Дивідендна політика підприємства 2 Поняття дивідендної

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Термін «дивідендна політика» пов'язаний з розподілом прибутку в акціонерних товариствах. Проте аналізовані принципи і методи розподілу прибутку застосовуються не тільки до акціонерним товариствам, але і до підприємств будь-якої іншої організаційно-правової форми діяльності. Розподіл прибутку в акціонерному товаристві представляє собою найбільш складний його варіант і тому обраний для розгляду всіх аспектів цього механізму. У принципі ж у більш широкому трактуванні під терміном «дивідендна політика» можна розуміти механізм формування частки прибутку, що виплачується власникові, відповідно до частки його внеску у загальну суму власного капіталу підприємства.

Основною метою розробки дивідендної політики є встановлення необхідної пропорційності між поточним споживанням прибутку власниками і майбутнім її ростом, що максимізує ринкову вартість підприємства і забезпечує стратегічне його розвиток.

Виходячи з цієї мети поняття дивідендної політики може бути сформульовано таким чином: дивідендна політика представляє собою складову частину загальної політики управління прибутком, яка полягає в оптимізації пропорцій між споживаною і капитализируемой її частинами з метою максимізації ринкової вартості підприємства.

Розподіл прибутку безпосередньо реалізує головну мету управління нею - підвищення рівня добробуту власників підприємства. Воно формує пропорції між поточними виплатами ним доходу на капітал, у формі дивідендів, відсотків і зростанням цих доходів у майбутньому періоді, за рахунок забезпечення зростання вкладеного капіталу. При цьому власники підприємства самостійно формують ці напрямки задоволення своїх потреб у часі.

Розподіл прибутку є основним інструментом впливу на зростання ринкової вартості підприємства. У прямій формі цей вплив проявляється у забезпеченні приросту капіталу в процесі капіталізації частини нерозподіленого прибутку, а побічно воно забезпечується основними пропорціями цього розподілу.

Розподіл прибутку здійснюється у відповідності із спеціально підроблених політикою, її основу становить дивідендна політика, формування якої представляє собою одну з найбільш складних завдань загальної політики управління прибутком підприємства. Ця політика покликана відображати вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової вартості, формувати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і персоналу.

Метою курсової роботи є вивчення теоретичних основ дивідендної політики підприємства, а також аналіз фінансової звітності ЗАТ «Білгородський цемент»

Для досягнення поставленої мети необхідно поставити наступні задачі:

 • Розглянути поняття дивідендної політики та види дивідендних виплат

 • Розібратися в сучасній політиці вітчизняних підприємств

 • Проаналізувати коефіцієнти ліквідності і рентабельності підприємства;

 • Проаналізувати структуру балансу;

 • Проаналізувати коефіцієнти фінансової стійкості підприємства;

 • Проаналізувати потенційні можливості банкрутства підприємства;

 • Зробити висновки та обгрунтувати пропозиції.

1. Дивідендна політика підприємства

1.1 Поняття дивідендної політики і чинники її визначають

У будь-якій країні є певні нормативні документи, в тій чи іншій мірі, що регулюють різні сторони господарської діяльності, в тому числі і порядок виплати дивідендів. Крім того, існують і національні традиції у змісті дивідендної політики, загальні тенденції щодо виплати дивідендів. Існують і деякі інші обставини формального та неформального, об'єктивного і суб'єктивного характеру, що впливають на дивідендну політику. Наведемо найбільш характерні з них:

 1. Обмеження правового характеру.

Власний капітал підприємства складається з трьох великих елементів: акціонерний капітал, емісійний дохід, нерозподілений прибуток. У більшості країн законом дозволена одна з двох схем - на виплату дивідендів може витрачатися або тільки прибуток (прибуток звітного періоду та нерозподілений прибуток минулих періодів), або прибуток та емісійний дохід.

У національних законодавствах є й інші обмеження з виплати дивідендів. Зокрема, якщо підприємство неплатоспроможним або оголошення його банкрутом, виплата дивідендів у грошовій формі, як правило, заборонена. Оскільки податком обкладаються тільки отримані акціонерами дивіденди, а відкладені до виплати дивіденди, нерозподілений прибуток, податком не обкладаються, нерідко компанії не виплачують дивіденди з тим, щоб уникнути податку. У цьому випадку на розсуд місцевих податкових органів перевищення нерозподіленого прибутку над встановленим нормативом обкладається податком. Причина введення подібних обмежень криється в необхідності захисту прав кредиторів та запобігання можливого «проїдання» власного капіталу підприємства.

Згідно Російському Положення про акціонерні товариства процедура оголошення дивіденду проводиться в два етапи: проміжний дивіденд оголошується директоратом і має фіксований розмір; остаточно - дивіденд затверджується загальними зборами за результатами року з урахуванням виплати проміжних дивідендів. Величина остаточного дивіденду в розрахунку на одну акцію пропонується на затвердження зборам директоратом суспільства. Розмір дивіденду не може бути більше рекомендованого директорами, але може бути зменшений зборами. Що стосується фіксованого дивіденду за привілейованими акціями, так само як і відсотки по облігаціях, то він встановлюється при їх випуску.

 1. Обмеження контрактного характеру.

У багатьох країнах величина виплачуваних дивідендів регулюється спеціальними контрактами в тому випадку, коли підприємство хоче отримати довгострокову позику. Щоб забезпечити обслуговування такого боргу, в контракті, як правило, обмовляється або межа, нижче якого не може опускатися величина нерозподіленого прибутку, або мінімальний відсоток реінвестованого прибутку. У Росії подібної практики немає; віддаленим аналогом її виступає обов'язковість формування резервного капіталу в розмірі не менше 10% статутного капіталу товариства.

 1. Обмеження в зв'язку з недостатньою ліквідністю.

Дивіденди в грошовій формі можуть бути виплачені лише в тому випадку, якщо у підприємства є гроші на розрахунковому рахунку або грошові еквіваленти, конвертовані в гроші, достатні для виплати. Теоретично підприємство може взяти кредит для виплати дивідендів, однак це не завжди можливо і, крім того, пов'язано з додатковими витратами. Таким чином, підприємство може бути прибутковим, але не готовим до виплати дивідендів через відсутність реальних грошових коштів. У Росії в умовах виключно високої взаємної неплатоспроможності така ситуація цілком реальна.

 1. Обмеження в зв'язку з розширенням виробництва.

Багато підприємств, особливо на стадії становлення, стикаються з проблемою пошуку фінансових джерел доцільного розширення виробничих потужностей. Додаткові джерела фінансових ресурсів потрібні як підприємствам, нарощують обсяги виробництва високими темпами, для придбання додаткових основних засобів, так і підприємствам з відносно невисокими темпами росту для відновлення матеріально-технічної бази. У цих випадках нерідко вдаються до практики обмеження дивідендних виплат. Відома практика, коли в установчих документах обумовлюється мінімальна частка поточного прибутку, обов'язкова до реінвестування.

 1. Обмеження у зв'язку з інтересами акціонерів.

Як було зазначено вище, в основі дивідендної політики лежить загальновідомий ключовий принцип фінансового управління - принцип максимізації сукупного доходу акціонерів. Величина його за минулий період складається із суми отриманого дивіденду і приросту курсової вартості акцій. Тому, визначаючи оптимальний розмір дивідендів, директорат підприємства та акціонери повинні оцінювати, як величина дивіденду може вплинути на ціну підприємства в цілому. Остання, зокрема, виражається в ринковій ціні акцій, яка залежить від багатьох факторів: загального фінансового стану компанії на ринку товарів і послуг, розміру виплачуваних дивідендів, темпу їх зростання та ін

Визначаючи оптимальний розмір дивідендів, директорат підприємства та акціонери повинні оцінювати, як величина дивіденду може вплинути на ціну підприємства в цілому. Остання, зокрема, виражається в ринковій ціні акцій. В умовах постійного зростання дивідендів з темпом приросту g і дивідендом за рік C ціна акцій РV може бути обчислена за формулою Гордона

РV = C * (1 + g) / (r - g)

Є й інші обставини, погоджує розмір дивідендів і інтереси акціонерів. Так, якщо на ринку капіталів є можливості участі в інвестиційних проектах з більш високою нормою доходу, чим забезпечується даним підприємством, його акціонери можуть проголосувати за більш високий дивіденд, в Росії ситуація дещо інша. Певні протиріччя можуть виникати серед самих акціонерів. Так, більш багаті акціонери можуть наполягати на реінвестування всього прибутку з тим, щоб уникнути податку; інші інтереси можуть бути у відносно небагатих акціонерів.

 1. Обмеження рекламно-фінансового характеру.

В умовах ринку інформація про дивідендну політику компаній ретельно відстежується аналітиками, менеджерами, брокерами та ін Збої у виплаті дивідендів, будь-які небажані відхилення від сформованої в даній компанії практики можуть призвести до зниження ринкової ціни акцій. Тому нерідко підприємство змушене підтримувати дивідендну політику на досить стабільному рівні, незважаючи на можливі коливання кон'юнктури. Ступінь стабільності дивідендної політики для багатьох недосвідчених акціонерів служить своєрідним індикатором успішності діяльності даного підприємства.

З урахуванням розглянутих принципів дивідендна політика акціонерного товариства формується за наступними основними етапами.

