Державна служба як соціальний інститут

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Кафедра ____________________________________
Навчальна дисципліна: Муніципальна служба

Курсова робота

Тема 2. Державна служба як соціальний інститут
факультет 0610 - державне і муніципальне управління
Виконала:
студентка
заочного відділення
* Курсу * групи

*************

Перевірив:
_______________________
_______________________

ЗМІСТ

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3

1. Зміст державної служби ... ... ... ... ... ... ..
1.1. Поняття державної посади ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
1.2. Державний службовець і державна служба ... ... ...
1.3. Правовий інститут державної служби ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Основні принципи державної служби ... ...
3. Соціальні аспекти державної служби: зарубіжний досвід і росія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5
5
7
10
13
18

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

26

Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ...

27


ВСТУП
Слово "служба" має багато значень. Під службою розуміється і вид діяльності людей, і відомчий підрозділ (служба карного розшуку МВС та ін), і самостійне відомство (федеральна служба зовнішньої розвідки, федеральна податкова служба). Тут ми розглядаємо службу як один з видів платної суспільно корисної діяльності, яка полягає в управлінні, його обслуговуванні (діловодної, технічному та ін) або соціально-культурному обслуговуванні людей. Службовець - це громадянин, котрий обіймає посаду в будь-якої організації і за винагороду здійснює управлінську діяльність, або соціально-культурне обслуговування (лікар, вчитель, бібліотекар, інспектор, начальник цеху і т.д.). Всі службовці - це професіонали управління, соціально-культурного обслуговування.
Закономірні для кожної країни збільшення обсягу управління, розширення систем освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення і т.п. тягнуть безперервне зростання числа службовців. Їх кількість зростає абсолютно й відносно, тобто зростає їх питома вага в загальному числі працюючих.
Всі службовці є професіоналами управління або соціально-культурного обслуговування.
Службовці виконують корисну роботу. Специфіка їх праці полягає в тому, що вони:
ü володіють особливим предметом труда - інформацією, яка в той же час виступає засобом їх впливу на керованих (обслуговуваних). Службовці, як правило, збирають, обробляють, передають, зберігають, створюють інформацію (виняток - службовці стройових підрозділів);
ü впливають на людей, обслуговують їх;
ü безпосередньо матеріальних цінностей не створюють, але забезпечують умови для їх виробництва;
ü зазвичай зайняті розумовою працею;
ü працюють за плату, отримують заробітну плату;
ü займають посади в легальних організаціях, працюють на професійній основі;
ü працюють у «чужих інтересах», тобто виконують волю тих, кому підпорядковані, діють в інтересах тих, хто оплачує їх роботу.
По останньому ознакою (хто фінансує службовців, кому вони підпорядковані, в чиїх інтересах діють) можна розрізняти службовців наступних організацій:
1) державних;
2) муніципальних;
3) приватних;
4) міжнародних [1].
У ст. 3 Закону про основи державної служби міститься таке визначення: «Державним службовцям є громадянин Російської Федерації, що виконує в порядку, встановленому Федеральним законом, обов'язки з державної посади державної служби за грошову винагороду, що виплачується за рахунок коштів федерального бюджету чи коштів бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації» .
Державний службовець займає державну посаду і в установленому порядку використовує відповідні права, реалізує посадові повноваження, виконує державні функції.
Змістом державної служби є забезпечення виконання повноважень державних органів, оборона країни, охорона правопорядку. Державні службовці виконують державні функції. Необхідно зазначити, що державну службу закон пов'язує з виконанням повноважень, а значить, із здійсненням виконавчої влади.
Завдання, що стоять перед державою, вирішуються саме державною службою. У своїй роботі держслужбовці використовують певні технічні засоби, але в основному їх досягнення, ефективність діяльності всього апарату, залежать від організації праці, вміння, сумлінності, активності службовців.
У даній роботі піде мова як про державних службовців, так і взагалі про інститут державної служби та соціально-правові аспекти його функціонування.

1. зміст державної служби
1.1. Поняття державної посади
Вчені-юристи розуміють посаду в державних організаціях як найпростіший елемент, клітинку управлінської структури. "Державно-службова посада - це частина організаційної структури державного органу (організації), відособлена і закріплена в офіційних документах (штатах, схеми посадових окладів та інших), з відповідною частиною компетенції держорганів (організації), що надається особі - державного службовця з метою її практичного здійснення "[2].
З одного боку, посада є первинний, нерасчлененяемий компонент апарату, певною мірою відокремлений. Її можна розглядати як мінімальну межу диференціації владних функцій і як засіб стабілізації, формалізації діяльності службовця. Посада - найпростіша осередок апарату, призначена для одного працівника, визначає його місце і роль в управлінському ансамблі. З іншого боку, це стабільний комплекс обов'язків і прав, юридична встановлення, орієнтоване на одну людину, що має здійснювати частину роботи організації.
Кожна посада утворюється в розпорядчому порядку. Актами компетентних органів, осіб визначаються її назва, місце в службовій ієрархії (кому вона підпорядкована, хто підпорядкований їй), порядок заміщення. Вона включається в штатний розклад, в єдину номенклатуру посад службовців. "Сполучною ланкою між структурою і компетенцією органів держави, з одного боку, і його персоналом, - з іншого, є посади. Посада - це первинний осередок органу (або його апарату) з її правовим статусом; це, образно кажучи, службове місце. У той чи інший час воно може бути зайнятим або вакантним. Посада зумовлює вимоги, які пред'являються до людини, що претендує на її заняття або вже займає її, дає комплекс службових та особистих прав і обов'язків службовця "[3].
Організаційна структура апарату представляє собою структуру формалізованих "соціальних позицій", юридично закріплених ролей. Конкретні особи, що реалізують посадові повноваження, можуть змінюватися, а їх ролі - ні. Зміна ж статусу посади частіше за все не тягне за собою заміни службовця. Посада як юридично формалізована роль актуалізує одні властивості особистості, заперечує інші, байдужа до третіх. Зміни особистих властивостей службовця не веде до зміни посади, формальної структури, але може позначитися на неформальній стороні справи.
Статус посади як синтез її організаційно-правового положення складається з двох частин: службової та особистої. Друга її частина регламентує посадовий оклад і особисті права працівника (розмір відпустки, право на службову квартиру, пільги та ін.) Посада є комплексне правове утворення, що складається з норм адміністративного, трудового та інших галузей права. За допомогою посад забезпечуються персоналізація управлінських функцій і правообязанностей, чіткий розподіл праці в апараті, індивідуалізація відповідальності службовців. Система посад має велике значення для професіоналізації апарату та підвищення рівня компетентності його службовців: вона націлює людей на придбання певних знань і навичок, виконання конкретної роботи, заняття того чи іншого місця в управлінських структурах, набуття певних службових та особистих прав.
Посада - це перш за все службові обов'язки, на виконання яких повинні проводитися необхідні дії, тобто дії в інтересах того, хто її заснував, для досягнення службових цілей. Службові права носять забезпечувальний характер, їх обсяг покликаний створити службовцю належні умови для виконання обов'язків. А значить, службовець зобов'язаний користуватися ними. І взагалі, поняття службових прав умовно: стосовно невладних суб'єктів - це права (давати завдання, затримувати, притягати до відповідальності і т.д.). Але якщо розглядати їх з позицій державного інтересу (інтересу організації), то службовець зобов'язаний розпоряджатися, затримувати і т.п. - Це його службовий обов'язок. Тому службові обов'язки та службові права часто об'єднують одним поняттям - повноваження, хоча, звичайно, не всяке право є обов'язком. Наукою управління розроблено положення про баланс обов'язків і прав: необхідно їх відповідність один одному.
Що ж стосується ще одного компонента посади - особистих прав, то їх набір повинен бути таким, щоб стимулювати сумлінне виконання службовцям дорученої йому справи. При цьому необхідно враховувати, по-перше, можливість держави (організації), а по-друге, не забувати про соціальну справедливість, не допускати надмірного виділення забезпечення службовців з усієї маси працюючих, тобто вирішувати питання про соціальне становище, зокрема державних службовців, необхідно в тісному зв'язку з тим. як живуть країна і се громадяни.
До 1993 р. всі службовці державних організації в законодавстві, на практиці і в науці визнавалися державними службовцями. Іншими словами, існувало широке розуміння державної служби. Правові акти останніх років виходять з вузького розуміння. Тому тепер необхідно розрізняти посаду в державній організації та її різновид - державну посаду тобто посаду в органі державної влади.

