Державне регулювання доходів населення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Україна і її економіка крокують до нового життя, нового стану - до ринку. Цей шлях вимагає змін у базисі суспільства, у методах господарювання, обумовлює потребу в більш ефективних важелях керування економічними процесами.

Сучасна податкова cистема, що створюється в Україну, повинна відповідати перехідному стану економіки, відбивати і формувати відносини між суб'єктами і їхніми інтересами, перш за все між державою, зацікавленим в отриманні фінансових коштів і населенням.

Податкове законодавство нині переживає етап бурхливого розвитку і оформляється у самостійну галузь. У цих умовах як ніколи раніше потрібно розробка основних категорій та інститутів податкового законодавства, їх осмислення. Практика показує, що особливої ​​уваги заслуговує проблема податкової правосуб'єктності фізичних осіб, бо вони в сучасних умовах стали активними учасниками податкових правовідносин. Це пов'язано зі збільшеним податковим тягарем фізичних осіб в умовах ринкової економіки, а внаслідок цього - з їх активізацією в захисті своіхправ, що випливають з податкових правовідносин. Правовий статус фізичної особи як платника податків повинен бути чітко визначений.

Проте в даний час не вирішено питання про те, з якого віку фізична особа може бути учасником податкових правовідносин і з якого віку вона має нести відповідальність за порушення податкового законодавства і, відповідно, може самостійно захищати свої права, що випливають з цих правовідносин. Іншими словами, питання про податкову правосуб'єктності фізичної особи поки не вирішене ні в науковому, ні в практичному плані.

Податкова правосуб'єктність фізичної особи визначається її правоздатністю і дієздатністю. Перефразовуючи визначення правоздатності, дане теоретиками права, можна стверджувати, що податкова правоздатність фізичної особи - це визнана державою здатність особи мати податкові права і обов'язки.

Вона виникає, на наш погляд, з моменту народження особи і є загальною, абстрактною передумовою правообладания. Податкова правоздатність фізичної особи характеризується в основному через його юридичні обов'язки, зафіксовані в податковому законодавстві.

Це не випадково. Держава, встановлюючи податкові норми, зацікавлене в їх чіткому виконанні всіма суб'єктами, яким вони адресовані. Причому ступінь державної зацікавленості у виконанні цих норм настільки велика, що в ході правового регулювання податкових відносин держава використовує метод владних приписів (імперативний). Він проявляється насамперед у тому, що держава активно зобов'язує суб'єктів до дотримання податкових норм переважно через встановлення позитивних зобов'язування. Не випадково конституційна характеристика податкової правоздатності фізичної особи дана в наступній редакції: "Кожен зобов'язаний сплачувати законно встановлені податки і збори".

У податковому законодавстві зміст податкової правоздатності фізичної особи розкривається в Законі України "Про основи податкової системи", а також у Законі "Про прибутковий податок з фізичних осіб". Проте названі закони повною мірою не вирішили питання про податкову правоздатності суб'єктів податкового права, та й не могли його вирішити. Це пов'язано з тим, що в науці проблема податкової правоздатності і, зокрема, податкової правоздатності фізичної особи поки ще перебуває в стадії зародження.

В даний час питання про те, яким має бути податкове законодавство, які повинні бути юридичні межі гарантій прав платників податків, а також принципи того, що в західній і американській науці називають "податкової справедливістю", тільки починають обговорюватися [1]. Фахівці відзначають, що, здійснюючи свої податкові прерогативи, держава повинна в першу чергу дбати про гарантії прав платника податків. Тобто воно має захистити сумлінного платника податків від "самого себе". Це не означає, зрозуміло, докорінної зміни владного характеру відносин у податковій сфері в цілому, однак і в податковий процес і в систему податкової відповідальності більше активно мають впроваджуватися елементи рівності [2].

З викладеного випливає висновок: зміст податкової правоздатності фізичної особи ще довгий час буде, на мій погляд, бути предметом законодавчої коригування.

Податкова правоздатність фізичної особи не має ніякого сенсу, якщо вона не може бути реалізована. Реалізація правоздатності здійснюється за допомогою дієздатності. У теорії права дієздатність визначається як здатність особи своїми діями здійснювати юридичні права і обов'язки. Цивілісти підкреслюють, що "дієздатність є надана громадянину законом можливість реалізації своєї правоздатності власними діями". З урахуванням цього можна виділити дві основні функції податкової дієздатності: юридичну і соціальну.

Перша полягає в тому, що податкова дієздатність фізичної особи є засобом реалізації його податкової правоздатності.

Соціальна функція податкової дієздатності проявляється у забезпеченні особистості можливості здійснення своїх податкових обов'язків перед державою і дозволяє нести відповідальність за неправомірну поведінку. Дієздатність фізичної особи настає після досягнення певного віку.

Однак у податковому законодавстві питання про дієздатність фізичної особи поки не вирішено, що народжує на практиці скрутні ситуації. Наприклад, виникає питання: хто зобов'язаний сплатити податок на майно, що належить особі, яка досягла 14 років? Він сам або його законний представник?

У науці вже було помічено, що фінансова, зокрема податкова, дієздатність є вторинною по відношенню до громадянської та трудової [3]. У конкретної фізичної особи податкова дієздатність може виникнути тільки тоді, коли воно вже набуло цивільної або трудову дієздатність. Іншими словами, фізична особа тільки тоді може бути фактично налоговодееспособно, тобто набувати і здійснювати податкові обов'язки і права, коли воно здатне придбати об'єкти оподаткування, тобто майно, доходи і т.д. У зв'язку з цим вік, з якого може реально наступити податкова дієздатність фізичної особи, похідний від віку настання цивільної та трудової дієздатності.

Згідно з Конституцією України, особи у віці від шести до чотирнадцяти років є недієздатними, але має право самостійно вчиняти дрібні побутові, а також деякі інші операції. Ці угоди не забезпечують придбання доходів і майна, що є об'єктом оподаткування. Тому питання про податкову дієздатності фізичних осіб у цьому віці об'єктивно не виникає. Однак відповідно до цивільного і трудового законодавства фізичні особи здатні придбати об'єкти оподаткування за досягненні 14-річного віку.

Так, досягли 15 років, а в ряді випадків за згодою батьків, усиновителів і опікунів - і особи, які досягли 14-річного віку, можуть бути прийняті на роботу.

Відповідно до Конституції, неповнолітні у віці від 14 до 18 років здійснюють операції з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника. Разом з тим вони мають право самостійно, без згоди вищеназваних осіб:

а) розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами;

б) здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;

в) відповідно до закону вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними;

г) вчиняти дрібні побутові угоди та інші угоди, передбачені законодателством Україні.

З цього випливає, що з 14 років фізичні особи в результаті своєї трудової діяльності одержують доходи, які є об'єктом прибуткового оподаткування. Разом з тим фізичні особи у віці від 14 до 18 років у результаті здійснення цивільних прав, передбачених законодавством України, як за згодою законних представників, так і самостійно отримують доходи (авторські гонорари і т. д.) або можуть набувати майно (в результаті розпорядження своїм заробітком або доходами), які є об'єктами прибуткового та іншого оподаткування фізичних осіб.

Таким чином, фактична податкова дієздатність фізичних осіб може наступати з 14 років при отриманні ними доходів, що виникають з трудових правовідносин, і при отриманні доходів та майна, що виникають з цивільних правовідносин.

Однак залишається питання: повна або часткова податкова дієздатність повинна виникати у фізичних осіб з 14 років?

У цивільному та трудовому праві неповна (часткова) дієздатність фізичної особи проявляється в тому, що на здійснення тих чи інших угод, а також укладення трудового договору необхідна згода законних представників фізичної особи. З урахуванням цього в практичній площині, беручи до уваги производность податкової дієздатності від цивільної та трудової, питання стоїть так: чи повинні фізичні особи у віці від 14 до 18 років, які одержують доходи або майно в результаті укладання цивільно-правових угод з дозволу законних представників, а також фізичні особи, що вступають у трудові відносини у віці від 14 до 15 років за згодою законних представників? Здійснювати свої податкові права та обов'язки також за згодою законних представників?

По-моєму, у фізичних осіб, які отримують в законному порядку доходи або майно з 14 років, повинна виникати повна податкова дієздатність, тобто ці фізичні особи повинні здійснювати свої податкові обов'язки та права без згоди законних представників. Це пояснюється тим, що податкові правовідносини - це відносини влади і підпорядкування, відносини нерівності сторін. По суті, імперативний метод регулювання податкових правовідносин не дозволяє ставити їх виникнення і розвиток в залежність від бажання і волі сторони, належної виконувати свої обов'язки перед державою.

У зв'язку з цим питання про податкову дієздатності названих фізичних осіб не можна вирішувати за типом громадянської та трудової дієздатності цих осіб.

