Динаміка чисельності населення 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Таблиця 1 - дані про чисельність населення області З
Роки
Чисельність населення на початок року,
тис. чол.
Кількість народжених,
чол.
Число померлих, чол.
1994
2562,92
24,086
45,002
1995
2542,10
23,217
43,359
1996
2557,06
22,057
41,786
1997
2559,78
21,604
39,246
1998
2549,58
22, 194
36,653
1999
2550,60
21,263
39,959
2000
2534,36
22,593
41,8
2001
2517,79
23,544
42,164
2002
2499,43
24,964
43,804
2003
2459,39
25,826
44,887
2004
2441,29
1. У таблиці 2 представлено погодових баланс динаміки чисельності населення.
Sk = Sн + ​​N - M + V - V,
де
Sн - чисельність на початок року
Sk - чисельність на кінець року
N - кількість народжених
M - кількість померлих
V ~ - кількість прибулих
V ~ - кількість вибули
Абсолютний приріст чисельності:
А = Sk - Sн
А1 = 2542,10 - 2562,92 = - 20,82
А2 = 2557,06 - 2542,10 = 14,96
А3 = 2559,78 - 2557,06 = 2,72
А4 = 2549,58 - 2559,78 = - 10, 20
А5 = 2550,60 - 2549,58 = 1,02
А6 = 2534,36 - 2550,60 = - 16,24
А7 = 2517,79 - 2534,36 = - 16,57
А8 = 2499,43 - 2517,79 = - 18,36
А9 = 2459,39 - 2499,43 = - 40,03
А10 = 2441,29 - 2459,39 = - 18,11
Е = N - M - природний приріст
Е1 = 24,086 - 45,002 = - 20,92
Е2 = 23,217 - 43,359 = - 20,14
Е3 = 22,057 - 41,786 = - 19,73
Е4 = 21,604 - 39,246 = - 17,64
Е5 = 22, 194 - 36,653 = - 14,46
Е6 = 21,263 - 39,959 = - 18,70
Е7 = 22,593 - 41,8 = - 19,21
Е8 = 23,544 - 42,164 = - 18,62
Е9 = 24,964 - 43,804 = - 18,84
Е10 = 25,826 - 44,887 = - 19,06
V ~ - V ~ - механічно приріст (міграція)
Приріст чисельності за рахунок міграції:
ΔS (V) = Sн + ​​E - Sk
ΔS1 (V) = 2562,92 + (-20,92) - 2542,10 = - 0,09
ΔS2 (V) = 2542,10 + (-20,14) - 2557,06 = - 35,10
ΔS3 (V) = 2557,06 + (-19,73) - 2559,78 = - 22,45
ΔS4 (V) = 2559,78 + (-17,64) - 2549,58 = - 7,44
ΔS5 (V) = 2549,58 + (-14,46) - 2550,60 = - 15,48
ΔS6 (V) = 2550,60 + (-18,70) - 2534,36 = - 2,46
ΔS7 (V) = 2534,36 + (-19,21) - 2517,79 = - 2,63
ΔS8 (V) = 2517,79 + (-18,62) ​​- 2499,43 = - 0,26
ΔS9 (V) = 2499,43 + (-18,84) - 2459,39 = 21,19
ΔS10 (V) = 2459,39 + (-19,06) - 2441,29 = - 0,96
Таблиця 2 - погодових баланс динаміки чисельності населення
Роки
Числ. насел. на початок року
Числ. насел. на кінець року
Абс. приріст
в т. ч. за рахунок
Їсть. приріст
міграції.
1994
2562,92
2542,10
-20,82
-20,92
-0,09
1995
2542,10
2557,06
14,96
-20,14
-35,10
1996
2557,06
2559,78
2,72
-19,73
-22,45
1997
2559,78
2549,58
-10, 20
-17,64
-7,44
1998
2549,58
2550,60
1,02
-14,46
-15,48
1999
2550,60
2534,36
-16,24
-18,70
-2,46
2000
2534,36
2517,79
-16,57
-19,21
-2,63
2001
2517,79
2499,43
-18,36
-18,62
-0,26
2002
2499,43
2459,39
-40,03
-18,84
21, 19
2003
2459,39
2441,29
-18,11
-19,06
-0,96
2004
2441,29
2. Динаміка чисельності населення представлена ​​в таблиці 3.
