Договір дарування 2 Дослідження теоретичних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика договору дарування

1.1 Договір дарування у вітчизняній історії

1.2 Поняття та ознаки договору дарування

РОЗДІЛ 2 Елементи договору дарування та його види

2.1 Основні елементи договору дарування

2.2 Види договору дарування

РОЗДІЛ 3 Зміст договору дарування, відповідальність сторін та скасування дарування

3.1 Зміст договору дарування

3.2 Відповідальність сторін за договором дарування

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Дарування - одна з небагатьох приватноправових угод, що звернули на себе увагу законодавця ще в епоху так званого військового комунізму. Підхід до дарування був різко негативним.

У юридичній літературі, як дореволюційній і радянській, так і в сучасній, договорами дарування і безоплатного користування приділялася певна увага. Джерелами інформації для написання роботи по темі «Договір дарування» склали матеріали переддипломної практики, великий обсяг нормативно-правових актів, присвячених цивільно-правових відносин: Цивільний кодекс РФ (частина 1) від 30. 11. 1994 51-ФЗ, (частина 2) від 26.01.1996г. 14-ФЗ (ред. від 17.07.2009); деякі інші нормативно-правові акти, базова навчальна література наступних авторів: М.І. Брагінський, В.В. Витрянский, І.В. Єлісєєв, О.С. Іоффе, О.А. Красавчиков, О.Ю. Кабалкин, М.М. Шершеневич, Е.А. Суханова, А.Л. Маковського, І.В. Єлісєєва, П.Л. Рихлетского та ін

Але час іде, змінюється законодавство, оновлюється література і висловлені в ній погляди.

Із сучасних джерел не можна не відзначити солідне твір М.І. Брагінського і В.В. Витрянского «Договірне право», в якому дуже грунтовно висвітлені обидва досліджувані нами договору.

В останні роки змінилося коло об'єктів безоплатних договорів.

Автор ставить перед собою також мету дослідження існуючих теоретичних проблем у галузі відносин щодо дарування.

Необхідно вивчення, а іноді й критичний підхід до практики розгляду спорів, що випливають з безоплатних договорів, арбітражними судами та судами загальної юрисдикції.

Продовжує існувати необхідність проведення комплексного науково-теоретичного і практичного дослідження договору дарування та визначення його місця в системі цивільного права.

Все сказане свідчить про актуальність теми даної випускної кваліфікаційної роботи.

У чинному Цивільному кодексі даним договором приділено заслужену увагу, проте деякі положення Кодексу потребують уточнення і зміні. А це означає, що необхідно подальше дослідження відносин щодо дарування. Це необхідно, тим більше що учасниками цих відносин є не тільки громадяни, а й юридичні особи. Відносини з участю юридичних осіб мають свою специфіку, яка не у всіх випадках відображена в нормах Цивільного кодексу.

Метою випускної кваліфікаційної роботи є всебічне дослідження теоретичних положень про договір дарування, визначення його місця в системі цивільно-правових договорів. Виявлення та аналіз основних проблем при застосуванні правових норм про дарування, і вироблення на цій основі конкретних рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, що регулює дані договори.

Відповідно до зазначених цілями сформульовані завдання, які вирішуються в даній роботі:

1) провести ретроспективний аналіз вітчизняного законодавства в галузі дарування;

2) дати правову характеристику договору дарування, виявити його характерні ознаки та місце в системі цивільно-правових договорів;

3) розкрити основні елементи договору дарування (істотні умови, суб'єктний склад, форму);

4) дослідити види договору дарування за цивільним законодавством Російської Федерації;

5) розкрити права та обов'язки сторін за договором дарування;

6) дослідити питання юридичної відповідальності з договору дарування.

Предметом випускної кваліфікаційної роботи є цивільне законодавство регулює зобов'язання з договору дарування, а також практика його застосування.

Об'єктом є суспільні відносини, що виникають у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням договору дарування.

Теоретичною основою випускний кваліфікаційної роботи з'явилися праці дореволюційних, радянських і сучасних вчених правознавців.

Емпіричною базою є практика розгляду випливають із договору дарування спорів судами Російської Федерації.

Таким чином, до теперішнього часу інститут дарування не отримав достатнього теоретичного і практичного розвитку.

Методами дослідження є: загальний, історичний, формально-юридичний, аналіз, синтез, системно-структурний.

Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури.

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика договору дарування

1.1 Договір дарування у вітчизняній історії

У період феодальної роздробленості Русі поряд з основним джерелом права - "Руською правдою" - використовувалися так звані місцеві правові акти. До них відноситься і законодавчий збірник - Псковська судна грамота, яка сформулювала ряд нових норм і зробила великий вплив на розвиток російського права. Вона датується 1397 роком, хоча вчені вважають, що вона складена в кілька прийомів, тому що до неї увійшла грамота князя Костянтина Дмитровича, колишнього князя у Пскові у 1407-1414г.г., а весь збірник затверджений за участю священства п'яти соборів, з яких останній відноситься до 1462.

У Пскові сформувалася система зобов'язального права з розвиненою майновою відповідальністю, заснованої на товарно-грошовому обміні. У самій Грамоті до зобов'язань відносять близько 40 статей. Даючи загальну характеристику зобов'язаннями в ПСГ, В.А. Рогов пише, що законодавець тут явно віддає перевагу майнової відповідальності боржників, письмовим формам укладання угод, рівності положення сторін у договорах без урахування станового положення.

Вільні громадяни не мали відмінностей у цивільно-правових відносинах і вступали в договори на основі вільного волевиявлення та приватної ініціативи. Цивільне право займає важливе місце в нормах Псковської Судно Грамоти. Про договір дарування говорить тільки одна стаття Псковської Судно Грамоти - стаття 100. У ній говориться: А якою людина при своєму животі, або перед смертю а що дасть своєю рукою племіннику своєму платно або інша тварина, або отчину, та й грамоти дасть перед попом, або перед сторонніми людми, іно того тим даньем володіти, щоб і ру (ко) писання не було. "

Тобто дарування визнавалося тільки в тому випадку, якщо воно було вироблено перед священиком або перед іншими людьми. Договір дарування міг полягати в письмовій або усній формі [10, c .476-480].

Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що по частині норм цивільного права Псковська судова грамота "далеко пішла" від своєї попередниці "Руської правди", так як тут можна зустріти ряд цивільно-правових інститутів, які не відображені в "Руській правді":

1) інститут давності;

2) право відкупу відчуженої землі;

3) право користування чужою річчю;

4) два види забезпечення зобов'язань: порука і застава;

5) дарування рухомих і нерухомих речей і т.д.

Після 1917р. почали складатися основні галузі радянського права, що склали в подальшому нову правову систему.

Правове будівництво відбувалося одночасно з ломкою старого держапарату, з витісненням колишніх правових норм.

Безпрецедентність завдань і найгостріша політична та соціально-економічна ситуація в країні обумовила класовий характер змін у державно-правовій сфері.

Декретом ВЦВК від 20 (7) травня 1918 р. "Про дарениях" були встановлені досить істотні обмеження дарувань в залежності від їх суми. Проте цим самим у інших випадках, не підходящих під заборонні норми цього декрету, дарування визнавалося цілком дійсної юридичної угодою.

Протягом багатьох років існування радянської держави - ​​цивільне право розвивалося в напрямку переважно регулювання відносин між соціалістичними організаціями.

Зовсім недостатня увага приділялася регулюванню відносин між громадянами, хоча Конституція СРСР проголошувала пріоритет інтересів особистості над усіма іншими.

Особливо недостатнім було регулювання тих інститутів цивільного права, які в першу чергу стосувалися громадян. Такими, зокрема, були безоплатні договори.

У першому радянському Цивільному кодексі 1922 (ГК РРФСР) договору дарування присвячувалася одна стаття (ст. 138), яка зобов'язувала нотаріально засвідчувати дар на суму, що перевищує 1000 рублів золотом, а також оголошувала недійсним договір дарування на суму більше 10 000 рублів золотом. А договір безоплатного користування взагалі випав з поля зору законодавця.

Скупо регулювалися відносини щодо дарування і безоплатного користування та Цивільним кодексом РРФСР 1964 р. уміщався в двох статтях і полягав у наступному:

1) договір дарування був реальним. Не передбачалося обіцянку дарування;

2) предметом договору дарування могли бути тільки речі, але не права вимоги;

3) договір дарування не міг покладати будь-яких обов'язків на обдаровуваного, за винятком випадків дарування громадянином на користь державної, кооперативної або іншої громадської організації, коли дарувальник зобов'язував використовувати майно для певної суспільно корисної мети;

4) законом висувалися більш жорсткі вимоги до форми договору дарування, ніж до форми інших угод. Договір дарування вимагав нотаріального посвідчення, якщо його сума перевищувала 500 рублів (для валютних цінностей - 50 рублів).

Подібне регулювання безоплатних договорів, що були досить поширеними в практичному житті, свідчило про зневажливе ставлення з боку радянської держави до потреб своїх громадян.

Цивільне законодавство радянського періоду фактично обмежувало предмет дарування лише речами, і конструювалось як реальний, а його предметом могли виступати лише речі.

Тим самим різко звужувалася сфера застосування цього договору, що, втім, виправдовувалося посиланнями на принципи соціалістичної моралі. На відміну від нього чинний ЦК різко розширив предмет договору дарування, включивши в нього речі, майнові права (вимоги) щодо дарувальника або третіх осіб, а також звільнення від майнових обов'язків перед дарувальником чи третьою особою. Причому предметом дарування є не будь-які, а лише деякі юридичні дії: прощення боргу (якщо дарувальник звільняє обдаровуваного від обов'язку перед самим собою), переведення боргу (якщо дарувальник переводить на себе зобов'язання обдаровуваного перед третьою особою), прийняття на себе виконання зобов'язання (якщо дарувальник виконує зобов'язання за обдаровуваного і від його імені).

У цивільних кодексах союзних республік багато уваги було приділено праву власності.

Розрізнялися три види власності:

державна, кооперативна і приватна.

Розглядаючи досвід розвитку дарування у вітчизняному законодавстві, слід підкреслити існування такої тачки зору, що в російській право норми про договір дарування з'явилися вперше стосовно до дарування на користь церкви і монастирів.

Договір дарування називався "дана" [8, c. 607].

Як відомо таке дарування було заборонено вже в XVII ст. у зв'язку з поширенням вкладів і підношень церковним установам, що,

у свою чергу, сприяло розвитку церкви, а це було, мабуть, небажано для держави в умовах їх протиборства.

Так О.С. Іоффе підкреслював: «Внаслідок такої кваліфікації дарування виявилася у вельми своєрідному положенні в загальній системі цивільно-правових договорів. Всі інші договори служать підставою виникнення зобов'язань між уклали їх особами, але, тому що в дарчому акті передача речі означає вчинення угоди, то ніякі обов'язки з укладеного договору для дарувальника виникнути не можуть, а обдаровуваний не є зобов'язаною особою зважаючи одностороннього характеру. [18, c .709-710].

Перераховані особливості дарування за радянським праву вказують на те, що сфера розповсюдження даного виду відносин була досить обмежена законом. Крім того, можна зробити висновок, що за допомогою такого однобокого регулювання даного інституту, - держава намагалася встановити контроль за переміщенням матеріальних благ, що належать громадянам, а не вдосконалювати правову базу безоплатних відносин, що і ускладнювало подальший розвиток інституту дарування в радянські роки. Аналізуючи радянське законодавство можна стверджувати, що тут інститут дарування отримав особливий "забарвлення", і в цілому можна зробити висновок про те, що інститут дарування зазнав значних змін у правовому регулюванні на різних історичних етапах і в різних соціально-економічних умовах. І, на нашу думку, цей досвід розвитку поряд з аналізом чинного зарубіжного законодавства відіграє велику роль у становленні та вдосконаленні окремих положень договору дарування в сучасному російському праві.

1.2 Поняття та ознаки договору дарування

За договором дарування одна сторона (дарувальник) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (обдаровуваному) річ у власність або майнове право (вимога) до себе або до третьої особи або звільняє або зобов'язується звільнити її від майнового обов'язку перед собою або перед третьою особою (п . 1 ст. 572 ГК РФ).

Дарування представляє собою угоду, засновану на взаємній угоді, а не на волі одного дарувальника. До прийняття пропонованого дару особою обдаровуваним, дарування не має сили. Тому дарування визнається договором.

У числі ознак дарування знаходиться безплатність угоди.

З юридичної точки зору під безвозмездностью слід розуміти тільки те, що передається цінності не відповідає еквівалент.

