Держава і особистість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.Загальна характеристика ТОВАРИСТВА. ОСОБИСТОСТІ І ДЕРЖАВИ
1.1 Поняття суспільства, особистості і держави 5
1.2 Держава і правовий статус особистості 7
1.3 Правовий статус і фактичне становище людини 10
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ
2.1 Поняття системи прав і свобод особистості 17
2.2 Види прав і свобод 19
ВИСНОВОК 24
БІБЛІОГРАФІЯ 27
ДОДАТОК № 28 січень
ДОДАТОК № 29 лютого
СКОРОЧЕННЯ 30

ВСТУП
Актуальність теми курсової роботи. Значним прогресом у розвитку світового співтовариства в 20 столітті стало розуміння цінності людської особистості, її гідності в нерозривному зв'язку з необхідністю забезпечення мінімальних гарантій існування і вільного розвитку індивіда. Практичним виразом цього стало прагнення передової світової громадськості визначити загальнолюдський мінімум прав і свобод, який був би забезпечений будь-якій людині і в будь-якій країні. Основним засобом утвердження цих прав і свобод стали розробка та прийняття відповідних міжнародно-правових документів, обов'язкових для виконання державами, добровільно визнали їх юридичну, політичну і моральну силу.
Для втілення в життя всередині держави юридичних норм, що містяться в міжнародних угодах з прав і свобод людини, необхідна не тільки трансформація їх змісту у внутрішнє законодавство країни, але і, перш за все, потрібне проведення відповідної соціально-економічної політики, спрямованої на створення умов для фактичного здійснення містяться в них вимог. В іншому випадку цінність міжнародно-правових норм про права людини залишається мінімальною, а відповідна держава, що не забезпечує умов для реалізації прав і свобод, має оцінюватися державами-учасниками угод як уникає взятих на себе зобов'язань.
З вищевикладеного можна з упевненістю сказати про актуальність даної теми курсової роботи.
Об'єктом дослідження в курсовій роботі є об'єктивна реальність, тобто це ті нормативні акти, які відображають і регулюють статус особи і держави, встановлюють їх взаємини.
Предметом дослідження курсової роботи є стосунки держави та особистості, що вивчаються в обсязі держави і права, тобто виявлення загальних закономірностей цих взаємин з метою вироблення державно-правових понять, загальних для всіх юридичних наук і застосовуваних в юридичній практиці.
Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити тему курсової роботи.
Завдання дослідження зумовлюються метою дослідження і полягають у тому, щоб:
· Дати поняття суспільства, особистості і державі;
· Розглянути правовий статус особистості;
· Викласти, що є фактичним становищем людини;
· Описати систему прав і свобод особистості;
· Розкрити виду прав і свобод
Характеристика джерел для написання курсової роботи. В основу роботи покладено, по-перше, Конституція Російської Федерації, по-друге, опублікована юридична практика в офіційних виданнях, по-третє, спеціальна література. Значний внесок у розробку питань, про взаємозв'язок держави й особистості внесли видатні юристи, професора, судді, зокрема, професор Перевалов В. Д., кандидат юридичних наук Ковешніков Є. М. та інші.
При вирішенні поставлених завдань для досягнення мети дослідження використовувалися наступні методи: формально-юридичний метод, метод системного аналізу, комплексного дослідження, порівняльного правознавства.
Структура курсової роботи включає: титульний лист, зміст, вступ, два розділи з розділами до них, висновок, бібліографію. Курсова робота виконана на 25 сторінках комп'ютерного тексту.

РОЗДІЛ 1.Загальна характеристика ТОВАРИСТВА, ОСОБИСТОСТІ І ДЕРЖАВИ
1.1 Поняття суспільства, особистості і держави
Особистість - це стійка система соціально значущих властивостей людини, що характеризують індивіда як члена суспільства або спільності. Поняття особистості, особистісні характеристики окремої людини органічно пов'язані з суспільством, його особливостями. Суспільство - це стійке і розвивається самостійно об'єднання людей, пов'язаних між собою спільними інтересами.
Ознаки суспільства: а) складна організація, що є впорядкованим цілим, що складається із сукупності елементів, індивідів, спільнот, соціальних інститутів, соціальних норм, б) елементи, що складають систему, знаходяться один з одним у співвідношеннях взаємовпливу і взаємозалежності, тому зміни в одному з елементів цілісності породжує зміни в системі в цілому; в) розвиток суспільства як системи здійснюється шляхом її реагування на зміни всередині системи її елементів, а також змін у зовнішньому середовищі; г) відносини взаємозалежності між елементами і отримується в результаті цілісність підкоряються певним правилам.
Структура суспільства: 1) соціальні спільності, 2) соціальні норми і цінності; 3) соціальні інститути і організації.