У руслі сказаного слід врахувати досвід Естонської Республіки, де питання про податкову дієздатності фізичної особи в "стику" з громадянської та трудової дієздатністю було вже вирішено. Враховуючи, що раніше неповна цивільна і трудова дієздатність фізичних осіб наступала по естонському законодавству з 15 років, Закон Естонської Республіки від 11 жовтня 1990 року "Про прибутковий податок з приватної особи" встановив, що доходи неповнолітніх осіб віком до 15 років декларуються батьками (усиновлювачами ) або опікунами в складі своїх доходів (ст. 7). Підлітки у віці від 15 до 18 років декларують свої доходи самостійно [4].

Разом з тим не можна абсолютно заперечувати роль законних представників у реалізації податкової дієздатності неповнолітніх. Неповна дієздатність неповнолітнього, що виражається в необхідності отримати згоду законного представника на укладення угод і трудового договору, виконує функцію гарантувати, захистити неповнолітнього від несприятливих майнових, а також медичних і інших наслідків, які можуть наступити для нього в силу незнання законодавства, недостатнього життєвого досвіду, переоцінки своїх фізичних можливостей і т. д.

Безумовно, при реалізації податкової дієздатності для неповнолітнього також можуть наступити несприятливі податкові наслідки, зумовлені заплутаністю, складністю податкового законодавства, недооцінкою наслідків його недотримання і т. д. У зв'язку з цим, на наш погляд, законні представники могли б виступати гарантом неповнолітнього у реалізації ним своєї податкової дієздатності. Тому було б цілком справедливо, якщо б закон зобов'язував законних представників здійснювати контроль за виконанням неповнолітнім своїх податкових обов'язків, зокрема контроль за складанням неповнолітнім декларації про доходи, веденням обліку своїх доходів і т. д.

Отже, вік виникнення податкової дієздатності фізичної особи визначається однозначно - 14 років.

Безумовно, у податковому законодавстві слід закріпити поняття "податкова дієздатність" і вказати вік фізичної особи, з якого вона виникає. У контексті викладеного не можна погодитися з висловленою в літературі думкою про те, що податкова дієздатність фізичних осіб повинна наступати після досягнення 18 років [5]. Така позиція приведе до "нестиковка" громадянської, трудової і податкової дієздатності фізичних осіб.

Можливі ситуації, що з 14 років фізична особа може (за згодою законних представників, а в ряді випадків і без їх згоди) вступати в цивільні і трудові правовідносини, отримувати доходи та майно, але не може вступати у податкові правовідносини, тобто сплачувати податки і інші платежі державі з цих доходів і майна. Більш того, вийде навіть так, що фізичні особи у віці від 14 років, будучи деліктоздатної з цивільного і трудового права, виявляться налоговонеделиктоспособными.

Іншими словами, "нестиковка" цивільно-правової, трудової і податкової дієздатності фізичної особи призведе до відсутності податкової деліктоздатності там, де вона повинна бути.

Враховуючи викладене, необхідно звернути увагу на ту обставину, що податкова дієздатність фізичної особи потребує узгодження і з цивільно-процесуальної дієздатністю.

Так, повна податкова дієздатність фізичної особи, яка повинна наступати з 14 років, передбачає і його здатність нести відповідальність за порушення податкового законодавства (деліктоздатність).

Як відомо, до фізичних осіб-платників податків податкові санкції за порушення податкового законодавства можуть бути застосовані лише в порядку цивільного судочинства. У зв'язку з цим цілком очевидно, що цивільно-процесуальна дієздатність осіб у справах, що виникають з податкових правовідносин, повинна наступати з 14 років. Існує й інший аргумент на користь даного висновку. Так, відповідно до Закону "Про основи податкової системи" податкова правоздатність фізичної особи характеризується, зокрема, правом на оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб. Причому таке оскарження може бути вироблено і до суду.

Зміст цивільно-процесуальної правоздатності фізичної особи також, зокрема, розкривається через право на звернення до суду зі скаргою на дії державних органів і посадових осіб. Таким чином, у наявності перетин цивільно-процесуальної та податкової правоздатності фізичної особи. Це ще раз доводить, що податкова і цивільно-процесуальна дієздатність також повинні "зістиковуватися".

Враховуючи, що цивільно-процесуальне законодавство є формою життя матеріального права, до нього мають бути внесені зміни, які враховують особливості матеріального податкового права. Конкретно, слід було б встановити, що "по справах, що виникають з податкових правовідносин, неповнолітні, які досягли 14-річного віку, мають право особисто захищати в суді свої права та охоронювані законом інтереси".

У більшості випадків податкова правосуб'єктність фізичної особи характеризується наявністю (збігом) в одній особі податкової правоздатності та дієздатності. Проте у ряді випадків можливе їх розбіжність. У зв'язку з тим, що неповнолітні у віці до 14 років (малолітні) є суб'єктами цивільного права, вони можуть бути власниками майна і доходів, що є об'єктом податків, зборів і т. д. Однак вони не є дієздатними, тобто угоди від їх імені (за винятком дрібних побутових та прирівняних до них угод) щодо придбання цього майна і доходів можуть здійснювати тільки їх батьки, усиновителі або опікуни. Звідси цілком правомірно припускати, що купувати і здійснювати податкові обов'язки і права від імені малолітніх також повинні їх батьки, усиновителі або опікуни.

У зв'язку із зазначеним, як мені здається, податкова правосуб'єктність малолітніх, яка виникає з реалізації їх громадянської правосуб'єктності, характеризується тим, що малолітні володіють податкової правоздатністю, яку здійснюють від їх імені інші особи. Таким чином, в податковому праві можлива ситуація, коли податкова правоздатність однієї особи доповнюється дієздатністю іншої особи. Інакше кажучи, елементи податкової правосуб'єктності розподіляються між малолітнім як суб'єктом податкового права і його батьками, усиновителями або опікуном. Безумовно, режим податкової правосуб'єктності малолітніх громадян повинен знайти закріплення в законодавстві.

Особливою проблемою залишається перехід до суто економічних форм взаємин виробників з державою, подолання економічно необгрунтованого втручання державних відомств у діяльність підприємств. Одним з головних важелів регулюючих економічні взаємини товаровиробників з державою, стає податкова система, яка повинна сприяти діловій активності і підприємництву, виходу країни з кризи. Податки є однією з основних форм прибавочного продукту і доходів в сучасному цивілізованому суспільстві. Вони не тільки зберігають капітали суспільства, але й формують джерела для їх досить швидкого нагромадження з метою вдосконалення виробництва.

Ситуація, що склалася з початку 1992 р., свідчить про те, що закон України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" не здатний стабілізувати економіку: законодавці і виконавча влада поставили на перше місце ідею накачування бюджету за рахунок наловити пресингу. Знову проігнорована відома істина, що великі податки стримують всі стимули до ділової активності. Вони свідчать тільки про те, що економіка працює неефективно, робить невиправдані витрати, тим самим поглиблюючи кризу.

Вже вкотре наша держава збирається змінити свою податкову політику, тоді як податковий механізм відноситься до економічних важелів тривалої дії, що не дає відразу швидкого ефекту. В економіці ринкового типу особливого значення набуває стійкість, стабільність податкової системи, що дозволяє товаровиробникам прогнозувати результати господарської діяльності. Нестабільність сучасної податкової ситуації може істотно вплинути на можливості подолання кризи.

I. Про формування місцевих бюджетів.

Сьогодні формування місцевих бюджетів регулюється Законом України "Про бюджетну систему України", "Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування", законами і декретами про оподаткування. У відповідності з ними всі доходи місцевих бюджетів поділяються на три групи:

1.Власне і закріплені доходи;

2.Отчісленія від так званих загальнодержавних доходів.

До числа власних і закріплених доходів відносяться податок на прибуток з фізичних осіб, податок на доходи підприємств, які входять до складу місцевого господарства, і деякі інші. Відрахування до місцевих бюджетів здійснюються від податку на додану вартість, від податку на дохід, від акцизного збору.

Відповідно до Закону України "Про бюджетну сиситеми Україна", "Склад і розміри частини загальнореспубліканських податків, зборів і платежів, які нараховуються в місцеві бюджети, визначаються Верховною Радою України відповідно до соціально-економічними нормативами, бюджетної забезпеченості населення території і станом місцевих джерел доходів ". Іншими словами, в самому законі закладено витратний підхід до формування місцевих бюджетів: не витрати відповідного місцевого бюджету визначаються сукупними бюджетними доходами на даній території, а, навпаки, доходи місцевого бюджету визначаються вищими органами управління залежно від передбаченої суми витрат. Цей підхід стає ще більш очевидним, якщо взяти до уваги, що соціально-економічні нормативи не розроблені і на практиці ЗС України при поданні Кабінетом Міністрів у бюджеті на відповідний рік стверджує для кожної області індивідуальні норми відрахувань від загальнодержавних доходів (ПДВ, податок на доходи підприємств , акцизний збір та деякі інші доходи) в консолідовані бюджети областей.

