Договір купівлі-продажу нерухомості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ЗМІСТ

Введення

Глава 1 Загальна характеристика договору купівлі-продажу нерухомості, як інституту цивільного права

1.1 Особливості правового регулювання інституту продажу нерухомості в Росії

1.2 Нерухомість як особливий об'єкт правового регулювання (проблеми та шляхи вирішення в розумінні нерухомості)

Глава 2 Загальні положення договору купівлі-продажу нерухомості

2.1 Поняття і порядок укладення договору купівлі-продажу нерухомості

2.2 Права та обов'язки сторін договору купівлі-продажу нерухомості

2.3 Державна реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним

2.4 Розірвання договору купівлі-продажу нерухомості

Глава 3 Особливості правозастосовчої практики за договорами купівлі-продажу окремих видів нерухомості

3.1 Особливості договору купівлі-продажу житлової нерухомості

3.2 Особливості договору купівлі-продажу нежитлової нерухомості

Висновок

Список використаних джерелВСТУП

Актуальність теми. При будь-якому суспільному устрої особливе місце в системі суспільних відносин займає нерухоме майно, так як з його функціонуванням пов'язані життя і діяльність людей у всіх сферах бізнесу, управління та організації. Саме нерухомість формує центральну ланку всієї системи ринкових відносин. Об'єкти нерухомості - не тільки найважливіший товар, що задовольняє різноманітні особисті потреби людей, але одночасно і капітал у речової формі, що приносить дохід.

Становлення і розвиток ринкових відносин у Росії значною мірою визначається попитом і пропозицією на нерухомість, яка відіграє важливу роль в житті суспільства. Об'єкти нерухомості, будучи основою суспільного виробництва, є базою господарської діяльності, розвитку підприємств і організацій усіх форм власності.

Беручи до уваги велике значення об'єктів нерухомості в житті та діяльності громадян і юридичних осіб, а також у цивільному обороті, закон закріпив її спеціальний правовий режим.

Основним видом операцій з нерухомістю є купівля-продаж. Правове регулювання договору купівлі-продажу нерухомості має в даний час певні прогалини. Недосконала правове середовище є головним чинником, що гальмує розвиток ринку нерухомості в Росії. Незважаючи на те, що угоди з нерухомістю достатньо досліджені в юридичній літературі, в реальних цивільно-правових відносинах теоретичні основи, розкриваються дослідниками, нерідко мають розбіжності з юридичною практикою. Купівля-продаж нерухомості має свою специфіку, яка розкривається за більшою мірою не в теорії і (або) законодавстві, а на прикладах матеріалів практики, яких на наш погляд, недостатньо. Кормі того, на увазі постійного оновлення нормативної бази, навіть найсучасніші юридичні дослідження, не можуть охопити всі питання інституту продажу нерухомості. Виходячи з цих передумов, дана тема є актуальною.

Говорячи про ступінь наукової розробленості теми, слід охарактеризувати її як недостатню. Незважаючи на те, що інститут нерухомості і операції з нерухомістю (зокрема, купівля-продаж) достатньо досліджені в юридичній літературі, в реальних цивільно-правових відносинах цей матеріал виявляється не актуальним, тому що теоретичні основи, розкриваються дослідниками, нерідко мають розбіжності з юридичною практикою.

Теоретична база дослідження. При підготовці роботи використовувалися праці таких вітчизняних вчених-правознавців: Т.Д. Аппак, В. А. Бегічева, Є.С. Болтановой, Д.І. Ільїна, Е.Б. Козлової, С. Крилова, О.М. Оглоблін, Г.Д. Макарової, М.А. Саліхова, Е.А. Суханової, М.Ю. Тихомирова.

Нормативна основа дослідження. Основними нормативними джерелами при проведенні даного дослідження, служили: Конституція Російської Федерації; Цивільний кодекс Російської Федерації 22 грудня 1995 р. (далі ЦК РФ), Федеральний закон від 21 липня 1997 р. № 122-ФЗ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним »; Федеральний закон від 24 липня 2007 р. № 221-ФЗ« Про державний кадастр нерухомості »та інші джерела.

Практична основа дослідження. При виконанні дослідження використані Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду та Верховного Суду РФ з питань судової практики, а так само практика Новосибірських судів.

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі інституту купівлі-продажу нерухомості, виявленні проблем правового регулювання даного інституту та формулюванні способів їх усунення.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:

 • дати загальну характеристику договору купівлі-продажу нерухомості, як інституту цивільного права;

 • розкрити історію становлення та розвитку інституту продажу нерухомості; дати поняття, виділити особливості правового регулювання інституту продажу нерухомості в сучасній Росії;

 • визначити нерухомість як особливий об'єкт правового регулювання;

 • вивчити порядок укладання договору купівлі-продажу нерухомості;

 • проаналізувати права та обов'язки сторін договору купівлі-продажу нерухомості;

 • відобразити державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним;

 • узагальнити виконання і припинення договору купівлі-продажу нерухомості;

 • виявити особливості купівлі-продажу житлової та нежитлової нерухомості.

Предметом дослідження виступає інститут купівлі-продажу нерухомості.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які проявляються при здійсненні купівлі-продажу нерухомості.

Методологічною основою дослідження є загальнонауковий метод пізнання і засновані на ньому приватно-наукові методи: системно-структурний, конкретно-соціологічний, техніко-юридичний, лінгвістичний, порівняльний, формально-юридичний.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика договору купівлі-продажу нерухомості, як інституту цивільного права

1.1 Особливості правового регулювання інституту продажу нерухомості в Росії

Правове регулювання продажу нерухомості здійснюється Цивільним кодексом Російської Федерації (далі ГК РФ). Частина перша ЦК України встановлює правовий режим нерухомості, а друга частина ДК РФ присвячена операціях, у тому числі і операціях з нерухомістю. Продажу нерухомості присвячені параграфи 7 «Продаж нерухомості» і 8 «Продаж підприємства». У першу чергу нас цікавить параграф 7 (ст. 549 - 558 ГК РФ), тому що продаж підприємства не входить до предмету дослідження.

Крім ЦК України до даних правовідносин застосовні норми Земельного кодексу Російської Федерації від 25.10.2001 N 136-ФЗ (далі ЗК РФ), що встановлює правові основи використання і охорони земель в Російській Федерації, Житлового Кодексу Російської Федерації від 29.12.2004 N 188-ФЗ ( далі ЖК РФ), що забезпечує житлові права та регулюючого житлові відносини.

Значну роль у регулюванні відносин у сфері продажу нерухомості належить федеральному закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно угод з ним» від 21.07.1997 N 122-ФЗ (далі закон «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно угод з ним»), даний закон встановлює порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно та угод з ним відповідно до статей 130, 131, 132 і 164 ЦК РФ.

Таким чином, правовою основою для визначення об'єктів відносяться до нерухомості, а також для визначення необхідності реєстрації прав на нерухомість і угод з ним є, перш за все, ГК РФ (статті 130, 131, 132 і 164), а порядок реєстрації встановлено в законі « Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно угод з ним ». Крім частини першої ДК РФ правову основу для реєстрації переходу права власності становить стаття 551 частини другої ЦК РФ, яка в якості імперативної вимоги встановлює таку необхідність. Необхідність реєстрації угоди встановлюється статтею 558 ЦК РФ і лише щодо продажу житлової нерухомості.

До прав на повітряні та морські судна, судна внутрішнього водного транспорту і космічні об'єкти закон «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно угод з ним» не застосовується. Порядок реєстрації таких об'єктів передбачено: а) для суден внутрішнього плавання - ст. 16 Кодексу внутрішнього водного транспорту Російської Федерації від 07.03.2001 N 24-ФЗ (далі КВВТ РФ), б) морських суден - глава 3 «Реєстрація судів і прав на них» Кодексу торгового мореплавання Російської Федерації від 30.04.1999 N 81-ФЗ ( далі КТМ РФ), в) для повітряних суден - федеральний закон від 14.03.2009 N 31-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на повітряні судна та угод з ними" (далі закон "Про державну реєстрацію прав на повітряні судна та угод з ними" ), г) для космічних об'єктів - ст. 17 закону РФ від 20 серпня 1993 р. № 5663-1 «Про космічну діяльність» (далі закон «Про космічну діяльність»).

Таким чином, при здійсненні операцій з цими об'єктами необхідно керуватися не тільки загальними нормами ЦК РФ, але і правилами, що містяться в зазначених актах.

Окремо хотілося б розглянути питання про співвідношення цивільного та земельного законодавства. Так в силу п. 2 ч. 2 ст. 3 ДК РФ норми цивільного права, містяться в інших законах, повинні відповідати цьому Кодексу. Одночасно в п. 1 ст. 2 ЗК РФ говориться, що норми земельного права, що містяться в інших федеральних законах, законах суб'єктів Російської Федерації, повинні відповідати цьому Кодексу. Визначаючи відносини, що регулюються земельним законодавством, ЗК РФ говорить про те, що земельне законодавство регулює відносини щодо використання та охорони земель в Російській Федерації як основи життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території (земельні відносини) (п. 1 ст. 3). Що стосується майнових відносин щодо володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, а також по здійсненню операцій з ними, то ці відносини регулюються цивільним законодавством, якщо інше не передбачено земельним законодавством (п. 3 ст. 3 ЗК РФ).

З аналізу як Земельного, так і Цивільного кодексів випливає:

а) до земельних відносин відносяться всі без винятку відносини, об'єктом яких є земля як нерухоме майно особливого роду, що володіє найважливішими специфічними властивостями природного ресурсу і основи життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території (ст. 9 Конституції РФ);

б) регулювання відносин з використання цього майна, так само як і відносин, пов'язаних з виникненням, припиненням права власності та інших речових прав, а також відносин за розпорядженням цим майном і становище учасників цивільного обороту земельних ділянок регулюється як земельним, так і цивільним законодавством.

Таким чином, земельні відносини - це єдині відносини, об'єктом яких є земля як нерухоме майно особливого роду, і регулювання цих відносин здійснюється як земельним, так і цивільним законодавством. Таким чином, при продажу нерухомості необхідно враховувати як земельне, так і цивільне законодавство, особливо якщо предметом продажу виступає тільки земельну ділянку.

Важливим джерелом правового регулювання нерухомості виступає ЖК РФ. Житлове право в широкому розумінні - це комплексна галузь права, в якій об'єднані норми і правові інститути цивільного, адміністративного та інших галузей права. Комплексний характер житлового права полягає в тому, що воно поєднує в собі не тільки норми цивільно-правового характеру (які складають більшість у загальній масі житлових норм), але також норми інших галузей права, які присвячені або безпосередньо житловим правовідносинам, або відносин, так чи інакше пов'язаних з житлом.

Цивільне законодавство регулює питання, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням житловими приміщеннями лише тоді, коли житло є предметом економічного обороту. Відносини, пов'язані з використанням житла, і ряд інших питань, регулюються житловим законодавством.

У зв'язку з цим необхідно враховувати і норми житлового законодавства. Так житлове законодавство встановлює деякі вимоги, наприклад, при продажу кімнати в комунальній квартирі.

Закон «Про державний кадастр нерухомості» регулює відносини, що виникають у зв'язку з веденням державного кадастру нерухомості, здійсненням державного кадастрового обліку нерухомого майна та кадастрової діяльності (кадастрові відносини). Цілі державної реєстрації прав на нерухомість і угод з нею можуть бути досягнуті тільки за умови, що кожен об'єкт нерухомості буде досить просто відрізнити від інших об'єктів. Індивідуалізація об'єкта нерухомості (виділення його з маси йому подібних об'єктів) проводиться шляхом присвоєння йому кадастрового номера. Кадастровий номер визначається об'єкту нерухомості при здійсненні кадастрового обліку відповідно до встановленої процедури. Таким чином, за загальним правилом присвоєння кадастрового номера передує державної реєстрації нерухомості.

Необхідно докладніше розглянути джерела правового регулювання державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним.

Перш за все, хотілося б звернути увагу на абсолютний пріоритет ГК РФ над актами, що регулюють реєстрацію прав, з чого випливає, що при розбіжності ГК РФ з іншими актами слід керуватися нормами ЦК РФ [32, c. 12].

Основним нормативним актом, що регулює порядок державної реєстрації прав на нерухомість, є закон РФ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним».

Серед актів органів виконавчої влади слід відзначити: Постанова Уряду Російської Федерації від 18 лютого 1998 р. № 219 «Про затвердження Правил ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним» (далі Постанова Уряду РФ № 219).

У зв'язку з тим, що на Міністерство юстиції Російської Федерації покладено завдання з розробки методичних матеріалів з ​​питань здійснення державної реєстрації прав, слід зупинитися на відомчих нормативних актах, прийнятих Мін'юстом Росії, серед яких необхідно виділити Наказ Мін'юсту РФ від 6 серпня 2001 р. № 233 «Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації договорів купівлі-продажу та переходу права власності на житлові приміщення» (далі Наказ Мін'юсту РФ № 233).

