Дисциплінарна відповідальність посадових осіб

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Сутність дисциплінарної відповідальності посадових осіб
Види дисциплінарних проступків посадових осіб
Регулювання дисциплінарної відповідальності посадових осіб нормативними актами різного рівня
Розгляд дисциплінарної відповідальності на прикладі посадових осіб військової служби
Нормативне регулювання дисциплінарної відповідальності на прикладі суддів
Висновок
Список використаних джерел та літератури

Введення
Дисциплінарна відповідальність - це накладення дисциплінарних стягнень на основі правових норм суб'єктами дисциплінарної влади на підпорядкованих їм членів стійких колективів за дисциплінарні проступки та інші правопорушення. Це різновид юридичної відповідальності. У той же час дисциплінарна відповідальність по адміністративному праву є складовою частиною дисциплінарного примусу.
Як правило, розглянута відповідальність настає за дисциплінарний проступок. Це шкідливе, антигромадське, винне діяння, вчинене членом сталого колективу і складається в порушенні посадових обов'язків [1]. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб має власні особливості правової регламентації, які і будуть розглянуті в подальшому.

Сутність дисциплінарної відповідальності посадових осіб
Основоположним ознакою дисциплінарної відповідальності посадових осіб, що відрізняє її від інших видів дисциплінарної відповідальності, є сфера її дії, що визначається виходячи з суб'єктної характеристики даної правової конструкції як відповідальності, застосовуваної специфічними суб'єктами дисциплінарної влади до певної категорії осіб - посадовим особам [2].
Адміністративно-правовий статус посадової особи - це врегульоване адміністративно-правовими нормами положення даної особи по відношенню до інших персонально невизначеним учасникам адміністративних правовідносин, у зміст якого включаються такі основні елементи:
а) адміністративна правосуб'єктність (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність) посадової особи;
б) адміністративно-правова підвідомчість посадової особи;
в) службова залежність (організаційна підпорядкованість) посадової особи;
г) адміністративно-правові принципи, встановлені для посадової особи;
д) адміністративно-правові функції посадової особи;
е) заходи адміністративно-правової поведінки посадової особи;
ж) адміністративно-правові вимоги, встановлені для посадової особи;
з) адміністративно-правові стимули, встановлені для посадової особи;
і) заходи адміністративно-правового примусу, що застосовуються до посадової особи;
к) заходи дисциплінарного примусу, які застосовуються до посадової особи [3].
Правильне розмежування дисциплінарних проступків, посадових адміністративних правопорушень та посадових злочинів слід проводити за ознакою їх включення відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення або в Кримінальний кодекс Російської Федерації.
При цьому дисциплінарне провадження стосовно посадових осіб - це одна з різновидів адміністративних проваджень, які складають адміністративний юрисдикційний процес. Під дисциплінарним виробництвом пропонується розуміти врегульовану адміністративно-правовими процесуальними нормами діяльність по залученню посадових осіб до дисциплінарної відповідальності.
Види дисциплінарних проступків посадових осіб
Класифікація дисциплінарних проступків посадових осіб за ступенем тяжкості вчиненого діяння з відповідною диференціацією дисциплінарних стягнень виглядає наступним чином:
- Незначні дисциплінарні проступки - це правопорушення, вчинені вперше або після зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення та не спричинили порушення охоронюваних законом прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також не заподіяли матеріальної шкоди державі;
- Значні проступки - правопорушення, вчинені вперше або після зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення і спричинили порушення охоронюваних законом прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб та (або) заподіяли матеріальної шкоди державі;
- Серйозні провини [4].
Регулювання дисциплінарної відповідальності посадових
осіб нормативними актами різного рівня
Тепер розглянемо, як нормативно-правові акти різного рівня регламентують дисциплінарну відповідальність посадових осіб.
На федеральному рівні:
Стаття 56 Митного кодексу України встановлює, що посадова особа митного органу, що розглядає скаргу на рішення, дії (бездіяльність) митного органу або його посадової особи від імені митного органу, при виявленні ознак винного невиконання або неналежного виконання посадовою особою митного органу покладених на нього посадових обов'язків вживає заходів щодо залучення цієї посадової особи до дисциплінарної відповідальності. Зокрема, стаття 413 Митного кодексу РФ закріплює, що за неправомірні рішення, дії (бездіяльність) посадові особи митних органів несуть дисциплінарну відповідальність згідно з законодавством [5].
