Держава і право

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Первісне суспільство: економічні відносини, влада,
соціальні норми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1. Характеристика первісного ладу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 5
1.2. «Неолітична революція» як основний рубіж розвитку
первісного суспільства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
2. Історичні передумови виникнення держави ... ... ... ... .... 10
2.1. Найдавніші державні утворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.2. Сутність основних теорій походження держави ... ... ... ... ... ... 16
3. Виникнення права ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
3.1. Соціальна природа права і відмінності права від соціальних норм первісного суспільства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
3.2. Основні шляхи розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 33
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

Введення
З найдавніших часів людей цікавило питання, що таке держава і право, яким чином відбулося з виникнення. Цікавило, перш за все, тому, що держава і право і в древньому й у сучасному світі, так чи інакше стосуються кожної людини.
Що ж таке держава? Є два значення цього слова, по-перше, країни, тобто політико-географічної освіти, по-друге, організації політичної влади, системи інститутів влади.
Поняття "держава" пов'язане з двома більш широкими поняттями - "суспільство і влада". Суспільство - це спільність людей на певній території, що характеризується економічним і духовним єдністю і цілісністю організації життя.
Головна риса суспільства полягає в тому, що воно являє собою систему розумних істот, тобто "Особливий самостійний соціальний організм, що охоплює все населення на тій чи іншій території.
Влада - це відношення панування і підпорядкування, при яких воля і дії одних осіб (панівне) домінують над волею та дією інших осіб (підвладних). Визначальною рисою влади є можливість одних людей, організацій панувати над іншими організаціями і людьми, над їх волі і діями.
Держава - суспільне явище, і передумови його виникнення мають соціально-історичну природу. Оскільки воно виникає повсюдно в період зміни родоплемінних зв'язків людей у ​​суспільстві речовими, обмінними відносинами, можна припустити, що фактори, розкладає первіснообщинний лад, були одночасно і передумовами формування держави. Пізнання держави і права слід починати з питання про походження держави - чи завжди в історії людського суспільства існував цей соціальний інститут або ж він з'явився на певному етапі розвитку суспільства. Тільки такий методологічний підхід, який реалізує принцип історизму, дозволяє усвідомити причини і форми появи держави, його характерні, сутнісні риси, відмінність від попередніх організаційних форм життя суспільство.
Ось чому починати доводиться з характеристики сторін первісного суспільства, використовувати дані археології та етнографії, хто безпосередньо вивчає це суспільство.

1. Первісне суспільство: економічні відносини, влада, соціальні норми
В даний час завдяки успіхам археології та етнографії знання про первісному суспільстві, етапах і тенденції його розвитку істотно збагатилося. «Якщо в 19-початку 20 століття історичне знання про суспільний розвиток охоплювало період приблизно в 3 тисячі років, а все, що було до цього визначалося як передісторія, то тепер, до кінця 20 століття, історія багатьох регіонів нараховує 10-12 тисяч років, існує цілком достовірне знання про цю історичну діапазоні в житті людства.
Крім того, якщо для 19 - початку 20 століття був характерний в основному євро-центристський погляд на історію, тобто використовувалися знання історії Європи і деяких, прилеглих до неї регіонів, а потім ці знання штучно поширювалися на весь інший світ, то в 20 столітті в орбіту наукового осмислення опинилася залученою історія всіх регіонів земної кулі »[1]. Теорія держави і права стає, таким чином, дійсно логічним узагальненням історії всепланетного державно-правового розвитку суспільства.
1.1. Характеристика первіснообщинного ладу.
Характерні риси первіснообщинного ладу:
· Кровнородственная природа колективу;
· Поглощенность індивіда родом;
· Громадська власність на умови господарювання;
· Природний (статево-віковою) характер поділу праці, що не порушує початкового рівності родичів;
· Колективні ("демократичні") форми рішення загальних справ (збори родичів як вищий орган управління, виборність вождів тощо);
· Неинституционализированность соціальних норм, які є частиною колективного досвіду, який передається в процесі включення індивіда в життя первісного колективу, і т.д.
Перший удар по роду як соціальний одиниці первіснообщинного ладу завдало табу на інцест. Інцест багаторазово збільшував ймовірність неповноцінного потомства, і заборона статевих зв'язків між родичами - природна реакція людства, що прагне до самозбереження. За таких умов шлюбна пара повинна була формуватися з індивідів протилежної статі, що належать до двох різних родів. Але тоді цей прообраз парної сім'ї потенційно вже не належав жодному з них. Отже, сім'я - перший чинник, який руйнував рід, а, отже, хто вчинив замах на весь родовий лад.
Проте сім'я не могла існувати поза роду, оскільки умови праці були у колективній власності останнього. Виникнення приватної власності - другий удар по родовому суспільству. Приватна власність створює економічну основу індивідуального існування людини, відносної автономії його сім'ї і тим самим робить родові зв'язки потенційно зайвими.
Формування сім'ї і приватної власності - двоєдиний процес. Сім'я створила суб'єкта приватної власності. Приватна власність перетворила поглиненого родом індивіда в суб'єкта. Повної зрілості цей процес досяг лише в Новий час - після перемоги буржуазних революцій.
Виділилися з роду сім'ї (а потім і індивіди), спочатку пов'язані тільки сусідськими, територіальними узами, у міру розвитку обміну виявлялися об'єднаними в суспільство, засноване на речових, ринкових зв'язках. Ринок подолав обмеженість кровноспоріднених відносин і включив регіональні процеси розвитку в світову історію,
Територіальна спільність (населення, пов'язане спільним проживанням) породила колективні потреби, а, отже, спільні інтереси та проблеми. Це і захист від зовнішнього ворога, і встановлення правил колективного співжиття; та вирішення таких колективних завдань, які окрема сім'я або індивід поодинці вирішити не в змозі. До числа останніх відносяться не тільки господарські проблеми (наприклад, створення іригаційної системи в давньому Єгипті), а й охорона однієї частини територіально організованою спільності від іншої її частини, регулювання відносин між ними: племінна організація, розпавшись, виявилася розділеною на різні соціально неоднорідні, часто антагоністичні групи (стану, класи), відносини між якими нерідко загострювалися до рівня соціальних потрясінь, катаклізмів (бунти, революції, війни тощо).
