Грошовий потік

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Вступ 3
Глава 1. Теоретичні та методичні аспекти управління грошовими потоками 4
1.1 Теоретичне уявлення категорії "грошові потоки" 4
1.2 Принципи і методи управління грошовими потоками 7
Глава 2. Організація управління грошовими потоками 15
2.1 Розрахунок часу обігу грошових коштів 15
2.2 Аналіз руху потоків грошових засобів 18
2.3 Прогнозування грошового потоку 25
Висновок 30
Список літератури 31ВСТУП
У сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлені в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку. Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням.
В умовах конкуренції і нестабільного зовнішнього середовища необхідно оперативно реагувати на відхилення від нормальної діяльності підприємства. Управління грошовими потоками є тим інструментом, за допомогою якого можна досягти бажаного результату діяльності підприємства - отримання прибутку.
У курсовій роботі для виконання поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: розглянути теоретичні підходи до поняття і сутності грошових потоків; проаналізувати основні методи управління грошовими потоками; визначити основні показники використовуються при управлінні грошовими потоками.
У першій частині розглядаються теоретичні питання, що стосуються поняття і сутності грошових потоків підприємства, управління грошовими потоками на підприємстві, роль і значення грошових коштів в діяльності підприємства в цілому і як найбільш ліквідної частини оборотних коштів.
У другій частині розглядаються основні методи управління грошовими потоками, методи оцінки оборотності грошових коштів, аналізу руху потоків грошових коштів, методи розрахунку основних показників руху грошових коштів.

1 ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
1.1 Теоретичне уявлення категорії "грошові потоки".
У будь-який момент часу фірма може розглядатися як сукупність капіталів, які надходять з різних джерел: від інвесторів, кредиторів, а також доходів, отриманих у результаті діяльності фірми. Ці кошти спрямовуються на різні цілі: придбання основних засобів, створення товарних запасів, формування дебіторської заборгованості та інші.
Взятий на певний момент загальний капітал фірми стабільний, потім через якийсь час він змінюється. Рух капіталу на підприємстві відбувається постійно. Конкуренція між підприємствами вимагає постійного пристосування до мінливих умов; технологічні удосконалення, що обумовлюють значні капіталовкладення, інфляція, зміна процентних ставок, податкове законодавство, - все це дуже впливає на рух капіталу підприємства. Тому необхідно ефективно управляти рухом капіталу в рамках підприємства.
Грошові кошти - це найбільш ліквідна категорія активів, яка забезпечує підприємству найбільший ступінь ліквідності, а отже, і свободи вибору дій [1, с.332].
З руху грошових коштів розпочинається і ним закінчується виробничо-комерційний цикл. Діяльність підприємства, спрямована на отримання прибутку, вимагає, щоб грошові кошти переводилися в різні активи, які звертаються у дебіторську заборгованість в процесі реалізації продукції. Результати діяльності вважаються досягнутими, коли процес інкасування приносить потік грошових коштів, на основі якого починається новий цикл, що забезпечує отримання прибутку.
Аналітики в галузі фінансової звітності зробили висновок, що складність системи бухгалтерського обліку приховує потоки грошових коштів і збільшує їх відмінність від звітного значення чистого доходу (прибутку). Вони підкреслюють, що саме грошові кошти повинні використовуватися для виплати позик, дивідендів, розширення використовуваних виробничих потужностей. Все сказане підтверджує зростаюче значення такої категорії, як "грошові потоки".
У вітчизняних та зарубіжних джерелах ця категорія трактується по-різному. Так, на думку американського вченого Л.А. Бернстайна [1, с.333] "сам по собі не має відповідного тлумачення термін" потоки грошових коштів "(у його буквальному розумінні) позбавлений сенсу". Компанія може відчувати приплив грошових коштів (тобто грошові надходження), і вона може відчувати відтік грошових коштів (тобто грошові виплати). Більш того, ці грошові притоки і відтоки можуть ставитися до різних видів діяльності - виробничої, фінансової або інвестиційної. Можна визначити відмінність між припливом і відтоком грошових коштів для кожного з цих видів діяльності, а також для всіх видів діяльності підприємства в сукупності. Ці відмінності краще за все віднести до чистих притоках або чистим відтокам грошових коштів. Таким чином, чистий приплив грошових коштів буде відповідати збільшенню залишків грошових коштів за даний період, тоді як чистий відтік буде пов'язаний зі зменшенням залишків грошових коштів протягом звітного періоду. Більшість же авторів, коли посилаються на грошові потоки, мають на увазі грошові кошти, що утворилися в результаті господарської діяльності.