Поряд з вищеназваними законами та підзаконними актами, як джерел правового регулювання необхідно виділити і матеріали судово-арбітражної практики в Російській Федерації. У Російській Федерації нижчі суди часто користуються оглядами судової практики для розглядів справ. Так, наприклад, слід виділити інформаційний лист Президії Вищої Арбітражного Суду РФ від 13 листопада 1997 р. № 21 «Огляд практики вирішення спорів, що виникають за договорами купівлі-продажу нерухомості», інформаційний лист Президії Вищої Арбітражного Суду РФ від 21.07.2009 N 132 " Про деякі питання застосування арбітражними судами статей 20 і 28 Федерального закону "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним", інформаційний лист Президії Вищої Арбітражного Суду РФ від 27.02.2001 N 61 "Огляд практики застосування арбітражними судами земельного законодавства", інформаційне лист Президії Вищої Арбітражного Суду РФ від 16.02.2001 N 59 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Федерального закону" Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним ".

Таким чином, чинне законодавство, що регулює відносини з приводу нерухомості в житловій сфері характеризується різноманіттям нормативних актів.

1.2 Нерухомість як особливий об'єкт правового регулювання (проблеми та шляхи вирішення в розумінні нерухомості)

Поняття нерухомості дається в п.1 ст.130 ГК РФ. При цьому виділяються такі ознаки:

По-перше, нерухомість (нерухоме майно) - це річ, тобто предмет матеріального світу, який призначений задовольняти певні потреби і що може бути у володінні людини. Інші види майна, включаючи майнові права, нерухомими бути не можуть, ні за своєю природою, ні в силу вказівки закону [41, c. 34].

По-друге, нерухомістю є земельні ділянки і все, що міцно пов'язане із землею.

По-третє, переміщення об'єкта нерухомості без невідповідного збитку його призначенням неможливо.

Здесь же (в абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК) дается примерный перечень отдельных видов недвижимости: земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, иное имущество, отвечающее названным признакам (вещь, прочно связанная с землей, т.е. объект, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно).

Приведенный перечень недвижимого имущества включен в Гражданский кодекс не только для иллюстрации положений о признаках недвижимости. Данный перечень имеет и самостоятельное значение. Рассмотрение признаков недвижимых вещей в сопоставлении с этим перечнем позволяет понять не только текст, но и подтекст закона, не только его букву, но и дух. В соответствии с данным перечнем появляется наглядная возможность понимания в разграничении движимого и недвижимого имущества.

На юридическом уровне недвижимость - совокупность публичных и частных прав на нее, устанавливаемых государством с учетом российских правовых традиций и международных норм.

Далее, выделим правовые проблемы режима недвижимости. Основные начала гражданско-правового регулирования недвижимого имущества как самостоятельного объекта гражданских прав закреплены в части первой ГК РФ. После введения в действие части первой ГК РФ в Российской Федерации было принято много нормативных правовых актов, направленных на регламентацию правоотношений, связанных с недвижимостью. Однако имеется немало пробелов и прямых противоречий этих актов нормам ГК РФ, зачастую используются непродуманные юридические конструкции. Принимая это во внимание, совершенствование правового регулирования отношений, связанных с недвижимым имуществом, возможно лишь в рамках единой концепции развития законодательства о недвижимости, которая признавалась бы всеми участниками законотворческого процесса и правоприменения.

В 2003 г. по инициативе Исследовательского центра частного права и при поддержке Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства такая концепция была разработана известными учеными, а также авторитетными специалистами из Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, регистрирующих и нотариальных органов [43].

В рамках Концепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе (Концепция) на основе сложившейся правоприменительной практики были предложены комплексные решения, направленные на устранение противоречий в различных актах о недвижимости и совершенствование правового регулирования оборота недвижимого имущества, охватывающие необходимые изменения и дополнения как ГК РФ, так и других законов [42, c . 18].

В основе формально-юридического определения недвижимости лежит ее экономическое понимание. Генезис такого понимания - в неразрывной связи объектов недвижимости с землей. Соответственно, и юридическое определение недвижимости избирает в качестве основного признака связь с землей.

Наиболее общее определение «недвижимости» содержится в ст. 130 ЦК РФ. Само по себе это определение развернутое и объемное. Более того, в силу присущих недвижимости естественных свойств содержащееся в ст. 130 ГК РФ определение является достаточно универсальным.

Большинство авторов вполне согласны с трактовкой законодателем понятия недвижимости, и их рассуждения сводятся лишь к комментированию указанного определения. Таким образом, в основном, современные цивилистические дискуссии ведутся в пределах, установленных ст. 130 ЦК РФ. При этом большинство современных цивилистов единодушны в части выбора критериев, необходимых для деления вещей на движимые и недвижимые.

Это единодушие нашло свое отражение и в разработанной Концепции, отметившей, что сложившаяся правовая доктрина и судебная практика показывают, что определение недвижимости как всего того, "... что прочно связано с землей, т.е. объектов, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно...", следует понимать как наличие двух обязательных критериев, которым должен удовлетворять объект. При этом неразрывность физической связи объекта с землей понимается как условие его использования по назначению и является главным критерием для выделения недвижимого имущества [42, c . 18].

Учитывая изложенное, авторы Концепции посчитали, что содержащееся в ст. 130 ГК РФ определение недвижимой вещи не нуждается в пересмотре. Хотя перечень объектов, содержащийся в ст. 130 ГК РФ впоследствии, был изменен это не говорит о не достаточности критериев деления имущества на движимое и недвижимое. Подробнее об это будет рассмотрено далее.

При этом некоторые ученые-цивилисты считают, что легитимное определение недвижимости все-таки не вполне совершенно и нуждается в изменении.

Это заслуживает внимания ввиду противоречий и неточностей в самой формулировке дефиниции.

В первую очередь, обращает внимание используемая в ст. 130 ГК РФ терминология: 1) «недвижимые вещи», 2) «недвижимое имущество», 3) «недвижимость».

С одной стороны, порядок употребления этих терминов свидетельствует о том, что они обозначают одно и то же явление, т.е. є синонімами. С другой стороны, в теории гражданского права они несут различную смысловую нагрузку, и было бы не совсем правильно их отождествлять

Использование в определении категории «недвижимая вещь» вполне закономерно, поскольку, по мнению большинства цивилистов, лишь вещь может быть объектом права собственности. Е.А. Суханов указывает, что объектами вещных прав в российском праве, как и в целом в континентальной правовой системе, не могут выступать имущественные права - права требования, права пользования и т.п. [50, c . 334]

И. Гумаров полагает, что закон, помимо вещей, как предметов материального мира параллельно допускает существование нематериальных вещей.

С такой позицией согласиться трудно, поскольку в законе не содержится достаточно четких критериев, позволяющих выделить те вещные права, которые при определенных условиях могут приобретать вещную оболочку, т.е. стать «вещью». Да это и не требуется, так как в теории гражданского права существует понятие «имущество», под которым обычно понимают совокупность вещей, а также прав на них.

В связи с этим становится понятно употребление законодателем в понятии недвижимости наряду с категорией «вещь» категории «имущество». Тем самым законодатель характеризует недвижимость не только как объект, имеющий материальную оболочку (вещь), но и как совокупность соответствующих прав. Поэтому в ст. 132 ГК РФ предприятие обозначено как имущественный комплекс, а не совокупность вещей. Само упоминание об «имуществе» дает законодателю основание для столь обширного перечня объектов, входящих в его состав, в том числе прав требования, долгов и т.п.

Употребление в статье третьего термина – «недвижимость» совершенно излишне, поскольку и «вещь», и «имущество» в принципе охватывают названное явление целиком.

Употребление термина «недвижимость» скорее вызвано законодательной техникой для удобства употребления в законодательстве.

Таким образом, следовало бы исключить из ст. 130 ГК РФ упоминание о «недвижимости», усложняющее определение и акцентировать внимание на категории «недвижимая вещь» и «недвижимое имущество».

В юридической литературе высказывается мнение, в соответствии с которым недвижимое имущество в ст. 130 ГК - это понятие юридическое, а не фактическое. В качестве обоснования этой позиции указывается, что недвижимостью может признаваться «лишь имущество, на которое может быть установлено право собственности и иные права. А для возникновения таких прав необходима соответствующая государственная регистрация». Однако государственная регистрация лишь закрепляет право на уже существующий объект, который как до так и после государственной регистрации не изменил своих признаков недвижимости.

Теперь обратимся к проблемам, связанным с определением объектов, относимых к недвижимым вещам.

Если большинство цивилистов более или менее единодушны в положительной оценке законодательно закрепленного определения понятия «недвижимая вещь», то определение относимых к недвижимости объектов порождает справедливую критику положений ст. 130 ЦК РФ.

ГК РФ различает два вида недвижимых вещей: вещи, недвижимые по их природе, и вещи, фактически движимые, однако в силу их значимости для гражданского оборота отнесенные законом к недвижимости, т.е. приравненные к недвижимым вещам с точки зрения правового регулирования.

Что касается вещей, отнесенных к недвижимости в силу закона, то, поскольку подобная правовая конструкция исторически характерна для отечественного законодательства, ни она сама, ни перечень объектов практически не вызывают критических замечаний у большинства современных ученых [42, c . 18].

В свою очередь, вещи, недвижимые по их природе, подразделены ГК РФ на две категории: а) земельные участки и объекты, составляющие единое целое с земельными участками, и б) объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. При этом каждая из них содержит перечень входящих в эти категории объектов.

Следует отметить, что при разработке первой введенной в действие редакции ст. 130 ГК РФ деление вещей, недвижимых по их природе, на указанные две категории не было проведено законодателем с достаточной последовательностью.

Среди перечня объектов недвижимого имущества, первоначально содержащегося в ст. 130 ГК РФ, наибольшее сомнение вызывали такие объекты, как леса и многолетние насаждения, а также обособленные водные объекты. Так, не было понятно, почему обособленные водные объекты отнесены к первой категории, а леса - ко второй. С точки зрения возможности (или невозможности) перемещения они находятся в одинаковом положении. Кроме того, из доктрины и действующего на момент разработки положений ст. 130 ГК РФ специального законодательства было ясно, что недвижимыми вещами являются не сами леса, многолетние насаждения и воды, а те земельные участки, на которых они расположены. При этом перечисление в ст. 130 ГК РФ лесов, многолетних насаждений и обособленных водных объектов в качестве самостоятельных объектов недвижимого имущества вызывало в правоприменительной практике серьезные вопросы, что еще больше усугублялось распространением на указанные объекты предусмотренного Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» порядка государственной регистрации.

Таким образом, практика применения ГК РФ и иных актов о недвижимости показала, что не все перечисленные в ст. 130 ГК РФ объекты отвечают как критериям недвижимости, так и интересам гражданского оборота.

Следует отметить, что в течение последних лет круг объектов, относимых ст. 130 ГК РФ к недвижимости, неоднократно изменялся. Однако они проводились не комплексно, а от случая к случаю (чаще всего при введении в действие новых кодифицированных нормативных актов, например, Водного и Лесного кодексов РФ).

Учитывая, что правовое значение выделения недвижимости из общей совокупности вещей связывается с установлением для нее особого правового режима и что само понятие «недвижимость» говорит не столько о самой вещи, сколько о правилах, созданных для ее гражданского оборота в силу особой важности объекта для общества и государства.

Таким образом, в ч.1 п.1 ст.130 ГК РФ дается примерный перечень отдельных видов недвижимости: земельные участки, участки недр, здания, сооружения, иное имущество, отвечающее названным признакам.

Анализ ГК РФ позволяет отнести к недвижимости следующие объекты: земельные участки (ст. 130 ГК, ст. 6 ЗК, ст. 1 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним»); участки недр (ст. 130 ГК, ст. 1 ст. 1 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним»); здания (ст. 130 ГК, ст. 1 ст. 1 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним»); сооружения (ст. 130 ГК, ст. 1 ст. 1 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним»); жилые и нежилые помещения (ст. 1 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним»); объекты незавершенного строительства (ст. 130 ГК РФ); предприятия как имущественные комплексы (ст. 132 ГК РФ).

Характеристика выше указанных объектов будет дана далее при рассмотрении вопросов купли-продажи жилой и нежилой недвижимости.

Таким образом, к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. До нерухомих речей належать також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Законом до нерухомих речей може бути віднесено й інше майно.ГЛАВА 2 Общие положения договора купли-продажи недвижимости

2.1 Понятие и порядок заключения договора купли-продажи недвижимости

Под договором продажи недвижимости понимается соглашение, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать в собственность другой стороне (покупателю) определенное договором недвижимое имущество, а покупатель в свою очередь обязан заплатить за это недвижимое имущество согласованную сторонами плату.

Договор продажи недвижимости является консенсуальным, возмездным и двусторонним.

Как видно из определения договора права и обязанности возникают у обеих сторон, причем права и обязанности сторон корреспондируют друг другу, что является характерной чертой двустороннего договора.