Закон «Про державну таємницю» у статті 7 встановлює, що посадові особи, які прийняли рішення про засекречування перерахованих відомостей або про включення їх у цих цілях у носії відомостей, що становлять державну таємницю, несуть в тому числі дисциплінарну відповідальність залежно від завданої суспільству, державі та громадянам матеріального і морального збитку. Стаття 15 цього закону передбачає, що ухилення посадових осіб від розгляду запиту по суті тягне за собою адміністративну (дисциплінарну) відповідальність відповідно до чинного законодавства [6].
Підзаконні акти:
Уряд приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, призначуваних на посаду і звільняються з посади Кабінетом, вносить Президентові РФ пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, призначуваних на посаду і звільняються з посади Президентом РФ. Зокрема Керівник Апарату Уряду вирішує питання, пов'язані з проходженням федеральної державної цивільної служби в Апараті Уряду, приймає рішення про заохочення співробітників Апарату Уряду та застосування до них заходів дисциплінарного стягнення [7].
Прокуратура Російської Федерації наказує прокурорам при виявленні причин і умов, що сприяють порушенням законодавства у сфері регіонального та муніципального нормотворення, використовувати таку форму реагування, як подання, в якому в обов'язковому порядку ставити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб апаратів представницьких і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування [8].
Ці вибіркові приклади вказують на те, що різні за юридичною силою нормативні акти по-різному регламентують дисциплінарну відповідальність посадових осіб. Тепер варто розглянути правове регулювання дисциплінарної відповідальності посадових осіб на конкретних прикладах.
Розгляд дисциплінарної відповідальності на прикладі
посадових осіб військової служби
Спільною особливістю накладення дисциплінарних стягнень на військовослужбовців і службовців правоохоронних органів є те, що вони можуть бути накладені начальниками (командирами) різних рівнів. А різні командири володіють не однаковим об'ємом дисциплінарної влади.
Відповідно до ст. 1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил РФ, 1 затвердженого Указом Президента РФ від 10 листопада 2007 р. № 1495, військова дисципліна являє собою суворе і точне дотримання усіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених російським законодавством, общевоинскими статутами Збройних Сил РФ і наказами командирів (начальників) . У Законі РФ від 22 січня 1993 р. № 4338-1 «Про статус військовослужбовців» (втратив чинності 1 січня 1998 р.) було вперше законодавчо визначено поняття дисциплінарного проступку - це протиправне, винна дію (бездіяльність) військовослужбовця, що полягає порушення військової дисципліни , яка відповідно до російського законодавства не тягне за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності.
До характерних ознаками дисциплінарної відповідальності посадових осіб військової служби слід віднести наступні:
- Об'єктом військового дисциплінарного проступку є суспільні відносини, що складаються з приводу дотримання військовослужбовцями правил військової дисципліни і громадського порядку;
- У разі порушення посадовою особою військової служби військової дисципліни або громадського порядку командир (начальник) замість призначення винному дисциплінарного стягнення може обмежитися усним зауваженням, нагадуванням про військовий обов'язок;
- Рішення про накладення дисциплінарного стягнення на посадову особу військової служби може бути прийнято будь-яким з його командирів (начальником, тобто вищим посадовою особою), склад яких досить великий;
- Дисциплінарне провадження щодо посадових осіб військової служби носить виключно внутрішній характер, тобто дисциплінарна відповідальність застосовується лише за рішенням командирів (начальників) [9].
Особливий порядок притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності є встановлений законодавством (п. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, ст. 28.2 Федерального закону від 27 травня 1998 р. 76-ФЗ «Про статус військовослужбовців») спеціальний механізм залучення посадових осіб військової служби та осіб , що мають спеціальні звання, до дисциплінарної відповідальності у наступних випадках:
- Якщо доведено факт порушення військової дисципліни;
- Якщо діяння (дія або бездіяльність) вчинено навмисно або з необережності і відповідно до законодавства РФ не тягне за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності;
- Якщо вина при залученні посадової особи до дисциплінарної відповідальності доведена в порядку, встановленому законом, і встановлена ​​рішенням командира або набрав законної сили постановою судді військового суду [10].
Відмінність дисциплінарної відповідальності від адміністративної відповідальності посадових осіб військової служюи полягає в наступних особливостях дисциплінарної відповідальності:
а) застосовується до членів організаційно оформленого колективу в рамках військово-службових правовідносин за порушення військової дисципліни;
б) фактичною підставою дисциплінарної відповідальності виступає дисциплінарний проступок;
в) мірою дисциплінарної відповідальності виступає дисциплінарне стягнення, яке у наданні психічного (морального, матеріального, організаційного) впливу на правопорушника, пов'язаного з позбавленням (обмеженням) певних прав військовослужбовця), обумовлених здійсненням відповідної військово-службової діяльності;
г) дисциплінарне провадження стосовно військовослужбовців носить виключно внутрішній характер, тобто дисциплінарна відповідальність застосовується лише за рішенням командирів (начальників).
