Джерела римського права найдавнішого класичного і посткласичного періодів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство Російської Федерації з податків і зборів

ВСЕРОСІЙСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АКАДЕМІЯ

Реферат на тему: «Джерела римського права найдавнішого, класичного і посткласичного періодів».

Виконав: студент гр. ПдЗ-201

Борисов А.Ю

Москва2005 р.

Зміст:

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

Розвиток джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

Джерела права найдавнішого періоду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

Джерела права в класичний період ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

Джерела права посткласичного періоду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

Роль римських юристів у розвитку права ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19

Введення.

Римське право займає унікальне місце в правовій історії людства. Воно представляє найвищий щабель у розвитку права в античному суспільстві стародавньому світі в цілому.

Особливо ретельно були розроблені в рим ському праві різні способи захисту інтересів приватних, а також різноманітних учасників майнового обороту. Саме римляни, спираючись на весь перед простують світовий досвід, в тому числі і країн Сходу, вперше зробили індивідуальну приватну власність, а також інші майнові права та інтереси предметом вправного і вельми досконалого юридичного регулювання. На базі римського права, відзначався великою розробленістю своїх форм, склалася правова культура, що стала загальним надбанням людства на наступних етапах.развітія цівілізаціі.Однім з елементів цієї правової культури була римська юриспруденція, яка поклала початок як самостаятельной науці про право, так і професійному юридичної освіти

За більш ніж, тисячолітній період історії Римської держави право зазнало в ньому глибокі зміни. Історія римського права, природно, відбила зміни в державному ладі Риму. Але, будучи пов'язаним і з більш глибинними пластами римського суспільства, воно у своїй еволюції випробувало на собі вплив все ускладнюються економічних та інших суспільних відносин, у тому числі пов'язаних і з рабством. Крім того, римське право пережило ту рабовласницьку державність (Західну Римську імперію), на базі якої воно історично склалося і досягло найвищого розквіту. У великій літературі з римського права є раз особисті варіанти виділення головних і докладніших етапів його розвитку. Найбільш загальною і зручною для навчань них цілей представляється наступна періодизація ис торії римського права.

1. Найдавніший період (VI - середина III ст. До н.е.) Римське право цього періоду характеризується ще полісної замкнутістю, архаїчністю, нерозвиненістю і сакральним. Характером основних інститутів.

2. Класичний період (Середина III ст. До н.е. - III ст. Н.е.). Саме протягом цього періоду римське пра во поступово звільняється від залишків патріархальнос ти і релігійності і перетворюється в світську юридичес кую систему, що характеризується вищим ступенем розробленості не тільки рабовласницьких, а й інших універсальних людських відносин. Досконалість цієї правової системи знаходить своє вираження і в юріспру денції, яка дала світові зразки глибокого правовогоза і філігранної юридичної техніки.

3. Посткласичний період (IV - VI ст.). У це у зв'язку з розкладанням рабовласницького суспільства і державності римське право практично перестаетразвіваться, несе на собі печатку загального економічного і політичної кризи. Зміни в римському правеперіода пов'язані головним чином з його система-і поступовим пристосуванням до формірую.новим феодальних відносин, що вже в східній частині Римської імперії тии.

Для більш глибокого вивчення історії римського пра-ва, а також для спеціальних наукових цілей розроблені і більш деталізовані схеми періодизації. Так, багато вчених слідом за архаїчним періодом виділяють як особливого етапу історії римського права предклассической період (III - I ст. До н.е.). Таке виокремлення перед класичного періоду має під собою серйозні підстави, але воно в більшій мірі підходить для рваного вивчення історії римського права, за рамки даного навчального курсу.

Розвиток джерел.

Джерела права найдавнішого періоду.

Величезну роль у формуванні римської правової традиції в архаічес кий період відігравали жерці. Особливо виділялася серед них колегія понтифіків, яка привласнила собі привілей формування і тлумачення норм права. Понтифіки були по суті справи першими римськими юристами. У Римі (на відміну від країн Сходу) порівняно рано відбувається релігійних норм, пов'язаних з віруваннями римлян і їх боргом перед богами, і власне правових норм, пов'язаних з діяльністю або з санкцій римської держави. Тим не менш, понтифіки як і раніше контролювали всю юридичну діяльність в Римі. У зв'язку з цим право в архаїчний період зберігало багато в чому сакральний характер, вчинення юридичних актів вимагало виконання релігійного ритуалу: жертвопринесення клятви і т. д. Найдавнішим джерелом права в Римі були правові звичаї. Відповідно до римської історичної традиції, іншим джерелом права була законодавець ство римських царів. Проте існування цих законів час від часу піддається сумніву. В останні десятиліття дослідники схильні не отвер гать цю традицію, вважати достовірними відомості про за конах римських царів, принаймні Нуми Помпілія і Сервія Тулія