Договор продажи недвижимости всегда возмездный. Возмездность является отличительным признаком купли-продажи в целом, наряду с целью – передача имущества в собственность.

Консенсуальным договор является в силу того, что считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям. Единственным дополнительным требованием характеризуется продажа жилого помещения, в этом случае договор считается заключенным с момента государственной регистрации.

Процесс заключения договора включает помимо достижения соглашения по всем существенным условиям еще и придание договору надлежащей формы. Для договора недвижимости предусмотрена письменная форма [33, c . 15].

Необходимо отметить, что положения ГК РФ о письменной форме сделки (п. 1 ст. 160 ГК РФ) и о письменной форме договора (п. 2 ст. 434 ГК РФ) имеют серьезные отличия. В первом случае (письменная форма сделки) законодатель требует от сторон совершения сделки путем составления документа, выражающего его содержание и подписанного лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами, допуская одновременно совершение двусторонних или многосторонних сделок (договоров) иными способами, установленными ГК РФ [43, c . 441].

Применительно же к письменной форме договора законодатель отходит от общего правила и допускает заключение договора не только путем составления одного документа, подписанного сторонами, но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Требования же к форме договора продажи недвижимости сводятся к тому, что такой договор должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа, подписанного сторонами (ст. 550 ГК РФ) [33, c . 21].

К существенным условиям договора продажи недвижимости закон относит условия договора о предмете продажи и его цене. При этом к описанию предмета ГК предъявляет дополнительные требования по сравнению с предметом иных договоров продажи.

В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества (ст. 554 ГК). В частности, при продаже земельного участка следует указывать его местоположение (адрес), категорию земли, цели ее использования, общую площадь; при продаже зданий, сооружений и нежилых помещений - местоположение, наименование, назначение, площадь, в том числе жилую, этажность и другие составляющие. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор - незаключенным.

У ст. 555 ГК РФ предусмотрено, что при отсутствии в договоре согласованного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается незаключенным.

Цена договора, как и его предмет, отнесена к существенным условиям договора. Исходя из абз. 1 п. 1 ст. 424 ГК цена продаваемой недвижимости определяется соглашением сторон. При необходимости стороны могут поручить определение цены специализированным коммерческим организациям – оценщикам в соответствии Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [33, c . 23].

ГК РФ устанавливает ряд дополнительных требований к порядку определения цены на недвижимость. Во-первых, при продаже здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, многое зависит от того, какие права на земельный участок переходят к покупателю. Если земельный участок продается вместе со зданием, сооружением или другой недвижимостью, то цена на недвижимость включает цену соответствующей части земельного участка. Если же земельный участок передается на праве аренды и т.п., то в цену здания, сооружения и другой недвижимости включается лишь цена этого права. Иной порядок определения цены может быть предусмотрен законом или договором продажи недвижимости. Во-вторых, если в договоре цена на недвижимое имущество определена не за объект в целом, а за единицу площади или иного показателя размера, то при определении общей цены учитывается фактический размер продаваемого покупателю имущества.

При несогласовании сторонами условий о цене договор о продаже недвижимости считается незаключенным. При этом правило о цене на аналогичные здания, сооружения и иную недвижимость, предусмотренное п. 3 ст. 424 ГК, применению не подлежит (п. 1 ст. 555 ГК РФ).

Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.

2.2 Права и обязанности сторон договора купли-продажи недвижимости

Содержание договора продажи недвижимого имущества составляют права и обязанности сторон данного договора.

Основная обязанность продавца по договору продажи недвижимости - передача недвижимого имущества покупателю. Эта обязанность является общей для всех договоров продажи. По общему правилу, при купле - продаже с момента передачи вещи у покупателя, как правило, возникает право собственности. Однако у приобретателя недвижимости по договору продажи право собственности возникает с момента регистрации перехода права собственности, который может и не совпадать с фактической передачей недвижимости. Поэтому в рассматриваемом обязательстве по отчуждению следует различать передачу права собственности и фактическую передачу недвижимого имущества по акту передачи.

Поэтому основную обязанность продавца предпочтительно рассматривать как обязанность перенести на покупателя право собственности на проданное имущество и ввести его во владение недвижимостью (т.е. фактически передать недвижимость).

Слід мати на увазі й ту обставину, що підписання акту про передачу нерухомого майна не є підставою для державної реєстрації права. Це випливає із ст. 17 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним», согласно которой основанием государственной регистрации являются договор и иные сделки. Разом з тим справедливим було б розглядати такий законодавчий підхід як мінімум дискусійним. Российская доктрина по общему правилу опирается на институт традиции, который считает, что основанием перехода права является передача владения, вручение вещи (п. 1 ст. 223 ГК РФ). Аналогом передачі володіння для нерухомих речей є підписання передавального акту. Таким чином, логіка російського законодавства вимагає того, щоб передача нерухомого майна, що здійснюється з метою виконання зобов'язання за договором купівлі-продажу нерухомості, була самостійною підставою для державної реєстрації прав на цю нерухомість. У всякому разі, це допоможе виключити ситуації, коли права покупця обмежені його вимогами в судовому порядку державної реєстрації тільки переходу права власності на підставі укладеного договору. Крім того, юридичне значення передачі нерухомої речі повинна полягати й у тому, що в разі конкуруючих вимог у різних покупців, що грунтують свої домагання на різних договорах, укладених з одним продавцем, перевага повинна віддаватися тій особі, якій майно вручено (передано за актом) продавцем .

Таким чином, передача нерухомої речі на виконання зобов'язання, що виникло на підставі договору, повинна мати правообразующее значення - вона повинна бути підставою для державної реєстрації прав на відчужувану нерухомість. Саме ж речове право на нерухомість виникає тільки в силу державної реєстрації.

Титульне володіння нерухомої річчю дає покупцеві ряд прав. Прежде всего, это касается возможности использовать вещно-правовые способы защиты своих прав на недвижимое имущество (например, прибегнуть к виндикационному и негаторному искам). Вместе с тем, с моментом передачи недвижимого имущества связано и бремя содержания этого имущества. Цей момент важливий для визначення моменту переходу ризику випадкової загибелі майна. У той же час сторони мають право встановити в договорі й інший момент переходу ризику випадкової загибелі нерухомого майна.

У тому випадку, якщо одна із сторін ухиляється від підписання акта про передачу майна, це розглядається як відмова продавця від виконання обов'язку з передачі майна або покупця - прийняти майно.

При виконанні договору продажу нерухомості сторонами до того моменту, поки буде зареєстрований перехід права власності до покупця, правові відносини між третіми особами і сторонами за договором не змінюються. Продавець продовжує залишатися власником нерухомого майна до моменту державної реєстрації переходу прав до покупця. Це означає, що він несе всі ризики, а також тягар утримання нерухомого майна. Йому ж належать усі доходи, що приносять нерухомим майном.

Передавальний акт не можна розглядати як доповнення або уточнення договору. Если стороны укажут в нем на несоответствие недвижимости условиям договора, то это не служит основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.

Интересен вопрос о последствиях совершенной продажи для продавца до момента утраты им права собственности на вещь. Такая ситуация отнюдь не является умозрительной, поскольку между моментом заключения договора и моментом передачи вещи в порядке его исполнения всегда проходит определенное время, в течение которого вещь остается в полном праве собственности у продавца.

Приведем такой пример. Собственница приватизированной квартиры продала свою квартиру проживавшему в ней нанимателю. Затем она распорядилась ею иначе и вернула квартиру в муниципальную собственность. Узнав об этом, покупатель предъявил иск о признании действительным договора продажи квартиры в связи с уклонением одной из сторон от его нотариального удостоверения (ст.165 ГК РФ) (т.к договоренность о нотариальной форме сделки между сторонами была) , а также о признании недействительным соглашения о расторжении договора приватизации как притворного (ст.170 ГК РФ). Суд иск удовлетворил и признал право на квартиру за покупателем. Вопрос, заключенный в деле, формулируется следующим образом: имеют ли силу действия собственника, обремененного обязательством по передаче вещи, по распоряжению еще принадлежащей ему вещью иным образом? Понятно, что этот вопрос выходит за рамки конкретной ситуации и сопровождает едва ли не каждую сделку по отчуждению вещи [24].

Ситуация носит классический характер, поэтому следует привести и ее классическое решение в изложении дореволюционного российского цивилиста Г.Ф. Шершеневича: «…Продавец сохраняет право на проданную вещь до передачи и потому может снова продать ее и тем лишить покупщика приобретенного права, предоставляя ему только право требовать вознаграждения…» [53, c . 98]. В.М. Хвостов сформулировал то же правило по-иному: «…Договоры, по которым стороны обязываются не отчуждать известной вещи, не имеют вещного эффекта; отчуждение, совершенное вопреки им, действительно; нарушение договора порождает лишь иск об убытках…».

Итак, пока продавец не лишился собственности, он вправе по своему усмотрению распорядиться своей вещью, и такая сделка не может быть ничтожной только потому, что имеется договор об отчуждении той же вещи иному лицу.

Обязанность продавца в силу взаимности договора противопоставлены обязанностью покупателя - оплатить покупаемое недвижимое имущества.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 1997 г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости» по материалам судебной практики указывает, что невыполнение покупателем обязательств по оплате недвижимости, предусмотренных договором продажи, может служить основанием к расторжению этого договора.

Комитет по управлению имуществом продал товариществу с ограниченной ответственностью недвижимое имущество. В договоре предусмотрена обязанность покупателя уплатить стоимость недвижимости продавцу, а продавца - передать ее покупателю после оплаты. Обязательства по оплате покупателем не исполнены, вследствие чего комитет предъявил ему иск о расторжении договора [12].

Что касается прав сторон договора продажи недвижимого имущества, то они корреспондируют с обязанностями сторон. Покупатель имеет право требовать передачи недвижимого имущества. Продавец имеет право требовать оплаты переданного имущества. Обе стороны вправе требовать друг от друга государственной регистрации перехода права собственности.

Таким образом, суммируем права и обязанности сторон по договору продажи недвижимого имущества.

Так, по договору продажи недвижимости:

Продавец вправе: требовать от покупателя уплаты оговоренной денежной суммы (цены) недвижимого имущества.

Продавец обязан:

1) передать в собственность покупателя недвижимое имущество на основании передаточного акта или иного документа о передаче (п. 1 ст. 556 ГК РФ),

2) не уклоняться от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество и государственной регистрации договора продажи, если предметом договора является недвижимое имущество жилого назначения (п. 3 ст. 551, п. 2 ст. 559 ГК РФ);

3) возместить покупателю убытки, причиненные задержкой государственной регистрации (п. 3 ст. 551 ГК РФ);

4) не уклоняться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче недвижимого имущества (п. 1 ст. 556 ГК РФ).

Покупатель вправе:

1) в случае передачи продавцом недвижимого имущества, не соответствующего условиям договора продажи о ее качестве, по своему выбору требовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков недвижимости, возмещения своих расходов на устранение недостатков недвижимости (ст. 557, п. 1 ст. 475 ГК РФ);

2) в случае существенного нарушения требований к качеству недвижимости отказаться от исполнения договора продажи и потребовать возврата уплаченной за недвижимость денежной суммы. Существенным нарушением требований к качеству недвижимости признаются:

а) неустранимые недостатки,

б) недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени,

в) недостатки, выявляемые неоднократно,

г) недостатки, проявляющиеся вновь после их устранения (ст. 557 ГК РФ, п. 2 ст. 475 ГК РФ); 3) требовать передачи в собственность недвижимого имущества на основании передаточного акта или иного документа о передаче;

4) в случае уклонения продавца от государственной регистрации перехода права собственности или государственной регистрации договора в судебном порядке требовать возмещения убытков, вызванных задержкой государственной регистрации (п. 3 ст. 551 ГК РФ). Даже возмещения убытков не освобождает сторону от исполнения обязанности по государственной регистрации договора.

Покупатель обязан:

1) уплатить оговоренную сторонами денежную сумму (цену) недвижимого имущества в сроки, установленные договором;

2) не уклоняться от государственной регистрации перехода права собственности и государственной регистрации договора продажи;

3) не уклоняться от подписания передаточного акта (иного документа о передаче недвижимости).

4) возместить продавцу убытки, причиненные задержкой государственной регистрации (п. 3 ст. 551 ГК РФ).

Отдельно следует рассмотреть права покупателя на земельный участок при продаже недвижимого имущества. Покупатель здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, принадлежащем продавцу на праве аренды, с момента регистрации перехода права собственности на такую недвижимость приобретает право пользования земельным участком, занятым зданием, строением, сооружением и необходимым для их использования, на праве аренды, независимо от того, оформлен ли в установленном порядке договор аренды между покупателем недвижимости и собственником земельного участка.

В данном случае к собственнику строения или сооружения переходит то право на земельный участок, на основании которого земельный участок принадлежал прежнему собственнику недвижимости. Если это было право собственности, оно переходит к приобретателю недвижимости, за исключением следующих случаев:

1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка;

2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота.