Практика формування місцевих бюджетів є такий. Регіони складають проекти витратної частини бюджету, і після погодження з Міністерства фінанасов визначається сума витрат. Від неї віднімаються власні та закріплені доходи, а потім визначається сума і індивідуальні для кожної області нормативи відрахувань від загальнодержавних доходів у консолідовані бюджети областей. При цьому нормативи відрахувань по регіонах істотно відрізняються. Так, нормативи відрахувань до місцевих бюджетів від податку на прибуток підприємств і організацій в бюджеті 1993 коливалися від 25% для Дніпропетровської, Донецької, Полтавської, Харківської областей до 100% для Вінницької, Волинської, Житомирської, Миколаївської, Рівненської та некотоих інших областей. Приблизно така ж сама картина з акцизного збору.

Істотні відмінності існують у нормативах відрахувань до місцевих бюджетів від ПДВ, які є найважливішим джерелом формування місцевих бюджетів. Найменші нормативи були встановлені для промислових регіонів - Дніпропетровській (24.3%), Донецькій (22.1%), Луганській (35.7%), Харківській (27.1%) областей. У той же час для Волинської, Житомирської, Закарпатської, Рівненської, Сумської, Херсонської та інших областей був встановлений норматив 100%.

У результаті такої практики планування нерідко території, які вносять істотно великий внесок у створення ВНП Україні, отримують такі ж самі, а в ряді випадків і менші доходи місцевого бюджету в розрахунку на одну людину в порівнянні з територіями з на багато більш низькою ефективністю господарства.

Система формування місцевих бюджетів повинна відповідати таким вимогам:

1.Поставіть видатки місцевих бюджетів від доходів (державного та місцевих бюджетів) на відповідних територіях.

2.Образовать заінтіересованность місцевих Рад і громадян у розвитку виробництва та підвищенні прибутковості совоей територій.

3.Підтримуйте відсталі в економічному відношенні регіони на мінімальному рівні.

Цим вимогам отвечалаби бюджетна система, заснована на таких принципах. Всі податки і платежі до бюджету Україні розподіляються між государственм бюджетом і консолідованими бюджетами всіх областей за єдиним нормативом для всіх видів податків і платежів. Винятком повинні стати внески до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; відрахування на геологорозвідувальні роботи і кошти від продажу військового майна повинні повністю перечесліться до державного бюджету, а неподаткові збори і платежі в залежності від їх характеру - до державного або місцевих бюджетів. Місцеві податки платежі повинні нараховуватися в місцеві бюджети.

Встановлення єдиного для всіх видів податків і платежів (в тому числі і для податку на дохід) нормативу розподілу між державним і місцевими бюджетами включає можливість конфліктів за впросам реальності чи нереальності тих чи інших джерел формування місцевих бюджетів.

II. Кроки необхідні для вирішення проблем регіональної бюджетної політики України.

Протягом минулого року в процесі підготовки проекту бюджету Україні досить широко обговорювалися проблеми місцевого самоврядування та фінансової самостійності регіонів. Основні пропозиції щодо нової концепції формування місцевих бюджетів при цьому зводилися до необхідності визначення нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості та однакових для всіх областей нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів.

Аналіз показує, що заплановані на 1994 р. видатки місцевих бюджетів у розрахунку на одного мешканця (див. табл. 1) становлять, наприклад, для Івано-Франківської області 86.73% від середнього по Україні рівня витрат місцевих бюджетів, а для Києва - 138.58% .

Діючі фінансові відносини, в тому числі практика формування місцевих бюджетів України, зберігають у своїй основі багато елементів старої командно-адміністративної системи.

Бюджети різних рівнів не грали активної ролі, вони були лише грошовим вираженням планів соціального і економічного розвитку.

Зараз вже зроблені або хоча б продекларовані деякі кроки на шляху ринкових реформ. Відбувся перерозподіл деяких видів витрат і податків між державним і місцевими бюджетами. Однак і за планом на 1994 р. більше ніж на 30% доходів бюджетів восьми областей та Республіки Крим припадає на частку субсидій з державного бюджету. З іншого боку, близько 20% доходів, які надходять до бюджету Полтавської та Запорізької областей, повинні бути зараховані до держбюджету.

Проблеми побудови бюджетної системи децентралізованих держав зводяться до того, щоб визначити:

- Які завдання найбільш ефективно можуть бути вирішені центральними органами влади і, відповідно, повинні фінансуватися з центрального бюджету;

- Які функції вимагають децентралізованих рішень і яким чином будуть фінансуватися відповідні витрати;

- Яким має бути розподіл доходів меду різними рівнями державної системи.

Серед проблем регіональної бюджетної політики важливе місце відводиться регулювання фінансових можливостей регіонів та місцевих бюджетів відповідного рівня. Строго кажучи, ця проблема відсутня при наявності п'яти умов.

1.Фінансова можливості економічних суб'єктів у різних частинах приблизно однакові. Тобто це означає, що всі регіони можуть знаходити кошти, необхідні для виконання своїх завдань.

2.Доходи регіонів розвиваються стабільно.

3.Деятельность громадського сектору - перш за все в наданні виробничої і соціальної інфраструктури - фінансується виключно через збори і внески (добровільні або примусові).

4.Деятельность місцевих і регіональних органів влади йде на користь виключно мешканцям даного регіону.

5.Невозможность будуть фінансові кризи, викликані екстремальними ситуаціями.

В умовах України суспільні блага і послуги фінансуються за рахунок податків. З місцевих бюджетів фінансуються також і те локальні суспільні блага, якими можуть користуватися не тільки жителі даного регіону.

Однакові шанси різних регіонів у конкуренції за розміщення підприємств і людей, передбачає, що кошти, які припадають в окремих областях на фінансування локальних суспільних благ і послуг у розрахунку на душу населення, будуть використовуватися за призначенням. Фактично на Україну сьогодні протилежна ситуація (див. табл. 2).

При розподілі доходів між різними рівнями державної системи повинні бути вирішені три групи взаємопов'язаних питань: 1) компетенції у галузі податкового законодавства, 2) права на отримання конкретних видів податків або їх частини до відповідного бюджету; 3) права на керування податком (визначення оподатковуваної суми і стягнення з неї). Встановлена ​​таким чином розподіл доходів повинно сприяти або хоча б не заважати вирішенню тих економічних завдань, які були визначені для центрального або регіонального рівнів влади.

У тих випадках, коли є необхідність вирівнювання фінансових можливостей регіону, повинні бути вирішені наступні питання:

- Що розуміти під фінансовими можливостями та фінансовими потребами регіонів;

- За допомогою яких індикаторів вони можуть бути виміряні;

- На підставі яких формул доходи перерозподіляються.

Такий розподіл доходів може відбуватися як між державним і місцевими бюджетами, так і між бюджетами одного рівня.

У разі субсидування не всіх без винятку, а лише окремих регіональних бюджетів необхідно визначити, щодо якого критерію (числа жителів, рівня регіональних доходів, конкретних видів діяльності, що стосуються соціально-економічного розвитку регіонів) будуть спрямовуватися кошти з державного бюджету.

III. Актуальні питання реформи системи оподаткування.

Оплата праці регулюється витратами відтворення робочої сили, а розподіл доходу між підприємством і бюджетом завжди здійснюється з величини прибутку. Якщо податок встановлений безпосередньо до величини прибутку, то не виникає особливих проблем, які не залежать від динаміки величини прибутку і оплати праці. Але у випадках розподілу на основі валового доходу, коли податок встановлений до однієї величиною, а відрахування повинні здійснюватися з іншого, можливі й окремі неузгодженості.

Розмір прибутку коливається в залежності від відтворювального процесу на підприємствах, від того, на якій фазі знаходиться відтворення основних фондів, як йде процес оновлення продукції та її номенклатури. Під впливом цих факторів прибуток може зменшуватися аж до нуля, або різко зростати при відносній стабільності трудовитрат, або при їх зростанні. Динаміка валового доходу є підсумковою величиною різноспрямованого руху його складових. Проаналізуємо, як скорочується прибуток і ростуть витрати на оплату праці. Візьмемо перший варіант. Він характерний для підприємств, що функціонують у відносно стабільних умовах. Відрахування до бюджету здійснюються з прибутків незалежно від того, відраховуються вони у відсотках від прибутку або від валового доходу.

Для підприємств, що переходять на випуск нової продукції, характерний другий варіант. Збільшується частка трудовитрат у складі валового доходу, відрахування до бюджету у відсотках від прибутку скорочуються пропорційно зменшенню величини останньої. У той же час відрахування до бюджету у відсотках від валового доходу незмінні і тому практично забирається вся величина прибутку підприємства.