1.2. «Неолітична революція» як основний рубіж розвитку первісного суспільства.
У цьому розумінні первісного суспільства, як вважає Корельський В. М., «перш за все, слід виділити знання, що характеризують розвиток цього суспільства, періодизацію первісної історії. Іншими словами, мова йде про те, що саме це суспільство ніколи не було статичним, воно розвивалося, проходило різні етапи. Виділяють кілька видів такої періодизації - общеисторическую, археологічну, антропологічну. Особливу методологічну цінність представляє для теорії держави і права періодизація, що базується на нових даних археології і виділяє в якості одного з основних рубежів розвитку первісного суспільства «неолітичну революцію» [2].
Це поняття в історичну науку ввів англійський археолог Г. Чайлд в середині 20 століття, характеризуючи той принциповий якісний переворот, який відбувся у всіх сферах життя людства при переході в неоліті від привласнюючого до виробничого господарства.
Оскільки цей перехід змінив всю матеріальну основу життя первісного суспільства, її соціальну та духовну організацію, остільки він справедливо позначається як революція, хоч і розтягнулася на декілька тисячоліть.
Ця періодизація дозволяє чітко визначити, про який первісному суспільстві йде мова, в яких часових рамках воно існувало, яка була соціальна і духовна організація суспільства, які форми відтворення та існування використовувало людство. Для теорії держави і права з'являється, нарешті, можливість також чітко визначати, які форми організації влади і соціально-регулятивні системи функціонували в суспільствах привласнюючої економіки, а які у суспільствах виконує економіки.
Соціально-економічна та екологічна сутність «неолітичної революції» полягала в тому, що з метою задоволення своїх потреб людина від гарматної діяльності, пов'язаної з присвоєнням готових тваринних і рослинних форм, перейшов до справді трудової діяльності, спрямованої на перетворення природи і виробництво їжі: створення нових рослинних і тваринних форм і заміщення ними природних, природних форм. Цей перехід супроводжувався не тільки селекційною діяльністю, яка лягла в основу землеробства й скотарства, а й інший виробничою діяльністю - перш за все виготовленням керамічних виробів, а також металургією і металообробкою.
Виробнича економіка до 4-3 тис. до н.е. стала другим і основним способом існування і відтворення людства. В основі переходу до виробляючого економіці лежать кризові явища, які поставили під загрозу саме існування людства. Відповівши перебудовою всієї своєї соціальної та господарської організації, людство змогло з глобальної екологічної кризи. У цю перебудову входить і нова організація владних відносин - поява державних утворень, ранньоклассових міст-держав. Підсумком "неолітичної революції" "стало виникнення в деяких регіонах земної кулі ранніх землеробських товариств. На наступному етапі соціального економічного розвитку відбувається розквіт раннеземледельческіх товариств. На їх основі виникають перші цивілізації - відбувається становлення ранньокласових товариств".
Таким чином, "неолітична революція" - перехід людства до продукує економіці - наводить первісне суспільство об'єктивно в силу свого внутрішнього розвитку до фінального рубежу - соціального розшарування суспільства, появи класів, зародження держави.

2. Історичні передумови виникнення держави
Л.І. Спиридонов, розглядаючи питання виникнення держави і права, зазначає, що «виникає держава не може не бути владою, оскільки після розпаду родового ладу потреба у вирішенні спільних справ не мала інших механізмів самозабезпечення. Держава не могла не сталь силою, що стоїть над населенням. Суспільство перестало бути однорідним, і тому збіг держави з ним виключило б можливість вирішувати загальні для всіх справи. Публічна влада перетворилася б на знаряддя групових інтересів, перекручуючи початковий сенс держави »[3].
Саме по собі виникнення держави виражає входження людського суспільства в цивілізацію, тобто набуття нею якостей саморегулювальної системи, що розвивається на своїй власній основі. Найважливішою особливістю, що характеризує державу в умовах цивілізації, рух до свободи - поступово затверджуються автономія особистості, економічна свобода, заснована на приватній власності, участь особистості в управлінні суспільством (народовладдя в тих чи інших формах).
У міру вдосконалення цивілізації, зростання і зміцнення демократії держава перетворюється з простого, з "просто" організації політичної влади, з примітивного, "варварського" примусово-репресивного утворення в політичне суспільство, організоване, де влада функціонує в комплексі з усіма інститутами влади, держави в Відповідно до принципу поділу влади.
Історичний процес йде від недосконалого, нерозвиненого держави, що виступає зазвичай як диктаторська державна влада, до розвиненого державі, де регулюються народовладдя, економічна свобода, свобода особистості.
Історичні передумови держави, як зазначає Л. І. Спиридонов, «не є явища, що діють тільки в період виникнення державної форми. Вони - постійно "працюють" чинники, службовці передумовами існування держави як такої. Історії відомі такі основні шляхи (механізми) інституціоналізації влади:
· Військовий (наприклад, при формуванні східних деспотій в країнах з так званим азіатським способом виробництва);
· Аристократичний (наприклад, в Римі з його поділом суспільства на патриціїв і плебеїв);
· Плутократичний (наприклад, при становленні буржуазних державних форм) »[4].
Ці механізми інституціоналізації влади (так само як передумови виникнення держави) мають не тільки історичне значення, вони діють постійно, оскільки державна влада зберігає здатність до розвитку. При цьому не можна випустити з уваги, що в чистій формі жоден з названих механізмів не працює. У реальній історії кожен з них містив у собі елементи двох інших. На зорі цивілізації в масштабах ойкумени кількісно переважав військовий шлях формування влади або политогенеза. Причина тому - та роль, яку постійно грала в ті часи війна як спосіб вилучення та перерозподілу суспільного продукту - матеріальної бази будь-якого суспільства. На цьому шляху вирішальна роль належала військово-демократичним, а потім - військово-ієрархічним форм організації влади.