Становище особистості в суспільстві зумовлене і обумовлено не тільки її власною активністю і здібностями і тим більше не тільки фізичної та духовної приналежністю носія особистісних властивостей до людського роду. Основні параметри і риси цього положення задані і відтворюються історично конкретним, історично неповторним суспільним організмом в цілому, що містить у собі вплив і роль всіх суспільних явищ і атрибутів. До числа таких безумовних реалій суспільства вже протягом більш ніж п'яти тисячоліть відносяться, зокрема, і державно-правові явища.
Фактичне становище людини, масштаб її свободи виражаються, перш за все, у матеріальних і духовних можливостях і обов'язках, кількість, якість та межі яких становлять змістовну характеристику стану конкретної особистості. Можливості та обов'язки практично виникають у людини лише як результат складної взаємодії конкретних людей, особи і суспільства. Саме цим зумовлені серйозні розбіжності у правовому, матеріальному, соціальному становищі в цілому між людьми. У залежності від часу, історичного, географічного, політичного простору, об'єктивних і суб'єктивних факторів суспільного життя істотно різняться між собою основні показники стану особистості. Тому навіть одні й ті ж права і свободи людини, наприклад, право на життя та право на свободу, в умовах сучасної Європи за своїм змістом принципово відрізняються від тих же права періоду Другої світової війни або ж епохи диктатури пролетаріату в Росії.
Держава - це особлива суверенна територіальна організація політичної влади, що володіє спеціальним апаратом і регулює відносини, що складаються в суспільстві, за допомогою загальнообов'язкових правил поведінки.
Державна організація виступає як офіційний, уповноважений представник усього суспільства. Через це відносини між людиною і суспільством носять переважно державно-правовий характер, оскільки від імені суспільства виступає держава.
Співвідношення особи і держави може бути дуже різним. У суспільстві, де панують ідеали справедливості, гуманізму, демократії, люди прагнуть гармонізувати відносини між окремою особистістю і
суспільством в цілому, чиї інтереси, і покликане представляти державу. Держава розглядається як необхідний засіб узгодження інтересів різних соціальних груп, особи і суспільства, як організація, підпорядкована суспільним інтересам і контрольована суспільством. Людина, її основні права і свободи розглядаються, як кінцева мета втручання держави в суспільне життя та одночасно є межею такого втручання.
1.2 Держава і правовий статус особистості
Правовий статус особистості - це комплексна категорія, яка відображає відносини особистості, суспільства і держави.
Права особистості в структурі правового статусу - це формально-визначені, юридично гарантовані можливості користуватися соціальними благами, офіційна міра можливої ​​поведінки людини в державно-організованому суспільстві.
Права особистості як права громадянина конкретної держави є частиною об'єктивного права, тобто певним різновидом правових норм у рамках системи чинного права і одночасно це - суб'єктивні права, оскільки вони належать окремим громадянам як суб'єктам права. Суб'єктивні права особистості це ті конкретні правомочності, які виникають у людини як у індивідуально визначеного суб'єкта права на основі норм об'єктивного права. Іншими словами, це ті юридичні можливості конкретної людини, які безпосередньо випливають із загальних, абстрактних правил поведінки, встановлених законодавцем [[1]].
Нормативному встановлення державою тих чи інших прав особистості зазвичай передують відповідні матеріальні та ідеологічні передумови як необхідні умови практичної реалізації цих прав. Однак нерідко буває і так, що відповідності між юридичними правами як певним повинністю і фактичними умовами їх використання немає. У такому випадку права особистості можуть існувати тільки на папері, не перетворюючись на реальну можливість користування соціальними благами. Правові можливості - це теж соціальні можливості, певна їх різновид. Тим не менш, не всяка юридична можливість є також фактична можливість користування передбаченими нею соціальними благами. Тут можливі суперечності як прояв неспівпадіння «помилкового» і «сущого».
Обов'язки держави, що виникають у зв'язку з наданням права і свобод своїх громадян, знаходить своє вираження в сукупності зафіксованих у законі різних гарантій, тобто тих умов і можливостей, які держава зобов'язується створити і представити громадянам для практичного здійснення ними своїх прав і свобод.
Нормативно визначені державою свободи особистості - це практично ті ж права громадянина, що мають деякі особливості. Надаючи свободи, держава робить акцент саме на вільному, максимально самостійному самовизначенні людини в деяких сферах суспільного життя. Воно прагне до самої мінімальної регламентації поведінки громадян, забезпечуючи їх свободи, перш за все невтручанням, як своїм власним, так і з боку всіх інших соціальних суб'єктів.
З поняттям і змістом прав і свобод тісно пов'язані законні інтереси особистості. Законні інтереси особистості - це юридично значимі і юридично виправдані претензії людини на соціальні блага, що не охоплюються безпосереднім змістом прав і свобод громадян. Законні інтереси захищаються державою, законом поряд з правами і свободами. На відміну від прав і свобод зміст законного інтересу не визначено конкретно законодавцем. Це пов'язано з тим, що правові норми нездатні заздалегідь передбачити всі можливі життєві ситуації і, відповідно, не можуть і не повинні детально регламентувати розвиваються і виникають вперше домагання людини на соціальні блага. На практиці при визначенні та захисті законних інтересів громадян державні органи зазвичай вдаються або до аналогії права і закону, або до розширеного тлумачення правових норм.