Безоплатність, як головний кваліфікуюча ознака договору дарування не означає, що обдаровуваний взагалі вільний від будь-яких майнових обов'язків. Так, передача дару може бути обумовлена ​​його використанням в загальнокорисних цілях, у тому числі - по якогось певного призначенням (пожертвування). Виконання такого обов'язку обдаровуваним не є зустрічним наданням, оскільки воно адресоване не самому дарувальнику, а більш-менш широкому колу третіх осіб. Можливі й інші випадки дарування майна, обтяженого правами третіх осіб, наприклад, заставою або сервітутом. Більш того, можливе укладання договору дарування, пов'язаного з обтяженням переданого майна на користь самого дарувальника, що, в кінцевому рахунку, призводить до покладання на обдаровуваного певних обов'язків стосовно дарувальнику.

Так, можливий договір, за яким дарувальник, відчужуючи будинок, вимовляє собі право постійного користування одній з кімнат.

Кореспондуючий цьому праву обов'язок обдаровуваного є зустрічній по відношенню до обов'язку дарувальника здійснити дарування, вона обумовлена ​​нею.

Однак виконання цього обов'язку обдаровуваним не охоплюється «наданням» у традиційному значенні слова. Адже дарувальник внаслідок виконання договору не отримує нічого нового, тобто такого, що він не мав би до і крім договору.

Аналогічна ситуація має місце, коли особа дарує один з належних йому земельних ділянок, залишаючи за собою сервітут, наприклад, право проходу або прогону худоби по подарованому ділянці. До вчинення дарування ці правомочності вже належали власнику (не будучи власне сервітутами, але, входячи у зміст правомочності користування), тому обдаровуваний нічого «свого» дарувальнику не надає.

З певною часткою умовності можна було б говорити про те, що обдаровуваний лише «повертає» дарувальнику частина того, що йому і так належало.

Точніше, цю ситуацію слід розуміти таким чином, що зазначені права, що залишилися за дарувальником, взагалі не входили до складу дару, а значить, і не могли бути передані назад в якості зустрічного задоволення.

Таким чином, договір дарування може передбачати зустрічні зобов'язання обдаровуваного, що саме по собі його не порочить.

Лише наявність зустрічного надання у точному значенні слова знищує дійсність договору дарування.

Обмеження дарування від подібних інститутів цивільного права, як правило, не представляє великої праці.

Але з договору дарування зобов'язання або взагалі не виникає (більшість реальних договорів дарування), або кредитором у цьому зобов'язанні виступає одержувач майна (консенсуальні договори дарування). [13, c .848].

Складний же предмет договору дарування може бути розбитий на п'ять частин, кожна з яких має в певному сенсі, самостійне значення: передача дарувальником речі у власність обдаровуваного представляє собою найбільш типовий предмет договору дарування. Договір дарування відрізняється від багатьох інших договорів, спрямованих на передачу майна (оренда, позика, найм) тим, що річ передається у власність безоплатно; передача обдаровуваному майнового права (вимоги) дарувальником «до самого себе». На думку А.Л. Маковського, під «передачею права (вимоги) до себе» слід розуміти надання обдаровуваному тільки зобов'язального права вимоги до дарувальника; передача обдаровуваному належить дарувальнику майнового права (вимоги) до третьої особи здійснюється за допомогою безоплатній поступки відповідного права обдаровуваному за умови дотримання правил, що регулюють цессию. Отже, за таким договором дарування не можуть бути передані права, нерозривно пов'язані з особою кредитора, зокрема, вимоги про аліменти і про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також права за зобов'язанням, у якому особистість кредитора має істотне значення для боржника. Не підлягає передачі за таким договором дарування також права з цінних паперів в документарній формі, які відносяться до речей і тому можуть передаватися в якості дару як речі, що становить самостійний предмет договору дарування; звільнення обдаровуваного від майнового обов'язку перед дарувальником в юридичній літературі зазвичай зводять до прощення боргу.

Так, І.В. Єлісєєв пише: «Звільнення від обов'язку перед самим дарувальником називається прощенням боргу. Буквальне тлумачення ст. 415 ГК РФ призводить до висновку про те, що прощення боргу є односторонньої угодою й зумовлено лише дотриманням прав інших осіб щодо майна кредитора-дарувальника.

Однак, такий висновок некоректний, оскільки в силу ст. 572 ГК РФ прощення боргу завжди є договором дарування і тому вимагає згоди боржника ».

Співвідношення поняття дарування шляхом звільнення обдаровуваного від його майнового обов'язку перед дарувальником і поняття прощення боргу є більш складним; ніж, як вважав І.В. Єлісєєв, чисто синонімічним. Перш за все, не можна погодитися з твердженням названого автора про те, що прощення боргу завжди є договором дарування.

Відповідно до ст. 415 ГК РФ («Прощення боргу»). Зобов'язання припиняється звільненням кредитором боржника від лежачих на ньому обов'язків, якщо це не порушує прав інших осіб щодо майна кредитора. Саме в такій якості прощення боргу часто використовується учасниками, які припиняють взаємні зобов'язання за різними договорами.

На думку А. Ерделевского Прощення боргу зовсім не обов'язково є різновидом дарування; дарування ж у вигляді звільнення обдаровуваного від обов'язку по відношенню до дарувальника, завжди є одночасно і прощенням боргу. Тому останнім підтверджено обмеженням, встановленим для договору дарування тільки тоді й остільки, коли й оскільки воно являє собою дарування, а таким воно може і не бути. У разі спору про дійсність характеру прощення боргу питання має вирішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням всіх обставин справи, що дозволяють з'ясувати, на досягнення яких правових наслідків була спрямована воля кредитора. Якщо вона була спрямована на збереження майнової маси боржника шляхом безоплатного звільнення його від майнової обов'язки, то в цьому випадку прощення боргу є даруванням, при відсутності цих умов прощення боргу не може бути визнано даруванням і в силу цього не підтверджено обмеженнями, встановленими у ст. 575, 576 ЦК України.

Звільнення обдаровуваного від його майнового обов'язку перед третьою особою можливо шляхом виконання дарувальником зобов'язань, заявляється у ньому боржником обдаровуваного перед кредитором за таким зобов'язанням. Мова йде про застосування спеціальної конструкції виконання зобов'язання шляхом покладання його виконання на третю особу.

Інший варіант договору дарування шляхом звільнення, обдаровуваного, від його майнового обов'язку перед третьою особою полягає в тому, що дарувальник займає місце боржника у зобов'язанні, звільняючи тим самим від нього обдаровуваного.

Заміна учасника зобов'язання за боржника здійснюється за допомогою переведення боргу; переведення боргу допускається лише за згодою кредитора.

Договір дарування виділений в окремий тип договорів, оскільки йому притаманні характерні ознаки, що відрізняють його від інших договорів:

Договір дарування виділений в окремий тип договорів, оскільки йому притаманні характерні ознаки, що відрізняють його від інших договорів:

 • договір дарування завжди безплатна;

 • на обличчя збільшення майна обдаровуваного;

 • збільшення майна обдаровуваного відбувається за рахунок зменшення майна дарувальника;

 • наявність у дарувальника наміри обдарувати;

 • згода обдаровуваного на прийняття дару.

Договір дарування є одностороннім, безплатним, як правило, реальним, за винятком обіцянки дарування, яке визнається консенсусним. Найбільш гострі суперечки в науці і правозастосовчій практиці викликає питання про те, що слід розуміти під зустрічним наданням, наявність якого позбавляє договір дарування його основної ознаки - безоплатності.

Визнаючи необхідність сукупності зазначених ознак для характеристики договору дарування, треба все-таки відзначити, що не всі ознаки є вирішальними.

Зменшення майна одного боку і одночасно збільшення майна іншої сторони характерне й для деяких відплатних угод (договорів оренди, перевезення, зберігання). Прийняття дарування означає згоду обдаровуваного на безоплатне придбання майна, але такий акт (прийняття) має місце і при інших способах придбання майна. Безповоротність дарування в даний час не абсолютна, тому що можлива відмова від виконання договору дарування та скасування дарування.

Намір обдарувати - правова мета дарувальника в угоді. Це дійсно юридично важлива ознака, який можна уточнити, як намір передати дарунок у власність безоплатно.

Договір дарування безоплатний, так як дарувальник отримує не зустрічне майнове надання від обдаровуваного, а моральне задоволення від скоєного акту. Іноді для дарувальника встановлюється заохочення немайнового характеру. Так, за згодою осіб, що принесли в дар державі культурні цінності, повернуті в Росію, дару присвоюється ім'я дарувальника (ст. 11 Закону РФ від 15 квітня 1993 р. "Про вивезення і ввезення культурних цінностей")

Не можна визнати договором дарування спонсорство, оскільки спонсорський внесок є платою за розміщення, розповсюдження реклами одержувачем грошей, іншого майна.

Іноді змішують договір дарування та договір довічного змісту з утриманням.

Консенсуальної договір дарування може укладатися під відкладальною умовою.

Наприклад, батьки зобов'язуються надати в дар синові автомашину, якщо він закінчить інститут з відзнакою. Таким чином, права та обов'язки настають, якщо ця подія відбудеться (відкладальне умова)

Консенсуальної договір дарування характеризується як двосторонньо зобов'язує: дарувальник має і права (відмовитися від виконання договору за певних умов, використовувати пожертвуване майно за іншим призначенням через зміну обставин) та обов'язки (передати дарунок, виконати умову, поставлену при даруванні в загальнокорисних цілях). Реальний договір дарування не породжує зобов'язання між дарувальником і обдаровуваним.

Від договору дарування треба відрізняти подібні, на перший погляд, юридичні дії. Наприклад, заява спадкоємця про відмову від спадщини на користь іншої особи з числа спадкоємців за законом чи за заповітом розглядається як одностороння угода. Спадкоємець не дарує майно (право власності на нього ще не виникло), а безоплатно передає своє право прийняти спадщину іншій особі.

Не можна визнати договором дарування спонсорство, оскільки спонсорський внесок є платою за розміщення, розповсюдження реклами одержувачем грошей, іншого майна.

Іноді змішують договір дарування та договір довічного змісту з утриманням. Приклад: Так, X., власник 4 / 7 будинку, підписав договір про дарування частини своєї частки будинку дочки П. Через три роки X. пред'явив позов до П. про визнання договору недійсним. Позивач X. - Інвалід I групи, сліпий, стверджував, що зі змістом укладеного договору його не ознайомили, але він мав намір укласти договір з умовою довічного утримання. Свідки показали, що сторони уклали відшкодувальний договір, у зв'язку з яким відповідачка повинна була здійснювати догляд за батьком. Президія крайового суду вказав, що безоплатність - одна з ознак договору дарування.

Не може бути визнаний безоплатним договір про відчуження майна, обумовлений довічним утриманням колишнього власника майна.

Навпаки розглянувши два приклади, коли в одному випадку дарувальник, відчужуючи обдаровуваному будинок, залишив за собою право користування однією з кімнат, а в іншому випадку, подарувавши земельну ділянку, залишив за собою сервітут, можна прийти до висновку, що договір дарування може передбачати зустрічні зобов'язання обдаровуваного, що саме по собі його не порочить.

Лише наявність зустрічного надання у точному значенні слова знищує дійсність договору дарування, тому, на думку І.В. Єлісєєва, 2 п. 1 ст. 572 ГК РФ потребує обмеженому тлумаченні. Обидва автори помиляються, в розглянутих ними ситуаціях нерухоме майно - предмет договору дарування обтяжене відповідними правами дарувальника. Тим не менш, як справедливо зауважує В.В. Витрянский, в подібних випадках майно надходить у власність обдаровуваного без жодного зустрічного задоволення, але обтяженим правами колишнього власника [11, c .3-12].

З таким же успіхом майно, передане в дар, може бути обтяжене правами третіх осіб.

Найбільш гострі суперечки в науці і правозастосовчій практиці викликає питання про те, що слід розуміти під зустрічним наданням, наявність якого позбавляє договір дарування його основної ознаки - безоплатності.

РОЗДІЛ 2. Елементи договору дарування та його види

2.1 Основні елементи договору дарування

Предмет, сторони та форма договору безоплатного користування містить характеристику майна, що виступає в якості предмета договору. Таким може бути будь-яка індивідуально-визначена річ.

572 стаття ЦК України встановлює, що права обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяний дар, не переходять до його спадкоємців (правонаступників). Це обумовлено тим, що намір дарувальника передати дарунок у переважній більшості випадків формується під впливом міжособистісних відносин, що склалися у дарувальника з обдаровуваним. Особистість обдаровуваного тут має істотне значення. Дарувальник має намір передати дарунок не кому-небудь, а конкретній особі. Тому за загальним правилом у разі смерті обдаровуваного до моменту виконання консенсуального договору дарування дарувальник звільняється від відповідних обов'язків. Договір вважається припиненим. Обіцянка, яке дарувальник дав обдаровуваному, але не виконав його, не дає його спадкоємців права вимагати виконання.

Розглянута норма є диспозитивною, оскільки допускає інше вирішення питання по конкретному договорі. Так, при укладанні договору сторони можуть домовитися про зворотне, тобто про те, що права обдаровуваного, якому обіцяно дар, переходять у випадку його смерті до спадкоємців. Відповідне умова повинна міститися в тексті договору. Успадкування прав обдаровуваного відбувається в даному випадку в порядку, встановленому нормами спадкового права.