Інший американський вчений Дж. К. Ван Хорн вважає [2, с.180], що
"Рух грошових коштів фірми є безперервний процес". Активи фірми представляють собою чисте використання грошових коштів, а пасиви - чисті джерела. Обсяг грошових коштів коливається в часі в залежності від обсягу продажів, інкасації дебіторської заборгованості, капітальних витрат і фінансування.
У Росії категорія "грошові потоки" набуває важливого значення. Про це говорить те, що з 1995р. до складу бухгалтерської звітності була введена додаткова форма № 4 "Звіт про рух грошових коштів", яка пояснює зміни, що відбулися з грошовими коштами. Вона надає користувачам фінансової звітності базу для оцінки здатності підприємства залучати і використовувати грошові кошти.
Російські вчені розуміють під потоком грошових коштів різниця між усіма отриманими і сплаченими підприємством грошовими коштами за певний період часу; вони зіставляють його з прибутком [20, с.24]. Прибуток виступає як показник ефективності роботи підприємства та джерела його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, для здійснення розширеного відтворення і задоволення соціальних і матеріальних потреб. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями.
Дохід, який є різницею між обсягом продажу і собівартістю реалізованої продукцією, може по-різному впливати на потоки грошових коштів. Наприклад, витрати, зумовлені експлуатацією будівель та обладнання, зазвичай не пов'язані з використанням грошових коштів, а додаток сум амортизації до чистого доходу дає тільки приблизний показник потоків грошових коштів.
Загальна сума надходжень грошових коштів залежить від здатності керівництва підприємства залучати ресурси. У відношенні невложенних грошових коштів керівництво в момент повернення цих коштів вільно спрямовувати їх на будь-які цілі, які воно вважатиме найбільш важливими.
Таким чином, в процесі функціонування будь-якого підприємства присутній рух грошових коштів (виплати і надходження), тобто грошові потоки; існують різні підходи до визначення категорії "грошові потоки"; у Росії в умовах інфляції і кризи неплатежів управління грошовими потоками є найбільш актуальною задачею в управлінні фінансами.
1.2 Принципи управління грошовими потоками
Існування фірми на ринку неможливо без управління грошовими потоками. Тому важливо досконало оволодіти прийомами управління грошовим оборотом і фінансовими ресурсами фірми.
Для ефективного управління фінансовими потоками велику роль відіграє визначення оптимального розміру оборотного капіталу, так як грошові кошти входять до його складу. З одного боку, брак готівкових коштів може привести фірму до банкрутства, і чим швидше темпи її розвитку, тим більше ризик залишитися без грошей. З іншого боку, надмірне накопичення грошових коштів не є показником добробуту, оскільки підприємство втрачає прибуток, яку могло б отримати в результаті інвестування цих грошей. Це призводить до "омертвіння" капіталу і знижує ефективність його використання.
Одним з методів контролю за станом грошової готівки є управління співвідношенням балансового значення грошової готівки у величині оборотного капіталу. Визначають коефіцієнт (відсоток) готівкових коштів від оборотного капіталу діленням суми готівкових грошових коштів на суму оборотних коштів.
Розглядаючи співвідношення готівки грошей в оборотному капіталі, потрібно знати, що зміна пропорції не обов'язково характеризує зміну готівки, так як можуть змінюватися товарно-матеріальні запаси, які є частиною оборотного капіталу.
Можливий інший підхід до визначення кількості готівки, необхідної для підприємства. Це оцінка балансу готівки в порівнянні з обсягом реалізації.
Швидкість обороту обсяг реалізації за аналізований період готівки балансове значення грошової готівки
Високе значення показника свідчить про ефективне використання готівки і дозволяє збільшувати обсяг продажів без зміни оборотного капіталу, скорочуючи витрати обігу, збільшуючи прибуток.
Існує кілька варіантів прискорення отримання готівки: прискорення процесу виставлення рахунків покупцям і замовникам; особиста діяльність менеджера з отримання платежів; концентрація банківських операцій (кошти накопичують у місцевих банках і переводять на спеціальний рахунок, де вони акумулюються); отримання готівки з рахунків, на яких вони лежать без використання.
Якщо підприємство відчуває недолік готівки, а платежі необхідно виробляти, і для поточної потреби необхідно певний наявність грошей, то можна платежі відстрочити, або використовувати векселі. Відстрочити платежі готівкою можна, використовуючи розрахунки з постачальниками чеками.
З позиції теорії інвестування кошти являють собою один з окремих випадків інвестування в товароматеріальних цінності. Тому до них застосовні загальні вимоги:
1. необхідний базовий запас коштів для виконання поточних розрахунків;
2. необхідні певні кошти для покриття непередбачених витрат;
3. доцільно мати певну величину вільних грошових коштів для забезпечення можливого чи прогнозованого розширення діяльності.
Таким чином, до грошових коштів можуть бути застосовані моделі, розроблені в теорії управління запасами і дозволяють оптимізувати величину грошових коштів.