Державні посади поділяються на [4]:
1) посади, встановлювані Конституцією Російської Федерації, федеральними законами (державні посади РФ), конституціями, статутами суб'єктів Російської Федерації (державні посади суб'єктів РФ) для безпосереднього виконання повноважень державних органів (президент, голова уряду, керівники органів законодавчої та виконавчої влади, депутати, міністри, судді та ін.) Це державні посади категорії "А", їх можна назвати політико-судовими;
2) посади, створюються у встановленому законодавством порядку для безпосереднього забезпечення виконання повноваження осіб, що заміщають посади категорій "А". Це державні посади категорії "Б", їх можна назвати патронатним;
3) посади, встановлюються державними органами для виконання і забезпечення власних повноважень - це державні посади категорії "В" (адміністративні).
Чинне законодавство закріпило ще один формальний ознака державної посади: вона повинна бути включена до Реєстру державних посад Російської Федерації. Він складається з переліку політичних посад (категорії "А") і державних посад державної служби. До Реєстру державних посад державної служби Російської Федерації включаються посади патронатні та адміністративні (категорії "Б" і "В"), класифіковані за групами. Цей реєстр затверджується Президентом Російської Федерації.
1.2. Державний службовець і державна служба
У ст. 3 Закону «Про основи державної служби» міститься визначення: «Державним службовцям є громадянин Російської Федерації, що виконує в порядку, встановленому федеральним законом, обов'язки з державної посади державної служби за грошову винагороду, що виплачується за рахунок коштів федерального бюджету чи коштів бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації ».
Значить:
1) Державним службовцям може бути тільки громадянин РФ. Винятки з цього правила встановлюються спеціальними нормами.
2) Державний службовець займає державну посаду і в установленому порядку виконує відповідні обов'язки: реалізує посадові повноваження, виконує державні функції.
3) За свою службу він регулярно отримує грошову винагороду не менше заздалегідь визначеного розміру.
4) Оплата праці державних службовців проводиться за рахунок коштів федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Федерації, тобто у всіх випадках за рахунок коштів, зібраних з платників податків.
Під державною службою в законі розуміється професійна діяльність осіб (заміщають державні посади категорій "Б" і "В") щодо забезпечення виконання повноважень державних органів. Будучи різновидом служби взагалі год володіючи усіма її ознаками, державна служба має ряд специфічних ознак, що визначають її якісну своєрідність.
По-перше, це діяльність осіб, що заміщають патерналістські та адміністративні (категорії "Б" і "В") державні посади. Новий закон чітко визначає суб'єктів державної служби я при цьому значно звужує їх коло.
Діяльність службовців державних підприємств, установ, навіть таких, як начальник залізниці, ректор вузу, головний лікар лікарні, керівник відділення пенсійного фонду, не кажучи вже про бібліотекарів, деканам, лікарів і т.п., тепер офіційно не вважається державною службою. Більш того, не вважає закон державною службою і діяльність Президента РФ, міністрів, губернаторів, суддів та інших осіб, що заміщають політико-судові державні посади (категорії "А").
По правовому положенню службовців державна служба підрозділяється на громадянську і мілітаризовану. Про останню в Законі "Про основи державної служби" нічого не сказано. Але навряд чи варто сумніватися в тому, що, наприклад, офіцер міліції, митний інспектор, командир військової частини знаходяться на державній службі. Фактично названий Закон є Законом про основи громадянської державної служби і, звичайно, шкода, що про це прямо в Законі на сказано. Але очевидно й те, що відсутність у законі чіткого положення про те, що він регламентує цивільну службу і не поширюється на мілітаризовану. не припинило існування останньої.
По-друге, змістом державної служби є забезпечення виконання повноважень державних органів, здійснення державних функцій. Важливо зазначити, що державну службу закон пов'язує з виконанням повноважень, а, отже, із здійсненням виконавчої влади.
«У будь-якій системі соціального управління, безпосередньо або в кінцевому підсумку, люди керують людьми. Це відноситься і до державного механізму. Без персоналу він являв би собою неживі структури, правові статуси та схеми взаємозв'язків. У більшості сучасних держав цей персонал включає в себе депутатський корпус і службовців представницьких органів, органів виконавчої влади, судів, прокуратури та інших органів держави. На службі у держави знаходяться також солдати, офіцери і генерали армії та інших збройних формувань »[5].
По-третє, державна служба утримується за рахунок бюджетного фінансування.
Завдання, що стоять перед державою, відповідно, повноваження державних органів виконують державні службовці. У своїй роботі вони використовують технічні засоби, але в основному їх досягнення, ефективність діяльності всього апарату залежать від організації праці, вміння, сумлінності, активності службовців. Тому зрозуміло, яке важливе значення для країни має державна служба, а, отже, правильне визначення цілей та напрямів праці службовців, підбір кадрів, розподіл повноважень, стимулювання сумлінної роботи і т.д. Деякі вчені за кордоном стверджують, що хороша адміністрація для суспільства важливіше, ніж хороша конституція. І хоча така думка спірно, досвід багатьох країн свідчить про те, що там, де належним чином не організовано працю службовців, держава зазнає серйозних труднощів.
На жаль, засилля чиновників у вирішенні найрізноманітніших справ товариства, їх егоїзм і користолюбство, низький професійний рівень стали сьогодні бичем Росії. І хоча державний апарат у федеральних органах влади за останній час оновився більш ніж наполовину, а в регіонах приблизно на третину. Колишній Президент РФ Б.І. Єльцин зазначив: «... У пори управління глибоко проникла неузгодженість дій різних підрозділів апарату, триває прийняття рішень без урахування їхніх наслідків. У новій Росії ми багато в чому продовжуємо керувати та управляти по-старому »[6].
Криза нинішньої системи державної служби прямо відображається у всіх сферах життєдіяльності держави - в економіці, фінансовій і банківській діяльності, у вирішенні соціальних питань, в науці і культурі, оборони і безпеки, міжнаціональної політиці. Росія нині наблизилася до межі, коли від якості державної служби, відповідальності чиновництва залежить доля не тільки окремих росіян, але й спільне майбутнє. Державна служба - найважливіший інструмент держави. На всьому просторі Росії вона повинна бути у вищій мірі організаційно налагоджена, законодавчо забезпечена, укомплектована кваліфікованими фахівцями, здатними глибоко аналізувати процеси, що відбуваються, бачити далеко вперед, організовувати і проводити в життя прийняті рішення.

