Держава як політична форма організації суспільства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1 Держава як політична організація

2.2 Політичні партії

2.3 Громадські об'єднання

2.4 Релігійні організації

2.5 Органи місцевого самоврядування

2.6 Трудові колективи

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Громадянське суспільство являє собою історично певний вид суспільства, характерними ознаками якого є відокремленість від держави і обмеження сфери діяльності матеріальним виробництвом, покликаним задовольняти приватний інтерес, а публічна влада не протистоїть населенню і повністю збігається з ним. Рабовласницьке, феодальне і буржуазне суспільство в повній мірі володіють даними ознаками і цілком правомірно розглядаються як особливих форм, видів громадянського суспільства. При цьому більш зріла форма громадянського суспільства зберігає і розвиває досягнення попередніх їй стадій.

У закритому суспільстві має місце жорстке підпорядкування інтересів і діяльності особистості інтересам суспільства і держави, яка йде ще від первіснообщинного ладу і обумовлюється нерозвиненістю його продуктивних сил.

Закритими залишалися рабовласницьке і феодальне суспільства, де людина як і раніше не був вільний, не міг самостійно визначати свій рід занять.

Буржуазне суспільство, яка проголошує формальну рівність своїх членів і свободу підприємницької діяльності, створює передумови для формування відкритого суспільства, але поки що виявляється не здатним провести ці принципи в життя для всіх членів суспільства. Значна їх частина діє не вільно, а під впливом економічного тиску, не бажаючи втратити необхідних коштів для існування.

Щоб убезпечити себе від будь-яких спроб держави перевищити свої повноваження, відкрите громадянське суспільство має бути згуртованим і організованим. Воно, по-перше, повинна мати можливість об'єднуватися в асоціації, що діють самостійно і незалежно від держави, її органів, і, по-друге, брати безпосередню участь у діяльності держави як через своїх громадян, так і їх асоційованих членів.

Сукупність державних органів, а також асоціацій, об'єднань, утворених громадянським суспільством для участі в справах держави, вирішення інших політичних питань, розуміється як політична організація суспільства.

Мета курсової роботи - розглянути поняття держави як політичної форми організації суспільства. Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:

1. Розглянути компоненти політичної організації суспільства;

2. Виявити характерні риси та особливості політичної системи РФ;

3. Визначити основні напрямки вдосконалення

політичної системи Російської Федерації.

1. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Основним ядром політичної організації суспільства є держава. Взаємодія сучасної демократичної держави і громадянського суспільства грунтується на наступних принципах:

1) плюралізму та рівноправності ідеологій;

2) багатопартійності;

3) самодіяльності;

4) законності та державного контролю;

5) соціального і політичного партнерства.

Окрім держави в політичну організацію суспільства входять, перш за все, громадські об'єднання та політичні партії.

Партії являють собою стійкі і постійно діючі громадські формування, покликані виражати політичні інтереси громадянського суспільства, окремих соціальних шарів і організовувати громадян на участь у справах суспільства. Кінцевою метою партій є оволодіння державною владою, і її здійснення згідно ідеологічним уявленням відповідного соціального шару, класу про ідеальне, ефективно діючому державу та її органах, а також завдання та способи організації та діяльності громадянського суспільства. Свої ідеологічні уявлення про політичну владу та способи її здійснення, шляхи та цілі розвитку громадянського суспільства партії формулюють у своїх програмах.

За ступенем організованості і способам взаємозв'язку з населенням політичні партії поділяються на три види: кадрові, масові і партії виборців.

Кадрові партії складаються з невеликого числа професіоналів-політиків, які виставляють свої кандидатури на виборах до представницького, законодавчий орган держави. У таких партіях відсутня постійне членство, а також партійні внески. Членом партії визнається той, хто її підтримує матеріально і голосує за її кандидатів на виборах. Подібним чином діють республіканська і демократична партії США.

Масові партії грунтуються на чітко фіксованому членство в партії, сплату членських внесків та наявності територіальних первинних організацій. Подібним чином діють всі комуністичні партії.

Коло громадських об'єднань як добровільних формувань громадян за інтересами дуже різноманітний. Це можуть бути професійні спілки, жіночі, молодіжні, творчі, екологічні та ветеранські організації, масові рухи, спортивні та інші союзи. Їх участь у політичному житті країни також неоднозначно.