Первісним етапом формування дивідендної політики є вивчення та оцінка факторів, що визначають цю політику. У практиці фінансового менеджменту ці фактори прийнято підрозділяти на чотири групи:

1. Фактори, що характеризують інвестиційні можливості підприємства. До числа основних факторів цієї групи відносяться:

а) стадія життєвого циклу компанії, на ранніх стадіях життєвого циклу акціонерна компанія змушена більше засобів інвестувати у свій розвиток, обмежуючи виплату дивідендів;

б) необхідність розширення акціонерною компанією своїх інвестиційних програм, у періоди активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на розширене відтворення основних засобів і нематеріальних активів, потреба в капіталізації прибутку зростає;

в) ступінь готовності окремих інвестиційних проектів з високим рівнем ефективності, окремі підготовлені проекти вимагають прискореної реалізації з метою забезпечення ефективної їх експлуатації при сприятливій кон'юнктурі ринку, що обумовлює необхідність концентрації власних фінансових ресурсів у ці періоди.

2. Фактори, що характеризують можливості формування фінансових ресурсів з альтернативних джерел. У цій групі факторів основними є:

а) достатність резервів власного капіталу, сформованих у попередньому періоді;

б) вартість залучення додаткового акціонерного капіталу;

в) вартість залучення додаткового позикового капіталу;

г) доступність кредитів на фінансовому ринку;

д) рівень кредитоспроможності акціонерного товариства, обумовлений його поточним фінансовим станом.

3. Фактори, пов'язані з об'єктивними обмеженнями. До числа основних факторів цієї групи відносяться:

а) рівень оподатковування дивідендів;

б) рівень оподатковування майна підприємств;

в) досягнутий ефект фінансового левериджу, обумовлений сформованим співвідношенням використовуваного власного і позикового капіталу;

г) фактичний розмір одержуваного прибутку і коефіцієнт рентабельності власного капіталу.

4. Інші фактори. У складі цих факторів можуть бути виділені:

а) кон'юнктурний цикл товарного ринку, учасником якого є акціонерна компанія, в період підйому кон'юнктури ефективність капіталізації прибутку значно зростає;

б) рівень дивідендних виплат компаніями-конкурентами;

в) невідкладність платежів за раніше отриманими кредитами, підтримку платоспроможності є більш пріоритетним завданням у порівнянні зі зростанням дивідендних виплат;

г) можливість втрати контролю над управлінням компанією, низький рівень дивідендних виплат може призвести до зниження ринкової вартості акцій компанії та їх масового «скидання» акціонерами, що збільшує ризик фінансового захоплення акціонерної компанії конкурентами.

Оцінка цих факторів дозволяє визначити вибір того або іншого типу дивідендної політики на найближчий перспективний період.

1.2 Види дивідендних виплат і їх джерела

Відповідно до російського законодавства джерелами дивідендів можуть виступати: чистий прибуток звітного періоду, нерозподілений прибуток минулих періодів та спеціальні фонди, створені для цієї мети, останні використовуються для виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі недостатності прибутку або збитковості суспільства. Тому теоретично підприємство може виплатити загальну суму поточних дивідендів в розмірі, що перевищує прибуток звітного періоду. Однак базовим є варіант розподілу чистого прибутку поточного періоду.

Величина чистого прибутку будь-якого підприємства схильна до коливань, не виключена також ситуація, коли підприємство може відпрацювати зі збитком. Прийняття рішення про розмір дивідендів у будь-якому випадку є непростим завданням. По-перше, в умовах ринку завжди є можливості для розширення виробничих потужностей або участі в нових інвестиційних проектах. По-друге, нестабільність виплати дивідендів або різка зміна їх величини чреваті зниженням курсової вартості акції. Саме тому у світовій практиці розроблені різні варіанти дивідендних виплат відповідно до дивідендною політикою. Існує дивідендна політика трьох типів: консервативна, помірна (компромісна), агресивна.

1. Консервативна політика передбачає, що виплата дивідендів відбувається в пропорціях, які дозволяють задовольняти потреби виробничого розвитку і більш високими темпами нарощувати вартість чистих активів, а, отже, - і ринкову вартість акцій. Проведення консервативної політики можливе в 2 варіантах:

а) Залишкова політика дивідендних виплат припускає, що фонд виплати дивідендів утвориться після того, як за рахунок прибутку задоволена потреба у формуванні власних фінансових ресурсів, що забезпечують повною мірою реалізацію інвестиційних можливостей підприємства. Якщо за наявними інвестиційними проектами рівень внутрішньої ставки прибутковості перевищує середньозважену вартість капіталу або один з обраних критерії, коефіцієнт фінансової рентабельності, то основна частина прибутку повинна бути спрямована на реалізацію таких проектів, тому що вона забезпечить високий темп росту капіталу, відкладеного доходу власників. Перевагою політики цього типу є забезпечення високих темпів розвитку підприємства, підвищення його фінансової стійкості. Недолік же цієї політики полягає в нестабільності розмірів дивідендних виплат, повної непередбачуваності формованих їх розмірів у майбутньому періоді і навіть відмова від їх виплат у період високих інвестиційних можливостей, що негативно позначається на формуванні рівня ринкової ціни акцій. Така дивідендна політика використовується звичайно лише ранніх стадіях життєвого циклу підприємства, пов'язаних з високим рівнем його інвестиційної активності.

б) Політика стабільного розміру дивідендних виплат припускає виплату незмінної їх суми протягом тривалого періоду, при високих темпах інфляції сума дивідендних виплат коректується на індекс інфляції. Перевагою цієї політики є її надійність, що створює почуття впевненості в акціонерів у незмінності розміру поточного доходу незалежно від різних обставин, визначає стабільність котирування акцій на фондовому ринку. Недоліком же цієї політики є її слабкий зв'язок з фінансовими результатами діяльності підприємства, у зв'язку, з чим у періоди несприятливої ​​кон'юнктури і низького розміру формованого прибутку інвестиційна діяльність може бути зведена до нуля. Для того щоб уникнути цих негативних наслідків стабільний розмір дивідендних виплат встановлюється звичайно на відносно низькому рівні, що і відносить даний тип дивідендної політики до категорії консервативної, що мінімізує ризик зниження фінансової стійкості підприємства через недостатні темпів приросту власного капіталу.

2. Помірна (компромісна) політика нарахування дивідендів, - це політика, відповідно до якої компанія намагається дотримати баланс інтересів акціонерів, які потребують виплати дивідендів і потреб підприємства в нарощуванні капіталу. Даний тип дивідендної політики також може проводитися в 2 варіантах:

а) Політика мінімального стабільного розміру дивідендів з надбавкою в окремі періоди або політика "екстра-дивіденду» за досить поширеній думці являє собою найбільш зважений її тип. Її перевагою є стабільна гарантована виплата дивідендів в мінімально передбаченому розмірі при високій зв'язку з фінансовими результатами діяльності підприємства, що дозволяє збільшувати розмір дивідендів у періоди сприятливої ​​господарської кон'юнктури, не знижуючи при цьому рівень інвестиційної активності. Така дивідендна політика дає найбільший ефект на підприємствах із нестабільним у динаміці розміром формування прибутку. Основний недолік цієї політики полягає в тому, що при тривалій виплаті мінімальних розмірів дивідендів інвестиційна привабливість акцій компанії знижується і відповідно падає їх ринкова вартість.

б) Політика стабільного рівня дивідендів передбачає встановлення довгострокового нормативного коефіцієнта дивідендних виплат по відношенню до суми прибутку або нормативу розподілу прибутку на споживану і капитализируемую її частини. Перевагою цієї політики є простота її формування, і тісний зв'язок з розміром формованого прибутку. У той же час основним її недоліком є нестабільність розмірів дивідендних виплат на акцію, обумовлена ​​нестабільністю суми формованого прибутку. Ця нестабільність викликає різкі перепади в ринковій вартості акцій за окремими періодами, що перешкоджає максимізації ринкової вартості підприємства в процесі здійснення такої політики, вона «сигналізує» про високий рівень ризику господарської дельности даного підприємства. Навіть при високому рівні дивідендних виплат така політика не залучає звичайно інвесторів, акціонерів, що уникають ризику. Тільки зрілі компанії зі стабільною прибутком можуть дозволити собі здійснення дивідендної політики цього типу; якщо розмір прибутку суттєво варіює в динаміці, ця політика генерує високу загрозу банкрутства.

3. Агресивна політика нарахування дивідендів - передбачає нарахування максимально можливого розміру дивідендів.

а) Політика постійного зростання розміру дивідендів, здійснювана під девізом - «ніколи не знижуй річний дивіденд» передбачає стабільне зростання рівня дивідендних виплат у розрахунку на одну акцію. Зростання дивідендів при здійсненні такої політики відбувається, як правило, в твердо установленому відсотку приросту до їх розміру у попередньому періоді, на цьому принципі побудована «Модель Гордона», яка визначає ринкову вартість акцій таких компаній. Перевагою такої політики є забезпечення високої ринкової вартості акцій компанії та формування позитивного її іміджу у потенційних інвесторів при додаткових емісіях. Недоліком же цієї політики є відсутність гнучкості в її проведенні та постійне зростання фінансової напруженості - якщо темп зростання коефіцієнта дивідендних виплат зростає, тобто якщо фонд дивідендних виплат зростає швидше, ніж сума прибутку, то інвестиційна активність підприємства скорочується, а коефіцієнти фінансової стійкості знижуються, при інших рівних умовах. Тому здійснення такої дивідендної політики можуть дозволити собі лише реально процвітаючі акціонерні компанії - якщо ж ця політика не підкріплена постійним зростанням прибутку компанії, то вона являє собою вірний шлях до її банкрутства.