1.3. Правовий інститут державної служби
Правовий інститут складається з норм адміністративного права. Він пов'язаний з Конституцією, з низкою фінансово-правових правил, з кримінальним, а особливо тісно - з трудовим правом.
Питання компетенції, діяльності державних службовців регулюються усіма галузями права. Наприклад, працівники агропромислового комплексу часто звертаються до громадянського, земельного права, слідчі МВС - до кримінального та кримінально-процесуального, працівники органів освіти - до сімейного. А інститут державної служби встановлює лише правові основи її організації та особливості правового становища державних службовців.
За радянської влади так і не був прийнятий закон про державну службу. Детально регулювалося лише проходження служби у Збройних Силах та органах внутрішніх справ. Існували Тимчасові правила про роботу в держустановах і на підприємствах, затверджені Декретом РНК РРФСР від 21 грудня 1922 р., укази про введення класних чинів, рангів та спеціальних звань в деяких галузях, Єдина номенклатура посад службовців (затв. Госкомтрудом СРСР 9 вересня 1967 ), Положення про дисциплінарну відповідальність в порядку підлеглості (затв. ВЦВК і РНК РРФСР 20 березня 1932), переліки № 1 і 2 до Положення про порядок розгляду трудових спорів (особи, посади яких потрапили в ці переліки, - а таких осіб було більше 20 млн., - не мали права оскаржити до суду своє звільнення).
Названими актами перелік основних джерел інституту державної служби, що існували до 90-х рр.., Майже вичерпувався. Негативну роль у законодавчому регулюванні та наукової розробки цих питань зіграла Програма КПРС, прийнята XXI з'їздом партії (1962). У ній говорилося: «Необхідно вести справу до того, щоб ... навичками управління оволодівати все більш широкі маси, і робота в цьому апараті в перспективі перестала бути особливою професією ».
Після проголошення в 1990 р. державного суверенітету РРФСР, розпаду в 1991 р. СРСР у Росії була створена нова, значно розширена, змінена нормативна база державної служби. Цей правовий масив складається з Конституції, ряду федеральних законів і значного числа підзаконних актів, а також актів суб'єктів Федерації. Новітній правової матеріал відрізняється від того, який був до початку 90-х рр.. тим, що він:
ü складається з актів Федерації і її суб'єктів;
ü більш повно регулює організацію державної служби, правове становище службовців;
ü у цьому інституті підвищена роль закону;
ü втілив багато ідей правової держави (поділ державної влади, плюралізм в економіці і політиці та ін);
ü по-новому вирішив питання про поняття державної служби, державних службовців, їх захист, про класифікаційних розрядах державних службовців і про обмеження їх прав, про їх ставлення до політичних партій. Найважливіше місце в аналізованому інституті належить Конституції РФ. Багато її статті (1, 10, 12, 32, 71, 78, 83, 89 та інших) прямо або опосередковано закріплюють основи державної служби.
Наступним за значенням актом, який створив правовий фундамент державної служби, є Закон про основи державної служби. Він закріпив загальні положення, що регулюють обидва існуючі в Росії рівня державної служби: федеральної і суб'єктів Федерації. У XX ст. це перший комплексний акт такого змісту, прийнятий і діє на території Росії.
Конституція і зазначений вище Закон містять положення, що стосуються і до федеральної службі, і до служби суб'єктів Федерації. А друга група актів регламентує тільки той чи інший рівень. Це: Положення про федеральної державній службі, затверджене Указом Президента від 22 грудня 1993 р.; закони про державну службу суб'єктів Федерації. А в 1997 р. був прийнятий Кодекс державних посад Іркутської області (за змістом - кодекс держслужби області).
Третя група джерел інституту - федеральні акти, що регулюють правовий статус окремих видів державної служби. У їх числі Федеральні закони: «Про прокуратуру Російської Федерації», «Про статус суддів в Російській Федерації»;
«Про військовий обов'язок і військову службу», «Про службу в митних органах».
Таку ж юридичну силу мають затверджені Верховною Радою Російської Федерації в 1993 р. Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації та Положення про проходження служби в органах податкової поліції.
Багато питань правового статусу працівників податкових інспекцій регулюються Указом Президента від 31 грудня 1991 р. «Про державну податкову службу». Ще одним прикладом підзаконних актів є постанова Уряду від 16 січня 1995 р. «Про воєнізованих гірничорятувальних частинах по обслуговуванню гірничодобувних підприємств металургійної промисловості і Дисциплінарний статут воєнізованих гірничорятувальних частин по обслуговуванню гірничодобувних підприємств металургійної промисловості».
У четверту групу джерел інституту державної служби входять акти, що регламентують окремі елементи організації служби в цілому або лише певних її видів. Це, наприклад, акти, що регулюють обчислення стажу, атестації, конкурси, відповідальність службовців.
У ст. 4 Закону про основи державної служби міститься таке правило: «На державних службовців поширюється дія законодавства України про працю з особливостями, передбаченими цим законом».
Іншими словами, норми трудового права у відносинах органів державної влади, стройових підрозділів зі своїми службовцями можуть використовуватися лише тоді, коли відповідні питання не регулюються адміністративно-правовим інститутом державної служби.
На закінчення цієї глави, переходячи до розгляду принципів і соціального інституту державної служби, слід сказати, що зараз популярні ідеї про необхідність прийняття службових кодексів як федерального, так і суб'єктів Федерації.

