Державне регулювання інвестиційної діяльності 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Академія праці і соціальних відносин
Курганський філія

Соціально-економічний факультет

Контрольна робота

з дисципліни: "Управління інвестиційною діяльністю"
на тему: "Державне регулювання інвестиційної діяльності"

Курган - 2009


Зміст

Введення
1. Необхідність державного управління інвестиціями
2. Форми і методи державного регулювання інвестиційної
діяльності
3. Функції державного регулювання інвестиційних процесів
Завдання № 3
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Інвестиційна діяльність не може бути саморегулюючим процесом, тому, особливо в умовах розвитку ринкової економіки державне регулювання інвестиційної діяльності стає актуальним питанням. Інакше, розвиваючись хаотично, інвестиційні процеси не дозволяли б державі досягати тактичних, а тим більше стратегічних завдань при вирішенні загальноекономічних і соціальних питань.
Державне регулювання інвестиційного процесу - це система заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, здійснюваних правомочними державними установами для стимулювання інвестиційної активності і на цій основі економічного зростання. Ринковий механізм передбачає свободу господарського вибору та свободу господарського дії відповідно до цілей і завдань господарюючого суб'єкта. Законодавче регулювання інвестиційного процесу покликане не скасовувати принципи і механізми ринкового господарювання і не замінювати їх директивним управлінням, а, навпаки, сприяти створенню сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності господарюючих суб'єктів на основі ринкового механізму. Принципами інвестиційної діяльності є також невтручання державних органів Російської Федерації, суб'єктів Федерації органів муніципальних утворень у законно здійснювану інвестиційну діяльність; дотримання прав та інтересів громадян, юридичних осіб, а також суспільства, держави і муніципальних утворень при здійсненні інвестиційної діяльності [1].