У західній практиці найбільшого поширення отримали моделі Баумола і Міллера-Орра [7, с.296]. Пряме застосування цих моделей у вітчизняній практиці поки утруднено через інфляції, високих облікових ставок, нерозвиненості ринку цінних паперів і т.п.
Модель Баумола. Передбачається, що підприємство починає працювати, маючи максимальний і доцільний для нього рівень грошових коштів, і потім постійно витрачає їх протягом деякого періоду часу.

Рис.1 Графік зміни коштів на розрахунковому рахунку
Усі які кошти від реалізації товарів і послуг підприємство вкладає в короткострокові цінні папери. Як тільки запас грошових коштів виснажується. тобто стає рівним нулю або досягає деякого заданого рівня безпеки, підприємство продає частину "цінних паперів і тим самим поповнює запас грошових коштів до початкової величини. Таким чином, динаміка залишку коштів на розрахунковому рахунку являє собою «пилкоподібний» графік (рис. 1).
Сума поповнення (Q) обчислюється за формулою:
(1)
де:
V - прогнозована потреба в грошових коштах у періоді (рік, квартал, місяць),
с - витрати з конвертації грошових коштів у цінні папери;
r - прийнятний і можливий для підприємства процентний дохід по короткострокових фінансових вкладень, наприклад, у державні цінні папери.
Таким чином, середній запас грошових коштів становить Q / 2, а загальна кількість угод з конвертації цінних паперів в грошові кошти (k) дорівнює:
(2)
Загальні витрати (ОР) з реалізації такої політики управління грошовими коштами становитимуть:
(3)
Перший доданок в цій формулі являє собою прямі витрати, друге - упущена вигода від зберігання коштів на розрахунковому рахунку замість того, щоб інвестувати їх у цінні папери.
Модель Баумола проста і в достатньо прийнятна для підприємств, грошові витрати яких стабільні і прогнозовані. Насправді таке зустрічається рідко. Залишок коштів на розрахунковому рахунку змінюється випадковим чином, причому можливі значні коливання.
Модель Міллера-Орра
Модель, розроблена Міллером і Орром, являє собою компроміс між простотою і реальністю. Вона допомагає відповісти на питання: як підприємству слід керувати своїм грошовим запасом, якщо неможливо передбачити щоденний відтік або приплив грошових коштів? Міллер і Орр використовують при побудові моделі процес Бернуллі - стохастичний процес, в якому надходження і витрачання грошей від періоду до періоду є незалежними випадковими подіями.
Логіка дій фінансового менеджера з управління залишком коштів на розрахунковому рахунку полягає в наступному. Залишок коштів на рахунку хаотично змінюється до того часу, поки не досягає верхньої межі. Як тільки це відбувається, підприємство починає купувати достатньо цінних паперів з метою повернути запас грошових коштів до певного нормальному рівню (точці повернення). Якщо запас грошових коштів сягає нижньої межі, то в цьому випадку підприємство продає свої цінні папери і таким чином поповнює запас грошових коштів до нормального межі.
При вирішенні питання про розмах варіації (різниця між верхньою і нижньою межами) рекомендується дотримуватися наступної політики: якщо щоденна мінливість грошових потоків велика чи постійні витрати, пов'язані з купівлею і продажем цінних паперів, високі, то підприємству слід збільшити розмах варіації і навпаки. Також рекомендується зменшити розмах варіації, якщо є можливість отримання прибутку завдяки високій процентній ставці по цінних паперах. Реалізація моделі здійснюється в кілька етапів.
1. Встановлюється мінімальна величина грошових коштів (Він), яку доцільно постійно мати на розрахунковий рахунок (вона визначається експертним шляхом виходячи з середньої потреби підприємства в оплаті рахунків, можливих вимог банку та ін.)
2. За статистичними даними визначається варіація щоденного надходження коштів на розрахунковий рахунок (v).
3. Визначаються витрати (Рх) із зберігання коштів на розрахунковому рахунку (зазвичай їх беруть у сумі ставки щоденного доходу по короткострокових цінних паперів, що циркулює на ринку) і витрати (Рт) за взаємною трансформації грошових коштів і цінних паперів (кількість передбачається постійної; аналогом такого виду витрат, у яких місце у вітчизняній практиці, є, наприклад, комісійні, що сплачуються у пунктах обміну валюти).
4. Розраховують розмах варіації залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку (S) за формулою
(4)
5. Розраховують верхню межу коштів на розрахунковому рахунку (Од), при перевищенні якої необхідно частину грошових коштів конвертувати в короткострокові цінні папери:
Ов = Він + S (5)
6. Визначають точку повернення (Тв) - величину залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку, до якої необхідно повернутися у разі, якщо фактичний залишок коштів на розрахунковому рахунку виходить за межі інтервалу (Він, Ов):
(6)
За допомогою моделі Міллера-Орра можна визначити політику управління коштами на розрахунковому рахунку.