Специфіка аристократичного політогенеза укладена в становленні відокремленою від народу надобщінной влади на основі переродження традиційної родоплемінної аристократії, яка відтісняла від участі в управлінні спільними справами рядових общинників. Поступово аристократія об'єднувала у своїх руках управління громадським господарством, включаючи розподіл його продукту, і військовою діяльністю.
Для того щоб більш ясно розкрити сутність історичних передумов розвитку держави, необхідно звернутися до історії найдавніших державних утворення.
2.1. Найдавніші державні утворення.
Найдавніші державні утворення закономірно виникають на соціально-економічній основі раннеземледельческого суспільства і характеризується як перші держави.
Спочатку вони виникають як міста-держави. Селище, в якому живуть вільні общинники-землероби, представляє тепер не родову, а сусідську громаду. Він виділяється з групи первісних селищ в господарський і релігійний центр, переростає в адміністративно-господарський та релігійний центр-місто. Місто-держава знає вже чітку соціальну диференціацію, майнове розшарування, розподіл праці тут закріплюється територіально - з'являються квартали гончарів, мідників, інших ремісників, виділяється знати, формується початковий апарат управління: особи, які займаються організацією виробництва, обліку, організацією громадських робіт, видачами з громадських фондів і т.п.
У місті-державі організуються три центри управління, адміністративного та ідеологічного лідерства: міська громада, палац і храм.
Місто починає виконувати по відношенню до інших прилеглим селищам функції державного управління. Ці функції дуже різноманітні: управління общинним землеробством і землеволодінням; виконання громадських ритуальних обрядів.
Таким чином, держави як нова організація форма життя суспільства виникає об'єктивно, в підсумки неолітичної революції, перехід людство до виробляючого економіці, тобто в процесі зміни матеріальних умов життя суспільства, становлення нових організаційно-трудових форм цьому житті.
Воно не нав'язується суспільству ззовні, а виникає в силу внутрішніх факторів: матеріальних, організаційних, ідеологічних. Первісна форма - місто-держава - також обумовлена ​​фінальним, в основному землеробським розвитком «неолітичної революції».
Таким образом, первичное государство возникает, чтобы организационно обеспечить функционирование производящей экономики, новые формы трудовой деятельности, которая становится отныне условием выживания и воспроизводства человечества в новых условиях.
Словом, возникающее первичное государство, как социальный институт, обслуживает и организационно обеспечивает именно производящую экономику раннеземледельческих, раннеклассовых обществ.
Изложенная выше концепция происхождения государства существенно отличается то доминировавших ранее в отечественной теории государства и права взглядов на эту проблему. Вместе с тем она сохраняет материалистический, классовый подход. В этой концепции используются новые знания, основной упор делается на организационные функции первичных городов-государств, на взаимосвязь происхождения государства и становления производящей экономики.
Ранее в вульгаризированной и догматизированной отечественной теории государства и права происхождения государства объяснялось по иной схеме. На этапе перехода к цивилизации в первобытном обществе появляются прибавочный продукт, частная собственность, оно раскалывается на классы, возникает господствующий класс, который создает государство с тем, чтобы с его помощью, путем насилия, принуждения держать в подчинении эксплуатируемый класс.
Происходят войны. И поскольку пленников, которых раньше убивали или даже съедали, стало выгодно использовать на работах. Поэтому первыми государствами были рабовладельческие государства, а само государство являлось машиной для поддержания господства одного класса над другим.
В свое время Ф. Энгельс «указал на две пути образования политически господствующих классов: во-первых, через присвоение должностей с помощью наследственного механизма и обогащения на этой основе и, во-вторых, с помощью присвоения прибавочного продукта. Первый путь оказывается исторически наиболее распространенным, типичным».
Таким образом, в конкретно-исторической действительности раннеклассовое государство не возникало как результат деятельности только господствующего класса. Оно результат определенного развития общества на этапе становления производящей экономики, финального развития земледельческих культур. Но, разумеется, тот или иной класс, захватив государство, мог стать при помощи государства и господствующим классом.
Таким образом, «рабовладельческое государство, характерное для определенного этапа античной истории человечество, а уникальным, тем особенным государством, которое характерно для конкретно-исторической ситуации Греции и Рима. Более того, античные рабовладельческие государства – это лишь этап в истории государственности Греции и Рима, которому предшествовал иной этап – первичных форм государственности, имеющих все те же характерные черты раннеклассовых государств.
Итак, не рабовладельческое государство было тем типичным государством, которое пришло на смену социальной организации первобытнообщинного строя, а раннеклассовое город-государство, со сложной социальной структурой, многочисленными общественными функциями, обеспечивающими дальнейшее развитие производящей экономики.
Это раннеклассовое государство в своем дальнейшем развитии переросло в государство так называемого азиатского способа производства. Государства же рабовладельческие возникли в силу весьма конкретных исторических обстоятельств в Греции и Риме и являются уникальными государствами. Многие народы, в том числе российский народ, создавали свою государственность, не зная рабовладельческого этапа. А вот государства азиатского способа производства оказались типичными, распространенными во многих регионах Земли и существовали сотни лет»[5].
Государство не имеет вечной природы, оно не существовало в первобытном обществе, появилось лишь на финальном этапе развития общества в силу вполне ясных причин, связанных с новыми организационно-трудовыми формами существования и воспроизводства человечества.
И не рабовладельческое, а раннеклассовое государство с последующим развитием в государство азиатского способа производства, в рабовладельческое государство, в феодальное государство было той первой формой государственности, в которую эволюционно, в силу внутреннего развития переросла социальная организация первобытного общества.