2. основні принципи ДЕРЖАВНОЇ служби
У ст. 5 Закону «Про основи державної служби Російської Федерації» проголошено:
Державна служба базується на принципах:
1) верховенства Конституції Російської Федерації і федеральних законів над іншими нормативними правовими актами, посадовими інструкціями при виконанні державними службовцями посадових обов'язків і забезпечення їх прав;
2) пріоритету прав і свобод людини і громадянина, їх безпосередньої дії, обов'язки державних службовців визнавати, дотримуватись і захищати права і свободи людини і громадянина;
3) єдності системи державної влади, розмежування предметів ведення між Російською Федерацією та суб'єктами Російської Федерації;
4) поділу законодавчої, виконавчої та судової влади;
5) рівного доступу громадян до державної служби відповідно до здібностей та професійної підготовки;
6) обов'язковості для державних службовців рішень, прийнятих вищестоящими державними органами та їх керівниками в межах їх повноважень та відповідно до законодавства Російської Федерації;
7) єдності основних вимог, що висуваються до державної служби;
8) професіоналізму та компетентності державних службовців;
9) гласності у здійсненні державної служби;
10) відповідальності державних службовців за підготовлювані і прийняті рішення, невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків;
11) позапартійності державної служби; відділення релігійних об'єднань від держави;
12) стабільності кадрів державних службовців в державних органах.
Уважне вивчення тексту статті дозволяє зробити висновок про те, що вона деталізує три основні принципи державної служби:
законність (п. 1, 2, 3, 6, 7);
демократизм (п. 4, 6, 9);
• професіоналізм (п. 8, 10, 11, 12).
Законність і демократизм - загальні принципи організації та функціонування виконавчої влади, які своєрідно проявляються в організації державної служби. А професіоналізм - це її специфічний принцип.
Аналіз всього масиву правових актів, що утворюють інститут державної служби, дозволяє зробити висновок про те, що ще одним основним і спеціальним принципом державної служби можна вважати принцип соціально-правової захищеності службовців.
Усі принципи служби є проявами найважливішого початку виконавчої влади - ефективності.
Принцип законності означає визнання:
а) верховенства Конституції, федеральних законів над іншими правовими актами;
б) обов'язковості законних рішень вищестоящих органів і посадових осіб;
в) пріоритету прав і свобод людини і громадянина. Державний службовець зобов'язаний суворо дотримуватись правових актів, прав громадян, робити все необхідне для їх реалізації та захисту. Можна назвати такі напрямки реалізації ідеї законності: службовець повинен домагатися виконання законів громадянами та організаціями, він повинен сам дотримуватися законів, його права мають бути захищені.
Найважливіші прояви принципу демократизму:
а) повне і постійне відповідність діяльності службовців інтересам громадян, суспільства, держави. Службовець діє в «чужих» інтересах. При виникненні конфлікту особистих і публічних інтересів він зобов'язаний керуватися останніми;
б) загальнодоступність державної служби. Ст. 32 Конституції говорить: «Громадяни Російської Федерації мають рівний доступ до державної служби». З цього правила є низка виключень, які не спотворюють, а навпаки, підтверджують його цінність. Загальні обмеження пов'язані з наявністю громадянства, володінням державною мовою, з віком вступу на службу, спільної службою родичів, сумісництвом, застосуванням такого кримінального покарання, як позбавлення права обіймати посади. Спеціальні обмеження обумовлені специфікою окремих посад. У їх числі: встановлення більш високого віку для заняття посади, граничного віку та терміну перебування на ній, вимог певного стажу, освіти, здоров'я. Так, на службу до міліції приймаються особи, які досягли 18 років, придатні за станом здоров'я, що мають середню освіту;
в) гласність у здійсненні державної служби. Вона пов'язана з реалізацією ст. 29 Конституції, яка закріплює право кожного вільно збирати, отримувати інформацію будь-яким законним способом, що гарантує свободу масової інформації; статті 42, яка проголошує право громадянина на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища, з конституційними заборонами вводити цензуру, приховувати факти та обставини, що створюють загрозу для життя і здоров'я людей. Гласність має бути і у відносинах з різними організаціями, і в рамках самого державного апарату. Законодавством закріплено і право службовців отримувати інформацію, необхідну для роботи, ознайомитися з особистими справами і т. д.;
г) поділ державної влади на законодавчу, виконавчу, судову. Це найважливіше прояв демократизму всієї державної діяльності, всього державного механізму. Воно створює умови для підвищення ефективності роботи державних службовців, посилення захисту їх прав.
Таким чином, демократизм виявляється в змісті служби (турбота про права і свободи громадян, загальне благо), в її народності і в формах її здійснення (розподіл праці, гласність, загальнодоступність).
Виконувати обов'язки лікаря або вчителя необхідно на професійній основі, тобто постійно, протягом певного часу, в рамках певного колективу і за регулярно одержуване винагороду.
Професіоналізму вимагає і адміністративна діяльність. По-перше, для неї потрібна компетентність, а вона тим вище, чим більше знання і досвід працівника. Професіоналізм стимулює придбання знань, їх підвищення, нагромадження досвіду роботи. По-друге, здійснення виконавчої влади вимагає організаторських здібностей. Суспільству вигідно, щоб особи, які мають такі якості, використовували їх для вирішення спільних справ, розвивали їх. По-третє, оперативний, повсякденний, творчий характер адміністративної влади передбачає, що нею повинні займатися безперервно, приділяючи їй чимало часу, а значить, за плату, професійно. По-четверте, адміністративна діяльність вимагає високої чіткості, дисциплінованості, своєчасного виконання наказів вищих органів. Професійні початку дозволяють забезпечити більш високий рівень дисципліни, так як службовець за роботу отримує заробітну плату, з нею пов'язує кар'єру і ін
Принцип професіоналізму державної служби передбачає:
а) компетентність працівників, тобто знання ними справи, наявність необхідної освіти, стажу, навичок, системи підвищення кваліфікації. До речі, у військовослужбовців, працівників міліції фізична та службова підготовка проводяться в обов'язковому порядку в робочий час. Одна з основних обов'язків службовця - підтримувати рівень своєї кваліфікації;
б) систематичне, регулярне виконання функцій, операцій, оформлення, вирішення справ, стабільність службових відносин. Це дозволяє працівникові глибше пізнати стоять перед ним проблеми, людей, оволодіти необхідними навичками, методами керівництва; до того ж відчуття стійкості психологічно розкріпачує службовця і сприятливо впливає на професійну діяльність. Відсутність же гарантій, як відомо, викликає невпевненість, яка в свою чергу породжує прихильність до існуючого в організації порядку речей, знижує ініціативу, принциповість;
в) регулярне отримання оплати за свою працю не нижче заздалегідь обумовлених розмірів;
г) політичну нейтральність. Службовець має діяти відповідно до правових актів, але не партійними установками; питання партійності не повинні мати великого значення при підборі кадрів; службове становище не можна використовувати в інтересах політичних партій, в державних органах не можна створювати партійні організації.
Потрібно враховувати, що «практично всі розвинені в економіко-правовому відношенні держави завжди прагнуть формувати державний апарат так, щоб він і його працівники були б вільні від політичного впливу будь-яких партій, рухів» [7];
д) лояльність державного службовця. Незалежно від партійних та інших пристрастей він повинен триматися в рамках законності, службового обов'язку, бути коректним, уважним з людьми, як належить ставитися до всіх, хто залежить від нього, звертається до нього;
е) відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, за якість підготовлених і прийнятих рішень. За свою діяльність службовці можуть нести дисциплінарну, адміністративну, кримінальну, матеріальну відповідальність. А політичні лідери можуть бути суб'єктами політичної відповідальності (відмова від посади, вираз недовіри, відставка).
Найважливіший засіб забезпечення професіоналізму - номенклатура - налагоджена система відбору і висування кадрів. Правильно організована - вона необхідний елемент професійної служби. Без цивілізованої, контрольованою, законослухняною, відповідальної номенклатури демократія як система влади неможлива.
Турботу про соціальну, правовий захист службовців, їх економічному забезпеченні теж можна розглядати як засіб підвищення професіоналізму, а значить, і ефективності служби. Захист службовців, їх забезпечення здійснюються з урахуванням якості, стажу, важливості роботи. Значення, яке надається в останні роки цьому аспекту служби, обсяг відповідного правового масиву дозволяють говорити про спеціальний принципі державної служби: соціально-правового захисту службовців.
Реалізація цього принципу означає насамперед створення необхідних умов для нормальної діяльності, вжиття заходів до усунення перешкод здійснення службових обов'язків. Державний службовець не повинен нести юридичну відповідальність перед громадянами за неналежне виконання своєї роботи.
У науці розрізняють чотири види орієнтації службовців: на характер роботи, умови роботи, винагорода, кар'єру.
На практиці ці орієнтації поєднуються в різних пропорціях. Вибираючи роботу, визначаючи своє ставлення до неї, громадянин оцінює її з названих позицій, віддаючи перевагу деяким з них. А держава зобов'язана використовувати ці орієнтації, щоб створити стимули для добросовісної, корисної для суспільства роботи службовців.
Соціальна і правова захищеність службовців передбачає:
а) підвищення престижу їхньої праці. Держапарат необхідний, і його службовці повинні не соромитися, а пишатися своєю приналежністю до категорії «державних слуг»;
б) досить високу, регулярно виплачується, заробітну плату, розміри якої повинні підвищуватися разом із зростанням кваліфікації, зі збільшенням стажу, зниженням реальної вартості рубля, розвитком економіки;
в) створення нормальних умов праці: забезпечення добре опалювальними, освітленими приміщеннями, транспортом; телефонізація, комп'ютеризація, правильна організація праці і т. д.;
г) державне страхування, гарантоване високе пенсійне забезпечення;
д) забезпечення службової перспективи. Суспільство зацікавлене в тому, щоб службовці працювали краще. Значить, їх потрібно зацікавити, стимулювати підвищення ними знань, накопичення досвіду, поява ініціативи, сумлінне виконання обов'язків, розвиток почуття відповідальності. Службова перспектива реалізується такими шляхами:
ü стабільністю службових відносин;
ü підвищенням рівня кваліфікації, що тягне за собою збільшення заробітної плати, підвищення в званні, категорії, надання пільг за тривалу службу і т. д.;
ü просуванням по службі (перехід на більш високу посаду в цій же організації або в іншій).
В умовах правильної організації роботи державної адміністрації кар'єра (просування по службі) працівника перш за все залежить від його сумлінності, кваліфікації, ідейної зрілості та особистих якостей. У таких умовах прагнення робити кар'єру так само нормально, як прагнення стати майстром спорту, доктором наук, гарним художником, музикантом і т. д., оскільки при цьому громадянин намагається працювати краще, підвищувати свою кваліфікацію, тобто робить дуже потрібну і для себе, і для суспільства роботу. А кар'єризм розквітає там, де не об'єктивні обставини (відповідність якості працівника вищої посади), а суб'єктивне думка вищих посадових осіб є вирішальним.
На жаль, ідея службової перспективи не скрізь здійснюється послідовно. Заслуговують на підтримку заходи щодо введення рангів, звань, категорій, розрядів для всіх службовців державних і муніципальних організацій та встановленню окладів у залежності від них. Необхідно удосконалювати системи оплати праці фахівців з тим, щоб вони могли підвищувати свій заробіток, не тільки рухаючись «нагору» по службових сходах, а й залишаючись на своєму робочому місці в міру зростання знань, стажу і віддачі (професійного росту).