В якості особливостей дисциплінарної відповідальності військовослужбовців виступають наступні ознаки:
- Об'єктом військового дисциплінарного проступку є суспільні відносини, що складаються з приводу дотримання військовослужбовцями правил військової дисципліни і громадського порядку;
- У разі порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир (начальник) замість призначення винному дисциплінарного стягнення може обмежитися усним зауваженням, нагадуванням про військовий обов'язок військовослужбовця;
- Рішення про накладення дисциплінарного стягнення на військовослужбовця може бути прийнято будь-яким з його командирів (начальників), склад яких досить великий;
- Дисциплінарне провадження стосовно військовослужбовців носить виключно внутрішній характер, тобто дисциплінарна відповідальність застосовується лише за рішенням командирів (начальників) [11].
Нормативне регулювання дисциплінарної відповідальності на
прикладі суддів
Суддівська дисципліна є одним з видів спеціальної (статусної) дисципліни, оскільки пов'язана з професійною діяльністю носіїв судової влади. Суддівська дисципліна - це соціальні правила поведінки суддів, вимоги до них та їх фактична реалізація.
Відмінності між дисциплінарним проступком судді і дисциплінарним проступком особи, що заміщає іншу державну посаду Російської Федерації, полягає в тому, що дострокове припинення повноважень судді не є дисциплінарним стягненням у формі звільнення, тому норми трудового законодавства до нього не застосовні.
Закон РФ «Про статус суддів в Російській Федерації» у ст. 12.1. встановлює спеціальний порядок дострокового припинення повноважень судді. Рішення про накладення на суддю дисциплінарного стягнення приймається кваліфікаційною колегією суддів, до компетенції якої належить розгляд питання про припинення повноважень цього судді на момент прийняття рішення. Порядок і строки розгляду матеріалів про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності кваліфікаційними колегіями суддів регулюються нормами глави III Федерального закону «Про органи суддівського співтовариства» [12].
У ст. 22 Федерального закону «Про органи суддівського співтовариства» і ст. 4 Положення про кваліфікаційні колегії суддів утримуються приводи притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Повноваження судді можуть бути достроково припинені у зв'язку з притягненням його до дисциплінарної відповідальності тільки на підставі подання голови відповідного або вищестоящого суду або звернення органу суддівського співтовариства, в якому міститься прохання про припинення повноважень судді, за наявності у поданих матеріалах доказів, що підтверджують вчинення суддею дисциплінарного проступку .
Припинення повноважень - крайній захід дисциплінарного впливу. У разі недостатності підстав для припинення повноважень, але за наявності винної поведінки, до суддів застосовується такий проміжний вид стягнення, як попередження, що накладається за перший незначний проступок судді, в повному розумінні слова застережливий дострокове припинення повноважень з дискредитує підставах [13].

Висновок
Таким чином, дисциплінарна відповідальність посадових осіб - це негативна юридична відповідальність, що представляє собою одну з форм державного примусу - дисциплінарне примус, що виражається в застосуванні представником наймача дисциплінарних стягнень до посадової особи, яка вчинила дисциплінарний проступок, і яке тягне за собою не сприятливі для нього наслідки. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб має особливості нормативного регулювання. Вона регламентована нормативно-правовими актами різного рівня, починаючи з кодифікованих і закінчуючи актами міністерств і відомств.

Список використаних джерел та літератури
1. Анікітін А.А. Поняття, місце і роль посадової особи в системі адміністративних правовідносин / / Закон і право, 2008. - № 6.
2. Бахрах Д.Н., Російський Б.В., Старилов Ю.М. Адміністративне право: Підручник для вузів. 4-е вид. - М.: Норма, 2008.
3. Носова Ю.Б. Дисциплінарна відповідальність державних цивільних службовців російської федерації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Воронеж, 2008.
4. Савосіна Н.В. Правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців в Російській Федерації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Москва, 2009.
5. Сапунова М.О. Юридична відповідальність суддів. / / Відомості Верховної Ради, 2007. - № 1.
6. Сачко С.Ю. Проблеми вдосконалення конституційно-правового регулювання світової юстиції в Російській Федерації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Тюмень, 2009.
7. Кузько А.В. Підвищення ефективності конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування / / Державна влада і місцеве самоврядування, 2008. - № 5.
