договору купівлі-продажу є його істотною умовою лише у випадках, прямо передбачених законом, наприклад, при продажу товару в розстрочку або продажу нерухомості, в т.ч. підприємства. В інших видах договору купівлі-продажу умова про ціну може й не бути, що не підриває дійсності угоди. Тут застосовується правило п. 3 ст. 424 ГК РФ: за відсутності в договорі відповідної умови товар повинен бути оплачений за ціною, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари.
Ціна в договорі купівлі-продажу, як правило, узгоджується самими сторонами, тобто є вільною (договірної), При цьому порядок визначення ціни може бути різним. Вона може встановлюватися безпосередньо, тобто шляхом вказівки на певну грошову суму, що сплачується за одну одиницю товару, або за весь товар, що продається (наприклад, 1000 рублів за 1 тонну товару). Також можливо і фіксування цін шляхом вказівки на порядок їх визначення (з використанням додаткових критеріїв) без зазначення конкретної величини. Останній спосіб найчастіше застосовується в господарській практиці підприємців.
Зазвичай ціна товару встановлюється у російських рублях, проте можливе її визначення і в валюті іншої країни. Цьому не перешкоджає й існуючий в законодавстві заборону на виробництво розрахунків між російськими резидентами в іноземній валюті (п. 1 ст. 2 Закону РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль»). Зазначене обмеження стосується тільки валюти платежу (як засобу розрахунків), але не поширюється на визначення валюти ціни (тобто масштабу визначення вартості товару).
Спосіб визначення ціни сторонами договору купівлі-продажу не є абсолютною і в ряді випадків прямо обмежена законом. Так, у публічних договорах різної купівлі-продажу та енергопостачання ціна вироблених товарів, за загальним правилом встановлюється однакової для всіх споживачів. У договорах приєднання свобода визначення ціни трансформується у можливість погодитися із запропонованою контрагентом ціною, або взагалі відмовитися від укладення договору. Крім того, ціни на деякі групи товарів, що представляють особливе значення для народного господарства можуть безпосередньо встановлюватися або регулюватися державою.
2.4 Термін і форма договору
Термін договору купівлі-продажу, за загальним правилом, не є його істотною умовою. Однак для договорів в кредит з розстрочкою платежу термін виконання відповідних зобов'язань набуває особливого значення. Тому ДК РФ відносить його до числа істотних умов цих договорів. Термін договору купівлі-продажу може бути визначений сторонами календарною датою, закінченням періоду часу, вказівкою на подію, яка неминуче має настати (наприклад, відкриття навігації), або моментом пред'явлення вимоги. Якщо ж термін договору сторонами не встановлено, його слід визначати виходячи із загальних правил ст. 457 і п. 1 ст. 486 ГК РФ [9].
Від договорів купівлі-продажу із зазначенням терміну виконання слід відрізняти договори на строк, тобто з умовою їх виконання до суворо визначеного терміну. Таким договором визнаються угоди, із змісту яких ясно випливає, що у разі порушення терміну виконання покупець втрачає інтерес до договору (п. 2 ст. 457 ГК РФ). У принципі, будь-який договір купівлі-продажу може бути обумовлений і особливостями предмета купівлі-продажу. Так, постачання партії ялинкових іграшок повинна, очевидно, проводитися до Нового року, бо після нього покупець втратить інтерес мінімум на рік. У вилучення із загальних правил, встановлених ст. 315 ГК, дострокове виконання таких договорів (так само як і виконання після закінчення терміну) можливе тільки за згодою покупця.
Форма договору купівлі-продажу визначається його предметом суб'єктивним складом і ціною. Всі договори продажу нерухомості (в тому числі - підприємств) повинні під загрозою недійсності укладатися в письмовій формі шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (ст. 550, 560 ЦК РФ), і підлягають обов'язковій державній реєстрації. Письмова форма обов'язкова також і для договорів зовнішньоторговельної купівлі-продажу (п. 3 ст. 162 ГК РФ).