3. Соціальні аспекти державної служби: зарубіжний досвід і Росія
Динамічний процес соціальних змін наприкінці XX століття принципово нових якостей і навичок від професійних державних службовців та керівників: вони повинні володіти сучасними засобами і заходами реформування державних організацій, мати здатність керувати інноваційними процесами, долати соціальну та організаційну інертність бюрократичних структур. Сучасний службовець державної адміністрації повинен мати високу професійну кваліфікацію, володіти високим рівнем політичної культури. Йому необхідні глибокі знання теорії політики, теорії управління, конфліктології, теорії прийняття рішень, соціального прогнозування. Крім цього, він повинен досконало вивчити техніку сучасного державного адміністрування, загальну теорію адміністративно-державного управління.
Таку професійну підготовку в країнах Західної Європи та Америки можна отримати в університетах або коледжах за спеціальністю «public administration». Як приклад можна навести Американський університет у Вашингтоні. Тут створена Школа державних справ (The school of public affairs). Школа має три кафедри: уряду, права і суспільства, державного управління. Студентам пропонуються програми з державного управління, політичних наук, права, управління державними фінансами, розвитку людських ресурсів. Підготовка докторів наук проходить за спеціальностями: політичні науки, державне управління, право. Всі програми об'єднані однією метою - розвинути в кожного студента здібності вченого, фахівця і лідера.
У Росії в 1992 р. Роскадри спільно з Навчально-методичним об'єднанням вузів по напрямку навчання «Менеджмент» розробили пакет документів про відкриття нової спеціальності 07.18 (в даний час 0610) «Державне та муніципальне управління». Комітет з вищій школі Міннауки Росії включив її до переліку спеціальностей вищої освіти і надав право кадровим центрам готувати фахівців даного профілю.
Перефразовуючи А. Барбюса, можна сказати, що професійне політичне утворення допоможе державним адміністраторам «перевести» ідеї і дії політиків з «державної» і «політичного» мови на мову цивільний. Саме тому державне адміністрування визнано всім цивілізованим світом як особливо важливою для суспільства діяльності, яка народилася на перетині політичної теорії та практики.
На відміну від «ідеальної моделі» бюрократії за Вебером, сучасна модель адміністративно-державної діяльності включає дуже складні характеристики. Постараємося виділити найголовніші з них:
- Застосування сучасних методів соціально-політичної та соціально-економічної діагностики, ідентифікації та розпізнавання образів, агрегування інформації та її комп'ютерної обробки (з використанням методів математичного моделювання соціальних процесів при розробці управлінських рішень на локальному, регіональному та національному рівнях);
- Прогнозування та облік у практичній діяльності позитивних і негативних тенденцій у розвитку суспільних явищ, розробка заходів щодо локалізації та усунення недоліків, визначення потреби в змінах і нововведеннях та здійснення практичних дій з їх реалізації;
- Аналізування, узагальнення та інтерпретування соціальних, політичних і економічних показників, що характеризують стан району, регіону, країни;
- Організація і проведення емпіричних досліджень з вивчення соціально-політичних і соціально-економічних процесів в області (регіоні, країні) для пошуку оптимальних управлінських рішень, прийняття таких рішень;
- Прогнозування розвитку соціально-політичних, соціально-економічних і організаційних процесів в об'єктах управління, проектування програм нововведень і здійснення цих програм;
- Застосування раціональних прийомів пошуку, обробки, зберігання і використання необхідної соціальної, політичної, економічної та наукової інформації.
Але на цьому розбіжності з «ідеальною моделлю бюрократії» за Вебером не закінчуються.
Будь-який, хто мав справу з державними службовцями, може підтвердити, що бюрократія не є байдужою, передбачуваною і певної, як вона описана в ідеальній моделі Вебера. У системі державної адміністрації, як і в будь-якій іншій організації, імпровізація, відступ від форми і прагнення «пустити пил в очі» при прийнятті рішень є звичайними речами. Державні службовці володіють психологією і рідко діють в стерильних умовах, які маються на увазі у Вебера.
Далі, бюрократія, за Вебером, служить високостратіфіцірованному авторитарного суспільства, - такому, в якому середній громадянин «не заперечує» бюрократу. Демократичні країни Європи і Америки наприкінці XX століття - це вже зовсім інше суспільство, в якому і звичайні громадяни, і законодавці, не соромлячись критикують державну адміністрацію або закликають створювати комісії з розслідування, для пояснення дій високопоставлених державних службовців.
Сьогодні державні чиновники на високих політичних посадах змушені прислухатися до настроїв громадськості та рахуватися з думками в парламенті. Вони не роблять - та й у дійсності не можуть надходити - тільки на підставі прецеденту чи паперових процедур. Експерти ООН з адміністративно-державної діяльності вважають, що адміністративно-державне управління має характеризуватися новим підходом. Принципове значення набуває більш широку участь громадськості у визначенні цілей розвитку, розробці планів та прийнятті рішень за державними програмами та проектами, а також по їх здійсненню. Для того, щоб адміністративно-державна діяльність була успішною, вона повинна приводити до змін в загальних настроях, будні і способі життя громадян.
Крім цього, структура державних служб до кінця XX століття зазнала суттєвих змін у багатьох країнах. До середини 70-х років основний упор в адміністративно-державному управлінні робився на ділові якості професійних державних службовців, їх політичну нейтральність і гарантований термін перебування на посаді. Проте з кінця 70-х важливе значення набуло політичної діяльності, а в ряді випадків і активної політичної ролі державних службовців (особливо тих, які займають високі пости в адміністративному керівництві і управлінні). На практиці це означає швидшу перестановку в рядах старших адміністраторів і надання політичного характеру певним посадам. У деяких країнах (США, Франція) співробітники цивільних служб стають членами партій і партійними функціонерами.
Наприкінці XX століття державне управління досягло дуже високого рівня спеціалізації. Сьогодні службовці державної адміністрації повинні діяти переважно самостійно у своїй вузькій галузі управління, коли їм дано лише найзагальніші політичні рішення від президента чи парламенту. Багато з прийнятих ними рішень повинні бути на основі такого детального знання своєї галузі державного адміністрування, якого немає у політичних лідерів. Часте збіг адміністративних і політичних функцій є, отже, результатом вимог сучасного державного управління, а не бажанням влади професійних державних службовців.
Професор Єльського університету Д. Йейтс вважає, що в наші дні при пануванні «бюрократичної демократії» в розвинених країнах світу вже не можна говорити про дійсний поділ влади. Бюрократія придбала, на його думку, законодавчі функції, оскільки вона є вирішальною силою при висуненні законодавчих пропозицій. Бюрократія грає також рель судової влади, особливо в сфері регулювання. При цьому бюрократія зберегла і свої виконавчі функції в сфері реалізації державної політики [8].
Американські політологи М. Роскіна, Р. Корд і У. Джонс вважають, що можна виділити шість основних напрямків діяльності «державного адміністрування»: виконання рішень, обслуговування, регулювання, ліцензування, збір інформації та комунальне хозяйство.П. Вуллі, автор книги «Американська бюрократія», вважає, що урядова бюрократія на будь-якому рівні виконує щонайменше дві з цих базисних функцій (хоча, зрозуміло, є бюро, які спеціалізуються тільки на одній функції, і є такі бюро, які виконують кілька функцій ).
Первинна функція більшості урядових бюро може бути визначена просто як виконання і проведення в життя законів, які прийняті законодавством, і політики, що проголошується виконавчою владою. Це є, власне, адміністрування. Наприклад, Сполучені Штати проводять політику перекачування федеральних фондів штатах із тим, щоб оплатити вартість різноманітних програм добробуту. Департамент охорони здоров'я та медичної допомоги здійснює цю політику, вирішуючи скільки грошей призначається кожному штату і наглядайте за тим, щоб гроші були використані для призначених цілей.
Британія проводить політику вільного медичного забезпечення громадян. Її служба Національного охорони здоров'я здійснює цю політику, контролюючи медичну підготовку, видаючи патенти докторам, керуючи шпиталями і так далі. У Росії Міністерство охорони здоров'я стежить за розподілом коштів по окремих регіонах і областях, контролює медичну підготовку, здійснює нагляд за діяльністю установ охорони здоров'я.
Адміністрація є втілення суспільної політики, і оскільки вона виконує політичні рішення, вона також розробляє і принципи управління. Поряд зі своїми адміністративними обов'язками, департаменти часто створюють компанії з рекламування своєї роботи і переконання громадськості у вигодах щодо мети будь-якої програми. У багатьох країнах є постійні програми по освіті в таких сферах як пожежна профілактика, безпека руху та охорона природних багатств.
У Великобританії виконавчі влади та адміністратори наглядають за повсякденними діями своїх департаментів, і високі адміністративно-посадові особи допомагають розробляти пропоновані законопроекти, так само, як допомагають своїм міністрам відповідати на запити членів парламенту. Оскільки Великобританія (подібно Франції) має частково націоналізованої економікою, такі основні галузі як сталеливарні заводи, шахти, залізниці, телеграфні й телефонні лінії управляються урядово-контрольованими корпораціями, які виконують політичні рішення (зазвичай зберігаються за приватним сектором у Сполучених Штатах).
Що стосується другої функції урядової бюрократії - обслуговування, то багато урядових агентства спеціально створені для обслуговування населення (або специфічних груп населення). Наприклад, Бюро погоди в будь-якій країні є найкращим прикладом обслуговуючого агентства. Хоча ми, захопивши з собою парасольку в той день, коли Бюро погоди обіцяло опади, особливо не замислюємося про його службі, тим не менше, це є життєво важливим для фермерів або рибалок. Департамент сільського господарства Сполучених Штатів проводить дослідження в галузі контролю за шкідниками, землеустрою, племінного тваринництва, розподілу надлишків продукції серед бідних і постачає інформацією про харчування населення. У Британії і Росії охорону здоров'я в основному забезпечується урядом. У Швеції та Західної Німеччини уряд надає розширену допомогу у працевлаштуванні. У Росії уряд забезпечує також безкоштовну освіту на всіх рівнях для тих, хто може і бажає вчитися.