Важливою особливістю прав, свобод, законних інтересів особистості є те, що характер їх втілення в життя у величезній мірі визначається особистісним ставленням до них їх носіїв. Від суб'єкта права потрібно прояв хоча б мінімуму активності, а нерідка і наполегливості. Зокрема, такі політичні права громадян, як право на свободу об'єднання, право на проведення мітингів, демонстрацій, передбачає прояв значної активності й організованості суб'єктів цих прав.
Юридичні обов'язки особистості - це встановлені і гарантовані державою вимоги до поведінки людини, офіційна міра належної поведінки. Юридичні обов'язки є необхідним засобом впливу на суспільні відносини [[2]].
Права та обов'язки особистості об'єктивно взаємопов'язані між собою. У демократичному суспільстві взаємозв'язок і єдність прав і обов'язків проявляється через їх взаємообумовленість, а також рівність основних прав і обов'язків. Взаємозв'язок і єдність прав і обов'язків є вираз узгодження інтересів особистості, держави, суспільства. Належне виконання кожною людиною своїх громадянських обов'язків є необхідною умовою і гарантій здійснення прав, свобод і законних інтересів інших громадян, забезпечує інтереси держави і суспільства. Виконання обов'язків розглядається, як юридична і моральну основу для людини вимагати від інших громадян, організацій та держави забезпечення його власних прав і домагань. Зокрема, конституційним обов'язком російських громадян є вимога дотримуватися Конституції і законів, поважати права і свободи інших осіб, нести встановлені законом інші обов'язки.
Так само як права і свободи, юридичні обов'язки поділяються на конституційні і на обов'язки, що виникають на основі норм поточного законодавства.
Поняття «юридичні обов'язки» тісно пов'язано з поняттям юридичної відповідальності особи. Юридична відповідальність особи, перш за все, полягає в обов'язку особи зазнавати заходи державного впливу на вчинення протиправних і винних вчинків, за невиконання або неналежне виконання юридичних обов'язків.
Правовий статус, що має загальний характер і поширюється на всіх громадян країни, зазвичай отримує нормативну конкретизацію стосовно до окремих категорій і груп громадян. На цій основі складаються спеціальні правові статуси різних категорій населення. Наприклад, можна виділити правовий статус військовослужбовців, правовий статус депутатів та інші.
1.3. Правовий статус і фактичне становище людини
Правовий статус, будучи складовою частиною системи права, виступає у ролі щодо самостійного регулятора суспільних відносин. За допомогою правових установлень держава не прагне просто продублювати, відтворити в юридичній формі існуючу реальність. І в цьому немає ніякої суспільної потреби. Держава може лише впливати і неминуче впливає на соціальні процеси, у тому числі за допомогою правових установлень. Цей вплив може призвести, і призводить до прогнозованих соціальним результатам. При цьому держава здатна створювати ті чи інші суспільні наслідки лише в певних межах і, головне, не саме по собі, не довільно, а тільки у взаємодії з іншими об'єктивними та суб'єктивними факторами суспільного життя. Тому було б неправдою твердження, що держава дарує права і свободи, оскільки бути чи не бути тим чи іншим з них, у кінцевому рахунку, залежить не лише від держави. У той же час держава є одним з безумовних факторів, що визначають практичне наявність і реалізацію прав і свобод людини. Причому роль держави в системі факторів, що формують становище людини в суспільстві, практично завжди дуже висока, а в залежності від конкретно-історичних умов може бути і вирішальною.
Визначаючи правове становище людини, держава необхідна рахується з тим, що правотворчості і закону, як його результату, передують виникають в самому житті тенденції і потреби правового регулювання. Для того щоб бути ефективними, дієвими, стабільними, правові встановлення повинні грунтуватися на реальності, так чи інакше враховувати потреби і закономірності соціально-економічного і духовного розвитку суспільства, нести в собі єдність належного і можливого.
Сам же ефект правового впливу може виражатися в розширенні, обмеження, надання або ліквідації соціальних можливостей і обов'язків для конкретних осіб. На відміну від природи, де перетворення потенційної можливості в дійсність відбувається стихійно, в суспільстві перетворення можливого у дійсне відбувається не стихійно і не автоматично. Потенційні, об'єктивно обумовлені суспільством можливості стають готівкою, фактичними можливостями лише в процесі їх опосередкування численними суб'єктивними факторами суспільного розвитку, і в тому числі державою. Історії відомі численні приклади того, коли навіть самі елементарні, реальні можливості, що склалися в суспільстві, залишалися нереалізованими саме в силу впливу суб'єктивних факторів суспільного розвитку - від релігії та моралі до держави і політичної системи. Наприклад, диктаторські, тоталітарні державно-правові режими виявилися здатні протягом десятиліть позбавити політичної, економічної і духовної свободи мільйони людей навіть у розвинених країнах. А відсутність деяких політичних прав у жінок у багатьох ісламських державах легко пояснюється саме особливостями релігійному, духовному житті. У всіх країнах об'єктивні можливості прямо або побічно опосередковуються державою. Наприклад, право на свободу об'єднання обмежується, а фізична й економічна свобода практично скасовуються державою щодо осіб, які допустили серйозні порушення чинного законодавства.