Щодо форми договорів купівлі-продажу рухомих речей застосовуються загальні правила ст. 159-161 ГК: письмова форма потрібна лише для договорів за участю юридичних осіб, а також для договорів між громадянами, якщо їх ціна в десять і більше разів перевищує мінімальний розмір оплати праці (МРОТ). Однак письмова форма не обов'язкова, якщо такі угоди виконуються в момент вчинення (більшість договорів роздрібної купівлі-продажу).
Додаткові вимоги пред'являються до форми договорів купівлі-продажу майнових прав, у тому числі - втілених у цінних паперах (ст. 389 ЦК РФ) [[10]].

3 Зміст договору купівлі-продажу
3.1 Права та обов'язки продавця
Головний обов'язок продавця полягає в передачі покупцеві товарів, які є предметом купівлі-продажу, в строк, встановлений договором, а якщо такий термін договором не встановлений, відповідно до правил про виконання безстрокового зобов'язання (ст. 314 ЦК).
Договір купівлі-продажу може бути укладений з умовою про його виконання до суворо визначеного терміну. Це можливо, коли з його змісту ясно випливає, що у разі порушення терміну виконання покупець втрачає інтерес до договору. Продавець не має права виробляти виконання за таким договором до настання або після закінчення терміну без згоди покупця і в тому випадку, якщо покупець не скористався правом на відмову від виконання договору (ст. 457 ЦК). Прикладом договору з умовою його виконання до суворо визначеного терміну (навіть за відсутності посилання на те в тексті договору) може бути договір купівлі-продажу партії новорічних ялинок. Передача продавцем такого товару покупцеві за межами новорічних свят позбавляється будь-якого сенсу.
Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар вільним від будь-яких прав третіх осіб. Виняток становлять лише випадки, коли є згода покупця прийняти товар, обтяжений такими правами (ст. 460 ЦК). У даному випадку маються на увазі ситуації, коли продається майно раніше вже було передано в заставу, оренду або у відношенні цього майна встановлено сервітут тощо Покупець, виявивши, що на придбане їм майно є права третіх осіб, про які він не знав і не повинен був знати, може пред'явити продавцю, не поставив його до відома щодо зазначених обставин, вимога про зменшення ціни товару або про розірвання договору купівлі-продажу та відшкодування завданих збитків [[11]].
Кількість підлягають передачі покупцю товарів має визначатися в договорі у відповідних одиницях виміру або в грошовому вираженні. Разом з тим допускається можливість узгодження сторонами в договорі лише порядку визначення кількості товару (п. 1 ст. 465 ЦК). Це має важливе значення, оскільки кількість товарів відноситься до істотних умов договору і його відсутність у договорі тягне за собою визнання договору неукладеним. При будь-якому варіанті визначення кількості товарів договір визнається укладеним, якщо його зміст дозволяє встановити кількість товарів, що підлягають передачі покупцеві на момент виконання договору.
У разі порушення умови договору про кількість товарів покупець отримує право, якщо інше не визначено договором, відмовитися від переданих товарів та їх оплати, а якщо вони оплачені, зажадати повернення грошей і відшкодування збитків (ст. 466 ЦК).
Вимоги, що пред'являються до якості товару, повинні бути передбачені договором купівлі-продажу. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору. Якщо договір не містить умови про якість, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.
У разі надання продавцем покупцеві договірної гарантії гарантійний термін повинен обчислюватися з моменту передачі товару покупцеві, якщо договором не буде передбачено інший початковий момент перебігу гарантійного терміну.
Гарантійний термін на комплектуючий виріб вважається рівним гарантійному строку на основний виріб і починає текти одночасно з гарантійним строком на основний виріб (п. 3 ст. 471), якщо інше не передбачено договором [[12]].
Перебіг гарантійного строку переривається у випадках, коли товар не може бути використаний покупцем за обставинами, що залежать від продавця, наприклад через недоліки товару, внаслідок непередачі разом з товаром його приладдя, у тому числі інструкції з експлуатації та іншої необхідної документації. Перебіг гарантійного строку може бути відновлено лише після того, як продавцем будуть усунені відповідні обставини.