Регулюючі функції уряду призначені для підтримки добробуту населення. У Сполучених Штатах. Комісія з безпеки біржової діяльності, наприклад, захищає вкладників шляхом встановлення певного порядку для реєстрації нових емісій поряд з купівлею акцій та облігацій. Великобританія мала законодавство про зайнятість з 1819 р., що регулює робочі умови на фабриках (аналогічні закони існують у більшості промислово розвинених країн).
Таке законодавство проводиться в життя особливими агентствами. Департамент праці Сполучених Штатів, наприклад, наглядає за виборами в профспілки, щоб гарантувати їх правомірне проведення. Вибори нового кандидата в скандально відомий Об'єднаний Профспілка гірників показують, який успішний результат можуть дати регулюючі дії Департаменту праці. У Росії діють Комітет по зайнятості населення та Міністерство праці та зайнятості населення Російської Федерації, які стежать за дотриманням трудового законодавства і регулюють проблему зайнятості в країні.
У Німеччині контроль за виконанням федерального законодавства урядами земель здійснюється Бундесратом (вища палата національної законодавчої влади); федеральні адміністративні суди мають силою змусити земельні уряди підкорятися національним законам. У всіх цих прикладах регулюючі функції влади підтримуються потенціалом сили. У США, наприклад, агентства, що займаються питаннями регулювання, можуть видавати накази типу: «призупинити дію» або «припинити дію». Хоча правопорушники можуть опротестувати ці накази в суді, більшість віддає перевагу добровільно підкоритися.
Ліцензійна діяльність адміністрації тісно пов'язана з регулюванням. Вона дозволяє уряду встановити мінімальні стандарти та обмеження в певних областях. Наприклад, якщо ви хочете займатися приватною практикою, отримати права на водіння автомобіля, продавати нерухомість, викладати в суспільних школах, або працювати перукарем, ви повинні відповідати певним державним стандартам. У Сполучених Штатах та інших федеральних країнах ці стандарти зазвичай встановлюються кожним штатом або який-небудь федеральної одиницею. У країнах, таких як Франція чи Велика Британія, національні уряди встановлюють стандарти і критерії. Навіть у США, проте, деякі ліцензії видаються федеральними урядами. Наприклад, необхідна ліцензія для функціонування радіо-або телестанції.
Ще однією важливою функцією державної адміністрації є збір інформації. Інформація потрібна для двох головних цілей: визначити, чи був порушений закон, і прийняти політичне рішення, що є доцільним і грунтується на фактичному свідоцтві. Наприклад, якщо громадянин США скаржиться, що його громадянські права були порушені, має бути проведене розслідування - зазвичай відділом цивільних прав при Департаменті юстиції - перш ніж можуть бути зроблені які-небудь дії. У Росії існує Комісія з питань громадянства при Президентові Російської Федерації, куди можна звернутися у разі порушення цивільних прав.
Агентство з захисту навколишнього середовища повинно знати про реальний забрудненні повітря і води, перш ніж зможе видати закони, що стосуються порушень. Подібні розслідування проводяться всіма сучасними державами. У Росії їх здійснює Міністерство екології та природних ресурсів Російської Федерації.
У Франції Агентство з захисту навколишнього середовища провело велике дослідження національних потреб в енергії, перш ніж приступило до програми масованого використання ядерної енергії.
Деякі агентства діють за наявності скарг. Інші, такі як Управління продовольством і медикаментами (FDA) у США постійно проводять різні дослідження за власною ініціативою. FDA не допускає появи наркотиків на ринку - незалежно від того, надходили скарги чи ні - поки не переконається, що ліки чи продукт харчування безпечний і ефективний. У Росії аналогічною діяльністю зайнято Міністерство охорони здоров'я.
Іноді виникає проблема посягання на права особистості. Тоді організації, такі, як, наприклад. Федеральне Бюро Розслідувань (ФБР) в США, розслідує підривну діяльність і опитують друзів, сусідів і членів сімей підозрюваних осіб. Чорта між розслідуванням, необхідним для забезпечення захисту суспільних інтересів і посяганням на особистість досить тонка і часто важко сказати, де закінчується одне і починається інше.
Конгрес у США може вирішити, що небезпечні вугільні шахти повинні бути закриті, тільки після того, як гірські експерти точно сформулюють, які саме умови роблять шахту небезпечною. У Росії існує Державний комітет з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і горнадзору при уряді Російської Федерації (Держнаглядохоронпраці). Багато законів також вимагають адміністративної інтерпретації. Наприклад, Конгрес США може заборонити рекламу, спрямовану на обман, але визначення що є обманом, виносить Федеральна торгова комісія.
Бюрократи зазвичай не прагнуть переконати законодавців прийняти їхні поради: члени парламенту, як правило, з радістю приймають технічну допомогу фахівців. Це сьогодні найважливіший канал впливу бюрократії на громадську політику. Іноді, зрозуміло, виникають конфлікти. Яскравим історичним прикладом може бути затяжний конфлікт міністра оборони в адміністрації Дж. Кеннеді, Р. Макнамари з військовими експертами з приводу збільшення витрат на озброєння. Подібним же чином президент Трумен довгий час перебував під інтенсивним тиском з боку експертів Державного Департаменту з питання про визнання Ізраїлю як незалежної держави.
Дорадча роль бюрократії властива не тільки США, це - невід'ємна риса всіх сучасних високорозвинутих держав. У Франції, наприклад, закони і президентські укази виробляються і видаються з активною допомогою бюрократії (особливо Державної Ради), і професійні виконавці, таким чином, мають можливість формувати політику. Бюрократи грають важливу роль в структурі законодавчої влади Німеччини. Експерти та консультанти часто домагаються значних успіхів у переконанні своїх політичних керівників прийняти їхній спосіб мислення по виникає питання.
Коли закон прийнятий, бюрократія повинна його виконувати. У тому випадку, якщо цей закон є точним і визначеним, все відносно просто. Проте зазвичай так не буває. Наприклад, Конгрес США видає закон, що вимагає, щоб токсичні сміттєві майданчики були очищені. Закон дозволяє Комітету із захисту навколишнього середовища прийняти рішення, необхідні для досягнення цієї мети. Комітет приймає цілий ряд рішень, так як кожна сміттєзвалище не може бути очищена моментально, і кожна викликає певні екологічні, економічні та політичні проблеми. За рішення, як досягти головної мети, стає відповідальним даний комітет. Таким чином, в тому випадку, якщо державному агентству належить прерогатива прийняття рішення, як виконати закон або здійснити політику, воно отримує можливість видавати закони для суспільства.
Повноваження постійних державних агентств встановлювати правила також відносяться до дискреційної діяльності. Наприклад, підвищення цін на користування телефоном у США повинно бути схвалено Комісією громадського обслуговування. У Росії аналогічною діяльністю зайнятий Комітет цін при Міністерстві економіки Російської Федерації.
Одним з прикладів встановлення правил державною бюрократією була боротьба за те, щоб змусити виробника сигарет у США поміщати попереджувальні написи щодо руйнування здоров'я на коробках з сигаретами і включати їх в рекламу. Протягом декількох років Федеральна торгова комісія наполягала на цьому. Комісія опублікувала доповідь Національного головного лікаря США (вища посаду в службі соціального охорони здоров'я) про те, що сильне паління збільшує небезпеку захворювання на рак легенів і значно скорочує людське життя. Доповідь розбурхав громадськість, тиск на Конгрес посилилося, і з 1966 р. від виробників сигарет зажадали друкувати застереження про небезпеку на всіх упаковках.
Однак Комісія продовжила свою боротьбу за ще більш суворе антитютюнове законодавство. Вона розробила закон, що забороняє сигаретну рекламу по радіо і телебаченню і вимагає, щоб всі сигаретні компанії друкували застереження про шкоду куріння у своїх рекламних матеріалах.
Під тиском громадськості в 1971 р. президент Ніксон підписав цей закон. Американський політолог А. Фрідшлер, на підставі аналізу цього прецеденту прийшов до наступного висновку: «Початок і продовження сигаретного протистояння стало можливим, так як урядові агентства мають сьогодні не тільки представницької, але і політичною владою. Якби рішення щодо сигарет і здоров'я було прийнято тільки Конгресом, розумно припустити, що виробники все-таки виграли б. Сигаретної-етикеточні протистояння є очевидним прикладом, як державні агентства могутній впливати і навіть визначати суспільну політику »[9].
Отже, ми бачимо, що державна бюрократія в кінці XX століття стала величезною владної політичної силою, дуже далекою від «ідеальної моделі», створеної колись Вебером. Цей феномен вимагає постійного серйозного теоретичного і практичного наукового вивчення, оскільки як і всі соціально-політичні явища, він знаходиться в процесі безперервної зміни і розвитку.
Більш того, державно-адміністративна діяльність - унікальний елемент у соціально-політичній системі, тому що характер цієї діяльності визначається системою і в той же самий час від неї очікують, що вона може змінити систему. Проте державно-адміністративна діяльність - це засіб для досягнення мети, а не сама мета. Це означає, що адміністративні можливості повинні оцінюватися адекватно національним цілям, з урахуванням історичного минулого, культурних особливостей і різних факторів оточення.
Відповідно системи державно-адміністративної діяльності в різних країнах обов'язково відрізняються і будуть відрізнятися одна від одної в багатьох важливих аспектах, хоча і мають багато спільних рис. Взагалі сумнівно, що можливо створити загальну модель державно-адміністративного управління, яка була б придатною для всіх розвинених країн. Отже, і про зміст понять «адміністративно-державне управління» і «державне адміністрування» можна говорити з певною часткою умовності, маючи на увазі тільки найбільш загальні, універсальні характеристики. Завжди необхідно пам'ятати про різноманітність систем і положень у державно-адміністративної діяльності і про обмеженість моделей, коли їх застосовують у реальних ситуаціях.