2.3 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Для того чтобы правильно оформить свои права на недвижимость и получить их государственную защиту, гражданам и организациям, заключающим сделки с недвижимостью и приобретающим права на нее, надо знать ключевые положения законодательства, устанавливающие обязательность государственной регистрации. Эти положения таковы.

1. Право собственности и иные вещные права на недвижимость подлежат государственной регистрации (п. 1 ст. 131 ГК РФ). Права, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 8 ГК РФ). Право на вновь создаваемое (построенное) недвижимое имущество также возникает с момента государственной регистрации (ст. 219 ГК РФ).

2. Регистрации подлежат не только сами права, но также их ограничение (обременение), переход и прекращение (п. 1 ст. 131 ГК РФ). Примерами ограничений права являются залог недвижимости (ипотека), аренда, рента (пожизненное содержание с иждивением), сервитут, доверительное управление.

3. Сделки с землей и иной недвижимостью также подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с ГК РФ (п.1 ст.164) и признаются заключенными с момента регистрации (п.3 ст.433), если иное не установлено законом.

4. Регистрации подлежит отчуждение имущества, а право собственности у приобретателя возникает с момента регистрации права (п.2 ст.223 ГК РФ).

Згідно зі ст. 2 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним», государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.

Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке [30, c . 17].

И ГК РФ, и закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним»устанавливают два вида регистрации: регистрация прав и регистрация сделок, причем регистрации подлежат не все права на недвижимость и не все сделки с нею [35, c . 32].

Регистрация права осуществляется внесением государственным регистратором записи о праве в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Запись о праве содержит четыре основных элемента: 1) субъект права (правообладатель); 2) объект права (имущество); 3) вид права (собственность или другие вещные права); 4) основание (правоустанавливающий документ) и книгу учета документов.

Произведенная государственная регистрация подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права (ст.14 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним»).

Содержание Свидетельства также определено Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении правил ведения ЕГРП».

Для заключения договоров в отношении недвижимости, особенно жилого назначения, законом установлены определенные требования. Для того чтобы такой договор считался заключенным и имел силу, он должен быть зарегистрирован, в противном случае сделка с недвижимостью считается ничтожной (ст. 165 ГК РФ). Несмотря на то, что собственник может подписать и даже нотариально удостоверить у разных нотариусов несколько договоров продажи одной и той же квартиры разным покупателям, подписанные договоры - это еще не заключенные договоры, по ним никто не обязан платить и никто не обязан передавать недвижимость до государственной регистрации сделки (см. ст. 425 ГК РФ: «..договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения..»). Незарегистрированный договор не порождает у сторон никаких обязанностей, кроме одной - совершить согласованные действия для государственной регистрации сделки. Итак, зарегистрировать сделку необходимо для того, чтобы она считалась заключенной. Момент заключения сделки - это момент ее государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ), а не момент ее подписания или нотариального удостоверения [45, c . 12].

Государственная регистрация сделок производится внесением записи о заключенной сделке в Единый государственный реестр. В отличие от записи о праве, где указывается только правообладатель, запись о сделке указывает лицо, чьи права ограничиваются, и лицо, в пользу которого это ограничение устанавливается. Если заключен договор продажи, то возникшее обязательство ограничивает право продавца в пользу покупателя. В момент заключения договора продавец продолжает оставаться собственником, но его право собственности уже ограничено. Вторую сделку по данной квартире он сможет заключить, только расторгнув первую.

Произведенная государственная регистрация сделок подтверждается специальной регистрационной надписью: в соответствии с указанным выше Правилами ведения единого государственного реестра на договоре проставляется штамп «произведена государственная регистрация сделки» с указанием даты регистрации, заверенный подписью регистратора и печатью.

Порядок подачи заявлений установлен ст. 16 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним». Если договор заключен в простой письменной форме, то для его регистрации требуется подача заявления всеми сторонами сделки. Если регистрации также подлежит и переход права на основании исполненной сделки, то покупатель подает заявление о регистрации своего права, а продавец - заявление о регистрации перехода права к покупателю, указывая на исполнение обязательств, необходимых для отчуждения недвижимости. Впрочем, если договор предусматривает переход права сразу после заключения договора, то допускается одновременная просьба о регистрации договора и перехода права от имени правоотчуждателя и о регистрации договора и права от правоприобретателя.

Прием документов, необходимых для государственной регистрации, проводится в следующей последовательности.

1. Проверка личности заявителей (правообладателей), а если они представляют интересы других граждан или юридических лиц, то проверяются и их полномочия.

2. Проверка представленных документов на соответствие требованиям ст. 18 Закона о государственной регистрации прав.

3. Проверка наличия подлинников и копий документов.

4. После приема документов должностное лицо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии должно внести запись о поступивших на регистрацию заявлении и документах в Книгу учета входящих документов и выдать расписку заявителю с указанием номера Книги учета документов, номера и даты записи в ней о принятом заявлении. С этой даты начинается месячный срок государственной регистрации.

После приема заявления регистратор должен также внести в Единый государственный реестр прав отметку о поданном заявлении (с указанием заявителя и даты приема заявления) в соответствии с п. 6 ст. 12 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним». Отметка о поданном заявлении указывает на существование правопритязания в отношении данного объекта недвижимости и должна предотвратить регистрацию права на данный объект по заявлению, поданному позднее. Но внесение отметки о правопритязании - это еще не государственная регистрация, а только отражение заявленных прав на недвижимость.

Далее проводится правовая экспертиза документов. По результатам правовой экспертизы у регистратора могут возникнуть сомнения в наличии оснований для регистрации либо он принимает одно из возможных решений: зарегистрировать право, сделку; приостановить государственную регистрацию; отказать в государственной регистрации [29, c . 166].

Если регистратором принимается решение отказать, заявителю направляется письменное сообщение об отказе по основаниям, предусмотренным ст. 20 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним». Отметка об отказе также вносится в Единый государственный реестр прав и Книгу учета входящих документов; копия сообщения об отказе помещается в дело правоустанавливающих документов. После отказа в регистрации ни поданные документы, ни плата за регистрацию не возвращаются (это не предусмотрено законом). Возвращены заявителю могут быть только подлинники правоустанавливающих документов (без отметок об отказе в регистрации). Отказ в регистрации не означает, что заявление о регистрации права на данный объект не может быть подано еще раз (с другими или исправленными документами). Отказ может быть обжалован в суд [36, c . 34].

Споры, вытекающие из государственной регистрации прав на недвижимое имущество разнообразны.

Здесь можно отметить проблемы, касающиеся даты государственной регистрации. Как известно, арбитражный суд не вправе обязать уполномоченные органы осуществить государственную регистрацию с указанием иной даты регистрации, чем фактическая дата регистрации. Так, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к учреждению юстиции об обжаловании отказа в государственной регистрации. Как следует из пункта 3 статьи 2 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним», датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав. Таким образом, днем внесения записи в Единый государственный реестр прав является день ее фактического совершения, и арбитражный суд был не вправе обязать учреждение юстиции указать при внесении записи иную дату ее совершения [16]. В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона о государственной регистрации учреждение юстиции несет ответственность за своевременность и точность записей о праве на недвижимое имущество и сделках с ним. Поскольку ввиду отказа учреждения юстиции право собственности истца на здание не было зарегистрировано в установленный срок, то истец вправе на основании пункта 1 статьи 31 закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество сделок с ним», а также статей 16 и 1069 ГК РФ потребовать от учреждения юстиции возмещения причиненных в результате этого убытков.

Следующая категория споров касается отказа в государственной регистрации договора продажи квартиры.

Так, учреждение юстиции правомерно отказало в государственной регистрации договора продажи квартиры, так как ранее им уже был зарегистрирован договор продажи той же квартиры, заключенный тем же продавцом с другим покупателем.

На основании изложенного, можно прийти к выводу, что государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зареєстроване право на нерухоме майно може бути оскаржене лише у судовому порядку.

Можно выделить два вида регистрации: регистрация прав и регистрация сделок, причем регистрации подлежат не все права на недвижимость и не все сделки с нею.

Произведенная государственная регистрация подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права.

Следует отметить последние изменения вступившие в силу с 01 марта 2010 года относительно возможности отправки документов для регистрации прав по почте.

Заявление о государственной регистрации прав и иные документы, необходимые для государственной регистрации прав могут быть предоставлены посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.

В случае представления заявления о государственной регистрации прав и иных документов, необходимых для государственной регистрации прав, посредством почтового отправления:

 • подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

 • сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удостоверена, если подлежит государственной регистрации эта сделка либо на ее основании право или ограничение (обременение) права на объект недвижимого имущества;

 • подтверждение полномочий заявителя доверенностью, составленной в простой письменной форме, не допускается, если заявителем является уполномоченное на то правообладателем, стороной или сторонами договора лицо;

 • доверенность должна быть нотариально удостоверена, если подлежащая государственной регистрации сделка с объектом недвижимого имущества или сделка, на основании которой подлежит государственной регистрации право либо ограничение (обременение) права на объект недвижимости, совершена представителем, действующим на основании доверенности;

 • к заявлению дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность физического лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя данных лиц, если заявителем является представитель), выписка из единого государственного реестра юридических лиц и копия документа, удостоверяющего личность физического лица - представителя юридического лица (если правообладателем, стороной или сторонами сделки являются юридические лица).

2.4 Расторжение договора купли-продажи недвижимости

Расторжение договора - это частный случай (наиболее распространенный) прекращения договора. При этом следует иметь в виду, что в ГК РФ прекращение действия договора может быть выражено двумя понятиями: «расторжение договора» (п. 2 ст. 450 и др.) и «отказ от исполнения договора» (п. 3 ст. 450 и др.) или «отказ от договора» (п. 1 ст. 699). В подавляющем большинстве случаев эти термины рассматриваются как синонимы.

При расторжении договора договорные обязательства сторон прекращаются на будущее время. Следовательно, прекратиться может только действующий договор. Этот признак позволяет отличить расторжение договора от признания его недействительным или незаключенным. Любые нарушения закона, влекущие недействительность договора, должны иметь место еще при его заключении, поэтому недействительный договор теряет силу с момента его подписания [38, c . 62].

Расторжение договора может происходить, когда:

а) договор был заключен;

б) когда договор является действительным.

Оно может осуществляться по воле двух сторон или по требованию одной из них (п. 1 и 2 ст. 450 ГК РФ). Расторжение договора по соглашению сторон по своей правовой природе является двухсторонней сделкой, т.е. действием, направленным на прекращение возникших из договора прав и обязанностей (ст. 153, п. 3 ст. 154, п. 2 ст. 453 ГК РФ). По соглашению сторон расторжение договора происходит, по общему правилу, в том же порядке и в той же форме, что и заключение договора (п. 2 ст. 432, ст. 434 и п. 1 ст. 452 ГК РФ).

По требованию одной из сторон расторжение договора происходит по решению суда после процедуры досудебного урегулирования (абз. 1 п. 2 ст. 450, п. 2 ст. 452 ГК РФ). Процедура досудебного урегулирования состоит в том, что одна сторона до обращения в суд должна направить другой стороне свое предложение расторгнуть договор. И только после получения отказа другой стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в определенный срок (срок для ответа может быть указан в самом предложении, установлен законом или предусмотрен договором, а при его отсутствии - в 30-дневный срок) заинтересованная сторона вправе обратиться с требованием о расторжении договора в суд.

Договор может быть расторгнут и против воли сторон, на основании судебного решения. При расторжении договора купли-продажи недвижимости на основании судебного решения в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ основанием для государственной регистрации изменения прав будет служить вступившее в законную силу судебное решение, представленное в органы государственной регистрации в виде судебного акта.

Сложнее решается вопрос о возможности осуществления государственной регистрации перехода прав по договору продажи недвижимости при его расторжении путем одностороннего отказа от исполнения договора. Как известно, односторонний отказ от исполнения представляет собой одностороннюю сделку, основанную на нормах закона или договора и осуществляемую без участия судебных инстанций. Такая сделка по смыслу абз. 3 п. 1 ст. 17 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» может служить основанием для государственной регистрации перехода прав. Эта сделка должна быть осуществлена в той же форме, что и основной договор. В случае одностороннего отказа от исполнения договора - это может быть только письменный документ, представляющий собой акт волеизъявления управомоченной на отказ от договора стороны о своем решении расторгнуть договор [38, c . 63].

Однако на практике регистрационный орган, как правило, не принимает к рассмотрению такой документ, даже если отказывающаяся от договора сторона указывает законные основания, по которым она применяет право на одностороннее расторжение договора. В этих случаях всегда для органа государственной регистрации будет необходимо решение суда о необходимости проведения регистрационных действий. Другими словами, договор купли- продажи недвижимости может быть расторгнут на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ (например, со ссылкой на п. 1 ст. 463 или на п. 3 ст. 484 ГК РФ), но для проведения регистрационных действий факта совершения сделки по отказу от исполнения договора будет недостаточно. Отказывающаяся сторона должна обратиться в судебные инстанции с иском о признании права на односторонний отказ от исполнения договора и возможности совершения регистрационных действий по переходу права собственности на объект недвижимости.