Відповідальність продавця за неналежну якість товарів багато в чому буде залежати від того, чи є договірна гарантія якості товару. За загальним правилом (тобто при наявності законної гарантії) продавець відповідає за недоліки товарів, якщо покупець доведе, що недоліки виникли до моменту переходу ризику випадкової загибелі або випадкового псування на покупця або з причин, які існували до цього моменту. Що стосується товарів, на які продавцем надана гарантія якості, він відповідає за недоліки товарів, якщо не доведе, що вони виникли після їх передачі покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування товарами або їх зберігання, а також дій третіх осіб або непереборної сили (ст. 476 ЦК).
У разі порушення продавцем умови договору про якість товару покупець на свій вибір має право вимагати від продавця:
- Пропорційного зменшення ціни, або
- Безоплатного усунення недоліків товару в розумний термін, або
- Відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товарів.
Якщо ж продавець допустив істотне порушення вимог до якості товару (наприклад, передачу покупцю неякісних товарів з неусувними вадами), покупець наділяється додатковими правами за своїм вибором:
- Відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми або
- Вимагати заміни товарів неналежної якості на товари, що відповідають договором (ст. 475).
Обов'язок перевірити якість реалізованих товарів може бути покладена і на продавця (попереднє випробування, аналіз і т.п.). У цьому випадку продавець повинен надати покупцеві документи, що підтверджують здійснення ним перевірки якості товару, що передається і її результати, наприклад сертифікат якості товару. Про такі ситуацій важливо підкреслити, що порядок і інші умови перевірки якості товару, що виробляється як продавцем, так і покупцем, повинні бути однаковими (п. 4 ст. 474 ЦК).
Принципове значення для покупця має дотримання строків виявлення недоліків у переданих йому товари. Як правило, покупець має право пред'явити свої вимоги продавцю тільки у зв'язку з недоліками товарів, виявлених у межах термінів, визначених у ЦК (ст. 477) [[13]].
За наявності лише законної гарантії на товари, тобто коли на ці товари не встановлено гарантійний строк або строк придатності, недоліки в товарах повинні бути виявлені покупцем в розумний термін (що залежить від властивостей товару і його звичайного використання), але в межах двох років з дня передачі товару покупцеві. Законом або договором може бути передбачено більш тривалий граничний термін для виявлення недоліків у товарі.
При наявності договірної гарантії недоліки в товарі повинні бути виявлені покупцем у межах гарантійного терміну. Якщо гарантійний строк на комплектуючий виріб виявиться меншою тривалості, ніж такий же термін на товар (основне виріб), недоліки в комплект виробу можуть бути виявлені покупцем у межах гарантійного терміну, встановленого на основний виріб.
Якщо відносно будь-якого товару встановлено термін придатності, недоліки в цьому товарі повинні бути виявлені покупцем у межах зазначеного терміну придатності. Тільки при дотриманні цієї умови покупець має право пред'явити продавцю свої вимоги у зв'язку з недоліками такого товару.
За договором купівлі-продажу продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, відповідний умовою договору про комплектність, а за відсутності такого в договорі комплектність товару визначається звичаями ділового обороту або іншими звичайно ставляться (ст. 478 ЦК). Комплектність товарів необхідно відрізняти від поняття комплект товарів. Договором може бути передбачений обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товарів у комплекті (комплект товару). У цьому випадку зобов'язання може вважатися виконаним з моменту передачі покупцеві всіх товарів, включених до комплекту.
Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який за своїм характером не вимагає затаривания і (або) упаковки. Інше може бути передбачено договором купівлі-продажу чи випливати із суті зобов'язання (п. 1 ст. 481 ЦК).
Невиконання продавцем обов'язку по затарюванню та упаковці товару, тобто передача покупцеві товару без тари або упаковки або в неналежній тарі або упаковці, тягне для нього певні негативні наслідки. У цьому випадку покупець має право вимагати від продавця затарити або упакувати товар або замінити неналежну тару (упаковку), якщо інше не випливає з договору, істоти зобов'язання чи характеру товару. Наприклад, договором передбачено, що продавець забезпечує доставку меблів у місце проживання (місце розташування) покупця і відповідну її збірку (істота зобов'язання); товаром є продукти харчування або напої, спожиті покупцем (характер товару).