Раннеклассовое общество занимает самостоятельное место в общем, процессе развития человечества, а раннеклассовые государства – это самостоятельный этап в развитии государственности, первичная форма новой социальной организации человечества.
В отличие от социальной организации первобытнообщинного строя раннеклассовое общество получило в форме государства новое политическое, структурное и территориальное образование.
В современной теории государства выдвигается и концепция первичных, вторичных, третичных государств. Ее суть в том, что первичное государство складывается там, где существовали условия для сравнительно быстрого роста общественного производства, прежде всего земледельческого хозяйства.
В таких зонах складывались центры классообразования и государственного образования, в дальнейшем распространявшие свое влияния, а с ним и отношения эксплуатации и формы ее обеспечения на окружающие их общества.
Процесс появления государственности в жизни тех или иных народов нельзя считать прямолинейным, знает он и возвратные движения, подвержен различным субъективным, в том числе и случайностным, воздействиям. А там, где условий для организованной земледельческой деятельности было мало, там и процесс возникновения государства был существенно затруднен.
Таким, образом, географический фактор играл определяющую роль на этапе неолитической революции в том смысле, что для перехода к производящей экономике необходимо было, прежде всего, наличие подходящих растений и животных, а также климатических и других природных условий.
2.2. Сущность основных теорий происхождения государства.
Еще в глубокой древности люди стали задумываться над вопросами о причинах и путях возникновения государства. Создавались самые разнообразное теории, по-разному отвечающие на такие вопросы. Множественность этих теорий объясняется различиями исторических и социальных условий, в которых жили их авторы, разнообразием идеологических и философских позиций, которые они занимали. В данном разделе работы необходимо остановиться на некоторых теориях происхождения государства.
«Теологическая теория является одной из самых древних. Ее создатели считали, что государство вечно существует в силу божественной воли, а потому каждый обязан смиряться перед этой волей, подчиняться ей во всем. Так, в законах царя Хаммурапи говорилось о божественном происхождении власти царя: ««боги поставили Хаммурапи править «черноголовыми»; «Человек является тенью бога, раб является тенью человека, а царь равен богу». В древнем Китае император именовался сыном неба. В более близкие нам времена идею богоустановленности государственной власти продолжало развивать христианство. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, - говорится в послание апостола Павла к римлянам, - ибо нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены»»[6].
Согласно теологической теории творец всего сущего на Земле, в том числе государства, - Бог, проникнуть же в тайну божественного замысла, постичь природу и сущность государства невозможно. Не затрагивая научности данной, основанной на агностицизм посылки, отметим, что теологическая теория не отвергала необходимости создания и функционирования земного государства, обеспечения надлежащего правопорядка. Придавая государству и государственной власти божественный ореол, она присущими ей средствами поднимала их престиж, сурово осуждало преступность, способствовала утверждению в обществе взаимопонимания и разумного порядка.
В наше время у богословия также имеются немалые возможности для оздоровления духовной жизни в стране и укрепления российской государственности. Патриархальное теория была широко распространена в Древней Греции и рабовладельческом Риме, получил второе дыхание в период средневекового абсолютизма и каким-то отголосками дошла до наших дней.
У истоков ее стоял Аристотель, который считал, что государство представляет собой естественную форму человеческой жизни, что вне государства общение человека с себе подобными невозможно. Как существа общественные люди стремятся к объединению, к образованию патриархальной семьи. А увеличение числа этих семей и их объединение приводят к образованию государства. Аристотель утверждал, что государственная власть есть продолжение и развитие отцовской власти.
В средние века, обосновывая существование в Англии абсолютизма, Р. Фильмер в работе «Патриархия, или защита естественного права королей» со ссылками на патриархальную теорию доказывал, что первоначально Бог даровал королевскую власть Адаму, который поэтому является не только отцом человеческого рода, но и его властелином.
Патриархальная теория нашла благоприятную почву в России. Ее активно пропагандировал социолог Н. К. Михайловский. Видный историк М. Н. Покровский также считал, что древнейший тип государственной власти развился непосредственно из власти отцовской. Видимо, не без влияния данной теории пустила корни в нашей стране вековая традиция веры в «отца народа», хорошего царя, вождя, этакую суперличность, способную решать все проблемы за всех. По сути своей такая традиция антидемократична, обрекает людей на пассивное ожидание чужих решений, подрывает уверенность в себе, снижает у народных масс социальную активность, ответственность за судьбу своей страны.
Патернализм, вождизм порождает и многочисленных идеологических «оруженосцев», готовых на все лады восхвалять вождей, оправдывать в глазах людей самые негативные из действия и решения. Наиболее уродлива эта тенденция проявилась во времена сталинского тоталитаризма. Культовая идеология не только оправдывал, но и всячески восхваляла концентрацию неограниченной власти в руках Сталина, сразу же превращая каждый его шаг в «исторический», «судьбоносный», «решающий». Вся страна оказалась вовлеченной в это грандиозное восхваление, почти эпическую лесть, пронизанную идеей непогрешимости, всеведения, всесилия и всезнания одного человека. Но под аккомпанемент оглушающей культовой идеологии шел небывалый разгул беззакония и произвола. Человеческая личность ни социально, ни юридически не была защищена.
Традиции патернализма живы и сегодня. Нередко государственного деятеля вольно или невольно уподобляют главе большого семейства, возлагают на него особые надежды, считают безальтернативным спасителем Отечества и готовы наделить его чрезмерно широкими полномочиями. Не ушли в прошлое и идеологические «оруженосцы».
Патриархальную теорию критиковали многие и в разное время. В частности, еще Дж. Локк писал, что вместо научного подхода мы находим в ее положениях «детские побасенки». Ее называли «доктриной прописей», антинаучной биологизацией такого сложного явления, как государство.
«Теория договорного происхождения государства также возникла в глубине веков. В Древней Греции некоторые софисты считали, что государство возникло в результате договорного объединения людей с целью обеспечения справедливости.