Таблиця 3 - Динаміка чисельності населення за 1994-2004 роки
Роки
Абс. Приріст
Темпи зростання
Темпи приросту
Абс. утримуючі.
1% прир
ланцюг.
базис.
ланцюг.
базис.
ланцюг.
базис.
1994
1995
-20,82
-20,82
99,2%
99,2%
-0,8%
-0,8%
0,00992
1996
14,96
-5,84
100,6%
99,8%
0,6%
-0,2%
0,01006
1997
2,72
-3,12
100,1%
99,9%
0,1%
-0,1%
0,01001
1998
-10,2
-13,32
99,6%
99,5%
-0,4%
-0,5%
0,00996
1999
1,02
-12,3
100,0%
99,5%
0,0%
-0,5%
0,01
2000
-16,24
-28,54
99,4%
98,9%
-0,6%
-1,1%
0,00994
2001
-16,57
-45,11
99,3%
98,2%
-0,7%
-1,8%
0,00993
2002
-18,36
-63,47
99,3%
97,5%
-0,7%
-2,5%
0,00993
2003
-40,03
-103,51
98,4%
96,0%
-1,6%
-4,0%
0,00984
2004
-18,11
-121,61
99,3%
95,3%
-0,75
-4,7%
0,00993
Абсолютні прирости:
а) ланцюгові
Δi = Si - Si-1
Si - чисельність населення в i-му періоді
Δ1 = 2542,1 - 2562,9 = - 20,82
Δ2 = 2557,06 - 2542,10 = 14,96
Δ3 = 2559,78 - 2557,06 = 2,72
Δ4 = 2549,58 - 2559,78 = - 10, 20
Δ5 = 2550,60 - 2549,58 = 1,02
Δ6 = 2534,36 - 2550,60 = - 16,24
Δ7 = 2517,79 - 2534,36 = - 16,57
Δ8 = 2499,43 - 2517,79 = - 18,36
Δ9 = 2459,39 - 2499,43 = - 40,03
Δ10 = 2441,29 - 2459,39 = - 18,11
б) базисні
Δi = Si - S0, Δ1 = 2542,1 - 2562,9 = - 20,82
Δ2 = 2557,06 - 2562,9 = - 5,84
Δ3 = 2559,78 - 2562,9 = - 3,12
Δ4 = 2549,58 - 2562,9 = - 13,32
Δ5 = 2550,60 - 2562,9 = - 12,3
Δ6 = 2534,36 - 2562,9 = - 28,54
Δ7 = 2517,79 - 2562,9 = - 45,11
Δ8 = 2499,43 - 2562,9 = - 63,47
Δ9 = 2459,39 - 2562,9 = - 103,51
Δ10 = 2441,29 - 2562,9 = - 121,61

Темпи зростання
а) ланцюгові
Tpi = (Si / Si-1) * 100%
Tp1 = 100 * 2542,1 / 2562,9 = 99,2
Tp2 = 100 * 2557,06 / 2542,1 = 100,6
Tp3 = 100 * 2559,78 / 2557,06 = 100,1
Tp4 = 100 * 2549,58 / 2559,78 = 99,6
Tp5 = 100 * 2550,60 / 2549,58 = 100,0
Tp6 = 100 * 2534,36 / 2550,60 = 99,4
Tp7 = 100 * 2517,79 / 2534,36 = 99,3
Tp8 = 100 * 2499,43 / 2517,79 = 99,3
Tp9 = 100 * 2459,39 / 2499,43 = 98,4
Tp10 = 100 * 2441,29 / 2459,39 = 99,3
б) базисні
Tpi = (Si / S0) * 100%
Tp1 = 100 * 2542,1 / 2562,9 = 99,2
Tp2 = 100 * 2557,06 / 2562,9 = 99,8
Tp3 = 100 * 2559,78 / 2562,9 = 99,9
Tp4 = 100 * 2549,58 / 2562,9 = 99,5
Tp5 = 100 * 2550,60 / 2562,9 = 99,5
Tp6 = 100 * 2534,36 / 2562,9 = 98,9
Tp7 = 100 * 2517,79 / 2562,9 = 98,2
Tp8 = 100 * 2499,43 / 2562,9 = 97,5
Tp9 = 100 * 2459,39 / 2562,9 = 96,0