Різні типи дивідендної політики акціонерної компанії представлені на графіку.

1.3 Дивідендна політика як елемент корпоративного управління

Під «корпоративним управлінням» зазвичай розуміється система взаємовідносин власників і менеджменту компанії між собою та з іншими зацікавленими сторонами (інвесторами, кредиторами, постачальниками і покупцями, інститутами державної влади та їх представниками, населенням в регіоні діяльності компанії і представляють їх громадськими організаціями і рухами, персоналом компанії і т.д.). Система покликана забезпечувати ефективність діяльності компанії через управління її активами, дотримання балансу інтересів усіх перелічених сторін і передбачати механізми вирішення потенційних конфліктів, зумовлених відмінностями в статусі і рольових функціях цих сторін.

На жаль, в Росії з ряду причин цей крок зроблено далеко не всіма компаніями, а корпоративне управління, найчастіше, розуміється однобоко. Коли компанія починає відчувати труднощі з інвестиціями для розвитку і в пошуку фінансування звертається до фондового ринку або стратегічним інвесторам, відповіддю на питання про наявність у неї системи корпоративного управління часто стає посилення таких напрямків як відносини з інвесторами, громадськістю та органами влади.

Однак ефективні PR, GR і IR не можуть замінити собою ефективність щоденної операційної діяльності компанії. Як показує аналіз світової практики, в умовах високої конкуренції успіх бізнесу приблизно на половину залежить від ефективності корпоративного управління, тобто зіставимо з такими найважливішими чинниками, як вибір ринку і використовувані технології. Не випадково найбільші компанії світу інвестують мільярди доларів у розвиток своїх систем корпоративного управління - опис, регламентацію і підвищення ефективності бізнес-процесів. Саме це забезпечує їх стратегічну конкурентоспроможність - як на національних ринках, так і на міжнародних.

Створення ефективної системи корпоративного управління - тривалий і складний проект, який потребує політичної волі акціонерів, високого рівня компетенції менеджерів компанії. Розвиток цієї системи - процес постійний. У рамках структурного реформування електроенергетики і залізничного транспорту наявність системи корпоративного управління набуває стратегічного значення з точки зору конкурентоспроможності самих монополій та державної економіки в цілому.

Принципи корпоративного управління побудовані і базуються на основних принципах, закріплених в міжнародних документах, але при цьому враховують нашу специфіку організації управління акціонерними товариствами.

Мета господарського товариства, сформульована в Принципах, як максимізація процвітання акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів, на наш погляд, теж повинна бути ширше. Якщо ми вже говоримо про таке поняття, як стандарти корпоративного управління, то ми не повинні забувати про те, що отримання максимальних дивідендів «будь-яку ціну» не може бути визнано метою роботи компаній у нормальному суспільстві. Тобто, при постановці мети діяльності компанії варто визначити і ті рамки, дотримуючись яких компанія буде рухатися до досягнення максимального прибутку. Особливо це важливо для компаній-монополістів і тих, діяльність яких пов'язана з життєзабезпеченням населення.

Дуже важливим елементом даного документа є чітка регламентація взаємин з акціонерами, закріплення їх прав, обов'язків, процедур участі акціонерів у вирішенні питань як поточної діяльності підприємства, так і в питаннях, що стосуються його розвитку, визначення принципів дивідендної політики. Невизначеність у вирішенні цих питань призводить до численних конфліктів на підприємствах, в яких неможливо знайти ні правих, ні винних. Прийняття Принципів корпоративного управління та їх дотримання, могло б усунути більшість з цих конфліктів.

Принципи передбачають чітку регламентацію діяльності Наглядової ради та виконавчого органу підприємства, встановлюють внутрішню систему звітності та контролю. Згідно з міжнародною практикою, Принципами передбачено включення до складу Наглядової ради незалежних членів у кількості як мінімум 25% від його складу, визначається поняття «незалежного члена» Наглядової ради. Вводиться таке досить нове для нас поняття, як так звані «профільні» комітети Спостережної ради, які працюють над вирішенням ключових питань за наступними напрямками діяльності підприємства: стратегічне планування, фінанси та інвестиції, корпоративне управління, призначення та винагороди, вивчення наслідків можливої ​​реорганізації, управління ризиками і т.д. Передбачається матеріальне стимулювання діяльності членів Наглядової Ради. Обмовляється його право залучати для своєї діяльності фахівців та консалтингові компанії. Тобто фактично Принципами передбачено створення на базі Наглядової ради «штабу стратегічного управління» компанією, а не просто групи «весільних генералів», як це часто практикується сьогодні.

1.4 Дивідендна політика російських компаній

В останні роки дивідендна політика великого бізнесу наближається до стандартів корпоративного управління, прийнятим на Заході. Провідниками цих стандартів традиційно є «блакитні фішки», але в 2006 р. деякі компанії «другого ешелону» зробили значні кроки на шляху наближення до світових стандартів дивідендної культури, позначивши мінімальну частку чистого прибутку, що спрямовується на дивідендні виплати, у розмірі 15% (ММК , НОВАТЕК) (табл. 1).

Дивідендні виплати компаній останні кілька років перебувають під наглядом регулюючих органів. У липні 2004 р. були прийняті зміни до Закону «Про акціонерні товариства», що стосуються визначення величини бази для обчислення дивідендів, які виключили можливість заниження чистого прибутку російськими компаніями. Показовим прикладом використання таких можливостей серед російських компаній до ухвалення цих поправок був Сургутнафтогаз. Компанія зменшувала розмір чистого прибутку, яка є базою для виплати дивідендів, за рахунок включення до витрат капітальних вкладень і відрахувань у різні фонди. Крім того, Сургутнафтогаз нерідко закривав реєстр заднім числом. Історія Сургутнафтогазу є показовим прикладом обмеження прав міноритарних акціонерів у питаннях виплати дивідендів. Дивіденди за привілейованими акціями Сургутнафтогазу традиційно не перевищували 1% від фактичної прибутку. Проте вже за підсумками 2004 р. компанія була змушена нарахувати своїм акціонерам безпрецедентно високі суми за привілейованими акціями.

В кінці травня 2006 р. М. Фрадков підписав розпорядження про єдину дивідендній політиці держкомпаній, яке зобов'язує їх направляти на дивіденди фіксовану частину чистого прибутку, а розрахунок дивідендів виробляти з консолідованого чистого прибутку, а не з прибутку материнської компанії. При цьому мінімальну планку дивідендів найбільшим держкомпаніям уряд буде затверджувати в індивідуальному порядку. Росмайно рекомендувало держкомпаніям в 2006 р. направити на дивіденди 20% чистого прибутку, однак не всі держкомпанії пішли даних рекомендацій.

Газпром виплатив 18% чистого прибутку материнської компанії, при цьому розмір дивідендних виплат склав 9% консолідованого прибутку, а дивідендна прибутковість - 0,5% (що виглядає скромно у порівнянні з дивідендної прибутковістю ЛУКОЙЛу - 2% і ТНК-BP - 10%).

Формування іміджу компанії

До моменту оголошення дивідендів у інвесторів складаються певні очікування щодо їх розміру. Як правило, дані очікування корелюють з приростом чистого прибутку і залежать від дивідендної історії. Очікування відображаються в ціні акції, таким чином, стрибок цін може відбутися тільки при істотній відхиленні декларуються дивідендів від рівня очікуваних.

При порівняльному аналізі «щедрості» компаній за обсягами виплачуваних дивідендів доречно використовувати не розмір дивідендів на акцію, а дивідендну прибутковість - відносини дивіденду на акцію до вартості акції на дату закриття реєстру.

Дивідендна прибутковість більшості російських акцій виявилася в 2006 р. нижче, ніж рік тому і склала в цілому по російському ринку 1,9% в 2006 р. проти 2,9% у 2005 р. (див. малюнок). Дивідендна прибутковість ринку США склала 2,3%.

Справа в тому, що дати закриття реєстрів припали на квітень - початок травня, коли були зафіксовані історичні максимуми по російським фондовим індексам і всі російські акції були дорогими. Ціни акцій в порівнянні з попереднім роком змінилися швидше, ніж розмір виплачуваних дивідендів, незважаючи на зростання чистих прибутків. У 2006 р. «Дивідендний ралі», характерне для періоду закриття реєстрів, пройшло непоміченим. Акції, що торгуються на ММВБ, повинні падати після дня дивідендної відсічення рівно на розмір дивідендних виплат на акцію. Однак у дійсності цього не відбувалося, тому що на хвилі загального зростання фондового ринку російські акції компенсували дивідендний геп іноді вже в перші години торгів «без дивідендів». Таким чином, при купівлі російських акцій критерій дивідендної прибутковості грає незначну роль, до того ж багато компаній, що виплатили значні дивіденди, закрили реєстр «заднім числом», як, наприклад, МТС.