Таким чином принципи і методи управління грошовими потоками повинні бути адаптовані і впроваджені в російських умовах; в західній практиці поширені моделі Баумола і Міллера-Орра, розроблені на початку 60-х років, які можуть бути застосовані для російських підприємств з великими застереженнями, зважаючи на досвід західних вчених, необхідно розробити комплексні методики управління грошовими потоками.

РОЗДІЛ 2 організації управління грошовими потоками
2.1 Методика розрахунку часу обігу грошових коштів
Для забезпечення фінансової незалежності підприємство повинно мати достатню кількість власного капіталу. Для цього необхідно, щоб підприємство працювало прибутково. Для забезпечення цієї мети важливе значення має ефективне управління припливом і відтоком грошових коштів, оперативне реагування на відхилення від заданого курсу діяльності.
Управління грошовими потоками є одним з найважливіших напрямів діяльності фінансового менеджера і включає в себе:
1. розрахунок часу обороту грошових коштів (фінансовий цикл);
2. аналіз грошового потоку;
3. прогнозування грошового потоку.
Ключовим моментом управління ліквідністю бізнесу є цикл грошового потоку (фінансовий цикл).
Фінансовий цикл представляє собою час, протягом якого грошові кошти відвернені з обігу [7, с.284].
Іншими словами, фінансовий цикл включає в себе:
1. інвестування грошових коштів у сировину, матеріали, напівфабрикати і комплектуючі вироби та інші активи для виробництва продукції;
2. реалізація продукції, надання послуг та виконання робіт;
3. отримання виручки від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт.
У силу того порядку, в якому проходять ці види діяльності, ліквідність компанії знаходиться під безпосереднім впливом тимчасових відмінностей у проведенні операцій з грошима для кожного виду діяльності.
Витрачання грошей, реалізація продукції та надходження грошей не збігаються в часі, в результаті виникає потреба або в більшому обсязі грошового потоку, або у використанні інших джерел коштів (капіталу і позик) для підтримки ліквідності.
Важливим моментом в управлінні грошовими потоками є визначення тривалості фінансового циклу, укладеного в інтервалі часу з моменту придбання виробничих ресурсів до моменту надходження грошових коштів за реалізований товар.
Операційний цикл характеризує загальний час, протягом якого фінансові ресурси омертвлені в запасах і дебіторській заборгованості. Оскільки підприємство оплачує рахунки з тимчасовим лагом, час, протягом якого грошові кошти відвернені з обігу, тобто фінансовий цикл, менше на середній час обігу кредиторської заборгованості. Скорочення операційного та фінансового циклів в динаміці розглядається як позитивна тенденція.
Якщо скорочення операційного циклу може бути зроблено за рахунок прискорення виробничого процесу й оборотності дебіторської заборгованості, то фінансовий цикл може бути скорочений як за рахунок даних факторів, так і за рахунок деякого уповільнення оборотності кредиторської заборгованості.
Тривалість фінансового циклу (ПФЦ) в днях обороту розраховується за формулою:
ПФЦ = ПОЦ - ВОК = ВООЗ + ВОД - ВОК, (7)
Де: ПОЦ - тривалість операційного циклу;
ВОК - час обертання кредиторської заборгованості;
ВООЗ - час звернення виробничих запасів;
ВОД - час звернення дебіторської заборгованості;
Т - довжина періоду, за яким розраховуються середні показники.
Розрахунок можна виконувати двома способами:
1. за всіма даними про дебіторську та кредиторську заборгованість;
2. за даними про дебіторську та кредиторську заборгованість, безпосередньо відноситься до виробничого процесу.
На основі формули (7) в подальшому можна оцінити характер кредитної політики підприємства, еквівалентність дебіторської та кредиторської заборгованості, специфічну для конкретного підприємства тривалість операційного циклу та його вплив на величину оборотного капіталу підприємства в цілому, період відволікання з господарського обороту грошових коштів.
Таким чином, центральним моментом у розрахунку часу звернення грошових коштів є тривалість фінансового циклу (ПФЦ).
Фінансовий цикл - інтервал часу з моменту придбання виробничих ресурсів до моменту надходження грошових коштів за реалізований товар.
Розрахунок ПФЦ дозволяє вказати шляхи прискорення оборотності грошових коштів шляхом оцінювання впливу показників, використовуваних при визначенні ПФЦ.
2.2 Аналіз руху потоків грошових коштів
Одним з головних умов нормальної діяльності підприємства є забезпеченість коштами, оцінити яку дозволяє аналіз грошових потоків.