3.2 Права та обов'язки покупця
Покупець за договором купівлі-продажу зобов'язаний прийняти переданий йому товар. Виняток становлять лише ті випадки, коли покупець наділений правом вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору, наприклад якщо продавець передав покупцеві товар з недоліками, які носять істотний характер, або не виконав в розумний строк вказівки покупця про доукомплектування переданих товарів [[14]] .
Виконання покупцем обов'язку прийняти товари у строки та в порядку, передбачені договором, означає, зокрема, що покупець повинен здійснити всі необхідні дії, що дозволяють продавцю передати йому товари (повідомити адресу, за якою вони повинні відвантажуватися; надати транспортні засоби для перевезення товарів, якщо такий обов'язок покупця випливає з договору, і т.п.).
Конкретні дії покупця, необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару, у разі, коли договором не передбачений порядок прийняття товару, зумовлюються встановленим сторонами способом передачі товару. Якщо договором передбачено, що товар передається шляхом вручення покупцеві або зазначеній ним особі (при доставці товару продавцем), покупець повинен забезпечити прийняття даного товару в передбачений договором строк відповідними уповноваженими представниками. У випадках, коли згідно з умовами договору купівлі-продажу товар повинен бути переданий покупцеві в місці знаходження товару ("самовивіз"), покупець повинен забезпечити виділення свого представника, а в необхідних випадках і транспортного засобу для прийняття товару у продавця і вивезення товару.
В інших випадках передача товару покупцеві проводиться продавцем шляхом здачі товару транспортної організації або організації зв'язку для доставки його покупцеві.
Невиконання або неналежне виконання покупцем обов'язків по прийняттю товару або його відмову від прийняття передбаченого договором товару тягне для нього негативні наслідки. Продавець отримує право вимагати від покупця прийняття товару в примусовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом до суду. У цьому випадку права продавця можуть бути забезпечені також шляхом стягнення з покупця вартості товару і витрат, пов'язаних з його зберіганням продавцем. Неприйняття переданого товару покупцем може також служити підставою для відмови з боку продавця від виконання договору, що тягне розірвання договору купівлі-продажу.
Покупець зобов'язаний оплатити, товари безпосередньо до або після їх передачі йому продавцем в розмірі їх повної ціни, якщо інше не передбачено законодавством або договором або не випливає із суті зобов'язання (ст. 486 ЦК).
Зобов'язання покупця сплатити вартість включає також прийняття ним таких заходів і додержання таких формальностей, які можуть бути необхідними відповідно до договору або законодавством, щоб зробити можливим здійснення платежу (відкриття передбаченого договором акредитива, надання банківської гарантії тощо). Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, вказаною в договорі або розрахованої в порядку (способом), передбаченому договором. Якщо ціна не визначена в договорі, обов'язок покупця буде складатися в оплаті ціни, яка в момент укладення договору звичайно стягувалася за такий товар, що продавався за таких же обставин.
Якщо товари не оплачуються покупцем у зв'язку з необгрунтованим відмовою від їх прийняття, продавець має право за своїм вибором, або зажадати оплати товару, або відмовитися від виконання договору [[15]].
У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачена передача покупцеві проданих товарів кількома партіями, і невиконання останнім обов'язки з виплати переданих товарів дає продавцю право призупинити передачу решти товарів до тих пір, поки раніше передані товари не будуть оплачені покупцем у повному обсязі.
На додаток до названих наслідками за продавцем зберігається право на відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору купівлі-продажу.
Договором купівлі-продажу може бути передбачена умова про продаж товару в кредит, тобто про те, що оплата товару здійснюється через певний час після його передачі покупцеві. У цьому випадку покупець повинен оплатити товар в строк, передбачений договором. Якщо ж умова про термін оплати товару, проданого в кредит, у договорі відсутня, покупець повинен здійснити оплату в розумний строк після передачі товару, а після його закінчення - не пізніше ніж у семиденний строк з дня пред'явлення продавцем вимоги про оплату переданого товару (п. 1 ст. 488 ЦК) [[16]].