У випадку, коли в якості обдаровуваного виступає юридична особа, державне або муніципальне утворення, які до моменту виконання консенсуального договору дарування припинили своє існування, також діє правило, встановлене ч. 1 ст. 581 ГК РФ. Права обдаровуваного, що належать таким особам, не переходять до їх правонаступників.

У силу ч. 2 ст. 581 ГК РФ обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступників). Згідно з нормами цивільного законодавства про спадкування до складу спадкової маси входять не тільки майно і майнові права, що належали спадкодавцеві, але також і його обов'язки, однією з яких може бути виконання консенсуального договору дарування. У такому випадку обов'язки дарувальника лягають на спадкоємців спадкодавця, які повинні виконати відповідне зобов'язання за рахунок вартості перейшов до них спадкового майна. Порядок виконання такого обов'язку встановлюється нормами спадкового права.

Зазначене правило діє також у випадках, коли на стороні дарувальника виступає юридична особа, РФ, її суб'єкти або муніципальні освіти.

У ст. 573 ЦК передбачено право обдаровуваного в будь-який час до передання йому дарунка відмовитися від нього. Цим обумовлено також те, що при відмові від дару обдаровуваний несе обмежену майнову відповідальність перед дарувальником. Обмежений характер відповідальності виражається, по-перше, в тому, що дарувальник має право вимагати від обдаровуваного відшкодування лише реального збитку, і, по-друге, в тому, що відшкодування реального збитку може мати місце лише у випадку, коли договір дарування укладений у письмовій формі (ст. 573 ЦК).

На деякі зобов'язання фактор безплатності впливає не так істотно, залишаючи можливість для застосування норм, обумовлених юридичним об'єктом незалежно від оплатне або безоплатність правовідносин.

Як приклад можна навести співвідношення договір дарування і пожертви (безоплатного користування майном).

Чому фактор безплатності настільки по-різному впливає на можливість уніфікації норм, що відображають економічну і правову мету договору? Це питання потребує окремого дослідження. Здається, що відповідь на нього необхідно шукати в особливостях конкретних видів спрямованості. У тому випадку, коли правовідносини конкретної спрямованості може бути як оплатним, так і безоплатним, необхідно враховувати, що існують певні закономірності у формуванні правової бази відплатних і безоплатних договорів. Одні правові елементи зобов'язання зумовлюються спрямованістю як такої незалежно від возмездности відносин. Положення, що регламентують дані правові елементи, повинні бути уніфіковані з метою їх загального застосування до оплатним і безоплатним зобов'язаннями єдиної спрямованості. На інші правові елементи, також обумовлені спрямованістю зобов'язання, впливає ще й ознака возмездности. Відповідно, регламентація подібних правових елементів у безоплатному договорі має бути відмінною від їх регулювання в безкоштовне правовідносинах.

Аналіз ГК у цій площині показує, що існують можливості для вдосконалення уніфікації та спеціалізації правового матеріалу.

Норми, зумовлені спрямованістю зобов'язання, на які не впливає чинник возмездности, можуть формулюватися або в спеціальному розділі, загальному для відплатних і безоплатних договорів єдиної спрямованості, або в розділі, присвяченому відплатним договором, із зазначенням про можливість їх застосування до відповідного безоплатного зобов'язанням. Наприклад, другий спосіб уніфікації використаний законодавцем стосовно договорами, спрямованим на передачу майна у тимчасове користування: уніфіковані положення розміщені в розділі про безкоштовне договорі (оренду), а в розділі про безоплатне зобов'язанні тієї ж спрямованості (позикою) до них дана відсилання.

Обгрунтовується необхідність зміни ст. 575 ГК, яка забороняє дарування певним категоріям громадян, що пов'язано з виконанням ними службових обов'язків (лікарям, вчителям, державним службовцям). Ст. 575 допускає виняток лише для звичайних подарунків, вартість яких не перевищує трьох тисяч рублів. Проте допускати таке виключення для державних службовців означає, на думку більшості дослідників, узаконення отримання хабара.

Не випадково, Закон «Про державну цивільну службу» від 31 липня 2004 р. забороняє всякі подарунки державним службовцям у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Це означає, що в ст. 575 необхідно внести відповідні корективи.

Учасниками правовідносин, які випливають із договору дарування, можуть бути юридичні особи, як комерційні, так і некомерційні. І ті й інші можуть бути дарувальниками і обдаровуваними. Однак закон забороняє укладання договорів дарування між комерційними організаціями, крім звичайних подарунків. Але в літературі це правило оцінюється по-різному. Одні вважають, що ця заборона запобігає зловживанням у підприємницьких відносинах (Ю. В. Романець), інші бачать в цьому обмеження можливостей нормального ведення підприємництва (І. В. Єлісєєв), автор віддає перевагу першому думку.

Істотними визнаються умови, які необхідні і достатні для укладення договору [8, с. 35].

Поняття «істотні умови» носить збірний характер. Визначенню смислового значення істотних умов договору присвячено чимало досліджень сучасних теоретиків цивільного права.

У теоретичному плані важливо підкреслити, що смислове значення «суттєвих умов» схильне діалектичним змін, що відбивається і в самій доктрині цивільно-правового договору.

Як слушно зауважує М. Н. Марченко, «якщо сучасне, кілька приземлене і більш прагматичне уявлення про поняття« істотних умов »змісту договору пов'язує їх, перш за все, з предметом договору, то раніше, більш фундаментальне і більш грунтовне в теоретичному сенсі бачення« суттєвих умов »асоціюється в першу чергу з вольовою стороною договору [11, с. 92].

Згідно із загальним правилом, істотними є умови про предмет договору, умови, які визначені в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду. А також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода (ст. 432 ГК РФ).

Прихильники протилежної точки зору виходили з того, що предметом дарування можуть бути не тільки речі, передані у власність, а й різні майнові права. Крім того, дарування може виступати і як консенсуальної угоди, тобто у формі обіцянки подарувати що-небудь у майбутньому. (ГК РФ ст.572).

Майнові права, що є предметом дарування, можуть мати як зобов'язальний (права вимоги), так і речовий характер. Потрібно мати на увазі, що деякі майнові права взагалі не можуть відчужуватися, наприклад вимоги про аліменти або про відшкодування шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю. Інші права, наприклад сервітути, в силу своєї природи не можуть бути предметом самостійного відчуження, тобто передаватися у відриві від обслуговується ними речі.

Дарування прав щодо третіх осіб відбувається у формі їх поступки - цесії, з дотриманням норм ст. 382-390 ГК РФ.

Форма договору дарування визначається його предметом, суб'єктним складом і ціною.

Предмет договору дарування повинен бути формально визначено шляхом вказівки на конкретну річ, право чи звільнення від конкретної обов'язки. В іншому випадку договір, що містить обіцянку подарувати, вважається неукладеним.

В якості класифікаційного критерію тут виступає момент укладання договору. Але можлива й інша класифікація, в основу якої покладена мета дарування.

Так, розрізняються дарування у власному значенні слова, тобто дія, що здійснюється в інтересах одного обдаровуваного особи.

Дарування між подружжям проводиться на загальних підставах з урахуванням, зрозуміло, того, що предметом дарування звичайно виступає майно, що належить одному з подружжя особисто. Втім, можливо дарування і шляхом передачі майнових прав, що належать одному з подружжя у спільній сумісній власності, що призведе до закріплення всього подружнього майна за однією особою. Дарування третім особам майна, що знаходиться у спільній сумісній власності (а це найпоширеніший режим подружнього майна), можливо за згодою всіх співвласників.

Відповідно до п. 3 ст. 574 та ст. 131 ЦК всі договори дарування нерухомого майна (і реальні, і консенсуальні) повинні укладатися в письмовій формі і підлягають обов'язковій державній реєстрації та нотаріальному посвідченню. [2 c.278].

Якщо ж мова йде про реально існуючому зобов'язанні дарування, що має місце за договором обіцянки дарування до моменту передачі дарунка, обдаровуваному, то ДК (ст. 577) містить спеціальні правила тільки про умови, при настанні яких дарувальник має право відмовитися від виконання договору дарування, що тягне припинення зобов'язання. Дані правила сформульовані у вигляді імперативних норм, за визначенням не допускають встановлення в договорі аналогічних умов, при яких зобов'язання дарування могло б бути припинено шляхом відмови дарувальника від його виконання. Крім того, будь-які винятки з законодавчого положення про те, що одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються, можуть бути передбачені тільки законом, але не договором (ст. 310 ЦК).

Разом з тим обставина, що закон сам визначив підстави, за якими допускається скасування дарування (п. 2 ст. 577, ст. 578 ЦК), на наш погляд, не виключає можливості укладення договору обіцянки дарування під отменітельним умовою, що може настати до передачі дару обдаровуваному. До такого висновку приводить порівняльний аналіз співвідношення норм про угоди, скоєних під отменітельним умовою (ст. 157 ЦК); про підстави припинення зобов'язань (ст. 407 ЦК), а також про відмову дарувальника від виконання договору дарування та про скасування дарування (ст. 577 , 578 ЦК).

Відповідно до п. 2 ст. 157 ДК угода вважається укладеною під отменітельним умовою, якщо сторони поставили припинення прав і обов'язків у залежність від обставини, щодо якої невідомо, настане вона чи не станеться. Представляється, що цим положенням кореспондує норма, встановлена ​​п. 1 ст. 407 ЦК, згідно з якою зобов'язання припиняється з підстав, передбачених не тільки законом, а й договором, у тому сенсі, що сторони вправі передбачити в договорі такі підстави припинення зобов'язань, в тому числі і ті, які відповідають вимогам, що пред'являються до отменітельним умовами операції

Наприклад, договір обіцянки дарування не може бути взятий під таким отменітельним умовою, як погіршення майнового стану дарувальника або стану її здоров'я до такого ступеня, що виконання дарчої обіцянки може призвести до істотного зниження рівня його життя. У той же час ми не бачимо жодних перешкод до укладання договорів дарування під скасувальними умовами, не службовцями підставами до відмови від виконання договору або до скасування дарування, які передбачені ст. 577 і 578 ЦК. Такими можуть бути визнані дарчі зобов'язання з умовами про їх припинення у випадках, наприклад, появи у дарувальника до настання строку передачі дарунка власних дітей; лікування дарувальника від важкої хвороби; значного підвищення заробітної плати обдаровуваного і т.п. Природно, обставини, які вказуються в договорі обіцянки дарування як скасувальними умов, не можуть бути ні протиправними, ні аморальними.

Такий підхід до питання про можливість здійснення договору обіцянки дарування під отменітельним умовою, крім усього іншого, представляється і більш справедливим по відношенню до дарувальника, який в результаті дарування втрачає своє майно, не отримуючи нічого натомість. Правове становище дарувальника (як суб'єкта одностороннього зобов'язання), обсяг його прав, з точки зору загальних законоположень про угоди та зобов'язання, на наш погляд, не можуть бути гіршими, ніж становище сторони (боржника) у двосторонньому зобов'язанні.

Виключно договором обіцянки дарування адресовані положення ЦК про правонаступництво за зобов'язанням дарування (ст. 581). Як вже зазначалося, договір дарування, який чинять шляхом передачі обдаровуваному майна, не породжує зобов'язально - правових відносин і в силу цього виключається зі сфери дії норм про правонаступництво за цивільно-правовим зобов'язанням. Стосовно ж до зобов'язання, що виникає з договору обіцянки дарування, ГК (ст. 581) встановлює два протилежних правила про правонаступництво щодо відповідно прав обдаровуваного і обов'язків дарувальника.

За загальним правилом права обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяний дар, не переходять до його спадкоємців (правонаступників); і навпаки, обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступників). Щоправда, зазначені положення сформульовані у вигляді диспозитивних норм (тобто договором дарування може бути передбачено інше), у кінцевому рахунку, вирішення питання про правонаступництво за договором обіцянки дарування ГК залишає на розсуд сторін.

Щоб уникнути конкуренції з правилами про успадкування та з метою виключення можливості обходу норм спадкового права ДК в імперативній формі забороняє укладання договорів обіцянки дарування, які передбачають передачу дару обдаровуваному після смерті дарувальника, та оголошує відповідні договори нікчемними. До такого роду дарування застосовуються правила цивільного законодавства про спадкування (п. 3 ст. 572 ГК). Як вірно помічає А.Л. Маковський, «слова ЦК про те, що до такого роду дарування застосовуються правила про спадкування", не означають, що договір, який передбачає передачу дару обдаровуваному після смерті дарувальника, прирівнюється до заповідальним розпорядженням.

Обіцяний таким способом дар "надходить у загальну спадкову масу, і його подальша доля цілком визначається правилами цивільного законодавства про спадкування».