На розвинених ринках дивідендна політика компаній відіграє особливу роль, даючи інвесторам певні сигнали. На жаль, на російському ринку дана її функція практично не працює. Часто високий розмір дивідендів пов'язаний не з прагненням компанії підвищити свій імідж в очах інвесторів, а з простою легалізацією доходів власниками, особливо якщо мова йде про компанії з високою часткою участі обмеженого кола осіб. Класичними прикладами є компанії металургії, які традиційно відрізнялися високими частками чистого прибутку, що спрямовується на дивіденди. Северсталь і НЛМК постійно направляють на виплати акціонерам 20-25% чистого прибутку. ММК за підсумками 2005 р. виплатив у вигляді дивідендів понад 70% чистого прибутку. «Мечел» переглянув дивідендну політику, зобов'язавшись віддавати акціонерам 50% чистого прибутку. Одному співвласнику компанії, І. Зюзіну, знадобилися гроші на викуп частки іншого - В. Іориха. «Мечел» поставив рекорд в офіційно зафіксованої нижній планці виплати дивідендів, багато російських компаній платять акціонерам більше 50% прибутку, але ніхто до цих пір не фіксував таку норму в офіційній дивідендній політиці.

Однак є й винятки. Серед російських компаній можна виділити МТС, дивідендну політику якої вже другий рік можна поставити в приклад іншим телекомунікаційним компаніям. Незважаючи на труднощі компанії в 2005 р., МТС вдалося не тільки зберегти дивідендні виплати в обсязі 40% від чистого прибутку, але і збільшити їх до 50% від чистого прибутку; дивідендна прибутковість склала 4%. При цьому інші лідери ринку мобільного зв'язку - Вимпелком і Мегафон - дивідендів взагалі не платять. Рішення МТС виглядає логічним, адже в якості стратегічної мети компанії покладено збільшення капіталізації до 20 млрд. дол А послідовна дивідендна політика і висока дивідендна прибутковість можуть значно підвищити корпоративний імідж компанії.

Дивідендні лідери

У статуті багатьох вітчизняних компаній є положення про розміри дивідендів по привілейованих акціях, що точно визначає їх розмір у відсотках від чистого прибутку. Однак ряд компаній платять дивіденди набагато більше обумовленого в статуті значення. Продовжує радувати дивідендами Ростелеком, який традиційно спрямовує на дивіденди за привілейованими акціями істотно більше 10% від чистого прибутку, обговорених у статуті. За підсумками 2005 р. ця частка склала 24%.

Послідовну дивідендну політику проводить ЛУКОЙЛ, який можна назвати зразком для російських компаній відносно стандартів корпоративного управління. Рада директорів ЛУКОЙЛу ще у 2003 р. затвердив положення, за яким компанія повинна платити своїм акціонерам не менше 15% від чистого прибутку, розрахованої за стандартами US GAAP. Таким чином, ЛУКОЙЛ офіційно фіксує нижню межу дивідендних виплат і скасовує верхню. У 2005 р. ЛУКОЙЛ заявив про плани щодо збільшення розміру чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, до міжнародних стандартів на рівні 40-50%. Подібні зміни вписуються в загальну стратегію щодо приведення корпоративного управління до світових стандартів, необхідність якої підкреслюється наявністю стратегічного партнера - американської компанії ConocoPhillips. ЛУКОЙЛ сьогодні - одна з небагатьох російський компаній, у якої менеджмент орієнтований на довгострокове зростання капіталізації, і продумана дивідендна політика є інструментом досягнення даної мети. Правда, дивідендні виплати ЛУКОЙЛу за підсумками 2005 р. дещо розчарували інвесторів, трохи перевищивши мінімальний поріг - 15% від чистого прибутку.

Сюрприз в минулому році піднесли дивідендні виплати ТНК-BP у розмірі 4,8 млрд. дол, дивідендна прибутковість склала рекордні для російського ринку 10%. Порадувала розміром дивідендів і «дочка» ТНК-BP - Удмуртнефть, яка перед продажем стратегічному інвестору виплатила дивіденди у розмірі 560 млн. дол

Подальше поліпшення в дивідендній політиці демонструє Сургутнафтогаз, який, як зазначалося, у попередні роки був не особливо щедрий до міноритарних акціонерів. За підсумками 2005 р. дивідендні виплати склали 1,3 млрд дол, дивідендна прибутковість по звичайних акціях - 2%, за привілейованими - 3,3%.

У 2005 р. як і раніше високим був розмір дивідендів дочірніх компаній Роснафти (табл. 2). Припинення практики трансфертного ціноутворення та загальне збільшення прозорості «дочок» привели до суттєвого зростання розміру чистого прибутку і, як наслідок, дивідендних виплат. Пурнефтегаз збільшив дивідендні виплати в 6 разів, дивідендна прибутковість за привілейованими акціями склала 7%.

«ВСМПО-Авісма» перед продажем компанії Рособоронекспорт збільшила дивіденди на 30% - з 29 до 37,8 руб. на акцію.

Дивідендні аутсайдери

Газпромнафта (раніше - Сибнефть) за підсумками 2005 р. значно знизила обсяг дивідендів - з 2,3 млрд. дол за 2004 р. до 1,4 млрд. дол за 2005 р., що пов'язано в першу чергу зі зміною власника компанії . Президент компанії А. Рязанов заявив, що Газпромнафта зараз потребує інвестицій і попередні рівні виплати дивідендів (до 90% від чистого прибутку) не будуть підтримуватися в майбутньому.

Помітно погіршили свою дивідендну політику державні РАТ «ЄЕС Росії» і "Транснефть". Дивідендна прибутковість привілейованих акцій РАТ «ЄЕС Росії» впала за підсумками 2005 р. до 1% проти 3% у 2004 р. Транснефть зменшила розмір дивідендів до 17 млн. дол проти 18 млн. дол в минулому році.

Не порадував акціонерів і «Іркут», який за підсумками 2005 р. не став платити дивіденди через отримання збитку. До цього компанія платила своїм акціонерам до 25% від чистого прибутку. Слід зазначити, що багато компаній продовжують нараховувати дивіденди навіть при негативній прибутку для того, щоб сигналізувати інвесторам про впевненість у майбутньому.

Менше, ніж у попередньому році, виявилися дивідендні виплати Татнафти, які склали 6,3% від чистого прибутку за підсумками 2005 р. проти 8,5% за підсумками 2004 р., незважаючи на те що розмір дивідендів в абсолютному вирахуванні виріс на 11% .

Загальним моментом розвитку дивідендної політики за підсумками 2005 р. стало те, що компанії все більше усвідомлюють роль дивідендів як сигналу інвесторам щодо загального стану бізнесу і очікувань подальшого розвитку. (Рис. 2)

Рис. 2 Дивідендна політика провідних російських компаній в 2004-2005 рр..

Позитивною тенденцією є те, що компанії стали приділяти значно більше уваги проміжним дивідендах. У 2006 р. багато компаній почали приймати до уваги сигнализирующую роль дивідендної політики, деякі задумалися про дивіденди як про інструмент поліпшення корпоративного іміджу. У цілому це вказує на поступове формування дивідендної культури російських компаній.

2. Аналіз фінансових коефіцієнтів у системі фінансового менеджменту

2.1 Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом двох років набагато нижче нормального. Але до кінця 2006 року він значно збільшився і склав 0,01. Очевидно, підприємство віддає перевагу рентабельності, а не ліквідності. Для того, щоб забезпечити нормальну абсолютну ліквідність, підприємству необхідно тримати на рахунку більше грошових коштів. (Табл. 1)

Таблиця 1

Показники

початок 2005 р.

кінець 2005 р.

кінець 2006 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00003

0,0015

0,01

Коефіцієнт проміжного покриття

0,18

0,50

0,31

Коефіцієнт загальної ліквідності

1,38

1,45

1,07

Коефіцієнт проміжного покриття на початку 2005 року дорівнював 0,18. До кінця 2005 року даний показник збільшився, і був рівний 0,5. Але до кінця 2006 року він знову знизився, став рівний 0,31.

Коефіцієнт загальної ліквідності протягом двох років був нижче нормального, і його значення було найвищим в кінці 2005 року - 1,45. До кінця 2006 року коефіцієнт дорівнює 1,07, тобто спостерігається тенденція зниження. Це негативна ситуація.

Отже, протягом двох років всі показники, що характеризують ліквідність балансу, були нижче нормальних і продовжували погіршуватися, тобто ліквідність падала.

2.2 Коефіцієнти ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів показує, на скільки ефективно фірма використовує всі наявні ресурси, тобто характеризує скільки разів на рік активи роблять повний цикл виробництва. В останні 2 роки спостерігається тенденція збільшення даного показника. Саме найменше значення коефіцієнта було на початку 2005 року - 1,71. До кінця 2006 року даний показник збільшився в 1,6 рази. Це означає, що підприємство більш ефективно використовує активи. (Табл. 2)

Таблиця 2

Показники

початок 2005 р.

кінець 2005 р.

кінець 2006 р.

Коефіцієнт оборотності активів

1,71

1,96

2,69

Коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості

15,05

17,33

18,55

Коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості

9,20

10,59

17,36

Коефіцієнт оборотності МПЗ

4,35

4,90

8,40

Тривалість оборотності МПЗ

83,93

74,46

43,44

Тривалість операційного циклу

108,19

95,52

63,11

Тривалість дебіторської заборгованості

24,26

21,07

19,68

Це ситуація характеризує те, що фірма стала більше будувати, тобто збільшилася незавершене будівництво, зменшилася кількість готової продукції, збільшилися запаси сировини і матеріалів. За рахунок цього управління активами збільшилася виручка.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості протягом двох років має тенденцію збільшення, тобто у підприємства стає більше покупців і замовників. Це говорить про те, що дебіторська заборгованість більше перетворюється в грошові кошти. У зіставленні з оборотністю кредиторської заборгованості оборотність дебіторської заборгованості більше. Це позитивна ситуація. Внаслідок збільшення оборотності дебіторської заборгованості скоротилася її тривалість до кінця 2006 року в 1,2 рази, і склала 19,68.