Специфічним компонентом політичної організації суспільства є релігійні організації. В даний час ряд держав (Великобританія, Данія, Норвегія, Ізраїль, Ємен, Судан та інші ісламські держави) офіційно проголошують одну з релігій в якості державної. Такі держави називаються клерикальними. У клерикальних державах релігійні об'єднання, які сповідують державну релігію, виконують деякі функції держави, в тому числі здійснюють правосуддя у кримінальних і цивільних справах, займаються регулюванням і реєстрацією шлюбно-сімейних відносин, ведуть освітню діяльність у школах та інших освітніх установах, беруть участь у діяльності органів державної влади. У свою чергу держава надає релігійним об'єднанням істотну фінансову та іншу матеріальну допомогу, встановлює пільги в оподаткуванні; враховує думку церковних ієрархів при вирішенні найважливіших економічних, політичних та інших питань. Наприклад, у Великобританії представники духовенства беруть активну участь в роботі Палати лордів.

Однак, більшість сучасних демократичних держав є світськими, тобто дотримуються принципу невтручання у справи релігійних організацій, так само як і не покладають на них здійснення будь-яких державних функцій. Однак повністю виключити вплив церкви на політичні процеси і відносини поки що не вдається у жодній державі.

Форми і методи участі релігійних об'єднань в політичному житті країни є досить різноманітними. По-перше, є політичні партії, члени яких належать якогось одного віросповідання і ставлять своєю метою використання релігії в політичних цілях, залучення віруючих на свій бік. (Так, в Італії діє Християнсько-демократична партія, у Бельгії - Соціально-християнська партія, Християнська народна партія). По-друге, релігійний світогляд впливає на політичну свідомість своїх прихильників, їх політичні оцінки і дії. По-третє, атрибутика церкви іноді використовується при здійсненні деяких державних процедур - принесення присяги свідком у суді, присяги президента країни та ін По-четверте, релігійні діячі безпосередньо беруть участь у боротьбі за мир, в екологічних та інших суспільно-політичних рухах.

Названі та інші форми впливу релігійних об'єднань, на політику свідчать про необхідність їх визнання в якості самостійного компонента політичної організації громадянського суспільства.

Відкрите громадянське суспільство не тільки бере участь у діяльності держави, намагається так чи інакше спрямовувати роботу його органів, але і самостійно управляє своїми справами за допомогою органів місцевого самоврядування і трудових колективів організацій та підприємств.

Найчастіше до відання місцевого самоврядування відносять управління муніципальною власністю, муніципальним утворенням, муніципальними установами охорони здоров'я, а також вирішення інших питань, що мають місцеве значення. У Японії органи місцевого самоврядування обираються безпосередньо населенням і здійснюють самостійне управління своїм майном, приймають нормативно-правові акти з питань, віднесених до їх відання. У Великобританії місцеві органи, що обираються населенням, керують діяльністю поліції, освітніх установ, бібліотек, дорогами, протипожежними службами, справами піклування престарілих, здійснюють інші правомочності.

У сучасних демократичних державах трудовим колективам надаються певні права щодо участі в управлінні підприємством, організацією. Обраний трудовим колективом орган здійснює свої повноваження з метою залучення трудящих до управління справами підприємства, організації, зміцнення соціальної злагоди між роботодавцями та працівниками, своєчасного вирішення конфліктів між ними.

Таким чином, політична організація відкритого громадянського суспільства складається з наступних компонентів:

 • громадян;

 • держави, її органів;

 • політичних партій;

 • громадських об'єднань;

 • релігійних об'єднань;

 • органів місцевого самоврядування;

 • трудових колективів.

Всі вони прямо або опосередковано впливають на політичне життя країни.

Асоційовані компоненти політичної організації створюються з певними політичними цілями і тому змушені активно діяти, боротися за досягнення поставлених цілей, вступати в ті чи інші політичні відносини. Наприклад, політичні партії повинні здійснювати пропаганду своєї програми з тим, щоб рекрутувати у свої ряди максимально велику частину населення і добитися перемоги на чергових виборах в законодавчий, представницький орган країни. Профспілкові органи ставлять своїм завданням охорону та захист трудових прав громадян, вживають самі різноманітні заходи в цьому напрямку, в тому числі беруть участь у підготовці проектів колективних договорів в організаціях, інших угодах між працівниками і роботодавцями, здійснюють контроль за станом охорони праці, виступають організаторами страйків та інших колективних акцій працівників.

Більша частина компонентів політичної організації здійснюють свою діяльність не довільно, а у відповідності з діючими в суспільстві нормами права, корпоративними та іншими соціальними нормами, якими регулюються правовідносини у сфері політики. Лише нелегальні, злочинні організації діють всупереч державно-правовим заборонам і іншим соціальним нормам.

Політична організація громадянського суспільства, узята в динаміці, в сукупності відносин, в які вступають громадяни, політичні партії та інші організації при здійсненні політичної діяльності, а також норми права, інші соціальні норми, що регулюють політичні відносини, утворюють нове явище - політичну систему громадянського суспільства.