Момент визнання договору дарування нерухомості укладеним і, отже, має юридичну силу, Цивільний кодекс пов'язує з моментом державної реєстрації угоди (п. 3 ст. 433, п. 3 ст. 574). Реєстрації підлягає не тільки перехід права власності до обдаровуваному, а й сам договір дарування. При обіцянці дарування реєструється тільки угода.

Неприпустимо укладення договору дарування, що передбачає передачу дару після смерті дарувальника (п. 3 ст. 572 ГК РФ). Неможлива також державна реєстрація договору дарування і права власності обдаровуваного після смерті дарувальника навіть у разі нотаріально посвідченого договору. Якщо за життя дарувальника перехід права на нерухомість не був зареєстрований, це майно не належить обдаровуваному і повинно бути включено в спадкову масу помер дарувальника.

2.2 Види договору дарування

Цивільний Кодекс України містить ряд спеціальних правил, призначених для регулювання договору обіцянки дарування та договору пожертви, виділення даних видів договору дарування не є результатом суворої наукової класифікації на основі якого-небудь єдиного критерію, а швидше пояснюється наявністю стосовно кожного з них певного набору кваліфікуючих ознак , що відображають особливості даних видів договорів дарування, які вимагають спеціального регулювання. [23, c .23-27].

Договором обіцянки дарування притаманні такі характерні ознаки. По-перше, такий договір носить консенсуальної характер і породжує зобов'язання дарувальника передати обдаровуваному річ у власність або майнове право або звільнити обдаровуваного від зобов'язання. Дане зобов'язання є одностороннім, обов'язків дарувальника кореспондують відповідні права обдаровуваного. Іншими словами, в особі договору обіцянки дарування ми маємо самостійний тип цивільно-правового договірного зобов'язання.

По-друге, договір обіцянки дарування під страхом його недійсності повинен мати обов'язкову письмову форму.

По-третє, договір обіцянки дарування повинен містити ясно виражене намір дарувальника зробити у майбутньому безоплатну передачу обдаровуваному речі або права або звільнити його від майнової обов'язки.

По-четверте, текст договору обіцянки дарування повинен включати в себе умови про конкретну особу, що є обдаровуваним, і про конкретний предмет дарування в вигляді речі, права чи звільнення обдаровуваного від обов'язку. Обіцянка дарувальника подарувати все своє майно або частину всього свого майна без вказівки на конкретний предмет дарування визнається нікчемним.

Таким чином, до істотних умов договору обіцянки дарування слід віднести: умова про ясно вираженому намір дарувальника здійснити безоплатну передачу обдаровуваному речі, права або звільнити його від зобов'язання; умова про конкретну особу - обдаровуваним; вказівку на конкретний предмет дарування. Виключно договором обіцянки дарування адресовані положення ЦК про правонаступництво за зобов'язанням дарування. Як вже зазначалося, договір дарування, який чинять шляхом передачі обдаровуваному майна, не породжує зобов'язально-правових відносин і в силу цього виключається зі сфери дії норм про правонаступництво за цивільно-правовим зобов'язанням. Стосовно ж до зобов'язання, що виникає з договору обіцянки дарування, ГК встановлює два протилежних правила про правонаступництво щодо відповідно прав обдаровуваного і обов'язків дарувальника. За загальним правилом права обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяний дар, не переходять до його спадкоємців, і навпаки, обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців. Щоправда, зазначені положення сформульовані у вигляді диспозитивних норм, тому не можна не погодитися з висновком А.Л. Маковського про те, що в кінцевому підсумку рішення питання про правонаступництво за договором обіцянки дарування ГК залишає на розсуд сторін. [25, c .297].

Договір пожертви виділяється в окремий вид дарування.

У цивільному законодавстві договір пожертви розглядається як самостійний різновид дарування речі або права зі специфічними особливостями, встановленими ГК РФ і деякими іншими нормативно-правовими актами. На договір пожертви повністю поширюють свою дію правила про дарування, якщо інше прямо не передбачено законом.

Виділимо основні риси даного договору.

1. Пожертвування носить безплатний характер, тобто не може бути обумовлено зустрічним виконанням з боку обдаровуваного. Закріплене в ст. 582 ГК РФ цільове призначення переданого майна слід розглядати як встановлене жертводавцем обтяження, що дозволяє гарантувати досягнення загальнокорисної мети.

У судовій практиці нерідко зустрічаються суперечки про те, чи носили відносини між сторонами безоплатний характер або майно передавалося від однієї особи до іншого на оплатній основі.

Благодійний фонд підтримки медицини «Гуманітарна акція» (далі - фонд) звернувся до Арбітражного суду Володимирській області з позовом до муніципальному унітарному установі «Кольчугінська центральна районна лікарня» (далі - лікарня) про стягнення 592 181 руб. 58 коп. заборгованості з оплати лікарських препаратів, переданих за накладною та рахунком-фактурою від 26.11.98 № 601.

Рішенням суду позовні вимоги були задоволені в повному обсязі. Згідно з матеріалами справи фонд за накладною від 26.11.98 № 601 передав лікарні інсулін. У оформленому фондом рахунку - фактурі за тими ж датою та номером вартість медикаментів визначена в розмірі 20 204,08 у. е. Письмовий договір сторонами не укладався.

У червні 2001 р. фонд звернувся до арбітражного суду з вимогою про стягнення з лікарні заборгованості в сумі, розрахованій за курсом долара США на день прийняття рішення.

Задовольняючи позов, суд прийшов до висновку, що між сторонами здійснена разова операція купівлі-продажу та відповідно до п. 1 ст. 486 ГК РФ у покупця виник обов'язок оплатити товар.

Суди апеляційної та касаційної інстанцій, залишаючи рішення суду першої інстанції в силі, визнали довід відповідача про передачу медикаментів у порядку пожертвування неспроможним, оскільки законом встановлена ​​презумпція возмездности угоди і доказів безоплатного отримання лікарнею інсуліну не представлено.

Таким чином, з огляду на те, що сторони від початку не визначили характер своїх відносин з приводу передачі майна лікувальній установі, надалі виникла суперечка про наявність обов'язки лікарні оплатити передані їй медикаменти, хоча одержувач вважав, що діє в рамках договору пожертви.

Однак Вищий Арбітражний Суд РФ, розглянувши цю справу в порядку нагляду, що відбулися судові акти скасував з таких підстав.

Відповідно до п. 3 ст. 423 ГК РФ договір передбачається оплатним, якщо із закону, інших правових актів, змісту або суті договору не випливає інше.

Згідно з п. 1 ст. 118 Кодексу фондом визнається некомерційна організація, яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі. Статутом фонду (п. 1.6) в якості його основної мети передбачено надання майнової і фінансової допомоги установам лікувально-профілактичної мережі, дитячим будинкам, школам і т. п. установам.

Виходячи з п. 2 ст. 118 Кодексу, фонд має право займатися підприємницькою діяльністю, але вона обмежена його статутними цілями. Підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку за рахунок осіб, яким фонд повинен надавати майнову та фінансову допомогу, очевидно суперечить певним законом та статутом цілям створення фонду.

У накладній і рахунку-фактурі від 26.11.98 № 601 немає посилання на обов'язок, лікарні оплатити товар, на порядок і терміни оплати, не вказано, який іноземній валюті еквівалентні умовні одиниці.

Крім того, позов пред'явлений через 2,5 року після передачі товару, що також підтверджує, що сторони від початку мали на меті укладення договору пожертви медичних препаратів для досягнення загальнокорисних цілей. У зв'язку з цим судові акти були скасовані, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції (Постанова Президії ВАС РФ від 24.09.2002 № 6609/02.).

2. Предметом договору пожертви в силу п. 1 ст. 582 ГК РФ можуть виступати речі або майнові права, що належать жертводавці. Таким чином, на відміну від звичайного договору дарування пожертвування не може бути вчинено шляхом звільнення, обдаровуваного від виконання майнового обов'язку перед жертводавцем чи іншим суб'єктом, що володіє правом вимоги по відношенню до обдаровуваному.

Разом з тим, на думку автора, подібне обмеження є не цілком обгрунтованим, оскільки на практиці організації, що здійснюють діяльність у соціально значущій сфері, нерідко мають суттєві борги за різного роду зобов'язаннями, перш за все договірним. У зв'язку з цим було б доцільно закріпити в Цивільному кодексі РФ подібну можливість для потенційних жертводавців.

Більше того, для суб'єктів, які бажають зробити пожертвування у благодійних цілях, часом зручніше виконати за обдаровуваного яку-небудь обов'язок по укладеній їм угоді, ніж купувати річ спочатку для себе, а потім передавати її обдаровуваному особі. В даний час така форма пожертвування фактично використовується багатьма освітніми та іншими установами, хоча, виходячи з буквального тлумачення ст. 582 ГК РФ, до пожертвування не можна віднести оплату рахунку за обдаровуваного на користь третьої особи.

В якості предмета договору пожертви можуть виступати і цінні папери, що належать жертводавці, оскільки ними засвідчується певний обсяг майнових прав, що передається одержувачу пожертвування. Можливість використання акцій при здійсненні пожертвування підтверджується матеріалами арбітражної практики, при цьому передача цінних паперів також здійснюється в загальнокорисних цілях.

Ряд громадян звернувся в Арбітражний суд Іркутської області з позовом до Комітету з управління державним майном (КУГІ) Іркутської області, ВАТ «Хайтинському фарфор», В. М. терських:

1) про визнання нікчемними угод купівлі-продажу акцій ВАТ «Хайтинському фарфор»;

2) про визнання нікчемного правочину дарування акцій ВАТ «Сибірський фарфор», укладеної між ВАТ «Хайтинському фарфор» і КУГІ Іркутської області.

Згідно з текстом позовної заяви позивачі є акціонерами ВАТ «Хайтинському фарфор», яке, у свою чергу, було акціонером ВАТ «Сибірський фарфор», що володіє 24 тис. акцій. Загальні збори акціонерів ВАТ «Хайтинському фарфор» 17.03.2000 прийняло рішення (97,6% голосів акціонерів) про передачу акцій у власність Іркутської області за угодою пожертвування.

05.04.2000 між КУГІ Іркутської області (як представником суб'єкта Федерації) і ВАТ «Хайтинському фарфор» був укладений договір пожертви, за умовами якого ВАТ «Хайтинському фарфор» пожертвував і передало у власність Іркутської області 24 тис. акцій ВАТ «Сибірський фарфор». Договір пожертви сторонами був повністю виконаний. Позивачі звернулися до арбітражного суду з позовом про визнання вказаної угоди недійсною, стверджуючи, що вона мала кабальний характер, була укладена за зловмисному угодою сторін без загальнокорисної мети.

Судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій у задоволенні позову було відмовлено у зв'язку з наступними обставинами.

Пожертвування можуть робитися громадянам, лікувальним, виховним закладам, установам соціального захисту й інших аналогічних установ, благодійним, науковим і навчальним установам, фондам, музеям і іншим установам культури, громадським і релігійним організаціям, а також державі та іншим суб'єктам цивільного права, перелічених у ст . 124 ГК РФ.

Згідно з п. 1, 3 ст. 4 Федерального закону від 11.08.95 № 135-ФЗ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» громадяни та юридичні особи мають право безперешкодно здійснювати благодійну діяльність на основі добровільності та свободи вибору її цілей. Ніхто не має права обмежувати свободу вибору встановлених цим Законом цілей благодійної діяльності та форм її здійснення.

У порядку ст. 65 ГК РФ позивачі не довели, що мало місце зловмисне угоду представників сторін і (або) спірна угода носила кабальний характер. Крім того, позивачі не були сторонами договору пожертви від 05.04.2000, не можуть бути визнані потерпілими в сенсі ст. 179 ГК РФ і, отже, не можуть подавати позов про визнання вказаної угоди недійсною у зв'язку з її кабальних і (або) наявністю зловмисної угоди представників сторін.

Таким чином, судові інстанції визнали, що допускається передача акцій комерційною організацією публічно-правової освіти (в даному спорі - суб'єкту Російської Федерації) за договором пожертвування і це не суперечить цілям пожертвування, встановленим у ст. 582 ГК РФ.

3). Перелік суб'єктів, які можуть виступати обдаровуваними за договором пожертвування, у ст. 582 ГК РФ зазначений вичерпним чином і розширювальному тлумаченню не підлягає. У разі коли пожертвування надається суб'єкту, який не входить у згаданий список, дана угода може бути визнана судом недійсною в порядку ст. 168 ГК РФ. Законодавцем введена презумпція, згідно з якою комерційні організації не можуть отримувати майно для реалізації загальнокорисних завдань, так як це суперечить їх юридичної сутності, спрямованої на отримання прибутку від власної діяльності. [9, c .215].

ТОВ «Транс-Інвест-Саров" (далі - ТОВ «ТІС», товариство) звернулося в Арбітражний суд Нижегородської області з позовом до Фонду розвитку конверсійних виробництв (далі - фонд, ФРКП) про визнання недійсною додаткової угоди від 28.04.2004 № 2 до договором цільового фінансування від 09.07.2003 і про застосування наслідків недійсності угоди шляхом повернення 6403870 крб.