Висновок
Загальні положення про купівлю-продаж включають в себе деякі уніфіковані норми, дія яких поширюється не тільки на цей договір і його різновиди, а й на інші договори про передачу майна у власність. У зв'язку з цим можна зробити наступні основні висновки:
1. Договір купівлі-продажу укладається на підставі вільного волевиявлення сторін і не вимагає попередніх правозастосовних дій.
2. Підставою укладення договору купівлі-продажу може виступати і відповідний обов'язок сторін. Вона виникає не тільки з попереднього, а й іншого договору.
3. Договір купівлі-продажу вважається укладеним з моменту погодження сторонами всіх істотних умов (п. 1 ст. 432). З цього моменту (за винятком випадків, коли потрібна державна реєстрація договору, п. 3 ст. 433 ЦК) у сторін виникають передбачені договором суб'єктивні права і обов'язки.
4. Ряд норм ЦК (ст. ст. 554, 572, 666, 668, 670) дозволяє зробити висновок, що законодавець під предметом договорів про передачу майна розуміє передане майно. Враховуючи цю обставину, а також неоднозначне тлумачення поняття предмета договору, як у науці, так і на практиці, доцільно поряд з предметом договору законодавчо визнати істотною умовою договору і його об'єкт.
5. Окремі параграфи ГК присвячені правовому регулюванню окремих видів договору купівлі-продажу, до яких відносяться: роздрібна купівля-продаж, поставка товарів, поставка товарів для державних потреб, контрактація, енергопостачання, продаж нерухомості, продаж преlghbznbq /
6/Срок договору купівлі-продажу, за загальним правилом, не є його істотною умовою. Однак для договорів в кредит з розстрочкою платежу термін виконання відповідних зобов'язань набуває особливого значення. Тому ДК РФ відносить його до числа істотних умов цих договорів.

Глосарій
№ п / п
Нове поняття
Зміст поняття
1.
Блага
засоби задоволення людських потреб. Блага поділяються: за натуральним характеристикам - на продукти та послуги; за ступенем віддаленості від кінцевого споживання - на споживчі блага і ресурси; по тривалості використання - на короткочасні і довготривалі; за характером споживання - на приватні і суспільні.
1.
Річ
цілісна і відносно стійка частина об'єктивної дійсності, що володіє визначеністю, вираженої в структурних, функціональних, якісних і кількісних характеристиках.
2.
Зовнішньоторговельний контракт
основний комерційний документ зовнішньоторговельної операції, що свідчить про досягнуту угоду між сторонами.
3.
Цивільний оборот
цивільно-правове вираження економічного обороту; перехід майна від однієї особи до іншої особи на підставі укладених учасниками цивільного обороту угод або в силу інших юридичних фактів.
4.
Договір
угоду між двома або більшою кількістю осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків у відносинах між сторонами. Договір визнається укладеним, коли сторони висловлюють (в необхідній законом формі) згода з усіх істотних його пунктів.
5.
Договір купівлі-продажу
договір, за яким одна сторона (продавець) приймає на себе зобов'язання передати зазначений у договорі товар у власність другій стороні (покупцеві).
6.
Договір купівлі-продажу нерухомого майна
договір купівлі-продажу, згідно з яким продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно.
7.
Договірні санкції договору.
передбачені законодавством або торговим договором заходи економічного впливу у разі невиконання або неналежного виконання умов укладеного
8.
Нематеріальні активи
активи підприємства, що не мають фізичної, відчутної форми: управлінські, організаційні та технічні ресурси; репутація у фінансовому світі; капіталізовані права і привілеї; конкурентні переваги, контроль над збутовою мережею; захист, забезпечуваний страховкою; патенти і торгові марки, фірмові знаки; "ноу -хау "та інші види інтелектуальної власності; право на користування.
9.
Порушення умов договору
право позову на стороні порушила умови договору, якщо це порушення прямо або побічно завдає шкоди іншій стороні.
10.