2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1 Держава як політична організація

У Російській Федерації політична система організовується і діє в повній відповідності з нормами міжнародного права. Згідно зі ст. 13 і 30 Конституції РФ в Російській Федерації визнається ідеологічне та політичне різноманіття, багатопартійність і гарантується свобода діяльності політичних партій та інших громадських об'єднань.

Конституція РФ створює належну правову основу для організації і активної дії всіх відомих сучасному суспільству компонентів політичної системи: громадських об'єднань і політичних партій, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування і трудових колективів. Держава закріплює також дієві гарантії непорушності прав, наданих компонентів політичної системи РФ, встановлюючи за порушення цих прав кримінальну, цивільну та адміністративну відповідальність винних посадових осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування.

Особливим елементом політичної системи Російської Федерації виступає сама держава, її органи. Воно покликане бути не тільки самостійним суб'єктом політичних відносин, виконувати покладені на нього завдання з управління справами суспільства, але і створювати необхідні умови для реального забезпечення конституційних принципів організації і діяльності інших компонентів політичної системи, реальної дії політичних прав і свобод громадян Росії. У цих цілях вона наділяється досить широкими правомочностями і, зокрема, може:

1) встановлювати правовий режим організації і діяльності інших компонентів політичної системи;

2) здійснювати реєстрацію громадських об'єднань, політичних партій, релігійних організацій;

3) залучати до участі в справах держави громадські об'єднання і політичні партії, органи місцевого самоврядування та трудові колективи;

4) здійснювати нагляд за законністю в діяльності громадських об'єднань та інших компонентів політичної системи;

5) застосовувати заходи державного примусу до суспільних об'єднань і інших компонентів політичної системи суспільства, порушує режим законності і зазіхає на права і свободи громадян, організацій та інших осіб.

Відповідно до Конституції РФ Державна Дума підготувала і прийняла ряд федеральних законів, якими закріпила правовий статус більшої частини компонентів політичної системи РФ. Серед них особливе значення мають Федеральний закон "Про громадські об'єднання", який набув чинності 19 травня 1995 р.; Федеральний закон "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності" від 12 січня 1996 р.; Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації ", який набув чинності 28 серпня 1995; Федеральний закон" Про свободу совісті та релігійні об'єднання "від 26 вересня 1997

Федеральні закони та підзаконні акти, прийняті з питань організації та діяльності компонентів політичної системи РФ, створюють досить надійну правову основу діяльності громадських об'єднань, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, встановлюють межі та способи втручання в їх діяльність органів держави, а також способи захисту порушеного права незаконними діями і рішеннями державних органів та посадових осіб. Органам державної влади і посадовим особам заборонено втручатися в діяльність недержавних об'єднань та органів місцевого самоврядування крім випадків, прямо передбачених федеральними законами.

У строгій відповідності з чинним законодавством здійснюється реєстрація громадських об'єднань, політичних партій і релігійних організацій компетентними органами держави. Реєстрація не є обов'язковою умовою діяльності названих компонентів політичної системи. Вони цілком можуть здійснювати свої функції і реалізовувати свої статутні цілі і без цієї процедури, але не можуть придбати прав юридичної особи. Крім того, незареєстровані громадські об'єднання, політичні партії не можуть брати участь у виборах депутатів представницьких органів, Президента РФ, голів виконавчих органів суб'єктів РФ.

Законодавство забороняє відмовляти в реєстрації громадського об'єднання чи політичної партії з мотивів недоцільності їх створення. Об'єднання, партія, яким було відмовлено в реєстрації, можуть оскаржити це рішення до суду.

Форми і методи співпраці держави з іншими компонентами політичної системи РФ носять диференційований характер. Найбільш тісна взаємодія спостерігається між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які безпосередньо реалізують значну частину політико-правових рішень держави в сфері економіки, освіти, культури, охорони здоров'я, охорони громадського порядку. Будучи світським, держава не залучає до своєї діяльності релігійні організації і веде активну боротьбу із злочинними співтовариствами. У той же час держава дуже часто вдається до допомоги громадських об'єднань і політичних партій. Можна виділити три напрямки їх найбільш активного співробітництва.

Первое направление составляет деятельность государственных органов по обеспечению гласности, доведению до сведения общественных объединений, иных компонентов политической системы и общества в целом информации о состоянии дел в соответствующем органе государства, принимаемых им решениях, перспективных планах работы, путях и способах преодоления негативных социальных явлений и процессов. Подобная постоянная связь государственных органов с гражданским обществом и его объединениями осуществляется путем организации пресс-центров, отделов информации, введения должностей пресс-секретарей, а также проведения периодических встреч ответственных должностных лиц с руководителями общественных объединений и журналистами.