1. Необхідність державного управління інвестиціями
Як показує практика розвитку ринкових відносин, інновації служать головною рушійною силою розвитку суспільного виробництва і тісно взаємодіють з інвестиційною діяльністю. Функціонування господарського комплексу країни немислимо без інвестицій, що забезпечують безперервність відтворення, розробку і реалізацію виробничих, інноваційних та соціальних програм і проектів, що дозволяють збільшити обсяги виробництва, підвищити ефективність функціонування суспільного виробництва.
Державне управління інвестиційною сферою припускає форму якогось «примусу», без якого воно позбавлене сенсу, оскільки, якщо б ринок сам регулював перелив капіталу виходячи з державних інтересів, то будь-яке втручання держави в інвестиційний процес було б зайвим.
Тому держава повинна поєднати інтереси суспільства, що розуміються, перш за все як збереження його благополуччя, з інтересами підприємницької діяльності, у тому числі шляхом регулювання інвестиційних потоків.
Наприклад, у ситуації кризи, дестабілізації економіки, вплив держави на інвестиційний процес набуває особливого значення, тому що пожвавлення інвестиційної діяльності - одна з умов виходу з економічної кризи і створення передумов для сталого розвитку.
Втручання держави має відповідати інтересам усіх верств суспільства, для того щоб досягти найбільш ефективного суспільного виробництва. Суспільне виробництво може вважатися ефективним тільки тоді, коли відбувається гармонійний розвиток всіх структур суспільства, тобто коли поряд з виробничим сектором, інвестиції забезпечують необхідний розвиток соціальної, економічної та культурної сфери [2].
Держава визначає інвестиційну політику тому, що тільки воно наділене політичною владою і володіє здатністю реалізувати свою волю в правових актах, що регулюють інвестиційні потоки, пріоритетному фінансуванні і т.д.
Реалізація інвестиційної політики через відповідні законодавчі акти по суті своїй спрямована на поліпшення соціально-економічного становища в суспільстві в цілому. Вирішення економічних проблем тісно пов'язані з соціальними проблемами, тому інвестиційну політику, як вважають деякі фахівці, можна вважати найважливішим напрямом соціально-економічної політики держави, який дозволяє досягти поставлених цілей за допомогою державного управління фінансовими засобами незалежно від джерел їх утворення.
Держава відіграє провідну роль у базових галузях промисловості, виробництві військової та космічної техніки та інших галузях, що забезпечують державні потреби та національну безпеку. Як власник, воно створює умови для стабільної господарської діяльності державних підприємств через систему держзамовлень, кредитування оборотних коштів для підприємств, продукція яких має гарантований збут, шляхом сприяння просуванню товарів державних підприємств на світовий і російський ринок [4].
2. Форми і методи державного регулювання інвестиційної діяльності
Під державним регулюванням інвестиційної діяльності розуміються певні в законодавчому порядку форми і методи адміністративного та економічного характеру, що використовуються органами управління всіх рівнів для здійснення інвестиційної політики, що забезпечує державні завдання соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, підвищення ефективності інвестицій, забезпечення безпечних умов для інвестицій у різні інвестиційні об'єкти [5].
Інвестиційна діяльність в Росії регулюється як загальним державним законодавством, так і системою спеціальних нормативних актів.
Принципове значення мають такі закони, як Конституція РФ, Цивільний і податковий кодекси, закони про акціонерні товариства, про власність, про приватизацію, про зовнішньоекономічну діяльність, про тарифний контроль і валютне регулювання та ін
У нашій країні також прийняті спеціальні закони, постанови, нормативні акти, які регулюють безпосередньо інвестиційний процес. До них слід віднести Закон "Про інвестиційну діяльність, що здійснюється у формі капітальних вкладень" від 25.02.99 р. Даний закон визначає правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності; об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності, захист прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності поза залежно від форм власності.
Прийнято низку постанов Уряду РФ, які спрямовані на підвищення ролі державної інвестиційної та структурної політики, стимулювання процесу залучення позабюджетних інвестицій у виробничу сферу, створення умов для подальшого розвитку ініціативи приватних інвесторів щодо реалізації високоефективних інвестиційних проектів.
У цілому державне регулювання здійснюється:
- Відповідно з державними інвестиційними програмами;
- Прямим управлінням державними інвестиціями;
- Введенням системи податків з диференціюванням податкових ставок і пільг;
- Наданням фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих територій, галузей виробництва;
- Проведенням фінансової і кредитної політики, політики ціноутворення (у тому числі випуском в обіг цінних паперів), амортизаційної політики;
- Контролем за дотриманням державних норм і стандартів;
- Антимонопольними заходами, приватизацією об'єктів державної власності, в тому числі об'єктів незавершеного будівництва;
- Експертизою інвестиційних проектів.
Держава використовує як адміністративні, так і економічні методи впливу на інвестиційну діяльність у країні.
Адміністративні (прямі) методи регулювання припускають прямий вплив на суб'єкти інвестиційної діяльності; держава володіє правом і можливістю здійснювати примус стосовно до інших суб'єктів економіки, використовуючи регламенти, заборони, обмеження, дозволи. Як інструменти подібного впливу виступають законодавчі та нормативні акти. Наприклад, законом встановлюється, що всі інвестиційні проекти підлягають екологічній експертизі.