Нематеріальні блага
життя і здоров'я, гідність особи, особиста недоторканність, честь і добре ім'я, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця, право вільного пересування, вибору місця перебування і проживання, право на ім'я, право авторства, інші особисті немайнові права та нематеріальні блага, що належать громадянину від народження чи в силу закону, є невідчужуваними і не передається іншим способом.
11.
Оборотоздатність
властивість об'єктів цивільних прав, що полягає в можливості: відчуження об'єкта за договором купівлі-продажу, міни чи дарування або переходу об'єкта від однієї особи до іншої особи в порядку універсального правонаступництва: у формі наслідування чи реорганізації юридичної особи.
12.
Об'єкти цивільних прав
матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини. У РФ об'єктами цивільних прав є: речі; майнові права; роботи і послуги; інформація; результати інтелектуальної діяльності; нематеріальні блага; інше майно.
13.
Обмеження оборотоздатності
вимога закону, згідно з яким окремі види об'єктів цивільних прав можуть: або належати тільки державним організаціям або тільки російським громадянам і юридичним особам; або знаходитися в обороті тільки за спеціальними дозволами.
14.
Угода громадянське
правовідношення, що виникло з договору.

Список використаних джерел
Нормативні акти
1. Конституція Російської Федерації від 12.12.1993 / / Російська газета. № 237. 1993. 25 грудня.
2. Цивільний кодекс Російської Федерації (Частина друга) від 26.01.1996. № 14-ФЗ / / Збори Законодавства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Наукова література
3. Абрамов В.А. Угоди. Договори. Зобов'язання. М., 2004.
4. Андрєєва Л.В. Продаж товарів: керівництво з підготовки та укладення договорів. М.. 1997.
5. Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999.
6. Витрянский В.В. Договори купівлі-продажу, міни, оренди, безоплатного користування, перевезення, транспортної експедиції М., 1996.
7. Цивільне право. Том II. Напівтім I / Под ред. Е.А. Суханова. М. 2004.
8. Єкимов С.М. Поняття і загальна характеристика договору / / Журнал російського права. 2002. № 10.
9. Кам'янецька М.С. Істотні порушення договору контрагентом як підставу його розірвання / / Законодавство. 2004. № 10.
10. Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частині другій (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. М., 1998.
11. Буденне А.М. Предмет і об'єкт як істотні умови цивільно-правового договору / / Журнал російського права. 2003. № 8.
12. Садиков О.Н. Цивільне право України - обов'язкове право. М., 1997.
13. Серветник А. Загальні положення про купівлю-продаж / / Законність. 2004. № 11.
14. Слищенко В.А. Про нікчемності договору купівлі-продажу чужої речі / / Держава і право. 2004. № 1.
15. Скловський К.І. Про дійсності продажу чужого майна / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2003. № 9.
16. Флейшиц Є.А. Договір купівлі-продажу. Окремі види зобов'язань. М. 1954.
17. Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. М., 1995.

Додаток А
ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ
м. ___________ "__"________ 200_ р.
_____________________________________________________________,
(Найменування підприємства)
іменоване надалі "Продавець", в особі ______________________
(Посада, прізвище,
___________________, Діючого на підставі ________________
ім'я, по батькові)
з одного боку, і ____________________________________________,
іменоване надалі "Покупець", в особі ____________________
___________________, Діючого на підставі ________________
з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і оплачує в строк майно в кількості, якості, асортименті і на умовах відповідно до специфікації (Додаток до Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору.
2. ЦІНА ТОВАРУ
2.1. Ціна товару договірна. Вартість одиниці товару (партії, серії) вказана в специфікації, що є невід'ємною частиною цього Договору (в Протоколі узгодження ціни).
Зміна ціни на товар протягом терміну дії Договору не допускається.
2.2. Ціна товару включає вартість товару, упаковки, витрати на його зберігання на складі Продавця, оформлення сертифіката якості, гігієнічного сертифіката, свідоцтва про відповідність товару системі сертифікації ГОСТ Р, технічного паспорта та іншої необхідної документації, витрати по страхуванню і транспортуванню до місця призначення.
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Обов'язки Продавця:
3.1.1. Не пізніше __________ доставити товар Покупцю в _________
(Вказати місце поставки, вид транспорту).