Второе и главное направление взаимодействия государства с общественными объединениями и политическими партиями составляет их совместная деятельность, направленная на решение каких-либо политических, экономических и иных социально значимых проблем.

Общественные объединения и политические партии активно взаимодействуют с государственными органами в ходе выборов органов представительной и исполнительной власти, при осуществлении мер, связанных с охраной труда, окружающей природной среды, памятников истории и культуры, оказанием материальной помощи малоимущим и нуждающимся слоям общества, проведением мероприятий, связанных с празднованием каких-либо исторических событий или дат в жизни Российского общества и государства. В целях активного и действенного сотрудничества с общественными объединениями и политическими партиями в органах исполнительной власти создаются и действуют специальные подразделения (департаменты, отделы, комитеты) либо общественно-государственные органы (советы, коллегии, комиссии).

Третье направление взаимодействия государственных органов, общественных объединений и политических партий составляют проблемы законотворчества и правотворчества. Общественные объединения и политические партии привлекаются органами представительной и исполнительной власти для подготовки проектов федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, изучения общественного мнения о действующих нормах права, социальных интересов населения, экспертизы проектов нормативно-правовых актов и законов.

Большое место в деятельности государства, его органов занимает надзор и контроль за деятельностью остальных компонентов политической системы РФ. Последовательно проводимый Конституцией РФ и федеральными законами принцип независимости органов местного самоуправления и иных компонентов политической системы РФ от государственных органов не означает однако вседозволенности. Негосударственные органы и объединения полностью автономны лишь в решении своих внутриуставных задач, но обязаны неукоснительно соблюдать все действующие нормы, которые касаются их как участников конкретных правоотношений.

Надзор за законностью в деятельности негосударственных компонентов политической системы осуществляет прокуратура РФ. Орган, регистрирующий общественные объединения, политические партии, религиозные организации, осуществляет контроль за соответствием их деятельности уставным целям. Финансовые органы осуществляют контроль за источниками доходов названных объединений, партий и организаций, размерами получаемых ими средств и уплатой налогов в соответствии с законодательством РФ о налогах. Экологические, пожарные, эпидемиологические и иные государственные органы осуществляют надзор и контроль за выполнением негосударственными органами и объединениями существующих норм, технических правил и стандартов.

Общественные объединения и другие негосударственные компоненты политической системы РФ за допущенные ими правонарушения привлекаются к ответственности. К ним могут применяться все меры, предусмотренные санкцией нарушенной нормы.

В случае совершения общественными объединениями и политическими партиями деяний, наказуемых в уголовном порядке, должностные лица объединений и партий при доказательстве их вины за организацию преступных деяний могут привлекаться к ответственности как руководители преступных сообществ. Другие члены и участники объединений и партий несут ответственность лишь за те преступления, в подготовке или совершении которых они непосредственно участвовали.

2.2 Политические партии

Политическая система РФ характеризуется многопартийностью. В настоящее время в России зарегистрировано несколько сотен общероссийских, межрегиональных и региональных партий, среди которых можно выделить три основных группы:

1) партии либеральной и социально-либеральной ориентации, ставящие своей целью превратить Российскую Федерацию в типичное буржуазное государство по образцу и подобию современных буржуазных государств;

2) партии национально-патриотической ориентации, стоящие в оппозиции к нынешнему курсу государства и ориентированные на воссоздание и укрепление отечественной многонациональной государственности, преемственность и защиту национальных интересов России и свобод ее граждан;

3) партии социалистической и коммунистической ориентации, ставящие своей целью продолжение социалистического и коммунистического строительства в России.

В конечном итоге все политические партии призваны объединять граждан по политическим интересам и вовлекать их в политическую деятельность, способствовать реализации их конституционного права на участие в делах государства.

Однако действующие в Российской Федерации политические партии пока что не способны в полной мере выступать независимой организационной формой объединения и выражения политических интересов населения, его вовлечения в активную политическую деятельность. Созданные в начале 90-х гг., политические партии выражали не столько политические интересы отдельных социальных слоев, групп общества, сколько политическое мировоззрение лидера партии и его команды.

Оторванные от политических интересов населения, партии основной формой своей политической деятельности избрали участие в формировании представительных органов Федерации и ее субъектов и получение депутатских мандатов.

Процесс становления и развития многопартийности в Российской Федерации в настоящее время вступает в новую фазу своего развития, когда мелкие политические партии, не сумевшие достойно проявить себя на политической арене, привлечь на свою сторону сколько-нибудь значимую часть населения, прекращают существование либо объединяются с другими политическими партиями. В конечном итоге этот процесс привел к созданию нескольких партий, реально представляющих и отражающих интересы той или иной части населения России.