Економічні методи впливу держави це методи, за допомогою яких держава впливає на суб'єкти інвестиційної діяльності шляхом стимулювання прийняття інвестиційних рішень як в інтересах самих суб'єктів, так і в інтересах усього суспільства.
Зазвичай держава поєднує адміністративні та економічні методи для досягнення цілей у галузі інвестування. Активізація інвестиційної діяльності багато в чому залежить від проведення фінансової, кредитної, амортизаційної, цінової, податкової, валютної, інвестиційної політики.
До економічних методів відносяться: встановлення ставки рефінансування, податкових пільг і знижок, диференціація податкових ставок, тарифів та ставок платежів за такі інвестиційні ресурси як земля, природні ресурси [6].
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється органами державної влади РФ і органами державної влади суб'єктів РФ.
Законом про інвестиційну діяльність, що здійснюється у формі капітальних вкладень, передбачаються такі форми державного регулювання:
1) Створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності шляхом:
- Вдосконалення системи податків, механізму нарахування
- Амортизації і використання амортизаційних відрахувань;
- Встановлення суб'єктам інвестиційної діяльності спеціальних податкових режимів, що не носять індивідуального характеру;
- Захисту інтересів інвесторів;
- Надання суб'єктам інвестиційної діяльності пільгових умов користування землею та ін природними ресурсами, що не суперечать законодавству РФ;
- Розширення використання коштів населення та інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва та будівництва об'єктів соціально-культурного призначення;
- Створення і розвитку мережі інформаційно-аналітичних центрів, які здійснюють регулярне проведення рейтингових оцінок суб'єкта інвестиційної діяльності;
- Прийняття антимонопольних заходів;
- Розширення можливостей використання застав при здійсненні кредитування;
- Розвитку фінансового лізингу;
- Проведення переоцінок основних фондів відповідно до темпів інфляції;
- Створення можливостей формування суб'єктами інвестиційної діяльності власних інвестиційних фондів.
2) Пряма участь держави в інвестиційній діяльності шляхом:
- Розробки, затвердження і фінансування інвестиційних проектів, здійснюваних в РФ спільно з іноземними державами, а також інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів;
- Формування переліку будов і об'єктів технічного переозброєння для федеральних державних потреб та фінансування їх за рахунок коштів федерального бюджету;
- Надання на конкурсній основі державних гарантій по інвестиційних проектах за рахунок коштів федерального бюджету та коштів бюджету суб'єктів РФ;
- Розміщення на конкурсній основі коштів федерального і регіонального бюджетів для фінансування інвестиційних проектів. Розміщення цих коштів здійснюється на поворотній і термінової засадах зі сплатою відсотків, що визначаються законами про бюджетах, або на умовах закріплення в державній відповідної частини акцій створюваного акціонерного товариства, які реалізуються через певний термін на РЦБ з направленням коштів від реалізації у відповідні бюджети;
- Проведення експертизи інвестиційних проектів;
- Захисту російських організацій від поставок морально застарілих, матеріаломістких, енергомістких і ненаукоемкіх технологій, обладнання, конструкцій, матеріалів;
- Розробки та затвердження стандартів (норм і правил) та здійснення контролю за їх дотриманням;
- Випуску облігаційних позик, гарантованих цільових позик;
- Залучення в інвестиційний процес тимчасово призупинених і законсервованих будівництв і об'єктів, що перебувають у державній власності;
- Надання концесій російським і іноземним інвесторам за підсумками торгів (аукціонів та конкурсів).
Держава гарантує всім суб'єктам інвестиційної діяльності незалежно від форм власності:
- Забезпечення рівних прав при здійсненні інвестиційної
- Діяльності;
- Гласність при обговоренні інвестиційних проектів;
- Право оскарження в судовому порядку будь-яких рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
- Стабільність прав суб'єкта інвестиційної діяльності. У випадках прийняття законів, що встановлюють для суб'єктів інвестиційної діяльності інші правила, ніж ті, які діяли при укладенні договорів між ними, умови цих договорів зберігають свою силу, за винятком випадків, коли законом встановлено, що його дія поширюється на відносини, що виникають з раніше укладених договорів;
- Захист капітальних вкладень.
Законом передбачено, що капітальні вкладення можуть бути націоналізовані тільки за умови попереднього і рівноцінного відшкодування державою збитків, завданих суб'єктам інвестиційної діяльності. Вони можуть бути реквізовані тільки в порядку і на умовах, які визначені Цивільним кодексом РФ.
Однією з форм захисту інвестицій є їх страхування. Воно здійснюється відповідно до законодавства РФ.
Державне регулювання інвестиційної діяльності являє собою сукупність державних підходів і рішень, закріплених законодавством, організаційно-правових форм, в рамках яких інвестор здійснює свою діяльність.
Регулювання виражається в прямому управлінні державними інвестиціями: системі податків з диференціюванням податкових ставок і податкових пільг, фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, бюджетних позик, пільгових кредитів, у фінансовій і кредитній політиці, ціноутворенні, випуск в обіг цінних паперів, амортизаційної політики.
Регулювання фінансових інвестицій
Регулювання умов інвестування коштів за межі держави
Податкове регулювання інвестиційної діяльності