Оскільки ці джерела права, тісно пов'язані з традицією та релігією римського народу (квиритів), виступали спочатку як патриціанські, в літературі висказовалось припущення про існування особливої ​​системи правових звичаїв у плебеїв. Рух плебеїв за рівноправність відбилося і в правовій сфері, оскільки патриціанські магістри і жерці (понтифіки) довільно тлумачили неписані звичаї, ігноруючи інтереси плебеїв. З боротьбою плебеїв і патриціїв зв'язується прийняття * (близько 450 року до н.е.) перших писаних римських законів-Законів XII таблиць. Згідно традиційної версії, для їх складання була створена первинна комісія з 10патріціев (децемвіри), яка підготувала закони на десяти таблицях, текст яких не задовольнив плебейське населення Риму. У результаті гострого політичного конфлікту була створена нова комісія децемвиров, що відбулася як з патриціїв, так і з плебеїв, що доповнив первинний текст ще двома таблицями.

Традиційна версія походження Законів XII таблиць в даний час нерідко ставиться під сумнів. У самому тексті Законів немає положень, які свідчать безпосередньо про зрівняння в правах патриціїв і плебеїв. Але очевидно, що Закони стали основою спільного для патриціїв і плебеїв єдиного квіритського, або цивільного, права, призначеного виключно для римських громадян. Можливо, що прийняття Законів XII табл иц було пов'язано з боротьбою плебеїв з патрицианско-жрецької верхівкою, а також з протиріччями між світською та релігійної аристократією. Прийняття Законів XII таблиць означало ослаблення колишніх позицій понтифіків, які зберігали за собою право зберігати і тлумачити неписані звичаї і закони, виробляти форми судових позовів та зловживали цим правом. Хоча в Законах XII таблиць передбачалося використання клятв і здійснений ие інших ритуальних дій, право вже було відокремлено від релігійних норм і набуло світського характеру.

Закони XII таблиць були виконані на 12 мідних дошка ах, виставлених для загального огляду на форумі - центрі політичного життя республіканського Риму. Знання цих Законів було обов'язковим, а отже, цих прийняття стало необхідним світське правове виховання (освіта) римських громадян.

У своєму первісному вигляді Закони XII таблиць не збереглися (загинули в 390 році до н.е. під час навали галлів), та їх зміст реконструювалося (у XVI - XVII ст.) На основі фрагментів з творів більш пізніх римських авторів. Але і в даний час текст Законів XII таблиць залишається неповним, в ряді випадків неясним, які вимагають підходу. У дослідженнях деяких вчених (Є. Пайс, Е. Ламбер, Р. Шульц тощо) без достатньо вагомих аргументів оскаржується час прийняття цих Законів (їх відносять до наступних століть), ставиться під сумнів їх характер і сам факт існування. Ряд протиріч у Законах XII таблиць (наприклад, обчислення штрафів в грошах, хоча, як відомо, у V ст. До н.е. в Римі ще не було монети) може бути пояснена тим, що в їх текст з часом були внесені часткові зміни

За своєю суттю Закони XII таблиць представляли обробку і консолідацію звичаєвого права Риму. Відоме вплив на них справила грецьке право южноиталийских полісів. Але були включені і окремі нові положення, що відступали від норм звичаєвого права (наприклад, система штрафів була відходом від древнього принципу таліона)

Закони XII таблиць відбивали ще порівняно низький рівень розвитку римського суспільства і правової техніки. Вони були викладені у вигляді коротких наказових суджень і заборон, деякі з яких несли на собі печатку релігійних ритуалів.

Незважаючи на свої недоліки, вони досить точно відбили корінні потреби римського архаїчного періоду, а тому протягом багатьох століть користувалися в Римі величезним авторитетом, розглядалися, за словами Тита Лівія, як "джерело всього публічного і приватного права".

Іншим важливим джерелом квіритського права були закони. Закони XII таблиць завершувалися указу ням на те, що надалі всяке рішення народних зборів повинно мати силу закону. З пропозицією про прийняття нового закону в зборах зазвичай виступали посадові особи (магістрати), потім законопроект обговорювався в сенаті і за три тижні до голосування віддавався гласності. У прийнятому законі виділялися, як правело три частини. У першій вказувався ініціатор прийняття закону, друга містила саму норму, тобто правові припис ня, а в третій встановлювалася санкція. Прийнятий народними зборами закон негайно вступав в силу, якщо не передбачалася спеціальна відстрочка, і його текст у разі особливої ​​важливості виставлявся на форумі.