Правовий статус по відношенню до фактичних можливостей і обов'язків особистості, обумовленим суспільством в цілому, не може бути розглянутий як слідства або їх юридичної копії. Правовий статус знаходиться у взаємодії з фактичним суспільним становищем людей. Соціальний статус, звичайно, є першопричиною виникнення та існування правового статусу. Однак будь-яка взаємодія характеризується взаємними змінами взаємодіючих сторін, правовий статус при певних умовах надає власне вплив на суспільні відносини, більшою чи меншою мірою коригуючи їх.
З точки зору потреб та інтересів індивіда в практично-функціональному плані правовий статус слід розуміти як систему гарантованих державою прав, свобод і обов'язків особистості, яка виступає в якості суми юридичних можливостей, умов для задоволення тих чи інших домагань особистості, і, отже. Виконують роль юридичного, специфічного засобу для задоволення цих домагань.
Тому зміст власне правового статусу, зміна та розвиток його формулювань - це відносно самостійна і в більшості випадків дуже важлива проблема. Адже якість, характер і специфіка цих положень - особливо з урахуванням надавало багатьма громадськими, політичними і державними системами пріоритетного і виняткового значення основним правам і свободам індивіда, що становить практично завжди серцевину його юридичного статусу - здатні багато в чому визначатиме характер фактичного положення людини в суспільстві, можуть мати важливі практичні наслідки в процесі задоволення індивідами своїх матеріальних і духовних потреб та інтересів.
При цьому слід мати на увазі й те, що хоча б мінімальне зовнішнє, номінальне і фактичне невідповідність (в тій чи іншій мірі) між юридичним і об'єктивним соціальним становищем людей є свого роду необхідністю і закономірністю існування і розвитку правового статусу. Оскільки за гносеологічним і суб'єктивно-ціннісним причин будь-який суб'єкт правотворчості, будь законодавець у принципі не може дійсно адекватно відобразити фактичний стан індивідів у правових нормах - тим більше, що таке завдання перед ним в якості основної ніколи не стоїть і не ставиться, а суспільне життя незрівнянно багатшими і складніше можливостей правової форми та юридичної техніки. У той же час - і це треба особливо відзначити - в демократичних, соціальних державно-правових системах вони мають постійну тенденцію до зовнішнього збігу, фактичному відповідності, органічної логічного взаємозв'язку. У суто технічному, практично-прикладному відношенні правовий статус неминуче повинен кілька «випереджати» фактичне соціальне становище індивідів не лише на момент свого виникнення, але і на відносно тривалий період після своєї появи. І не тільки з тієї причини, що суспільне життя вже завтра може «перерости» у свої юридичні форми і потрібно певний «запас» юридичної простору на майбутнє (а щоденний їх перегляд і зміна - справа складна і непотрібне), але головним чином тому, що в соціальному житті існують суперечливі, різні тенденції. Її динамізм аж ніяк не завжди означає прогресивний розвиток і рух по висхідній лінії відповідно до найбільш справедливими, гуманними і т. п. орієнтирами. Регресивні процеси і тенденції зазвичай дають про себе знати. Вони, природно, в першу чергу, позначаються на фактичне становище індивідів. У цих випадках правовий статус особистості, залишаючись з юридичної точки зору незмінним, може в даному разі «підтягувати до свого рівня» соціальне становище людей.
У цьому сенсі значення правового статусу особистості, і, перш за все у світлі формування соціальної правової держави, справді має бути велике. Тим більше, що негативні з точки зору інтересів більшості громадян процеси можуть бути пов'язані і власне з діяльністю держави, державного апарату, - яка, однак, може і повинна бути в тій чи іншій мірі скоригована, «виправлена» в тому числі і правовим статусом, його вимогами - можливо, з опорою на суспільну думку, а в разі необхідності - і на відносно незалежну і самостійну судову владу.