ВИСНОВОК
У процесі розвитку законодавства про державну службу буде посилюватись тенденція відомості подібних правовідносин в одну правову галузь. Законотворчий процес в області державної служби Росії може призвести до того, що в найближчому майбутньому з'явиться нова галузь - службове право зі своїм предметом правового регулювання. З практичної точки зору підсумком реформування державної служби стане ймовірно, виникнення на місці застарілою і неефективною державної служби сучасної публічної служби. Разом з тим у системі державної служби залишиться багато місця і для відносин, регульованих приватним правом. Адже певні державні функції будуть здійснювати службовці, які мають відмінне від правового статусу професійних чиновників правове становище.
Службове право має стати регулятором державно-службових відносин не тільки в сфері діяльності державних органів, внутрішньої адміністрації, але і в області функціонування органів місцевого самоврядування. З часом при чіткому розмежуванні публічного та приватного права, законодавчому оформленні публічної служби, створення службового права норми трудового права перестануть відігравати суттєву роль або взагалі зникнуть із загального регулювання державної служби.
Зрозуміло, яке величезне значення для країни має державна служба, правильне визначення цілей та напрямів їх праці, підбір кадрів, розподіл повноважень, стимулювання сумлінної роботи і т. д. Деякі вчені навіть стверджують, що хороша адміністрація для суспільства важливіше, ніж хороша конституція. І хоча така думка спірно, досвід багатьох країн свідчить про те, що суспільство, яке належним чином не організувало працю службовців, відчуває серйозні труднощі.
На жаль, засилля чиновників у вирішенні найрізноманітніших справ товариства, їх егоїзм і користолюбство, низький професійний рівень стали сьогодні бичем Росії. Криза нинішньої системи державної служби прямо відображається у всіх сферах держави - в економіці, фінансовій і банківській діяльності, у вирішенні соціальних питань, в науці і культурі, оборони і безпеки, міжнаціональної політиці. Росія явно наблизилася до межі, коли від якості державної служби, діяльності чиновництва залежить не тільки доля окремих росіян, а й майбутнє всієї держави.
Державна служба - найважливіший інструмент держави. Вона на всьому просторі Росії повинна бути найвищою мірою організаційно налагоджена, законодавчо забезпечена, укомплектована фахівцями вищої кваліфікації.