У найдавніший період правову силу мали також рішення сенату (сенатус-консульт), а у виняткових випадках і постанови магістратів. Так, на основі рішення надзвичайної комісії децемвиров були видані, наприклад, Закони XII таблиць.

Тлумачення законів, як і цивільного права взагалі, а також складання судового календаря і позовних вимог аж до кінця IV століття залишалися привілеєм понтифіків, всіляко охороняли свою монополію на судові таємниці. Остаточному звільненню права від релігійної оболонки, підриву позицій жрецтва і початку світської

юриспруденції сприяло розкрадання та переказ гласності в 302 році до н.е. переписувачем Клавдієм Флавієм судового календаря, форми позовів і записів та тлумачень норм і звичаїв, які раніше в суворій секретності зберігалися в архівах понтифіків.

Джерела права в класичний період.

У III столітті до н.е. - III столітті н.е. формально продовжували діяти Зако ни XII таблиць {офіційно вони були відмінені в VI столітті н.е. в ході законодавчих реформ візантійського імператора). Глибока шана римлян до своїх правовим традиціям і особливо побожне ставлення до Законів XII таблиць не дозволяли їм відкрито відмовитися від цієї історичної пам'ятки. Але суттєві зміни в економічному і політичному житті Риму зробили необ дімим фактичну відмову у повсякденному правової практи ке від застарілих норм Законів XII таблиць і квіритського права в цілому. Виникла нагальна необхідність в створенні нии нових форм правотворчості, більш гнучких і позволя чих враховувати мінливі суспільні умови.

На новому етапі історії римського права його характерним джерелом стають едикти преторів, на базі яких поряд з цивільним правом (як і раніше шановним, але все менш вживаним) виростають нові, і абсолютно самостійні правові системи: "преторське право" і "право народів". Обидві ці системи були результатом правотвор-чеський діяльності преторів. Таким чином, в Римі виникла складна (по суті справи - ​​потрійна) система джерел ков права. Вступаючи на посаду, претор оприлюднив свій едикт, де містилися юридичні формули, за допомогою яких він мав намір підтримувати порядок і вершити суд. Ці формули істотно відхилялися від норм цивільно го права, хоча формально претор повинен був діяти в його рамках. Положення, які містилися в едиктах, самі не мали силу закону, але були обов'язковими, оскільки підтримувалися преторской владою. Сам претор був зобов'язаний додержуватися свого едикту, термін якого закінчувався через рік. Хто приходить йому на зміну пре тор, як правило, лише кілька змінював едикт свого попередника, вносячи в нього нові положення і відкидаючи застарілі. Але оскільки основна частина едикту зберігалася, преторс дещо право, поряд з гнучкістю і пристосовуваністю, ха рактерізовалось певної наступністю і стабільності ністю.

Особливу роль у розвитку права в класичний період відіграли едикти претора перегринів, посада якого заснована в 242 році до н.е. Останній регулював відносини між римськими громадянами і іноземцями (перегринами), а тому взагалі не був пов'язаний нормами права. У своєму правотворчості він володів великою свободою розсуду, міг у сво їх правоположенія посилатися на "справедливість" або на "природний розум". Створене пре торами перегринов "право народів" було не міжнародним, а внутрішньодержавним, тобто римським правом, його найбільш розвиненою та досконалою частиною.

Зі встановленням імперії поступово змінилося і полаженіе імператорів в іпреторов в політичній системі Риму. Формально претори зберігали право на видання едикту, але їх активну правотворчість приходило в протиріччя зі зростаючим самовладдям імператорів. Тому вже в перші століття нашої ери претори взяли за правило повністю копіювати едикт свого попередника. Таким чином, зміст едикту ставало незмінним, і він не породжував нових норм права. У зв'язку з цим імператор Андріан вирішив кодифікувати преторське право, доручивши цю роботу відомому юристу Юліану (між 125 і 138 рр.. Н.е.). Складений останнім едикт (відомий як едикт Юлі-
ана) був офіційно схвалений сенатус-консультом і підлозі чил назву "вічного едикту". Він став обов'язковим для всіх наступних магістратів. З цього часу преторський едикт по суті справи застигає і перестає бути джерелом нових правових норм.