Основне завдання аналізу грошових потоків полягає у виявленні причин нестачі (надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх надходжень і напрямків використання.
Мета аналізу - виділити, по можливості, всі операції, що зачіпають рух грошових коштів.
При аналізі потоки грошових коштів розглядаються за трьома видами діяльності: основна, інвестиційна та фінансова. Такий поділ дозволяє визначити, який питома вага доходів, отриманих від кожної з видів діяльності. Подібний аналіз допомагає оцінити перспективи діяльності підприємства.
Основна діяльність - це діяльність підприємства, що приносить йому основні доходи, а також інші види діяльності, не пов'язані з інвестиціями й фінансами [10, с.40]. Нижче наведені основні напрямки припливу і відтоку грошових коштів (табл. 1).
Таблиця 1 Основні напрямки припливу і відтоку грошових коштів з основної діяльності прибутку, вона повинна бути основним джерелом грошових коштів.
| ВХІД
| Відтік
Виручка від реалізації активів довгострокового використання
Придбання майна довгострокового використання | (основні засоби, нематеріальні активи).
Дивіденди і відсотки від довгострокових фінансових вкладень
Капітальні вкладення
Повернення інших фінансових вкладень
Довгострокові фінансові вкладення
| ВХІД
Відтік
1.Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг.
1.Платежі за рахунками постачальників і підрядчиків.
2.Отримання авансів від покупців і замовників
2.Виплата заробітної плати
3.Прочіе надходження (повернення сум від постачальників; сум, виданих підзвітним особам).
3.Отчісленія до соцстраху і позабюджетні фонди.
4.Расчет з бюджетом по податках.
5.Уплата відсотків по кредиту.
6. Аванси видані
Таблиця 2. Основні напрямки припливу і відтоку грошових коштів пов'язані з інвестиційною діяльністю.
Інвестиційна діяльність пов'язана з реалізацією та придбанням майна довгострокового використання [5, с.98].
Відомості про рух грошових коштів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю відображають витрати на придбання ресурсів, які створять в майбутньому приплив грошових коштів та отримання прибутку (див. табл.2).
Інвестиційна діяльність у цілому призводить до тимчасового відтоку грошових коштів.
Фінансова діяльність - це діяльність, результатом якої є зміни в розмірі та складі власного капіталу і позикових коштів підприємства [5, с.108].
Вважається, що підприємство здійснює фінансову діяльність, якщо воно отримує ресурси від акціонерів (емісія акцій), повертає ресурси акціонерам (виплата дивідендів), бере позики у кредиторів і виплачує суми, отримані в якості позики. Інформація про рух грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю дозволяє прогнозувати майбутній обсяг грошових коштів, на який будуть мати права постачальники капіталу підприємства. Напрямки відтоку і припливу грошових коштів з фінансової діяльності представлені в таблиці 3.
Таблиця 3 Основні напрямки припливу і відтоку грошових коштів з фінансової діяльності.
| ВХІД
| Відтік
Отримані позики і позики
Повернення раніше отриманих кредитів
Емісія акцій, облігацій
Виплата дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях
Отримання дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях
Погашення облігацій
Фінансова діяльність покликана збільшувати грошові кошти в розпорядженні підприємства для фінансового забезпечення основної і інвестиційної діяльності.
По кожному напрямку діяльності потрібно підвести підсумки. Погано, коли по поточній діяльності буде переважати відтік грошових коштів. Це говорить про те, що отриманих грошових коштів недостатньо для того, щоб забезпечити поточні платежі підприємства. У цьому випадку недолік грошових коштів для поточних розрахунків буде покритий позикові ресурси. Якщо до того ж спостерігається відтік грошових коштів з інвестиційної діяльності, то знижується фінансова незалежність підприємства.
Однією з умов фінансового добробуту підприємства є приплив коштів. Проте надмірна величина грошових коштів говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язані зі знеціненням грошей, а також з упущеною можливістю їх вигідного розміщення. Це говорить про те, що необхідно управляти рухом грошових потоків, а для цього на першому етапі аналізується частка грошових коштів у складі поточних зобов'язань, тобто визначається коефіцієнт абсолютної ліквідності за формулою: грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення короткострокові зобов'язання
Цей коефіцієнт показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу. Якщо фактичне значення коефіцієнта буде менше 0,2-0,3, то це свідчить про дефіцит грошових коштів на підприємстві. У цих умовах поточна платоспроможність буде повністю залежати від надійності дебіторів.
Якщо в ході аналізу з'ясується, що сума грошових коштів у складі поточних зобов'язань зменшується, а поточні зобов'язання збільшуються, то це негативна тенденція.