У Эпикура «впервые встречается представление о том, что государство покоится на взаимном договоре людей…». Но если в воззрениях философов Древней Греции мы находим лишь зачатки данной теории, то в трудах блестящей плеяды мыслителей 17-18 вв. Г. Гроция, Б. Спинозы, А. Радищева, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и др. она получила полное свое развитие.
Сторонники названной теории исходили из того, что государству предшествует естественное состояние, которое оно характеризовали по-разному. Для Руссо, например, люди в естественном состоянии обладают прирожденными правами и свободами, для Гоббса это состояние «войны всех против всех». Затем ради мира и благополучия заключается общественный договор между каждым членом общества и создаваемым государством. По этому договору люди передают часть своих прав государственной власти и берут обязательство подчинятся ей, а государство обязуется охранять неотчуждаемые права человека, т.е. право собственности, свободу, безопасность. Соглашение людей, по мысли Руссо, - основа законной власти. В результате каждый договаривающийся подчиняется общей воле, но в то же время становится одним из участников этой воли. Суверенитет принадлежит народу в целом, а правители - это уполномоченные народа, обязанные отчитываться перед ним и сменяемые по его воле.
Теория договорного происхождения государства не отвечает на вопросы, где, когда и каким образом состоялся общественный договор, кто был его участником или свидетелем. Нет, похоже, и исторических доказательств, которые бы дали на них ответ. Словом, данная теория страдает антиисторизмом, но это не лишает ее научной ценности. Она впервые показала, что государство возникает как результат сознательной и целенаправленной деятельности людей. Это фактически первый созданный людьми общественно-политический институт, оказывавший и оказывающий огромное воздействие на жизнь индивидов, групп, классов, всего общества. Его можно планомерно совершенствовать, преобразовывать, приспосабливать к изменяющим условиям. Если к сказанному добавить, что договорная теория положила начало учению о народном суверенитете, подконтрольности, подотчетности перед народом всех государственно-властных структур, их сменяемости, то станет ясно, что она и сегодня актуальна»[7].
Учение о государстве Гегеля. Своеобразную теорию происхождения государства и права создал крупнейший представитель немецкой классической философии Г. В. Гегель. Он утверждал, в основе всех явлений природы и общества, а, следовательно, государства и права, лежит абсолютное духовное и разумное начало – «абсолютная идея».
В своем произведении «Философия права» Гегель с позиций объективного идеализма критикует теорию договорного происхождения государства. Он признает заслугу Руссо в том, что тот видел основу государства в общей воле, но ошибка Руссо, по мнению Гегеля, заключается в выводе общей воли из воли отдельных личностей, между тем как воля государства есть нечто объективное, само по себе разумное начало, независимое в своем основании от признания воли отдельных лиц.
Будучи объективным идеалистом, Гегель выводил государство и право из абсолютной идеи, из требований разума. Он оспаривал тезис сторонников договорной теории о том, что государство создано людьми для обеспечения и охраны свободы личности и собственности. По мысли Гегеля, «государство не страховое учреждение, оно не служит отдельным лицам и не может быть их творением. Государство есть высшая форма реализации нравственности». Оно не служит чьим-либо интересам, а является абсолютной самоцелью. Иначе говоря, государство не служит, а господствует, оно не средство, а цель, цель в себе, высшая из всех целей.
Государство имеет высшее право в отношении личности, а высшая обязанность последней – быть достойным членом государства. Гегель отвергает народный суверенитет как основание государства и вытекающую из него идею демократии. Верховная власть, по мнению Гегеля, не может выражать интересы народа, так как народ не только не знает, чего хочет «разумная воля», но не знает даже того, чего хочет он сам.
Таким образом, учение Гегеля о государстве было направлено против теории договорного происхождения государства, естественных и неотчуждаемых прав человека, а, в конечном счете, против идей и целей буржуазно-демократической революции. По сути дела, гегелевская формула «Все действительное разумно» оправдывала феодально-абсолютистский строй Прусского государства. Если идеологи революционной буржуазии развивали свободные от религии взгляды на государство, то Гегель в утонченно-мистической форме возрождал религиозно-теологическое учение о нем. В его Учении государство изображается как воплощение высших нравственных ценностей, он создает подлинный культ государства, подчиняя ему человека полностью.
 
Теория насилия возникла и получила распространение в конце 19 – начале 20 вв. Ее основоположники К. Каутский, Е. Дюринг и др. опирались на известные исторические факты. Мать государства, утверждают сторонники теории насилия, - война и завоевание.
К. Каутский утверждал, что классы и государство появляются вместе как продукты войны и завоевания. «Государство и классы, - писал он, - начинают свое существования одновременно.
Племя победителей подчиняет себе племя побежденных, присваивает всю их землю и затем принуждает побежденное племя систематически работать на победителей, платить им дань или подати. Первые классы и государство образуются из племен, спаянных друг с другом актом завоевания»
Ф. Энгельс жестко и во многом справедливо критиковал данную теории, которая гипертрофировала роль насилия и игнорировала социально-экономические факторы. Чтобы возникло государство, который позволил бы содержать государственный аппарат и производить соответствующее военное оружие. Если подобных экономических условий нет, никакое насилие само по себе не может привести к возникновению государства. Вместе с тем бесспорно и то, что насилия, завоевание играло немаловажную роль в государство образующем процессе.
Марксистская теория происхождения государства наиболее полно изложена в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», само название которой отражает связь явлений, обусловивших возникновение анализируемого феномена. В целом теория отличается четкостью и ясностью исходных положений, логической стройностью и, несомненно, представляет собой большое достижение теоретической мысли.
Для марксистской теории характерна последовательный материалистический подход. Оно связывает возникновение государства с частной собственностью, расколом общества на классы и классовым антагонизмом. Суть вопроса марксизм выражает в формуле «Государство есть продукт и проявление непримиримых классовых противоречий».