Коефіцієнт оборотності МПЗ протягом двох років має тенденцію збільшення, тобто швидкість реалізації запасів зростає. Завдяки цьому поліпшується фінансовий результат. Через зростання коефіцієнта оборотності МПЗ скорочується тривалість оборотності МПЗ. На початку 2005 року вона була 83,93, то в кінці 2006 року складала 43,44. Це позитивна тенденція, що характеризує те, що підприємство проводить ефективну фінансову політику управління запасами. Запаси купуються для того, щоб направити їх на незавершене будівництво, а так само виробництво готової продукції.

Тривалість операційного циклу на початку 2005 року була 108,19, а в кінці 2006 року - 63,11, тобто зменшилася в 1,7 рази. Це позитивна ситуація, яка свідчить про те, що у підприємства немає фінансових труднощів, пов'язаних з нестачею грошових коштів для забезпечення ліквідності, а так само для безперервного виробничого процесу.

2.3 Аналіз рентабельності ЗАТ «Білгородський цемент»

Коефіцієнт рентабельності реалізації показує, скільки рублів чистого прибутку міститься в 1-м рублі виручці. У 2006 році в порівнянні з 2005 роком знизилася рентабельність реалізації.

Таблиця 3

Показники

2005

2006

Коефіцієнт оборотності активів

1,96

2,69

Коефіцієнт рентабельності реалізації

0,10

-0,01

Це негативна тенденція, тому що у даного підприємства знижується ефективність управління витратами, збільшуються операційні і позареалізаційні витрати. У 2006 році так само спостерігається тенденція скорочення коефіцієнтів рентабельності власного капіталу і активів. Це говорить про те, що в організації зменшується ефективність використання власного капіталу, збільшується питома вага витрат у виручці. Основним показником, що вплинув на рентабельність, є чистий прибуток, що знизилася в 5,8 рази, і перетворилася на збиток.

Для оцінки даній ситуації необхідно проаналізувати чинники, що вплинули на коефіцієнти рентабельності.

Рентабельність активів в 2006 році скоротився - -0,03, ніж у 2005 році. Це негативна тенденція, що характеризує скорочення віддачі коштів, вкладених у майно підприємства.

Факторний аналіз показує, що:

Коефіцієнт оборотності активів виріс в 2006 році - 2,69 і привів до відхилення Кр.а - 0,07.

Коефіцієнт рентабельності реалізації знизився і став дорівнює -0,01, в результаті чого вплинув на відхилення Кр.а. в розмірі - - 0,29.

Загальне відхилення склало - - 0,22.

Правило ділової активності не дотримується. (Табл. 5)

Таблиця 5

Індекс активів Jа

1,14

Індекс виручки Jв

1,57

Індекс чистого прибутку Jчп

-0,17

Jчп <Jв> Jа

Рекомендації підприємству:

Необхідно:

 • Для досягнення нерівності Jчп> Jв потрібно знижувати витрати, в тому числі виробничі, комерційні, операційні і позареалізаційні. Особливу увагу при цьому необхідно приділити пошуку резервів зниження виробничих витрат, займаних більшу питому вагу.

 • Для зростання коефіцієнта рентабельності реалізації необхідно забезпечити зростання чистого прибутку. Для цього треба знижувати витрати, частка яких у виручці зросла. Отже, підприємству необхідно більше уваги приділяти аналізу та управління витратами.

 • Для зростання коефіцієнта рентабельності активів необхідно нарощувати виручку, забезпечуючи більш ефективне використання майна в зоні релевантності. Для цього по позаоборотних активів збільшити завантаження виробничих потужностей, по оборотних активів прискорити оборотність.

Таблиця 6

Показники

2005

2006

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

0,52

0,65

Коефіцієнт трансформації

5,72

6,86

Коефіцієнт рентабельності реалізації

0,10

-0,01

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

0,29

-0,05

ΔКр.ск заг. = Кр.ск. отч. - Кр.ск. баз. = -0,34


ΔКр.ск до зк / ск = (Кзк / ск отч. - Кзк / ск баз) * Кр.баз * Ктр.баз = 0,07

ΔКр.ск ктранс = (Ктр отч - Ктр баз) * Кр баз * Кзк / ск отч = 0,07

ΔКр.ск до р. = (Кр. отч - Кр баз) * Кзк / ск отч * Ктр отч = -0,48

Перевірка:

ΔКр.ск = ΔКр.ск до зк / ск + ΔКр.ск ктранс + ΔКр.ск до р. = -0,34

α Кр = ΔКр.ск кр / ΔКр.ск заг = 142,39

α Кзк / ск = ΔКр.ск до зк / ск / ΔКр.ск заг. = -21,05

α Ктранс = ΔКр.ск ктранс / ΔКр.ск заг. = -21,34

де ΔКр.ск. заг - загальна зміна рентабельності власного капіталу в звітному періоді в порівнянні з базовим.

Δ Кр.ск. к.зк / ск. - Це зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу під впливом першого чинника коефіцієнту відношення позикового капіталу до власного. (Кількісний фактор)

Δ Кр.ск. к.транс - зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу під впливом коефіцієнта трансформації. (Кількісний фактор)

Δ Кр.ск. к.р - зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу під впливом коефіцієнта рентабельності. (Якісний фактор)

α Кр - питома вага впливу коефіцієнта реалізації

α Кзк / ск - питома вага впливу коефіцієнту відношення позикового і власного капіталу.

α Ктран - питома вага впливу коефіцієнта трансформації.

Рентабельність власного капіталу скоротилася. У 2005 році - 0,29, у 2006 році - -0,05. Це відбулося під впливом наступних коефіцієнтів:

Коефіцієнт трансформації позитивно вплинув на рентабельність власного капіталу. Він виріс за рахунок збільшення позикових коштів і виручки. Це свідчить про те, що підприємству кожен рубль позикових коштів приносить виручку, а не йдуть позикові кошти на покриття своєчасних витрат.

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу позитивно вплинув на рентабельність власного капіталу. Це означає, що позиковий капітал зменшився у великих розмірах, ніж власний капітал. В організації є можливість використовувати в більшому ступені власний капітал, ніж позиковий капітал, для розширення виробництва.

Коефіцієнт рентабельності реалізації негативно вплинув на рентабельність власного капіталу. Причина полягає в тому, що знижується темп приросту чистого прибутку за рахунок збільшення темпу приросту витрат. Підприємству необхідно більш ефективно управляти витратами.

2.4 Коефіцієнти фінансової стійкості

Коефіцієнт фінансової незалежності показує, яка частка власного капіталу в структурі капіталу компанії. У 2005 році даний показник відповідав нормальному, тобто більше 0,6. Але наприкінці 2006 року його значення був критичним, і дорівнював 0,56. (Табл. 7)

Таблиця 7

Показники

початок 2005

кінець 2005

кінець 2006

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,67

0,65

0,56

Коефіцієнт фінансового ризику

0,49

0,55

0,76

Коефіцієнт захищеності кредиторів

100%

15,45

1,03

Спостерігається тенденція зниження даного показника. Це негативна ситуація, що означає, що частка власного капіталу скорочується, і тому необхідно залучати позиковий капітал. Менеджерам підприємства необхідно вжити відповідних заходів для збільшення коефіцієнта фінансової незалежності, а саме збільшити статутний капітал, який в 2006 році скоротився.

Коефіцієнт фінансового ризику характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Протягом двох років спостерігається тенденція збільшення даного показника. На початку 2005 року - 0,49, а наприкінці 2006 року - 0,76. Цей показник наближається до критичного значення, тому необхідно проводити політику з ефективного управління позиковими коштами.

Коефіцієнт захищеності кредиторів характеризує ступінь захищеності кредиторів від невиплати відсотків за наданий кредит. Даний показник мав тенденцію збільшення до кінця 2005 року, і був рівний 15,45. Це позитивна ситуація, що означає, що підприємство в кінці 2005 року 15,45 рази заробила кошти для виплати відсотків за позиками. В кінці 2006 року коефіцієнт захищеності кредиторів дорівнював 1,03, тобто скоротився в 15 разів. Це говорить про те, що підприємство стало знову залежним, незахищеним. Положення знову стає менш стійким на фінансовому ринку.

3. Аналіз фінансових коефіцієнтів, що характеризують діяльність ЗАТ «Білгородський цемент»

3.1 Аналіз активу і пасиву балансу ЗАТ «Білгородський цемент»

Аналіз активу балансу за 2005 рік

1-й етап:

На цьому етапі відбувається вивчення змін протягом аналізованого періоду (зазвичай 1 року), а потім складу і структури майна організації.

За 2005 рік майно підприємства зросла на 20,68%. Це позитивна тенденція, що характеризує те, що підприємство розширюється. Протягом року зросла частка необоротних активів, і темп приросту дорівнює 7,22%. Приріст відбулося завдяки збільшенню основних засобів і довгострокових фінансових вкладень. Це позитивна тенденція. Скорочення частки незавершеного будівництва говорить про те, що відбулося введення об'єктів будівництва в експлуатацію.