3.1.2. За свій рахунок і ризик забезпечити відправку товару та його страхування.
3.1.3. У __-денний термін по телефону або факсом повідомити Покупцю про відправку товару на адресу вантажоодержувача.
3.2. Обов'язки Покупця:
3.2.1. Прийняти проданий товар протягом ___ днів з моменту його надходження в місце призначення.
3.2.2. Надати місце для розміщення товару, а саме: _____
_____________________________________________________________.
3.2.3. Здійснити перевірку під час приймання товару за кількістю, якістю й асортиментом, скласти і підписати відповідні документи (акт, приймання, накладну і т.д.).
3.2.4. Повідомити Продавцю про помічені під час приймання або в процесі експлуатації недоліки проданого товару.
3.2.5. Не пізніше ____ за свій рахунок відвантажити на адресу Продавця поворотну тару.
3.2.6. Оплатити вартість купленого товару.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Гроші за проданий товар перераховуються на розрахунковий рахунок Продавця в строк до "___"_____ 200__ р. (протягом ___ днів після: підписання Договору; підписання акту здачі-приймання товару; поставки товару на склад Покупця; отримання залізничної накладної (повідомлення з контейнерної станції , повідомлення про прибуття вантажу в аеропорт призначення, повідомлення про прибуття корабля в порт призначення); отримання повідомлення про відправлення вагона (ешелону) з товаром; реалізації купленого товару).
5. ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ
5.1. Товар відвантажується на адресу вантажоодержувача, зазначеного Покупцем, залізничним (автомобільним, повітряним) транспортом.
Відвантажувальні реквізити одержувача: _______________________
_____________________________________________________________.
5.2. Протягом ___ днів після відвантаження товару Продавець телефаксом повідомляє про це Покупця, а також повідомляє йому такі дані: реквізити Перевізника, що доставляє товари до місця призначення; найменування і кількість одиниць товару, вага брутто та нетто; орієнтовну дату прибутку товарів у місце призначення.
5.3. Упаковка товару повинна забезпечувати його збереження при транспортуванні за умови дбайливого з ним поводження.
5.4. Через Перевізника Продавець передає Покупцеві наступні документи: товарну накладну; свідоцтво про походження товарів; сертифікат якості (гігієнічний сертифікат), інші документи, передбачені цим Договором.
5.5. Зобов'язання Продавця по термінах передачі товару, номенклатурі, кількості і якості товарів вважаються виконаними з моменту підписання акту здачі-приймання представниками Продавця та Покупця.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За несвоєчасну передачу товару з вини Продавця останній сплачує Покупцю штраф у розмірі ___ відсотків від вартості непоставленого товару, обчисленої відповідно до специфікації (калькуляції ціни, Протоколу погодження ціни), але не більше, ніж 100 відсотків.
6.2. При передачі некомплектного товару, Продавець повертає Покупцеві вартість некомплектного товару, а також сплачує штраф у розмірі ____ відсотків від вартості некомплектного товару.
6.3. При дефекті якості товару Продавець повертає Покупцеві вартість неякісного товару або замінює неякісний примірник (вага) якісним. Штраф у розмірі ___% від вартості неякісного товару сплачує Продавець тільки в тому випадку, якщо він є виробником товару.
Підстава для заяви претензії за якістю є акт Торгово-промислової палати міста _______________________________________.
6.4. При зміні асортименту в порівнянні з вказаним в специфікації Продавець повертає Покупцеві різниця у вартості товару, якщо фактично поставлено більш дешевий товар, ніж зазначено в специфікації.
6.5. За порушення умов цього Договору сторони несуть відповідальність у загальносуспільному порядку, відшкодовуючи потерпілій стороні збитки у вигляді прямих збитків та неотриманих прибутків. Тягар доказування збитків лежить на потерпілій стороні.
6.6. При необгрунтованій відмові від приймання товару Покупець відшкодовує Продавцю збитки у вигляді прямих збитків та неотриманого прибутку, виходячи із ставки комерційного кредиту в банку, який обслуговує Покупця.