Отрицать влияние классов на возникновение государства нет оснований. Но так же нет оснований считать классы единственной первопричиной его появления. Как уже было отмечено, государство нередко зарождалось и формировалось до возникновения классов, кроме того, на процессе государство образования влияли и другие, более глубинные и общие факторы.
Органическая теория . Эта теория возникла в19 в. в связи с успехами естествознания, хотя некоторые подобные идеи высказывались значительно раньше. Так, некоторые древнегреческие мыслители, в том числе Платон сравнили государство с организмом, а законы государства – с процессами человеческой психики.
Появление дарвинизма привело к тому, что многие юристы, социологи стали распространять биологические закономерности на социальные процессы. В соответствии с органической теорией само человечество возникает как результат эволюции животного мира от низшего к высшему. «Некорректность органической теории происхождения государства и определяется следующим: «Все сущее имеет различные уровни проявления, бытия и жизнедеятельности. Развитие каждого уровня определяется свойственными этому уровню законами. И так же, как нельзя объяснить эволюцию животного мира исходя лишь из законов физики и химии, так невозможно распространять биологические законы на развитие человеческого общества»»[8].
Психологическая теория. Представителями этой теории, возникшей также в 19 в. были Г. Тард, Л. И. Петражицкий и др. Они объяснили появление государства проявлением свойств человеческой психики: потребностью подчиняться, подражанием, сознанием зависимости от элиты первобытного общества, сознанием справедливости определенных вариантов действия и отношений и проч.
Естественно, что социальные закономерности реализуются через человеческое поведение, деятельность. Поэтому свойства человеческой психики оказывают определенное влияние на реализацию этих закономерностей. Но, с одной стороны, это влияние не является решающим, а с другой – сама человеческая психика формируется под влиянием соответствующих экономических, социальных и иных внешних условий. Поэтому именно эти условия и должны учитываться в первую очередь.

3. Возникновение права
3.1. Социальная природа права и отличия права от социальных норм первобытного общества.
Прежде всего, рассмотрим сущность понятия «право»: «под термином "право" понимается обоснованная, оправданная, свобода или возможность поведения, которая признается в обществе»[9]. Есть еще и другие значения этого слова:
1) в смысле обычных прав - свободы или возможности поведения, основанной на обычаях, т.е. нормах, вошедших в привычку.
2) в смысле моральных прав - свободы или возможности поведения, основанной на принципах добра и справедливости.
3) в смысле корпоративных прав - свободы или возможности поведения, основанной на уставных и иных положениях, которые действуют внутри общественных, негосударственных объединениях, организаций, партий.
4) в юридическом смысле - свободы или возможности поведения называемой субъективным правом, основанной на законе, иных официальных источниках.
В каждом политически организованном обществе наряду с правом в юридическом смысле существует естественное право, которое охватывает такие права как: право на жизнь, право на свободу, право на равный эквивалент при товарном обмене.
Права, относящиеся к естественным, существуют независимо от того, закреплены они где либо в законе или нет, они непосредственно вытекают из естественного порядка вещей, из самой жизни, из существующих в обществе экономических, духовных и даже естественно-природных факторов.
Сущность права заключается в регулировании общественных отношений в условии цивилизации, в достижении на нормативной основе такой стабильной организации, организованности общества, при которой регулируется демократия, экономическая свобода, свобода личности.
Такие социальные явления, как государство и право, никто персонально не изобретал и не основывал. Они — результат естественно-исторического развития общества как социального организма. Чтобы определить исторические предпосылки права , следует выявить предшествовавший ему общественный феномен и проследить, при каких условиях он приобрел юридические свойства. Прообразом собственно юридической формы в условиях родового общества, не знавшего права, были правила, социальные нормы, которые сложились и функционировали в виде обычаев в первобытном обществе. История свидетельствует: их никто не вводил в жизнь рода. Они сформировались в результате естественного, эмпирического обобщения многочисленных актов поведения, с чьей помощью люди пытались удовлетворять свои потребности. Те поступки, которые не приводили к необходимому результату, воспринимались как неэффективные и даже вредные и потому правилами Поведения не становились. Более того, они осуждались обществом и требовали запрета. Запрет — табу — одно из первых правил (многие историки считают его самым первым) поведения людей. Напротив, те поступки, те методы действий, которые постоянно или во всяком случае достаточно часто приводили к желаемым целям, многократно повторяясь, становились обычаем. Передаваясь от поколения к поколению, обычаи закреплялись через традицию и превращались в постоянно действующие нормы.
В качестве постоянного правила поведения обычай становится фактом коллективного сознания членов рода. Он не был писаным. Он не был институционализирован вообще, так как не существовал вне индивидуальных сознаний и передавался от одного родича к другому, в том числе от старшего к младшему в процессе непосредственного общения, прямо в практике хозяйствования, управления или быта.
Вместе с тем как факт коллективного сознания норма, «обычай выражали первые зародыши понимания должного и потому обеспечивался коллективными мерами. Эти "санкции" имели совершенно иную природу по сравнению с современными. Среди них прежде всего выделялось осуждение нарушителя обычая коллективным ("общественным") мнением. Однако историки зафиксировали и факты прямого применения родовым коллективом и несравненно более суровых санкций. В случае особо тяжкого проступка виновный подвергался остракизму, т.е. изгонялся из рода. Остракизм — наказание страшное, поскольку в условиях родовых связей изгнание из одного родового коллектива исключало возможность его вступления в другой коллектив, объединявший людей, происходивших от другого, общего только им предка. Человек же не может существовать в одиночку, и, оказавшись "без роду и племени", он обречен на гибель. Но и здесь нельзя упускать из виду, что подобно тому, как не были институционализированы обычаи, так не были институционализированы и санкции. В частности, первобытному содружеству оставались неизвестны и специальные органы, назначавшие наказания, и должностные лица, связанные с применением санкций, и т.д.»[10].