Регулювання сфер і об'єктів інвестування

Форми державного регулювання інвестиційної діяльності
Регулювання участі інвесторів у приватизації
Експертиза інвестиційних проектів
Проведення ефективної амортизаційної політики
Пільгове кредитування
Надання фінансової допомоги
Рис. 1 Основні форми державного регулювання інвестиційної діяльності
Держава для виконання своїх функцій регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на інвестиційну діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення інвестиційної, політики.
Сутність форм і методів державного регулювання інвестиційної діяльності полягає в наступному.
1. Державне регулювання інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, ведеться органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації.
2. Державне регулювання інвестиційної діяльності може здійснюватися з використанням форм і методів відповідно до законодавства Російської Федерації.
Для регулювання діяльності інвесторів на території РФ держава використовує наступні методи:
- Контроль за дотриманням державних норм і стандартів, а також за дотриманням правил обов'язкової сертифікації; Тобто згідно закону «Про інвестиційну діяльність у РФ» суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані дотримуватися норм та стандартів, встановлені законодавством РФ і законодавствами суб'єктів РФ.
- Експертиза інвестиційних проектів. Тобто оцінка економічної й іншої доцільності інвестицій у даний проект, галузь або інвестиційну програму.
Форми і методи регулювання інвестиційної діяльності:
- Встановлення суб'єктам інвестиційної діяльності пільг зі сплати місцевих податків;
- Захисту інтересів інвесторів;
- Надання суб'єктам інвестиційної діяльності не суперечать законодавству Російської Федерації пільгових умов користування землею та іншими природними ресурсами, що знаходяться в муніципальній власності;
- Розширення використання коштів населення та інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва та будівництва об'єктів соціально-культурного призначення;
- Пряма участь органів місцевого самоврядування в інвестиційній діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень, шляхом:
- Розробки, затвердження і фінансування інвестиційних проектів, здійснюваних муніципальними утвореннями;
- Розміщення на конкурсній основі коштів місцевих бюджетів для фінансування інвестиційних проектів.
- Випуску муніципальних позик відповідно до законодавства Російської Федерації;
- Залучення в інвестиційний процес тимчасово призупинених і законсервованих будівництв і об'єктів, що знаходяться в муніципальній власності;
- Наданням фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих територій, галузей, виробництв.
- Проведенням фінансової і кредитної політики, політики ціноутворення (у тому числі випуском в обіг цінних паперів), амортизаційної політики;
Механізм державного регулювання інвестиційних процесами являє собою сукупність інструментів і методів впливу держави на інвестиційну політику суб'єктів господарювання.
3 Функції державного регулювання інвестиційних процесів
Здійснюючи регулювання інвестиційної діяльності, держава виконує ряд наступних функцій:
1) настановну (целеполагающую);
2) мобілізуючу;
3) стимулюючу;
4) контролюючу.
Установча функція держави полягає у визначенні стратегічних цілей і пріоритетів, у постановці завдань інвестиційної політики на майбутній період. Формування структури цілей і пріоритетів передбачає аналіз результатів, виявлення найбільш гострих соціально-економічних і політичних проблем, визначення найбільш активних заходів держави щодо їх вирішення.
Мобілізуюча функція держави полягає в пошуках джерел інвестиційних ресурсів, у визначенні шляхів їх залучення для вирішення поставлених завдань. Здійснення цієї функції пов'язано з регулюванням руху інвестиційних ресурсів, їх розподілом і перерозподілом між структурними підрозділами національного господарства. Основними інструментами здійснення цієї функції є монетарна політика, податкове обкладання, політика в області амортизаційних відрахувань, бюджетна політика, регулювання позабюджетних фондів.
Стимулююча функція держави націлена на безумовне і прискорене вирішення ключових пріоритетних завдань інвестиційної політики. Ця функція реалізується за посередництвом податкових і фінансових пільг (субсидій, субвенцій, дотацій), створення офшорних зон, кредитну та дисконтну (відсоткову) політику, інші інструменти [5].
Контрольна функція передбачає контроль з боку держави за дотриманням господарюючими суб'єктами встановлених державою економічних і правових норм у процесі їх господарської діяльності. Державний контроль здійснюється через відповідні контрольні органи та органи управління різного рівня.
У змісті сучасної інвестиційної політики слід виділити два види заходів і відповідно дві форми діяльності: стратегію і тактику.
Стратегія - довгостроковий курс держави, спрямований на комплексне вирішення великомасштабних народногосподарських (макроекономічних) завдань. До елементів стратегії відносять:
1) постановку довгострокових цілей і завдань, обгрунтування принципів і пріоритетів державного регулювання інвестицій;
2) визначення основних джерел і резервів довгострокових вкладень;
3) обгрунтування напрямів та способів використання інвестицій (напрямів досягнення цілей).
Поняття «тактика» висловлює сукупність прийомів (методів), інструментів, форм управлінської діяльності, за допомогою яких суб'єкти управління вирішують стратегічні завдання. Тактика відрізняється від стратегії трьома ознаками:
1) вона передбачає вирішення оперативних цілей і завдань у короткостроковому періоді;
2) орієнтується на пошук специфічних, найбільш ефективних рішень кожного окремо взятої стратегічного завдання;
3) використовує оперативні засоби (інструменти) та форми впливу на поведінку інвесторів.
У загальному підсумку економічна тактика держави у галузі регулювання інвестицій є продовженням і доповненням стратегії, її логічним завершенням.
Завдання № 3
За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 100 руб. і терміном обігу 3 роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу становить 18% річних?
Рішення:
З умов завдання на відомі: дохід від вкладення, процентна ставка та кількість періодів інвестування. Нам необхідно знайти справжню наведену вартість грошових потоків. Даний процес називається дисконтуванням, для цього використовуємо відповідну формулу:

Де: FV - дохід від вкладення;
PV - справжня приведена вартість грошових потоків;
r - норма прибутковості, річна процентна ставка;
n - кількість періодів інвестування капіталу.
Підставимо відомі значення у формулу і отримаємо:

Відповідь: інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 100 руб., Терміном обігу 3 роки, і ставкою прибутковості 18% якщо її ціна буде дорівнювати 60.86 р.