Вже в перші роки імперії падає значення народних зборів, які до кінця I ст. н.е. вкрай рідко брали нові закони, а потім взагалі втратили цього права. При імператорах знову зросло значення сенатус-консульт, які у попередній період (в епоху республіки) не мали правову силу. У першій I ст. н.е. сенатус-консульт зазвичай не мали санкцій, але вони набували обов'язкову силу завдяки едикту претора. Але Адріан знову повернув сенату законодавчу владу, і сенатус-консульт стали виступати в якості закону. Роль їх як джерела права зросла, оскільки вони складалися від імені принцепса і часто називалися по його імені.

Поступово зміцнювалася і розширювалася і самостійна законодавча влада імператорів. Первоначаль але імператорські закони (конституції) розглядалися як результат делегації влади з боку народних зборів, але у II ст. н.е. юристи обгрунтували положення, згідно з яким римський народ передав свою законадателя ную влада імператорам. До цього часу законодавство імператорів перетворюється на найважливіше джерело права. Закони імператорів на відміну від багатьох актів магістратів діяли на всій території Римської держави, а не були обмежені межами міста чи віддаленій провінції.

Акти імператорської влади (конституції) ділилися на такі основні, види:

1) Едикти - загальні положення, що грунтуються на владі "Імперіум", а тому юридично обов'язкові тільки за життя даного імператора. Але вже з II ст. н.е. вони починають дотримуватися і його наступниками.

2) рескрипти - відповіді або поради імператора окремим особам або магістратам, запитуючою консул'таціі з правових питань.

3) Декрети - рішення, винесені імператором у судових справах, на основі яких склалася самостійна імператорська юриспруденція.

4) Мандати - інструкції, адресовані правителям провінцій, які в ряді випадків містили також норми цивільного чи кримінального права, які застосовувалися і до пригорнув.

Спочатку конституції імператорів питань публічного порядку (організації адміністрації, злочинів і т, п.), але поступово вони все більше і більше охоплювали всі сфери правового регулюван ня. Багато вироблені в імператорську епоху форми правових актів надали згодом великий вплив на законодавчу техніку середньовічних монархій.

Джерела права посткласичного періоду.

У період домінату у зв'язку з глибокою кризою рабовласницької системи римське право зазнає змін, але його основні інститути практично зберігаються в колишньому вигляді, зміни в цей час відбуваються саме в джерелах права, серед яких все більшу питому вагу набуває законодавство імператорів. У зв'язку з встановленням всевладдя імператорів нові покоління юристів втрачають право давати обов'язкові консультації, лішются можливості формулювати нові правові нор ми, як це вже раніше відбулося з преторами.

Скорочується кількість класичних юристів, думки яких як і раніше розглядалися в якості істочнікаправа. У 426 році спеціальними законами Феодосія II і Валентіана III про цитуванні була визнана юридична сила за творами лише п'яти юристів: Папініана, Павла, Ульпіана, Модестіна і Гая. Судді повинні були виявляти загальну думку цих юристів, а в разі розбіжності між ними - думка більшості, У разі рівності голосів вирішальним визнавалося думку Папініана, якщо ж у цьому випадку Папініана не висловлювався, міг діяти самостійно.

Втрата римським правом колишнього динамізму, стирання кордонів між цивільним і преторським правом, поділ у єдиному імператорському законодавстві втрачає свій сенс, створили сприятливі кодифікаційних робіт. Особливо жваво роботи по систематизації права велися у східній частині Римської імперії (Візантії). Тут в кінці III століття н: е. складені приватні збірки римського права - Кодекс Грегоріана і Кодекс Гермогеніана, що включили в себе тексти імператорських законів із 196 по 365 г, н.е., а в 438 році здійснено перша офіційна кодифікація імператорських конституцій (Кодекс Феодосія). Особливістю збірки Феодосія, що свідчить про більш високому рівні кодифікаційних робіт, було те, що він включав в себе тільки чинне імператорс дещо законодавство.

Всеосяжна систематизація римського права була проведена в 528-534 рр.., Т, тобто вже після падіння Західної Римської імперії, за вказівкою візантійського імператора Юстиніана. Керівництво кодифікаційних робіт здійснював видатний юрист Трибоніан. Результатом роботи до місії стало складання ряду великих збірників римського права, що піддалося, проте, деяким інтерполяція-включення норм більш пізнього, зокрема гре чного та східного права. На більш пізньому етапі історії права (вже в середні століття) ці збірники стали виступати як єдиний Звід законів Юстиніана.