Частка оборотних коштів у 2005 році так само збільшилася на 36,88%. Це може говорити або про формування більш мобільної структури активів, або про згортання виробництва. (Табл. 8)

Таблиця 8

Показники

Абсолютні показники, тис. руб.

Відносні показники, тис. руб.

Темп приросту

(Статті)

початок року

кінець року

відхилення

початок року

кінець року

відхилення

%

110

4

3

-1

0,001

0,001

0,00

-25,00

120

180074

207836

27762

40,33

38,57

-1,76

15,42

130

62327

52054

-10273

13,96

9,66

-4,30

-16,48

140

1391

1513

122

0,31

0,28

-0,03

8,77

190

243796

261406

17610

54,60

48,51

-6,09

7,22

210

153367

168034

14667

34,35

31,19

-3,17

9,56

220

23447

14332

-9115

5,25

2,66

-2,59

-38,87

240

25547

86190

60643

5,72

16,00

10,27

237,38

250

312

8583

8271

0,07

1,59

1,52

0,00

260

5

278

273

0,00

0,05

0,05

5460,00

290

202678

277417

74739

45,40

51,49

6,09

36,88

Разом

446474

538823

92349

100

100

0

20,68

2-й етап:

На даному етапі проводиться аналіз зміни довгострокових або необоротних активів. Велика увага при цьому приділяється вивченню динаміки і структур цих активів.

Нематеріальні активи на початку року займали незначну частку (0,001%) і спостерігається тенденція до їх зменшення. Це означає, що у підприємства відсутня інноваційна спрямованість вкладень. Це може негативно відбитися на фінансових результатах, в тому числі на прибуток, на якість його робіт і послуг, на привабливості його продукції. Довгострокові фінансові вкладення збільшилися на 8,77%. Це свідчить про те, що підприємство стало приділяти більше уваги інвестиційної спрямованості розміщення коштів.

У розділі «Основні засоби» відбулося зростання у статті «будівля, машини і обладнання», тобто в активній частині. Це означає, що можливості підприємства щодо нарощування обсягу випущеної продукції збільшуються, при цьому збільшилася виручка. Ця ситуація говорить про зростання виробничого потенціалу кампанії.

3-й етап:

На цьому етапі аналізуються запаси підприємства. Особлива увага приділяється матеріально-виробничих запасів, особливо запасами сировини і матеріалів.

Загальна сума запасів в 2005 році збільшилася на 9,56%. Збільшення відбулося через зростання витрат на незавершене виробництво, але при цьому зменшилася готова продукція. Це говорить про ефективну маркетингової політики, тому що запаси не набувають форми наднормативних і не перетворюються на неліквідні.

Збільшилися витрати майбутніх періодів. Це позитивна тенденція.

4-й етап:

Аналізується склад і давність утворення дебіторської заборгованості.

У структурі дебіторської заборгованості присутній лише короткострокова заборгованість. Це позитивна ситуація. Темп приросту дебіторської заборгованості складає 237,38%. Це негативна тенденція, що означає, що підприємство фінансує свою діяльність за рахунок залучення позикових коштів. Організація повинна прагнути до скорочення цієї заборгованості для поліпшення фінансового стану підприємства.

5-й етап:

Аналіз грошових коштів.

Грошові кошти у 2005 році збільшилися на 5460%. З одного боку, підприємство може забезпечити своєчасні витрати, а так само стала збільшуватися ліквідність підприємства.

Аналіз пасиву балансу за 2005 рік

1-й етап:

Оцінка співвідношення між власним і позиковим капіталом.

Частка власного капіталу протягом року збільшилася на 16,32%. Це означає, що організація не є достатньо фінансово незалежним від кредиторів і позичальників, що не володіє високими кредитними можливостями. Збільшення частки власного капіталу свідчить про збільшення фінансової незалежності. Але при цьому залучення позикових коштів в оборот підприємства є нормальним явищем за умови, що ці кошти не заморожуються на тривалий час у запасах. Розумні розміри залучення позикового капіталу покращує фінансовий стан. Так само це позитивна ситуація з точки зору отримання кредиту в банку завдяки збільшенню власного капіталу. (Табл. 9)

Таблиця 9

Показники (статті)

Абсолютні показники, тис. руб.

Відносні показники,%

Темп приросту,%


початок року

кінець року

відхилення

початок року

кінець року

відхилення


410

206

206

0

0,05

0,05

0,04

0

420

156987

156987

0

35,16

35,16

29,14

0

440

23067

23067

0

5,17

5,17

4,28

0

460

118853

118853

0

26,62

26,62

22,06

0

470

0

48822

48822

0,00

0,00

9,06

0

490

299113

347935

48822

66,99

66,99

64,57

16,32

610

51000

104488

53488

11,42

11,42

19,39

104,88

620

96356

86393

-9963

21,58

21,58

16,03

-10,34

690

5

7

2

0,0011

0,0013

0,0002

40,00

Разом

147361

190888

43527

33,01

35,43

2,42

29,54


446474

538823

92349

100

100

0

20,68

2-й етап:

Аналіз структури позикового капіталу. Успішність функціонування організації багато в чому визначається не тільки співвідношенням між позиковим і власним капіталом, але і тим, яка структура позикового капіталу.

У структурі позикових коштів існує лише короткострокові зобов'язання, що свідчить про нестійкому фінансовому положенні. Т.к з цими зобов'язаннями необхідна постійна робота з оперативного їх використання. Сума короткострокових зобов'язань зріс на 29,54% за рахунок збільшення кредитів і позик (до кінця 2005 року зросли на 104,88%). Це негативна ситуація, що говорить про підрив фінансової незалежності підприємства.

Кредиторська заборгованість скоротилася, що є доволі позитивною тенденцією з точки зору зовнішніх користувачів, а так само з точки зору повернення боргу. У 2005 року дебіторська заборгованість була меншою кредиторської заборгованості. Це негативно характеризує фінансовий менеджмент.

3-й етап:

Аналіз власного капіталу підприємства.

Таблиця 10

Формування фінансових ресурсів підприємства в 2005 році

Показники

на початок року

на кінець року

1. Статутний, додатковий, резервний капітал

157193

157193

2. Нерозподілений прибуток

118853

167675

3. Разом власного капіталу

276046

324868

4. Необоротні активи

243796

261406

5. Власний капітал у відсотках до валюти балансу

0,62

0,60

6. Необоротні активи у відсотках до валюти балансу

0,55

0,49

7. Вкладені власні кошти в поточному активі

32250

63462

8. Вкладені власні кошти в поточному активі у відсотках

0,07

0,12

Результат рядка 7 має позитивне значення, що говорить про те, що власний капітал не тільки покривав довгострокові активи, але і частина його спрямовувалася на формування оборотних активів. Це відображає благополучне фінансовий стан.

Аналіз активу балансу за 2006 рік

1-й етап:

У 2006 р. активи підприємства збільшилися на 9,29%. Це позитивна тенденція, що означає, що підприємства розширюється. При цьому відбулося збільшення необоротних активів на 22,43% за рахунок збільшення незавершеного будівництва та основних засобів. Це може означати, що відбувається технічне переозброєння виробництва, перехід на нову техніку і технологію. Протягом одного фінансового року дана ситуація може негативно вплинути на фінансові результати, але в подальшому може забезпечити стратегічний розвиток і прибутковість в майбутньому. (Табл. 11)

Таблиця 11

Показники

Абсолютні показники, тис. руб.

Відносні показники, тис. руб.

Темп приросту

(Статті)

початок року

кінець року

відхилення

початок року

кінець року

відхилення

%

110

3

2

-1

0,00

0,00

0,00

-33,33

120

207836

240203

32367

38,57

40,79

2,22

15,57

130

52054

78035

25981

9,66

13,25

3,59

49,91

140

1513

1392

-121

0,28

0,24

-0,04

-8,00

145

0

396

396

0,00

0,07

0,07


190

261406

320058

58622

48,51

54,34

5,83

22,43

210

168034

164907

-3127

31,19

28,00

-3,18

-1,86

220

14332

24941

10609

2,66

4,24

1,58

74,02

240

86190

77511

-8679

16,00

13,16

-2,83

-10,07

250

8583

108

-8475

1,59

0,02

-1,57

-98,74

260

278

1401

1123

0,05

0,24

0,19

403,96

290

277417

268868

-8549

51,49

45,66

-5,83

-3,08

Разом

538823

588896

50073

100

100

0

9,29

2-й етап:

У 2006 році, як і в 2005 році, нематеріальні активи займають незначну частку, і має тенденцію до кінця року до зменшення, темп приросту -33,33%. Це негативна ситуація, тому що в організації відсутній інноваційна спрямованість, тобто не вкладає кошти в ліцензії, патенти. Це може в майбутньому привести до ще більшого скорочення прибутку.

Основні кошти збільшилися (15,57%).

Довгострокові фінансові вкладення скоротилися порівняно з 2005 роком на -8%. Це означає, що підприємство скорочує інвестиційну спрямованість. Очевидно до цього не має в своєму розпорядженні нестабільна фінансова ситуація на макро рівні.

3-й етап:

Запаси цього року скоротилися незначно (-1,86%). Зменшення відбулося за рахунок зниження витрат у незавершеному будівництві, в кінці 2006 року вони стали рівні 0. Зменшилася також кількість готової продукції в 9571 рази. Це свідчить про ефективну збутову політику. При цьому збільшилися запаси сировини і матеріалів. Позитивна тенденція, тому що вони купуються для подальшого виробництва продукції на продаж.