Рішенням суду першої інстанції від 14.03.2003, залишеним без зміни постановою Першого арбітражного апеляційного суду від 24.05.2006, в позові відмовлено. При прийнятті судових актів обидві судові інстанції виходили з того, що до угоди про грант від 25.04.2002 № 6017, укладеним корпорацією Nuclear Threat Initiative, Inc. (Далі - корпорація NTI) з фондом, повинні застосовуватися правила ст. 582 ГК РФ про пожертвування, оскільки названим угодою передбачалося фінансування програми «Створення та розвиток нових цивільних виробництв в м. Саров»; ТОВ «ТІС», будучи комерційною організацією, не може бути обдаровуваним за договором пожертвування; договір цільового фінансування від 09.07.2003 є договором позики; одержувачем безоплатної технічної допомоги в сумі 360 тис. дол США вважається відповідач, який має право використовувати отримані у вигляді пожертвування кошти для фінансування на поворотній основі комерційним або некомерційним організаціям в загальнокорисних цілях.

Позивач на відбулися судові акти подав касаційну скаргу у ФАС Волго-Вятського округу, в якій вказав на те, що є одержувачем безоплатної допомоги за договором пожертвування, у зв'язку з чим вважає висновки судів першої та апеляційної інстанцій неправомірними.

Як випливає з матеріалів справи, корпорація NTI спільно з фондом розробили програму «Створення та розвиток нових цивільних виробництв в м. Саров" (далі - Програма), фінансування якої здійснювалося корпорацією NTI на підставі укладеного з відповідачем угоди про грант від 25.04.2002 № 6017 . Названим угодою передбачено, що корпорація NTI надає фонду (грантоотримувача) грант у розмірі 1 млн дол США на реалізацію Програми.

09.07.2003 ФРКП і ТОВ «ТІС» уклали договір цільового фінансування, за яким фонд (фінансує сторона) зобов'язався відповідно до Програми передати ТОВ «ТІС» (одержувачу) у порядку цільового фінансування грошові кошти в сумі 360 тис. дол США протягом чотирнадцяти днів з моменту надходження коштів фінансує стороні від корпорації NTI за угодою про грант від 25.04.2002 № 6017.

У період з 24.11.2003 по 08.06.2004 фонд перерахував на рахунок позивача грошові кошти в загальній сумі 10968336 крб., Еквівалентної 360 тис. дол США, що підтверджується платіжними дорученнями і не заперечується жодною зі сторін.

Предметом суперечки є додаткова угода № 2 до договору цільового фінансування від 09.07.2003, укладену позивачем і відповідачем 28.04.2004. В угоді сторони домовилися доповнити п. 2 названого договору текстом наступного змісту: «Спрямовані фінансує стороною кошти є цільовими і поворотними. Повернення коштів здійснюється одержувачем згідно з графіком ». На виконання угоди ТОВ «ТІС» перерахувало відповідачу 6403870 крб. На думку позивача, додаткову угоду № 2 мізерно.

Суд касаційної інстанції з аргументами скарги не погодився і судові акти залишив без зміни. Одним з висновків суду стала вказівка ​​в постанові на таку обставину: «Безповоротна передача коштів означала б пожертвування (дарування майна в загальнокорисних цілях з умовою використання майна за певним призначенням). Однак в силу ст. 582 ГК РФ ТОВ «ТІС» не може бути обдаровуваним за договором пожертвування.

За таких обставин суд обгрунтовано кваліфікував відносини сторін спору як позикові і правомірно відмовив позивачу у задоволенні заявлених вимог ».

4. Відповідно до п. 6 ст. 582 ГК РФ до пожертвування не застосовується ряд норм про договір дарування, в тому числі ст. 578 та 581 Кодексу. Особливе значення має та обставина, що зобов'язання з надання пожертви не переходять від жертводавця до його правонаступників на відміну від загальних положень про обіцянку дарування в майбутньому. Судово-арбітражна практика підтверджує ту обставину, що обов'язки за договором пожертвування втрачають силу у разі реорганізації жертводавця - юридичної особи.

Управління автомобільними дорогами Архангельської області «Архангельскавтодор» адміністрації Архангельської області (далі - Управління «Архангельскавтодор») звернулося в Арбітражний суд Архангельської області з позовною заявою до ЗАТ «лісозавод № 25» про стягнення 2 млн руб. заборгованості за договором підряду від 20.03.2001 на капітальне будівництво.

До прийняття рішення позивач уточнив позовні вимоги і просив суд стягнути 2 млн руб. заборгованості, що виникла в результаті невиконання грошового зобов'язання за договором підряду від 20.03.2001 на капітальне будівництво (в редакції додаткової угоди від 26.01.2001 № 1).

Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволені. Постановою апеляційної інстанції від 25.04.2005 рішення скасовано; в позові відмовлено.

У касаційній скарзі Управління просило постанову апеляційної інстанції скасувати як прийняту з порушенням норм матеріального та процесуального права. Касатор послався на те, що при розгляді справи суд апеляційної інстанції неправильно витлумачив закон (п. 6 ст. 582 ГК РФ), а також самостійно вийшов за межі розгляду апеляційної скарги, чим порушив принципи змагальності та рівноправності сторін, поставивши відповідача у переважне положення.

Проте в ході розгляду справи в суді касаційної інстанції підстав для скасування постанови апеляційного суду не було знайдено.

Між Управлінням «Архангельскавтодор» (замовник), ВАТ «Архбум» (інвестор) і ТОВ «Северстрой» (підрядник) укладено договір підряду від 20.03.2001 на капітальне будівництво. За умовами договору підрядник приймає на себе зобов'язання з будівництва нової автодороги «Лешуконське - Пінега», ділянка «Магістраль № 1 - кордон з Лешуконском районом» згідно з проектом, затвердженим Управлінням «Архангельскавтодор» наказом від 28.01.98.

Додатковою угодою від 26.12.2001 № 1 до договору від 20.03.2001 встановлено, що інвесторами з названого договору є ВАТ «Архбум», ТОВ «Цігломенскій лісозавод» і ЗАТ «лісозавод № 25».

Пункт 4 викладено у новій редакції, згідно з якою, зокрема, інвестор-2 (ТОВ «Цігломенскій лісозавод») зобов'язується у грудні 2001 р. виробити добровільне безоплатне пожертвування на користь некомерційної організації (Управління «Архангельскавтодор») у розмірі 2 млн руб. (На підставі рішення ради директорів ТОВ «Цігломенскій лісозавод» від 20.11.2001, протокол № 2). Зазначене зобов'язання ТОВ «Цігломенскій лісозавод» не виконало.

Відповідно до виписки з ЕГРЮЛ від 01.10.2001 ТОВ «Цігломенскій лісозавод» припинила своє існування шляхом реорганізації у формі приєднання до ЗАТ «лісозавод № 25». У зв'язку з цим Управління «Архангельскавтодор» звернулося до арбітражного суду з цим позовом до ЗАТ «лісозавод № 25» як правонаступнику ТОВ «Цігломенскій лісозавод» про стягнення 2 млн руб. [17, c .32].

Згідно з п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвою визнається дарування речі або права в загальнокорисних цілях. Відповідно до п. 2 ст. 581 Кодексу обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступників), якщо інше не передбачено договором. Однак у силу п. 6 ст. 582 ГК РФ до пожертвувань не застосовуються ст. 578 та 581 цього Кодексу.

Таким чином, обов'язок ТОВ «Цігломенскій лісозавод» зробити добровільне безоплатне пожертвування на користь некомерційної організації (Управління «Архангельскавтодор») у розмірі 2 млн руб. не може перейти до ЗАТ «лісозавод № 25» у зв'язку з реорганізацією першого.

Виходячи з наведених фактів, суд касаційної інстанції залишив постанову апеляційного суду, який відмовив у позові, без зміни, тим самим підтвердивши, що стягнення коштів за договором пожертви з правонаступника жертводавця в результаті реорганізації неможливо.

РОЗДІЛ 3. Зміст договору дарування, відповідальність сторін та скасування дарування

3.1 Зміст договору дарування

За загальним правилом одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається. Розірвання будь-якого договору можливе або за взаємною згодою його сторін, або на підставі рішення суду на вимогу однієї із сторін при наявності передбачених законом умов. Однак безоплатний характер договору дарування не може не впливати на виникаючі на його основі відносини між сторонами. Стосовно до договору дарування закон допускає відступ від загальних правил, встановлюючи можливість односторонньої відмови від виконання договору дарування. [15 c .89-94].

Відмова дарувальника від виконання договору дарування неможливий щодо звичайних подарунків невеличкий вартості (ст. 579 ЦК). За цим єдиним винятком відмова дарувальника від виконання договору з вищевказаним підставах є дією правомірним, а тому не дає обдаровуваному права на відшкодування збитків (п. 3 ст. 577 ЦК).

Укладаючи договір, сторони беруть на себе певні зобов'язання. У дарувальника виникає обов'язок щодо передачі обдаровуваному обумовленої договором речі, майнового права або по звільненню від обумовленої майнової обов'язки. Обдаровуваний зобов'язується прийняти дар.

Стаття 573 ЦК України надає обдаровуваному можливість відмовитися від виконання договору дарування без узгодження з дарувальником. Слід зазначити, що в раніше діяв законодавстві норми подібного змісту не було.

У силу ч. 1 ст. 573 ГК РФ обдаровуваний має право в будь-який час, до передачі йому дару від нього відмовитися. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним. Слід зазначити, що вираз "до передачі дару" підлягає розширеному тлумаченню, оскільки воно відноситься і до обіцянки дарувальника звільнити обдаровуваного від майнової обов'язки.

З наведеної норми випливає ряд важливих висновків:

1.отказ від виконання договору дарування можливий тільки до передачі дару. Так як прийняття дару може бути пов'язано з необхідністю здійснити певні дії з передачі права власності, то до закінчення цих дій дар не вважається прийнятим і обдаровуваний зберігає право на розірвання договору (ст. 573 ГК РФ). Якщо дарунок прийнятий, то договір вважається виконаним, оскільки сторони виконали свої зобов'язання: дарувальник - з передачі дару, обдаровуваний - за його прийняття.

Відмова від вже прийнятого дару не можливий.

2.Закон не передбачає можливості односторонньої відмови від частини дару. У такому випадку слід було б говорити не про односторонню відмову від виконання договору, а про зміну його умов. Однак в силу ст. 450 ГК РФ зміна договору можливе лише за згодою сторін;

3.отказ від прийняття дарунка можливий лише при укладенні консенсуального договору дарування, який містить обов'язок дарувальника передати дарунок у майбутньому. У цьому випадку в будь-який час з моменту укладення такого договору до моменту реальної передачі дару обдаровуваний має можливість відмовитися від своїх зобов'язань. Подібне право у обдаровуваного не виникає при укладанні реального договору дарування, оскільки тут момент укладення договору збігається з моментом його виконання (передачею дару). У даному випадку відсутній той проміжок часу, протягом якого можна було б реалізувати право на відмову від виконання договору.

За загальним правилом відмова від виконання договору повинен бути здійснений в тій же формі, що і сам договір. Відмова від виконання договору дарування, укладеного в усній формі, неможливий, оскільки, як вже було сказано вище, усно може бути укладений тільки реальний договір дарування, а відмовитися можна тільки від виконання консенсуального дарування.

Якщо договір дарування укладений у письмовій формі, то відмова від дару повинен бути також одягнений в письмову форму. Якщо сторони вважають за необхідне нотаріально засвідчити договір дарування, то відмова від його виконання також підлягає нотаріальному посвідченню. У випадку, коли договір дарування зареєстрований, відмова від прийняття дарунка також підлягає державній реєстрації. За загальним правилом закон не передбачає обов'язку відшкодування збитків у випадку розірвання договору. Однак і в цьому випадку допускає відступ від загального правила. У силу ч. 3 ст. 573 ГК РФ, якщо договір дарування був укладений у письмовій формі, дарувальник має право вимагати від обдаровуваного відшкодування реальних збитків, завданих відмовою прийняти дар. Під реальним збитком тут розуміються витрати, які справив дарувальник у зв'язку з укладенням договору дарування. Це можуть бути витрати на допомогу юриста у складанні проекту договору дарування, витрати на оплату державного мита, що справляється при державній реєстрації договору дарування нерухомості, витрати на транспортування речі та ін Це правило не застосовується, якщо договір був укладений в усній формі.

Стаття 577 ЦК України надає можливість іншій стороні договору дарувальнику - відмовитися від виконання договору дарування.

У силу ч. 1 зазначеної статті дарувальник має право відмовитися від виконання договору, що містить обіцянку передати в майбутньому обдаровуваному річ або право або звільнити обдаровуваного від майнового обов'язку, якщо після укладення договору майновий чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах призведе до істотного зниження рівня його життя.