Tp10 = 100 * 2441,29 / 2562,9 = 95,3
Темпи приросту:
а) ланцюгові
Тпрi = Тpi - 100%
Тпр1 = 99,2 - 100 = - 0,8
Тпр2 = 100,6 - 100 = - 0,6
Тпр3 = 100,1 - 100 = 0,1
Тпр4 = 99,6 - 100 = - 0,4
Тпр5 = 100,0 - 100 = 0,0
Тпр6 = 99,4 - 100 = - 0,6
Тпр7 = 99,3 - 100 = - 0,7
Тпр8 = 99,3 - 100 = - 0,7
Тпр9 = 98,4 - 100 = - 1,6
Тпр10 = 99,3 - 100 = - 0,7
б) базисні
Тпрi = Тpi - 100%
Тпр1 = 99,2 - 100 = - 0,8
Тпр2 = 99,8 - 100 = - 0,2
Тпр3 = 99,9 - 100 = - 0,1
Тпр4 = 99,5 - 100 = - 0,5
Тпр5 = 99,5 - 100 = - 0,5
Тпр6 = 98,9 - 100 = - 1,1
Тпр7 = 98,2 - 100 = - 1,8
Тпр8 = 97,5 - 100 = - 2,5
Тпр9 = 96,0 - 100 = - 4,0
Тпр10 = 95,3 - 100 = - 4,7
Розрахуємо середній рівень ряду по середній хронологічній простий, тому що показник - моментний.
S = Ѕ2562, 92 +2542,1 +2557,06 +2559,78 +2549,58 +2550,6 +2534,36 +2517,79 +2499,43 +2459,39 + Ѕ2441, 29 = 2527,2
11-1
Середній абсолютний приріст:
Δ = - 121,6 / (11-1) = - 12,16 тис. чол.
Середній темп зростання:
Тр = √ 0,992 * 1,006 * 1,001 * 0,996 * 1 * 0,994 * 0,993 * 0,993 * 0,984 * 0,993 = 0,998
Середній темп зростання склав 99,8%
Середній темп приросту:
Тпр = 99,8 - 100 = - 0,2%
Розраховані показники рядів динаміки свідчать про несприятливі зміни показника у часі, оскільки чисельності населення рік у рік знижується. У середньому за весь період чисельність скоротилася на 0,2%, що в абсолютному вираженні склало 12,88 тис. чол.
3. Коефіцієнти народжуваності, смертності, природного та механічного приросту представлені в таблиці 4:
Розрахуємо середню чисельність на кожен рік:
S1994 = (2562,92 +2542,10) / 2 = 2552,5
S1995 = (2542,10 +2557,06) / 2 = 2549,6
S1996 = (2557,06 +2559,78) / 2 = 2558,4
S1997 = (2559,78 +2549,58) / 2 = 2554,7
S1998 = (2549,58 +2550,60) / 2 = 2550,1
S1999 = (2550,60 +2534,36) / 2 = 2542,5
S2000 = (2534,36 +2517,79) / 2 = 2526,1
S2001 = (2517,79 +2499,43) / 2 = 2508,6
S2002 = (2499,43 +2459,39) / 2 = 2479,4
S2003 = (2459,39 +2441,29) / 2 = 2450,3
Коефіцієнт народжуваності: n = N / S * 1000, де N - кількість народжених
n1 = 24,086 / 2552,5 * 1000 = 9,4
n2 = 23,217 / 2549,6 * 1000 = 9,1
n3 = 22,057 / 2558,4 * 1000 = 8,6
n4 = 21,604 / 2554,7 * 1000 = 8,5
n5 = 22, 194/2550, 1 * 1000 = 8,7
n6 = 21,263 / 2542,5 * 1000 = 8,4
n7 = 22,593 / 2526,1 * 1000 = 8,9