Так само відбулося збільшення витрат майбутніх періодів, тобто підприємство підписалося на нове спеціалізоване видання для того, щоб співробітники постійно могли б стежити за змінами у різних нормативних актах. Так само організація застрахувала всі машини, які беруть участь у будівництві.

4-й етап:

У структурі дебіторської заборгованості відбулися зміни у 2006 році в порівнянні з 2005 роком. Вона зменшилася на -10,07%. Це позитивна тенденція, оскільки у підприємства підвищуються можливості для фінансування своєї діяльності з меншими позиковими засобами. Підприємство так само і в подальшому має прагнути до скорочення такої заборгованості. Протягом двох років постійним залишається те, що існує тільки короткострокова дебіторська заборгованість. Це позитивна ситуація.

5-й етап:

Грошові кошти у 2006 році збільшилися на 403,96%. Це означає, що підприємство може виробляє своєчасні розрахунки зі своїми партнерами. Даних коштів не дуже багато, вони становлять 0,05% на початок року і 0,24% на кінець року. Тому не можна сказати, що вони лежать на рахунку і не беруть участь у виробничому процесі. Грошові кошти йдуть на покриття з'явилися незначних витрат.

Аналіз пасиву балансу за 2006 рік.

1-й етап:

У 2006 році частка власного капіталу скоротилася на -4,62%. Це означає, що підприємству необхідно переглянути фінансовий менеджмент для того, щоб поліпшити своє фінансове становище і стати в майбутньому фінансово незалежним від кредиторів і позичальників. (Табл. 12)

Таблиця 12

Показники

Абсолютні показники, тис. руб.

Відносні показники, тис. руб.

Темп приросту

(Статті)

початок року

кінець року

відхилення

початок року

кінець року

відхилення

%

410

206

169

-37

0,04

0,03

-0,01

-17,96

420

156987

156987

0

29,14

26,66

-2,48

0,00

430

23067

23067

0

4,28

3,92

-0,36

0,00

470

167675

151640

-16035

31,12

25,75

-5,37

0,00

490

347935

331863

-16072

64,57

56,35

-8,22

-4,62

515

0

5529

5529

0,00

0,94

0,94


590

0

5529

5529

0,00

0,94

0,94


610

104488

163000

58512

19,39

27,68

8,29

56,00

620

86393

88496

2103

16,03

15,03

-1,01

2,43

630

7

8

1

0,00

0,00

0,00

14,29

690

190888

251504

60616

35,43

42,71

7,28

31,75

Разом

538823

588896

50073

100

100

0

9,29

2-й етап:

У структурі позикових коштів існує лише короткострокові зобов'язання, що свідчить про нестійкому фінансовому положенні. Така ж ситуація спостерігалася і в 2005 році. Сума короткострокових зобов'язань збільшилася на 31,75% за рахунок збільшення кредиторської заборгованості. Але при цьому кредиторська заборгованість перевищує дебіторську. Це негативна тенденція, тому що негативно характеризує фінансовий менеджмент. Збільшення відбулося за рахунок збільшення позик і кредитів, заборгованості перед учасниками з виплати доходів.

3-й етап:

Аналіз власного капіталу підприємства. (Табл. 13)

Таблиця 13. Формування фінансових ресурсів підприємства в 2006 р.

Показники

на початок року

на кінець року

1. Статутний, додатковий, резервний капітал

180260

180223

2. Нерозподілений прибуток

167675

151640

3. Разом власного капіталу

347935

331863

4. Необоротні активи

261406

320058

5. Власний капітал у відсотках до валюти балансу

0,65

0,56

6. Необоротні активи у відсотках до валюти балансу

0,49

0,54

7. Вкладені власні кошти в поточному активі

86529

11835

8. Вкладені власні кошти в поточному активі у відсотках

0,16

0,02

Результат рядка № 7 має позитивне значення, що говорить про те, що власний капітал не тільки покривав довгострокові активи, але і частина його спрямовувалася на формування оборотних активів. Це відображає благополучне фінансовий стан.

3.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Аналіз фінансової стійкості підприємства на основі абсолютних показників

Стійкість підприємства є умовою його виживання, стабільності. Вона формується під впливом наступних факторів:

 1. становище підприємства на товарному ринку;

 2. ступінь залежності від кредиторів і інвесторів;

 3. наявність неплатоспроможності боржників;

 4. ступінь ефективності фінансових операцій підприємства.

Загальна стійкість обумовлюється тим, що постійно спостерігається перевищення надходження доходу на витрати.

Проаналізуємо фінансову стійкість підприємства ЗАТ «Білгородський цемент» (табл. 14)

Таблиця 14


початок 2005 р.

кінець 2005 р.

кінець 2006 р.

СОС

55317

86529

11835

ΔСОС

-98050

-81505

-153072

СД

55317

86529

17364

ΔСД

-98050

-81505

-147543

ОІ

202678

277417

268868

ΔОІ

49311

109383

103961


S = (0,0,1)

S = (0,0,1)

S = (0,0,1)

У даного підприємства впродовж двох років нестійке фінансове становище, яке пов'язане з порушенням кредитоспроможності, але при цьому зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення власних коштів. Дана ситуація негативно характеризує підприємство в очах зовнішніх користувачів.

Аналіз фінансової стійкості підприємства на основі відносних показників

Коефіцієнт фінансового ризику, що характеризує співвідношення позикових і власних коштів, не повинен перевищувати 1. На підприємстві, протягом двох років його величина була менше 1, і мала тенденцію до збільшення. Це свідчить про те, що у даної організації стійке фінансове становище і немає залежності від кредиторів, але необхідно вживати заходів зі скорочення цього коефіцієнта. (Табл. 15)

Таблиця 15

Показники

початок 2005 р.

кінець 2005 р.

кінець 2006 р.

1. Коефіцієнт фінансового ризику

0,49

0,55

0,77

2. Коефіцієнт фінансування

2,03

1,82

1,29

3. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,67

0,65

0,56

4. Коефіцієнт фінансової залежності

0,33

0,35

0,44

5. Коефіцієнт забезпеченості запасів

0,36

0,51

0,07

6. Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів

0,27

0,31

0,04

7. Коефіцієнт фінансової стійкості

0,67

0,65

0,57

8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,18

0,25

0,04

9. Індекс постійного активу

0,82

0,75

0,96

10. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

0

0

0,02

11. Коефіцієнт реалізованої вартості майна

0,63

0,59

0,58

Коефіцієнт фінансування зворотний коефіцієнту фінансового ризику, не повинен бути менше 1. На початку 2005 року він становив 2,03, а наприкінці 2006 року зменшився до 1,29. Це підтверджує хитке стійке фінансове становище організації.

Коефіцієнт фінансової незалежності показує частка власного капіталу в загальних джерелах фінансування, не повинен бути менше 0,5. В останні два роки коефіцієнт мав тенденцію зниження, і становив на кінець 2006 року 0,56. Підприємство є фінансово незалежним.

Коефіцієнт фінансової залежності в сумі з коефіцієнтом фінансової незалежності має дати 1. Ця умова виконується. Нормальне значення коефіцієнта фінансової залежності не повинно бути більше 0,5. На початку 2005 року - 0,33, а наприкінці 2006 року - 0,44, тобто тенденція незначного збільшення. Це підтверджує, що підприємства знаходиться на межі залежності від кредиторів.

Коефіцієнт забезпеченості запасів показує забезпеченість матеріальних оборотних активів за рахунок власних джерел. У динаміці двох років він нижче нормального, але в кінці 2005 року значення даного коефіцієнта було найбільшим - 0,51. в кінці 2006 року він став дорівнює 0,07. Спостерігається тенденція значного падіння. Це показує, що тільки 7% оборотних активів фінансувалися за рахунок власних джерел. Це є негативною тенденцією, оскільки велика частина оборотних активів фінансується за рахунок позикових коштів.

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами характеризує ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними засобами. Протягом двох років він скорочувався, але в кінці 2005 року цей показник був найбільшим - 0,31. В кінці 2006 року - 0,04. підприємство забезпечене тільки 4% власними оборотними засобами. В кінці 2006 року в організації нестійке фінансове становище.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, яка частина майна підприємства фінансується за рахунок стійких джерел. Протягом двох років спостерігається тенденція зниження даного коефіцієнта, він нижче нормального значення. Це говорить про хиткому становищі підприємства.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, на скільки мобільні власні джерела власних коштів. Спостерігається тенденція зниження цього коефіцієнта, до кінця 2005 року - 0,04. Власні кошти менше перебувають в обігу. Фінансове становище підприємства погіршується.

Індекс постійного активу показує, яка частка власних джерел коштів спрямовується на покриття необоротних активів. У динаміці останніх двох років спостерігається збільшення цього показника. Це негативна ситуація, тому що знижується виробничий потенціал підприємства.

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів оцінює на скільки інтенсивно підприємство використовує позикові кошти для оновлення і розширення виробництва. Протягом двох років він дорівнює 0, 0, 0,02 відповідно. Виробництво даної організації не розширюється за рахунок довгострокових кредитів. Це негативна тенденція.

Коефіцієнт реалізованої вартості майна показує, яку частку вартості активів займає майно, що забезпечує основну діяльність підприємства. Протягом останніх двох років цей показник більше 0,5, але має тенденцію зниження. Це негативна ситуація.