На настоящий момент в России действует четыре главные партии, которые собирают основное число голосов избирателей и определяют политическую жизнь общества: это правящая партия "Единая Россия", коммунистическая партия, либерально-демократическая партия России и демократическая партия России.

2. 3 Общественные объединения

Общественные объединения представляют собой наиболее распространенную организационную форму, в которой население Российской Федерации реализует свое конституционное право на создание коллективных формирований для защиты своих общих интересов и достижения общих целей. Общественные объединения характеризуются необычайным разнообразием и массовостью. В настоящее время и Российской Федерации действует более 42 тыс. общероссийских, межрегиональных и региональных общественных объединений, охватывающих абсолютное большинство населения страны.

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Таким образом, общественное объединение характеризуется следующими специфическими признаками, позволяющими выделять его из совокупности остальных общественных и хозяйственных формирований:

1) добровольностью создания общественных объединений и правом их членов беспрепятственно и в любой момент выходить из них;

2) самоуправлением, т.е. правом членов объединения управлять его делами самостоятельного, без вмешательства государственных органов и иных лиц, в том числе разрабатывать и принимать устав, формировать руководящие органы и руководителей объединения. В общественных объединениях самоуправление осуществляется их съездами, конференциями, собраниями, а также выборными и контрольно-ревизионными органами;

В Российской Федерации общественные объединения в зависимости от их организационно-правовой формы подразделяются на общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы общественной самодеятельности.

Общественной организацией признается общественное объединение, основанное на индивидуальном членстве физических лиц. Членами общественной организации могут быть и общественные объединения при условии, что они прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ или его территориальных органах и обладают статусом юридического лица.

Общественным движением признается общественное объединение, состоящее из участников, не имеющих постоянного членства. Ее участником признаются граждане или общественные объединения, которые принимают активное участие в деятельности общественного движения, лично поддерживают проводимые им мероприятия. Таким образом, состав общественного движения является непостоянным и самим движением не контролируется. В нем участвуют все желающие на период своей деятельности в этом движении. Прекращение активного участия в движении означает одновременно и выход из него. Общественные движения создаются для решения какой-либо общественно-значимой политической, экологической, социальной и иной проблемы.

Общественный фонд понимается как общественное объединение, создаваемое с целью формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использования этого имущества на общественно-полезные, в том числе и благотворительные, цели.

Основное отличие общественного фонда от общественных организаций состоит в том, что он не имеет строго фиксированного членства. Общественный фонд решает специфические задачи накопление имущества для реализации социально-полезных целей — и не нуждается в массовом членстве.

Общественным учреждением признается объединение, создаваемое в целях оказания каких-либо конкретных услуг в области образования, здравоохранения, культуры, спорта и других сферах. Особенность данного вида общественных объединений состоит в том, что: 1) учредители предоставляют общественным учреждениям свое имущество на правах оперативного управления, т.е. учреждение не может распоряжаться этим имуществом без согласия учредителей; 2) общественное учреждение создается для оказания каких-либо услуг учредителям и иным лицам, но не может заниматься коммерческой деятельностью и распределять полученную прибыль между его учредителями; 3) для оперативного у правления делами учреждения может создаваться коллегиальный орган. Этот орган избирается работниками учреждения, которые не являются его учредителями или потребителями услуг.

Под органом общественной самодеятельности понимается общественное объединение, создаваемое с целью решения социально-значимых проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы. Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе граждан и строит свою работу в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей.

Основные организационные особенности органа общественного самоуправления выражаются в том, что он создается для решения задач, имеющих локальное, местное значение. Поэтому орган общественного самоуправления не имеет над собой каких-либо вышестоящих органов и организаций, а также постоянного членства. В случае государственной регистрации орган общественной самодеятельности приобретает права и может принимать обязанности юридического лица.

Органы общественной самодеятельности весьма разнообразны. Это могут быть родительские комитеты, создаваемые при образовательных учреждениях, уличные, дворовые комитеты, образуемые населением по месту жительства, стачечные комитеты, органы самоуправления, образуемые трудовыми коллективами предприятий, организаций, учреждений.

В современных условиях особенно заметна роль профсоюзов как органов защиты и охраны социально-трудовых прав работников предприятий, организаций и учреждений. В Российской Федерации действует Всероссийская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения работодателей и Правительство РФ. Принимаемые комиссией генеральные соглашения определяют основные меры, которые надлежит проводить государству и работодателям в области развития рынка труда, оплаты труда работников, доходов и уровня жизни населения, охраны труда и обеспечения экономической безопасности и в других сферах с целью создания надлежащих условий для труда, отдыха и материального обеспечения работников.