Висновок
Перехід України до ринкової системи господарювання супроводжувався формуванням нової моделі інвестиційного процесу, заснованої на різноманітті форм власності, на суттєву зміну правового режиму інвестицій та правового статусу учасників інвестиційної діяльності. Послідовно здійснюється децентралізація інвестиційної діяльності, у складі інвестицій підвищується роль внутрішніх джерел накопичень підприємств Посилено державний контроль за цільовим витрачанням коштів федерального бюджету, що використовуються в якості інвестицій.
Дуже значним стримуючим фактором є недосконалість інвестиційного законодавства.
Для зміни ситуації, що склалася, поліпшення інвестиційного клімату необхідна стабілізація економічної і політичної обстановки, скоригована податкова і митна політика, зниження рівня інфляції, вдосконалення управління інвестиційними процесами, необхідне радикальне покращення економічних і правових умов діяльності інвесторів.
Оскільки однією їх основних причин незадовільного стану справ із залученням у російську економіку інвестицій є низький якісний рівень законодавчої бази, створення сприятливого інвестиційного клімату має починатися з вдосконалення правового регулювання інвестицій та інвестиційної діяльності. Досвід інших країн показує, що навіть при складнощах в економіці та політичної нестабільності за допомогою належного правового регулювання, створення для інвесторів сприятливого правового режиму, вдається залучити значні за обсягом інвестиції.
Не можна не відзначити в цьому зв'язку і ще один момент. На підставі порівняльного аналізу правового режиму інвестиційної діяльності, характерного для національного законодавства і правозастосовчої практики зарубіжних країн, з одного боку, і сьогоднішньої Російської Федерації - з іншого, слід визнати, що критикований багатьма зарубіжними (а ще більше нашими, вітчизняними) експертами та пресою сучасне російське законодавство у багатьох своїх положеннях значною мірою схоже з положеннями законодавчих актів названих та багатьох інших країн, і вже у всякому разі не може і не повинно розглядатися як збиткове або драконівське по відношенню до тих самих іноземних інвесторам.
Подібне твердження засноване на результатах дослідження зарубіжного досвіду та оцінки правового режиму інвестиційної діяльності за єдиними узагальнюючим критеріям, таким, як: наявність або відсутність офіційно проголошеної та стабільної державної інвестиційної політики; цілісного інвестиційного законодавства; податкових пільг і преференцій для інвесторів; пільг в національному митному режимі ; стимулів і гарантій, які заохочують вітчизняні та зарубіжні інвестиції в окремі галузі економіки; стимулів для роботи іноземних інвесторів на внутрішньому ринку; режим і порядок ввезення та вивезення капіталу (вільний чи обмежений); обмежень на розмір іноземних інвестицій у національні підприємства та можливий контроль над ними ; на заняття іноземним інвестором або його офіційними представниками керівних посад у складі органів управління цих підприємств, а також інші, більш приватні, критерії.
Однією з основних цілей державного регулювання повинна бути при цьому захист прав і законних інтересів інвесторів, створення гарантій інвестиційної діяльності, забезпечення захищеності інвестицій. Концепція і модель розвитку інвестиційного законодавства повинні бути адаптовані до нової системи господарювання, до економічної діяльності в нових умовах, повинні відповідати сучасним реаліям, нинішнім умовам розвитку російської економіки.

Список використаної літератури
1. Барбаумов В.Є. та ін Фінансові інвестиції. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 544с.
2. Ігоніна Л.Л. Інвестиції. - М.: Економіст, 2004. - 478с.
3. Нешітой А.С. Інвестиції. - М.: Дашков і К, 2007. - 372с.
4. Нікітіна О.О. Проблеми державного регулювання інвестиційної діяльності / / Фінанси. - № 9. - 2005 -. С.19-21
5. Духа А.Д. Удосконалення методів державного регулювання структурно-інвестиційних процесів. - М.: Економіст, 2005 - 116 с.
6. Звєрєв В.О. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності. - М.: Економіст, 2006. - 124
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
60.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Державне регулювання інвестиційної діяльності
Державне регулювання інвестиційної діяльності 3
Державне регулювання інвестиційної діяльності в Республі
Державне регулювання інвестиційної діяльності в Республіці Білорусь
Державне регулювання інвестиційної діяльності Державна інноваційна політика
Регулювання інвестиційної діяльності
Правове регулювання інвестиційної діяльності
Правове регулювання інвестиційної діяльності 2
Законодавче регулювання інвестиційної діяльності в РФ
© Усі права захищені
написати до нас