Для підприємств, які освоюють випуск якісно нової продукції, характерний третій варіант. Збільшуються матеріальні витрати, збільшуються і трудовитрати в порівнянні з першим варіантом, прибуток різко скорочується. Якщо відрахування до бюджету здійснюються у відсотках від величини прибутку, то і вони відповідно скорочуються. Якщо відрахування встановлюються у відсотках до валового доходу, то відрахування забирають усю величину прибутку і частково здійснюються за рахунок коштів на оплату праці. Оскільки передбачається, що обсяг коштів на оплату праці відповідає суспільно необхідним витратам відтворення робочої сили, то в третьому варіанті оплата праці нижче витрат відтворення. Дану ситуацію можна виправити, використовуючи резервний фонд та систему кредитів, але це не вихід з положення. У ринковій економіці це відразу негативно вплине на стан підприємства. Потрібно підтримання цін на необхідному для стабільної оплати праці рівні, що вже доведена практика. Тільки за наявності ринку праці, споживання, засобів виробництва, а також їх збалансованості можна досягти необхідного рівня відтворення робочої сипи.

Якщо подивитися на перший і третій варіанти співвідношення прибутку, коштів на оплату праці до величини валового доходу з чисто фіскальної точки зору, то суттєвої різниці між ними немає. Але в умовах необхідного дотримання відтворювальних пропорцій кращим є перший варіант розподілу прибутку. З точки зору на виробничий цикл, ще один момент ускладнює використання механізму розподілу валового доходу. Він пов'язаний з тривалістю виробничого циклу. Не виникає технічних проблем при визначенні щомісячної величини валового доходу і відповідно особистих доходів працівників, якщо цикл не перевищує одного місяця. В іншому випадку розрахунки за валовим доходом реально можна зробити тільки наприкінці півріччя, року або декількох років (наприклад, у важкому машинобудуванні, суднобудуванні, турбобудуванні та інших галузях). До моменту завершення робіт розрахунки з працівниками будуть носити характер авансових та фактично наближатися до розподілу прибутку.

Система розподілу, побудована на основі валового доходу, що веде до зникнення категорії "собівартість продукції". В умовах зникнення категорії "собівартість" витрати виробництва товаровиробника і суспільні витрати виробництва товару на поверхні явищ відіб'ються в одній-єдиній формі - в ціні.

До чого може призвести відсутність власної форми вираження індивідуальних витрат виробництва товару? У цій якості виступатиме величина дійсних матеріальних витрат і величина особистих доходів, досягнутих у попередньому виробничому циклі. Все це призведе до відриву процесів формування доходів від відтворювальних характеристик: необхідного і додаткового працю. У цих умовах адекватне функціонування всієї системи взаємопов'язаних механізмів переходу до ринку здається проблематичним.

Таким чином, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що в ситуації в економіці Україні ситуації до 1995 р. не було важливішої проблеми, ніж потреба замінити систему оподаткування доходу оподаткуванням прибутку. Але з введенням в 1995 р. податку на прибуток не було помітно скільки-небудь істотних змін у формуванні місцевих бюджетів.

Сьогодні податкове питання знаходиться в центрі і економічної, і політичного життя України. Податки схрещують інтереси держави, виробника і мільйонів людей особливо тепер, коли не вистачає накопичень для нормального процесу відтворення, коли податкова петля призвела до того, що виробляти продукцію стало невигідно. Питання оподаткування можна вирішити тільки в комплексі з ціноутворенням, реформою оплати праці та зміни ролі місцевих і регіональних бюджетів у фіскальній політиці держави в цілому.

Прийняття і введення Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" не дозволили проблему формування податкової системи, адекватної сучасної економічної ситуації. Аналіз цього законодавства і перші місяці його дії показали, що воно призвело до значного зниження ділової активності, відтоку фінансових і матеріальних ресурсів з Україною, переходу підприємців до висновку тіньових угод, що врешті-решт підриває формування ринкових відносин нашої молодої суверенної держави. Багато критики з боку юристів і економістів викликають ухвалення і введення в дію Законів України з питань оподаткування, оскільки вони введені при явному порушенні принципів законності. Так, Закон "Про податок на додану вартість" не був прийнятий Верховною Радою, а введений в дію Міністерством фінансів. Закон "Про оподаткування доходів" прийнятий 21 лютого, опублікований 18 березня, в введений в дію з 1 січня 1992 р. Обидва Закону суттєво суперечать раніше прийнятому Закону "Про систему оподаткування". Відповідно до ст. 10 цього Закону об'єктом оподаткування на додану вартість повинна бути створена в процесі виробництва товарів, робіт і послуг додана вартість до ціни придбаних предметів праці, а в Законі "Про податок на додану вартість" об'єктом оподаткування визначені обороти з реалізації виконаних робіт і наданих послуг.

Якщо у ст. 12 Закону "Про систему оподаткування" об'єктами оподаткування названі конкретні види доходів у вигляді доходів від цінних паперів, пайової участі в спільних підприємствах, видовищних та ігрових заходів, а також доходів іноземних юридичних осіб, то в Законі "Про оподаткування доходів" об'єктом оподаткування є валовий дохід від усіх без винятку видів діяльності. Ситуації з прийнятими Законами України суперечать раніше продекларовані законодавством принципам побудови системи оподаткування, насамперед принципам стабільності, равнонапряженность, соціальної справедливості й обов'язковості.

Взяти, наприклад, податок на додану вартість, який є універсальним фінансовим інструментом в умовах ринку. Він допомагає успішно регулювати фонд заробітної плати, рентабельність, ціни, а також дозволяє ліквідувати зайві ланки господарського вправи, що виникають при проходженні товару від виробництва до споживання, Цей податок виконує зазначені функції тоді, коли об'єктом оподаткування є додана вартість, тобто необхідний і додатковий продукт . Податок на додану вартість (ПДВ) дає можливість точно визначити реальну вартість кожного товару. В існуючому законодавстві пільги складають до 1 / 3 ставки податку, це призвело до перекосів економічних пропорцій, тому необхідно зробити мінімальним кількість пільг з ПДВ.

Чинний ПДВ обчислюється з обороту з реалізації всіх товарів: і власного виробництва, і придбаних на стороні. Можна прямо сказати, що він багато в чому схожий на податок з продажу, тільки не 5%, а 28%. Необхідно додати, що сума ПДВ повинна бути тісно пов'язана з обсягом національного доходу, фондом заробітної плати та споживання. На ділі він перетворився на гальмо розвитку економіки, на інструмент управління, у виключно фіскальний метод отримання доходу бюджету. Впевнено можна сказати, що діюча система оподаткування не забезпечує виконання покладених на неї функцій: стимулювання ефектного виробництва та підприємництва, інших позитивних зрушень в економіці та збалансування бюджету.

Візьмемо дані за 1992 р. і проаналізуємо їх. За цей час до бюджету держави надійшло всього 660091 млн, грн., В тому числі від податку на додану вартість 291348 млн. руб., Податок на доходи сплачений в розмірі грудня 8449 млн. руб., Акцизний збір склав 29381 мні. руб. Наведені дані свідчать про те, що податок на додану вартість займає левову частку в доходах держави і є у 2,3 рази більше, ніж податок на доходи. Якщо подивитися на доходи бюджету, то, відповідно, ПДВ у ньому становить 44,1%, податок на прибуток (доходи) підприємств - 19.4, акцизний збір - 4.4%. Занадто велика частка податку на додану вартість в доходах бюджету. Так, комісія ЄЕС пропонує членам спільноти встановити ПДВ у розмірі 14-20%, а в Україні вона становила 28%. Вартим уваги є рішення Уряду про скорочення ставки податку до 20%. Що стосується податків з підприємств, то вони (хоча і значно вище, ніж в інших країнах) не дають таких надходжень, як у розвинених країнах. Це говорить про наслідки податкової політики, коли в результаті високих ставок податків на доходи знизилася ділова активність, відбувається ухилення від їх сплати, капітали переводяться в інші країни, де податковий прес слабкіше. Так, у результаті перевірок Державною податковою інспекцією за 1 півріччя 1992 р. до бюджету повернуто 4,2 млрд. крб., З них від госпорганів - 3,9 млн. крб. і 250 млн. крб. від громадян. Причому слід додати, що за цей час підприємства, які отримали прибуток, становили 79,3% від загальної їх кількості, з них 20,7% - зовсім не отримали прибутку, а в промисловості, де створюється основна частка чистого доходу, - відповідно, 95 , 4% і 4,6%. У той же час у промисловості триває спад виробництва, хоча темпи падіння його обсягів дещо уповільнилися і в цілому за 1 півріччя 1992 р. склали 12,3%, а за дев'ять місяців - 9,8%. Більше половини підприємств знизили виробництво. Якщо подивитися на прибутки в промисловості в 1992 р., то вони зросли в 12.0 рази. У першу чергу це відбулося за рахунок лібералізації цін, постійного зростання інфляції, відсутності конкуренції, подальшого розвитку витратного механізму ціноутворення. За січень-червень 1992 емісія готівки збільшилася в десятки разів. У цих умовах податкова система не може забезпечити необхідних надходжень до державного бюджету. Так, в 1992 р. дефіцит бюджету склав 17% валового національного продукту.