2.4 Религиозные организации

Конституция РФ признает Российскую Федерацию светским государством, что означает полное отделение религиозных объединений от государства и его органов.

В целях обеспечения реального действия конституционного принципа, закрепившего светский характер государства, а также создания условий, препятствующих бесконтрольной деятельности зарубежных миссионерских организаций, Государственная Дума 19 сентября 1997 г. приняла Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", вступивший в силу 26 сентября 1997 г.

Согласно названному закону, религиозным объединением признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры. Таким образом, основное отличие религиозного объединения от общественных объединений в том, что в основе его деятельности лежит определенное вероисповедание (христианство, буддизм, ислам и др.), т. e . религиозное учение и его обрядность. При этом религиозному объединению предоставляется право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также обучать религии и проводить религиозное воспитание своих последователей. Кроме того, религиозному объединению разрешается создавать собственные образовательные учреждения, с согласия детей и органов местного самоуправления вести факультативные занятия в образовательных учреждениях.

Религиозные объединения могут создаваться и действовать в двух организационных формах — религиозной группе и религиозной организации.

Федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях последовательно проводит конституционный принцип о светском характере государства и полном отделении от него религиозных организаций. В частности, признается, что государства не может:

1) возлагать на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;

2) вмешиваться в деятельность религиозных объединений, не противоречащую действующему законодательству;

3) давать согласие на создание религиозных объединений в органах государственной власти, других государственных органах, государственных учреждениях и воинских частях;

4) вводить религиозное образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, хотя в последнее время идут споры о том, что бы ввести в школах предмет религиоведение.

Государство вправе оказывать финансовую, материальную и иную помощь религиозным объединениям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, передавать безвозмездно культовые здания и сооружения с относящимися к ним земельными участками и имуществом церковного назначения, а также предоставлять объединениям налоговые и иные льготы. В свою очередь религиозные объединения обязываются последовательно соблюдать принцип отделения от государства, в том числе:

1) не возлагать на себя функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;

2) не участвовать в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления, а также в деятельности политических партий и политических движений, не оказывать им материальной и иной помощи.

2.5 Органы местного самоуправления

Органы местного самоуправления избираются населением соответствующего муниципального образования — городского, сельского поселений, нескольких поселений, объединенных общей территорией, иной населенной территории, в пределах которой осуществляется местное самоуправление. Структура этих органов включает в себя представительные органы муниципального образования, главу администрации, иные должностные лица и органы местного самоуправления, наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти.

Наименование органов местного самоуправления определяется в каждом регионе самостоятельно, исходя из национальных, исторических и иных местных особенностей. Структура же этих органов определяется населением самостоятельно.

Специфика органов местного самоуправления как самостоятельного компонента политической системы РФ состоит в том, что они сочетают в себе черты, присущие как общественным организациям, так и органам государства.

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, образуются непосредственно населением для решения местных, затрагивающих его интересы задач. Состав и структура этих органов не подлежат согласованию с вышестоящими органами государства и тем более не могут утверждаться ими. Всякое вмешательство в этот процесс со стороны органов государства означало бы грубейшее нарушение Конституции РФ, закрепленных ею прав населения на местное самоуправление.

Самостоятельность организации и деятельности органов местного самоуправления роднит их с общественными объединениями и политическими партиями. В то же время органы местного самоуправления не представляют собой разновидности общественного объединения. Они сохраняют в себе многие черты государственного управления и остаются в системе государственно-властных отношений. Они, в частности, осуществляют нормативно-правовое регулирование общественных отношений и принимают общеобязательные нормативно-правовые предписания, осуществляют правоприменительную деятельность, принимают акты применения права, которые имеют общеобязательную силу и для органов государства, в целях охраны общественного порядка могут создавать муниципальную милицию. Весьма широкими правами наделяются органы местного самоуправления и в процессе решения вопросов местного значения. Они имеют, прежде всего, право собственности на определенное имущество. Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в состав муниципальной собственности входят земли и другие природные ресурсы, муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки, жилищный фонд, учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, памятников истории и культуры, организуют транспортное обслуживание населения, осуществляют организацию и содержание учреждений общего и профессионального образования, медицины, создают условия для работы предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, решают иные вопросы местного значения.

2.6 Трудовые коллективы

Трудовой коллектив представляет собой совокупность всех без какого-либо исключения работников, осуществляющих трудовую деятельность в организации, учреждении на основе заключенного трудового договора. В основе управления организацией, учреждением лежит единая воля, исходящая от ее руководителя и иных органов, наделенных властными полномочиями. И администрация, и работники действуют согласованно, чтобы обеспечить успешное решение задач, возложенных на организацию.