n8 = 23,544 / 2508,6 * 1000 = 9,4
n9 = 24,964 / 2479,4 * 1000 = 10,1
n10 = 25,826 / 2450,3 * 1000 = 10,5
Коефіцієнт смертності:
m = M / S * 1000, де M - число померлих
m1 = 45,002 / 2552,5 * 1000 = 17,6
m2 = 43,359 / 2549,6 * 1000 = 17,0
m3 = 41,786 / 2558,4 * 1000 = 16,3
m4 = 39,246 / 2554,7 * 1000 = 15,4
m5 = 36,653 / 2550,1 * 1000 = 14,4
m6 = 39,959 / 2542,5 * 1000 = 15,7
m7 = 41,8 / 2526,1 * 1000 = 16,5
m8 = 42,164 / 2479,4 * 1000 = 16,8
m9 = 43,804 / 2508,6 * 1000 = 17,7
m10 = 44,887 / 2450,3 * 1000 = 18,3
Коефіцієнт природного приросту:
e = m - n
е1 = 9,4 - 17,6 = - 8,2
е2 = 9,1 - 17,0 = - 7,9
є3 = 8,6 - 16,3 = - 7,7
є4 = 8,5 - 15,4 = - 6,9
Е5 = 8,7 - 14,4 = - 5,7
Е6 = 8,4 - 15,7 = - 7,4
Е7 = 8,9 - 16,5 = - 7,6
Е8 = 9,4 - 16,8 = - 7,4
Е9 = 10,1 - 17,7 = - 7,6
Е10 = 10,5 - 18,3 = - 7,8
Коефіцієнт обороту населення:
Ко = m + n
КО1 = 9,4 +17,6 = 27
КО2 = 9,1 +17,0 = 26,1
Ко3 = 8,6 + 16,3 = 24,9
Ко4 = 8,5 + 15,4 = 23,9
Ко5 = 8,7 + 14,4 = 23,1
Ко6 = 8,4 + 15,7 = 24,1
Ко7 = 8,9 + 16,5 = 25,4
Ко8 = 9,4 + 16,8 = 26,2
Ко9 = 10,1 + 17,7 = 27,8
Ко10 = 10,5 + 18,3 = 28,8
Коефіцієнт економічності відтворення:
Ке = (mn) / (m + n)
Ке1 = - 8,2 / 27,0 = - 0,3
Ке2 = - 7,9 / 26,1 = - 0,3
Ке3 = - 7,7 / 24,9 = - 0,3
Ке4 = - 6,9 / 23,8 = - 0,3
Ке5 = - 5,7 / 23,1 = - 0,2
Ке6 = - 7,4 / 24,1 = - 0,3
Ке7 = - 7,6 / 25,4 = - 0,3
Ке8 = - 7,4 / 26,2 = - 0,3
Ке9 = - 7,6 / 27,8 = - 0,3
Ке10 = - 7,8 / 28,8 = - 0,3
Таблиця 4 - Основні демографічні показники
Роки
Середня числ., Тис. чол.
Коеф. народжуваності,

Коеф. смертності,

Коеф. їсть. Приросту,

Коеф. обороту насел.,

Коеф. екон-ти воспр-ва
1994
2552,5
9,4
17,6
-8,2
27,0
-0,3
1995
2549,6
9,1
17,0
-7,9
26,1
-0,3
1996
2558,4
8,6
16,3
-7,7
24,9
-0,3
1997
2554,7
8,5
15,4
-6,9
23,9
-0,3
1998
2550,1
8,7
14,4
-5,7
23,1
-0,2
1999
2542,5
8,4
15,7
-7,4
24,1
-0,3
2000
2526,1
8,9
16,5
-7,6
25,4
-0,3
2001
2508,6
9,4
16,8
-7,4
26,2
-0,3
2002
2479,4
10,1
17,7
-7,6
27,8
-0,3
2003
2450,3
10,5
18,3
-7,8
28,8
-0,3

4. Для визначення прогнозної чисельності на 2011 рік, скористаємося середньорічним приростом населення:
S2011 = S2004 + Δ * 7
S2011 = 2441,29 + 7 * (-12,16) = 2356,16 тис. чол.
Завдання 2.
Таблиця 5 - таблиця дожиття (смертності) чоловічого населення області М за 2004 - 2005 рр.