Проаналізувавши кожен показник можна сказати, що підприємство є фінансово стійким, але є тенденція подальшого погіршення даного положення. Необхідно прийняти дієві методи щодо поліпшення даної ситуації, а так само переглянути свій фінансовий менеджмент. Найкращий стан у підприємства було наприкінці 2005 року, надалі ситуація різко погіршився.

3.3 Аналіз потенційного банкрутства на прикладі ЗАТ «Білгородський цемент»

Вітчизняна методика оцінки банкрутства

Дана методика аналізу потенційного банкрутства дозволяє зробити висновок, що протягом 2005 і 2006 років у фірми спостерігалася незадовільна структура балансу. Воно знаходиться на межі банкрутства.

Таблиця 16

Коефіцієнти

початок 2005 р.

кінець 2005 р.

кінець 2006 р.

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,38

1,45

1,07

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,27

0,31

0,04

Коефіцієнт можливого відновлення

0,75

0,44

За останні місяці відновлення платоспроможності не спостерігається. Причиною такого стану є перекіс фінансування активів у бік значного зростання необоротних активів, тобто самих низько ліквідних. Нарощуючи виробничу потужність, підприємство залучає позики, в основному короткострокові. У результаті оборотних активів, тобто ліквідних, недостатньо для покриття своїх не відкладених короткострокових зобов'язань. Вітчизняна методика передбачає, що низька поточна ліквідність є наслідком незадовільної структури балансу, підриває його платоспроможність і може призвести до потенційного банкрутства.

Західна методика оцінки банкрутства

Двофакторна модель Альтмана

У ній використовуються 2 показника, від яких залежить імовірність банкрутства:

 1. коефіцієнт покриття (термінової ліквідності);

 2. коефіцієнт фінансової залежності. (Табл. 17)

Таблиця 1 липня


Початок 2005 року

Кінець 2005 року

Кінець 2006 року

Z

-0,56

-0,90

-0,69

П'ятифакторна модель Альтмана

Таблиця 1 серпня


2005

2006

Z

4,58

4,36

У даного підприємства дуже низька ступінь банкрутства. За результатами аналізу потенційного банкрутства не збігаються висновки з вітчизняною методикою і за z-моделям Альтмана.

3.4 Шляхи оптимізації господарської діяльності підприємства

На підставі проведених розрахунків ЗАТ «Білгородський цемент» за два роки 2005 р. і 2006 р. можна сказати, що підприємство перебуває у стійкому фінансовому стані, але цей стан може погіршитися, тому що всі показники мають тенденцію наближення до критичних.

Показники рентабельності мають високі значення. Немає необхідності термінового вжиття заходів щодо підвищення ефективності використання майна підприємства. Але бажано проводити більш ефективну політику щодо зниження витрат, які значно зросли. Це негативно може позначитися на фінансовому результаті надалі, тому що може вирости вартості продукції. Так само необхідно приділити більше уваги підвищенню фінансової незалежності. Керівництво ЗАТ «Білгородський цемент» має провести негайну роботу з поліпшення фінансового менеджменту підприємства.

У підприємства ЗАТ «Білгородський цемент» низька ступінь банкрутства, тобто у фірми немає великої залежності від зовнішніх позик. Так У організації низька ліквідність через незадовільну структури балансу. Дане підприємство віддає перевагу рентабельності. При цьому ефективно використовує активи. Протягом двох років спостерігалася тенденція збільшення виручки, але в кінці 2006 року різко зменшилася прибуток, і стала збитком. Це може говорити про те, що підприємство провело технічне переозброєння.

Тому в наступному році кампанія може отримати прибуток.

Підприємству ВАТ «Бєлгородський цемент» необхідно збільшувати прибуток за рахунок зниження собівартості продукції, за рахунок введення об'єктів будівництва в експлуатацію. Так само необхідно збільшувати короткострокову дебіторську заборгованість і знижувати кредиторську заборгованість. Завдяки даному збільшення буде рости число покупців і замовників, а так само розширюватися виробництво. Необхідно збільшувати власний капітал, щоб забезпечити фінансову незалежність, так само завдяки цьому буде більше довіри у банку при наданні кредиту.

Даній фірмі необхідно переглянути фінансову політику.

Висновок

Дивідендна політика повинна розглядатися у світлі загальної фінансової завдання компанії, яка полягає в максимізації багатства акціонерів. Це не завжди означає виплату максимальних дивідендів, тому що може бути знайдено більш прибуткове застосування для дивідендів всередині самої компанії. Дивідендна політика має велике значення, тому що вона впливає на структуру капіталу та фінансування компанії, а у випадку з акціонерними компаніями та на інформаційну цінність.

Існує дві точки зору на значення дивідендної політики для загальної оцінки фірми і завдання максимізації багатства акціонерів: одна полягає в тому, що дивіденди не грають ролі при загальній оцінці фірми (теорія відсутності значимості), а інша стверджує, що дивіденди мають велике значення для оцінки фірми (теорія значимості).

Аргументи на користь значимості дивідендів для оцінки фірми взяті з практики і підтверджуються усієї попередньої практичною діяльністю на ринку. Існує чотири основних аргументи: інформаційний зміст дивідендів, перевагу інвесторами поточного доходу, якість доходу, отриманого у формі дивіденду, і коливання ринкової вартості, які не пов'язані з ефективністю діяльності компанії.

Противагою цим аргументам на користь дивідендних виплат є більш сприятливе оподаткування доходів від приросту капіталу, проте труднощами розгляду питання про оподаткування є те, що вирішальним фактором буде податковий статус окремого акціонера, який часто буде неможливо встановити.

Якщо дивідендна політика є суто фінансовим рішенням, то кількість привабливих інвестиційних проектів, доступних для фірми, буде визначати рівень виплат. Якщо всередині фірми є хороші інвестиційні можливості, то повинні аналізуватися відповідні ціни позикового капіталу і нерозподіленого прибутку. Якщо в даний час інвестиційні можливості відсутні, але вони можливі в майбутньому, то може бути краще виплатити дивіденд, щоб акціонери змогли індивідуально знайти найкраще застосування засобів, а не залишати в компанії надлишкові кошти в очікуванні майбутніх можливостей з невизначеним результатом.

Щоб оголосити дивіденд, необхідно мати достатню поточну або нерозподілений прибуток для його покриття, але для виплати дивіденду необхідні готівкові грошові кошти. Отже, при прийнятті рішення щодо дивідендної політики слід враховувати ліквідність, а також можливості щодо отримання позики.

У періоди інфляції бухгалтерський облік за первісною вартістю завищує операційний прибуток компанії. Виплата дивідендів з прибутку за первісною вартістю в такий час призведе до розподілу частини капіталу компанії.

Відповідно до закону дивіденди можуть виплачуватися тільки з поточної або нерозподіленого прибутку. Вони не можуть виплачуватися, якщо немає достатнього прибутку для їх покриття. Іноді можуть встановлюватися законодавчі обмеження на допустимий рівень підвищення дивідендів. Угоди на отримання позики можуть обмежувати або забороняти виплати дивідендів на час терміну їх дії.

Якщо нерозподілений прибуток зменшується з-за високого рівня дивідендних виплат, то може виникнути необхідність у подальшому отриманні додаткового власного капіталу. Це може призвести до розмивання контролю над компанією з боку акціонерів.

Досвід показав, що фірми, що завжди мають стабільні дивідендні потоки, звичайно вище котируються на ринку, ніж фірми з менш стабільними потоками. Дивіденди можуть виплачуватися у формі додаткових акцій, а не грошових коштів, особливо коли є проблеми з ліквідністю. Дроблення акцій також зване пільговими випусками - це те ж саме, що і виплата дивідендів акціями, але зазвичай вона виробляється на додаток до виплати дивідендів у грошовій формі.

Попит у силу більшої доступності акцій для інвесторів зростає. Важливо в цьому процесі правильно визначити розміри дроблення. Доходи на загальне число акцій після дроблення не повинні зменшити доходи акціонерів до дроблення акцій, а більш бажано, щоб відбулося деяке збільшення доходів акціонерів. Дроблення акцій застосовується з метою підтримки ціни акцій.

У будь-якому випадку, дивідендна політика акціонерного товариства - це активний спосіб впливу на курсову вартість акцій. Тому модель дивідендної політики необхідно будувати з прив'язкою до курсу акцій, вартості підприємств.

Список використаної літератури

 1. Баканов М.І. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4 - е вид., Доп. і перераб. - М.: Фінанси і статистика, 1999. - 416 с.

 2. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і статистика. - 2002. - 258 с.

 3. Берстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика і інтерпретація. М.: Фінанси і статистика, 2003.

 4. Брігхем Ф., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: повний курс: У 2-х т. - СПб: Економ. Школа. - 2001. - 531 с.

 5. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами. Пер. з англ. / Гол. ред. серії Я.В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 799 с.

 6. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 768 с.

 7. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. М.: Фінанси і статистика, 1995.

 8. Брігхем Ю.Ф. Енциклопедія фінансового менеджменту.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
261.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Дивідендна політика підприємства
Дивідендна політика підприємства 2
Дивідендна політика підприємства 4
Дивідендна політика підприємства фінансова звітність про власний капітал корпорацій
Дивідендна політика 2
Дивідендна політика і регулювання курсу акцій Дроблення консолі
Облікова політика підприємства 2 Поняття і
Облікова політика підприємства 2 Поняття і
Дивідендна політика і регулювання курсу акцій Дроблення консолідація викуп акцій
© Усі права захищені
написати до нас