Якщо проводити паралель між нормами, що закріплюють право на односторонню відмову від виконання договору обдаровуваним і дарувальником, відразу звертає на себе увагу такий факт: обдаровуваному надано нічим не обмежене право на відмову від дару. Не мають значення ні спонукальні мотиви обдаровуваного, ні життєві обставини, які могли вплинути на формування його намірів. Жодне з цих обставин не підлягає з'ясуванню при відмові обдаровуваного від прийняття дарунка. Інша ситуація складається при односторонню відмову дарувальника від виконання договору дарування. Закон надає йому таке право лише за наявності чітко визначених законом умов, а саме: майнове чи сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя.

Закон не наводить конкретного переліку обставин, які можуть спричинити застосування норми, що міститься у ч. 1 ст. 577 ГК РФ, а дає їх загальну характеристику.

Зміна майнового положення обдаровуваного може бути пов'язано з істотним зниженням рівня його доходів, втратою заробітку, загибеллю частини його майна в результаті стихійного лиха та ін Під зміною сімейного стану слід розуміти розлучення подружжя (який міг супроводжуватися розділом спільно нажитого майна), укладення шлюбу, народження або усиновлення дитини і т.д. Зміна стану здоров'я дарувальника може бути викликано настанням інвалідності, важким захворюванням, що вимагає тривалого і дорогого лікування та ін

Однак жодне з перерахованих обставин не може саме по собі бути підставою для відмови від виконання договору дарування. Будь-яке з них має відповідати також наступним вимогам:

1) така обставина виникло після укладення договору дарування. Воно повинно бути непередбаченим. До укладення договору жодна із сторін не могла припускати його настання;

2) положення дарувальника змінилося настільки, що виконання договору в нових умовах приведе до істотного зниження рівня його життя. Тобто, якщо відбулися події не викликали зниження рівня життя дарувальника, а також якщо таке зниження було незначним, підстав для односторонньої відмови від виконання договору дарування не є. Істотним визнається таке зниження рівня життя дарувальника, коли він змінився настільки, що, якщо б дарувальник міг це передбачити, договір взагалі не був би їм укладений. Поняття "істотне зниження" є оціночним і підлягає розгляду стосовно до кожної конкретної ситуації. На практиці це може призвести до виникнення спорів між дарувальником і обдаровуваним, які по-різному оцінюють ситуацію, що склалася. При недосягненні згоди спір за позовом зацікавленої особи розглядається судом;

3) необхідна наявність причинного зв'язку між зміною майнового або сімейного стану дарувальника або стану його здоров'я та істотним зниженням рівня його життя. Тобто для застосування аналізованої норми зниження рівня життя дарувальника повинно бути викликано тільки перерахованими обставинами.

Лише за наявності всіх перерахованих вище умов дарувальник отримує право на односторонню відмову від виконання договору дарування.

Розглянута норма може застосовуватися в тих випадках, коли на стороні дарувальника виступає фізична особа, оскільки лише до громадян застосовні такі поняття, як "майнове" або "сімейний стан", "стан здоров'я", "рівень життя".

Отже, юридичні особи, РФ, її суб'єкти, муніципальні освіти, виступаючи в договорі як дарувальників, правом на односторонню відмову від його виконання не мають.

Як і у випадку з відмовою від прийняття дарунка, одностороння відмова від виконання договору дарувальником можливий лише при укладенні консенсуального договору дарування, виконання по якому ще не було, що прямо випливає з ч. 1 ст. 577 ГК РФ. Відмова дарувальника від виконання договору дарування повинен бути одягнений в ту ж форму, що і сам договір.

На відміну від обдаровуваного, який у разі відмови від прийняття дарунка на вимогу дарувальника повинен відшкодувати йому реальний збиток, заподіяний такою відмовою, відмова дарувальника від виконання договору дарування не тягне подібних наслідків.

Обдаровуваний позбавлений права вимагати відшкодування збитків.

Від односторонньої відмови від виконання договору слід відрізняти скасування дарування, яка регулюється ст. 578 ГК РФ. Основні відмінності між цими двома інститутами полягають у наступному:

1) одностороння відмова від виконання договору можливий тільки до передачі дару. Норми цивільного законодавства про скасування дарування застосовуються до вже сповненому договором, тобто до відносин, що існують після передачі дару

2) одностороння відмова можлива лише при укладанні консенсуального договору дарування, в той час як норми про скасування дарування застосовні як до консенсуальних, так і до реального договором

3) правом на відмову від виконання договору за певних умов мають обидві сторони договору: як дарувальник, так і обдаровуваний. Право скасувати дарування належить тільки дарувальнику, а в певних випадках (про них буде сказано нижче) - його спадкоємцям.

Виняток становить випадок, передбачений ч. 3 ст. 578 ГК РФ.

Закон враховує безплатність дарування і тому містить ряд особливих підстав його скасування, непридатних до іншими договорами. Частина 1 ст. 578 ГК РФ виділяє випадки, коли дарувальник має право скасувати дарування.

1. Серйозним підставою скасування дарування за беззастережному волевиявленню дарувальника є вчинення обдаровуваним замаху на життя дарувальника або життя близьких родичів. Згідно зі ст. 30 і 105, 111, 112, 115, 116 Кримінального кодексу РФ від 13.06.1996 N 63-ФЗ (КК РФ) подібні протиправні дії кваліфікуються кримінальним законом як злочини. Замах представляє собою незакінчений злочин. Згідно зі ст. 30 КК РФ замахом на злочин визнаються умисні дії (бездіяльність) особи (у нашому випадку - обдаровуваного), безпосередньо спрямовані на вчинення злочину (в нашому випадку - позбавлення життя), якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з не залежних від даної особи обставинам. Це означає, що злочин не було доведено до кінця всупереч волі винного, хоча він зробив все можливе для вчинення злочину. Наприклад, обдаровуваний намагається отруїти дарувальника, підсипавши йому, отруту в їжу. Однак через тривалого зберігання отрута втратив свої властивості, і смерть дарувальника не настала.

Необхідно звернути увагу на форму злочинної поведінки особи, а саме: замах на життя може бути вчинено як шляхом активних дій, так і мати форму злочинної бездіяльності. Дії частіше за все націлені на порушення функцій чи анатомічної цілісності життєво важливих органів іншої людини. Це може бути застосування вогнепальної зброї, нанесення ран, утоплення, удушення, отруєння, скидання з висоти та ін Замах на життя може бути також вчинено шляхом психічного впливу.

Це може бути умисне заподіяння психічної травми особі, яка страждає важким захворюванням серця, при наявності мети позбавити потерпілого життя. Замах на життя шляхом бездіяльності має місце, наприклад, у тих випадках, коли обдаровуваний умисно не виконує обов'язок піклуватися про потерпілого або вчиняти дії, що запобігають настання смерті (наприклад, сигнальник не попереджає потерпілого, що знаходиться у небезпечній зоні, про початок вибухових робіт). Мотиви, за якими обдаровуваний зважився на вчинення злочину, можуть бути різними, але для скасування дарування вони значення не мають.

Відповідно до ст. 578 ГК РФ дарувальник отримує право на скасування дарування не тільки при замаху на його життя, але також і на життя членів його родини або інших близьких родичів.

У тому випадку, якщо злочинний задум обдаровуваного, спрямований на позбавлення життя дарувальника, був доведений до кінця, право вимагати скасування дарування належить спадкоємцям дарувальника. Слід підкреслити, що підставою для скасування дарування є тільки умисне позбавлення життя дарувальника, тому заподіяння смерті з необережності не тягне за собою можливості скасування дарування. На відміну від самого дарувальника, яка має право скасувати дарування без звернення до суду, аналогічне право його спадкоємців може бути реалізовано тільки в суді в порядку цивільного судочинства.

Очевидно, що факт вчинення замаху на життя дарувальника або кого-небудь з його родичів або факт навмисного позбавлення життя дарувальника обдаровуваним повинен бути встановлений набрав законної сили вироком суду.

2. Дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний умисно заподіяв дарувальникові тілесні ушкодження (п. 1 ст. 578 ГК РФ). У даному випадку характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень не грають ролі. Це може бути і умисне заподіяння шкоди здоров'ю різного ступеня тяжкості (легкий, середньої тяжкості, тяжка шкода здоров'ю), і катовані, і інше. Для скасування дарування необхідно, щоб шкода здоров'ю дарувальника був заподіяний у результаті умисних дій обдаровуваного.

Правопорушення визнається умисним, якщо особа усвідомлювала суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачала можливість чи неминучість настання суспільно небезпечних наслідків і бажала їх настання (прямий умисел) або не бажала, але свідомо допускало ці наслідки, або ставився до них байдуже (непрямий умисел) . Заподіяння обдаровуваним тілесних ушкоджень дарувальнику по необережності не дає право останньому на скасування дарування.

Згідно зі ст. 577 ГК РФ, якщо обдаровуваний вчинив замах на життя дарувальника, життя кого-небудь з членів його сім'ї або близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження і до цього моменту передача дару по консенсуального договору дарування ще не відбулася, дарувальник має право відмовитися від виконання укладеного договору .

3. Дарувальник може зажадати скасування дарування, якщо звернення обдаровуваного з подарованої річчю створює загрозу її безповоротної втрати. По даній підставі можна вимагати скасування дарування, предметом якого була яка-небудь річ (але не майнове право або звільнення від майнової обов'язки). Дана річ неодмінно повинна мати для дарувальника велику немайнову цінність. Це може бути, наприклад, колекція чого-небудь, яку дарувальник збирав тривалий час, сімейна реліквія та ін На відміну від попередніх підстав, коли дарування могло бути скасовано простим волевиявленням дарувальника, одягненим у належну форму, для даного випадку передбачено судовий порядок скасування. Це пояснюється тим, що тут підлягає встановленню ряд обставин, які по-різному можуть оцінюватися з точки зору дарувальника і обдаровуваного, що неминуче призведе до виникнення спору. По-перше, необхідно визначити, чи дійсно дар представляє для дарувальника саме немайнову цінність. Крім того, необхідно довести, що обдаровуваному відомо, яку цінність представляє для дарувальника предмет договору, що зобов'язує обдаровуваного дбайливо ставитися до дару і забезпечувати його збереження. По-друге, встановлюється, чи дійсно звернення обдаровуваного з такою річчю створює загрозу її безповоротної втрати. Всі ці обставини повинні бути доведені дарувальником.

4. Підстава для скасування дарування, передбачений ч. 3 ст. 578 ГК РФ, являє собою єдиний випадок, коли право вимагати скасування договору належить особам, які не є сторонами. Якщо дарування здійснюється індивідуальним підприємцем або юридичною особою з порушенням Закону "Про неспроможність (банкрутство)", то суд може скасувати його. Представляється, що в якості зацікавлених осіб у даному випадку можуть виступати кредитори індивідуального підприємця або юридичної особи, оголошених банкрутами, а також відповідні державні органи, що здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів ринку. Дане положення має на меті забезпечити інтереси кредиторів неплатоспроможних боржників, не давши їм можливості приховати своє майно шляхом вчинення договору дарування на користь третіх осіб. Адже вимоги кредиторів задовольняються з конкурсної маси неплатоспроможного боржника.

На вимогу зазначених осіб договір дарування може бути скасований арбітражним судом за наявності в сукупності наступних умов:

 • дарування скоєно в порушення положень Закону "Про неспроможність (банкрутство)";

 • дарування скоєно за рахунок коштів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю індивідуального підприємця або юридичної особи;

 • договір дарування укладений протягом 6 місяців, що передували оголошенню індивідуального підприємця або юридичної особи банкрутом.

5. Остання підставу, передбачену ст. 578 ГК РФ, для скасування дарування не пов'язано з якими-небудь негативними фактами. У силу п. 4 цієї статті дарувальник має право скасувати дарування в тому випадку, якщо він переживе обдаровуваного. Однак таке право у дарувальника виникає лише в тому випадку, якщо сторони обумовили це в самому договорі дарування при його укладанні. Слід зазначити, що якщо дарувальник переживе обдаровуваного, скасування дарування не відбувається автоматично. Кожен громадянин здійснює будь належне йому право на свій розсуд. Тому дарувальник може реалізувати наявне у нього право на скасування дарування, а може і не скористатися ним. В останньому випадку дар переходить до спадкоємців обдаровуваного.

Скасування дарування допускається виключно у випадках, зазначених у ст. 578 ГК РФ.

Скасування дарування ставить сторони договору у первісний стан. Тому у всіх випадках при скасуванні дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровану річ, якщо вона збереглася в натурі до моменту скасування дарування (п. 5 ст. 578 ГК РФ). У разі відчуження речі кому-небудь обдаровуваним повернення її неприпустимий. При доведеній вини обдаровуваного у відчуженні або знищенні речі з метою уникнути її повернення можливий позов за зобов'язаннями внаслідок заподіяння шкоди. Дарувальнику не передаються отримані обдаровуваним плоди і доходи від використовуваної речі, так як ця річ належить особі на законній підставі.