Список використаних джерел
1. Бахрах Д.Н. Адміністративне право Росії: Підручник для вузів. - М.: Норма, Інфра-М, 2000.
2. Бахрах Д.Н. Державна служба: основні поняття, її складові, зміст, принципи. / / Держава і право. - № 12. - 1996.
3. Бребан Г. Французьке адміністративне право. - М., 1988.
4. Василенко М. О. Адміністративно-державне управління як наука. / / Соціологічні дослідження. - № 4. - 1994.
5. Державна служба (комплексний підхід): навчальний посібник. - М.: «Справа», 1999.
6. Громадянське суспільство. М., 1993.
7. Щорічник 1997 р.: Державна служба Росії. Наукові праці РАЦС. - М., 1997.
8. Коментар до Федерального закону «Про основи державної служби РФ». - М., 1998.
9. Лазарєв Б.М. Державна служба. - М., 1993.
10. I. Онуфрієнко Б.В. Державна служба як соціальний інститут. - Ростов-на-Дону, 1998.
11. Магомедов К.О. Регулятивні механізми впливу громадянського суспільства на державну службу. - М., 1998.
12. Митрофанов М. В. Службовці міжнародних організацій. - М, 1982.
13. Овсянко Д.М. Державна служба Російської Федерації: навчальний посібник. - М.: Юристь, 1996.
14. Попова З.С. Інституційний підхід до державної служби. - М., 1999.
15. Романов В.Л. Соціальний вектор державної служби. - М., 1997.
16. Старилов Ю.М. Інститут державної служби: зміст і структура. / / Держава і право. - № 5. - 1996.
17. Федеральний закон «Про основи державної служби РФ» 1995 р.
18. Яницький О.М. Альтернативна соціологія. / / Соціологічні дослідження. - № 1. - 1994.[1] Митрофанов М. В. Службовці міжнародних організацій. - М, 1982.
[2] Бахрах Д.М. Державна служба: основні поняття, її складові, зміст, принципи. / / Держава і право. - № 12. - 1996. - С.10.
[3] Лазарєв Б.М. Державна служба. М., 1993. с. 6.
[4] СЗ РФ, 1995, № 31, ст. 2990.
[5] [5] Лазарєв Б.М. Державна служба. М., 1993. с. 3.
[6] Російські вести. 1995. 8 вересня.
[7] Бребан Г. Французьке адміністративне право. М., 1988. С. 325-327.
[8] Старилов Ю.М. Інститут державної служби: зміст і структура. / / Держава і право. - № 5. - 1996. - С. 102.
[9] Старилов Ю.М. Інститут державної служби: зміст і структура. / / Держава і право. - № 5. - 1996. - С. 105.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
126.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Державна служба як публічно-правовий інститут
Державна служба як публічно-правовий інститут
Державна служба як інститут адміністративного права
Оплата праці державних службовців Державна цивільна служба як публічно-правовий інститут
Право як соціальний інститут Соціальний механізм правового регулю
Право як соціальний інститут Соціальний механізм правового регулювання
Театр як соціальний інститут
Церква як соціальний інститут
Кіно як соціальний інститут
© Усі права захищені
написати до нас