Середні залишки грошових коштів розраховуються по середній хронологічній. Для розрахунку беруться дані про величину залишків на початок і кінець періоду за рахунками грошових коштів. Для обчислення середнього обороту слід використовувати кредитовий оборот по рахунку 51 за аналізований період. За рахунку 51 необхідно очистити кредитовий оборот від внутрішніх оборотів.
Основним документом для аналізу руху грошових потоків є "Звіт про рух грошових коштів".
Для визначення потоків грошових коштів використовується прямий і непрямий метод. Різниця між ними полягає в різній послідовності процедур визначення величини потоку грошових коштів.
Прямий метод грунтується на обчисленні припливу (виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, аванси отримані та ін) і відтоку (оплата рахунків постачальників, повернення отриманих короткострокових позик і позик і ін) грошових коштів, тобто вихідним елементом є виручка. Аналіз грошових коштів прямим методом дає можливість оцінити ліквідність підприємства, оскільки детально розкриває рух грошових коштів на його рахунках і дозволяє робити оперативні висновки щодо достатності коштів для платежів за поточними зобов'язаннями, для інвестиційної діяльності і додаткових витрат.
Цьому методу притаманний серйозний недолік, - він не розкриває взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни коштів на рахунках підприємства, тому застосовується непрямий метод аналізу, що дозволяє пояснити причину розбіжності між прибутком і грошовими коштами.
Непрямий метод заснований на аналізі статей балансу та звіту про фінансові результати, на обліку операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів, і послідовної коригуванні чистого прибутку, тобто вихідним елементом є прибуток.
Непрямий метод дозволяє показати взаємозв'язок між різними видами діяльності підприємства, встановлює взаємозв'язок між чистим прибутком та змінами в активах підприємства за звітний період. Його суть полягає в перетворенні величини чистого прибутку у величину грошових коштів. При цьому виходять з того, що є окремі види витрат і доходів, які зменшують (збільшують) прибуток, не зачіпаючи величину грошових коштів. У процесі аналізу на суму зазначених витрат (доходів) проводять коригування чистого прибутку так, щоб статті витрат, які пов'язані з відтоком коштів, та статті доходів, які не супроводжуються їх припливом, не впливали на величину чистого прибутку.
Не викликають відтоку грошових коштів господарські операції, пов'язані з нарахуванням амортизації основних засобів, нематеріальних активів, які зменшують величину фінансового результату. У даному випадку зменшення прибутку не супроводжується скороченням грошових коштів (для отримання реальної величини грошових коштів сума нарахованого зносу повинна бути додана до чистого прибутку). При аналізі взаємозв'язку отриманого фінансового результату і зміни коштів слід враховувати можливість отримання доходів, що відображаються в обліку раніше реального одержання грошових коштів (наприклад, при обліку реалізованої продукції з моменту її відвантаження).
Для цілей аналізу залучається інформація бухгалтерського балансу, форма № 2 "Звіт про прибутки та збитки", а також дані головної книги. З її допомогою окремо визначається рух грошових коштів у рамках поточної, інвестиційної та фінансової діяльності. Сукупний результат, що характеризує стан грошових коштів на підприємстві, складається з суми результатів руху коштів по кожному виду діяльності.
Аналіз починають з оцінки змін в окремих статтях активів підприємства та їх джерел.
Потім роблять коригування до даних різних рахунків, що впливають на розмір прибутку. Цей вплив може бути різноспрямованим. В основі коригування лежить балансове рівняння, що зв'язує початкове і кінцеве сальдо, а також дебетовий і кредитовий обороти.
Аналіз руху грошових потоків, дає можливість зробити більш обгрунтовані висновки про те:
1. В якому обсязі і з яких джерел були отримані грошові кошти, які напрямки їх використання.
2. Чи достатньо власних коштів підприємства для інвестиційної діяльності.
3. Чи в змозі підприємство розплатитися за своїми поточними зобов'язаннями.
4. Чи достатньо отриманого прибутку для обслуговування поточної діяльності.
5. У чому пояснюються розбіжності величини отриманого прибутку і наявності грошових коштів.
Все це обумовлює значення такого аналізу та доцільність його проведення для цілей оперативного і стратегічного фінансового планування діяльності підприємства.
2.3 Прогнозування грошового потоку.
Прогнозування у фінансовому менеджменті - це передбачення певної події, розробка на перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його різних частин [17, с.338].
Особливістю прогнозування є альтернативність у побудові фінансових показників і параметрів, що визначає варіантність розвитку фінансового стану підприємства на основі намітилися тенденцій. Робота над прогнозом сприяє більш глибокому вивченню всіх сторін виробництва, що дозволяє більш успішно вирішувати виникаючі питання.
Прогнозування може здійснюватися як на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і прямого передбачення змін.