З огляду на ст. 579 ГК РФ правила про відмову від виконання договору дарування та про скасування дарування не застосовуються до звичайних подарунків невеличкий вартості. Звичайними вважаються подарунки, вартість яких не перевищує трьох тисяч рублів (ст. 575 ГК РФ). Дана норма пояснюється перш за все незначністю суми подібних угод.

Ми розглянули випадки односторонньої відмови від виконання договору дарування та скасування дарування, які відносяться виключно до договорів даного виду. Проте договір дарування, будучи одним із різновидів цивільно-правових зобов'язань та угод, підпорядковується загальним правилам про зобов'язання та угодах, що містяться в ч. 1 ЦК РФ. Отже, укладений договір дарування може не відбутися також по підставах, що містяться в загальній частині зобов'язального права. Коротко назвемо їх.

Дарувальник відмовляється від виконання зобов'язання у разі загибелі речі, вилучення її з обігу, заборони вчиняти обіцяні дії з видання акту державного органу. Ці умови припиняють договір дарування через неможливість його виконання. Перераховані випадки підпадають під дію правил ст. 416, 417 ДК РФ. Дарувальник відповідає за завдані обдаровуваному збитки у разі загибелі речі внаслідок наміру або грубої необережності.

Дарування може також не відбутися у випадках визнання договору недійсним (оспорімих або нікчемним) з загальних підставах, передбачених ГК РФ. Договір дарування є недійсним або може бути визнаний таким в наступних випадках:

1) якщо він не відповідає вимогам закону або інших правових актів (наприклад, не дотримані вимоги ДК РФ, які пред'являються до форми угоди);

2) якщо він зроблений з метою, яка завідомо суперечною основам правопорядку чи моральності;

3) якщо він зроблений лише для вигляду, без наміру створити відповідні правові наслідки - уявний договір (наприклад, особа, бажаючи уникнути звернення стягнення на своє майно з яких-небудь зобов'язаннями, передає його по уявному договором дарування іншій особі);

4) якщо він зроблений з метою прикрити іншу угоду - удаваний договір (наприклад, частина майна, що перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, одним з них передається за договором дарування іншій особі, яка не є учасником спільної власності, щоб уникнути тієї можливості, що хтось -небудь з інших учасників часткової власності скористається правом переважної покупки. Таким чином, договір дарування фактично прикриває угоду купівлі-продажу);

5) якщо він зроблений громадянином, визнаним недієздатним внаслідок психічного розладу;

6) якщо як дарувальника за договором виступає неповнолітній, який не досяг 14 років (малолітній);

7) якщо він зроблений без згоди піклувальника громадянином, обмеженим судом у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами;

8) якщо він зроблений громадянином, хоча і дієздатним, але перебували у момент його укладення в такому стані, коли він не був здатний розуміти значення своїх дій або керувати ними;

9) якщо він зроблений під впливом помилки щодо природи правочину (наприклад, особа вважало, що передає річ за відплатним договором);

10) якщо він зроблений під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною.

У всіх перерахованих випадках договір дарування є або недійсним за своєю природою, або може бути визнаний таким за вимогу зацікавлених осіб. Неправильна угода не має юридичних наслідків. При недійсності правочину обдаровуваний зобов'язаний повернути дарувальнику все отримане за угодою, а в разі неможливості повернути отримане в натурі, відшкодувати його вартість у грошах. Усі зазначені випадки регулюються ст. 166 - 181 ГК РФ.

Стаття 580 ЦК України встановлює спеціальне положення, спрямоване на забезпечення інтересів обдаровуваного. Вона передбачає наслідки заподіяння шкоди внаслідок недоліків подарованої речі. Оскільки договір дарування є безоплатним, до дарувальника не можна пред'являти вимоги про якість переданого майна. Воно може бути неякісним, але не повинно завдавати шкоди життю, здоров'ю та майну обдаровуваного. Останній має право вимагати відшкодування збитків, якщо вони викликані виною дарувальника,

З огляду на ст. 580 ГК України шкода, заподіяну життю, здоров'ю або майну обдаровуваного громадянина внаслідок недоліків подарованої речі, підлягає відшкодуванню дарувальником у відповідності з правилами, передбаченими главою 59 ЦК РФ, якщо доведено, що ці недоліки виникли до передачі речі обдаровуваному, не належать до числа явних і дарувальник, хоча і знав про них, не попередив про них обдаровуваного.

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну обдаровуваного громадянина внаслідок недоліків подарованої речі, підлягає відшкодуванню дарувальником при доведеності всіх нижчеперелічених обставин у сукупності:

 1. недоліки виникли до передачі речі обдаровуваному. Причини їх появи не мають суттєвого значення. Важливий лише момент їх виникнення. Необхідно виключити можливість того, що недоліки дару з'явилися після передачі його обдаровуваному, в результаті неналежного поводження з ним або в силу будь-яких інших причин;

 2. недоліки не відносяться до числа явних, тобто таких, які можна було б виявити в результаті простого огляду речі. Про існування таких недоліків обдаровуваний не міг знати і, отже, не міг запобігти заподіяння шкоди життю, здоров'ю або свого майна;

 3. дарувальник, хоча знав про існування недоліків речі, не попередив про них обдаровуваного. Протиправність поведінки дарувальника є неодмінною умовою деліктної відповідальності. Дарувальник як власник переданої речі володіє найбільш повною інформацією про неї та її недоліки, про які повинен бути попереджений обдаровуваний.

 4. Хоча не виключена і зворотна ситуація, коли дарувальнику не було відомо про дефекти речі, наприклад, в силу того, що він її зберігав, але жодного разу не використав. У такому випадку одне з обов'язкових умов залучення дарувальника до деліктної відповідальності відсутній, і, отже, підстав для відшкодування шкоди не є. Шкода, завдана внаслідок недоліків подарованої речі, може бути викликаний виною її виробника, про що дарувальник не знав і не повинен був знати. У такому разі застосовуються відповідні положення Закону про захист прав споживачів, якщо по відношенню до виробника обдаровуваний є споживачем.

Протиправність поведінки має дві форми - дія або бездіяльність. У розглянутому випадку в наявності факт заподіяння шкоди життю або здоров'ю обдаровуваного, його майну шляхом бездіяльності. Дарувальник зобов'язаний повідомити обдаровуваному про недоліки подарованої речі, але не робить цього. Причини, за якими дарувальник не повідомляє обдаровуваному про наявні недоліки речі, можуть бути різними. Це може бути зроблено і навмисне, і в результаті простої забудькуватості. Перше свідчить про навмисну ​​форму вини дарувальника, друге - про необережність. Під умислом розуміється таке протиправне поведінка, коли дарувальник не тільки передбачає, але і бажає або свідомо допускає настання шкідливого результату. Необережність виражається насамперед у відсутності необхідної уважності, передбачливості і т.п. [14, c .845].

У будь-якому випадку, чи був шкода заподіяна навмисно або з необережності, заподіювач зобов'язаний його відшкодувати;

4) причинний зв'язок між протиправним бездіяльністю дарувальника і наступившим шкодою є обов'язковою умовою настання деліктної відповідальності. Це означає, що існування недоліків речі повинна не тільки передувати в часі настання шкоди, а й неодмінно породжувати його.

Шкода, заподіяна здоров'ю або майну обдаровуваного, відшкодовується в повному обсязі. Шкода відшкодовується або в натурі (надається річ того ж роду і якості, виправляються пошкодження речі тощо), або у вигляді компенсації збитків (ст. 1082 ЦК РФ). Відшкодування шкоди відбувається відповідно до правил гл. 59 ЦК РФ "Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди".

Стаття 581 ЦК України присвячена правонаступництва зобов'язань за договором дарування. Положення цієї статті стосуються лише випадків укладення договорів, що містять обіцянку передати дарунок у майбутньому, тобто консенсуальних договорів дарування.

У реальних договорах дарування правонаступництво зобов'язань неможливо, оскільки такий договір виконується при самому його укладенні. Дарувальник втрачає право власності на передану річ, передає право вимоги до третьої особи, прощає борг або виплачує борг обдаровуваного третій особі, тим самим відразу ж виконуючи свої зобов'язання за договором. Обдаровуваний, у свою чергу, набуває право власності на річ, яка є предметом дарування, набуває право вимоги до третьої особи, звільняється від обов'язку перед дарувальником або третьою особою, тим самим відразу ж приймаючи виконання за договором.

Інша ситуація складається при обіцянці дарування. У даному випадку момент укладення і момент виконання договору розділені проміжком часу. Не виключена, наприклад, ситуація, коли до моменту настання часу виконання договору однією з його сторін не виявиться в живих. Правовому регулюванню такій ситуації і присвячена ст. 581 ГК РФ.

3.2 Відповідальність сторін за договором дарування

Незважаючи на всю специфіку договору дарування (обіцянки дарування), невиконання або неналежне виконання випливає з нього зобов'язання тягне за собою відповідальність, передбачену для боржника, що порушив цивільно-правове зобов'язання (гл. 25 ЦК).

Уявімо, що об'єктом дарування є діюче підприємство. Обдаровуваний, озброївшись довіреністю дарувальника і розраховуючи стати власником вказаного підприємства, інвестує за свій рахунок кошти на його реконструкцію, набуває майнові відносини з постачальниками обладнання, сировини і матеріалів, несе у зв'язку з цим великі витрати. Однак дарувальник передумує і не передає підприємство у власність обдаровуваного. Невже в подібних випадках право обдаровуваного на відшкодування прямих збитків (понесених витрат), заподіяної невиконанням дарувальником свого зобов'язання, «виглядає вельми збитковим з точки зору моралі»? Не можна ж забувати, що в результаті вчинення дарування майно обдаровуваного повинне збільшитися, а не скоротитися.

Якщо ж брати договір дарування в повсякденному поданні, то не слід забувати, що відповідальність дарувальника за невиконання або неналежне виконання зобов'язання з передачі майна обдаровуваному може наступити, лише за наявності вини дарувальника в порушенні договору (п. 1 ст. 401 ЦК). Тому у випадках, коли дарувальник, уклавши договір обіцянки дарування, не вживає жодних заходів для виконання, взятого на себе зобов'язання, а обдаровуваний несе розумні витрати (за умови, що факт і розмір їм будуть доведені), немає ніяких підстав для звільнення дарувальника від відповідальності .

Незважаючи на застосування до дарувальника загальних положень про відповідальність боржника, що порушив свої зобов'язання, законодавець визнав за необхідне спеціальним чином врегулювати відповідальність дарувальника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну обдаровуваного громадянина внаслідок недоліків подарованої речі (ст. 580 ЦК). Така відповідальність в цілому будується за правилами деліктної відповідальності (позадоговірне відшкодування шкоди). Шкода, заподіяна життю або здоров'ю обдаровуваного, може виражатися у вигляді смерті останнього, настання інвалідності, заподіяння шкоди здоров'ю різної тяжкості, а також інших, в тому числі і менш тяжких наслідків для здоров'я обдаровуваного. Необхідно звернути увагу на те, що ст. 580 ДК як постраждалого від недоліків подарованої речі називає тільки обдаровуваного. Представляється, що шкода, заподіяна в результаті тих же причин життю або здоров'ю інших осіб, наприклад, членів сім'ї обдаровуваного, також підлягає відшкодуванню.

Заподіяння шкоди майну обдаровуваного може виражатися в його знищенні, пошкодженні, втрати нею своїх споживчих властивостей та ін Недоліки подарованої речі, які викликали заподіяння шкоди, можуть бути різними. Вони можуть належати до її конструкції, складом, властивостями та ін

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну обдаровуваного громадянина внаслідок недоліків подарованої речі, підлягає відшкодуванню дарувальником при доведеності всіх нижчеперелічених обставин у сукупності:

1) недоліки виникли до передачі речі обдаровуваному. Причини їх появи не мають суттєвого значення. Важливий лише момент їх виникнення;

2) недоліки не відносяться до числа явних, тобто таких, які можна було б виявити в результаті простого огляду речі. Про існування таких недоліків обдаровуваний не міг знати і, отже, не міг запобігти заподіяння шкоди життю, здоров'ю або свого майна;

3) дарувальник, хоча знав про існування недоліків речі, не попередив про них обдаровуваного. Протиправність поведінки дарувальника є неодмінною умовою деліктної відповідальності. Шкода, завдана внаслідок недоліків подарованої речі, може бути викликаний виною її виробника, про що дарувальник не знав і не повинен був знати. У такому разі застосовуються відповідні положення Закону про захист прав споживачів, якщо по відношенню до виробника обдаровуваний є споживачем;

4) причинний зв'язок між протиправним бездіяльністю дарувальника і наступившим шкодою є обов'язковою умовою настання деліктної відповідальності. Це означає, що існування недоліків речі повинна не тільки передувати в часі настання шкоди, а й неодмінно породжувати його.