Перечисленные особенности договора купли-продажи недвижимости не могут не отражаться на специфике его изменения и расторжения. На практике весьма редко встречаются ситуации, когда такого рода договоры расторгаются на основании соглашения сторон, хотя следует признать, что такой способ расторжения договора купли-продажи недвижимости является самым желательным в силу его бесконфликтности.

Важно отметить, что сделки, подлежащие государственной регистрации, считаются заключенными не с момента их подписания сторонами или нотариального удостоверения, а с момента их регистрации. В ГК РФ есть указания на обязательность регистрации некоторых сделок. Так, согласно общему правилу при совершении сделок с недвижимостью регистрируется только переход права собственности, но не сама сделка. Однако исключение составляют сделки с куплей-продажей жилых помещений (ст. 558 ГК РФ), которые подлежат государственной регистрации. Точно так же при купле-продаже предприятия государственной регистрации подлежат как переход права собственности на предприятие, так и сам договор (п. 3 ст. 560 ГК РФ). Таким образом, расторгнуть договор купли-продажи жилого помещения или купли-продажи предприятия можно только после того, как будет зарегистрирована сама сделка. Однако на практике регистрация перехода права собственности и регистрация сделки происходят одновременно. При этом следует иметь в виду, что после того, как покупатель уплатит покупную цену за недвижимое имущество, продавец передаст его покупателю и будет зарегистрирован переход права собственности на него, договор считается исполненным, и соответственно он прекращает свое действие. При решении вопроса о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества следует учитывать положения п. 4 ст. 453 ГК РФ, согласно которому стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Если на основании совершенной сторонами сделки не была произведена государственная регистрация перехода права на объект недвижимости, являющийся предметом сделки, стороны вправе подписать соглашение о расторжении купли-продажи недвижимости. В таком случае на основании заявления сторон договора соглашение о расторжении договора подлежит регистрации территориальным подразделением Федеральной регистрационной службы. Зарегистрированное соглашение служит основанием для внесения записи о прекращении сделки в Едином государственном реестре прав.

Таким образом, расторгнуть можно только действующий договор купли-продажи недвижимости.ГЛАВА 3 Особенности правоприменительной практики по договорам купли-продажи отдельных видов недвижимости

3.1 Особенности договора купли-продажи жилой недвижимости

При построении системы объектов жилищных прав необходимо, чтобы каждый самостоятельный объект, включенный в эту систему, обладал общими, сущностными признаками. Как отмечает Ю.К. Толстой, о жилых помещениях речь идет во всех статьях главы второй ЖК РФ. Именно поэтому признаки жилого помещения, которые выделены им, базируются не только на положениях ст. 15 ЖК РФ.

По мнению Ю.К. Толстого, всего признаков жилого помещения семь: это объект жилищных прав; изолированное помещение, которое признается недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан; к видам жилых помещений относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната; жилые помещения предназначены для проживания граждан; право собственности и иные вещные права подлежат государственной регистрации; осуществляется государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда; может осуществляться страхование жилых помещений. При этом выделяются как основные, так и факультативные признаки. Факультативные признаки, такие, как государственная регистрация жилых помещений и их страхование, не следует отражать в определении жилищного фонда; такой признак, как то, что жилые помещения являются объектами жилищных прав, воспринимается как очевидный. Сущностными же признаками, которые обязательно должны быть отражены в определении жилищного фонда, являются такие, как предназначенность и пригодность для постоянного проживания граждан, хотя бы и на данный момент в силу особенностей его правового режима или иных обстоятельств жилое помещение использовалось для временного проживания граждан, а также то, что жилые помещения могут находиться не только в жилых домах, но и в иных строениях (например, в здании образовательного или оздоровительного учреждения). Весьма примечательно, что, выделяя такой признак, как то, что жилое помещение является недвижимым имуществом, Ю.К. Толстой не считает необходимым отражать его в определении жилищного фонда, видимо, также полагая, что это разумеется само собой.

А.А. Иванов отмечает, что такой признак жилого помещения, как указание на его недвижимый характер, является лишним в определении жилого помещения: "...откуда возьмутся "движимые" помещения, если они всегда рассматривались как части зданий (сооружений) объектов недвижимости". Безусловно, движимых помещений, которые бы имели статус жилых, не бывает. Однако представляется, что смысл в том, чтобы выделять такой признак, все-таки есть. Как отмечает Б.М. Гонгало, к сожалению, немалое количество граждан все еще проживают в сборно-разборных домах, вагончиках и т.п. Отношения по их использованию для проживания жилищным законодательством не регулируются (в соответствующих случаях применяются нормы гражданского законодательства о договоре имущественного найма (аренды)). Необходимо также отметить, что в силу природных условий, а также особенностей жизненного уклада люди также постоянно проживают в юртах, ярангах, иглу, но с точки зрения ЖК РФ признать данные объекты жилыми помещениями никак невозможно. Именно этим и следует объяснить необходимость выделения такого признака жилого помещения, как то, что оно является объектом недвижимости. Именно этим обстоятельством и объясняется целостность системы объектов жилищных прав, в которую не могут быть включены яранги, юрты, дома-вагончики, сборно-разборные дома и т.п.

І.А. Дроздов отмечает, что выделение ЖК РФ трех признаков жилого помещения, а именно:

1) его недвижимый характер,

2) изолированность,

3) пригодность для постоянного проживания граждан, является явно неудачным. По его мнению, более удачным было бы использование такого признака, как замкнутость, именно замкнутость, по его мнению, является ключевым понятием при определении термина "помещение", поскольку вряд ли можно отнести к числу помещений объект, не имеющий крыши, стен или пола. Ну и безусловно необходим еще один признак, характеризующий жилое помещение, а именно то, что оно должно иметь вход. При этом термин "вход" следует понимать в данном случае в наиболее широком значении. В качестве входа может выступать не только дверной, но и оконный или иной проем, обеспечивающий доступ к внутреннему пространству. Безусловно, трудно оспаривать то обстоятельство, что в жилом помещении, в котором отсутствует потолок, проживать невозможно ни постоянно, ни временно. Но в этом случае данный объект не может быть признан пригодным для проживания.

Представляется, что важным признаком любого жилого помещения является то, что в отношении данных объектов законодателем установлен специальный правовой режим. Следует отметить, что в широком смысле этого слова правовой режим представляет собой многоэлементную систему, рассмотрение правового режима жилых помещений в целом не является целью настоящего исследования. Составной частью правового режима, установленного для жилых помещений, является государственный учет жилищного фонда, который осуществляется по единой для России системе и в порядке, определенном в Положении о государственном учете жилищного фонда в РФ, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. N 1301. Таким образом, только тот объект, который прошел указанный учет, включающий в себя технический (оперативный) учет, официальный статистический учет, и бухгалтерский учет может быть включен в систему объектов жилищных прав.

К правовому режиму объектов жилищных прав следует отнести также правила, устанавливающие оценку того или иного жилого помещения в качестве пригодного для проживания. В связи с этим необходимо назвать Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". Указанное Положение относительно пригодности жилого помещения для постоянного проживания в нем граждан закрепляет не только частный интерес пользователя жилья, но и публичный интерес.

Элементы системы объектов жилищных прав, а именно: жилой дом, квартира, комната, являются связанными между собой, причем связь эта носит постоянный характер. Состав элементов системы жилищных прав обусловлен тем, что все они имеют общее функциональное назначение, т.е. предназначены для постоянного проживания в них граждан. Тем не менее каждый элемент, включаемый в систему, в данном случае в систему объектов жилищных прав, наряду с тем, что имеет общие, свойственные для всех объектов признаки, также обладает определенной самостоятельностью.

Подводя итог сказанному, необходимо отметить следующее.

Любое жилое помещение является недвижимой вещью, которой свойственны следующие отличительные признаки:

1. Жилое помещение - это предмет материального мира, который предназначен для удовлетворения определенных потребностей человека, а именно для удовлетворения объективно существующей потребности в жилище, и может находиться в обладании человека.

2. Жилое помещение является прочно связанным с землей, таким образом, его перемещение без несоразмерного нанесения вреда его потребительским качествам, его назначению невозможно.

3. Жилое помещение является индивидуально-определенной вещью, жилое помещение как фактически, так и юридически закреплено на конкретном, индивидуально-определенном месте, ему присвоен номер, обозначенный в специальных учетных документах.

4. Для жилых помещений законодателем установлен специальный правовой режим, а именно: система правил, определяющих место жилого помещения в сфере гражданско-правового регулирования, а также возможность участвовать в гражданском обороте.

Обзор судебной практики, связанной с куплей-продажей жилых помещений, начнем с вопроса обязательной регистрации сторонами договора купли-продажи. Это важная обязанность, и пренебрегать ею не стоит. Причина одна: реальная возможность признания сделки незаключенной.

Подобная ситуация сложилась на практике и у двух унитарных предприятий, муниципального и государственного. Первое обратилось в суд с заявлением о признании права собственности на двухкомнатную квартиру в г. Кирове, а затем, изменив предмет иска, стало настаивать уже на признании права хозяйственного ведения в отношении указанной недвижимости. Это требование, по мнению истца, было вполне закономерным, а главное - законным, учитывая заключенный между сторонами договор купли-продажи и отказ зарегистрировать за истцом-покупателем право хозяйственного ведения Кировской областной регистрационной палатой. Последняя, а также Министерство государственного имущества и реформирования предприятий Республики Коми были привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований.

Изучив материалы дела, суд первой инстанции иск удовлетворил, ссылаясь на норму ст. 295 ГК РФ (п. 2), из смысла которой следует, что продажа недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении, возможна только при наличии согласия собственника на совершение подобного действия. Ответчик, заключая сделку, такое согласие у Министерства государственного имущества и реформирования предприятий Республики Коми предварительно получил. Учитывая соблюдение закона в данном вопросе, суд признал договор действительным, а требования истца - обоснованными.

Однако апелляционная, а затем и кассационная инстанция обратили внимание на один момент, который первоначально в судебном заседании не обсуждался. Это отсутствие государственной регистрации самого договора купли-продажи. А она обязательна в силу п. 2 ст. 558 ГК РФ. Последовал вполне логичный вывод, что соглашение и заключено-то не было (п. 3 ст. 433 ГК РФ), следовательно, никаких взаимных прав и обязанностей у сторон не возникало, в том числе и права истца на хозяйственное ведение квартирой. Признать то, чего и не было, существующая судебная система не позволяет, поэтому в удовлетворении заявленных требований было отказано, несмотря на несостоятельные доводы о невозможности рассмотрения этого вопроса, т.к. он не входил в предмет спора (Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 ноября 2001 года. Дело N А28-2942/01-121/19).

Не менее интересна ситуация, когда сторона в сделке по тем или иным причинам, которые, в принципе, не так важны, регистрировать договор не хочет. В качестве примера Высший Арбитражный Суд в Обзоре практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости (N 21 от 13 ноября 1997 г.), приводит случай, когда Облпотребсоюз был вынужден искать судебной защиты, т.к. его контрагент по сделке, столичное ОАО, уклонялось от государственной регистрации договора.

Первая инстанция в удовлетворении иска отказала на том основании, что заявителю в первую очередь нужно было идти не в суд, а в регистрирующий орган с соответствующим требованием. Но апелляционная жалоба представила эти доводы неубедительными, что после всесторонней проверки и отразилось в принятом Постановлении.

Суд отметил фактическое исполнение сторонами своих обязательств по сделке: продавец передал по акту приема-передачи жилой дом, а покупатель его принял и уплатил оговоренную стоимость - и правомерность заключения всего соглашения в целом, что, в принципе, и так не оспаривалось. Но также указал на необходимость применения в сложившейся правовой ситуации ст. 165, п. 3, ГК РФ в связи с уклонением покупателя от регистрации договора, который просто утратил к сделке интерес в силу ее убыточности.

Законом суду предоставлено право по требованию одной из сторон вынести решение о регистрации сделки, совершенной в надлежащей форме, если другой ее участник по какой-либо причине этого не делает в установленном порядке и в установленный срок. Этой возможностью, удовлетворяя исковые требования, суд и воспользовался.

К слову, у органов судебной системы довольно большой простор в выборе принимаемых решений. Конечно же, никто не оспаривает, что все они должны быть в рамках закона и в строгом соответствии с ним, но вместе с тем это не исключает способность некоторых новаторских и оригинальных по своей сути постановлений быть образцом для подражания при разрешении схожих дел. И хотя судебному прецеденту на законодательном уровне пока не уделяется достаточно внимания, как таковой он все же существует.

И здесь стоит привести в пример один довольно интересный случай, который хотя и не имеет своим предметом спор в отношении жилой недвижимости, однако с большой долей вероятности может косвенным образом повлиять на принимаемые судами решения по квартирному вопросу. Чому? Об этом ниже.