Полномочия трудового коллектива осуществляет общее собрание его членов. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины общего числа членов трудового коллектива, а конференция — при наличии не менее двух третей делегатов. Решение общего собрания (конференции) принимается открытым голосованием членов трудового коллектива, присутствующих на собрании (конференции).

Оперативное управление трудовым коллективом и контроль за выполнением решений общих собраний (конференций) трудового коллектива, как правило, осуществляет совет трудового коллектива. Данный орган избирается общим собранием (конференцией) на срок два-три года и ответствен перед ним в своей деятельности.

Благодаря коллективным договорам трудовой коллектив может успешно защищать свои социально-трудовые права по вопросам оплаты труда, пособий и компенсаций, занятости, обучения, переобучения, высвобождения работников, улучшения условий и охраны труда, льгот для работников, совмещающих работу с учебой, и др.

Трудовой коллектив может рассматривать и принимать общеобязательные для работодателя и работников решения по вопросам самоуправления трудового коллектива, предоставления работникам социальных льгот из фондов трудового коллектива, условий деятельности общественных объединений и организаций. Трудовой коллектив наделяется правом утверждать правила внутреннего трудового распорядка в организации, избирать комиссию по трудовым спорам, обсуждать и одобрять комплексные планы улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, контроль за ходом выполнения этих планов, за соблюдением работниками правил по охране труда.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Политическая система РФ во всем многообразии ее связей и зависимостей пока что находится в стадии становления и не в полной мере соответствует своему назначению как организационной формы, призванной обеспечивать неукоснительную реализацию политических прав и свобод граждан Российской Федерации. Этому мешают, во-первых, недостаточный опыт деятельности всех компонентов политической системы; во-вторых, невысокая политическая культура граждан Российской Федерации и, в-третьих, отсутствие законодательной базы, обеспечивающей надлежащее регулирование политических отношений, а также неспособность государства покончить с преступными элементами, оказывающими негативное воздействие на политико-правовой климат страны.

Преодоление названных и некоторых других недостатков, присущих политической системе РФ, составляет основную задачу ее дальнейшего развития как необходимого этапа на пути построения правового государства и создания такого политико-правового режима, при котором каждый гражданин мог бы беспрепятственно реализовывать свои политические права, не нарушая прав других граждан и общества в целом. При этом можно выделить четыре первоочередных направления дальнейшего совершенствования политической системы:

1) совершенствование законодательства, закрепляющего правовой статус компонентов политической системы;

2) принятие действенных мер по повышению правовой и политической культуры населения;

3) расширение социальной базы политических партий и общественных объединений и повышение их роли в делах государства;

4) укрепление законности в деятельности всех компонентов политической системы.

В процессе совершенствования законодательства надлежит преодолеть пробелы и ликвидировать противоречия, присущие действующим федеральным законам и иным нормативно-правовым актам, принятым по вопросам организации и деятельности общественных организаций и иных компонентов политической системы РФ. В качестве первоочередной меры в этом направлении предстоит принять федеральные законы о политических партиях и трудовых коллективах, которые позволили бы закрепить правовой статус этих важнейших субъектов политических отношений и обеспечить их активное участие в делах общества и государства.

Повышение уровня политического и правового сознания населения, граждан РФ является необходимым условием эффективного действия всей политической системы, ориентированной на максимально полную реализацию политических нрав и свобод каждого человека, его активное участие в делах государства и общества. Эта задача требует длительного периода, в течение которого население России должно не только получать основы политических и правовых знаний, но и на собственном опыте убеждаться в полезности и необходимости активного участия в политической жизни страны, грамотном использовании своих политических прав и свобод.

Для осуществления действенной и целенаправленной деятельности государства, его органов и учреждений по политическому и правовому просвещению населения, надлежащему финансированию этой деятельности федеральным исполнительным органам государства надлежит принять специальную целевую программу, определив в ней как конкретные меры, так и непосредственных исполнителей. Особый упор должен быть сделан на вовлечение в деятельность по политическому и правовому просвещению населения средств массовой информации — прессы, радио, телевидения, а также образовательных учреждений.

Политически грамотное население несомненно проявит значительно больший интерес к деятельности политических партий и общественных организаций, чем оно проявляет его в настоящее время. Однако политическим партиям и общественным организациям следует также значительно активизировать свою связь с населением, постоянно и последовательно проводить работу по вовлечению граждан в свои ряды. Без постоянной и прочной связи с населением, массами, не имея в них твердой опоры, ни одна политическая партия не может рассчитывать на сколько-нибудь значимые результаты в борьбе за места в представительных органах государства и иные успехи в политической борьбе с другими партиями и общественными организациями.