Великі кодифікаційні роботи, які велися під безпосереднім керівництвом самого імператора, здобув собі славу самого великого законодавця всіх народів, почалися зі складання Кодексу Юстиніана. Підготовка Кодексу була доручена створеної в лютому рале 528 року комісії, що складалася з десяти вищих дол жностних осіб та юристів, серед яких особливо виділялися Трибоніан і Феофіл. Комісія була уповноважена, використавши раніше видані приватні та офіційні збір ники, а саме: Кодекси Грегоріана і Гермогеніана, Кодекс Феодосія, зібрати воєдино імператорські конституції ції, усунути наявні в них, протиріччя, які вик чить застарілі законодавчі положення. Кодекс Юстиніана, перша редакція якого не збереглася, був складений з вражаючою швидкістю і видано 7 квітня 529г. Не увійшли до нього законодавчих актів відтепер підлягали скасуванню.

Поспішність у складанні Кодексу була причиною багатьох його недоліків (протиріч, застарілих положень) які стали особливо очевидними у зв'язку зі складанням інших частин кодифікації Юстиніана, нововведень, що містилися в

особливо у збірці "50 рішень" цивільним правом і «правом народів» між квиритское і бонітарной власністю і т. д.), робили необхідною розробку нової редакції Кодексу Юстиніана. Ця робота була доручена на початку 534 року комісії з 5 юристів під керівництвом Трібоніана. Пе реработанний варіант Кодексу (саме в цьому вигляді він і зберігся) було опубліковано 16 листопада 534 року, а 29 грудня того ж року був наділений силою закону.

За прикладом Законів XII таблиць Кодекс Юстиніана був на 12 книгах. У книзі I розглядаються питання права і християнської теології, книги 2 -: 8 присвячені різним питанням приватного права, в книгах 9 - 12 зачіпаються різні сторони публічного права (пекло стративне управління, злочини і.наказанія і т., д.). Кожна книга розпадається на титули, а останні - на фрагменти.

У рамках окремих титулів імператорські консти туції розташовані в хронологічному порядку; древньої шая з використаних в Кодексі - Конституція Адріа на 117 року (6.23.1), найпізніша - Конституція Юстин ана від 4 листопада 534 року. Фрагменти, що містять текст окремих конституцій, включають відомості про виданий їх імператорі, про особу, кому вони адресовані, про дату і місце їх видання. Укладачем Кодексу було дозволено вносити істотні зміни до цитовані законнода тільні положення (редагувати, скорочувати і т. д.), про що свідчать порівняння з відповідними тек-стами конституцій з Кодексу Феодосія.

Найважливішу частину кодифікації імператора Юстин ана, що виділялася за багатством використаного правового матеріалу, 'становлять дігести, або Пандекти. Останній термін запозичений з грецької мови, що означає "містить в собі все".

За задумом Юстиніана, викладеному в спеціальній Конституції від 12 грудня 530 року, його дігести повинні стати всеосяжним збіркою, що охоплює правове спадщина класичної епохи. Підготовка Дигест була доручена спеціальної комісії під керівництвом Трібо ніана, в яку увійшли крім чільних посадовців і прак тиків відомі професора константинопольської (Феофіл, Граціан) і бейрутської (Дорофей і Анатолій) правових школ.Составелі дігести (пізніше вони стали називатися компіляторами широкими повноваженнями по від бору та скорочення текстів класичних юристів ("древ них юристів"), щодо усунення в них суперечностей, повто реній і застарілих положень, щодо внесення до них інших змін з урахуванням імператорських конституцій.

У процесі роботи над Дигест комісія переглянула і використовувала 2 тис. творів, опрацювала 3 млн. рядків. У разі виникнення спірних питань вона про звертатися за роз'ясненнями до Юстиніаном, який видавав відповідні конституції, що склали "50 Рішень". Огляду на масштабність використаного в них матеріалу, були підготовлені виключно за короткий термін, опубліковані 16 грудня 533 року спеціальною Конституцією.

Дигести представляють собою унікальний правової па мятніков, що нараховує близько 150 тис. рядків, що включає більше 9 тис. текстів, взятих з книг римських юристів, що жили з I ст. до н.е. по IV ст. н.е. Більше за інших у Дигестах цитуються Ульпіан, Павел, Папініана, Юліан, Пом-Модестін. Так, тексти Ульпіана складають-1 / 6, Папініана - 1 / 18

Структурно Дигести діляться на сім частин {в самому тексті такої рубрики немає) і на 50 книг, які в свою чергу (крім книг 30-32 про легата і фідеікомісса) розчленовуються на титули, що мають назви. Титули складаються з фрагментів, число і розміри яких неоднакові. Кожен фрагмент містить в собі текст з твору якого-небудь юриста. Частковий наводиться з зазначенням автора і назви роботи, звідки взята цитата.