ООО обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском об истребовании из чужого незаконного владения нежилых помещений общей площадью 1294,2 кв. метра на окраине столицы. Незаконным владельцем, по мнению истца, являлось другое ООО, к которому недвижимость перешла через ряд последовательно заключенных со сторонними хозяйствующими субъектами сделок купли-продажи. Кстати, последний собственник-ответчик к моменту предъявления иска даже успел сдать в аренду спорное имущество. Все эти фирмы вместе с Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве были привлечены в процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Первая судебная инстанция иск удовлетворила, затем последовали обращения в Девятый арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Московского округа, но они не изменили принятого решения.

Стоит отметить, что в проведенных заседаниях была обнародована информация о наличии внутрикорпоративного конфликта среди участников фирмы-продавца. Это в какой-то мере объясняет то, что уже в процессе кассационного рассмотрения дела и истец, и ответчик заявляли ходатайства соответственно об отказе от иска и о прекращении производства. Также дружно процессуальные "противники" затем подали заявления в Высший Арбитражный Суд РФ об отмене ранее вынесенных постановлений. Ссылались они, с одной стороны, на добросовестность последнего приобретателя (ответчика), с другой - на факт нахождения спорного имущества в аренде.

Как было установлено судами, первоначальный, исходный договор купли-продажи недвижимости от имени ООО подписал генеральный директор общества на основании решения общего собрания участников об одобрении крупной сделки. Напомним, что такое требование содержится в ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Требование то при продаже учли, но выполнить его в строгом соответствии с буквой закона не потрудились: не собрали необходимый кворум. Это и повлекло за собой процессуальное признание решения общего собрания и самого договора недействительными. Следовательно, и все последующие сделки стали характеризоваться тем же свойством.

Однако Высший Арбитражный Суд РФ обратил внимание на то, что предыдущие судебные инстанции в принятых актах не отразили. И, прежде всего, это касается факта выбытия недвижимого имущества из владения истца. Да, суд подтвердил недействительность решения общего собрания участников общества и первоначального договора купли-продажи, но поставил под сомнение наличие порока воли, т.к. в судебных заседаниях не была дана юридическая оценка внутренним разногласиям в фирме-истце и не было установлено лицо, которое согласно учредительным документам и действующему законодательству правомочно совершать действия, направленные на отчуждение имущества.

Но для нас куда больший интерес представляет другой вывод Высшего Арбитражного Суда РФ, точнее даже - предположение: а является ли последний приобретатель добросовестным? Ведь к нему имущество перешло всего за 4,5 млн. рублей плюс налог на добавленную стоимость в размере около 685 тыс. рублей. Для более чем 1200 кв. метров, пусть и на окраине столицы, это просто смешная сумма. Ее разумного обоснования ни в договоре, ни в материалах дела не содержалось, вследствие чего она была названа специально заниженной.

Так это или нет, выяснит Арбитражный суд города Москвы, которому дело Постановлением ВАС РФ N 10665/07 от 18 декабря 2007 г. было направлено на новое рассмотрение. Однако сами по себе итоговые выводы очень важны не только для арбитражной практики, но и для будущих решений судов общей юрисдикции.

Рассмотрим еще одно дело. Первоначально истица обратилась в Гагаринский районный суд г. Москвы с требованием признать недействительным договор купли-продажи комнаты в квартире коммунального заселения, заключенный между ее соседкой и третьим лицом. Учитывая правило о преимущественном праве покупки, она также просила перевести на нее все права и обязанности покупателя.

Иск, к радости заявительницы, был удовлетворен в полном объеме. Вынесенное решение не изменили ни определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, ни определение Президиума Московского городского суда.

После этого дело было истребовано в Верховный Суд РФ, где Судебная коллегия по гражданским делам отменила Постановление в части признания недействительным договора купли-продажи комнаты, остальные же положения остались в силе. С этим не согласился первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ, который в принесенном представлении обосновал необходимость вынесения по делу нового решения об отказе в удовлетворении заявленных требований. Президиум Верховного Суда РФ представление рассмотрел и в контексте необходимости обеспечения единства судебной практики и законности нашел его вполне справедливым. И вот по каким основаниям.

Всеми предыдущими судебными инстанциями была ошибочно применена ст. 250 ГК РФ. Она закрепляет правило, согласно которому при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

Причем на продавца возлагается обязанность известить в письменной форме остальных участников собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу.

Если эти требования в своей совокупности не будут выполнены, то любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев обратиться в суд с просьбой о переводе на него прав и обязанностей покупателя.

Однако суды не учли, что спорная комната фактически и не находилась в общей долевой собственности нескольких лиц, т.к. ответчица единолично обладала правом собственности на проданные квадратные метры. Этот факт в материалах дела нашел свое подтверждение в виде договора между ответчицей и Управлением муниципального жилья Юго-Западного административного округа г. Москвы о передаче в собственность комнаты N 1 жилой площадью 11,9 кв. м в квартире коммунального заселения и соответствующего свидетельства о собственности.

В свою очередь, сама истица имела аналогичные права (причем права документально подтвержденные) в отношении двух других комнат в коммуналке.

При таких условиях ссылаться на отношения общей собственности не представляется возможным, так же как и требовать от ответчицы отчуждения принадлежащего ей имущества только соседям по коммунальной квартире.

Судей же смутило упоминание в договоре купли-продажи о "пропорциональной доле в праве собственности на места общего пользования". На основе этой фразы они сделали вывод о наличии общей долевой собственности в отношении всей квартиры в целом. Вывод, надо сказать, не совсем верный. В соответствии с Законом РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" при передаче в собственность комнаты в коммунальной квартире соответственно передается и доля на места общего пользования, куда относятся коридор, кухня, санузел и др. Именно эта доля не подлежит отчуждению другим лицам, да и то при условии, что им же не продается и сама комната.

Следовательно, даже при наличии общей собственности на места общего пользования ответчица имела полное право продать принадлежащую ей комнату кому угодно и без уведомления другого собственника жилых помещений в данной квартире. У последнего, исходя из приведенных умозаключений, нет никаких законных оснований требовать перевода на него прав покупателя по договору купли-продажи.

Учитывая, что по данному делу суд применил закон, не подлежащий применению, и не применил Закон, подлежащий применению, все ранее вынесенные судебные решения были отменены, а Постановлением Президиума Верховного Суда РФ N 19пв-04 от 17 ноября 2004 г. в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Необходимо иметь в виду, что точное документальное оформление сделок с недвижимостью - это необходимое условие их действительности.

Так, для совершения сделки купли-продажи приватизированной квартиры, которая еще ни разу не продавалась, к договору при его регистрации должны быть приложены следующие документы:

- свидетельство о праве собственности на продаваемую квартиру;

- договор государственного (муниципального) органа с нанимателем квартиры о передаче ее в собственность нанимателя и членов его семьи;

- справка из БТИ с указанием оценочной стоимости квартиры; предварительное разрешение органов опеки и попечительства, если в квартире проживают несовершеннолетние дети, независимо от того, являются ли они собственниками или членами семьи собственников, в том числе бывшими, имеющими право пользования данным жилым помещением.

Особые правила установлены в отношении купли-продажи жилых помещений, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования помещением после его приобретения покупателем. Речь, в частности, может идти о членах семьи собственника, которые временно отсутствуют (например, служат в армии или находятся в местах лишения свободы). В практике было немало случаев, когда собственник продавал жилые помещения, не предупредив покупателя о наличии таких лиц, в результате чего возникали конфликты. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, и была введена подобная норма, в соответствии с которой существенным условием продажи жилого помещения, в котором проживают эти лица, является перечень этих лиц с указанием прав на пользование продаваемым жилым помещением (ст. 558 ГК РФ). Признание этого условия существенно свидетельствует о том, что при несоблюдении указанного условия договор считается незаключенным.

Очевидно, что права членов семьи собственника в свете положений ГК РФ имеют вещно-правовой характер, хотя они прямо и не названы в ст. 216 ГК РФ. Но очевидно тоже, что они произведены от прав собственника, основаны на личных взаимоотношениях и возникают не иначе как по воле собственника жилого помещения (исключение, наверное, могут составить лишь несовершеннолетние дети членов семьи собственника). И разумно предположить, что это вещное право должно прекратиться после прекращения прав самого собственника, но, к сожалению, законодатель сохранил для членов семьи собственника право пользования жилым помещением при смене субъекта собственности. Этим существенно ограничиваются права и предыдущего, и последующего собственников. Трудно представить, что покупатель захочет приобрести квартиру, в которой останутся проживать члены семьи бывшего собственника.

Но, тем не менее, обман с регистрацией - явление довольно частое, и бывает, у покупателей возникает немало хлопот, прежде чем они реально смогут воспользоваться своей собственностью.

Слабым утешением для нового собственника является предоставленная в данном случае законом возможность требовать уменьшения цены или расторжения договора (п. 1 ст. 460 ГК РФ); у продавца уже может не быть денег или даже сам продавец может оказаться вне пределов досягаемости. Ограниченным оказывается и право собственника продать жилье, если у бывших членов его семьи нет другого жилища (при нормальных семейных отношениях вместе с собственником выезжают все члены его семьи).

Положение, при котором иное вещное право превалирует над правом собственности, неестественно, и его с успехом используют недобросовестные продавцы. В литературе предлагаются разные варианты, как обезопасить покупателя.

Так, П.В. Крашенинников в своей работе "Субъекты права собственности и иных вещных прав на жилые помещения" связывает изменение ситуации с принятием нового Жилищного кодекса РФ, поскольку в п. 1 ст. 292 ГК РФ указано, что члены семьи собственника имеют право пользования жилым помещением на условиях, предусмотренным жилищным законодательством. В ЖК РФ, по его мнению, должно быть установлено, что отчуждение собственником жилого помещения, в котором проживают бывшие члены его семьи, возможно только при предварительном заключении договора найма жилого помещения между ними и собственником на условиях, обычных для данной местности. Срок такого договора не должен быть менее трех лет, а если среди бывших членов есть несовершеннолетние лица, - то до достижения ими совершеннолетия. Это трансформирует вещные права бывших членов семьи в обязательственные.

Несмотря на некоторую привлекательность данной позиции, в ней есть и недостатки.

Во-первых, неясно, почему именно в ЖК РФ должны решаться вопросы допустимости купли-продажи жилого помещения, являющегося собственностью гражданина.

Во-вторых, в таких ситуациях может быть заключен лишь договор коммерческого найма, а это уже прерогатива ГК РФ.

В-третьих, в предполагаемом варианте договор становится обязательным, что не соответствует свободе договора, пока специальное указание не будет строго регламентировано законодательством.

В-четвертых, это не решает проблемы с членами семьи собственника, пожелавшими остаться в жилом помещении. И вообще, думается, что п. 1 ст. 292 ГК РФ отсылает к жилищному законодательству для определения условий пользования членами семьи жилым помещением наряду с собственником в отношении, например, оплаты коммунальных услуг, соблюдения правил общежития и т.п.

На практике риелторы, чтобы избежать такого рода обмана, предлагают иной выход. После оформления договора купли-продажи передается только часть денег, примерно не более 50% от стоимости квартиры. Для получения полной суммы продавцы будут заинтересованы в скорейшем выезде. А в случае каких-либо неожиданностей (нет другого жилья) можно будет приобрести на оставшиеся деньги жилое помещение соответствующего качества, куда продавцы могут быть переселены в судебном порядке.

Поэтому, если гражданин не может купить или продать жилье без посредника, лучше всего обратиться к услугам риелторской фирмы, имеющей законную лицензию на этот вид деятельности. По требованию фирма должны предъявить лицензию. Эти фирмы ведут проверку "юридической чистоты" сделки на предмет возможных претензий других лиц на продаваемое жилье.

Нежелательно участникам сделки купли-продажи обращаться к частным посредникам и кому-либо - даже представителю фирмы, с которой продавец заключил договор на исключительное право продажи его квартиры (эксклюзивный договор), - отдавать свои документы.

Расчет по сделке должен происходить только между покупателем и продавцом, а не с фирмой, которая выступает в роли посредника. Покупатель должен присутствовать при оформлении всех документов, относящихся к сделке, вплоть до государственной регистрации договора и выписки лиц из покупаемого жилого помещения.

Уголовным кодексом Российской Федерации мошенничество квалифицируется как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При совершении сделки путем мошенничества для ее участников наступают следующие гражданско-правовые последствия (ст. 179 ГК РФ):

- если сделка по договору купли-продажи жилья, дарения, обмена, мены и т.д.) будет признана судом недействительной, потерпевшему возвращается другой стороне все полученное ею по сделке.

При невозможности возвратить полученное жилое помещение в натуре (например, оно оказалось перепродано и в нем прописаны и проживают новые жильцы, у которых нет другого жилья), стоимость этого помещения возмещается потерпевшему в деньгах.

Однако гражданско-правовая ответственность виновной стороны сделки этим не исчерпывается. Помимо возвращения незаконно приобретенного жилья потерпевшему с нее взыскивается в доход государства все то, что она выплатила по сделке потерпевшей стороне.