Прогноз потоку грошових коштів - це звіт в якому відображаються всі надходження і витрачання грошових коштів у процесі очікуваних угод (операцій) за певний період [13, с.40].
Прогнозування потоку грошових коштів дозволяє передбачити дефіцит або надлишок коштів ще до їх виникнення і дає можливість за певний час скорегувати поведінку фірми.
В економічній літературі можна зустріти твердження, що "прогноз" потоку грошових коштів правильніше називати "бюджет". Однак, на думку низки економістів, подібне твердження хибне [12, с.41]. Вони вважають, що прогноз і бюджет це різні, не схожі між собою поняття.
Протягом року можуть виникати непередбачені обставини, що вимагають негайного зміни планових показників, які відповідали б поточним обставинам. Отримані нові цифри не можна називати "бюджетом". Правильніше їх називати - "прогнози", яких може бути стільки, скільки буде потрібно в залежності від обставин.
Таким чином, для економістів, які дотримуються цієї точки зору прогноз потоку грошових коштів - звіт, в якому відображаються всі надходження і витрачання грошових коштів у процесі очікуваних угод (операцій) за певний період, а бюджет - оціночні результати скоординованого плану менеджменту або стратегії бізнесу на майбутній період.
На думку ряду інших економістів, оскільки більшість показників досить важко спрогнозувати з великою точністю, нерідко прогнозування грошового потоку зводиться до побудови бюджетів грошових коштів [2, с.188; 7, с.291].
Бюджет грошових коштів - прогноз потоків готівкових коштів, викликаних інкасацією і виплатами [2, с.188].
Він розробляється на основі планування майбутніх готівкових надходжень і виплат підприємства за різні проміжки часу і показує момент і обсяг очікуваних надходжень і виплат грошових коштів за звітний період.
Бюджет являє виражену у вартісних показниках програму дій у сфері виробництва, закупівель сировини або товарів, реалізації виробленої продукції і т.д. В програмі дій повинна бути забезпечена тимчасова і функціональна координація (узгодження) окремих заходів.
Бюджет грошових коштів можна скласти практично на будь-який період. Короткострокові прогнози, як правило, робляться на місяць, ймовірно тому, що при їх формуванні беруться до уваги сезонні коливання потоків готівки. Коли грошові потоки передбачувані, але вкрай мінливі, може знадобитися розробка бюджету на більш короткі періоди з метою визначення максимальної потреби в грошових коштах. З тієї ж причини при відносно слабких грошових потоках може бути виправдане складання бюджетів на квартал або навіть більш тривалий проміжок часу.
Чим більш віддалений період, на який складається прогноз, тим менш точним стає передбачення. Витрати на підготовку щомісячного бюджету грошових коштів звичайно виправдані тільки для прогнозів, що стосуються найближчого майбутнього. Бюджет корисний лише на стільки, на скільки ми покладаємося на точність прогнозу при його складанні.
Бюджет грошових коштів складається зазвичай з чотирьох основних розділів: розділ надходжень, який включає залишок грошових коштів на початок періоду, надходження грошових коштів від клієнтів та інші статті надходження грошових коштів; розділ витрат грошових коштів, що відображає всі види відтоків грошових коштів на майбутній період; розділ надлишку або дефіциту грошових коштів - різниця між надходженням і витрачанням грошових коштів; фінансовий розділ, в якому докладно представлені статті позикових коштів та погашення заборгованості на майбутній період.
Бюджет дозволяє: отримати уявлення про сукупну потреби в грошових коштах; приймати рішення про раціональне використання ресурсів; аналізувати значні відхилення по статтях бюджету і оцінювати їх вплив на фінансові показники підприємства; визначати потребу в обсягах і термінах залучення позикових коштів; поспостерігати за зміною величини грошового потоку , який завжди повинен знаходитися на рівні, достатньому для погашення зобов'язань у міру необхідності.
Внаслідок цього можна контролювати приплив і відтік грошових коштів, звертаючи особливу увагу на правильність відображення точного часу їх появи та їх взаємозв'язок з планованої виробничої, інвестиційної та фінансової діяльністю.
Розглянувши різні підходи до прогнозування грошового потоку, автор виходить із точки зору, що прогнозування зводиться до побудови бюджету грошових коштів. Прогнозування допоможе виявити тенденції розвитку в цілому всього підприємства, а також окремих показників його функціонування. За допомогою прогнозних даних підприємство зможе реагувати заздалегідь на майбутні зміни свого стану, а не реагувати оперативно, коли в разі несприятливих тенденцій розвитку доводиться вже не уникати збитків (втрат), а намагатися їх зменшити.