Характерною рисою правового статусу, в основі якого лежать конституційні права, свободи і обов'язки громадян, є його відносна стабільність, незмінність. Саме це якість правового статусу в зіставленні з незрівнянно більш динамічною і мінливою громадським життям дозволяє йому грати важливу роль, особливо в тих випадках, коли в суспільстві відбуваються негативні, регресивні процеси. Правовий статус, залишаючись незмінним і уособлюючи собою певний рівень суспільного розвитку, може перешкоджати розвитку негативних тенденцій у соціальному становищі людей. Адже складові його права, свободи і обов'язки повинні бути забезпечені державою незалежно від особливостей пережитого країною періоду. Наприклад, в 1992 році інфляція й загальне погіршення економічного становища Росії призвели до того, що розміри виплачуваних пенсій та допомог непрацездатним громадянам виявилися вкрай малі. Вимоги ж частини другої ст. 56 Конституції Росії 1978 року (у редакції 1992 р.), відповідно до якої пенсії та допомоги мають забезпечувати рівень життя не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму, змушували держава неодноразово визначати і переглядати зміст поняття «прожитковий мінімум», знаходити необхідні кошти для досягнення максимально можливого відповідності розміру пенсій та допомог прожитковому мінімуму.
Закінчуючи дане питання, слід зазначити, що відповідальність держави перед громадянами забезпечується системою гарантій, до яких відносяться: 1) відповідальність уряду перед представницькими органами влади; 2) дисциплінарна, цивільно-правова і кримінальна відповідальність посадових осіб за порушення прав і свобод громадян; 3) процедура імпічменту та ін
Зробимо стислі висновки з розглянутійчолі. У державно-організованому суспільстві в системі чинників, що визначають становище людини, саме державі належить винятково важлива роль. Значення держави зумовлено його відносною незалежністю і значною самостійністю по відношенню до людини і суспільства, тими важелями впливу на суспільні відносини, якими воно монопольно володіє.
Характер взаємин держави й особистості є найважливішим показником стану суспільства в цілому, цілей і перспектив його розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство і сучасну людину без вивчення різноманітних відносин людей з державою.
Держава має виходити з пріоритету прав людини. Визнання, дотримання і захист прав і свобод. Честь і гідність людини - головний обов'язок державної влади. Тому особливе значення мають правові норми, присвячені людині і громадянину, що встановлюють його правове становище.
Права і обов'язки людей закріплюються багатьма галузями права, але особливе значення в закріпленні положення людини в суспільстві має конституційне право, перш за все, Конституція, що встановлює основи правового статусу людини і громадянина. Вони включають: громадянство, конституційні принципи правового становища людини, основні права і свободи, конституційні обов'язки. Це найважливіші елементи правового становища людини. Його ядро. Основи правового статусу відіграють вирішальну роль у визначенні положення людини в суспільстві, мають життєво важливе значення.
Важливою особливістю прав, свобод, законних інтересів особистості є те, що характер їх втілення в життя у величезній мірі визначається особистісним ставленням до них їх носіїв. Від суб'єкта права потрібно прояв хоча б мінімуму активності, а нерідко і наполегливості. Зокрема, такі політичні права громадян, як право на свободу об'єднання, право на проведення мітингів, демонстрацій, передбачає прояв значної активності й організованості суб'єктів цих прав.

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ
2.1 Поняття системи прав і свобод особистості
Сам факт різноманіття праворозуміння свідчить про те, що з точки зору змісту в «чистому вигляді», як таких, безумовно, об'єктивних та загальновизнаних права і свобод людини не існує. Реальністю є лише подання, судження, погляди, теорії про те, що таке права людини, а також засновані на них політичні, юридичні, моральні та інші норми. Погляди і норми опосередковує, впливають на складаються і розвиваються в суспільстві матеріальні та духовні можливості і обов'язки людей. У цьому сенсі права людини спочатку виникають, існують, розвиваються лише в якості найважливішого елемента правосвідомості і свідомості в цілому різних соціальних суб'єктів, що прагнуть надати своїм уявленням значення правильного, правового, правдивого, справедливого і відповідно до цього виявляються практично у всіх нормативно-регулятивних системах, а також в ідеології, філософії, науці, в культурі в цілому.
Тому фактично існуючі та виникаючі соціальні можливості людей зізнаються, трактуються в якості тих чи інших прав людини тільки в значенні «належного» і головним чином - на противагу об'єктивно можливим і об'єктивно існуючим іншим уявленням, інтерпретацій, перевагам. Бо без цього певного протиставлення, без необхідності тлумачення соціальних можливостей і обов'язків з позиції належного, справедливого і т. д., без деякого мінімуму суперечності, антиномії - питання про права людини втратив би самостійну соціальну значимість, а точніше, в історичній ретроспективі ніколи б її не набув. І, строго кажучи, тільки за цих умов можливі були як поява самої ідеї прав людини, поняття «права людини», так і збереження, і підвищення актуальності їх тлумачення надалі.
У теж час різноманіття підходів до прав людини і права не применшує можливості та необхідності вироблення та визнання певного мінімуму загальнолюдських, загальнодемократичних вимог до правового й соціального боку людської особистості. Його реалізація повинна бути забезпечена завжди і скрізь, незалежно від соціально-політичних, економічних, культурних та інших особливостей конкретної країни. Цей мінімум, в якості основних прав і свобод людини, повинен і може бути початковою точкою відліку сумарного зростання добровільно визнаних усім світовим співтовариством незаперечних цінностей.