Во многих случаях мошенничество является действием преступного характера и наряду с гражданско-правовыми санкциями влечет за собой применение мер уголовной ответственности.

Так, згідно зі ст. 159 УК РФ лица, совершившие это преступление, в зависимости от его тяжести наказываются штрафом, либо обязательными или исправительными работами, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

Гражданско-правовая ответственность по сделкам, совершенным под влиянием насилия и угрозы применения насилия, - та же, что и по сделкам, заключенным посредством обмана.

Вместе с тем уголовная ответственность за этот вид незаконных сделок квалифицируется по ст. 163 УК РФ как вымогательство.3.2 Особенности договора купли-продажи нежилой недвижимости

В течение ряда лет нормативными актами нежилые помещения выделялись как самостоятельный объект недвижимости, являющийся предметом сделок, при этом единое понимание термина «нежилые помещения» не выработано.

Рассмотрим, что подразумевается под нежилым помещением в нормативных актах разного уровня.

Федеральным законом от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» помещение определялось как единица комплекса недвижимого имущества, выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В то же время в многочисленных строительных нормах и правилах (СНиПах) употребляется формулировка «здания, сооружения и помещения в них».

Согласно трактовке распоряжения Госкомимущества РФ от 5 февраля 1993 г. № 217-р «Об упорядочении процесса учета и разграничения прав собственности на нежилые помещения», «нежилые помещения» включают в себя «здания, сооружения, нежилые помещения, в том числе встроенно-пристроенные».

Согласно закону «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», к недвижимому имуществу, права на которое подлежат государственной регистрации, относятся, в частности, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения.

Само словосочетание "нежилое помещение" означает, что соответствующее понятие определяется негативным образом: это помещение, не предназначенное для проживания граждан. В зависимости от функционального назначения нежилые помещения бывают производственными, административными (конторскими), торговыми, складскими и т.д. Нежилое помещение может состоять из одной или нескольких (множества) комнат. Проведенный в работе анализ показывает, что понятия «нежилые здания», «сооружения», «помещения» в качестве видов входят в более общее понятие «объект».

Нежилые помещения, это, прежде всего, здания и сооружения.

Понятия «здание», «сооружение», «нежилое помещение» в литературе и нормативных актах трактуются по-разному [43, с. 224]. Так, на думку В.М. Литовкина, «они отличаются своей неподвижностью, фундаментальной привязкой к конкретному земельному участку, на котором они возведены, конструктивно рассчитаны на длительный срок эксплуатации, отдельные из них представляют художественную ценность и поэтому имеют относительно высокую ценность, особенно памятники истории, культуры, архитектуры, являющиеся уникальными объектами, на стоимость которых оказывает самостоятельное влияние и местонахождение земли под зданием и сооружением». При этом под зданиями обычно понимаются такие объекты, которые «дифференцируются на две большие взаимоисключающие противоположные группы: жилые и нежилые с двумя разными правовыми режимами использования.

Понятие «сооружение» обычно определяют путем перечисления соответствующих объектов, например: нефтяные и газовые скважины, автозаправочные станции, гидротехнические сооружения, магистральные трубопроводы, спортивные, физкультурно-оздоровительные, спортивно-зрелищные сооружения (стадионы, дворцы спора, концертно-спортивные дворцы, спортивные залы, плавательные бассейны), мосты, оранжереи, трансформаторы, тепловые узлы, подэстакадные пространства и другие инженерные сооружения, фундаментально связанные с землей.

Т.К. Богачева, относительно различий между понятиями «здание» и «сооружение) – пишет следующее: «Ответ на вопрос, в чем различие между зданием и сооружением, ГК РФ не содержит. Однако, исходя из общеупотребительного значения этих слов, можно сделать вывод, что здания предназначаются для постоянного нахождения в них людей с целью проживания или работы, сооружения же служат чисто техническим целям, люди в них находятся временно».

Думается, попытки дать юридические дефиниции понятий «здание» и «сооружение» вряд ли целесообразны, поскольку указанные понятия не относятся к числу правовых категорий. Еще более сомнительны попытки выделить различия между этими понятиями. Если обратиться к толковым словарям современного русского языка, то мы увидим, что понятие «сооружение» является родовым по отношению к понятию «здание». Под зданием в русском языке понимается архитектурное сооружение, постройка, дом, а под сооружением – всякая значительная постройка (различного вида, назначения). Поэтому правильнее было бы употреблять выражение «здания и иные сооружения».

С юридической точки зрения существующие (в обыденном смысле) различия между понятиями «здание» и «сооружение» не имеют никакого правового значения. Гораздо важнее отличать здания и сооружения от иных построек, не относящихся к объектам недвижимости, а также от иных видов недвижимого имущества.

В этом смысле под зданием (сооружением) следует понимать любой искусственно возведенный на земельном участке или под ним (под землей) самостоятельный объект, который фундаментально связан с земельным участком, используется (или может быть использован) по целевому назначению и перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно.

При таком подходе подчеркиваются все необходимые для соответствующей юридической квалификации характерные черты таких объектов недвижимости, как здания и сооружения.

Во-первых, когда мы говорим о зданиях и сооружениях, речь идет об объектах, созданных людьми (искусственно возведенных).

Во-вторых, о зданиях и сооружениях как объектах недвижимости можно говорить лишь в том случае, если они «привязаны» к определенному земельному участку.

В-третьих, связь здания (сооружения) с земельным участком должна быть столь прочной (фундаментальной), что перемещение указанного объекта недвижимости без несоразмерного ущерба его назначению оказалось бы невозможным. Данный признак позволяет отграничить здания и сооружения от иных построек и конструкций (ларьков, палаток, киосков и т.п.), которые вообще не относятся к объектам недвижимости.

В-четвертых, зданием (сооружением) признается лишь такой объект недвижимости, который является самостоятельным (отдельно стоящим).

В-пятых, к зданиям (сооружениям) относятся лишь такие объекты недвижимости (строения, постройки), возведение которых закончено и они уже используются или могут быть использованы по прямому назначению.

Самой распространенной сделкой, направленной на отчуждение нежилого помещения, является договор купли-продажи нежилого помещения. По такому договору продавец обязуется передать в собственность покупателя нежилое помещение, а покупатель обязуется принять и уплатить за него определенную денежную сумму.

Предмет договора купли продажи нежилого помещения при заключении договора должен быть определен однозначно. То есть, в договоре строго указываются все значимые параметры нежилого помещения: адрес, площадь помещения, номера на поэтажном плане.

Цена договора купли продажи нежилого помещения обязательно указывается в рублях. Следует учесть, что цена - существенное условие договоров данного вида. Цена может указываться как на все нежилое помещение, так и на единицу площади. В последнем случае цена договора рассчитывается, исходя из площади передаваемого нежилого помещения. Цена нежилого помещения по договору купли продажи не связана с балансовой или инвентаризационной оценкой, которая необходима в целях налогообложения [48, с. 68]. Рассмотрим пример из судебной практики. Общественная организация «Тувинское республиканское общество охотников и рыболовов» обратилась в Арбитражный суд Республики Тыва с иском к индивидуальному предпринимателю Адаеву Виктору Николаевичу о признании незаключенным договора купли-продажи нежилого помещения от 05.07.2002 общей площадью 28,2 квадратного метра, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 110, и об истребовании спорного имущества из незаконного пользования ответчика.

05.07.2002 между обществом охотников и рыболовов (продавец) и предпринимателем Адаевым В.Н. (покупатель) подписан договор купли-продажи нежилого помещения, по условиям которого продавец передал покупателю за 60000 рублей часть пристройки административного корпуса, представляющего часть 1-этажного административного здания, оборудованного под магазин, общей полезной площадью 28,2 квадратного метра, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 110. По передаточному акту от 05.07.2002 продавец передал покупателю объект недвижимости, являющийся предметом названного договора [22].

Полагая, что договор от 05.07.2002 является незаключенным ввиду отсутствия его государственной регистрации, общество охотников и рыболовов обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении искового заявления, суд, вновь рассматривающий дело, признал договор купли-продажи нежилого помещения от 05.07.2002 заключенным, учитывая, что между сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Договор купли-продажи нежилых помещений должен быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение установленной формы влечет его недействительность (ст. 550 ГК РФ). Договор купли-продажи нежилых помещений считается заключенным с момента подписания сторонами единого документа, в котором сформулированы все его существенные условия. Переход права собственности на нежилое помещение от продавца к покупателю подлежит государственной регистрации. Право собственности покупателя возникает в результате заключенного договора купли-продажи нежилых помещений и акта государственной регистрации перехода права собственности или договора о нежилых помещений (п. 1 ст. 551 ГК РФ) [23].

Следует отметить, что в качестве сторон договора купли продажи нежилого помещения могут выступать как физические лица (граждане), так и юридические лица. В некоторых случаях сторонами договора купли продажи нежилого помещения выступают муниципальные образования и иные субъекты Российской Федерации. Пример такой сделки - реализация муниципального либо государственного имущества.

Якщо договор купли продажи нежилого помещения осуществляет коммерческая организация, она должна обладать правоспособностью. Некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные предприятия для заключения договора купли продажи нежилого помещения должны иметь возможность совершения таких сделок, отраженную в учредительных документах. Физическое лицо для участия в договоре купли продажи нежилого помещения должно быть полностью дееспособно [48, с.69].

Главное обязательство, подлежащее исполнению продавцом и покупателем, состоит в передаче нежилого помещения продавцом и принятии ее покупателем по передаточному акту или иному документу о передаче (п. 1 ст. 556 ГК). Приведенная императивная норма устанавливает юридически обязательную процедуру передачи нежилого помещения Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче нежилого помещения на условиях, предусмотренных договором, считается отказом соответственно продавца от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя - от обязанности принять имущество.

Подписание сторонами передаточного акта или иного документа о передаче наряду с фактической передачей нежилого помещения является обязательным условием, позволяющим говорить об исполнении обязательства по передаче и приему нежилого помещения. Вместе с тем в случаях, предусмотренных законом или договором, это обязательство по передаче нежилого помещения будет считаться исполненным при наступлении дополнительных юридических фактов (абз. 2 п. 1 ст. 556 ГК РФ). Например, стороны могут включить в договор условие, согласно которому обязательство продавца по передаче имущества будет считаться исполненным, только когда он: подпишет передаточный акт; фактически передаст недвижимое имущество; оплатит расходы по государственной регистрации перехода права собственности к покупателю.

При передаче сложных в инженерно-техническом отношении зданий (сооружений) стороны могут оговорить, что обязательным условием надлежащего исполнения обязательства по передаче является проведение продавцом за свой счет силами специализированной организации контрольных и проверочных мероприятий на предмет определения качественного состояния объекта недвижимости, инженерных коммуникаций, информационных сетей, обслуживающих данный объект.

Наряду с обязанностью принять купленное нежилое помещение главной обязанностью покупателя по договору продажи нежилого помещения является обязанность по ее оплате. Форма, порядок и способ оплаты определяются сторонами договора самостоятельно. Законом допускается оплата купленной недвижимости в рассрочку и в кредит, а также предварительная оплата.

При продаже нежилого помещения в кредит в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ такая недвижимость признается находящейся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем обязательств по ее оплате.

Стороны договора продажи недвижимости несут ту же взаимную имущественную ответственность, что и стороны договора продажи движимого имущества, за следующими исключениями. Во-первых, принятие покупателем нежилого помещения, не соответствующей условиям договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора (п. 2 ст. 556 ГК РФ). Во-вторых, при передаче продавцом покупателю нежилого помещения с существенным нарушением условий договора о качестве нежилого помещения покупатель не вправе потребовать замены некачественной недвижимости на качественную однородную недвижимость (ст. 557 ГК РФ). Это исключение объясняется тем, что объектом недвижимости является индивидуально-определенная вещь, что исключает возможность ее замены в силу характера и существа обязательства (п. 3 ст. 475 ГК РФ).

Договор продажи нежилого помещения может быть расторгнут как до момента государственной регистрации перехода права собственности, так и после такой регистрации при условии, что он не исполнен сторонами в полном объеме. Государственная регистрация перехода права собственности не является препятствием для расторжения исполненного договора продажи нежилого помещения в тех случаях, когда законом или договором предусмотрена возможность расторжения договора с возвращением полученного сторонами по основаниям, предусмотренным ст. 450 ГК РФ, в том числе в связи с неоплатой покупателем имущества

Для расторжения договора купли-продажи нежилого помещения недостаточно факта отказа продавца или покупателя от договора, так как сам по себе такой факт не может служить основанием для регистрации обратного перехода права собственности к продавцу. Необходимо обращение в суд, который должен принять решение, содержащее предписание регистрирующему органу о регистрации перехода права собственности от покупателя к продавцу в силу расторжения договора. Суд может вынести такое решение только в случае, когда в договоре продажи нежилого помещения стороны оговорили возможность возврата исполненного до момента расторжения договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ).

Таким образом, основными обязанностями покупателя являются: оплата и принятие нежилого помещения. Основной обязанностью продавца является передача нежилого помещения покупателю. Основным правом продавца является требование оплаты нежилого помещения покупателем.