Х
lx
px
qx
dx
Lx
ex
Tx
16
83226
0,99848
0,00152
127
83163
51,04
4247855
17
83099
0,99833
0,00167
137
83031
49,98
4149828
18
82962
0,99817
0,00183
152
82885
49,02
4066797
19
82810
0,99797
0,00203
168
82726
48,29
3998895
20
82642
0,99787
0,00213
191
82547
47,39
3916404
21
82451
0,99784
0,00261
214
82344
46,5
3833972
22
82237
0,99709
0,00291
239
82118
45,68
3751509
У таблиці дожиття представлені наступні показники:
lx - кількість доживають до Х років з 100.000 народилися Х років тому. Число доживающих відноситься до точного віку.
dx - чсло померлих у віці Х років.
dx = lx * qx
d16 = l16 * q16 = 83226 * 0,00152 = 127
dx = lx - lx +1
lx +1 = lx - dx
l16 +1 = l16 - d16 = 83226 - 127 = 83 099
d17 = l17 - l17 +1 = 83099 - 82962 = 137
lx = 2Lx - lx +1
l19 = 2L19 - l19 +1 = 2 * 82 726 - 82 642 = 82 810
l21 = 2L21 - l21 +1 = 2 * 82 344 - 82 237 = +82451
d18 = l18 - l18 +1 = 82962 - 82810 = 152
d19 = l19 - l19 +1 = 82810 - 82642 = 168
d20 = l20 - l20 +1 = 82 642 - 82 451 = 191
d21 = l21 - l21 +1 = 82451 - 82237 = 214
d22 = l22 * q22 = 82237 * 0,00291 = 239
qx = dx / lx
q18 = d18/l18 = 152/82962 = 0,00183
px - імовірність дожити до віку Х +1 років усім тим, хто дожив до віку Х років.
qx - імовірність померти у віці Х років.
px + qx = 1
px = 1-qx
p16 = 1-q16 = 1 - 0,00152 = 0,99848
p17 = 1-q17 = 1 - 0,00167 = 0,99833
p18 = 1-q18 = 1 - 0,00183 = 0,99817
p19 = 1-q19 = 1 - 0,00203 = 0,99797
p20 = 1-q20 = 1 - 0,00213 = 0,99787
p21 = 1-q21 = 1 - 0,00216 = 0,99784
p22 = 1-q22 = 1 - 0,00291 = 0,99709
Lx - середнє число живуть в інтервалі віку від Х до Х +1 років.
Lx = (lx + lx +1) / 2
L16 = (l16 + l16 +1) / 2 = (83226 + 83099) / 2 = 83163
L17 = (l17 + l17 +1) / 2 = (83099 + 82962) / 2 = 830031
L20 = (l20 + l20 +1) / 2 = (82642 + 82451) / 2 = 82547
L22 = (l22 + l22 +1) / 2 = (82237 + 81998) / 2 = 82118
l23 = l22 - d22 = 82237 - 239 = 81 998
Тx - число людино-років, яке проживе населення, досягла Х років починаючи з даного віку і закінчуючи граничним.
Tx = ex * lx
T16 = e16 * l16 = 51,04 * 83226 = 4247855
T18 = e18 * l18 = 49,02 * 82962 = 4066797
T19 = e19 * l19 = 48,29 * 82810 = 3998895
T20 = e20 * l20 = 47,39 * 82642 = 3916404
T21 = e21 * l21 = 46,5 * 82451 = 3833972
Tx = Tx +1 + Lx
T17 = T17 +1 + L17 = 4066797 + 83031 = 4149828
T22 = T22 +1 + L22 = 3669391 + 82118 = 3751509
ex = Tx / lx
e17 = T17/l17 = 4149828/83031 = 49,98
e22 = T22/l22 = 3751509/82118 = 45,68
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Контрольна робота
125.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Динаміка чисельності населення
Динаміка чисельності населення в країнах ЄС
Аналіз чисельності населення
Динаміки чисельності населення
Аналіз динаміки чисельності населення
Визначення середньостатистичних показників чисельності населення і коефіцієнтів зайнятості
Залежність чисельності населення від економічного розвитку і нац
Динаміка чисельності лисиці звичайної в ГПЗ Благовіщенський ГПЗ Березовський ГПЗ Мурав`євським
Динаміка чисельності лисиці звичайної в ГПЗ Благовіщенський ГПЗ Березовський ГПЗ Мурахи вський
© Усі права захищені
написати до нас