Слияние индивида с родовым коллективом приводило к тому, что причинение ему вреда "чужаком" означало причинение им вреда всему роду. Равным образом и причинителем оказывалась не отдельная личность (это понятие в принципе неизвестно первобытному сообществу), а род, к которому тот принадлежал, в целом. В свете сказанного обычай кровной мести, когда все члены рода потерпевшего должны мстить всем членам рода обидчика, в условиях родового строя представляется вполне естественным.
Уяснение социального смысла нарушения норм-обычаев для понимания того, что есть право и почему оно возникает, исключительно важно. Как свидетельствуют древнейшие юридические памятники (Законы XII таблиц, "Русская Правда", "Салическая правда" и др.), архаическое законодательство почти полностью ограничивается санкциями за гражданские и уголовные правонарушения.
Родовой обычай имеет сугубо локальный характер, ограничивая свое действие коллективом людей, связанных общим происхождением. Оттого и нарушение обычая здесь пока только "родственное дело". Оно касается лишь родственников, составляющих замкнутое целое, куда посторонним вход наглухо закрыт. Совсем иной смысл причинение вреда индивиду приобретает тогда, когда он становится звеном такой социальной системы, которая основана на обменных отношениях. Рынок — вот то, что объединяет всех обменивающихся индивидов и что является необходимым условием существования каждого, а стало быть, и существования всех как элементов общественного целого.
Предполагая разделение общественного труда, обменные отношения приводят к тому, что, например, владелец хлеба, чтобы удовлетворить свою потребность в мясе, одежде, книгах, телевизоре, театре и т.д., должен продать свой хлеб и купить на вырученные деньги то, что ему необходимо. В то же время это "то, что ему необходимо", оказывается на рынке, ибо производители мяса, одежды, книг, телевизоров спектаклей, нуждаясь в хлебе и др., должны продать произведенное ими и тем самым удовлетворить потребность владельца хлеба. Таким образом, каждый нуждается в каждом, а все вместе — в "месте встречи", т.е. в рынке. Теперь представим себе, что некто поджег амбар с пшеницей или убил землепашца и хлеб на рынок не поступил. Кто здесь потерпевший? Непосредственно, конечно, им является владелец хлеба. Но и все оставшиеся без хлеба участники обменных связей тоже! И, разумеется, общество в целом, если оно основывается на рыночном обмене. В таком случае поджигатель или убийца, посягая на землепашца и его имущество, тем самым посягает и на общественные отношения, являющиеся клеточками социального организма. Однако в таком случае и преследование причинителя вреда — задача не родственников потерпевшего, а дело всего общества. Итак, появление на месте кровнородственных связей обмена как средства объединения людей в новый тип общества и, следовательно, замена личных отношений родства общественными — такова первая и самая общая предпосылка возникновения права. Если общество основано на вещных связях, то его члены нуждаются, прежде всего, в нормальном функционировании рынка как фундамента не только общества в целом, но их собственного личного бытия. Вот почему объективные условия рыночного обмена — главное, что должно быть закреплено в праве и в чем должна конкретизироваться его общая трансформирующаяся в условия предпосылка.
Обмен невозможен, если его участники не свободны, а находятся в личной (родственной), сословной или коллективной зависимости. Помещик не станет обмениваться товарами со своим крепостным; он найдет другие способы получить произведенный крестьянином продукт, например, путем оброка. Сельскохозяйственная артель социалистического типа не вступает в обменные отношения со своими членами: произведенный колхозниками продукт и так принадлежит колхозу. Стало быть, личная свобода — первое условие товарообмена, подлежащее юридической защите. Но одной свободы недостаточно, чтобы произошел акт обмена. Необходимо еще обладать товаром и иметь возможность определять его судьбу. Для этого свободный индивид должен стать частным собственником. Только собственник правомочен владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему вещами. Стало быть, частная собственность — второе условие существования рынка, которое требует правового закрепления и охраны. Наконец, эквивалентному характеру обменных отношений должно соответствовать и равенство сторон. Если товаровладельцы неравноправны, тот, кто обладает большими полномочиями, в состоянии нарушить эквивалентность обмена и получить выгоды, экономическим законам рынка не соответствующие. Стало быть, равенство участников рыночных связей — третье условие, подлежащее закреплению в праве.
При первобытнообщинном строе основным регулятором общественных отношений были обычаи. Они закрепляли выработанные веками наиболее рациональные, полезные для общества варианты поведения в определенных ситуациях, передавались из поколения в поколение и отражали в равной степени интересы всех членов общества. Обычаи изменялись очень медленно, что вполне соответствовало темпам изменения самого общества, происходившего в тот период. В более позднее время появились тесно связанные с обычаями и отражавшие существовавшие в обществе представления о справедливости, добре и зле нормы общественной морали и религиозные догмы. Все эти нормы постепенно сливаются, чаще всего на основе религии, в единый нормативный комплекс, в единство, обеспечивающее достаточно полную регламентацию еще не очень сложных тогда общественных отношений. Такими обычаями, одобренными моралью и освященными религией, были в первобытном социуме нормы, определяющие порядок обобществления добытого членами сообщества продукта и его последующего перераспределения, которые всеми воспринимались как не только правильные и, безусловно, справедливые, но и как единственно возможные.
Принятие существовавших норм поведения как «своих», безусловная солидарность с ними были связаны и с тем, что первобытный человек не отделял себя от общества, не мыслил себя отдельно от рода и племени. И поскольку все нормы расценивались как ниспосланные свыше, правильные, справедливые, то, естественно, у многих народов за содержанием этих норм, а нередко и за самими нормами и их совокупностью закрепились такие наименования, как «право», «правда» (ius, righte, recht) и т.п. В этом смысле право появилось раньше государства, и обеспечение его реализации, соблюдения всеми правовых предписаний было одной из причин возникновения государства.
3.2. Основные пути развития права.