При цьому у всіх випадках все-таки слід пам'ятати про те, що це дійсно лише частину прав і свобод людини, і проблема прав людини не може бути зведена лише до забезпечення наявності вказаного мінімуму. Адже за «рамками» залишається безліч інших, часто не менш важливих для людей прав і свобод, а роль і значення тих чи інших з них можуть різко зростати в залежності від розвитку конкретно-історичної ситуації в країні, і, відповідно, вони, по суті , можуть набувати значення основних прав і свобод. Не менш важливо мати на увазі й те, що цей мінімум як би універсальних цінностей в повному обсязі визнають далеко не всі держави світу і тим більше не всі забезпечують їх фактичну наявність та реалізацію.
Найбільш оформлене і концентроване вираження праворозуміння знаходить в конституційному і поточному законодавстві держави [[3]].
Вперше формальне, законодавче вираження уявлення про права людини отримали в 1776 році в Конституції американського штату Вірджинія, а потім у Білль про права 1791 р., який представляв собою десять поправок до Конституції США 1781 р. У 1789 році у Франції була прийнята Декларація прав людини і громадянина, що зробила величезний вплив на політичне, правове та духовний розвиток багатьох країн світу. Важливою особливістю цих документів є підрозділ у них прав, що належать людині, на дві категорії: права людини у власному розумінні слова, притаманні йому від народження, що розглядаються як природні, невідчужувані і залежні від держави, і права громадянина, які встановлені державною владою, людьми. Такому розрізненню надавалося особливе моральне, ідеологічне, а також юридичне значення, що має важливі наслідки. Будь-яка людина проголошувався як володаря деякого мінімуму найбільш важливих для нього прав і свобод незалежно від своєї державної, національної, релігійної і т. п. приналежності. Основний сенс такої постановки питання полягав у тому, щоб держава визнала права людини як найвищої цінності, ні за яких обставин не посягав на них, безумовно, забезпечувало б їх практичну реалізацію - головним чином за рахунок власного невтручання, обмеження своєї активності по відношенню до автономії , свободу індивіда, як би черговий, огородженій зазначеними правами.
2.2 Види прав і свобод
Права і свободи за їх соціальному призначенню поділяють на чотири групи прав і свобод: політичні, соціально-економічні, особисті, культурні.
Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя, що забезпечують його політичне самовизначення і свободу, участь в управлінні державою і суспільством. До них відносяться: право на об'єднання, свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування та інші. Наприклад, найважливіше політичне право, яким є право на об'єднання, означає можливість вільного створення і виходу з них. Обмеження цього права незначні і суворо регламентовані законом, а спірні питання створення і діяльності об'єднань вирішуються тільки в судовому процесі судовими органами [[4]].
Особисті права і свободи - це можливості людини, огороджуючі від незаконного та небажаного втручання в його особисте життя і внутрішній світ, покликані забезпечити існування, своєрідність і автономію особистості. Всі права, що належать людині, в однаковій мірі є особистими. Тим не менш, у вузькому сенсі слова під особистими правами розуміється лише частину прав, безпосередньо захищають особисте життя і свободу кожної людини. До них відносяться: право на життя, право на особисту недоторканність, право на повагу, захист честі і гідності та інші (див. Додаток № 1). Наприклад, зміст права на недоторканність особи розкривається у визначенні виняткових умов, при яких можливі обмеження та позбавлення волі, у встановленні найсуворішого заборони насильства, тортур, жорсткого і такого, що принижує людську гідність поводження.
Соціально-економічні права і свободи - це можливості особистості у сфері виробництва і розподілу матеріальних благ, покликані забезпечити задоволення економічних і тісно пов'язаних з ними духовних потреб та інтересів людини. До числа соціально-економічних прав і свобод відносяться: право на працю, право на відпочинок, право на соціальне забезпечення, право на житло, право спадкування та інші (див. Додаток № 2). Наприклад, право на відпочинок полягає в тому, що всім без винятку працюючим за наймом у державних, громадських або приватних організаціях гарантується обмежена законом тривалість робочого часу, щотижневі вихідні дні, а також оплачувану щорічну відпустку і деякі інші умови, що забезпечують природну потребу людини в повноцінному відпочинку.
Культурні права і свободи - це можливості людини користуватися духовними, культурними благами і досягненнями, брати участь в їх створенні у відповідності зі своїми схильностями і здібностями. До числа таких прав належать: право на користування досягненнями культури; право на освіту, свобода наукового, технічного та художньої творчості і деякі інші.