Українська податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах суспільного життя. Прийняття і дія податків носять непослідовний характер, що само по собі знижує ефективність і дієвість будь-якого з елементів податкової системи. Економічна нестабільність висуває підвищені вимоги до стійкості бюджетної системи. У цій ситуації професійність законодавців повинна виразитися в умінні знайти оптимальне співвідношення рівнів податкових ставок, адекватних сучасному моменту. Для створення оптимальних податків, на наш погляд, найбільш важливими є такі вимоги:

а) податкова структура повинна сприяти використанню податкової політики з метою стабілізації, оздоровлення і підйому економіки країни;

б) податкова система повинна бути справедливою, не допускати довільного тлумачення, бути зрозумілою платникам податків;

в) податки повинні по можливості не впливати на прийняття різними особами економічних рішень або такий вплив повинен бути мінімальним;

г) скорочення витрат податками на утримання адміністрації і дотримання податкового законодавства;

д) використання податкової політики для досягнення соціально-економічної мети необхідно звести до мінімуму;

е) ставки податків не повинні перевищувати аналогічні ставки в сусідніх країнах;

ж) система податків повинна мати мінімум необгрунтованих пільг, бути пов'язаною із загальною політикою ціноутворення і ростом заробітної плати;

з) податки повинні надавати більше свободи підприємництву, інвестиціям, науково-технічному прогресу.

Податкова система може переслідувати різні цілі, які не обов'язково можуть узгоджуватися між собою. Виникають протиріччя, тому і необхідно домагатися тимчасового компромісу. Наприклад, принцип рівності оподатковування вимагає ускладнення адміністративної системи і веде до порушення принципу нейтральності, а регулююча функція податків може порушити принцип рівності і справедливості.

Існує два підходи до реалізації принципу рівності і справедливості. Перший - грунтується на принципі вигоди для платників податків. Справедливою податковою системою вважається та, при якій податки, що сплачуються платниками, відповідають користі, одержуваної від послуг держави, або, прямо кажучи, справедливість податкової системи залежить від структури державних витрат.

Другий підхід заснований на принципі "здатності платити", відповідно до яких податкова проблема розглядається сама по собі незалежно від політики державних витрат, тобто при даній потребі в податкових надходженнях кожен платник податків повинен внести свою частку в залежності від здатності платити. Обидва підходи мають мак свої переваги, так і недоліки. Кожна з податкових систем містить елементи двох підходів.

При побудові податкової системи слід також взяти до уваги такі спостереження:

а) універсальний податок на споживання не впливає на вибір товарів, а акцизи впливають;

б) прибутковий податок впливає на вибір між нинішнім і майбутнім споживанням, а універсальний не робить такого впливу на споживання;

в) частковий податок на доходи капіталів порушує інвестиційний процес;

г) при зростанні податкових ставок ефективність податкової системи спочатку підвищується і досягає свого максимуму, а потім починає знижуватися;

д) витрати прогресивного прибуткового оподаткування значно вище пропорційного.

Загальні принципи побудови податкових систем знаходять конкретне вираження в загальних елементах податків, що вміщають суб'єкт, об'єкт, джерело, одиницю оподатковування, пільги і податкову ставку.

Суб'єкти податку виступають або у вигляді налогоносітеля, або кінцевого платника податків, формально не несе юридичної відповідальності, але фактично є платником через законодавчо встановлену систему перекладання податку.

Об'єктом або предметом оподатковування виступають різні види доходів, товарів і послуг, а також різні форми накопиченого багатства або майна. Окремі форми цього доходу (заробітна плата, прибуток, рента, відсоток) мають самостійне значення і тому предмет оподатковування і джерело податку не завжди збігаються.

Принцип рівності і справедливості розподілу податкового тягаря, що становить базу теорії конкретної побудови податків, лежить в основі побудови податкових ставок або величини податку на одиницю оподаткування. У залежності від принципу і характеру предмета оподаткування податкові ставки можуть бути твердими (абсолютна сума на одиницю оподатковування) або процентними. Процентні ставки, у свою чергу, можуть бути пропорційними і прогресивними.

Податкова політика в Україні повинна сприяти, насамперед, зростання обсягів накопичення, створенню умов, які полегшують підприємствам оновлення основного капіталу.

Ще 15 років тому американський економіст, засновник нової податкової реформи в США, Леффьер довів, що податкові ставки впливають на ділову активність (або податкову базу), безпосередньо впливаючи на економічні стимули. Тому ставки податку нової податкової системи з балансового прибутку повинні бути на рівні 30-35%, що відповідає інтересам виробників і про що свідчить світова практика. Підприємствам і підприємцям, які займаються торгово-посередницькою діяльністю, необхідно встановити податки в розмірі 35-40%, а податок на додану вартість - 18-20%.

Податки - найбільш адекватний свободі господарської діяльності метод взаємин держави як з підприємствами, так і з населенням, найбільш демократичний спосіб економічного регулювання. Нова податкова система повинна враховувати принципові зміни в житті країни. Отже, необхідно створити більш розгалужену, кваліфіковану податкову службу дня контролю і своєчасної сплати податків, з можливостями (у випадках порушення законодавства) вести наслідок, забезпечити безпеку діяльності її працівників.

Нова бюджетна і податкова політика повинна бути спрямована на вихід з глибокої фінансової кризи і в першу чергу приборкання інфляційних процесів і забезпечення бюджетних надходжень. Податкові та фінансово-бюджетні важелі в 1993 р. дозволяють почати стабідізацію економіки України, преодлеть спад виробництва. знизити соціальну напругу. Однак це можна реалізувати тільки в умовах стимулювання збільшення виробництва, його структурної перебудови, впровадження нових технологій, пріоритетного розвитку села, підтримка окремих галузей соціальної та виробничої інфраструктури, ефективного регулювання фондів споживання.

У перехідний період формування бюджетів на 1993 р. необхідно запровадити новий порядок касового виконання бюджету України на підставі контрольних показників по доходах і видатках, виходячи з наявних фінансових ресурсів. Необхідно скоротити витрати на дотації та виплату різниць в цінах на окремі види продукції і послуги. У той же час потрібно посилити державну підтримку непрацездатних верств населення, пов'язуючи розмір підтримки зі зміною цін певного переліку споживчих товарів.

У податковій політиці важливо посилити зацікавленість товаровиробників у інвестуванні капіталу і його накопиченні. Потрібен перехід від фіскальної до регулюючої ролі, до збільшення доходів бюджету за рахунок зростання бази оподаткування. Необхідно, перш за все, зменшити, або навіть повністю зняти податки на виробничі інвестиції, використовувати частину податку на додану вартість для регулювання цін на продукцію тваринництва, надати пільги з оподаткування підприємствам, а також особам, які займаються підприємницькою діяльністю по випуску товарів народного споживання і розширюють масштаби виробництва. Для поповнення доходної частини бюджету доцільно ввести акцизний збір на деякі делікатесні вироби, відеотехніку і т. д., а також підвищити ставки акцизного збору на горілчані та тютюнові вироби.

IV. Стабілізація податкових відносин на Україну.

Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків у бюджет і державні цільові фонди, діючі у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, яка є виключним правом держави, що проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також обов'язки і відповідальність, що виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Правовою основою податкової системи служать Закони України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР" Про систему оподаткування "та" Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні", прийняті Верховною Радою України, відповідно, 2 лютого 1994 та 24 грудня 1993 р. У новому Законі України "Про систему оподаткування" передбачено, що при визначенні податків, зборів та обов'язкових платежів, а також встановленні обов'язків і відповідальності плетельщіков ця система будується на наступних принципах.

По-перше, обов'язковість виконання законодавства про податки всіма суб'єктами оподатковування, що означає равнонапряженность для підприємств усіх форм власності у формуванні загальнодержавного і місцевих бюджетів. У рамках цілісності економічної системи всі господарські суб'єкти і громадяни повинні знаходитися в приблизно однакових податкових умовах. Як свідчить світовий досвід, відступ від цього принципу означав би руйнування єдиного ринку, порушення нормального переміщення фінансових і трудових ресурсів.

По-друге, соціальна справедливість у відношенні всіх суб'єктів оподатковування в питаннях про джерело сплати податків, про трудомісткість одержання доходів (прибутку), і в тому числі - про надання визначених пільг.

По-третє, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян і забезпечення надходження коштів до бюджетів відповідних рівнів і державні цільові фонди.

Обов'язки і відповідальність у системі оподатковування обумовлені також дією двох взаємозалежних принципів системи - стабільності і гнучкості. Принцип стабільності системи означає, що вона повинна носити стійкий характер при визначенні нормативних ставок податків і порядку числення податкових платежів до бюджету, фінансових санкцій та ін Дотримання цього принципу є однією з головних умов створення в країні в цілому і в кожному регіоні окремо обстановки загальної економічної стабільності, підвищення ефективності виробничої і фінансової діяльності і т. д. У Законі України "Про систему оподаткування" також передбачається, що ставки податків і розмір інших обов'язкових платежів не повинні змінюватися протягом бюджетного року, якщо інше не передбачено 3законодательством Україні. В умовах ринку така стабільність потрібно на більш тривалий час.