В умовах переходу до ринкових відносин контроль за рухом грошових коштів набуває вирішального значення, тому що від цього залежить виживання підприємства, тому необхідно займатися прогнозуванням грошового потоку, складати і розробляти бюджети грошових коштів. Все це дозволить поспостерігати за величиною грошового потоку, виявити нестачу чи надлишок коштів ще до їх виникнення і дасть можливість скорегувати їхні дії.

ВИСНОВОК
На основі проведеного дослідження управління грошовими потоками були отримані наступні висновки і рекомендації:
1. Грошові потоки - один з центральних елементів життєдіяльності будь-якого підприємства. Управління ними є невід'ємною частиною управління всіма фінансовими ресурсами підприємства для забезпечення мети підприємства - отримання прибутку.
2. У ринкових умовах управління грошовими потоками стає найбільш актуальною проблемою управління всім підприємством, тому що саме тут зосереджені основні шляхи отримання позитивних фінансових результатів.
3. Аналіз руху грошових коштів дозволяє з відомою часткою точності пояснити розбіжність між величиною грошового потоку, що мав місце на підприємстві у звітному періоді, і отриманої за цей період прибутком.
4. До грошових коштів можна буде застосувати моделі, розроблені в теорії управління запасами і дозволяють оптимізувати величину грошових коштів. У західній практиці найбільше поширення отримали модель Баумола і модель Міллера - Орра.
5. Удосконалення управління грошовими коштами підприємств полягає в правильному аналізі грошових надходжень та визначенні їх типу. Одним з основних елементів такого фінансового аналізу є оцінка грошового потоку типу постнумерандо і пренумерандо, поширеним окремим випадком цих потоків є ануїтет.

Список використаної літератури
1. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація: Пер. з англ. / Наук. ред. перекладу чл. - Кор. РАН І.І. Єлісєєв. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 624с.
2. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами: Пер. з англ. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 800С.
3. Гриценко Г.О. Криза на світовому фінансовому ринку і його вплив на грошовий ринок Росії / / Банківська справа. - 1998. - № 3. - С.22-24.
4. Деніел Гарнер, та ін ПОСІБНИКИ Ернст енд Янг. Залучення капіталу / Пер. з англ. - М.: "Джон Уайлі енд Санз", 1995. - 464с.
5. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М.: Бух. облік, 1996. - 208с.
6. Камаєв В.Д. та колектив авторів. Підручник з основ економічної теорії (економіка). - М.: "ВЛАДОС", 1994. - 384с.: Іл.
7. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 432с.
8. Малїївський Д. Російський ринок цінних паперів в кінці 1997 року: наслідки кризи / / Ринок цінних паперів. - 1998. - № 2. - С.5-8.
9. Моляков Д.С., Докучаєв М.В., Большаков С.В. Актуальні проблеми фінансів підприємств / / Фінанси. - 1996. - № 4. - С.3-7.
10. Новодворський В.Д., Метьолкін Є.А. Про "Звіті про рух грошових коштів" / / Бух. облік. - 1997. - № 8. - С. 39-46.
11. Загальна теорія грошей і кредиту: Підручник / Під. ред. проф. Є.Ф. Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995. - 304с.
12. Овсійчук М.Ф. Управління грошовими коштами підприємства / / Аудитор. - 1996. - № 5. - С. 37-42.
13. Овсійчук М.Ф. Управління активами і методика фінансування / / Аудитор. - 1996. - № 4. - С.34-38.
14. Портфель конкуренції і керування фінансами: (Книга конкурента. Книга фінансового менеджера. Книга антикризового керуючого) / Відп. ред. Рубін Ю. - К.: Сомінтек, 1996. - 736с.
15. Ринок цінних паперів: Підручник / Під. ред. В.А. Галанова, А.І. Басова. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 352с.: Іл.
16. Ринкова економіка регіону. Під. ред. Професорів В.В. Сафронова, В.А. Чемихіна. - Курськ: Курскінформпечать, 1994. - 264с.
17. Уткін Е.А. Управління фірмою. - М.: "Акаліс", 1996. - 516с.
18. Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник. / Під. ред. Є.С. Стоянової. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Изд. Перспектива, 1997. - 574с.
19. Хелферт Е. Техніка фінансового аналізу / Пер. з англ. під. ред. Л.П. Білих. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 663с.
20. Хорін О.М. Аналіз оборотного капіталу / / Бух. облік. - 1994. - № 6. - С.23-26.
21. Шмален Г. Основи і проблеми економіки підприємства: Пер. з нім. / Під. ред. проф. А.Г. Поршнева. - М.: Фінанси і статистика, 1996. - 512с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
91.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень
Грошовий обіг і грошовий оборот
Грошовий обіг і грошовий оборот
Кіровський потік
Потік свідомості
Інформаційний потік логістики
Логістика та інформаційний потік
Матеріальний потік і його характеристики
© Усі права захищені
написати до нас