Итак, основная предпосылка возникновения права в его развитых формах — рынок, требующий свободы и равенства частных собственников — субъектов обмена. Обменные отношения по мере вытеснения кровнородственных объединяют людей в общество на новой, по сути, безграничной основе. Их закрепление и охрана приобретают отныне общественное значение и осуществляются не с помощью локальных норм первобытного коллектива, а посредством установления общих правил поведения. Все субъекты обмена на рынке равны, и потому правила поведения в одинаковой мере распространяются на всех. Закрепляя выкристаллизовавшиеся в процессе общественной практики регулярно осуществляющиеся, устойчивые отношения и такое поведение их участников, которое обеспечивает эту устойчивость, они становятся необходимой формой упорядочения нового общественного строя. Такова модель возникновения права, но реализуется она не сразу.
Необходимым условием существования любого общества является регулирование отношений его членов. Социальное регулирование бывает двух видов: нормативное и индивидуальное. Первое носит общий характер: нормы (правила) адресованы всем членам общества или определенной его части и не имеют конкретного адресата. Индивидуальное относится к конкретному субъекту, является индивидуальным приказом действовать соответствующим образом. Оба эти вида неразрывно связаны между собой. Нормативное регулирование, в конечном счете, приводит к воздействию на конкретных индивидов, приобретает конкретного адресата. Индивидуальное же невозможно без общего, т.е. нормативного, установления прав осуществляющего такое регулирование субъекта на подачу соответствующих команд. Социальное регулирование приходит в человеческое сообщество от далеких предков, а его развитие идет вместе с развитием человеческого общества.
Можно выделить два основных пути развития права. Там, где господствующее положение занимает государственная собственность, основным источником, способом фиксации правовых норм становятся, как правило, сборники нравственно-религиозных положений (Поучение Птахотепа в Древнем Египте, Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах и т.п.).
Зафиксированные в них нормы носят зачастую казуальный характер. Дополняются они в случае необходимости другими обычаями (например, адатами) и конкретными (ненормативными), но имеющими силу закона установлениями монарха или по его уполномочию чиновниками государственного аппарата.
В обществе же, основанном на частной собственности, которая обусловливала необходимость равенства прав собственников, развивалось, как правило, более обширное, отличающееся более высокой степенью формализации и определенности законодательство, и, прежде всего гражданское, регулирующее более сложную систему имущественных общественных отношений. В некоторых случаях достаточно древнее законодательство отличалось такой степенью совершенства, что пережило на многие века использовавший его народ и не потеряло значения и сегодня (например, частное римское право).
Так или иначе, в любом государственно-организованном обществе тем или иным способом нормы права возводятся в закон, освященный свыше, поддерживаемый и обеспеченный государством. Правовое регулирование общественных отношений становится важнейшим методом государственного руководства обществом. Но в то же время возникает и противоречие между правом и законом, поскольку последний перестает выражать всеобщую справедливость, отражает интересы только части, и, как правило, меньшей части общества.

Висновок
Итак, можно сделать следующий выводы:
1. Развитие первобытного общества, о котором говорилось выше, привело на определенном этапе к тому, что произошло его расслоение. Возникли либо особая социальная группа, составляющая чиновничий государственный аппарат, который стал фактическим собственником средств производства, либо класс, обративший эти средства в частную собственность. В обоих случаях возникли социальное неравенство и эксплуатация человека человеком, иногда носящая замаскированный характер. Естественно, что для людей, поставленных в неравные условия распределения общественного продукта, передача общего достояния в руки узкого круга лиц перестала казаться справедливой.
2. Установленная обычаями форма общественных отношений пришла в противоречие с их изменившимся содержанием.
3. Объективная потребность новой социальной организации в общественной силе, которая способна решать общие дела или мобилизовать население на их решение, и породила государство, публичную власть.
4. Возникают правовые обычаи, т.е. такие обычаи, которые обеспечиваются государством. Следует указать на то, что процессы классообразования, формирования государства и возникновения права протекают параллельно, подкрепляя друг друга.
5. Развитие общества с появлением даже зачатков государства резко убыстряется приводит к тому, что появляются новые источники, формы закрепления норм права: законы, юридические прецеденты, нормативные договоры.

Список літератури
1. Алексеев С.С, Государство и право, М. 1996.
2. Венегеров А. Б. Теория государства и права. Ч. 1.- М., 1995.
3. Каутский К. Материалистическое понимание истории. Т. 2: Государство и развитие общества. М.; Л., 1968.
4. Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теория государства и права. -
М., 1997.
5. Комаров С.А. Общая теория государства и права - М.,1998 .
6. Лазарев В. В. Общая теория государства и права. - М., 1996.
7. Лазарев В.В. Учебник для юридических вузов. М., 1997.
8. Спиридонов Л.И. Теорія держави і права. Підручник. - М., 2001.
9. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Соч. Т. 2. - М., 1996.
10. Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и прав. М., 1996.


[1] Лазарев В. В. Общая теория государства и права. М., 1996 р .с.35.
[2] Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теория государства и права. М., 1997 р . С.20
[3] Спиридонов Л.И. Теорія держави і права. Підручник. - М., 2001. С.19.
[4] Спиридонов Л.И. Теорія держави і права. Підручник. - М., 2001. С.21.
[5] Комаров С.А. Общая теория государства и права М., 1998 р . С. 33.
[6] Алексеев Н.И. Государство и право, М. 1996 р . С.35.
[7] см. Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теория государства и права. М., 1997 р . С.27-29.
[8] Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теория государства и права. М., 1997 р . С.34.
[9] Спиридонов Л.И. Теорія держави і права. Підручник. - М., 2001. С.83.
[10] Спиридонов Л.И. Теорія держави і права. Підручник. - М., 2001. С.85.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
109.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Держава і право 2
Ранньофеодальна держава і право
Особистість право і держава
Держава право екологія
Держава і право франків
Держава і право Франції
Держава і право франків
Держава право і особистість
Держава право та економіка
© Усі права захищені
написати до нас