Зміст Дигест досить широко і різноманітно. У них розглядаються деякі загальні питання правос дия і права, обгрунтовується розподіл права на публічне і приватне, дається нарис виникнення і розвитку римсько го права, викладається розуміння закону і т. д.но небагато місця відведено публічного права, чином в останніх книгах (47 - 50), де йдеться про пре виступи і покарання, про процес, права фіску, го порті управлінні, військовому пекулія і т; П. Представлені ни тут і питання, що відносяться до сфери міжнародно го права: ведення війни, прийом і відправка посольств, ста тус іноземців і т, д.

Найбільш повно в Дигестах представлено приватне право. Особливо багато уваги в них приділено спадкуванню (позакону і заповітом), шлюбним відносинам, речового пра ву, різним видам договорів. Тут відбилися багато нові тенденції, характерні для посткласичної рим-ського права: злиття преторського і цивільного права і багатьох формальностей останнього (наприклад речей на манципируемой і неманціпіруемие), пом'якшення батьківської влади, стирання відмінностей між легатами і фідеікомісса і т. д. У прагненні приспос бити римську класичну юриспруденцію до візантійської дійсності в VI ст. коментатори нерідко позову жали початковий текст, включали нові положення, причому роблячи це від імені цитованого автора (інтерпо ляції). Ймовірно, цілий ряд змін до класичних тек-стах був здійснений не безпосередньо компіляторами, а укладачами копій робіт, якими вони користувалися і в які раніше на полях рукопису і між рядками були внесені вже вставки і виправлення. Виділення Інтерполу цій і глосит, що дозволяє розрізняти класичне і по стклассіческое право, становить одне з найбільш важ них напрямів в сучасній романістиці.

Дигести написані на латині, але багато термінів, а іноді й цілі вилучення (з Марціана, Папініана) дані по-грецьки. Надавши Дигест силу зако ну, Юстиніан заборонив їх коментування, а також посилаючись ки на старі закони і твори юристів.

Спочатку текст Дигест Юстиніана не зберігся і повна копія (Флорентійська рукопис) відноситься до VI або VII ст. Зберігся також ряд копій Дигести Юстиніана, складених у XI - XII ст., Але в них. Були опущені значні скорочення, а також значні спотворення

тексту (так звані-Вульгати)

Своєрідною частиною кодифікації Юстиніана є інституцією-елементарний підручник права, звернень імператором до "юнацтву, люблячому закони", складання Інституцій за вказівкою Юстиніана в 530била складена спеціальна комісія з. Трібоніана професорів права Феофіла і Дорофея. Останні і є фактичними авторами Інституції Юстініана, оскільки Трибоніан в цей час-був зайнятий підготовкою Дигест. Інституції були видані 21ноября 533 року і в тому ж році получйлі силу імператорського закону, стали застосовуватися як офіційне джерело права.В основу Інституцій Юстиніана були покладені твори Гая (Інституції та "Повсякденні справи"), а також Інституції Флорентіна, Марціана, Ульпіана. Певний вплив на них справили дігести, а також ряд імператорських конституцій. Інституції Юстиніана, хоча і в меншій мірі, ніж риси посткласичної (пізньоримського), права. Багато застарілі правові інститути були з них виключені (наприклад вийшли з ужитку фор ми шлюбу, легесанкціонной і формулярний процес і т. п.). З іншого боку, було включено ряд нових положень, относящехся до юридичної особи, конкубінату, колонату, і т. п. Деякі питання в Інституціях Юстиніана розроблені докладніше, ніж в Інституціях Гая, зокрема отримала подальший розвиток речових прав, розширено коло підстав виникнень зобов'язань.

Як і. Інституції Гая, Інституції Юстиніана складаються з 4 книг. Під впливом Дигест вони були розділені на титули, які складаються з окремих фрагментів.

Інституцією Юстиніана запозичена з Інституції Гая, розташування матеріалу (особливо в останній книзі) має деякі відмінності.

У першій книзі даються загальні відомості про правосуддя і право, про правовий статус осіб, про вільновідпущеникам, про шлюб, про батьківської влади, про опіку.

Друга книга присвячена речовому праву. У ній докладно розглядаються нові способи розподілу і властивості речей, передбачаються нові способи їх придбання, Тут же йдеться про заповіти і легат.