Аналогічно розрізнення загального та спеціального правового статусу розрізняють загальні та спеціальні права особистості. Загальні права належать в рівній мірі всім громадянам, незалежно від соціальної, професійної та іншої приналежності. Такі практично всі конституційні права - виборчі права, право на працю, право на освіту, право на захист честі і гідності та інші. У системі загальних прав особистості провідним початком зазвичай є принцип рівноправності всіх громадян. Спеціальні права - це особливі права, що відображають специфіку різних груп населення, що доповнюють і розвивають загальні права і не суперечать їм. Наприклад, права військовослужбовців, пенсіонерів, депутатів, молоді і т. д. У свою чергу спеціальні права можуть бути поділені за видами залежно від ступеня їх конкретизації, наприклад, можна виділити права депутатів місцевих представницьких органів, права військовослужбовців внутрішніх військ і т. д .
Найпростішою класифікацією є підрозділ усіх прав та свобод на конституційні або основні, тобто встановлені і гарантовані Основним законом країни, і на права свободи, передбачені поточним законодавством.
Закінчуючи цю главу, підведемо короткі підсумки. Вважаю, що держава мала б забезпечити відповідність прав громадянина держави прав людини, оскільки саме в останніх виражені найвища істина і справедливість, продиктовані самою природою і навіть божественним задумом.
Самою розробленої і поширеною є класифікація прав і свобод, визначених попередніми виділенням найбільш важливих сфер суспільного життя, в яких виникають і реалізуються права і свободи. Іншими словами, цей підрозділ прав і свобод за їх соціальному призначенню. У цій підставі виділяють чотири великі групи прав і свобод: політичні, соціально-економічні, особисті, культурні.
При цьому грань, що проводиться між цими групами прав і свобод, достатня умовна, оскільки всі вони характеризують єдину, цілісну систему суспільних відносин. А багато конкретні права і свободи одночасно можуть бути віднесені до двох різних категоріях прав.
У сучасному світі існують різні правові ідеї, теорії, доктрини, панує різноманітність праворозуміння. У тій же мірі різноманіття поглядів притаманне проблематики прав і свобод людини, його взаємин з державою. Різниця підходів зумовлено різними інтересами їх представників, особливостями духовної, культурної життя, історичними традиціями, звичаями, інтелектуальним різноманіттям і іншими причинами.
Практичний досвід показує, що існує єдність, взаємозв'язок і взаємозалежність всіх видів прав і свобод. У цьому сенсі ієрархічна побудова прав і свобод, підкреслення пріоритету одних прав перед іншими малопродуктивні, важко погодиться також з концепціями, які обгрунтовують абсолютна переваги політичних та особистих прав, аж до повного заперечення соціально-економічних прав і свобод. Адже без певного мінімуму соціально-економічних прав наявність багатьох політичних та особистих прав і свобод ставиться під питання. Ця обставина враховують схвалені абсолютною більшістю країн світу найважливіші міжнародно-правові документи з прав людини, що розглядають соціально-економічні права нарівні з іншими правами і свободами людини.

ВИСНОВОК
Написавши курсову роботу на тему «Держава і особистість», підведемо підсумки проведеного дослідження.
Поняття особистості відносяться до числа «вічних тем», якими займалися мислителі різних епох: від найдавнішого світу до теперішнього часу. Проблема прав людини можна порівняти лише з проблемою екології. Як у центрі уваги охорони і захисту навколишнього середовища знаходиться людина, її життя, здоров'я, його права на нормальні, сприятливі умови проживання, так і в системі цінностей громадянського суспільства людина - найвища цінність, потребує охорони і захисту від свавілля державної влади.
У РФ на сьогоднішній день немає глибокого осмислення концепції забезпечення прав людини і громадянина, системи правозахисної діяльності. У будь-якому випадку на дотриманні прав людини негативно позначається відсутність теоретичної розробки, подібної механізму здійснення прав і свобод особистості.
Характер взаємин держави й особистості є найважливішим показником стану суспільства в цілому, цілей і перспектив його розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство і сучасну людину без вивчення різноманітних відносин людей з державою.
У силу принципу суверенності державної влади будь-яка людина в межах території держави підпадає під його юрисдикцію, тобто стає адресатом виходять від держави загальнообов'язкових приписів. Стійкий зв'язок людини з конкретною державою зазвичай знаходить своє вираження в інституті громадянства або підданства. Суть громадянства і підданства, незважаючи на деякі відмінності між ними, єдина. Вона виражається в наявності стійкої політико-правового зв'язку між окремою особистістю і державою. Цей зв'язок означає юридичну належність особи конкретній державі, придбання особистістю людини специфічних якостей громадянина держави, наявність кола взаємних прав і обов'язків громадян і держави, а також захист громадянина державою всередині країни і за її межами.
Будь-яка юридична норма об'єктивно не тотожна фактичної соціальної можливості, нею представляється, і юридичне, вже з суб'єктивних причин, не завжди збігається за своїм змістом і змістом з фактичним станом справ. У той же час значення правової норми, як правило, велике навіть у тих випадках, коли її зміст суттєво розходиться з реальністю. Адже правова норма може бути вираженням не тільки фактичних можливостей, але і виступає як необхідний засіб «переведення».