Решающее значение в деле совершенствования политической системы РФ имеет деятельность государства по укреплению законности в сфере политических отношений. Без решения этой проблемы и создания прочного правопорядка в стране и политике все иные меры в этой сфере не приведут к ожидаемым результатам. Необходимо, прежде всего, минимизировать деятельность нелегальных преступных сообществ, устранить их негативное влияние на политико-правовой климат страны. Задача правового государства состоит не только в том, чтобы ему самому не допускать нарушений прав и свобод граждан, не устанавливать легального террора и насилия, но и своевременно пресекать подобные действия со стороны общества, той его части, которая в своих узкоэгоистических целях продолжает террор и насилие на нелегальной основе.

Другим важнейшим направлением укрепления законности в политической сфере является деятельность государства по борьбе с правонарушениями, совершаемыми государственными служащими. Дело не только в том, что без решения этой проблемы нельзя будет сколько-нибудь успешно бороться с организованной преступностью. Власть, не уважающая и не соблюдающая собственные законы, никогда не сможет построить правового государства и привлечь на свою сторону большую часть населения страны, сделать его активным проводником политики государства.

ВИСНОВОК

В заключение мы пришли к следующим выводам:

1. Политическая организация общества – это совокупность государственных органов, а также ассоциаций, объединений, образуемых гражданским обществом для участия в делах государства, решения иных политических вопросов, понимается как

2. Основным ядром политической организации общества является государство. Оно призвано быть не только самостоятельным субъектом политических отношений, выполнять возложенные на него задачи по управлению делами общества, но и создавать необходимые условия для реального обеспечения конституционных принципов организации и деятельности остальных компонентов политической системы, реального действия политических прав и свобод граждан России.

3. Другими компонентами политической системы являются: общественные объединения, политические партии, религиозные организации, органы местного самоуправления и трудовые коллективы.

4. Основными направлениями дальнейшего совершенствования политической системы должны стать:

1) совершенствование законодательства, закрепляющего правовой статус компонентов политической системы;

2) принятие действенных мер по повышению правовой и политической культуры населения;

3) расширение социальной базы политических партий и общественных объединений и повышение их роли в делах государства;

4) укрепление законности в деятельности всех компонентов политической системы.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція Російської Федерації. Принята Всенародным голосованием 12.12.1993 // "Российская газета", № 237, от 25.12.1993

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 1. Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СПС "Гарант"

 3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 2. Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СПС "Гарант"

 4. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях" (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС Гарант

 5. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. № 131 (с последующими изменениями и дополнениями) // СПС Гарант

 6. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 № 82-ФЗ ( с последующими изменениями и дополнениями ) // СПС Гарант

 7. Федеральный закон "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12 января 1996 г. ( с последующими изменениями и дополнениями ) // СПС Гарант

 8. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 28 августа 1995 г.( с последующими изменениями и дополнениями ) // СПС Гарант

 9. Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 г. // СПС Гарант

 10. Алексєєв С.С. Право: азбука — теория — философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999

 11. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. 3-изд., пересмотр. і доп. – М.: Норма, 2007

 12. Гражданское общество и перспективы демократии в России. М., 1994

 13. Игнатов В.Г., Рудой В.В. Местное самоуправление (Изд. 2-е, доп. и перераб.). – Ростов н/Д.: "Феникс", 2003

 14. Козлова Е. И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. - 4-е вид., Перераб. і доп. – М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008

 15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. - М.: Контракт; Инфра-М, 2005

 16. Комментарий к Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" / Под ред. А. Н. Костюкова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006

 17. Конституційне право зарубіжних країн: підручник - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2007

 18. Местное самоуправление и государственная власть в России: проблемы взаимоотношений и разграничения полномочий. Монография // МарГУ. – Йошкар-Ола, 2002 г

 19. Муниципальное право России: учебник для судентов вузов / Под ред. А. Н. Костюкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007

 20. Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / Під ред. В.Д. Карповича. - М.: Юрайт-М; Нова Правова культура, 2007

 21. Российское народовластие: развитие, современные тенденции и противоречия / Под ред. А.В. Иванченко. – М.: Либеральная миссия, 2003. – 300 с

 22. Теорія держави і права: Учеб. / Под ред.В. К. Бабаєва. - М., 2006

 23. Трудовое право: учеб. / Н.А. Бриллиантова и др.; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. — 3-е изд., перераб. і доп. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
114.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Товариство політична влада держава Політична система суспільства
Політична система суспільства і держава
Держава і політична система суспільства
Держава як політична структурна та територіальна організація суспільства
Демократія як форма організації суспільства
суспільства Лекція 5 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
Держава як політична структурна та територіальна організ
Політична система суспільства
Політична система суспільства 2
© Усі права захищені
написати до нас