Шкода, заподіяна здоров'ю або майну обдаровуваного, відшкодовується в повному обсязі. Шкода відшкодовується або в натурі (надається річ того ж роду і якості, виправляються пошкодження речі тощо), або у вигляді компенсації збитків (ст. 1082 ЦК). Відшкодування шкоди відбувається відповідно до правил гл. 59 ЦК «Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди».

Норми про відповідальність дарувальника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну обдаровуваного громадянина, являють собою спеціальні правила, які не підлягають розширювальному тлумаченню.

Обдаровуваний несе обмежену відповідальність за консенсуального договору. У разі відмови прийняти дар дарувальнику відшкодовується тільки реальний збиток. Реальний збиток може виражатися у витратах, які поніс дарувальник на транспортування, зберігання і зміст дару.

ВИСНОВОК

У ході написання випускної кваліфікаційної роботи, з'ясувалося, що дарування є одним з найстаріших договорів цивільного права, перетворившись із односторонньої угоди до договору.

Договір дарування може передбачати зустрічні зобов'язання обдаровуваного, що саме по собі його не порочить. У юридичній літературі обгрунтовувалися та інші ознаки договору дарування, висхідні до класичного римського права: безповоротність переходу прав, безстроковість дарування, збільшення майна обдаровуваного, зменшення майна дарувальника і деякі інші. Всі ці ознаки, дійсно, зазвичай властиві дарування. Основними видами дарування є реальний договір (безпосереднє дарування) і консенсуальної договір дарування (дарственное обіцянку). В якості класифікаційного критерію тут виступає момент укладання договору. Але можлива й інша класифікація, в основу якої покладена мета дарування. Так, розрізняються дарування у власному значенні слова, тобто дія, що здійснюється в інтересах одного обдаровуваного особи, і пожертвування - дарування, скоєне у загальних інтересах невизначеного кола осіб, що ставить за загальнокорисних мети.

Основною відмінністю пожертви від благодійної діяльності є те, що благодійна діяльність спрямована на громадян і некомерційні організації, а пожертвування - на громадян, юридичні особи і держава (РФ, суб'єкти і муніципальні освіти).

Договір дарування опосередковує перехід майна (речі, права і т. п.) від однієї особи до іншої, причому і дарувальник, і обдаровуваний є юридично рівноправними суб'єктами.

Предметом благодійної діяльності є майно і грошові кошти, а предметом договору дарування виступають речі, майнові права і звільнення від майнових обов'язків.

Відповідно до п.3 ст. 575 заборонено дарування держслужбовцям і службовцям муніципального освіти у зв'язку з їх посадовим становищем або у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Ця цивільно-правова норма не узгоджується з законодавством. Якщо обдаровуваний - посадова особа перерахованих органів, то отримання майна або майнових вигод кваліфікується як одержання хабара або комерційний підкуп, незалежно від розміру хабара (підкупу), а відповідна угода є недійсною. Щоб уникнути розбіжностей між цивільним і кримінальним законодавством слід було б внести зміни до п.3 ст.575, а саме, дарування посадовим особам та особам, які виконують управлінські функції в комерційній або іншій організації, забороняється, незалежно від виду та вартості подарунка.

П.1 ст. 578: «дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив замах на його життя, життя кого-небудь з членів його сім'ї або близьких родичів або зумисне завдав дарувальнику тілесні ушкодження.

У разі навмисного позбавлення життя дарувальника обдаровуваним право вимагати в суді скасування дарування належить спадкоємцям дарувальника ».

З цього можна зробити висновок, що для скасування дарування не вимагається попереднього визнання судом дій обдаровуваного як правопорушення, що суперечить презумпції невинуватості (ст. 49 Конституції РФ).

У зв'язку з цим бажано викласти п.1 ст.578 такій редакції: «дарувальник має право скасувати дарування, якщо обдаровуваний вчинив умисне протиправне діяння проти дарувальника або вчинив замах на життя будь-кого з членів його сім'ї чи близьких родичів, встановлене в судовому порядку» .

А також варто було б змінити назву статті 578 «Скасування дарування». Вираз «скасування дарування» видається більшим, ніж повернення подарованої речі, бо сам дар може бути у формі передачі майнового права вимоги або звільнення від обов'язку, тому більш правильно назвати ст. 578 «Скасування дарування у разі передачі речі». Таким чином, розглянувши договір дарування, його види, його особливості, можна зробити висновки. Договір дарування є договором, який вивчався ще в римському праві і вивчається по сьогоднішній день.

Ще одна проблема в тому, що з 1 січня 2006р. від податку на подарунки звільнилися всі близькі родичі: подружжя, батьки і діти.

Є ще одна небезпека, яка таїться в надрах прийнятого Закону (наприклад, користуючись схемами фіктивного шлюбу, яка зацікавлена ​​особа зможе легко "передавати" будь-яке майно і в будь-якому розмірі, будучи звільненим, від сплати податку). Таким чином, дана сфера цивільного права потребує більш детальному перегляді та зміні, шляхом внесення поправок до законодавчих актів РФ. Так як на сьогоднішній день це далеко не всі проблеми, які виникають у даній сфері. Це лише меншість з того, до чого призвели прогалини в російському законодавстві, і які на сьогоднішній день тільки починають приводити в порядок.

У роботі були розглянуті деякі проблеми, пов'язані з тлумаченням і правовим регулюванням відносин, що випливають з договору дарування.

Роблячи висновок по даній роботі, можна сказати, що норми договору дарування, що стосуються понять, предмета договору дарування не є досконалими і потребують доопрацювання.

Такий підхід до питання про можливість здійснення договору обіцянки дарування під отменітельним умовою, крім усього іншого, представляється і більш справедливим по відношенню до дарувальника, який в результаті дарування втрачає своє майно, не отримуючи нічого натомість. Правове становище дарувальника (як суб'єкта одностороннього зобов'язання), обсяг його прав, з точки зору загальних законоположень про угоди та зобов'язання, на наш погляд, не можуть бути гіршими, ніж становище сторони (боржника) у двосторонньому зобов'язанні.

Виключно договором обіцянки дарування адресовані положення ЦК про правонаступництво за зобов'язанням дарування (ст. 581). Як вже зазначалося, договір дарування, який чинять шляхом передачі обдаровуваному майна, не породжує зобов'язально - правових відносин і в силу цього виключається зі сфери дії норм про правонаступництво за цивільно - правовим зобов'язанням. Стосовно ж до зобов'язання, що виникає з договору обіцянки дарування, ГК (ст. 581) встановлює два протилежних правила про правонаступництво щодо відповідно прав обдаровуваного і обов'язків дарувальника.

За загальним правилом права обдаровуваного, якому за договором дарування обіцяний дар, не переходять до його спадкоємців (правонаступників); і навпаки, обов'язки дарувальника, що обіцяв дарування, переходять до його спадкоємців (правонаступників). Щоправда, зазначені положення сформульовані у вигляді диспозитивних норм (тобто договором дарування може бути передбачено інше), у кінцевому рахунку, вирішення питання про правонаступництво за договором обіцянки дарування ГК залишає на розсуд сторін.

Щоб уникнути конкуренції з правилами про успадкування та з метою виключення можливості обходу норм спадкового права ДК в імперативній формі забороняє укладання договорів обіцянки дарування, які передбачають передачу дару обдаровуваному після смерті дарувальника, та оголошує відповідні договори нікчемними. До такого роду дарування застосовуються правила цивільного законодавства про спадкування. (П. 3 ст. 572 ГК).

Момент визнання договору дарування нерухомості укладеним і, отже, має юридичну силу, Цивільний кодекс пов'язує з моментом державної реєстрації угоди (п. 3 ст. 433, п. 3 ст. 574). Реєстрації підлягає не тільки перехід права власності до обдаровуваному, а й сам договір дарування. При обіцянці дарування реєструється тільки угода. Неприпустимо укладення договору дарування, що передбачає передачу дару після смерті дарувальника (п. 3 ст. 572 ГК РФ). Неможлива також державна реєстрація договору дарування і права власності обдаровуваного після смерті дарувальника навіть у разі нотаріально посвідченого договору. Якщо за життя дарувальника перехід права на нерухомість не був зареєстрований, це майно не належить обдаровуваному і повинно бути включено в спадкову масу помер дарувальника.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативні правові акти

 1. Конституція Російської Федерації: з гімном Росії: прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року: з урахуванням Законів про зміну терміну повноважень Президента РФ і Державної Думи і про контрольні повноваження Державної думи відносно уряду РФ. - М.: Проспект, 2010. - 30 с.

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації: [частини перша, друга, третя і четверта: офіційний текст: текст Кодексу наводиться за станом на 15 лютого 2010 р.]. - М.: Омега-Л, 2010. - 474 с.

 3. Кримінальний кодекс Російської Федерації: [КК]: за станом на 10 лютого 2010 р. - М.: Проспект, 2010. - 174, [1] с.

 4. Цивільний кодекс УРСР; Житловий кодекс УРСР; Кодекс про шлюб та сім'ю РРФСР: Із змінами і доповненнями на 18 листопада 1988-М.: Юрід.літ., 1989. - 286 с.

 5. Федеральний Закон «Про рекламу» від 18 липня 1995 108-ФЗ (в ред. 27.12.2009г.) / / Російська газета. - 2006. - 25 березня.

 6. Федеральний Закон «Про державну цивільну службу» від 31 липня 2004 р. № 79-ФЗ (в ред. 14.02.2010г.) / / Російська газета 2004. - 31 липня.

Наукова та навчальна література

7. Агарков М.М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / Радянська держава і право. - 1964. - № 3-4. - С. 50 - 51.

8. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга: Договори про передачу майна. - М.: Статут, 2004. - 804 с.

9. Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. - М.: Госюріздат, 1950. - 225 с.

10. Володимирський-Буданов М.Ф. Огляд історії російського права. - Ростов-на-Дону, 1995. - 580 с.

11. Витрянский В.В. Істотні умови договору / / Господарство право. - 1998. - № 7. - С. 3 - 12.

12. Горемикін, В. А. Операції з нерухомістю: Практичний посібник / В. А. Горемикін. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Філін; Омега-Л, 2007. - 448 с.

13. Цивільне право: Підручник. Частина 2. / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 1998. - 848 с.

14. Цивільне право Росії. Зобов'язальне право: Курс лекцій. / Под ред. О. Н. Садикова. - М.: МАУП, 2004. - 845 с.

15. Груздєв В. Склад і істота договірних зобов'язань сторін Господарство і право. - 1999. - № 7. - С. 89 - 94.

16. Заповіт і договір дарування / Е. А. Абашин. - М.: Форум - Инфра-М, 2007. - 30 с. - (Поради адвоката).

17. Загайнова с.К.Судебний прецедент: історико-правовий аспект: Автореф. дисс ... канд. юрид. наук. - Єкатеринбург, 1999. - 32 с.

18. Іоффе О. С. Зобов'язальне право / О. С. Іоффе. - М.: Юридична література, 1975. - 880 с.

19. Калеміна, В. В., Рябченко, Є. А. Договірне право: Навчальний посібник / В. В. Калеміна, Є. А. Рябченко. - 4-е вид., Стереотип., Навч. - М.: Омега-Л, 2008. - 240 с.

20. Красавчиков О.А. Юридичні факти в радянському цивільному праві. - М.: Госюріздат, 1958. - 182 с.

21. Марченко М.М. Джерела права. - М.: Закон і право, 2005. - 362 с.

22. Правова природа договору про надання гранту / І. В. Закржевський. / / Цивільне право. - 2007. - № 3. - С. 18.

23. Продати або подарувати? [Текст] / Є. А. Сьоміна. / / Юрист. - 2010. - № 1. - С. 23 - 27.

24. Садиков О.Н. Коментар до частини другої ЦК РФ. - М.: Фонд «Правова культура», 2008. - 642 с.

25. Суфіянова, Т. І. Типові форми цивільно-правових договорів з коментарями / Т. І. Суфіянова. - М.: Податок-Інфо; Статус-Кво, 2007. - 192 с.

26. Збірник найбільш уживаних договорів з правовим коментарем і судово-арбітражній практикою / Ю. М. Чабан, Ю. С. Кирийчук; За заг. ред. Ю. М. Чабана. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Герда, 2005. - 608 с.

27. Суханов Є.А. Цивільне право: Підручник: У 2 т. Т.1. - М.: Біг, 1998. - 305 с.

28. Толстой В.С. Поняття і значення односторонніх угод у радянському цивільному праві: Автореф. дисс ... канд. юрид. наук. - М., 1966. - 28 с.

29. Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. - М.: Спарк, 1995. - 556 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
260.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Договір дарування 2 Поняття дарування
Договір дарування 3
Договір дарування
Договір дарування
Договір дарування 4
Договір дарування 2
Договір дарування та пожертви
Договір дарування 2 Правова природа
Договір купівлі-продажу нерухомості Договір доручення Договір комерційної концесії
© Усі права захищені
написати до нас