У третю книгу включені титули, пов'язані з спадкоємства без заповіту, ступеня римського спорідненості і т. п. У цій же книзі викладаються загальні положення про зобов'язання і докладно висвітлюються окремі види договором.В відміну від Інституцій Гая зобов'язання з деліктів включені в четверту книгу, де особливо детально розглянуто закон Аквилия про відшкодування шкоди. Далі розбираються питання захисту прав (різні види позовів та интердиктов). У заключній частині Інституцій Юстиніана

додані два титули, де перераховані обязанностілюдей і різні види злочинів, особливо розроблені в імператорському законодавстві (образу величності, перелюбство, батька вбивство, і т. д.).

Як історичне джерело Інституції Юстиніана мають меншу цінність, ніж Дигести та Кодекс Юстиніана, але вони мають і безсумнівними достоїнствами-систематичним, стислим і чітким викладу правової го матеріалу з широкого кола питань. Справжній текст

Інституцій Юстиніана не зберігся, найбільш древня копія відноситься до IX століття.

Кодифікація Юстиніана підвела своєрідну багатовіковим розвитком римського права, собою концентрований підсумок усієї його історії. Тому Звід законів Юстиніана хоча і відбив деякі Посткласичні і чисто візантійські риси, є в своїй основі джерелом римського

У 535-555 рр.. зазначені вище три збірки римського права були доповнені збірками конституцій (новел) самого Юстиніана, в яких більшою мірою відбилися вже особливості не римського права, а візантійського суспільства і права. Однак ці збірники були складені чатні особами і не мали офіційного характера.Наіболее великий з них включав 168 новел, з яких 153 належать Юстиніаном. Значно пізніше (у середні віки) збірники новел Юстиніана стали включатися Corpus juris civilis в якості його четвертої книги.

Роль римських юристів у розвитку права.

Виключи тельно важливим і своєрідним джерелом розвитку римського права у класичний період стає діяльність юристів, яка розвитку стрункості і цілісності всієї правової системи Стародавнього Риму,

Римська юриспруденція набуває суто світський характер починаючи з плебейського понтифіка Тиберія Ко рунканія (з 254 року до н.е.), правові консультації кото рого вперше носили публічний і відкритий характер. Юристи республіканського періоду відігравали важливу роль у судовій практиці. Вони давали юридичні консультації, особливо з питань судового процесу, формулюючи у зв'язку з ними правові відповіді, редагували і становили юридичні акти, в ряді випадків приймали участь у самому судовому процесі, надаючи допомогу одній зі сто рон. Юристи республіканської епохи відбувалися, як пра вило, з аристократичних кіл - з сенаторської знаті, а в I ст. до н.е. також і з вершників. Найбільш відомими з них були Катон Старший, Марк Манілій, Вар, Квінт Муцій Сцевола, Публій Муцій Сцевола, Сервій Сульпіций, Руф (причому двох останніх часто вважають засновниками римської юридичної науки). Вони вперше зробили спробу дати узагальнення судової практики, систематично виклавши цивільне право (Публій Сцевола) і склавши перший коментар преторського права. (Сульпіций)

В епоху принципату коло юристів стає шіре.Многіе з них, наприклад Ульпіан, Гай та інші, були вже не римлянами, а вихідцями зі східних провінцій. Юристи цього часу грали більш активну роль у раз вітіі юридичної доктрини і практики, були справжні ми творцями класичного римського права. Важливе зна чення набуває викладацька діяльність юрис тов. В I - початку II ст. н.е. виникають дві основні школи права: сабіньянци (засновник Капітон) і прокул'янци (ос-Лабеон), які вели викладання права і давали різну трактовку деяких (правда, второстепен-них) правових інститутів. Найбільш відомими представниками перших були Сабін і Юліан, а друге - Прокул і Цельз.

Римські юристи складали численні праці. Одні з них призначалися для навчальних цілей, інші практичного використання.

Великою популярністю користувалися коментарі цивільного права і преторського права, а також дігести, які представляли собою найбільш значні про вання з різних правових питань, з спробами синтезу цивільного і преторського права. У Дигестах зви але використовувалися витримки з більш ранніх робіт {"Відповідей", "Питань" і т.д.) того ж самого або інших авто рів, причому правовий матеріал розташовувався в строго визначеному порядку. Найбільшою популярністю в Римі користувалися дігести Альфа Вара, Сцевольг і, особливо, Сальвія Юліана.

Важливе місце серед робіт римських юристів займали інституції, систематично излагавшие римське право в навчальних цілях. Найбільшу популярність здобули Інсти туції Гая (143 рік н.е.), які давали стислий і логічно побудоване виклад великого правового матеріалу.