Следовательно, можно выявить специфику купли-продажи нежилых помещений. Во-первых, договор купли продажи нежилого помещения позволяет гражданам (физическими лицами) и юридическими лицами использовать нежилые помещения в качестве административных, торговых, складских, производственных помещений.

Во-вторых, существенными условиями договора купли-продажи нежилого помещения являются предмет и цена. Предмет договора купли продажи нежилого помещения при заключении договора должен быть определен однозначно. Цена договора купли продажи нежилого помещения обязательно указывается в рублях. Цена может указываться как на все нежилое помещение, так и на единицу площади (цена рассчитывается, исходя из площади передаваемого нежилого помещения).

В-третьих, в качестве сторон договора купли продажи нежилого помещения могут выступать как физические лица (граждане), так и юридические лица.

В-четвертых, договор купли продажи нежилого помещения заключается в простой письменной форме . Необходимо отметить, что договор купли-продажи нежилого помещения подлежит обязательной государственной регистрации.ВИСНОВОК

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: несмотря на то, что понятие недвижимого имущества по определению не может быть совершенным, тем не менее, необходимо его совершенствовать. Следует внести ясность в основные формулировки, а так же определить целесообразность отдельных объектом недвижимого имущества.

Важнейшей проблемой является неточность ст. 130 ГК РФ, согласно которой, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Употребление в статье третьего термина – «недвижимость» совершенно излишне, поскольку и «вещь», и «имущество» в принципе охватывают названное явление целиком.

Для решения данной проблемы видится целесообразным исключить из ст. 130 ГК РФ упоминание о «недвижимости», усложняющее определение и акцентировать внимание на категории «недвижимая вещь», подчеркивая тем самым, что объектом права на недвижимость являются лишь предметы, имеющие материальную форму.

Далее следует параграф 7 главы 30 ГК РФ переименовать на:

«Продажа недвижимых вещей» … и далее в этом параграфе употреблять выражение «недвижимая вещь».

При этом продажа недвижимого имущества регулируется параграфом 8 ГК РФ это «Продажа предприятия».

Таким образом, не произойдет смешения понятий.

Основной сделкой с недвижимостью является купля-продажа.

Институт купли-продажи недвижимости прошел долгий путь становления, получив юридическое закрепление в различных нормативных источниках, в которых одни и те же вопросы имели разнообразные формулировки.

Под договором продажи недвижимости понимается соглашение, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать в собственность другой стороне (покупателю) определенное договором недвижимое имущество, а покупатель в свою очередь обязан заплатить за это недвижимое имущество согласованную сторонами плату.

К существенным условиям договора продажи недвижимости закон относит условия договора о предмете продажи и его цене.

Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Содержание договора продажи недвижимого имущества составляют права и обязанности сторон данного договора.

Основная обязанность продавца по договор продажи недвижимости - передача недвижимого имущества покупателю. Основная обязанность покупателя - принять и оплатить недвижимое имущество. Что касается прав сторон договора продажи недвижимого имущества, то они корреспондируют с обязанностями сторон. Покупатель имеет право требовать передачи недвижимого имущества. Продавец имеет право требовать оплаты переданного имущества. Обе стороны вправе требовать друг от друга государственной регистрации перехода права собственности.

Виконання договору купівлі-продажу нерухомості полягає у передачі продавцем покупцеві проданої нерухомої речі, а покупцем продавцю - передбаченої договором грошової суми. Крім того, на покупцеві лежить обов'язок прийняти передану йому нерухому річ.

В работе были рассмотрены проблемы реализации договора купли-продажи жилых и нежилых помещений. Исследование позволило выявить следующие проблемы действующего законодательства в области купли-продажи жилого помещения:

1) проблема обеспечения прав несовершеннолетних при осуществлении договора купли-продажи жилого помещения. Так, при совершении сделок купли-продажи жилых помещений нередко нарушаются права несовершеннолетних детей. Иногда очень сложно определить, были ли допущены нарушения. В законе отсутствуют единые критерии, которые позволяли бы органам опеки и попечительства обосновывать свое решение относительно возможного нарушения прав детей при совершении той или иной сделки с недвижимостью. В результате чего органы опеки и попечительства дают согласие на сделки, не отвечающие интересам несовершеннолетних, без всестороннего и подробного изучения ситуации, не выявляют противоречий между интересами детей и их родителей, которые приводят к нарушению прав несовершеннолетних и т.д.

Решение проблемы может заключаться в применении адресного подхода, т.е. концентрации средств и усилий органов опеки и попечительства на выявлении, проведении углубленного мониторинга, анализа ситуации и социального патронажа семей, в которых существует реальный риск ущемления прав несовершеннолетних при осуществлении сделок с жильем.

Что касается законодательного закрепления, что целесообразно сделать оговорку в ст. 558 ГК РФ (особенности продажи жилых помещений).

Редакция ст. 558 ГК РФ может выглядеть следующим образом:

1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.

2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

3. Договор продажи жилого помещения, в котором прописаны и проживают несовершеннолетние дети, возможен только при предоставлении в орган опеки и попечительства сведений о том, что права детей не будут нарушены. Сделка продажи жилого помещения, в котором прописаны и проживают несовершеннолетние дети, может быть одобрена органом опеки, если условия проживания несовершеннолетнего улучшаются (приобретается жилое помещение большей площади и (или), в более удобном для ребенка районе). Договор продажи жилого помещения, в котором прописаны и проживают несовершеннолетние дети, без предоставления сведений о том, где будут проживать последние после продажи жилого помещения, а так же если условия проживания несовершеннолетних будут хуже, тех, что были, не допускается.

Говоря о купле-продаже нежилых помещений можно выделить следующую проблему: В ГК РФ нет упоминания о нежилых помещениях.

Для решения данной проблемы, следует включить в ГК РФ статью следующего содержания «… Под нежилым помещением следует понимать: а) помещения, не предназначенные для постоянного проживания; б) помещения, не отвечающие санитарно-гигиеническим и техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:

 • ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований;

 • изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей…»СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативні акти

 1. Конституція Російської Федерації: з гімном Росії: прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року: з урахуванням Законів про зміну терміну повноважень Президента РФ і Державної Думи і про контрольні повноваження Державної думи відносно уряду РФ. - М.: Проспект, 2010. - 30, [4] с.

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.94 № 51-ФЗ // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

 4. Жилищный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 февраля 2010 года. – Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2010. - 95 с.

 5. Земельний кодекс Російської Федерації: [офіційний текст: текст Кодексу наводиться за станом на 1 березня 2010 р.]. - М.: Омега-Л, 2010. - 74 с.

 6. Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним": [с изменениями и дополнениями]. - М.: Омега-Л, 2010. – 63 с.

 7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 05.04.2010 N 40-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. - 2003. – 08 октября.

 8. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. - 2005. - № 1. - Ст. 1808.

 9. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2010) «О государственном кадастре недвижимости» // СЗ РФ. - 2007. - № 31. - Ст. 4017.

 10. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 (от 22.11.2006 N 710) «Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета. - 1998. – 04 марта.

 11. Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2007 N 494) // Российская газета. - 2006. – 10 февраля.

Матеріали судової практики

 1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 1997 г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1997. - № 11.

 2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № 59 от 16.02.2001г. / / Вісник ВАС РФ. - 2001. - № 4.

 3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2008 г. (по гражданским делам) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. - 2008. - № 4.

 4. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 октября 2002 г. // Бюллетень ВС РФ. - 2002. - № 11.

 5. Обзор судебной практики по гражданским делам за 2008 год // БВС РФ. - 2008. - № 12. – С. 6 – 7.

 6. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 декабря 2008 г. №88 – В 04 – 04 // Бюллетень ВС РФ. - 2009. - № 3.

 7. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2008 г. (по гражданским делам) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. - 2008. - № 10.

 8. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I I квартал 2008 г. (по гражданским делам) // Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ. - 2008. - № 5.

 9. Обзор судебной практики по гражданским делам за 2008 год // БВС РФ. - 2008. - № 12. – С. 6 – 7.

 10. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 апреля 2009 г. 3 А05-10601/2009-22 // КонсультантПлюс: ВерсияПроф: Каталог документов информационного банка Судебная практика: Северо-Западный Округ [Электронный ресурс]. - Електрон. дан. – [М., 2010].

 11. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.03.2007 № А69-787/05-8-Ф02-942/07 по делу № А69-787/05-8 // КонсультантПлюс: ВерсияПроф: Каталог документов информационного банка Судебная практика: Восточно-Сибирский Округ [Электронный ресурс]. - Електрон. дан. – [М., 2010].

 12. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 23.04.2009 N Ф04-1508/2009 по делу № 2294-А27-47 // КонсультантПлюс: ВерсияПроф: Каталог документов информационного банка Судебная практика: Западно-Сибирский Округ [Электронный ресурс]. - Електрон. дан. – [М., 2010].

 13. Дело № 2-118/07 // Архив Заельцовского районного суда г. Новосибирска за 2007 год.

 14. Дело № 2 -11/ 2008 // Архив мирового судьи 1-ого судебного участка Железнодорожного г. Новосибирска за 2008 год.

 15. Дело № 2 – 118 / 2008 // Архив Заельцовского районного суда г. Новосибирска за 2008 год.

Навчальна та наукова література

 1. Алексєєв В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 502 с.

 2. Аппак Т.Д. Правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Юрист. - 2009. – С. 17 – С. 28 – 35.

 3. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России // Домашний адвокат. - 2009. - № 2. – С. 30 – 34.

 4. Бегичев А. Обеспечение правомерности и законности сделок с недвижимостью // Ваше право. - 2009. - № 4. – С. 11 – 19.

 5. Болтанова Е.С. Договор купли-продажи недвижимости: Общие положения. – Томск, 2001. - 200 с.

 6. Василевская Л.Ю. Право собственности на жилые помещения в гражданском праве: истоки и нормативное регулирование // Гражданин и право. - 2009. - № 1. – С. 15 – 25.

 7. Волчецкая Г.А. Правовое регулирование государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Теоретико-правовой аспект). – СПБ, 2007. - 405 с.

 8. Гришаєв С.П. Правовой режим недвижимого имущества // Правовой консультант. - 2008. - № 11. – С. 30 – 36.

 9. Дроздецкая Я.С. Концепции недвижимости в российском гражданском праве // Консультант юриста. - 2009. - № 4. – С. 15 – 35.

 10. Єгорова М.А. Особенности расторжения договора купли-продажи недвижимости // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - № 2. – С. 61 – 67.

 11. Жариков Ю.Г, Масевич М.Г. Жилые помещения: правовое регулирование. - М.: БЕК, 2007. - 216 с.

 12. Иванова В.Д. Сделки с недвижимостью: исторический аспект // Закон. - 2009. - № 4. – С. 7 – 22.

 13. Канучукоева А.В. Недвижимость как объект права собственности. – М.: Статус, 2008. - 304 с.

 14. Киселева Т.В. О проблематике современной концепции понятия «недвижимость» // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2007. - № 9. - С. 13 - 21.

 15. Коментар до цивільного кодексу РФ. Часть вторая / Под ред. проф. Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат; Право и закон, 2007. – 790с.

 16. Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе // Недвижимость и инвестиции. Правове регулювання. - 2003. – №1-2. – С. 14 – 15.

 17. Крылов С.А. Регистрация прав на недвижимости: понятие и проблемы // Российская юстиция. - 2008. - № 2. – С. 5 – 16.

 18. Кузьміна І.Д. Понятие жилого помещения // Российская юстиция. - 2008. - № 9. – С. 3 – 7.

 19. Мейєр Д.І. Вибрані праці з цивільного права. - М., 2003. – 223 с.

 20. Садиков О.Н. Цивільне право. Зобов'язальне право. – М.: Юристъ, 2009. – 677 с.

 21. Седугін П.І. Житлове право. – М.., Проспект., 2008. – 410с.

 22. Суханов Є.А. Цивільне право. Зобов'язальне право. Т.3. - М.: Волтерс Клувер, 2008. - 788 с.

 23. Тихонов С.Г. Охрана прав граждан при свершении сделок с жильем // Ваше право. - 2009. - № 2. - С. 16.

 24. Толстой Ю.К. Житлове право. - М.: Проспект, 2008. - 497 с.

 25. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Т. II . – М.: Спарк. - 1997. – 611 с.

 26. Щенникова Л.В. Речові права в цивільному праві Росії. – М.: Рагор, 2001. - 401 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
294.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
Договір купівлі продажу нерухомості Договір доручення Договір комм
Договір купівлі продажу нерухомості
Договір купівлі продажу нерухомості 2
Договір купівлі-продажу комерційної нерухомості
Договір купівлі-продажу нерухомості Нерухомість як
Договір купівлі-продажу нерухомості Поняття договору
Операції на ринку нерухомості Договір купівлі продажу підприємства
Операції на ринку нерухомості Договір купівлі-продажу підприємства
© Усі права захищені
написати до нас