Також на завершення хочеться сказати про міжнародне співробітництво в галузі прав людини яке не зводиться тільки до вироблення та прийняття відповідних документів і до необхідності переведення які у них норм у внутрішнє законодавство країн-учасниць угод. Таке співробітництво необхідно і надалі з метою успішного виконання державами прийнятих на себе зобов'язань та здійснення міжнародного контролю за їх виконанням. У цих цілях створені спеціальні міжнародні органи, покликані активно сприяти здійсненню угод з прав людини. Процес же формування міжнародно-правових принципів і норм з прав людини продовжується і зараз.
Все сказане вище не означає, того що права особистості безпосередньо похідні виключно від міжнародного співробітництва та міжнародного права. Дійсно права людей, за всіх умов, залишаються все-таки продуктом конкретного суспільного організму. Саме по собі міжнародно-правове регулювання положення людини в суспільстві може мати велике значення і відігравати суттєву роль у вирішенні проблеми прав особистості. Але при цьому воно завжди є похідним, вторинним по відношенню до внутрішнього життя даного суспільства, його державної організації і політичної системи в цілому, оскільки завжди опосередковано, з одного боку, суверенної волею держави, а з іншого - його соціально-економічними, політичними, культурними та іншими особливостями. У цьому сенсі ніяке право не може бути привнесено ззовні, крім суспільства і держави.
У той же час в сучасному світі різко зросла взаємозв'язок і взаємозалежність суверенних держав одна від одної, окремої держави від усього світового співтовариства в цілому. У цих умовах окремі права і свободи можуть виникати і реалізовуватися у все більшій мірі під впливом зовнішніх для конкретного суспільства і держави факторів і, зокрема, під впливом міжнародно-правових принципів і норм, вироблених практикою міжнародного співробітництва.

БІБЛІОГРАФІЯ
Нормативно - правові акти
1) Конституція Російської Федерації 1993года.
Юридична література
2) Основи держави і права: Навч. посібник для вступників до юридичних вузів / Під ред. член-коресподент РАН О.Е. Кутафіна. - 8-е изд., Перераб. і доп. - М.: Юрист, 2001. - 447.
3) Загальна теорія держави і права. Академічний курс у 2-х томах. Під ред. проф. М.М. Марченко. Том 1 Теорія держави. - М.: Видавництво «Зерцало», 1998. - С. 456
4) Загальна теорія держави і права. Академічний курс у 2-х томах. Під ред. проф. М.М. Марченко. Том 2 Теорія права. - М.: Видавництво «Зерцало», 1998. - С. 656.
5) Загальна теорія права / Відп. ред. А.С. Піголкін вид. МАУП. 1998.
6) Загальна теорія держави і права / Під. ред. В.В. Лазарєва. М., 1994.
7) Теорія держави і права / відп. ред. М.М. Марченко. М., 1987.
8) Теорія держави і права. Курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова. Саратов, 1995.

ДОДАТОК № 1
ТАБЛИЦЯ № 1
ВИДИ ОСОБИСТИХ ПРАВ
ОСОБИСТІ ПРАВА
ПРАВО НА ЖИТТЯ
Право на особисту недоторканність
ПРАВО НА ПОВАГУ
ПРАВО НА ЗАХИСТ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІДОДАТОК № 2
ТАБЛИЦЯ № 2
ВИДИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ СВОБОД
ПРАВО НА ПРАЦЮ
ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК
ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВО НА ЖИТЛО
ПРАВО НА НАСЛІДУВАННЯ
соціально-економічні права і свободиСКОРОЧЕННЯ
У даній роботі були використані наступні скорочення:
РФ - Російська Федерація
ЦК - Цивільний кодекс
ст. - Стаття
ін - інші
т.д. - Так далі
тобто - Тобто
ст. - Сторінка
ред. - Редакція


[1] Загальна теорія держави і права. Академічний курс у 2-х томах. Під ред. проф. М.М. Марченко. Том 1 Теорія держави. - М.: Видавництво «Зерцало», 1998. - С. 456
[2]) Загальна теорія держави і права / Під. ред. В.В. Лазарєва. М., 1994.
[3] Теорія держави і права / відп. ред. М.М. Марченко. М., 1987.
[4] Загальна теорія держави і права. Академічний курс у 2-х томах. Під ред. проф. М.М. Марченко. Том 1 Теорія держави. - М.: Видавництво «Зерцало», 1998. - С. 456
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
86.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Особистість право і держава
Держава право і особистість
Держава особистість і права людини
Особистість і держава в романі ОІ Замятіна Ми
Пушкін а. с. - Особистість і держава у творчості а. с. пушкіна
Замятін тобто і. - Особистість і держава в твір Замятіна ми.
Особистість і свідомість Особистість як суб`єкт життя по С Л Рубінштейну К А Абульхановой Славської
Особистість і свідомість Особистість як суб`єкт життя по СЛ Рубінштейну КА Абульханової-Славської
Особистість основні її компоненти Особистість і навчання
© Усі права захищені
написати до нас