З метою стабілізації податкових відносин установлено, що закон, який передбачає зміну розмірів податків і інших обов'язкових платежів, зворотної сили не має (за винятком випадків, коли він поліпшує положення особи або знімає з нього відповідальність). Ніхто не може нести відповідальність за дії, які під час їх вчинення не визнавалися правопорушенням.

Під гнучкістю податкового законодавства розуміється здатність податкової системи швидко перебудовуватися для ефективного рішення різноманітних питань, що виникають у податковій політиці держави, без порушення стабільності системи оподатковування.

Виходячи з вимог податкової політики України в сучасних умовах, у новому податковому законодавстві держава відмовилася від невиправданих себе вкрай жорстких ставок податків на підприємства, встановило фінансову відповідальність банків і інших кредитних установ за порушення законів про податки, усунуло зрівнялівку в застосуванні адміністративного штрафу до посадових осіб підприємств і громадянам, більш чітко регламентувала права, обов'язки і відповідальність державних податкових інспекцій з врахуванням діючого законодавства України.

Принцип гнучкості забезпечується наявністю комплексу податкових пільг, що встановлює повне або часткове звільнення юридичних або фізичних від обов'язків по сплаті податків та інших обов'язкових платежів, що, у чергу, створює попередні умови для розвитку найбільш необхідних пріоритетних для суспільства напрямків діяльності суб'єктів господарювання.

Передбачені законодавством пільги надаються залежно від об'єкта та суб'єктів оподаткування та їх значення для розвитку народного господарства країни. Наприклад, відповідно до Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій", передбачалося звільняти від податків протягом 5 років доходи і валютну виручку підприємств або виробництв, створених спеціально для виготовлення нової техніки з використанням запатентованого винаходу, - з дати введення підприємства або виробництва в експлуатацію . Цим же законом податок, що стягується зменшувався на суму в розмірі 50% витрат підприємства (крім капітальних вкладень) на проведення його власними силами або науковими організаціями науково-дослідних робіт і освоєння нових, прогресивних технологій та видів продукції за рахунок доходу, що залишається в розпорядженні предпріятія.Точное застосування названих та інших пільг, передбачених законодавством, має великий вплив при встановленні обов'язків і відповідальності платників податків.

Однак у зв'язку із затвердженням бюджету України на 1994 р. фактичне застосування раніше встановлених податкових пільг різко скоротилася, що багато в чому послаблює систему оподаткування країни. Слід також зазначити, що, згідно зі ст. 1 нового Закону України "Про систему оподаткування", ставки податків і пільги в галузі оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законодавчими актами України, крім законів про податки.

Пільги по податках повинні носити постійний, стійкий характер і не бути амністією для неплатників податків, як це було встановлено Указом Президента Російської Федерації від 27 жовтня 1993 р. "Про проведення податкової амністії в 1993 р.". Цим Указом передбачалося, що недоїмники, що заявили про несплату податків і податкових платежів за 1993 і попередні роки і погасили заборгованість у встановлений термін. будуть звільнені від санкцій, визначених законодавством.

Гнучкість податкової системи в умовах ринкових відносин виступає необхідною передумовою для активного використання всіх податкових інструментів з метою економічного і правового регулювання соціальних процесів, стимулювання розвитку виробництва та ін

Сучасна податкова система регламентує основні обов'язки платників: вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її збереження; у строки, встановлені законодавством, подавати в державні податкові інспекції та інші державні органи бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів; своєчасно і в повному розмірі сплачувати податкові суми і здійснювати інші обов'язкові платежі, допускати службових осіб податкових інспекцій для обстеження приміщень, які використовуються з метою отримання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення податків та інших обов'язкових платежів; виконувати інші обов'язки, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

Керівники і відповідні службові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни зобов'язані підписати акт перевірки, проведеної державними податковими інспекціями, і давати письмові пояснення за цими актами з питань, що виникають під час перевірки, а також виконувати вимоги державних податкових інспекцій щодо усунення виявлених порушень законодавства про податки та інші обов'язкові платежі.

Нова податкова система встановлює відповідальність платників за правильність обчислення і своєчасність сплати податків та інших обов'язкових платежів, за виконання законодавства про оподаткування: суми донарахованих податків та інших обов'язкових платежів та фінансових санкцій сплачуються до бюджету і державні цільові фонди юридичними особами в 10-денний термін з дня прийняття державними податковими інспекціями відповідного рішення; сума податків та інших обов'язкових платежів, не внесених у встановлений термін, а також суми штрафу та інших фінансових санкцій стягуються за весь час ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів (з юридичних осіб (незалежно від форм власності та результатів господарсько-фінансової діяльності) - у безспірному порядку, а з громадян - за рішенням суду або через нотаріальні контори, за виконавчими приписами); посадові особи підприємств, установ і організацій, громадяни, винні в порушенні законодавства про оподаткування, у встановленому законом порядку залучаються до адміністративної, дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Серед заходів відповідальності в податковому законодавстві особливе місце займають санкції як ефективний інструмент державного економічного і адміністративного впливу на платників податків і посадових осіб, які не дотримуються чинного законодавства. Санкції передбачають стягнення з порушника певної грошової суми в бюджет і покликані підсилити економічну відповідальність за ефективність господарської діяльності, а також за виконання законів про оподаткування. Найбільш істотні зміни і доповнення до законодавства, що регламентують порядок визначення розміру і застосування штрафних санкцій до підприємств, посадовим особам та громадянам, внесені до Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Розмір фінансових санкцій, застосовуваних до підприємств, значно зменшений.

До прийняття нового закону фінансові санкції застосовувалися до підприємства у вигляді штрафу в двократному (200%), а при повторному порушенні протягом року - у десятикратному (1000%) розмірі від суми прихованої (заниженої) прибутку (доходу); за відсутність обліку прибутку ( доходу) або ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, а також за неподання податкової декларації, звітів, розрахунків та інших документів для обчислення і сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету стягувався додатковий штраф у розмірі 50% належної суми податку або інших обов'язкових платежів. У новому законі розмір основного штрафу в названих випадках скоротився до 500% (у 2 рази), в додаткового - до 10% (у 5 разів). Крім того, додатковий штраф не застосовується до підприємств за порушення бухгалтерського обліку, пов'язаного з оподаткуванням) а майнова відповідальність у подібних випадках покладається на посадових осіб підприємств, винних у цих порушеннях. У результаті посилюється персональна відповідальність працівників за фінансову діяльність підприємства.

Принципові зміни в законодавстві порозуміваються наступними основними причинами. По-перше, раніше прийняті закони про податки виходили з неправильної посилки про те, що, чим вище розмір штрафу, тим більше коштів надходить у бюджет, і у зв'язку з цим головним ланцюгом фінансових санкцій було зосередження на фіскальній функції оподатковування - поповненні дохідної частини державного та місцевого бюджетів. Однак практика довела помилковість такої політики. За результатами перевірки, проведеної податковими інспекціями в 1993 р. в Донецьку, одному з найбільших промислових міст України, до бюджету було донараховано 497 млн. крб. податків та обов'язкових платежів, а внаслідок застосування фінансових санкцій (штраф, пеня) - стягнуті грошові кошти на суму 643,3 млн. крб., або в 1,3 рази більше донарахованих сум. Застосування таких жорстких санкцій не поліпшує положення справ зі стягненням податків. Життя показало: чим більше податки і жорсткіше санкції, тим менше грошей надходить до бюджету. До кінця 1993 р. податкова заборгованість по Донецьку склала 236,6 млн. крб .. тобто збільшилася (в порівнянні з 1992 р.) в 2,7 рази. Тому важливо, щоб фіскальна й економічна функції оподатковування діяли збалансовано, як єдиний механізм, керований усіма принципами даної системи.

Другою важливою причиною, що викликала необхідність внесення змін і доповнень до податкового законодавства України, послужило те, що законодавство, прийняте з 1990-1992 рр.., Виявилося недостатньо розробленим і перевіреним практикою. Крім того, в ньому мало використовувався досвід застосування заходів відповідальності в системі оподаткування в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Для порівняння можна навести дані про фінансові санкції, застосовуваних до підприємств по чинним законодавствам України та Росії. У РФ при прихованні (заниженні) доходу (прибутку) стягуються вся сума недоплат і штраф у розмірі цієї суми, при повторному порушенні - штраф у дворазовому розмірі зазначеної суми (її п'ятикратний розмір стягується тільки при навмисному приховуванні доходів, встановленому судом). За відсутність обліку об'єктів оподатковування і за ведення такого обліку з порушенням встановленого порядку, що спричинило за собою приховання або заниження доходу за перевірений період, стягується додатковий штраф у розмірі 10% грошової суми податку. Як бачимо, по новому Закону України, розмір фінансових санкцій, застосовуваних до підприємств, наближається до розмірів, встановлених законодавством Російської Федерації, чим намічається інтеграція податкових систем обох країн.