8. Луцева Н.В. Матеріальна відповідальність військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, та осіб, які мають спеціальні звання і прирівняних до них осіб / / Адміністративна відповідальність: теоретичні аспекти та питання реалізації / Збірник наукових статей (до 5-річчя КоАП РФ). - Саратов, 2007.
9. Мішуніна А.А., Сачко С.Ю. Межі законодавства суб'єктів Російської Федерації про мирових суддів / / Влада, 2009. - № 2.
10. Щепілова Ю.Б. Проблема ефективності застосування дисциплінарних стягнень / Ю.Б. Щепілова / / Вісник Російської правової академії, 2007. - № 4.
11. Митний кодекс Російської Федерації від 28 травня 2003 року № 61-ФЗ (в ред. Від 13.10.2009 № 232-ФЗ).
12. Закон від 21 липня 1993 року № 5485-1 «Про державну таємницю» (в ред. Від 18.07.2009 № 180-ФЗ).
13. Постанова Уряду Російської Федерації від 1 червня 2004 р. № 260 «Про регламент Уряду російської федерації та положення про апарат Уряду Російської Федерації» (в ред. Від 30.04.2009 № 389)
14. Наказ Генеральної прокуратури Російської Федерації від 2 жовтня 2007 р. № 155 «Про організацію прокурорського нагляду за законністю нормативних правових актів органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та місцевого самоврядування».


[1] Див: Бахрах Д.М., Російський Б. В., Старилов Ю.М. Адміністративне право: Підручник для вузів. 4-е вид. - М.: Норма, 2008. - С. 576-577.
[2] Див: Носова Ю.Б. Дисциплінарна відповідальність державних цивільних службовців російської федерації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Воронеж, 2008. - С. 6-9.
[3] Див: Анікітін А.А. Поняття, місце і роль посадової особи в системі адміністративних правовідносин / / Закон і право, 2008. - № 6. - С. 69-71.
[4] Див: Щепілова Ю.Б. Проблема ефективності застосування дисциплінарних стягнень / Ю.Б. Щепілова / / Вісник Російської правової академії, 2007. - № 4. - С. 82-84.
[5] Див: Митний кодекс Російської Федерації від 28 травня 2003 року № 61-ФЗ (в ред. Від 13.10.2009 № 232-ФЗ).
[6] Див: Закон від 21 липня 1993 року № 5485-1 «Про державну таємницю» (в ред. Від 18.07.2009 № 180-ФЗ).
[7] Див: Постанова Уряду Російської Федерації від 1 червня 2004 р. № 260 «Про регламент Уряду російської федерації та положення про апарат Уряду Російської Федерації» (в ред. Від 30.04.2009 № 389)
[8] Див: Наказ Генеральної прокуратури Російської Федерації від 2 жовтня 2007 р. № 155 «Про організацію прокурорського нагляду за законністю нормативних правових актів органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та місцевого самоврядування».
[9] Див: Савосіна Н.В. Правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців в Російській Федерації. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. - Москва, 2009. - С. 16.
[10] Див: Луцева Н.В. Матеріальна відповідальність військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, та осіб, які мають спеціальні звання і прирівняних до них осіб / / Адміністративна відповідальність: теоретичні аспекти та питання реалізації / Збірник наукових статей (до 5-річчя КоАП РФ). Саратов. 2007. - С. 124-134.
[11] Див: Луцева Н.В. Матеріальна відповідальність військовослужбовців, громадян, призваних на військові збори, та осіб, які мають спеціальні звання і прирівняних до них осіб / / Адміністративна відповідальність: теоретичні аспекти та питання реалізації / Збірник наукових статей (до 5-річчя КоАП РФ). - Саратов, 2007. - С. 124-134.
[12] Див: Сапунова М.О. Юридична відповідальність суддів. / / Відомості Верховної Ради. - 2007. - № 1. - С. 52.
[13] Див: Сапунова М.О. Юридична відповідальність суддів. / / Відомості Верховної Ради. - 2007. - № 1. - С. 52-53.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
42.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Адміністративна відповідальність посадових осіб
Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
Відповідальність посадових осіб підприємств за порушення законодавчих
Оподаткування Права обов`язки і відповідальність митних органів та посадових осіб
Відповідальність посадових осіб підприємств за порушення законодавства України про працю
Дисциплінарна відповідальність 2
Дисциплінарна відповідальність 2 Дисциплінарна відповідальність
Дисциплінарна відповідальність
Дисциплінарна відповідальність державних службовців
© Усі права захищені
написати до нас