Інсти туції Гая в основному присвячені розбору громадянського (цивільного) права, але включають ряд додавань по преторського едикту. Від інституцій інших римських юристів, вони відрізняються більшою повнотою і чіткістю викладів. У них дається струнке й логічне поділ цивільного права: "Всі право, яким ми користуємося, від носиться або до осіб, або до речей, або до позовів" (1.8). Хоча багато дослідників не вважають систему, використану Гаєм, оригінальною, вона була значним кроком у розумінні права. Тут вперше матеріальне право відокремлено від процесу, а індивідуальні права - від засобів їх захисту.

Незважаючи на тричленну класифікацію самого пра вового матеріалу, Інституції Гая розділені на 4 книги; про осіб, про речі, про зобов'язання, про позови. Ця система, що отримала згодом назву інституційної, справила великий вплив на подальшу історію права. Але навіть самі блискучі і ерудовані юристи епохи не були схильні до абстрактним міркуванням і до простого теоретизування. Вони прагнули за допомогою дедукції та інших логічних методів вирішувати окремі, хоча б і складні, правові казуси. Саме тому вони навіть у своїх творах уникали абстрактних конструкцій, узагальнень і визначень. За словами Яволь Пріска, "будь-яке визначення в цивільному праві небезпечно: рідко буває, щоб воно не могло бути спростовано". У зв'язку з цим в римській класичній юриспруденції не зустрічаються визначення таких ключових для цивільного і: - 'преторського права понять, як позов, власність, договір, сер вітути і т, п. Але зате в ній є многочіс лені блискучі зразки конкретних життєвих і під лежать судового вирішення правових проблем.

Зі встановленням в Римі імператорського правління активізується практична діяльність юристів-дача правових консультацій. Ці консультації (так звані "відповіді") дуже впливали на суддів, які часто йшли думку авторитетних юристів.

Імператор Август зробив спробу кілька уніфікувати діяльність юристів, дозволивши лише певному їх 'колі давати відповіді, які мають офіційне значення. Ці юристи мали записувати свої відповіді (консультації), ставити свою печатку, щоб тим самим засвідчити легальність правового джерела. Дана система закріплена при їм імператором Адріані, який підтвердив усталеною порядок, згідно з яким тільки думку певних юристів мало правову, тобто, обов'язкову силу. Якщо та ковие юристи з якого-небудь питання приходили до загально му згодою, суддя "зобов'язаний був з ним рахуватися при винесення рішення.

Зміцнення авторитету римської юриспруденції як джерело права в II - III ст. н.е. сприяв той факт, що імператори стали нерідко наближати видних юристів до своєї особи, призначати їх на ключові державні пости (префекти преторія і т. п.). Так, при імператора Септимія Півночі державну кар'єру зробив Папіан (був убитий потім за наказом Каракалли), за Олександра Півночі - Павло і Ульпіан і т. д.

Висновок.

Римське право складалося в обстановці гострої соціальної боротьби, у якій приходилося від багато чого відмовлятися, зберігаючи найкраще. Це і сформувало такі його риси, як строгість, жорсткість правової регламентації, раціоналізм і життєва

мудрість. Подібні якості визначили становлення строгої юридичної системи, пов'язаної широкими принципами, що поєднують правові норми. Висловлюється думка, що римлянам із самого початку вдалося виділити субстанцію права зі сфери почуттів, і, підпорядкувавши її розрахунку, створити з права незалежний від мінливих суб'єктивно-моральних поглядів зовнішній організм.

Особливістю римського права є його пристосованість до світового обороту, тому що Рим активно підтримував торгово-економічні та політичні відносини з сусідніми країнами. Це сприяло розробці абстрактних фундаментальних юридичних конструкцій у сфері приватного права. Таким чином, римське право пройшло строгу технічну школу.

Список використаної літератури:

  1. І.Б. Новицький, "Римське право", Москва, 1998 р.

  1. "Закони XII таблиць", Москва, 1996 р.

3. А.І. Косарєв, "Основи Римського права", Москва, 2002 р.

4. І.С. Петерскій, І.Б. Новицький, "Приватне римське право", Москва, 1994 р.

5. Ю.М. Бірюков, "Держава і право стародавнього Риму", Москва, 1969 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
95.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Джерела римського права найдавнішого класичного і постклассічес
Джерела Римського приватного права посткласичного періоду кодифікації
Джерела Римського приватного права посткласичного періоду кодифікація Юстиніана
Джерела римського права
джерела римського права 2
Джерела римського права 3
Поняття та джерела Римського права
Джерела римського приватного права
Джерела римського права постанови народних зборів сенатус-консульти конституції імператорів
© Усі права захищені
написати до нас