У новому законодавстві встановлено адміністративні штрафи ("від" і "до"), що дає можливість податковим інспекціям при визначенні їх розмірів, а також вищестоящим податковим органам і суду при перегляді рішень податкових інспекцій диференційовано застосовувати адміністративний штраф - залежно від об'єкта оподаткування, характеру порушення, особи і заробітку працівника, ступеня його вини та інших обставин. Така норма призначена для усунення зрівнялівки в розмірі застосовуваних санкцій (що особливо не допустимо в умовах ринкових відносин) і буде сприяти утвердженню соціальної справедливості у випадках притягнення посадових осіб до економічної та юридичної відповідальності.

Крім того, у новому законодавстві уніфікований порядок обчислення адміністративного штрафу: теепрь він у всіх сулчаях обчислюється з мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні, що краще враховує інфляційні процеси в країні.

Вперше в законодавстві України встановлено майнова відповідальність банків і інших кредитно-фінансових установ у вигляді пені, а їх посадових осіб - у вигляді адміністративного штрафу за несвоєчасне виконання розпоряджень державної податкової інспекції про безспірне стягнення податків та інших платежів до бюджету, а також доручень підприємств і громадян на сплату податків та інших платежів до бюджету. Введення такої норми має на меті підвищити відповідальність суб'єктів податкових правовідносин. Поряд з розширенням функцій податкових інспекцій з контролю за виконанням законів про податки, передбачена також їх обов'язок роз'яснювати через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки.

Таким чином, нове податкове законодавство Україні більше відповідає основним напрямкам податкової політики держави і чіткіше регламентує принципові положення системи оподаткування. Значно розширено контрольні функції податкових інспекцій і чітко регламентовані їхні обов'язки і відповідальність за проведення податкової політики країни. Уніфікація фінансових санкцій значно полегшить застосування заходів відповідальності суб'єктів оподаткування за порушення 3акону про податки. Зроблено перший важливий крок до послаблення фіскального призначення оподаткування. Другим кроком до нього має стати різке скорочення податкового тиску на підприємства та інших виробників. Для зупинення руйнівного впливу податкової системи на виробництво і перетворення податків у дієвий засіб ефективного вирішення завдань економічного та соціального розвитку країни, економного використання ресурсів, реалізації реформ для виведення країни з економічної кризи та виконання відповідного законодавства слід здійснити ряд заходів законодавчого, економічного і організаційного характеру.

Замість розпливчастого принципу "економічної доцільності" в новому законі необхідно встановити (як було передбачено в Законі України "Про систему оподаткування" 1991 р.), що одним з найважливіших принципів побудови і призначення цієї системи є створення дієвих стимулів до підвищення ефективності виробництва, економного використання ресурсів і охорони навколишнього середовища. При виконанні законів про оподаткування це має забезпечити визначальне використання податкових надходжень на розвиток економіки.

Важливо в обов'язковому порядку привести в дію раніше прийняті закони, спрямовані на поліпшення оподаткування,-наприклад, Декрет Кабінету Міністрів України про стягнення податків на суми, належні недоїмникові від його дебіторів. З економічних позицій цей захід в умовах сучасного господарського стану Україні дуже ефективна, оскільки багато в чому зміцнює фінансову стабільність підприємств-боржників і спонукає дебіторів робити активні дії з погашення заборгованостей контрагентів, а також призупинення процесу взаємних заборгованостей підприємств та збільшенню надходжень податкових сум до бюджету.

Новим законодавством на державні податкові інспекції покладено обов'язок контролю за дотриманням порядку витрачання лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги з вилученням до бюджету сум, які витрачені готівкою понад норми і перевищують ліміти залишків готівкою, встановлені в Україну. Про значимість цих заходів для надходження грошових коштів до бюджету можна судити з того, що тільки по Донецькій області станом на 1 травня 1994 р. за порушення встановлених лімітів готівки були оштрафовані 3072 суб'єкта підприємницької діяльності на суму 32,9 млрд., крб.

Виконання податковими органами названих обов'язків викликає труднощі, оскільки, за податковим законодавством, передбачено обов'язкову наявність вини платника у приховуванні (заниженні) доходу, тоді як наведені правила визначені не законами про оподаткування, а декретами Президента та Уряду України, і не пов'язані з встановленням провини в несплаті податків.

Крім того, для ефективного застосування вказаних норм необхідно здійснити комплекс заходів не лише правового, а й економіко-організаційного порядку, щодо вдосконалення всієї фінансової системи країни (включаючи перебудову роботи банків та інших фінансово-кредитних установ), поклавши на них відповідні обов'язки і надавши їм необхідні права.

Потребує вдосконалення порядок оскарження дій державних податкових інспекцій та їх посадових осіб. За змістом ст. 14 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", у разі незгоди підприємства з рішенням за скаргою воно може бути також оскаржено в арбітражному суді, якщо таке рішення прийнято Головною податковою інспекцією України. Але оскільки абсолютна більшість скарг на рішення податкових інспекцій розглядається їх вищестоящими органами на рівні районних (міських) та обласних податкових інспекцій, то і в цих випадках право оскарження їх дій в арбітражний суд має бути надано, що широко практикується на місцях.

V. Досвід зарубіжних країн у формуванні податкової політики (Рейганоміка).

Починаючи з 1981 р. ставки особистого прибуткового податку і податку на прибуток корпорацій різко скоротилися. У 1986 р. податкова система була реформована таким чином, що гранична ставка податку на доходи заможних платників податків впала з 50 до 28%.

Зазвичай вважається, що основним компонентом економічної теорії пропозиції та рейганоміки є використання в якості антиінфляційної міри скорочення податків. Саме це судження ми і припускаємо далі розглянути.

Скорочення податків було здійснено адміністрацією Рейгана в два етапи: прийняття в 1981 р. Закону про податки з метою економічного оздоровлення (Есоnomic Recovery Так Act - "ERTAC") та Закону про податкову реформу 1986 р. (Таx Reform Act-"TRA"). Основні положення Закону 1981 включали: (1) 25-відсоткове скорочення особового прибуткового податку протягом трирічного періоду, (2) скорочення ставок податку на приріст капіталу і (3) прискорене списання в порівнянні з податками витрат підприємців на нові споруди та обладнання. Метою цих заходів було скорочення податкового "клина" і, головне, зміцнення стимулів до праці, до сбереженіно та інвестування. Хоча Закон про податкову реформу не повинен був би вплинути на суму податкових надходжень, він знизив рівень граничної ставки прибуткового податку. Щоб врівноважити це зниження ставок, Закон про податкову реформу одночасно розширив податкову базу (збільшив загальну суму підлягає обкладенню доходу). Закони 1981 і 1986 р. повинні були стати основними засобом зсуву кривої сукупної пропозиції, пом'якшуючи, таким чином, інфляцію, збільшуючи реальне прізводство і знижуючи рівень безробіття.

Настільки значне скорочення податків у роки інфляції викликало сильні заперечення. Кейнсіанці та інші економісти однозначно заперечували. Орієнтація на попит економістів кейнсіанського напряму приводила їх до висновку про те, що скорочення податків за Законом 1981 повинні були б викликати дуже Крун бюджетний дефіцит який, у свою чергу, різко прискорив би темп інфляції.

Але Артур Лаффер, відомий економіст - прихильник теорії пропозиції, заявив, що більш низькі ставки податків цілком сумісні з колишніми і навіть зрослими податковими надходженнями. Скорочення податків не повинно викликати ннфляціонние дефіцити. Його погляд грунтувався на тому, що cтaло тепер відомо як крива Лаффера, описує зв'язок між ставками податків і податковими надходженнями. Основна ідея полягає тут у тому, що в міру зростання ставки податку від нуля до 100% податкові надходження будуть рости від нуля до деякого максимального рівня, а потім знижуватися до нуля. Нaлoговие надходження падають після деякої точки, тому що болeе високі ставки податку, за припущенням, стримування економічну активність, і, отже, податкова база (національний випуск і дохід) скорочується. Це найлегше проілюструвати в крайній точці, коли ставка податку становить 100%. Податкові надходження тут скорочуються до нуля, тому що 100-процентна ставка податку має характер конфіскації і зупиняє виробництво. У свою чергу, 100-процентний прибутковий податок, що додається до податкової бази, рівною нулю, приносить нульовий податковий дохід. Ідея професора Лаффера полягала в тому, що ми знаходилися в деякій точці, де ставки податку були настільки високі, що проізводотво стримувалося настільки, що податкові надходження були нижче максимуму.