6.7. При відмові сплатити куплений товар Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі ___% вартості неоплаченого товару за кожний день прострочення платежу, починаючи з __ого дня, але всього не більше 100 відсотків.
6.8. Право власності на куплений товар переходить Покупцеві ____________________ (в разі перевезення вантажу залізничним сполученням - з моменту отримання Продавцем товарно-транспортної накладної; при відправки літаком - з моменту отримання Продавцем багажної квитанції; при відправці змішаним повідомленням - при здачі багажу на перший вид транспорту і отримання перший багажного документа).
Ризик випадкової загибелі несе власник відповідно до чинного цивільного законодавства Росії.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання сторін і які не можна передбачити чи уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.
7.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.
7.3. Сторона, яка не виконує свого зобов'язання, повинна повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за Договором.
7.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний Продавцем і Покупцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ І ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
8.1. Усі суперечки за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.
8.2. При недосягненні згоди спори вирішуються в арбітражному суді міста ______________________ відповідно до чинного законодавства РФ.
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей договір поширюється на виконання однієї операції і може бути пролонгований додатковою угодою сторін лише у випадку прострочення виконання без вини сторін.
9.2. Термін дії Договору ____ місяців з "___"________ 200_ р. по "___"________ 200__ р.
9.3. Договір може бути розірваний:
9.3.1. За угодою сторін.
9.3.2. За рішенням компетентних органів відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
9.3.3. За форс-мажорних обставин.
9.4. Одностороннє розірвання Договору не допускається.
10. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
10.1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.
10.2. Інші умови на розсуд сторін _______________________
_____________________________________________________________
10.3. До Договору додаються:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ
_______________________________ _____________________________
(Індекс, адреса, розрахунковий та (індекс, адреса, розрахунковий та
_______________________________ ______________________________
валютний рахунки) валютний рахунки)
______________________________ _______________________________
(Посада, підпис) (посада, підпис)
М.П. М.П.


[1] Серветник А. Загальні положення про купівлю-продаж / / Законність. 2004. № 11. С. 54 - 56.
[2] Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частині другій (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. М., 1998. С. 17 - 19.
[3] Скловський К.І. Про дійсності продажу чужого майна / / Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 2003. № 9. С. 86.
[4] Цивільне право. Том II. Напівтім I / Под ред. Е.А. Суханова. М. 2004. С. 45.
[5] Кам'янецька М.С. Істотні порушення договору контрагентом як підставу його розірвання / / Законодавство. 2004. № 10. С. 6 - 8.
[6] Витрянский В.В. Договори купівлі-продажу, міни, оренди, безоплатного користування, перевезення, транспортної експедиції М., 1996. С. 43.
[7] Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. М., 1995. С. 23.
[8] Буденно А.М. Предмет і об'єкт як істотні умови цивільно-правового договору / / Журнал російського права. 2003. № 8. С. 61.
[9] Садиков О.Н. Цивільне право України - обов'язкове право. М., 1997. С. 65.
[10] Єкимов С.М. Поняття і загальна характеристика договору / / Журнал російського права. 2002. № 10. С. 88.
[11] Витрянский В.В. Договір купівлі-продажу і його окремі види. М., 1999. С. 298.
[12] Абрамов В.А. Угоди. Договори. Зобов'язання. М., 2004. С. 64.
[13] Андрєєва Л.В. Продаж товарів: керівництво з підготовки та укладення договорів. М.. 1997. С. 37.
[14] Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації. Частині другій (постатейний) / Під ред. О.Н. Садикова. М., 1998. С. 44.
[15] Цивільне право. Том II. Напівтім I / Под ред. Е.А. Суханова. М. 2004. С. 56.
[16] Флейшиц Є.А. Договір купівлі-продажу. Окремі види зобов'язань. М. 1954. С. 39.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
121.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм
Договір купівлі-продажу 24
Договір купівлі-продажу Договір купівлі-продажу
Договір купівлі-продажу 2
Договір купівлі продажу 7
Договір купівлі продажу 6
Договір купівлі продажу
Договір купівлі продажу 3
© Усі права захищені
написати до нас