Якщо економіка знаходиться у певній точці, тоді зниження ставок податку сумісне із збереженням стійких податкових надходжень. Логічне міркування Лаффера полягало в тому, що більш низькі ставки податків зможуть створити стимули до роботи, заощадженнями та інвестиціями, інновацій та прийняття ділових ризиків, підштовхуючи, такнм чином, істотне розширення національного виробництва і доходу. Така розширилася податкова база зможе підтримати податкові надходження на колишньому рівні навіть при тому, що ставки податку будуть нижчими. До думку прихильників економічної теорії, орієнтованої на пропозицію, скорочення дефіциту буде забезпечуватися також двома іншими обставинами. По-перше, скоротяться масштаби ухилення і неплатежу податків. Високі граничні ставки прибуткових податків підштовхують платників податків до того, щоб не платити податків за допомогою використання різних податкових укриттів: придбання муніципальних облігацій, виплата відсотків по яких не обкладається податком; укриватепьство доходів від Служби внутрішніх доходів і т.д. Зниження ставок податків послабить схильність до участі в таких операціях. По-друге, стимули до виробництва і збільшенню зайнятості, які виникнуть у результаті зниження податкових ставок, забезпечать скорочення урядових трансфертних платежів. Наприклад, створення більших можливостей для зайнятості скоротить масштаби платежів допомоги по безробіттю і, отже, буде скорочувати дефіцит бюджету.

Скорочення граничних ставок податків відповідно до Закону про податки з метою економічного оздоровлення 1981 р. і Законом про податкову реформу 1986 р. стало предметом різнобічної критики.

Податки: стимули і фактори часу.

Основна критика пов'язана з питанням про чутливість економічних стимулів до змін ставок податків. Скептики подчерківанст, що існує безліч емпіричних підтверджень того, що вплив зниження податків на ці стимули буде незначним, або неясними за своєю спрямованістю, або дуже уповільненим. Наприклад, якщо говорити про стимули до роботи: "Серйозні емпіричні дослідження впливу прибуткових податків на пропозицію праці дали дуже суперечливі результати: окремі індивіди працюють більш інтенсивно, якщо тиск податків послаблюється, але інші працюють менше, тому що існує можливість досягти бажаного доходу після сплати податків з меншими зусиллями "'.

Більш того, будь-який позитивний вплив скорочення податків на реальний випуск може виявитися дуже не скоро. У довгостроковому плані зміни податків, що надійдуть викличуть збільшення накопичення капіталу, а слeдовательно, і темпів економічного зростання, в кінцевому рахунку забезпечать зростання податкових надходжень. Однак такий план дійсно буде довгостроковим, оскільки велике пропорційне збільшення заощаджень та інвестицій викличе спочатку значно менше збільшення основного капіталу, а, як відомо, саме величина останнього є принципово важливою для економічного зростання. Отже, довгострокові результати зможуть з'явитися скоріше через десятиліття, а не через роки.

Рейганоміка: як вона працювала?

Безумовно, реальний світ є дуже недосконалою лабораторією для перевірки результатів такого гігантського соціально-економнческого експеременту, яким є рейганоміка. Визнано також, що конгрес прийняв не всі скорочення витрат, які адміністрація Рейгана пропонувала включити до програму. І нарешті, ми повинні визнати, що в роки президентства Рейгана ми були свідками істотного уповільнення інфляції і зниження ставок відсотка, рекордного в мирний час економічного підйому і досягнення повної зайнятості. Визнаючи ці моменти, тим не менше буде правильним сказати, що сама по собі економічна теорія, орієнтована на пропозицію, в значній мірі не змогла вирішити поставлені перед нею завдання.

Факти свндетельствуют про те, що найближчим стимулюючий вплив скорочення податків за Законом 1981р. було явно перекрито політикою дорогих грошей (високими процентними ставками), яка була складовою частиною програми Рейгана. У результаті економіка потрапила у важкий спад 1980 - 1982 рр.. Вірно, що рівень інфляції (темп росту цін) упав з 13,5% у l98O р. до 10,4% в 1981 р. і 3,2% в 1983 р. Починаючи з 1983 р. рівень інфляції залишався відносно низьким. Але більшість економістів схиляється до такої думки, що уповільнення інфляції було викликано політикою жорстких грошей, а не зрушенням вправо сукупної пропозиції, який прогнозували прихильниками економічної теорії пропозиції.

Необхідно також відзначити, що в цей час на світовому ринку відбулося скорочення цін на нафту, що стало дуже важливим чинником приборкання інфляції. Відомо й те, що скорочення податків відповідно до Закону 1981 р. були основною причиною різко збільшених бюджетних дефіцитів, з якими зіткнулася федеральна адміністрація починаючи з 1982 р. Пророцтва кривої Лаффера про те, що знижені податки зможуть дати збільшені податкові надходження, не підтвердилися. Ці великі дефіцити могли викликати витіснення невизначеної величини приватних інвестицій і могли породити депресивний стан галузей, залежних від експорту і конкуруючих з імпортом. У результаті виник рекордний за розмірами дефіцит торгового балансу США. Більше того, практично відсутні підтвердження того, що рейганоміка мала скільки-небудь значний позитивний вплив на норму заощаджень та інвестицій або на стимули до праці. Насправді норма заощаджень протягом 80-до років мала тенденцію до зниження. Продуктивність праці дещо підвищилася в 1983 і 1984 рр.., Але таке зростання є типовим для періодів економнческого пожвавлення. Починаючи з 1984 р. зростання продуктивності був незначним.

Чи є економічне пожвавлення після 1982 р. результатом проведення в життя програми рейганоміки? Хоча тут важко говорити з певністю, можна досить переконливо показати, що економічний підйом в еначнтельной мірою пов'язаний із стимулюючим впливом великих федеральних дефіцитів, породжених запровадженням Закону 1981 р., а зовсім не з підвищенням норми заощаджень або ннвестнцій, відродженням стимулів. Іншими словами, це пожвавлення стало за своєю суттю "кейнсианским" феноменом, обумовленим факторами попиту, а зовсім не факторами України пропозиції. Довгострокові наслідки програми рейганоміки в даний момент до кінця неясні. Чи зможуть ще з'явитися очікувані зрушення в стимулах до праці, готовність нести ризики, нормі заощаджень та інвестицій. Чи зросте продуктивність праці? Чи відродиться інфляція з урахуванням того, що економіка наближається до стану повної зайнятості і все ще існують великі бюджетні дефіцити? Все це спірні питання. Але існуючі на сьогодні свідоцтва еаставляют серйозно засумніватися в правильності центрального тези економічної теорії, орієнтованої на пропозицію, про те, що скорочення податків може скільки-небудь значно прискорити зсув кривої національного сукупної пропозиції вправо в порівнянні з природними зсувами.

Спираючись на криву Лаффера, прихильники теорії пропозиції виступали на підтримку великих скорочень податків, типу тих, які вводилися Законом про податки з метою економічного оздоровлення 1981 р., розглядаючи їх як антістагфляцонную міру. Емпіричні факти викликали значні сумніви в справедливості економічної теорії, орієнтованої на пропозицію.

Висновок.

Податкова система повинна бути відкритою, тобто при складанні кошторису витрачання податкових надходжень необхідно передбачати, на які цілі вони використовуються. Це означає, що, стверджуючи бюджет, місцева Рада народних депутатів має не тільки визначити суму коштів, які надійдуть від оподаткування, але й вирішити, на які цілі вони будуть використані. Встановлення такого порядку дозволить посилити контроль за правильним витрачанням надійшли до бюджету податків, а також дасть можливість платникам податків достеменно знати, на що спрямовані сплачуються ними податки.

Важливими засобами ефективного застосування законів про оподаткування мають також стати розробка і прийняття Податкового Кодексу України, який би систематизував усі нормативні акти про податки і зменшив кількість податків.

Для вирішення завдань податкового законодавства та його ефективного застосування необхідно всіляко розвивати намітилася у зв'язку з прийняттям нових законів інтеграцію податкових систем України та Росії. Це має не тільки сприяти вдосконаленню законів нашої держави про оподаткування, але і з'явитися важливою умовою його активної участі в економічному союзі країн СНД при виробленні загальних принципів побудови і призначення податкових систем (і в тому числі - податкових ставок і фінансових санкцій) за окремими законами, діючим у кожній з цих країн.

Список літератури

1.Аптекарь С., Краснова В. "Про формування місцевих бюджетів" / / Економіка України № 4 1994 р.

2.Биконя С. "Актуальні питання реформи системи оподаткування" / / Економіка України № березні 1993

3.Луніна І. "Проблеми регіональної бюджетної політики України" / / Економіка України № серпня 1994

4.Філіппов В., Папаїка О., Бєлінський Є. "Обов'язок і відповідальність платників у системі оподаткування України" / / Економіка України № жовтня 1994

5.Кемпебелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю "Економікс" .- Москва "Республіка" 1992 р. с. 357-361.

6. Кемпебелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю "Економікс" .- Москва "Республіка" 1992 р. с. 123.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://goldref.ru/


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
156.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Державне регулювання доходів населення на Україну
Державне регулювання зайнятості населення
Державне регулювання зайнятості населення 2
Нерівність доходів населення
Проблеми аналізу реальних доходів населення
Нерівність доходів і соціальна диференціація населення
Рівень заробітної плати і доходів населення
Аналіз диференціації доходів населення Республіки Марій Ел
Статистика соціально-економічних доходів і витрат населення
© Усі права захищені
написати до нас